REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 22 WE WROCŁAWIU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 22 WE WROCŁAWIU"

Transkrypt

1 REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 22 WE WROCŁAWIU Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tj. Dz. U. z Nr 70, poz. 335 z późniejszymi zmianami). 2. Ustawa z dnia r. Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami). 3. Ustawa z dnia r. o związkach zawodowych (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 79, poz. 854 z późniejszymi zmianami). 4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na ZFŚS (Dz. U. z Nr 43, poz. 349 z późniejszymi zmianami). 5. Ustawa z dnia r. Kodeks Pracy (tj. Dz. U. z 2008r. Nr 223, poz z późniejszymi zmianami). DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE 1 Na podstawie wymienionych przepisów tworzy się Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli, administracji i obsługi, który administrowany jest przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 22 we Wrocławiu, zwany dalej funduszem Fundusz Tworzy się w postaci odpisów: a. w wysokości ustalonej jako iloczyn planowanej, przeciętnej w danym roku kalendarzowym, liczby nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) skorygowanej w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby nauczycieli (po przeliczeniu na 1

2 pełny wymiar zajęć) i 110% kwoty bazowej, określonej dla pracowników państwowej sfery budżetowej. b. w wysokości 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej (z roku poprzedniego lub drugiego półrocza roku poprzedniego jeśli jest wyższe od ogłaszanego corocznie przez Prezesa GUS w dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski, nie później niż do 20 lutego każdego roku, c. dla nauczycieli będących emerytami i rencistami dokonuje się odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur i rent. 2. Środki funduszu są gromadzone na odrębnym rachunku bankowym, zgodnie z ustawą. 3. Środki funduszu będą przekazywane przez Organ Prowadzący na konto ZFŚS do końca maja 75% odpisu, pozostałą część do końca września. 4. Odsetki bankowe od środków funduszu zwiększają środki tego funduszu. 5. Środki funduszu nie wykorzystane w danym roku przechodzą na następny rok Fundusz jest wykonywany przez Dyrektora jednostki na podstawie opinii Komisji ds. Socjalnych zgodnie z Regulaminem uzgodnionym ze Związkami Zawodowymi. 2. Dyrektor wstrzymuje ustalenia Komisji ds. Socjalnych, jeżeli jest ona niezgodna z Regulaminem Środki funduszu, pomniejszone o 5% przeznaczone na scentralizowaną obsługę ZFŚS w części dotyczącej pożyczek mieszkaniowych zwrotnych i bezzwrotnej pomocy w spłacie czynszów, pozostające w zarządzie Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia, przeznaczone są na: a. 25% - zapomogi, b. 70% - wypoczynek pracowników, c. 5% - imprezy i działalność okolicznościowa, d. świadczenia urlopowe dla nauczycieli, 2

3 2. Środki niewykorzystane w pkt. a, b, c można przesuwać między tymi punktami. DZIAŁ II DZIAŁALNOŚĆ SOCJALNA 5 1. Ze środków przeznaczonych na działalność socjalną mogą korzystać: a. pracownicy, zatrudnieni na czas nieokreślony i określony na podstawie umowy o pracę, powołania, mianowania w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy, b. pracownicy przebywający na urlopach wychowawczych, c. pozostające na utrzymaniu i wychowaniu dzieci własne, dzieci przysposobione oraz przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, dzieci współmałżonków, a także pozostające na utrzymaniu wnuki i rodzeństwo w wieku od 3 do 18 lat, a jeśli kształcą się w szkole do czasu ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia, d. dzieci pracowników zmarłych w czasie zatrudnienia upoważnione do pobierania renty rodzinnej po zmarłym pracowniku, e. pracownicy sezonowi (palacze c.o., dozorcy), f. emeryci i renciści, którzy odeszli na emeryturę/rentę z dniem r. i później Środki funduszu w części przeznaczonej na działalność socjalną przeznacza się na dofinansowanie: a. wypoczynku zorganizowanego i organizowanego we własnym zakresie, b. dofinansowanie przyznaje się pracownikowi oraz dziecku w następujący sposób: 1) 1 dziecko 50% pomocy pracownika, 2) 2 dziecko 40% pomocy pracownika, 3) 3 dziecko 30% pomocy pracownika, c. zapomóg losowych dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej, 3

4 d. zapomóg socjalnych w formie pomocy finansowej i rzeczowej, e. świadczeń urlopowych nauczycieli, f. działalności kulturalno-oświatowej w postaci imprez artystycznych, kulturalnych oraz zakup biletów na te imprezy, g. działalności turystycznej w postaci dopłat do rachunku za uczestnictwo w imprezie turystycznej lub wycieczce organizowanej przez Szkołę Podstawową Nr 22 (1 raz w roku). 2. Za wypadek losowy uważa się wypadek, ciężką i długotrwałą chorobę, śmierć bliskiego członka rodziny, kradzież, pożar oraz inne nagłe zdarzenia. 3. Za bliskiego członka rodziny uważa się: dzieci własne i przysposobione, współmałżonka, rodziców, teściów Pomoc finansowa i rzeczowa zostaje udzielona na wniosek pracownika. 2. Z wnioskiem o zapomogę dla pracownika i emeryta może wystąpić również Dyrektor, Komisja ds. Socjalnych lub organizacja związkowa. 3. Wniosek o zapomogę losową i socjalną powinien zawierać: a. opis sytuacji poświadczony zaświadczeniami o chorobie, zgonie, kradzieży itp., b. oświadczenie o zarobkach własnych i członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym (wysokość renty, emerytury, alimentów itp.). 4. Wniosek pracownik składa na drukach, których wzór stanowią załączniki nr 1 i 2 do Regulaminu. 5. Z form wymiennych w 6 ust. 1 pkt. a, pracownicy wraz dziećmi mogą korzystać raz w roku. 6. Wysokość świadczeń wymienionych w pkt. a - h zależy od dochodu na osobę przypadającego w rodzinie i określana jest w tabeli ustalanej corocznie przez Komisję ds. Socjalnych. 7. Pierwszeństwo w korzystaniu ze świadczeń socjalnych przysługuje: c. pracownikom o niskich dochodach na osobę w rodzinie, d. posiadających rodziny wielodzietne, e. mających dzieci specjalnej troski lub chore. 4

5 8. Dochody członków rodziny określonych w 7 ust. 3 pkt. b ustala się na podstawie zaświadczenia z właściwego urzędu skarbowego za poprzedzający rok budżetowy. a. Pracownik składa w zakładzie pracy ww zaświadczenie do dnia 30 września każdego roku, a dla osób zatrudnionych po 1 września, w ciągu jednego miesiąca od dnia zatrudnienia. b. Niezłożenie zaświadczenia kwalifikuje pracownika do grupy uprawnionych o najwyższych dochodach na członka rodziny. c. Pracownik składający wniosek o dofinansowanie dla dziecka pełnoletniego okazuje do wglądu jego aktualną legitymację szkolną lub studencką. 9. Osoba korzystająca ze świadczeń funduszu, która złożyła oświadczenie niezgodne z prawdą, traci prawo do świadczenia, o które wnioskuje. DZIAŁ II POSTANOWIENIA KOŃCOWE 8 1. Funduszem administruje Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 22 we Wrocławiu i jest on rozdysponowywany wg Regulaminu. 2. Dyrektor powołuje 5-cio osobową komisję ds. socjalnych, w skład której wchodzą przedstawiciele związków zawodowych oraz przedstawiciele Dyrektora. 3. Dyrektor przekazuje Komisji ds. Socjalnych roczną wysokość odpisu. 4. Stanowisko komisji jest równoznaczne z uzgodnieniem z organizacjami związkowymi. 5. Komisja Socjalna działa na podstawie rocznego planu przychodów i wydatków sporządzonego przez Głównego Księgowego, uzgodnionego na pierwszym posiedzeniu komisji i zatwierdzonego przez Dyrektora. 6. Przewodniczący zwołuje posiedzenia Komisji nie rzadziej niż raz na kwartał. 7. Wnioski o świadczenia składa się w sekretariacie szkoły na co najmniej 10 dni przed posiedzeniem Komisji ds. socjalnych. 8. Komisja po rozpatrzeniu podań wnioskuje do dyrektora o przyznanie świadczeń dla pracownika. 5

6 9. W nagłych przypadkach o udzieleniu świadczenia z funduszu może zadecydować Dyrektor w ramach obowiązującego Regulaminu zwołując w ciągu 14 dni nadzwyczajne posiedzenie Komisji ds. Socjalnych w celu zatwierdzenia tej decyzji. 10. Komisja prowadzi karty świadczeń funduszu, w którym ewidencjonuje wysokość i rodzaje przyznanych świadczeń. 11. Wszystkie zmiany w Regulaminie ZFŚS wprowadza się aneksem w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi działającymi w placówce. 12. ZFŚS jest funduszem spożycia zbiorowego, co oznacza, że niekorzystanie z usług i świadczeń tego funduszu nie uprawnia do żądania ekwiwalentu. 13. Świadczenia ZFŚS nie mają charakteru roszczeniowego. 14. Sprawy sporne rozstrzygają powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 15. Dyrektor jest zobowiązany wywiesić Regulamin w miejscu dostępnym wszystkim pracownikom. 16. Komisja ds. socjalnych dwa razy w roku (do i 31.12) informuje pracowników o stopniu wykorzystania środków funduszu. 17. Regulamin wchodzi w życie z dniem r. 18. Komisja działa zgodnie z ustawą z dnia r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami). 19. Świadczeniobiorcy mający zastrzeżenia formalne do pracy komisji mogą złożyć zażalenie do Dyrektora szkoły. Spis załączników: 1. Wniosek o przyznanie zapomogi losowej/socjalnej/rzeczowej 2. Wniosek o dopłatę do wczasów pod gruszą, rodzinnych, kolonii, obozów, zimowisk. Wrocław, dnia r. Podpis Związków Zawodowych Podpis Dyrektora 6

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół nr 66 w Warszawie ul. Myśliwiecka 6 POSTANOWIENIA OGÓLNE Zasady tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, zwanego dalej Funduszem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ USŁUGOWO-GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ USŁUGOWO-GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE Tekst jednolity z dnia 22.06.2010r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ USŁUGOWO-GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin ustala zasady gospodarowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Sejmu Śląskiego w Radlinie. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Sejmu Śląskiego w Radlinie. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Sejmu Śląskiego w Radlinie I. Postanowienia ogólne 1. Zasady tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 44 IM. UNICEF W BYTOMIU. I. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 44 IM. UNICEF W BYTOMIU. I. Postanowienia ogólne. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 44 IM. UNICEF W BYTOMIU I. Postanowienia ogólne. 1. Podstawy prawne działalności socjalnej określają: 1) ustawa z dnia 4 marca

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 4 marca 1994r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (Dz.U.Nr 70 z 1996r. poz. 335 z póź.zm.) 2. Rozporządzenie Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 9 marca

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Szkoły Podstawowej nr 20 im. T. Rejtana w Katowicach, marzec 2008r. I. Zasady ogólne 1 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych opracowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DYSPONOWANIA FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ POLIGRAFICZNO-MECHANICZNYCH IM. ARMII KRAJOWEJ W KATOWICACH

REGULAMIN DYSPONOWANIA FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ POLIGRAFICZNO-MECHANICZNYCH IM. ARMII KRAJOWEJ W KATOWICACH REGULAMIN DYSPONOWANIA FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ POLIGRAFICZNO-MECHANICZNYCH IM. ARMII KRAJOWEJ W KATOWICACH I. PODSTAWA PRAWNA 1 Ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POGOTOWIA OPIEKUŃCZEGO IM KAROLA OLGIERDA BORCHARDTA W GDAŃSKU UL. LECZKOWA 1A

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POGOTOWIA OPIEKUŃCZEGO IM KAROLA OLGIERDA BORCHARDTA W GDAŃSKU UL. LECZKOWA 1A REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POGOTOWIA OPIEKUŃCZEGO IM KAROLA OLGIERDA BORCHARDTA W GDAŃSKU UL. LECZKOWA 1A Spis treści: I. Postanowienia wstępne. II. Osoby uprawnione do korzystania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 510/07 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dna 27.06.2007 r. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych l. Podstawy prawne wydania regulaminu ustawa z dnia 4 marca

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia wewn. NUS Nr 9/2011 z dn. 03.03.2011 r.

Załącznik nr 1 do zarządzenia wewn. NUS Nr 9/2011 z dn. 03.03.2011 r. Załącznik nr 1 do zarządzenia wewn. NUS Nr 9/2011 z dn. 03.03.2011 r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH URZĘDU SKARBOWEGO W MIKOŁOWIE Działając na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA

REGULAMIN PRZYZNAWANIA REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 5 W ZAMOŚCIU Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Postanowienia ogólne. 1. Podstawy prawne działalności socjalnej określają :

Regulamin Zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Postanowienia ogólne. 1. Podstawy prawne działalności socjalnej określają : Regulamin Zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Postanowienia ogólne 1. Podstawy prawne działalności socjalnej określają : - Ustawa z dnia 4marca 1994 r. o zakładowym funduszy świadczeń socjalnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WIŚNIEWIE

REGULAMIN KORZYSTANIA Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WIŚNIEWIE REGULAMIN KORZYSTANIA Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WIŚNIEWIE Regulamin został opracowany na podstawie przepisów: 1. Ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W TUSZOWIE NARODOWYM

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W TUSZOWIE NARODOWYM 1 REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W TUSZOWIE NARODOWYM 2 I. PODSTAWA PRAWNA 1 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zwanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. z dnia 21 kwietnia 2015 roku

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. z dnia 21 kwietnia 2015 roku REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH z dnia 21 kwietnia 2015 roku Spis treści: I. Postanowienia wstępne. II. Przepisy ogólne dotyczące funduszu. III. Osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń

Bardziej szczegółowo

I. Podstawy prawne II. Postanowienia ogólne 1 2 III. Tworzenie Funduszu 1

I. Podstawy prawne II. Postanowienia ogólne 1 2 III. Tworzenie Funduszu 1 I. Podstawy prawne 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych opracowany został na podstawie przepisów: 1) Ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, 2) Ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W OSTROROGU SPIS TREŚCI

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W OSTROROGU SPIS TREŚCI 1 REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W OSTROROGU SPIS TREŚCI I. PODSTAWY PRAWNE ORAZ ZAKRES... 2 1. Podstawa prawna... 2 2. Zakres... 2 II. TWORZENIE FUNDUSZU.... 2 3.Postanowienia

Bardziej szczegółowo

z dnia 30 marca 2012r.

z dnia 30 marca 2012r. Zarządzenie Nr 2/2012 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi z dnia 30 marca 2012r. w sprawie: wprowadzenie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Na podstawie art. 1

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity stan na

Tekst jednolity stan na REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych - 1 - REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 IM. MARII CURIE - SKŁODOWSKIEJ w Tychach Tekst jednolity stan na

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne R E G U L A M I N Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym ustanowiony Zarządzeniem Rektora nr 15/2008 z dnia 15 lutego 2008 roku (tekst ujednolicony) I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Postanowienia wstępne

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Postanowienia wstępne REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Postanowienia wstępne 1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zwany dalej Funduszem tworzy się na podstawie przepisów: ustawy z dnia 04 marca 1994r

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 17/ 2012

ZARZĄDZENIE NR 17/ 2012 ZARZĄDZENIE NR 17/ 2012 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 w Kaliszu z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych Na podstawie: Statutu

Bardziej szczegółowo

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Komenda Główna Straży Ochrony Kolei

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Komenda Główna Straży Ochrony Kolei Załącznik do Decyzji nr... Komendanta Głównego Straży Ochrony Kolei z dnia...2010 roku R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. KOMENDA GŁÓWNA STRAŻY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM NR 2 W GDYNI - obowiązuje od dnia 07.05.1998r. & 1.

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM NR 2 W GDYNI - obowiązuje od dnia 07.05.1998r. & 1. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM NR 2 W GDYNI - obowiązuje od dnia 07.05.1998r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. & 1. Regulamin Z.F.Ś.S. określony został

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W CHEŁMIE

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W CHEŁMIE REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W CHEŁMIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE II. ZASADY DOFINANSOWANIA DO WYPOCZYNKU OSÓB

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Załącznik do Zarządzenia Nr 29/2012 Rektora PWSZ w Nowym Sączu z dnia 29 marca 2012 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Nowy Sącz 2012 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Samodzielnego Publicznego. Zakładu Opieki Zdrowotnej

REGULAMIN. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Samodzielnego Publicznego. Zakładu Opieki Zdrowotnej REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 4 UM w Łodzi im. Marii Konopnickiej I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 6/2011 ŚWIĘTOKRZYSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII W KIELCACH

ZARZĄDZENIE NR 6/2011 ŚWIĘTOKRZYSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII W KIELCACH ZARZĄDZENIE NR 6/2011 ŚWIĘTOKRZYSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII W KIELCACH z dnia 01.03.2011 r. w sprawie ustalenia regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Wojewódzkim Inspektoracie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Sierakowie Śl.

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Sierakowie Śl. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Sierakowie Śl. Regulamin opracowany został na podstawie: 1 ZASADY OGÓLNE ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W INSTYTUCIE FILOZOFII I SOCJOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W INSTYTUCIE FILOZOFII I SOCJOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W INSTYTUCIE FILOZOFII I SOCJOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK 1 1. Fundusz Świadczeń Socjalnych w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN (zwanym dalej Fundusz)

Bardziej szczegółowo