OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE"

Transkrypt

1 Załącznik 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE Spis treści 1. Przedmiot zamówienia 2. Zgodność konstrukcji Pojazdów z wymaganiami prawnymi 3. Wymagania zasadnicze. 4. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu. 5. Wymagania funkcjonalno-uŝytkowe. 6. Urządzenia rejestrujące 7. Wymagania eksploatacyjne. 8. Wymagania dla pomieszczeń i wyposaŝenia części barowej Pojazdu 1

2 1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zakup 20 elektrycznych zespołów trakcyjnych, zwanych dalej Pojazdami, do obsługi relacji międzyregionalnych w kategorii pociągów TLK wraz z usługą ich utrzymania technicznego. Pojazdy będą eksploatowane na liniach róŝnej kategorii o prędkościach maksymalnych 160 km/h i więcej, przy czym wymaga się dostawy Pojazdów o prędkości maksymalnej co najmniej 160 km/h. Linie na których będą eksploatowane Pojazdy będą wyposaŝone w róŝne systemy sterowania ruchem: system ERTMS zarówno poziomu 1 jak i poziomu 2 system krajowy SHP. Pojazdy będą eksploatowane przy zasilaniu trakcyjnym 3 kv prądu stałego. Maksymalna moc pobierana przez pociąg nie powinna przekraczać 4 MW, przy czym Pojazdy naleŝy wyposaŝyć w przełącznik do progowego lub ciągłego ograniczania pobieranej mocy przy ograniczonej wydolności systemu zasilania trakcyjnego. Wybór zakresu ograniczenia pobieranej mocy będzie odbywać się przez maszynistę. Wymagane jest rezerwowanie urządzeń o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa i komfortu pasaŝerów oraz systemów ich zasilania elektrycznego dla zapewnienia wysokiej niezawodności Pojazdów. Zestawienie Pojazdu będzie predefiniowane fabrycznie z moŝliwością zmiany ilości wagonów w trakcie dalszej eksploatacji. Dopuszczalne są konstrukcje wagonów na wspólnych wózkach (Jacoba) lub na dwóch własnych wózkach. Maksymalna długość Pojazdu moŝe wynosić do 150 m dla umoŝliwienia trakcji podwójnej (w godzinach szczytowych lub sezonie oraz w relacjach częściowo łączonych) w pociągu o długości do 300 m. WyposaŜenie Pojazdu ma zapewniać komfortowe warunki podróŝowania o czasie przejazdu do 6 godzin. Wykonawca, który dostarczy Pojazdy będące przedmiotem zamówienia, zobowiązany jest do świadczenia począwszy od daty dostawy pierwszego z Pojazdów do momentu skierowania go do naprawy głównej poziomu P5, nie krócej niŝ przez okres 15 lat, usług utrzymania technicznego o zakresie spełniającym cztery pierwsze poziomy utrzymania pojazdów kolejowych (poziom 1, poziom 2, poziom 3, poziom 4) wg Załącznika nr 3 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 października 2005 r. w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych (Dz. U. Nr 212, poz z późn. zm.). Części niezbędne do wykonywania usług serwisowych zapewnia Wykonawca. Utrzymanie techniczne Pojazdów ma zapewnić spełnić wymagania prawne na terenie RP, łącznie z wymaganiami w zakresie bezpieczeństwa. Producent ma takŝe zapewnić certyfikację zakładu utrzymania taboru do obsługi Pojazdów z chwilą wejścia w Ŝycie wspólnych unijnych wymagań w tym zakresie zgodnych z dyrektywą 2008/110. Relacje obsługiwane przez Pojazdy będą następujące: a) Warszawa Kutno Toruń Bydgoszcz; b) Olsztyn Warszawa Kielce Kraków; c) Gdynia Bydgoszcz Kutno Łódź - Częstochowa Katowice; d) Kraków Miechów linia CMK Opoczno Łódź Kutno Konin Poznań i dalej do Szczecina dla wybranych pociągów. Dla kaŝdej z tych relacji przewiduje się od 4 do 7 par pociągów na dobę, stosownie do przyjmowanych przez zamawiającego rozkładów jazdy.. 2

3 Rys. 1. Relacje do obsługi Pojazdami trakcyjnymi. Tabela 1 Zasadnicze parametry techniczne i warunki eksploatacji Pojazdów Lp. Parametr Wymaganie Szerokość toru Skrajnia Napięcie zasilania Maksymalny nacisku osi na tor Maksymalne pochylenie podłuŝne Układ osi Ilość osi napędnych Całkowita masa w stanie słuŝbowym (pojazd 1435 mm Maksymalnie G1 wg EN kv DC 18,5 t 35 Wg oferty producenta Minimum 20% całkowitej liczby osi 300 t 3

4 9. przygotowany do jazdy wyposaŝony w 100% materiałów eksploatacyjnych wraz z obsługą) Wysokość podłogi nad główką szyny w strefie wejścia do pojazdu 10. Liczba miejsc Długość składu pociągu Maksymalna prędkość eksploatacyjna Funkcja pomiaru zuŝycia energii elektrycznej Projektowa kategoria bezpieczeństwa poŝarowego Dopuszczalna indukcja pola elektromagnetycznego w przedziałach dla pasaŝerów i pomieszczeniach dla obsługi pociągu 16. Napęd trakcyjny Wg oferty producenta. Konstrukcja stopniu wejściowych musi umoŝliwiać swobodne wejście z peronów o wysokości od 300 do 800 mm z zachowaniem wymagań specyfikacji TSI PRM i z uwzględnieniem karty UIC 741. Wykonawca przedstawi studium wsiadania i wysiadania z Pojazdu, z uwzględnieniem wymagań dla osób z ograniczoną mobilnością oraz podróŝnych z rowerami i wózkami dziecięcymi, wykazujące spełnienie wymagań zawartych w Opisie Przedmiotu Zamówienia. Ilość miejsc siedzących nie mniej niŝ: klasa ±8, klasa Jako stałe miejsca siedzące nie zalicza się miejsc usytuowanych bokiem do kierunku jazdy i miejsc składanych. nie więcej niŝ 150 m ±2%, przy czym długość pojazdu jest liczona jest wraz ze zderzakami Co najmniej 160 km/h Licznik energii elektrycznej w pojeździe A, eksploatacja w tunelach o długości od 1 do 5 km Nie moŝe przekraczać poziomu 2 mt Falowniki główne w technologii IGBT chłodzone cieczą lub powietrzem. Silniki asynchroniczne chłodzone powietrzem poprzez wentylatory zewnętrzne (intensywność chłodzenia niezaleŝna od prędkości obrotowej silnika) lub silniki z magnesami trwałymi w technologii PMM lub inne rozwiązanie pod warunkiem, Ŝe umoŝliwi ono prawidłową pracę silników trakcyjnych w pełnym zakresie prędkości. 2. Zgodność konstrukcji Pojazdów z wymaganiami prawnymi Konstrukcja i parametry Pojazdów muszą spełniać wymogi odpowiednich specyfikacji technicznych interoperacyjności (TSI), obowiązujących w dniu ogłoszenia przetargu oraz norm i przepisów wyszczególnionych w specyfikacjach TSI. W zagadnieniach otwartych w specyfikacjach TSI obowiązują krajowe regulacje lub rozwiązania zaproponowane przez Wykonawcę, które spełniają wymagania zasadnicze zawarte w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej o interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie 2008/57/WE (Dz.U.UE L z dnia 18 lipca 2008 r. z późn.zm.) i które spełniają wymagania zasadnicze zawarte w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei (Dz. U pozycja 492 ze zm.). W zagadnieniach nie uregulowanych specyfikacjami TSI obowiązują inne regulacje ogólne w zakresie niezbędnym do uzyskania zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji typu pojazdu kolejowego. 4

5 Tabela 2 Wykaz specyfikacji TSI mających zastosowanie do Pojazdów będących przedmiotem zamówienia nazwa specyfikacji przedmiot regulacji stan prawny CR TSI LOC&PAS CR TSI NOI pojazdy trakcyjne i wagony pasaŝerskie dopuszczalne poziomy emisji hałasu przez tabor kolejowy przyjęta decyzją Komisji Europejskiej 2011/291, uzupełniona decyzją 2012/464 załącznik XI przyjęta decyzją Komisji Europejskiej 2011/229, uzupełniona decyzją 2012/464 załącznik VIII CR TSI CCS sterowanie ruchem kolejowym przyjęta decyzją Komisji Europejskiej 2012/88 TSI SRT TSI PRM TSI TAP tunele kolejowe udogodnienia dla osób z ograniczaną mobilnością aplikacje telematyczne dla przewozów pasaŝerskich przyjęta decyzją Komisji Europejskiej 2008/163, uzupełniona decyzją 2011/291 i 2012/464 załącznik II przyjęta decyzją Komisji Europejskiej 2008/164, uzupełniona decyzją 2012/464 załącznik III przyjęta rozporządzeniem Komisji Europejskiej 454/2011 uzupełniona rozporządzeniem 662/2012 W zakresie wymagań nie objętych odnośnymi specyfikacjami TSI obowiązują aktualne ogólne regulacje prawne. W zagadnieniach otwartych w specyfikacjach TSI obowiązują krajowe regulacje lub rozwiązania zaproponowane przez Wykonawcę, które spełniają wymagania zasadnicze zawarte w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej o interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie 2008/57/WE (Dz.U.UE.L z późn. zm.) i które spełniają wymagania zasadnicze zawarte w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 maja 2012 r. (Dz.U.2012 pozycja 492 ze zm.). Dopuszcza się moŝliwość zastosowanie specyfikacji HS RST (decyzja Komisji Europejskiej 2008/232 uzupełniona decyzją 2012/464 załącznik VI) z uwzględnieniem wymagań zawartych w pkt TSI LOC&PAS. W przypadkach wątpliwych wykonawca jest zobowiązany do dokonywania pisemnych uzgodnień z Prezesem Urzędu Transportu Kolejowego. Pojazd musi posiadać opracowaną dokumentację systemu utrzymania zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 października 2005 r. w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych (Dz. U. Nr 212 poz.1771 z późn. zm.). Dokumentacja musi być dostarczona uŝytkownikowi w terminie 3 miesięcy przed dostawą pierwszego Pojazdu. W przypadku konieczności naniesienia poprawek w d.s.u., wynikłych w procesie zatwierdzania tej dokumentacji w UTK, obowiązek ten spoczywa na Wykonawcy. 5

6 3. Wymagania zasadnicze 3.1. Konstrukcja oraz części mechaniczne Pkt. Nazwa Wymagania Interfejsy mechaniczne Sprzęg wewnętrzny Wg oferty producenta, zgodny wymaganiami TSI LOC&PAS p Dla Pojazdów w rozwiązaniu przegubowym przegub między dwoma pojazdami wykorzystującymi wspólny układ biegowy musi spełniać wymagania wymienione w normie PN-EN :2010, pkt i Sprzęg końcowy Pojazdy muszą być wyposaŝone w sprzęg automatyczny z moŝliwością sprzęgania mechanicznego, pneumatycznego i elektrycznego z Pojazdami tego samego typu wg oferty producenta zgodny wymaganiami TSI LOC&PAS p oraz kartą UIC 648:2001. Niezamierzone rozłączenie sprzęgu powinno powodować samoczynne uruchomienie zespolonego hamulca pneumatycznego Sprzęg ratunkowy Pojazd powinien mieć moŝliwość holowania przez pojazd wyposaŝony w standardowy sprzęg śrubowy. Pojazd powinien być tak zaprojektowany tak, aby moŝliwe było przewoŝenie sprzęgu ratunkowego na jego pokładzie. Wymagania dla sprzęgu zgodne z TSI LOC&PAS p i UIC 648: Dostęp dla personelu do Zgodne z TSI LOC&PAS p i UIC 521:1987 sprzęgania / rozprzęgania Sprzęg informatyczny Połączenie między pojazdami; (wymagania) 8 styków współosiowych do montaŝu w kostce izolacyjnej w sprzęgu automatycznym typu Dellner Coax Pins lub równowaŝne Przejścia międzywagonowe Zgodnie z TSI LOC&PAS p ciśnieniowoszczelne wg oferty producenta. Przejścia między wagonami powinny umoŝliwiać swobodne przemieszczanie się podróŝnych. Przejścia międzywagonowe powinny być oddzielone od przedziałów pasaŝerskich ścianą działową. Zalecane jest wykonanie ścian działowych ze szkła lub innych materiałów o zbliŝonych właściwościach uŝytkowych. Drzwi do przejścia międzywagonowego powinny być uruchamiane przez podróŝnego sygnałem z przycisku usytuowanego na nich. Sygnał ten powinien uruchamiać takŝe drzwi do przejścia z sąsiedniego wagonu. Zamykanie drzwi powinno być automatyczne po zwłoce czasowej regulowanej wg wymagań zamawiającego w granicach 5 10 s. Szerokość drzwi przejściowych minimum 600 mm Wytrzymałość konstrukcji pojazdu Zgodnie z TSI LOC&PAS p Materiał nadwozia (konstrukcja i poszycie) - aluminium lub stal o minimalnej odporności na korozję 15 lat Bezpieczeństwo bierne Zgodne z wymaganiami TSI LOC&PAS p

7 3.1.5 Podnoszenie na linach i podnoszenie podnośnikiem Mocowanie urządzeń do konstrukcji pudła SłuŜbowe i towarowe drzwi wejściowe Cechy mechaniczne szkła (innego niŝ szyby czołowe) Aby spełnić te wymogi funkcjonalne, Pojazd powinien odpowiadać szczegółowym wymogom wymienionym w normie PN-EN15227:2008 odnoszącej się do projektowej kategorii odporności zderzeniowej C-I (jak w normie PN-EN15227:2008, sekcja 4, tabela 1), o ile poniŝej nie określono inaczej. NaleŜy brać pod uwagę następujące cztery referencyjne scenariusze zderzenia opisano w normie PN-EN15227:2008, sekcja 5, tabela 2: scenariusz 1: zderzenie czołowe dwóch jednakowych jednostek; scenariusz 2: zderzenie czołowe z wagonem towarowym; scenariusz 3: zderzenie jednostki z duŝym pojazdem drogowym na przejeździe kolejowym; scenariusz 4: uderzenie jednostki w niską przeszkodę (np. w samochód na przejeździe kolejowym, w zwierzę, skałę itp.). Załącznik A do normy PN-EN15227:2008 nie ma zastosowania. Wymogi zawarte w normie PN- EN15227:2008, sekcja 6, naleŝy stosować w odniesieniu do wyŝej podanych referencyjnych scenariuszy kolizji. W celu ograniczenia skutków zderzenia z przeszkodą na torze czoła Pojazdu powinny być wyposaŝone w odchylacz przeszkód. Wymogi, które muszą spełniać odchylacze przeszkód określono w normie PN- EN15227: tabela 3 i pkt. 6.5 Zgodne z wymaganiami TSI LOC&PAS p Producent oznaczy na pojeździe konstrukcyjne punkty podnoszenia. MoŜliwość podnoszenie na linach wymagana jest tylko dla pojedynczych wagonów po ich rozłączeniu z Pojazdu. Konstrukcja powinna wytrzymać obciąŝenia określone w normie PN-EN :2010 (pkt i 6.3.3). Producent przedstawi poziom odporności pudeł pojazdu na trwałe odkształcenia i przełomy moŝna udowodnić za pomocą obliczeń lub testów, zgodnie z warunkami określonymi normą PN-EN :2010, pkt Wymagania w zakresie mocowania urządzeń zgodne z wymaganiami TSI LOC&PAS p Pojazd powinien mieć pomieszczenie przeznaczone dla załogi pociągu i do przewozu przesyłek ekspresowych. Wejście do pomieszczenia powinny być od wewnątrz Pojazdu zgodne z wymaganiami TSI LOC&PAS p Pozostałe wymagania zgodne z UIC 560. Powierzchnia pomieszczenia 3,5 4 m2, miejsca siedzące z oparciem dla dwóch osób. AranŜacja pomieszczenia wg oferty producenta, zatwierdzonej przez Zamawiającego Zgodne z wymaganiami TSI LOC&PAS p Szkło, z którego wykonane są szyby (łącznie z lustrami), powinno być szkłem laminowanym lub hartowanym i zgodnym z UIC 564-1:1990, UIC 560:2002 i PN-85/B13059 (lub innymi równowaŝnymi w zakresie wymagań) dotyczącymi jakości i obszaru 7

8 uŝytkowania, i tym samym ograniczać do minimum zagroŝenie odniesienia obraŝeń przez pasaŝerów i personel w przypadku stłuczenia się szkła Stany obciąŝenia i rozkład mas Zgodne z wymaganiami TSI LOC&PAS p NaleŜy ustalić stany obciąŝenia określone normą PN- EN 15663:2009, pkt 6.1 (pociągi duŝej prędkości i dalekobieŝne). Przyjęta hipoteza dotycząca osiągania powyŝszych stanów obciąŝenia powinna być zgodna z normą PN- EN 15663:2009 (obciąŝenie uŝytkowe na m² w obszarach z miejscami do stania i w obszarach obsługi); są one uzasadnione i udokumentowane w dokumentacji ogólnej wg pkt TSI LOC&PAS Oddziaływanie między pojazdem szynowym a torem i skrajnią Pkt. Nazwa Wymagania Skrajnia Zgodne z wymaganiami TSI LOC&PAS p i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 października 2005 r. w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych (Dz. U. z dnia 28 października 2005 r.). Kinematyczny kontur odniesienia, wraz ze związanymi z nim zasadami powinien mieścić się w zarysie odniesienia G1 (zgodnie z TSI Infrastruktura systemu kolei konwencjonalnych, pkt ). Zakładany współczynnik kołysania bocznego (lub podatności) do celów obliczeń skrajni naleŝy uzasadnić na podstawie obliczeń lub pomiarów określonych normą PN-EN :2010. Skrajnia pantografu powinna być zweryfikowana na podstawie obliczeń, zgodnie z normą PN-EN :2010, pkt. A.3.12, w celu zapewnienia zgodności obwiedni pantografu z mechaniczną kinetyczną skrajnią pantografu, co jako takie jest ustalone zgodnie z załącznikiem E do TSI Energia systemu kolei konwencjonalnych dla: - geometrii ślizgacza B3 wg PN-EN napięciu zasilania 3 kv DC Kołysanie boczne pantografu, wymienione w TSI Energia systemu kolei konwencjonalnych, pkt , i uwzględnione w obliczeniach mechanicznej skrajni kinematycznej powinno wynikać z obliczeń lub pomiarów określonych normą PN-EN : Nacisk na oś i naciski koła Parametr: nacisk na oś Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p Maksymalna wartość nacisku dla Ŝadnej z osi nie powinna przekroczyć 18,5 t przy normalnym obciąŝeniu uŝytkowym Nacisk koła Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p Parametry taboru mające wpływ na systemy naziemne 8

9 Charakterystyki taboru dotyczące kompatybilności z systemami wykrywania pociągów Charakterystyki taboru dotyczące zgodności z systemami wykrywania pociągów w oparciu o obwody torowe Charakterystyki taboru dotyczące zgodności z systemami wykrywania taboru na podstawie liczników osi Charakterystyki taboru dotyczące zgodności z systemami wykrywania taboru z wykorzystaniem pętli Monitorowanie stanu łoŝysk osi Dynamiczne zachowanie taboru Bezpieczeństwo przed wykolejeniem podczas jazdy po wichrowatym torze Dynamiczne zachowanie podczas jazdy Wartości dopuszczalne dla bezpieczeństwa podczas jazdy Wartości dopuszczalne dla obciąŝenia toru Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p oraz Opracowaniem Instytutu Kolejnictwa nr 4430/10 i Opracowaniem Centrum Naukowo Technicznego Kolejnictwa nr 3195/23. Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p oraz Opracowaniem Instytutu Kolejnictwa nr 4430/10 i Opracowaniem Centrum Naukowo Technicznego Kolejnictwa nr 3195/23. Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p oraz Opracowaniem Instytutu Kolejnictwa nr 4430/10 i Opracowaniem Centrum Naukowo Technicznego Kolejnictwa nr 3195/23. Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p oraz Opracowaniem Instytutu Kolejnictwa nr 4430/10 i Opracowaniem Centrum Naukowo Technicznego Kolejnictwa nr 3195/23. Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p oraz Opracowaniem Instytutu Kolejnictwa nr 4430/10 i Opracowaniem Centrum Naukowo Technicznego Kolejnictwa nr 3195/23. Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p StoŜkowatość ekwiwalentna Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p Wartości projektowe dla profili nowych kół Eksploatacyjne wartości stoŝkowatości ekwiwalentnej zestawu kołowego Układ biegowy Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p Projekt konstrukcyjny ramy wózka Wg oferty producenta, zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p Wymagane dwa stopnie spręŝynowania, z drugim stopniem pneumatycznym. Prowadzenia łoŝysk osi bez elementów ciernych. Przenoszenie siły pociągowej i hamującej z ograniczonym do minimum wykorzystaniem elementów ciernych z maksymalnym wykorzystaniem masy napędnej. Przyjęte załoŝenie do celów oceny obciąŝeń spowodowanych ruchem wózka (wzory i współczynniki), zgodnie z normą PN-EN 13749:2005, załącznik C, naleŝy uzasadnić i udokumentować w dokumentacji technicznej Zestawy kołowe Wg oferty producenta, zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p o rezystancji co najwyŝej 50 9

10 Charakterystyka mechaniczna i geometryczna zestawów kołowych Charakterystyka mechaniczna i geometryczna kół mω. Wg oferty producenta, zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p Wg oferty producenta, wymagane koła kuto-walcowane bezobręczowe zgodne z wymaganiami TSI LOC&PAS p Smarowanie obrzeŝy kół na osiach napędnych Minimalny promień łuku Minimalny promień łuku, jaki ma być pokonany przez Pojazdu m, zgodny z wymaganiami TSI LOC&PAS p Dla eksploatacji na terenie zaplecza technicznego minimalny promień łuku 100 m przy prędkości Pojazdu do 10 km/h Zgarniacze szynowe Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p Hamowanie Pkt. Nazwa Wymagania Wymagania ogólne Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p Pojazd powinien być wyposaŝony w hamulce: 1. Pneumatyczny samoczynny ze sterowaniem elektrycznym. Mechaniczne elementy wykonawcze tarcze osadzone na zestawie kołowym. 2. Elektryczny dynamiczny odzyskowy i rezystorowy z samoczynnym wyborem trybu pracy. Zakres, prędkości hamowania elektrycznego km/h do Vmax. Sekwencja hamowania słuŝbowego - Samoczynne przełączanie hamulca dynamicznego z odzyskowego na oporowy w przypadku braku moŝliwości odbioru energii przez sieć trakcyjną oraz dohamowanie hamulcem pneumatycznym. 3. Postojowy. Pojazd przy stanie obciąŝenia masa projektowa bez obciąŝenia uŝytkowego, bez dostępnego zasilania oraz trwale nieruchoma na zboczu o nachyleniu 35, musi pozostawać unieruchomiona. 4. Szynowy magnetyczny, zgodny z TSI LOC&PAS p Inne wymagania wg UIC , Praca Instytutu Kolejnictwa nr 4430/10 z 2011 r. pt. Określenie o dopuszczalnych poziomach i parametrów zakłóceń dla urządzeń sterowania ruchem kolejowym, praca Centrum Naukowo Technicznego Kolejnictwa nr 3195/23, Praca Centrum Naukowo Technicznego Kolejnictwa nr 3195/23 Pojazd powinien być wyposaŝony w system hamulca elektropneumatycznego, mostkowania hamulca bezpieczeństwa oraz w system kontroli on-line ciśnienia w cylindrach, względnie w jeden rejestrator ciśnienia w C i PG. Wymagany układ automatycznej próby hamulca umoŝliwiający przeprowadzenie jej tylko przez maszynistę (uproszczona i szczegółowa próba) z zapisem w rejestratorze Główne wymagania 10

11 funkcjonalne i wymagania bezpieczeństwa Wymagania funkcjonalne Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p Wymagania bezpieczeństwa Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p Typ układu hamulcowego Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p Pojazd powinien być wyposaŝone w układ hamulcowy z przewodem hamulcowym zgodnym z układem hamulcowym UIC. W tym celu zasady, które naleŝy stosować określono w UIC 540: Kontrola hamowania Kontrola hamowania nagłego Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p Kontrola hamowania słuŝbowego Kontrola hamowania bezpośredniego Kontrola hamowania dynamicznego Kontrola hamowania postojowego Skuteczność hamowania Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p Wymagania ogólne Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p Hamowanie nagłe Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p Hamowanie słuŝbowe Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p Obliczenia dotyczące Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p pojemności cieplnej Hamulec postojowy Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p Profil przyczepności koła zabezpieczenie przed poślizgiem kół Ograniczenie profilu przyczepności koła Zabezpieczenie przeciwpoślizgowe kół Hamulec dynamiczny układy hamulcowe połączone z trakcją Wskazanie stanu hamowania i awarii Wymagania dla hamulców do celów ratunkowych Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p Pojazd musi być wyposaŝony w system zabezpieczenia przed poślizgiem kół zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p Kwestie dotyczące pasaŝerów Pkt. Nazwa Wymagania Instalacje sanitarne Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p

12 3.4.2 System nagłośnienia kabiny pasaŝerskiej: system komunikacji głosowej Alarm dla pasaŝerów: wymagania funkcjonalne Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa dla pasaŝerów - oznakowanie Urządzenia komunikacyjne dla pasaŝerów Drzwi zewnętrzne: wsiadanie i wysiadanie pasaŝerów Konstrukcja układu drzwi zewnętrznych i wg wymagań funkcjonalno-uŝytkowych (pkt. 6) Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p i wg wymagań funkcjonalno-uŝytkowych (pkt. 6) Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p i wg wymagań funkcjonalno-uŝytkowych (pkt. 6) Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p i wg wymagań funkcjonalno-uŝytkowych (pkt. 5.2). Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p Drzwi międzywagonowe Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p Klimatyzacja i ogrzewanie, jakość powietrza wewnętrznego Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p i PN- EN i UIC 553. System klimatyzacji i ogrzewania powinien być ze sobą całkowicie zintegrowany. Ogrzewane typu nawiewnego. W przypadku zaniku zasilania musi być zapewniona funkcja przewietrzania przez min. 20 min. Czynnik chłodzący R407C lub R134a lub inny o parametrach równowaŝnych tj. nie gorszych od parametrów wskazanych czynników chłodniczych. Sterowanie temperaturą za pomocą termostatów o zakresie regulacji 19 o C -24 o C Okna boczne Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p Szyba zewnętrzna refleksyjna. Rolety nocne Warunki środowiskowe i skutki działania sił aerodynamicznych Pkt. Nazwa Wymagania Warunki środowiskowe Wysokość nad poziomem morza Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p Wysokość npm do 1200 m Temperatura Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p Temperatura otoczenia od -25ºC do +40ºC Wilgotność powietrza Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p Względna wilgotność powietrza otoczenia max 90% przy 20ºC, średnia roczna wynosi 75% Deszcz Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p i PN-EN :1999, pkt Śnieg, lód i grad Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p i PN-EN :1999, pkt 4.7 i Promieniowanie słoneczne Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p i PN-EN :1999, pkt Odporność na Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p zanieczyszczenia Zjawiska aerodynamiczne Wpływ działania sił Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p

13 aerodynamicznych na pasaŝerów na peronie Wpływ działania sił aerodynamicznych na pracowników torowych Uderzenia ciśnienia na czoło pociągu Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p Światła zewnętrzne oraz dźwiękowe i wizualne urządzenia ostrzegawcze Pkt. Nazwa Wymagania Światła zewnętrzne Światła czołowe Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p z wypełnieniem wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji 105 (Dz. U. Nr 172, poz. 1444, z 2006 r. z późn. zmianami). Reflektory LED, zgodne z PN-EN 13272:2012 i PN-K :2002, 2 szt. poniŝej okna kabiny z lewej i prawej strony na ścianie czołowej; 1 szt. umieszczona w osi pojazdu nad linią wyznaczoną przez reflektory dolne; działanie i własności fotometryczne zgodne z kartą UIC 534 umoŝliwiające łatwą wymianę zuŝytych źródeł światła z wnętrza lub z zewnątrz zespołu Światła sygnałowe Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p z wypełnieniem wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji 105 (Dz. U. Nr 172, poz. 1444, z 2006 r. z późn. zmianami) Światła końca pociągu Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p z wypełnieniem wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji 105 (Dz. U. Nr 172, poz. 1444, z 2006 r. z późn. zmianami). 2 sztuki typu LED zgodnie z PN-K :2002 i kartą UIC 651; działanie i własności fotometryczne zgodne z kartą UIC 880, dostępne z wnętrza lub z zewnątrz zespołu umoŝliwiające łatwą wymianę zuŝytych źródeł światła. Wymagana moŝliwość mocowania przenośnych sygnałów końca pociągu i flag Sterowanie światłami Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p z wypełnieniem wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji 105 (Dz. U. Nr 172, poz. 1444, z 2006 r. z późn. zmianami) Sygnał dźwiękowy (akustyczne urządzenie ostrzegawcze) 13

14 Wymagania ogólne Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p i PN-EN :2007, UIC 644, PN-K Poziomy dźwięku urządzenia ostrzegawczego Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p PN-EN :2007, UIC 644, PN-K Zabezpieczenie Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p i UIC Sterowanie sygnałem dźwiękowym Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p i UIC 644, uruchamianie ręczne i noŝne Urządzenia trakcyjne i elektryczne Pkt. Nazwa Wymagania Osiągi trakcyjne Wymagania ogólne Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p Wymagania dotyczące osiągów trakcyjnych Zasilanie Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p Wymagane minimalne przyspieszenie rozruchu 0,6 m/s 2 do prędkości 60 km/h. Do wyliczeń wskazanego przyspieszenia naleŝy przyjąć następujące załoŝenia: 1) płaski mokry tor co według najlepszej wiedzy Zamawiającego wystąpi przy współczynniku 0,23 2) maksymalna liczba pasaŝerów Wymagania ogólne Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p i UIC 550. System zasilania trakcyjnego 3 kv prądu stałego Eksploatacja w zakresie Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p napięć Hamulec odzyskowy oddający Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p energię do sieci trakcyjnej Moc maksymalna i prąd Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p maksymalny z sieci trakcyjnej Prąd maksymalny podczas Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p postoju Funkcja pomiaru zuŝycia energii elektrycznej maksymalnie 200 A na jeden pantograf Wymagany licznik, zgodnie z TSI LOC&PAS p oraz z Wymagania PKP ENERGETYKA S.A.dla urządzeń do pomiaru energii elektrycznej prądu stałego. Decyzja Nr 40/ET Członka Zarządu PKP Energetyka S.A. Dyrektora Technicznego z dnia 22 czerwca 2012 r. (dostępna na stronie internetowej Bateria akumulatorów Zabudowa akumulatorów zasadowych - akumulatory zasadowe o budowie włóknistej lub w technologii spiekanej, wymagana pojemność baterii będzie musiała wynikać z obliczonego bilansu mocy + 20%, Ŝywotności min 15 lat, mały spadek pojemności przy niskich temperaturach, powinien zapewniać bezawaryjną pracę w temperaturze 30 C +50 C i zapewniać odporność na korozję, wstrząsy i wibracje, brak potrzeby wymiany elektrolitu, 5 letnią gwarancję bezawaryjnej pracy, Wykonawca zobowiązany będzie, w przypadku konieczności wymiany elektrolitu w 14

Warszawa, dnia 30 maja 2014 r. Poz. 720 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 13 maja 2014 r.

Warszawa, dnia 30 maja 2014 r. Poz. 720 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 13 maja 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 maja 2014 r. Poz. 720 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie dopuszczania do eksploatacji określonych

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ LINIE METRA I ICH USYTUOWANIE

WARUNKI TECHNICZNE, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ LINIE METRA I ICH USYTUOWANIE WARUNKI TECHNICZNE, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ LINIE METRA I ICH USYTUOWANIE Warszawa, 2007 r. DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE 1. Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać linie metra i ich usytuowanie, przy

Bardziej szczegółowo

Dz.U.2003.32.262 ROZPORZĄDZENIE

Dz.U.2003.32.262 ROZPORZĄDZENIE 03.0. 9 z m. Dz.U.03. 30 Dz.U.003.3.6 ROZPORZĄDZENIE ) ) MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 3 grudnia 00 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z dnia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę pozwalającej na realizację zadania pn. Prace budowlane Zapasowego Centrum Przetwarzania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 stycznia 2015 r. Poz. 34 OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 9 ZAKRES I ZESTAWIENIE PARAMETRÓW CH DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Sala operacyjna hybrydowa 1. Kolumna chirurgiczna Producent: Typ: Lp. PARAMETR/ WARUNEK WARUNEK WARTOŚCI OFEROWANE 1. Sufitowa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. utrzymania kolejowych obiektów inżynieryjnych. na liniach kolejowych do prędkości 200/250 km/h. Id-16

INSTRUKCJA. utrzymania kolejowych obiektów inżynieryjnych. na liniach kolejowych do prędkości 200/250 km/h. Id-16 Załącznik do Zarządzenia Nr 48/2014 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 1 grudnia 2014 r. INSTRUKCJA utrzymania kolejowych obiektów inżynieryjnych na liniach kolejowych do prędkości 200/250

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS) Dla inwestycji: Budowa systemu emisji i rejestracji audio-video w Teatrze Wielkim-Operze Narodowej na dz. działkach o Nr:

Bardziej szczegółowo

Sprzęt i urządzenia. Załącznik nr 3 do SIWZ

Sprzęt i urządzenia. Załącznik nr 3 do SIWZ Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PRIORYTETU II

WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PRIORYTETU II 1 z 13 2014-05-14 10:52 Warszawa: kompleksowa informatyzacja Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie sposobem na przeciwdziałanie wykluczeniu informatycznemu WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

ZADANIE 6 i 7. Numer identyfikacyjny: DBAH10105_0009 STATUS : FUSE Liczba stron: 61

ZADANIE 6 i 7. Numer identyfikacyjny: DBAH10105_0009 STATUS : FUSE Liczba stron: 61 INŻYNIERIA Wrocław Modernizacja urządzeń elektroenergetycznych transportu węgla w EC Wrocław - rozdzielnia 0,4kV RNO11.1 w wieży W4, rozdzielnia 0,4kV RNO11.2 w wieży W5 Identyfikator: Strona: 1/61 Rev:

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno-użytkowy

Program funkcjonalno-użytkowy Załącznik nr. 1 do SIWZ Internet dla mieszkańców Gminy Bolimów przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Dotyczy: Projekt: POIG.08.03.00-10316/13 Program funkcjonalno-użytkowy Postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA)

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA) PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA) INWESTYCJI POD NAZWĄ: UZBROJENIE TERENU OSIEDLA DOMKÓW JEDNORODZINNYCH W CIEPŁOWODACH ADRES : 57-211 Ciepłowody

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. SYSTEM TELEMECHANIKI I TELEMETRII SIECI CIEPŁOWNICZEJ zadanie 8

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. SYSTEM TELEMECHANIKI I TELEMETRII SIECI CIEPŁOWNICZEJ zadanie 8 Załącznik nr 8 do SIWZ Nr sprawy: 1/PN/PZP/POIiŚ/ZAD8/2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SYSTEM TELEMECHANIKI I TELEMETRII SIECI CIEPŁOWNICZEJ zadanie 8 Oznaczenie przedmiotu

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3)

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ w SUWAŁKACH Spółka z o.o. OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) Opracowali Marek Ciężkowski Artur Rejterada

Bardziej szczegółowo

I UWAGI REALIZACYJNE...6

I UWAGI REALIZACYJNE...6 SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI 1. DANE OGÓLNE...2 1.1. NAZWA I ADRES INWESTYCJI...2 1.2. INWESTOR...2 1.3. JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA...2 1.4. IMIONA I NAZWISKA PROJEKTANTÓW...2 1.5. PODSTAWA OPRACOWANIA...2

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8 53 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1. Nazwa Zadania Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowościach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Modernizacja Sali konferencyjnej nr 163 Kod CPV-45216114-6 Roboty budowlane w zakresie obiektów do zgromadzeń publicznych Kod CPV-45453000-7

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA ST-09.4 - AKPiA Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45314320-0 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDWLANYCH MODERNIZACJA STACJI PALIW PŁYNNYCH NA DZIAŁACH NR EW.206/3, 235 POŁOśONYCH PRZY UL. WJAZDOWEJ W RADOMIU FUNDAMENTY POD URZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne PRACOWNIA PROJEKTOWA REGON: 634453564 64-600 OBORNIKI ul. Kowanowska 55 tel.: 6039630 ; 6039632 www. anmarprojekt.pl ; e-mail: anmarprojekt@wp.pl SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z 2003 r. Nr 33, poz. 270

Bardziej szczegółowo

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH 30.9.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 257/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH Jedynie oryginalne teksty EKG ONZ mają

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: INWESTOR: Gminny Ośrodek Kultury Silnica 77, 97-532 Żytno Egzemplarz nr SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: OBIEKT: Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury z Żytnie,

Bardziej szczegółowo

wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1

wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1 wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 12 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE

WYMAGANIA TECHNICZNE WYMAGANIA TECHNICZNE ZESTAWIENIE WYMAGAŃ DLA ARCHITEKTURY I FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU INFORMATYCZNEGO WSPIERAJĄCEGO SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI W LOTNICTWIE SZ RP 1. Przedmiot zamówienia 1) Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

1. CEL PROJEKTU MIEJSKIEJ SIECI INFORMATYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY GRODZISK MAZOWIECKI

1. CEL PROJEKTU MIEJSKIEJ SIECI INFORMATYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY GRODZISK MAZOWIECKI ZAŁĄCZNIK nr 1 DO SIWZ 1. CEL PROJEKTU MIEJSKIEJ SIECI INFORMATYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY GRODZISK MAZOWIECKI Celem podjętego działania jest integracja realizowanych przez miasto usług elektronicznych i

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA SIŁOWNIA SI24-30

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA SIŁOWNIA SI24-30 DTR SI24-30 strona/stron: 1 /15 MERAWEX DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA SIŁOWNIA SI24-30 22.02.2005r Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: Nr dokumentacyjny: 0290.00.91-01-0 DTR SI24-30 strona/stron: 2 /15

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SE1 WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SE1 WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE SPÓŁKA Z O.O. 20-481 LUBLIN UL. K. OLSZEWSKIEGO 5 KONTO BANKOWE Bank PEKAO SA III O/Lublin: 19 1240 2382 1111 0000 4553 2171 TEL. 081 745 35 21 do 22 TEL./ FAX 0-81

Bardziej szczegółowo