OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE"

Transkrypt

1 Załącznik 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE Spis treści 1. Przedmiot zamówienia 2. Zgodność konstrukcji Pojazdów z wymaganiami prawnymi 3. Wymagania zasadnicze. 4. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu. 5. Wymagania funkcjonalno-uŝytkowe. 6. Urządzenia rejestrujące 7. Wymagania eksploatacyjne. 8. Wymagania dla pomieszczeń i wyposaŝenia części barowej Pojazdu 1

2 1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zakup 20 elektrycznych zespołów trakcyjnych, zwanych dalej Pojazdami, do obsługi relacji międzyregionalnych w kategorii pociągów TLK wraz z usługą ich utrzymania technicznego. Pojazdy będą eksploatowane na liniach róŝnej kategorii o prędkościach maksymalnych 160 km/h i więcej, przy czym wymaga się dostawy Pojazdów o prędkości maksymalnej co najmniej 160 km/h. Linie na których będą eksploatowane Pojazdy będą wyposaŝone w róŝne systemy sterowania ruchem: system ERTMS zarówno poziomu 1 jak i poziomu 2 system krajowy SHP. Pojazdy będą eksploatowane przy zasilaniu trakcyjnym 3 kv prądu stałego. Maksymalna moc pobierana przez pociąg nie powinna przekraczać 4 MW, przy czym Pojazdy naleŝy wyposaŝyć w przełącznik do progowego lub ciągłego ograniczania pobieranej mocy przy ograniczonej wydolności systemu zasilania trakcyjnego. Wybór zakresu ograniczenia pobieranej mocy będzie odbywać się przez maszynistę. Wymagane jest rezerwowanie urządzeń o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa i komfortu pasaŝerów oraz systemów ich zasilania elektrycznego dla zapewnienia wysokiej niezawodności Pojazdów. Zestawienie Pojazdu będzie predefiniowane fabrycznie z moŝliwością zmiany ilości wagonów w trakcie dalszej eksploatacji. Dopuszczalne są konstrukcje wagonów na wspólnych wózkach (Jacoba) lub na dwóch własnych wózkach. Maksymalna długość Pojazdu moŝe wynosić do 150 m dla umoŝliwienia trakcji podwójnej (w godzinach szczytowych lub sezonie oraz w relacjach częściowo łączonych) w pociągu o długości do 300 m. WyposaŜenie Pojazdu ma zapewniać komfortowe warunki podróŝowania o czasie przejazdu do 6 godzin. Wykonawca, który dostarczy Pojazdy będące przedmiotem zamówienia, zobowiązany jest do świadczenia począwszy od daty dostawy pierwszego z Pojazdów do momentu skierowania go do naprawy głównej poziomu P5, nie krócej niŝ przez okres 15 lat, usług utrzymania technicznego o zakresie spełniającym cztery pierwsze poziomy utrzymania pojazdów kolejowych (poziom 1, poziom 2, poziom 3, poziom 4) wg Załącznika nr 3 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 października 2005 r. w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych (Dz. U. Nr 212, poz z późn. zm.). Części niezbędne do wykonywania usług serwisowych zapewnia Wykonawca. Utrzymanie techniczne Pojazdów ma zapewnić spełnić wymagania prawne na terenie RP, łącznie z wymaganiami w zakresie bezpieczeństwa. Producent ma takŝe zapewnić certyfikację zakładu utrzymania taboru do obsługi Pojazdów z chwilą wejścia w Ŝycie wspólnych unijnych wymagań w tym zakresie zgodnych z dyrektywą 2008/110. Relacje obsługiwane przez Pojazdy będą następujące: a) Warszawa Kutno Toruń Bydgoszcz; b) Olsztyn Warszawa Kielce Kraków; c) Gdynia Bydgoszcz Kutno Łódź - Częstochowa Katowice; d) Kraków Miechów linia CMK Opoczno Łódź Kutno Konin Poznań i dalej do Szczecina dla wybranych pociągów. Dla kaŝdej z tych relacji przewiduje się od 4 do 7 par pociągów na dobę, stosownie do przyjmowanych przez zamawiającego rozkładów jazdy.. 2

3 Rys. 1. Relacje do obsługi Pojazdami trakcyjnymi. Tabela 1 Zasadnicze parametry techniczne i warunki eksploatacji Pojazdów Lp. Parametr Wymaganie Szerokość toru Skrajnia Napięcie zasilania Maksymalny nacisku osi na tor Maksymalne pochylenie podłuŝne Układ osi Ilość osi napędnych Całkowita masa w stanie słuŝbowym (pojazd 1435 mm Maksymalnie G1 wg EN kv DC 18,5 t 35 Wg oferty producenta Minimum 20% całkowitej liczby osi 300 t 3

4 9. przygotowany do jazdy wyposaŝony w 100% materiałów eksploatacyjnych wraz z obsługą) Wysokość podłogi nad główką szyny w strefie wejścia do pojazdu 10. Liczba miejsc Długość składu pociągu Maksymalna prędkość eksploatacyjna Funkcja pomiaru zuŝycia energii elektrycznej Projektowa kategoria bezpieczeństwa poŝarowego Dopuszczalna indukcja pola elektromagnetycznego w przedziałach dla pasaŝerów i pomieszczeniach dla obsługi pociągu 16. Napęd trakcyjny Wg oferty producenta. Konstrukcja stopniu wejściowych musi umoŝliwiać swobodne wejście z peronów o wysokości od 300 do 800 mm z zachowaniem wymagań specyfikacji TSI PRM i z uwzględnieniem karty UIC 741. Wykonawca przedstawi studium wsiadania i wysiadania z Pojazdu, z uwzględnieniem wymagań dla osób z ograniczoną mobilnością oraz podróŝnych z rowerami i wózkami dziecięcymi, wykazujące spełnienie wymagań zawartych w Opisie Przedmiotu Zamówienia. Ilość miejsc siedzących nie mniej niŝ: klasa ±8, klasa Jako stałe miejsca siedzące nie zalicza się miejsc usytuowanych bokiem do kierunku jazdy i miejsc składanych. nie więcej niŝ 150 m ±2%, przy czym długość pojazdu jest liczona jest wraz ze zderzakami Co najmniej 160 km/h Licznik energii elektrycznej w pojeździe A, eksploatacja w tunelach o długości od 1 do 5 km Nie moŝe przekraczać poziomu 2 mt Falowniki główne w technologii IGBT chłodzone cieczą lub powietrzem. Silniki asynchroniczne chłodzone powietrzem poprzez wentylatory zewnętrzne (intensywność chłodzenia niezaleŝna od prędkości obrotowej silnika) lub silniki z magnesami trwałymi w technologii PMM lub inne rozwiązanie pod warunkiem, Ŝe umoŝliwi ono prawidłową pracę silników trakcyjnych w pełnym zakresie prędkości. 2. Zgodność konstrukcji Pojazdów z wymaganiami prawnymi Konstrukcja i parametry Pojazdów muszą spełniać wymogi odpowiednich specyfikacji technicznych interoperacyjności (TSI), obowiązujących w dniu ogłoszenia przetargu oraz norm i przepisów wyszczególnionych w specyfikacjach TSI. W zagadnieniach otwartych w specyfikacjach TSI obowiązują krajowe regulacje lub rozwiązania zaproponowane przez Wykonawcę, które spełniają wymagania zasadnicze zawarte w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej o interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie 2008/57/WE (Dz.U.UE L z dnia 18 lipca 2008 r. z późn.zm.) i które spełniają wymagania zasadnicze zawarte w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei (Dz. U pozycja 492 ze zm.). W zagadnieniach nie uregulowanych specyfikacjami TSI obowiązują inne regulacje ogólne w zakresie niezbędnym do uzyskania zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji typu pojazdu kolejowego. 4

5 Tabela 2 Wykaz specyfikacji TSI mających zastosowanie do Pojazdów będących przedmiotem zamówienia nazwa specyfikacji przedmiot regulacji stan prawny CR TSI LOC&PAS CR TSI NOI pojazdy trakcyjne i wagony pasaŝerskie dopuszczalne poziomy emisji hałasu przez tabor kolejowy przyjęta decyzją Komisji Europejskiej 2011/291, uzupełniona decyzją 2012/464 załącznik XI przyjęta decyzją Komisji Europejskiej 2011/229, uzupełniona decyzją 2012/464 załącznik VIII CR TSI CCS sterowanie ruchem kolejowym przyjęta decyzją Komisji Europejskiej 2012/88 TSI SRT TSI PRM TSI TAP tunele kolejowe udogodnienia dla osób z ograniczaną mobilnością aplikacje telematyczne dla przewozów pasaŝerskich przyjęta decyzją Komisji Europejskiej 2008/163, uzupełniona decyzją 2011/291 i 2012/464 załącznik II przyjęta decyzją Komisji Europejskiej 2008/164, uzupełniona decyzją 2012/464 załącznik III przyjęta rozporządzeniem Komisji Europejskiej 454/2011 uzupełniona rozporządzeniem 662/2012 W zakresie wymagań nie objętych odnośnymi specyfikacjami TSI obowiązują aktualne ogólne regulacje prawne. W zagadnieniach otwartych w specyfikacjach TSI obowiązują krajowe regulacje lub rozwiązania zaproponowane przez Wykonawcę, które spełniają wymagania zasadnicze zawarte w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej o interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie 2008/57/WE (Dz.U.UE.L z późn. zm.) i które spełniają wymagania zasadnicze zawarte w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 maja 2012 r. (Dz.U.2012 pozycja 492 ze zm.). Dopuszcza się moŝliwość zastosowanie specyfikacji HS RST (decyzja Komisji Europejskiej 2008/232 uzupełniona decyzją 2012/464 załącznik VI) z uwzględnieniem wymagań zawartych w pkt TSI LOC&PAS. W przypadkach wątpliwych wykonawca jest zobowiązany do dokonywania pisemnych uzgodnień z Prezesem Urzędu Transportu Kolejowego. Pojazd musi posiadać opracowaną dokumentację systemu utrzymania zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 października 2005 r. w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych (Dz. U. Nr 212 poz.1771 z późn. zm.). Dokumentacja musi być dostarczona uŝytkownikowi w terminie 3 miesięcy przed dostawą pierwszego Pojazdu. W przypadku konieczności naniesienia poprawek w d.s.u., wynikłych w procesie zatwierdzania tej dokumentacji w UTK, obowiązek ten spoczywa na Wykonawcy. 5

6 3. Wymagania zasadnicze 3.1. Konstrukcja oraz części mechaniczne Pkt. Nazwa Wymagania Interfejsy mechaniczne Sprzęg wewnętrzny Wg oferty producenta, zgodny wymaganiami TSI LOC&PAS p Dla Pojazdów w rozwiązaniu przegubowym przegub między dwoma pojazdami wykorzystującymi wspólny układ biegowy musi spełniać wymagania wymienione w normie PN-EN :2010, pkt i Sprzęg końcowy Pojazdy muszą być wyposaŝone w sprzęg automatyczny z moŝliwością sprzęgania mechanicznego, pneumatycznego i elektrycznego z Pojazdami tego samego typu wg oferty producenta zgodny wymaganiami TSI LOC&PAS p oraz kartą UIC 648:2001. Niezamierzone rozłączenie sprzęgu powinno powodować samoczynne uruchomienie zespolonego hamulca pneumatycznego Sprzęg ratunkowy Pojazd powinien mieć moŝliwość holowania przez pojazd wyposaŝony w standardowy sprzęg śrubowy. Pojazd powinien być tak zaprojektowany tak, aby moŝliwe było przewoŝenie sprzęgu ratunkowego na jego pokładzie. Wymagania dla sprzęgu zgodne z TSI LOC&PAS p i UIC 648: Dostęp dla personelu do Zgodne z TSI LOC&PAS p i UIC 521:1987 sprzęgania / rozprzęgania Sprzęg informatyczny Połączenie między pojazdami; (wymagania) 8 styków współosiowych do montaŝu w kostce izolacyjnej w sprzęgu automatycznym typu Dellner Coax Pins lub równowaŝne Przejścia międzywagonowe Zgodnie z TSI LOC&PAS p ciśnieniowoszczelne wg oferty producenta. Przejścia między wagonami powinny umoŝliwiać swobodne przemieszczanie się podróŝnych. Przejścia międzywagonowe powinny być oddzielone od przedziałów pasaŝerskich ścianą działową. Zalecane jest wykonanie ścian działowych ze szkła lub innych materiałów o zbliŝonych właściwościach uŝytkowych. Drzwi do przejścia międzywagonowego powinny być uruchamiane przez podróŝnego sygnałem z przycisku usytuowanego na nich. Sygnał ten powinien uruchamiać takŝe drzwi do przejścia z sąsiedniego wagonu. Zamykanie drzwi powinno być automatyczne po zwłoce czasowej regulowanej wg wymagań zamawiającego w granicach 5 10 s. Szerokość drzwi przejściowych minimum 600 mm Wytrzymałość konstrukcji pojazdu Zgodnie z TSI LOC&PAS p Materiał nadwozia (konstrukcja i poszycie) - aluminium lub stal o minimalnej odporności na korozję 15 lat Bezpieczeństwo bierne Zgodne z wymaganiami TSI LOC&PAS p

7 3.1.5 Podnoszenie na linach i podnoszenie podnośnikiem Mocowanie urządzeń do konstrukcji pudła SłuŜbowe i towarowe drzwi wejściowe Cechy mechaniczne szkła (innego niŝ szyby czołowe) Aby spełnić te wymogi funkcjonalne, Pojazd powinien odpowiadać szczegółowym wymogom wymienionym w normie PN-EN15227:2008 odnoszącej się do projektowej kategorii odporności zderzeniowej C-I (jak w normie PN-EN15227:2008, sekcja 4, tabela 1), o ile poniŝej nie określono inaczej. NaleŜy brać pod uwagę następujące cztery referencyjne scenariusze zderzenia opisano w normie PN-EN15227:2008, sekcja 5, tabela 2: scenariusz 1: zderzenie czołowe dwóch jednakowych jednostek; scenariusz 2: zderzenie czołowe z wagonem towarowym; scenariusz 3: zderzenie jednostki z duŝym pojazdem drogowym na przejeździe kolejowym; scenariusz 4: uderzenie jednostki w niską przeszkodę (np. w samochód na przejeździe kolejowym, w zwierzę, skałę itp.). Załącznik A do normy PN-EN15227:2008 nie ma zastosowania. Wymogi zawarte w normie PN- EN15227:2008, sekcja 6, naleŝy stosować w odniesieniu do wyŝej podanych referencyjnych scenariuszy kolizji. W celu ograniczenia skutków zderzenia z przeszkodą na torze czoła Pojazdu powinny być wyposaŝone w odchylacz przeszkód. Wymogi, które muszą spełniać odchylacze przeszkód określono w normie PN- EN15227: tabela 3 i pkt. 6.5 Zgodne z wymaganiami TSI LOC&PAS p Producent oznaczy na pojeździe konstrukcyjne punkty podnoszenia. MoŜliwość podnoszenie na linach wymagana jest tylko dla pojedynczych wagonów po ich rozłączeniu z Pojazdu. Konstrukcja powinna wytrzymać obciąŝenia określone w normie PN-EN :2010 (pkt i 6.3.3). Producent przedstawi poziom odporności pudeł pojazdu na trwałe odkształcenia i przełomy moŝna udowodnić za pomocą obliczeń lub testów, zgodnie z warunkami określonymi normą PN-EN :2010, pkt Wymagania w zakresie mocowania urządzeń zgodne z wymaganiami TSI LOC&PAS p Pojazd powinien mieć pomieszczenie przeznaczone dla załogi pociągu i do przewozu przesyłek ekspresowych. Wejście do pomieszczenia powinny być od wewnątrz Pojazdu zgodne z wymaganiami TSI LOC&PAS p Pozostałe wymagania zgodne z UIC 560. Powierzchnia pomieszczenia 3,5 4 m2, miejsca siedzące z oparciem dla dwóch osób. AranŜacja pomieszczenia wg oferty producenta, zatwierdzonej przez Zamawiającego Zgodne z wymaganiami TSI LOC&PAS p Szkło, z którego wykonane są szyby (łącznie z lustrami), powinno być szkłem laminowanym lub hartowanym i zgodnym z UIC 564-1:1990, UIC 560:2002 i PN-85/B13059 (lub innymi równowaŝnymi w zakresie wymagań) dotyczącymi jakości i obszaru 7

8 uŝytkowania, i tym samym ograniczać do minimum zagroŝenie odniesienia obraŝeń przez pasaŝerów i personel w przypadku stłuczenia się szkła Stany obciąŝenia i rozkład mas Zgodne z wymaganiami TSI LOC&PAS p NaleŜy ustalić stany obciąŝenia określone normą PN- EN 15663:2009, pkt 6.1 (pociągi duŝej prędkości i dalekobieŝne). Przyjęta hipoteza dotycząca osiągania powyŝszych stanów obciąŝenia powinna być zgodna z normą PN- EN 15663:2009 (obciąŝenie uŝytkowe na m² w obszarach z miejscami do stania i w obszarach obsługi); są one uzasadnione i udokumentowane w dokumentacji ogólnej wg pkt TSI LOC&PAS Oddziaływanie między pojazdem szynowym a torem i skrajnią Pkt. Nazwa Wymagania Skrajnia Zgodne z wymaganiami TSI LOC&PAS p i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 października 2005 r. w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych (Dz. U. z dnia 28 października 2005 r.). Kinematyczny kontur odniesienia, wraz ze związanymi z nim zasadami powinien mieścić się w zarysie odniesienia G1 (zgodnie z TSI Infrastruktura systemu kolei konwencjonalnych, pkt ). Zakładany współczynnik kołysania bocznego (lub podatności) do celów obliczeń skrajni naleŝy uzasadnić na podstawie obliczeń lub pomiarów określonych normą PN-EN :2010. Skrajnia pantografu powinna być zweryfikowana na podstawie obliczeń, zgodnie z normą PN-EN :2010, pkt. A.3.12, w celu zapewnienia zgodności obwiedni pantografu z mechaniczną kinetyczną skrajnią pantografu, co jako takie jest ustalone zgodnie z załącznikiem E do TSI Energia systemu kolei konwencjonalnych dla: - geometrii ślizgacza B3 wg PN-EN napięciu zasilania 3 kv DC Kołysanie boczne pantografu, wymienione w TSI Energia systemu kolei konwencjonalnych, pkt , i uwzględnione w obliczeniach mechanicznej skrajni kinematycznej powinno wynikać z obliczeń lub pomiarów określonych normą PN-EN : Nacisk na oś i naciski koła Parametr: nacisk na oś Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p Maksymalna wartość nacisku dla Ŝadnej z osi nie powinna przekroczyć 18,5 t przy normalnym obciąŝeniu uŝytkowym Nacisk koła Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p Parametry taboru mające wpływ na systemy naziemne 8

9 Charakterystyki taboru dotyczące kompatybilności z systemami wykrywania pociągów Charakterystyki taboru dotyczące zgodności z systemami wykrywania pociągów w oparciu o obwody torowe Charakterystyki taboru dotyczące zgodności z systemami wykrywania taboru na podstawie liczników osi Charakterystyki taboru dotyczące zgodności z systemami wykrywania taboru z wykorzystaniem pętli Monitorowanie stanu łoŝysk osi Dynamiczne zachowanie taboru Bezpieczeństwo przed wykolejeniem podczas jazdy po wichrowatym torze Dynamiczne zachowanie podczas jazdy Wartości dopuszczalne dla bezpieczeństwa podczas jazdy Wartości dopuszczalne dla obciąŝenia toru Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p oraz Opracowaniem Instytutu Kolejnictwa nr 4430/10 i Opracowaniem Centrum Naukowo Technicznego Kolejnictwa nr 3195/23. Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p oraz Opracowaniem Instytutu Kolejnictwa nr 4430/10 i Opracowaniem Centrum Naukowo Technicznego Kolejnictwa nr 3195/23. Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p oraz Opracowaniem Instytutu Kolejnictwa nr 4430/10 i Opracowaniem Centrum Naukowo Technicznego Kolejnictwa nr 3195/23. Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p oraz Opracowaniem Instytutu Kolejnictwa nr 4430/10 i Opracowaniem Centrum Naukowo Technicznego Kolejnictwa nr 3195/23. Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p oraz Opracowaniem Instytutu Kolejnictwa nr 4430/10 i Opracowaniem Centrum Naukowo Technicznego Kolejnictwa nr 3195/23. Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p StoŜkowatość ekwiwalentna Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p Wartości projektowe dla profili nowych kół Eksploatacyjne wartości stoŝkowatości ekwiwalentnej zestawu kołowego Układ biegowy Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p Projekt konstrukcyjny ramy wózka Wg oferty producenta, zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p Wymagane dwa stopnie spręŝynowania, z drugim stopniem pneumatycznym. Prowadzenia łoŝysk osi bez elementów ciernych. Przenoszenie siły pociągowej i hamującej z ograniczonym do minimum wykorzystaniem elementów ciernych z maksymalnym wykorzystaniem masy napędnej. Przyjęte załoŝenie do celów oceny obciąŝeń spowodowanych ruchem wózka (wzory i współczynniki), zgodnie z normą PN-EN 13749:2005, załącznik C, naleŝy uzasadnić i udokumentować w dokumentacji technicznej Zestawy kołowe Wg oferty producenta, zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p o rezystancji co najwyŝej 50 9

10 Charakterystyka mechaniczna i geometryczna zestawów kołowych Charakterystyka mechaniczna i geometryczna kół mω. Wg oferty producenta, zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p Wg oferty producenta, wymagane koła kuto-walcowane bezobręczowe zgodne z wymaganiami TSI LOC&PAS p Smarowanie obrzeŝy kół na osiach napędnych Minimalny promień łuku Minimalny promień łuku, jaki ma być pokonany przez Pojazdu m, zgodny z wymaganiami TSI LOC&PAS p Dla eksploatacji na terenie zaplecza technicznego minimalny promień łuku 100 m przy prędkości Pojazdu do 10 km/h Zgarniacze szynowe Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p Hamowanie Pkt. Nazwa Wymagania Wymagania ogólne Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p Pojazd powinien być wyposaŝony w hamulce: 1. Pneumatyczny samoczynny ze sterowaniem elektrycznym. Mechaniczne elementy wykonawcze tarcze osadzone na zestawie kołowym. 2. Elektryczny dynamiczny odzyskowy i rezystorowy z samoczynnym wyborem trybu pracy. Zakres, prędkości hamowania elektrycznego km/h do Vmax. Sekwencja hamowania słuŝbowego - Samoczynne przełączanie hamulca dynamicznego z odzyskowego na oporowy w przypadku braku moŝliwości odbioru energii przez sieć trakcyjną oraz dohamowanie hamulcem pneumatycznym. 3. Postojowy. Pojazd przy stanie obciąŝenia masa projektowa bez obciąŝenia uŝytkowego, bez dostępnego zasilania oraz trwale nieruchoma na zboczu o nachyleniu 35, musi pozostawać unieruchomiona. 4. Szynowy magnetyczny, zgodny z TSI LOC&PAS p Inne wymagania wg UIC , Praca Instytutu Kolejnictwa nr 4430/10 z 2011 r. pt. Określenie o dopuszczalnych poziomach i parametrów zakłóceń dla urządzeń sterowania ruchem kolejowym, praca Centrum Naukowo Technicznego Kolejnictwa nr 3195/23, Praca Centrum Naukowo Technicznego Kolejnictwa nr 3195/23 Pojazd powinien być wyposaŝony w system hamulca elektropneumatycznego, mostkowania hamulca bezpieczeństwa oraz w system kontroli on-line ciśnienia w cylindrach, względnie w jeden rejestrator ciśnienia w C i PG. Wymagany układ automatycznej próby hamulca umoŝliwiający przeprowadzenie jej tylko przez maszynistę (uproszczona i szczegółowa próba) z zapisem w rejestratorze Główne wymagania 10

11 funkcjonalne i wymagania bezpieczeństwa Wymagania funkcjonalne Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p Wymagania bezpieczeństwa Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p Typ układu hamulcowego Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p Pojazd powinien być wyposaŝone w układ hamulcowy z przewodem hamulcowym zgodnym z układem hamulcowym UIC. W tym celu zasady, które naleŝy stosować określono w UIC 540: Kontrola hamowania Kontrola hamowania nagłego Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p Kontrola hamowania słuŝbowego Kontrola hamowania bezpośredniego Kontrola hamowania dynamicznego Kontrola hamowania postojowego Skuteczność hamowania Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p Wymagania ogólne Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p Hamowanie nagłe Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p Hamowanie słuŝbowe Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p Obliczenia dotyczące Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p pojemności cieplnej Hamulec postojowy Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p Profil przyczepności koła zabezpieczenie przed poślizgiem kół Ograniczenie profilu przyczepności koła Zabezpieczenie przeciwpoślizgowe kół Hamulec dynamiczny układy hamulcowe połączone z trakcją Wskazanie stanu hamowania i awarii Wymagania dla hamulców do celów ratunkowych Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p Pojazd musi być wyposaŝony w system zabezpieczenia przed poślizgiem kół zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p Kwestie dotyczące pasaŝerów Pkt. Nazwa Wymagania Instalacje sanitarne Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p

12 3.4.2 System nagłośnienia kabiny pasaŝerskiej: system komunikacji głosowej Alarm dla pasaŝerów: wymagania funkcjonalne Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa dla pasaŝerów - oznakowanie Urządzenia komunikacyjne dla pasaŝerów Drzwi zewnętrzne: wsiadanie i wysiadanie pasaŝerów Konstrukcja układu drzwi zewnętrznych i wg wymagań funkcjonalno-uŝytkowych (pkt. 6) Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p i wg wymagań funkcjonalno-uŝytkowych (pkt. 6) Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p i wg wymagań funkcjonalno-uŝytkowych (pkt. 6) Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p i wg wymagań funkcjonalno-uŝytkowych (pkt. 5.2). Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p Drzwi międzywagonowe Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p Klimatyzacja i ogrzewanie, jakość powietrza wewnętrznego Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p i PN- EN i UIC 553. System klimatyzacji i ogrzewania powinien być ze sobą całkowicie zintegrowany. Ogrzewane typu nawiewnego. W przypadku zaniku zasilania musi być zapewniona funkcja przewietrzania przez min. 20 min. Czynnik chłodzący R407C lub R134a lub inny o parametrach równowaŝnych tj. nie gorszych od parametrów wskazanych czynników chłodniczych. Sterowanie temperaturą za pomocą termostatów o zakresie regulacji 19 o C -24 o C Okna boczne Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p Szyba zewnętrzna refleksyjna. Rolety nocne Warunki środowiskowe i skutki działania sił aerodynamicznych Pkt. Nazwa Wymagania Warunki środowiskowe Wysokość nad poziomem morza Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p Wysokość npm do 1200 m Temperatura Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p Temperatura otoczenia od -25ºC do +40ºC Wilgotność powietrza Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p Względna wilgotność powietrza otoczenia max 90% przy 20ºC, średnia roczna wynosi 75% Deszcz Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p i PN-EN :1999, pkt Śnieg, lód i grad Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p i PN-EN :1999, pkt 4.7 i Promieniowanie słoneczne Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p i PN-EN :1999, pkt Odporność na Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p zanieczyszczenia Zjawiska aerodynamiczne Wpływ działania sił Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p

13 aerodynamicznych na pasaŝerów na peronie Wpływ działania sił aerodynamicznych na pracowników torowych Uderzenia ciśnienia na czoło pociągu Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p Światła zewnętrzne oraz dźwiękowe i wizualne urządzenia ostrzegawcze Pkt. Nazwa Wymagania Światła zewnętrzne Światła czołowe Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p z wypełnieniem wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji 105 (Dz. U. Nr 172, poz. 1444, z 2006 r. z późn. zmianami). Reflektory LED, zgodne z PN-EN 13272:2012 i PN-K :2002, 2 szt. poniŝej okna kabiny z lewej i prawej strony na ścianie czołowej; 1 szt. umieszczona w osi pojazdu nad linią wyznaczoną przez reflektory dolne; działanie i własności fotometryczne zgodne z kartą UIC 534 umoŝliwiające łatwą wymianę zuŝytych źródeł światła z wnętrza lub z zewnątrz zespołu Światła sygnałowe Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p z wypełnieniem wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji 105 (Dz. U. Nr 172, poz. 1444, z 2006 r. z późn. zmianami) Światła końca pociągu Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p z wypełnieniem wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji 105 (Dz. U. Nr 172, poz. 1444, z 2006 r. z późn. zmianami). 2 sztuki typu LED zgodnie z PN-K :2002 i kartą UIC 651; działanie i własności fotometryczne zgodne z kartą UIC 880, dostępne z wnętrza lub z zewnątrz zespołu umoŝliwiające łatwą wymianę zuŝytych źródeł światła. Wymagana moŝliwość mocowania przenośnych sygnałów końca pociągu i flag Sterowanie światłami Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p z wypełnieniem wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji 105 (Dz. U. Nr 172, poz. 1444, z 2006 r. z późn. zmianami) Sygnał dźwiękowy (akustyczne urządzenie ostrzegawcze) 13

14 Wymagania ogólne Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p i PN-EN :2007, UIC 644, PN-K Poziomy dźwięku urządzenia ostrzegawczego Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p PN-EN :2007, UIC 644, PN-K Zabezpieczenie Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p i UIC Sterowanie sygnałem dźwiękowym Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p i UIC 644, uruchamianie ręczne i noŝne Urządzenia trakcyjne i elektryczne Pkt. Nazwa Wymagania Osiągi trakcyjne Wymagania ogólne Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p Wymagania dotyczące osiągów trakcyjnych Zasilanie Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p Wymagane minimalne przyspieszenie rozruchu 0,6 m/s 2 do prędkości 60 km/h. Do wyliczeń wskazanego przyspieszenia naleŝy przyjąć następujące załoŝenia: 1) płaski mokry tor co według najlepszej wiedzy Zamawiającego wystąpi przy współczynniku 0,23 2) maksymalna liczba pasaŝerów Wymagania ogólne Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p i UIC 550. System zasilania trakcyjnego 3 kv prądu stałego Eksploatacja w zakresie Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p napięć Hamulec odzyskowy oddający Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p energię do sieci trakcyjnej Moc maksymalna i prąd Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p maksymalny z sieci trakcyjnej Prąd maksymalny podczas Zgodnie z wymaganiami TSI LOC&PAS p postoju Funkcja pomiaru zuŝycia energii elektrycznej maksymalnie 200 A na jeden pantograf Wymagany licznik, zgodnie z TSI LOC&PAS p oraz z Wymagania PKP ENERGETYKA S.A.dla urządzeń do pomiaru energii elektrycznej prądu stałego. Decyzja Nr 40/ET Członka Zarządu PKP Energetyka S.A. Dyrektora Technicznego z dnia 22 czerwca 2012 r. (dostępna na stronie internetowej Bateria akumulatorów Zabudowa akumulatorów zasadowych - akumulatory zasadowe o budowie włóknistej lub w technologii spiekanej, wymagana pojemność baterii będzie musiała wynikać z obliczonego bilansu mocy + 20%, Ŝywotności min 15 lat, mały spadek pojemności przy niskich temperaturach, powinien zapewniać bezawaryjną pracę w temperaturze 30 C +50 C i zapewniać odporność na korozję, wstrząsy i wibracje, brak potrzeby wymiany elektrolitu, 5 letnią gwarancję bezawaryjnej pracy, Wykonawca zobowiązany będzie, w przypadku konieczności wymiany elektrolitu w 14

Zmiana nr 2 treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Zmiana nr 2 treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia SPÓŁKA AKCYJNA 00-848 Warszawa ul. Żelazna 59a tel.: (022) 47 34 372 fax: (022) 47 34 333 e-mail: magdalena.czajka@intercity.pl BFZ4-073-1135/2013 Warszawa, 2013-10-21 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Zmiana nr 1 treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Zmiana nr 1 treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia SPÓŁKA AKCYJNA 00-848 Warszawa ul. Żelazna 59a tel.: (022) 47 34 372 fax: (022) 47 34 333 e-mail: magdalena.czajka@intercity.pl BFZ4-073-1012/2013 Warszawa, 2013-09-26 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 173

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 173 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 173 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 6 Data wydania: 12 lipca 2017 r. Nazwa i adres jednostki

Bardziej szczegółowo

Znak postępowania: BFZ4-073-PU-36/2012

Znak postępowania: BFZ4-073-PU-36/2012 Załącznik 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Spis treści 1. Przedmiot zamówienia 2. Zgodność konstrukcji Pojazdów z wymaganiami prawnymi 3. Wymagania zasadnicze. 4. Urządzenia bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 173

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 173 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 173 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 12 grudnia 2016 r. Nazwa i adres jednostki

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 173

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 173 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 173 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 4 Data wydania: 31 grudnia 2015 r. Nazwa i adres jednostki

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) DECYZJE

(Akty o charakterze nieustawodawczym) DECYZJE 26.5.2011 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 139/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) DECYZJE DECYZJA KOMISJI z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjności odnoszącej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja TSI CR ENE - wymagania dla podsystemu energia oraz składników interoperacyjności wchodzących w skład systemu zasilania trakcyjnego

Specyfikacja TSI CR ENE - wymagania dla podsystemu energia oraz składników interoperacyjności wchodzących w skład systemu zasilania trakcyjnego Specyfikacja TSI CR ENE - wymagania dla podsystemu energia oraz składników interoperacyjności wchodzących w skład systemu zasilania trakcyjnego dr inż. Artur Rojek Zakres podsystemu Energia Podsystem Energia

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA BUSA DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

CHARAKTERYSTYKA BUSA DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Zał. nr 1 do formularza oferty CHARAKTERYSTYKA BUSA DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Miejski Zakład Komunikacji w Krotoszynie Sp. Z o.o. www.mzk.krotoszyn.pl Kryterium

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA Załącznik Nr 5 do SIWZ SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA utrzymania w czystości elektrycznych zespołów trakcyjnych (ezt) i autobusów szynowych 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Mycie taboru jest procesem polegającym na przetarciu

Bardziej szczegółowo

Zakres podsystemu Energia

Zakres podsystemu Energia Prace ERA nad TSI CR ENE: Przyszły zakres unifikacji wymagań dla zasilania trakcyjnego oraz stan zaawansowania prac ERA nad specyfikacją TSI dla kolei konwencjonalnych w zakresie zasilania trakcyjnego,

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl znak sprawy: DP.VIII.3321-1/10 Zielona Góra, 2010-02-12 WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Elektryczne zespoły trakcyjne

Elektryczne zespoły trakcyjne Elektryczne zespoły trakcyjne Naszą misją jest spełnianie obecnych i przyszłych oczekiwań krajowych i zagranicznych właścicieli taboru szynowego poprzez budowę, unowocześnianie oraz naprawę taboru, przy

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja TSI Pojazdy trakcyjne i wagony pasażerskie. Zakres proponowanej legislacji i harmonogram wdrożenia. Jan Raczyński

Specyfikacja TSI Pojazdy trakcyjne i wagony pasażerskie. Zakres proponowanej legislacji i harmonogram wdrożenia. Jan Raczyński Specyfikacja TSI Pojazdy trakcyjne i wagony pasażerskie. Zakres proponowanej legislacji i harmonogram wdrożenia Jan Raczyński 1 Standaryzacja i wymagania prawne Cele unijnego projektu standaryzacji w transporcie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE Spis treści 1. Przedmiot zamówienia... 3 2. Zgodność konstrukcji Pojazdów z wymaganiami prawnymi... 4 3. Wymagania zasadnicze... 6 4.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie dostawy pojazdów drogowo szynowych

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie dostawy pojazdów drogowo szynowych Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie dostawy pojazdów drogowo szynowych 1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych, jednego typu, 5 pojazdów drogowo-szynowych.

Bardziej szczegółowo

Podstawowy zakres badań technicznych

Podstawowy zakres badań technicznych Podstawowy zakres badań technicznych dla typów budowli o badanie zgodności z wymaganiami określonymi we właściwych, dla danego typu budowli, specyfikacjach technicznych i dokumentach normalizacyjnych;

Bardziej szczegółowo

*poniższa oferta dotyczy wyłącznie 2 sztuk

*poniższa oferta dotyczy wyłącznie 2 sztuk d e a l e r Informacja techniczna wraz z ofertą handlową dla 2sztuk autobusów miejskich marki KAPENA / IVECO typ Iveco 65 C Urby dostępnych w terminie 7 dni od uzyskania pierwszego zamówienia. *poniższa

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY Załącznik nr 5 AUTOBUSU: MARKA;...; TYP:... O NUMERZE IDENTYFIKACYJNYM VIN:...

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY Załącznik nr 5 AUTOBUSU: MARKA;...; TYP:... O NUMERZE IDENTYFIKACYJNYM VIN:... I. PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY Załącznik nr 5 AUTOBUSU: MARKA;...; TYP:... O NUMERZE IDENTYFIKACYJNYM VIN:... WARUNKI TECHNICZNE SPEŁNIA NIE SPEŁNIA UWAGI! 1. Podstawowe wymiary 1.1. Wymiary zewnętrzne

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE SAMOCHODU OSOBOWEGO, OCHRONNEGO POWYŻEJ 5 MIEJSC. Oferta Wykonawcy - oferowane parametry 1 2 3 4 5

PARAMETRY TECHNICZNE SAMOCHODU OSOBOWEGO, OCHRONNEGO POWYŻEJ 5 MIEJSC. Oferta Wykonawcy - oferowane parametry 1 2 3 4 5 /pieczęć / PARAMETRY TECHNICZNE SAMOCHODU OSOBOWEGO, OCHRONNEGO POWYŻEJ 5 MIEJSC Lp. Wyszczególnienie Opis DANE TECHNICZNE 1. Silnik wysokoprężny spełniający normę emisji spalin min. EURO 5 2. Maksymalna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Nr sprawy: RZP-II-WI/22/DZP-1/2014 Załącznik Nr 6 do SIWZ Z SPECYFIKACJA TECHNICZNA Oferowany samochód ciężarowy: - marka: - model:. OPIS/Minimalny wymagany parametr Parametr techniczny oferowany przez

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA $#guid{ B4F776BA-BD28-43 9F-A3E1-7 167EDED F221}# $ Załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia PREK-251/02/2008 1 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA Załącznik Nr 5 do SIWZ utrzymania w czystości wagonów

Bardziej szczegółowo

Znak postępowania: BFZ4-073-PU-46/2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE

Znak postępowania: BFZ4-073-PU-46/2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE Spis treści 1. Przedmiot zamówienia 2. Zgodnośd konstrukcji Pojazdów z wymaganiami prawnymi 3. Wymagania zasadnicze. 4. Urządzenia bezpieczeostwa

Bardziej szczegółowo

Zestawienie norm, dokumentów i przepisów aktualnych na dzień ogłoszenia Postępowania

Zestawienie norm, dokumentów i przepisów aktualnych na dzień ogłoszenia Postępowania Załącznik nr 3 do SIWZ Zestawienie norm, dokumentów i przepisów aktualnych na dzień ogłoszenia Postępowania Wykonawca zobowiązany jest stosować postanowienia Rozporządzeń do Ustawy o transporcie kolejowym

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZANIE STANU TECHNICZNEGO AUTOBUSU AUTOSAN A10-10T.07.01

SPRAWDZANIE STANU TECHNICZNEGO AUTOBUSU AUTOSAN A10-10T.07.01 SPRAWDZANIE STANU TECHNICZNEGO AUTOBUSU AUTOSAN A10-10T.07.01 DANE EKSPLOATACYJNE: Długość całkowita - 10 770 mm Szerokość - 2 500 mm Rozstaw osi - 5 000 mm Ilość miejsc siedzących - 43 Wysokość - 3 080

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA. Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA. Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Numer ogłoszenia: 8932-2015; data zamieszczenia: 14.01.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 7004-2015 data 12.01.2015 r.

Bardziej szczegółowo

POLSKIE NORMY ZHARMONIZOWANE DYREKTYWA 2008/57/WE. Polskie Normy opublikowane do Wykaz norm z dyrektywy znajduje się również na

POLSKIE NORMY ZHARMONIZOWANE DYREKTYWA 2008/57/WE. Polskie Normy opublikowane do Wykaz norm z dyrektywy znajduje się również na Załącznik nr 22 POLSKIE NORMY ZHARMONIZOWANE DYREKTYWA 2008/57/WE Na podstawie publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (2011/C 214/02) z 20.07.2011 Polskie Normy opublikowane do 31.12.2012 Wykaz

Bardziej szczegółowo

Parametry techniczne pojazdu wymagane przez Zamawiającego (1) Z wyposażeniem

Parametry techniczne pojazdu wymagane przez Zamawiającego (1) Z wyposażeniem Załącznik nr 3 do zaproszenia Specyfikacja techniczna samochodu 9 osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z możliwością przewożenia 1 osoby na wózku inwalidzkim Parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 97/11

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 97/11 16.4.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 97/11 Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy Rady 96/48/WE z dnia 23 lipca 1996 r. w sprawie interoperacyjności transeuropejskiego systemu kolei

Bardziej szczegółowo

Oferowane 15 autobusów, posiadających co najmniej 40 miejsc siedzących dla podróżnych, o których mowa w pkt 1 lit. b) rozdziału III SIWZ.

Oferowane 15 autobusów, posiadających co najmniej 40 miejsc siedzących dla podróżnych, o których mowa w pkt 1 lit. b) rozdziału III SIWZ. Załącznik nr 2a do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.. miejscowość, data WYMAGANIA I OPIS TECHNICZNY DO OFERTY (każda ze stron powinna być podpisana) Dane wykonawcy (firma, adres korespondencyjny,

Bardziej szczegółowo

Zakup taboru do obsługi połączeń pasaŝerskich w aglomeracji krakowskiej w ramach Programu

Zakup taboru do obsługi połączeń pasaŝerskich w aglomeracji krakowskiej w ramach Programu Zakup taboru do obsługi połączeń pasaŝerskich w aglomeracji krakowskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Projekt Zakup taboru do obsługi połączeń pasaŝerskich w aglomeracji

Bardziej szczegółowo

Podstawowe wymagania dla wagonów pasażerskich dla zapewnienia dostępności kolei dla osób o ograniczonych możliwościach ruchowych

Podstawowe wymagania dla wagonów pasażerskich dla zapewnienia dostępności kolei dla osób o ograniczonych możliwościach ruchowych Podstawowe wymagania dla wagonów pasażerskich dla zapewnienia dostępności kolei dla osób o ograniczonych możliwościach ruchowych Opracował: mgr inż. Marceli Lalik Zakład Pojazdów Szynowych CNTK 2008-01-30

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWA DOMU OPIEKI NA POBYT STAŁY PRZY DPS MYSŁOWICE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWA DOMU OPIEKI NA POBYT STAŁY PRZY DPS MYSŁOWICE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWA DOMU OPIEKI NA POBYT STAŁY PRZY DPS MYSŁOWICE INSTALOWANIE WIND I PODNOŚNIKÓW MONTAś DŹWIGU KABINOWEGO, PLATFORMOWEGO KOD CPV 45313000-4

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 sierpnia 2012 r. Poz. 918

Warszawa, dnia 10 sierpnia 2012 r. Poz. 918 Warszawa, dnia 10 sierpnia 2012 r. Poz. 918 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie zakresu badań koniecznych do uzyskania świadectwa

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 742

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 742 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 742 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8, Data wydania: 16 maja 2016 r. Nazwa i adres AB 742 INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

Modyfikacja SIWZ. najniŝsza cena brutto k B = -------------------------------------------------- x 100 pkt. cena brutto oferty ocenianego Wykonawcy

Modyfikacja SIWZ. najniŝsza cena brutto k B = -------------------------------------------------- x 100 pkt. cena brutto oferty ocenianego Wykonawcy Znak postępowania ZKM-01/11 Wągrowiec,11.03.2011r. Modyfikacja SIWZ Rozdział 12 Opis sposobu obliczenia ceny. 2. KRYTERIUM OCENY OFERT : Cena całkowita brutto dostarczanych pojazdów. W poniŝszym kryterium

Bardziej szczegółowo

OFERTA AMBULANS TYPU B

OFERTA AMBULANS TYPU B OFERTA AMBULANS TYPU B Volkswagen Transporter L2H2 2,0 TDI (rok produkcji 2014), 140 KM Zabudowa rok 2015 używany (tylko pokazy), na liczniku 3,5 tys. km Zabudowa przedziału medycznego: 1. Ogrzewanie i

Bardziej szczegółowo

SRT TSI CR Bezpieczeństwo w tunelach kolejowych. Wprowadzenie do normy. Jolanta Maria Radziszewska-Wolińska

SRT TSI CR Bezpieczeństwo w tunelach kolejowych. Wprowadzenie do normy. Jolanta Maria Radziszewska-Wolińska SRT TSI CR Bezpieczeństwo w tunelach kolejowych. Wprowadzenie do normy pr EN 45 545 Jolanta Maria Radziszewska-Wolińska 1 ZAKRES SRT TSI CR 2 1. Definiuje spójny pakiet środków obejmujących podsystemy:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 20 Specyfikacja techniczna zakupu taboru dla SKA_5pojazdow_pesa

Załącznik nr 20 Specyfikacja techniczna zakupu taboru dla SKA_5pojazdow_pesa Załącznik nr 20 Specyfikacja techniczna zakupu taboru dla SKA_5pojazdow_pesa Strona 1 z 5 Wymagania techniczne dla lekkich pojazdów pasażerskich do obsługi kolejowego ruchu regionalnego. 1. Uwagi wstępne.

Bardziej szczegółowo

Interfejs pomiędzy taborem a podsystemami Ruch, Sterowanie i Aplikacje telematyczne

Interfejs pomiędzy taborem a podsystemami Ruch, Sterowanie i Aplikacje telematyczne Interfejs pomiędzy taborem a podsystemami Ruch, Sterowanie i Aplikacje telematyczne Marek Pawlik, PKP PLK S.A. Interfejs RST do OPE, CCS i TAP Marek Pawlik, PKP PLK S.A. Tabela 9: Interfejs z podsystemem

Bardziej szczegółowo

Pracownia Autorska Architekt Krzysztof Kulik 40-756 Katowice, ul.wybickiego 55, tel.202-20-80 w. 359,501-599926

Pracownia Autorska Architekt Krzysztof Kulik 40-756 Katowice, ul.wybickiego 55, tel.202-20-80 w. 359,501-599926 Pracownia Autorska Architekt Krzysztof Kulik 40-756 Katowice, ul.wybickiego 55, tel.202-20-80 w. 359,501-599926 Projekt wykonawczy instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna samochodu 9 osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z możliwością przewożenia 2 osób na wózku inwalidzkim

Specyfikacja techniczna samochodu 9 osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z możliwością przewożenia 2 osób na wózku inwalidzkim Zał. Nr 1A do SIWZ Specyfikacja techniczna samochodu 9 osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z możliwością przewożenia 2 osób na wózku inwalidzkim Parametry techniczne pojazdu wymagane

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest Dostawa fabrycznie nowych samochodów dla jednostek organizacyjnych podległych Ministerstwu Sprawiedliwości. CZĘŚĆ 1 Dostawa 1 sztuki samochodu osobowego

Bardziej szczegółowo

ElektrycznE Zespoły TrakcyjnE

ElektrycznE Zespoły TrakcyjnE ElektrycznE Zespoły TrakcyjnE nowoczesne rozwiązania dla transportu kolejowego ElektrycznE ZespÓłY TrakcyjnE Impuls nowoczesność i komfort Najnowsze produkty Spółki NEWAG S.A. - Elektryczne Zespoły Trakcyjne

Bardziej szczegółowo

Wymiana dźwigów szpitalnych w Szpitalu Wojewódzkim im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu przy ul. Armii Krajowej 7

Wymiana dźwigów szpitalnych w Szpitalu Wojewódzkim im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu przy ul. Armii Krajowej 7 Załącznik nr... Wymiana dźwigów szpitalnych w Szpitalu Wojewódzkim im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu przy ul. Armii Krajowej 7 I. Zestawienie parametrów technicznych dla nowych dźwigów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA OFEROWANEGO POJAZDU. Minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego

SPECYFIKACJA TECHNICZNA OFEROWANEGO POJAZDU. Minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego Załącznik nr 4 SPECYFIKACJA TECHNICZNA OFEROWANEGO POJAZDU Lp. 1 Minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego Rok produkcji 2012 lub 2013, fabrycznie nowy, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych

Bardziej szczegółowo

PL-Gdynia: Usługi w zakresie transportu drogowego 2013/S 039-060531

PL-Gdynia: Usługi w zakresie transportu drogowego 2013/S 039-060531 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:60531-2013:text:pl:html PL-Gdynia: Usługi w zakresie transportu drogowego 2013/S 039-060531 Zarząd Komunikacji Miejskiej

Bardziej szczegółowo

KARTA MATERIAŁOWA DRZWI PRZESUWNYCH, AUTOMATYCZNYCH NA PROWADNICY NIERDZEWNEJ COLDOR

KARTA MATERIAŁOWA DRZWI PRZESUWNYCH, AUTOMATYCZNYCH NA PROWADNICY NIERDZEWNEJ COLDOR DRZWI PRZESUWNYCH, AUTOMATYCZNYCH NA PROWADNICY NIERDZEWNEJ COLDOR 1. OPIS PRODUKTU 2. SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA DRZWI LAKIEROWANYCH 3. SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA DRZWI NIERDZEWNYCH 4. CHARAKTERYSTYKA AUTOMATYKI

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna autobusów

Specyfikacja techniczna autobusów Załącznik nr 6 do SIWZ Specyfikacja techniczna autobusów Niepodzielone fragmenty tabeli należy uznać za wspólne dla obydwu typów autobusów 1. Pojemność autobusu - ilość pasażerskich miejsc siedzących od

Bardziej szczegółowo

KARTA MATERIAŁOWA DRZWI PRZESUWNYCH, AUTOMATYCZNYCH NA PROWADNICY NIERDZEWNEJ COLDOR

KARTA MATERIAŁOWA DRZWI PRZESUWNYCH, AUTOMATYCZNYCH NA PROWADNICY NIERDZEWNEJ COLDOR DRZWI PRZESUWNYCH, AUTOMATYCZNYCH NA PROWADNICY NIERDZEWNEJ COLDOR 1. OPIS PRODUKTU 2. SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA DRZWI LAKIEROWANYCH 3. SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA DRZWI NIERDZEWNYCH 4. CHARAKTERYSTYKA AUTOMATYKI

Bardziej szczegółowo

Proces dopuszczenia do eksploatacji typu/z typem budowli, urządzeń oraz pojazdów kolejowych

Proces dopuszczenia do eksploatacji typu/z typem budowli, urządzeń oraz pojazdów kolejowych INSTRUKCJA CERTYFIKACJI WYROBÓW ICW 009 Proces dopuszczenia do eksploatacji typu/z typem budowli, urządzeń oraz pojazdów kolejowych zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Normy i wymiary. Normy projektowe w łazience dla osób z niepełnosprawnością

Normy i wymiary. Normy projektowe w łazience dla osób z niepełnosprawnością Normy i wymiary Przy planowaniu łazienek i toalet bez barier naleŝy uwzględnić następujące normy: DIN 18040-1 Budynki dostępne publicznie PoniŜszy zakres normy odnosi się do budynków dostępnych publicznie,

Bardziej szczegółowo

SMPZ-3. Zastosowania. Własności techniczne. mechaniczne. SMOKE MASTER Panel kontrolny

SMPZ-3. Zastosowania. Własności techniczne. mechaniczne. SMOKE MASTER Panel kontrolny 1 003 SMOKE MASTER Panel kontrolny (dla regulacji ciśnienia w układach napowietrzania klatek schodowych) SMPZ-3 Skala x:x Panel kontrolny służy do zdalnej kontroli systemu regulacji ciśnienia SMOKE MASTER

Bardziej szczegółowo

POCIĄGI KDP NA LINIACH KONWENCJONALNYCH

POCIĄGI KDP NA LINIACH KONWENCJONALNYCH POCIĄGI KDP NA LINIACH KONWENCJONALNYCH Artur Rojek Witold Groll Standardy Kolei Dużych Prędkości w Polsce: Decyzja Komisji 2008/232/WE z dnia 21 lutego 2008 r. dotycząca specyfikacji technicznej interoperacyjności

Bardziej szczegółowo

2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. P R O J E K T ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia.. 2012 r. w sprawie właściwych krajowych specyfikacji technicznych i dokumentów normalizacyjnych, których zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis wymagań technicznych dla autobusu podmiejskiego

Szczegółowy opis wymagań technicznych dla autobusu podmiejskiego Załącznik Nr B do SIWZ Szczegółowy opis wymagań technicznych dla autobusu podmiejskiego Parametr Opis parametrów wymaganych przez Zamawiającego 1. Podstawowe wymiary 1.1.Wymiary zewnętrzne 10,5-12,0 m

Bardziej szczegółowo

TOM II. szczegółowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy linii kolejowych. z wychylnym pudłem) TOM II SKRAJNIA BUDOWLANA LINII KOLEJOWYCH

TOM II. szczegółowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy linii kolejowych. z wychylnym pudłem) TOM II SKRAJNIA BUDOWLANA LINII KOLEJOWYCH szczegółowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy linii kolejowych do prędkości V max 200 km/h (dla taboru konwencjonalnego) / 250 km/h (dla taboru z wychylnym pudłem) SKRAJNIA BUDOWLANA LINII

Bardziej szczegółowo

Spalinowe zespoły trakcyjne

Spalinowe zespoły trakcyjne Spalinowe zespoły trakcyjne Naszą misją jest spełnianie obecnych i przyszłych oczekiwań krajowych i zagranicznych właścicieli taboru szynowego poprzez budowę, unowocześnianie oraz naprawę taboru, przy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TSI LOC&PAS ORAZ TSI PRM W KONSTRUKCJI NOWOCZESNYCH POJAZDÓW SZYNOWYCH - AKTUALIZACJA

WYMAGANIA TSI LOC&PAS ORAZ TSI PRM W KONSTRUKCJI NOWOCZESNYCH POJAZDÓW SZYNOWYCH - AKTUALIZACJA WYMAGANIA TSI LOC&PAS ORAZ TSI PRM W KONSTRUKCJI NOWOCZESNYCH POJAZDÓW SZYNOWYCH - AKTUALIZACJA 2015 - mgr inŝ. Andrzej Zbieć, mgr inŝ. Marceli Lalik Warszawa, 7 kwietnia 2015 r. 1. Wprowadzenie W celu

Bardziej szczegółowo

KOMISJA DECYZJE. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 341/1. (Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

KOMISJA DECYZJE. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 341/1. (Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa) Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 341/1 II (Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa) DECYZJE KOMISJA DECYZJA KOMISJI z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TSI Loc&PasI TSI PRM AKTUALIZACJA 2015 W KONSTRUKCJI NOWOCZESNYCH POJAZDÓW SZYNOWYCH

WYMAGANIA TSI Loc&PasI TSI PRM AKTUALIZACJA 2015 W KONSTRUKCJI NOWOCZESNYCH POJAZDÓW SZYNOWYCH WYMAGANIA TSI Loc&PasI TSI PRM AKTUALIZACJA 2015 W KONSTRUKCJI NOWOCZESNYCH POJAZDÓW SZYNOWYCH mgr inŝ. Andrzej Zbieć, mgr inŝ. Marceli Lalik Instytut Kolejnictwa, Warszawa Wymagania TSI PRM Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ PARAMETRÓW TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNYCH Cz. II SAMOCHÓD SPECJALNY

FORMULARZ PARAMETRÓW TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNYCH Cz. II SAMOCHÓD SPECJALNY Znak sprawy WO.271.20.2015 DRUK WZP-11c (pieczęć Wykonawcy) Załącznik nr... do oferty FORMULARZ PARAMETRÓW TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNYCH Cz. II SAMOCHÓD SPECJALNY NAZWA (FIRMA) WYKONAWCY...... ADRES WYKONAWCY...

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Raciechowice: Zakup i dostawa dwóch używanych samochodów pożarniczych dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Czasławiu z przeznaczeniem na cele ochrony przeciwpożarowej Numer ogłoszenia: 138816-2010;

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Producent i model oferowanego aparatu. Cena netto.. Kwota VAT Cena brutto

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Producent i model oferowanego aparatu. Cena netto.. Kwota VAT Cena brutto Załącznik nr 1, znak sprawy DG-2501/8573/1142/11 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie nr 1 wirówka mikrolitowa szt.1 Producent i model oferowanego aparatu. Cena netto.. Kwota VAT

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik Nr 7 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych realizowana w

Bardziej szczegółowo

CENTRUM NAUKOWO-TECHNICZNE KOLEJNICTWA

CENTRUM NAUKOWO-TECHNICZNE KOLEJNICTWA CENTRUM NAUKOWO-TECHNICZNE KOLEJNICTWA Dr inż. Andrzej Massel TECHNICZNA SPECYFIKACJA INTEROPERACYJNOŚCI DLA PODSYSTEMU INFRASTRUKTURA TRANSEUROPEJSKIEGO SYSTEMU KOLEI KONWENCJONALNYCH TRESĆ PREZENTACJI

Bardziej szczegółowo

SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA

SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA Spis treści 1. OPIS TECHNICZNY STR. 3 2. ZASADA DZIAŁANIA STR. 5 3. ZDALNY MONITORING STR. 6 4. INTERFEJS UŻYTKOWNIKA

Bardziej szczegółowo

ZAP.370/225-2/2013 Jasło, dnia r.

ZAP.370/225-2/2013 Jasło, dnia r. 130000.ZAP.370/225-2/2013 Jasło, dnia 19.04.2013 r. Informacja dla Wykonawców, którzy pobrali Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w

Bardziej szczegółowo

Elektryczne zespoły trakcyjne

Elektryczne zespoły trakcyjne Elektryczne zespoły trakcyjne Naszą misją jest spełnianie obecnych i przyszłych oczekiwań krajowych i zagranicznych właścicieli taboru szynowego poprzez budowę, unowocześnianie oraz naprawę taboru, przy

Bardziej szczegółowo

SZAFKI Z TWORZYWA DLA 2-POMPOWEJ PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW Seria : PT-12/ pompy 1-fazowe

SZAFKI Z TWORZYWA DLA 2-POMPOWEJ PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW Seria : PT-12/ pompy 1-fazowe SZAFKI Z TWORZYWA DLA 2-POMPOWEJ PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW Seria : PT-12/ pompy 1-fazowe INSTRUKCJA OBSŁUGI Producent i dystrybutor : Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe E L E K T R O N 65-154 Zielona Góra

Bardziej szczegółowo

Zmiana nr 2 treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Zmiana nr 2 treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia SPÓŁKA AKCYJNA Biuro Zakupów Centralnych 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 53 tel.: (022) 47 34 372 fax: (022) 47 34 333 e-mail: magdalena.czajka@intercity.pl BFZ4-073-273/2013 Warszawa, 2013-03-27 Wykonawcy

Bardziej szczegółowo

ul. Zygmunta Augusta 11 85-082 Bydgoszcz tel. +48 52 33 91 104 fax: +48 52 33 91 114 marketing@pesa.pl www.pesa.pl

ul. Zygmunta Augusta 11 85-082 Bydgoszcz tel. +48 52 33 91 104 fax: +48 52 33 91 114 marketing@pesa.pl www.pesa.pl ul. Zygmunta Augusta 11 85-082 Bydgoszcz tel. +48 52 33 91 104 fax: +48 52 33 91 114 marketing@pesa.pl www.pesa.pl Naszą misją jest spełnianie obecnych i przyszłych oczekiwań krajowych i zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Polskie Normy zharmonizowane opublikowane do Wykaz norm z dyrektywy znajduje się również na

Polskie Normy zharmonizowane opublikowane do Wykaz norm z dyrektywy znajduje się również na Załącznik nr 4 Dyrektywa 2008/57/WE Polskie Normy zharmonizowane opublikowane do 31.12.2013 Wykaz norm z dyrektywy znajduje się również na www.pkn.pl Według Dziennika Urzędowego UE (2013/C 345/03) z 26.11.2013

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Załącznik Nr 1 do SIWZ Załącznik Nr 1 do SIWZ Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr na: Zakup samochodu osobowego klasy wyższej E (premium). Parametry techniczne samochodu osobowego klasy wyższej E (premium) Lp. Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

1. PIEC KONWEKCYJNO-PAROWY MIN 6 PÓŁKOWY

1. PIEC KONWEKCYJNO-PAROWY MIN 6 PÓŁKOWY 1. PIEC KONWEKCYJNO-PAROWY MIN 6 PÓŁKOWY Przeznaczenie: Piec konwekcyjno-parowy przeznaczony jest do prowadzenia obróbki termicznej potraw w zakresie pracy: a) gotowanie w parze w temperaturze 30 130 o

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY WYKONANIA I MOTAśU WINDY W BUDYNKU DELEGATURY PODKARPACKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W PRZEMYŚLU UL.

PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY WYKONANIA I MOTAśU WINDY W BUDYNKU DELEGATURY PODKARPACKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W PRZEMYŚLU UL. PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY WYKONANIA I MOTAśU WINDY W BUDYNKU DELEGATURY PODKARPACKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W PRZEMYŚLU UL. WODNA 13 Rodzaj robót : roboty rozbiórkowo montaŝowe CPV 45313100-5 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

Modernizacja 7 elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57.

Modernizacja 7 elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57. Modernizacja 7 elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57 www.pesa.pl Modernizacja 7 elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57 dla Województwa Zachodniopomorskiego PESA Bydgoszcz SA 1851 - Wraz

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OGÓLNE. Załącznik nr 1 do SIWZ, sprawa numer WAT.272.3.2014.CO. 1. Przedmiot opracowania.

WYMAGANIA OGÓLNE. Załącznik nr 1 do SIWZ, sprawa numer WAT.272.3.2014.CO. 1. Przedmiot opracowania. Załącznik nr 1 do SIWZ, sprawa numer WAT.272.3.2014.CO WYMAGANIA OGÓLNE 1. Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest wykonanie dostawy mobilnej linii diagnostycznej wybudowanej na bazie kontenera

Bardziej szczegółowo

ZGOK.ZAM/28/15 Załącznik nr 1

ZGOK.ZAM/28/15 Załącznik nr 1 Załącznik do zaproszenia do składania ofert: SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest leasing z dostawą (leasing operacyjny) dwóch używanych kompletnych samochodów ciężarowych

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. AUTOBUS SZYNOWY 212M serii SA 109

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. AUTOBUS SZYNOWY 212M serii SA 109 Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego AUTOBUS SZYNOWY 212M serii SA 109 Pojazdy typu 212 M oznaczenie kolejowe SA109. Kolejowe Zakłady Maszyn Kolzam S.A. producent omawianego pojazdu szynowego

Bardziej szczegółowo

METODY OCENY ZGODNOŚCI DLA SKŁADNIKÓW INTEROPERACYJNOŚCI I PODSYSTEMÓW. Andrzej Żurkowski Grzegorz Stencel

METODY OCENY ZGODNOŚCI DLA SKŁADNIKÓW INTEROPERACYJNOŚCI I PODSYSTEMÓW. Andrzej Żurkowski Grzegorz Stencel METODY OCENY ZGODNOŚCI DLA SKŁADNIKÓW I PODSYSTEMÓW Andrzej Żurkowski Grzegorz Stencel PLAN PREZENTACJI 1. Moduły procedur oceny zgodności, przydatności do stosowania i weryfikacji 2. Moduły dotyczące

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. Nr 7 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą 1 samochodu typu: Autobus przeznaczony do osób minimum 21 osobowy (20 + 1) przystosowanego do przewozu osób

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 22 13WE INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA STANÓW AWARYJNYCH DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA (WYDANIE V)

ZAŁĄCZNIK NR 22 13WE INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA STANÓW AWARYJNYCH DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA (WYDANIE V) ZAŁĄCZNIK NR 22 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA 13WE INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA STANÓW AWARYJNYCH (WYDANIE V) INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA STANÓW AWARYJNYCH ELEKTRYCZNY

Bardziej szczegółowo

SKM t 6 INSTRUKCJA OGRZEWANIA I SCHŁADZANIA POCIAGÓW ZŁOŻONYCH Z ELEKTRYCZNYCH ZESPOŁÓW TRAKCYJNYCH ORAZ SPALINOWYCH ZESPOŁÓW TRAKCYJNYCH

SKM t 6 INSTRUKCJA OGRZEWANIA I SCHŁADZANIA POCIAGÓW ZŁOŻONYCH Z ELEKTRYCZNYCH ZESPOŁÓW TRAKCYJNYCH ORAZ SPALINOWYCH ZESPOŁÓW TRAKCYJNYCH SKM t 6 INSTRUKCJA OGRZEWANIA I SCHŁADZANIA POCIAGÓW ZŁOŻONYCH Z ELEKTRYCZNYCH ZESPOŁÓW TRAKCYJNYCH ORAZ SPALINOWYCH ZESPOŁÓW TRAKCYJNYCH Gdynia 2016 1 Uchwała nr 151/2016 Zarządu PKP Szybka Kolej Miejska

Bardziej szczegółowo

spełnia) lub NIE (gdy silnik nie spełnia wymagań SIWZ) 2. Moc maksymalna [kw] min. 140

spełnia) lub NIE (gdy silnik nie spełnia wymagań SIWZ) 2. Moc maksymalna [kw] min. 140 /pieczęć / Parametry techniczne samochodu Lp. Wyszczególnienie Opis DANE TECHNICZNE Wpisać TAK (gdy silnik 1. Silnik z zapłonem samoczynnym ZS, spełniający normę co najmniej EURO 5 spełnia) lub NIE (gdy

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE POJAZDU

PARAMETRY TECHNICZNE POJAZDU ZAŁĄCZNIK NR 1A DO FORMULARZA OFERTY INGK.Dr.7031.2.2017 PARAMETRY TECHNICZNE POJAZDU Lp Parametry wymagane przez Zamawiającego (minimalne) Spełnienie kryterium 1 Przeznaczenie, rok produkcji, przebieg

Bardziej szczegółowo

6.4 WZMACNIACZE ASTOR GE INTELLIGENT PLATFORMS - SERWONAPĘDY VERSAMOTION

6.4 WZMACNIACZE ASTOR GE INTELLIGENT PLATFORMS - SERWONAPĘDY VERSAMOTION 6.4 WZMACNIACZE Wzmacniacz naleŝy dobrać tak, aby był kompatybilny pod względem mocy, ze sterowanym przez niego silnikiem. Numery katalogowe wzmacniaczy Nr katalogowy Moc Zasilanie IC800VMA012 100 W 1-fazowe

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Umowy. OPIS PRZEDMIOTU UMOWY po sprostowaniu. Zadanie 1 - Dostawa samochodów osobowych klasy C/D - 10 szt.

Załącznik nr 1 do Umowy. OPIS PRZEDMIOTU UMOWY po sprostowaniu. Zadanie 1 - Dostawa samochodów osobowych klasy C/D - 10 szt. OPIS PRZEDMIOTU UMOWY po sprostowaniu Załącznik nr 1 do Umowy Zadanie 1 - Dostawa samochodów osobowych klasy C/D - 10 szt. Marka, model oferowanego samochodu:. 1. Specyfikacja techniczna samochodu: o Rok

Bardziej szczegółowo

Kasy pancerne KP, klasa IV-V

Kasy pancerne KP, klasa IV-V Zastosowanie: Kasy pancerne KP są produktami o bardzo wysokiej klasie odporności na włamanie. MoŜna w nich przechowywać wszystkie cenne przedmioty, dzieła sztuki i waŝne dokumenty. SłuŜą teŝ do przechowywania

Bardziej szczegółowo

MPK Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim Załącznik Nr 2 FORMULARZ OFERTOWY

MPK Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim Załącznik Nr 2 FORMULARZ OFERTOWY FORMULARZ OFERTOWY na dostawę 2 sztuk używanych autobusów dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji- spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w Ostrowcu Świętokrzyskim 1.

Bardziej szczegółowo

81C BEZPIECZNIKI. Skrzynka bezpieczników i przekaźników kabiny: Identyfikacja F G H I J K L M N O 81C-1

81C BEZPIECZNIKI. Skrzynka bezpieczników i przekaźników kabiny: Identyfikacja F G H I J K L M N O 81C-1 Skrzynka bezpieczników i przekaźników kabiny: Identyfikacja Skrzynka ta znajduje się w kabinie, po stronie kierowcy. Skrzynka znajduje się za klapą (2). KIEROWNICA Z LEWEJ STRONY A B 1 Skrzynka znajduje

Bardziej szczegółowo

Przekaźnik mieści się w uniwersalnej obudowie zatablicowej wykonanej z tworzywa niepalnego ABS o wymiarach 72x72x75 mm.

Przekaźnik mieści się w uniwersalnej obudowie zatablicowej wykonanej z tworzywa niepalnego ABS o wymiarach 72x72x75 mm. 1. ZASTOSOWANIE Przekaźnik PS-1 służy do optycznej sygnalizacji zadziałania zabezpieczeń a także sygnalizuje awarię i zakłócenie w pracy urządzeń elektroenergetycznych. Umożliwia wizualizację i powielenie

Bardziej szczegółowo

I. Wymagania ogólne. 1. Wielkości przechowywanych dokumentów. a) Format A4 210 mm x 297 mm. b) Format A5 148 mm x 210 mm.

I. Wymagania ogólne. 1. Wielkości przechowywanych dokumentów. a) Format A4 210 mm x 297 mm. b) Format A5 148 mm x 210 mm. Załącznik nr 1 do umowy nr na dostawę klaserów rotacyjnych do B-KRK. I. Wymagania ogólne. Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostawa 30 (trzydziestu) segregatorów ruchomych (klaserów rotacyjnych)

Bardziej szczegółowo

Hoftrac. Parametry techniczne FSD 1880 kabina

Hoftrac. Parametry techniczne FSD 1880 kabina Parametry techniczne 1880 FSD 1880 kabina Dane silnika Producent Perkins Perkins Typ silnika 404D-22 404D-22 Liczba cylindrów 4 4 Moc (maks.) kw (KM) 36,3 (50) 36,3 (50) przy (maks.) obr./min. 2800 2800

Bardziej szczegółowo

Certyfikacja i autoryzacja ETCS i GSM-R w Polsce. przykłady rzeczywistych procesów i wyzwań w tym zakresie. dr inż. Marek PAWLIK Instytut Kolejnictwa

Certyfikacja i autoryzacja ETCS i GSM-R w Polsce. przykłady rzeczywistych procesów i wyzwań w tym zakresie. dr inż. Marek PAWLIK Instytut Kolejnictwa Certyfikacja i autoryzacja ETCS i GSM-R w Polsce przykłady rzeczywistych procesów i wyzwań w tym zakresie dr inż. Marek PAWLIK Instytut Kolejnictwa Certyfikacja i autoryzacja podsystemów - proces Wybór

Bardziej szczegółowo

Opel Vivaro 2.5 CDTI 146KM Van L2H1 2.9t. Cena (brutto): zł. Komfort. Bezpieczeństwo. Elektrycznie sterowane szyby boczne przednie

Opel Vivaro 2.5 CDTI 146KM Van L2H1 2.9t. Cena (brutto): zł. Komfort. Bezpieczeństwo. Elektrycznie sterowane szyby boczne przednie Opel Vivaro 2.5 CDTI 146KM Van L2H1 2.9t Cena (brutto): 102 450 zł Typ nadwozia dostawcze Pojemność silnika (ccm) 2464 Moc silnika 146 Rodzaj paliwa diesel Typ silnika 2.5 CDTI 146KM Pojemność bagażnika

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Katowice, dn. 16.08.2016r WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego na dostawę z zaprojektowaniem i montaŝem dla zadania pn. Projekt, dostawa i montaŝ komory lakierniczej CZEŚĆ

Bardziej szczegółowo

Warunki techniczno-eksploatacyjne autobusów klasy mega

Warunki techniczno-eksploatacyjne autobusów klasy mega Nr sprawy DZ.381-1-3/14 Warunki techniczno-eksploatacyjne autobusów klasy mega Lp. Cecha, parametr, zespół, instalacja 1.1. Wymagania Zamawiającego Autobusy powinny spełniać warunki określone w rozporządzeniu

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia ... (pieczęć Wykonawcy) ZAŁĄCZNIK NR 1 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego samochodu osobowego typu mikrobus wraz z przystosowaniem do przewozu osób niepełnosprawnych.

Bardziej szczegółowo