Umowa dotycząca przeprowadzenia audytu bezpieczeństwa informatycznego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Umowa dotycząca przeprowadzenia audytu bezpieczeństwa informatycznego"

Transkrypt

1 Umowa dotycząca przeprowadzenia audytu bezpieczeństwa informatycznego Dnia. zostaje zawarta umowa pomiędzy:.., z siedzibą przy ul..,, NIP:., reprezentowaną przez:.-starostę Zamojskiego, przy kontrasygnacie.- Skarbnika Powiatu Zwanymi dalej Zamawiającym a., z siedzibą przy. NIP:., REGON:, reprezentowaną przez..- zwanym dalej Wykonawcą. 1 Postanowienia ogólne 1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest wykonanie przez Wykonawcę audytu bezpieczeństwa informatycznego w Starostwie Powiatowym w Zamościu. 2. Przystąpienie do realizacji Umowy przez Wykonawcę nastąpi w terminie. 3. Audyt bezpieczeństwa informatycznego zostanie wykonany w terminie od dnia... do dnia , przy czym czas trwania audytu może ulec zmianie z uwagi na okoliczności wskazane w postanowieniach niniejszej Umowy. 4. Strony zgodnie ustalają, że audytowana struktura komputerowa składa się łącznie ze 130 jednostek (stacje robocze + serwery). 2 Zakres audytu Zakres i przedmiot audytu bezpieczeństwa informatycznego obejmuje: 1. Audyt bezpieczeństwa infrastruktury sieciowej, 2. Audyt bezpieczeństwa infrastruktury serwerowej, 3. Audyt kopii zapasowych, 4. Przeanalizowanie wdrożenia wewnętrznej dokumentacji audytowanej jednostki (porównanie z wymogami przepisów ustawy o ochronie danych osobowych oraz stanu bieżącego funkcjonujących zabezpieczeń). 5. Audyt zainstalowanego oprogramowania na stacjach roboczych, 6. Przeprowadzenie ankiety z użytkownikami mającej na celu weryfikację ich wiedzy oraz świadomości w zakresie bezpieczeństwa informatycznego oraz ochrony danych osobowych. Strona 1 z 10

2 7. Audyt wykorzystywania sprzętu komputerowego. Szczegółowy zakres audytu obejmuje załącznik nr 1 do przedmiotowej Umowy. 3 Oświadczenia i obowiązki Wykonawcy 1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Umowy z zachowaniem zasad należytej staranności i profesjonalizmu wynikających z zawodowego charakteru prowadzonej działalności. 2. Wykonawca przeprowadzi Audyt przy ścisłej współpracy z Zamawiającym. 3. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonane w ramach przeprowadzonego Audytu prace, materiały i informacje oraz wykorzystywane przez niego oprogramowanie nie narusza praw osób trzecich, a w szczególności prawa autorskiego i praw pokrewnych. 4. Wykonawca oświadcza, iż podczas przeprowadzanego audytu analiza urządzeń Zamawiającego nie zmienia ich konfiguracji oraz nie wpływa na ich funkcjonowanie. 5. Przypadkowe awarie, jakie mogą powstać w związku z analizą nie powodują powstania po stronie Wykonawcy odpowiedzialności. 6. Analiza następuje po zalogowaniu się administratora systemu informatycznego lub osoby wyznaczonej przez Zamawiającego na urządzenia brzegowe. Administrator, o ile nie ma takiej konieczności, nie udostępnia haseł dostępu Wykonawcy. 7. W przypadku awarii urządzeń brzegowych powstałych po zalogowaniu się Administratora Wykonawca nie ponosi za nie odpowiedzialności. 8. Wykonawcza oświadcza, iż dane gromadzone przez oprogramowanie audytujące przesyłane są protokołem szyfrowanym na serwer należący do Wykonawcy. Po zakończeniu audytu dane zgromadzone są trwale usuwane przez Wykonawcę. 4 Obowiązki i oświadczenia Zamawiającego 1. Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego dostępu do pomieszczeń, komputerów, urządzeń oraz do systemów informatycznych niezbędnych do realizacji Umowy. 2. Zamawiający zobowiązuje się do przekazywania niezwłocznie osobiście lub za pośrednictwem wyznaczonego pracownika, w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze, żądanych przez Wykonawcę informacji niezbędnych do wykonania Umowy. 3. Brak przedłożenia w/w informacji skutkować może niewykonaniem audytu w zakresie objętym brakiem. 4. W przypadku powstania przeszkód po stronie Zamawiającego w wykonaniu przedmiotu Umowy, Zamawiający poinformuje Wykonawcę o powyższym niezwłocznie pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wskazany w umowie. Okres czasowej przeszkody w wykonaniu Umowy powstały po stronie Zamawiającego powoduje przesunięcie terminu realizacji Umowy o ilość dni, w trakcie których Wykonawca z nie swojej winy nie mógł wykonywać Umowy. Strona 2 z 10

3 5. Zamawiający wyraża zgodę na przeprowadzenie przez Wykonawcę czynności w zakresie objętym audytem, w tym udziela Wykonawcy zgody na przetwarzanie danych zgromadzonych podczas audytu. 6. Zamawiający oświadcza, że w przypadku awarii sprzętu komputerowego lub oprogramowania, w trakcie trwania audytu, Wykonawca nie będzie ponosił z tego tytułu żadnej odpowiedzialności, o ile awaria nie była powodowana zawinionym działaniem Wykonawcy. 5 Upoważnienie 1. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia audytującemu pracownikowi/pracownikom upoważnienia do przeprowadzenia czynności audytowych na piśmie. Upoważnienie udzielone jest osobie fizycznej, ze wskazaniem danych osobowych imię, nazwisko, numer pesel, seria i numer dowodu osobistego (załącznik nr 2 do Umowy). 2. Upoważnienie winno zostać okazane Zamawiającemu przed przystąpieniem do wykonania czynności objętych Umową. Raz udzielone upoważnienie ważne jest przez okres trwania Umowy, chyba że Wykonawca cofnie upoważnienie o czym niezwłocznie powiadomi Zamawiającego. 3. Zamawiający zobowiązany jest do wyznaczenia pracownika, który obecny będzie przy wykonywaniu Umowy, w zakresie czynności objętych audytem w siedzibie Zamawiającego. 4. Zamawiający zobowiązany jest do zapewnienia obecności administratora systemu informatycznego w trakcie czynności w zakresie przeprowadzania audytu konfiguracji urządzeń Zamawiającego. 5. Pracownik wyznaczony będzie posiadał wystawiony przez Zamawiającego dokument, uprawniający do uczestnictwa w czynnościach objętych umową (załącznik nr 3). 6. Niezapewnienie obecności pracownika wyznaczonego, o ile nie jest to konieczne, nie wstrzymuje czynności objętych przedmiotem niniejszej Umowy. 6 Raport 1. Po wykonaniu czynności o których mowa w 2 Umowy, Wykonawca sporządzi raport z przeprowadzonych czynności. 2. Szczegółowy zakres raportu obejmuje załącznik nr 4 do Umowy. 7 Wynagrodzenie 1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie tytułem wykonania Umowy w kwocie łącznej netto..,. zł (słownie zł: ) powiększonej o obowiązują stawkę podatku VAT (23% ). 2. Podstawą zapłaty jest faktura VAT, wystawiona przez Wykonawcę, z terminem płatności wynoszącym 14 dni od daty otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego. Strona 3 z 10

4 3. Faktura VAT wystawiona zostanie przez Wykonawcę po przekazaniu Zamawiającemu wyników przeprowadzonego audytu w postaci raportu, którego otrzymanie zostanie potwierdzone przez Zamawiającego. 4. Zapłata nastąpi na rachunek bankowy wskazany w fakturze VAT w terminie wskazanym. 5. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiającego. 6. Za każdy dzień opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia Wykonawca upoważniony jest do żądania od Zamawiającego odsetek ustawowych. 8 Poufność i zabezpieczenie danych 1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich, w tym za ujawnienie informacji, jakie uzyskane zostały w trakcie przeprowadzenia audytu w zakresie bezpieczeństwa systemu informatycznego Zamawiającego, danych osobowych pracowników Zamawiającego - tylko w przypadku wyłącznej winy Wykonawcy. 2. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji otrzymanych pośrednio lub bezpośrednio w trakcie trwania audytu i po jego zakończeniu, o ile informacje te nie stanowią informacji ogólnodostępnych (ochrona tajemnicy uzyskanej w ramach audytu). 3. Wykonawca oświadcza, że pozyskane w ramach Umowy dane w postaci cyfrowej, w trakcie ich ewentualnego transportowania z siedziby Zamawiającego do siedziby Wykonawcy są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający uzyskanie dostępu osobom niepowołanym. 4. Wykonawca oświadcza, że dane przesyłane przy pomocy łącza internetowego są szyfrowane. 5. Wykonawca oświadcza, że dane gromadzone na serwerach Wykonawcy zabezpieczone są zgodnie z wymogami ISO i Wykonawca posiada ważny certyfikat jakości w tym zakresie lub inny potwierdzający bezpieczeństwo danych. 9 Odstąpienie od Umowy i kara umowna 1. W razie zwłoki w wykonaniu Umowy Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 0,1% wynagrodzenia, o którym mowa w 7 pkt 1 Umowy za każdy dzień opóźnienia. 2. W razie niewykonania Umowy z wyłącznej winy Zamawiającego, lub w przypadku odstąpienia od Umowy z winy Zamawiającego, Wykonawca uprawniony będzie do wystawienia faktury VAT i żądania zapłaty kwoty, o której mowa w 7 pkt W przypadku przeszkody po stronie Zamawiającego przekraczającej 30 dni w realizacji Umowy, Wykonawca uprawniony jest do odstąpienia od Umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu, z jednoczesnym zachowaniem prawa do wynagrodzenia w pełnej wysokości. 4. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawca przekaże raport częściowy z zakresu przeprowadzonego do dnia odstąpienia od Umowy audytu w terminie 14 dni od daty odstąpienia od Umowy. 5. Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy w przypadku zwłoki przekraczającej 30 dni, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do wykonania przedmiotu Umowy w wyznaczonym przez siebie terminie, nie krótszym niż 7 dni pod rygorem odstąpienia. Strona 4 z 10

5 10 Siła wyższa 1. W czasie trwania siły wyższej strony Umowy zwolnione będą od wszelkiej odpowiedzialności za niewykonanie Umowy, jeżeli okoliczności zaistnienia siły wyższej będą stanowiły przeszkodę w wykonaniu Umowy. 2. Przez siłę wyższą należy rozumieć zdarzenie zewnętrzne, których nie można było przewidzieć i niemożliwe było ich zapobieżenie, przy czym chodzi tu w szczególności o powódź, włamanie, długotrwały zanik energii elektrycznej wywołany awarią dostawcy energii, uszkodzenie sprzętu komputerowego. 3. Strona uprawniona jest do powołania się na siłę wyższą tylko w przypadku, gdy poinformuje o powyższym drugą stronę niezwłocznie, nie później niż w dniu następnym po dniu kiedy powstało zdarzenie uniemożliwiające wykonywanie Umowy. 11 Postanowienia końcowe 1. Strony zgodnie ustalają, że formą kontaktu wiążącą przy realizacji Umowy jest kontakt listowny (na adresy podane w umowie) oraz kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej: a. Adres poczty elektronicznej Zamawiającego b. Adres poczty elektronicznej Wykonawcy. 2. Zmiana postanowień Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 4. Wszelkie spory mogące powstać w związku z wykonaniem niniejszej Umowy strony zobowiązują się w pierwszej kolejności poddać pod mediację. W przypadku braku porozumienia właściwym dla rozstrzygnięcia sporów jest Sąd właściwy według siedziby Zamawiającego. 5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem; dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 6. Załączniki stanowią integralną część Umowy. Zamawiający Wykonawca Strona 5 z 10

6 Załącznik nr 1 Szczegółowy zakres audytu 1. Audyt bezpieczeństwa infrastruktury sieciowej: a) dokładna inwentaryzacja urządzeń sieciowych (adresy IP, konfiguracja urządzeń, konfiguracja zapory ogniowej, podział na sieci logiczne i fizyczne) w siedzibie Zamawiającego oraz przedstawienie logicznej i fizycznej struktury sieci w formie zobrazowania graficznego przedstawiającego wszystkie urządzenia sieciowe oraz powiązania pomiędzy nimi, b) analiza urządzeń zapewniających stronie Zamawiającej dostęp do sieci Internet - w tym serwera brzegowego, urządzeń UTM, Firewall, routerów, c) analiza konfiguracji sieci lokalnej, d) analiza parametrów technicznych urządzeń, o których mowa w pkt 1b, e) analiza oprogramowania wykorzystywanego przez Zamawiającego w zakresie zabezpieczenia informatycznego, f) analiza możliwości potencjalnego ataku na sieci Zamawiającego przez osoby trzecie spoza sieci, w tym w szczególności możliwość zalogowania się na urządzenia, o których mowa w pkt 1b przy użyciu ogólnodostępnych metod przewidzianych producentów urządzeń, g) analiza sposobu połączenia segmentów pomiędzy sobą, h) analiza metody komunikacji pomiędzy segmentami sieci, i) analiza czy sieć lokalna podatna jest na ataki typy sniffing, j) analiza czy sieć lokalna podatna jest na ataki typu MITM (man In the Middle), k) analiza czy sieć lokalna podatna jest na ataki typu DoS z zewnątrz i wewnątrz sieci. 2. Audyt bezpieczeństwa infrastruktury serwerowej: a) analiza bezpieczeństwa zainstalowanych usług (czy zainstalowane oprogramowanie jest aktualne, czy zainstalowane oprogramowanie posiada znane luki w bezpieczeństwie, kto ma dostęp do udostępnionych usług), b) analiza bezpieczeństwa serwerów pod kątem dostępu użytkowników (czy jedynie uprawnieni użytkownicy mają dostęp do usług, czy udostępnione usługi zawierają jedynie te dane które są wymagane), c) analiza bezpieczeństwa uprawnień poszczególnych użytkowników oraz grup użytkowników, d) analiza bezpieczeństwa fizycznego infrastruktury serwerowej. 3. Audyt kopii zapasowych: a) analizę poprawności wykonywanych kopii zapasowych, b) analiza częstotliwości wykonywania kopii zapasowych, c) analiza bezpieczeństwa wykonywanych kopii zapasowych Strona 6 z 10

7 4. Przeanalizowanie wdrożenia wewnętrznej dokumentacji audytowanej jednostki (porównanie z wymogami przepisów ustawy o ochronie danych osobowych oraz stanu bieżącego funkcjonujących zabezpieczeń): a) analiza zgodności przetwarzania danych osobowych z wymogami ustawy o ochronie danych osobowych oraz wewnętrznymi regulacjami. b) badanie poziomu wdrożenia polityki bezpieczeństwa informacji Zamawiającego oraz jej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. 5. Audyt zainstalowanego oprogramowania na stacjach roboczych: a) analiza zainstalowanego oprogramowania znajdującego się na stacjach roboczych oraz serwerach Zamawiającego, b) analiza bezpieczeństwa stacji roboczych Zamawiającego pod kątem zainstalowanych usług, dostępów zdalnych do stacji roboczych, bezpieczeństwa ochrony antywirusowej. 6. Przeprowadzenie ankiety z użytkownikami mającej na celu weryfikację ich wiedzy oraz świadomości w zakresie bezpieczeństwa informatycznego oraz ochrony danych osobowych: 7. Audyt wykorzystywania sprzętu komputerowego: a) Analiza wykorzystania sprzętu komputerowego Zamawiającego przez użytkowników w okresie 30 dni roboczych w zakresie przeglądanych stron www, czasu korzystania przez z poszczególnych aplikacji bądź pakietów aplikacji. b) Optymalizacja zasobów sprzętowych Zamawiającego Strona 7 z 10

8 Załącznik nr 2 Upoważnienie Ja, niżej podpisany, w związku z umową zawartą w dniu... w udzielam niniejszym upoważnienia pracownikowi., legitymującemu się dowodem osobistym o numerze. PESEL:, do przeprowadzenia wszelkich czynności audytu określonych w umowie o w/w sygnaturze. Strona 8 z 10

9 Załącznik nr 3 Oświadczenie Ja, niżej podpisany,.. pełniący funkcję Starosty Zamojskiego niniejszym wyznaczam pracownika.., legitymującego się dowodem osobistym o numerze, PESEL: do udziału w czynnościach audytu jakie dokonywane są na podstawie Umowy o sygnaturze.. zawartej w dniu w z.. oraz upoważniam do udzielenia wszelkich informacji, o które wystąpi Wykonawca w ramach realizacji umowy. Strona 9 z 10

10 Załącznik nr 4 Szczegółowy zakres raportu 1. Audyt zabezpieczeń styku sieci lokalnej i Internetu 2. Audyt bezpieczeństwa infrastruktury oraz serwerów 3. Audyt kopii zapasowych 4. Analiza wdrożenia wewnętrznej dokumentacji audytowanej jednostki (porównanie z wymogami przepisów ustawy o ochronie danych osobowych oraz stanu bieżącego funkcjonujących zabezpieczeń) 5. Analiza wykorzystania sprzętu komputerowego a) Inwentaryzacja sprzętu b) Użycie łącza przez wszystkich użytkowników c) Top 100 odwiedzanych stron www według czasu odwiedzin d) Top 100 odwiedzanych stron www według ilości odwiedzin e) Podsumowanie użycia aplikacji f) Raport wydruków g) Zestawienie plików audio o rozmiarze większym niż 2 MB h) Zestawienie plików wideo o rozmiarze większym niż 30 MB i) Audyt zainstalowanego oprogramowania 6. Audyt oprogramowania zainstalowanego na wszystkich jednostkach a) Audytowane aplikacje b) Nieaudytowane aplikacje c) Nieznane aplikacje d) Zestawienie oprogramowania zainstalowanego na poszczególnych jednostkach 7. Wyniki ankiety 8. Podsumowanie a) TOP Ranking odwiedzonych stron (wg całkowitego czasu) 2. Ranking odwiedzonych stron (wg ilości odwiedzin) b) Wnioski i zalecenia dotyczące raportu z przeprowadzonego audytu Strona 10 z 10

UMOWA. , z siedzibą w..., NIP:.-..-..-.. (dalej zwaną: Zleceniobiorcą). Oświadczenia stron. 2 Przedmiot umowy.

UMOWA. , z siedzibą w..., NIP:.-..-..-.. (dalej zwaną: Zleceniobiorcą). Oświadczenia stron. 2 Przedmiot umowy. UMOWA Zawarta w dniu..2012 r. w Warszawie pomiędzy: Skarb Państwa - Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, z siedzibą w Warszawie przy Skwerze ks. Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Polski 9, 01-015 warszawa,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET PRZEZ P.W. GRE MAREK CZERWIŃSKI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET PRZEZ P.W. GRE MAREK CZERWIŃSKI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET PRZEZ P.W. GRE MAREK CZERWIŃSKI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zgodnie z postanowieniami art. 384 1 Kodeksu cywilnego z dnia 23. kwietnia 1964 (Dz.U. 1964

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O. Kraków, dnia 01.08.2012 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O. I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady i warunki świadczenia usług przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN") 1.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN) 1. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN") 1. Definicje Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie przepisów art. 384

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych zawarta w dniu :... w Konstancinie-Jeziornie pomiędzy: Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi Spółką

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr./2012/ABO. Przedmiot umowy

UMOWA Nr./2012/ABO. Przedmiot umowy UMOWA Nr./2012/ABO Zawarta w dniu.. roku w Warszawie, pomiędzy: MBS-IT Grzegorz Grabowski, ul. Kacza 13, 85-453 Bydgoszcz, NIP: 953-226-31-30, REGON: 091564022, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO SIECI OSIEDLOWEJ Z DOSTĘPEM DO INTERNETU

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO SIECI OSIEDLOWEJ Z DOSTĘPEM DO INTERNETU IST s.c. Małgorzata Trawińska, Mariusz Trawiński, ul. Mazowiecka 6G, 18-400 Łomża REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO SIECI OSIEDLOWEJ Z DOSTĘPEM DO INTERNETU Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PROGRAMU IMO

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PROGRAMU IMO REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PROGRAMU IMO 1. Definicje 1. Usługodawca Possible Sp. z o.o. (NIP: 9562209543) wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000290593, z siedzibą w Toruniu (87-100)

Bardziej szczegółowo

Umowa na zakup i dostawę oraz montaż fabrycznie nowego urządzenia wieloformatowego do biura w Katowicach oraz świadczenie usług serwisowych

Umowa na zakup i dostawę oraz montaż fabrycznie nowego urządzenia wieloformatowego do biura w Katowicach oraz świadczenie usług serwisowych Umowa na zakup i dostawę oraz montaż fabrycznie nowego urządzenia wieloformatowego do biura w Katowicach oraz świadczenie usług serwisowych zawarta w dniu.w Warszawie, pomiędzy: PSE Inwestycje S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, wpisanym

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowa nr CUI/ZP/PN/.../2015

Projekt Umowa nr CUI/ZP/PN/.../2015 Projekt Umowa nr CUI/ZP/PN/.../2015 zawarta w dniu... we Wrocławiu pomiędzy: Gminą Wrocław, z siedzibą we Wrocławiu, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, działającą poprzez: Centrum Usług Informatycznych

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr ( ) Przedmiot Umowy

Umowa Nr ( ) Przedmiot Umowy Załącznik C do SIWZ Wzór umowy Umowa Nr ( ) zawarta w dniu.- w Radomiu, zwana dalej Umową, pomiędzy: Skarbem Państwa Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów, jednostką budżetową z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe do otwartego rynku Wykonawców

Zapytanie ofertowe do otwartego rynku Wykonawców Wrocław, dnia 28 stycznia 2015 r. Numer referencyjny postępowania: Z/10/2014 Zapytanie ofertowe do otwartego rynku Wykonawców dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie pozaustawowym o wartości poniżej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ TepsaNet Stanisław Nowacki. Rozdział I. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ TepsaNet Stanisław Nowacki. Rozdział I. Postanowienia ogólne. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ TepsaNet Stanisław Nowacki Rozdział I. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin, dalej zwany Regulaminem, określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Istotne Postanowienia Umowy

Istotne Postanowienia Umowy Istotne Postanowienia Umowy Załącznik Nr 9 do SIWZ Umowa stanowiąca wynik postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - ZP/80/2013 - podstawa prawna Art. 39 i następne ustawy Prawo

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE 1. Pojęcia niezdefiniowane w 1, a zdefiniowane w Ustawie, użyte zostały w Regulaminie Świadczenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA DOSTAWĘ SYSTEMÓW DO WIDEOKONFERENCJI ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUG SERWISOWYCH

UMOWA NA DOSTAWĘ SYSTEMÓW DO WIDEOKONFERENCJI ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUG SERWISOWYCH UMOWA NA DOSTAWĘ SYSTEMÓW DO WIDEOKONFERENCJI ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUG SERWISOWYCH zawarta w dniu.. w Warszawie, pomiędzy: PSE Inwestycje Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Wojciecha Górskiego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WZÓR. UMOWA Nr

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WZÓR. UMOWA Nr WZÓR UMOWA Nr Załącznik nr 5 do SIWZ NA ZBUDOWANIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ZA- RZĄDZANIA UCZELNIĄ W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU Wzmocnienie potencjału adaptacyjnego UWM w Olsztynie Zawarta

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7A do SIWZ Zadanie nr 1, zadanie nr 2

Załącznik nr 7A do SIWZ Zadanie nr 1, zadanie nr 2 Załącznik nr 7A do SIWZ Zadanie nr 1, zadanie nr 2 Projekt - UMOWY Nr. Zawarta w dniu 2014 r. pomiędzy: Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 70,

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej 80-761 Gdańsk ul. Brzozowa 15A

FUNDACJA Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej 80-761 Gdańsk ul. Brzozowa 15A FUNDACJA Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej 80-761 Gdańsk ul. Brzozowa 15A Gdańsk ZP/01/ARMAAG/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) zatwierdzona przez Zarząd

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE. z dnia 24.04.2013 r.

ZARZĄDZENIE. z dnia 24.04.2013 r. ZARZĄDZENIE z dnia 24.04.2013 r. Operatora - Stanisława Zakrzewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ELART z adresem: 00-710 Warszawa ul. Idzikowskiego 4 w przedmiocie: wprowadzenia nowego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. ul. Wileńska 14 a, 03-414 Warszawa Postępowanie nr PR-23/2015 Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę i wdrożenie w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku zintegrowanego systemu informatycznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 200 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU Rozdział I. Postanowienia Ogólne 1 Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia usług przez Rainet sp. z o.o. z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. ... zwaną dalej Zamawiającym,

UMOWA Nr. ... zwaną dalej Zamawiającym, UMOWA Nr zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy: Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Romana Sanguszki 1, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem

Bardziej szczegółowo

Umowa o Świadczenie Usług. 1 Przedmiot Umowy 1. [Definicje] Słowa pisane w Umowie wielką literą mają następujące znaczenie:

Umowa o Świadczenie Usług. 1 Przedmiot Umowy 1. [Definicje] Słowa pisane w Umowie wielką literą mają następujące znaczenie: Virtual Line Sp. z o.o. Tuwima Juliana 6/5, 90-010 Łódź NIP: 7251927560, KRS: 0000260511 Regon: 100230688 Tel.: 42 663 66 66 ; fax: 42 630 44 27 Umowa o Świadczenie Usług Zawarta w dniu - w Łódź pomiędzy...,

Bardziej szczegółowo