FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - TURA III REKRUTACJA OD 1 LIPCA 2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - TURA III REKRUTACJA OD 1 LIPCA 2014"

Transkrypt

1 TMS AUDIT Trzebownisko 928 B Data i podpis osoby przyjmującej i sprawdzającej formularz: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - TURA III REKRUTACJA OD 1 LIPCA 2014 do udziału w Projekcie: Staż na start księgowy, analityk kosztów nr POKL /12, który jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, VI Priorytet Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Imię (imiona): Nazwisko: Nazwisko rodowe: Data i miejsce urodzenia: - - PESEL: Seria i nr dowodu osobistego: - Adres zamieszkania w rozumieniu Kodeksu Cywilnego: województwo powiat gmina miejscowość kod pocztowy - _ poczta ul. nr domu nr mieszkania Dane do kontaktu: Wiek w latach (w chwili przystąpienia do projektu): numer telefonu (domowy): telefon komórkowy: inne: Adres do korespondencji (podać jeśli inny niż adres zamieszkania): miejscowość kod pocztowy - _ poczta ul. nr domu nr mieszkania Status kandydata: Jestem osobą pozostającą bez zatrudnienia, zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna: tak, nie Jeśli zakreślono tak proszę określić swoje doświadczenie zawodowe: Oświadczam, iż należę do wskazanej poniżej grupy: jestem osobą nie posiadającą żadnego doświadczenia zawodowego jestem osobą nie posiadającą doświadczenia zawodowego w finansach żadne z powyższych RACH (TURA II) - Strona 1 z 5

2 Poziom wykształcenia: brak, podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne ( kształcenie ukończone na poziomie szkoły średniej wykształcenie średnie lub zasadnicze zawodowe), pomaturalne ( kształcenie ukończone na poziomie wyższym niż kształcenie na poziomie szkoły średniej, które jednocześnie nie jest wykształceniem wyższym), wyższe ( pełne i ukończone wykształcenie na poziomie wyższym) Czy kontynuuje Pan/Pani obecnie naukę: tak, nie. Jeśli zakreślono tak proszę wpisać poniżej szkołę/uczelnie i kierunek kształcenia:. Proszę wskazać system kształcenia: stacjonarny (dzienny), niestacjonarny (wieczorowy, weekendowy). Informacja o kwalifikacjach zawodowych 1. Posiadam kwalifikacje zawodowe w branży finansowej: tak, nie W przypadku posiadania kwalifikacji zawodowych w branży finansowej, należy wymienić jakie: 2. Inne posiadane umiejętności i kwalifikacji zawodowe Ukończona szkoła/uczelnia (nazwa, miejscowość i kierunek): Zawód wyuczony w systemie szkolnym Doświadczenie zawodowe (w tym staże i przygotowania zawodowe dorosłych, praktyka zawodowa): nie posiadam żadnego doświadczenia zawodowego, posiadam doświadczenie zawodowe (proszę uwzględnić i podać wszystkie okresy aktywności zawodowej): poniżej 1 roku, od 1 roku do 3 lat, powyżej 3 lat. L.p. Okres (od do ) Forma zatrudnienia Stanowisko i/lub zakres zadań RACH (TURA II) - Strona 2 z 5

3 Ukończone kursy/szkolenia zawodowe: ukończyłem kurs/y, szkolenie/a zawodowe: NAZWA SZKOLENIA/KURSU UZYSKANE KWALIFIKACJE nie ukończyłem żadnego kursu/szkolenia zawodowego; Znajomość języków obcych: Angielski - poziom: A1, A2, B1, B2, C1, C2 Niemiecki - poziom: A1, A2, B1, B2, C1, C2 POSIADANE CERTYFIKATY/ZAŚWIADCZENIA: (PROSZĘ WPISAĆ NAZWĘ CERYFIKATU, POZIOM JĘZYKA) Nazwa certyfikatu Poziom Francuski - poziom: A1, A2, B1, B2, C1, C2 Rosyjski - poziom: A1, A2, B1, B2, C1, C2 Inny,... - poziom: A1, A2, B1, B2, C1, C2 nie znam żadnego języka obcego; Deklaruję chęć uczestnictwa w bezpłatnym szkoleniu i doradztwie realizowanym w ramach projektu: Wyrażam wolę i deklaruję chęć uczestnictwa projekcie realizowanym przez TMS Audit Małgorzata Janik Stec pn. Staż na start księgowy, analityk kosztów nr projektu POKL /12 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz chciałby/aby uczestniczyć w: - Module nr 1 Aktywne formy poszukiwania pracy doradztwo grupowe 32 godz. - Module nr 2 Warsztaty rachunkowości 240 godz.; Po zakończeniu szkolenia deklaruję chęć odbywania stażu zawodowego/praktyki zawodowej przez okres do 6 miesięcy: tak, nie. RACH (TURA II) - Strona 3 z 5

4 W załączeniu przedkładam: P o d p i s a n y R e g u l a m i n r e k r u t a c j i i u c z e s t n i c t w a w p r o j e k c i e, Z a ś w i a d c z e n i e o r e j e s t r a c j i w P o w i a t o w y m U r z ę d z i e P r a c y, w ł a ś c i w y m d l a m i e j s c a z a m e l d o w a n i a s t a ł e g o l u b c z a s o w e g o, K s e r o k o p i a d o k u m e n t u p o ś w i a d c z a j ą c e g o w y k s z t a ł c e n i e c o n a j m n i e j ś r e d n i e, C V k a n d y d a t a / k a n d y d a t k i Inne Dodatkowo: Dowód osobisty do wglądu, dodatkowo zaświadczenie o zameldowaniu tymczasowym (dotyczy osób posiadających adres zamieszkania inny niż adres zameldowania stałego), Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 oraz art. 297 Kodeksu Karnego za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie prawdy, niniejszym oświadczam, że dane zawarte w niniejszym formularzu zgłoszeniowych są zgodne z prawdą. Miejscowość, data Czytelny podpis osoby ubiegającej się o udział w projekcie Oświadczam, iż nie prowadzę działalności gospodarczej. Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 oraz art. 297 Kodeksu Karnego za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie prawdy, niniejszym oświadczam, że ww. dane są zgodne z prawdą. Czytelny podpis...nip... Oświadczam, iż zamieszkuję na terenie województwa podkarpackiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego oraz posiadam zameldowanie stałe/czasowe* właściwe na terenie województwa podkarpackiego, pod adresem:.. Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 oraz art. 297 Kodeksu Karnego za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie prawdy, niniejszym oświadczam, że ww. dane są zgodne z prawdą. Czytelny podpis... Oświadczam, iż jestem osobą w wieku aktywności zawodowej (tj lat), niezatrudnioną, niewykonującą innej pracy zarobkowej oraz zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy oraz jestem osobą zarejestrowaną we właściwym dla miejsca zamieszkania (stałego lub czasowego) powiatowym urzędzie pracy jako osoba bezrobotna, o której mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach ryku pracy (Dz. U. z 2008r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.) oraz należę do co najmniej jednej z poniżej wskazanej grupy: jestem osobą nie posiadającą żadnego doświadczenia zawodowego; jestem osobą nie posiadającą doświadczenia zawodowego w finansach Czytelny podpis... RACH (TURA II) - Strona 4 z 5

5 Imię i nazwisko Adres zamieszkania (dotyczy wszystkich osób ubiegających się o uczestnictwo w projekcie) Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie prawdy niniejszym oświadczam, że: Zapoznałem/am się z zasadami udziału w projekcie Staż na start księgowy, analityk kosztów nr projektu POKL /12 w szczególności z Regulaminem projektu. Zgodnie z wymogami jestem uprawniony/a do uczestnictwa w/w Projekcie. Zgłaszam gotowość dostosowania kwalifikacji zawodowych do potrzeb lokalnego rynku pracy. Zostałem/łam poinformowany/na, że Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wyrażam zgodę na udział w postępowaniu rekrutacyjnym, mającym określić moje predyspozycje do udziału w Projekcie. Mam świadomość, że wsparcie które otrzymam w ramach projektu może odbywać się w miejscowości innej od mojego miejsca zamieszkania. Wyrażam zgodę na udział w badaniach ankietowych, które odbywać się będą w trakcie trwania Projektu, jak również do 6 m-cy po moim zakończeniu udziału w Projekcie. Jestem świadom, iż złożenie dokumentów zgłoszeniowych nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w Projekcie. Nie jestem rolnikiem/domownikiem rolnika ubezpieczonym w KRUS posiadającym 2 lub więcej hektary fizyczne/przeliczeniowe gruntu. Nie jestem uczniem/słuchaczem szkoły dziennej lub studentem studiów dziennych. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku przez TMS AUDIT Małgorzata Janik-Stec, w całości i fragmentach, w celu realizacji działań promocyjno-informacyjnych w projekcie Staż na start księgowy, analityk kosztów nr projektu POKL /12 zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.). Zobowiązuję się do aktualizacji podanych danych osobowych w trakcie udziału w projekcie. Oświadczenia odnośnie gromadzenia i przetwarzania danych: a) Wyrażam dobrowolnie zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.), do celów związanych z przeprowadzeniem rekrutacji, udzieleniem przewidzianego w ramach projektu wsparcia oraz jego monitoringiem i ewaluacją, a także w zakresie niezbędnym do wywiązania się TMS AUDIT Małgorzata Janik-Stec z obowiązków sprawozdawczych wobec Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie. Moja zgoda obejmuje również przetwarzanie danych, o których mowa w punkcie a) w przyszłości, pod warunkiem, że nie zostanie zmieniony cel przetwarzania. b) Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, obejmujących informacje wymienione w punkcie a) przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Lisa Kuli 20 lub podmiot przez niego upoważniony do celów sprawozdawczych z realizacji projektu oraz monitoringu i ewaluacji projektu. c) Oświadczam, że zostałem/am poinformowany(a) o prawie dostępu do treści swoich danych osobowych przetwarzanych przez TMS AUDIT Małgorzata Janik-Stec oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie oraz prawie do ich poprawiania. Miejscowość, data Czytelny podpis osoby ubiegającej się o udział w projekcie RACH (TURA II) - Strona 5 z 5

Brak. Podstawowe. Gimnazjalne. Ponadgimnazjalne. Pomaturalne. Wyższe. Tak Nie

Brak. Podstawowe. Gimnazjalne. Ponadgimnazjalne. Pomaturalne. Wyższe. Tak Nie FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA - OSOBY FIZYCZNEJ BIORĄCEJ UDZIAŁ W PROJEKCIE Z WŁASNEJ INICJATYWY Do udziału w projekcie PODKARPACKI OŚRODEK WSPIERANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ Nr projektu WND-POKL.07.02.02

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY. Prosimy wypełnić wszystkie pola DRUKOWANYMI literami.

Załącznik nr 2 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY. Prosimy wypełnić wszystkie pola DRUKOWANYMI literami. Strona1 Projekt Niepełnosprawni też są ważni!!! współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 2 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Tytuł projektu Numer projektu

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Czas na pracę współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Poddziałanie 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY Ścieżka B

FORMULARZ REKRUTACYJNY Ścieżka B Strona1 Załącznik nr 1b do Regulaminu rekrutacji Data i godzina wpływu Formularza rekrutacyjnego: Podpis osoby przyjmującej Formularz: Nr Formularza rekrutacyjnego:...... FORMULARZ REKRUTACYJNY Ścieżka

Bardziej szczegółowo

Nr projektu WND-POKL.07.02.01-04-096/13

Nr projektu WND-POKL.07.02.01-04-096/13 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE OD BARIERY DO KARIERY 100 % Nr projektu WND-POKL.07.02.01-04-096/13 1 Przepisy ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji, w tym naboru i doboru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Postanowienia ogólne

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Postanowienia ogólne REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pt. PWP. Osiągnij sukces z osobistym menedżerem Nr umowy: UDA-POKL.06.01.01-10-011/12-00 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI DZIAŁANIE 6.1 PODDZIAŁANIE 6.1.1 1 Ilekroć w regulaminie jest mowa o : Projekcie należy przez

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU. Upowszechnienie idei równych szans poprzez wsparcie funkcjonowania żłobka Juniorek w Olsztynie

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU. Upowszechnienie idei równych szans poprzez wsparcie funkcjonowania żłobka Juniorek w Olsztynie FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU Upowszechnienie idei równych szans poprzez wsparcie funkcjonowania żłobka Juniorek w Olsztynie o numerze POKL.01.05.00-00-004/12 współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNICTWA PODMIOTU W PROJEKCIE AKADEMIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNICTWA PODMIOTU W PROJEKCIE AKADEMIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNICTWA PODMIOTU W PROJEKCIE AKADEMIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ZAŁĄCZNIK NR 1 Lp. Nazwa 1. Tytuł projektu Akademia Organizacji Pozarządowych 2. Priorytet, w ramach którego

Bardziej szczegółowo

3 Cel i założenia projektu

3 Cel i założenia projektu Regulamin uczestnictwa w projekcie systemowym realizowanym przez RCPS pn Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej w ramach Poddziałania 7.1.3. PO KL 1 Słownik

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE

DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE Ja, niŝej podpisany/a........, (imię i nazwisko) deklaruję chęć udziału w projekcie Speed Stargardzki Pracownik - Efektywna Edukacja i Dokształcanie nr projektu PO KL/1/8.1.1/104/08,

Bardziej szczegółowo

c. III południowy: powiat nowotarski, powiat tatrzański, powiat suski Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej d. IV krakowski: miasto Kraków,

c. III południowy: powiat nowotarski, powiat tatrzański, powiat suski Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej d. IV krakowski: miasto Kraków, Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w cyklu szkoleniowo- doradczym Zasady zakładania i prowadzenia PES w ramach projektu Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Obowiązuje od 30 czerwca 2014 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES Załącznik 1 do umowy szkoleniowej REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 1. Definicje a) POKL należy przez to rozumieć Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA UCZESTNICTWA ORGANIZACJI W PROJEKCIE Centrum Inicjatyw Społecznych i Gospodarczych

DEKLARACJA UCZESTNICTWA ORGANIZACJI W PROJEKCIE Centrum Inicjatyw Społecznych i Gospodarczych DEKLARACJA UCZESTNICTWA ORGANIZACJI W PROJEKCIE Tytuł projektu: Centrum Inicjatyw Społecznych i Gospodarczych Numer projektu: POKL.05.04.02 00 B31/11 Priorytet, w ramach którego jest realizowany projekt:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB Objaśnienia terminów i skrótów EFS POKL Uczestnik Projektu Projektodawca Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE KWALIFIKACJE DROGĄ DO SUKCESU nr projektu: WND-POKL.08.01.02-10-009/12

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE KWALIFIKACJE DROGĄ DO SUKCESU nr projektu: WND-POKL.08.01.02-10-009/12 Załącznik 5 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE KWALIFIKACJE DROGĄ DO SUKCESU nr projektu: WND-POKL.08.01.02-10-009/12 współfinansowanego ze środków, realizowanego przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Równe szanse einclusion w Sulejówku

REGULAMIN PROJEKTU Równe szanse einclusion w Sulejówku REGULAMIN PROJEKTU Równe szanse einclusion w Sulejówku 1. Definicje Projekt projekt Równe szanse einclusion w Sulejówku, który jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, oś

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE WIEDZA TWOIM SUKCESEM

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE WIEDZA TWOIM SUKCESEM Załącznik do Zarządzenia Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty nr 102/1/2015 z dnia 27 stycznia 2015 roku REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE WIEDZA TWOIM SUKCESEM realizowanym w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE HORYZONTY. nr projektu: WND-POKL 08.01.02-10-024/13

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE HORYZONTY. nr projektu: WND-POKL 08.01.02-10-024/13 Załącznik 5 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE HORYZONTY nr projektu: WND-POKL 08.01.02-10-024/13 współfinansowanego ze środków, realizowanego przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Plusk Sp. z

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszeniowy do projektu:

Formularz zgłoszeniowy do projektu: Formularz zgłoszeniowy do projektu: Public Relations w Turystyce Zintegrowany Dialog z Otoczeniem realizowanego w ramach Priorytetu VIII Regionalne Kadry Gospodarki (Działanie 8.1. Rozwój pracowników i

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN organizacji szkoleń, finansowania kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz kosztów uzyskania

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady rekrutacji

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 Do Zarządzenia nr 29/2013/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach z dnia 16 czerwca 2014 roku REGULAMIN STAŻY w projekcie ZAWÓD PRZEPUSTKĄ DO LEPSZEGO JUTRA współfinansowanym

Bardziej szczegółowo

UDA-POKL.08.01.01-20-023/12-00

UDA-POKL.08.01.01-20-023/12-00 REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE z dnia 20.11.2012r. Nowoczesny Projekt Manager zarządzanie projektami według IPMA, nr umowy UDA-POKL.08.01.01-20-023/12-00 1 Definicje Projekt - Nowoczesny Projekt Manager

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. ,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13

REGULAMIN PROJEKTU. ,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13 REGULAMIN PROJEKTU,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji projektu Nowe możliwości organizowanego na terenie województwa opolskiego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. o przyznanie środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych

WNIOSEK. o przyznanie środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych Nr akt... Data wpływu... Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze WNIOSEK o przyznanie środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO REGULAMIN PROJEKTU 1 Słownik pojęć Wyjaśnienie pojęć użytych w niniejszym regulaminie: 1. Projektodawca realizator projektu: Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości. 2. Projekt, nr: POKL.06.01.01-24-

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA KLIENTA

KARTA INFORMACYJNA KLIENTA KARTA INFORMACYJNA KLIENTA KARTĘ PROSIMY WYPEŁNIAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI, A W ODPOWIEDNICH POLACH PROSIMY WSTAWIĆ ZNAK X. JEŚLI WE WNIOSKU SĄ PYTANIA, KTÓRE PANI / PANA NIE DOTYCZĄ, PROSIMY WPISAĆ KLAUZULĘ

Bardziej szczegółowo

Projekt Młodzi w Świecie Biznesu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Młodzi w Świecie Biznesu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Młodzi w Świecie Biznesu realizowanego w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT!

REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! 1 Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! realizowanym w ramach Programu

Bardziej szczegółowo