Wykaz podstaw prawnych przewidujących stosowanie zwykłej procedury ustawodawczej w traktacie z Lizbony 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykaz podstaw prawnych przewidujących stosowanie zwykłej procedury ustawodawczej w traktacie z Lizbony 1"

Transkrypt

1 Wykaz podstaw prawnych przewidujących stosowanie zwykłej procedury ustawodawczej w traktacie z Lizbony 1 Niniejszy załącznik zawiera wykaz podstaw prawnych, do których ma zastosowanie zwykła procedura ustawodawcza ustanowiona na mocy traktatu z Lizbony. Podkreślono te dziedziny, w których na mocy traktatu z Lizbony podstawa prawna jest albo zupełnie nowa, albo została zmieniona, wskutek czego odpowiednie środki zostały objęte procedurą współdecyzji/zwykłą procedurą ustawodawczą. Numery artykułów w TUE i TFUE odpowiadają numerom w skonsolidowanej wersji traktatów (zgodnie z tabelą załączoną do traktatu z Lizbony). Wcześniejsze artykuły traktatów podano kursywą, a jeżeli traktat z Lizbony doprowadził do zmiany procedury, wskazuje się również na procedurę, która miała zastosowanie. 1. Usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym (art. 14 TFUE) (art. 16 TWE) 2. Zasady dostępu do dokumentów (art. 15 ust. 3 TFUE) (art. 255 ust. 2) 3. Ochrona danych (art. 16 ust. 2 TFUE) (art. 286 ust. 2) 4. Środki zwalczające wszelką dyskryminację ze względu na przynależność państwową (art. 18 TFUE) (art. 12 TWE) 5. Podstawowe zasady dla środków zachęcających w dziedzinie niedyskryminacji (art. 19 ust. 2 TFUE) (art. 13 ust. 2 TWE) 6. Przepisy zmierzające do ułatwienia wykonywania prawa obywateli do swobodnego przemieszczania się i przebywania na terytorium państw członkowskich (art. 21 ust. 2 TFUE) (art. 18 ust. 2 TWE) 7. Inicjatywa obywatelska (art. 24 TFUE) 8. Współpraca celna (art. 33 TFUE) (art. 135 TWE) 9. Stosowanie zasad konkurencji do wspólnej polityki rolnej (art. 42 odsyłający do art. 43 ust. 2 TFUE) (art. 36 TWE: większość kwalifikowana w Radzie i zwykła opinia PE) 1 Zaczerpnięto z dokumentu A6-0013/2008, sprawozdanie w sprawie traktatu z Lizbony 2007/2286 (INI).

2 10. Prawodawstwo w dziedzinie wspólnej polityki rolnej (art. 43 ust. 2 TFUE) (art. 37 ust. 2: większość kwalifikowana w Radzie i zwykła opinia PE) 11. Swobodny przepływ pracowników (art. 46 TFUE) (art. 40 TWE) 12. Rynek wewnętrzny środki zabezpieczenia społecznego dla migrujących pracowników wspólnotowych 2 (art. 48 TFUE) (art. 42 TWE: procedura współdecyzji jednomyślność w Radzie) 13. Prawo do przedsiębiorczości (art. 50 ust. 1 TFUE) (art. 44 TWE) 14. Wyłączenie w państwie członkowskim niektórych rodzajów działalności z zakresu stosowania przepisów dotyczących prawa do przedsiębiorczości (art. 51 akapit drugi TFUE) (art. 45 akapit drugi TWE: większość kwalifikowana w Radzie bez udziału PE) 15. Koordynacja przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych przewidujących szczególne traktowanie cudzoziemców z innych państw członkowskich przy wykonywaniu prawa do przedsiębiorczości (art. 52 ust. 2 TFUE) (art. 46 ust. 2 TWE) 16. Koordynacja przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych państw członkowskich dotyczących dostępu do działalności prowadzonej na własny rachunek i jej wykonywania oraz wzajemnego uznawania dyplomów (art. 53 ust. 1 TFUE) (art. 47 TWE: procedura współdecyzji jednomyślność w Radzie, jeżeli przedmiotem była zmiana przepisów państwa członkowskiego) 17. Rozszerzenie korzyści wynikających z przepisów dotyczących świadczenia usług na obywateli państw trzecich mających przedsiębiorstwo we Wspólnocie (art. 56 akapit drugi TFUE) (art. 49 akapit drugi TWE: większość kwalifikowana w Radzie bez udziału PE) 18. Liberalizacja usług w określonych sektorach (art. 59 ust. 1 TFUE) (art. 52 ust. 1 TWE: większość kwalifikowana w Radzie i zwykła opinia PE) 19. Usługi (art. 62 TFUE) (art. 55 TWE) 20. Przyjęcie innych środków dotyczących przepływu kapitału do lub z państw trzecich (art. 64 ust. 2 TFUE) (art. 57 ust. 2 zdanie pierwsze TWE: większość kwalifikowana w Radzie bez udziału PE) 21. Środki administracyjne dotyczące przepływu kapitału w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości i terroryzmu (art. 75 TFUE) (art. 60 TWE) 22. Wizy, kontrole na granicach zewnętrznych, warunki swobodnego przemieszczania się obywateli państw trzecich, zarządzanie granicami zewnętrznymi, brak kontroli na granicach wewnętrznych (art. 77 ust. 2 TFUE) (art. 62 TWE: procedura określona w art. 67 TWE: jednomyślność Rady i 2 Procedurze tej towarzyszy mechanizm hamulca bezpieczeństwa : w przypadku, gdy państwo członkowskie uważa, że dane środki mogłyby naruszać podstawowe aspekty jego systemu zabezpieczenia społecznego, w szczególności jego zakres stosowania, koszty lub strukturę finansową lub mogłyby naruszać równowagę finansową, może zażądać przedłożenia tej kwestii Radzie Europejskiej (co pociąga za sobą wstrzymanie procedury ustawodawczej), która musi w takim przypadku w terminie czterech miesięcy albo skierować sprawę z powrotem do Rady, tak aby procedura była kontynuowana, albo może zażądać od Komisji złożenia nowego wniosku.

3 zwykła opinia PE, z możliwością przejścia do współdecyzji stosownie do decyzji Rady podjętej jednomyślnie po konsultacji z Parlamentem Europejskim) 23. Azyl, czasowa lub dodatkowa ochrona obywateli państw trzecich (art. 78 ust. 2 TFUE) (art. 63 ust. 1 i 2 oraz art. 64 ust. 2 TWE: procedura określona w art. 67 TWE: jednomyślność Rady i zwykła opinia PE, z możliwością przejścia do współdecyzji stosownie do decyzji Rady podjętej jednomyślnie po konsultacji z Parlamentem Europejskim) 24. Imigracja i zwalczanie handlu ludźmi (art. 79 ust. 2 TFUE) (art. 63 ust. 3 i 4 TWE: procedura określona w art. 67 TWE: jednomyślność Rady i zwykła opinia PE, z możliwością przejścia do współdecyzji stosownie do decyzji Rady podjętej jednomyślnie po konsultacji z Parlamentem Europejskim) 25. Środki zachęcające do wspierania integracji obywateli państw trzecich (art. 79 ust. 4 TFUE) 26. Współpraca sądowa w sprawach cywilnych (z wyjątkiem prawa rodzinnego) 3 (art. 81 ust. 2 TFUE) (art. 65 TWE: procedura określona w art. 67 TWE: jednomyślność Rady i zwykła opinia PE, z możliwością przejścia do współdecyzji stosownie do decyzji Rady podjętej jednomyślnie po konsultacji z Parlamentem Europejskim) 27. Współpraca sądowa w sprawach karnych procedury, współpraca, szkolenia, konflikty kompetencji, minimalne normy uznawania wyroków) (art. 82 ust. 1 i 2 TFUE) 4 (art. 31 TUE: jednomyślność Rady i zwykła opinia PE) 28. Normy minimalne dotyczące określania przestępstw oraz kar w dziedzinach szczególnie poważnej przestępczości o wymiarze transgranicznym (art. 83 ust. 1 i ewentualnie 2 TFUE) 5 (art. 31 TUE: procedura określona w art. 34 ust. 2 oraz art. 39 ust. 1 TUE: jednomyślność Rady i zwykła opinia PE) 29. Środki wspierania zapobiegania przestępczości (art. 84 TFUE) 30. Eurojust (art. 85 ust. 1 akapit drugi TFUE) (art. 31 TUE: procedura określona w art. 34 ust. 2 oraz art. 39 ust. 1 TUE: jednomyślność Rady i zwykła opinia PE) 31. Warunki uczestnictwa Parlamentu Europejskiego i parlamentów narodowych w ocenie Eurojust (art. 85 ust. 1, akapit trzeci TFUE) 3 Litery e), g) i h) ust. 2 tego artykułu zawierają nowe podstawy prawne; postanowienia pozostałych liter były już zawarte w art. 65 TWE. Ust. 3 tego samego art. 81 TFUE przewiduje dodatkowo możliwość, by Rada przyjęła decyzję określającą aspekty prawa rodzinnego mające skutki transgraniczne, które mogą być przedmiotem aktów przyjmowanych w drodze zwykłej procedury ustawodawczej. 4 W ust. 3 tego artykułu przewidziano mechanizm hamulca bezpieczeństwa ; jeżeli państwo członkowskie uważa, że dany środek może naruszyć podstawowe aspekty jego sądownictwa karnego, może zażądać, aby kwestia taka została odesłana do Rady Europejskiej. W takim przypadku następuje wstrzymanie procedury ustawodawczej. Jeżeli w wyniku dyskusji w Radzie Europejskiej w ciągu czterech miesięcy dojdzie do porozumienia, projekt wraca do Rady i wstrzymanie procedury zostaje anulowane. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia, co najmniej dziewięć państw członkowskich może zażądać podjęcia wzmocnionej współpracy w oparciu o projekt wniosku. 5 W ust. 3 tego artykułu przewidziano mechanizm hamulca bezpieczeństwa. Zob. przypis 113.

4 32. Współpraca policyjna (niektóre aspekty) (art. 87 ust. 2 TFUE) (art. 30 TUE: procedura określona w art. 34 ust. 2 oraz art. 39 ust. 1 TUE: jednomyślność Rady i zwykła opinia PE) 33. Europol (art. 88 ust. 2 akapit pierwszy TFUE) (art. 30 TUE: procedura określona w art. 34 ust. 2 oraz art. 39 ust. 1 TUE: jednomyślność Rady i zwykła opinia PE) 34. Metody kontroli Europolu przez PE i parlamenty narodowe (art. 88 ust. 2 akapit drugi TFUE) 35. Wdrożenie wspólnej polityki transportowej (art. 91 ust. 1 TFUE) (art. 71 TWE) 36. Transport morski i lotniczy (art. 100 ust. 2 TFUE) (art. 80 ust. 2 TWE) 37. Środki dotyczące zbliżenia przepisów narodowych, które mają na celu ustanowienie lub funkcjonowanie rynku wewnętrznego, dla wspierania celów określonych w art. 26 (art. 114 ust. 1 TFUE) (art. 95 ust. 1 TWE) 38. Środki niezbędne do eliminowania zakłóceń rynku wewnętrznego (art. 116 TFUE) (art. 96 TWE: większość kwalifikowana w Radzie bez udziału PE) 39. Własność intelektualna oprócz systemów językowych dotyczących europejskich tytułów prawnych (art. 118 akapit pierwszy TFUE) Nadzór wielostronny (art. 121 ust. 6 TFUE) (art. 99 ust. 5 TWE: procedura współpracy) 41. Zmiana protokołu dotyczącego statutu ESBC i EBC (art. 129 ust. 3 TFUE) (art. 107 ust. 5 TWE: jednomyślność Rady lub zależnie od przypadku większość kwalifikowana po uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego) 42. Środki niezbędne do używania euro (art. 133 TFUE) (art. 123 ust. 4 TWE) 43. Środki zachęcające do tworzenia miejsc pracy (art. 149 TFUE) (art. 129 TWE) 44. Polityka społeczna (art. 153 ust. 1, z wyjątkiem lit. c), d), f) i g), i ust. 2 7 akapit pierwszy, drugi i trzeci TFUE) (art. 137 ust. 1 i 2 TWE) 45. Polityka społeczna (równość szans, równość traktowania i równość wynagrodzeń) (art. 157 ust. 3 TFUE) (art. 141 ust. 3 TWE) 46. Europejski Fundusz Społeczny (art. 164 TFUE) (art. 148 TWE) 47. Edukacja (z wyjątkiem zaleceń) (art. 165 ust. 4, lit. a) TFUE) (art. 149 ust. 4 TWE) 48. Sport (art. 165 ust. 2 lit. g) i ust. 4 TFUE) 49. Kształcenie zawodowe (art. 166 ust. 4 TFUE) (art. 150 ust. 4 TWE) 6 W braku specjalnej podstawy prawnej Unia podejmowała dotąd działania w tej dziedzinie na podstawie art. 308 TWE (obecnie art. 352 TFUE): jednomyślność Rady i zwykła opinia PE. 7 W dziedzinach wymienionych w tych ustępach Rada przyjmuje akty prawne jednomyślnie, po zasięgnięciu opinii PE. Jednak drugi akapit ust. 2 zawiera przepis pomostowy, zgodnie z którym Rada może postanowić jednomyślnie, że w odniesieniu do ust. 1 lit. d), f) i g) stosowana będzie zwykła procedura ustawodawcza.

5 50. Kultura (z wyjątkiem zaleceń) (art. 167 ust. 5 tiret pierwsze TFUE) (art. 151 TWE: procedura współdecyzji jednomyślność w Radzie) 51. Zdrowie publiczne środki służące przeciwstawianiu się wspólnym zagrożeniom bezpieczeństwa w dziedzinie zdrowia 8 (art. 168 ust. 4 TFUE) (art. 152 ust. 4 TWE) 52. Zdrowie publiczne środki zachęcające zmierzające do ochrony zdrowia ludzkiego, a w szczególności zwalczania epidemii transgranicznych oraz walki z tytoniem i nadużywaniem alkoholu (art. 168 ust. 5 TFUE 9 ) 53. Ochrona konsumentów (art. 169 ust. 3 TFUE) (art. 153 ust. 4 TWE) 54. Sieci transeuropejskie (art. 172 TFUE) (art. 156 TWE) 55. Przemysł (art. 173 ust. 3 TFUE) (art. 157 ust. 3 TWE) 56. Środki w dziedzinie spójności gospodarczej i społecznej (art. 175 akapit trzeci TFUE) (art. 159 TWE) 57. Fundusze strukturalne (art. 177 akapit pierwszy TFUE) (art. 161 TWE: jednomyślność Rady i zgoda PE) 58. Fundusz Spójności (art. 177 akapit drugi TFUE) (art. 161 TWE: większość kwalifikowana w Radzie i zgoda PE) 59. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (art. 178 TFUE) (art. 162 TWE) 60. Ramowy program badawczy (art. 182 ust. 1 TFUE) (art. 166 ust. 1 TWE) 61. Utworzenie europejskiego obszaru badań (art. 182 ust. 5 TFUE) 62. Wdrożenie ramowego programu badań naukowych: zasady uczestnictwa przedsiębiorstw w upowszechnianiu wyników (art. 183 i 188 akapit drugi TFUE) (art. 167 TWE) 63. Uzupełniające programy badań dla niektórych państw członkowskich (art. 184 i 188 akapit drugi TFUE) (art. 168 TWE) 64. Udział w programach badawczych podejmowanych przez wiele państw członkowskich (art. 185 i 188 akapit drugi TFUE) (art. 169 TWE) 65. Polityka dotycząca przestrzeni kosmicznej (art. 189 TFUE) 66. Środowisko naturalne (działania wspólnotowe zmierzające do realizacji celów w tej dziedzinie, z wyjątkiem działań o charakterze fiskalnym) (art. 192 ust. 1 TFUE) (art. 175 ust. 1 TWE) 67. Program działania w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego (art. 192 ust. 3 TFUE) (art. 175 ust. 3 TWE) 8 Środki przewidziane w ust. 4 lit. a) i b) tego artykułu przewidywał już art. 152 TWE. Środki przewidziane w lit. c) i d) są nowe. 9 Wszystkie podstawy prawne przewidziane w tym ustępie są nowe, z wyjątkiem tej dotyczącej środków zachęcających do ochrony zdrowia ludzkiego, które przewidywał już art. 152 TWE.

6 68. Energetyka, z wyjątkiem środków o charakterze fiskalnym (art. 194 akapit drugi TFUE) Turystyka środki mające na celu uzupełnienie działań podejmowanych w państwach członkowskich (art. 195 ust. 2 TFUE) 70. Obrona cywilna w celu ochrony przed klęskami żywiołowymi i katastrofami spowodowanymi przez człowieka 11 (art. 196 akapit drugi TFUE) 71. Współpraca administracyjna w celu wdrażania prawa Unii przez państwa członkowskie (art. 197 ust. 2 TFUE) 72. Polityka handlowa środki realizacyjne (art. 207 ust. 2 TFUE) (art. 133 TWE: większość kwalifikowana w Radzie bez konsultacji z PE) 73. Współpraca na rzecz rozwoju (art. 209 ust. 1 TFUE) (art. 179 TWE) 74. Współpraca gospodarcza, finansowa i techniczna z krajami trzecimi (art. 212 akapit drugi TFUE) (art. 181 A TWE: większość kwalifikowana w Radzie i zwykła opinia PE) 75. Ogólne ramy działań w zakresie pomocy humanitarnej (art. 214 ust. 3 TFUE) 76. Europejski Ochotniczy Korpus Pomocy Humanitarnej (art. 214 ust. 5 TFUE) 77. Status i zasady finansowania partii politycznych na szczeblu europejskim (art. 224 TFUE) (art. 191 TWE) 78. Tworzenie sądów wyspecjalizowanych (art. 257 TFUE) (art. 225A TWE: jednomyślność Rady i zwykła opinia Parlamentu) 79. Zmiana statutu Trybunału Sprawiedliwości, z wyjątkiem tytułu I i art. 64 (art. 281 TFUE) (art. 245 TWE: jednomyślność Rady i zwykła opinia Parlamentu) 80. Metody kontroli uprawnień wykonawczych (art. 291 ust. 3 TFUE) (art. 202 TWE: jednomyślność Rady i zwykła opinia Parlamentu) 81. Administracja europejska (art. 298 ust. 2 TFUE) 82. Przyjmowanie zasad finansowych (art. 322 ust. 1 TFUE) (art. 279 ust. 1 TWE: większość kwalifikowana w Radzie) 83. Zwalczanie nadużyć naruszających interesy finansowe Wspólnoty (art. 325 ust. 4 TFUE) (art. 280 ust. 4 TWE) 84. Status urzędników oraz przepisy obowiązujące innych pracowników Unii (art. 336 TFUE) (art. 283 TWE: większość kwalifikowana w Radzie i zwykła opinia PE) 85. Statystyki (art. 338 ust. 1 TFUE) (art. 285 ust. 1 TWE) 10 W braku specjalnej podstawy prawnej Unia podejmowała dotąd działania w tej dziedzinie na podstawie art. 308 TWE (obecnie art. 352 TFUE): jednomyślność Rady i zwykła opinia PE. 11 Zob. przypis 119.

PODSTAWA PRAWNA ZWYKŁEJ PROCEDURY USTAWODAWCZEJ. Podstawa prawna Przedmiot Elementy procedury 1. w ogólnym interesie gospodarczym

PODSTAWA PRAWNA ZWYKŁEJ PROCEDURY USTAWODAWCZEJ. Podstawa prawna Przedmiot Elementy procedury 1. w ogólnym interesie gospodarczym ZAŁĄCZNIK III PODSTAWA PRAWNA ZWYKŁEJ PROCEDURY USTAWODAWCZEJ 1 Podstawa prawna Przedmiot Elementy procedury 1 Artykuł 14 Artykuł 15 ust. 3 Artykuł 16 ust. 2 Artykuł 18 Artykuł 19 ust. 2 Artykuł 21 ust.

Bardziej szczegółowo

Unit 3-03/ Kompetencje Unii. Zasady strukturalne

Unit 3-03/ Kompetencje Unii. Zasady strukturalne Unit 3-03/09.11.2016 Kompetencje Unii. Zasady strukturalne Fragmenty z podręcznika: Zasady działania UE: pkt 73-74 Zasada przyznania kompetencji (kompetencje wyłączne i dzielone; kompetencje wyraźnie i

Bardziej szczegółowo

TRAKTAT O UNII EUROPEJSKIEJ

TRAKTAT O UNII EUROPEJSKIEJ TUE - Traktat o Unii Europejskiej. TFUE - Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. KPP - Karta praw podstawowych Unii Europejskiej / [redaktor prowadzący Katarzyna Gierłowska]. wyd. 2. Warszawa, cop.

Bardziej szczegółowo

Dr Agnieszka Nitszke IE ćw. 2016/17 (10) WSPÓŁPRACA POLICYJNA

Dr Agnieszka Nitszke IE ćw. 2016/17 (10) WSPÓŁPRACA POLICYJNA Dr Agnieszka Nitszke IE ćw. 2016/17 (10) WSPÓŁPRACA POLICYJNA Geneza i rozwój współpracy policyjnej Grupy TREVI Traktat z Maastricht Traktat amsterdamski Konwencja z Prüm Artykuł 87 TFUE Podstawa traktatowa

Bardziej szczegółowo

WERSJE SKONSOLIDOWANE

WERSJE SKONSOLIDOWANE 26.10.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 326/1 WERSJE SKONSOLIDOWANE TRAKTATU O UNII EUROPEJSKIEJ I TRAKTATU O FUNKCJONOWANIU UNII EUROPEJSKIEJ (2012/C 326/01) 26.10.2012 Dziennik Urzędowy Unii

Bardziej szczegółowo

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH L 290/18 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 20.10.2012 AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH DECYZJA RADY STOWARZYSZENIA UE-LIBAN NR 2/2012 z dnia 17 września 2012 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Prawna 16.6.2011 KOMUNIKAT DLA POSŁÓW (53/2011) Przedmiot: Uzasadniona opinia włoskiej Izby Deputowanych, dotycząca wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu

Bardziej szczegółowo

Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW SŁOWO WSTĘPNE WPROWADZENIE CZĘŚĆ I. PRZECIWDZIAŁANIE I ZWALCZANIE PRZESTĘPCZOŚCI W UNII EUROPEJSKIEJ

Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW SŁOWO WSTĘPNE WPROWADZENIE CZĘŚĆ I. PRZECIWDZIAŁANIE I ZWALCZANIE PRZESTĘPCZOŚCI W UNII EUROPEJSKIEJ Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW SŁOWO WSTĘPNE WPROWADZENIE CZĘŚĆ I. PRZECIWDZIAŁANIE I ZWALCZANIE PRZESTĘPCZOŚCI W UNII EUROPEJSKIEJ Rozdział 1. Ewolucja III filaru Unii 1.1. Uwagi ogólne 1.2. Grupa TREVI i

Bardziej szczegółowo

*** PROJEKT ZALECENIA

*** PROJEKT ZALECENIA Parlament Europejski 2014 2019 Komisja Prawna 2016/0061(NLE) 29.3.2016 *** PROJEKT ZALECENIA w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady upoważniającej do podjęcia wzmocnionej współpracy w obszarze jurysdykcji,

Bardziej szczegółowo

Wspólny wniosek DECYZJA RADY

Wspólny wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA WYSOKI PRZEDSTAWICIEL UNII DO SPRAW ZAGRANICZNYCH I POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA Bruksela, dnia 4.8.2016 r. JOIN(2016) 38 final 2016/0243 (NLE) Wspólny wniosek DECYZJA RADY w sprawie zawarcia,

Bardziej szczegółowo

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 13 czerwca 2012 r. (OR. en) 10449/12. Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2011/0431 (APP) LIMITE

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 13 czerwca 2012 r. (OR. en) 10449/12. Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2011/0431 (APP) LIMITE RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 3 czerwca 202 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 20/043 (APP) 0449/2 LIMITE FREMP 8 JAI 366 COSCE 7 COHOM 22 OC 292 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 28 kwietnia 2016 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 28 kwietnia 2016 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 28 kwietnia 2016 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2016/0061 (NLE) 8112/16 JUSTCIV 69 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY Dotyczy: DECYZJA RADY upoważniająca

Bardziej szczegółowo

TRAKTAT O FUNKCJONOWANIU UNII EUROPEJSKIEJ (WYCIĄG)

TRAKTAT O FUNKCJONOWANIU UNII EUROPEJSKIEJ (WYCIĄG) TRAKTAT O FUNKCJONOWANIU UNII EUROPEJSKIEJ (WYCIĄG) Artykuł 37. (dawny art. 31 TWE) 1. Państwa Członkowskie dostosowują monopole państwowe o charakterze handlowym w taki sposób, aby wykluczona była wszelka

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa... XXVII

Spis treœci. Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa... XXVII Wykaz skrótów... Wykaz literatury... XV XXI Przedmowa... XXVII Rozdzia³ I. Zagadnienia wstêpne... 1 1. Pojêcie instytucji europejskich w szerokim i w¹skim znaczeniu... 1 2. Informacje ogólne o organizacjach

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK WNIOSKU DOTYCZĄCEGO DECYZJI RADY

ZAŁĄCZNIK WNIOSKU DOTYCZĄCEGO DECYZJI RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 29.7.2015 r. COM(2015) 368 final ANNEX 2 ZAŁĄCZNIK do WNIOSKU DOTYCZĄCEGO DECYZJI RADY w sprawie określenia stanowiska, jakie ma zostać zajęte w imieniu Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Strategia bezpieczeństwa wewnętrznego UE. Dr Agnieszka Nitszke IE ćw. 2016/17 (2)

Strategia bezpieczeństwa wewnętrznego UE. Dr Agnieszka Nitszke IE ćw. 2016/17 (2) Strategia bezpieczeństwa wewnętrznego UE Dr Agnieszka Nitszke IE ćw. 2016/17 (2) Ewolucja polityki bezpieczeństwa wewnętrznego WE/UE Traktat paryski i traktaty rzymskie; TREVI Traktat z Maastricht Traktat

Bardziej szczegółowo

Europejski System Banków Centralnych

Europejski System Banków Centralnych Europejski System Banków Centralnych Katedra Studiów nad Procesami Integracyjnymi INPiSM UJ ul. Wenecja 2, 33-332 Kraków Instytucje i organy UGiW 1. Rada Europejska 2. Rada Unii Europejskiej 3. Komisja

Bardziej szczegółowo

WERSJA SKONSOLIDOWANA TRAKTATU O FUNKCJONOWANIU UNII EUROPEJSKIEJ

WERSJA SKONSOLIDOWANA TRAKTATU O FUNKCJONOWANIU UNII EUROPEJSKIEJ WERSJA SKONSOLIDOWANA TRAKTATU O FUNKCJONOWANIU UNII EUROPEJSKIEJ 6655/1/08 REV 1 61 TYTUŁ VII WSPÓLNE REGUŁY W DZIEDZINIE KONKURENCJI, PODATKÓW I ZBLIŻENIA USTAWODAWSTW ROZDZIAŁ 1 REGUŁY KONKURENCJI SEKCJA

Bardziej szczegółowo

Obywatelstwo Unii. - wprowadził TM ruch w kierunku unii politycznej

Obywatelstwo Unii. - wprowadził TM ruch w kierunku unii politycznej Obywatelstwo Unii - wprowadził TM ruch w kierunku unii politycznej - stworzenie silniejszej podstawy dla praw przepływu, pobytu i równego traktowania obywateli UE - zebranie istniejących uprawnień pod

Bardziej szczegółowo

Copyright by Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2011

Copyright by Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2011 Recenzenci: prof. dr hab. Władysław Czapliński prof. dr hab. Piotr Hofmański Redakcja i korekta: Grażyna Polkowska-Nowak Projekt okładki: Marta Kurczewska Copyright by Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa

Bardziej szczegółowo

*** PROJEKT ZALECENIA

*** PROJEKT ZALECENIA PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 30.1.2014 2013/0120B(NLE) *** PROJEKT ZALECENIA w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy

Bardziej szczegółowo

Reforma ustroju UE w latach Traktat nicejski

Reforma ustroju UE w latach Traktat nicejski Reforma ustroju UE w latach 1996-2007. Traktat nicejski Katedra Studiów nad Procesami Integracyjnymi INPiSM UJ ul. Wenecja 2, 33-332 Kraków Aksjologia 1. Wzmocnienie procedury art. 7 ust. 1-6 TUE Etap

Bardziej szczegółowo

Jan Barcz Stanowienie prawa UE

Jan Barcz Stanowienie prawa UE Jan Barcz Stanowienie prawa UE Spis treści 1. Stanowienie prawa pierwotnego 1.1. Główne dziedziny 1.2. Zawarcie traktatów założycielskich 1.3. Zmiana Traktatów stanowiących podstawę UE 1.3.1. Zwykła procedura

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE "OCHRONA ŚRODOWISKA W PRAWIE UNII EUROPEJSKIEJ I W PRAWIE POLSKIM

STUDIA PODYPLOMOWE OCHRONA ŚRODOWISKA W PRAWIE UNII EUROPEJSKIEJ I W PRAWIE POLSKIM 1 2 3 4 5 6 1 2 pomiędzy państwa członkowskie i UE oraz Traktacie z Lizbony Prof. UJ Dr hab. Nina Półtorak 6 listopada 2015 r. Cele i wartości UE W preambułach do obu traktatów W początkowych przepisach

Bardziej szczegółowo

1.Pojęcie i charakter prawa podatkowego UE

1.Pojęcie i charakter prawa podatkowego UE 1.Pojęcie i charakter prawa podatkowego UE Prawo podatkowe UE próba definicji Prawo podatkowe UE jest przede wszystkim zbiorem przepisów będących instrumentem realizacji celów Traktatu o funkcjonowaniu

Bardziej szczegółowo

Do druku nr l 07. Warszawa, 15 grudnia 2015 r. BAS-W APEiM-278/15 TRYBPILNY. Pan Marek Kuchemski

Do druku nr l 07. Warszawa, 15 grudnia 2015 r. BAS-W APEiM-278/15 TRYBPILNY. Pan Marek Kuchemski Do druku nr l 07 BIURO ANALIZ SEJMOWYCH KANCELARII SEJMU Warszawa, 15 grudnia 2015 r. BAS-W APEiM-278/15 TRYBPILNY Pan Marek Kuchemski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Opinia w sprawie zgodności

Bardziej szczegółowo

PRAWO UNII EUROPEJSKIEJ PO TRAKTACIE Z LIZBONY. Autorzy: Jacek Barcik, Aleksandra Wentkowska. Wykaz skrótów. Wykaz literatury.

PRAWO UNII EUROPEJSKIEJ PO TRAKTACIE Z LIZBONY. Autorzy: Jacek Barcik, Aleksandra Wentkowska. Wykaz skrótów. Wykaz literatury. PRAWO UNII EUROPEJSKIEJ PO TRAKTACIE Z LIZBONY Autorzy: Jacek Barcik, Aleksandra Wentkowska Wykaz skrótów Wykaz literatury Przedmowa Rozdział I. Zagadnienia wstępne 1.Pojęcie instytucji europejskich w

Bardziej szczegółowo

Wszelkie prawa do opracowania, przypisów, koncepcji redakcyjnej są własnością Wydawnictwa STO. Redakcja naukowa: Mariusz Muszyński Stefan Hambura

Wszelkie prawa do opracowania, przypisów, koncepcji redakcyjnej są własnością Wydawnictwa STO. Redakcja naukowa: Mariusz Muszyński Stefan Hambura Prawa autorskie Mariusz Muszyński, Warszawa 2010 r. Prawa autorskie Stefan Hambura, Berlin 2010 r. Prawa autorskie Wydawnictwo STO, Bielsko-Biała 2010 r. Wszelkie prawa do opracowania, przypisów, koncepcji

Bardziej szczegółowo

Integracja europejska w okresie przemian. Aspekty ekonomiczne

Integracja europejska w okresie przemian. Aspekty ekonomiczne Jan Barcz Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska Krystyna Michałowska-Gorywoda Integracja europejska w okresie przemian. Aspekty ekonomiczne SPIS TREŚCI Wstęp Wykaz skrótów 1. Pojęcie, formy, efekty i koncepcje

Bardziej szczegółowo

Wspólny wniosek DECYZJA RADY

Wspólny wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA WYSOKI PRZEDSTAWICIEL UNII DO SPRAW ZAGRANICZNYCH I POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA Bruksela, dnia 21.9.2016 r. JOIN(2016) 42 final 2016/0297 (NLE) Wspólny wniosek DECYZJA RADY w sprawie podpisania,

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 14.8.2017 r. COM(2017) 425 final 2017/0191 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie stanowiska, jakie należy przyjąć w imieniu Unii Europejskiej w odniesieniu do wniosków

Bardziej szczegółowo

ZASADA POMOCNICZOŚCI PODSTAWA PRAWNA CELE OSIĄGNIĘCIA

ZASADA POMOCNICZOŚCI PODSTAWA PRAWNA CELE OSIĄGNIĘCIA ZASADA POMOCNICZOŚCI W ramach kompetencji niewyłącznych Unii zapisana w Traktacie o Unii Europejskiej zasada pomocniczości określa warunki, w jakich Unia posiada pierwszeństwo działania w stosunku do państw

Bardziej szczegółowo

Cezary Kosikowski, Finanse i prawo finansowe Unii Europejskiej

Cezary Kosikowski, Finanse i prawo finansowe Unii Europejskiej Cezary Kosikowski, Finanse i prawo finansowe Unii Spis treści: Wykaz skrótów Wprowadzenie Część I USTRÓJ WALUTOWY I FINANSE UNII EUROPEJSKIEJ Rozdział I Ustrój walutowy Unii 1. Pojęcie i zakres oraz podstawy

Bardziej szczegółowo

System instytucjonalny i prawny Unii Europejskiej. Autor: Justyna Maliszewska-Nienartowicz CZĘŚĆ I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA UNII EUROPEJSKIEJ

System instytucjonalny i prawny Unii Europejskiej. Autor: Justyna Maliszewska-Nienartowicz CZĘŚĆ I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA UNII EUROPEJSKIEJ System instytucjonalny i prawny Unii Europejskiej. Autor: Justyna Maliszewska-Nienartowicz CZĘŚĆ I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA UNII EUROPEJSKIEJ ROZDZIAŁ 1. CHARAKTER PRAWNY UNII EUROPEJSKIEJ ROZDZIAŁ 2. OSOBOWOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Str. Nb. Wykaz skrótów... XV Wstęp do piątego wydania... XVII

Spis treści. Str. Nb. Wykaz skrótów... XV Wstęp do piątego wydania... XVII Wykaz skrótów... XV Wstęp do piątego wydania... XVII Rozdział I. Wprowadzenie... 1 1 1. Pojęcie prawa europejskiego i prawa Unii Europejskiej... 1 1 2. Proces integracji państw europejskich po II wojnie

Bardziej szczegółowo

DECYZJA RAMOWA RADY 2003/568/WSISW(1) z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

DECYZJA RAMOWA RADY 2003/568/WSISW(1) z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym RADA UNII EUROPEJSKIEJ, Stan prawny: 2009-03-18 Numer dokumentu LexPolonica: 63305 DECYZJA RAMOWA RADY 2003/568/WSISW(1) z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym RADA UNII EUROPEJSKIEJ, uwzględniając

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 21.12.2011 KOM(2011) 911 wersja ostateczna 2011/0447 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie oświadczenia o wyrażeniu przez państwa członkowskie, w interesie Unii Europejskiej,

Bardziej szczegółowo

ZASADY FUNKCJONOWANIA UE

ZASADY FUNKCJONOWANIA UE Wstęp do prawa europejskiego Prawo wieczorowe, 2. Rok, r.a. 2016/17 Dr Anna Czaplińska ZASADY FUNKCJONOWANIA UE 1. Zasada kompetencji przyznanych (przyznania kompetencji) Podstawowa zasada działania każdej

Bardziej szczegółowo

ZASADY FUNKCJONOWANIA UE

ZASADY FUNKCJONOWANIA UE Podstawy prawa Unii Europejskiej Administracja zaoczna 1. st., 2. Rok Dr Anna Czaplińska ZASADY FUNKCJONOWANIA UE 1. Zasada kompetencji przyznanych (przyznania kompetencji) Podstawowa zasada działania

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część A. Testy. Wykaz skrótów Wykaz literatury Wykaz stron internetowych Przedmowa XIII XVII XIX XXI

Spis treści. Część A. Testy. Wykaz skrótów Wykaz literatury Wykaz stron internetowych Przedmowa XIII XVII XIX XXI Wykaz skrótów Wykaz literatury Wykaz stron internetowych Przedmowa XIII XVII XIX XXI Część A. Testy Test 1 1 Odpowiedzi do testu 1 113 Test 2 6 Odpowiedzi do testu 2 115 Test 3 10 Odpowiedzi do testu 3

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA PARLAMENT EUROPEJSKI

UNIA EUROPEJSKA PARLAMENT EUROPEJSKI UNIA EUROPEJSKA PARLAMENT EUROPEJSKI RADA Bruksela, 25 kwietnia 2014 r. (OR. en) 2013/0313 (COD) PE-CONS 78/14 FIN 242 CODEC 888 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY Dotyczy: ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA W PRAWIE UNII EUROPEJSKIEJ I W PRAWIE POLSKIM

STUDIA PODYPLOMOWE PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA W PRAWIE UNII EUROPEJSKIEJ I W PRAWIE POLSKIM Przekazanie kompetencji ustawodawczych UE dr Aleksandra Sołtysińska Źródła prawa i procedury prawodawcze UE 1-2 grudnia 2017 roku przyjmowanie aktów prawnych wykonanie aktów prawnych środki proceduralne

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 20 grudnia 2017 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 20 grudnia 2017 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej Rada Unii Europejskiej Bruksela, 20 grudnia 2017 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2017/0349 (CNS) 15904/17 FISC 365 ECOFIN 1134 WNIOSEK Od: Data otrzymania: 19 grudnia 2017 r. Do:

Bardziej szczegółowo

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 189c Traktatu, we współpracy z Parlamentem Europejskim,

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 189c Traktatu, we współpracy z Parlamentem Europejskim, DYREKTYWA RADY 97/80/WE z dnia 15 grudnia 1997 r. dotycząca ciężaru dowodu w sprawach dyskryminacji ze względu na płeć RADA UNII EUROPEJSKIEJ, uwzględniając Porozumienie w sprawie polityki społecznej załączone

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz literatury... XVII Przedmowa... XIX

Spis treści. Wykaz literatury... XVII Przedmowa... XIX Wykaz skrótów... XIII Wykaz literatury... XVII Przedmowa... XIX Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające... 1 1. Prawo Unii Europejskiej jako akademicka dyscyplina prawa... 3 I. Rozwój autonomicznej dyscypliny

Bardziej szczegółowo

TUE TFUE KPP. Traktat o Unii Europejskiej. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Karta praw podstawowych Unii Europejskiej.

TUE TFUE KPP. Traktat o Unii Europejskiej. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Karta praw podstawowych Unii Europejskiej. TUE Traktat o Unii Europejskiej TFUE Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej KPP Karta praw podstawowych Unii Europejskiej Stan prawny: Zamów książkę w księgarni internetowej 2. WYDANIE Stan prawny

Bardziej szczegółowo

Polityka społeczna Unii Europejskiej

Polityka społeczna Unii Europejskiej dr Aleksandra Borowicz Ośrodek Badań Integracji Europejskiej Polityka społeczna Unii Europejskiej Polityki społeczne Unii Europejskiej Polityka w dziedzinie zatrudnienia Polityka społeczna Polityka w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY PL PL PL KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 27.5.2008 KOM(2008) 320 wersja ostateczna 2008/0107 (CNS) Wniosek DECYZJA RADY upoważniająca państwa członkowskie do ratyfikowania, w interesie Wspólnoty

Bardziej szczegółowo

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 28 kwietnia 2006 r. (03.05) (OR. en) 8749/06. Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2004/0166 (AVC)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 28 kwietnia 2006 r. (03.05) (OR. en) 8749/06. Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2004/0166 (AVC) RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 28 kwietnia 2006 r. (03.05) (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2004/0166 (AVC) 8749/06 FC 14 CADREFIN 107 OC 317 NOTA Od: Grupa Robocza ds. Środków Strukturalnych

Bardziej szczegółowo

10615/12 ds/pa/pb 1 DG D 2B

10615/12 ds/pa/pb 1 DG D 2B RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 31 maja 2012 r. (04.06) (OR. en) Międzyinstytucjonalny nume r referencyjny: 2011/0431 (APP) 10615/12 FREMP 83 JAI 375 COSCE 18 COHOM 123 NOTA Od: Coreper Do: Rada Nr wniosku

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 3.1.2011 KOM(2010) 791 wersja ostateczna 2011/0001 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 w sprawie

Bardziej szczegółowo

RADA EUROPEJSKA PODSTAWA PRAWNA HISTORIA ORGANIZACJA

RADA EUROPEJSKA PODSTAWA PRAWNA HISTORIA ORGANIZACJA RADA EUROPEJSKA Rada Europejska, złożona z szefów państw lub rządów państw członkowskich, dostarcza niezbędnych impulsów do rozwoju Unii Europejskiej i określa ogólne wytyczne dotyczące polityki. Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Wniosek DYREKTYWA RADY

Wniosek DYREKTYWA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 14.12.2015 r. COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Wniosek DYREKTYWA RADY zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w zakresie

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 21.12.2011 KOM(2011) 909 wersja ostateczna 2011/0444 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie oświadczenia o wyrażeniu przez państwa członkowskie, w interesie Unii Europejskiej,

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Od autorów Wykaz skrótów CZĘŚĆ I PRAWO INSTYTUCJONALNE

Spis treści: Od autorów Wykaz skrótów CZĘŚĆ I PRAWO INSTYTUCJONALNE Spis treści: Od autorów Wykaz skrótów CZĘŚĆ I PRAWO INSTYTUCJONALNE ROZDZIAŁ I. GENEZA I ROZWÓJ INSTYTUCJONALNY INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ. OD TRAKTATU PARYSKIEGO PO TRAKTAT Z LIZBONY 2.Sytuacja gospodarcza

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 148cc ust. 1 regulaminu Sejmu, Komisja do Spraw Unii Europejskiej wnosi projekt uchwały:

Na podstawie art. 148cc ust. 1 regulaminu Sejmu, Komisja do Spraw Unii Europejskiej wnosi projekt uchwały: SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII kadencja Komisja do Spraw Unii Europejskiej SUE-21-1-16 Druk nr 410 Warszawa, 12 kwietnia 2016 r. Pan Marek Kuchciński Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wniosek DYREKTYWA RADY

Wniosek DYREKTYWA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 24.6.2010 KOM(2010)331 wersja ostateczna 2010/0179 (CNS) C7-0173/10 Wniosek DYREKTYWA RADY zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE dotyczącą wspólnego systemu podatku od wartości

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Strasburg, dnia 15.12.2015 r. COM(2015) 677 final 2015/0314 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY ustanawiająca środki tymczasowe w obszarze ochrony międzynarodowej na rzecz Szwecji zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY (EURATOM, WE) NR 2185/96. z dnia 11 listopada 1996 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY (EURATOM, WE) NR 2185/96. z dnia 11 listopada 1996 r. ROZPORZĄDZENIE RADY (EURATOM, WE) NR 2185/96 z dnia 11 listopada 1996 r. w sprawie kontroli na miejscu oraz inspekcji przeprowadzanych przez Komisję w celu ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 83/47 WERSJA SKONSOLIDOWANA TRAKTATU FUNKCJONOWANIU UNII EUROPEJSKIEJ

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 83/47 WERSJA SKONSOLIDOWANA TRAKTATU FUNKCJONOWANIU UNII EUROPEJSKIEJ 30.3.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 83/47 WERSJA SKONSOLIDOWANA TRAKTATU O FUNKCJONOWANIU UNII EUROPEJSKIEJ 30.3.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 83/49 PREAMBUŁA JEGO KRÓLEWSKA MOŚĆ

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA PARLAMENT EUROPEJSKI

UNIA EUROPEJSKA PARLAMENT EUROPEJSKI UNIA EUROPEJSKA PARLAMENT EUROPEJSKI RADA Bruksela, 5 grudnia 2011 r. (OR. en) 2011/0210 (COD) PE-CONS 65/11 FSTR 73 FC 52 REGIO 121 SOC 986 CADREFIN 125 FIN 870 CODEC 1992 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PRAWNA CELE OSIĄGNIĘCIA

PODSTAWA PRAWNA CELE OSIĄGNIĘCIA INSTYTUCJE UNII GOSPODARCZEJ I WALUTOWEJ Instytucje europejskiej unii gospodarczej i walutowej ponoszą główną odpowiedzialność za określanie europejskiej polityki pieniężnej, przepisów regulujących emisję

Bardziej szczegółowo

DECYZJA KOMISJI z dnia 27 lipca 2017 r. ustanawiająca Grupę Ekspercką Komisji na Wysokim Szczeblu ds. Radykalizacji Postaw (2017/C 252/04)

DECYZJA KOMISJI z dnia 27 lipca 2017 r. ustanawiająca Grupę Ekspercką Komisji na Wysokim Szczeblu ds. Radykalizacji Postaw (2017/C 252/04) 3.8.2017 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 252/3 DECYZJA KOMISJI z dnia 27 lipca 2017 r. ustanawiająca Grupę Ekspercką Komisji na Wysokim Szczeblu ds. Radykalizacji Postaw (2017/C 252/04) KOMISJA

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Poszczególne rozdziały napisali 13 Od autorów 17 Wykaz skrótów 21

Spis treści. Poszczególne rozdziały napisali 13 Od autorów 17 Wykaz skrótów 21 Podstawy prawa Unii Europejskiej z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony : zarys wykładu / pod red. Jana Galstera ; Paulina Justyńska [et al.]. Toruń, 2010 Spis treści Poszczególne rozdziały napisali 13 Od

Bardziej szczegółowo

Konwencja dot. pewnych instytucji wspólnych dla Wspólnot Europejskich 1957

Konwencja dot. pewnych instytucji wspólnych dla Wspólnot Europejskich 1957 Prof. dr hab. Anna Wyrozumska Wstęp do prawa europejskiego/ Podstawy prawa Unii Europejskiej teksty traktatów i innych dokumentów http://eur-lex.europa.eu lub strona Katedry Europejskiego Prawa Konstytucyjnego

Bardziej szczegółowo

TRAKTAT USTANAWIAJĄCY WSPÓLNOTĘ EUROPEJSKĄ TEKST SKONSOLIDOWANY (UWZGLĘDNIAJĄCY ZMIANY WPROWADZONE TRAKTATEM Z NICEI)

TRAKTAT USTANAWIAJĄCY WSPÓLNOTĘ EUROPEJSKĄ TEKST SKONSOLIDOWANY (UWZGLĘDNIAJĄCY ZMIANY WPROWADZONE TRAKTATEM Z NICEI) TRAKTAT USTANAWIAJĄCY WSPÓLNOTĘ EUROPEJSKĄ TEKST SKONSOLIDOWANY (UWZGLĘDNIAJĄCY ZMIANY WPROWADZONE TRAKTATEM Z NICEI) JEGO KRÓLEWSKA MOŚĆ KRÓL BELGÓW, PREZYDENT REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC PREZYDENT REPUBLIKI

Bardziej szczegółowo

Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD)

Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD) Jednolity europejski dokument (ESPD) Część I: Informacje dotyczące postępowania o udzielenie oraz instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego Informacje na temat publikacji W przypadku postępowań

Bardziej szczegółowo

II. DEKLARACJE A. WSPÓLNA DEKLARACJA OBECNYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH. Wspólna deklaracja w sprawie pełnego stosowania przepisów dorobku Schengen

II. DEKLARACJE A. WSPÓLNA DEKLARACJA OBECNYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH. Wspólna deklaracja w sprawie pełnego stosowania przepisów dorobku Schengen L 112/106 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 24.4.2012 II. DEKLARACJE A. WSPÓLNA DEKLARACJA OBECNYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH Wspólna deklaracja w sprawie pełnego stosowania przepisów dorobku Schengen Przyjmuje

Bardziej szczegółowo

Artykuł 2 Niniejsza decyzja wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 2 Niniejsza decyzja wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. L 19/64 DECYZJA KOMISJI (UE) 2017/124 z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany załącznika do Układu monetarnego pomiędzy Unią Europejską a Państwem Watykańskim KOMISJA EUROPEJSKA, uwzględniając Traktat

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/46/UE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/46/UE 29.4.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 127/129 DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/46/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. zmieniająca dyrektywę Rady 1999/37/WE w sprawie dokumentów rejestracyjnych

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA PARLAMENT EUROPEJSKI

UNIA EUROPEJSKA PARLAMENT EUROPEJSKI UNIA EUROPEJSKA PARLAMENT EUROPEJSKI RADA Bruksela, 14 marca 2014 r. (OR. en) 2012/0184 (COD) 2012/0185 (COD) 2012/0186 (COD) PE-CONS 11/14 TRANS 18 CODEC 113 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 338 ust. 1,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 338 ust. 1, L 311/20 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 17.11.2016 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/1954 z dnia 26 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1365/2006 w sprawie

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia Europejskiego Banku Centralnego do nakładania sankcji *

Uprawnienia Europejskiego Banku Centralnego do nakładania sankcji * 9.8.2016 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 289/93 P8_TA(2014)0062 Uprawnienia Europejskiego Banku Centralnego do nakładania sankcji * Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 26 listopada

Bardziej szczegółowo

Jaka podstawa prawna dla prawa rodzinnego? Dalsze działania

Jaka podstawa prawna dla prawa rodzinnego? Dalsze działania DYREKCJA GENERALNA DS. POLITYK WEWNĘTRZNYCH DEPARTAMENT TEMATYCZNY C: PRAWA OBYWATELSKIE I SPRAWY KONSTYTUCYJNE KWESTIE PRAWNE Jaka podstawa prawna dla prawa rodzinnego? Dalsze działania NOTA PE 462.498

Bardziej szczegółowo

Podstawowy Traktat o Unii Europejskiej

Podstawowy Traktat o Unii Europejskiej EUROPEJSKI INSTYTUT UNIWERSYTECKI Centrum Roberta Schumana Podstawowy Traktat o Unii Europejskiej - Projekt - Koordynatorzy Claus-Dieter Ehlermann Yves Mény Protokólant Hervé Bribosia Członkowie Zespołu

Bardziej szczegółowo

Zasady działania UE. Podstawowy element porządku konstytucyjnego wertykalny podział kompetencji podział między UE i państwa członkowskie

Zasady działania UE. Podstawowy element porządku konstytucyjnego wertykalny podział kompetencji podział między UE i państwa członkowskie Prof. Anna Wyrozumska Katedra Europejskiego Prawa Konstytucyjnego UŁ Jean Monnet Chair of European Constitutional Law Zasada przyznania kompetencji Artykuł 5 TUE Zasady działania UE 1. Granice kompetencji

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI PARLAMENT EUROPEJSKI 2004 Komisja Prawna 2009 2008/2196(INI) 17.10.2008 PROJEKT SPRAWOZDANIA zawierający zalecenia dla Komisji w sprawie transgranicznego przenoszenia siedziby spółek (2008/2196 (INI))

Bardziej szczegółowo

1. Traktat o Unii Europejskiej

1. Traktat o Unii Europejskiej 1. Traktat o Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana; Dz.Urz. C 326 z 2012 r., s. 13) Spis treści Preambuła.......................................... 1 Tytuł I. Postanowienia wspólne............................

Bardziej szczegółowo

Traktat o Unii Europejskiej. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Karta praw podstawowych Unii Europejskiej

Traktat o Unii Europejskiej. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Karta praw podstawowych Unii Europejskiej Traktat o Unii Europejskiej Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej Karta praw podstawowych Unii Europejskiej Stan prawny: luty 2013 roku Wydanie 1 Warszawa 2013 Redaktor prowadzący: Anna Popławska

Bardziej szczegółowo

Zalecenie DECYZJA RADY

Zalecenie DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 3.5.2017 r. COM(2017) 218 final Zalecenie DECYZJA RADY upoważniająca Komisję do rozpoczęcia negocjacji dotyczących umowy ze Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej UNIA EUROPEJSKA WERSJE SKONSOLIDOWANE

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej UNIA EUROPEJSKA WERSJE SKONSOLIDOWANE C 321 E/1 UNIA EUROPEJSKA WERSJE SKONSOLIDOWANE TRAKTATU O UNII EUROPEJSKIEJ I TRAKTATU USTANAWIAJĄCEGO WSPÓLNOTĘ EUROPEJSKĄ C 321 E/2 PL 29.12.2006 INFORMACJA DLA CZYTELNIKÓW Niniejsza publikacja zawiera

Bardziej szczegółowo

Opinia nr 8/2012. (przedstawiona na mocy art. 325 TFUE)

Opinia nr 8/2012. (przedstawiona na mocy art. 325 TFUE) ЕВРОПЕЙСКА СМЕТНА ПАЛАТА TRIBUNAL DE CUENTAS EUROPEO EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET EUROPÄISCHER RECHNUNGSHOF EUROOPA KONTROLLIKODA ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙO EUROPEAN COURT OF AUDITORS

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wykaz skrótów Przedmowa (Artur Kuś)

Spis treści: Wykaz skrótów Przedmowa (Artur Kuś) Spis treści: Wykaz skrótów Przedmowa (Artur Kuś) Rozdział I. Geneza i rozwój procesów integracyjnych w Europie po II wojnie światowej (Tomasz Sieniow) ı2. PodłoŜe procesów integracyjnych w Europie po II

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 18.2.2014 r. COM(2014) 81 final 2014/0041 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie stanowiska, jakie ma zająć Unia Europejska w odniesieniu do przedłużenia okresu obowiązywania

Bardziej szczegółowo

UZASADNIONA OPINIA PARLAMENTU NARODOWEGO W SPRAWIE POMOCNICZOŚCI

UZASADNIONA OPINIA PARLAMENTU NARODOWEGO W SPRAWIE POMOCNICZOŚCI Parlament Europejski 2014-2019 Komisja Prawna 19.5.2016 UZASADNIONA OPINIA PARLAMENTU NARODOWEGO W SPRAWIE POMOCNICZOŚCI Przedmiot: Uzasadniona opinia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie wniosku

Bardziej szczegółowo

Zamówienia publiczne i pomoc publiczna

Zamówienia publiczne i pomoc publiczna Zamówienia publiczne i pomoc publiczna Część II. Pomoc publiczna dr Piotr Modzelewski Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości WNE UW Wsparcie publiczne Pomoc de minimis Pomoc publiczna Pomoc publiczna

Bardziej szczegółowo

ANNA BIERNACKA-RYGIEL TEAM EUROPE

ANNA BIERNACKA-RYGIEL TEAM EUROPE ANNA BIERNACKA-RYGIEL TEAM EUROPE OBYWATELSTWO UNII EUROPEJSKIEJ Każda osoba będąca obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej jest obywatelem europejskim. Obywatelstwo Unii Europejskiej uzupełnia

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 29.5.2017 r. COM(2017) 265 final 2017/0105 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie stanowiska, jakie należy przyjąć w imieniu Unii Europejskiej w Podkomitecie ds. Środków

Bardziej szczegółowo

Zjeść ciastko i mieć ciastko...

Zjeść ciastko i mieć ciastko... 1 1(20)/2013 ARTUR GRUSZCZAK Zjeść ciastko i mieć ciastko... Brytyjski dylemat wyłączenia z przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości Unii Europejskiej Zacytowane w tytule komentarza znane

Bardziej szczegółowo

Jerzy Jendrośka Polityka energetyczna i ochrona środowiska w Unii Europejskiej:

Jerzy Jendrośka Polityka energetyczna i ochrona środowiska w Unii Europejskiej: Jerzy Jendrośka Polityka energetyczna i ochrona środowiska w Unii Europejskiej: uwarunkowania prawne Efektywność energetyczna w budownictwie i przemyśle Wrocław, 14-15 listopada 2012 Zagadnienia Prawo

Bardziej szczegółowo

14364/14 ADD 1 hod/md/zm 1 DPG

14364/14 ADD 1 hod/md/zm 1 DPG Rada Unii Europejskiej Bruksela, 31 października 2014 r. (OR. en) 14364/14 ADD 1 PROJEKT PROTOKOŁU Dotyczy: PV/CONS 51 SOC 694 EM 133 SAN 391 CONSOM 208 3339. posiedzenie RADY UNII EUROPEJSKIEJ (ZATRUDNIENIE,

Bardziej szczegółowo

Rozwój i aktualne problemy UE

Rozwój i aktualne problemy UE Prof. dr hab. Anna Wyrozumska Wstęp do prawa europejskiego/ Podstawy prawa Unii Europejskiej Rozwój i aktualne problemy UE Traktat paryski 1951 EWWiS Traktaty rzymskie 1957 EWG /EUROATOM Konwencja dot.

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 14 listopada 2014 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 14 listopada 2014 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 14 listopada 2014 r. (OR. en) 15206/14 FREMP 198 JAI 846 COHOM 152 POLGEN 156 NOTA Od: Do: Dotyczy: Prezydencja Rada Zapewnienie poszanowania praworządności I. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 11 WSTĘP 13

SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 11 WSTĘP 13 SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 11 WSTĘP 13 Rozdział I. PAŃSTWO A GOSPODARKA 15 1. Stosunki gospodarcze a funkcje państwa 15 2. Podstawowe typy zachowań państwa wobec gospodarki oraz wynikające z nich zadania...

Bardziej szczegółowo

Wpływ prawa UE na krajowe porządki prawne w dziedzinie zwalczania dyskryminacji

Wpływ prawa UE na krajowe porządki prawne w dziedzinie zwalczania dyskryminacji Wpływ prawa UE na krajowe porządki prawne w dziedzinie zwalczania dyskryminacji dr Przemysław Mikłaszewicz 1. Zakres zastosowania prawa Unii 1.1.Kiedy równość wyrażona w Karcie praw podstawowych UE ma

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 10 czerwca 2016 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 10 czerwca 2016 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 10 czerwca 2016 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2015/0906 (COD) 9975/16 CODEC 845 JUR 282 INST 254 COUR 32 PE 70 NOTA INFORMACYJNA Od: Do: Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 15.6.2015 r. COM(2015) 291 final 2015/0130 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, Protokołu dodatkowego do Konwencji Rady Europy

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 27.10.2014 r. COM(2014) 678 final 2014/0313 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY ustalająca stanowisko, jakie ma zająć Unia w ramach Komitetu Administracyjnego Europejskiej Komisji

Bardziej szczegółowo

Polska w Onii Europejskiej

Polska w Onii Europejskiej A/452928 Polska w Onii Europejskiej - wybrane polityki sektorowe Wydawnictwo SGGW Warszawa 2004 Spis treści Wstęp 9 1. CHARAKTERYSTYKA PORÓWNAWCZA GOSPODAREK POLSKI I UNII EUROPEJSKIEJ 11 1.1. Dynamika

Bardziej szczegółowo

Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD)

Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD) Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD) Część I: Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego Informacje na temat publikacji

Bardziej szczegółowo