Zarządzenie Nr 3956/09 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2009r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzenie Nr 3956/09 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2009r."

Transkrypt

1 Zarządzenie Nr 3956/09 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie inwestycji środka trwałego w budowie do Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych w Płocku Jednostka Budżetowa Na podstawie uchwały nr 553/XXXIX/09 Rady Miasta Płocka z dnia 25 sierpnia 2009 r., w związku z art.30 ust.2 pkt. 4 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218,z 2008 r. Nr 180, poz i Nr 223, poz oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz 11 pkt 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka nadanego zarządzeniem Nr 2208/2008 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 16 lipca 2008 r., zmienionego zarządzeniem Nr 2326/2008 z dnia 1 września 2008 r., zarządzeniem Nr 3432/09 z dnia 8 czerwca 2009 r. i zarządzeniem Nr 3766 z dnia 30 września 2009 r. zarządza się, co następuje: 1 Wyraża się zgodę na nieodpłatne przekazanie do Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych Jednostka Budżetowa w Płocku (zwanego dalej MZOS J.B. ), będącej w realizacji inwestycji Gminy Miasto Płock pod nazwą Rozbudowa i zagospodarowanie Płockiego Nabrzeża Wiślanego na cele turystyczno rekreacyjne Wartość inwestycji środka trwałego w budowie na dzień roku wynosi ,49 PLN. 2. Środek trwały w budowie stanowią dokumenty wyszczególnione w wykazie będącym załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, przekazane na podstawie protokołu przekazania dokumentacji projektowej z dnia roku, protokołu przekazania dokumentacji projektowej z dnia roku i protokołu przekazania dokumentacji projektowej z dnia roku. 3 Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka ds. Rozwoju. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania 4 Prezydent Miasta Płocka /-/ Mirosław Milewski

2 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 3956/09 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2009r. obejmujący wykaz dokumentów, opracowany w formie papierowej i elektronicznej, obejmujący środek trwały w budowie w ramach zadania pn. Rozbudowa i zagospodarowanie Płockiego Nabrzeża Wiślanego na cele turystyczno rekreacyjne. I. UMOWY: 1. Umowa nr 126/WIMI/Z/1816/2005 zawarta w dniu roku wraz z aneksem Nr 1/116/WIM.I/Z/ 1661/2007 zawartym w dniu , aneksem Nr 2/64/WIM.I/Z/1076/2008 zawartym w dniu roku, aneksem Nr 3/99/WIM.I/Z/1423/2009 zawartym w dniu roku z BETEK NIERUCHOMOŚCI Sp z o.o. na wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zadania pn. Budowa Portu Jachtowego w Płocku, w ramach zadania Rozbudowa i zagospodarowanie Płockiego Nabrzeża Wiślanego na cele turystyczno rekreacyjne. 2. Umowa nr 123/WIMI/Z/1777/2005 zawarta w dniu roku z BETEK NIERUCHOMOŚCI na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej zaplecza szkoleniowo socjalno technicznego wraz zagospodarowaniem i infrastrukturą dla zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa i zagospodarowanie kompleksu rekreacyjno wypoczynkowego SOBÓTKA wraz z aneksem nr 1/115/WIMI/Z/1582/2007 zawartym w dniu roku. 3. Umowa nr 123/WIM.I/Z/1572/2008 zawarta w dniu roku na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej zrzutu wód deszczowych wraz z odwodnieniem ze Śródmieścia i Starego Miasta wraz z aneksem nr 1/65/WIMI/Z/1151/2009 z dnia roku. 4. Umowa nr 126/WIMI/Z/1711/209 zawarta w dniu roku z BETEK NIERUCHOMOŚCI na dodatkowe powielenie kompletnej dokumentacji projektowej wszystkich branż dla zadania pn: Budowa Portu Jachtowego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa i zagospodarowanie Płockiego Nabrzeża Wiślanego na cele turystyczno - rekreacyjne. II. Dokumentacja Projektowa - SIECI ZEWNĘTRZNE: TOM 1 - Projekt budowlany sieci elektroenergetycznych /zewnętrzne /...6 szt.

3 STWiOR - branża elektryczna...6 szt TOM 2 - Projekt budowlano wykonawczy budowy Portu Jachtowego w Płocku w zakresie kanalizacji deszczowej z oczyszczalnią...7 szt - Dokumentacja geotechniczna wykonana jako uzupełnienie istniejącego stanu rozpoznania podłoża dla potrzeb projektu budowlano wykonawczego oczyszczalni wód deszczowych z części śródmieścia m. Płocka w ramach pow. inwestycji...7 szt. -Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót w zakresie kanalizacji deszczowej z oczyszczalnią...7 szt. TOM 3 - Projekt budowlano -wykonawczy kanalizacji sanitarnej...6 szt. STWiOR - kanalizacja sanitarna szt. TOM 4 - Projekt budowlany -wykonawczy rurociągu tłocznego z przepompownią...6 szt. STWiOR - rurociąg tłoczny z przepompownią...6 szt. TOM 5 - Projekt budowlano- wykonawczy sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią oraz rurociągiem tłocznym i wodociągu...6 szt. STWiOR - sieci kan. sanit. z przepom. oraz rur. tłocz. i wodoc...6 szt. TOM 6 - Projekt budowlano- wykonawczy zagospodarowania terenu (przebudowa odcinka ulicy Rybaki )...6 szt. STWiOR - branża drogowa...6 szt. TOM 7 - Ekspertyza geotechniczna przy zbiorniku wodnym Sobótka...6 szt. TOM 8 - Ekspertyza geotechniczna w miejscu projektowanej przebudowy nabrzeża wiślanego...6 szt. TOM 9 - Ekspertyza geotechniczna przy ul. Rybaki...6 szt. TOM 10 - Projekt budowlany konstrukcyjny przepompowni ścieków + STWiOR...6 szt. TOM 11 - Projekt budowlany konstrukcyjny komór żelbetowych kanalizacji deszczowej + STWiOR...6 szt. TOM 12 - Projekt budowlany konstrukcyjny osadnika i studni oczyszczalni+stwior...6 szt. TOM 13 - Projekt budowlano - wykonawczy usunięcia kolizji istniejących kabli telefonicznych TP SA z nowym układem drogowym ul. Rybaki w Płocku...6 szt. STWiOR - usunięcie kolizji kabli TP SA...6 szt. TOM 14 - Projekt budowlano-wykonawczy - kanalizacja sanitarna - przyłącze amfiteatru...6 szt. STWiOR - kanalizacja sanitarna...6 szt. TOM 15 - Projekt tymczasowej organizacji ruchu - ul. Rybaki...6 szt. TOM 16 - Projekt stałej organizacji ruchu - ul. Rybaki szt. III. Dokumentacja projektowa - PORT JACHTOWY:

4 Tom I/I : Architektura - Plan zagosp. terenu, Studium krajobrazowe, Projekt zieleni, Informacja BIOZ, Dokumenty formalno-prawne - część szt. Tom I/I : Architektura - Plan zagosp. terenu portu jachtowego, Studium krajobrazowe, Projekt zieleni, Informacja BIOZ, Dokumenty formalno-prawne - część szt. Tom I/I : Architektura - Charakterystyka energet. hangaru napraw. - cz szt. Tom I/I : Architektura - Charakterystyka energet. kapitanatu - cz szt. Tom I/I : Architektura - Charakterystyka energet. restauracji na molo - cz szt. Tom I/II : Architektura - Budynek kapitanatu wraz z toaletami publicznymi szt. Tom I/III : Architektura - Budynek hangaru naprawczego szt. Tom I/IV : Architektura - Restauracja na molo szt. Tom I/V : Mała architektura szt. Tom I/VI : Architektura - Molo spacerowe...6 szt. Tom I/VII : Place i parkingi szt. Tom I/VIII : Architektura - Falochron 1, Falochron 2, Slip, Projekt nabrzeża, Pontony pływające, Wyposażenie portu szt. Tom I/IX : Architektura - Informacja BIOZ szt. Tom II/ : Konstrukcja, część I szt. Tom II/ : Konstrukcja, część II szt. Tom II/ : Konstrukcja, część III...6 szt. Tom II/ : Konstrukcja, część IV szt. Tom II/ : Konstrukcja, część V - /Hangar remontowy/...6 szt. Tom II/ : Konstrukcja, część VI - /Falochrony, Pomost nabrzeżny/...6 szt. Tom II/ : Konstrukcja, część VII - / Molo, Falochrony, Pomost/...6 szt. STWiOR - roboty budowlane dla Portu jachtowego...6 szt. Tom III - Instalacje elektryczne wewnętrzne budynku kapitanatu wraz z toaletami publicznymi, budynku hangaru naprawczego oraz restauracji na molo...6 szt. STWiOR - instalacje elektryczne wewnętrzne j.w...6 szt. Tom IV - PBW - budynek kapitanatu - instalacje sanitarne...6 szt. STWiOR - instalacje sanitarne wewnętrzne...6 szt. Tom V - PBW - budynek restauracji na molo - instalacje sanitarne...6 szt. STWiOR - instalacje sanitarne wewnętrzne...6 szt. Tom VI - PBW - budynek hangaru naprawczego - instalacje sanitarne...6 szt. STWiOR - instalacje sanitarne wewnętrzne...6 szt. Tom VII - PBW - budynek kapitanatu, hangaru naprawczego, restauracji na molo - przyłącza wod -kan szt. Tom VIII - Projekt budowlany zasilanie hangaru naprawczego i instalacje wewnętrzne elektroenergetyczne kapitanatu...6 szt. STWiOR - roboty elektryczne...6 szt.

5 IV. KOSZTORYSY INWESTORSKIE I PRZEDMIARY ROBÓT sieci zewnętrzne: Kosztorys inwestorski - stacja transformatorowa WBST...1 szt. Przedmiar robót - stacja transformatorowa WBST...2 szt. Kosztorys inwestorski - linie oświetlenia ulicznego...1 szt. Przedmiar robót - linie oświetlenia ulicznego...2 szt. Kosztorys inwestorski - demontaż linii NN oświetlenia ulicznego...1 szt. Przedmiar robót - demontaż linii NN oświetlenia ulicznego...2 szt. Kosztorys inwestorski - linie abonenckie...1 szt. Przedmiar robót - linie abonenckie...2 szt. Kosztorys inwestorski - linie kablowe SN...1 szt. Przedmiar robót - linie kablowe SN...2 szt. Kosztorys inwestorski - kanalizacja sanitarna...1 szt. Przedmiar robót - kanalizacja sanitarna...2 szt. Kosztorys inwestorski - rurociąg tłoczny z przepompownią...1 szt. Przedmiar robót - rurociąg tłoczny z przepompownią...2 szt. Kosztorys inwestorski - wodociąg, kan. sanit., przepomp. z rurociągiem tłocznym...1 szt. Przedmiar robót - wodociąg, kan. sanit., przepomp. z rurociągiem tłocznym...2 szt. Kosztorys inwestorski - przebudowa ul. Rybaki...1 szt. Przedmiar robót - przebudowa ul. Rybaki...2 szt. Kosztorys inwestorski - usunięcie kolizji TP SA...1 szt. Przedmiar robót - usunięcie kolizji TP SA...2 szt. Kosztorys inwestorski - tymczasowa organizacja ruchu...1 szt. Przedmiar robót - tymczasowa organizacja ruchu...2 szt. Kosztorys inwestorski - stała organizacja ruchu...1 szt. Przedmiar robót - stała organizacja ruchu...2 szt. Kosztorys inwestorski w zakresie kanalizacji sanitarnej przyłącza do amfiteatru...1 szt. Przedmiar robót dot. przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku amfiteatru...2 szt Przedmiar robót kanalizacji deszczowej z oczyszczalnią ścieków...4 szt. V. KOSZTORSY INWESTORSKIE I PRZEDMIARY ROBÓT KUBATURA PORT JACHTOWY: Kosztorys inwestorski - budowa portu jachtowego z parkingami i komunikacją drogową - roboty budowlane...1 szt. Przedmiar robót - budowa portu jachtowego z parkingami i komunikacją drogową - roboty budowlane...2 szt.

6 Kosztorys inwestorski - wewnętrzne instalacje elektryczne budynku kapitanatu wraz z toaletami publicznymi, budynku hangaru naprawczego oraz restauracji na molo...1 szt. Przedmiar robót - wewnętrzne instalacje elektryczne budynku kapitanatu wraz z toaletami publicznymi, budynku hangaru naprawczego oraz restauracji na molo...2 szt. Kosztorys inwestorski - budynek kapitanatu: inst. wodoc. wewnętrzna, kan. sanitarna, instalacja c.o., kotłownia...1 szt. Przedmiar robót - budynek kapitanatu: inst. wodoc. wewnętrzna, kan. sanitarna, instalacja c.o., kotłownia...2 szt. Kosztorys inwestorski - Restauracja na molo: instalacja wody zimnej i ciepłej, kanalizacja sanitarna wewnętrzna, wentylacja + klimatyzacja szt. Przedmiar robót - Restauracja na molo: instalacja wody zimnej i ciepłej, kanalizacja sanitarna wewnętrzna, wentylacja + klimatyzacja...2 szt. Kosztorys inwestorski - Hangar naprawczy: instalacja wody zimnej i ciepłej, kanalizacja sanitarna wewnętrzna, instalacja c.o., kotłownia olejowa, wentylacja mechaniczna...1 szt. Przedmiar robót - Hangar naprawczy: instalacja wody zimnej i ciepłej, kanalizacja sanitarna wewnętrzna, instalacja c.o., kotłownia olejowa, wentylacja mechaniczna...2 szt. Kosztorys inwestorski - przyłącza do budynku kapitanatu, restauracji na molo, hangaru naprawczego (przyłącze wody, przyłącze kanalizacji sanitarnej, renowacja terenu)...1 szt. Przedmiar robót - przyłącza do budynku kapitanatu, restauracji na molo, hangaru naprawczego (przyłącze wody, przyłącze kanalizacji sanitarnej, renowacja terenu)...2 szt. Kosztorys inwestorski - zasilanie hangaru naprawczego i instalacje elektroenergetyczne wewnętrzne kapitanatu...1 szt. Przedmiar robót - zasilanie hangaru naprawczego i instalacje elektroenergetyczne wewnętrzne kapitanatu...2 szt. - Decyzja Nr 214/2009 z dnia 07 maja 2009 roku Nr rejestru: WUB.III.7353/25/2009 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę (oryginał) w zakresie sieci zewnętrznych - Decyzja Nr 273/2009 z dnia 04 czerwca 2009 roku Nr rejestru: WUB.III.7353/158/2009 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę (oryginał) w zakresie budowy Portu Jachtowego, parkingów z komunikacją drogową. VI. Dokumentacja Projektowa - BUDYNEK ZAPLECZA SZKOLENIOWO SOCJALNO TECHNICZNEGO Projekt budowlany - branża urbanistyczna i architektoniczna oraz konstrukcyjna wraz z zagospodarowaniem

7 terenu...2 egz. Projekt wykonawczy - branża urbanistyczna i architektoniczna oraz konstrukcyjna...5 egz. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (branża architektoniczna) wraz z zagospodarowaniem terenu...2 szt. Projekt wykonawczy budynku zaplecza szkoleniowo-socjalno-technicznego (branża konstrukcyjna)...5 szt. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (branża konstrukcyjna)...2 szt. Projekt budowlano-wykonawczy - instalacji wentylacji mechanicznej...4 egz. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dot. instalacji wod-kan oraz instalacji wentylacji z klimatyzacją...4 egz. Projekt budowlano-wykonawczy - instalacji wod-kan (bez rozwinięć)...2 egz. Projekt budowlano-wykonawczy - instalacji wod-kan z rozwinięciami...5 egz. Projekt budowlany - instalacje elektryczne wewnętrzne...3 egz. Projekt wykonawczy - instalacje elektryczne wewnętrzne...5 egz. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych dot. instalacji elektrycznych wewnętrznych...4 egz. VII. KOSZTORYSY INWESTORSKIE I PRZEDMIARY ROBÓT budynek zaplecza szkoleniowo socjalno technicznego: Kosztorys inwestorski branży budowlanej na kwotę: ,33 zł...2 szt. Przedmiar robót branży budowlanej...5 szt. Kosztorys inwestorski zagospodarowania terenu na kwotę netto ,16 zł...2 szt Przedmiar robót zagospodarowania terenu...5 szt Kosztorys inwestorski wewnętrznej instalacji wod-kan + przyłącza wody na kwotę netto: ,71 zł...2 szt. Przedmiar robót wewn. inst. wod-kan + przyłącza wody...5 szt. Kosztorys inwestorski wentylacji mechanicznej na kwotę: ,09 zł...2 szt Przedmiar robót wentylacji mechanicznej...5 szt Kosztorys inwestorski wewnętrznych instalacji elektrycznych na kwotę: ,39 zł...2 szt. Przedmiar robót wewnętrznych instalacji elektrycznych...4 szt. Płyty CD dot. 1) projektu architektonicznego 1 egz. 2) projektu wykonawczego konstrukcyjnego 1 egz., 3) projektu budowlano - wykonawczego inst wod-kan wraz z przyłączem oraz instalacji wentylacji mechanicznej 1 egz.. 4) projektu budowlano - wykonawczego wewnętrznych instalacji elektrycznych 1 egz.

8 Decyzja nr 512/2007 z dnia 26 października 2007 roku, znak: WUB.III.7353/465/2007 dla budowy budynku zaplecza szkoleniowo -socjalno- technicznego wraz z wewnętrznymi instalacjami: elektroenergetyczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej, wentylacji mechanicznej, 52 miejsc postojowych dla samochodów osobowych z wewnętrzną drogą z płyt betonowych, zlokalizowanego nad Zalewem Sobótka w zakresie w/w budowy zaplecza szkoleniowo socjalno technicznego. Oświadczenie Prezydenta Miasta Płocka wyrażające zgodę na przeniesienie w/w decyzji (nr 214/2009 z dnia 7 maja 2009 roku, decyzji nr 273/2009 z dnia 4 czerwca 2009 roku, decyzji nr 512/2007 z dnia 26 października 2007 roku) o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę na realizację określonych w decyzjach j.w. inwestycji na rzecz innego podmiotu (Miejski Zespół Obiektów Sportowych).

FORMULARZ Zestawienie kosztów zamówienia

FORMULARZ Zestawienie kosztów zamówienia FORMULARZ Zestawienie kosztów zamówienia Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa budynku przy ul. Halnej 32 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 10 do SIWZ

Załącznik nr 10 do SIWZ Załącznik nr 10 do SIWZ ZESTAWIENIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ dla Kompleksowego wykonania robót budowlano-montażowych: Zadania 1 Infrastruktura towarzysząca Pomorskiej Kolei Metropolitalnej w ramach Gdańskiego

Bardziej szczegółowo

Spis DOKUMENTACJI ZAGOSPODAROWANIE TERENU. Branża architektura i konstrukcja Projekt Przedmiar robót

Spis DOKUMENTACJI ZAGOSPODAROWANIE TERENU. Branża architektura i konstrukcja Projekt Przedmiar robót Spis DOKUMENTACJI ZAGOSPODAROWANIE TERENU i konstrukcja Instalacja gazowa ze stację redukcyjną Pr-60 do budynku nr 4 z przyłączami do budynków 6, 7 oraz wew. Instalacją gazu z doborem i lokalizacją gazomierza

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Pod nazwą: Kompleksowe wykonanie budynku naukowo - dydaktycznego dla Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach tzn: zaprojektowanie, wybudowanie i wyposażenie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY AE/ZP-27-46/13. Załącznik Nr 1

FORMULARZ CENOWY AE/ZP-27-46/13. Załącznik Nr 1 AE/ZP-27-46/13 FORMULARZ CENOWY Załącznik Nr 1 zamówienia powinna stanowić sumę wartości brutto wszystkich pozycji, natomiast wartość brutto poszczególnych pozycji winna być obliczona jako wartość netto

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT WYKONAWCZY Elektroprojekt S.A. Oddział w Łodzi Spis części i tomów dokumentacji Nr projektu: 7302/07 Budowa stacji prostownikowej abonenckiej dla zasilania sieci trolejbusowej wraz z zasilaniem po stronie SN 15kV

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 10 do SIWZ

Załącznik nr 10 do SIWZ Załącznik nr 10 do SIWZ ZESTAWIENIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ dla Kompleksowego wykonania robót budowlano-montażowych: 1. Budowa linii tramwajowej Siedlce Pomorska Kolej Metropolitalna. Zadanie 1.2 Odcinek

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentacji projektowej: 1.1. Projekty budowlane Etap Ia

Wykaz dokumentacji projektowej: 1.1. Projekty budowlane Etap Ia Załącznik nr 10 do siwz str. 1 Wykaz dokumentacji projektowej: Dokumentacja projektowa pn. "Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju " na odcinku od Basenu Górniczego do osiedla Kijewo Etap I, opracowana

Bardziej szczegółowo

I. KONCEPCJA PROGRAMOWO -PRZESTRZENNA dla zadania 1. II. KONCEPCJA PROGRAMOWO -PRZESTRZENNA dla zadania 2

I. KONCEPCJA PROGRAMOWO -PRZESTRZENNA dla zadania 1. II. KONCEPCJA PROGRAMOWO -PRZESTRZENNA dla zadania 2 1 Zał. nr 2 do Regulaminu konkursu ZAKRES I FORMA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA KOMPLEKSOWEGO OPRACOWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH O WRAZ Z PARKINGAMI ORAZ INFRASTRUKTURĄ

Bardziej szczegółowo

Sławno, dnia 10 września 2013 r.

Sławno, dnia 10 września 2013 r. Sławno, dnia 10 września 2013 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I WODOCIĄGOWEJ W M. SŁAWSKO ORAZ ROZBUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ

Bardziej szczegółowo

A. Projekt Budowlany:

A. Projekt Budowlany: SPIS DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I DOKUMENTÓW POZOSTAŁYCH Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia pn.: Rewitalizacja zdegradowanego obszaru przy ul. Małachowskiego w Poznaniu oraz budowa Centrum Biurowego

Bardziej szczegółowo

Część III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia stanowią następujące elementy:

Część III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia stanowią następujące elementy: Lp. Oznaczenie Części Nazwa Części 1. Część I Instrukcja dla Wykonawców (IDW) 2. Część II Wzór umowy (Kontraktu) wraz z załącznikami 3. Część III Część III SIWZ stanowią następujące elementy: 1) SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

PDF created with pdffactory trial version 1419/05/12 I.7./ / Żukowo, ul. Gdańska 52.

PDF created with pdffactory trial version  1419/05/12 I.7./ / Żukowo, ul. Gdańska 52. Umowa: Tom: 1419/05/12 I.7./1419-05-12/ Przedsięwzięcie Inwestycyjne: Nazwa inwestycji: Nazwa opracowania: Adres inwestycji: Inwestor: Budowa szkoły podstawowej, sali sportowej oraz boisk i zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 do Rozdziału III

ZAŁĄCZNIK NR 1 do Rozdziału III (pieczęć Wykonawcy/ Wykonawców) Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: ROZBUDOWA ULICY ŁUCZNIKÓW NA ODCINEK OD UL. KARPACKIEJ DO UL. JEŻYNOWEJ W BIELSKU-BIAŁEJ TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH Załącznik Nr 1 do UMOWY ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH I. Projekt koncepcyjny i postanowienia ogólne. 1. Ustala się, że prace projektowe obejmą teren zlokalizowany w Warszawie, dzielnica Wola, przy ul. Prymasa

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 1 do Formularza oferty

ZAŁĄCZNIK nr 1 do Formularza oferty ZAŁĄCZNIK nr 1 do Formularza oferty WYKONANIE AKTUALIZACJI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ OPRACOWANEJ DLA ROZBUDOWY UL. ŻYWIECKIEJ I UL. KRAKOWSKIEJ W BIELSKU BIAŁEJ. TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH nr 1 -

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nowym Targu

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nowym Targu Część III : OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ROBOTY BUDOWLANE pn.: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nowym

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAMIENNY. B) Dokumentacja projektowa będąca przedmiotem aktualizacji, w tym:

ROZDZIAŁ IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAMIENNY. B) Dokumentacja projektowa będąca przedmiotem aktualizacji, w tym: ROZDZIAŁ IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAMIENNY A) Szczegółowa Specyfikacja Techniczna B) Dokumentacja projektowa będąca przedmiotem aktualizacji, w tym: 1. Projekt - przebudowa 7 wylotów istniejącej kanalizacji

Bardziej szczegółowo

Dokumenty formalno-prawne, materiały wyjściowe do projektowania, terenu Projekt architektoniczno-budowlany wykonawczy budynku magazynowosocjalnego

Dokumenty formalno-prawne, materiały wyjściowe do projektowania, terenu Projekt architektoniczno-budowlany wykonawczy budynku magazynowosocjalnego Zawartość opracowania: Tom nr I Tom nr II Tom nr III Dokumenty formalno-prawne, materiały wyjściowe do projektowania, Projekt bud. wykonawczy zagospodarowania terenu Projekt architektoniczno-budowlany

Bardziej szczegółowo

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich oraz sprawowanie

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich oraz sprawowanie z 5 2015-06-03 11:25 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 47416-2015 z dnia 2015-03-04 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlano-wykonawczego

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: r.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: r. Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 102531-2016 z dnia 2016-06-24 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Lesznowola Ad. ZADANIA NR 1 Zamawiający oczekuje realizacji zadania polegającego na opracowaniu projektu budowlano-wykonawczego

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW TECHNICZNYCH (DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ) DO SIWZ SZCZEGÓŁOWO OPISUJĄCYCH PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW TECHNICZNYCH (DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ) DO SIWZ SZCZEGÓŁOWO OPISUJĄCYCH PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Załącznik nr 10 Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Budowa zaplecza warsztatowo-garażowego wraz z wyposażeniem WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW TECHNICZNYCH (DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ) DO SIWZ SZCZEGÓŁOWO

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Ofertowy - budowy infrastruktury technicznotechnologicznej do paczkowania sortymentu węglowego SKARBEK w KWK Piekary.

Kosztorys Ofertowy - budowy infrastruktury technicznotechnologicznej do paczkowania sortymentu węglowego SKARBEK w KWK Piekary. Kosztorys Ofertowy - budowy infrastruktury technicznotechnologicznej do paczkowania sortymentu węglowego SKARBEK w KWK Piekary. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI: ADRES

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia na realizację zadania pn: Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Spokojnej w Ciechanowie

Opis przedmiotu zamówienia na realizację zadania pn: Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Spokojnej w Ciechanowie Opis przedmiotu zamówienia na realizację zadania pn: Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Spokojnej w Ciechanowie 1. Przedmiot zamówienia Zamawiający zamawia wykonanie projektowej dokumentacji

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT POGLĄDOWY NR 1.1

SCHEMAT POGLĄDOWY NR 1.1 SCHEMAT POGLĄDOWY NR 1.1 OPERAT PODGLĄDOWO OPISOWY Projekty związane z odbudową pochylni Całuny - PB ODBUDOWA POCH. CAŁUNY - CZ. HYDROTECHNICZNA - PB REMONT URZ. TECHOLOGICNZYCH POCH. CAŁUNY - PB PROJEKT

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / DOKUMENTACJA TECHNICZNA

CZĘŚĆ III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / DOKUMENTACJA TECHNICZNA Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: MPWiK/TO/2/03/2015 CZĘŚĆ III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / DOKUMENTACJA TECHNICZNA dla zamówienia pn.: Wykonanie dokumentacji projektowej dla

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla zadania inwestycyjnego pn."zagospodarowanie terenu wokół garaży przy ul. Gintera w Płocku, działka nr ewid. 65/73 obr. 10. Opis ogólny Przedmiotem zamówienia jest : opracowanie

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Załącznik Nr 3 do Regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych o wartości do 30 000 euro w Urzędzie Miejskim w Wołominie Nr sprawy... Wołomin, dnia 02.02.2017 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA na pełnieniu nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej w ciągu dróg wojewódzkich

Bardziej szczegółowo

Sprawowanie nadzoru autorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju. 1.

Sprawowanie nadzoru autorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju. 1. Załącznik nr 10 do SIWZ Sprawowanie nadzoru autorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Dane ogólne Projekt będzie współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej

Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej S t r o n a 1 Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej I / OBIEKTY KUBATUROWE 1/ Budynek techniczno administracyjny w formule przeprojektuj i wybuduj - obiekt w stanie wykończonym

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PFU)

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PFU) Zał. nr 7 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PFU) Nazwa zadania: Opracowanie dokumentacji projektowej hali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Kętrzynie. Adres obiektu budowlanego: Szkoła

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA wykonania dokumentacji projektowo kosztorysowej zagospodarowania terenu Płockiego Nabrzeża Wiślanego i infrastruktury technicznej w zakresie m.in.: przebudowy ulicy Rybaki, przebudowy

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia część III Opis Przedmiotu Zamówienia Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych EKOWOD Sp. z o.o. ul. Mariańska 2 46-100 Namysłów Polska Tel. (+48 77) 410-52-22 Fax.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 2492/2016

Zarządzenie Nr 2492/2016 Zarządzenie Nr 2492/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 03 października 2016 roku zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia zasad odpłatnego przejęcia przez Gminę Miasto Płock urządzeń kanalizacji deszczowej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY LAMBERT Przemysław Stana s. j. 34-325 Łodygowice ul. Sportowa 13 NIP 5532397578 Tel. 606 701407 Email: lambert.office@wp.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY rozbudowa infrastruktury okołoturystycznej przy

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno - użytkowy

Program funkcjonalno - użytkowy Załącznik Nr 3 Program funkcjonalno - użytkowy NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH ZAKRZÓW, SKRONINA I SĘDÓW GM. BIAŁACZÓW Adres Obiektu: gmina Białaczów

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu i zakresu zamówienia, terminów realizacji zamówienia oraz warunków odnoszących się do przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu i zakresu zamówienia, terminów realizacji zamówienia oraz warunków odnoszących się do przedmiotu zamówienia Przedmiot zamówienia Opis przedmiotu i zakresu zamówienia, terminów realizacji zamówienia oraz warunków odnoszących się do przedmiotu zamówienia Załącznik nr 4 do siwz 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie

Bardziej szczegółowo

Radzymin: Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Szkoły Podstawowej Nr 2 w m. Słupno - powtórka. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Radzymin: Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Szkoły Podstawowej Nr 2 w m. Słupno - powtórka. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona 1 z 6 Radzymin: Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Szkoły Podstawowej Nr 2 w m. Słupno - powtórka. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 11. Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 11. Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 11 I. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 71.24.40.00-0 - Kalkulacja kosztów, monitoring kosztów 71.24.50.00-7 - Plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje 71.32.00.00-7

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY (PFU)

PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY (PFU) znak: ZIN.271.07.2014 Załącznik Nr 5 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY (PFU) Budowa drogi zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ulicy Chopina w Kętrzynie etap I opracowanie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 3599/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 29 września 2017 roku

ZARZĄDZENIE Nr 3599/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 29 września 2017 roku ZARZĄDZENIE Nr 3599/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 29 września 2017 roku w sprawie: wniesienia do Spółki Wodociągi Płockie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku wkładu niepieniężnego

Bardziej szczegółowo

BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW LOTNISKOWYCH POLCONSULT Sp. z o.o. PROJEKT WYKONAWCZY TOM II.1.5. OBIEKT NDB ZASILENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ

BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW LOTNISKOWYCH POLCONSULT Sp. z o.o. PROJEKT WYKONAWCZY TOM II.1.5. OBIEKT NDB ZASILENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW LOTNISKOWYCH POLCONSULT Sp. z o.o. Planowanie * Projektowanie * Realizacja Umowa Nr PL/000126652/08-1552/IPIZ1 (Nr arch. BSiPL PL-985/180/1) PROJEKT WYKONAWCZY Przedmiot projektu

Bardziej szczegółowo

NADZÓR INWESTORSKI NAD REALIZACJĄ ZADANIA INWESTYCYJNEGO:

NADZÓR INWESTORSKI NAD REALIZACJĄ ZADANIA INWESTYCYJNEGO: SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest: Nadzór inwestorski przy przebudowie Targowiska Stałego w Jadowie I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: NADZÓR INWESTORSKI NAD REALIZACJĄ ZADANIA INWESTYCYJNEGO:

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia:

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 141822-2014 z dnia 2014-04-25 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Radomsko 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy układu drogowego

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU

ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę nowego budynku biurowego dla Nadleśnictwa

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA INWESTYCJI GMINNYCH ZA 2010 ROK

REALIZACJA INWESTYCJI GMINNYCH ZA 2010 ROK Załącznik Nr 5 REALIZACJA INWESTYCJI GMINNYCH ZA 2010 ROK 1. Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Rozdział: 01041 Program rozwoju obszarów wiejskich 2007-2013 Paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Bardziej szczegółowo

TABELA ELEMENTÓW. ETAP I - wg załącznika nr 10a w tym: ulica Św. Mikołaja przebudowa istniejącej infrastruktury kolidującej z inwestycją, w tym:

TABELA ELEMENTÓW. ETAP I - wg załącznika nr 10a w tym: ulica Św. Mikołaja przebudowa istniejącej infrastruktury kolidującej z inwestycją, w tym: ZAŁĄCZNIK NR 14 LP TABELA ELEMENTÓW OPIS ELEMENTU ROBÓT WARTOŚĆ ELEMENTU ROBÓT A ETAP I - wg załącznika nr 10a w tym: A I 1. ulica Św. Mikołaja tym: a. przebudowa i zabezpieczenie sieci teletechnicznych

Bardziej szczegółowo

Wykaz obiektów komunalnych gminy Cekcyn

Wykaz obiektów komunalnych gminy Cekcyn Wykaz obiektów komunalnych gminy Cekcyn Lp. Nazwa obiektu Wartość w zł wg ksiąg inwent. Brzozie 1. Świetlica 20 523 2. Budynek gospodarczy 3. Wyposażenie placu zabaw 4. Nawierzchnie, chodniki 469 5. Studnia

Bardziej szczegółowo

Wykonanie Zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka ds. Komunalnych.

Wykonanie Zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka ds. Komunalnych. Zarządzenie Nr 771/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 06 lipca 2015 roku W sprawie: wniesienia do Spółki Wodociągi Płockie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku wkładu niepieniężnego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. Nr.. do Umowy. /2017 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy, rozbudowy budynku Harcerzówki w Wiśle Wielkiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania obiektu na potrzeby

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE 12.2 INWESTYCJE W INFRASTRUKTURĘ OCHRONY ZDROWIA O ZNACZENIU PONADREGIONALNYM

DZIAŁANIE 12.2 INWESTYCJE W INFRASTRUKTURĘ OCHRONY ZDROWIA O ZNACZENIU PONADREGIONALNYM 1/ 7 ENOTICES_ipczd 25/05/2011- ID:2011-072716 Formularz standardowy 14 PL Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej INFRASTRUKTURA 2, I rue ŚRODOWISKO Mercier, L-2985 Luksemburg

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy ul. Działkowej na odcinku od ul. Poprzecznej do przedłuŝenia ul. Zdroje oraz ul. Sosnowej w Czerwonaku wraz z parkingiem

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Warto kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa

Przedmiar robót. Warto kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Warto kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa ownie: Przedmiar robót Obiekt Budowa Inwestor Budowa hali widowiskowej - sportowej z zapleczem socjalno - administracyjnym na dzia kach Nr 4819/11, 4818/2

Bardziej szczegółowo

Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami sieciowymi wyposażonymi w system sterowania i nadzorowania w miejscowości Kielcza: etap I i II.

Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami sieciowymi wyposażonymi w system sterowania i nadzorowania w miejscowości Kielcza: etap I i II. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn.: Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Gminy Zawadzkie budowa kanalizacji sanitarnej

Bardziej szczegółowo

Budowa kanalizacji sanitarnej i odtworzenie drogi w ul. Klikuszówka, os. Nowe i Buflak w Nowym Targu

Budowa kanalizacji sanitarnej i odtworzenie drogi w ul. Klikuszówka, os. Nowe i Buflak w Nowym Targu Część III : OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ROBOTY BUDOWLANE pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej i odtworzenie

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY Spis treści:

PROJEKT WYKONAWCZY Spis treści: PROJEKT WYKONAWCZY Spis treści: TOM I. Architektura z aranŝacją wnętrz A1- Architektura- część opisowa A2- Architektura- rysunki zestawcze B1- AranŜacja pomieszczeń- wizualizacje pomieszczeń B2- AranŜacje

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 GMINA TŁUSZCZ ul. Warszawska 10, 05-240 Tłuszcz tel. 29 757 30 16 www.tluszcz.pl e-mail:zamowieniapubliczne@tluszcz.pl OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr

Bardziej szczegółowo

2. REJON URBANISTYCZNY Teren objęty opracowaniem znajduje się w Gminie Krasne.. 3. KOMUNIKACJA

2. REJON URBANISTYCZNY Teren objęty opracowaniem znajduje się w Gminie Krasne.. 3. KOMUNIKACJA Załącznik nr 5 PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY HALI SPORTOWEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W MALAWIE WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM, ZAPLECZEM I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ. 1. CEL PRZEDSIĘWZIĘCIA Celem przedsięwzięcia jest budowa

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ nr ref.: DOA-ZP-V.271.56.2014 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 71-24-70-00-1 Nadzór nad robotami budowlanymi; 71-54-00-00-5 Usługi

Bardziej szczegółowo

Opracowanie kompleksowej, wielobranżowej dokumentacji projektowej na rozbudowę i przebudowę infrastruktury lotniskowej Olsztyn - Mazury

Opracowanie kompleksowej, wielobranżowej dokumentacji projektowej na rozbudowę i przebudowę infrastruktury lotniskowej Olsztyn - Mazury Opis przedmiotu zamówienia Opracowanie kompleksowej, wielobranżowej dokumentacji projektowej na rozbudowę i przebudowę infrastruktury lotniskowej Olsztyn - Mazury I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia

Bardziej szczegółowo

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/i... Strona 1 z 5

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/i... Strona 1 z 5 http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/i... Strona 1 z 5 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 29610-2014 z dnia 2014-01-27 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlanego

Bardziej szczegółowo

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie ul. Rybacka 1, 70 204 Szczecin

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie ul. Rybacka 1, 70 204 Szczecin Weryfikacja (koreferat) projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania: Budowa Centrum Symulacji Medycznych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

Bardziej szczegółowo

38/2015 Przebudowa odcinka ul. Bora Komorowskiego w Gdańsku. ul. Żaglowa 11, Gdańsk KONFIG PROJEKT WYKONAWCZY

38/2015 Przebudowa odcinka ul. Bora Komorowskiego w Gdańsku. ul. Żaglowa 11, Gdańsk KONFIG PROJEKT WYKONAWCZY Adnotacje urzędowe: Nazwa i adres Inwestora: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska ul. Żaglowa 11, 80 560 Gdańsk Nazwa i adres Jednostki Projektowej: KONFIG siedziba: ul. Porębskiego 33 lok.1, 80-180 Gdańsk

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 r. (Dz.U. z 2004 r. nr 202 poz. 2072) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Umowa o prace projektowe Nr

PROJEKT Umowa o prace projektowe Nr PROJEKT Umowa o prace projektowe Nr zawarta w dniu 01 października 2007 pomiędzy: PKS w Lublińcu Sp. z o.o., ul. Niegolewskich 5, 42-700 Lubliniec, NIP 575-000-79-19, REGON 000818210, KRS 0000225406 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr z dnia r. Łuków: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie nr z dnia r. Łuków: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie nr 301864-2016 z dnia 2016-08-19 r. Łuków: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 301044 Data: 12/08/2016 SEKCJA

Bardziej szczegółowo

WYKAZ AKWENÓW PORTOWYCH ORAZ OGÓLNODOSTĘPNYCH OBIEKTÓW, URZĄDZEŃ I INSTALACJI WCHODZĄCYCH W SKŁAD INFRASTRUKTURY PORTOWEJ PORTU GDYNIA

WYKAZ AKWENÓW PORTOWYCH ORAZ OGÓLNODOSTĘPNYCH OBIEKTÓW, URZĄDZEŃ I INSTALACJI WCHODZĄCYCH W SKŁAD INFRASTRUKTURY PORTOWEJ PORTU GDYNIA ZAŁĄCZNIK NR WYKAZ AKWENÓW PORTOWYCH ORAZ OGÓLNODOSTĘPNYCH OBIEKTÓW, URZĄDZEŃ I INSTALACJI WCHODZĄCYCH W SKŁAD INFRASTRUKTURY PORTOWEJ PORTU GDYNIA. AKWENY PORTOWE.. Awanport z obrotnicą.. Baseny portowe.3.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A - TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH Robota budowlana: wykonanie w ramach rozbudowy Szpitala - Budynek nr 7 i 7A

CZĘŚĆ A - TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH Robota budowlana: wykonanie w ramach rozbudowy Szpitala - Budynek nr 7 i 7A Załącznik nr 6 do SIWZ Znak postępowania: DA-ZP-252-42/14 CZĘŚĆ A - TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH Robota budowlana: wykonanie w ramach rozbudowy Szpitala - Budynek nr 7 i 7A L.p. Nazwa elementu Wartość robót

Bardziej szczegółowo

Numer ZakresOpracowania NazwaBranży Data Ilość

Numer ZakresOpracowania NazwaBranży Data Ilość 105-0629 Numer ZakresOpracowania NazwaBranży Data Ilość 827 PT na budowę magazynu część architektoniczna architektura 1959 2 828 Obliczenia statyczne do projektu budowy magazynu konstrukcyjno-budowlana

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia do SIWZ, nr sprawy ZP/56/2015/S

Wyjaśnienia do SIWZ, nr sprawy ZP/56/2015/S Gorzów Wlkp., 28.09.2015r. W Y J A Ś N I E N I E Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Budowę przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie realizowanego projektu pn. Uporządkowanie gospodarki

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (Część 1)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (Część 1) DOA-ZP-VIII.271.28.2015 Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (Część 1) 1. Oznaczenia kodu CPV Wspólnego Słownika Zamówień (kod i opis): 1) Główny kod CPV: 71240000-2 usługi architektoniczne,

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie Spółka Gminy z o.o. ul. Wojska Polskiego 3 28-200 Staszów

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie Spółka Gminy z o.o. ul. Wojska Polskiego 3 28-200 Staszów Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie Spółka Gminy z o.o. ul. Wojska Polskiego 3 28-200 Staszów Tel:. 15 864 26 41 Fax: 15 864 26 43 www.pgkim.pl e-mail:sekretariat@pgkim.pl

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie nawierzchni drogi wraz z chodnikami, wjazdami, dojściami

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 36 CZEŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 37 PRZEBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU NA MIESZKANIA PRZY UL. KWIATKOWSKIEGO 4 W DĘBICY. Zamówienie obejmuje: a. wykonanie i oddanie

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 8676-2012; data zamieszczenia: 10.01.2012

Numer ogłoszenia: 8676-2012; data zamieszczenia: 10.01.2012 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 441516-2011 z dnia 2011-12-29 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Psary Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zagospodarowania przestrzeni publicznej

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zamawiającego : Stowarzyszenie. Określenie przedmiotu zamówienia

Rodzaj zamawiającego : Stowarzyszenie. Określenie przedmiotu zamówienia Wykonanie prac projektowo-kosztorysowych dla zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa Hospicjum przy ulicy Krasińskiego 8 w Wałbrzychu w zakresie adaptacji pomieszczeń i rozbudowy budynku oraz zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr 1 WYKAZ AKWENÓW PORTOWYCH ORAZ OGÓLNODOSTĘPNYCH OBIEKTÓW, URZĄDZEŃ I INSTALACJI WCHODZĄCYCH W SKŁAD INFRASTRUKTURY PORTOWEJ PORTU GDAŃSK

ZAŁĄCZNIK Nr 1 WYKAZ AKWENÓW PORTOWYCH ORAZ OGÓLNODOSTĘPNYCH OBIEKTÓW, URZĄDZEŃ I INSTALACJI WCHODZĄCYCH W SKŁAD INFRASTRUKTURY PORTOWEJ PORTU GDAŃSK ZAŁĄCZNIK Nr 1 WYKAZ AKWENÓW PORTOWYCH ORAZ OGÓLNODOSTĘPNYCH OBIEKTÓW, URZĄDZEŃ I INSTALACJI WCHODZĄCYCH W SKŁAD INFRASTRUKTURY PORTOWEJ PORTU GDAŃSK 1. AKWENY PORTOWE 1.1. Gdańsk Nowy Port 1.1.1. Baseny

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy dróg gminnych ulicy Laskowej oraz Kościelnej w Jasienicy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy dróg gminnych ulicy Laskowej oraz Kościelnej w Jasienicy GMINA TŁUSZCZ ul. Warszawska 10, 05-240 Tłuszcz tel., 29 757 30 16 www.tluszcz.pl e-mail:zamowieniapubliczne@tluszcz.pl OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej budowy dróg gminnych

Bardziej szczegółowo

1.1.1 wykonania pełno branżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej i dokumentacji wykonawczej niezbędnej do:

1.1.1 wykonania pełno branżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej i dokumentacji wykonawczej niezbędnej do: Wykonanie pełno branżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę oraz wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych

Bardziej szczegółowo

TABELA CENY RYCZAŁTOWEJ PREAMBUŁA

TABELA CENY RYCZAŁTOWEJ PREAMBUŁA Załącznik 1 a - do Formularza ofertowego TABELA CENY RYCZAŁTOWEJ PREAMBUŁA 1. Tabelę ceny ryczałtowej należy odczytywać w powiązaniu ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami. 2.

Bardziej szczegółowo

u l. W a r s z a w s k a 1 0 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie projektu hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Tłuszczu

u l. W a r s z a w s k a 1 0 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie projektu hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Tłuszczu G M I N A T Ł U S Z C Z u l. W a r s z a w s k a 1 0 05-2 4 0 T ł u s z c z OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie projektu hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Tłuszczu SPIS TREŚCI: 1. Informacja o

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY PRACOWNIA USŁUGOWO PROJEKTOWA T A D E U S Z P R Z Y B Y Ł tel/fax 67-26-85-405 tel. kom. 601-261-123 PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY BRANŻA : INSTALACJE SANITARNE OBIEKT : Przebudowa drogi gminnej w Szczodrochowie

Bardziej szczegółowo

ZAKRES I KOSZT ROBÓT ZWI

ZAKRES I KOSZT ROBÓT ZWI RAP/1/09 Załącznik 1 a do s.i.w.z. ZAKRES I KOSZT ROBÓT ZWIĄZANYCH Z "MODERNIZACJĄ ZESPOŁU PAŁACOWO-FOLWARCZNEGO na potrzeby PONADREGIONALNEGO ROLNICZEGO CENTRUM KONGRESOWEGO w PAWŁOWICACH" TABELA WARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

S P I S Z A W A R T O Ś Ć

S P I S Z A W A R T O Ś Ć S P I S Z A W A R T O Ś Ć T E C Z K I nr str. 1. Strona tytułowa 1 2. Spis zawartości teczki 2 3. Kserokopia uprawnień budowlanych 3-5 4. Ksero przynależności do WIIB 6-7 5. Oświadczenie projektanta i

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM GMINY SKĄPE

ANALIZA ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM GMINY SKĄPE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/225/2012 Rady Gminy Skąpe z dnia 28 grudnia 2012 r. ANALIZA ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM GMINY SKĄPE 1. Podstawa opracowania. Niniejsze opracowanie sporządzone

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PFU)

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PFU) PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PFU) Załącznik Nr 5 do SIWZ postępowania Nr BZP.271.30.2015 Opracowanie dokumentacji budowlano wykonawczej pn.: Dokumentacja projektowa na przebudowę ulic Poznańskiej i Wileńskiej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCA TYTUŁ PROJEKTU KATEGORIA OBIEKTÓW BUD. LOKALIZACJA INWESTYCJI INWESTOR PODZIAŁ BRANŻ PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCA TYTUŁ PROJEKTU KATEGORIA OBIEKTÓW BUD. LOKALIZACJA INWESTYCJI INWESTOR PODZIAŁ BRANŻ PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY EGZ Miejscowość: Olkusz artur.kurdziel@gmail.com tel. 609 335 456 WYKONAWCA TYTUŁ PROJEKTU KATEGORIA OBIEKTÓW BUD. LOKALIZACJA INWESTYCJI INWESTOR PROJEKT BUDOWLANY Pracownia Projektowa Inżynierii Sanitarnej

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer 1 z 5 2014-12-19 14:42 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 373960-2014 z dnia 2014-11-13 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Jerzmanowice-Przeginia 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji budowlano

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Opracowanie dokumentacji projektowej dla następujących zadań:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Opracowanie dokumentacji projektowej dla następujących zadań: ZAŁĄCZNIK NR do Zapytania ofertowego (OPZ) Opracowanie dokumentacji projektowej dla następujących zadań:. Zadanie Przedłużenie ul. Pięknej na wysokości ul. Kcyńskiej w Bydgoszczy. 2. Zadanie 2 Przebudowa

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT POGLĄDOWY NR 1.1

SCHEMAT POGLĄDOWY NR 1.1 SCHEMAT POGLĄDOWY NR 1.1 OPERAT PODGLĄDOWO OPISOWY Projekty związane z odbudową pochylni Całuny - PB ODBUDOWA POCH. CAŁUNY - CZ. HYDROTECHNICZNA - PB REMONT URZ. TECHOLOGICNZYCH POCH. CAŁUNY - PB PROJEKT

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Opracowanie dokumentacji projektowej dla następujących zadań:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Opracowanie dokumentacji projektowej dla następujących zadań: ZAŁĄCZNIK NR 1 do Zapytania ofertowego (OPZ) Opracowanie dokumentacji projektowej dla następujących zadań: 1. Zadanie 1 - Budowa zatoczki parkingowej przy ul. Planu 6-letniego (od ul. Bohaterów Westerplatte

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. zawarta w dniu.pomiędzy:

UMOWA NR.. zawarta w dniu.pomiędzy: UMOWA NR.. zawarta w dniu.pomiędzy: Zał. Nr 5 Gminą Gdynia z siedzibą w Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, NIP 586-002-28-60, REGON 000598486 zwana w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany, Realizacja w systemie ZAPROJEKTUJ I BUDUJ AKTUALNE ZESTAWIENIE OPINII WERYFIKACYJNYCH PRZYGOTOWANYCH PRZEZ INŻYNIERA

Projekt budowlany, Realizacja w systemie ZAPROJEKTUJ I BUDUJ AKTUALNE ZESTAWIENIE OPINII WERYFIKACYJNYCH PRZYGOTOWANYCH PRZEZ INŻYNIERA Budowa Obwodnicy Olsztyna w ciągu drogi krajowej nr 16 - Zadanie nr 1: od początku opracowania w km projektowym 0+000 (istn. 132+220) do km ok. 10+000 (za węzłem Olsztyn-Południe). Realizacja w systemie

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, INNE DOKUMENTY

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, INNE DOKUMENTY Załącznik nr 12 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, INNE DOKUMENTY I. PROJEKTY BUDOWLANE II. PROJEKTY WYKONAWCZE III. PRZEDMIAR ROBÓT IV. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. V. DOKUMENTY

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE 1/ 6 ENOTICES_ZPZory 18/01/2010- ID:2010-006510 Formularz standardowy 14 PL Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail:

Bardziej szczegółowo

Tuplice, dn. 30 stycznia 2014 r. WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 10

Tuplice, dn. 30 stycznia 2014 r. WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 10 Zakład Gospodarki Komunalnej ul. Przemysłowa 1 68-219 Tuplice Tuplice, dn. 30 stycznia 2014 r. WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 10 Dotyczy: Przebudowa Stacji Uzdatniania

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miastko, ul. Grunwaldzka 1, Miastko, woj. pomorskie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miastko, ul. Grunwaldzka 1, Miastko, woj. pomorskie, tel , faks Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych: budowy drogi przy ul. Morelowej, na Osiedlu Niepodległości w Miastku, przebudowy ulicy Zielonej, Czereśniowej w Miastku, budowy ulicy Jodłowej w m. Pasieka,

Bardziej szczegółowo

GMINA MIASTO RZESZÓW, MIEJSKI ZARZĄD DRÓG UL. TARGOWA 1. Województwo podkarpackie, miasto Rzeszów PROJEKT WYKONAWCZY

GMINA MIASTO RZESZÓW, MIEJSKI ZARZĄD DRÓG UL. TARGOWA 1. Województwo podkarpackie, miasto Rzeszów PROJEKT WYKONAWCZY INWESTOR: PRZEDSIĘWZIĘCIE BUDOWLANE: GMINA MIASTO RZESZÓW, MIEJSKI ZARZĄD DRÓG UL. TARGOWA 1 ROZBUDOWA DK NR 4 W KM 595+885 POPRZEZ BUDOWĘ PRZEJŚCIA PODZIEMNEGO POD UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY W RZESZOWIE

Bardziej szczegółowo