REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W CHEŁMIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W CHEŁMIE"

Transkrypt

1 REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W CHEŁMIE Podstawy prawne: 1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz z późn. zm.), 2. Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. Nr 70, poz. 335 z 1996 r. z późn. zm.). Niniejszy regulamin zawiera V części: Część I Część II Część III Część IV Część V ZASADY OGÓLNE ZASADY DOFINANSOWANIA WYPOCZYNKU OSÓB UPRAWNIONYCH DO KORZYSTANIA Z FUNDUSZU ZASADY ORGANIZOWANIA INNEJ DZIAŁALNOŚCI FINANSOWANEJ ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU ORAZ UDZIELANIA POMOCY W RAMACH OPIEKI SOCJALNEJ ZASADY PRZYZNAWANIA POŻYCZKI NA CELE MIESZKANIOWE POSTANOWIENIA KOŃCOWE CZĘŚĆ I ZASADY OGÓLNE 1 1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zwany dalej Funduszem tworzy się z corocznego odpisu podstawowego: 1) w wysokości 6,5% planowanych przez Uczelnię rocznych wynagrodzeń osobowych, 2) oraz w wysokości 10 % rocznej sumy najniższej emerytury lub renty z roku poprzedniego, ustalonej zgodnie z art. 94 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z późn. zm.) na jednego byłego pracownika uczelni, będącego emerytem lub rencistą. 2. Środki Funduszu zwiększa się o środki wymienione w art. 7 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, w tym o: 1) wpływy z opłat pobieranych od osób i jednostek organizacyjnych korzystających z działalności socjalnej,

2 2) wpływy z oprocentowania pożyczek udzielonych na cele mieszkaniowe, 3) odsetki od środków Funduszu, 4) darowizny oraz zapisy od osób fizycznych i prawnych. 2 Środkami Funduszu administruje Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie Podstawę gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych stanowią obowiązujące przepisy prawne, roczny plan finansowy oraz niniejszy Regulamin. 2. Plan finansowy Funduszu ustala Rektor na wniosek Komisji Socjalnej ds. Pracowniczych w terminie 30 dni od dnia zatwierdzenia planu rzeczowo finansowego Uczelni. 3. Plan świadczeń socjalnych określa wysokość planowanych dochodów i wydatków na poszczególne rodzaje świadczeń socjalnych. 4. Dopuszcza się możliwość przesunięcia środków pomiędzy działami pomocy, określonych w planie świadczeń socjalnych na dany rok Środki Funduszu są gromadzone na odrębnym rachunku bankowym. 2. Środki Funduszu niewykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny. 3. Środki Funduszu nie podlegają egzekucji, z wyjątkiem przypadków, gdy egzekucja prowadzona jest w związku z zobowiązaniami Funduszu. 5 Ze środków Funduszu przyznaje się następujące rodzaje świadczeń socjalnych: 1) dofinansowanie do różnych form wypoczynku oraz wypoczynku organizowanego we własnym zakresie przez pracownika, 2) dofinansowanie do różnych form wypoczynku zorganizowanego dzieci i młodzieży oraz wypoczynku organizowanego we własnym zakresie przez rodziców, 3) dopłaty do imprez okolicznościowych oraz działalności kulturalnej, sportowej i turystycznej, 4) świadczenia pieniężne w tym zapomogi, 5) pożyczki na cele mieszkaniowe, 6) dofinansowanie do obiadów Przyznanie świadczeń z Funduszu oraz ich wysokość uzależniona jest od wielkości środków finansowych zgromadzanych na rachunku Funduszu. 2. Przyznanie i wysokość pomocy ze środków Funduszu uzależniona jest od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej, a w przypadku pomocy na cele mieszkaniowe również od sytuacji mieszkaniowej.

3 3. Podstawą przyznania pomocy socjalnej z Funduszu jest oświadczenie o wysokości dochodu brutto przypadającego na członka rodziny, a w wypadku ubiegania się o zapomogę losową oświadczenie o sytuacji rodzinnej i życiowej. W skład rodziny wlicza się małżonków, dzieci własne, dzieci przysposobione oraz przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, dzieci współmałżonka, pozostające na wyłącznym utrzymaniu osoby uprawnionej, do czasu ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 lat. 4. Podstawą ustalenia średniego dochodu przypadającego na członka rodziny są łączne dochody brutto członków rodziny z ostatnich 6 miesięcy, poprzedzających wniosek o uzyskanie świadczenia socjalnego. 5. Pracownicy zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu pracy korzystają ze świadczeń proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy z wyjątkiem zapomóg, dofinansowania do obiadów oraz pożyczek na cele mieszkaniowe, których wysokość określa się w zależności od indywidualnej sytuacji pracownika. 6. Świadczenia przyznaje się na wniosek osoby uprawnionej złożony w Dziale Kadr PWSZ w Chełmie na odpowiednim formularzu. Formularze, na których należy składać wnioski zawiera załącznik do Regulaminu Do korzystania ze świadczeń socjalnych uprawnieni są: 1) pracownicy PWSZ w Chełmie i członkowie ich rodzin, 2) emeryci i renciści PWSZ w Chełmie i członkowie ich rodzin, 3) członkowie rodziny zmarłego pracownika, jeśli pozostawali wyłącznie na jego utrzymaniu w okresie zatrudnienia. 2. Członkami rodziny, o których mowa w ust. 1 są: 1) współmałżonek, 2) dzieci własne, dzieci przysposobione, przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej do 18 roku życia. 3. Członkowie rodziny, uprawnieni są do korzystania ze świadczeń socjalnych w zakresie przewidzianym w niniejszym Regulaminie Świadczenia przyznaje, na wniosek osoby uprawnionej Komisja Socjalna ds. Pracowniczych zwana dalej Komisją. Komisja może podjąć decyzję o przyznaniu niektórych świadczeń z własnej inicjatywy. 2. W skład Komisji wchodzi Kanclerz Uczelni jako osoba prowadząca sprawy Funduszu oraz czterech pracowników Uczelni, powołanych przez Rektora Uczelni na okres jednego roku. 3. Kanclerz Uczelni jako osoba prowadząca sprawy Funduszu przewodniczy posiedzeniom Komisji oraz przygotowuje projekt planu finansowego Funduszu. 4. Decyzję Komisji dotyczącą przyznania lub odmowy przyznania świadczenia z Funduszu zatwierdza Rektor. 5. Decyzja odnośnie przyznania lub odmowy przyznania świadczenia ma charakter uznaniowy Świadczenia socjalne finansowane z Funduszu nie mają charakteru roszczeniowego.

4 2. Złożenie nieprawdziwego oświadczenia o wysokości dochodu uprawniającego do świadczeń z Funduszu, przedłożenie niezgodnego z prawdą dokumentu lub wykorzystanie przyznanej pomocy na cele niezgodne z przeznaczeniem traktowane jest jako rażące naruszenie Regulaminu i może być podstawą do wykluczenia pracownika i jego rodziny z możliwości korzystania z Funduszu przez okres do dwóch lat. CZĘŚĆ II ZASADY DOFINANSOWANIA WYPOCZYNKU OSÓB UPRAWNIONYCH DO KORZYSTANIA Z FUNDUSZU Pracownik może skorzystać raz w roku z dofinansowania do wypoczynku zorganizowanego przez PWSZ w Chełmie lub wypoczynku wykupionego bądź zorganizowanego we własnym zakresie, czyli tzw. wczasów pod gruszą. W danym roku pracownik może skorzystać z jednej formy dofinansowania. 2. Ustala się jednakową wysokość dofinansowania do wypoczynku zorganizowanego przez PWSZ w Chełmie lub wypoczynku wykupionego bądź zorganizowanego we własnym zakresie Warunkiem przyznania dofinansowania wypoczynku organizowanego we własnym zakresie jest korzystanie przez pracownika z urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. 2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy emerytów i rencistów PWSZ w Chełmie, którzy składają oświadczenia o korzystaniu ze zorganizowanego bądź niezorganizowanego wypoczynku Dzieci pracownika, do końca roku kalendarzowego, w którym ukończyły 18 rok życia, mogą korzystać z dofinansowania do kolonii, obozów, zimowisk, wczasów itp., zakupionych przez PWSZ w Chełmie lub rodziców, a także wypoczynku zorganizowanego we własnym zakresie przez rodziców. 2. Dziecko w danym roku kalendarzowym może skorzystać tylko z jednej formy dofinansowania do wypoczynku. 3. Wysokość dofinansowania do wypoczynku wykupionego przez rodziców lub przez PWSZ oraz wypoczynku zorganizowanego przez rodziców we własnym zakresie określa Komisja Wnioski o dofinansowanie wypoczynku należy składać na odpowiednich formularzach w Dziale Kadr w terminie określonym przez Komisję. 2. Niezłożenie wniosku o dofinansowanie w terminie określonym przez Komisję skutkuje utratą prawa do uzyskania dofinansowania za dany rok.

5 3. Wysokość dofinansowania do wypoczynku uzależniona jest od wysokości średniego dochodu na jednego członka rodziny według zasad określonych przez Komisję. 4. Jeśli pracownik nie złoży oświadczenia o wysokości dochodu na członka rodziny przyznana będzie najniższa kwota dofinansowania. CZĘŚĆ III ZASADY ORGANIZOWANIA INNEJ DZIAŁALNOŚCI FINANSOWANEJ ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU ORAZ UDZIELANIA POMOCY W RAMACH OPIEKI SOCJALNEJ Ze środków Funduszu mogą być finansowane: 1) imprezy okolicznościowe dla dzieci w wieku do lat 15, 2) imprezy okolicznościowe zwyczajowo organizowane przez PWSZ oraz działalność kulturalna, sportowa i turystyczna, 3) upominki świąteczne i okolicznościowe oraz bony towarowe. 2. Wysokość kwoty dofinansowania określa jednorazowo Rektor na wniosek Komisji. 3. Dofinansowanie do działalności kulturalnej, sportowej i turystycznej w tym wycieczek organizowanych przez Uczelnię przysługuje pracownikom oraz członkom ich rodzin, a także emerytom i rencistom PWSZ w Chełmie Ze środków Funduszu może być przyznana zapomoga stanowiąca bezzwrotną pomoc finansową dla osób znajdujących się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej, rodzinnej, zdrowotnej i materialnej. 2. Zapomoga może być przyznana: 1) osobom dotkniętym zdarzeniem losowym w szczególności: długotrwałą chorobą własną lub członka najbliższej rodziny pracownika (mąż, żona, dzieci), 2) pracownikom z tytułu narodzin dziecka, 3) pracownikom, emerytom, rencistom PWSZ w Chełmie z tytułu śmierci członka najbliższej rodziny oraz innym osobom uprawnionym w przypadku śmierci pracownika, 4) pracownikom, emerytom, rencistom PWSZ w Chełmie znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej, a w szczególności osobom niepełnosprawnym wymagającym pomocy osób trzecich; osobom samotnie wychowującym dzieci; osobom utrzymującym rodziny wielodzietne. 3. Zapomogę przyznaje się na podstawie uzasadnionego wniosku, który powinien umożliwić ustalenie sytuacji materialnej i życiowej osoby zainteresowanej. 4. W przypadku, gdy podstawą do ubiegania się o zapomogę jest zdarzenie losowe zapomogę przyznaje się o ile pracownik złożył wniosek w terminie 3 miesięcy od dnia wystąpienia zdarzenia. 5. Przyznanie zapomogi uzależnione jest od wysokości środków finansowych zaplanowanych na dany rok.

6 CZĘŚĆ IV ZASADY PRZYZNAWANIA POŻYCZKI NA CELE MIESZKANIOWE Środki Funduszu wyodrębnione, w planie finansowym Funduszu, na cele mieszkaniowe mogą być przeznaczone na zwrotne pożyczki z przeznaczeniem na: 1) przebudowę, remont mieszkania lub domu jednorodzinnego, 2) zakup (wykup) mieszkania, 3) zakup działki budowlanej oraz budowę lub kupno domu jednorodzinnego, 4) przystosowania mieszkania lub domu do potrzeb osób niepełnosprawnych, 5) zmniejszenie obciążenia z tytułu spłaty kredytu hipotecznego lub innego kredytu mieszkaniowego. 2. W uzasadnionych przypadkach Rektor Uczelni po zasięgnięciu opinii Komisji może wyrazić zgodę na udzielenie pożyczki na cel nieujęty w ust Z pożyczek wymienionych w ust. 1 pkt 2, 3 i 5 mogą korzystać pracownicy, którzy dokonują zakupu lub inwestycji w granicach do 40 km od Chełma Wysokość pożyczki z przeznaczeniem na remont mieszkania lub domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 5.000,00 zł. 2. Wysokość pożyczki z przeznaczeniem na przebudowę mieszkania lub domu jednorodzinnego, zakup działki budowlanej, przystosowanie mieszkania lub domu do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz zmniejszenie obciążenia, o którym mowa w 16 ust. 1 pkt 5 nie może przekroczyć ,00 zł. 3. Wysokość pożyczki z przeznaczeniem na zakup (wykup) mieszkania, budowę lub kupno domu jednorodzinnego nie może przekroczyć kwoty ,00 zł. 4. Wysokość pożyczki, o której mowa w 16 ust. 2 określa Rektor na wniosek Komisji. 5. Komisja określa maksymalną oraz minimalną wysokość oprocentowania pożyczek udzielanych z Funduszu w danym roku Do wniosku o przyznanie pożyczki na cele mieszkaniowe należy dołączyć niezbędne dokumenty uzasadniające przyznanie pożyczki danego rodzaju np.: akt własności nieruchomości, pozwolenie na budowę domu, kosztorys. 2. Pożyczkobiorca zobowiązany jest dostarczyć w terminie 14 dni od dnia nabycia akt notarialny lub inny dokument stwierdzający zakup działki, domu lub mieszkania, na który uzyskał pożyczkę pod rygorem natychmiastowej spłaty pożyczki Pożyczki mieszkaniowe z Funduszu wymagają poręczenia odpowiednio: 1) jednego pracownika PWSZ w Chełmie zatrudnionego w pełnym wymiarze na podstawie umowy zawartej na czas nieokreślony, jeżeli wysokość przyznanej pożyczki nie przekracza zł,

7 2) dwóch pracowników PWSZ w Chełmie zatrudnionych w pełnym wymiarze na podstawie umowy zawartej na czas nieokreślony, jeżeli wysokość pożyczki przekracza zł. 2. Wysokość pożyczki, wysokość oprocentowania i warunki jej spłaty określa umowa zawierana z pracownikiem przez Rektora Uczelni. 3. Oprocentowanie pożyczki jest stałe do końca jej spłaty Okres spłaty pożyczki przeznaczonej na 1) na zakup (wykup) mieszkania, budowę lub kupno domu jednorodzinnego wynosi do 8 lat, 2) przebudowę mieszkania lub domu jednorodzinnego, zakup działki budowlanej, przystosowanie mieszkania lub domu do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz zmniejszenie obciążenia, o którym mowa w 16 ust. 1 pkt 5 wynosi do 5 lat, 3) remont mieszkania lub domu jednorodzinnego wynosi do 3 lat. 2. Spłata pożyczki powinna zaczynać się nie później niż po upływie trzech miesięcy od dnia jej udzielenia. 3. W przypadku przerwania spłat pożyczki przez okres dwóch miesięcy pożyczka będzie potrącana z wynagrodzenia poręczycieli, po ich uprzednim pisemnym zawiadomieniu. Poręczyciele ponoszą odpowiedzialność solidarną. 4. Po całkowitym spłaceniu pożyczki może być ona udzielona ponownie jednak nie częściej niż raz na trzy lata. 5. W uzasadnionych przypadkach, Rektor Uczelni, po zasięgnięciu opinii Komisji, może odstąpić od zasad określonych w ust W uzasadnionych przypadkach na wniosek pracownika: 1) spłata pożyczki może być zawieszona jednak na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, 2) pożyczka może być w całości lub w części umorzona. 2. O zawieszeniu spłat lub umorzeniu pożyczki decyduje Rektor po zaopiniowaniu wniosku przez Komisję. 3. W przypadku śmierci pożyczkobiorcy, pozostała do spłaty kwota pożyczki podlega umorzeniu. CZĘŚĆ V POSTANOWIENIA KOŃCOWE 22 W uzasadnionych przypadkach Rektor w uzgodnieniu z Komisją może dokonać innego niż zawarto w niniejszym Regulaminie przeznaczenia środków Funduszu.

8 23 Kwestor składa Rektorowi w terminie do 31 marca każdego roku sprawozdanie z wykorzystania środków finansowych Funduszu w poprzednim roku. 24 (skreślony)

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W CHEŁMIE

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W CHEŁMIE REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W CHEŁMIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE II. ZASADY DOFINANSOWANIA DO WYPOCZYNKU OSÓB

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne R E G U L A M I N Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym ustanowiony Zarządzeniem Rektora nr 15/2008 z dnia 15 lutego 2008 roku (tekst ujednolicony) I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Załącznik do Zarządzenia Nr 29/2012 Rektora PWSZ w Nowym Sączu z dnia 29 marca 2012 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Nowy Sącz 2012 r.

Bardziej szczegółowo

COLLEGIUM MEDICUM UMK

COLLEGIUM MEDICUM UMK Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 210 Rektora UMK z dnia 31 grudnia 2012 r. REGULAMIN ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH COLLEGIUM MEDICUM UMK BYDGOSZCZ 2012 r. SPIS TREŚCI Str. C z ę ś ć p i e r w s z a ZASADY GOSPODAROWANIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE. ROZDZIAŁ I Tworzenie funduszu

REGULAMIN ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE. ROZDZIAŁ I Tworzenie funduszu REGULAMIN ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ I Tworzenie funduszu 1 1. W Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, zwanym w dalszej treści Regulaminu Uczelnią,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI I EKONOMII TWP W OLSZTYNIE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI I EKONOMII TWP W OLSZTYNIE Załącznik do Zarządzenia Rektora WSIiE TWP w Olsztynie Nr 13/13 z dnia 16.04. 2013 r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI I EKONOMII TWP W OLSZTYNIE I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ 1 tekst ujednolicony z dnia 20 grudnia 2012 roku R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ Rozdział I. DZIAŁALNOŚĆ SOCJALNA I. PRZEPISY OGÓLNE 1 1. Zasady tworzenia

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU

Tekst jednolity REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU Załącznik do zarządzenia nr R.021.12.15 z dnia 2 lutego 2015 r. Tekst jednolity REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU. I. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia nr 8 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 24 lutego 2015 r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół nr 66 w Warszawie ul. Myśliwiecka 6 POSTANOWIENIA OGÓLNE Zasady tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, zwanego dalej Funduszem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH AKADEMII MUZYCZNEJ im. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH AKADEMII MUZYCZNEJ im. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH AKADEMII MUZYCZNEJ im. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W POZNANIU. 1. Podstawę prawną Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ USŁUGOWO-GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ USŁUGOWO-GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE Tekst jednolity z dnia 22.06.2010r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ USŁUGOWO-GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin ustala zasady gospodarowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GOSPODAROWANIA ZAKŁADOWYM FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM

REGULAMIN GOSPODAROWANIA ZAKŁADOWYM FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM Załącznik do Zarządzenia Rektora UG nr 24/R/11 REGULAMIN GOSPODAROWANIA ZAKŁADOWYM FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM (tekst jednolity) I. Postanowienia wstępne 1 1. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 3 września 2014 r. Poz. 1 ZARZĄDZENIE NR 1 SZEFA AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO. z dnia 12 stycznia 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 3 września 2014 r. Poz. 1 ZARZĄDZENIE NR 1 SZEFA AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO. z dnia 12 stycznia 2012 r. ccccc DZIENNIK URZĘDOWY AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO Warszawa, dnia 3 września 2014 r. Poz. 1 ZARZĄDZENIE NR 1 SZEFA AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO z dnia 12 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH W CZERNIEJEWIE I. PODSTAWA PRAWNA II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH W CZERNIEJEWIE I. PODSTAWA PRAWNA II. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH W CZERNIEJEWIE I. PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GOSPODAROWANIA ZAKŁADOWYM FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM

REGULAMIN GOSPODAROWANIA ZAKŁADOWYM FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM REGULAMIN GOSPODAROWANIA ZAKŁADOWYM FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM Zarządzenie wprowadzające Regulamin gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w UG I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 3 w Katowicach

Regulamin. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 3 w Katowicach Regulamin ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 3 w Katowicach Regulamin został opracowany na podstawie: 1. Ustawy z dnia 04.03.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego. Funduszu. wiadcze Socjalnych. Zespół Szkół. Mechanicznych. Elektrycznych. i Elektronicznych. w Toruniu

Regulamin Zakładowego. Funduszu. wiadcze Socjalnych. Zespół Szkół. Mechanicznych. Elektrycznych. i Elektronicznych. w Toruniu Regulamin Zakładowego Funduszu wiadcze Socjalnych Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych im. prof. Sylwestra Kaliskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DYSPONOWANIA FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ POLIGRAFICZNO-MECHANICZNYCH IM. ARMII KRAJOWEJ W KATOWICACH

REGULAMIN DYSPONOWANIA FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ POLIGRAFICZNO-MECHANICZNYCH IM. ARMII KRAJOWEJ W KATOWICACH REGULAMIN DYSPONOWANIA FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ POLIGRAFICZNO-MECHANICZNYCH IM. ARMII KRAJOWEJ W KATOWICACH I. PODSTAWA PRAWNA 1 Ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

Stan prawny na dzień: 31.03.2014 r.

Stan prawny na dzień: 31.03.2014 r. REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w ZESPOLE SZKÓŁ BUDOWLANYCH Stan prawny na dzień: 31.03.2014 r. PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia wewn. NUS Nr 9/2011 z dn. 03.03.2011 r.

Załącznik nr 1 do zarządzenia wewn. NUS Nr 9/2011 z dn. 03.03.2011 r. Załącznik nr 1 do zarządzenia wewn. NUS Nr 9/2011 z dn. 03.03.2011 r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH URZĘDU SKARBOWEGO W MIKOŁOWIE Działając na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik do umowy o prowadzeniu wspólnej działalności socjalnej zawartej w dniu 12 maja 2006 r. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Załącznik do umowy o prowadzeniu wspólnej działalności socjalnej zawartej w dniu 12 maja 2006 r. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Załącznik do umowy o prowadzeniu wspólnej działalności socjalnej zawartej w dniu 12 maja 2006 r Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zasady tworzenia zakładowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Szkole Podstawowej nr 36 im. K. K. Baczyńskiego w Katowicach

REGULAMIN zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Szkole Podstawowej nr 36 im. K. K. Baczyńskiego w Katowicach REGULAMIN zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Szkole Podstawowej nr 36 im. K. K. Baczyńskiego w Katowicach I. Postanowienia ogólne 1. 1. Podstawy prawne działalności socjalnej określają: 1) ustawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W TUSZOWIE NARODOWYM

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W TUSZOWIE NARODOWYM 1 REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W TUSZOWIE NARODOWYM 2 I. PODSTAWA PRAWNA 1 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zwanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN podziału i gospodarowania ZAKLADOWYM FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH oraz zakładowej działalności socjalnej w Politechnice Poznańskiej

REGULAMIN podziału i gospodarowania ZAKLADOWYM FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH oraz zakładowej działalności socjalnej w Politechnice Poznańskiej REGULAMIN podziału i gospodarowania ZAKLADOWYM FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH oraz zakładowej działalności socjalnej w Politechnice Poznańskiej Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005. Prawo o

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Lędziny

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Lędziny Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Lędziny I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych tworzy się na podstawie przepisów: 1) Ustawa z dnia 4 marca

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 13/IV/2013 Rektora PWSZ w Kaliszu z dnia 25 kwietnia 2013 r. REGULAMIN

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 13/IV/2013 Rektora PWSZ w Kaliszu z dnia 25 kwietnia 2013 r. REGULAMIN Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 13/IV/2013 Rektora PWSZ w Kaliszu z dnia 25 kwietnia 2013 r. REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej

Bardziej szczegółowo

ANEKS Nr 1 z dnia 19 września do zarządzenia R-59/2013 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego

ANEKS Nr 1 z dnia 19 września do zarządzenia R-59/2013 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego ANEKS Nr 1 z dnia 19 września do zarządzenia R-59/2013 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu

Bardziej szczegółowo

R e g u l a m i n. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Zespołu Szkół im. Marii Grzegorzewskiej w Piekarach Śląskich. Obowiązujący od dnia...

R e g u l a m i n. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Zespołu Szkół im. Marii Grzegorzewskiej w Piekarach Śląskich. Obowiązujący od dnia... R E G U L A M I N Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół im. Marii Grzegorzewskiej w Piekarach Śląskich. 1 R e g u l a m i n Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół im.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Nr 11 im. Władysława Grabskiego Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2009 r.

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Nr 11 im. Władysława Grabskiego Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2009 r. REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Nr 11 im. Władysława Grabskiego Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2009 r. Podstawa prawna opracowania regulaminu : 1. Ustawa z dnia 4 marca

Bardziej szczegółowo