JAK ZAPEWNIĆ BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "JAK ZAPEWNIĆ BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE?"

Transkrypt

1 JAK ZAPEWNIĆ BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE? Przedstawiony pakiet usług ma za cel wspomaganie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacyjnym, obejmującego strukturę zarządzania bezpieczeństwem IT oraz mechanizmy zapewnienia bezpieczeństwa, zarówno prawne, organizacyjne jak i oferowane przez rozwiązania techniczne. Podstawą podejmowanych działań jest identyfikacja procesów wykorzystujących usługi informatyczne oraz zasobów informacyjnych, wykonana pod kątem odnalezienia procesów i zasobów krytycznych, z punktu widzenia głównych atrybutów bezpieczeństwa informacyjnego - poufności, integralności i dostępności. Celem identyfikacji jest wydzielenie określonych typów procesów i zasobów, dla których można następnie stworzyć wzorcowe szablony polityki bezpieczeństwa. Dalsze prace obejmują szczegółową identyfikację wymagań bezpieczeństwa dla procesów i zasobów. Niektóre wymagania bezpieczeństwa mogą być zdefiniowane w rozmaitych dokumentach wewnętrznych przedsiębiorstwa, od rozporządzeń normatywnych wydanych przez Zarząd, poprzez przepisy wynikające z wymogów ustawowych, aż po dokumentację projektową systemów informatycznych. Zgromadzenie wszystkich wymagań bezpieczeństwa i przedstawienie ich w jednolitym formacie, stanowi punkt wyjścia do ich systematyzacji i weryfikacji oraz do opracowania polityk bezpieczeństwa dla poszczególnych systemów informatycznych. Inwentaryzacja systemów informatycznych stanowi podstawę do opracowania szczegółowych wytycznych, umożliwiających spełnienie wymagań bezpieczeństwa. Inwentaryzacja wykonywana jest na szczegółowym poziomie technicznym, w sposób automatyczny, przy pomocy narzędzi informatycznych. Celem inwentaryzacji jest, z jednej strony, dokładne poznanie środowiska systemów wykorzystywanych w przedsiębiorstwie, z drugiej zaś strony przyporządkowanie konkretnych urządzeń, oprogramowania i elementów infrastruktury, zidentyfikowanym wcześniej procesom i zasobom. Analiza ryzyka stanowi kluczowy składnik prac, pozwalający na ustalenie, na jakie niebezpieczeństwa i w jakim zakresie narażone są zasoby i procesy informatyczne. W zależności od rangi analizowanych systemów, można przeprowadzić szczegółową analizę architektury i konfiguracji badanych systemów lub analizę podstawową (baseline), opierającą się na gotowych katalogach zagrożeń. Wyniki analizy ryzyka oraz wytyczne bezpieczeństwa służą do opracowania rozwiązań, w postaci koncepcji, projektów i wdrożeń środków prawnych, organizacyjnych i technicznych, umożliwiających obniżenie ryzyka do poziomu ocenianego jako wystarczająco niski, w świetle opracowanych wcześniej wymagań bezpieczeństwa. W tym celu wykorzystywane są w zależności od potrzeb standardy generyczne (ISO/IEC 17799, IT BPM itp.), jak również standardy i zalecenia bezpieczeństwa odnoszące się do konkretnych produktów i technologii. Maciej Kaniewski (c) [1/7]

2 Rozwiązania w postaci zbioru zabezpieczeń (konkretnych środków ochrony), wraz z mechanizmami zarządczymi, muszą stanowić spójny system bezpieczeństwa. O jakości zbudowanego w ten sposób systemu bezpieczeństwa decydują okresowe oceny sprawdzające jego rzeczywistą sprawność i przydatności, umożliwiającą porównanie planowanej sytuacji w zakresie bezpieczeństwa IT ze stanem rzeczywistym. Osiągnięcie tego celu wspomaga dodatkowy pakiet usług analitycznych i audytorskich, które możemy wykonać w sposób całościowy (kompleksowy) jak i fragmentaryczny (jednostkowy). OPIS USŁUG SZCZEGÓŁOWYCH 1. Analiza potrzeb Analiza potrzeb bezpieczeństwa IT obejmuje następujące usługi: 1.1. Analiza i klasyfikacja procesów i zasobów informatycznych Identyfikacja i analiza procesów wykorzystujących usługi informatyczne Identyfikacja procesów krytycznych dla funkcjonowania przedsiębiorstwa z punktu widzenia atrybutów bezpieczeństwa informacyjnego Identyfikacja i analiza zasobów informacyjnych Identyfikacja krytycznych zasobów informacyjnych Klasyfikacja procesów i zasobów informacyjnych z punktu widzenia nadrzędnych wymagań bezpieczeństwa 1.2. Identyfikacja wymagań bezpieczeństwa Identyfikacja i kwantyfikacja wymagań bezpieczeństwa dla poszczególnych procesów i kategorii informacji w zakresie poufności, integralności i dostępności 1.3. Inwentaryzacja systemów informatycznych Inwentaryzacja i klasyfikacja systemów informatycznych Przyporządkowanie zanalizowanych procesów i zasobów informatycznych do systemów Określenie wytycznych bezpieczeństwa na podstawie zidentyfikowanych wymagań 1.4. Analiza ryzyka Klasyfikacja zagrożeń i podatności dla poszczególnych typów systemów informatycznych Analiza scenariuszy zagrożeń uwzględniająca prawdopodobieństwo wystąpienia Ewaluacja konsekwencji zagrożeń (Business Impact Analysis) z uwzględnieniem efektów kumulatywnych Sformułowanie szczegółowych wytycznych dla tworzonego systemu bezpieczeństwa 2. Inżynieria bezpieczeństwa informatycznego Maciej Kaniewski (c) [2/7]

3 W ramach opracowywania systemu bezpieczeństwa informatycznego przewidujemy następujące usługi: 2.1. Opracowanie mechanizmów zarządzania bezpieczeństwem IT Odpowiedzialność za bezpieczeństwo IT w świetle ustaw i wewnętrznych regulaminów przedsiębiorstwa Propozycja struktury zarządzania bezpieczeństwem IT Zasady zarządzania bezpieczeństwem IT (IT Security Governance) Zakres uprawnień i obowiązków administratorów System dystrybucji wiedzy o bezpieczeństwie System uświadamiania i szkolenia pracowników Zasady wewnętrznego i zewnętrznego audytu bezpieczeństwa IT Możliwości outsourcingu poszczególnych procesów bezpieczeństwa IT 2.2. Zaprojektowanie systemu bezpieczeństwa IT Opracowanie koncepcji ochrony informacji i procesów IT Opracowanie polityki (polityk) bezpieczeństwa IT Opracowanie regulaminów i instrukcji bezpieczeństwa IT Oszacowanie kosztów systemu bezpieczeństwa IT Dobór rozwiązań informatycznych (szczegółowe usługi z rozdz. 3) Mechanizm tworzenia bazy wiedzy o zagrożeniach, podatnościach i incydentach Narzędzia ciągłego monitorowania ryzyka Wykorzystanie standardów PN-ISO/IEC 17799, IT BPM (Grundschutz) i innych 2.3. Integracja systemu bezpieczeństwa IT z ISO 9001 Usługa ma zastosowanie w przypadku istniejącego bądź wdrażanego systemu zarządzania jakością opartego na standardzie ISO 9001:2000. Zgodnie z intencją twórców standardu, system zarządzania jakością powinien stanowić całościowe rozwiązanie, umożliwiające stałe osiąganie przez przedsiębiorstwo swoich celów biznesowych. Ponieważ zarządzanie bezpieczeństwem jest jednym z kluczowych czynników w tym zakresie, zasadne jest objęcie procesów związanych z bezpieczeństwem IT ISO O zalecie takiego podejścia stanowi nie tylko jednolity system dokumentacji, ale także zastosowanie do procesów zarządzania bezpieczeństwem IT mechanizmów rewizyjnych i optymalizacyjnych przewidzianych w standardzie. Usługa polega na zdefiniowaniu i opisaniu procesów zarządzania bezpieczeństwem zgodnie z zaleceniami i logiką ISO 9001 przy wsparciu standardów ISO oraz BS 7799: Zapewnienie ciągłości działania Zaprojektowanie centrum zapasowego Zarządzanie dostępnością zasobów systemowych Dostępność infrastruktury sieciowej Opracowanie planów ciągłości działania 2.5. Plany awaryjne Struktura zarządzania w sytuacji kryzysu infrastruktury IT Zasady komunikacji wewnątrz przedsiębiorstwa Maciej Kaniewski (c) [3/7]

4 Zasady komunikacji ze służbami zewnętrznymi Metody i procedury postępowania 2.6. Procedury bezpiecznej eksploatacji Opracowanie procedur bezpiecznej eksploatacji dla systemów informatycznych, obejmujących m.in.: pracę użytkownika o standardowych uprawnieniach, pracę użytkownika o podwyższonych uprawnieniach, zasady postępowania z informacją, posługiwanie się nośnikami danych, pozostawianie sprzętu użytkownika bez opieki, zasady postępowania w przypadku podejrzenia naruszenia systemu Szczegółowe rozwiązania bezpieczeństwa Niniejszy rozdział obejmuje usługi polegające na opracowaniu rozwiązań bezpieczeństwa dotyczących poszczególnych technologii lub grup produktów Bezpieczeństwo poczty elektronicznej Opracowanie regulaminu w zakresie korzystania z poczty elektronicznej Zapewnienie bezpieczeństwa serwerów pocztowych Usługi szyfrujące i infrastruktura klucza publicznego Filtrowanie poczty, alerty Rozwiązania antyspamowe Infrastruktura klucza publicznego Zdefiniowanie funkcji pełnionych przez PKI Definicja wymagań dla PKI Wybór architektury Zaprojektowanie rozwiązania Wdrożenie rozwiązania Bezpieczne sieci LAN Bezpieczeństwo infrastruktury sieci LAN Bezpieczna topologia sieci Wybór usług i protokołów dostępnych w sieci Bezpieczna konfiguracja urządzeń aktywnych Uwierzytelnienie urządzeń w sieci Zabezpieczenie przed sniffingiem Dobór systemu zarządzania siecią Bezpieczeństwo informacji o sieci Ciągłość dostępu Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowych Bezpieczne rozwiązania WAN i VPN Bezpieczna architektura sieci korporacyjnej Maciej Kaniewski (c) [4/7]

5 Bezpieczeństwo integracji z sieciami zewnętrznymi (np. Internet) na poziomie perymetru dobór zapór ogniowych, routerów, systemów IDS Bezpieczeństwo na poziomie stacji roboczej Zapewnienie dostępności usług Wybór metod zabezpieczenia i urządzeń w oparciu o technologię komercyjną bądź Open Source Rozwiązania kryptograficzne Bezpieczna konfiguracja urządzeń sieciowych Bezpieczne systemy składowania danych Dobór systemów składowania danych w oparciu o potrzeby przedsiębiorstwa Systemy archiwizacji oparte o sieci SAN Archiwizacja w ośrodkach zdalnych Outsourcing składowania danych Bezpieczeństwo systemów opartych na Oracle Bezpieczeństwo architektury rozwiązania opartego na Oracle Bezpieczeństwo konfiguracji serwera RDBMS Oracle Bezpieczna konfiguracja SQL*Net (Net8) Szyfrowanie komunikacji Bezpieczeństwo struktur bazodanowych Bezpieczeństwo modelu uprawnień Bezpieczeństwo kodu PL/SQL i Java Szyfrowanie danych w bazie Bezpieczeństwo rozwiązań opartych na Oracle Application Server Analogiczne usługi są dostępne dla systemów opartych o inny standard RDBMS Bezpieczeństwo sieci opartej na Windows 2000/XP/2003 Bezpieczna konfiguracja serwerów Bezpieczeństwo usług ActiveDirectory Zarządzanie polityką kontroli dostępu do zasobów (policy) Bezpieczna konfiguracja stacji roboczych Mechanizmy monitorowania działalności użytkowników Bezpieczeństwo serwisów WWW i usług sieciowych Opracowanie wymagań bezpieczeństwa serwisu Zaprojektowanie bezpiecznej architektury serwisu Bezpieczeństwo konfiguracji systemów IT Opracowanie repozytorium konfiguracji Zasady zarządzania bezpieczną konfiguracją systemów Izolacja środowisk developerskich i eksperymentalnych Maciej Kaniewski (c) [5/7]

6 3. Analizy i audyty bezpieczeństwa Ocena jakości i skuteczności mechanizmów bezpieczeństwa wdrożonych w instytucji, zarówno z punktu widzenia technicznego jak i organizacyjnego. Niektóre z wyszczególnionych poniżej usług korespondują z usługami wykonywanymi w fazie analizy potrzeb Audyt zarządzania bezpieczeństwem informatycznym według standardu COBiT Wybór procesów do analizy Identyfikacja celów biznesowych Identyfikacja kluczowych wskaźników wydajności Identyfikacja kluczowych czynników sukcesu Ocena stopnia realizacji celów biznesowych 3.2. Audyt bezpieczeństwa na podstawie standardu IT BPM (IT- Grundschutz) Analiza struktury i metod zarządzania bezpieczeństwem Inwentaryzacja i klasyfikacja systemów informatycznych zgodnie z IT BPM Inwentaryzacja i klasyfikacja zabezpieczeń Ocena stanu zabezpieczeń Sformułowanie wniosków pokontrolnych 3.3. Ocena bezpieczeństwa IT na podstawie PN-ISO/IEC Analiza struktury i metod zarządzania bezpieczeństwem Inwentaryzacja i klasyfikacja systemów informatycznych Inwentaryzacja i klasyfikacja zabezpieczeń Ocena stanu zabezpieczeń Sformułowanie wniosków pokontrolnych 3.4. Audyt bezpieczeństwa IT połączony z testami zabezpieczeń Testy penetracyjne sieci zorientowane na możliwość uzyskania niepowołanego dostępu Testy penetracyjne systemów bazodanowych Testy zorientowane na możliwość blokady dostępu (denial of service) 3.5. Audyt bezpieczeństwa sieci LAN i WAN Bezpieczna struktura i topologia sieci (sprawdzanie dostępności i poufności) Bezpieczeństwo wersji firmware'u i konfiguracji urządzeń aktywnych Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowych Protokoły i usługi sieciowe 3.6. Audyt ochrony danych osobowych Identyfikacja zbiorów danych osobowych Analiza struktury danych osobowych Analiza procedur ochrony danych Maciej Kaniewski (c) [6/7]

7 3.7. Audyt legalności oprogramowania Inwentaryzacja oprogramowania zainstalowanego w systemach informatycznych Inwentaryzacja licencji i umów licencyjnych Sformułowanie wniosków pokontrolnych 3.8. Analiza bezpieczeństwa projektowanych rozwiązań informatycznych Zakres usługi zależy od stanu zaawansowania projektowanego rozwiązania informatycznego i może obejmować następujące elementy usług: Analiza wymagań bezpieczeństwa sformułowanych w dokumentach projektowych (kompletność i precyzyjność wymagań) Doprecyzowanie wymagań bezpieczeństwa (uwzględnienie wszystkich kryteriów informacyjnych, uwzględnienie wszystkich poziomów architektury, zdefiniowanie mierzalnych celów, określenie kryteriów testowania) Opracowanie wytycznych projektowych Analiza zaproponowanych rozwiązań 4. Szkolenia z bezpieczeństwa informatycznego Przygotowanie personelu do reakcji na istotne zagrożenia bezpieczeństwa prezentacja przypadków testowych Zapoznanie z obowiązującą polityką bezpieczeństwa i innymi dokumentami normatywnymi, regulującymi zagadnienia bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie. Przygotowanie wytypowanych osób i struktur organizacyjnych przedsiębiorstwa do spełnienia wymagań ustaw i rozporządzeń, dotyczących spraw bezpieczeństwa przedsiębiorstwa Uświadomienie zakresu indywidualnych obowiązków w zakresie bezpieczeństwa Przeszkolenie w zakresie typowych procedur eksploatacyjnych, biurowych itp. Przeszkolenie w zakresie sytuacji kryzysowych 5. Bezpieczeństwo projektów informatycznych Opracowanie systemu zarządzania projektami informatycznymi uwzględniające następujące obszary bezpieczeństwa: uwzględnienie zasad tworzenia bezpiecznych systemów informatycznych w metodyce projektowej (np. SSE-CMM) zapewnienie bezpieczeństwa dokumentacji projektowej i innych danych podlegających ochronie efektywna i bezpieczna struktura komunikacji w projekcie (dobór właściwych mediów, metod i odbiorców transmisji) bezpieczeństwo współpracy z partnerami i podwykonawcami bezpieczeństwo danych testowych i innych materiałów klienckich w trakcie trwania projektu metodyka zarządzania ryzykiem w projekcie Maciej Kaniewski (c) [7/7]

Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz model bezpiecznego systemu telepracy

Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz model bezpiecznego systemu telepracy Zakład Sieci Konwergentnych (Z-4) Ośrodek Informatyki (OI) Centralne Laboratorium Badawcze (CLB) Praca statutowa Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz model bezpiecznego systemu telepracy Numer Pracy:

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia na realizację audytów dla poszczególnych Inicjatyw i infrastruktury IT w ramach projektu euczelnia

Opis Przedmiotu Zamówienia na realizację audytów dla poszczególnych Inicjatyw i infrastruktury IT w ramach projektu euczelnia Załącznik nr 6 do SIWZ ZP/195/025/U/12 Załącznik nr 1 do umowy Opis Przedmiotu Zamówienia na realizację audytów dla poszczególnych Inicjatyw i infrastruktury IT w ramach projektu euczelnia 1 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI STRATEGII INFORMATYZACJI PW

SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI STRATEGII INFORMATYZACJI PW POLITECHNIKA WARSZAWSKA SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI STRATEGII INFORMATYZACJI PW Opracowanie: Centrum Informatyzacji Warszawa, czerwiec 2014 SPIS TREŚCI 1. CELE STRATEGICZNE... 4 1.1. Cel 1 - w zakresie

Bardziej szczegółowo

ISO/IEC 27001:2014 w Urzędzie Miasta Płocka Kategoria informacji: informacja jawna. Bezpieczeństwo informacji w Urzędzie Miasta Płocka

ISO/IEC 27001:2014 w Urzędzie Miasta Płocka Kategoria informacji: informacja jawna. Bezpieczeństwo informacji w Urzędzie Miasta Płocka Kategoria : informacja jawna Bezpieczeństwo w Urzędzie Miasta Strona 1 Cele stosowania zabezpieczeń i zabezpieczenia A.5 Polityki A.5.1 Kierunki określane przez kierownictwo Cel: Zapewnienie przez kierownictwo

Bardziej szczegółowo

USŁUGI AUDYTU i BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

USŁUGI AUDYTU i BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI USŁUGI AUDYTU i BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI Warszawa 2013r. STRONA 1 USŁUGI AUDYTU i BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI Warszawa 2013 Spis Treści 1 O Nas pointas.com.pl 2 Kadra i Kwalifikacje 3 Audyty i konsulting

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Starosty Bielskiego

ZARZĄDZENIE Starosty Bielskiego - Zarządzenia Nr 4/2009 Starosty Bielskiego z dnia 14 stycznia 2009 roku; - Zarządzenia Nr 12/2010 Starosty Bielskiego z dnia 24 marca 2010 roku; - Zarządzenia Nr 18/2011 Starosty Bielskiego z dnia 21

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO W ZINTEGROWANYCH INFORMATYCZNYCH SYSTEMACH ZARZĄDZANIA

BEZPIECZEŃSTWO W ZINTEGROWANYCH INFORMATYCZNYCH SYSTEMACH ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWO W ZINTEGROWANYCH INFORMATYCZNYCH SYSTEMACH ZARZĄDZANIA GŁÓWNE ZAGADNIENIA: 1. NORMA PN-ISO/IEC 27001:2007 2. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA W SYSTEMACH IT 1. NORMA PN-ISO/IEC 27001:2007 SYSTEMY

Bardziej szczegółowo

Plan prezentacji. Projektowanie i wdrażanie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z ISO/IEC 27003 dokumentacja ISO/IEC 27003:2010

Plan prezentacji. Projektowanie i wdrażanie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z ISO/IEC 27003 dokumentacja ISO/IEC 27003:2010 Projektowanie i wdrażanie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z ISO/IEC 27003 dokumentacja Plan prezentacji Norma ISO/IEC 27003:2010 Dokumenty wymagane przez ISO/IEC 27001 Przykładowe

Bardziej szczegółowo

KAP-4101-002-00/2014 Nr ewid. 205/2014/P/14/004/KAP. Informacja o wynikach kontroli

KAP-4101-002-00/2014 Nr ewid. 205/2014/P/14/004/KAP. Informacja o wynikach kontroli KAP-4101-002-00/2014 Nr ewid. 205/2014/P/14/004/KAP Informacja o wynikach kontroli wdrażanie wybranych wymagań dotyczących systemów teleinformatycznych, wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz

Bardziej szczegółowo

Certyfikat Bezpieczeństwa Związku Powiatów Polskich

Certyfikat Bezpieczeństwa Związku Powiatów Polskich Certyfikat Bezpieczeństwa Związku Powiatów Polskich Strona O NAS 3 AUDIT CERTYFIKUJĄCY 6 AUDIT WERYFIKACYJNY 10 ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM INFORMAJI 11 POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI 12 INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

Informacje o kliencie

Informacje o kliencie Studium przypadku Branża: Przemysł Informacje o kliencie KGHM Polska Miedź S.A. to szósty producent miedzi i drugi srebra na świecie. Spółka zatrudnia 17.9 tys. pracowników. Grupa Kapitałowa to ponad 27

Bardziej szczegółowo

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2 7\środo ff Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych Studium Wykonalności Część 2 z 2 Wykonalność i trwałość instytucjonalna przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: A. Część nr 1. W części nr 1: Wdrożenie systemu zarządzania projektami klasy Enterprise Project Management. W części nr 2:

Bardziej szczegółowo

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Platforma wiedzy i konsultacji system wsparcia dialogu społecznego 1. Nazwa oraz adres zamawiającego ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO UL. SMULIKOWSKIEGO 6/8, 00 389 WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN EKSPLOATACJI SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH

REGULAMIN EKSPLOATACJI SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH Załącznik nr 12 do Zarządzenia Nr 40/2008 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Al. Jana Pawła II nr 70 00-175 Warszawa REGULAMIN EKSPLOATACJI SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH SPIS TREŚCI 1. Definicje...

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions SA. Pion Biznesowy Incenti

Asseco Business Solutions SA. Pion Biznesowy Incenti Asseco Business Solutions SA Pion Biznesowy Incenti Asseco Business Solutions S.A. (Asseco BS) dostarcza nowoczesne rozwiązania informatyczne dla przedsiębiorstw. Kompleksowa oferta firmy obejmuje gotowe

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA Pieczęć Wykonawcy Załącznik nr 7 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA Opracowanie i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Bezpieczeństwa Informacji wraz z przygotowaniem do procesu certyfikacji na zgodność z normami

Bardziej szczegółowo

Zakup specjalistycznych usług personelu informatycznego Część I i II

Zakup specjalistycznych usług personelu informatycznego Część I i II SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO, na podstawie art. 39ustawy z dnia 29 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lutego 2015 r. Poz. 8 G Ł Ó W N E G O I N S P E K T O R A T R A N S P O R T U D R O G O W E G O

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lutego 2015 r. Poz. 8 G Ł Ó W N E G O I N S P E K T O R A T R A N S P O R T U D R O G O W E G O DZIENNIK URZĘDOWY Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego Warszawa, dnia 12 lutego 2015 r. Poz. 8 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 8 / 2 0 1 5 G Ł Ó W N E G O I N S P E K T O R A T R A N S P O R T U D R O

Bardziej szczegółowo

Zalecenia dotyczące struktury i zakresu studium wykonalności

Zalecenia dotyczące struktury i zakresu studium wykonalności Zalecenia dotyczące struktury i zakresu studium wykonalności Warszawa, maj 2015 r. 1 Spis treści 1 Słownik stosowanych pojęć... 5 2 Wnioski z przeprowadzonych analiz - podsumowanie... 5 3 Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Strategia Informatyzacji Urzędu Miasta Ciechanów. Dokument główny OPRACOWANIE PRO-INFO JACEK FRĄCKOWIAK. Wersja 1.02

Strategia Informatyzacji Urzędu Miasta Ciechanów. Dokument główny OPRACOWANIE PRO-INFO JACEK FRĄCKOWIAK. Wersja 1.02 Strategia Informatyzacji Urzędu Miasta Ciechanów Dokument główny OPRACOWANIE PRO-INFO JACEK FRĄCKOWIAK Wersja 1.02 SPIS TREŚCI: 1METRYKA DOKUMENTU...9 2ASPEKT FORMALNY OPRACOWANIA...10 2.1PODSTAWA FORMALNA...

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Niniejszy dokument przedstawia Opis Przedmiotu Zamówienia, zawierający w szczególności wymagania funkcjonalne i pozafunkcjonalne wobec Nowej Bankowości Elektronicznej dla podmiotów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do swiz

Załącznik nr 9 do swiz Załącznik nr 9 do swiz 1. Opis przedmiotu zamówienia Struktura organizacyjna zamawiającego. Państwową Inspekcję Pracy (PIP) tworzy Główny Inspektorat Pracy (GIP), 16 okręgowych inspektoratów pracy (OIP)

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ZAMAWIAJĄCY: UNIWERSYTET MEDYCZNY w Łodzi al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) na Dostawę systemu informatycznego klasy BPMS wraz z wdrożeniem 5 Aplikacji procesowych,

Bardziej szczegółowo

1) bezpieczeństwa informacji uwzględniającą normę ISO/IEC 27002, 2) systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji uwzględniającego model PDCA

1) bezpieczeństwa informacji uwzględniającą normę ISO/IEC 27002, 2) systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji uwzględniającego model PDCA Załącznik nr 6 do wzoru umowy ekst ujednolicony BEZPIECZEŃSWO INFORMACJI W ARIMR wprowadzone zarządzeniem Nr 40/2008 Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 12 czerwca 2008 r.

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI. Zakład Usług Komputerowych i Biurowych PROBIT Wojciech Zawadzki 50-412 Wrocław, ul. Mazowiecka 15. System Zarządzania Jakością

KSIĘGA JAKOŚCI. Zakład Usług Komputerowych i Biurowych PROBIT Wojciech Zawadzki 50-412 Wrocław, ul. Mazowiecka 15. System Zarządzania Jakością Zakład Usług Komputerowych i Biurowych PROBIT Wojciech Zawadzki 50-412 Wrocław, ul. Mazowiecka 15 System Zarządzania Jakością Wydanie piąte kwiecień 2006 KSIĘGA JAKOŚCI Żadna część niniejszej Księgi nie

Bardziej szczegółowo

Strategie analizy ryzyka w opracowywaniu polityki bezpieczeństwa systemu informatycznego

Strategie analizy ryzyka w opracowywaniu polityki bezpieczeństwa systemu informatycznego dr Jan Madej Katedra Informatyki Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Strategie analizy ryzyka w opracowywaniu polityki bezpieczeństwa systemu informatycznego WSTĘP Problem bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Definicje

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Definicje ZAŁĄCZNIK Nr 2 do SIWZ w postępowaniu K/DZP 362 1 037/13 (Pieczęć firmowa Wykonawcy) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja wymagań wobec systemu i Projektu Wdrożenia ZSI Definicje 1. Awaria Systemu Produkcyjnego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Funkcjonalność Systemu do szyfrowania danych. 2. Wymagania Zamawiającego dotyczące realizacji Projektu. 3. Dokumentacja i filmy instruktażowe. 4. Szkolenia.

Bardziej szczegółowo

Katalog usług informatycznych

Katalog usług informatycznych Katalog usług informatycznych Spis treści Katalog strona 1. Słownik pojęć i skrótów 2 2. Cel 2 3. Przedmiot 2 4. Zakres stosowania 2 5. Zawartość kart opisu Usług 2-3 6. Opis usług informatycznych (zewnętrznych)

Bardziej szczegółowo