Taryfa opłat i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów detalicznych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Taryfa opłat i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów detalicznych"

Transkrypt

1 Taryfa opłat i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów detalicznych marzec 2011 Infolinia * Depozyty w Banku Pocztowym gwarantowane sà przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny * opłata za połàczenie jak za 1 impuls w rozmowie lokalnej

2 SPIS TREÂCI ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI...4 CZ Âå A Taryfa opłat i prowizji bankowych pobieranych za czynnoêci zwiàzane z obsługà osób fizycznych...5 ROZDZIAŁ 1 Rachunki bankowe Pocztowe Konto Standard, Pocztowe Konto Nestor, Pocztowe Konto Plus...5 ROZDZIAŁ 2 Nowe Konto Oszcz dnoêciowe...10 ROZDZIAŁ 3 Karty płatnicze...12 ROZDZIAŁ 4 Rachunki bankowe Pocztowe Konta Walutowe, Rachunki terminowych lokat oszcz dnoêciowych...14 ROZDZIAŁ 5 Operacje w obrocie dewizowym...16 ROZDZIAŁ 6 Pozostałe operacji i usługi bankowe...17 ROZDZIAŁ 7 Kredyty mieszkaniowe i po yczki hipoteczne...18 ROZDZIAŁ 8 Kredyty i po yczki...20 Depozyty w Banku Pocztowym gwarantowane sà przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny 2

3 CZ Âå B Taryfa opłat i prowizji bankowych pobieranych za czynnoêci zwiàzane z obsługà osób fizycznych...21 ROZDZIAŁ 1 Rachunki bankowe Pocztowe Konto Firmowe...21 ROZDZIAŁ 2 Karty płatnicze...28 ROZDZIAŁ 3 Operacje w obrocie dewizowym...29 ROZDZIAŁ 4 Kredyty...30 Depozyty w Banku Pocztowym gwarantowane sà przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny 3

4 ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI 1. U yte w taryfie okreêlenia: BP S.A. i Taryfa oznaczajà odpowiednio: Bank Pocztowy S.A. oraz Taryf opłat i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów detalicznych. 2. Nie pobiera si opłat i prowizji: 2.1. od wpłat na wyodr bnione konta celów charytatywnych w BP S.A., 2.2. od wpłat zwiàzanych ze spłatà zaciàgni tych w BP S.A. kredytów/po yczek i odsetek od kredytów/po yczek, 2.3. od aneksu do umów kredytów/po yczek, jeêli aneks sporzàdzony jest z inicjatywy BP S.A. 3. BP S.A. nie pobiera opłat za przygotowanie, sporzàdzenie i przekazanie informacji stanowiàcych tajemnic bankowà w przypadku, gdy udzielenie informacji nast puje na àdanie: 3.1. sàdu lub prokuratora w zwiàzku z toczàcà si sprawà karnà lub karno-skarbowà przeciwko osobie fizycznej, b dàcej stronà umowy, 3.2. prokuratora w sprawach dotyczàcych wykorzystywania działalnoêci banków do celów majàcych zwiàzek z przest pstwem, o którym mowa w art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 ze zmianami), 3.3. osób upowa nionych uchwałà Komisji Nadzoru Bankowego oraz inspektora nadzoru bankowego. 4. WysokoÊç lub pozycje opłat i prowizji za czynnoêci mogà ulec zmianie w przypadku: 4.1. zmiany poziomu inflacji ogłaszanego przez GUS, 4.2. zmiany poziomu ponoszonych przez Bank kosztów operacyjnych, w tym zwiàzanych z wykonywaniem umowy za poêrednictwem firm współpracujàcych, 4.3. zmiany opłat stosowanych przez inne instytucje, z usług których Bank korzysta przy realizacji danej czynnoêci, 4.4. zmiany w zakresie czynnoêci zwiàzanych z obsługà produktu bankowego, w tym kosztów obsługi produktu w wyniku zmian cen energii, połàczeƒ telekomunikacyjnych, usług pocztowych oraz w wyniku wprowadzenia nowych przepisów prawnych, 4.5. zmiany poziomu ponoszonego przez BP S.A., ryzyka zwiàzanego z obsługà danego produktu bankowego, 4.6. zmiany oferty produktowej Banku, 4.7. wprowadzenia promocji. 5. Opłaty i prowizje sà pobierane w ci ar rachunku walutowego przy zastosowaniu kursu Êredniego NBP obowiàzujàcego w Banku w dniu transakcji. 6. Na yczenie klienta Bank mo e wykonaç inne czynnoêci ni wymienione w Taryfie, jednak zastrzega sobie prawo pobrania prowizji lub opłaty bankowej. 7. Łàczna kwota wszystkich opłat, prowizji oraz innych kosztów zwiàzanych z zawarciem umowy o kredyt konsumencki nie mo e przekroczyç 5% kwoty udzielonego kredytu konsumenckiego. Depozyty w Banku Pocztowym gwarantowane sà przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny 4

5 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH ZA CZYNNOÂCI ZWIÑZANE Z OBSŁUGÑ OSÓB FIZYCZNYCH L.p. CZ Âå A ROZDZIAŁ 1 RACHUNKI BANKOWE Pocztowe Konto Standard, Pocztowe Konto Nestor Rodzaj CzynnoÊci/Usługi 1. OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKÓW, UDOST PNIANIE USŁUG Tryb pobierania opłaty/ prowizji Pocztowe Konto Standard Pocztowe Konto Nestor 1.1 Otwarcie rachunku 0,00 zł 0,00 zł 1.2 Prowadzenie rachunku miesi cznie 0,00 zł 0,00 zł 1.3 Ustanowienie/odwołanie dyspozycji Klienta na wypadek Êmierci 1.4 Ustanowienie/odwołanie pełnomocnictwa do rachunku za ka de ustanowienie/ odwołanie za ka de ustanowienie/ odwołanie 4,00 zł 0,00 zł 4,00 zł 0,00 zł 1.5 Zmiana rodzaju konta z Pocztowego Konta Plus na Pocztowe Konto Standard/Nestor (aneks lub dyspozycja telefoniczna) 0,00 zł 0,00 zł 2. PRZELEWY W ZŁ 2.1 Przelew wewn trzny (z rachunku w BP S.A. na rachunek w BP S.A.) od ka dego przekazu 0,00 zł 0,00 zł Przelew na rachunek w innym banku: a) zlecony osobiêcie w oddziale lub w placówce pocztowej/zlecony drogà korespondencyjnà 4,00 zł 0,00 zł 2.2 b) zlecony drogà telefonicznà za poêrednictwem Konsultanta od ka dego przelewu 4,00 zł 4,00 zł c) zlecony za poêrednictwem serwisu automatycznego IVR 0,00 zł 0,00 zł d) zlecony za poêrednictwem usługi Pocztowy24 0,00 zł 0,00 zł e) przygotowanie i realizacja przekazu pocztowego z rachunku od ka dego przekazu 4,00 zł plus opłata pocztowa zgodnie z cennikiem usług Poczty Polskiej 2.3 Zlecenie realizowane systemem SORBNET od ka dego zlecenia 100,00 zł 3. STAŁE ZLECENIE PŁATNICZE Zdefiniowanie/modyfikacja/odwołanie zlecenia: 3.1 a) w oddziale lub w placówce pocztowej/drogà korespondencyjnà/przez Konsultanta od ka dego zlecenia 4,00 zł 4,00 zł b) za poêrednictwem usługi Pocztowy24 0,00 zł 0,00 zł Depozyty w Banku Pocztowym gwarantowane sà przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny 5

6 Rodzaj CzynnoÊci/Usługi Tryb pobierania opłaty/ prowizji Pocztowe Konto Standard Pocztowe Konto Nestor 3.2 Realizacja zlecenia od ka dego zlecenia 0,00 zł 0,00 zł 4. POLECENIE ZAPŁATY Z RACHUNKU DŁU NIKA 4.1 Zdefiniowanie/odwołanie/modyfikacja polecenia zapłaty lub upowa nienia do obcià ania rachunku 4.2 Realizacja polecenia zapłaty od ka dego odwołania/ modyfikacji od ka dego wykonanego polecenia 0,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 0,00 zł 5. WPŁATY/WYPŁATY GOTÓWKOWE W PLN 5.1 Wpłata gotówkowa na rachunek prowadzony przez BP S.A. w oddziale lub za ka dà placówce pocztowej wypłat 0,00 zł 0,00 zł 5.2 Wypłata gotówkowa z rachunku dokonywana w siedzibie oddziału/placówki za ka dà pocztowej wypłat 0,00 zł 0,00 zł 5.3 Dostarczenie Klientowi gotówki pod wskazany adres na podstawie za ka dà jednorazowego lub cyklicznego zlecenia wypłaty wypłat 4,00 zł 0,00 zł 6. WYCIÑGI Z RACHUNKU, ODPISY, POTWIERDZENIA I INNE 6.1 Sporzàdzenie i przesłanie wyciàgu miesi cznego w formie papierowej, z zastrze eniem Lp ,00 zł/4,00 zł 1) 0,00 zł 6.2 Sporzàdzenie i przesłanie wyciàgu miesi cznego w formie papierowej od przesłanego wyciàgu dotyczy rachunków obj tych usługà Pocztowy24 4,00 zł 4,00 zł 6.3 Sporzàdzenie i przesłanie wyciàgu miesi cznego w formie elektronicznej 0,00 zł 0,00 zł 6.4 Sporzàdzenie odpisu: obrotów/wyciàgu/operacji na rachunku za ka dy miesiàc/wyciàg/operacj 10,00 zł 6.5 Przyj cie i wykonanie dyspozycji dotyczàcej blokady Êrodków na rachunku bankowym z tytułu zabezpieczenia umów zawieranych przez Posiadacza rachunku. (nie dotyczy dyspozycji blokady Êrodków na rachunku 50,00 zł bankowym z tytułu zabezpieczenia umów zawieranych przez Posiadacza rachunku z BP S.A.) 6.6 Wysłanie zawiadomienia o przekroczeniu stanu rachunku/wysłanie wezwania do spłaty niedoboru z tytułu przekroczenia stanu rachunku 50,00 zł 6.7 Zamkni cie rachunku na wniosek Klienta (przed upływem 180 dni od dnia otwarcia) 30,00 zł/50,00 zł 2) 6.8 Wydanie dokumentów płatniczych i/lub kopert. za ka dà przesyłk 4,00 zł 3) 4,00 zł 3) 6.9 Zapytanie o saldo rachunku za poêrednictwem Konsultanta za ka de zapytanie 4,00 zł 4) 4,00 zł 4) Depozyty w Banku Pocztowym gwarantowane sà przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny 6

7 6.10 Rodzaj CzynnoÊci/Usługi Zapytanie o saldo rachunku przez PocztowySMS bez pakietu lub po wykorzystaniu pakietu Tryb pobierania opłaty/ prowizji za ka de zapytanie Pocztowe Konto Standard 0,50 zł Pocztowe Konto Nestor 4 zapytania 0,00 zł, ka de kolejne 0,50 zł 6.11 Pakiet 4 zapytaƒ o saldo rachunku przez PocztowySMS za ka dy pakiet 1,00 zł 6.12 Pakiet 20 zapytaƒ o saldo rachunku przez PocztowySMS za ka dy pakiet 4,00 zł 6.13 Pakiet 50 zapytaƒ o saldo rachunku przez PocztowySMS za ka dy pakiet 8,00 zł 7. LIMIT DEBETOWY W RACHUNKU 5) 7.1 Uruchomienie limitu debetowego - 0,00 zł 7.2 Wysłanie wezwania do zapłaty/ upomnienia dotyczàcego nale noêci z tytułu niespłaconego limitu debetowego 8. INNE USŁUGI, ZA KTÓRE BANK NIE POBIERA OPŁAT za ka de wezwanie/ upomnienie - 30,00 zł 8.1 Sporzàdzenie aneksu do umowy rachunku z tytułu zmiany rachunku z indywidualnego na wspólny 8.2 Aktywacja usługi TELEKONTO 8.3 Lista kontrahentów w Deklaracji TELEKONTO: zdefiniowanie kontrahenta, modyfikacja kontrahenta 8.4 Realizacja dyspozycji dotyczàcej blokady Êrodków na rachunku na Lokat Terminowà 8.5 Wydanie potwierdzenia dokonania operacji na rachunku zleconej osobiêcie w oddziale lub placówce pocztowej w dniu wykonania operacji 8.6 Zastrze enie formularzy płatniczych Usługi bankowoêci elektronicznej Pocztowy24/PocztowySMS: 8.7 a) dost p do usługi Pocztowy24/PocztowySMS b) wydanie/przesłanie na adres korespondencyjny Klienta karty kodów c) doładowanie telefonu pre-paid 1) Obowiàzuje dla rachunków otwieranych od 1 marca 2011 r. 2) Obowiàzuje dla rachunków otwieranych od 1 stycznia 2010 r. 3) Opłaty nie pobiera si za pierwszy komplet formularzy płatniczych i kopert. 4) Opłata nie dotyczy Klientów, którzy wraz z zapytaniem o saldo składajà dyspozycj dotyczàcà operacji na rachunku (np. zlecajà przelew do realizacji, składajà zlecenie stałe, zakładajà lokat, itp.). 5) Limit debetowy dost pny jest tylko w Pocztowym Koncie Nestor Depozyty w Banku Pocztowym gwarantowane sà przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny 7

8 CZ Âå A ROZDZIAŁ 1 RACHUNKI BANKOWE Pocztowe Konto Plus 1) L.p. Rodzaj CzynnoÊci/Usługi Tryb pobierania opłaty/prowizji Pocztowe Konto Plus 1. OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKÓW, UDOST PNIANIE USŁUG Prowadzenie rachunku miesi cznie 10,00 zł 1.1 Bank w kolejnym miesiàcu zwraca pobranà opłat za prowadzenie rachunku, je eli w miesiàcu, w którym nastàpiło pobranie opłaty, rozliczono transakcje bezgotówkowe dokonane kartà/kartami wydanymi do rachunku na łàcznà kwot 1000 zł 1.2 Ustanowienie/odwołanie dyspozycji Klienta na wypadek Êmierci za ka de ustanowienie/odwołanie 0,00 zł 1.3 Ustanowienie/odwołanie pełnomocnictwa do rachunku za ka de ustanowienie/odwołanie 0,00 zł 2. PRZELEWY W ZŁ Przelew na rachunek w innym banku: a) zlecony osobiêcie w oddziale lub w placówce pocztowej/zlecony drogà korespondencyjnà b) zlecony drogà telefonicznà za poêrednictwem Konsultanta c) zlecony za poêrednictwem serwisu automatycznego IVR 0,00 zł od ka dego przelewu 2.1 d) zlecony za poêrednictwem usługi Pocztowy24 z bie àcà datà realizacji e) zlecony za poêrednictwem usługi Pocztowy24 z przyszłà datà realizacji 2) f) przelew do ZUS i US (bez wzgl du na termin realizacji i kanał, w którym został zlecony) 5,00 zł g) przygotowanie i realizacja przekazu pocztowego z rachunku od ka dego przekazu 4,50 zł plus opłata pocztowa zgodnie z cennikiem usług Poczty Polskiej 2.2 Zlecenie realizowane systemem SORBNET w kwocie powy ej zł od ka dego zlecenia 100,00 zł 3. STAŁE ZLECENIE PŁATNICZE Realizacja zlecenia stałego na rachunek w innym banku: 3.1 a) zło onego w oddziale lub w placówce pocztowej/drogà korespondencyjnà/przez Konsultanta od ka dego wykonanego zlecenia 0,00 zł b) zło onego za poêrednictwem usługi Pocztowy24 2) 0,00 zł 3.2 Odwołanie zlecenia stałego zło onego w oddziale lub w placówce pocztowej/drogà korespondencyjnà/przez Konsultanta od ka dego odwołania 0,00 zł Depozyty w Banku Pocztowym gwarantowane sà przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny 8

9 Rodzaj CzynnoÊci/Usługi Tryb pobierania opłaty/prowizji Pocztowe Konto Plus 4. POLECENIE ZAPŁATY Z RACHUNKU DŁU NIKA 4.1 Realizacja polecenia zapłaty od ka dego wykonanego polecenia 0,00 zł 4.2 Odwołanie polecenia zapłaty lub odwołanie/modyfikacja upowa nienia do obcià ania rachunku 5. WYPŁATY/WPŁATY GOTÓWKOWE W PLN 5.1 Dostarczenie Klientowi gotówki pod wskazany adres na podstawie jednorazowego lub cyklicznego zlecenia wypłaty 6. WYCIÑGI Z RACHUNKU, ODPISY, POTWIERDZENIA I INNE 6.1 Sporzàdzenie i przesłanie wyciàgu miesi cznego w formie papierowej, z zastrze eniem Lp Sporzàdzenie i przesłanie wyciàgu miesi cznego w formie papierowej dotyczy rachunków obj tych usługà Pocztowy24 od ka dego odwołania/modyfikacji za ka dà wypłat od przesłanego wyciàgu 0,00 zł 1 dostarczenie w m-cu 0,00 zł, ka de nast pne 5,00 zł 6.3 Sporzàdzenie odpisu: obrotów/wyciàgu/operacji na rachunku za ka dy miesiàc/ wyciàg/operacj 10,00 zł 6.4 Przyj cie i wykonanie dyspozycji dotyczàcej blokady Êrodków na rachunku bankowym z tytułu zabezpieczenia umów zawieranych przez Posiadacza rachunku. (nie dotyczy dyspozycji blokady Êrodków na rachunku 50,00 zł bankowym z tytułu zabezpieczenia umów zawieranych przez Posiadacza rachunku z BP S.A.) 6.5 Wysłanie zawiadomienia o przekroczeniu stanu rachunku/wysłanie wezwania do spłaty niedoboru z tytułu przekroczenia stanu rachunku 50,00 zł 6.6 Zamkni cie rachunku na wniosek Klienta (przed upływem 180 dni od dnia otwarcia) 3) 30,00 zł 6.7 Wydanie dokumentów płatniczych i/lub kopert. za ka dà przesyłk 0,00 zł 6.8 Zapytanie o saldo rachunku za poêrednictwem Konsultanta za ka de zapytanie 0,00 zł 6.9 Zapytanie o saldo rachunku przez PocztowySMS bez pakietu lub po wykorzystaniu pakietu 6.10 Pakiet 4 zapytaƒ o saldo rachunku przez PocztowySMS za ka de zapytanie 0,00 zł 4,00 zł 4 zapytania 0,00 zł, ka de kolejne 0,50 zł 2) 1,00 zł 2) 6.11 Pakiet 20 zapytaƒ o saldo rachunku przez PocztowySMS za ka dy pakiet 4,00 zł 6.12 Pakiet 50 zapytaƒ o saldo rachunku przez PocztowySMS 8,00 zł Depozyty w Banku Pocztowym gwarantowane sà przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny 9

10 Rodzaj CzynnoÊci/Usługi Tryb pobierania opłaty/prowizji Pocztowe Konto Plus 7. USŁUGI ZA KTÓRE BANK NIE POBIERA OPŁAT 7.1 Sporzàdzenie aneksu do umowy rachunku z tytułu zmiany rachunku z indywidualnego na wspólny 7.2 Aktywacja usługi TELEKONTO 7.3 Lista kontrahentów w Deklaracji TELEKONTO: zdefiniowanie kontrahenta, modyfikacja kontrahenta 7.4 Przesłanie wyciàgu z rachunku raz w miesiàcu 7.5 Przelew wewn trzny (z rachunku w BP S.A. na rachunek w BP S.A.)/realizacja zlecenia stałego na rachunki w BP S.A. 7.6 Zdefiniowanie polecenia zapłaty 7.7 Zdefiniowanie/modyfikacja zlecenia stałego 7.8 Wypłata gotówkowa z rachunku dokonywana w siedzibie oddziału/placówki pocztowej 7.9 Wpłata gotówkowa na rachunek prowadzony przez BP S.A. w oddziale lub placówce pocztowej 7.10 Realizacja dyspozycji dotyczàcej blokady Êrodków na rachunku na Lokat Terminowà 7.11 Wydanie potwierdzenia dokonania operacji na rachunku zleconej osobiêcie w oddziale lub placówce pocztowej w dniu wykonania operacji 7.12 Zastrze enie formularzy płatniczych 7.13 Usługi bankowoêci elektronicznej Pocztowy24/PocztowySMS: a) dost p do usługi Pocztowy24/PocztowySMS b) wydanie/przesłanie na adres korespondencyjny Klienta karty kodów c) ustanowienia/modyfikacja/odwołanie zlecenia stałego w systemie Pocztowy24 d) doładowanie telefonu pre-paid 1) Rachunek wycofany ze sprzeda y z dniem 01 stycznia 2010 r. 2) Obowiàzuje od 1 czerwca 2008 r. 3) Obowiàzuje dla rachunków otwieranych od 1 paêdziernika 2008 r. CZ Âå A ROZDZIAŁ 2 NOWE KONTO OSZCZ DNOÂCIOWE L.p. Rodzaj CzynnoÊci/Usługi Tryb pobierania opłaty/prowizji Nowe Konto Oszcz dnoêciowe 1. Otwarcie i prowadzenie miesi cznie 0,00 zł 2. Udost pnienie i korzystanie z usługi Pocztowy24/PocztowySMS miesi cznie 0,00 zł 3. Wpłata gotówkowa/bezgotówkowa za ka dà wpłat 0,00 zł Depozyty w Banku Pocztowym gwarantowane sà przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny 10

11 Rodzaj CzynnoÊci/Usługi Tryb pobierania opłaty/prowizji Nowe Konto Oszcz dnoêciowe 4. Wypłata gotówkowa dokonywana w siedzibie oddziału/placówki pocztowej za ka dà wypłat 5. Przelew wewn trzny (z Konta na rachunek w BP S.A.) 1) za ka dy przelew 6. Przelew na rachunek w innym banku 1) (za wyjàtkiem przelewu do ZUS lub US) za ka dy przelew 1 wypłata w m-cu 0,00 zł, ka da kolejna 5,00 zł 1 przelew w m-cu 0,00 zł, ka dy kolejny 5,00 zł 1 przelew w m-cu 0,00 zł, ka dy kolejny 5,00 zł 7. Przelew na rachunek ZUS lub US za ka dy przelew 5,00 zł 8. Zapytanie o saldo przez PocztowySMS 20 zapytaƒ w m-cu 0,00 zł 2), za ka de zapytanie ka de nast pne 0,50 zł 9. Zapytanie o saldo za poêrednictwem Konsultanta 3) 0,50 zł 10. Stałe zlecenie płatnicze/polecenie zapłaty za ka de wykonane zlecenie/ polecenie 10,00 zł 11. Dostarczenie Klientowi gotówki pod wskazany adres na podstawie jednorazowego lub cyklicznego zlecenia wypłaty za ka de dostarczenie 10,00 zł 12. Sporzàdzenie odpisu: obrotów lub operacji na rachunku, za ka dy miesiàc sporzàdzonego odpisu 10,00 zł 13. Ustanowienie/odwołanie dyspozycji Klienta na wypadek Êmierci 10,00 zł za ka de ustanowienie/odwołanie 14. Ustanowienie/odwołanie pełnomocnictwa 10,00 zł 15. Wygenerowanie i dostarczenie hasła do usługi TELEKONTO 4) 10,00 zł 16. Przyj cie i wykonanie dyspozycji dotyczàcej blokady Êrodków na koncie z tytułu zabezpieczenia umów zawieranych przez Posiadacza (nie dotyczy dyspozycji blokady Êrodków na rachunku bankowym z tytułu 50,00 zł zabezpieczenia umów zawieranych przez Posiadacza rachunku z BP S.A.) Dodatkowe usługi, za które Bank nie pobiera opłat: sporzàdzenie aneksu do Umowy z tytułu zmiany Konta z indywidualnego na wspólne, sprawdzenie salda w oddziale Banku lub placówce pocztowej, 17. zdefiniowanie, modyfikacja/odwołanie polecenia zapłaty, ustanowienie, modyfikacja/odwołanie zlecenia stałego, wydanie potwierdzenia dokonania operacji na koncie zleconej osobiêcie w oddziale lub placówce pocztowej w dniu wykonania tej operacji, wydanie/przesłanie Klientowi karty kodów do usługi Pocztowy24, doładowanie telefonu na kart pre-paid. 1) We wszystkich kanałach, z zastrze eniem, e przez Konsultanta lub IVR usługa dost pna tylko dla Klientów posiadajàcych hasło do usługi TELEKONTO dla ROR, PKF lub Nowego Konta Oszcz dnoêciowego. 2) Limit obejmuje równie zapytania o saldo na innych rachunkach Klienta obj tych usługà PocztowySMS. 3) Usługa dost pna tylko dla Klientów posiadajàcych hasło do usługi TELEKONTO dla ROR, PKF lub Nowego Konta Oszcz dnoêciowego. 4) Dotyczy Klientów nie posiadajàcych ROR/PKF w BP S.A., którzy chcà korzystaç z dost pu do Nowego Konta Oszcz dnoêciowego za poêrednictwem Konsultanta lub IVR. Depozyty w Banku Pocztowym gwarantowane sà przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny 11

12 Rodzaj CzynnoÊci/Usługi CZ Âå A ROZDZIAŁ 3 KARTY PŁATNICZE I. Karta Visa Electron. Tryb pobierania opłaty/ prowizji Pocztowe Konto Standard Pocztowe Konto Nestor Pocztowe Konto Plus 1) 1. Opłata miesi czna za kart miesi cznie 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 2. Wypłata gotówki z bankomatów i w terminalach POS na terenie kraju i za granicà: 2.1 a) w ramach limitu bezpłatnych wypłat gotówki za ka dà operacj 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł b) po wykorzystaniu limitu bezpłatnych wypłat gotówki za ka dà operacj 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 2.2 miesi czny limit bezpłatnych wypłat gotówki (na kart ) 2 szt. 2 szt. 2 szt. 3. Sprawdzenie salda w bankomacie za ka dà operacj 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł 4. Wygenerowanie miniwyciàgu w bankomacie sieci BZ WBK (lista do 10 ostatnich operacji zrealizowanych kartà w okresie ostatnich dwóch miesi cy) 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 5. Wypłata gotówki na terenie kraju w ramach usługi cash back za ka dà operacj 0,00 zł 6. Opłata miesi czna za pakiet ubezpieczeniowy ochrona karty (ubezpieczenie nie jest obowiàzkowe) 7. USŁUGI ZA KTÓRE BANK NIE POBIERA OPŁAT 7.1 Wydanie/wznowienie karty 7.2 Operacje bezgotówkowe (zapłata kartà) 7.3 Zastrze enie karty 7.4 Zmiana numeru PIN w bankomacie sieci BZ WBK 7.5 Wydanie nowego numeru PIN do wydanej karty (na wniosek u ytkownika) 1) Rachunek wycofany ze sprzeda y z dniem 01 stycznia 2010 r. miesi cznie 1,00 zł Depozyty w Banku Pocztowym gwarantowane sà przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny 12

13 CZ Âå A ROZDZIAŁ 3 KARTY PŁATNICZE II. Pocztowa Karta Kredytowa L.p. Rodzaj czynnoêci/usługi Tryb pobierania opłaty/prowizji Opłata/prowizja 1. WYDANIE/WZNOWIENIE KARTY 1.1 Wydanie karty głównej: a) jeêli Posiadacz karty głównej posiada ROR w Banku Pocztowym 0,00 zł b) jeêli Posiadacz karty głównej nie posiada ROR w Banku Pocztowym 20,00 zł 1.2 Wydanie karty dodatkowej: a) jeêli Posiadacz karty głównej posiada ROR w Banku Pocztowym 0,00 zł b) jeêli Posiadacz karty głównej nie posiada ROR w Banku Pocztowym 10,00 zł 1.3 Wznowienie karty głównej 0,00 zł 1.4 Wznowienie karty dodatkowej 0,00 zł 1.5 Wydanie nowej karty w miejsce zastrze onej 0,00 zł 2. OBSŁUGA KARTY 2.1 Opłata miesi czna za kart głównà miesi cznie 4,00 zł 2.2 Opłata miesi czna za kart dodatkowà miesi cznie 2,00 zł 2.3 Zastrze enie karty 0,00 zł 3. OPERACJE 3.1 Operacje bezgotówkowe (zapłata kartà) 1) za ka dà operacj 0,00 zł 3.2 Wypłata gotówki z bankomatów i w terminalach POS na terenie kraju i za granicà za ka dà operacj 0,00 zł 3.3 Przewalutowanie kwoty operacji zagranicznej dokonanej w walucie innej ni euro na euro za ka dà operacj 0,00 zł 3.4 Sprawdzenie salda w bankomacie za ka dà operacj 0,00 zł 3.5 Wygenerowanie miniwyciàgu w bankomacie sieci BZ WBK (lista do 10 ostatnich operacji zrealizowanych kartà w okresie ostatnich 0,00 zł dwóch miesi cy) 3.6 Zmiana numeru PIN w bankomacie sieci BZ WBK 0,00 zł 3.7 Wygenerowanie nowego PIN na wniosek U ytkownika karty 0,00 zł Depozyty w Banku Pocztowym gwarantowane sà przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny 13

14 Rodzaj czynnoêci/usługi Tryb pobierania opłaty/prowizji Opłata/prowizja 4. INNE CZYNNOÂCI 4.1 Opłata miesi czna za pakiet ubezpieczeniowy Ochrona karty miesi cznie 0,00 zł 4.2 Automatyczna spłata zadłu enia z ROR w Banku Pocztowym miesi cznie 0,00 zł 4.3 Zmiana limitu kredytowego na wniosek Posiadacza 0,00 zł 4.4 Zmiana daty wystawiania Wyciàgu na wniosek Posiadacza 20,00 zł 4.5 Opłata za wydanie kopii Wyciàgu na wniosek Posiadacza 20,00 zł 4.6 Wydanie zaêwiadczenia o wysokoêci zadłu enia lub o terminowoêci regulowania nale noêci zwiàzanych z u ywaniem karty 20,00 zł 4.7 Opłata za przekroczenie limitu kredytowego 20,00 zł 4.8 Opłata za telefoniczne powiadomienie Posiadacza o zaległoêciach w spłacie zadłu enia za ka de powiadomienie 5,00 zł 4.9 Sporzàdzenie i wysłanie upomnienia/wezwania do spłaty zadłu enia za ka de wezwanie 30,00 zł 1) Do dnia r. obowiàzuje promocja Premia za zakupy - raz w miesiàcu Bank zwraca na rachunek karty 1% wartoêci operacji bezgotówkowych dokonanych przy u yciu karty głównej i kart dodatkowych i rozliczonych w poprzednim cyklu rozliczeniowym, jednak nie wi cej ni 20 zł miesi cznie. L.p. CZ Âå A ROZDZIAŁ 4 RACHUNKI BANKOWE Pocztowe Konto Walutowe, Rachunki terminowych lokat oszcz dnoêciowych Rodzaj CzynnoÊci/Usługi 1. OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKÓW, UDOST PNIANIE USŁUG Tryb pobierania opłaty/ prowizji Pocztowe Konto Walutowe 1) Rachunki terminowych lokat oszcz dnoêciowych 1.1 Sporzàdzenie aneksu do umowy rachunku z tytułu zmiany rachunku z indywidualnego na wspólny 10,00 zł 0,00 zł 1.2 Ustanowienie/odwołanie dyspozycji Klienta na wypadek Êmierci 10,00 zł 0,00 zł 1.3 Ustanowienie/odwołanie pełnomocnictwa do rachunku za ka de ustanowienie/ odwołanie 10,00 zł 0,00 zł Depozyty w Banku Pocztowym gwarantowane sà przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny 14

15 2. PRZELEWY W ZŁ Przelew na rachunek w innym banku: a) zlecony osobiêcie w oddziale 3,00 zł Nie dotyczy od ka dego przelewu 2.1 b) z rachunku terminowych lokat oszcz dnoêciowych Nie dotyczy 3,00 zł c) z rachunku terminowych lokat oszcz dnoêciowych, zakładanych przez www (kapitał + odsetki) Nie dotyczy 0,00 zł 2.2 Zlecenie telekomunikacyjne realizowane systemem SORBNET w kwocie powy ej zł od ka dego zlecenia 100,00 zł 3. WYCIÑGI Z RACHUNKU, ODPISY, POTWIERDZENIA I INNE 3.1 Wydanie na wniosek Klienta potwierdzenia dokonania operacji na rachunku zleconej drogà korespondencyjnà 10,00 zł 3.2 Wydanie na wniosek Klienta potwierdzenia dokonania operacji na rachunku zleconej drogà telefonicznà Nie dotyczy 10,00 zł 3.3 Sporzàdzenie odpisu obrotów/wyciàgu/operacji na rachunku za ka dy miesiàc/wyciàg/operacj 10,00 zł 3.4 Przyj cie i wykonanie dyspozycji dotyczàcej blokady Êrodków na rachunku bankowym z tytułu zabezpieczenia umów zawieranych przez Posiadacza 50,00 zł rachunku 3.5 Wysłanie zawiadomienia o przekroczeniu salda rachunku/wysłanie wezwania do spłaty niedoboru z tytułu przekroczenia salda rachunku 30,00 zł Nie dotyczy 3.6 Przygotowanie i realizacja przekazu pocztowego z rachunku 2) za ka dy przekaz 4,00 zł plus opłata pocztowa zgodnie z cennikiem usług Poczty Polskiej 4. USŁUGI ZA KTÓRE BANK NIE POBIERA OPŁAT 4.1 Otwarcie rachunku 4.2 Prowadzenie rachunku 4.3 Aktywacja usługi TELEKONTO 4.4 Przesłanie wyciàgu z rachunku raz w miesiàcu 4.5 Przelew wewn trzny (z rachunku w BP S.A. na rachunek w BP S.A.) 4.6 Wypłata gotówkowa z rachunku dokonywana w oddziale/placówce pocztowej 4.7 Wpłata gotówkowa na rachunek w jednostkach Banku, które realizujà wpłaty w walucie 4.8 Wydanie na wniosek Klienta potwierdzenia dokonania operacji na rachunku zleconej osobiêcie w oddziale 1) Konto wycofane ze sprzeda y z dniem r. 2) Dotyczy wypłaty w zł. Depozyty w Banku Pocztowym gwarantowane sà przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny 15

16 1. 2. Rodzaj czynnoêci/usługi CZ Âå A ROZDZIAŁ 5 OPERACJE W OBROCIE DEWIZOWYM Przelew za granic lub przelew w walucie obcej na rachunek w innym banku krajowym w systemie SWIFT/Przelew transgraniczny (za granic ) realizowany za poêrednictwem systemu SWIFT Przelew z zagranicy lub przelew w walucie obcej z innego banku krajowego w systemie SWIFT: a) na rachunki w Banku Tryb pobierania prowizji/ opłat Opłata/prowizja 0,25%, min 25,00 zł od kwoty przelewu max. 200,00 zł 25,00 zł 1) b) na rachunki w innym banku 0,25%, min 25,00 zł od kwoty przelewu max. 200,00 zł c) z tytułu Êwiadczeƒ emerytalno-rentowych 10,00 zł 1) 3. Przelew z zagranicy lub przelew z innego banku krajowego w systemie EUROELIXIR i SORBNET-EURO na rachunki w Banku 7,00 zł 4. Polecenie wypłaty za zagranic lub przelew do innego banku krajowego w systemie EUROELIXIR i SORBNET-EURO 15,00 zł 5. Telefoniczne/telefaxowe powiadomienie Klienta o otrzymaniu przelewu na jego rzecz na podstawie stałej dyspozycji Klienta lub dyspozycji 25,00 zł wynikajàcej z komunikatu płatniczego 6. Wydanie potwierdzenia wykonania przelewu od ka dego potwierdzenia 10,00 zł 7. Poszukiwanie wpływu na pisemne zlecenie Klienta 50,00 zł plus koszty innego banku 8. Anulowanie lub zmiana dyspozycji przelewu w systemie SWIFT jeêli: a) przelew nie został jeszcze zrealizowany od ka dej zło onej 50,00 zł b) przelew został ju zrealizowany dyspozycji 50,00 zł plus koszty innego banku 9. Post powanie wyjaêniajàce (reklamacja) na zlecenie Klienta od ka dej reklamacji 50,00 zł plus koszty innego banku 10. Komunikat SWIFT 20,00 zł 11. USŁUGI ZA KTÓRE BANK NIE POBIERA OPŁAT 11.1 Przelew w walucie obcej na rachunek innego Klienta w ramach Banku 1) Opłata nie dotyczy Klientów, których przelew z zagranicy jest mniejszy ni 30 EUR. Depozyty w Banku Pocztowym gwarantowane sà przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny 16

17 1. Rodzaj czynnoêci/usługi CZ Âå A ROZDZIAŁ 6 POZOSTAŁE OPERACJE I USŁUGI BANKOWE Wydanie worka do monet posiadaczowi rachunku bankowego (wydanie worka osobie, która nie jest klientem usług bankowych opłata powi kszona o podatek VAT 23%) Tryb pobierania prowizji/ opłat Opłata/prowizja wg cen zakupu + 20% z tyt. kosztów manipulacyjnych 2. Przyj cie depozytu na zlecenie Klienta 100,00 zł Przechowywanie depozytu przyj tego na zlecenie Klienta: UWAGA! Opłata nie dotyczy depozytów wartoêciowych składanych z urz du np. przez instytucje wymiaru sprawiedliwoêci, urz dy celne itp. Przechowywanie depozytu wartoêciowego, przyj tego na zlecenie Klienta, w postaci papierów wartoêciowych emitowanych przez BP S.A. Za realizacj tytułu wykonawczego oraz dokumentu majàcego moc tego tytułu UWAGA! Opłat pobiera si od Posiadacza rachunku miesi cznie za ka dy rozpocz ty miesiàc miesi cznie od wartoêci nominalnej papierów wartoêciowych od wyegzekwowanej kwoty 10,00 zł 0,1% jednak nie mniej ni 10,00 zł, za ka dy rozpocz ty miesiàc przechowywania + 23% podatek VAT 0,5% nie mniej ni 50 zł 4. Wpłaty gotówkowe osób fizycznych na rachunki w innym banku od ka dej wpłaty 0,5% nie mniej ni 10,00 zł 5. Za wydanie na yczenie Klienta pisma o charakterze prawnym, zaêwiadczenia, które nie zostało okreêlone w innych punktach Taryfy 50,00 zł 6. Poszukiwanie rachunków bankowych na nazwisko jednej osoby oraz udzielanie pisemnych informacji o wielkoêci salda w jednym oddziale 1) 100,00 zł Weryfikacja dokumentów potwierdzajàcych zgodnoêç z prawem dewizowym wpłat na rachunki bankowe w walutach wymienialnych nierezydentów od jednego dokumentu potwierdzajàcego ka dy indywidualny tytuł wpłaty Zastrze enie dokumentów lub anulowanie zastrze enia dokumentów: a) Klienta BP S.A. 2) 15,00 zł b) osoby nie zwiàzanej z BP S.A. 20,00 zł Usługi nietypowe nie przewidziane w niniejszej Taryfie uzgodnione z Klientem (w zale noêci od usługi dodatkowej mo e przy opłacie wystàpiç 23% podatek VAT) 5,00 zł wg rzeczywistych kosztów Banku lub według umowy, nie mniej ni 10,00 zł Depozyty w Banku Pocztowym gwarantowane sà przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny 17

18 Rodzaj czynnoêci/usługi 10. USŁUGI ZA KTÓRE BANK NIE POBIERA OPŁAT 10.1 Realizacja zlecenia kupna bonów skarbowych przez Klienta na rynku pierwotnym Tryb pobierania prowizji/ opłat 10.2 Realizacja transakcji kupna lub sprzeda y bonów skarbowych na rynku wtórnym dokonanà przez Klienta z BP S.A Opłata/prowizja 1) Opłat nie pobiera si : a) Od sàdu lub prokuratora w zwiàzku z toczàcà si sprawà karnà lub karno-skarbowà przeciwko osobie fizycznej, b dàcej stronà umowy, b) Prokuratora w sprawach dotyczàcych wykorzystywania działalnoêci banków do celów majàcych zwiàzek z przest pstwem, o którym mowa w art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 Kodeks karny (Dz. U. Z 1997r. Nr 88, poz.553 z póêniejszymi zmianami), c) Osób upowa nionych uchwałà Komisji Nadzoru Bankowego oraz inspektora nadzoru bankowego. 2) Osoba fizyczna, która posiada rachunek/produkt lub jest pełnomocnikiem lub osobà upowa nionà do rachunku/produktu w BP S.A. L.p. 1. UDZIELENIE KREDYTU/PO YCZKI Rodzaj czynnoêci/usługi CZ Âå A ROZDZIAŁ 7 KREDYTY MIESZKANIOWE I PO YCZKI HIPOTECZNE Tryb pobierania prowizji/ opłat Prowizja/Opłata ka dorazowo od 150,00 zł do 350,00 zł 1.1 Udzielenie Pocztowego Kredytu Mieszkaniowego/Pocztowej Po yczki Hipotecznej/Pocztowego Kredytu Konsolidacyjnego do 3,5% 1.2 Udzielenie kredytu mieszkaniowego z dopłatami do oprocentowania od kwoty udzielonego do 2,5% 1.3 Podwy szenie kwoty Pocztowego Kredytu Mieszkaniowego/Pocztowej kredytu/podwy szenia Po yczki Hipotecznej/Pocztowego Kredytu Konsolidacyjnego od 1,0% do 3,5%, nie mniej ni 200,00 zł 1.4 Podwy szenie kwoty kredytu mieszkaniowego z dopłatami do oprocentowania od 1,0% do 2,5%, nie mniej ni 200,00 zł 2. INNE CZYNNOÂCI 2.1 Prolongata terminu spłaty kredytu/po yczki (okres dłu szy ni 1 miesiàc) ka dorazowo 300,00 zł 2.2 Wydanie zaêwiadczenia/opinii o spłacie kredytu/po yczki ka dorazowo 100,00 zł 2.3 Wycena nieruchomoêci: od 474,00 zł do 900,00 zł Opłata za inspekcj /kontrol nieruchomoêci 2.4 a) fotoinspekcja 153,00 zł ka dorazowo b) fotoinspekcja z kartà kontroli budowy 178,00 zł Opłata za zmian warunków Umowy na wniosek Klienta: m.in. zmiana 2.5 harmonogramu, zmiana profilu spłaty, zamiana zabezpieczenia spłaty kredytu, wydłu enie okresu kredytowania, skrócenie okresu kredytowania 1) Depozyty w Banku Pocztowym gwarantowane sà przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny 18

19 Rodzaj czynnoêci/usługi Tryb pobierania prowizji/ opłat Prowizja/Opłata 2.6 Sporzàdzenie na wniosek Kredytobiorcy, Po yczkobiorcy lub Por czyciela odpisu: umowy/planu spłaty/aneksu umowy kredytu/po yczki za ka dy dokument 50,00 zł, nie wi cej ni 300,00 zł łàcznie 2.7 Zawarcie umowy ugody od kwoty ugody do 2,0% nie mniej ni 200,00 zł 2.8 Opłata za wezwanie do dostarczenia dokumentów, zgodnie z Umowà kredytu/po yczki ka dorazowo 50,00 zł Wysłanie wezwania do zapłaty/upomnienia dotyczàcego przeterminowanych rat kredytu/po yczki i odsetek oraz odsetek karnych Opłata za podwy szone ryzyko z tytułu udzielenia kredytu/po yczki z niskim wkładem własnym 2) Opłata za pakiet ubezpieczeƒ (na ycie, od utraty pracy, od trwałej i całkowitej niezdolnoêci do pracy) Opłata za ubezpieczenie nieruchomoêci od ognia i innych zdarzeƒ losowych oraz ubezpieczenie "Assistance" za ka de wezwanie/ upomnienie 30,00 zł 3,2% kwoty brakujàcego wymaganego wkładu własnego za okres 3 lat lub 3,9% kwoty brakujàcego wymaganego wkładu własnego za okres 5 lat 2,5% kwoty kredytu/po yczki za pierwsze 36 miesi cy ochrony ubezpieczeniowej 0,0755% od salda zadłu enia kredytu/ po yczki miesi cznie po pierwszych 36 miesiàcach ochrony ubezpieczeniowej 0,08% sumy ubezpieczenia za okres 12 miesi cy lub 0,22% sumy ubezpieczenia za okres 36 miesi cy 3. USŁUGI ZA KTÓRE BANK NIE POBIERA OPŁAT 3.1 WczeÊniejsza spłata kredytu 3.2 Rozpatrzenie wniosku o przyznanie Pocztowego Kredytu Mieszkaniowego/Pocztowej Po yczki Hipotecznej/Pocztowego Kredytu Mieszkaniowego z dopłatami do oprocentowania/pocztowego Kredytu Konsolidacyjnego 1) z wyłàczeniem prolongaty 2) dotyczy umów kredytowych zawartych od 15 wrzeênia 2009 r., opłata pobierana za okres 3 lub 5 lat, w przypadku gdy kwota kredytu w PLN przekracza 80% wartoêci nieruchomoêci (w przypadku Pocztowego Kredytu Mieszkaniowego i Kredytu Mieszkaniowego z dopłatami do oprocentowania), przekracza 70%, nie wi cej ni 90% wartoêci nieruchomoêci (w przypadku Pocztowego Kredytu Konsolidacyjnego), lub przekracza 60%, nie wi cej ni 80% wartoêci nieruchomoêci (w przypadku Pocztowej Po yczki Hipotecznej), opłata naliczana jest od ró nicy pomi dzy wymaganym a wniesionym wkładem własnym. Depozyty w Banku Pocztowym gwarantowane sà przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny 19

20 1. UDZIELENIE KREDYTU 1.1 Udzielenie kredytu w ROR 1.2 Odnowienie kredytu w ROR CZ Âå A ROZDZIAŁ 8 KREDYTY I PO YCZKI KREDYT W RACHUNKU OSZCZ DNOÂCIOWO-ROZLICZENIOWYM I KREDYT GOTÓWKOWY ORAZ SAMOCHODOWY 1.3 Podwy szenie kwoty kredytu w ROR 1.4 Udzielenie kredytu gotówkowego Rodzaj czynnoêci/usługi 1.5 Udzielenie Pocztowego Kredytu Samochodowego 2. INNE CZYNNOÂCI Sporzàdzenie na wniosek Kredytobiorcy, Po yczkobiorcy lub Por czyciela odpisu lub kopii: umowy/planu spłaty/aneksu umowy kredytu/po yczki Wysłanie wezwania do zapłaty/upomnienia dotyczàcego przeterminowanych rat kredytu/po yczki i odsetek oraz odsetek karnych Tryb pobierania prowizji/ opłat od kwoty udzielonego kredytu od kwoty odnowienia od kwoty podwy szenia od kwoty udzielonego kredytu od kwoty udzielonego kredytu za ka de wezwanie/ upomnienie Opłata/prowizja do 2% nie mniej ni 25,00 zł 1,5% nie mniej ni 25,00 zł do 1,5% nie mniej ni 20,00 zł do 5% do 5% przy koncie prowadzonym do 3 m-cy 40 zł przy koncie prowadzonym powy ej 3 m-cy 30,00 zł bez konta 100,00 zł 30,00 zł 2.3 Opłata za telefoniczne powiadomienie Klienta o zaległoêciach w spłacie kredytu za ka de powiadomienie 5,00 zł 2.4 Sporzàdzenie aneksu do umowy o kredyt 15,00 zł 2.5 Wydanie opinii o kredycie za ka de zaêwiadczenie 50,00 zł 2.6 Wydanie zaêwiadczenia o wysokoêci zadłu enia za ka de zaêwiadczenie 50,00 zł 2.7 Wydanie na wniosek Klienta zaêwiadczenia o wysokoêci zapłaconych odsetek za ka de zaêwiadczenie 50,00 zł 2.8 Wydanie na wniosek Klienta potwierdzenia dokonanej spłaty/zamkni cia rachunku/rozwiàzania umowy kredytowej za ka de zaêwiadczenie 50,00 zł 2.9 Wyciàg z historii rachunku ka dorazowo 20,00 zł za rok bie àcy 3. USŁUGI ZA KTÓRE BANK NIE POBIERA OPŁAT 3.1 WczeÊniejsza spłata kredytu Depozyty w Banku Pocztowym gwarantowane sà przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny 20

Sierpień 2015 r. www.pocztowy.pl

Sierpień 2015 r. www.pocztowy.pl TARYFA opłat i prowizji bankowych pobieranych za czynności związane z obsługą osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub spółkę cywilną Sierpień 2015 r. www.pocztowy.pl ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Taryfa opùat i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów Mikroprzedsiêbiorstw

Taryfa opùat i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów Mikroprzedsiêbiorstw Zaù¹cznik do Taryfy opùat i prowizji stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów Instytucjonalnych wprowadzonej Uchwaù¹ Zarz¹du Banku nr D4/2014 z dnia: paêdziernik 2014 r. Taryfa opùat i prowizji

Bardziej szczegółowo

TARYFA at i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów detalicznych

TARYFA at i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów detalicznych TARYFA at i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów detalicznych Lipiec 2015 r. www.pocztowy.pl 1 4 6 6 8 10 12 13 14 15 16 17 32 33 2 34 35 35 38 40 41 42 44 43 44 46 45 46

Bardziej szczegółowo

TARYFA op³at i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów detalicznych

TARYFA op³at i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów detalicznych TARYFA op³at i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów detalicznych listopad 2013 r. www.pocztowy.pl ZASADY USTALANIA, ZMIANY I POBIERANIA OP AT I PROWIZJI 1. U yte w Taryfie

Bardziej szczegółowo

TARYFA. czerwiec 2015 r. www.pocztowy.pl

TARYFA. czerwiec 2015 r. www.pocztowy.pl TARYFA OP AT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH ZA CZYNNOŒCI ZWI ZANE Z OBS UG OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZ CYCH JEDNOOSOBOW DZIA ALNOŒÆ GOSPODARCZ LUB SPÓ KÊ CYWILN czerwiec 2015 r. www.pocztowy.pl ROZDZIA 1.

Bardziej szczegółowo

TARYFA op³at i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów detalicznych

TARYFA op³at i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów detalicznych TARYFA op³at i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów detalicznych kwiecieñ 2015 r. www.pocztowy.pl ZASADY USTALANIA, ZMIANY I POBIERANIA OP AT I PROWIZJI 1. U yte w Taryfie

Bardziej szczegółowo

TARYFA op³at i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów Instytucjonalnych

TARYFA op³at i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów Instytucjonalnych TARYFA op³at i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów Instytucjonalnych wrzesieñ 2014 r. www.pocztowy.pl ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OP AT 3 ROZDZIA 1 4 RACHUNKI BANKOWE

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA OSÓB FIZYCZNYCH W PLUS BANK S.A.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA OSÓB FIZYCZNYCH W PLUS BANK S.A. Obowiązuje od sierpnia 05 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA OSÓB FIZYCZNYCH W PLUS BANK S.A.. Niniejsza Taryfa prowizji i opłat dla osób fizycznych w PLUS BANK S.A., zwana dalej Taryfą, ma zastosowanie do

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ING BANKU ŚLĄSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ING BANKU ŚLĄSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA Tekst jednolity stan na dzień 31 stycznia 2012 r. TABELA OPŁAT I PROWIZJI ING BANKU ŚLĄSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA dla rezydentów i nierezydentów będących osobami fizycznymi nie prowadzącymi działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych. Limanowa 2011. obowiązuje od 04 maja 2011 r. - 1 -

TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych. Limanowa 2011. obowiązuje od 04 maja 2011 r. - 1 - Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 15/04/2011 Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej z dnia 26 kwietnia 2011 roku TARYFA opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych obowiązuje od 04 maja 2011 r.

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych ZRZESZENIE BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBAWIE Rok założenia 1870 Załącznik do Uchwały Nr120/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Lubawie z dnia 30 czerwca 2015 roku Taryfa opłat

Bardziej szczegółowo

Klientów Indyw idualnych

Klientów Indyw idualnych Załącznik nr 1 do Uchwały nr 76/2011 Zarządu Banku Spółdzielczego w Skoczowie z dnia 28 czerwca 2011 roku I zm. Uchwała nr 130/2011 z dnia 28.09.2011r II zm. Uchwała nr 145/2011 z dnia 26.10.2011r III

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Prudniku z dnia 15.01.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Dla klientów indywidualnych Tekst jednolity Prudnik,

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik Nr do Uchwały Nr 37/ZORK/15 Zarządu Banku Spółdzielczego Bank Rolników w Opolu z dnia 9.04.2015 r. obowiązuje od 15 czerwca 2015r. Taryfa opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Prudniku z dnia 31.12.2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Dla klientów indywidualnych Tekst jednolity Prudnik,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Prudniku z dnia 30.09.2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Dla klientów indywidualnych Tekst jednolity Prudnik,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Prudniku z dnia 30.06.2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Dla klientów indywidualnych Tekst jednolity Prudnik,

Bardziej szczegółowo

T A R Y F A PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W KURPIOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MYSZYŃCU

T A R Y F A PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W KURPIOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MYSZYŃCU T A R Y F A PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W KURPIOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MYSZYŃCU Stan na 12.01.2015r. 1 Spis treści Zasady pobierania prowizji i opłat w KBS Myszyniec... 3 DZIAŁ I. KLIENCI

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik Nr do Uchwały Nr 37/ZORK/15 Zarządu Banku Spółdzielczego Bank Rolników w Opolu z dnia 9.04.2015 r. obowiązuje od 1 sierpnia 2015r. Taryfa opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 59/AB/2015 Zarządu BS w Iławie z dnia 03.07.2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej w Banku

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w PARCZEWIE dla klientów detalicznych

Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w PARCZEWIE dla klientów detalicznych Załącznik do Uchwały Nr 4 Zarządu Banku Spółdzielczego w Parczewie z dnia 28 listopada 2014r., Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w PARCZEWIE dla klientów detalicznych (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

T A R Y F A opłat i prowizji w Banku Spółdzielczym w Wojsławicach Wojsławice, marzec 2015 rok

T A R Y F A opłat i prowizji w Banku Spółdzielczym w Wojsławicach Wojsławice, marzec 2015 rok Załącznik do Uchwały Nr 4/1/2015 Zarządu Banku z dnia 12.03.2015r. T A R Y F A opłat i prowizji w Banku Spółdzielczym w Wojsławicach Wojsławice, marzec 2015 rok 1 2 ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT.

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik do Uchwały Nr 36/ZORK/15 Zarządu Banku Spółdzielczego Bank Rolników w Opolu z dnia

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 59/ZORK/13 Zarządu Banku Spółdzielczego Bank Rolników w Opolu z dnia 29.10.2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych ZRZESZENIE BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBAWIE Rok założenia 1870 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od dnia

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik nr 1 do Uchwały nr 30/ZORK/10 Zarządu BS z dnia 14.06.2010r. REGULAMIN TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM POBIERANYCH PRZEZ BS BR w Opolu

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji bankowych. dla KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Tabela opłat i prowizji bankowych. dla KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 122/2012 Zarządu PBS w Kwidzynie z dnia 24.10.2012r Tekst jednolity po zmianach 24.10.2013r Tabela opłat i prowizji bankowych Powiślańskiego Banku Spółdzielczego w Kwidzynie

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji za czynno ci bankowe i op at za inne czynno ci wykonywane przez Deutsche Bank Polska S.A.

Tabela prowizji za czynno ci bankowe i op at za inne czynno ci wykonywane przez Deutsche Bank Polska S.A. Tabela prowizji za czynno ci bankowe i op at za inne czynno ci wykonywane przez Deutsche Bank Polska S.A. DLA PRZEDSI BIORCÓW zwana dalej Tabel prowizji i op at - dla przedsi biorców obowi zuje od 8 Lipca

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKICH. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Końskich dla klientów indywidualnych

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKICH. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Końskich dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 2/XVII/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Końskich z dnia 29 kwietnia 2015r. BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKICH Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Końskich dla klientów

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik nr 1 do Uchwały nr 6/ZOR/09 Zarządu BS z dnia 19.02.2009r. REGULAMIN TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM POBIERANYCH PRZEZ BS BR w Opolu

Bardziej szczegółowo