Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP /09 Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy"

Transkrypt

1 Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP /09 Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Al. Racławickie 1, Lublin, woj. lubelskie, tel , faks Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Samochody osobowe; UM-ZP /09. II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych samochodów osobowych - szt. 2. Przedmiot zamówienia realizowany będzie w dwóch następujących zadaniach: Zadanie nr 1 - dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego - szt. 1. z silnikiem benzynowym o pojemności min. 3,0 dcm3. Samochód winien posiadać homologację, dopuszcza się sprzedaŝ samochodu z rocznika 2009 r. Zadanie nr 2 - dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego, dopuszcza się wersję combi - szt. 1 z silnikiem benzynowym o pojemności max. 1,4 dcm3. Samochód winien posiadać homologację, dopuszcza się sprzedaŝ samochodu z rocznika 2009 r. II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , II.1.5) Czy dopuszcza się złoŝenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2. II.1.6) Czy dopuszcza się złoŝenie oferty wariantowej: nie. II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 3. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

2 III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA Informacja na temat wadium: nie wymagane III.2) WARUNKI UDZIAŁU Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 1.1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 1.2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, w szczególności Wykonawca musi spełniać następujące warunki: Potwierdzić wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej jednej dostawy, odpowiadającej swoim rodzajem i wartością dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia; Dysponują minimum jedną autoryzowaną stacją obsługi (stacją serwisową) na terenie województwa lubelskiego lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do jej udostępnienia; 1.3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 1.4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 lub 2 u.p.z.p. 2. W przypadku składania ofert wspólnych warunki określone w ppkt 1.2. i 1.3. mogą być spełnione łącznie przez Wykonawców wspólnie składających ofertę. Pozostałe warunki musi spełniać kaŝdy z Wykonawców. 3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia -nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w załączonych do wniosku dokumentach i oświadczeniach. Z treści tych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, Ŝe Wykonawca spełnia wszystkie warunki. JeŜeli liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu będzie mniejsza niŝ 10, Zamawiający zaprosi do składania ofert wszystkich Wykonawców spełniających te warunki. W przypadku, gdy liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu będzie większa niŝ 10, Zamawiający zastosuje dodatkową kwalifikację polegająca na przyznaniu Wykonawcom po 2 pkt za kaŝde dodatkowo wykonane ponad minimum kwalifikacyjne zamówienie polegające na wykonaniu dostaw wymienionych powyŝej w pkt potwierdzone dokumentami świadczącymi o naleŝytym wykonaniu wskazanego zamówienia i zaprosi do składania ofert Wykonawców, którzy otrzymają największą ilość punktów podczas dodatkowej kwalifikacji. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wymagane dokumenty: 1.1. Oświadczenie o spełnieniu przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w III.2) powyŝej w ust Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niŝ 6 m-cy przed upływem terminu składania wniosków W celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu określonego

3 w III.2) powyŝej w ppkt naleŝy przedłoŝyć: Wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie oraz dokumenty potwierdzające, Ŝe dostawy te zostały wykonane naleŝycie. Dla kaŝdej dostawy w wykazie naleŝy podać: a) przedmiot dostawy; b) wartość dostawy w PLN, c)data rozpoczęcia i zakończenia dostawy, d) miejsce wykonania, e) nazwa i adres podmiotu na rzecz którego realizowane były dostawy f) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, nazwę wykonawcy, który wykonywał dane zadanie W celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu określonego w III.2) powyŝej w pkt naleŝy przedłoŝyć: Wykaz autoryzowanych stacji obsługi (stacji serwisowych) na terenie województwa lubelskiego wraz z danymi teleadresowymi w celu potwierdzenia spełnienia warunku określonego w ppkt 1.2.2; Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia stacji obsługi (stacji serwisowych), jeŝeli w wykazie, o którym mowa w ppkt powyŝej, Wykonawca wskazał stacje obsługi, którymi będzie dysponował. 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców: 2.1. dokument wymieniony w pkt. 1.1 moŝe być złoŝony wspólnie, lecz w takim wypadku oświadczenie musi być podpisane przez pełnomocnika upowaŝnionego do ich reprezentowania w postępowaniu lub reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego albo przez upowaŝnionych przedstawicieli kaŝdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument wymieniony w pkt 1.2. składa osobno kaŝdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie; 2.3. dokumenty wymienione w pkt 1.3., 1.4., 1.5. składa jeden lub więcej wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, którzy wykazują spełnienie warunku. 3. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 winny być złoŝone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 4. Dokumenty sporządzone w języku obcym naleŝy złoŝyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg ograniczony. IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu: 10. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie: 1 - Cena Ocena techniczna (Wymagania techniczne, uŝytkowe i funkcjonalność) Warunki gwarancji i serwisu - 5

4 IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie. IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.3.1) Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŝna uzyskać pod adresem: SIWZ zostanie przekazana wraz z zaproszeniem do złoŝenia oferty Wykonawcom, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu i zostaną sklasyfikowani na miejscach od 1 do 10. IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: godzina 14:00, miejsce: Kancelaria Ogólna Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Al. Racławickie 1, Lublin, pok. 22. IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu winni złoŝyć pisemny wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Przedmiotowy wniosek naleŝy złoŝyć w siedzibie Zamawiającego w Lublinie, Al. Racławickie 1 pok. Nr 22 (Kancelaria Ogólna) w terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu, w zamkniętej kopercie zaadresowanej na adres Zamawiającego jak w sekcji I i oznaczonej: Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu - Nr sprawy: UM-ZP /09 oraz nazwą Wykonawcy. Wniosek winien zawierać w szczególności: 1. Oznaczenie podmiotów składających wniosek (nazwa, siedziba, telefon, fax, , NIP, Regon); 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych i niniejszym ogłoszeniu; 3. Dokumenty wymienione w sekcji III.2. - warunki udziału; 4. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia do wniosku załączają pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w trakcie postępowania (pełnomocnictwo moŝe takŝe obejmować uprawnienie do zawarcia umowy). Pełnomocnictwo musi być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem. Pełnomocnictwo podpisują wszyscy Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik podpisuje wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i załączone do niego dokumenty. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. 5. W przypadku podpisania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń lub innych dokumentów, a takŝe poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów, przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym, do wniosku naleŝy dołączyć pełnomocnictwo dla tej osoby. Pełnomocnictwo musi być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem. 6. Podpisanie wniosku i poświadczenia za zgodność z oryginałem winny być sporządzone w sposób umoŝliwiający identyfikację podpisu (np. czytelny podpis lub parafa wraz z imienną pieczątką osoby podpisującej dokument lub poświadczającej kopię). 7. Forma składanych dokumentów - zakres i forma składanych dokumentów muszą być zgodne z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŝe Ŝądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2006 r. nr 87, poz. 605 ze zm.):

5 7.1. Dokumenty mogą być złoŝone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę Wszystkie dokumenty złoŝone w języku obcym winny być złoŝone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę W przypadku złoŝenia kopii dokumentu w formie nieczytelnej lub budzącej wątpliwości, co do jej prawdziwości, zamawiający wezwie Wykonawcę do przedstawienia w wyznaczonym terminie oryginału dokumentu lub jego notarialnie poświadczonej kopii. 8. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście wniosku muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą wniosek. 9. Wszystkie strony wniosku zawierające jego treść winny być ponumerowane. 10. Oświadczenie, Ŝe Wykonawca: Zapoznał się z warunkami udziału w postępowaniu zawartymi w ogłoszeniu o zamówieniu; Przyjął treść ogłoszenia bez zastrzeŝeń; Uzyskał wszystkie informacje i wyjaśnienia niezbędne do przygotowania i złoŝenia wniosku. 11. Wzory formularzy do złoŝenia wniosku są do pobrania na stronie ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Samochód osobowy - szt. 1. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego - szt. 1. z silnikiem benzynowym o pojemności min. 3,0 dcm3. Samochód winien posiadać homologację, dopuszcza się sprzedaŝ samochodu z rocznika 2009 r. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , ) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 3. 4) Kryteria oceny ofert:cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie: 1. Cena Ocena techniczna (Wymagania techniczne, uŝytkowe i funkcjonalność) Warunki gwarancji i serwisu - 5 CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Samochód osobowy (dopuszczalna wersja combi) - szt. 1. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego, dopuszcza się wersję combi - szt. 1 z silnikiem benzynowym o pojemności max. 1,4 dcm3. Samochód winien posiadać homologację, dopuszcza się sprzedaŝ samochodu z rocznika 2009 r. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , ) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 3. 4) Kryteria oceny ofert:cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie: 1. Cena Ocena techniczna (Wymagania techniczne, uŝytkowe i funkcjonalność) Warunki gwarancji i serwisu - 5

6

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068 Strona 1 z 5 Świebodzin: Odbudowa zbiornika wodnego dz. 279/1 pod nazwą JEZIORO BABA Etap I Numer ogłoszenia: 194609-2009; data zamieszczenia: 02.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nid.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nid.pl 1 z 6 2014-09-11 13:25 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nid.pl Warszawa: Świadczenie usług ochrony osób i mienia - II części Numer

Bardziej szczegółowo

Dotyczy świadczenia usługi hotelarsko-gastronomicznej w tym wynajem sal konferencyjnych z wyposaŝeniem podczas szkoleń dla młodzieŝy.

Dotyczy świadczenia usługi hotelarsko-gastronomicznej w tym wynajem sal konferencyjnych z wyposaŝeniem podczas szkoleń dla młodzieŝy. Numer postępowania: ZP-51/FRSE/2010 ZAMAWIAJĄCY: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ul. Mokotowska 43, 00-551 Warszawa tel.: 022 46-31-000, e-mail: dzp@frse.org.pl www.frse.org.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Świętokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 185 23 59, 22 185 28 20, faks 22 185

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Świętokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 185 23 59, 22 185 28 20, faks 22 185 Strona 1 z 9 http://bzpo.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=168470&rok=20. 2015-07-07 Warszawa: Świadczenie usług doradczych w procesie zbycia udziałów spółki Bazy i Systemy Bankowe Sp.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO WE WŁOCŁAWKU ul. Zielna 2/4, 87 800 WŁOCŁAWEK; tel. (054) 233 09 50 fax. (054) 233 09 60 strona internetowa: www.word.wloclawek.pl NIP: 888 22 76 374 REGON: 910 336 490

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umlub.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umlub.pl 1 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umlub.pl Lublin: Wykonanie modernizacji wentylacji wyciągowej w salach ćwiczeniowych Katedry

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncbr.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncbr.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncbr.gov.pl Warszawa: Szkolenie oraz egzamin z metodyki PRINCE2 Foundation Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Postępowanie znak MPL/BS/SZ/241/1/95/12

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Postępowanie znak MPL/BS/SZ/241/1/95/12 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Postępowanie znak MPL/BS/SZ/241/1/95/12 I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków - Balice Sp. z o.o. (MPL), ul. kpt. M. Medweckiego 1,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.starostwo.zywiec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.starostwo.zywiec.pl Page 1 of 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.starostwo.zywiec.pl śywiec: Remont uszkodzonego i częściowo niedroŝnego przepustu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Dąbrowa Górnicza: Wybór Ubezpieczyciela na ubezpieczenia komunikacyjne (AC, OC, NNW). Zadanie opatrzone numerem K-2010-08 Numer ogłoszenia: 120194-2010; data zamieszczenia: 29.04.2010 Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl 1 z 5 2012-07-12 10:39 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: wymianę okien i drzwi balkonowych drewnianych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ops.kluczbork.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ops.kluczbork.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ops.kluczbork.pl Kluczbork: Usługa organizacji i przeprowadzenia szkoleń w ramach projektu pod

Bardziej szczegółowo

WYKONYWANIE KONSERWACJI ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU KONTROLI DOST

WYKONYWANIE KONSERWACJI ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU KONTROLI DOST Warszawa: WYKONYWANIE KONSERWACJI ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU KONTROLI DOSTĘPU, ALARMOWANIA I NAPADU ORAZ SYSTEMU TELEWIZJI DOZOROWEJ W BUDYNKACH MINISTERSTWA TRANSPORTU PRZY UL. CHAŁUBIŃSKIEGO 4/6 Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na realizację zamówienia Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zaprojektowanie, wykonanie i wdroŝenie portalu wspierającego realizację działań 8.1 i 8.2

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/298.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/298. 1 z 6 2012-02-23 08:12 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/298.html Warszawa: Przygotowanie i przeprowadzenie usługi

Bardziej szczegółowo

Zarząd Powiatu Nowotomyskiego w Nowym Tomyślu ul. Poznańska 30 64-300 Nowy Tomyśl

Zarząd Powiatu Nowotomyskiego w Nowym Tomyślu ul. Poznańska 30 64-300 Nowy Tomyśl BIZP. 3431/6/09 Zarząd Powiatu Nowotomyskiego w Nowym Tomyślu ul. Poznańska 30 64-300 Nowy Tomyśl Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony Zakup i dostawa sprzętu komputerowego.

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Brzeźnio: Usługa bankowa w zakresie udzielenia kredytu bankowego długoterminowego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Adaptacja budynku w Nowej Wsi na Centrum Inicjatyw Obywatelskich Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.wcpr.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.wcpr.pl Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.wcpr.pl Warszawa: Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Państwowa Instytucja Kultury.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Państwowa Instytucja Kultury. Kraków: Wymiana głównego oprogramowania systemu nadzoru i kontroli systemów bezpieczeństwa LMS Modular ver 2.5 wydanie 03 Cerberus Dati firmy Siemens (tekst i grafika) na nowe oprogramowanie i system zarządzania,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, ul. Saska 63/75, 03-948

I. 1) NAZWA I ADRES: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, ul. Saska 63/75, 03-948 Strona 1 z 5 Warszawa: Usługa kompleksowego ubezpieczenia dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie na rok 2011/2012. Numer ogłoszenia: 415232-2010; data zamieszczenia: 21.12.2010

Bardziej szczegółowo

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 3.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 3. Warszawa: Wykonanie zabezpieczenia przeciwpożarowego w budynku dydaktycznym Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Pasteura 7 w Warszawie Numer ogłoszenia: 412830-2009; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Zamek w Oświęcimiu (w organizacji), ul. Zamkowa 1, 32-600 Oświęcim, woj. małopolskie, tel. 33 8424427, faks 33 8424427.

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Zamek w Oświęcimiu (w organizacji), ul. Zamkowa 1, 32-600 Oświęcim, woj. małopolskie, tel. 33 8424427, faks 33 8424427. Oświęcim: Zakup wyposażenia do Muzeum Zamek w Oświęcimiu (w organizacji) w ramach realizacji inwestycji pn. Adaptacja parteru zamku oświęcimskiego na wystawę stałą. Numer ogłoszenia: 244456-2013; data

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe.

Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281434-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Krakowski Holding Komunalny S.A., ul. Brożka 3, 30-347 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 269 15 05, faks 012 269 15 10.

I. 1) NAZWA I ADRES: Krakowski Holding Komunalny S.A., ul. Brożka 3, 30-347 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 269 15 05, faks 012 269 15 10. Kraków: Dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego Numer ogłoszenia: 56405-2015; data zamieszczenia: 21.04.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2012.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2012. Rzeszów: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników samorządowych Urzędu Miasta Rzeszowa w ramach projektu Nowoczesny Urzędnik - Kompetentny Urzędnik. Program szkoleniowy dla pracowników samorządowych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lazienki-krolewskie.pl/bip.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lazienki-krolewskie.pl/bip. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lazienki-krolewskie.pl/bip.html Warszawa: Dostawa hali namiotowej do Muzeum Łazienki Królewskie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: GTE.271.03.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl, www.bip.poznan.pl Poznań: Budowa Infrastruktury Klucza Publicznego (PKI) umożliwiającej

Bardziej szczegółowo

OA.IV.3331/21/2/08. Strona 1 z 9. OA.IV.JM.3331/21/2/08 SIWZ na dostawę artykułów biurowych dla LAWP w Lublinie.

OA.IV.3331/21/2/08. Strona 1 z 9. OA.IV.JM.3331/21/2/08 SIWZ na dostawę artykułów biurowych dla LAWP w Lublinie. OA.IV.3331/21/2/08 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Dostawa artykułów biurowych dla Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego, ul. Powstańców 34, 40-954 Katowice,

I. 1) NAZWA I ADRES: Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego, ul. Powstańców 34, 40-954 Katowice, 1 z 6 2011-08-30 12:56 Katowice: Kontrakt Doradztwo w zakresie opracowania zasad współpracy z Partnerami w zakresie eksploatacji projektu SEKAP2 zgodnie z zasadami biblioteki ITIL wraz z opracowaniem umów

Bardziej szczegółowo