Znak postępowania: BFZ4-073-PU-36/2012

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Znak postępowania: BFZ4-073-PU-36/2012"

Transkrypt

1 Załącznik 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Spis treści 1. Przedmiot zamówienia 2. Zgodność konstrukcji Pojazdów z wymaganiami prawnymi 3. Wymagania zasadnicze. 4. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu. 5. Wymagania funkcjonalno-użytkowe. 6. Urządzenia rejestrujące 7. Wymagania eksploatacyjne. 8. Wymagania dla pomieszczeń i wyposażenia części barowej Pojazdu 24

2 1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zakup 20 elektrycznych zespołów trakcyjnych, zwanych dalej Pojazdami, do obsługi relacji międzyregionalnych w kategorii pociągów TLK wraz z usługą ich utrzymania technicznego. Pojazdy będą eksploatowane na liniach różnej kategorii o prędkościach maksymalnych 160 km/h i więcej, przy czym wymaga się dostawy Pojazdów o prędkości maksymalnej co najmniej 160 km/h. Linie na których będą eksploatowane Pojazdy będą wyposażone w różne systemy sterowania ruchem: system ERTMS zarówno poziomu 1 jak i poziomu 2 system krajowy SHP. Pojazdy będą eksploatowane przy zasilaniu trakcyjnym 3 kv prądu stałego. Maksymalna moc pobierana przez pociąg nie powinna przekraczać 3,5 MW, przy czym Pojazdy należy wyposażyć w przełącznik do progowego lub ciągłego ograniczania pobieranej mocy przy ograniczonej wydolności systemu zasilania trakcyjnego. Wybór zakresu ograniczenia pobieranej mocy będzie odbywać się przez maszynistę. Wymagane jest rezerwowanie urządzeń o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa i komfortu pasażerów oraz systemów ich zasilania elektrycznego dla zapewnienia wysokiej niezawodności Pojazdów. Zestawienie Pojazdu będzie predefiniowane fabrycznie z możliwością zmiany ilości wagonów w trakcie dalszej eksploatacji. Dopuszczalne są konstrukcje wagonów na wspólnych wózkach (Jacoba) lub na dwóch własnych wózkach. Maksymalna długość Pojazdu może wynosić do 150 m dla umożliwienia trakcji podwójnej (w godzinach szczytowych lub sezonie oraz w relacjach częściowo łączonych) w pociągu o długości do 300 m. Wyposażenie Pojazdu ma zapewniać komfortowe warunki podróżowania o czasie przejazdu do 6 godzin. Wykonawca, który dostarczy Pojazdy będące przedmiotem zamówienia, zobowiązany jest do świadczenia począwszy od daty dostawy pierwszego z Pojazdów do momentu skierowania go do naprawy głównej poziomu P5, nie krócej niż przez okres 15 lat, i nie dłużej niż lat 16, usług utrzymania technicznego o zakresie spełniającym cztery pierwsze poziomy utrzymania pojazdów kolejowych (poziom 1, poziom 2, poziom 3, poziom 4) wg Załącznika nr 3 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 października 2005 r. w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych (Dz. U. Nr 212, poz z późn. zm.). Części niezbędne do wykonywania usług serwisowych zapewnia Wykonawca. Utrzymanie techniczne Pojazdów ma zapewnić spełnić wymagania prawne na terenie RP, łącznie z wymaganiami w zakresie bezpieczeństwa. Wykonawca ma także zapewnić certyfikację zakładu utrzymania taboru do obsługi Pojazdów z chwilą wejścia w życie wspólnych unijnych wymagań w tym zakresie zgodnych z dyrektywą 2008/110. Wykonawca powinien dysponować własnym zapleczem technicznym do utrzymania technicznego Pojazdów przy czym lokalizacje tego zaplecza mogą być w następujących węzłach kolejowych: Warszawa, Kraków i Łódź. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia na własny koszt Pojazdów trakcyjnych do następujących stacji: Warszawa Wschodnia, Kraków Płaszów lub Kraków Główny, Łódź Kaliska lub Łódź Fabryczna stosownie do bieżącego rozkładu jazdy. Koszt dostarczenia Pojazdów od miejsca utrzymania do stacji początkowej/końcowej pokrywa Wykonawca. 25

3 Relacje obsługiwane przez Pojazdy będą następujące: a) Warszawa Kutno Toruń Bydgoszcz; b) Olsztyn Warszawa Kielce Kraków; c) Gdynia Bydgoszcz Kutno Łódź - Częstochowa Katowice; d) Kraków Miechów linia CMK Opoczno Łódź Kutno Konin Poznań i dalej do Szczecina dla wybranych pociągów. Dla każdej z tych relacji przewiduje się od 4 do 7 par pociągów na dobę, stosownie do przyjmowanych przez zamawiającego rozkładów jazdy.. Rys. 1. Relacje do obsługi Pojazdami trakcyjnymi. 26

4 Tabela 1 Zasadnicze parametry techniczne i warunki eksploatacji Pojazdów Lp. Parametr Wymaganie 1. Szerokość toru 1435 mm 2. Skrajnia Maksymalnie G1 wg EN Napięcie zasilania 3 kv DC 4. Maksymalny nacisku osi na tor 18,5 t 5. Maksymalne pochylenie 35 podłużne 6. Układ osi Wg oferty producenta 7. Ilość osi napędnych Minimum 20% całkowitej liczby osi 8. Całkowita masa w stanie służbowym (pojazd przygotowany do jazdy wyposażony w 100% materiałów eksploatacyjnych wraz z obsługą) 9. Wysokość podłogi nad główką szyny w strefie wejścia do pojazdu 300 t Wg oferty producenta. Konstrukcja stopniu wejściowych musi umożliwiać swobodne wejście z peronów o wysokości od 380 do 800 mm. Wykonawca przedstawi studium wsiadania i wysiadania z Pojazdu, z uwzględnieniem wymagań dla osób z ograniczoną mobilnością oraz podróżnych z rowerami i wózkami dziecięcymi, wykazujące spełnienie wymagań zawartych w Opisie Przedmiotu Zamówienia. 10. Liczba miejsc Ilość miejsc siedzących nie mniej niż 360 ±2%, ilość miejsc w 1 klasie 60. Jako stałe miejsca siedzące nie zalicza się miejsc usytuowanych bokiem do kierunku jazdy i miejsc składanych. 11. Długość składu pociągu nie więcej niż 150 m +2% 12. Maksymalna prędkość eksploatacyjna 13. Funkcja pomiaru zużycia energii elektrycznej 14. Projektowa kategoria bezpieczeństwa pożarowego 15. Dopuszczalna indukcja pola elektromagnetycznego w przedziałach dla pasażerów i pomieszczeniach dla obsługi pociągu Co najmniej 160 km/h Licznik energii elektrycznej w pojeździe A, eksploatacja w tunelach o długości od 1 do 5 km Nie może przekraczać poziomu 2 mt 27

5 Lp. Parametr Wymaganie 16. Napęd trakcyjny Falownik główne w technologii IGBT chłodzone cieczą lub powietrzem. Silniki asynchroniczne chłodzone powietrzem poprzez wentylatory zewnętrzne (intensywność chłodzenia niezależna od prędkości obrotowej silnika) lub silniki z magnesami trwałymi w technologii PMM. 2. Zgodność konstrukcji Pojazdów z wymaganiami prawnymi Konstrukcja i parametry Pojazdów muszą spełniać wymogi odpowiednich specyfikacji technicznych interoperacyjności (TSI), obowiązujących w dniu ogłoszenia przetargu oraz norm i przepisów wyszczególnionych w specyfikacjach TSI. W zagadnieniach otwartych w specyfikacjach TSI obowiązują krajowe regulacje lub rozwiązania zaproponowane przez Wykonawcę, które spełniają wymagania zasadnicze zawarte w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej o interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie 2008/57/WE (Dz.U.UE L z dnia 18 lipca 2008 r. z późn.zm.) i które spełniają wymagania zasadnicze zawarte w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei (Dz. U pozycja 492 ze zm.). W zagadnieniach nie uregulowanych specyfikacjami TSI obowiązują inne regulacje ogólne w zakresie niezbędnym do uzyskania zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji typu pojazdu kolejowego. 28

6 Tabela 2 Wykaz specyfikacji TSI mających zastosowanie do Pojazdów będących przedmiotem zamówienia nazwa specyfikacji przedmiot regulacji stan prawny CR TSI LOC&PAS CR TSI NOI CR TSI CCS TSI SRT TSI PRM TSI TAP pojazdy trakcyjne i wagony pasażerskie dopuszczalne poziomy emisji hałasu przez tabor kolejowy sterowanie ruchem kolejowym tunele kolejowe udogodnienia dla osób z ograniczaną mobilnością aplikacje telematyczne dla przewozów pasażerskich przyjęta decyzją Komisji Europejskiej 2011/291, uzupełniona decyzją 2012/464 załącznik XI przyjęta decyzją Komisji Europejskiej 2011/229, uzupełniona decyzją 2012/464 załącznik VIII przyjęta decyzją Komisji Europejskiej 2012/88 przyjęta decyzją Komisji Europejskiej 2008/163, uzupełniona decyzją 2011/291 i 2012/464 załącznik II przyjęta decyzją Komisji Europejskiej 2008/164, uzupełniona decyzją 2012/464 załącznik III przyjęta rozporządzeniem Komisji Europejskiej 454/2011 uzupełniona rozporządzeniem 662/2012 W zakresie wymagań nie objętych odnośnymi specyfikacjami TSI obowiązują aktualne ogólne regulacje prawne. W zagadnieniach otwartych w specyfikacjach TSI obowiązują krajowe regulacje lub rozwiązania zaproponowane przez Wykonawcę, które spełniają wymagania zasadnicze zawarte w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej o interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie 2008/57/WE (Dz.U.UE.L z późn. zm.) i które spełniają wymagania zasadnicze zawarte w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 maja 2012 r. (Dz.U.2012 pozycja 492 ze zm.). Dopuszcza się możliwość zastosowanie specyfikacji HS RST (decyzja Komisji Europejskiej 2008/232 uzupełniona decyzją 2012/464 załącznik VI) z uwzględnieniem wymagań zawartych w pkt TSI LOC&PAS. W przypadkach wątpliwych wykonawca jest zobowiązany do dokonywania pisemnych uzgodnień z Prezesem Urzędu Transportu Kolejowego. Pojazd musi posiadać opracowaną dokumentację systemu utrzymania zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 października 2005 r. w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych (Dz. U. Nr 212 poz.1771 z późn. zm.). Dokumentacja musi być dostarczona Zamawiającemu w terminie 3 miesięcy przed dostawą pierwszego Pojazdu. W przypadku konieczności naniesienia poprawek w d.s.u., wynikłych w procesie zatwierdzania tej dokumentacji w UTK, obowiązek ten spoczywa na Wykonawcy. 29

7 3. Wymagania zasadnicze 3.1. Konstrukcja oraz części mechaniczne Interfejsy mechaniczne Sprzęg wewnętrzny Wg oferty producenta, zgodny wymaganiami TSI LOC&PAS p Dla Pojazdów w rozwiązaniu przegubowym przegub między dwoma pojazdami wykorzystującymi wspólny układ biegowy musi spełniać wymagania wymienione w normie PN-EN :2010, pkt i Sprzęg końcowy Pojazdy muszą być wyposażone w sprzęg automatyczny z możliwością sprzęgania mechanicznego, pneumatycznego i elektrycznego z Pojazdami tego samego typu wg oferty producenta zgodny wymaganiami TSI LOC&PAS p oraz kartą UIC 648:2001. Niezamierzone rozłączenie sprzęgu powinno powodować samoczynne uruchomienie zespolonego hamulca pneumatycznego Sprzęg ratunkowy Pojazd powinien mieć możliwość holowania przez pojazd wyposażony w standardowy sprzęg śrubowy. Pojazd powinien być tak zaprojektowany tak, aby możliwe było przewożenie sprzęgu ratunkowego na jego pokładzie. Wymagania dla sprzęgu zgodne z TSI LOC&PAS p i UIC 648: Dostęp dla personelu do Zgodne z TSI LOC&PAS p i UIC 521:1987 sprzęgania / rozprzęgania Przejścia międzywagonowe Zgodnie z TSI LOC&PAS p ciśnieniowo-szczelne wg oferty producenta. Przejścia między wagonami powinny umożliwiać swobodne przemieszczanie się podróżnych. Przejścia międzywagonowe powinny być oddzielone od przedziałów pasażerskich ścianą działową. Zalecane jest wykonanie ścian działowych ze szkła lub innych materiałów o zbliżonych właściwościach użytkowych. Drzwi do przejścia międzywagonowego powinny być uruchamiane przez podróżnego sygnałem z przycisku usytuowanego na nich. Sygnał ten powinien uruchamiać także drzwi do przejścia z sąsiedniego wagonu. Zamykanie drzwi powinno być automatyczne po zwłoce czasowej regulowanej wg wymagań zamawiającego w granicach 5 10 s Wytrzymałość konstrukcji pojazdu Szerokość drzwi przejściowych minimum 600 mm. Zgodnie z TSI LOC&PAS p Materiał nadwozia (konstrukcja i poszycie) - aluminium lub stal o minimalnej odporności na korozję 15 lat. 30

8 3.1.4 Bezpieczeństwo bierne Zgodne z wymaganiami TSI LOC&PAS p Aby spełnić te wymogi funkcjonalne, Pojazd powinien odpowiadać szczegółowym wymogom wymienionym w normie PN-EN15227:2008 odnoszącej się do projektowej kategorii odporności zderzeniowej C-I (jak w normie PN-EN15227:2008, sekcja 4, tabela 1), o ile poniżej nie określono inaczej. Należy brać pod uwagę następujące cztery referencyjne scenariusze zderzenia opisano w normie PN-EN15227:2008, sekcja 5, tabela 2: scenariusz 1: zderzenie czołowe dwóch jednakowych jednostek; scenariusz 2: zderzenie czołowe z wagonem towarowym; scenariusz 3: zderzenie jednostki z dużym pojazdem drogowym na przejeździe kolejowym; scenariusz 4: uderzenie jednostki w niską przeszkodę (np. w samochód na przejeździe kolejowym, w zwierzę, skałę itp.). Załącznik A do normy PN-EN15227:2008 nie ma zastosowania. Wymogi zawarte w normie PN- EN15227:2008, sekcja 6, należy stosować w odniesieniu do wyżej podanych referencyjnych scenariuszy kolizji. W celu ograniczenia skutków zderzenia z przeszkodą na torze czoła Pojazdu powinny być wyposażone w odchylacz przeszkód. Wymogi, które muszą spełniać odchylacze przeszkód określono w normie PN- EN15227: tabela 3 i pkt Podnoszenie na linach i podnoszenie podnośnikiem Mocowanie urządzeń do konstrukcji pudła Zgodne z wymaganiami TSI LOC&PAS p Producent oznaczy na pojeździe konstrukcyjne punkty podnoszenia. Możliwość podnoszenie na linach wymagana jest tylko dla pojedynczych wagonów po ich rozłączeniu z Pojazdu. Konstrukcja powinna wytrzymać obciążenia określone w normie PN-EN :2010 (pkt i 6.3.3). Producent przedstawi poziom odporności pudeł pojazdu na trwałe odkształcenia i przełomy można udowodnić za pomocą obliczeń lub testów, zgodnie z warunkami określonymi normą PN-EN :2010, pkt Wymagania w zakresie mocowania urządzeń zgodne z wymaganiami TSI LOC&PAS p

9 3.1.7 Służbowe i towarowe drzwi wejściowe Cechy mechaniczne szkła (innego niż szyby czołowe) Pojazd powinien mieć pomieszczenie przeznaczone dla załogi pociągu i do przewozu przesyłek ekspresowych zgodne z wymaganiami TSI LOC&PAS p Wejście do pomieszczenia powinny być od wewnątrz Pojazdu. Pozostałe wymagania zgodne z UIC 560. Powierzchnia pomieszczenia 3,5 4 m 2, miejsca siedzące z oparciem dla dwóch osób. Aranżacja pomieszczenia wg oferty producenta, zatwierdzonej przez zamawiającego. Zgodne z wymaganiami TSI LOC&PAS p Szkło, z którego wykonane są szyby (łącznie z lustrami), powinno być szkłem laminowanym lub hartowanym i zgodnym z UIC 564-1:1990, UIC 560:2002 i PN- 85/B13059 (lub innymi równoważnymi w zakresie wymagań) dotyczącymi jakości i obszaru użytkowania, i tym samym ograniczać do minimum zagrożenie odniesienia obrażeń przez pasażerów i personel w przypadku stłuczenia się szkła Stany obciążenia i rozkład mas Zgodne z wymaganiami TSI LOC&PAS p Należy ustalić stany obciążenia określone normą PN- EN 15663:2009, pkt 6.1 (pociągi dużej prędkości i dalekobieżne). Przyjęta hipoteza dotycząca osiągania powyższych stanów obciążenia powinna być zgodna z normą PN- EN 15663:2009 (obciążenie użytkowe na m² w obszarach z miejscami do stania i w obszarach obsługi); są one uzasadnione i udokumentowane w dokumentacji ogólnej wg pkt TSI LOC&PAS. 32

10 3.2. Oddziaływanie między pojazdem szynowym a torem i skrajnią Skrajnia Zgodne z wymaganiami TSI LOC&PAS p i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 października 2005 r. w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych (Dz. U. z dnia 28 października 2005 r.). Kinematyczny kontur odniesienia, wraz ze związanymi z nim zasadami powinien mieścić się w zarysie odniesienia G1 (zgodnie z TSI Infrastruktura systemu kolei konwencjonalnych, pkt ). Zakładany współczynnik kołysania bocznego (lub podatności) do celów obliczeń skrajni należy uzasadnić na podstawie obliczeń lub pomiarów określonych normą PN-EN :2010. Skrajnia pantografu powinna być zweryfikowana na podstawie obliczeń, zgodnie z normą PN-EN :2010, pkt. A.3.12, w celu zapewnienia zgodności obwiedni pantografu z mechaniczną kinetyczną skrajnią pantografu, co jako takie jest ustalone zgodnie z załącznikiem E do TSI Energia systemu kolei konwencjonalnych dla: - geometrii ślizgacza B3 wg PN-EN napięciu zasilania 3 kv DC Kołysanie boczne pantografu, wymienione w TSI Energia systemu kolei konwencjonalnych, pkt , i uwzględnione w obliczeniach mechanicznej skrajni kinematycznej powinno wynikać z obliczeń lub pomiarów określonych normą PN-EN : Nacisk na oś i naciski koła Parametr: nacisk na oś Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p Maksymalna wartość nacisku dla żadnej z osi nie powinna przekroczyć 18,5 t przy normalnym obciążeniu użytkowym Nacisk koła Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p Parametry taboru mające wpływ na systemy naziemne Charakterystyki taboru dotyczące kompatybilności z systemami wykrywania pociągów Charakterystyki taboru dotyczące zgodności z systemami wykrywania pociągów w oparciu o obwody torowe Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p oraz Opracowaniem Instytutu Kolejnictwa nr 4430/10 i Opracowaniem Centrum Naukowo Technicznego Kolejnictwa nr 3195/23. Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p oraz Opracowaniem Instytutu Kolejnictwa nr 4430/10 i Opracowaniem Centrum Naukowo Technicznego Kolejnictwa nr 3195/23. 33

11 Charakterystyki taboru dotyczące zgodności z systemami wykrywania taboru na podstawie liczników osi Charakterystyki taboru dotyczące zgodności z systemami wykrywania taboru z wykorzystaniem pętli Monitorowanie stanu łożysk osi Dynamiczne zachowanie taboru Bezpieczeństwo przed wykolejeniem podczas jazdy po wichrowatym torze Dynamiczne zachowanie podczas jazdy Wartości dopuszczalne dla bezpieczeństwa podczas jazdy Wartości dopuszczalne dla obciążenia toru Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p oraz Opracowaniem Instytutu Kolejnictwa nr 4430/10 i Opracowaniem Centrum Naukowo Technicznego Kolejnictwa nr 3195/23. Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p oraz Opracowaniem Instytutu Kolejnictwa nr 4430/10 i Opracowaniem Centrum Naukowo Technicznego Kolejnictwa nr 3195/23. Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p oraz Opracowaniem Instytutu Kolejnictwa nr 4430/10 i Opracowaniem Centrum Naukowo Technicznego Kolejnictwa nr 3195/23. Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p Stożkowatość ekwiwalentna Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p Wartości projektowe dla profili nowych kół Eksploatacyjne wartości stożkowatości ekwiwalentnej zestawu kołowego Układ biegowy Projekt konstrukcyjny ramy wózka Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p Wg oferty producenta, zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p Wymagane dwa stopnie sprężynowania, z drugim stopniem pneumatycznym. Prowadzenia łożysk osi bez elementów ciernych. Przenoszenie siły pociągowej i hamującej z ograniczonym do minimum wykorzystaniem elementów ciernych z maksymalnym wykorzystaniem masy napędnej. Przyjęte założenie do celów oceny obciążeń spowodowanych ruchem wózka (wzory i współczynniki), zgodnie z normą PN-EN 13749:2005, załącznik C, należy uzasadnić i udokumentować w dokumentacji technicznej. 34

12 Zestawy kołowe Wg oferty producenta, zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p o rezystancji co najwyżej 50 mω Charakterystyka mechaniczna i geometryczna zestawów kołowych Wg oferty producenta, zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p Charakterystyka mechaniczna i geometryczna kół Wg oferty producenta, wymagane koła kutowalcowane bezobręczowe zgodne z wymaganiami TSI LOC&PAS p Smarowanie obrzeży kół na osiach napędnych Minimalny promień łuku Minimalny promień łuku, jaki ma być pokonany przez Pojazdu m, zgodny z wymaganiami TSI LOC&PAS p Dla eksploatacji na terenie zaplecza technicznego minimalny promień łuku 100 m przy prędkości Pojazdu do 10 km/h Zgarniacze szynowe Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p

13 3.3. Hamowanie Wymagania ogólne Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p Pojazd powinien być wyposażony w hamulce: 1. Pneumatyczny samoczynny ze sterowaniem elektrycznym. Mechaniczne elementy wykonawcze tarcze osadzone na zestawie kołowym. 2. Elektryczny dynamiczny odzyskowy i rezystorowy z samoczynnym wyborem trybu pracy. Zakres, prędkości hamowania elektrycznego km/h do Vmax. Sekwencja hamowania służbowego - Samoczynne przełączanie hamulca dynamicznego z odzyskowego na oporowy w przypadku braku możliwości odbioru energii przez sieć trakcyjną oraz dohamowanie hamulcem pneumatycznym. 3. Postojowy. Pojazd przy stanie obciążenia masa projektowa bez obciążenia użytkowego, bez dostępnego zasilania oraz trwale nieruchoma na zboczu o nachyleniu 35, musi pozostawać unieruchomiona. 4. Szynowy magnetyczny, zgodny z TSI LOC&PAS p Inne wymagania wg UIC , Praca Instytutu Kolejnictwa nr 4430/10 z 2011 r. pt. Określenie o dopuszczalnych poziomach i parametrów zakłóceń dla urządzeń sterowania ruchem kolejowym, praca Centrum Naukowo Technicznego Kolejnictwa nr 3195/23, Praca Centrum Naukowo Technicznego Kolejnictwa nr 3195/23 Pojazd powinien być wyposażony w system hamulca elektropneumatycznego, mostkowania hamulca bezpieczeństwa oraz w system kontroli on-line ciśnienia w cylindrach, względnie w jeden rejestrator ciśnienia w C i PG. Wymagany układ automatycznej próby hamulca umożliwiający przeprowadzenie jej tylko przez maszynistę (uproszczona i szczegółowa próba) z zapisem w rejestratorze Główne wymagania funkcjonalne i wymagania bezpieczeństwa Wymagania funkcjonalne Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p Wymagania bezpieczeństwa Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p Typ układu hamulcowego Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p Pojazd powinien być wyposażone w układ hamulcowy z przewodem hamulcowym zgodnym z układem hamulcowym UIC. W tym celu zasady, które należy stosować określono w UIC 540:

14 3.3.3 Kontrola hamowania Kontrola hamowania nagłego Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p Kontrola hamowania służbowego Kontrola hamowania bezpośredniego Kontrola hamowania dynamicznego Kontrola hamowania postojowego Skuteczność hamowania Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p Wymagania ogólne Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p Hamowanie nagłe Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p Hamowanie służbowe Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p Obliczenia dotyczące Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p pojemności cieplnej Hamulec postojowy Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p Profil przyczepności koła zabezpieczenie przed poślizgiem kół Ograniczenie profilu przyczepności koła Zabezpieczenie przeciwpoślizgowe kół Hamulec dynamiczny układy hamulcowe połączone z trakcją Wskazanie stanu hamowania i awarii Wymagania dla hamulców do celów ratunkowych Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p Pojazd musi być wyposażony w system zabezpieczenia przed poślizgiem kół zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p

15 3.4. Kwestie dotyczące pasażerów Instalacje sanitarne Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p i wg wymagań funkcjonalno-użytkowych (pkt. 6) System nagłośnienia kabiny Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p pasażerskiej: system komunikacji głosowej Alarm dla pasażerów: wymagania funkcjonalne Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p i wg wymagań funkcjonalno-użytkowych (pkt. 6) Instrukcje dotyczące Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p bezpieczeństwa dla pasażerów oznakowanie Urządzenia komunikacyjne dla pasażerów Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p i wg wymagań funkcjonalno-użytkowych (pkt. 6) Drzwi zewnętrzne: wsiadanie i wysiadanie pasażerów Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p i wg wymagań funkcjonalno-użytkowych (pkt. 5.2) Konstrukcja układu drzwi Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p zewnętrznych Drzwi międzywagonowe Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p Klimatyzacja i ogrzewanie, jakość powietrza wewnętrznego Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p i PN- EN i UIC 553. System klimatyzacji i ogrzewania powinien być ze sobą całkowicie zintegrowany. Ogrzewane typu nawiewnego. W przypadku zaniku zasilania musi być zapewniona funkcja przewietrzania przez min. 20 min. Czynnik chłodzący R407C. Sterowanie temperaturą za pomocą termostatów o zakresie regulacji 19 o C -24 o C Okna boczne Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p Szyba zewnętrzna refleksyjna. Rolety nocne. 38

16 3.5. Warunki środowiskowe i skutki działania sił aerodynamicznych Warunki środowiskowe Wysokość nad poziomem morza Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p Wysokość npm do 1200 m Temperatura Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p Temperatura otoczenia od -25ºC do +40ºC Wilgotność powietrza Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p Względna wilgotność powietrza otoczenia max 90% przy 20ºC, średnia roczna wynosi 75% Deszcz Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p i PN- EN :1999, pkt Śnieg, lód i grad Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p i PN- EN :1999, pkt Promieniowanie słoneczne Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p i PN- EN :1999, pkt Odporność na Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p zanieczyszczenia Zjawiska aerodynamiczne Wpływ działania sił aerodynamicznych na pasażerów na peronie Wpływ działania sił aerodynamicznych na pracowników torowych Uderzenia ciśnienia na czoło pociągu Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p

17 3.6. Światła zewnętrzne oraz dźwiękowe i wizualne urządzenia ostrzegawcze Światła zewnętrzne Światła czołowe Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p z wypełnieniem wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji 105 (Dz. U. Nr 172, poz. 1444, z 2006 r. z późn. zmianami). Reflektory LED, zgodne z PN-EN 13272:2012 i PN-K :2002, 2 szt. poniżej okna kabiny z lewej i prawej strony na ścianie czołowej; 1 szt. umieszczona w osi pojazdu nad linią wyznaczoną przez reflektory dolne; działanie i własności fotometryczne zgodne z kartą UIC 534 umożliwiające łatwą wymianę zużytych źródeł światła z wnętrza lub z zewnątrz zespołu Światła sygnałowe Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p z wypełnieniem wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji 105 (Dz. U. Nr 172, poz. 1444, z 2006 r. z późn. zmianami) Światła końca pociągu Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p z wypełnieniem wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji 105 (Dz. U. Nr 172, poz. 1444, z 2006 r. z późn. zmianami). 2 sztuki typu LED zgodnie z PN-K :2002 i kartą UIC 651; działanie i własności fotometryczne zgodne z kartą UIC 880, dostępne z wnętrza lub z zewnątrz zespołu umożliwiające łatwą wymianę zużytych źródeł światła. Wymagana możliwość mocowania przenośnych sygnałów końca pociągu i flag Sterowanie światłami Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p z wypełnieniem wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji 105 (Dz. U. Nr 172, poz. 1444, z 2006 r. z późn. zmianami) Sygnał dźwiękowy (akustyczne urządzenie ostrzegawcze) Wymagania ogólne Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p i PN- EN :2007, UIC 644, PN-K Poziomy dźwięku urządzenia ostrzegawczego Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p PN- EN :2007, UIC 644, PN-K

18 Zabezpieczenie Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p i UIC Sterowanie sygnałem dźwiękowym Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p i UIC 644, uruchamianie ręczne i nożne Urządzenia trakcyjne i elektryczne Osiągi trakcyjne Wymagania ogólne Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p Wymagania dotyczące osiągów trakcyjnych Zasilanie Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p Wymagane minimalne przyspieszenie rozruchu 0,6 m/s 2 do prędkości 60 km/h Wymagania ogólne Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p i UIC 550. System zasilania trakcyjnego 3 kv prądu stałego Eksploatacja w zakresie Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p napięć Hamulec odzyskowy oddający Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p energię do sieci trakcyjnej Moc maksymalna i prąd Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p maksymalny z sieci trakcyjnej Prąd maksymalny podczas Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p postoju Funkcja pomiaru zużycia energii elektrycznej maksymalnie 200 A na jeden pantograf Wymagany licznik, zgodnie z TSI LOC&PAS p oraz z Wymagania PKP ENERGETYKA S.A. dla urządzeń do pomiaru energii elektrycznej prądu stałego. Decyzja Nr 40/ET Członka Zarządu PKP Energetyka S.A. Dyrektora Technicznego z dnia 22 czerwca 2012 r. 41

19 Bateria akumulatorów Zabudowa akumulatorów zasadowych - akumulatory zasadowe o budowie włóknistej lub w technologii spiekanej, wymagana pojemność baterii będzie musiała wynikać z obliczonego bilansu mocy + 20%, żywotności min 15 lat, mały spadek pojemności przy niskich temperaturach, powinien zapewniać bezawaryjną pracę w temperaturze 30 C +50 C i zapewniać odporność na korozję, wstrząsy i wibracje, brak potrzeby wymiany elektrolitu, 5 letnią gwarancję bezawaryjnej pracy, Wykonawca zobowiązany będzie, w przypadku konieczności wymiany elektrolitu w okresie żywotności dokonać jego wymiany oraz dokonać ładowanie formujące własnym staraniem i na własny koszt. Zastosowane akumulatory powinny posiadać diodę sygnalizacyjną poziomu elektrolitu Wymagania dotyczące pantografu Współdziałanie z przewodami Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p jezdnymi (poziom taboru) - wysokość Zakres wysokości roboczej Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p pantografu Geometria ślizgacza pantografu Obciążalność prądowa pantografu Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p Profil ślizgacza pantografu powinien być taki, jak ustalony w normie EN50367:2006, załącznik B.2, rys. B.3, przy wysokości 340 mm zamiast wymienionych 368 mm, oraz odcinka przewodzącego ślizgacza wynoszącego przynajmniej mm. Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p Wymagany prąd maksymalny dla pantografu podczas postoju pociągu powinien wynosić 200 A Nakładka stykowa Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p Wymagania dla nakładek dopuszczonych do eksploatacji na sieci PKP PLK S.A. są zawarte w instrukcji IET Nacisk statyczny pantografu Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p Siła nacisku pantografu i Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p zachowanie dynamiczne Rozmieszczenie pantografów Wg oferty producenta, wymagane dwa pantografy w zespole. Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p z możliwością odłączania pojedynczego pantografu odłącznikiem WN z wnętrza pojazdu Przejazd przez sekcje separacji faz lub systemów (poziom taboru) Wg oferty producenta, Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p Izolowanie pantografu od pojazdu Wg oferty producenta, Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p

20 Opuszczanie pantografów Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p Pojazd należy wyposażyć w samoczynne urządzenie opuszczające (ADD), które opuszcza pantograf w przypadku awarii ślizgacza, ADD musi spełniać wymagania określone normą EN :2010, pkt Zabezpieczenie elektryczne pociągu Ochrona przed zagrożeniami elektrycznymi Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p Projekt koordynacji zabezpieczeń elektrycznych powinien odpowiadać wymaganiom określonym normą PN-EN 50388:2005, pkt 11 Koordynacja zabezpieczeń ; tabelę 8 w tym punkcie zastępuje się załącznikiem H do TSI Energia systemu kolei konwencjonalnych. Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p

Zmiana nr 2 treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Zmiana nr 2 treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia SPÓŁKA AKCYJNA 00-848 Warszawa ul. Żelazna 59a tel.: (022) 47 34 372 fax: (022) 47 34 333 e-mail: magdalena.czajka@intercity.pl BFZ4-073-1135/2013 Warszawa, 2013-10-21 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Zmiana nr 1 treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Zmiana nr 1 treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia SPÓŁKA AKCYJNA 00-848 Warszawa ul. Żelazna 59a tel.: (022) 47 34 372 fax: (022) 47 34 333 e-mail: magdalena.czajka@intercity.pl BFZ4-073-1012/2013 Warszawa, 2013-09-26 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) DECYZJE

(Akty o charakterze nieustawodawczym) DECYZJE 26.5.2011 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 139/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) DECYZJE DECYZJA KOMISJI z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjności odnoszącej

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 173

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 173 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 173 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 12 grudnia 2016 r. Nazwa i adres jednostki

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 173

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 173 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 173 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 4 Data wydania: 31 grudnia 2015 r. Nazwa i adres jednostki

Bardziej szczegółowo

Elektryczne zespoły trakcyjne

Elektryczne zespoły trakcyjne Elektryczne zespoły trakcyjne Naszą misją jest spełnianie obecnych i przyszłych oczekiwań krajowych i zagranicznych właścicieli taboru szynowego poprzez budowę, unowocześnianie oraz naprawę taboru, przy

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA BUSA DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

CHARAKTERYSTYKA BUSA DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Zał. nr 1 do formularza oferty CHARAKTERYSTYKA BUSA DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Miejski Zakład Komunikacji w Krotoszynie Sp. Z o.o. www.mzk.krotoszyn.pl Kryterium

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl znak sprawy: DP.VIII.3321-1/10 Zielona Góra, 2010-02-12 WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja TSI Pojazdy trakcyjne i wagony pasażerskie. Zakres proponowanej legislacji i harmonogram wdrożenia. Jan Raczyński

Specyfikacja TSI Pojazdy trakcyjne i wagony pasażerskie. Zakres proponowanej legislacji i harmonogram wdrożenia. Jan Raczyński Specyfikacja TSI Pojazdy trakcyjne i wagony pasażerskie. Zakres proponowanej legislacji i harmonogram wdrożenia Jan Raczyński 1 Standaryzacja i wymagania prawne Cele unijnego projektu standaryzacji w transporcie

Bardziej szczegółowo

Zakres podsystemu Energia

Zakres podsystemu Energia Prace ERA nad TSI CR ENE: Przyszły zakres unifikacji wymagań dla zasilania trakcyjnego oraz stan zaawansowania prac ERA nad specyfikacją TSI dla kolei konwencjonalnych w zakresie zasilania trakcyjnego,

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE SAMOCHODU OSOBOWEGO, OCHRONNEGO POWYŻEJ 5 MIEJSC. Oferta Wykonawcy - oferowane parametry 1 2 3 4 5

PARAMETRY TECHNICZNE SAMOCHODU OSOBOWEGO, OCHRONNEGO POWYŻEJ 5 MIEJSC. Oferta Wykonawcy - oferowane parametry 1 2 3 4 5 /pieczęć / PARAMETRY TECHNICZNE SAMOCHODU OSOBOWEGO, OCHRONNEGO POWYŻEJ 5 MIEJSC Lp. Wyszczególnienie Opis DANE TECHNICZNE 1. Silnik wysokoprężny spełniający normę emisji spalin min. EURO 5 2. Maksymalna

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie dostawy pojazdów drogowo szynowych

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie dostawy pojazdów drogowo szynowych Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie dostawy pojazdów drogowo szynowych 1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych, jednego typu, 5 pojazdów drogowo-szynowych.

Bardziej szczegółowo

Podstawowy zakres badań technicznych

Podstawowy zakres badań technicznych Podstawowy zakres badań technicznych dla typów budowli o badanie zgodności z wymaganiami określonymi we właściwych, dla danego typu budowli, specyfikacjach technicznych i dokumentach normalizacyjnych;

Bardziej szczegółowo

Oferowane 15 autobusów, posiadających co najmniej 40 miejsc siedzących dla podróżnych, o których mowa w pkt 1 lit. b) rozdziału III SIWZ.

Oferowane 15 autobusów, posiadających co najmniej 40 miejsc siedzących dla podróżnych, o których mowa w pkt 1 lit. b) rozdziału III SIWZ. Załącznik nr 2a do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.. miejscowość, data WYMAGANIA I OPIS TECHNICZNY DO OFERTY (każda ze stron powinna być podpisana) Dane wykonawcy (firma, adres korespondencyjny,

Bardziej szczegółowo

Parametry techniczne pojazdu wymagane przez Zamawiającego (1) Z wyposażeniem

Parametry techniczne pojazdu wymagane przez Zamawiającego (1) Z wyposażeniem Załącznik nr 3 do zaproszenia Specyfikacja techniczna samochodu 9 osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z możliwością przewożenia 1 osoby na wózku inwalidzkim Parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Nr sprawy: RZP-II-WI/22/DZP-1/2014 Załącznik Nr 6 do SIWZ Z SPECYFIKACJA TECHNICZNA Oferowany samochód ciężarowy: - marka: - model:. OPIS/Minimalny wymagany parametr Parametr techniczny oferowany przez

Bardziej szczegółowo

Spalinowe zespoły trakcyjne

Spalinowe zespoły trakcyjne Spalinowe zespoły trakcyjne Naszą misją jest spełnianie obecnych i przyszłych oczekiwań krajowych i zagranicznych właścicieli taboru szynowego poprzez budowę, unowocześnianie oraz naprawę taboru, przy

Bardziej szczegółowo

Znak postępowania: BFZ4-073-PU-46/2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE

Znak postępowania: BFZ4-073-PU-46/2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE Spis treści 1. Przedmiot zamówienia 2. Zgodnośd konstrukcji Pojazdów z wymaganiami prawnymi 3. Wymagania zasadnicze. 4. Urządzenia bezpieczeostwa

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE Spis treści 1. Przedmiot zamówienia 2. Zgodność konstrukcji Pojazdów z wymaganiami prawnymi 3. Wymagania zasadnicze. 4. Urządzenia bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest Dostawa fabrycznie nowych samochodów dla jednostek organizacyjnych podległych Ministerstwu Sprawiedliwości. CZĘŚĆ 1 Dostawa 1 sztuki samochodu osobowego

Bardziej szczegółowo

*poniższa oferta dotyczy wyłącznie 2 sztuk

*poniższa oferta dotyczy wyłącznie 2 sztuk d e a l e r Informacja techniczna wraz z ofertą handlową dla 2sztuk autobusów miejskich marki KAPENA / IVECO typ Iveco 65 C Urby dostępnych w terminie 7 dni od uzyskania pierwszego zamówienia. *poniższa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 sierpnia 2012 r. Poz. 918

Warszawa, dnia 10 sierpnia 2012 r. Poz. 918 Warszawa, dnia 10 sierpnia 2012 r. Poz. 918 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie zakresu badań koniecznych do uzyskania świadectwa

Bardziej szczegółowo

Podstawowe wymagania dla wagonów pasażerskich dla zapewnienia dostępności kolei dla osób o ograniczonych możliwościach ruchowych

Podstawowe wymagania dla wagonów pasażerskich dla zapewnienia dostępności kolei dla osób o ograniczonych możliwościach ruchowych Podstawowe wymagania dla wagonów pasażerskich dla zapewnienia dostępności kolei dla osób o ograniczonych możliwościach ruchowych Opracował: mgr inż. Marceli Lalik Zakład Pojazdów Szynowych CNTK 2008-01-30

Bardziej szczegółowo

SRT TSI CR Bezpieczeństwo w tunelach kolejowych. Wprowadzenie do normy. Jolanta Maria Radziszewska-Wolińska

SRT TSI CR Bezpieczeństwo w tunelach kolejowych. Wprowadzenie do normy. Jolanta Maria Radziszewska-Wolińska SRT TSI CR Bezpieczeństwo w tunelach kolejowych. Wprowadzenie do normy pr EN 45 545 Jolanta Maria Radziszewska-Wolińska 1 ZAKRES SRT TSI CR 2 1. Definiuje spójny pakiet środków obejmujących podsystemy:

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA. Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA. Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Numer ogłoszenia: 8932-2015; data zamieszczenia: 14.01.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 7004-2015 data 12.01.2015 r.

Bardziej szczegółowo

POCIĄGI KDP NA LINIACH KONWENCJONALNYCH

POCIĄGI KDP NA LINIACH KONWENCJONALNYCH POCIĄGI KDP NA LINIACH KONWENCJONALNYCH Artur Rojek Witold Groll Standardy Kolei Dużych Prędkości w Polsce: Decyzja Komisji 2008/232/WE z dnia 21 lutego 2008 r. dotycząca specyfikacji technicznej interoperacyjności

Bardziej szczegółowo

ElektrycznE Zespoły TrakcyjnE

ElektrycznE Zespoły TrakcyjnE ElektrycznE Zespoły TrakcyjnE nowoczesne rozwiązania dla transportu kolejowego ElektrycznE ZespÓłY TrakcyjnE Impuls nowoczesność i komfort Najnowsze produkty Spółki NEWAG S.A. - Elektryczne Zespoły Trakcyjne

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 20 Specyfikacja techniczna zakupu taboru dla SKA_5pojazdow_pesa

Załącznik nr 20 Specyfikacja techniczna zakupu taboru dla SKA_5pojazdow_pesa Załącznik nr 20 Specyfikacja techniczna zakupu taboru dla SKA_5pojazdow_pesa Strona 1 z 5 Wymagania techniczne dla lekkich pojazdów pasażerskich do obsługi kolejowego ruchu regionalnego. 1. Uwagi wstępne.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 742

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 742 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 742 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8, Data wydania: 16 maja 2016 r. Nazwa i adres AB 742 INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

Proces dopuszczenia do eksploatacji typu/z typem budowli, urządzeń oraz pojazdów kolejowych

Proces dopuszczenia do eksploatacji typu/z typem budowli, urządzeń oraz pojazdów kolejowych INSTRUKCJA CERTYFIKACJI WYROBÓW ICW 009 Proces dopuszczenia do eksploatacji typu/z typem budowli, urządzeń oraz pojazdów kolejowych zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA OFEROWANEGO POJAZDU. Minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego

SPECYFIKACJA TECHNICZNA OFEROWANEGO POJAZDU. Minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego Załącznik nr 4 SPECYFIKACJA TECHNICZNA OFEROWANEGO POJAZDU Lp. 1 Minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego Rok produkcji 2012 lub 2013, fabrycznie nowy, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych

Bardziej szczegółowo

PL-Gdynia: Usługi w zakresie transportu drogowego 2013/S 039-060531

PL-Gdynia: Usługi w zakresie transportu drogowego 2013/S 039-060531 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:60531-2013:text:pl:html PL-Gdynia: Usługi w zakresie transportu drogowego 2013/S 039-060531 Zarząd Komunikacji Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Elektryczne zespoły trakcyjne

Elektryczne zespoły trakcyjne Elektryczne zespoły trakcyjne Naszą misją jest spełnianie obecnych i przyszłych oczekiwań krajowych i zagranicznych właścicieli taboru szynowego poprzez budowę, unowocześnianie oraz naprawę taboru, przy

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna samochodu 9 osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z możliwością przewożenia 2 osób na wózku inwalidzkim

Specyfikacja techniczna samochodu 9 osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z możliwością przewożenia 2 osób na wózku inwalidzkim Zał. Nr 1A do SIWZ Specyfikacja techniczna samochodu 9 osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z możliwością przewożenia 2 osób na wózku inwalidzkim Parametry techniczne pojazdu wymagane

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA $#guid{ B4F776BA-BD28-43 9F-A3E1-7 167EDED F221}# $ Załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia PREK-251/02/2008 1 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA Załącznik Nr 5 do SIWZ utrzymania w czystości wagonów

Bardziej szczegółowo

Polskie Normy zharmonizowane opublikowane do Wykaz norm z dyrektywy znajduje się również na

Polskie Normy zharmonizowane opublikowane do Wykaz norm z dyrektywy znajduje się również na Załącznik nr 4 Dyrektywa 2008/57/WE Polskie Normy zharmonizowane opublikowane do 31.12.2013 Wykaz norm z dyrektywy znajduje się również na www.pkn.pl Według Dziennika Urzędowego UE (2013/C 345/03) z 26.11.2013

Bardziej szczegółowo

Interfejs pomiędzy taborem a podsystemami Ruch, Sterowanie i Aplikacje telematyczne

Interfejs pomiędzy taborem a podsystemami Ruch, Sterowanie i Aplikacje telematyczne Interfejs pomiędzy taborem a podsystemami Ruch, Sterowanie i Aplikacje telematyczne Marek Pawlik, PKP PLK S.A. Interfejs RST do OPE, CCS i TAP Marek Pawlik, PKP PLK S.A. Tabela 9: Interfejs z podsystemem

Bardziej szczegółowo

Wymiana dźwigów szpitalnych w Szpitalu Wojewódzkim im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu przy ul. Armii Krajowej 7

Wymiana dźwigów szpitalnych w Szpitalu Wojewódzkim im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu przy ul. Armii Krajowej 7 Załącznik nr... Wymiana dźwigów szpitalnych w Szpitalu Wojewódzkim im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu przy ul. Armii Krajowej 7 I. Zestawienie parametrów technicznych dla nowych dźwigów

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Producent i model oferowanego aparatu. Cena netto.. Kwota VAT Cena brutto

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Producent i model oferowanego aparatu. Cena netto.. Kwota VAT Cena brutto Załącznik nr 1, znak sprawy DG-2501/8573/1142/11 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie nr 1 wirówka mikrolitowa szt.1 Producent i model oferowanego aparatu. Cena netto.. Kwota VAT

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TSI Loc&PasI TSI PRM AKTUALIZACJA 2015 W KONSTRUKCJI NOWOCZESNYCH POJAZDÓW SZYNOWYCH

WYMAGANIA TSI Loc&PasI TSI PRM AKTUALIZACJA 2015 W KONSTRUKCJI NOWOCZESNYCH POJAZDÓW SZYNOWYCH WYMAGANIA TSI Loc&PasI TSI PRM AKTUALIZACJA 2015 W KONSTRUKCJI NOWOCZESNYCH POJAZDÓW SZYNOWYCH mgr inŝ. Andrzej Zbieć, mgr inŝ. Marceli Lalik Instytut Kolejnictwa, Warszawa Wymagania TSI PRM Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

KOMISJA DECYZJE. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 341/1. (Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

KOMISJA DECYZJE. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 341/1. (Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa) Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 341/1 II (Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa) DECYZJE KOMISJA DECYZJA KOMISJI z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Parametry techniczno-użytkowe zamawianych pojazdów dopuszczonych do eksploatacji w okresie przejściowym

Parametry techniczno-użytkowe zamawianych pojazdów dopuszczonych do eksploatacji w okresie przejściowym Załącznik nr 3a do umowy nr... z dnia.. Parametry techniczno-użytkowe zamawianych pojazdów dopuszczonych do eksploatacji w okresie przejściowym 1. Wymagania ogólne dla wszystkich typów (Mn, Sn, Pn): 1.1.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Umowy. OPIS PRZEDMIOTU UMOWY po sprostowaniu. Zadanie 1 - Dostawa samochodów osobowych klasy C/D - 10 szt.

Załącznik nr 1 do Umowy. OPIS PRZEDMIOTU UMOWY po sprostowaniu. Zadanie 1 - Dostawa samochodów osobowych klasy C/D - 10 szt. OPIS PRZEDMIOTU UMOWY po sprostowaniu Załącznik nr 1 do Umowy Zadanie 1 - Dostawa samochodów osobowych klasy C/D - 10 szt. Marka, model oferowanego samochodu:. 1. Specyfikacja techniczna samochodu: o Rok

Bardziej szczegółowo

SMPZ-3. Zastosowania. Własności techniczne. mechaniczne. SMOKE MASTER Panel kontrolny

SMPZ-3. Zastosowania. Własności techniczne. mechaniczne. SMOKE MASTER Panel kontrolny 1 003 SMOKE MASTER Panel kontrolny (dla regulacji ciśnienia w układach napowietrzania klatek schodowych) SMPZ-3 Skala x:x Panel kontrolny służy do zdalnej kontroli systemu regulacji ciśnienia SMOKE MASTER

Bardziej szczegółowo

TOM II. szczegółowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy linii kolejowych. z wychylnym pudłem) TOM II SKRAJNIA BUDOWLANA LINII KOLEJOWYCH

TOM II. szczegółowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy linii kolejowych. z wychylnym pudłem) TOM II SKRAJNIA BUDOWLANA LINII KOLEJOWYCH szczegółowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy linii kolejowych do prędkości V max 200 km/h (dla taboru konwencjonalnego) / 250 km/h (dla taboru z wychylnym pudłem) SKRAJNIA BUDOWLANA LINII

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy ZP/1/ZOW/2013 Załącznik nr 1f) do SIWZ

Numer sprawy ZP/1/ZOW/2013 Załącznik nr 1f) do SIWZ Numer sprawy ZP/1/ZOW/2013 Załącznik nr 1f) do SIWZ Wymagania minimalne dla sześciu lekkich samochodów ratowniczo-gaśniczych Samochody fabrycznie nowe nie rejestrowane Pojazdy 1 i 2 z 6 OSP NIEMCE OSP

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis wymagań technicznych dla autobusu podmiejskiego

Szczegółowy opis wymagań technicznych dla autobusu podmiejskiego Załącznik Nr B do SIWZ Szczegółowy opis wymagań technicznych dla autobusu podmiejskiego Parametr Opis parametrów wymaganych przez Zamawiającego 1. Podstawowe wymiary 1.1.Wymiary zewnętrzne 10,5-12,0 m

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 Załącznik nr 4 do SIWZ/Nr 1 do umowy Nr postępowania OI/IP/031/2015 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 1. Założenia ogólne System telewizji przemysłowej/dozorowej ma być integralną

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Raciechowice: Zakup i dostawa dwóch używanych samochodów pożarniczych dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Czasławiu z przeznaczeniem na cele ochrony przeciwpożarowej Numer ogłoszenia: 138816-2010;

Bardziej szczegółowo

Samochód ciężarowy TYP A - szt. 19

Samochód ciężarowy TYP A - szt. 19 CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA SAMOCHÓD CIĘŻAROWY TYP A 19 SZTUK Samochód marki:., model. za cenę za sztukę: netto: złotych brutto:.. złotych L.p. 1. Dane ogólne Samochód ciężarowy TYP A - szt. 19 Minimalne wymagania

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna autobusów

Specyfikacja techniczna autobusów Załącznik nr 6 do SIWZ Specyfikacja techniczna autobusów Niepodzielone fragmenty tabeli należy uznać za wspólne dla obydwu typów autobusów 1. Pojemność autobusu - ilość pasażerskich miejsc siedzących od

Bardziej szczegółowo

METODY OCENY ZGODNOŚCI DLA SKŁADNIKÓW INTEROPERACYJNOŚCI I PODSYSTEMÓW. Andrzej Żurkowski Grzegorz Stencel

METODY OCENY ZGODNOŚCI DLA SKŁADNIKÓW INTEROPERACYJNOŚCI I PODSYSTEMÓW. Andrzej Żurkowski Grzegorz Stencel METODY OCENY ZGODNOŚCI DLA SKŁADNIKÓW I PODSYSTEMÓW Andrzej Żurkowski Grzegorz Stencel PLAN PREZENTACJI 1. Moduły procedur oceny zgodności, przydatności do stosowania i weryfikacji 2. Moduły dotyczące

Bardziej szczegółowo

Regulator napięcia transformatora

Regulator napięcia transformatora Regulator napięcia transformatora Zastosowanie Regulator RNTr-1 Wykorzystywany jest do stabilizacji napięcia na stacjach elektroenergetycznych lub końcach energetycznych linii przesyłowych. Przeznaczony

Bardziej szczegółowo

ul. Zygmunta Augusta 11 85-082 Bydgoszcz tel. +48 52 33 91 104 fax: +48 52 33 91 114 marketing@pesa.pl www.pesa.pl

ul. Zygmunta Augusta 11 85-082 Bydgoszcz tel. +48 52 33 91 104 fax: +48 52 33 91 114 marketing@pesa.pl www.pesa.pl ul. Zygmunta Augusta 11 85-082 Bydgoszcz tel. +48 52 33 91 104 fax: +48 52 33 91 114 marketing@pesa.pl www.pesa.pl Naszą misją jest spełnianie obecnych i przyszłych oczekiwań krajowych i zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego Nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Samochód i wyposażenie fabrycznie nowe MARKA I MODEL OFEROWANEGO POJAZDU

Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego Nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Samochód i wyposażenie fabrycznie nowe MARKA I MODEL OFEROWANEGO POJAZDU Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego Nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Samochód i wyposażenie fabrycznie nowe MARKA I MODEL OFEROWANEGO POJAZDU. Rok produkcji. 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie

Bardziej szczegółowo

DOSTOSOWANIE TABORU I PROCEDUR PKP Intercity DO OBSŁUGI OSÓB Z OGRANICZONĄ MOBILNOŚCIĄ

DOSTOSOWANIE TABORU I PROCEDUR PKP Intercity DO OBSŁUGI OSÓB Z OGRANICZONĄ MOBILNOŚCIĄ DOSTOSOWANIE TABORU I PROCEDUR PKP Intercity DO OBSŁUGI OSÓB Z OGRANICZONĄ MOBILNOŚCIĄ Kamil Wójcicki Biuro Sprzedaży PKP Intercity S.A. Warszawa, 30 stycznia 2008 r. Konkretne działania na rzecz osób

Bardziej szczegółowo

Opel Vivaro 2.5 CDTI 146KM Van L2H1 2.9t. Cena (brutto): zł. Komfort. Bezpieczeństwo. Elektrycznie sterowane szyby boczne przednie

Opel Vivaro 2.5 CDTI 146KM Van L2H1 2.9t. Cena (brutto): zł. Komfort. Bezpieczeństwo. Elektrycznie sterowane szyby boczne przednie Opel Vivaro 2.5 CDTI 146KM Van L2H1 2.9t Cena (brutto): 102 450 zł Typ nadwozia dostawcze Pojemność silnika (ccm) 2464 Moc silnika 146 Rodzaj paliwa diesel Typ silnika 2.5 CDTI 146KM Pojemność bagażnika

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 389142-2011; data zamieszczenia: 21.11.2011 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 389142-2011; data zamieszczenia: 21.11.2011 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 382236-2011 z dnia 2011-11-16 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa Opis przedmiotu zamówienia 1. Zamówienie obejmuje dostawę samochodu typu MINIBUS oraz pięciu samochodów

Bardziej szczegółowo

Minimalne wymagania zamawiającego WÓZ ZAOPATRZENIA W WODĘ WODNIARKA

Minimalne wymagania zamawiającego WÓZ ZAOPATRZENIA W WODĘ WODNIARKA Lp. Opis Minimalne wymagania zamawiającego Spełnienie wymagania Tak/ Nie 1. Przedmiot zamówienia WÓZ ZAOPATRZENIA W WODĘ WODNIARKA 2. Ilość: 1 3. Przeznaczenie Termin dostawy loco PL Lublin S.A. Pojazd

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE ELEKTRYCZNEGO ZESPOŁU TRAKCYJNEGO

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE ELEKTRYCZNEGO ZESPOŁU TRAKCYJNEGO WKD10b-0241P-22/2009 Załącznik nr 5 do SIWZ PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE ELEKTRYCZNEGO ZESPOŁU TRAKCYJNEGO Lp. Opis parametru EZT Wymagane parametry Oferowane parametry / Deklaracje Wykonawcy 1 2 3

Bardziej szczegółowo

Zmiana nr 2 treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Zmiana nr 2 treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia SPÓŁKA AKCYJNA Biuro Zakupów Centralnych 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 53 tel.: (022) 47 34 372 fax: (022) 47 34 333 e-mail: magdalena.czajka@intercity.pl BFZ4-073-273/2013 Warszawa, 2013-03-27 Wykonawcy

Bardziej szczegółowo

Warunki techniczno-eksploatacyjne autobusów klasy mega

Warunki techniczno-eksploatacyjne autobusów klasy mega Nr sprawy DZ.381-1-3/14 Warunki techniczno-eksploatacyjne autobusów klasy mega Lp. Cecha, parametr, zespół, instalacja 1.1. Wymagania Zamawiającego Autobusy powinny spełniać warunki określone w rozporządzeniu

Bardziej szczegółowo

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny Zał. Nr 5 do SIWZ/ nr 1 do umowy Postępowanie nr OI/UP/145/2014 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU 2014 1. Założenia ogólne Instalacja systemu sygnalizacji włamania i napadu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OGÓLNE. Załącznik nr 1 do SIWZ, sprawa numer WAT.272.3.2014.CO. 1. Przedmiot opracowania.

WYMAGANIA OGÓLNE. Załącznik nr 1 do SIWZ, sprawa numer WAT.272.3.2014.CO. 1. Przedmiot opracowania. Załącznik nr 1 do SIWZ, sprawa numer WAT.272.3.2014.CO WYMAGANIA OGÓLNE 1. Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest wykonanie dostawy mobilnej linii diagnostycznej wybudowanej na bazie kontenera

Bardziej szczegółowo

IMPREZA 07MY * * Moc (kw/km) Skrzynia biegów Pojemność (cm 3 ) Cena

IMPREZA 07MY * * Moc (kw/km) Skrzynia biegów Pojemność (cm 3 ) Cena 01 IMPREZA 07MY Moc (kw/km) Skrzynia biegów Pojemność (cm 3 ) Cena Wersja sedan Impreza 2.5 WRX 000 Impreza 2.5 WRX SUN Impreza 2.5 WRX STI 77/105 77/105 manualna automatyczna 1498 1498 18 160 19 490 118/160

Bardziej szczegółowo

OFERTA AMBULANS TYPU B

OFERTA AMBULANS TYPU B OFERTA AMBULANS TYPU B Volkswagen Transporter L2H2 2,0 TDI (rok produkcji 2014), 140 KM Zabudowa rok 2015 używany (tylko pokazy), na liczniku 3,5 tys. km Zabudowa przedziału medycznego: 1. Ogrzewanie i

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1. BOMBARDIER TRANSPORTATION POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1. BOMBARDIER TRANSPORTATION POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 119289 (22) Data zgłoszenia: 27.08.2010 (19) PL (11) 66241 (13) Y1 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

Modernizacja 7 elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57.

Modernizacja 7 elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57. Modernizacja 7 elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57 www.pesa.pl Modernizacja 7 elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57 dla Województwa Zachodniopomorskiego PESA Bydgoszcz SA 1851 - Wraz

Bardziej szczegółowo

Zakres stosowania specyfikacji TSI

Zakres stosowania specyfikacji TSI Przyszły zakres unifikacji wymagań dla taboru trakcyjnego i pasażerskiego oraz stan zaawansowania prac ERA nad specyfikacją TSI dla kolei konwencjonalnych w zakresie taboru trakcyjnego i pasażerskiego

Bardziej szczegółowo

Przekaźnik mieści się w uniwersalnej obudowie zatablicowej wykonanej z tworzywa niepalnego ABS o wymiarach 72x72x75 mm.

Przekaźnik mieści się w uniwersalnej obudowie zatablicowej wykonanej z tworzywa niepalnego ABS o wymiarach 72x72x75 mm. 1. ZASTOSOWANIE Przekaźnik PS-1 służy do optycznej sygnalizacji zadziałania zabezpieczeń a także sygnalizuje awarię i zakłócenie w pracy urządzeń elektroenergetycznych. Umożliwia wizualizację i powielenie

Bardziej szczegółowo

Szkolenie wstępne Instruktaż stanowiskowy OPERATOR ŻURAWIA. pod red. Bogdana Rączkowskiego

Szkolenie wstępne Instruktaż stanowiskowy OPERATOR ŻURAWIA. pod red. Bogdana Rączkowskiego Szkolenie wstępne Instruktaż stanowiskowy OPERATOR ŻURAWIA pod red. Bogdana Rączkowskiego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

ZANE Z WDROŻENIEM SPECYFIKACJI W POLSCE

ZANE Z WDROŻENIEM SPECYFIKACJI W POLSCE WPŁYW SRT TSI CR NA TABOR I TUNELE KOLEJOWE ORAZ WYZWANIA ZWIĄZANE ZANE Z WDROŻENIEM SPECYFIKACJI W POLSCE Jolanta Radziszewska-Wolińska CENTRUM NAUKOWO-TECHNICZNE KOLEJNICTWA ZAKRES SRT TSI CR 1. Definiuje

Bardziej szczegółowo

I CZEŚĆ ZAMÓWIENIA Maszyny do załadunku lub przeładunku RARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANE PRZEZ WYKONAWCĘ

I CZEŚĆ ZAMÓWIENIA Maszyny do załadunku lub przeładunku RARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANE PRZEZ WYKONAWCĘ Załącznik Nr 14A do SIWZ I CZEŚĆ ZAMÓWIENIA Maszyny do załadunku lub przeładunku RARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANE PRZEZ WYKONAWCĘ Poniższa tabela określa minimalne parametry ładowarki kołowej i spycharki

Bardziej szczegółowo

SKM t 6 INSTRUKCJA OGRZEWANIA I SCHŁADZANIA POCIAGÓW ZŁOŻONYCH Z ELEKTRYCZNYCH ZESPOŁÓW TRAKCYJNYCH ORAZ SPALINOWYCH ZESPOŁÓW TRAKCYJNYCH

SKM t 6 INSTRUKCJA OGRZEWANIA I SCHŁADZANIA POCIAGÓW ZŁOŻONYCH Z ELEKTRYCZNYCH ZESPOŁÓW TRAKCYJNYCH ORAZ SPALINOWYCH ZESPOŁÓW TRAKCYJNYCH SKM t 6 INSTRUKCJA OGRZEWANIA I SCHŁADZANIA POCIAGÓW ZŁOŻONYCH Z ELEKTRYCZNYCH ZESPOŁÓW TRAKCYJNYCH ORAZ SPALINOWYCH ZESPOŁÓW TRAKCYJNYCH Gdynia 2016 1 Uchwała nr 151/2016 Zarządu PKP Szybka Kolej Miejska

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE WYMAGANIA DLA WAGONÓW PASAŻERSKICH PRZYSTOSOWANYCH DO PRZEWOZU OSÓB O OGRANICZONYCH MOŻLIWOŚCIACH RUCHOWYCH WEDŁUG TSI PRM

PODSTAWOWE WYMAGANIA DLA WAGONÓW PASAŻERSKICH PRZYSTOSOWANYCH DO PRZEWOZU OSÓB O OGRANICZONYCH MOŻLIWOŚCIACH RUCHOWYCH WEDŁUG TSI PRM Mgr inż. Marceli Lalik Centrum Naukowo-Techniczne Kolejnictwa PODSTAWOWE WYMAGANIA DLA WAGONÓW PASAŻERSKICH PRZYSTOSOWANYCH DO PRZEWOZU OSÓB O OGRANICZONYCH MOŻLIWOŚCIACH RUCHOWYCH WEDŁUG TSI PRM SPIS

Bardziej szczegółowo

spełnia) lub NIE (gdy silnik nie spełnia wymagań SIWZ) 2. Moc maksymalna [kw] min. 140

spełnia) lub NIE (gdy silnik nie spełnia wymagań SIWZ) 2. Moc maksymalna [kw] min. 140 /pieczęć / Parametry techniczne samochodu Lp. Wyszczególnienie Opis DANE TECHNICZNE Wpisać TAK (gdy silnik 1. Silnik z zapłonem samoczynnym ZS, spełniający normę co najmniej EURO 5 spełnia) lub NIE (gdy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 382236-2011 z dnia 2011-11-16 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa Opis przedmiotu zamówienia 1. Zamówienie obejmuje dostawę samochodu typu MINIBUS oraz pięciu samochodów

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kraków, dnia 17 września 2014r. AD-25-230/14

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kraków, dnia 17 września 2014r. AD-25-230/14 Kraków, dnia 17 września 2014r. AD-25-230/14 ZAPYTANIE OFERTOWE Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup samochodu osobowego o

Bardziej szczegółowo

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe reprezentujące Skarb Państwa Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie,

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe reprezentujące Skarb Państwa Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Znak spr.: EL-2710/05/2009 Szczecin, 19.11.2009 r. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe reprezentujące Skarb Państwa Regionalna

Bardziej szczegółowo

Toromierz Laserowy LASERTOR XTL 2

Toromierz Laserowy LASERTOR XTL 2 Toromierz Laserowy LASERTOR XTL 2 KATOWICE Marzec 2005 TOROMIERZ LASEROWY LASERTOR XTL 2 Toromierz laserowy LASERTOR XTL 2, firmy PROVENTUS Sp. z o.o. jest najnowszym urządzeniem pomiarowym, służącym do

Bardziej szczegółowo

ELMAST F F F ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK. PKWiU Dokumentacja techniczno-ruchowa

ELMAST F F F ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK. PKWiU Dokumentacja techniczno-ruchowa ELMAST BIAŁYSTOK F40-5001 F63-5001 F90-5001 ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE DO W E N T Y L A T O R Ó W PKWiU 31.20.31 70.92 Dokumentacja techniczno-ruchowa 2 ZESTAWY ROZRUCHOWO-ZABEZPIECZAJĄCE F40-5001,

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 5 Opis przedmiotu zamówienia 1. Informacje ogólne. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych urządzeń i wyposażenia warsztatowego stanowiących wyposażenie hali obsługowo-naprawczej

Bardziej szczegółowo

Certyfikacja taboru jako podsystemu. Stanisław Opaliński

Certyfikacja taboru jako podsystemu. Stanisław Opaliński Certyfikacja taboru jako podsystemu Stanisław Opaliński Certyfikacja zgodności - działanie strony trzeciej wykazujące, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowany wyrób, proces,

Bardziej szczegółowo

Warunki techniczno-eksploatacyjne autobusów klasy maxi i mega. Długość autobusu: a) klasy maxi - minimum 11,50 m, b) klasy mega od 17,50 do 18,75 m.

Warunki techniczno-eksploatacyjne autobusów klasy maxi i mega. Długość autobusu: a) klasy maxi - minimum 11,50 m, b) klasy mega od 17,50 do 18,75 m. Nr sprawy DZ.381-1-3/15 klasy maxi i mega Lp. Cecha, parametr, zespół, instalacja 1.1. Wymagania Zamawiającego Autobusy powinny spełniać warunki określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia

Bardziej szczegółowo

Naszą misją jest. spełnianie obecnych i przyszłych oczekiwań. krajowych i zagranicznych właścicieli taboru szynowego. poprzez

Naszą misją jest. spełnianie obecnych i przyszłych oczekiwań. krajowych i zagranicznych właścicieli taboru szynowego. poprzez Lokomotywy Naszą misją jest spełnianie obecnych i przyszłych oczekiwań krajowych i zagranicznych właścicieli taboru szynowego poprzez budowę, unowocześnianie oraz naprawę taboru, przy zapewnieniu dobrej

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska coraz nowocześniejsza

Wielkopolska coraz nowocześniejsza Wielkopolska coraz nowocześniejsza Wielkopolska jest jednym z największych i najpiękniejszych regionów w Polsce. W trosce o wysoką jakość życia mieszkańców od kilkunastu już lat wykorzystuje środki unijne,

Bardziej szczegółowo

SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA

SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA Spis treści 1. OPIS TECHNICZNY STR. 3 2. ZASADA DZIAŁANIA STR. 5 3. ZDALNY MONITORING STR. 6 4. INTERFEJS UŻYTKOWNIKA

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 21 lutego 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 21 lutego 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 47 3102 Poz. 242 242 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 21 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna oferowanych samochodów

Specyfikacja techniczna oferowanych samochodów ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik nr 5 Specyfikacja techniczna oferowanych samochodów Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Techniczna Specyfikacja Interoperacyjności Hałas

Techniczna Specyfikacja Interoperacyjności Hałas Techniczna Specyfikacja Interoperacyjności Hałas Mgr inż. Krzysztof Bracha Laboratorium Badań Taboru 1 Cele TSI - Hałas: Ustalenie dopuszczalnych wartości emisji hałasu od taboru kolejowego Określenie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja TSI-CR LOC&PAS wymagania dla składników interoperacyjności wchodzących w skład taboru

Specyfikacja TSI-CR LOC&PAS wymagania dla składników interoperacyjności wchodzących w skład taboru Specyfikacja TSI-CR LOC&PAS wymagania dla składników interoperacyjności wchodzących w skład taboru mgr inż. Marceli Lalik Zakład Pojazdów Szynowych CNTK dr inż. Jacek Kukulski Laboratorium Badań Taboru

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALATORA

INSTRUKCJA INSTALATORA -1- Zakład Elektroniki COMPAS 05-110 Jabłonna ul. Modlińska 17 B tel. (+48 22) 782-43-15 fax. (+48 22) 782-40-64 e-mail: ze@compas.com.pl INSTRUKCJA INSTALATORA MTR 105 STEROWNIK BRAMKI OBROTOWEJ AS 13

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej.

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej. Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia.. Wymagania techniczne sieci komputerowej. 1. Sieć komputerowa spełnia następujące wymagania techniczne: a) Prędkość przesyłu danych wewnątrz sieci min. 100 Mbps b) Działanie

Bardziej szczegółowo

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP EPPL 1-1 Najnowsza seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy klasy On-Line (VFI), przeznaczonych do współpracy z urządzeniami zasilanymi z jednofazowej sieci energetycznej ~230V: serwery, sieci komputerowe

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DLA TABORU ZGODNIE Z TSI BEZPIECZEŃSTWO W TUNELACH KOLEJOWYCH

WYMAGANIA DLA TABORU ZGODNIE Z TSI BEZPIECZEŃSTWO W TUNELACH KOLEJOWYCH WYMAGANIA DLA TABORU ZGODNIE Z TSI BEZPIECZEŃSTWO W TUNELACH KOLEJOWYCH Jolanta Maria Radziszewska-Wolińska CENTRUM NAUKOWO-TECHNICZNE KOLEJNICTWA ZAKRES SRT TSI CR 1. Definiuje spójny pakiet środków pozwalających

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - wymagania techniczne dla pojazdu szynowego z napędem spalinowym do kolejowych przewozów pasażerskich tzw. autobusu szynowego. 1. Uwagi wstępne

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia r. Projekt z dnia 26 października 2009 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2009 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów wchodzących w skład kolejki turystycznej oraz zakresu ich niezbędnego

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Katowice, dn. 16.08.2016r WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

MIERNIK PARAMETRÓW SIECI NA SZYNÊ TYPU N27D INSTRUKCJA OBS UGI

MIERNIK PARAMETRÓW SIECI NA SZYNÊ TYPU N27D INSTRUKCJA OBS UGI MIERNIK PARAMETRÓW SIECI NA SZYNÊ TYPU N27D INSTRUKCJA OBS UGI 1 Spis treści 1. PRZEZNACZENIE i budowa miernika... 5 2. ZESTAW MIERNIKA... 6 3. WYMAGANIA PODSTAWOWE, BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA... 6 4.

Bardziej szczegółowo

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Gorzów Wlkp., 28.11.2012 r. Postępowanie: BG-IV.272.43.2012 Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zgodnie z art. 38 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U.

Bardziej szczegółowo