Opis przedmiotu zamówienia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opis przedmiotu zamówienia"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do zaproszenia Opis przedmiotu zamówienia I AUDYT BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA INFORMACJI, AUDYT BEZPIECZEŃSTWA TELEINFORMATYCZNEGO, AUDYT LEGALNOŚCI OPROGRAMOWANIA W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH ORAZ FILII URZĘDU W ZIĘBICACH. Audyt bezpieczeństwa przetwarzania informacji, ze szczególnym uwzględnieniem przewarzania danych osobowych oraz aktualizacja i wdrożenie polityki bezpieczeństwa informacji. Zakres usługi: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa z zakresu bezpieczeństwa informacji składająca się z: I. Audytu bezpieczeństwa przetwarzania informacji wraz z aktualizacją i wdrożeniem Polityki Bezpieczeństwa Informacji. II. Audytu systemów teleinformatycznych. III. Audyt legalności oprogramowania. IV. Szkoleń z zakresu bezpieczeństwa przetwarzania informacji dla pracowników urzędu. Cel przeprowadzenia audytu: Audyt ma na celu ustalenie aktualnego stanu bezpieczeństwa przetwarzania danych, ze szczególnym uwzględnieniem przetwarzania danych osobowych, u Zamawiającego oraz jego zgodności z niżej wymienionymi aktami prawnymi i dokumentami: Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm). Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024). Wytycznymi w zakresie opracowania i wdrożenia polityki bezpieczeństwa opublikowanymi przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO). Zakres usługi: 1) Rozpoznanie wszystkich obszarów przetwarzania danych. 2) Rozpoznanie wszystkich przetwarzanych zbiorów danych. 3) Rozpoznanie wszystkich systemów przetwarzających dane i ich konfiguracji. 4) Przeprowadzenie analizy ochrony punktów krytycznych w obszarach przetwarzania danych. 5) Przeprowadzenie testów socjotechnicznych, w celu ustalenia poziomu świadomości pracowników Zamawiającego z zakresu możliwości utraty informacji na skutek manipulacji i/lub celowego, złośliwego działania osób trzecich. Ze względu na wiarygodność i wrażliwość tego testu jego szczegóły zostaną uzgodnione bezpośrednio między Wykonawcą a upoważnionym przedstawicielem Zamawiającego tuż przed jego wykonaniem. Zamawiający rezerwuje sobie prawo do niewyrażenia zgody na proponowane przez Wykonawcę, w ramach testu, działania oraz do wskazania obszaru i rodzaju działania, który będzie objęty proponowanym przez Wykonawcę testem. Wynik testu nie będzie miał żadnego wpływu na politykę kadrową Zamawiającego oraz nie może upoważniać Wykonawcy do żadnych wniosków w tym zakresie. 1) Analiza bezpieczeństwa fizycznego: 2) Kontrola zabezpieczeń obszaru przetwarzania danych osobowych. 3) Kontrola zabezpieczeń pomieszczeń. 4) Kontrola zabezpieczeń zbiorów tradycyjnych. 5) Kontrola zabezpieczeń zbiorów archiwalnych. 6) Kontrola ochrony przed zdarzeniami losowymi. 7) Kontrola bezpieczeństwa okablowania strukturalnego. 8) Kontrola systemów wspomagających. 9) Kontrola ochrony sprzętu przed kradzieżą. 10) Kontrola działania polityki czystego biurka i czystego ekranu. 11) Weryfikacja dokumentów wewnętrznych Zamawiającego regulujących przetwarzanie danych osobowych.

2 4. 12) Przeprowadzenie analizy wytycznych w zakresie dostępu osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych. 13) Weryfikacja ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych. 14) Przeprowadzenie analizy możliwości dostępu do danych przez osoby nieupoważnione. 15) Weryfikacja pracy użytkowników w obszarach, w których przetwarzane są dane osobowe. 16) Weryfikacja sposobu przetwarzania danych osobowych. 17) Weryfikacja kontroli nad przepływem danych osobowych. 18) Weryfikacja przechowywania danych osobowych. 19) Weryfikacja poufności, dostępności i udostępniania danych osobowych. 20) Identyfikacja zagrożeń, słabych stron i oszacowanie ryzyka przetwarzania danych osobowych. 21) Weryfikacja dostępu osób nieupoważnionych do miejsc, gdzie przetwarzane są dane osobowe. 22) Weryfikacja poprawności magazynowania i bieżącej pracy z dokumentacją papierową. Wymagane rezultaty audytu Sporządzenie przez Wykonawcę raportu pokontrolnego zawierającego: 1) Opis aktualnego stanu bezpieczeństwa danych, ze szczególnym uwzględnieniem danych osobowych. 2) Wskazanie stwierdzonych uchybień i zagrożeń. 3) Zalecenia dotyczących sposobów, metod i środków usunięcia stwierdzonych uchybień i zagrożeń związanych z bezpieczeństwem przetwarzania danych, ze szczególnym uwzględnieniem danych osobowych, dla osiągnięcia zgodności z wymienionymi wyżej aktami prawnymi i dokumentami. 4) Sporządzeniem przez Wykonawcę dokumentu zawierającego sugerowaną Politykę Bezpieczeństwa Informacji, zgodną z wymienionymi wyżej aktami prawnymi, na którą składać się będą: Polityka ochrony danych osobowych. Instrukcja zarządzania systemem informatycznym Sporządzenie instrukcji użytkowania sytemu informatycznego. Przygotowanie przez Wykonawcę informacji o zbiorach danych osobowych niezbędnych do zarejestrowania zbiorów w rejestrze zbiorów danych osobowych prowadzonym przez GIODO lub do wprowadzenia zmian dotyczących zbiorów zarejestrowanych w rejestrze. Dokumenty te Wykonawca sporządzi w porozumieniu z Zamawiającym, uwzględniając specyfikę działania i organizację pracy Zamawiającego. 5. Wszystkie dokumenty związane z przeprowadzonym audytem Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w postaci wydruku w dwóch egzemplarzach i w postaci elektronicznej. Wykonawca pisemnie zobowiąże się, że dokumenty te będzie traktował jako poufne i nie przekaże ani nie udostępni ich nikomu bez pisemnej zgody Zamawiającego, z wyłączeniem organów występujących o to z mocy prawa po uprzednim powiadomieniu o tym wystąpieniu Zamawiającego. II 6. AUDYT BEZPIECZEŃSTWA TELEINFORMATYCZNEGO Cel audytu: Audyt bezpieczeństwa teleinformatycznego, którego celem jest wykrycie potencjalnych zagrożeń związanych z utratą informacji w systemach informatycznych, powinien być przeprowadzony najnowocześniejszymi narzędziami i zgodnie z metodologią, które gwarantują rzetelność oceny bieżącego stanu bezpieczeństwa systemów informatycznych organizacji. 7. Weryfikacja lub opracowanie procedur w zakresach: 1) Procedury zarządzania systemami teleinformatycznymi. 2) Procedury planowania aktualizacji systemów teleinformatycznych. 3) Ochrona przed oprogramowaniem szkodliwym, w tym weryfikacja zabezpieczeń przed możliwością nieautoryzowanych instalacji oprogramowania. 4) Procedury zarządzania kopiami zapasowymi.

3 ) Procedury zabezpieczania nośników. 6) Polityki kontroli dostępu do systemów. 7) Zasady odpowiedzialności użytkowników. 8) Procedury dostępu do systemów operacyjnych. 9) Procedury dostępu i kontroli do usług internetowych. 10) Zasady zarządzania hasłami. 11) Weryfikacja zabezpieczeń kryptograficznych. 12) Weryfikacja kontroli eksploatowanego oprogramowania. 13) Procedury kontroli zabezpieczeń komputerów przenośnych. 14) Bezpieczeństwo sieci LAN, WAN, WiFi. 15) Zasady użytkowania Internetu. 16) Procedury rejestracji błędów. 17) Weryfikacja metod autoryzacji na stacjach roboczych. 18) Analiza stopnia zabezpieczenia stacji roboczych i nośników danych w szczególności tych, na których przetwarzane są dane osobowe. 19) Kontrola postępowania z urządzeniami przenośnymi w szczególności tymi, na których przetwarzane są dane osobowe. 20) Kontrola wytycznych związanych z użytkowaniem sprzętu poza siedzibą. 21) Bezpieczne przekazywanie sprzętu. 22) Niszczenie niepotrzebnych nośników. 23) Weryfikacja poprawności składowania danych elektronicznych. 24) Analiza konfiguracji aplikacji i serwerów powinna obejmować m.in.: Techniczną ocenę rozwiązania. Politykę zarządzania. Proces i metody autoryzacji. Zarządzanie uprawnieniami i logowanie zdarzeń. Zarządzanie zmianami konfiguracyjnymi i aktualizacjami. Dostępność i ciągłość działania. Analizę systemu zarządzania kopiami zapasowymi. Analizę bezpieczeństwa funkcji i protokołów specyficznych dla aplikacji /serwera. 25) Analizę konfiguracji urządzeń sieciowych (routerów, firewall), powinna obejmować m.in.: Ogólną ocenę rozwiązania. Politykę zarządzania. Ocenę mechanizmów bezpieczeństwa (firewall). Analizę dostępów do urządzenia. Routing. Analizę i filtrowanie połączeń. Testy penetracyjne: 1) Przeprowadzenie testów penetracyjnych przeprowadzonych ze stacji roboczej podłączonej do systemu informatycznego z zewnątrz (poprzez urządzenie łączące system informatyczny urzędu z Internetem) mających na celu zidentyfikowanie możliwości przeprowadzenia włamania z zewnątrz. 2) Przeprowadzenie testów penetracyjnych przeprowadzonych ze stacji roboczej podłączonej do systemu informatycznego z wewnątrz w celu zidentyfikowania możliwości przeprowadzenia włamania z wewnątrz urzędu. Testy powinny obejmować m.in.: 1) Badanie luk systemów informatycznych (aplikacji). 2) Badanie luk urządzeń sieciowych. 3) Badanie luk baz danych. 4) Badanie luk komputerów i notebooków. 5) Badanie luk serwerów. Przeprowadzone testy powinny umożliwiać m.in.: 1) Inwentaryzację otwartych portów. 2) Analizę bezpieczeństwa stosowanych protokołów. 3) Identyfikację podatności systemów i sieci na ataki typu: DoS, DDoS, SQL, Injection, Sniffing, Spoffing, XSS, Hijacking, Backdoor, Flooding, Password, Guessing i inne. Rezultaty audytu: 1) Wykryte zostaną podatności i błędy w konfiguracji systemów będących w posiadaniu urzędu,

4 z uwzględnieniem poziomu ważności ze względu na bezpieczeństwo. 2) W celu wykrycia luk w systemach, nie będą przeprowadzane ataki destrukcyjne, które zakłócą pracę systemów. 3) Wykonane zostanie skanowanie z autentykacją w celu potwierdzenia podatności systemu operacyjnego oraz oprogramowania pakietów biurowych i systemu poczty elektronicznej. 4) W procesie skanowania luk wykorzystywane będą najnowsze bazy podatności publikowane w serwisach CVE, Bagtraq oraz producentów sprzętu i systemów operacyjnych. 5) Skanowanie podatności na komputerach i serwerach powinno się odbyć bez instalacji jakiegokolwiek oprogramowania na urządzeniach badanych. 6) Po przeskanowaniu sieci zostaną sporządzone szczegółowe raporty dotyczące wykrytych podatności. 7) Do wszystkich wykrytych podatności lub błędnych konfiguracji zostanie przygotowana lista poprawek do zainstalowania lub instrukcje w jaki sposób je wyeliminować. Lista poprawek lub instrukcji będzie sporządzona w postaci przejrzystego raportu, w którym urządzenia będą podzielone na grupy zasobów, w zależności od: lokalizacji, przynależności do komórki organizacyjnej lub rodzaju systemu operacyjnego. Zostanie przygotowany raport poprawek, które należy zaaplikować do poszczególnych systemów, z linkami do stron producentów w celu ich pobrania oraz informacją kiedy dana poprawka powstała; dla każdej z poprawek wylistowane zostaną podatności, które powinny być załatane po jej aplikacji. Zostanie przygotowana lista urządzeń posiadających przestarzałe oprogramowanie z linkami do stron producentów. Dla wybranych serwerów i stacji roboczych, zostanie zweryfikowana zgodność na poziomie technologicznym konfiguracji systemów operacyjnych z wytycznymi wynikającymi z polityki bezpieczeństwa. Dla poszczególnych grup badanych urządzeń zostanie przeprowadzona analiza ryzyka systemów IT na poziomie technologicznym. Dla publicznych adresów IP po skanowaniu audytowym odbędą się jeszcze 3 skanowania kontrolne w odstępie 3 miesięcy, a po ich wykonaniu zostanie sporządzony raport trendu podatności i poziomu ryzyka systemów. 10. III 11. Opis zakresu przeprowadzonych prac audytowych zawierać będzie: 1) Analizę informacji zebranych podczas audytów. 2) Wnioski i zalecenia audytora. 3) Ocenę poziomu bezpieczeństwa danych osobowych i systemu informatycznego. 4) Analizę wyników testów penetracyjnych pod kątem oceny zagrożenia integralności systemu oraz możliwości dostępu do danych przez osoby nieupoważnione. 5) Informacje na temat wykrytych luk w mechanizmach bezpieczeństwa oraz sposobu ich załatania lub obejścia. 6) Zalecenia dotyczące zabezpieczenia systemu informatycznego i wyznaczenie kierunków dalszego rozwoju systemów zabezpieczających. Raport z audytu zgodny będzie z: Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm). Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024). Wytycznymi w zakresie opracowania i wdrożenia polityki bezpieczeństwa opublikowanymi przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO). Raport z audytu opracowany zostanie na podstawie praktyk ISO oraz ISO AUDYT LEGALNOŚCI OPROGRAMOWANIA Usługa audytu legalności oprogramowania powinna się składać z następujących czynności: 1) Audyt legalności oprogramowania. 2) Pełna inwentaryzacja zainstalowanego oprogramowania (skanowanie wszystkich

5 12. IV 13. komputerów i serwerów). 3) Inwentaryzacja dokumentacji licencyjnej. 4) Kontrola antypiracka licencji na oprogramowanie. 5) Weryfikacja zgodności zainstalowanego oprogramowania z posiadanymi licencjami. 6) Przygotowanie i przekazanie poufnego raportu audytowego o stanie legalności oprogramowania po pierwszym skanowaniu w formie dokumentu oraz w wersji elektronicznej na nośniku CD zawierającego informacje o zainstalowanym oprogramowaniu i innych plikach (mp3, gry, filmy itp. kontrola antypiracka) znajdujących się na poszczególnych stacjach roboczych. 7) Wykaz zainstalowanego w Urzędzie oprogramowania, sporządzenie zestawień braków i nadmiarów w liczbie oprogramowania. 8) Omówienie rozbieżności między zainstalowanym na komputerach oprogramowaniem, a posiadanymi licencjami, wykazanie ewentualnych braków w dokumentacji licencyjnej oraz wskazanie sposobów ich eliminacji. 9) Wskazanie najkorzystniejszych możliwości uzupełnienia brakujących licencji. 10) Opracowanie właściwych zasad zarządzania oprogramowaniem (wzory dokumentów porozumienie z pracownikami, tworzenie metryk komputerowych, zarządzenie). Wdrożenie programu naprawczego 1) Usunięcie z dysków twardych użytkowników zbędnego oprogramowania. 2) Usunięcie z dysków twardych użytkowników zbędnych plików multimedialnych. 3) Propozycja standaryzacji oprogramowania. 4) Propozycja wprowadzenia mechanizmów zabezpieczeń. 5) Certyfikacja. 6) Ponowne skanowanie komputerów, weryfikacja dokumentacji i wdrożonych zasad zarządzania oprogramowaniem (jeżeli zaistnieje taka konieczność). 7) Opracowanie i przekazanie końcowego raportu audytowego. 8) Wydanie certyfikatu Software Assets Management dla Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śląskich. 9) Wydanie certyfikatu legalności firmy audytującej. 10) Wydanie certyfikatu firmy Adobe. 11) Wydanie certyfikatu firmy Autodesk. 12) Wsparcie i pomoc merytoryczna w okresie ważności certyfikatów (12 miesięcy) w zakresie przedmiotu zamówienia. SZKOLENIA Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA INFORMACJI Po zakończeniu audytów i przygotowaniu Polityki Bezpieczeństwa informacji Wykonawca: 1) Przeprowadzi szkolenie Administratora Bezpieczeństwa Informacji z zakresu zarządzania dokumentacją "Polityki bezpieczeństwa informacji", zakończone uzyskaniem stosownego dokumentu poświadczającego ukończenie tego szkolenia. 2) Przeprowadzi szkolenie Administratora Systemu Informatycznego z zakresu zarządzania dokumentami: "Instrukcja zarządzania systemem informatycznym" i "Instrukcja użytkowania sytemu informatycznego", zakończone uzyskaniem stosownego dokumentu poświadczającego ukończenie tego szkolenia. 3) Przeprowadzi szkolenie pracowników z zakresu bezpieczeństwa przetwarzania informacji, zakończone uzyskaniem stosownego dokumentu poświadczającego ukończenie tego szkolenia. 4) Zapewni wsparcie poprzez konsultacje podczas wdrażania zmienionej polityki bezpieczeństwa informacji, w okresie do 3 miesięcy po zakończeniu audytu. 5) W terminie między 2 a 3 miesiącem od zakończenia audytu przeprowadzi kontrolę powdrożeniową, obejmującą zagadnienia wskazane jako uchybienia i zagrożenia w raporcie pokontrolnym. 6) W terminie między 2 a 3 miesiącem od zakończenia audytu przeprowadzi szkolenie pracowników z zakresu wdrożonej Polityki Bezpieczeństwa Informacji. 7) W terminie 12 miesięcy od zakończenia audytu przeprowadzi kontrolny audyt teletechniczny wraz z weryfikacją i aktualizacją Polityki Bezpieczeństwa Informacji. 14. Ilość jednostek komputerowych objętych audytem Stacje robocze stacjonarne: 66 Stacje robocze mobilne (komputery przenośne): 5 Serwery: 5

6 Lokalizacje: Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śl. ul. Powstańców Warszawy 7, Ząbkowice Śl. Filia Powiatowego Urzędu Pracy, ul. Wojska Polskiego 3a, Ziębice.

7

Polityka Bezpieczeństwa. w Axami s.c. Anna Gołębiowska, Edyta Skutnicka. Białystok, maj 2012 r.

Polityka Bezpieczeństwa. w Axami s.c. Anna Gołębiowska, Edyta Skutnicka. Białystok, maj 2012 r. Polityka Bezpieczeństwa w Axami s.c. Anna Gołębiowska, Edyta Skutnicka Białystok, maj 2012 r. SPIS TREŚCI 1. Terminologia i skróty 4 2. Wstęp 5 3. Cele Polityki Bezpieczeństwa 6 4. Zakres Polityki Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA Strona/Stron 1/34

PROCEDURA Strona/Stron 1/34 PROCEDURA Strona/Stron 1/34 Centrum Wodne Laguna w Gryfinie Zasad realizacji przetwarzania danych osobowych oraz stosowanych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych

Bardziej szczegółowo

Polityka bezpieczeństwa. przetwarzania danych osobowych. w Urzędzie Miejskim w Węgorzewie

Polityka bezpieczeństwa. przetwarzania danych osobowych. w Urzędzie Miejskim w Węgorzewie Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Węgorzewie 22 marca 2011 r. Urząd Miejski w Węgorzewie 1 Spis treści Wstęp... 3 1. Definicje... 4 2. Zasady ogólne... 6 3. Zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

W sprawie przetwarzania danych osobowych.

W sprawie przetwarzania danych osobowych. Uchwała nr 16/2014 Rady Krajowej Partii Libertariańskiej z dnia 5 lipca 2014 roku W sprawie przetwarzania danych osobowych. Na podstawie 6 Statutu Partii Libertariańskiej, zarządzamy co następuje: Powołuje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN EKSPLOATACJI SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH

REGULAMIN EKSPLOATACJI SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH Załącznik nr 12 do Zarządzenia Nr 40/2008 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Al. Jana Pawła II nr 70 00-175 Warszawa REGULAMIN EKSPLOATACJI SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH SPIS TREŚCI 1. Definicje...

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia na realizację audytów dla poszczególnych Inicjatyw i infrastruktury IT w ramach projektu euczelnia

Opis Przedmiotu Zamówienia na realizację audytów dla poszczególnych Inicjatyw i infrastruktury IT w ramach projektu euczelnia Załącznik nr 6 do SIWZ ZP/195/025/U/12 Załącznik nr 1 do umowy Opis Przedmiotu Zamówienia na realizację audytów dla poszczególnych Inicjatyw i infrastruktury IT w ramach projektu euczelnia 1 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W NAZWA FIRMY

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W NAZWA FIRMY POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W NAZWA FIRMY 1. CEL POLITYKI... 4 2. ŹRÓDŁA WYMAGAŃ... 4 3. DOKUMENTY POWIĄZANE... 4 4. ZAKRES STOSOWANIA... 4 5. BEZPIECZEŃSTWO PRZETWARZANIA DANYCH

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lutego 2015 r. Poz. 8 G Ł Ó W N E G O I N S P E K T O R A T R A N S P O R T U D R O G O W E G O

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lutego 2015 r. Poz. 8 G Ł Ó W N E G O I N S P E K T O R A T R A N S P O R T U D R O G O W E G O DZIENNIK URZĘDOWY Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego Warszawa, dnia 12 lutego 2015 r. Poz. 8 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 8 / 2 0 1 5 G Ł Ó W N E G O I N S P E K T O R A T R A N S P O R T U D R O

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3 /2015

ZARZĄDZENIE NR 3 /2015 ZARZĄDZENIE NR 3 /2015 z dnia 31.03.2015r. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Tursku w sprawie "POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W TURSKU" i "INSTRUKCJI ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

Marcin Soczko. Agenda

Marcin Soczko. Agenda System ochrony danych osobowych a System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji - w kontekście normy PN-ISO 27001:2014 oraz Rozporządzenia o Krajowych Ramach Interoperacyjności Marcin Soczko Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH FOOD ARTS HOLDING SP. Z O.O.

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH FOOD ARTS HOLDING SP. Z O.O. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W FOOD ARTS HOLDING SP. Z O.O. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W FOOD ARTS HOLDING SP.Z O.O. 1. CEL POLITYKI...4 2. ŹRÓDŁA

Bardziej szczegółowo

RODZAJE AUDYTU. Barbara Dmowska - Stefanowska. praca dyplomowa napisana pod kierunkiem dr Piotra Ostaszewicza

RODZAJE AUDYTU. Barbara Dmowska - Stefanowska. praca dyplomowa napisana pod kierunkiem dr Piotra Ostaszewicza Międzynarodowe Centrum Szkolenia i Doradztwa w Warszawie Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle Orgmasz Studium Audyt wewnętrzny i kontrola finansowa RODZAJE AUDYTU Barbara Dmowska - Stefanowska

Bardziej szczegółowo

Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Bobrowniki

Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Bobrowniki Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Nr 39/2015 z dnia 8 czerwca 2015r. Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Bobrowniki Opracowała: Małgorzata Rutkowska Referent ds. odpadów

Bardziej szczegółowo

Zalecenia dla podmiotów wdrażających realizujących zadania delegowane w ramach PROW na lata 2014-2020

Zalecenia dla podmiotów wdrażających realizujących zadania delegowane w ramach PROW na lata 2014-2020 Al. Jana Pawła II nr 70 00-175 Warszawa Zalecenia dla podmiotów wdrażających realizujących zadania delegowane w ramach PROW na lata 2014-2020 Warszawa, kwiecień 2015 r. Strona 2 z 20 Spis treści: SŁOWNIK

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lutego 2015 r. Poz. 9 G Ł Ó W N E G O I N S P E K T O R A T R A N S P O R T U D R O G O W E G O

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lutego 2015 r. Poz. 9 G Ł Ó W N E G O I N S P E K T O R A T R A N S P O R T U D R O G O W E G O DZIENNIK URZĘDOWY Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego Warszawa, dnia 12 lutego 2015 r. Poz. 9 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 9 / 2 0 1 5 G Ł Ó W N E G O I N S P E K T O R A T R A N S P O R T U D R O

Bardziej szczegółowo

1) bezpieczeństwa informacji uwzględniającą normę ISO/IEC 27002, 2) systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji uwzględniającego model PDCA

1) bezpieczeństwa informacji uwzględniającą normę ISO/IEC 27002, 2) systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji uwzględniającego model PDCA Załącznik nr 6 do wzoru umowy ekst ujednolicony BEZPIECZEŃSWO INFORMACJI W ARIMR wprowadzone zarządzeniem Nr 40/2008 Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 12 czerwca 2008 r.

Bardziej szczegółowo

Polityka Bezpieczeństwa Informacji i Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Kęty

Polityka Bezpieczeństwa Informacji i Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Kęty Polityka Bezpieczeństwa Informacji i Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Kęty Sporządził: data Sprawdził: data Zatwierdził: data Wymagania normy PN ISO/IEC 27001:2007 Jacek Jarosz ABI 21 sierpnia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SPÓŁDZIELNI PRACY SPECJALISTÓW RENTGENOLOGÓW

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SPÓŁDZIELNI PRACY SPECJALISTÓW RENTGENOLOGÓW ZATWIERDZAM.. (data i podpis Administratora Danych) INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SPÓŁDZIELNI PRACY SPECJALISTÓW RENTGENOLOGÓW 1 Spis treści Cel i zakres stosowania instrukcji... 3 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik do nru 4, poz. 79 z dnia 12 grudnia 2008 r. tekst załącznika do zarządzenia ministra środowiska

Załącznik do nru 4, poz. 79 z dnia 12 grudnia 2008 r. tekst załącznika do zarządzenia ministra środowiska DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA Środowiska I GŁÓWNEGO INSPEKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA Załącznik do nru 4, poz. 79 z dnia 12 grudnia 2008 r. tekst załącznika do zarządzenia ministra środowiska MINISTER środowiska

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W STOWARZYSZENIU OTWOCKA LIGA SZÓSTEK PIŁKARSKICH

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W STOWARZYSZENIU OTWOCKA LIGA SZÓSTEK PIŁKARSKICH POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W STOWARZYSZENIU OTWOCKA LIGA SZÓSTEK PIŁKARSKICH str. 1 SPIS TREŚCI 1. CEL POLITYKI... 4 2. ŹRÓDŁA WYMAGAŃ... 4 3. DOKUMENTY POWIĄZANE... 4 4. ZAKRES

Bardziej szczegółowo

publikacja nieobowiązkowa

publikacja nieobowiązkowa OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Roboty budowlane publikacja obowiązkowa Dostawy Usługi publikacja nieobowiązkowa SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I.1) NAZWA, ADRESY I OSOBY UPOWAśNIONE DO KONTAKTÓW Nazwa: Powiatowy

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W URZĘDZIE GMINY KAMPINOS Zatwierdził (data i podpis): Wójt Gminy Kampinos /-/ dr inż. Monika Ciurzyńska Strona 1 z 24 1 Postanowienia ogólne 1. Polityka

Bardziej szczegółowo

Regulamin. ochrony danych osobowych. Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych

Regulamin. ochrony danych osobowych. Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych Regulamin ochrony danych osobowych Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych Tarnów 2012 1 Regulamin ochrony danych osobowych I. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Regulaminu ochrony danych osobowych Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Załącznik nr 1 do Regulaminu ochrony danych osobowych Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH Załącznik nr 1 do Regulaminu ochrony danych osobowych Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH Lublin, czerwiec 2015 SPIS TREŚCI 1 Zakres unormowań...

Bardziej szczegółowo

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 61-851 POZNAŃ, ul. Zielona 8

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 61-851 POZNAŃ, ul. Zielona 8 Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 61-851 POZNAŃ, ul. Zielona 8 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Specyfikacja istotnych warunków

Bardziej szczegółowo

LKR 4101-022-01/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKR 4101-022-01/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKR 4101-022-01/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/14/004 Wdrażanie wybranych wymagań dotyczących systemów

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA Danych Osobowych

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA Danych Osobowych Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1848/2009 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 9 marca 2009 r. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA Danych Osobowych Rozdział 1. Postanowienia ogólne. Rozdział 2. Deklaracja intencji, cele

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W URZĘDZIE GMINY PIERZCHNICA

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W URZĘDZIE GMINY PIERZCHNICA Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Pierzchnica Nr 27/2015 z dnia 31.03.2015 POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W URZĘDZIE GMINY PIERZCHNICA OPRACOWAŁ: Administrator Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050.39.2012 WÓJTA GMINY DOBROMIERZ z dnia 30 marca 2012 roku

ZARZĄDZENIE NR 0050.39.2012 WÓJTA GMINY DOBROMIERZ z dnia 30 marca 2012 roku ZARZĄDZENIE NR 0050.39.2012 WÓJTA GMINY DOBROMIERZ z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie ustanowienia Polityki Bezpieczeństwa Informacji, Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym i Instrukcji Zasad

Bardziej szczegółowo

Certyfikat Bezpieczeństwa Związku Powiatów Polskich

Certyfikat Bezpieczeństwa Związku Powiatów Polskich Certyfikat Bezpieczeństwa Związku Powiatów Polskich Strona O NAS 3 AUDIT CERTYFIKUJĄCY 6 AUDIT WERYFIKACYJNY 10 ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM INFORMAJI 11 POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI 12 INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo