Wspólne Polityki UE Wykład 3 Od Traktatu Rzymskiego do Jednolitego Rynku Europejskiego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wspólne Polityki UE Wykład 3 Od Traktatu Rzymskiego do Jednolitego Rynku Europejskiego"

Transkrypt

1 Wspólne Polityki UE Wykład 3 Od Traktatu Rzymskiego do Jednolitego Rynku Europejskiego Dr Katarzyna Śledziewska Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego

2 Plan wykładu Unia celna w ramach EWG Jednolity Rynek Europejski Historia integracji gospodarczej w Europie w pigułce

3 Plan wykładu Unia celna w ramach EWG Jednolity Rynek Europejski Historia integracji gospodarczej w Europie w pigułce

4 Unia celna w ramach EWG Traktat Rzymski z 1957 roku Zniesienie ceł w obrocie wewnętrznym podstawą Wspólnoty jest unia celna Wspólna Zewnętrzna Taryfa Celna potrzeba wprowadzenia WPH

5 Zniesienie ceł w obrocie wewnętrznym Art. 9 i 10 traktatu o WE, obecnie 24 Z taryf celnych i innych podobnych opłat - zwolnione towary wytwarzane w krajach członkowskich, dobra materialne z państw trzecich dopuszczone do swobodnego obrotu Wyjątki: produkty przeznaczone na cele militarne w celu ochrony zasadniczych interesów swojego bezpieczeństwa

6 Liberalizacja handlu według postanowień Traktatu Rzymskiego. Obniżka ceł w stosunku do stanu z Traktat Rzymski art. przem. Realizacja art. rolne % 40% 35% % 80% 70% % 100% Faktycznie % Faktycznie

7 Zniesienie ceł w obrocie wewnętrznym Wybrane przykłady Cła eksportowe do Ograniczenia ilościowe zniesione całkowicie do artykuły przemysłowe artykuły rolne Zniesienie przepisów wywołujących takie same skutki jak ograniczenia ilościowe Szkocka whisky, wymaganie certyfikatu potwierdzającego autentyczność w WB i jej import przez WB z Francji czy Belgii Zakazano obciążania opłatami wywołującymi taki sam skutek jak cła Belgia, podatek od diamentów, 33%, przeznaczony na cele socjalne osób zatrudnionych przy obróbce

8 Wspólna zewnętrzna taryfa celna Artykuł stawki wspólnej taryfy celnej średnia arytmetyczną ceł stosowanych na terenie czterech terytoriów celnych, jakie obejmuje Wspólnota. 2. podstawa: cła stosowane w dniu 1 stycznia 1957 roku. 3. Stawki wspólnej taryfy celnej nie mogą przekraczać: a) 3% - na produkty objęte pozycjami taryfy celnej, lista B; b)1 0% - na produkty objęte pozycjami taryfy celnej, lista C; c) 15% - na produkty objęte pozycjami taryfy celnej, lista D; oraz d) 25% - na produkty objęte pozycjami taryfy celnej, lista E; jeżeli taryfa krajów Beneluksu przewiduje dla tych towarów cło nie przekraczające 3%, cło to, przy obliczaniu średniej arytmetycznej podwyższa się do 12%

9 Wspólna zewnętrzna taryfa celna Średnia arytmetyczna ceł stosowanych przez 4 terytoria celne Podstawa obliczenia cła obowiązujące Kraje Cła ad valorem Włochy 25.5 Francja 24.0 RFN 10.0 Beneluks 9.0 WZTC

10 Wspólna Polityka Handlowa Cele WPH wynikają z zapisów Artykułu 110 TR. Kraje członkowskie chcą przyczynić się do: 1. harmonijnego rozwoju handlu światowego, 2. postępującej redukcji restrykcji w handlu międzynarodowym, 3. obniżenia barier celnych. WPH może być polityką autonomiczną lub traktatową. Komisja Europejska wszystkie środki i narzędzie i charakterze ekonomicznym i administracyjnym, które regulują handel zagraniczny z krajami trzecimi. Rada Ministrów polityka handlowa obejmuje wszystkie środki, których celem jest wywarcie wpływu na strumienie handlu. instrumentarium sterowania, oddziaływania na obroty międzynarodowe.

11 Plan wykładu Unia celna w ramach EWG Jednolity Rynek Europejski Historia integracji gospodarczej w Europie w pigułce

12 Przyczyny wprowadzenia JAE Utworzenie unii celnej - pod koniec 1968 r Likwidacja ceł eksportowych r Pozostały wysokie koszty: przewlekłe procedury administracyjne na granicach, różnice w wysokości podatków i opłat akcyzowych ograniczenia w dostępie do pewnych rynków

13 Przyczyny wprowadzenia JAE znacznie spadła konkurencyjność europejskiego przemysłu w porównaniu do USA czy Japonii rozwój technologii bezrobocie, wzrost gospodarczy wymiana handlowa wychodzenie z kryzysu naftowego Konieczność przeprowadzenia gruntownych zmian w gospodarce Wspólnot Europejskich

14 Udział w eksporcie światowym,

15 Wzrost gospodarczy, kraje należące obecnie do UE6 a USA i Japonia, Źródło: WDI

16 PKB, nominalne, per capita w USD; UE6 a USA i Japonia, Źródło: WDI

17 Roczny wzrost, wartość dodana w usługach, Źródło: WDI

18 Przyczyny wprowadzenia JAE 1983 r. Forum Europejskich Przemysłowców (Roundtable of European Industrialists) propozycje odnośnie poprawy słabnącej pozycji konkurencyjnej produktów europejskich Komisja - Biała Księga o wprowadzeniu jednolitego rynku (White Paper - Completing the Internal Market) 1985 precyzowała cele precyzowała sposoby zrealizowania postulatów zawierała szereg uszczegółowiających zaleceń

19 Przyczyny wprowadzenia JAE Orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 1978r. (Cassis de Dijon) - likwidacja pozataryfowych barier w handlu stworzyło zasadę wzajemnego uznania towar dopuszczony na rynek jednego państwa członkowskiego, spełniający wszelkie wymagane tam standardy powinien być bez przeszkód sprzedawany na rynkach innych państw, bez konieczności dopasowywania go do regulacji panujących w krajach-importerach

20 Przyczyny wprowadzenia JAE Eliminacja barier + liberalizacja czynników produkcji i usług na początku roku 1993 implementacja Single Market Program (SMP) Jakie zamierzenia? Wzrost konkurencyjności Krok ku unii gospodarczej i politycznej

21 Cele SMP usunięcie barier pozataryfowych w handlu, zwiększenie konkurencji między państwami członkowskimi, wspieranie współpracy firm w zakresie badań i rozwoju, ujednolicenie rynków czynników produkcji poprzez pełną liberalizację przepływu pracy i kapitału, integracja monetarna oraz ochrona socjalna 17 lutego 1986 roku w Luksemburgu Jednolity Akt Europejski (Single European Act)

22 Cele i kształt SMP JAE, definicja rynku wewnętrznego obszar bez granic wewnętrznych, w którym jest zapewniony swobodny przepływ towarów, osób, usług i kapitał Wprowadzenie do końca 1992 (dlaczego ten rok?) Cel polityczny i wyraz dążenia

23 Cele i kształt SMP Polityka społeczna: zwiększanie standardów ochrony zdrowia bezpieczeństwa pracowników poprawa środowiska pracy zbliżanie do siebie wymogów krajowych wprowadzenie minimalnych standardów na poziomie wspólnotowym

24 Cele i kształt SMP Spójność gospodarcza badania i rozwój technologiczny troska o środowisko naturalne zmniejszania dysproporcji w poziomach rozwoju różnych regionów fundusze strukturalne zwiększenie konkurencyjności przemysłu wzmacnianie bazy naukowej i technologicznej - małe i średnie przedsiębiorstwa otwieranie krajowych rynków zamówień publicznych określanie wspólnych norm usuwanie barier prawnych i fiskalnych.

25 Cele i kształt SMP Koordynację działań na poziomie wspólnotowym programy ramowe, ustalające: cele i kierunki działań w zakresie badań naukowych wysokość i sposoby pozyskiwania na nie środków finansowych

26 Cele i kształt SMP Przepływ osób deklaracja: Współpraca, nie ograniczamy uprawnień Wspólnoty wjazd, poruszanie się osiedlanie obywateli państw trzecich. Współpraca zwalczanie: terroryzmu, przestępczości, handlu narkotykami nielegalnego handlu dziełami sztuki i antykami Sprawniejsze funkcjonowanie Wspólnot, umożliwienie instytucjom wykonywania ich uprawnień w warunkach najbardziej sprzyjających interesom Wspólnoty

27 Cele i kształt SMP Instytucje Rady Europejskiej określona pozycja - pełnoprawny organy decyzyjny Wspólnoty zastąpienie wymogu jednomyślności w podejmowaniu decyzji większością kwalifikowaną wyjątki np. przy uchwalaniu przepisów dotyczących harmonizacji prawa odnoszącego się do podatków obrotowych, akcyzy i innych podatków pośrednich Parlament Europejski umożliwiono udział w tworzeniu prawa w procedurze współdecydowania

28 Mechanizmy wprowadzenia JAE Bariery nadal blokujące swobodną wymianę ograniczenia fizyczne (zwłaszcza kontrole graniczne), techniczne fiskalne Brak harmonizacji - zwiększa koszty i niedogodności dla krajów członkowskich

29 Mechanizmy wprowadzenia JAE zniesienie kontroli na granicy ujednolicenie standardów technicznych w zakresie: bezpieczeństwa, sanitarnym, ochrony środowiska zasada wzajemnego uznania

30 Plan wykładu Unia celna w ramach EWG Jednolity Rynek Europejski Historia integracji gospodarczej w Europie w pigułce

31

32 Pytania egzaminacyjne 1. Etapy integracji gospodarczej w ramach UE 2. Wprowadzenie unii celnej przez kraje EWG 3. Określ sytuację gospodarczą i polityczną na świecie i w Europie przez wprowadzeniem SMP. Jakie czynniki zadecydowały o stworzeniu JAE? 4. Jakie były cele i założenia JAE? Jakie główne problemy program miał rozwiązać? 5. Jakie główne instrumenty zostały wprowadzone dla realizacji celów JAE?

1 J. Kundera, Jednolity rynek europejski, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003, s. 7.

1 J. Kundera, Jednolity rynek europejski, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003, s. 7. Publikacja wydana w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Bardziej szczegółowo

Podstawowy Traktat o Unii Europejskiej

Podstawowy Traktat o Unii Europejskiej EUROPEJSKI INSTYTUT UNIWERSYTECKI Centrum Roberta Schumana Podstawowy Traktat o Unii Europejskiej - Projekt - Koordynatorzy Claus-Dieter Ehlermann Yves Mény Protokólant Hervé Bribosia Członkowie Zespołu

Bardziej szczegółowo

SWOBODA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ JAKO NARZĘDZIE REALIZACJI KONCEPCJI JEDNOLITEGO RYNKU EUROPEJSKIEGO

SWOBODA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ JAKO NARZĘDZIE REALIZACJI KONCEPCJI JEDNOLITEGO RYNKU EUROPEJSKIEGO Robert Dziuba Instytut Nauk Ekonomicznych Uniwersytet Wrocławski SWOBODA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ JAKO NARZĘDZIE REALIZACJI KONCEPCJI JEDNOLITEGO RYNKU EUROPEJSKIEGO Wstęp Jednolity Rynek

Bardziej szczegółowo

Rynek wewnętrzny Unii Europejskiej

Rynek wewnętrzny Unii Europejskiej Rynek wewnętrzny Unii Europejskiej Rynek wewnętrzny, jednolity rynek, wspólny rynek Definicja rynku wewnętrznego zapisana jest w art. 26 TFUE (Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, czyli Traktat

Bardziej szczegółowo

JEDNOLITY RYNEK WEWNĘTRZNY UE NOWE POLE DZIAŁANIA POLSKICH MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

JEDNOLITY RYNEK WEWNĘTRZNY UE NOWE POLE DZIAŁANIA POLSKICH MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Anna Blajer Małgorzata Zielenkiewicz Katedra Mikroekonomii Uniwersytet Gdański JEDNOLITY RYNEK WEWNĘTRZNY UE NOWE POLE DZIAŁANIA POLSKICH MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Sektor małych i średnich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Druk nr 3059 Warszawa, 12 grudnia 2014 r.

Druk nr 3059 Warszawa, 12 grudnia 2014 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów RM-10-101-14 Druk nr 3059 Warszawa, 12 grudnia 2014 r. Pan Radosław Sikorski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

Raport na temat rezultatów negocjacji o członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej

Raport na temat rezultatów negocjacji o członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej RADA MINISTRÓW Raport na temat rezultatów negocjacji o członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej Warszawa, grudzień 2002 roku Spis treści GENEZA ORAZ PRZEBIEG PROCESU NEGOCJACJI O CZŁONKOSTWO

Bardziej szczegółowo

JEDNOLITY AKT EUROPEJSKI

JEDNOLITY AKT EUROPEJSKI JEDNOLITY AKT EUROPEJSKI III/PL 1 1 Preambuła JEGO KRÓLEWSKA MOŚĆ KRÓL BELGÓW, JEJ KRÓLEWSKA MOŚĆ KRÓLOWA DANII, PREZYDENT REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC, PREZYDENT REPUBLIKI GRECKIEJ, JEGO KRÓLEWSKA MOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Cła. Unia celna UE: ochrona obywateli i ułatwianie handlu ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ

Cła. Unia celna UE: ochrona obywateli i ułatwianie handlu ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ Cła Unia celna UE: ochrona obywateli i ułatwianie handlu Cła w pierwszej linii służą walce z towarami niebezpiecznymi, nielegalnym obrotem handlowym, nadużyciami finansowymi

Bardziej szczegółowo

Europejskie prawo gospodarcze

Europejskie prawo gospodarcze Europejskie prawo gospodarcze Wykład Specjalizacyjny Prawo Studia Niestacjonarne Rok akademicki 2014/2015 Europejskie prawo gospodarcze Kwestie organizacyjne Zakres przedmiotu Wykład: 14 godz. dr Maciej

Bardziej szczegółowo

Ograniczenia prawne rozwoju dzia aƒ przedsi biorczych w kontekêcie integracji z Unià Europejskà

Ograniczenia prawne rozwoju dzia aƒ przedsi biorczych w kontekêcie integracji z Unià Europejskà Zeszyty Naukowe nr 671 Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2005 Katedra Przedsi biorczoêci i Innowacji Ograniczenia prawne rozwoju dzia aƒ przedsi biorczych w kontekêcie integracji z Unià Europejskà 1. Wst

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI SYSTEM NORMALIZACJI

EUROPEJSKI SYSTEM NORMALIZACJI PROGRAM WSPIERANIA BIZNESU II PHARE SME-FIT EUROPEJSKI SYSTEM NORMALIZACJI ZWIĄZEK RZEMIOSŁA POLSKIEGO 2004 Zawartość I. HISTORIA I RAMY PRAWNE EUROPEJSKIEGO SYSTEMU NORMALIZACJI II. III. IV. A. Historia

Bardziej szczegółowo

UKŁAD EUROPEJSKI. sporządzony w Brukseli dnia 16 grudnia 1991 r. (Dz. U. z dnia 27 stycznia 1994 r.) W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

UKŁAD EUROPEJSKI. sporządzony w Brukseli dnia 16 grudnia 1991 r. (Dz. U. z dnia 27 stycznia 1994 r.) W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Dz.U.94.11.38 1994-06-17 zm. Dz.U.95.63.326 1994-07-01 zm. Dz.U.95.63.324 1996-09-01 zm.wyn.z M.P.97.10.74 1997-07-01 zm. Dz.U.97.104.662 1999-01-01 zm. Dz.U.99.30.288 1999-07-10 zm. Dz.U.99.30.288 2000-01-01

Bardziej szczegółowo

Rynek wewnętrzny. Od kryzysu do nowych możliwości jak zapewnić dobrobyt społeczeństwu i przedsiębiorstwom ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ

Rynek wewnętrzny. Od kryzysu do nowych możliwości jak zapewnić dobrobyt społeczeństwu i przedsiębiorstwom ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ Rynek wewnętrzny Od kryzysu do nowych możliwości jak zapewnić dobrobyt społeczeństwu i przedsiębiorstwom Sprawne funkcjonowanie rynku wewnętrznego ma zasadnicze znaczenie

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na oszarach wiejskich

Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na oszarach wiejskich Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na oszarach wiejskich Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na obszarach wiejskich Autorzy: dr Marcin Gospodarowicz dr hab. Danuta

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 9.8.2008 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 214/3 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art.

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek dotyczący DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek dotyczący DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 6.4.2005 KOM(2005) 121 końcowy 2005/0050 (COD) Wniosek dotyczący DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustanawiającej program ramowy na rzecz konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Wpływ podrabiania towarów na handel międzynarodowy

Wpływ podrabiania towarów na handel międzynarodowy 23.2.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 45 E/47 35. zachęca FRONTEX do podjęcia inicjatywy utworzenia wspólnego systemu wymiany informacji między odpowiednimi organami krajowymi w celu optymalizacji

Bardziej szczegółowo

EKONOMICZNE I PRAWNE ZAGADNIENIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. POLSKA NA TLE UNII EUROPEJSKIEJ

EKONOMICZNE I PRAWNE ZAGADNIENIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. POLSKA NA TLE UNII EUROPEJSKIEJ Urząd Zamówień Publicznych EKONOMICZNE I PRAWNE ZAGADNIENIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. POLSKA NA TLE UNII EUROPEJSKIEJ Międzynarodowa konferencja naukowa 21-22 czerwca 2010 r., w Łodzi Redakcja: Andrzej Borowicz

Bardziej szczegółowo

Handel międzynarodowy i internet

Handel międzynarodowy i internet C 67 E/112 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 18.3.2010 Handel międzynarodowy i internet P6_TA(2009)0049 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie handlu międzynarodowego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie na temat działań Komisji Europejskiej w obszarze podatków i ceł w okresie po 2014 r.

Sprawozdanie na temat działań Komisji Europejskiej w obszarze podatków i ceł w okresie po 2014 r. Bruksela, dnia 7 grudnia 2011 r. Sprawozdanie nr 106/2011 Sprawozdanie na temat działań Komisji Europejskiej w obszarze podatków i ceł w okresie po 2014 r. Bruksela, dnia 9 listopada 2011 r. Co roku unijna

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY 14.11.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 315/1 I (Akty ustawodawcze) DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej,

Bardziej szczegółowo

POLSKA. Informacja. do Raportu Okresowego Komisji Europejskiej z postępów Polski na drodze do członkostwa w UE 2000-2001

POLSKA. Informacja. do Raportu Okresowego Komisji Europejskiej z postępów Polski na drodze do członkostwa w UE 2000-2001 POLSKA Informacja do Raportu Okresowego Komisji Europejskiej z postępów Polski na drodze do członkostwa w UE 2000-2001 Dokument przyjęty przez Komitet Integracji Europejskiej 27 czerwca 2001 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

AGNIESZKA JANKOWSKA POMOC PUBLICZNA DLA PRZEDSIĘBIORSTW W ŚWIETLE UREGULOWAŃ WSPÓLNOTOWYCH. ZASADY I OGRANICZENIA UDZIELANIA

AGNIESZKA JANKOWSKA POMOC PUBLICZNA DLA PRZEDSIĘBIORSTW W ŚWIETLE UREGULOWAŃ WSPÓLNOTOWYCH. ZASADY I OGRANICZENIA UDZIELANIA AGNIESZKA JANKOWSKA POMOC PUBLICZNA DLA PRZEDSIĘBIORSTW W ŚWIETLE UREGULOWAŃ WSPÓLNOTOWYCH. ZASADY I OGRANICZENIA UDZIELANIA Warszawa 2005 Autor: Agnieszka Jankowska Copyright by Polska Agencja Rozwoju

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe założenia i kontrowersje wokół integracji Polski z Unią Europejską

1. Podstawowe założenia i kontrowersje wokół integracji Polski z Unią Europejską 1 1. Podstawowe założenia i kontrowersje wokół integracji Polski z Unią Europejską 1.1. Cele polityczne i gospodarcze Polskie dążenie, aby stać się członkiem Unii Europejskiej wynika z najlepiej pojętych

Bardziej szczegółowo

Delegacje otrzymują w załączeniu wyżej wymieniony dokument w wersji po zniesieniu klauzuli tajności.

Delegacje otrzymują w załączeniu wyżej wymieniony dokument w wersji po zniesieniu klauzuli tajności. Rada Unii Europejskiej Bruksela, 9 października 2014 r. (OR. en) 11103/13 DCL 1 ZNIESIENIE KLAUZULI TAJNOŚCI 1 Nr dok.: Data: 17 czerwca 2013 r. WTO 139 SERVICES 26 FDI 17 USA 18 ST 11103/13 RESTREINT

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 6.6.2012 r. COM(2012) 271 final KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW Energia odnawialna:

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po prawie Unii Europejskiej

Przewodnik po prawie Unii Europejskiej Przewodnik po prawie Unii Europejskiej Okładka: Praca autorstwa Wiktorii Kałwak z Państwowego Zespołu Szkół Plastycznych im. L. Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, wyróżniona w ogólnopolskim konkursie na plakat

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 20 maja 2010 r. Druk nr 879

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 20 maja 2010 r. Druk nr 879 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA Warszawa, dnia 20 maja 2010 r. Druk nr 879 MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH SEKRETARZ STANU SEKRETARZ DO SPRAW EUROPEJSKICH Mikołaj DOWGIELEWICZ Pan Bogdan

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów studia podyplomowe MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO Katarzyna Figura Jednolity rynek ubezpieczeniowy w Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo