Podręcznik systemu programowania i wdrażania programów operacyjnych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podręcznik systemu programowania i wdrażania programów operacyjnych 2014-2020"

Transkrypt

1 Pdręcznik systemu prgramwania i wdrażania prgramów peracyjnych

2 MRR, Luty 2012

3 Wprwadzenie Niniejszy pdręcznik zawiera pdstawwe wskazówki nt. prgramwania i wdrażania przyszłej edycji plityki spójnści, niezbędne d pracwania prgramów peracyjnych w taki spsób, aby wszystkie razem stanwiły spójną całść zrientwaną na cele kreślne w Umwie Partnerstwa, 1 a każdy prgram peracyjny był zwartym układem działań klarwnej lgice interwencji, przeknującej ich zasadnści i skutecznści. W załżeniu dkument ma być także pmcną wskazówką jak siągać - pprzez właściwą rganizację prcesu prgramwania raz zarządzania i wdrażania - większą skutecznść i efektywnść realizacji plityki rzwju w Plsce. Treść pdręcznika zstała wypracwana na pdstawie analizy prjektów rzprządzeń ws. Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg, Funduszu Spójnści, Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg, Eurpejskiej Współpracy Terytrialnej 2 na lata raz prjektów ich aktów wyknawczych i delegwanych. Pdczas prac wzięt także pd uwagę dtychczaswe dświadczenia z wdrażania, wyniki ewaluacji realizacji plityki spójnści raz unijny i krajwy kntekst strategiczny. 3 Wykrzystan także efekty rzpczętej w 2011 współpracy między MRR, innymi resrtami, samrządami wjewództw i ekspertami. Opracwanie t skierwane jest d pdmitów zaangażwanych w prgramwanie i wdrażanie funduszy plityki spójnści w Plsce i zatem dąży d teg aby: pisać nwy system prgramwania raz wskazać elementy przyszłeg systemu wdrażania, które należy wziąć pd uwagę na etapie prgramwania; kreślić pdstawwe pjęcia związane z PO takie jak ś prirytetwa, działanie, wskaźniki, itd. i ich pwiązanie z wynikającym z rzprządzeń układem celów tematycznych i prirytetów inwestycyjnych w taki spsób, aby były rzumiane w jednlity spsób; kreślić układ si prirytetwych PO w kntekście celów tematycznych, prirytetów inwestycyjnych, funduszy, instrumentów zintegrwanych, instrumentów finanswych, kategrii reginów w taki spsób, aby zapewnić ptymalny system realizacji; dać wskazówki dtyczące zastswania nwych instrumentów; maksymalnie uprścić mnitrwanie minimalnych pul śrdków dedykwanych tematycznie (ringfencing) i alkacji wjewództwa mazwieckieg vs. pzstałych reginów; zapewnić mżliwść mnitrwania efektów rzeczwych prgramów, w tym w zakresie ram wyknania. Dkument będzie sukcesywnie aktualizwany i uzupełniany stswne załączniki celem dprecyzwania pszczególnych kwestii w ślad za pstępem negcjacji całści pakietu legislacyjneg , w tym zwłaszcza aktów delegwanych i wyknawczych. 1 Ilekrć w pdręczniku jest mwa umwie partnerstwa na becnym etapie przygtwań należy przez t rzumieć Załżenia umwy partnerstwa przyjęte przez Radę Ministrów w dniu 15 stycznia Prjekty rzprządzeń wraz z kmprmisami klejnych prezydencji Rady UE: COM(2011) 615 final/2; COM(2011) 614 final; COM(2011) 612 final/2; COM(2011) 607 final /2; COM(2011) 611 final/2 3 w tym w szczególnści: Strategię Eurpa 2020, Dług- i Średnikreswą Strategię Rzwju Kraju (DSRK i SSRK) raz strategie zintegrwane, Kncepcję Przestrzenneg Zagspdarwaniu Kraju (KPZK) raz Krajwą Strategię Rzwju Reginalneg (KSRR)

4

5 Spis treści 1 FUNDAMENTALNE ZASADY PROGRAMOWANIA Zasada zrientwania na rezultaty 8 Zasada zintegrwaneg pdejścia terytrialneg 8 Zasada partnerstwa 9 2 ZALECENIA DOTYCZĄCE KSZTAŁTU I ZAWARTOŚCI PROGRAMU Opis części strategicznej prgramu 10 Opis najważniejszych przedsięwzięć knsultacyjnych i badawczych 10 Analiza wyzwań, ptrzeb i ptencjałów pdejście tematyczne i terytrialne 14 Uzasadnienie wybru celów tematycznych 16 Uzasadnienie szacunkweg rzkładu śrdków UE 17 Strategia inwestycyjna prgramu Opis układu si prirytetwych 18 Pwiązanie si z celami tematycznymi i prirytetami inwestycyjnymi 18 Pwiązanie si z funduszami 20 Pwiązanie si z kategriami reginów w ramach PO krajwych 21 Pwiązanie si z celami szczegółwymi raz wskaźnikami 22 Pwiązanie si z kategriami interwencji 24 Pwiązanie si ze śrdkami UE i minimalnymi pulami śrdków dedykwanych tematycznie Opis typów przedsięwzięć realizwanych w ramach si prirytetwej 25 Wymgi gólne 25 OSI, bszary miejskie i bszary wiejskie w si prirytetwej prgramu peracyjneg 27 Wymgi dtyczące Zintegrwanych Inwestycji Terytrialnych 28 Wymgi dtyczące Rzwju kierwaneg przez spłecznść lkalną 29 Wymgi dtyczące działań dedykwanych instrumentm finanswym 30 Wymgi dt. przedsięwzięć z zakresu przeciwdziałania ubóstwu, dyskryminacji lub wykluczeniu spłecznemu 30 Wymgi dtyczące przedsięwzięć partych na współpracy międzyreginalnej raz transnardwej w ramach Celu 1 31 Wymgi dtyczące przedsięwzięć pwiązanych ze Strategią UE Reginu Mrza Bałtyckieg Opis kierunkwych zasad wybru prjektów i peracji Przedstawienie spsbu realizacji zasad hryzntalnych Opis ram krdynacji w ramach prgramu Opis rzwiązań z zakresu skutecznej i efektywnej realizacji prgramu 41 Warunkwść ex ante 41 Ramy wyknania 42 Ocena i pis zdlnści administracyjnych 43 Ocena i przedsięwzięcia zmniejszające bciążenia administracyjne Finanswanie PO i plan finanswy 45 Alkacje dzielne pmiędzy dwie kategrie reginów 46 Rezerwa wyknania 46 Rezerwa prgramwa 46 Kncentracja tematyczna wsparcia 46 Wybór pdstawy certyfikacji 47 Zastswanie finanswania krzyżweg w ramach PO Celu 1 48 Określenie pzimów współfinanswania 48 Tabele finanswe Opis sytemu instytucji zaangażwanych w realizację PO 50

6 3 SYSTEM KOORDYNACJI 52 4 SYSTEM WDRAŻANIA Krajwe pdstawy prawne i dkumenty wdrżeniwe System instytucjnalny i desygnacja Zasady i tryby wybru prjektów 57 Kryteria wybru/ceny 57 Tryb wybru 58 Zasady nabru 60 Zasady ceny 61 Oceniający 61 Prcedura dwławcza Instrumenty zintegrwane 63 Zintegrwane inwestycje terytrialne 63 Rzwój kierwany przez spłecznści lkalne 65 Instrumenty finanswe 66 Prjekt party na współpracy 66 Prjekty pwiązane ze SUE RMB Zarządzanie finanswe 68 Zasady funkcjnwania systemu annual examinatin and acceptance f accunts 69 Zasady twrzenia wnisków płatnści pśrednie d KE 70 Stpa dfinanswania UE na pzimie prjektów 70 System zaliczek dla beneficjentów 70 Kwalifikwalnść wydatków 70 Uprszczne frmy rzliczania wydatków 71 Wspólne plany działań Pmc publiczna Prjekty generujące dchód System wskaźników System mnitrwania, sprawzdawczści i ewaluacji System audytu i kntrli System infrmatyczny System infrmacji i prmcji 87 5 INDEKSY Najważniejsze skróty Tabele i schematy 90

7

8 1 Fundamentalne zasady prgramwania Refrma plityk UE kładzie nacisk na lgikę prgramwania gwarantującą efektywne i skuteczne siąganie rezultatów raz kncentrację śrdków. W ślad za tym szereg zasad planwania i przygtwania interwencji publicznej ulega zasadniczym zmianm. Pniżej pisan zasady jakie pwinny twarzyszyć przygtwaniu PO w Plsce, będące adaptacją gólnych załżeń UE d plskieg systemu planwania i zarządzania rzwjem. Zasada zrientwania na rezultaty Zasada zrientwania na rezultaty znacza kniecznść zaprjektwania prirytetów i działań PO w taki spsób, aby łącznie skierwały masę krytyczną śrdków na bszary najskuteczniej realizujące cele kreślne w Umwie Partnerstwa (UP) i planwane rezultaty. Chdzi tu przede wszystkim mechanizmy kncentracji tematycznej, gegraficznej raz skuteczneg wyknania, tj.: identyfikację bszarów terytrialnych wymagających ukierunkwanej interwencji będącą punktem wyjścia d prirytetyzacji i kncentracji tematycznej. Główne kierunki przestrzenneg rzkładu interwencji publicznej zstały nakreślne w Kncepcji Zagspdarwania Przestrzenneg Kraju 2030 (KPZK) i Krajwej Strategii Rzwju Reginalneg 2020 (KSRR); wyznaczenie minimalnych pul śrdków dedykwanych tematycznie (ring-fencing), tj. przypisanie wybranym celm tematycznym (CT) lub prirytetm inwestycyjnym (PI) minimalnych - w krajwej skali dniesienia minimalnych prgów prcentwych lub finanswych; hierarchizację prirytetów i działań prgramu pprzez kształtwanie wielkści ich alkacji adekwatnie d ich wkładu w siągnięcie celów prgramu i planwanych rezultatów raz stswnie d ustalneg zestawu wskaźników; ustalenie spójneg zestawu wskaźników raz ich wartści pśrednich na rk 2018 (tzw. kamieni milwych) i dcelwych na rk 2022, a w przypadku działań, których pstęp rzeczwy uwidacznia się na kńcu kresu prgramwania tzw. kluczwych etapów realizacji prgramu. Zestaw ten będzie stanwił pdstawę pmiaru i ceny skutecznści wyknania prgramu (ramy wyknania) raz pdejmwania decyzji przyznaniu nagrdy najskuteczniejszym prgramm z tzw. rezerwy wyknania; ustalenie zasad wybru prjektów. Zasada zintegrwaneg pdejścia terytrialneg Zasada zintegrwaneg pdejścia terytrialneg zakłada knfigurwanie interwencji publicznej w spsób znaczający najskuteczniejszą ścieżkę djścia d pżądaneg - z punktu widzenia spłeczngspdarczeg pzimu rzwju i/lub tempa wzrstu różnrdnych typów bszarów. Od strny technicznej znacza t łączenie różnrdnych dziedzin wsparcia funduszy przewidzianych w jednym lub więcej prgramach, lub siach prirytetwych w parciu analizę terytrialną wyzwań, ptrzeb i ptencjałów raz zastswanie: wiel-funduszwych prgramów i/lub finanswania krzyżweg (crss-financing); metdlgii/ prcedur wspólneg prgramwania i zarządzania, tj. przygtwania, negcjacji i wdrażania interwencji; krdynacji interwencji (w tym przede wszystkim kmplementarneg wykrzystania śrdków krajwych i eurpejskich) w ramach zawieraneg między administracją rządwą a samrządami wjewództw kntraktu terytrialneg; metdlgii i instrumentów rzwju terytrialneg (zintegrwane inwestycje terytrialne (ZIT), rzwój kierwany przez spłecznść lkalną (RKSL), działania współpracy). Pdręcznik systemu prgramwania i wdrażania PO (luty 2012) 8

9 Zasada partnerstwa Zasada partnerstwa znacza regularną, bliską współpracę pmiędzy administracją krajwą, reginalną i lkalną, sektrem prywatnym i trzecim sektrem. Każdy prgram peracyjny (PO) musi kreślać działania pdjęte w celu zaangażwania partnerów w przygtwanie i realizację PO. Realizacja zasady partnerstwa w prcesie prgramwania i wdrażania PO pwinna przejawiać się przede wszystkim w angażwaniu w ten prces na każdym jeg etapie i pprzez różne narzędzia pdmitów wskazanych w art. 5 CPR, c przyczyni się d zwiększenia pzimu efektywnści, skutecznści i przejrzystści całeg prcesu. Zgdnie z art. 5 CPR, PCz rganizuje w dniesieniu d każdeg PO partnerstw z właściwymi rganami reginalnymi, lkalnymi, miejskimi i innymi władzami publicznymi; z partnerami gspdarczymi i spłecznymi raz z pdmitami reprezentującymi spłeczeństw bywatelskie, w tym partnerami działającymi na rzecz chrny śrdwiska, rganizacjami pzarządwymi raz pdmitami dpwiedzialnymi za prmwanie równści i niedyskryminacji. Instrumentami realizacji zasady partnerstwa mgą być w praktyce np.: grupy rbcze pracujące nad przygtwaniem PO w danym bszarze tematycznym; knferencje, warsztaty, sptkania knsultacyjne; knsultacje PO prwadzne nline; udział przedstawicieli partnerów spłeczn-gspdarczych w pracach kmitetu mnitrująceg (KM); udział przedstawicieli partnerów spłeczn-gspdarczych w grupach rbczych ds. ewaluacji; pwierzenie prwadzenia prac w danym zakresie. Pdręcznik systemu prgramwania i wdrażania PO (luty 2012) 9

10 2 ZALECENIA DOTYCZĄCE KSZTAŁTU I ZAWARTOŚCI PROGRAMU UP kreśla strategię skuteczneg wykrzystania śrdków UE, tj. wyznacza CT realizwane w skali kraju raz czekiwane rezultaty, ścieżki djścia d rezultatów w układzie tematycznym i terytrialnym raz ich ramy finanswe (UP nie bejmuje PO Eurpejskiej Współpracy Terytrialnej (EWT)). W ślad za tym precyzuje warunki wstępne, główne wskaźniki raz metdy pmiaru pstępów i wynagradzania za skuteczne wyknanie raz przesądza liczbie prgramów raz pdmitach zaangażwanych w ich realizację. Prgram precyzuje natmiast w jakim zakresie realizwać będzie rezultaty wyznaczne przez UP raz kreśla cele szczegółwe, typy działań, zasady wybru prjektów d wsparcia, wskaźniki rezultatu raz prduktu, uwzględniające zestaw wspólnych wskaźników na pzimie UE (tzw. cmmn indicatrs), planuje spsób wykrzystania instrumentów, zagspdarwuje stswnie d teg śrdki finanswe, a także rganizuje system zarządzania i kntrli. Zatem UP - będąc miejscem decyzji strategicznych kierunkach wsparcia - warunkuje szereg elementów prgramu i twarzysząceg mu dkumentu uszczegóławiająceg. Pniżej pisan rekmendwany kształt PO, wg klejnści jeg części składwych raz ze wskazaniem najważniejszych punktów stycznych między UP a PO. Należy przy tym pamiętać, że stateczny układ pszczególnych rzdziałów PO będzie wynikiem negcjacji w ramach Kmitetu Krdynacyjneg Fundusze (COCOF - Crdinatin Cmmittee Of The Funds) aktu wyknawczeg dt. kmisyjneg wzru PO. Jeg wstępna wersja zstała publikwana przez Kmisję (KE) na pczątku stycznia 2013 (w załączeniu). Zamysłem KE jest uregulwanie wyłącznie zakresu danych wprwadzanych przez IZ d systemu infrmatyczneg SFC2014. Ze względu na techniczny charakter kmisyjneg wzru PO nie należy g utżsamiać ze wzrem klasyczneg prgramu przedstawiająceg lgikę i zakres wsparcia raz metdy jeg zperacjnalizwania w spsób wyczerpujący i zatem dający pdstawy d decyzji Rady Ministrów. Przedstawiny w niniejszym rzdziale kształt prgramu jest wersją rzszerzną wzrca KE, pzwalającą z jednej strny w syntetyczny i kmplekswy spsób wprwadzić dane d SFC z drugiej zaś we właściwy spsób zaplanwać interwencje. 2.1 Opis części strategicznej prgramu Opis najważniejszych przedsięwzięć knsultacyjnych i badawczych (prjekt kmisyjneg wzru PO: sekcja 1) W tej części prgram zawiera pdsumwanie przebiegu prcesu knsultacji z partnerami spłeczngspdarczymi, pdmitami reprezentującymi spłeczeństw bywatelskie, w tym partnerami działającymi na rzecz chrny śrdwiska, rganizacjami pzarządwymi raz pdmitami dpwiedzialnymi za prmwanie równści i niedyskryminacji (CPR art. 5, 23.2 raz 87.5.c) raz KE (CPR art. 4.9 raz 25) jak również z ewaluacji ex ante raz strategicznej ceny ddziaływania na śrdwisk (CPR art raz 48), które twarzyszyły pracwaniu prjektu PO. Część dt. knsultacji zawiera infrmacje nt.: knsultwanych partnerów spłeczn gspdarczych: samrządów wjewództw i lkalnych, partnerów spłeczn-gspdarczych, w tym przedstawicieli Trójstrnnej Kmisji ds. Spłeczn- Gspdarczych raz Rady Działalnści Pżytku Publiczneg, rganizacji pzarządwych, zwłaszcza aktywnie działających w bszarach prmwania równuprawnienia kbiet i mężczyzn raz przeciwdziałania dyskryminacji raz chrny śrdwiska i zrównważneg rzwju; knsultacji w ramach grup sterujących prcesem ewaluacji ex ante PO; najważniejszych etapów współpracy z partnerami; rekmenduje się pwłanie grupy rbczej dla PO, w skład której wchdzą przedstawiciele instytucji dpwiedzialnych za Eurpejski Fundusz Spłeczny (EFS), Eurpejski Fundusz Rzwju Reginalneg (EFRR), Fundusz Spójnści (FS) raz partnerzy spłeczn-gspdarczy; Pdręcznik systemu prgramwania i wdrażania PO (luty 2012) 10

11 rganizacji prcesu ewaluacji ex ante PO i strategicznej ceny ddziaływania na śrdwisk (SOOŚ) raz wniski i rekmendacje z tych prcesów wykrzystane w treści PO; wnisków wykrzystanych w treści PO. spsbu przeprwadzenia knsultacji PO wraz ze wskazaniem instytucji bezpśredni zaangażwanych w prces i pisaniem ich rli; kluczwych etapów knsultacji, zaangażwania partnerów, których mwa w art. 5 CPR w przygtwanie prgramu, w tym: spsób wybru partnerów zaangażwanych w prace nad prgramem, przedsięwzięcia pdjęte w celu zapewnienia szerkieg i aktywneg udziału partnerów w przygtwaniu prgramu, udziału partnerów w wypracwywaniu pszczególnych zagadnień, m.in.: celów i prirytetów, systemu wdrażania prgramu, mechanizmów krdynacji i kmplementarnści pmiędzy funduszami plityki spójnści (PS) Wspólnej Plityki Rlnej (WPR) ra Wspólnej Plityki Rybłówstwa (WPRyb) i innymi plitykami raz instrumentami eurpejskimi; wdrażania zasad hryzntalnych kreślnych w art. 7 i 8 CPR. uwag i kmentarzy zgłaszanych przez partnerów wraz z infrmacją, w jaki spsób zstały wykrzystane w przygtwaniu PO Ewaluacja ex ante jest przeprwadzana dla każdeg prgramu na zlecenie IZ, a jej wyknawcami są eksperci funkcjnalnie niezależni d niej. Raprt kńcwy z ewaluacji (wraz ze streszczeniem) przekazywany jest KE razem z prgramem. Szczegółwy zakres badania ustalany jest w parciu następujące główne pytania ewaluacyjne: Czy interwencja publiczna zaplanwana w prgramie trafnie dpwiada na zdiagnzwane wyzwania i ptrzeby spłeczn-eknmiczne raz wykrzysta ptencjały daneg terytrium lub sektra? Czy zaprpnwana lgika interwencji umżliwi skuteczną realizację załżnych rezultatów UP i sameg PO raz realizwanych przez prgram CT? Czy załżenia i cele PO są spójne z najważniejszymi plitykami i strategiami na pzimie unijnym i krajwym, w tym w szczególnści ze strategią Eurpa 2020 (UE2020), Wspólnymi Ramami Strategicznymi (WRS) raz Strategii Rzwju Kraju 2020 (SRK)? Czy trafnie dbran wskaźniki rezultatu strategiczneg (strategicznych wybrów PS) raz spójne z nimi wskaźniki rezultatu bezpśrednieg, prduktu, a także wskaźniki służące cenie ram wyknania? Czy trafnie dbran wartści pśrednie i dcelwe dla ww. wskaźników? Czy i w jakim zakresie PO uwzględnia i przyczynia się d realizacji celów plityk hryzntalnych (realizacja zasad równści kbiet i mężczyzn, niedyskryminacji raz zrównważneg rzwju)? Czy i w jakim zakresie istniejące zasby ludzkie i ptencjał administracyjny są wystarczające d realizacji pszczególnych si prirytetwych i działań PO? Czy planwane rzwiązania realizacyjne umżliwiają skuteczną i efektywną realizację prcesów mnitrwania i ewaluacji? Szczegółwe zalecenia dtyczące zakresu i spsbu przeprwadzenia ewaluacji ex ante prgramów są dstępne na w zakładce: Ewaluacja ex ante (http://www.ewaluacja.gv.pl/ewaluacja_ex_ante_2014_2020/dcuments/zalecenia_ex_ante_listpad_ 2012.pdf). Pdręcznik systemu prgramwania i wdrażania PO (luty 2012) 11

12 W przypadku PO, 4 dla których będzie wymagana prcedura strategicznej ceny ddziaływania na śrdwisk (SOOŚ) 5, prces ewaluacji ex ante pwinien zstać uzupełniny wyniki SOOŚ (zgdnie z zapisami art CPR). W związku z tym zaleca się aby: SOOŚ była przeprwadzna w kńcwej fazie całściweg prcesu ewaluacji ex ante PO, c umżliwi uwzględnienie wyników tej ceny w raprcie kńcwym z ewaluacji ex ante PO (pr. schemat pniżej); ewaluatrzy współpracwali z ekspertami wyknującymi SOOŚ (bwiązek współpracy pwinien zstać zapisany w dkumentacji zamówienia publiczneg) w celu uspójnienia wnisków i rekmendacji, a tym samym uniknięcia sytuacji uzyskania sprzecznych rekmendacji dtyczących zmian w PO (w przypadku jakichklwiek wątpliwści/niespójnści decyzję spsbie i zakresie wdrżenia rekmendacji pdejmuje instytucja zarządzająca PO); p zakńczeniu prcedury SOOŚ umieścić w raprcie kńcwym z ewaluacji ex ante PO w pstaci załącznika dkument pt. Synteza wyników strategicznej ceny ddziaływania na śrdwisk. Rys. 1. Skrdynwanie prcesu ewaluacji ex ante PO z prcedurą SOOŚ Prjekt PO Ewaluacja ex ante PO (etapy prac w zależnści d przyjęteg mdelu: tradycyjny - partycypacyjny) SOOŚ (POŚ + knsultacje spłeczne) Wniski i rekmendacje (współpraca ekspertów bu zespłów) Prdukty: - raprt kńcwy z ewaluacji ex ante z uwzględnieniem wyników SOOŚ (synteza w załączniku) - Prgnza Oddziaływania na Śrdwisk (POŚ) Strategiczna cena ddziaływania na śrdwisk (SOOŚ) Pstępwanie w sprawie ceny ddziaływania na śrdwisk skutków realizacji planów i prgramów jest jednym z narzędzi realizacji zasady trwałeg i zrównważneg rzwju - jedneg z filarów strategii lizbńskiej i getebrskiej, jak również jednej z pdstawwych knstytucyjnych zasad ustrju państwa plskieg (art. 5 Knstytucji RP). Ustawa z dnia 3 października 2008 udstępnianiu infrmacji śrdwisku i jeg chrnie, udziale spłeczeństwa w chrnie śrdwiska raz cenach ddziaływania na śrdwisk (Dz.U.2008 nr 199 pz z późn. zm.), zwana dalej ustawą ś w art. 46 pkt. 2 wprwadziła wymóg pddania prcedurze strategicznej ceny ddziaływania na śrdwisk prjektów dkumentów wyznaczających ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mgących znacząc ddziaływać na śrdwisk, a więc większści PO perspektywy W następnych artykułach (51-58) ustawa ś dprecyzwuje zakres prgnzy ddziaływania na śrdwisk (POŚ) i kreśla główne etapy prcedury SOOŚ raz zakres pstępwania i zasady współpracy rganów administracji publicznej w tym zakresie. W celu zrzumienia przez IZ PO złżnści prcedury ceny ddziaływania na śrdwisk, pniżej przedstawin etapy pstępwania w sprawie strategicznej ceny ddziaływania na śrdwisk skutków realizacji PO (pr. schemat pniżej): 1 Uzgdnienie z Generalnym Dyrektrem Ochrny Śrdwiska raz Głównym Inspektrem Sanitarnym, zaś na szczeblu reginalnym - z reginalnym dyrektrem chrny śrdwiska raz państwwym wjewódzkim inspektrem sanitarnym, zakresu i stpnia szczegółwści infrmacji wymaganych w prgnzie ddziaływania na śrdwisk (art. 53, ustawy ś); w przypadku, gdy planwana realizacja daneg dkumentu dtyczy bszarów mrskich, rganem właściwym w sprawach piniwania i uzgadniania w ramach strategicznych cen ddziaływania na śrdwisk 4 Knieczne jest wówczas wystąpienie pinię GDOŚ i GIS w sprawie zasadnści przeprwadzenia SOOŚ 5 Zgdnie z art ustawy z dnia 3 października 2008 udstępnianiu infrmacji śrdwisku i jeg chrnie, udziale spłeczeństwa w chrnie śrdwiska raz cenach ddziaływania na śrdwisk (Dz.U.nrNr 199, pz. 1227, z późn. zm.) w dniesieniu d wskazanych dkumentów, w tym prgramów, przed statecznym ich przyjęciem, wymagane jest przeprwadzenie strategicznej ceny ddziaływania na śrdwisk z udziałem spłeczeństwa, w tym pracwanie na ptrzeby teg pstępwania prgnzy ddziaływania na śrdwisk. Pdręcznik systemu prgramwania i wdrażania PO (luty 2012) 12

13 jest także dyrektr urzędu mrskieg (art. 57.2). Zakres prgnzy ddziaływania na śrdwisk zstał kreślny w art i 52.2; 2 Sprządzenie prgnzy ddziaływania na śrdwisk d prjektu PO (art. 51.1); 3 Umżliwienie udziału spłeczeństwa w pstępwaniu w sprawie ceny ddziaływania na śrdwisk skutków realizacji PO (art. 54.2); 4 Pddanie prjektu prgramu wraz z prgnzą ddziaływania na śrdwisk piniwaniu przez GDOŚ i GIS raz przez dyrektra urzędu mrskieg w przypadkach kreślnych w ustawie ś (art. 54.1), a w przypadku RPO przez reginalneg DOŚ raz państwweg wjewódzkieg inspektra sanitarneg; 5 Wzięcie pd uwagę przy pracwywaniu statecznej wersji PO ustaleń i wnisków zawartych w prgnzie ddziaływania na śrdwisk, pinii właściwych rganów, a także rzpatrzenie uwag i wnisków zgłsznych przez bywateli raz instytucje i rganizacje spłeczne (art. 55.1). Następnie sprządzenie pisemneg pdsumwania zawierająceg uzasadnienie wybru przyjęteg dkumentu w dniesieniu d rzpatrywanych rzwiązań alternatywnych raz infrmację spsbie wykrzystania w PO (art. 55.3): ustaleń zawartych w prgnzie ddziaływania na śrdwisk, pinii i uzgdnień właściwych rganów, uwag i wnisków zgłsznych przez spłeczeństw, wyników knsultacji z państwem, na któreg terytrium mże ddziaływać realizacja prgramu, jeżeli zstał przeprwadzne; infrmacji metdach i częsttliwści przeprwadzania mnitringu skutków realizacji pstanwień prgramu w zakresie ddziaływania na śrdwisk; 6 Prwadzenie dla przyjęteg PO analizy skutków realizacji jeg ustaleń w zakresie ddziaływania na śrdwisk, zgdnie z częsttliwścią i metdami, których mwa w pisemnym pdsumwaniu (art ustawy ś). Rys. 2. Etapy pstępwania SOOŚ Opracwanie prjektu PO (Etap 1) Uzgdnienie zakresu i stpnia szczegółwści prgnzy ddziaływania na śrdwisk z: - właściwym rganem dyrekcji chrny śrdwiska - właściwym rganem inspekcji sanitarnej (Etap 2) Opracwanie prgnzy ddziaływania na śrdwisk prjektu PO (Etap 3) Udział spłeczeństwa (knsultacje spłeczne pwinny trwać min. 21 dni) (Etap 4) Opiniwanie przez: - właściwy rgan dyrekcji chrny śrdwiska - właściwy rgan inspekcji sanitarnej (Etap 5) Sprządzenie pisemneg pdsumwania spsbie uwzględnienia wyników strategicznej ceny ddziaływania na śrdwisk Przyjęcie dkumentu Zamieszczenie danych dkumencie i pisemnym pdsumwaniu w publicznie dstępnym wykazie danych (Etap 6) Przekazanie dkumentu i pisemneg pdsumwania rganm piniującym (Etap 7) Prwadzenie mnitringu skutków realizacji pstanwień przyjęteg dkumentu w zakresie ddziaływania na śrdwisk * W przypadkach kreślnych w art ustawy ś. Źródł: Opracwanie własne na pdstawie Zmiany w pstępwaniach administracyjnych w sprawach cen ddziaływania na śrdwisk, GDOŚ, Warszawa Pdręcznik systemu prgramwania i wdrażania PO (luty 2012) 13

14 We wskazanych pwyżej etapach pstępwania w sprawie ceny ddziaływania na śrdwisk skutków realizacji PO szczególną uwagę należy pświęcić sprządzeniu prgnzy ddziaływania na śrdwisk skutków realizacji daneg dkumentu (zwanej POŚ) raz knsultacjm spłecznym. Dtychczaswe dświadczenia raz wzry dbrej praktyki m.in. zaczerpnięte z innych państw wskazują, iż: prgnza pwinna być wyknywana równlegle z pracwywaniem PO, c daje mżliwść uwzględnienia wnisków wynikających z prgnzy przed zakńczeniem prac nad prgramem; prgnza pwinna być sprządzana przez zespół składający się z c najmniej kilku ekspertów (specjalizujących się m.in. w następujących zagadnieniach: różnrdnść bilgiczna, w tym fauna i flra, jakść pwietrza, adaptacja d zmian klimatu, gleby czy krajbraz), niezależny d zespłu przygtwująceg prjekt prgramu; prjekt PO wraz z prgnzą pwinien być udstępniny d wglądu każdemu zaintereswanemu, bez względu na jeg status i bez ptrzeby wykazywania interesu prawneg bądź faktyczneg, a infrmacja terminie i miejscu składania uwag i wnisków pwinna być pdana d publicznej wiadmści. Ramy czaswe pstępwania z udziałem spłeczeństwa są ustalane indywidualnie przez rgan pracwujący prjekt dkumentu, z tym, że kres udstępnienia dkumentów pwinien wynsić c najmniej 21 dni. 6 Należy pamiętać, że SOOŚ jest ważnym elementem realizacji zasady trwałeg i zrównważneg rzwju, pisanej szczegółw w dalszej części pdręcznika dt. zasad hryzntalnych. Szczegółwe infrmacje dtyczące zakresu i spsbu przeprwadzania ceny ddziaływania na śrdwisk zstały przedstawine przez MRR w dkumencie pt.: Organizacja prcesu przygtwania strategicznej ceny ddziaływania na śrdwisk dkumentów dla perspektywy finanswej UE na , który jest dstępny na: ddzialywania_na_srdwisk/strny/glwna.aspx-2020 Analiza wyzwań, ptrzeb i ptencjałów pdejście tematyczne i terytrialne (CPR art a, prjekt kmisyjneg wzru PO: sekcja 2.1) Klejną częścią PO 7 jest pis, w jaki spsób zaplanwana interwencja ma przyczyniać się d rzwju terytrium i/lub sektrów będących przedmitem PO, w tym zwłaszcza d realizacji UE2020. Rzdział ten składa się z analizy ptrzeb i ptencjałów sektrwych/ terytrialnych; uzasadnienia dknaneg wybru CT d realizacji przez prgram raz jeg pwiązań z bwiązującym Krajwym Prgramem refrm (KPR) i stswnymi zaleceniami Rady dla PCz (dalej skrót angielski CSR). Pdejście tematyczne Rzpznanie aktualnych uwarunkwań rzwju i wzrstu daneg terytrium i/ lub sektra gspdarki jest fundamentem dla zaplanwania przeknującej, a przede wszystkim skutecznej lgiki interwencji, jaką przyjmie prgram. Analiza ta determinuje trafnść decyzji lkalizacji terytrialnej przedsięwzięć raz ich hierarchizacji, rzkładzie śrdków, zasadniczych elementach identyfikacji i selekcji najbardziej pżądanych prjektów raz ptymalnej typlgii beneficjentów / dbirców statecznych. Analiza zawarta w UP jest punktem wyjścia dla badań przeprwadzanych dla ptrzeb prgramów krajwych i reginalnych, a zawiera najważniejsze wniski z analizy kluczwych ptrzeb rzwjwych i ptencjałów wzrstu w krajwej skali dniesienia. CPR wymaga aby przeprwadzając analizę uwzględnić w UP szereg elementów z dkumentów prgramwania strategiczneg 8 raz ekspertyzy i 6 Pdręcznik d strategicznych cen ddziaływania na śrdwisk dla plityki spójnści na lata , ERDP - Sieć na Rzecz Eklgizacji Prgramów Rzwju Reginalneg, 2006 (dstępny na 7 także w przypadku PO PT 8 stswne CSR; dystans d siągnięcia celów ilściwych wynikających ze strategii Eurpa 2020 kreślnych w KPR; WRS; dświadczenia z kresu i stan realizacji celów kreślnych dla prgramów wspieranych w ramach teg kresu prgramwania; raz inne krajwe, makr-reginalne strategie, które są isttne dla państwa człnkwskieg. KE czekuje, Pdręcznik systemu prgramwania i wdrażania PO (luty 2012) 14

15 ewaluacje pdjęte dla ptrzeb prgramwania perspektywy, a następnie parciu nie zdefiniwać główne prirytety finanswania (funding pririties). Prgram natmiast - stswnie d swjeg zakresu - pgłębia lub uzupełnia wybrane części analizy z UP. 9 W PO należy wskazać zwłaszcza, jak jeg realizacja zaspki zidentyfikwane ptrzeby i wyzwania, jaki będzie miał wkład w realizację UE2020 i t stswnie d ustaleń z krajwych i/ lub reginalnych strategii, KPR raz ewaluacji ex ante. Należy jednak pamiętać, że c d zasady punktem dniesienia części diagnstycznej są: CT raz typ terytrium. W parciu uzyskane wniski ilściwe i jakściwe nt. zróżnicwań, ptrzeb rzwjwych, ptencjałów wzrstu raz wyzwań terytrialnych, w pierwszej klejnści pdejmwana jest decyzja knkretnych zmianach spłeczn-gspdarczych, d jakich pwinny dprwadzić działania w ramach pszczególnych si prirytetwych i w knsekwencji rezultatach d siągnięcia. Jest t zasadnicza zmiana w stsunku d becnej perspektywy: pżądana zmiana spłeczn-gspdarcza traktwana jest jak stateczny rezultat realizacji PO i z jeg siągnięcia będą statecznie rzliczane pszczególne sie prirytetwe PO. Analiza musi przynieść także elementy dpwiedzi na pytanie jak zaplanwać ścieżkę djścia d ustalneg rezultatu, a zwłaszcza: które dziedziny interwencji są najisttniejsze z punktu widzenia skutecznści w siąganiu rezultatu? Jakie CT realizwać, w jak sknfigurwanych siach prirytetwych raz jaką przyjąć siatkę celów szczegółwych? Jak adekwatnie rzłżyć śrdki finanswe? Tak zebrane infrmacje prównywane są z wynikami zamówinych ewaluacji ex ante i w razie ptrzeby mdyfikwane, aby ustalić wiążąc przyszłe dziedziny interwencji PO, tj. dknać wybru, w jakim zakresie prgram będzie realizwać CT i rezultaty wskazane w UP. Pdejście terytrialne Definiwaniu zakresu tematyczneg prgramu twarzyszy analiza jeg wymiaru terytrialneg: jaki zakres tematyczny interwencji jest najbardziej adekwatny d jakieg typu bszarów. Prgram przedstawia zatem w jaki spsób zakres realizwanych CT i wynikających z nieg działań będzie dstswany d typów terytriów raz wskazuje kperty finanswe dedykwane pszczególnym CT (art CPR). Należy pamiętać, że wybór dstswanych terytrialnie frm realizacji raz kreślenie zasad ich funkcjnwania jest knieczny na wczesnym etapie prac nad prgramem. 10 Ten etap pracwania prgramu jest uwarunkwany pstanwieniami UP w zakresie realizacji strategicznej interwencji państwa (OSI) na bszarach szczególnych uwarunkwaniach terytrialnych raz zasadami i załżeniami zintegrwaneg pdejścia terytrialneg. W razie stwierdzenia kniecznści wydrębnienia innych bszarów szczególneg wsparcia niż te kreślne w UP, IZ definiuje ddatkwe bszary typu OSI. Interwencja na bszarach typu OSI przyjmie w dużej mierze frmę ZIT raz RKSL w ramach klasycznej si prirytetwej tematycznej lub si prirytetwej terytrialnej. Należy przy tym pamiętać, że zakres stswania tych rzwiązań zależy d specyfiki prgramu i jeg źródeł finanswania. Załżenia zintegrwaneg pdejścia terytrialneg kreślne w UP, w parciu które przygtwywana jest interwencja w ramach PO, dnszą się d: części diagnstycznej przygtwywanej interwencji; zakresu tematyczneg i zasięgu gegraficzneg interwencji; że prace analityczne zstaną przeprwadzne także z uwzględnieniem cuntry psitin paper (niefrmalny mandat negcjacyjny KE). Kwestia ta jest sprna jak, że dkument ten nie ma umcwań prawnych w CPR a jeg rlą jest wyłącznie ułatwienie niefrmalneg dialgu KE-PCz a nie dyrektywne wyznaczanie głównych prirytetów finanswania w danym PCz. 9 W dniesieniu d prgramów EWT pd uwagę muszą być wzięte diagnzy zawarte w UP wszystkich państw uczestniczących w danym prgramie a diagnzy dla knkretneg prgramu muszą uwzględniać specyfikę całeg bszaru wsparcia. 10 Jest t element, który determinuje knstrukcję prirytetu prgramu (zb. rzdział Łączenie celów tematycznych, funduszy i kategrii reginów (wielfunduszwść), w tym zwłaszcza zasady definiwania kryteriów i wybru prjektów d finanswania (zb. rzdział ). Pdręcznik systemu prgramwania i wdrażania PO (luty 2012) 15

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: zszplelubelskie.pl Ople Lubelskie: Wdrżenia systemu zarządzania jakścią w placówce światwej ISO 9001.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.org.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.org.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.fapa.rg.pl Warszawa: Zakup usług plegających na zapewnieniu kmplekswej realizacji prjektu: Prgram

Bardziej szczegółowo

Koncepcja KLASTRA SZLAKU JANA III SOBIESKIEGO. wraz z przygotowaniem dokumentacji prawnej partnerstwa,

Koncepcja KLASTRA SZLAKU JANA III SOBIESKIEGO. wraz z przygotowaniem dokumentacji prawnej partnerstwa, Kncepcja KLASTRA SZLAKU JANA III SOBIESKIEGO wraz z przygtwaniem dkumentacji prawnej partnerstwa, wytycznych strategicznych i prgramów peracyjnych Cel główny i pdstawwe załżenia Kncepcji Celem głównym

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA 9 RPO WO 2014-2020 WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE

OŚ PRIORYTETOWA 9 RPO WO 2014-2020 WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE Załącznik d Uchwały Nr 48/2016 KM RPO WO 2014-2020 z dnia 28 stycznia 2016 r. OŚ PRIORYTETOWA 9 RPO WO 2014-2020 WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE OPOLE, 28 stycznia 2016 r. Oś prirytetwa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Warszawa: Wyknanie audytu zewnętrzneg prjektu pn.: Opracwanie innwacyjnych metd szybkiej

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko MasterPlanu dla obszaru dorzecza Odry

Podsumowanie Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko MasterPlanu dla obszaru dorzecza Odry Pdsumwanie Strategicznej ceny ddziaływania na śrdwisk MasterPlanu dla Zamawiający: Krajwy Zarząd Gspdarki Wdnej ul. Grzybwska 80/82 00-844 Warszawa Jednstka prjektująca: Dyrektr Techniczny Dradztw Infrastrukturalne

Bardziej szczegółowo

Hyżne: Nabór personelu w projekcie Przyjazna szkoła Numer ogłoszenia: 316246-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Hyżne: Nabór personelu w projekcie Przyjazna szkoła Numer ogłoszenia: 316246-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Hyżne: Nabór persnelu w prjekcie Przyjazna szkła Numer głszenia: 316246-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

potrzeb współpracy potencjalnych zainteresowanych z Instytutem; - weryfikowanie i zatwierdzanie

potrzeb współpracy potencjalnych zainteresowanych z Instytutem; - weryfikowanie i zatwierdzanie Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pan.lsztyn/bip Olsztyn: świadczenie usług w prjekcie Oficer Łącznikwy Numer głszenia: 268761-2012;

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa: Świadczenie usług rganizacji i przeprwadzenia kursów zawdwych: kursu bsługi kasy fiskalnej, kursu asystenck-sekretarskieg, kursu księgwści kmputerwej, kursu kadry i płace raz kursu przedsiębirczści

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Zapewnienie wyżywienia/cateringu dla uczestników szkleń w ramach Prjektu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sse.krakow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sse.krakow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.sse.krakw.pl Kraków: Organizacja knferencji Annual Business in Małplska Meeting 2012 Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umwo.opole.pl; www.opolskie.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umwo.opole.pl; www.opolskie. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.umw.ple.pl; www.plskie.pl/bip Ople: Opracwanie graficzne, redakcja techniczna, krekta językwa, skład

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Łódź: Szklenia w ramach prjektu: Prfesjnalna pieka nad dziećmi realizwaneg przez Łódzką Agencję Rzwju Reginalneg S.A OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw, ul. Smocza 27, 01-048

I. 1) NAZWA I ADRES: Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw, ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa: Grupwe ubezpieczenie zdrwtne pracwników Fundacji Małych i Średnich Przedsiębirstw raz człnków ich rdzin Numer głszenia: 80141-2013; data zamieszczenia: 17.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Nr 4 w Skierniewicach, ul. Podkładowa 2, 96-100

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Nr 4 w Skierniewicach, ul. Podkładowa 2, 96-100 Skierniewice: Zrganizwanie i przeprwadzenie kursu na praw jazdy kategrii B na terenie miasta Skierniewice dla uczniów Zespłu Szkół Nr 4 w Skierniewicach w ramach prjektu pn.: Wykształceni Technicy Numer

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959

I. 1) NAZWA I ADRES: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Przeprwadzenie usługi szkleniwej z zakresu szkleń zawdwych według ptrzeb

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY W ZAKRESIE AUDYTU WENĘTRZENGO BIURA AUDYTU I KONTROLI ZA 2007r.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY W ZAKRESIE AUDYTU WENĘTRZENGO BIURA AUDYTU I KONTROLI ZA 2007r. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY W ZAKRESIE AUDYTU WENĘTRZENGO BIURA AUDYTU I KONTROLI ZA 2007r. Biur Audytu i Kntrli przedstawia sprawzdanie z realizacji pszczególnych zadań wynikających z Planu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.chpin.edu.pl Warszawa: Rzbiórka kmina, tarasów, ścian i schdów zewnętrznych budynku Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Przeprwadzenie szkleń z zakresu bsługi kmputera i Internetu dla łącznie minimum

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie SA, Al. Najświętszej

I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie SA, Al. Najświętszej Częstchwa: Usługa szkleniwa dla rzwju sektra eknmii spłecznej w ramach realizacji prjektu Jurajski Ośrdek Wsparcia Eknmii Spłecznej w Subreginie Półncnym Wjewództwa Śląskieg. Numer głszenia: 111096-2015;

Bardziej szczegółowo

PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ

PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.prjekt.rps-bialystk.pl Białystk: PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ na temat:

Bardziej szczegółowo

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 Plan Kmunikacji na temat prjektu samceny , 2010 Partner prjektu F5 Knsulting Sp. z.. ul. Składwa 5, 61-897 Pznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Interreg Europa Środkowa

Interreg Europa Środkowa Warszawa, 5 listpada 2015 r. Interreg Eurpa Śrdkwa Agnieszka Burda Departament Współpracy Terytrialnej Zagadnienia prezentacji 1. Charakterystyka prgramu 2. Kt mże być partnerem 3. Prirytety i przykłady

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa: Świadczenie usług rganizacji i przeprwadzenia kursu gtwania dla cudzziemców - uczestników realizwaneg przez Zamawiająceg prjektu Integracja dla samdzielnści współfinanswaneg przez Unię Eurpejską

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pan.olsztyn.pl/bip/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pan.olsztyn.pl/bip/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pan.lsztyn.pl/bip/ Olsztyn: Usługa przygtwania nakręcenia i emisji filmu prmcyjneg raz sptu reklamweg

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zamówienia

Szczegółowy opis zamówienia Szczegółwy pis zamówienia I. Przedmit zamówienia Zamówienie bejmuje przeprwadzenie jedndniweg szklenia dla maksymalnie 30 pracwników Departamentu Wdrażania Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg w Ministerstwie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: opole.rdos.gov.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: opole.rdos.gov.pl/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: ple.rds.gv.pl/ Ople: Opracwanie dkumentacji przyrdniczej na ptrzeby planu chrny rezerwatu przyrdy Prądy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchmsci.pl/ Warszawa: Wyknanie usług grdniczych na nieruchmści gruntwej niezabudwanej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchmsci.pl Warszawa: Dstawa i wymiana wdmierzy w budynku mieszkalnym płżnym przy ul.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchmsci.pl/ Warszawa: Dstawa i wymiana wdmierzy raz legalizacja ciepłmierzy zamntwanych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.pdkarpackie.pl Rzeszów: Zaplanwanie i realizacja kampanii twierającej Reginalny Prgram Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uw.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uw.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.uw.edu.pl Warszawa: Dstawę usług cachingu dla pracwników departamentów ministerstw bjętych wsparciem

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchmsci.pl Warszawa: Dstawa i wymiana wdmierzy w budynkach mieszkalnych płżnych przy

Bardziej szczegółowo

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ul. Nwgrdzka 47a 00-695 Warszawa Tel. (+48 22) 24 42 858 Fax. (+48 22) 20 13 408 sekretariat@ncbr.gv.pl Rzeznanie rynku OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przedmit zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pcpr.pwz.pl/glowna.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pcpr.pwz.pl/glowna.php? Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: pcpr.pwz.pl/glwna.php?idpm=2 Ożarów Mazwiecki: Usługa dtycząca przygtwania, dstawy i pdania psiłków w

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.pdkarpackie.pl Rzeszów: Kmplekswa rganizacja raz bsługa imprezy plenerwej prmującej Reginalny

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Promocja projektu. Numer ogłoszenia: 70235-2014; data zamieszczenia: 01.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wrocław: Promocja projektu. Numer ogłoszenia: 70235-2014; data zamieszczenia: 01.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.filharmnia.wrclaw.pl Wrcław: Prmcja prjektu. Numer głszenia: 70235-2014; data zamieszczenia: 01.04.2014

Bardziej szczegółowo

Opis możliwości pozyskania wsparcia w ramach Programów Operacyjnych na lata 2007-2013

Opis możliwości pozyskania wsparcia w ramach Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 Opis mżliwści pzyskania wsparcia w ramach Prgramów Operacyjnych na lata 2007-2013 Badania i rzwój dla przedsiębirców Przedstawine infrmacje mają charakter autrski i mgą byd wykrzystane wyłącznie p zawiadmieniu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.nowysacz.pl/; www.nowysacz.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.nowysacz.pl/; www.nowysacz. Nr sprawy: MOPS.IX.2710.ZP.07.2014 Nwy Sącz, dnia 30.07.2014r. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mps.nwysacz.pl/; www.nwysacz.pl/ Nwy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Szklenia / kursy kwalifikacyjne i zawdwe według ptrzeb dla 30 sób długtrwale

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 23 Października 20, 16-400

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 23 Października 20, 16-400 Suwałki: Przeprwadzenie szklenia kursu Praw jazdy kat. B Numer głszenia: 213741-2011; data zamieszczenia: 08.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy:

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych: LIDERZY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Wałbrzych: LIDERZY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Wałbrzych: LIDERZY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia publiczneg. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Dlnśląskie Centrum Infrmacji Zawdwej

Bardziej szczegółowo

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3, 39.13.00.00-2, 39.11.20.00-0, 39.11.31.00-8, 31.50.00.00-1, 39.13.10.00-9, 39.51.61.00-3.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3, 39.13.00.00-2, 39.11.20.00-0, 39.11.31.00-8, 31.50.00.00-1, 39.13.10.00-9, 39.51.61.00-3. Szczecin: Przetarg niegraniczny na dstawę mebli na ptrzeby prjektu pn. Akademia Zmienia Szczecin - Centrum Przemysłów Kreatywnych Numer głszenia: 139229-2015; data zamieszczenia: 22.09.2015 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 - Rolnicze Centrum Kształcenia

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 - Rolnicze Centrum Kształcenia Łwicz: Świadczenie usług instruktrów prawa jazdy kategrii B i T w ramach prjektu pn. Dsknalenie kmpetencji kluczwych i zawdwych uczniów ZSP nr 2 RCKU i P im. Tadeusza Kściuszki w Łwiczu Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.filharmonia.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.filharmonia.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.filharmnia.wrclaw.pl Wrcław: Przeprwadzenie Audytu Bezpieczeństwa Infrmatyczneg raz pracwanie i dstawę

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Rada Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce, ul. Sosnowa 5, 43-190

I. 1) NAZWA I ADRES: Rada Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce, ul. Sosnowa 5, 43-190 Mikłów: Świadczenie usługi w zakresie prwadzenia księgwści prjektu Ocena stanu ppulacji raz chrna ex situ wybranych dzik rsnących gatunków rślin rzadkich i zagrżnych na terenie Plski Numer głszenia: 91069-2013;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.mazwia.eu/zamwienia-publiczne/ Warszawa: Wynajem siedmiu samchdów sbwych dla Mazwieckiej Jednstki

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych: Realizacja usługi gastronomicznej podczas for zawodowych realizowanych w szkołach w podziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Wałbrzych: Realizacja usługi gastronomicznej podczas for zawodowych realizowanych w szkołach w podziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Wałbrzych: Realizacja usługi gastrnmicznej pdczas fr zawdwych realizwanych w szkłach w pdziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa,

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa, Warszawa: Świadczenie usług rganizacji i przeprwadzenia kursów języka plskieg raz kursów spłecznych dla cudzziemców, uczestników prjektu Integracja dla samdzielnści, współfinanswaneg przez Unię Eurpejską

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 23/2015 Wójta Gminy Krotoszyce z dnia 17 marca 2015r

ZARZĄDZENIE NR 23/2015 Wójta Gminy Krotoszyce z dnia 17 marca 2015r ZARZĄDZENIE NR 23/2015 Wójta Gminy Krtszyce z dnia 17 marca 2015r w sprawie przeprwadzenia knsultacji prjektu uchwały Rady Gminy Krtszyce w sprawie trybu i szczegółwych kryteriów ceny wnisków realizację

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umwo.opole.pl, www.opolskie.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umwo.opole.pl, www.opolskie. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.umw.ple.pl, www.plskie.pl Ople: Wyknanie usługi na ptrzeby realizacji zadania pn. Oplska Karta Rdziny

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Akademia Sztuki w Szczecinie, plac Orła Białego 2, 70-562 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 8522 834.

I. 1) NAZWA I ADRES: Akademia Sztuki w Szczecinie, plac Orła Białego 2, 70-562 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 8522 834. Szczecin: OPRACOWANIE AUDYTU ENERGETYCZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ W ZAKRESIE TERMOMODERNIZACJI DLA BUDYNKU PRZY UL. ŚLĄSKIEJ 4 W SZCZECINIE Numer głszenia: 135659-2015; data zamieszczenia: 14.09.2015

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rawa-kopernik.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rawa-kopernik.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rawa-kpernik.pl Rawa Mazwiecka: Zakup i dstawa nwych pdręczników/książek w ramach prjektów Szkła

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wwpe.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wwpe.gov.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wwpe.gv.pl Warszawa: Opracwanie Studium Wyknalnści Prjektu OPUZ (Otwarta Platfrma Ubezpieczeń Zdrwtnych)

Bardziej szczegółowo

Biuro Partnera projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95

Biuro Partnera projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 Plan Kmunikacji na temat prjektu samceny Urząd Gminy Janów Pdlaski Urząd Gminy Janów Pdlaski, maj 2011 r. Biur Partnera prjektu F5 Knsulting Sp. z.. ul. Składwa 5, 61-897 Pznań SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.artmuseum.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.artmuseum.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.artmuseum.pl Warszawa: Transfer filmów z taśm: 8 mm, 16 mm i 35 mm na nśniki cyfrwe (Digitalizacja

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu, ul. Truń, dnia 04.09.2014r. WOTUiW- 1/09/2014 Truń: Ubezpieczenie mienia i dpwiedzialnści Zamawiająceg w zakresie:część I Zamówienia: Ubezpieczenie mienia d gnia i innych zdarzeń lswych, Ubezpieczenie mienia

Bardziej szczegółowo

UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE -ZDRÓJ

UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE -ZDRÓJ Gczałkwice-Zdrój: Zakup wraz z dstawą leków na ptrzeby Uzdrwiska Gczałkwice-Zdrój Sp. z.. Numer głszenia: 8786-2015; data zamieszczenia: 14.01.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie głszenia:

Bardziej szczegółowo

POWIAT KARTUSKI POWIATOWY URZĄD PRACY W KARTUZACH

POWIAT KARTUSKI POWIATOWY URZĄD PRACY W KARTUZACH Kartuzy: Realizacja PAKIETU STARTOWEGO Zamówienie realizwane jest w ramach prjektu Udany start w drsłe życie współfinanswaneg przez Unię Eurpejską ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg w ramach Prgramu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lublin.lasy.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lublin.lasy.gov. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.lublin.lasy.gv.pl/web/sbibr Włdawa: Usługi z zakresu gspdarki leśnej, etap II prac bjętych dpłatą

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mbu.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mbu.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mbu.cm.pl Ostrów Mazwiecka: Usługi ubezpieczenia Samdzielneg Publiczneg Zespłu Zakładów Opieki Zdrwtnej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, ul. Mickiewicza 8, 33-

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, ul. Mickiewicza 8, 33- Tarnów: Dstawa urządzeń kmputerwych dla Państwwej Wyższej Szkły Zawdwej w Tarnwie Numer głszenia: 111040-2015; data zamieszczenia: 12.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie głszenia: niebwiązkwe

Bardziej szczegółowo

DOSTAWA WYMIENNIKÓW CIEPŁA - PAROWNIKÓW

DOSTAWA WYMIENNIKÓW CIEPŁA - PAROWNIKÓW Plitechnika Krakwska im. Tadeusza Kściuszki Umieszczn na tablicy głszeń Zamawiająceg raz strnie internetwej p przekazaniu głszenia d BZP w dniu 07-05- 2015 numerze 106082-2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dstawy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.us.edu.pl/zamowienia-publiczne-0

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.us.edu.pl/zamowienia-publiczne-0 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.us.edu.pl/zamwienia-publiczne-0 Katwice: Opracwanie graficzne, wyknanie raz druk plakatów prmcyjnych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wroclaw-krzyki.sr.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wroclaw-krzyki.sr.gov. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wrclaw-krzyki.sr.gv.pl Wrcław: USŁUGA OCHRONY OBIEKTU, OSÓB I MIENIA REALIZOWANA DLA POTRZEB BUDYNKÓW

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wcpr.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wcpr.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.wcpr.pl Warszawa: Przeprwadzenie warsztatów umiejętnści wychwawczych dla rdzin zastępczych, uczestników

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.siedlce.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.siedlce.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mpr.siedlce.pl Siedlce: Organizacja i przeprwadzenie kursów pdnszących kmpetencje i umiejętnści charakterze

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/ketrzyn_gmina_miejska/zamwienia_publiczne/110/status/rdzaj/wzp/ Kętrzyn: Świadczenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ohp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ohp.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.hp.pl Warszawa: Przeprwadzenie szklenia z zakresu ftwltaiki dla młdych sób pszukujących pracy, zagrżnych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Ogrodnictwa, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Ogrodnictwa, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice, woj. Skierniewice: Sukcesywne dstawy śrdków czystści d realizacji prjektu pt. Plskie szczepy Trichderma w chrnie rślin i zagspdarwaniu dpadów rganicznych nr umwy UDA- POIG.01.03.01-00-129/09-03, z dnia 15.09.2009

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.babinski.home.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.babinski.home.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.babinski.hme.pl Łódź: USŁUGA UBEZPIECZENIA SPECJALISTYCZNEGO PSYCHIATRYCZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ilot.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ilot.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ilt.edu.pl Warszawa: Zakup i dstawa bezterminwych licencji prgramwania dtycząceg baz danych Numer

Bardziej szczegółowo

Rzeszów: Druk broszur i kolorowanki Numer ogłoszenia: 132366-2015; data zamieszczenia: 02.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Rzeszów: Druk broszur i kolorowanki Numer ogłoszenia: 132366-2015; data zamieszczenia: 02.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.pdkarpackie.pl Rzeszów: Druk brszur i klrwanki Numer głszenia: 132366-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.domeyko.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.domeyko.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.dmeyk.edu.pl Warszawa: Dstawa i przesył (dystrybucja) energii cieplnej d budynku Zespłu Szkół nr

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mps.wrclaw.pl Wrcław: Dstawy żywnści na ptrzeby kmórek rganizacyjnych Miejskieg Ośrdka Pmcy Spłecznej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Wyknanie materiałów prmcyjnych na ptrzebę prmcji prjektu pn.: Rzbudwa Inkubatra

Bardziej szczegółowo

Olsztyn: świadczenie usług gastronomiczno-hotelarskich na. na potrzeby organizacji: Rady Naukowej oraz Konferencji.

Olsztyn: świadczenie usług gastronomiczno-hotelarskich na. na potrzeby organizacji: Rady Naukowej oraz Konferencji. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pan.lsztyn.pl Olsztyn: świadczenie usług gastrnmiczn-htelarskich na ptrzeby rganizacji: Rady Naukwej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pan.olsztyn.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pan.olsztyn.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pan.lsztyn.pl Olsztyn: przygtwanie raprtów i analiz na ptrzeby prjektu Innwacyjne prdukty piekarnicze

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wceo.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wceo.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: wce.cm.pl Warszawa: Usługa przeglądu, knserwacji i napraw maszyn cyfrwych firmy Oce ZP_9_2014 Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kul.lublin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kul.lublin.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kul.lublin.pl Lublin: Usługa tłumaczeń pisemnych na ptrzeby Wydziału Prawa, Prawa Kanniczneg i Administracji

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Szczecinek, dnia 29.08.2012r. Szczecinek: Zrganizwanie i przeprwadzenie szklenia dla sób ubiegających się praw jazdy kategrii B, C, uczestników prjektu systemweg

Bardziej szczegółowo

Sekcja IV podaje przekrój typów kontroli, którym może być poddany Beneficjent, a których przedmiotem będą właściwe dokumenty potwierdzające.

Sekcja IV podaje przekrój typów kontroli, którym może być poddany Beneficjent, a których przedmiotem będą właściwe dokumenty potwierdzające. ZAŁĄCZNIK III ZASADY FINANSOWE I UMOWNE I. WPROWADZENIE Niniejszy Załącznik uzupełnia zasady związane z wykrzystaniem przyznaneg dfinanswania w ramach różnych kategrii budżetu, mających zastswanie w Prjekcie,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zzmpoznan.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zzmpoznan.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: zzmpznan.pl Pznań: Bieżące utrzymanie i knserwacja terenów zieleni miejskiej Numer głszenia: 77256-2015;

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Bielsk-Biała, dnia 8 czerwca 2015 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Bielsk-Biała: Przygtwanie kwatery 3 sektra 2-g pd zamknięcie i rekultywację pprzez ukształtwanie pwierzchni zgdnie z pmiarami

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gózd, ul. Radomska 7, 26-634 Gózd, woj. mazowieckie, tel. 048 3202097, faks 048 3202097.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gózd, ul. Radomska 7, 26-634 Gózd, woj. mazowieckie, tel. 048 3202097, faks 048 3202097. Gózd: INTERNET dla wszystkich - umżliwienie dstępu d szerkpasmweg internetu mieszkańcm z terenu gminy Gózd Numer głszenia: 187552-2014; data zamieszczenia: 03.06.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Pstępwanie udzielenie zamówienia publiczneg na sprzedaż, szklenie, dstawę, mntaż

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdpstargard.rii.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdpstargard.rii.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.zdpstargard.rii.pl Stargard Szczeciński: Dstawa znaków drgwych pinwych i elementów bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Akademia Sieci Szerokopasmowych program szkoleń

Akademia Sieci Szerokopasmowych program szkoleń Akademia Sieci Szerkpasmwych prgram szkleń Szklenia bejmują 4 blki tematyczne, z których każdy mawiany jest w trakcie jedneg dnia: Blk tematyczny 1: Zajęcie pasa drgweg i budwa kanałów technlgicznych.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959

I. 1) NAZWA I ADRES: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów: Leasing peracyjny samchdu na ptrzeby bieżącej bsługi inwestra typu bus (7 sbwy) bez pcji wykupu. Numer głszenia: 24215-2011; data zamieszczenia: 20.01.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Związek Harcerstwa Polskiego, ul. Marii Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa,

I. 1) NAZWA I ADRES: Związek Harcerstwa Polskiego, ul. Marii Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.zhp.pl Warszawa: Usługa rezerwacji, sprzedaży i dstarczania krajwych i międzynardwych biletów

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Publicznych Nr 1, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 19, 83-400

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Publicznych Nr 1, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 19, 83-400 Kścierzyna: Zmiana spsbu użytkwania pmieszczenia mieszkalneg na pmieszczenie edukacyjne. Numer głszenia: 113855-2013; data zamieszczenia: 17.06.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 32

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 Sukcesywne świadczenie usług restauracyjnych w czasie szkleń dla beneficjentów Numer głszenia: 264974-2012; data zamieszczenia: 23.07.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ichtj.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ichtj.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ichtj.waw.pl Warszawa: Marketing 4 - Umwa ramwa na usługi marketingwe Numer głszenia: 83719-2013;

Bardziej szczegółowo

LIFE 08/NAT/PL/000511

LIFE 08/NAT/PL/000511 Gniądz: Usługa w zakresie przygtwania d druku (tłumaczenie, skład i łamanie) i druk ffsetwy, prawa, przygtwanie d dystrybucji i dystrybucja książki rliku grubdzibym, wydanej w ramach prjektu LIFE 08/NAT/PL/000511

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Adama Mickiewicza, ul. Mokotowska 25, 00-560 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 4476100, faks 022 4476152.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Adama Mickiewicza, ul. Mokotowska 25, 00-560 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 4476100, faks 022 4476152. Warszawa: Wybór firmy d bsługi medialnej Instytutu Adama Mickiewicza w zakresie mnitringu mediów zagranicznych Numer głszenia: 149485-2011; data zamieszczenia: 26.05.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

Poznań: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. parku położonego przy osiedlu Polan w Poznaniu.

Poznań: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. parku położonego przy osiedlu Polan w Poznaniu. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: zzmpznan.pl Pznań: Wyknanie dkumentacji prjektw-ksztryswej parku płżneg przy siedlu Plan w Pznaniu Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wcpr.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wcpr.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.wcpr.pl Warszawa: Świadczenie usług rganizacji i przeprwadzenia kursów zawdwych: kursu barmańskieg,

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Usługa druku dwóch publikacji zawierających raprty z przeprwadznych badań ewaluacyjnych Numer głszenia: 127270-2014; data zamieszczenia: 14.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Bielowicach, Bielowice 56,

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Bielowicach, Bielowice 56, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.spbielwice.wikm.pl Opczn: Sukcesywna dstawa artykułów spżywczych d stłówki szklnej funkcjnującej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Lisa Kuli 20, 35-025 Rzeszów,

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Lisa Kuli 20, 35-025 Rzeszów, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wup-rzeszw.e-zet.pl/?c=mdtresc-cmpkaz-552 Rzeszów: Usługa drukwania publikacji pracwanych i wydawanych

Bardziej szczegółowo