Regulamin Zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Postanowienia ogólne. 1. Podstawy prawne działalności socjalnej określają :

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Postanowienia ogólne. 1. Podstawy prawne działalności socjalnej określają :"

Transkrypt

1 Regulamin Zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Postanowienia ogólne 1. Podstawy prawne działalności socjalnej określają : - Ustawa z dnia 4marca 1994 r. o zakładowym funduszy świadczeń socjalnych (tekst jednolity Dz. U z 1996 Nr 70, poz. 335 z poźn. zm) - Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j Dz. Nr. 118 z 2003 r. poz. 1112), z póź. zmianami - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 22 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania pomocy finansowej z Zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na zmniejszenie wydatków mieszkaniowych, wolnej od podatku dochodowego od osób fizycznych. - ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (t.j. Dz. U.Nr 79 z 2001 r. poz.385 z późn. zm) - ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy (t.j Dz.U.Nr 21 z 1998 r. poz/ 94 z późn. zm.) -Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2013 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2014 r. i na podstawie art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę 2. Fundusz socjalny tworzy się z: 1. odpisu dla pracowników pedagogicznych w wysokości 110% kwoty bazowej ustalonej w ustawie budżetowej na dany rok budżetowy. 2. odpisu dla pracowników nie będących nauczycielami w wysokości odpisu podstawowego na jednego pracownika (37,5%) 3. odpisu dla emerytów i rencistów - byłych nauczycieli w wysokości 5%pobieranych przez nich emerytur i rent. 3. odpisu dla emerytów i rencistów, w wysokości 6,25 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w II półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą, 3 Fundusz zwiększa się o : 1. darowizny oraz zapisów od osób fizycznych i prawnych 2. odsetek od środków funduszu pochodzących od procentowanych środków na rachunku bankowym. 3. wpływu z oprocentowania pożyczek udzielonych na cele mieszkaniowe 4. przychody z tytułu sprzedaży, dzierżawy i likwidacji środków trwałych służących działalności socjalnej na rzecz pracowników zakładu, w części nie przeznaczonej na utrzymanie lub odtworzenie zakładowych obiektów socjalnych 5.wierzytelności likwidowanego zakładowego funduszu socjalnego 6. inne środki określone w odrębnych przepisach 4 1.Środkami funduszu administruje pracodawca.

2 5 1. Środki funduszu są gromadzone na odrębnym rachunku bankowym 2.Środki pozostające na rachunku bankowym funduszu, które nie zostały wykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny. 6. Podstawą do obliczenia wysokości dopłaty do różnych form pomocy stanowi minimalne wynagrodzenie za pracę. 7. W przypadku wnioskowania o przyznanie świadczeń niezgodnie z ustawą o zfśś oraz niniejszym regulaminem pracodawca ma obowiązek wstrzymania realizacji przedmiotowego świadczenia. 8. Osobami uprawnionymi do korzystania ze zaświadczeń są: 1. Wszyscy pracownicy zatrudnieni u pracodawcy, niezależnie od umowy o pracę oraz od wymiaru czasu pracy 2. Emeryci i renciści byli pracownicy 3. Członkowie rodzin osób wymienionych w pkt Członkowie, o których mowa w pkt.3 a) współmałżonkowie, w tym także pracujący b) dzieci własne, przysposobione oraz przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, dzieci współmałżonka, wnuki i rodzeństwo pozostające na utrzymaniu osoby uprawnionej do ukończenia 18 roku życia, a jeżeli kształcą się w szkole do ukończenia nauki, nie dłużej niż do 25 lat. c)osoby wymienione w pkt 5b, w stosunku do których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bez względu na wiek d) rodzice i dzieci mieszkający razem z osoba uprawnioną e) członkowie rodzin po zmarłym pracownikach oraz emerytach i rencistach jeżeli byli na utrzymaniu osoby zmarłej i uzyskali rentę rodzinną. jeżeli byli na ich utrzymaniu. 9 Fundusz jest przeznaczony na: 1.Wypłatę świadczenia urlopowego dla nauczycieli 2.dofinansowanie a) wczasów pracowniczych, leczniczych, profilaktyczno- leczniczych organizowanych lub zakupionych przez pracodawcę lub zakupionych przez osoby uprawnione- pracownika (byłego pracownika) szkoły b) wypoczynku dzieci i młodzieży organizowanego lub zakupionego przez pracodawcę oraz indywidualnie przez osoby uprawnione w formie wczasów, kolonii, zimowisk, obozów, kolonii zdrowotnych, zielonych szkół do 18 roku życia( dzieci od roku życia uczące się i będące na utrzymaniu rodziców) c) wypoczynku urlopowego organizowanego przez uprawnionego we własnym zakresie d) bezzwrotne zapomogi zdrowotne i losowe e) działalność kulturalno oświatową postaci zakupu biletów na imprezy artystyczne, kulturalne, rozrywkowe i sportowe f)pożyczki zwrotne na cele mieszkaniowe

3 g) pomocy materialnej w formie rzeczowej dla osób uprawnionych ( między innymi paczek mikołajowych na dziecko do 16 roku życia ) Przyznanie i wysokość pomocy ze środków Funduszu uzależniona jest od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej 2.Wysokość świadczenia socjalnego nie może być uzależniona od wymiaru i okresu zatrudnienia Usługi i świadczenia mogą być przyznawane na wniosek uprawnionego, na wniosek związków zawodowych, pracodawcy i mają charakter uznaniowy Uprawnieni nie mogą domagać się zwrotu środków pieniężnych rekompensujących wartość pomocy socjalnej w przypadku jej przyznania i niewykorzystania oraz w przypadku niewykorzystania proponowanych świadczeń. 13. Podstawą do przyznania ulgowych usług i świadczeń stanowi dochód przypadający na osobę w rodzinie, wskazany w oświadczeniu pracownika. Dochodem w rodzinie są wszelkie dochody osób zamieszkujących i utrzymujących się wspólnie, podlegające opodatkowaniu podatkiem od osób fizycznych między innymi: -z Urzędu Pracy - OPS - alimenty -stosunku pracy -emerytury, rent - dochód z 1 ha przeliczeniowego - świadczeń ZUS 14. Uprawniony corocznie do 31 marca każdego roku składa oświadczenie o wysokości średnich miesięcznych dochodów przypadający na członka w rodzinie w gospodarstwie domowym wg/wzoru (załącznik nr 3) 15. Uprawniony wnoszący pełną odpłatność za usługi i świadczenia socjalne nie jest obowiązany zgłaszać wysokość dochodu na osobę w rodzinie. 16. Uprawniony zobowiązany jest każdorazowo składać w/w oświadczenie, jeżeli jego sytuacja materialna ulegnie zmianie.

4 Pomoc z funduszu socjalnego przyznawana będzie w zależności od posiadanych środków 2.Wstępnej kwalifikacji wniosków o przyznanie świadczeń dokonuje komisja socjalna. 3. Ostateczną decyzję podejmuje pracodawca w uzgodnieniu z zakładową organizacją związkową. 18. W razie stwierdzenie,że osoba złożyła nieprawdziwe oświadczenie zastrzega się możliwość żądania do wglądu zaświadczenie o dochodzie, pitów lub innych dokumentów potwierdzających dochód, a odmowa przedłożenia w/w dokumentów skutkuje odmową udzielenia pomocy Osoby, których wnioski zostały rozpatrzone odmownie nie mogą rościć pretensji o jakie kolwiek świadczenia z tego tytułu w późniejszym terminie. 2. Załatwione odmownie wnioski osób uprawnionych nie wymagają uzasadnienia, a decyzja pracodawcy odmawiająca dopłaty jest ostateczna. 20. Wysokość pomocy finansowej zależy od ilości środków zgromadzonych na rachunku funduszu oraz kwot przeznaczonych na finansowanie poszczególnych celów zapisanych w rocznym preliminarzu wydatków. Przy zwiększonym zapotrzebowaniu na świadczenia, środki przyznane osobom uprawnionym mogą być wypłacane w dwóch lub więcej ratach, a termin ich wypłacenia może ulec opóźnieniu. 21. Osoby uprawnione starające się o świadczenie socjalne składają każdorazowo pisemny wniosek Dofinansowanie do indywidualnych form wypoczynku wczasów zorganizowanych, koloni, obozów itp. przyznawana jest na podstawie rachunków 2.Dofinansowanie do indywidualnych form wypoczynku przysługuje raz w roku. 3. Osoby znajdującej się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej (np.: spowodowanej klęską żywiołową, długotrwała chorobą, śmiercią, ubóstwem i wykazującą niski dochód na osobę w rodzinie, mogą w drodze wyjątku uzyskać na swój wniosek maksymalną dopłatę do wszystkich rodzajów usług i świadczeń przewidzianych w regulaminie). 23. Pomoc na cele mieszkaniowe

5 1.Pomoc na cele mieszkaniowe udzielane jest w formie pożyczek. 2. Pożyczki zwrotne na cele mieszkaniowe mogą być udzielone na : a) uzupełnienie wkładów mieszkaniowych do spółdzielni mieszkaniowej, b) budowa domu jednorodzinnego albo lokalu w domu mieszkaniowych, c) zakup budynku mieszkalnego od jednostek, d) adaptację pomieszczenia nie zamieszkalnego na lokal mieszkalny, e) remont lub modernizację mieszkania, f) wniesienie kaucji wymaganej przy zasiedleniu lub zmianie mieszkania, Zasady i warunki przyznawania oraz wysokość i spłaty pożyczki, o której mowa, w 23 określają umowy zawarte przez pracodawcę z pożyczkobiorcami, której wzór stanowi załącznik do niniejszego regulaminu 24.Pożyczki mieszkaniowe. Osobami uprawnionymi do otrzymania zwrotnej pomocy finansowej na cele mieszkaniowe są: 1. Pracownicy zatrudnieni na czas nieokreślony lub określony oraz emeryci i renciści byli pracownicy, pracownicy administracji i obsługi. 2.Pożyczka na cele mieszkaniowe jest przyznawana na warunkach pomocy zwrotnej w wysokości do zł. 3.Pożyczka udzielona na cele mieszkaniowe wymaga poręczenia przez dwóch żyrantów przy kwocie do 5000zł, 3 żyrantów przy w kwocie 7000 zł, 4 żyrantów przy kwocie 10000zł. Żyrantami mogą być czynni pracownicy szkoły, którzy zatrudnieni są na czas nieokreślony. 4.Czas spłaty rozkłada się na 10/18/24/28 miesięcy wg uznania pożyczkobiorcy. 5.W przypadku osób pracujących na czas określony do końca trwania umowy. 6.Pożyczki są oprocentowane w wysokości 1% w skali rocznej. 7.O przyznaniu pożyczki na cele mieszkaniowe decyduje kolejności składanych wniosków. 8.W szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych można przyznać pożyczkę poza kolejnością. 9.Zawieszenie spłaty pożyczki na okres 6 miesięcy może nastąpić w szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek pożyczkobiorcy. 10.Podstawą przyznania pożyczki stanowi umowa zawarta z osobą ją otrzymującą, w której określa się wysokość pożyczki, warunki jej udzielenia tj: okres spłat, ilość i wysokość rat oraz rodzaj zabezpieczeń. 11.Niespłacona pożyczka podlega natychmiastowej spłacie w przypadku: a) porzucenie pracy przez pracownika, rozwiązania stosunku pracy na podstawie KN b)rozwiązania z pracownikiem stosunku pracy w trybie art.52 KP c)w uzasadnionych przypadkach spłata pożyczki następuje w terminach i ratach określonych w umowie ( komisja opiniuje, dyrektor podejmuje decyzję) 12.W razie niespłacania pożyczki mieszkaniowej wzywa się dłużnika na piśmie do uregulowania należności w wyznaczonym terminie, o czym zawiadamia się także poręczycieli. 13.W razie zaprzestania spłat pożyczki mieszkaniowej przez pożyczkobiorcę, zobowiązania przenosi się na poręczycieli. 14.Pożyczka ulega umorzeniu w przypadku śmierci pożyczkobiorcy. 25. Komisja przyznająca świadczenia obraduje w terminach przez siebie ustalonych. 26. Komisję socjalną powołują i odwołują na zebraniu pracownicy szkoły.

6 27. W sprawach powszechnie nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu mają zastosowania powszechnie obowiązujące zasady i przepisy prawne. 28. Regulamin obwiązuje od r. Załączniki: 1. Tabela klasyfikacji i wskaźnika % dopłat do świadczeń socjalno-bytowych z ZFŚS 2. Roczny plan rzeczowo- finansowy środków ZFŚS. 3. Oświadczenie o wysokości średnich miesięcznych dochodów przypadających na członka w rodzinie. 4. Wniosek o dofinansowanie ze środków z ZFŚS, 5. Wniosek pożyczkę mieszkaniową.

7 Roczny plan Rzeczowo-finansowy środków ZFŚS Wyszczególnienie Kwota Korekta /zmiany Wycieczka zł Dofinansowanie zł wypoczynku i wczasy pod gruszą. Pomoc materialnorzeczowa zł Pożyczki mieszkaniowe zł Usługi kulturalno zł oświatowe świadczenie urlopowe dla nauczycieli zł Tabela klasyfikacji i wskaźnika % dopłat doświadczeń socjalno-bytowych z ZFŚS. L.p wysokość dochodu na osobę w rodzinie wskaźnik % dopłaty do świadczeń socjalno- bytowych Uwagi 1. do 1500 zł zł zł zł powyżej 4000 zł 50 Kwoty bazowe: paczki dla dzieci 3% zapomogi 30% wczasy pod gruszą 30% Pozostałe świadczenia na podstawie rachunków.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół nr 66 w Warszawie ul. Myśliwiecka 6 POSTANOWIENIA OGÓLNE Zasady tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, zwanego dalej Funduszem

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity stan na

Tekst jednolity stan na REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych - 1 - REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 IM. MARII CURIE - SKŁODOWSKIEJ w Tychach Tekst jednolity stan na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. z dnia 21 kwietnia 2015 roku

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. z dnia 21 kwietnia 2015 roku REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH z dnia 21 kwietnia 2015 roku Spis treści: I. Postanowienia wstępne. II. Przepisy ogólne dotyczące funduszu. III. Osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POGOTOWIA OPIEKUŃCZEGO IM KAROLA OLGIERDA BORCHARDTA W GDAŃSKU UL. LECZKOWA 1A

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POGOTOWIA OPIEKUŃCZEGO IM KAROLA OLGIERDA BORCHARDTA W GDAŃSKU UL. LECZKOWA 1A REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POGOTOWIA OPIEKUŃCZEGO IM KAROLA OLGIERDA BORCHARDTA W GDAŃSKU UL. LECZKOWA 1A Spis treści: I. Postanowienia wstępne. II. Osoby uprawnione do korzystania

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Poczcie Polskiej S.A.

Regulamin korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Poczcie Polskiej S.A. Załącznik do Zarządzenia Nr 14 Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej z dnia 22 lutego 2006 r. (zm. Zarządzeniem Nr 72 DGPP z dnia 25.06.2007r., Uchwałą Nr 294/2010 Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 14

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH VII LO im. K.K. Baczyńskiego w Szczecinie

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH VII LO im. K.K. Baczyńskiego w Szczecinie REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH VII LO im. K.K. Baczyńskiego w Szczecinie Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych VII LO im. K.K. Baczyńskiego w Szczecinie opracowano na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Załącznik do Zarządzenia Nr 29/2012 Rektora PWSZ w Nowym Sączu z dnia 29 marca 2012 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Nowy Sącz 2012 r.

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Nowy Dwór Gdański Maj 2006 I. ZASADY OGÓLNE 1 Zasady tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnie

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnie REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnie Przepisy wstępne 1. 1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwany dalej Funduszem, tworzy się na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W CHEŁMIE

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W CHEŁMIE REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W CHEŁMIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE II. ZASADY DOFINANSOWANIA DO WYPOCZYNKU OSÓB

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Płocka. I. Postanowienia ogólne.

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Płocka. I. Postanowienia ogólne. Załącznik do Zarządzenia Nr 2378/04 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 13 września 2004 r. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Płocka I. Postanowienia ogólne. 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ, CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W GRONOWIE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ, CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W GRONOWIE REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ, CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W GRONOWIE I. PODSTAWA PRAWNA 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół, Centrum

Bardziej szczegółowo

... (podpis Pracodawcy)

... (podpis Pracodawcy) (do art. 8 ust. 2 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych) WZORY: ZARZĄDZENIA PRACODAWCY WPROWADZAJĄCEGO REGULAMIN ZFŚS, REGULAMINU ZFŚS ORAZ ZAŁ ĄCZNIKÓW DO TEGO REGULAMINU Uwaga! W treści zaproponowanych

Bardziej szczegółowo

I PODSTAWA PRAWNA. 2.Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy MPWiK Spółka z o.o. w Jaworznie. II POSTANOWIENIA OGÓLNE.

I PODSTAWA PRAWNA. 2.Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy MPWiK Spółka z o.o. w Jaworznie. II POSTANOWIENIA OGÓLNE. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W MPWiK SPÓŁKA Z O.O. W JAWORZNIE I PODSTAWA PRAWNA 1.Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych Dz. U. z 1996 r. nr 70

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH AKADEMII MUZYCZNEJ im. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH AKADEMII MUZYCZNEJ im. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH AKADEMII MUZYCZNEJ im. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W POZNANIU. 1. Podstawę prawną Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 44 IM. UNICEF W BYTOMIU. I. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 44 IM. UNICEF W BYTOMIU. I. Postanowienia ogólne. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 44 IM. UNICEF W BYTOMIU I. Postanowienia ogólne. 1. Podstawy prawne działalności socjalnej określają: 1) ustawa z dnia 4 marca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W INSTYTUCIE FILOZOFII I SOCJOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W INSTYTUCIE FILOZOFII I SOCJOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W INSTYTUCIE FILOZOFII I SOCJOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK 1 1. Fundusz Świadczeń Socjalnych w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN (zwanym dalej Fundusz)

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ 1 tekst ujednolicony z dnia 20 grudnia 2012 roku R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ Rozdział I. DZIAŁALNOŚĆ SOCJALNA I. PRZEPISY OGÓLNE 1 1. Zasady tworzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZKLARACH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZKLARACH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZKLARACH I. PODSTAWA PRAWNA WYDANIA REGULAMINU 1. Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GOSPODAROWANIA ZAKŁADOWYM FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM

REGULAMIN GOSPODAROWANIA ZAKŁADOWYM FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM REGULAMIN GOSPODAROWANIA ZAKŁADOWYM FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM Zarządzenie wprowadzające Regulamin gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w UG I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH KURATORIUM OŚWIATY WE WROCŁAWIU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH KURATORIUM OŚWIATY WE WROCŁAWIU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH KURATORIUM OŚWIATY WE WROCŁAWIU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin został opracowany na podstawie: 1) ustawy z dnia 04 marca 1994 roku o Zakładowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Tekst ujednolicony Opracowano na postawie: Zarządzenie nr 7 / 2009 Dyrektora MOPS w Stargardzie Szczecińskim z dnia 4 lutego 2009 r. oraz Zarządzenie Nr4/2010 Dyrektora MOPS w Stargardzie Szczecińskim

Bardziej szczegółowo

COLLEGIUM MEDICUM UMK

COLLEGIUM MEDICUM UMK Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 210 Rektora UMK z dnia 31 grudnia 2012 r. REGULAMIN ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH COLLEGIUM MEDICUM UMK BYDGOSZCZ 2012 r. SPIS TREŚCI Str. C z ę ś ć p i e r w s z a ZASADY GOSPODAROWANIA

Bardziej szczegółowo

ANEKS Nr 1 z dnia 19 września do zarządzenia R-59/2013 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego

ANEKS Nr 1 z dnia 19 września do zarządzenia R-59/2013 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego ANEKS Nr 1 z dnia 19 września do zarządzenia R-59/2013 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Regulamin gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w Uniwersytecie Gdańskim. I. Postanowienia wstępne

Regulamin gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w Uniwersytecie Gdańskim. I. Postanowienia wstępne Załącznik do Zarządzenia Rektora UG nr 14/R/05 Regulamin gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w Uniwersytecie Gdańskim I. Postanowienia wstępne 1 1. Regulamin określa zasady tworzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN podziału i gospodarowania ZAKLADOWYM FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH oraz zakładowej działalności socjalnej w Politechnice Poznańskiej

REGULAMIN podziału i gospodarowania ZAKLADOWYM FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH oraz zakładowej działalności socjalnej w Politechnice Poznańskiej REGULAMIN podziału i gospodarowania ZAKLADOWYM FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH oraz zakładowej działalności socjalnej w Politechnice Poznańskiej Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005. Prawo o

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM NR 2 W GDYNI - obowiązuje od dnia 07.05.1998r. & 1.

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM NR 2 W GDYNI - obowiązuje od dnia 07.05.1998r. & 1. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM NR 2 W GDYNI - obowiązuje od dnia 07.05.1998r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. & 1. Regulamin Z.F.Ś.S. określony został

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 28 ZARZĄDZENIE NR 7 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH FILHARMONII im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH FILHARMONII im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH FILHARMONII im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie OPRACOWANY W UZGODNIENIU Z ZAKŁADOWYMI ORGANIZACJAMI ZWIĄZKOWYMI NA PODSTAWIE: Ustawy z dnia 4 marca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 37/2008

ZARZĄDZENIE NR 37/2008 ZARZĄDZENIE NR 37/2008 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz powołania Komisji Socjalnej

Bardziej szczegółowo