Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym Służącym do Przetwarzania Danych Osobowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym Służącym do Przetwarzania Danych Osobowych"

Transkrypt

1 Obowiązuje od r Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym Służącym do Przetwarzania Danych Osobowych Zespół Szkół Ogrodniczych w Bielsku-Białej 1

2 Zawartość Wprowadzenie... 3 Procedury nadawania uprawnień do przetwarzania danych i rejestrowania tych uprawnień w systemie informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych oraz wskazanie osoby odpowiedzialnej za te czynności... 3 Metody i środki uwierzytelnienia oraz procedury związane z ich zarządzaniem i użytkowaniem... 4 Procedury rozpoczęcia, zawieszania i zakończenia pracy w systemie... 4 Kopie bezpieczeństwa danych osobowych... 5 Przechowywanie elektronicznych nośników informacji zawierających dane osobowe oraz wydruków... 5 Ochrona przed złośliwym oprogramowaniem... 6 Połączenie do sieci Internet... 6 Określenie środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych do zapewnienia poufności, integralności i rozliczalności przetwarzanych danych

3 Wprowadzenie Celem Instrukcji Zarządzania System Informatycznym jest zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w Zespole Szkół Ogrodniczych w Bielsku-Białej, oraz minimalizowanie incydentów mogących zagrozić bezpieczeństwu systemu. Procedury nadawania uprawnień do przetwarzania danych i rejestrowania tych uprawnień w systemie informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych oraz wskazanie osoby odpowiedzialnej za te czynności 1. Do obsługi systemu informatycznego służącego do przetwarzania danych osobowych, może być dopuszczona wyłącznie osoba posiadająca upoważnienie do przetwarzania danych osobowych. 2. Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w punkcie 1. przechowywane są w teczkach akt osobowych pracowników oraz prowadzona jest ich ewidencja. 3. Dostęp do danych osobowych przetwarzanych w systemie informatycznym może mieć miejsce wyłącznie po: a) podaniu identyfikatora użytkownika i właściwego hasła w przypadku obsługi SIO, HERMES, Dziennik Elektroniczny, BIP, Arkusz Organizacyjny PABS, Sekretariat ODPN. b) podaniu właściwego hasła dostępu do stanowiska komputerowego w przypadku obsługi pakietu OFFICE. 4. Dla każdego użytkownika systemu informatycznego, który przetwarza dane osobowe, Administrator Bezpieczeństwa Informacji ustala niepowtarzalny identyfikator i hasło początkowe. 5. Identyfikator użytkownika nie powinien być zmieniany, a po wyrejestrowaniu użytkownika z systemu informatycznego, nie powinien być przydzielany innej osobie. 6. W przypadku utraty przez daną osobę uprawnień do dostępu do danych osobowych w systemie informatycznym. Identyfikator osoby, która utraciła uprawnienia do dostępu do danych osobowych, należy niezwłocznie wyrejestrować z systemu informatycznego, unieważnić jej hasło, oraz podjąć inne stosowne działania w celu zapobieżenia dalszemu dostępowi tej osoby do danych. Za realizację procedury rejestrowania i wyrejestrowywanie użytkowników w systemie informatycznym odpowiedzialny jest Administrator Bezpieczeństwa Informacji. 3

4 Metody i środki uwierzytelnienia oraz procedury związane z ich zarządzaniem i użytkowaniem 1. Dane osobowe przetwarzane są z użyciem dedykowanych serwerów, komputerów stacjonarnych. 2. Hasło użytkownika powinno mieć minimum 8 znaków i być zmieniane co 30 dni. 3. Hasło oprócz znaków małych i dużych liter winno zawierać ciąg znaków alfanumerycznych i specjalnych. 4. Hasła wpisywane z klawiatury nie mogą pojawiać się na ekranie monitorów w formie jawnej. 5. Hasło nie może być zapisywane w miejscu dostępnym dla osób nieuprawnionych. Użytkownik nie może udostępnić swojego identyfikatora oraz hasła jak również dostępu do stanowiska roboczego po uwierzytelnieniu w systemie osobom nieuprawnionym ani żadnej osobie postronnej. 6. Hasło użytkownika, umożliwiające dostęp do systemu informatycznego, należy utrzymywać w tajemnicy, również po upływie jego ważności. 7. Raz użyty identyfikator nie może być przydzielony innemu użytkownikowi. 8. Hasła są zdeponowane w kasie pancernej w gabinecie dyrektora szkoły. 9. W przypadku, gdy istnieje podejrzenie, że hasło mogła poznać osoba nieuprawniona, użytkownik zobowiązany jest do natychmiastowej zmiany hasła, lub w razie problemów powiadomić o tym fakcie Administratora Systemw Informacji. Procedury rozpoczęcia, zawieszania i zakończenia pracy w systemie 1. Przed rozpoczęciem pracy z komputerem należy zalogować się do systemu informatycznego przy użyciu własnego indywidualnego identyfikatora i hasła. 2. W sytuacji opuszczenia stanowiska pracy na odległość uniemożliwiającą jego obserwację należy wylogować się z systemu. 3. Przed wyłączeniem komputera należy zakończyć pracę wszystkich używanych programów i wykonać o ile to możliwe prawidłowe zamknięcie systemu. 4. Niedopuszczalne jest wyłączanie komputera bez prawidłowego zamknięcia wszystkich programów i wylogowania z sieci komputerowej. 5. Przypadki nieprawidłowej pracy systemu informatycznego należy niezwłocznie zgłaszać do Administratora systemu informatycznego. 4

5 Kopie bezpieczeństwa danych osobowych 1. Kopie bezpieczeństwa danych osobowych przygotowywane są przez Administratora systemu informatycznego. 2. Kopie wykonywane są raz na miesiąc na dedykowanym dysku zewnętrznym. 3. Dysk do archiwizacji przechowywane są w zamkniętej szafie w archiwum elektronicznym sala Raz w roku następuje klasyfikacja zarchiwizowanych danych na dysku co do dalszej przydatności. 6. Niepotrzebne dane są kasowane z dysku. Przechowywanie elektronicznych nośników informacji zawierających dane osobowe oraz wydruków 1. Elektroniczne nośniki informacji a. Dane osobowe w postaci elektronicznej zapisane na dyskietkach, pendrivach, dyskach twardych nie można wynosić poza siedzibę szkoły. b. Wymienne elektroniczne nośniki informacji są przechowywane w pokojach stanowiących obszar przetwarzania danych osobowych (określony w Polityce Bezpieczeństwa Danych Osobowych Zespól Szkół Ogrodniczych w Bielsku-Białej). c. Po zakończeniu pracy przez użytkowników systemu, elektroniczne nośniki informacji są przechowywane wyłącznie w zamykanych szafach biurowych. d. Urządzenia, dyski lub inne informatyczne nośniki zawierające dane osobowe, przeznaczone do przekazania innemu podmiotowi, nieuprawnionemu do otrzymywania danych osobowych pozbawia się wcześniej zapisu tych danych. e. Urządzenia, dyski lub inne informatyczne nośniki zawierające dane osobowe, przeznaczone do likwidacji, pozbawia się wcześniej zapisu tych danych. W przypadku, gdy nie jest to możliwe uszkadza się je w sposób uniemożliwiający ich odczytanie. f. Urządzenia, dyski lub inne informatyczne nośniki zawierające dane osobowe, przeznaczone do naprawy, pozbawia się przed naprawą zapisu tych danych albo naprawia się je pod nadzorem osoby upoważnionej. 2. Wydruki: a. W przypadku konieczności przechowywania wydruków zawierających dane osobowe należy je przechowywać w miejscu uniemożliwiającym dostęp osobom nieuprawnionym. b. Pomieszczenie, w którym przechowywane są wydruki musi być zamknięte na klucz po godzinach pracy szkoły. c. Wydruki zawierające dane osobowe w momencie przekazania do usunięcia są 5

6 niszczone w sposób uniemożliwiający ich odczytanie (w specjalnej niszczarce do papieru znajdującej się w sekretariacie). Ochrona przed złośliwym oprogramowaniem 1. Każdy komputer służący do przetwarzania danych osobowych jest wyposażony w działający cały czas program antywirusowy. Program antywirusowy aktualizowany jest automatycznie przynajmniej raz na dwie godziny. 2. Cały ruch sieciowy z siecią publiczną monitorowany jest na bieżąco przez bramę antywirusową w routerze sieciowym. 3. Zabrania się stosowania nośników niewiadomego pochodzenia bez wcześniejszego sprawdzenia ich programem antywirusowym. Za skanowanie odpowiedzialny jest użytkownik komputera. 4. Poczta elektroniczna jest automatycznie sprawdzana przez skaner antywirusowy. 5. Wykrycie wirusa użytkownik komputera ma obowiązek zgłosić natychmiast administratorowi systemu informatycznego. Połączenie do sieci Internet 1. Połączenie z siecią Internet (siecią publiczną) zabezpieczone jest przez moduł firewall działający na routerze sieciowym. 2. Na każdym komputerze w systemie informatycznym szkoły działa osobny firewall. 3. Zabronione jest połączenie z siecią Internet z niedziałającym programem antywirusowym (lub jego brakiem) i firewallem. 6

7 Określenie środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych do zapewnienia poufności, integralności i rozliczalności przetwarzanych danych 1) upoważnienia do przetwarzania danych osobowych znajdują się w teczkach osobowych pracowników 2) rejestr osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych załącznik nr 1 3) identyfikator użytkownika i hasło dostępu 4) użytkownik ma obowiązek zablokowania stacji roboczej lub wylogowania się z systemu informatycznego służącego do przetwarzania danych osobowych w przypadku czasowego opuszczenia stanowiska pracy 5) zakończenie pracy w systemie służącym do przetwarzania danych osobowych poprzedzone jest zabezpieczeniem przed nieuprawnionym dostępem dodatkowych nośników danych, takich jak dyskietki, płyty CD i inne, zawierających dane osobowe 6) zakaz wynoszenia poza pomieszczenia stanowiące obszar przetwarzania danych osobowych elektronicznych nośników informacji zawierających dane osobowe oraz kopie zapasowe 7) w przypadku przekazywania do naprawy sprzętu komputerowego z zainstalowanym systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych lub nośnikiem informacji służących do przetwarzania danych osobowych, powinien on zostać pozbawiony danych osobowych przez fizyczne wymontowanie dysku lub skasowanie danych lub naprawa powinna zostać przeprowadzona w obecności administratora danych 8) ekrany komputerów umieszczone są w sposób uniemożliwiający obserwację przetwarzania danych przez osoby postronne 7

Zalecenia dla podmiotów wdrażających realizujących zadania delegowane w ramach PROW na lata 2014-2020

Zalecenia dla podmiotów wdrażających realizujących zadania delegowane w ramach PROW na lata 2014-2020 Al. Jana Pawła II nr 70 00-175 Warszawa Zalecenia dla podmiotów wdrażających realizujących zadania delegowane w ramach PROW na lata 2014-2020 Warszawa, kwiecień 2015 r. Strona 2 z 20 Spis treści: SŁOWNIK

Bardziej szczegółowo

Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych wraz z Instrukcją zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe

Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych wraz z Instrukcją zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 12/2014 Dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku z dnia 17 czerwca 2014 r. Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych wraz z Instrukcją zarządzania systemem informatycznym

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA WRAZ Z INSTRUKCJĄ ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM W ART N MEDIA FUJARSKA S.K.A. Z SIEDZIBĄ W WOJKOWICACH

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA WRAZ Z INSTRUKCJĄ ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM W ART N MEDIA FUJARSKA S.K.A. Z SIEDZIBĄ W WOJKOWICACH Spis treści: POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA WRAZ Z INSTRUKCJĄ ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM W ART N MEDIA FUJARSKA S.K.A. Z SIEDZIBĄ W WOJKOWICACH Polityka bezpieczeństwa: I. Postanowienia ogólne. II. Wykaz

Bardziej szczegółowo

Polityka Bezpieczeństwa Informacji i Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Kęty

Polityka Bezpieczeństwa Informacji i Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Kęty Polityka Bezpieczeństwa Informacji i Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Kęty Sporządził: data Sprawdził: data Zatwierdził: data Wymagania normy PN ISO/IEC 27001:2007 Jacek Jarosz ABI 21 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Polityka Bezpieczeństwa. w Axami s.c. Anna Gołębiowska, Edyta Skutnicka. Białystok, maj 2012 r.

Polityka Bezpieczeństwa. w Axami s.c. Anna Gołębiowska, Edyta Skutnicka. Białystok, maj 2012 r. Polityka Bezpieczeństwa w Axami s.c. Anna Gołębiowska, Edyta Skutnicka Białystok, maj 2012 r. SPIS TREŚCI 1. Terminologia i skróty 4 2. Wstęp 5 3. Cele Polityki Bezpieczeństwa 6 4. Zakres Polityki Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA Strona/Stron 1/34

PROCEDURA Strona/Stron 1/34 PROCEDURA Strona/Stron 1/34 Centrum Wodne Laguna w Gryfinie Zasad realizacji przetwarzania danych osobowych oraz stosowanych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN EKSPLOATACJI SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH

REGULAMIN EKSPLOATACJI SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH Załącznik nr 12 do Zarządzenia Nr 40/2008 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Al. Jana Pawła II nr 70 00-175 Warszawa REGULAMIN EKSPLOATACJI SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH SPIS TREŚCI 1. Definicje...

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lutego 2015 r. Poz. 8 G Ł Ó W N E G O I N S P E K T O R A T R A N S P O R T U D R O G O W E G O

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lutego 2015 r. Poz. 8 G Ł Ó W N E G O I N S P E K T O R A T R A N S P O R T U D R O G O W E G O DZIENNIK URZĘDOWY Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego Warszawa, dnia 12 lutego 2015 r. Poz. 8 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 8 / 2 0 1 5 G Ł Ó W N E G O I N S P E K T O R A T R A N S P O R T U D R O

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) według normy PN-ISO/IEC 27001:2013

System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) według normy PN-ISO/IEC 27001:2013 Załącznik do Zarządzenia Nr R/0210/137/13 System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) według normy PN-ISO/IEC 27001:2013 ZATWIERDZIŁ JM REKTOR dr hab. prof. nadzw. Roman Drozd.. /podpis na oryginale/

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE (nr poz. Rej. 101/14) WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO z dnia 17 kwietnia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ochrony danych osobowych

ZARZĄDZENIE (nr poz. Rej. 101/14) WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO z dnia 17 kwietnia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ochrony danych osobowych ZARZĄDZENIE (nr poz. Rej. 101/14) WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO z dnia 17 kwietnia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ochrony danych osobowych Data utworzenia 2014-04-17 Numer aktu 101 Akt prawa miejscowego

Bardziej szczegółowo

Polityka Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych

Polityka Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych Polityka Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych w Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza Pieczęć firmowa: Opracował: Data: Zatwierdził: Data: Ryszard Gołębiowski B. Wężyk ABI

Bardziej szczegółowo

Metody zapewnienia bezpieczeństwa danych w systemie KS-SOMED

Metody zapewnienia bezpieczeństwa danych w systemie KS-SOMED PRZEDSIĘBIORSTWO INFORMATYCZNE KAMSOFT 40-235 Katowice ul. 1-Maja 133 Tel. (032) 2090705, Fax. (032) 2090715, www.kamsoft.pl Metody zapewnienia bezpieczeństwa danych w systemie KS-SOMED Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 11/14/15 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 26 listopada 2014 roku

ZARZĄDZENIE Nr 11/14/15 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 26 listopada 2014 roku ZARZĄDZENIE Nr 11/14/15 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 26 listopada 2014 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych Działając

Bardziej szczegółowo

ABC. bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych

ABC. bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych ABC bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych WYDAWNICTWO SEJMOWE Warszawa 2007 BIURO GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Marcin Soczko. Agenda

Marcin Soczko. Agenda System ochrony danych osobowych a System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji - w kontekście normy PN-ISO 27001:2014 oraz Rozporządzenia o Krajowych Ramach Interoperacyjności Marcin Soczko Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 215/14 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 26 lutego 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 215/14 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 26 lutego 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 215/14 z dnia 26 lutego 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych i instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym

Bardziej szczegółowo

administratora systemów informatycznych w Urzędzie Gminy i Miasta Proszowice NIE

administratora systemów informatycznych w Urzędzie Gminy i Miasta Proszowice NIE Zarządzenie nr 1/2015 z dnia 2 stycznia 2015 r. o zmianie zarządzenia w sprawie: wyznaczenia administratora bezpieczeństwa informacji oraz administratora systemów informatycznych w Urzędzie Gminy i Miasta

Bardziej szczegółowo

1) bezpieczeństwa informacji uwzględniającą normę ISO/IEC 27002, 2) systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji uwzględniającego model PDCA

1) bezpieczeństwa informacji uwzględniającą normę ISO/IEC 27002, 2) systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji uwzględniającego model PDCA Załącznik nr 6 do wzoru umowy ekst ujednolicony BEZPIECZEŃSWO INFORMACJI W ARIMR wprowadzone zarządzeniem Nr 40/2008 Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 12 czerwca 2008 r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Sieci Komputerowej Uniwersytetu Opolskiego (Regulamin SKUO)

Regulamin korzystania z Sieci Komputerowej Uniwersytetu Opolskiego (Regulamin SKUO) Załącznik do zarządzenia nr 19 /2008 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 12.11. 2008 r. Regulamin korzystania z Sieci Komputerowej Uniwersytetu Opolskiego (Regulamin SKUO) 1 Zasady ogólne 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

KAP 4101-002-05/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KAP 4101-002-05/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KAP 4101-002-05/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/14/004 Wdrażanie wybranych wymagań dotyczących systemów teleinformatycznych, wymiany informacji

Bardziej szczegółowo

ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO ZSO Nr7 w Radomiu

ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO ZSO Nr7 w Radomiu ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO ZSO Nr7 w Radomiu Opracowali nauczyciele: Anna Słowińska i Monika Włodek, informatyk Jarosław Orczykowski pod kierunkiem dyrektora szkoły Anety Nowak 1 Spis

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 100/2015 WÓJTA GMINY STEGNA. z dnia 16 czerwca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 100/2015 WÓJTA GMINY STEGNA. z dnia 16 czerwca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 100/2015 WÓJTA GMINY STEGNA w sprawie wyznaczenia administratora bezpieczeństwa informacji oraz zastępców administratora bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Gminy w Stegnie. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie norm w projektowaniu i utrzymywaniu systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych. Biuro Generalnego Inspektora

Wykorzystanie norm w projektowaniu i utrzymywaniu systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych. Biuro Generalnego Inspektora Wykorzystanie norm w projektowaniu i utrzymywaniu systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych Andrzej Kaczmarek Biuro Generalnego Inspektora 11. 05. 2009 r. Warszawa Ochrony Danych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A. NAZWA ZBIORU DANYCH.

CZĘŚĆ A. NAZWA ZBIORU DANYCH. CZĘŚĆ A. NAZWA ZBIORU DANYCH. Administrator danych dowolnie określa nazwę zbioru. Zaleca się, aby nazwa zbioru była zwięzła i adekwatna do rodzaju danych przetwarzanych w zbiorze. CZĘŚĆ B. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego REKOMENDACJA D. dotycząca

Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego REKOMENDACJA D. dotycząca NARODOWY BANK POLSKI KOMISJA NADZORU BANKOWEGO Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego REKOMENDACJA D dotycząca zarządzania ryzykami towarzyszącymi systemom informatycznym i telekomunikacyjnym używanym

Bardziej szczegółowo

Regulamin sieci komputerowej SUM-Net Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (Regulamin SUM-Net) Postanowienia wstępne

Regulamin sieci komputerowej SUM-Net Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (Regulamin SUM-Net) Postanowienia wstępne Regulamin sieci komputerowej SUM-Net Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (Regulamin SUM-Net) Postanowienia wstępne Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 38/2010 z dnia 28.04.2010 r Rektora SUM 1.

Bardziej szczegółowo

LTC-Root-CA CPS Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego LTC Root CA

LTC-Root-CA CPS Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego LTC Root CA LTC Sp. z o.o. Siedziba 98-300 Wieluń, ul. Narutowicza 2 NIP 8270007803 REGON 005267185 KRS 0000196558 Kapitał zakł. 5 000 000 PLN Sąd Rej. Łódź-Śródmieście XX Wydział KRS Adres kontaktowy Oddział w Łodzi

Bardziej szczegółowo

4) warunki zorganizowania i prowadzenia serwisu kas, mające znaczenie dla ewidencjonowania;

4) warunki zorganizowania i prowadzenia serwisu kas, mające znaczenie dla ewidencjonowania; Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28.11.2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania (Opracowano na podstawie: Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Załącznik 8.19 - Regulamin Użytkownika LSI 2014+ Regulamin Użytkownika LSI 2014+

Załącznik 8.19 - Regulamin Użytkownika LSI 2014+ Regulamin Użytkownika LSI 2014+ Załącznik 8.19 - Regulamin Użytkownika LSI 2014+ Regulamin Użytkownika LSI 2014+ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin Użytkownika LSI 2014+ zwany dalej Regulaminem, określa warunki korzystania

Bardziej szczegółowo