Z a r z ą d z e n i e Nr 126 /2015 W ó j t a G m i n y K o b y l n i c a z dnia 17 czerwca 2015 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Z a r z ą d z e n i e Nr 126 /2015 W ó j t a G m i n y K o b y l n i c a z dnia 17 czerwca 2015 roku"

Transkrypt

1 Z a r z ą d z e n i e Nr 126 /2015 W ó j t a G m i n y K o b y l n i c a z dnia 17 czerwca 2015 roku o zmianie Zarządzenia nr 50/2013 z dnia 24 maja 2013r. w sprawie polityki bezpieczeństwa i zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Kobylnica Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014r., poz ze zm.), a także 3 w związku z 4 i 5 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) z a r z ą d z a m, co następuje 1 1. W 1 Zarządzenia nr 50/2013 z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie polityki bezpieczeństwa i zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Kobylnica dodaje się pkt. od 9a do 9d w brzmieniu: 1) pkt. 9a. Wzór dziennika uchybień i zagrożeń, stanowiący załącznik nr 9a do zarządzenia, 2) pkt. 9b. Wzór Protokołu zagrożenia, stanowiący załącznik nr 9b do zarządzenia, 3) pkt. 9c. Wzór Protokołu uchybienia, stanowiący załącznik nr 9c do zarządzenia, 4) pkt. 9d. Wzór Sprawozdania rocznego, załącznik nr 9d do zarządzenia. 2. Do Zarządzenia nr 50/2013 z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie polityki bezpieczeństwa i zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Kobylnica dodaje się: 1) Załącznik 9a - Wzór dziennika uchybień i zagrożeń, nadając mu brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia, 2) Załącznik 9b - Wzór dziennika uchybień i zagrożeń, nadając mu brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia, 3) Załącznik 9c - Wzór dziennika uchybień i zagrożeń, nadając mu brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia, 4) Załącznik 9d - Wzór dziennika uchybień i zagrożeń, nadając mu brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia, 2 W Załączniku nr 1 - Polityka bezpieczeństwa w zakresie zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Kobylnica do Zarządzenia nr 50/2013 z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie polityki bezpieczeństwa i zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Kobylnica dodaje się Rozdział IVa w brzmieniu: Rozdział IV a 1. Charakterystyka możliwych Uchybień i Zagrożeń 1.1. Wyjaśnienie podstawowych pojęć: Uchybienie - świadome lub nieświadome działania zmierzające do zagrożenia, wskutek

2 których może dojść do utraty danych osobowych, kradzieży danych osobowych lub uszkodzenia nośników danych. Zagrożenie - świadome lub nieświadome działania, wskutek których doszło do utraty danych osobowych, kradzieży danych osobowych lub uszkodzenia nośników danych Uchybienia i zagrożenia nieświadome wewnętrzne i zewnętrzne Do uchybień i zagrożeń nieświadomych wewnętrznych i zewnętrznych należą działania pracowników UG Kobylnica lub osób nie będących pracownikami UG Kobylnica, w następstwie których może dojść lub doszło do zniszczenia danych, wycieku danych lub naruszenia ich poufności. W szczególności są to działania takie jak: - niewłaściwe zabezpieczenie dostępu do pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe, - niewłaściwe zabezpieczenie sprzętu komputerowego, - dopuszczenie do przetwarzania danych przez osoby nieposiadające upoważnienia, - pomyłki informatyków, ASI, - kradzież danych, - kradzież sprzętu informatycznego, - działanie wirusów i innego szkodliwego oprogramowania oraz inne działania, wskutek których dojdzie do utraty danych osobowych lub uszkodzenia nośników danych Uchybienia i zagrożenia umyślne wewnętrzne i zewnętrzne. Do uchybień i zagrożeń umyślnych wewnętrznych i zewnętrznych należą celowe działania pracowników UG Kobylnica, lub osób nie będących pracownikami UG Kobylnica w następstwie których może dojść lub doszło do zniszczenia danych, wycieku danych lub naruszenia ich poufności. W szczególności są to działania takie jak: - celowe zniszczenie danych osobowych lub nośników danych, - kradzież danych osobowych, - dopuszczenie do przetwarzania danych przez osoby nieposiadające upoważnienia, - kradzież danych, - kradzież sprzętu informatycznego, - działanie wirusów i innego szkodliwego oprogramowania oraz inne działania, wskutek których dojdzie do utraty danych osobowych lub uszkodzenia nośników danych Uchybienia i zagrożenia losowe. Do uchybień i zagrożeń losowych należą sytuacje losowe, w następstwie których może dojść lub doszło do zniszczenia danych, wycieku danych lub naruszenia ich poufności. W szczególności są to sytuacje takie jak: - klęski żywiołowe, - przerwy w zasilaniu, - awarie serwera, - pożar, - zalanie wodą. 3 W Rozdziale V Załącznika nr 1 - Polityka bezpieczeństwa w zakresie zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Kobylnica do Zarządzenia nr 50/2013 z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie polityki bezpieczeństwa i zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Kobylnica dodaje się pkt. od 9b do 9d w brzmieniu:

3 9b. Administrator Bezpieczeństwa Informacji w przypadku stwierdzenia uchybienia ma obowiązek: 1) odnotować każde uchybienie w Dzienniku Uchybień i Zagrożeń, 2) sporządzić Protokół Uchybienia, 3) wprowadzić procedury uniemożliwiające ponowne powstanie uchybienia. 9c. Wprowadza się Rejestr Uchybień i Zagrożeń oraz szczegółową instrukcję postępowania dla osób posiadających upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w podmiocie: Kod uchybienia lub zagrożenia Uchybienia i zagrożenia nie świadome wewnętrzne i zewnętrzne Postępowanie w przypadku uchybienia lub zagrożenia Pomieszczenie w którym przechowywane są dane osobowe pozostaje bez nadzoru. 2 Komputer nie jest zabezpieczony hasłem. 3 Dostęp do danych osobowych mają osoby nie posiadające upoważnienia. 4 Nieuprawniony dostęp do otwartych aplikacji w systemie informatycznym. 5 Próba kradzieży danych osobowych poprzez zewnętrzny nośnik danych. 6 Próba kradzieży danych osobowych w firmie papierowej. 7 Nieuprawniony dostęp do danych osobowych w formie papierowej. 8 Dane osobowe przechowywane są w nie zabezpieczonym pomieszczeniu. 9 Próba włamania do pomieszczenia/budynku. 10 Działanie zewnętrznych aplikacji, wirusów, złośliwego oprogramowania. 11 Brak aktywnego oprogramowania antywirusowego. 12 Zniszczenie lub modyfikacja danych osobowych w formie papierowej. 13 Zniszczenie lub modyfikacja danych osobowych w systemie informatycznym. 14 Uszkodzenie komputerów, nośników danych. Należy zabezpieczyć dane osobowe oraz powiadomić ABI. ABI sporządza protokół uchybienia. Należy zabezpieczyć dane osobowe oraz powiadomić ABI. ABI sporządza protokół uchybienia. Należy uniemożliwić dostęp osób bez upoważnienia oraz powiadomić ABI. ABI sporządza protokół uchybienia. Należy powiadomić ABI, który przy pomocy ASI powinien sprawdzić system uwierzytelnienia oraz sprawdzić czy nie doszło do kradzieży lub zniszczenia danych. ABI sporządza protokół uchybienia. Należy nie dopuścić do kradzieży danych i powiadomić ABI. ABI powinien zabezpieczyć nośnik danych i powiadomić ADO. ABI sporządza protokół zagrożenia. Należy nie dopuścić do kradzieży danych i powiadomić ABI. ABI powinien zabezpieczyć dane i powiadomić ADO.ABI sporządza protokół zagrożenia. Należy uniemożliwić dostęp osób bez upoważnienia oraz powiadomić ABI. ABI sporządza protokół uchybienia. Należy powiadomić ABI. ABI powinien zabezpieczyć pomieszczenie. ABI sporządza protokół uchybienia. Należy zabezpieczyć dowody i powiadomić ABI. ABI sprawdza stan uszkodzeń, zabezpiecza dowody i wzywa policję. ABI sporządza protokół uchybienia. Należy zrobić audyt systemów zabezpieczeń a w szczególności systemów antywirusowych, firewall. ABI powinni ocenić, czy nie doszło do utraty danych osobowych i w zależności od tego sporządzić protokół uchybienia lub zagrożenia. Należy powiadomić ABI. ABI powinien zaktualizować lub nabyć oprogramowanie antywirusowe. ABI sporządza protokół uchybienia. Należy zabezpieczyć dowody i powiadomić ABI. ABI sprawdza stan uszkodzeń, zabezpiecza dowody i powiadamia ADO. ABI sporządza protokół zagrożenia. Należy zabezpieczyć dowody i powiadomić ABI. ABI sprawdza stan uszkodzeń, zabezpiecza dowody i powiadamia ADO. ABI sporządza protokół zagrożenia. Należy powiadomić ABI. ABI powinien ocenić w wyniku czego doszło do zniszczenia i przywrócić dane z kopii zapasowej. ABI powiadamia ADO i sporządza protokół zagrożenia. 15 Próba nieuprawnionej interwencji przy sprzęcie komputerowym. Należy uniemożliwić dostęp osób do sprzętu komputerowego oraz powiadomić ABI. ABI sporządza protokół uchybienia. 16 Zdarzenia losowe. Należy oszacować powstałe straty i sporządzić protokół zagrożenia lub uchybienia.

4 9d. 1) ABI raz w roku zobowiązany jest opracować: Sprawozdanie roczne zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych na podstawie dokumentu Raport roczny opracowanego na podstawie załącznika nr 9d do Zarządzenia nr 50/2013 z dnia 24 maja 2013 r., 2) Raport sporządza się po przeprowadzeniu analizy stanu ochrony danych osobowych. 3) W porozumieniu z ASI ABI uzupełnia raport roczny i zwołuje zebranie w którym uczestniczą: ABI, ASI oraz kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu Gminy, 4) Podczas zebrania ASI przedstawia uczestnikom stan infrastruktury informatycznej a ABI przedstawia dziennik uchybień i zagrożeń. Na spotkaniu omawiane są procedury zabezpieczające podmiot przed sytuacjami, w których może dojść do zniszczenia danych, wycieku danych lub naruszenia ich poufności, 5) Opracowane Sprawozdanie roczne zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych przedstawia się do akceptacji ADO. 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

5 Kod Data i godzina zdarzenia Rodzaj zdarzenia (uchybienie/z agrożenie) Dziennik Uchybień i Zagrożeń Opis zdarzenia Skutki zdarzenia Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 126/2015 r. z dnia 17 czerwca 2015 r. Załącznik nr 9a do Zarządzenia nr 50/2013 z dnia 24 maja 2013 r. Działania naprawcze Podpis ABI Nazwa i adres podmiotu... Miejscowość i data...

6 Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 126/2015 r. z dnia 17 czerwca 2015 r. Załącznik nr 9b do Zarządzenia nr 50/2013 z dnia 24 maja 2013 r Protokół Zagrożenia Data i godzina wystąpienia zagrożenia... Kod zagrożenia... Opis zagrożenia Przyczyny powstania zagrożenia Zaistniałe skutki zagrożenia Podjęte działania naprawczo-zapobiegawcze Administrator Bezpieczeństwa Informacji. Nazwa i adres podmiotu Administrator Danych Osobowych.. Miejscowość i data

7 Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 126/2015 r. z dnia 17 czerwca 2015 r. Załącznik nr 9c do Zarządzenia nr 50/2013 z dnia 24 maja 2013 r Protokół Uchybienia Data i godzina wystąpienia uchybienia... Kod uchybienia... Opis uchybienia Przyczyny powstania uchybienia Zaistniałe skutki uchybienia Podjęte działania naprawczo-zapobiegawcze Administrator Bezpieczeństwa Informacji. Nazwa i adres podmiotu Administrator Danych Osobowych.. Miejscowość i data

8 Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 126/2015 r. z dnia 17 czerwca 2015 r. Raport roczny Załącznik nr 9d do Zarządzenia nr 50/2013 z dnia 24 maja 2013 r. Nazwa i adres podmiotu... Miejscowość i data... Zagadnienia omawiane na zebraniu Uwagi/wnioski Podsumowanie realizacji wytycznych z poprzedniego Sprawozdania zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych Omówienie zmian procedur w systemie oraz zmian w systemie informatycznym Omówienie Dziennika Uchybień i Zagrożeń Wnioski oraz zadania do realizacji

9 Podpis ABI Podpis ADO

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH SŁUŻĄCYCH DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W BUKOWCU

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH SŁUŻĄCYCH DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W BUKOWCU POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH SŁUŻĄCYCH DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W BUKOWCU ROZDZIAŁ 1 PODSTAWA PRAWNA 1 Potrzeba opracowania dokumentu wynika

Bardziej szczegółowo

Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych

Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych Załącznik nr 1 do zarządzenia dyrektora nr ROK-015-10/10 w Ośrodku Kultury w Olecku Mazury Garbate Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Polityka bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 5 lipca 2013 roku.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 5 lipca 2013 roku. Zarządzenie nr 7 /2013 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury z dnia 5 lipca 2013 roku w sprawie wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa informacji oraz Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym

Bardziej szczegółowo

Polityka bezpieczeństwa ochrony i przetwarzania danych osobowych wraz z instrukcją zarządzania systemem informatycznym

Polityka bezpieczeństwa ochrony i przetwarzania danych osobowych wraz z instrukcją zarządzania systemem informatycznym Polityka bezpieczeństwa ochrony i przetwarzania danych osobowych wraz z instrukcją zarządzania systemem informatycznym w Indywidualnej Specjalistycznej Praktyce Lekarskiej Piotr Wiśniewski wydana w dniu

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W BEŁCZNIE

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W BEŁCZNIE Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 9 //2011 Dyrektora Szkoły z dnia 07.09. 2011 POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W BEŁCZNIE

Bardziej szczegółowo

administratora systemów informatycznych w Urzędzie Gminy i Miasta Proszowice NIE

administratora systemów informatycznych w Urzędzie Gminy i Miasta Proszowice NIE Zarządzenie nr 1/2015 z dnia 2 stycznia 2015 r. o zmianie zarządzenia w sprawie: wyznaczenia administratora bezpieczeństwa informacji oraz administratora systemów informatycznych w Urzędzie Gminy i Miasta

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI ZESPOŁU SZKÓŁ MECHANICZNYCH w RZESZOWIE 1 PODSTAWA PRAWNA Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Z A T W I E R D Z A M ORA.142.2.2013. Dokument nadzorowany w wersji elektronicznej 8.01.2013r.

Z A T W I E R D Z A M ORA.142.2.2013. Dokument nadzorowany w wersji elektronicznej 8.01.2013r. Dokument nadzorowany w wersji elektronicznej 8.01.2013r. Z A T W I E R D Z A M Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 284/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 8 stycznia 2013 r... Administrator Danych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 100/2015 WÓJTA GMINY STEGNA. z dnia 16 czerwca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 100/2015 WÓJTA GMINY STEGNA. z dnia 16 czerwca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 100/2015 WÓJTA GMINY STEGNA w sprawie wyznaczenia administratora bezpieczeństwa informacji oraz zastępców administratora bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Gminy w Stegnie. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH W mysafety SP. Z O.O.

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH W mysafety SP. Z O.O. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH W mysafety SP. Z O.O. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Polityka bezpieczeństwa zwana dalej Polityką, określa środki techniczne i organizacyjne niezbędne dla

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 10 dyrektora ZSO w Sokółce z dnia 30 grudnia 2010 r.

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 10 dyrektora ZSO w Sokółce z dnia 30 grudnia 2010 r. Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 10 dyrektora ZSO w Sokółce z dnia 30 grudnia 2010 r. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA I INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMAMI INFORMATYCZNYMI SŁUŻĄCYMI DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA OCHRONY I PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA OCHRONY I PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA OCHRONY I PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI nr 7 im. CZESŁAWA MIŁOSZA w RYBNIKU wydana dnia 01.01.2015r. przez DYREKTORA SZKOŁY ROZDZIAŁ I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA. Rozdział 2. Deklaracja intencji, cele i zakres polityki bezpieczeństwa.

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA. Rozdział 2. Deklaracja intencji, cele i zakres polityki bezpieczeństwa. Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora nr 22 z dn.2.07.2008 r. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA Rozdział 1. Postanowienia ogólne. Rozdział 2. Deklaracja intencji, cele i zakres polityki bezpieczeństwa. Rozdział

Bardziej szczegółowo

Uwaga przypominamy o obowiązkach związanych z ochroną danych osobowych w praktyce lekarskiej i dentystycznej.

Uwaga przypominamy o obowiązkach związanych z ochroną danych osobowych w praktyce lekarskiej i dentystycznej. Uwaga przypominamy o obowiązkach związanych z ochroną danych osobowych w praktyce lekarskiej i dentystycznej. Każdy lekarz i lekarz dentysta prowadzący praktykę lekarską, mimo, że nie jest zobowiązany

Bardziej szczegółowo

Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Bobrowniki

Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Bobrowniki Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Nr 39/2015 z dnia 8 czerwca 2015r. Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Bobrowniki Opracowała: Małgorzata Rutkowska Referent ds. odpadów

Bardziej szczegółowo

Polityka bezpieczeństwa. przetwarzania danych osobowych. w Urzędzie Miejskim w Węgorzewie

Polityka bezpieczeństwa. przetwarzania danych osobowych. w Urzędzie Miejskim w Węgorzewie Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Węgorzewie 22 marca 2011 r. Urząd Miejski w Węgorzewie 1 Spis treści Wstęp... 3 1. Definicje... 4 2. Zasady ogólne... 6 3. Zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Polityka Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych

Polityka Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych Polityka Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych w Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza Pieczęć firmowa: Opracował: Data: Zatwierdził: Data: Ryszard Gołębiowski B. Wężyk ABI

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM ZESPOŁU EKONOMICZNO- ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W GRĘBOCICACH

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM ZESPOŁU EKONOMICZNO- ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W GRĘBOCICACH Załącznik nr 2 Do Zarządzenia nr 9/2011 INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM ZESPOŁU EKONOMICZNO- ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W GRĘBOCICACH Podstawa prawna: - rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr O 06 II 2010 Krajowej Rady Izby Architektów z dnia 24 lutego 2010 roku

Uchwała nr O 06 II 2010 Krajowej Rady Izby Architektów z dnia 24 lutego 2010 roku Uchwała nr O 06 II 2010 Krajowej Rady Izby Architektów z dnia 24 lutego 2010 roku w sprawie wprowadzenia polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Izbie Architektów RP oraz instrukcji zarządzania

Bardziej szczegółowo

Polityka Bezpieczeństwa Informacji i Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Kęty

Polityka Bezpieczeństwa Informacji i Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Kęty Polityka Bezpieczeństwa Informacji i Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Kęty Sporządził: data Sprawdził: data Zatwierdził: data Wymagania normy PN ISO/IEC 27001:2007 Jacek Jarosz ABI 21 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 68/2012/2013 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 29 kwietnia 2013 r.

Zarządzenie Nr 68/2012/2013 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 29 kwietnia 2013 r. Zarządzenie Nr 68/2012/2013 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji regulujących zagadnienia ochrony danych osobowych oraz pracy w systemach

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 9/11 Rektora Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 21 marca 2011 r.

Zarządzenie Nr 9/11 Rektora Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 21 marca 2011 r. Zarządzenie Nr 9/11 Rektora Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie ustalenia Polityki Bezpieczeństwa i Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do zaproszenia Opis przedmiotu zamówienia I. 1. 2. 3. AUDYT BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA INFORMACJI, AUDYT BEZPIECZEŃSTWA TELEINFORMATYCZNEGO, AUDYT LEGALNOŚCI OPROGRAMOWANIA W POWIATOWYM

Bardziej szczegółowo

Dotyczy wszystkich komputerów i systemów informatycznych przetwarzających dane osobowe oraz dokumentacji prowadzonej w sposób tradycyjny w szkole.

Dotyczy wszystkich komputerów i systemów informatycznych przetwarzających dane osobowe oraz dokumentacji prowadzonej w sposób tradycyjny w szkole. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 4/2013 dyrektora szkoły z dnia 26.08.2013r. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA I INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W SPOSÓB TRADYCYJNY ORAZ PRZY UŻYCIU

Bardziej szczegółowo

Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Sklepie Wulkanex

Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Sklepie Wulkanex Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Sklepie Wulkanex Na podstawie art. 36 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101, poz.926 ze zm.) oraz

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Regulaminu ochrony danych osobowych Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Załącznik nr 1 do Regulaminu ochrony danych osobowych Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH Załącznik nr 1 do Regulaminu ochrony danych osobowych Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH Lublin, czerwiec 2015 SPIS TREŚCI 1 Zakres unormowań...

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3 /2015

ZARZĄDZENIE NR 3 /2015 ZARZĄDZENIE NR 3 /2015 z dnia 31.03.2015r. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Tursku w sprawie "POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W TURSKU" i "INSTRUKCJI ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Polityka bezpieczeństwa zwana dalej Polityką", określa środki techniczne i organizacyjne zastosowane przez Administratora Danych

Bardziej szczegółowo

Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych wraz z Instrukcją zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe

Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych wraz z Instrukcją zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 12/2014 Dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku z dnia 17 czerwca 2014 r. Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych wraz z Instrukcją zarządzania systemem informatycznym

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI oraz INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI oraz INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI oraz INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W I SPOŁECZNYM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. MAHARADŻY JAM SAHEBA DIGVIJAY

Bardziej szczegółowo