Korzyść z wiedzy o klientach (cz. 1)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Korzyść z wiedzy o klientach (cz. 1)"

Transkrypt

1

2 Autorzy Bartosz Illukiewicz menadżer w Zespole Biznesowym Sollers Consulting Jakub Wróblewski konsultant w Zespole Biznesowym Sollers Consulting 107 Korzyść z wiedzy o klientach (cz. 1) Zagadnienie prawidłowego zarządzania informacją o kliencie stało się jednym z głównych tematów badania przeprowadzonego przez Sollers Consulting Chcąc skutecznie realizować powyższe cele, bank powinien potrafić sprawnie zarządzać informacją o klientach, a w szczególności radzić sobie z zarządzaniem: procesami pozyskiwania danych jakością danych bezpieczeństwem danych dostępem do danych, rozumianym w szczególności jako prezentacja danych w zakresie i formie dopasowanej do potrzeb danego kroku procesu biznesowego i aktora ten krok wykonującego. Czy banki faktycznie potrafią efektywnie wykorzystać duże wolumeny inforfot. PAP/Marek Kliński Banki z uwagi na charakter prowadzonej działalności posiadają dostęp oraz możliwość zbierania i przetwarzania niespotykanej w innych sektorach ilości danych osobowych, teleadresowych oraz finansowych swoich klientów. Wzmożona konkurencja na rynku, wymóg zarządzania ryzykiem oraz rosnące oczekiwania klientów wymuszają na bankach coraz efektywniejsze wykorzystanie znajdujących się w ich dyspozycji informacji. Posiadane przez banki dane powinny przede wszystkim służyć poprawie jakości oferowanych usług oraz zwiększeniu skuteczności sprzedaży. macji o swoich klientach? Czy potrafią zarządzać coraz szerszym spektrum coraz bardziej zróżnicowanych źródeł tych danych? Czy posiadają odpowiednie wsparcie ze strony obszarów informatycznych, coraz częściej zmuszonych do wykorzystania nieustannie rosnącej liczby systemów i aplikacji? Badanie Zagadnienie prawidłowego zarządzania informacją o kliencie stało się jednym z głównych tematów badania przeprowadzonego przez Sollers Consulting. W badaniu postawiona została teza mówiąca, że Banki w nie-

3 108 wystarczający sposób zarządzają informacją o swoich klientach ze względu na niedopasowanie i ograniczenia narzucone przez wykorzystywaną architekturę systemów informatycznych. Celem badania była identyfikacja zasadniczych problemów powstałych w ramach projektowania systemów wspierających obsługę klienta w obszarze zarządzania informacją oraz wskazanie rozwiązań, które mogłyby takie problemy wyeliminować. Badanie Sollers Consulting objęło 14 banków (PKO BP, Bank Pekao SA, ING Bank, Millennium Bank, Kredyt Bank, BZ WBK, Raiffeisen Bank, BPH, BGŻ, BNP Paribas Fortis, BOŚ Bank, Bank Pocztowy, Alior Bank oraz Allianz Bank) prowadzących działalność w sektorze detalicznym reprezentujących blisko 60 proc. polskiego sektora bankowego pod względem wartości sumy bilansowej. Przeprowadzono Umiejętność wykorzystywania danych o kliencie stanie się jedną z głównych przewag konkurencyjnych wiele rozmów z przedstawicielami kadry zarządzającej oraz ekspertami z obszaru sprzedaży, marketingu oraz departamentów odpowiedzialnych za CRM, pozwalających w wiarygodny sposób opisać przedstawiany problem. Badanie skoncentrowane było na pracownikach działów biznesowych, dzięki czemu udało się zweryfikować faktyczne zaspokojenie potrzeb w zakresie zarządzania informacją o klientach, a nie tylko potwierdzić techniczne możliwości narzędzi i systemów. Na użytek badania zdefiniowano trzy główne obszary potencjalnych usprawnień: spójna ergonomiczna prezentacja kompleksowej informacji o kliencie, wykorzystanie pozyskanych informacji do celów marketingowych organizacja i zarządzanie jakością danych. Znaczny obszar badania przeprowadzonego przez Sollers Consulting powoduje konieczność prezentacji jego wyników w ramach cyklu artykułów. W pierwszej części uwaga została skupiona na obszarach tworzenia i wykorzystania przez banki koncepcji Single Customer View oraz zastosowaniu systemów Master Data Management. Pozostałe wyniki, jak również omówienie badań, w tym dotyczących jakości danych w bankach, a także wykorzystania posiadanych informacji w prowadzonych kampaniach marketingowych, zostaną zaprezentowane w kolejnej artykułach. Single Customer View Utrzymywanie jednolitej informacji o kliencie jest nie tylko rozwiązaniem techniczno-organizacyjnym pomagającym utrzymać spójność treści dostarczanych w kontekście klienta, lecz również metodą na znaczące wsparcie i usprawnienie procesów obsługi klienta. Dostępność kompleksowej informacji przekłada się zarówno na jakość, jak i na szybkość kontaktu z klientem. Koncepcją biznesowo-technologiczną, utożsamianą z poprawnym i efektywnym zarządzaniem informacją jest tzw. Single Customer View (SCV). Koncepcja ta w dużym uproszczeniu mówi, że dla wszystkich produktów i procesów dane opisujące klienta są zawsze tymi samymi danymi wdrożenie SCV oznacza więc pozbycie się duplikatów danych klienta i zapewnienie, że dane o zdarzeniach i produktach widoczne są w kontekście rekordu klienta, który staje się niejako rekordem nadrzędnym. Biznesowo istotne jest również, że uprawnieni użytkownicy otrzymują prosty dostęp do kompleksowej i poprawnej informacji o kliencie w szczególności nie jest już wymagane przeszukiwanie wielu różnych systemów w celu znalezienia wybranych informacji. Natomiast z technologicznego punktu widzenia pojęcie SCV może obejmować zarówno jeden dedykowany system, jak i kilka rozwiązań, dzięki którym w ergonomiczny i spójny sposób udostępniane i prezentowane są wybrane kluczowe z punku widzenia obsługi klienta informacje. Dlaczego zagadnienie spójnego widoku klienta stało się jednym z obszarów objętych badaniem? Głównie wynika to z naszego przekonania, że w obliczu postępującej standaryzacji produktów bankowych, jak i samego zakresu ofert, w niedługim czasie umiejętność sprawnego wykorzystywania danych o kliencie w procesach sprzedażowych stanie się jedną z głównych przewag konkurencyjnych banków. Architektura i przekrój funkcjonalny SCV zapewniają zwiększenie wydajności pracowników banku, przyspieszenie procesów zachodzących w ramach obsługi klienta, a także stymulują możliwość cross- i up-sellu. Wzrastający poziom satysfakcji klientów, dysponujących aktualną i kompleksową informacją o swoich produktach, historii kontaktów i ofert, przekłada się następnie na zwiększenie zainteresowania usługami danego banku, otwartość na nowe produkty oraz większe przywiązanie klienta do wybranej instytucji. Ponieważ koncepcja Single Customer View dotyka wielu aspektów funkcjonowania banku i jej dokładna analiza musiałaby być wielowymiarowa, w badaniu przeprowadzonym przez Sollers Consulting przyjęto pewne uproszczenie założono, że banki dysponują SCV, jeżeli spełnione są potrzeby biznesowe związane z szybkim i efektywnym zaprezentowaniem pracownikom front-office w oddzia-

4 109 łach banku oraz w call center, kompleksowej i aktualnej informacji o kliencie, w tym o: produktach posiadanych przez klienta, historii kontaktów z klientem, historii ofert skierowanych do klienta. Mimo tego złagodzenia kryteriów, badanie wykazało, że niewiele ponad 40 proc. badanych instytucji bankowych jest w stanie zapewnić SCV. Wskaźniki te są jeszcze niższe, jeśli spojrzymy na grupę banków mniejszych. (Jako banki mniejsze zostały uwzględnione instytucje o sumie bilansowej poniżej 30 mld PLN na koniec 2009 roku.). Wśród mniejszych banków jedynie co siódmy posiada wdrożone i funkcjonujące rozwiązania SCV. Dla porównania wśród analizowanej grupy dużych banków wskaźnik ten sięga ponad 70 proc. Większe organizacje lepiej zarządzają informacjami i potrafią je udostępniać swoim pracownikom, jednak w części przypadków dostępność informacji obarczona była kosztem znaczącej pracochłonności uzyskanie pełnych danych o kliencie i np. historii ofert skierowanych do niego wymagało weryfikacji informacji w kilku systemach bankowych. Problem architektura IT Przyczyn tak dużej dysproporcji należy szukać przede wszystkim w środowisku systemowym, w ramach którego SCV ma funkcjonować. Najpospolitszym problemem jest duża liczba systemów informatycznych przechowujących dane o klientach, komplikacja architektury IT oraz nieklientocentryczna konstrukcja systemu centralnego. W przypadku banków mniejszych używane są systemy centralne, które nie zostały zaprojektowane z myślą o stanowieniu centralnego repozytorium danych o kliencie, dlatego zaprojektowanie i wdrożenie odpowiedniej platformy dostępu do danych jest przedsięwzięciem trudnym i kosztownym. Efekt konieczność wykorzystywania w procesach obsługi klienta wielu systemów przez pracowników front-office, pogodzenie się z wydłużonymi czasami przebiegu procesów biznesowych, wykorzystanie tymczasowych łat informatycznych, które po pewnym czasie stają się rozwiązaniami stałymi. Co można zarekomendować bankom znajdującym się w takiej sytuacji? Ponieważ wymiana lub znaczna przebudowa systemu centralnego jest projektem bardzo kosztownym i obarczonym znacznym ryzykiem operacyjnym, warto raczej zastanowić się nad wdrożeniem nowoczesnego rozwiązania Master Data Management, pełniącego rolę centralnej bazy informacji. Takie rozwiązanie pozwala uporządkować dane kluczowe z punktu widzenia rodzaju prowadzonej działalności (dane o klientach, produktach, partnerach) w architekturze IT pojawia się miejsce zawierające dane nadrzędne (tzw. master), które następnie propagowane są do tych systemów, które te dane wykorzystują. Ważnym aspektem jest tu dostęp on-line do danych master, dzięki któremu mamy pewność, że po zmianie jednej z danych jest ona bezzwłocznie dostępna w nowej formie we wszystkich wykorzystujących ją systemach. Problem frontend Kolejnym problemem jest sposób udostępnienia danych pracownikom. Nawet te banki, które posiadają jedno centralne źródło informacji, stają przed wyzwaniem zapewnienia dostępu on-line do prezentowanych danych oraz przed wyborem ergonomicznych narzędzi frontend do prezentacji danych. W większości objętych badaniem banków dostrzegliśmy, że problem z udostępnieniem odpowiedniego zakresu danych klienta pojawiał się już na etapie definiowania źródeł informacji. Fakt ten jest naturalną konsekwencją dużej liczby systemów przechowujących dane. 1269A

5 110 Badanie pokazało, że z nielicznymi wyjątkami banki dysponują nieergonomicznymi rozwiązaniami front-end, które nie umożliwiają kompleksowej prezentacji danych w kontekście klienta oraz nie cechują się intuicyjną nawigacją, przez co nie ułatwiają sprzedawcom zadań związanych z dosprzedażą produktów. Co więcej istnieją banki, które w ogóle nie dysponują front- -endem dedykowanym do procesów obsługi klienta. W bankach tych pracownicy obsługujący klienta zmuszeni są pracować bezpośrednio na systemie centralnym oraz na wielu innych systemach i aplikacjach. Spójrzmy na przebadane banki z perspektywy możliwości wykorzystania danych o klientach do wsparcia cross- i up-sellu. Badanie wykazało, że sprzedaż prowadzona przez pracowników placówek bankowych w przypadku 40 proc. banków nie jest wspierana przez żadne zautomat y zowane podpowiedzi produktowe dedykowane dla klienta. W pozostałych bankach często baza klientów, dla której zdefiniowane były oferty i podpowiedzi, była zawężona ze względów ograniczeń procesowych i/lub technicznych wyłącznie do wąskiej grupy klientów, dla której dostępny był odpowiedni zestaw danych. W Polsce proces sprzedaży produktów bankowych wciąż więc opiera się głównie na wiedzy i doświadczeniu pracowników. Warto pamiętać, że do oferty banków wchodzą coraz bardziej Banki dysponują nieergonomicznymi rozwiązaniami front-end, które nie umożliwają kompleksowej prezentacji danych skomplikowane produkty w tym produkty niebankowe (leasing, ubezpieczenia, produkty inwestycyjne etc.). Pracownicy placówek często nie posiadają doświadczenia w ich sprzedaży. Stąd brak odpowiednich automatycznych podpowiedzi, które produkty warto klientowi zaproponować, skutkuje utratą części potencjalnych szans sprzedażowych. Sprawny dostęp do odpowiedniego zakresu informacji związanych z klientem jest również nie do przecenienia podczas posprzedażowych kontaktów klienta z bankiem, kiedy pracownik obsługujący klienta nie zna szczegółowo jego sytuacji i ma jedynie kilka minut na rozmowę. Szybka i skuteczna obsługa w oddziale bądź na infolinii w połączeniu z przedstawieniem dobrze dopasowanej oferty daje najwyższe szanse skuteczności. Klient, który wykazuje się inicjatywą i sam zgłasza się do banku np. przy okazji wymiany karty, zmiany adresu, bądź operacji gotówkowej, jest potencjalnie dużo bardziej podatny na sugestie ofertowe niż osoba, której zdefiniowana propozycja przedstawiana jest przez konsultanta call center w zupełnie przypadkowym dla klienta momencie. Ponadto koszt dotarcia takiej oferty jest zminimalizowany, ponieważ to klient samodzielnie zadzwonił na infolinię lub przyszedł do oddziału. Większa efektywność może zatem zostać osiągnięta przy niższych kosztach. Rekomendacje Co można zarekomendować bankom chcącym skorzystać z opisanych wniosków? Głównie to, że nie warto oszczędzać na projektach wdrożeń nowoczesnych front-endów, udostępniających pracownikom odpowiedni zakres poprawnej i kompletnej informacji o kliencie i jego produktach oraz wspierających realizowaną strategię marketingową poprzez odpowiednią integrację z narzędziami wykorzystywanymi przez depar tamenty marketingowe. Tego rodzaju wdrożenia potrafią być kosztowne, ale należy je traktować jako inwestycje o wysokiej stopie zwrotu, ponieważ wraz z wdrożeniem takich rozwiązań uzyskiwane są wymierne korzyści finansowe wynikające ze wzrostu uproduktowienia i zwiększenia przywiązania klientów. Badanie w yka zało znaczące różnice w poziomie zarządzania danymi pomiędzy poszczególnymi bankami. W szczególności te mniejsze nie są nadal w wystarczający sposób przygotowane do efektywnego wykorzystania posiadanych informacji o swoich klientach i wsparcia tymi danymi swoich pracowników front-office oraz np. departamentów odpowiedzialnych za definiowanie kampanii marketingowych. W części przypadków banki nie posiadają funkcjonalnych rozwiązań front-end umożliwiających kompleksową prezentację oraz zbieranie danych o klientach, a wykorzystanie narzędzi do definiowania i realizacji kampanii marketingowych jest pracochłonne i wymaga znaczącego zaangażowania zespołu IT. Najczęściej jednak problem leży głębiej i dotyczy sposobu zarządzania danych w całej organizacji. Nawet najlepsze i najbardziej ergonomiczne rozwiązania front- -end czy campaign management, mogą pozostawać bezużyteczne jeśli nie zostaną zasilone odpowiedniej jakości danymi. Dodatkowo organizacja musi być w stanie zidentyfikować skąd te dane mają pochodzić, gdzie szukać źródła informacji i które dane mają charakter nadrzędny, w przypadku gdy w kilku systemach znajdują się dane dotyczące tych samych klientów. O wynikach badania związanych z tematem jakości danych oraz kampanii marketingowych w kolejnym numerze.

Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna

Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Wstęp Głównym celem przedstawionej

Bardziej szczegółowo

Business intelligence

Business intelligence NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ 30 PAŹDZIERNIKA 2009 Business intelligence Samo ERP już nie wystarcza Transformacje biznesu z wykorzystaniem BI Budżetowanie bez arkusza

Bardziej szczegółowo

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT - STRATEGIA BIZNESOWA I TECHNOLOGIA INFORMATYCZNA

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT - STRATEGIA BIZNESOWA I TECHNOLOGIA INFORMATYCZNA Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2012 CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT - STRATEGIA

Bardziej szczegółowo

Kluczowe informacje, jak je znaleźć?

Kluczowe informacje, jak je znaleźć? Kluczowe informacje, jak je znaleźć? Nowoczesne rozwiązania biznesowe do planowania i budżetowania, analiz i raportowania, sprawozdawczości i kontrolingu. CUSTOM PUBLISHING Advertising Supplement IBM Kluczowe

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 736 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 55 2012

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 736 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 55 2012 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 736 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 55 2012 MAŁGORZATA KIEŻEL ANNA KWIECIEŃ Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach KAPITAŁ RELACYJNY I CUSTOMER RELATIONSHIP

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie relacjami z klientami

Zarządzanie relacjami z klientami www.comarch.pl Nr 1/2006 (05) MAGAZYN COMARCH ISSN 1734-4212 Zarządzanie relacjami z klientami :: CRM w bankowości korporacyjnej :: Wartościowe relacje z klientami :: Call Center R OZ W IĄ Z AN IA I WDROŻ

Bardziej szczegółowo

Książkę tę dedykujemy naszym klientom, którzy nieustannie dbają o poprawę wizerunku i sposobu pracy swoich firm.

Książkę tę dedykujemy naszym klientom, którzy nieustannie dbają o poprawę wizerunku i sposobu pracy swoich firm. Jak wdrożyć CRM Książkę tę dedykujemy naszym klientom, którzy nieustannie dbają o poprawę wizerunku i sposobu pracy swoich firm. Jak wdrożyć CRM Alicja Mazur Dariusz Mazur MADAR Wydawnictwo: MADAR Sp.

Bardziej szczegółowo

RAPORT INTELIGENTNA FIRMA 2011 dodatek promocyjny DO NOT COPY

RAPORT INTELIGENTNA FIRMA 2011 dodatek promocyjny DO NOT COPY RAPORT INTELIGENTNA FIRMA 2011 dodatek promocyjny DO NOT COPY SEKTOR DORADCZY w poszukiwaniu nowej oferty wartości W ciągu ostatnich trzydziestu lat byliśmy świadkami dynamicznej ekspansji największych

Bardziej szczegółowo

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s.

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. BIZNES benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. 20 Podatek VAT 2014 zmiany dla użytkowników systemów ERP s. 44 Systemy CRM dla sektora MŚP s. 28 Dokumenty EDI czyli jak

Bardziej szczegółowo

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper Nowa generacja rozwiązań ERP Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper nowa generacja rozwiązań ERP Styczeń 2010 Wstęp Rozwój rozwiązań

Bardziej szczegółowo

ANALIZA DANYCH I CRM - PRZEGLĄD

ANALIZA DANYCH I CRM - PRZEGLĄD ANALIZA DANYCH I CRM - PRZEGLĄD Grzegorz Migut StatSoft Polska Sp. z o.o. Wstęp Działania organizacji w konkurencyjnym otoczeniu są uwarunkowane pojawiającymi się wokół różnorakimi ograniczeniami i wymuszeniami.

Bardziej szczegółowo

poziom dojrzałości zarządzania zmianą IT W bankach raport z badania

poziom dojrzałości zarządzania zmianą IT W bankach raport z badania poziom dojrzałości zarządzania zmianą IT W bankach raport z badania Współpraca: Patronat: Zawartość 1 Wstęp 2 2 Charakterystyka badania 4 Grupa docelowa 4 Przyjęta metodyka 4 Cykl zarządzania zmianą 5

Bardziej szczegółowo

MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI e-crm

MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI e-crm Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2014 MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem. Nasza kompetencja to SAP CRM

SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem. Nasza kompetencja to SAP CRM SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem Nasza kompetencja to SAP CRM Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci SI-Consulting doradzali

Bardziej szczegółowo

Praca Magisterska Internetowy portal automatycznej obsługi klientów wybranej firmy umożliwiający zarządzanie relacjami z klientami

Praca Magisterska Internetowy portal automatycznej obsługi klientów wybranej firmy umożliwiający zarządzanie relacjami z klientami Praca Magisterska Internetowy portal automatycznej obsługi klientów wybranej firmy umożliwiający zarządzanie relacjami z klientami Przemysław Kantyka Robert Kornaś Promotor: dr Adrian Horzyk Wydział Elektrotechniki,

Bardziej szczegółowo

Efektywność organizacji IT w bankach

Efektywność organizacji IT w bankach Współorganizator Patron badania Efektywność organizacji IT w bankach Badanie funkcji IT w bankach Edycja pierwsza KPMG W POLSCE Efektywność organizacji IT w bankach Efektywność organizacji IT w bankach

Bardziej szczegółowo

Nr 1/2009. www.cdn.comarch.pl. Sukces jest dobry o każdej porze. CDN ALTUM już w Polsce Liczą się tylko detale Moc nowości

Nr 1/2009. www.cdn.comarch.pl. Sukces jest dobry o każdej porze. CDN ALTUM już w Polsce Liczą się tylko detale Moc nowości Nr 1/2009 www.cdn.comarch.pl Sukces jest dobry o każdej porze CDN ALTUM już w Polsce Liczą się tylko detale Moc nowości www.bph.pl Otwórz przed swoją firmą nowe możliwości, dotychczas dostępne tylko dla

Bardziej szczegółowo

11 MARCA 2008 CASH MANAGEMENT JAK SKUTECZNIE ZARZĄDZAĆ FINANSAMI FIRMY

11 MARCA 2008 CASH MANAGEMENT JAK SKUTECZNIE ZARZĄDZAĆ FINANSAMI FIRMY 11 MARCA 2008 CASH MANAGEMENT JAK SKUTECZNIE ZARZĄDZAĆ FINANSAMI FIRMY 2 NIEZALEŻNA PUBLIKACJA MEDIAPLANET DYSTRYBUOWANA WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ SPIS TREŚCI Efektywne treasury.................................

Bardziej szczegółowo

Polacy lubią nowości i chcą z nich korzystać

Polacy lubią nowości i chcą z nich korzystać 30 OPROGRAMOWANIE DLA MSP Polacy lubią nowości i chcą z nich korzystać Oferta rynkowa systemów dostępnych w modelu SaaS jest w Polsce coraz bogatsza, porównywalna do innych krajów Europy Zachodniej, choć

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania dla Biur maklerskich. temat numeru

Rozwiązania dla Biur maklerskich. temat numeru www.comarch.pl MAGAZYN COMARCH nr 1/2011 (14) ISSN 1734-4212 temat numeru Rozwiązania dla Biur maklerskich Centralny System Maklerski Comarch Exchange Trading Profesjonalne doradztwo inwestycyjne Comarch

Bardziej szczegółowo

CRM. temat numeru. rozwiązania i wdrożenia nbportal.pl Systemy erp edukacja w sieci trendy i strategie Bank przyjazny cenowo

CRM. temat numeru. rozwiązania i wdrożenia nbportal.pl Systemy erp edukacja w sieci trendy i strategie Bank przyjazny cenowo www.comarch.pl MAGAZYN COMARCH nr 1/2008 (11) ISSN 1734-4212 temat numeru CRM > CrM: pracownik wartością kluczową > Marketing a centralne zarządzanie > Co wiemy o naszych klientach > Call Center, Contact

Bardziej szczegółowo

O INFORMATYCE JĘZYKIEM BIZNESU

O INFORMATYCE JĘZYKIEM BIZNESU IT w bankowości 1 2 O INFORMATYCE JĘZYKIEM BIZNESU Spis treści IT dla banków Barbara Mejssner IT w bankowości myśli nieuczesane Stanisław Matczak Dostęp do aktualnych informacji to większa konkurencyjność

Bardziej szczegółowo

1. Proces komercjalizacji wynalazków i badań naukowych

1. Proces komercjalizacji wynalazków i badań naukowych Spis treści Wstęp 5 1. Proces komercjalizacji wynalazków i badań naukowych 6 2. Rola przedsiębiorcy w procesie komercjalizacji 10 Podsumowanie 12 3. Zasady oceny technologii w celu jej komercjalizacji

Bardziej szczegółowo

Dwa razy więcej nowych klientów

Dwa razy więcej nowych klientów Magazyn profesjonalistów SAP nr 3 (41) / WRZESIEŃ 2010 SAP CRM W WOLTERS KLUWER: Dwa razy więcej nowych klientów Lex to marka znana każdemu prawnikowi i radcy prawnemu. Inne publikacje Wolters Kluwer stanowią

Bardziej szczegółowo

Wspieranie mechanizmów organizacyjnego uczenia się w centralnej administracji publicznej najciekawsze praktyki sektora prywatnego.

Wspieranie mechanizmów organizacyjnego uczenia się w centralnej administracji publicznej najciekawsze praktyki sektora prywatnego. Wspieranie mechanizmów organizacyjnego uczenia się w centralnej administracji publicznej najciekawsze praktyki sektora prywatnego Bartosz Ledzion 1 Spis treści 1 SEKTOR PRYWATNY W KONTEKŚCIE ORGANIZACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Analiza danych i data mining w finansach

Analiza danych i data mining w finansach Analiza danych i data mining w finansach Zarządzanie ryzykiem Budowa i walidacja kart skoringowych Wykrywanie nadużyć Określanie wymogów kapitałowych Zarządzanie relacjami z klientem Segmentacja klientów

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju 2000-2006 GRI. Wersja 3.0

Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju 2000-2006 GRI. Wersja 3.0 RG Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju 2000-2006 GRI Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju RG Spis treści Wstęp Zrównoważony rozwój i wymóg transparentności Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Analiza danych i data mining w finansach

Analiza danych i data mining w finansach Analiza danych i data mining w finansach ZARZĄDZANIE RYZYKIEM BUDOWA I WALIDACJA KART SKORINGOWYCH WYKRYWANIE NADUŻYĆ OKREŚLANIE WYMOGÓW KAPITAŁOWYCH ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTEM SEGMENTACJA KLIENTÓW

Bardziej szczegółowo

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010 aktualne trendy Praktyczne narzędzia studia przypadków Wyzwania firm WWW.wyzwaniafirm.pl listopad 2010 nowe spojrzenie na it Nowe wyzwania biznesowe wymagają zastosowania innowacyjnych rozwiązań technologicznych

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wynikami i efektywnością przedsiębiorstw. Jak w pełni wykorzystać potencjał firmy?

Zarządzanie wynikami i efektywnością przedsiębiorstw. Jak w pełni wykorzystać potencjał firmy? Zarządzanie wynikami i efektywnością przedsiębiorstw. Jak w pełni wykorzystać Wstęp Wstęp Dzisiejsze środowisko gospodarcze cechuje rosnąca globalna konkurencja, wysoki poziom regulacji rynku, coraz większa

Bardziej szczegółowo