Znak postępowania: BFZ4-073-PU-36/2012

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Znak postępowania: BFZ4-073-PU-36/2012"

Transkrypt

1 Załącznik 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Spis treści 1. Przedmiot zamówienia 2. Zgodność konstrukcji Pojazdów z wymaganiami prawnymi 3. Wymagania zasadnicze. 4. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu. 5. Wymagania funkcjonalno-użytkowe. 6. Urządzenia rejestrujące 7. Wymagania eksploatacyjne. 8. Wymagania dla pomieszczeń i wyposażenia części barowej Pojazdu 24

2 1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zakup 20 elektrycznych zespołów trakcyjnych, zwanych dalej Pojazdami, do obsługi relacji międzyregionalnych w kategorii pociągów TLK wraz z usługą ich utrzymania technicznego. Pojazdy będą eksploatowane na liniach różnej kategorii o prędkościach maksymalnych 160 km/h i więcej, przy czym wymaga się dostawy Pojazdów o prędkości maksymalnej co najmniej 160 km/h. Linie na których będą eksploatowane Pojazdy będą wyposażone w różne systemy sterowania ruchem: system ERTMS zarówno poziomu 1 jak i poziomu 2 system krajowy SHP. Pojazdy będą eksploatowane przy zasilaniu trakcyjnym 3 kv prądu stałego. Maksymalna moc pobierana przez pociąg nie powinna przekraczać 3,5 MW, przy czym Pojazdy należy wyposażyć w przełącznik do progowego lub ciągłego ograniczania pobieranej mocy przy ograniczonej wydolności systemu zasilania trakcyjnego. Wybór zakresu ograniczenia pobieranej mocy będzie odbywać się przez maszynistę. Wymagane jest rezerwowanie urządzeń o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa i komfortu pasażerów oraz systemów ich zasilania elektrycznego dla zapewnienia wysokiej niezawodności Pojazdów. Zestawienie Pojazdu będzie predefiniowane fabrycznie z możliwością zmiany ilości wagonów w trakcie dalszej eksploatacji. Dopuszczalne są konstrukcje wagonów na wspólnych wózkach (Jacoba) lub na dwóch własnych wózkach. Maksymalna długość Pojazdu może wynosić do 150 m dla umożliwienia trakcji podwójnej (w godzinach szczytowych lub sezonie oraz w relacjach częściowo łączonych) w pociągu o długości do 300 m. Wyposażenie Pojazdu ma zapewniać komfortowe warunki podróżowania o czasie przejazdu do 6 godzin. Wykonawca, który dostarczy Pojazdy będące przedmiotem zamówienia, zobowiązany jest do świadczenia począwszy od daty dostawy pierwszego z Pojazdów do momentu skierowania go do naprawy głównej poziomu P5, nie krócej niż przez okres 15 lat, i nie dłużej niż lat 16, usług utrzymania technicznego o zakresie spełniającym cztery pierwsze poziomy utrzymania pojazdów kolejowych (poziom 1, poziom 2, poziom 3, poziom 4) wg Załącznika nr 3 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 października 2005 r. w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych (Dz. U. Nr 212, poz z późn. zm.). Części niezbędne do wykonywania usług serwisowych zapewnia Wykonawca. Utrzymanie techniczne Pojazdów ma zapewnić spełnić wymagania prawne na terenie RP, łącznie z wymaganiami w zakresie bezpieczeństwa. Wykonawca ma także zapewnić certyfikację zakładu utrzymania taboru do obsługi Pojazdów z chwilą wejścia w życie wspólnych unijnych wymagań w tym zakresie zgodnych z dyrektywą 2008/110. Wykonawca powinien dysponować własnym zapleczem technicznym do utrzymania technicznego Pojazdów przy czym lokalizacje tego zaplecza mogą być w następujących węzłach kolejowych: Warszawa, Kraków i Łódź. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia na własny koszt Pojazdów trakcyjnych do następujących stacji: Warszawa Wschodnia, Kraków Płaszów lub Kraków Główny, Łódź Kaliska lub Łódź Fabryczna stosownie do bieżącego rozkładu jazdy. Koszt dostarczenia Pojazdów od miejsca utrzymania do stacji początkowej/końcowej pokrywa Wykonawca. 25

3 Relacje obsługiwane przez Pojazdy będą następujące: a) Warszawa Kutno Toruń Bydgoszcz; b) Olsztyn Warszawa Kielce Kraków; c) Gdynia Bydgoszcz Kutno Łódź - Częstochowa Katowice; d) Kraków Miechów linia CMK Opoczno Łódź Kutno Konin Poznań i dalej do Szczecina dla wybranych pociągów. Dla każdej z tych relacji przewiduje się od 4 do 7 par pociągów na dobę, stosownie do przyjmowanych przez zamawiającego rozkładów jazdy.. Rys. 1. Relacje do obsługi Pojazdami trakcyjnymi. 26

4 Tabela 1 Zasadnicze parametry techniczne i warunki eksploatacji Pojazdów Lp. Parametr Wymaganie 1. Szerokość toru 1435 mm 2. Skrajnia Maksymalnie G1 wg EN Napięcie zasilania 3 kv DC 4. Maksymalny nacisku osi na tor 18,5 t 5. Maksymalne pochylenie 35 podłużne 6. Układ osi Wg oferty producenta 7. Ilość osi napędnych Minimum 20% całkowitej liczby osi 8. Całkowita masa w stanie służbowym (pojazd przygotowany do jazdy wyposażony w 100% materiałów eksploatacyjnych wraz z obsługą) 9. Wysokość podłogi nad główką szyny w strefie wejścia do pojazdu 300 t Wg oferty producenta. Konstrukcja stopniu wejściowych musi umożliwiać swobodne wejście z peronów o wysokości od 380 do 800 mm. Wykonawca przedstawi studium wsiadania i wysiadania z Pojazdu, z uwzględnieniem wymagań dla osób z ograniczoną mobilnością oraz podróżnych z rowerami i wózkami dziecięcymi, wykazujące spełnienie wymagań zawartych w Opisie Przedmiotu Zamówienia. 10. Liczba miejsc Ilość miejsc siedzących nie mniej niż 360 ±2%, ilość miejsc w 1 klasie 60. Jako stałe miejsca siedzące nie zalicza się miejsc usytuowanych bokiem do kierunku jazdy i miejsc składanych. 11. Długość składu pociągu nie więcej niż 150 m +2% 12. Maksymalna prędkość eksploatacyjna 13. Funkcja pomiaru zużycia energii elektrycznej 14. Projektowa kategoria bezpieczeństwa pożarowego 15. Dopuszczalna indukcja pola elektromagnetycznego w przedziałach dla pasażerów i pomieszczeniach dla obsługi pociągu Co najmniej 160 km/h Licznik energii elektrycznej w pojeździe A, eksploatacja w tunelach o długości od 1 do 5 km Nie może przekraczać poziomu 2 mt 27

5 Lp. Parametr Wymaganie 16. Napęd trakcyjny Falownik główne w technologii IGBT chłodzone cieczą lub powietrzem. Silniki asynchroniczne chłodzone powietrzem poprzez wentylatory zewnętrzne (intensywność chłodzenia niezależna od prędkości obrotowej silnika) lub silniki z magnesami trwałymi w technologii PMM. 2. Zgodność konstrukcji Pojazdów z wymaganiami prawnymi Konstrukcja i parametry Pojazdów muszą spełniać wymogi odpowiednich specyfikacji technicznych interoperacyjności (TSI), obowiązujących w dniu ogłoszenia przetargu oraz norm i przepisów wyszczególnionych w specyfikacjach TSI. W zagadnieniach otwartych w specyfikacjach TSI obowiązują krajowe regulacje lub rozwiązania zaproponowane przez Wykonawcę, które spełniają wymagania zasadnicze zawarte w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej o interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie 2008/57/WE (Dz.U.UE L z dnia 18 lipca 2008 r. z późn.zm.) i które spełniają wymagania zasadnicze zawarte w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei (Dz. U pozycja 492 ze zm.). W zagadnieniach nie uregulowanych specyfikacjami TSI obowiązują inne regulacje ogólne w zakresie niezbędnym do uzyskania zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji typu pojazdu kolejowego. 28

6 Tabela 2 Wykaz specyfikacji TSI mających zastosowanie do Pojazdów będących przedmiotem zamówienia nazwa specyfikacji przedmiot regulacji stan prawny CR TSI LOC&PAS CR TSI NOI CR TSI CCS TSI SRT TSI PRM TSI TAP pojazdy trakcyjne i wagony pasażerskie dopuszczalne poziomy emisji hałasu przez tabor kolejowy sterowanie ruchem kolejowym tunele kolejowe udogodnienia dla osób z ograniczaną mobilnością aplikacje telematyczne dla przewozów pasażerskich przyjęta decyzją Komisji Europejskiej 2011/291, uzupełniona decyzją 2012/464 załącznik XI przyjęta decyzją Komisji Europejskiej 2011/229, uzupełniona decyzją 2012/464 załącznik VIII przyjęta decyzją Komisji Europejskiej 2012/88 przyjęta decyzją Komisji Europejskiej 2008/163, uzupełniona decyzją 2011/291 i 2012/464 załącznik II przyjęta decyzją Komisji Europejskiej 2008/164, uzupełniona decyzją 2012/464 załącznik III przyjęta rozporządzeniem Komisji Europejskiej 454/2011 uzupełniona rozporządzeniem 662/2012 W zakresie wymagań nie objętych odnośnymi specyfikacjami TSI obowiązują aktualne ogólne regulacje prawne. W zagadnieniach otwartych w specyfikacjach TSI obowiązują krajowe regulacje lub rozwiązania zaproponowane przez Wykonawcę, które spełniają wymagania zasadnicze zawarte w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej o interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie 2008/57/WE (Dz.U.UE.L z późn. zm.) i które spełniają wymagania zasadnicze zawarte w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 maja 2012 r. (Dz.U.2012 pozycja 492 ze zm.). Dopuszcza się możliwość zastosowanie specyfikacji HS RST (decyzja Komisji Europejskiej 2008/232 uzupełniona decyzją 2012/464 załącznik VI) z uwzględnieniem wymagań zawartych w pkt TSI LOC&PAS. W przypadkach wątpliwych wykonawca jest zobowiązany do dokonywania pisemnych uzgodnień z Prezesem Urzędu Transportu Kolejowego. Pojazd musi posiadać opracowaną dokumentację systemu utrzymania zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 października 2005 r. w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych (Dz. U. Nr 212 poz.1771 z późn. zm.). Dokumentacja musi być dostarczona Zamawiającemu w terminie 3 miesięcy przed dostawą pierwszego Pojazdu. W przypadku konieczności naniesienia poprawek w d.s.u., wynikłych w procesie zatwierdzania tej dokumentacji w UTK, obowiązek ten spoczywa na Wykonawcy. 29

7 3. Wymagania zasadnicze 3.1. Konstrukcja oraz części mechaniczne Interfejsy mechaniczne Sprzęg wewnętrzny Wg oferty producenta, zgodny wymaganiami TSI LOC&PAS p Dla Pojazdów w rozwiązaniu przegubowym przegub między dwoma pojazdami wykorzystującymi wspólny układ biegowy musi spełniać wymagania wymienione w normie PN-EN :2010, pkt i Sprzęg końcowy Pojazdy muszą być wyposażone w sprzęg automatyczny z możliwością sprzęgania mechanicznego, pneumatycznego i elektrycznego z Pojazdami tego samego typu wg oferty producenta zgodny wymaganiami TSI LOC&PAS p oraz kartą UIC 648:2001. Niezamierzone rozłączenie sprzęgu powinno powodować samoczynne uruchomienie zespolonego hamulca pneumatycznego Sprzęg ratunkowy Pojazd powinien mieć możliwość holowania przez pojazd wyposażony w standardowy sprzęg śrubowy. Pojazd powinien być tak zaprojektowany tak, aby możliwe było przewożenie sprzęgu ratunkowego na jego pokładzie. Wymagania dla sprzęgu zgodne z TSI LOC&PAS p i UIC 648: Dostęp dla personelu do Zgodne z TSI LOC&PAS p i UIC 521:1987 sprzęgania / rozprzęgania Przejścia międzywagonowe Zgodnie z TSI LOC&PAS p ciśnieniowo-szczelne wg oferty producenta. Przejścia między wagonami powinny umożliwiać swobodne przemieszczanie się podróżnych. Przejścia międzywagonowe powinny być oddzielone od przedziałów pasażerskich ścianą działową. Zalecane jest wykonanie ścian działowych ze szkła lub innych materiałów o zbliżonych właściwościach użytkowych. Drzwi do przejścia międzywagonowego powinny być uruchamiane przez podróżnego sygnałem z przycisku usytuowanego na nich. Sygnał ten powinien uruchamiać także drzwi do przejścia z sąsiedniego wagonu. Zamykanie drzwi powinno być automatyczne po zwłoce czasowej regulowanej wg wymagań zamawiającego w granicach 5 10 s Wytrzymałość konstrukcji pojazdu Szerokość drzwi przejściowych minimum 600 mm. Zgodnie z TSI LOC&PAS p Materiał nadwozia (konstrukcja i poszycie) - aluminium lub stal o minimalnej odporności na korozję 15 lat. 30

8 3.1.4 Bezpieczeństwo bierne Zgodne z wymaganiami TSI LOC&PAS p Aby spełnić te wymogi funkcjonalne, Pojazd powinien odpowiadać szczegółowym wymogom wymienionym w normie PN-EN15227:2008 odnoszącej się do projektowej kategorii odporności zderzeniowej C-I (jak w normie PN-EN15227:2008, sekcja 4, tabela 1), o ile poniżej nie określono inaczej. Należy brać pod uwagę następujące cztery referencyjne scenariusze zderzenia opisano w normie PN-EN15227:2008, sekcja 5, tabela 2: scenariusz 1: zderzenie czołowe dwóch jednakowych jednostek; scenariusz 2: zderzenie czołowe z wagonem towarowym; scenariusz 3: zderzenie jednostki z dużym pojazdem drogowym na przejeździe kolejowym; scenariusz 4: uderzenie jednostki w niską przeszkodę (np. w samochód na przejeździe kolejowym, w zwierzę, skałę itp.). Załącznik A do normy PN-EN15227:2008 nie ma zastosowania. Wymogi zawarte w normie PN- EN15227:2008, sekcja 6, należy stosować w odniesieniu do wyżej podanych referencyjnych scenariuszy kolizji. W celu ograniczenia skutków zderzenia z przeszkodą na torze czoła Pojazdu powinny być wyposażone w odchylacz przeszkód. Wymogi, które muszą spełniać odchylacze przeszkód określono w normie PN- EN15227: tabela 3 i pkt Podnoszenie na linach i podnoszenie podnośnikiem Mocowanie urządzeń do konstrukcji pudła Zgodne z wymaganiami TSI LOC&PAS p Producent oznaczy na pojeździe konstrukcyjne punkty podnoszenia. Możliwość podnoszenie na linach wymagana jest tylko dla pojedynczych wagonów po ich rozłączeniu z Pojazdu. Konstrukcja powinna wytrzymać obciążenia określone w normie PN-EN :2010 (pkt i 6.3.3). Producent przedstawi poziom odporności pudeł pojazdu na trwałe odkształcenia i przełomy można udowodnić za pomocą obliczeń lub testów, zgodnie z warunkami określonymi normą PN-EN :2010, pkt Wymagania w zakresie mocowania urządzeń zgodne z wymaganiami TSI LOC&PAS p

9 3.1.7 Służbowe i towarowe drzwi wejściowe Cechy mechaniczne szkła (innego niż szyby czołowe) Pojazd powinien mieć pomieszczenie przeznaczone dla załogi pociągu i do przewozu przesyłek ekspresowych zgodne z wymaganiami TSI LOC&PAS p Wejście do pomieszczenia powinny być od wewnątrz Pojazdu. Pozostałe wymagania zgodne z UIC 560. Powierzchnia pomieszczenia 3,5 4 m 2, miejsca siedzące z oparciem dla dwóch osób. Aranżacja pomieszczenia wg oferty producenta, zatwierdzonej przez zamawiającego. Zgodne z wymaganiami TSI LOC&PAS p Szkło, z którego wykonane są szyby (łącznie z lustrami), powinno być szkłem laminowanym lub hartowanym i zgodnym z UIC 564-1:1990, UIC 560:2002 i PN- 85/B13059 (lub innymi równoważnymi w zakresie wymagań) dotyczącymi jakości i obszaru użytkowania, i tym samym ograniczać do minimum zagrożenie odniesienia obrażeń przez pasażerów i personel w przypadku stłuczenia się szkła Stany obciążenia i rozkład mas Zgodne z wymaganiami TSI LOC&PAS p Należy ustalić stany obciążenia określone normą PN- EN 15663:2009, pkt 6.1 (pociągi dużej prędkości i dalekobieżne). Przyjęta hipoteza dotycząca osiągania powyższych stanów obciążenia powinna być zgodna z normą PN- EN 15663:2009 (obciążenie użytkowe na m² w obszarach z miejscami do stania i w obszarach obsługi); są one uzasadnione i udokumentowane w dokumentacji ogólnej wg pkt TSI LOC&PAS. 32

10 3.2. Oddziaływanie między pojazdem szynowym a torem i skrajnią Skrajnia Zgodne z wymaganiami TSI LOC&PAS p i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 października 2005 r. w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych (Dz. U. z dnia 28 października 2005 r.). Kinematyczny kontur odniesienia, wraz ze związanymi z nim zasadami powinien mieścić się w zarysie odniesienia G1 (zgodnie z TSI Infrastruktura systemu kolei konwencjonalnych, pkt ). Zakładany współczynnik kołysania bocznego (lub podatności) do celów obliczeń skrajni należy uzasadnić na podstawie obliczeń lub pomiarów określonych normą PN-EN :2010. Skrajnia pantografu powinna być zweryfikowana na podstawie obliczeń, zgodnie z normą PN-EN :2010, pkt. A.3.12, w celu zapewnienia zgodności obwiedni pantografu z mechaniczną kinetyczną skrajnią pantografu, co jako takie jest ustalone zgodnie z załącznikiem E do TSI Energia systemu kolei konwencjonalnych dla: - geometrii ślizgacza B3 wg PN-EN napięciu zasilania 3 kv DC Kołysanie boczne pantografu, wymienione w TSI Energia systemu kolei konwencjonalnych, pkt , i uwzględnione w obliczeniach mechanicznej skrajni kinematycznej powinno wynikać z obliczeń lub pomiarów określonych normą PN-EN : Nacisk na oś i naciski koła Parametr: nacisk na oś Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p Maksymalna wartość nacisku dla żadnej z osi nie powinna przekroczyć 18,5 t przy normalnym obciążeniu użytkowym Nacisk koła Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p Parametry taboru mające wpływ na systemy naziemne Charakterystyki taboru dotyczące kompatybilności z systemami wykrywania pociągów Charakterystyki taboru dotyczące zgodności z systemami wykrywania pociągów w oparciu o obwody torowe Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p oraz Opracowaniem Instytutu Kolejnictwa nr 4430/10 i Opracowaniem Centrum Naukowo Technicznego Kolejnictwa nr 3195/23. Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p oraz Opracowaniem Instytutu Kolejnictwa nr 4430/10 i Opracowaniem Centrum Naukowo Technicznego Kolejnictwa nr 3195/23. 33

11 Charakterystyki taboru dotyczące zgodności z systemami wykrywania taboru na podstawie liczników osi Charakterystyki taboru dotyczące zgodności z systemami wykrywania taboru z wykorzystaniem pętli Monitorowanie stanu łożysk osi Dynamiczne zachowanie taboru Bezpieczeństwo przed wykolejeniem podczas jazdy po wichrowatym torze Dynamiczne zachowanie podczas jazdy Wartości dopuszczalne dla bezpieczeństwa podczas jazdy Wartości dopuszczalne dla obciążenia toru Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p oraz Opracowaniem Instytutu Kolejnictwa nr 4430/10 i Opracowaniem Centrum Naukowo Technicznego Kolejnictwa nr 3195/23. Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p oraz Opracowaniem Instytutu Kolejnictwa nr 4430/10 i Opracowaniem Centrum Naukowo Technicznego Kolejnictwa nr 3195/23. Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p oraz Opracowaniem Instytutu Kolejnictwa nr 4430/10 i Opracowaniem Centrum Naukowo Technicznego Kolejnictwa nr 3195/23. Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p Stożkowatość ekwiwalentna Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p Wartości projektowe dla profili nowych kół Eksploatacyjne wartości stożkowatości ekwiwalentnej zestawu kołowego Układ biegowy Projekt konstrukcyjny ramy wózka Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p Wg oferty producenta, zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p Wymagane dwa stopnie sprężynowania, z drugim stopniem pneumatycznym. Prowadzenia łożysk osi bez elementów ciernych. Przenoszenie siły pociągowej i hamującej z ograniczonym do minimum wykorzystaniem elementów ciernych z maksymalnym wykorzystaniem masy napędnej. Przyjęte założenie do celów oceny obciążeń spowodowanych ruchem wózka (wzory i współczynniki), zgodnie z normą PN-EN 13749:2005, załącznik C, należy uzasadnić i udokumentować w dokumentacji technicznej. 34

12 Zestawy kołowe Wg oferty producenta, zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p o rezystancji co najwyżej 50 mω Charakterystyka mechaniczna i geometryczna zestawów kołowych Wg oferty producenta, zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p Charakterystyka mechaniczna i geometryczna kół Wg oferty producenta, wymagane koła kutowalcowane bezobręczowe zgodne z wymaganiami TSI LOC&PAS p Smarowanie obrzeży kół na osiach napędnych Minimalny promień łuku Minimalny promień łuku, jaki ma być pokonany przez Pojazdu m, zgodny z wymaganiami TSI LOC&PAS p Dla eksploatacji na terenie zaplecza technicznego minimalny promień łuku 100 m przy prędkości Pojazdu do 10 km/h Zgarniacze szynowe Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p

13 3.3. Hamowanie Wymagania ogólne Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p Pojazd powinien być wyposażony w hamulce: 1. Pneumatyczny samoczynny ze sterowaniem elektrycznym. Mechaniczne elementy wykonawcze tarcze osadzone na zestawie kołowym. 2. Elektryczny dynamiczny odzyskowy i rezystorowy z samoczynnym wyborem trybu pracy. Zakres, prędkości hamowania elektrycznego km/h do Vmax. Sekwencja hamowania służbowego - Samoczynne przełączanie hamulca dynamicznego z odzyskowego na oporowy w przypadku braku możliwości odbioru energii przez sieć trakcyjną oraz dohamowanie hamulcem pneumatycznym. 3. Postojowy. Pojazd przy stanie obciążenia masa projektowa bez obciążenia użytkowego, bez dostępnego zasilania oraz trwale nieruchoma na zboczu o nachyleniu 35, musi pozostawać unieruchomiona. 4. Szynowy magnetyczny, zgodny z TSI LOC&PAS p Inne wymagania wg UIC , Praca Instytutu Kolejnictwa nr 4430/10 z 2011 r. pt. Określenie o dopuszczalnych poziomach i parametrów zakłóceń dla urządzeń sterowania ruchem kolejowym, praca Centrum Naukowo Technicznego Kolejnictwa nr 3195/23, Praca Centrum Naukowo Technicznego Kolejnictwa nr 3195/23 Pojazd powinien być wyposażony w system hamulca elektropneumatycznego, mostkowania hamulca bezpieczeństwa oraz w system kontroli on-line ciśnienia w cylindrach, względnie w jeden rejestrator ciśnienia w C i PG. Wymagany układ automatycznej próby hamulca umożliwiający przeprowadzenie jej tylko przez maszynistę (uproszczona i szczegółowa próba) z zapisem w rejestratorze Główne wymagania funkcjonalne i wymagania bezpieczeństwa Wymagania funkcjonalne Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p Wymagania bezpieczeństwa Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p Typ układu hamulcowego Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p Pojazd powinien być wyposażone w układ hamulcowy z przewodem hamulcowym zgodnym z układem hamulcowym UIC. W tym celu zasady, które należy stosować określono w UIC 540:

14 3.3.3 Kontrola hamowania Kontrola hamowania nagłego Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p Kontrola hamowania służbowego Kontrola hamowania bezpośredniego Kontrola hamowania dynamicznego Kontrola hamowania postojowego Skuteczność hamowania Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p Wymagania ogólne Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p Hamowanie nagłe Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p Hamowanie służbowe Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p Obliczenia dotyczące Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p pojemności cieplnej Hamulec postojowy Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p Profil przyczepności koła zabezpieczenie przed poślizgiem kół Ograniczenie profilu przyczepności koła Zabezpieczenie przeciwpoślizgowe kół Hamulec dynamiczny układy hamulcowe połączone z trakcją Wskazanie stanu hamowania i awarii Wymagania dla hamulców do celów ratunkowych Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p Pojazd musi być wyposażony w system zabezpieczenia przed poślizgiem kół zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p

15 3.4. Kwestie dotyczące pasażerów Instalacje sanitarne Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p i wg wymagań funkcjonalno-użytkowych (pkt. 6) System nagłośnienia kabiny Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p pasażerskiej: system komunikacji głosowej Alarm dla pasażerów: wymagania funkcjonalne Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p i wg wymagań funkcjonalno-użytkowych (pkt. 6) Instrukcje dotyczące Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p bezpieczeństwa dla pasażerów oznakowanie Urządzenia komunikacyjne dla pasażerów Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p i wg wymagań funkcjonalno-użytkowych (pkt. 6) Drzwi zewnętrzne: wsiadanie i wysiadanie pasażerów Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p i wg wymagań funkcjonalno-użytkowych (pkt. 5.2) Konstrukcja układu drzwi Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p zewnętrznych Drzwi międzywagonowe Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p Klimatyzacja i ogrzewanie, jakość powietrza wewnętrznego Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p i PN- EN i UIC 553. System klimatyzacji i ogrzewania powinien być ze sobą całkowicie zintegrowany. Ogrzewane typu nawiewnego. W przypadku zaniku zasilania musi być zapewniona funkcja przewietrzania przez min. 20 min. Czynnik chłodzący R407C. Sterowanie temperaturą za pomocą termostatów o zakresie regulacji 19 o C -24 o C Okna boczne Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p Szyba zewnętrzna refleksyjna. Rolety nocne. 38

16 3.5. Warunki środowiskowe i skutki działania sił aerodynamicznych Warunki środowiskowe Wysokość nad poziomem morza Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p Wysokość npm do 1200 m Temperatura Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p Temperatura otoczenia od -25ºC do +40ºC Wilgotność powietrza Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p Względna wilgotność powietrza otoczenia max 90% przy 20ºC, średnia roczna wynosi 75% Deszcz Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p i PN- EN :1999, pkt Śnieg, lód i grad Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p i PN- EN :1999, pkt Promieniowanie słoneczne Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p i PN- EN :1999, pkt Odporność na Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p zanieczyszczenia Zjawiska aerodynamiczne Wpływ działania sił aerodynamicznych na pasażerów na peronie Wpływ działania sił aerodynamicznych na pracowników torowych Uderzenia ciśnienia na czoło pociągu Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p

17 3.6. Światła zewnętrzne oraz dźwiękowe i wizualne urządzenia ostrzegawcze Światła zewnętrzne Światła czołowe Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p z wypełnieniem wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji 105 (Dz. U. Nr 172, poz. 1444, z 2006 r. z późn. zmianami). Reflektory LED, zgodne z PN-EN 13272:2012 i PN-K :2002, 2 szt. poniżej okna kabiny z lewej i prawej strony na ścianie czołowej; 1 szt. umieszczona w osi pojazdu nad linią wyznaczoną przez reflektory dolne; działanie i własności fotometryczne zgodne z kartą UIC 534 umożliwiające łatwą wymianę zużytych źródeł światła z wnętrza lub z zewnątrz zespołu Światła sygnałowe Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p z wypełnieniem wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji 105 (Dz. U. Nr 172, poz. 1444, z 2006 r. z późn. zmianami) Światła końca pociągu Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p z wypełnieniem wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji 105 (Dz. U. Nr 172, poz. 1444, z 2006 r. z późn. zmianami). 2 sztuki typu LED zgodnie z PN-K :2002 i kartą UIC 651; działanie i własności fotometryczne zgodne z kartą UIC 880, dostępne z wnętrza lub z zewnątrz zespołu umożliwiające łatwą wymianę zużytych źródeł światła. Wymagana możliwość mocowania przenośnych sygnałów końca pociągu i flag Sterowanie światłami Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p z wypełnieniem wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji 105 (Dz. U. Nr 172, poz. 1444, z 2006 r. z późn. zmianami) Sygnał dźwiękowy (akustyczne urządzenie ostrzegawcze) Wymagania ogólne Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p i PN- EN :2007, UIC 644, PN-K Poziomy dźwięku urządzenia ostrzegawczego Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p PN- EN :2007, UIC 644, PN-K

18 Zabezpieczenie Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p i UIC Sterowanie sygnałem dźwiękowym Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p i UIC 644, uruchamianie ręczne i nożne Urządzenia trakcyjne i elektryczne Osiągi trakcyjne Wymagania ogólne Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p Wymagania dotyczące osiągów trakcyjnych Zasilanie Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p Wymagane minimalne przyspieszenie rozruchu 0,6 m/s 2 do prędkości 60 km/h Wymagania ogólne Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p i UIC 550. System zasilania trakcyjnego 3 kv prądu stałego Eksploatacja w zakresie Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p napięć Hamulec odzyskowy oddający Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p energię do sieci trakcyjnej Moc maksymalna i prąd Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p maksymalny z sieci trakcyjnej Prąd maksymalny podczas Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p postoju Funkcja pomiaru zużycia energii elektrycznej maksymalnie 200 A na jeden pantograf Wymagany licznik, zgodnie z TSI LOC&PAS p oraz z Wymagania PKP ENERGETYKA S.A. dla urządzeń do pomiaru energii elektrycznej prądu stałego. Decyzja Nr 40/ET Członka Zarządu PKP Energetyka S.A. Dyrektora Technicznego z dnia 22 czerwca 2012 r. 41

19 Bateria akumulatorów Zabudowa akumulatorów zasadowych - akumulatory zasadowe o budowie włóknistej lub w technologii spiekanej, wymagana pojemność baterii będzie musiała wynikać z obliczonego bilansu mocy + 20%, żywotności min 15 lat, mały spadek pojemności przy niskich temperaturach, powinien zapewniać bezawaryjną pracę w temperaturze 30 C +50 C i zapewniać odporność na korozję, wstrząsy i wibracje, brak potrzeby wymiany elektrolitu, 5 letnią gwarancję bezawaryjnej pracy, Wykonawca zobowiązany będzie, w przypadku konieczności wymiany elektrolitu w okresie żywotności dokonać jego wymiany oraz dokonać ładowanie formujące własnym staraniem i na własny koszt. Zastosowane akumulatory powinny posiadać diodę sygnalizacyjną poziomu elektrolitu Wymagania dotyczące pantografu Współdziałanie z przewodami Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p jezdnymi (poziom taboru) - wysokość Zakres wysokości roboczej Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p pantografu Geometria ślizgacza pantografu Obciążalność prądowa pantografu Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p Profil ślizgacza pantografu powinien być taki, jak ustalony w normie EN50367:2006, załącznik B.2, rys. B.3, przy wysokości 340 mm zamiast wymienionych 368 mm, oraz odcinka przewodzącego ślizgacza wynoszącego przynajmniej mm. Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p Wymagany prąd maksymalny dla pantografu podczas postoju pociągu powinien wynosić 200 A Nakładka stykowa Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p Wymagania dla nakładek dopuszczonych do eksploatacji na sieci PKP PLK S.A. są zawarte w instrukcji IET Nacisk statyczny pantografu Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p Siła nacisku pantografu i Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p zachowanie dynamiczne Rozmieszczenie pantografów Wg oferty producenta, wymagane dwa pantografy w zespole. Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p z możliwością odłączania pojedynczego pantografu odłącznikiem WN z wnętrza pojazdu Przejazd przez sekcje separacji faz lub systemów (poziom taboru) Wg oferty producenta, Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p Izolowanie pantografu od pojazdu Wg oferty producenta, Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p

20 Opuszczanie pantografów Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p Pojazd należy wyposażyć w samoczynne urządzenie opuszczające (ADD), które opuszcza pantograf w przypadku awarii ślizgacza, ADD musi spełniać wymagania określone normą EN :2010, pkt Zabezpieczenie elektryczne pociągu Ochrona przed zagrożeniami elektrycznymi Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p Projekt koordynacji zabezpieczeń elektrycznych powinien odpowiadać wymaganiom określonym normą PN-EN 50388:2005, pkt 11 Koordynacja zabezpieczeń ; tabelę 8 w tym punkcie zastępuje się załącznikiem H do TSI Energia systemu kolei konwencjonalnych. Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE Spis treści 1. Przedmiot zamówienia 2. Zgodność konstrukcji Pojazdów z wymaganiami prawnymi 3. Wymagania zasadnicze. 4. Urządzenia bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Minimalne wymagania techniczno-użytkowe dla trzech batalionowych samochodów dowodzenia i łączności

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Minimalne wymagania techniczno-użytkowe dla trzech batalionowych samochodów dowodzenia i łączności OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Minimalne wymagania techniczno-użytkowe dla trzech batalionowych samochodów dowodzenia i łączności Zakup realizowany w ramach projektu pn.: Wsparcie techniczne ratownictwa ekologicznego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 maja 2014 r. Poz. 720 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 13 maja 2014 r.

Warszawa, dnia 30 maja 2014 r. Poz. 720 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 13 maja 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 maja 2014 r. Poz. 720 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie dopuszczania do eksploatacji określonych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 maja 2012 r. Poz. 492 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 2 maja 2012 r.

Warszawa, dnia 10 maja 2012 r. Poz. 492 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 2 maja 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 10 maja 2012 r. Poz. 492 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie interoperacyjności

Bardziej szczegółowo

Leasing ambulansu sanitarnego.

Leasing ambulansu sanitarnego. ... pieczęć zamawiającego SPZOZ /6/DZP/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej zwany dalej Zamawiającym zaprasza Państwa do złożenia oferty w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. na dostawę dziewiętnastu nowych niskopodłogowych autobusów miejskich

Zapytanie ofertowe. na dostawę dziewiętnastu nowych niskopodłogowych autobusów miejskich Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ Wymagania techniczne dla samochodu z drabiną mechaniczną o wysokości ratowniczej min. 30 m

Załącznik nr 6 do SIWZ Wymagania techniczne dla samochodu z drabiną mechaniczną o wysokości ratowniczej min. 30 m Załącznik nr 6 do SIWZ Wymagania techniczne dla samochodu z drabiną mechaniczną o wysokości ratowniczej min. 30 m Lp. Wymagane parametry techniczno użytkowe Uwagi I Warunki ogólne Wypełnia Oferent podając

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia Minimalne wymagania dla średniego samochodu ratowniczo gaśniczego

Opis przedmiotu zamówienia Minimalne wymagania dla średniego samochodu ratowniczo gaśniczego L.p. WT.2370.2.2015 1 załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Minimalne wymagania dla średniego samochodu ratowniczo gaśniczego Wyszczególnienie 1 Warunki ogólne 1.1. Pojazd zabudowany i wyposażony

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DLA SAMOCHODÓW RATOWNICZO- -GAŚNICZYCH I SAMOCHODÓW RATOWNICTWA TECHNICZNEGO PRZEZNACZONYCH DLA OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH

WYMAGANIA DLA SAMOCHODÓW RATOWNICZO- -GAŚNICZYCH I SAMOCHODÓW RATOWNICTWA TECHNICZNEGO PRZEZNACZONYCH DLA OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH ZAKŁAD-LABORATORIUM TECHNICZNEGO WYPOSAŻENIA STRAŻY POŻARNEJ WYMAGANIA DLA SAMOCHODÓW RATOWNICZO- -GAŚNICZYCH I SAMOCHODÓW RATOWNICTWA TECHNICZNEGO PRZEZNACZONYCH DLA OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH Zlecenie

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ LINIE METRA I ICH USYTUOWANIE

WARUNKI TECHNICZNE, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ LINIE METRA I ICH USYTUOWANIE WARUNKI TECHNICZNE, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ LINIE METRA I ICH USYTUOWANIE Warszawa, 2007 r. DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE 1. Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać linie metra i ich usytuowanie, przy

Bardziej szczegółowo

Spis rysunków... 6 Podstawa projektowania... 7 System Sygnalizacji Pożaru... 11 Sterowanie oddymianiem... 50

Spis rysunków... 6 Podstawa projektowania... 7 System Sygnalizacji Pożaru... 11 Sterowanie oddymianiem... 50 Spis rysunków...6 Podstawa projektowania...7 System Sygnalizacji Pożaru...11 Zakres opracowania...12 Opis systemu...12 Centrala sygnalizacji pożarowej...12 Wyniesione panele wskazań i obsługi...13 Integracja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Wielkopolskiego im. generała Stanisława Taczaka 60-867

Bardziej szczegółowo

Gmina Polanica-Zdrój. 57-320 Polanica-Zdrój ul. Jarosława Dąbrowskiego 3, SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Gmina Polanica-Zdrój. 57-320 Polanica-Zdrój ul. Jarosława Dąbrowskiego 3, SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tytuł projektu Numer projektu Program Numer i nazwa dziedziny wsparcia Partnerzy projektu Współpraca jednostek straży pożarnej na czesko-polskim pograniczu, modernizacja wyposażenia i wzajemna pomoc w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT ADRES Kraków, ul. Gołębia 20 INWESTOR Zespół budynków Instytutu Polonistyki UJ OBIEKT WPISANY DO REJESTRU ZABYTKÓW Uniwersytet Jagielloński

Bardziej szczegółowo

KONWERSJA AUTOBUSU Z SILNIKIEM DIESLA NA TROLEJBUS

KONWERSJA AUTOBUSU Z SILNIKIEM DIESLA NA TROLEJBUS Promowanie Elektrycznego Transportu Publicznego KONWERSJA AUTOBUSU Z SILNIKIEM DIESLA NA TROLEJBUS Podręcznik został przygotowany przez autorów w ramach Projektu TROLLEY Projekt TROLLEY jest realizowany

Bardziej szczegółowo

SANITARNA WENTYLACJA MECHANICZNA OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotowe zadanie inwestycyjne obejmuje przebudowę istniejących pomieszczeń Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, budynek

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa Załącznik nr 1 do SIWZ stanowiący jednocześnie załącznik nr 1 do Umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa 1. Nazwa zamówienia: Dostawa i modernizacja wybranych elementów infrastruktury nowej siedziby

Bardziej szczegółowo

Dz.U.2003.32.262 ROZPORZĄDZENIE

Dz.U.2003.32.262 ROZPORZĄDZENIE 03.0. 9 z m. Dz.U.03. 30 Dz.U.003.3.6 ROZPORZĄDZENIE ) ) MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 3 grudnia 00 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z dnia

Bardziej szczegółowo

4. Wstępna koncepcja zagospodarowania inwestycji... 9 4.1 Układ logistyczny terminala... 9 4.2 Stacja benzynowa... 9 4.3 Nabrzeże... 9 4.

4. Wstępna koncepcja zagospodarowania inwestycji... 9 4.1 Układ logistyczny terminala... 9 4.2 Stacja benzynowa... 9 4.3 Nabrzeże... 9 4. Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Informacja o terenie i planowanej inwestycji... 4 2.1 Lokalizacja i stosunki własnościowe... 4 2.2 Stan istniejący... 4 2.3 Warunki wodno-gruntowe, zanieczyszczenia... 4 2.4

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: dostawę pięciu, w tym czterech jednoczłonowych i jednego dwuczłonowego, fabrycznie nowych (rok produkcji 2010) autobusów niskopodłogowych, dla potrzeb komunikacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ Załącznik nr 9 do SIWZ ZNAK EZP/5601/2013 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Rozbudowa i modernizacja sieci LAN, modernizacja serwerowni oraz dostawa sprzętu komputerowego w projekcie: Rozbudowa infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ - Opis zabezpieczeń OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA. Budynek składa się z następujących kondygnacji:

Załącznik nr 6 do SIWZ - Opis zabezpieczeń OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA. Budynek składa się z następujących kondygnacji: Załącznik nr 6 do SIWZ - Opis zabezpieczeń OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 1. ZAŁOŻENIA OGÓLNE. Projektowany obiekt, przewidziany dla masowych imprez sportowych, widowiskowych, targowych itp. będzie miał widownię

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu Zamówienia w ramach projektu pn.:

Opis przedmiotu Zamówienia w ramach projektu pn.: Załącznik nr 9 do SIWZ Opis przedmiotu Zamówienia w ramach projektu pn.: Utworzenie Centrum Usług Wspólnych jako samorządowej platformy świadczenia dojrzałych e-usług publicznych oraz digitalizacji zasobów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Dotyczy projektu: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na montażu kompletnych instalacji solarnych w ramach projektu: Zakup i montaż kolektorów słonecznych

Bardziej szczegółowo

SST IN. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - INSTALACJE NISKOPRĄDOWE

SST IN. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - INSTALACJE NISKOPRĄDOWE SST IN Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - INSTALACJE NISKOPRĄDOWE Dla obiektu Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach Dokumentację opracowali: Krzysztof Duda Przemysław Marek Adam Wiej Katowice,

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian. Lp. Podstawa wprowadzenia zmiany Zakres wprowadzonej zmiany Obowiązuje od dnia. Załączniki 2.1, 2.2, 2.2A, 2.2B, 2.2C, 2.4B, 2.

Wykaz zmian. Lp. Podstawa wprowadzenia zmiany Zakres wprowadzonej zmiany Obowiązuje od dnia. Załączniki 2.1, 2.2, 2.2A, 2.2B, 2.2C, 2.4B, 2. REGULAMIN PRZYDZIELANIA TRAS POCIĄGÓW I KORZYSTANIA Z PRZYDZIELONYCH TRAS POCIĄGÓW PRZEZ LICENCJONOWANYCH PRZEWOŹNIKÓW KOLEJOWYCH W RAMACH ROZKŁADU JAZDY POCIĄGÓW 2014/2015 Warszawa, 2014 Wykaz zmian Lp.

Bardziej szczegółowo

Lp. Parametry techniczne Wymagania techniczne

Lp. Parametry techniczne Wymagania techniczne 1 Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Szczegółowy opis wymagań dla autobusu miejskiego o długości około 9000 mm Lp. Parametry techniczne Wymagania techniczne 1 2 3 Dane ogólne Długość całkowita Szerokość całkowita

Bardziej szczegółowo

1 WPROWADZENIE... 2 1.1 Przedmiot opracowania... 2 1.2 Podstawa opracowania... 2 1.3 Zakres opracowania... 2 2 OPIS ROZWIĄZANIA...

1 WPROWADZENIE... 2 1.1 Przedmiot opracowania... 2 1.2 Podstawa opracowania... 2 1.3 Zakres opracowania... 2 2 OPIS ROZWIĄZANIA... SPIS TREŚCI: 1 WPROWADZENIE... 2 1.1 Przedmiot opracowania... 2 1.2 Podstawa opracowania... 2 1.3 Zakres opracowania... 2 2 OPIS ROZWIĄZANIA... 3 3 SYSTEM SSP... 6 3.1 Charakterystyka budynku... 6 3.2

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY W zakresie zadania inwestycyjnego pt. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wąsewo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY W zakresie zadania inwestycyjnego pt. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wąsewo Oznaczenie sprawy: AW.271.4.10.2014 Załącznik nr 1 do SIWZ ZAŁĄCZNIK NR 1. Program Funkcjonalno-Użytkowy PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY W zakresie zadania inwestycyjnego pt. Przeciwdziałanie wykluczeniu

Bardziej szczegółowo

TOM III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WSTĘP

TOM III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WSTĘP TOM III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WSTĘP na zadanie pn.: Budowa zintegrowanego systemu zarządzania ruchem i transportem publicznym w mieście Legnica Opis przedmiotu zamówienia sporządzono za pomocą dokumentów:

Bardziej szczegółowo