Sprawowanie nadzoru autorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju. 1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawowanie nadzoru autorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju. 1."

Transkrypt

1 Załącznik nr 10 do SIWZ Sprawowanie nadzoru autorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Dane ogólne Projekt będzie współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Projekt jest realizowany na podstawie Kontraktu tj. umowy o roboty budowlane oraz Warunków Ogólnych Kontraktu - Warunki kontraktu na budowę dla robót budowlanych i inŝynieryjnych projektowanych przez Zamawiającego Międzynarodowej Federacji InŜynierów Konsultantów FIDIC (wydanie angielsko polskie 2000 tłumaczenie pierwszego wydania FIDIC 1999), Cosmopoli Consultants, SIDIR 2000 ( czerwony FIDIC ) i Warunków Szczególnych Kontraktu sporządzonych przez Zamawiającego, które modyfikują w określonym w nich zakresie Warunki Ogólne Kontraktu oraz innych dokumentów, zgodnie z definicją Kontraktu przyjętą w Warunkach Kontraktu. Definicje przyjęte przez Zamawiającego przy realizacji Projektu znajdują się w Warunkach Kontraktu (Warunki Ogólne Kontraktu wraz z modyfikującymi je Warunkami Szczególnymi Kontraktu). Zamawiający planuje podpisanie umowy o pełnienie funkcji InŜyniera Kontraktu przy realizacji Projektu Przedmiot zamówienia Przedmiotem niniejszego zamówienia jest sprawowanie nadzoru autorskiego przy realizacji Projektu pn: Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju. Roboty budowlane, nad którymi wykonawca będzie sprawował nadzór autorski, będą wykonywane na podstawie umowy o roboty budowlane zawartej pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Wykonawcą Robót Budowlanych. Rodzaj zamówienia: usługa. Kod CPV: Charakterystyka zadania inwestycyjnego Charakterystyka Projektu Roboty budowlane obejmują budowę trasy Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju na odcinku od Basenu Górniczego do pętli przy ulicy Turkusowej. Zakres Projektu określa Dokumentacja Projektu wymieniona w pkt W ramach Projektu zostaną wykonane następujące roboty budowlane, zgodnie z Dokumentacją Projektu: a) Zakres I a obejmuje: Strona 1 z 12

2 budowę wiaduktu trójprzęsłowego nad projektowaną trasą torowiska tramwajowego wraz ze znajdującymi się bezpośrednio pod nim elementami obudowanego wykopu, przebudowę istniejącej jezdni na odcinkach włączenia projektowanego układu geometrycznego w jezdnię istniejącą, budowę nowych dojazdów do projektowanego wiaduktu nad torami tramwajowymi, oświetlenie projektowanej jezdni, odwodnienie projektowanej jezdni do projektowanej kanalizacji deszczowej, przebudowę istniejącej sieci energetycznej i teletechnicznej (kolizje) z poprowadzeniem jej w projektowanym ciągu pieszo-rowerowym wzdłuŝ projektowanej jezdni, wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego jezdni oraz elementów bezpieczeństwa ruchu bariery ochronne, poręcze, rekultywację i zagospodarowanie terenu w pasie istniejącej jezdni po realizacji nowej jezdni, tymczasową organizację ruchu z wyznaczeniem objazdów na czas przebudowy włączeń projektowanej jezdni w jezdnię istniejącą b) Zakres I b obejmuje: przebudowę istniejącej jezdni ciągu ulic Batalionów Chłopskich Gryfińska na odcinku dojazdów do projektowanego wiaduktu nad projektowaną trasą torowiska tramwajowego, budowę wiaduktu nad torami tramwajowymi w ciągu projektowanej jezdni, przebudowę odcinka jezdni ulicy Jaśminowej, odwodnienie projektowanych jezdni, oświetlenie projektowanych jezdni, przebudowę istniejącej kanalizacji sanitarnej, przebudowę istniejącej sieci wodociągowej, przebudowę istniejącej sieci gazowej, przebudowę istniejących sieci teletechnicznych, oznakowanie pionowe i poziome jezdni z elementami bezpieczeństwa ruchu (bariery ochronne, poręcze). zmianę lokalizacji budynku, rozbiórki istniejących obiektów kubaturowych i ogrodzeń, c) Zakres I c obejmuje: budowę linii dwutorowej po terenie od pętli Basen Górniczy Km 0+208,81 do wiaduktu WT-1 Km 0+532, budowę linii dwutorowej na obiektach mostowych przeznaczonych dla linii tramwajowej od Km do Km 1+469, budowę linii dwutorowej po terenie w pasie między istniejącymi jezdniami Trasy Nowocłowej od Km do Km , Strona 2 z 12

3 budowę peronów przystankowych na przystanku Lotnisko i kładki dla pieszych nad torowiskiem i jezdniami Trasy Nowocłowej, budowę torów tramwajowych od Km do Km z ominięciem istniejących podpór wiaduktu Leszczynowa niezaleŝna geometria toru lewego i prawego, budowę torów tramwajowych od Km wzdłuŝ ul. Hangarowej z odgięciem łukiem R=150m w kierunku ul. Bat. Chłopskich do Km wraz z pętlą pośrednią Turkusowa, która w Etapie I będzie pełnić funkcję pętli końcowej. Od Km do Km torowisko tramwajowe w formie szczelnej wanny, budowa przystanku Gryfińska, budowę przystanków w rejonie pętli pośredniej Turkusowa wraz z ciągami pieszymi w kierunku ul. Jaśminowej i Bagiennej oraz w kierunku osiedla Słoneczne i hipermarketu Selgros, lokalizację słupów trakcyjnych, napowietrznej sieci trakcyjnej oraz linie kablowe zasilające sieć trakcyjną, budowę stacji prostownikowych Gdańska 2, Eskadrowa i Jasna, budowę tunelu dla pieszych pod torami tramwajowymi na pętli Turkusowa wraz ze schodami i pochylniami do peronów przystankowych, budowę tunelu dla pieszych pod torem bocznicy kolejowej do EC Dąbska, rozbiórki istniejących obiektów kubaturowych i ogrodzeń, przebudowę istniejących urządzeń wodnomelioracyjnych i budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę kanalizacji sanitarnej, przebudowę sieci gazowej, przebudowę sieci c.o Nadzór autorski będzie realizowany w oparciu o Dokumentację Projektu Dokumentacja Projektu Na Dokumentację Projektu składa się: 1) dokumentacja projektowa oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót w rozumieniu rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru prac budowlanych oraz programu funkcjonalno uŝytkowego, opracowane przez Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego S. A., z siedzibą w Gdańsk Wrzeszcz, ul. Jana Uphagena 27: Projekty budowlane Etap Ia Tom 1 - Projekt zagospodarowania terenu Tom 1a - Projekt zagospodarowania terenu- Warunki i uzgodnienia Strona 3 z 12

4 Tom 2 - Projekt architektoniczno-budowlany, zawierający: Opracowanie drogowe - Projekt drogowy przebudowy prawej jezdni ul. Hangarowej z docelową organizacją ruchu, Opracowanie mostowe- Projekt konstrukcyjny estakady w ciągu prawej jezdni ul. Hangarowej wraz z niezbędnym przełoŝeniem uzbrojenia+ niezbędny zakres obudowy wykopu SST Opracowanie elektroenergetyczne - Projekt przebudowy sieci elektroenergetycznych 15kV i oświetlenia ulicznego, Opracowanie sieci wod-kan.- Projekt przebudowy istniejących urządzeń wodnomelioracyjnych i budowy kanalizacji deszczowej Projekty budowlane Etap Ib Tom 1 - Projekt zagospodarowania terenu Tom 1a - Projekt zagospodarowania terenu- Warunki i uzgodnienia Tom 1b - Projekt zagospodarowania terenu- Informacja BIOZ Tom 2a - Projekt architektoniczno-budowlany, zawierający : Opracowanie drogowe - Projekt drogowy przebudowy ul. Batalionów Chłopskich - Gryfińska-Jaśminowa z docelową organizacją ruchu, Opracowanie mostowe - Projekt konstrukcyjny wiaduktu nad SST w ciągu przebudowywanej ul. Batalionów Chłopskich Gryfińska wraz z kładką technologiczną oraz schodami + niezbędny zakres obudowy wykopu SST, Opracowanie sieci wod- kan: - Projekt przebudowy istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej fi 1400 w ciągu ul. Batalionów Chłopskich-Gryfińska, - Przebudowa istniejących urządzeń wodno-melioracyjnych i budowa kanalizacji deszczowej, - Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej. Tom 2b - Projekt architektoniczno-budowlany, zawierający: Opracowania elektroenergetyczne - Projekt przebudowy sieci elektroenergetycznych i oświetlenia ulicznego, Opracowania sieci gazowej - Projekt przebudowy istniejącej sieci gazowej, Opracowanie sieci teletechnicznej: - Projekt przebudowy istniejącej sieci kanalizacji teletechnicznej TP, - Projekt przebudowy istniejącej infrastruktury teleinformatycznej ZWiK. Opracowanie konstrukcyjne-rozbiórki istniejących obiektów kubaturowych i ogrodzeń. Tom 3 - Projekt budowlano - wykonawczy : Przesuniecie budynku przy ulicy Batalionów Chłopskich 61 w Szczecinie, Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Przesunięcia Budynku. Tom 4 - Projekt architektoniczno-budowlany, zawierający: Opracowanie drogowe - Budowa torowiska tramwajowego Opracowanie elektroenergetyczne: - Projekt oświetlenia przystanku Gryfińska, Strona 4 z 12

5 - Projekt budowy linii kablowej zasilającej 15kV do zasilania stacji prostownikowych stacji transformatorowych. Projekt linii kablowych 0,4kV do zasilania przystanków, przepompowni wód opadowych, stacji prostownikowych oraz budowa stacji transformatorowej, - Projekt budowy sieci elektrotrakcyjnej jezdnej, - Projekt kanalizacji kablowej sterowniczej. Projekty budowlane Etap Ic Tom 1 - Projekt zagospodarowania terenu Tom 1a - Projekt zagospodarowania terenu- Warunki i uzgodnienia Tom 2a - Projekt architektoniczno-budowlany, zawierający: Opracowanie drogowe: - Projekt budowy torowiska tramwajowego od pętli Basen Górniczy do pętli Turkusowa wraz z przystankami Lotnisko, Gryfińska, Turkusowa oraz odwodnieniem torowiska, - Projekt dróg i placów na terenie projektowanych stacji prostownikowych Gdańska 2, Eskadrowa i Jasna, - Projekt dróg eksploatacyjnych dla obsługi kanalizacji deszczowej. Tom 2b - Projekt architektoniczno-budowlany, zawierający: Opracowanie mostowe: - Projekt konstrukcyjny kładki dla pieszych na przystanku Lotnisko, - Projekt konstrukcyjny ław fundamentowych pod słupy trakcyjne na moście M-2 przez rzekę Regalicę i estakadzie tramwajowej, - Projekt konstrukcyjny wykopu obudowanego (wanna) pod torowisko tramwajowe od km 2+875,5 do km 3+664,42, - Projekt konstrukcyjny tunelu dla pieszych pod torami tramwajowymi na pętli Turkusowa wraz ze schodami i pochylniami do peronów przystankowych - Projekt konstrukcyjny tunelu dla pieszych pod torem bocznicy kolejowej do EC Dąbska - Projekt konstrukcji osłonowej dla linii 15 kv zasilającej stacje prostownikowe Gdańska 2 i Eskadrowa na moście M-2 i estakadzie tramwajowej, Tom 2c - Projekt architektoniczno-budowlany, zawierający: Opracowanie konstrukcyjne - Projekt rozbiórki istniejących obiektów kubaturowych i ogrodzeń, Opracowanie architektoniczne: - Projekt architektoniczny przystanku Lotnisko + oświetlenie, - Projekt architektoniczny przystanku Gryfińska + oświetlenie, - Projekt architektoniczny przystanku Turkusowa + oświetlenie. Tom 2d - Projekt architektoniczno-budowlany, zawierający: Opracowanie sieci wod-kan.- Projekt przebudowy istniejących urządzeń wodnomelioracyjnych i budowa kanalizacji deszczowej. Tom 2e - Projekt architektoniczno-budowlany, zawierający: Opracowanie sieci wod-kan:- - Projekt przebudowy kanalizacji sanitarnej, - Projekt przebudowy sieci wodociągowej, Strona 5 z 12

6 - Projekt zabezpieczenia magistrali wodociągowej Ø1200mm. Opracowanie sieci gazowej - Projekt przebudowy sieci gazowej. Opracowanie sieci c.o. - Projekt przebudowy sieci c.o. Opracowanie sieci teletechnicznej: - Projekt przebudowy sieci kanalizacji teletechnicznych UPC, - Projekt przebudowy sieci kanalizacji teletechnicznych Multimedia. Tom 2f - Projekt architektoniczno-budowlany, zawierający: Opracowanie elektroenergetyczne: - Projekt przebudowy i zabezpieczenie kabli elektroenergetycznych i oświetlenia ulicznego, - Projekt linii kablowej zasilającej 15kV do zasilania stacji prostownikowych i stacji transformatorowych. Projekt linii kablowych 0,4kV do zasilania przystanków, przepompowni wód opadowych, stacji prostownikowych oraz budowa stacji transformatorowych, - Projekt sieci elektrotrakcyjnej jezdnej. Tom 3a - Obiekt kubaturowy opracowanie wielobranŝowe: - Stacji prostownikowa Gdańska 2 Tom 3b- Obiekt kubaturowy opracowanie wielobranŝowe: - Stacji prostownikowa Eskadrowa Tom 3c- Obiekt kubaturowy opracowanie wielobranŝowe: - Stacja prostownikowa Jasna. Projekty wykonawcze Etap Ia Poz.1 - Projekt drogowy przebudowy prawej jezdni ul. Hangarowej z docelową organizacją ruchu Poz Przedmiar robót Poz.2 - Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas przebudowy prawej jezdni ul. Hangarowej Poz Przedmiar robót Poz.3 - Projekt konstrukcyjny estakady w ciągu prawej jezdni ul. Hangarowej + niezbędny zakres obudowy wykopu SST Poz Przedmiar robót Poz.4 - Projekt przebudowy sieci elektroenergetycznych 15kV i oświetlenia ulicznego Poz Przedmiar robót Poz.5 - Projekt przebudowy istniejących urządzeń wodno-melioracyjnych i budowy kanalizacji deszczowej Poz Przedmiar robót Poz.6 - Inwentaryzacja zieleni. Gospodarka drzewostanem. Projektowane trawniki. Poz Przedmiar robót Poz.7 - Specyfikacje techniczne Etap Ia Tom 1 - Wymagania ogólne. Poz.8 - Specyfikacje techniczne Etap Ia Tom 2 Część drogowa z infrastrukturą. Poz. 9 - Specyfikacje techniczne Etap Ia Tom 3 Część mostowa. Projekty wykonawcze Etap Ib Strona 6 z 12

7 Poz.1 - Projekt drogowy przebudowy ul. Bat. Chłopskich Gryfińska Jaśminowa z docelową organizacją ruchu Poz Przedmiar robót Poz. 2 - Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas przebudowy ul. Bat. Chłopskich Gryfińska Jaśminowa Poz Przedmiar robót Poz.3 - Projekt konstrukcyjny wiaduktu nad SST w ciągu przebudowywanej ul. Batalionów Chłopskich- Gryfińska wraz z kładką technologiczną oraz schodami + niezbędny zakres obudowy wykopu SST Poz Przedmiar robót Poz.4 - Projekt przebudowy istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej fi 1400 w ciągu ul. Bat. Chłopskich - Gryfińska część technologiczna Poz Przedmiar robót Poz.5 - Projekt przebudowy istniejących urządzeń wodno melioracyjnych i budowy kanalizacji deszczowej Poz Przedmiar robót Poz. 6 - Projekt przebudowy sieci elektroenergetycznych i oświetlenia ulicznego Poz Przedmiar robót Poz.7 - Projekt przebudowy istniejącej sieci gazowej Poz Przedmiar robót Poz.8 - Projekt przebudowy istniejącej sieci wodociągowej Poz Przedmiar robót Poz.9 - Projekt przebudowy istniejącej sieci kanalizacji teletechnicznej TP Poz Przedmiar robót Poz Projekt przebudowy istniejącej infrastruktury teleinformatycznej ZWiK Poz Przedmiar robót Poz Inwentaryzacja zieleni. Gospodarka drzewostanem. Projektowane trawniki. Poz Przedmiar robót Poz 12 - Projekt rozbiórek istniejących obiektów kubaturowych i ogrodzeń Poz Przedmiar robót Specyfikacje techniczne Etap Ib Tom 1 - Wymagania ogólne Specyfikacje techniczne Etap Ib Tom 2 Część drogowa z infrastrukturą Specyfikacje techniczne Etap Ib Tom 3 Część mostowa. Projekty wykonawcze Etap Ic Poz.1 - Projekt torowy budowy torowiska tramwajowego od pętli Basen Górniczy do pętli Turkusowa wraz z przystankami Lotnisko, Gryfińska, Turkusowa oraz odwodnieniem torowiska Poz Przedmiar robót Poz.2 - Projekt dróg i placów na terenie projektowanych stacji prostownikowych Gdańska2, Eskadrowa i Jasna Poz Przedmiar robót Poz.3 - Projekt dróg eksploatacyjnych dla obsługi kanalizacji deszczowej Strona 7 z 12

8 Poz Przedmiar robót Poz.4 - Projekt konstrukcyjny kładki dla pieszych na przystanku Lotnisko Poz Przedmiar robót Poz.5 - Projekt konstrukcyjny ław fundamentowych pod słupy trakcyjne na moście M-2 przez rz. Regalicę i estakadzie tramwajowej Poz Przedmiar robót Poz.6 - Projekt konstrukcyjny wykopu obudowanego (wanna) pod torowisko tramwajowe od km 2+875,5 do km 3+664,42 Poz Przedmiar robót Poz.7 - Projekt konstrukcyjny tunelu dla pieszych pod torami tramwajowymi na pętli Turkusowa wraz ze schodami i pochylniami do peronów przystankowych Poz Przedmiar robót Poz.8 - Projekt konstrukcyjny tunelu dla pieszych pod torem bocznicy kolejowej do EC Dąbska Poz Przedmiar robót Poz.9 - Analiza skrzyŝowania sieci trakcyjnej z istniejącymi liniami wysokiego napięcia110 kv Poz.10 - Projekt architektoniczny przystanku Lotnisko + oświetlenie Poz Przedmiar robót Poz.11 - Projekt architektoniczny przystanku Gryfińska + oświetlenie Poz Przedmiar robót Poz.12 - Projekt architektoniczny przystanku Turkusowa + oświetlenie Poz Przedmiar robót Poz.13 - Projekt przebudowy istniejących urządzeń wodno-melioracyjnych i budowy kanalizacji deszczowej Poz Przedmiar robót Poz.14 - Projekt przebudowy kanalizacji sanitarnej Poz Przedmiar robót Poz.15 - Projekt przebudowy sieci gazowej Poz Przedmiar robót Poz.16 - Projekt przebudowy sieci c.o. Poz Przedmiar robót Poz.17 - Projekt przebudowy i zabezpieczenie kabli elektroenergetycznych i oświetlenia ulicznego Poz Przedmiar robót Poz.18 - Projekt linii kablowej zasilającej 15kV do zasilania stacji prostownikowych i stacji transformatorowych. Projekt linii kablowych 0,4kV do zasilania przystanków, przepompowni wód opadowych, stacji prostownikowych oraz budowa stacji transformatorowych. Poz. 18.1a - Przedmiar robót - Zakres Gminy Miasto Szczecin Poz. 18.1b - Przedmiar robót Zakres PKP Energetyka Poz.19 - Projekt konstrukcji osłonowej dla linii 15 kv zasilającej stacje prostownikowe Gdańska 2 i Eskadrowa na moście M-2 i estakadzie tramwajowej Poz Przedmiar robót Poz.20 - Projekt przebudowy sieci wodociągowej Strona 8 z 12

9 Poz Przedmiar robót Poz.21 - Projekt zabezpieczenia magistrali wodociągowej fi 1200 Poz Przedmiar robót Poz Projekt przebudowy sieci kanalizacji teletechnicznych UPC Poz Przedmiar robót Poz.23 - Projekt przebudowy sieci kanalizacji teletechnicznych Multimedia Poz Przedmiar robót Poz.24 - Sieć elektrotrakcyjna -Usytuowanie urządzeń sieci - część 1 Poz.25 - Sieć elektrotrakcyjna - Konstrukcje urządzeń sieci - część 2 Poz Przedmiar robót część 1 i 2. Poz Część I Stacje prostownikowe trakcyjne. Część elektroenergetyczna Poz Projekt Stacja Gdańska 2 - Opis, obliczenia i rysunki ogólne Poz.26.1.a - Schematy zasadnicze Poz.26.1.b -Rozdzielnica średniego napięcia RSN Poz.26.1.c -Rozdzielnica prądu stałego RPS Poz.26.1.d - Telemechanika w stacji Poz Przedmiar robót Poz Projekt Stacja Eskadrowa - Opis, obliczenia i rysunki ogólne Poz.26.4.a - Schematy zasadnicze Poz.26.4.b - Rozdzielnica średniego napięcia RSN Poz.26.4.c - Rozdzielnica prądu stałego RPS Poz d - Telemechanika w stacji Poz Przedmiar robót Poz Projekt Stacja Jasna - Opis, obliczenia i rysunki ogólne Poz a - Schematy zasadnicze Poz.26.7.b - Rozdzielnica średniego napięcia RSN Poz.26.7.c - Rozdzielnica prądu stałego RPS Poz d - Telemechanika w stacji Poz Przedmiar robót Poz Część II Stacje prostownikowe trakcyjne. Część budowlano instalacyjna Poz Stacja Gdańska 2 Budynek stacji. Część architektoniczno konstrukcyjna Poz Przedmiar robót Poz Stacja Gdańska 2. Projekt instalacji wod kan. wewnętrznych Poz Przedmiar robót Poz Stacja Gdańska 2.Projekt instalacji elektrycznych Poz Przedmiar robót Poz Stacja Gdańska 2. Projekt wentylacji Poz Przedmiar robót Poz Stacja Eskadrowa. Budynek stacji. Część architektoniczno konstrukcyjna Poz Przedmiar robót Poz Stacja Eskadrowa. Projekt instalacji wod kan. wewnętrznych Poz Przedmiar robót Poz Stacja Eskadrowa.Projekt instalacji elektrycznych Poz Przedmiar robót Strona 9 z 12

10 Poz Stacja Eskadrowa.Projekt wentylacji Poz Przedmiar robót Poz Stacja Jasna. Budynek stacji. Projekt architektoniczny Poz Przedmiar robót Poz, Stacja Jasna. Projekt instalacji wod kan. wewnętrznych Poz Przedmiar robót Poz Stacja Jasna. Projekt instalacji elektrycznych Poz Przedmiar robót Poz Stacja Jasna. Projekt wentylacji Poz Przedmiar robót Poz Część III Kablowa Poz Stacja Gdańska 2. Projekt linii kablowych trakcyjnych i sterowniczosygnalizacyjnych Poz Przedmiar robót roboty kablowe Poz Przedmiar robót naprawa nawierzchni Poz Przedmiar robót renowacja zieleni Poz Stacja Eskadrowa. Projekt linii kablowych trakcyjnych i sterowniczo sygnalizacyjnych Poz Przedmiar robót roboty kablowe Poz Przedmiar robót naprawa nawierzchni Poz Przedmiar robót renowacja zieleni Poz Stacja Jasna. Projekt linii kablowych trakcyjnych i sterowniczo sygnalizacyjnych Poz Przedmiar robót roboty kablowe Poz Projekt: Szafki kablowe dla kabli powrotnych Poz Przedmiar robót Stacja Gdańska 2 Poz Przedmiar robót Stacja Eskadrowa Poz Przedmiar robót Stacja Jasna Poz Kanalizacja kablowa Poz Przedmiar robót Roboty montaŝowe Poz.29 - Część V Obliczenia obszaru zasilania Poz Projekt Stacja Gdańska 2 Poz Projekt Stacja Eskadrowa Poz Projekt Stacja Jasna Poz.30 - Część VI Zdalne sterowanie Poz Projekt Ogólny. Centralna dyspozytornia Poz Projekt Dokumentacja informatyczna Poz Przedmiar robót Centralna dyspozytornia Poz.31 - Inwentaryzacja zieleni. Gospodarka drzewostanem. Przestrzenny układ zieleni Poz Przedmiar robót Poz Projekt rozbiórki istniejących obiektów kubaturowych i ogrodzeń Poz Przedmiar robót Strona 10 z 12

11 Poz Przedmiar robót obiektu kubaturowego Przesunięcie budynku przy ul. Batalionów Chłopskich 61. Specyfikacje techniczne etap Ic Tom I Wymagania ogólne Specyfikacje techniczne etap Ic Tom II Część drogowa z infrastrukturą Specyfikacje techniczne etap Ic Tom III Część mostowa Specyfikacja techniczna Obiekt kubaturowy Przesunięcie budynku przy ul. Batalionów Chłopskich 61. Aneks do projektu budowlanego i wykonawczego- branŝa mostowa- ETAP Ia, w zakresie zmiany ekranów akustycznych pn. Projekt konstrukcyjny estakady w ciągu prawej jezdni ulicy Hangarowej + niezbędny zakres obudowy wykopu SST. Aneks został opracowany w marcu 2012 r. i zawiera zmiany w projekcie budowlanym, projekcie wykonawczym, przedmiarze robót i Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. Dokumentacja geotechniczna do projektu budowlanego etapu I c Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju na odcinku od Basenu Górniczego do pętli przy ul. Turkusowej w Szczecinie. 2) wszelkie pozwolenia, uzgodnienia, decyzje, zezwolenia i opinie niezbędne do realizacji Projektu. 3) Integralną częścią Dokumentacji Projektu są Modyfikacje specyfikacji istotnych warunków zamówienia na roboty budowlane Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju Dokumenty przetargowe tj. siwz wraz z załącznikami, w tym Dokumentacja Projektu, znajdują się na stronie internetowej Zamawiającego. W przypadku zakupu dokumentacji przetargowej w wersji drukowanej cena za komplet wynosi 7 512,64 zł, w tym VAT 1 404,80 zł Po podpisaniu umowy Zamawiający przekaŝe Wykonawcy, na czas pełnienia przez niego obowiązków, 1 egz. Dokumentacji Projektu, w tym projekty budowlane, wykonawcze, przedmiary robót oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót Zamawiający na etapie zamówienia dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót uzyskał całość autorskich praw majątkowych oraz własność utworu, w tym równieŝ prawo wykonywania zaleŝnego prawa autorskiego i uzyskał zgodę na: dokonywanie w projekcie zmian wynikających z potrzeby zmiany rozwiązań projektowych, zastosowania materiałów, ograniczenia wydatków, zmiany obowiązujących przepisów itd., utrwalanie projektu w postaci cyfrowej np. na nośniku (CD-R), zwielokrotnianie projektu poprzez odbitki ksero, udostępnienie projektu osobom trzecim w celu wykonania przez nie nadzoru nad wykonywaniem prac realizowanych na podstawie tego projektu. Strona 11 z 12

12 2. Zakres prac i obowiązków Wykonawcy: Szczegółowy zakres uprawnień i obowiązków Wykonawcy oraz wymagania dotyczące świadczenia usługi zostały zawarte we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. Strona 12 z 12

Wykaz dokumentacji projektowej: 1.1. Projekty budowlane Etap Ia

Wykaz dokumentacji projektowej: 1.1. Projekty budowlane Etap Ia Załącznik nr 10 do siwz str. 1 Wykaz dokumentacji projektowej: Dokumentacja projektowa pn. "Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju " na odcinku od Basenu Górniczego do osiedla Kijewo Etap I, opracowana

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 10 do SIWZ

Załącznik nr 10 do SIWZ Załącznik nr 10 do SIWZ ZESTAWIENIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ dla Kompleksowego wykonania robót budowlano-montażowych: 1. Budowa linii tramwajowej Siedlce Pomorska Kolej Metropolitalna. Zadanie 1.2 Odcinek

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 10 do SIWZ

Załącznik nr 10 do SIWZ Załącznik nr 10 do SIWZ ZESTAWIENIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ dla Kompleksowego wykonania robót budowlano-montażowych: Zadania 1 Infrastruktura towarzysząca Pomorskiej Kolei Metropolitalnej w ramach Gdańskiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT WYKONAWCZY Elektroprojekt S.A. Oddział w Łodzi Spis części i tomów dokumentacji Nr projektu: 7302/07 Budowa stacji prostownikowej abonenckiej dla zasilania sieci trolejbusowej wraz z zasilaniem po stronie SN 15kV

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

INFORMACJA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI Wersja archiwalna WOJEWODA MAŁOPOLSKI że 18 lutego 2015 r., została wydana decyzja nr 2/2015 znak: WI-VI.747.1.7.2014.DM, o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: Przebudowa linii kolejowej

Bardziej szczegółowo

Szczecin, listopad 2009r

Szczecin, listopad 2009r ZESTAWIENIE INWESTYCJI KOMUNIKACYJNYCH REALIZOWANYCH W LATACH 2008 2009 ORAZ PLANOWANYCH DO REALIZACJI PO 2009 ROKU PRZEZ WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH URZĘDU MIASTA SZCZECIN Szczecin, listopad 2009r Inwestycje

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 7 Wykaz dokumentacji wykonawczej. LCS Iława. Przetarg nr 3

Zał. nr 7 Wykaz dokumentacji wykonawczej. LCS Iława. Przetarg nr 3 Zał. nr 7 Wykaz dokumentacji wykonawczej. LCS Iława. Przetarg nr 3 B3: szlak Iława Główna Redaki PW.IL.B3.T1 Elementy małej architektury PW-IL.B3.T2 Układ torowy i odwodnienie PW.IL.B3.T3 Perony PW.IL.B3.T3-1

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY NR 48 O POSTĘPIE ROBÓT BUDOWLANYCH I SYTUACJI NA BUDOWIE. za okres 06.09.2014 r. 12.09.2014 r.

MATERIAŁ INFORMACYJNY NR 48 O POSTĘPIE ROBÓT BUDOWLANYCH I SYTUACJI NA BUDOWIE. za okres 06.09.2014 r. 12.09.2014 r. MATERIAŁ INFORMACYJNY NR 48 O POSTĘPIE ROBÓT BUDOWLANYCH I SYTUACJI NA BUDOWIE za okres 06.09.2014 r. 12.09.2014 r. data aktualizacji 12.09.2014 r. 1. Nazwa i numer Projektu. Przebudowa ulic: Potulicka,

Bardziej szczegółowo

I. KONCEPCJA PROGRAMOWO -PRZESTRZENNA dla zadania 1. II. KONCEPCJA PROGRAMOWO -PRZESTRZENNA dla zadania 2

I. KONCEPCJA PROGRAMOWO -PRZESTRZENNA dla zadania 1. II. KONCEPCJA PROGRAMOWO -PRZESTRZENNA dla zadania 2 1 Zał. nr 2 do Regulaminu konkursu ZAKRES I FORMA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA KOMPLEKSOWEGO OPRACOWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH O WRAZ Z PARKINGAMI ORAZ INFRASTRUKTURĄ

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Opracowanie dokumentacji projektowej dla następujących zadań:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Opracowanie dokumentacji projektowej dla następujących zadań: ZAŁĄCZNIK NR do Zapytania ofertowego (OPZ) Opracowanie dokumentacji projektowej dla następujących zadań:. Zadanie Przedłużenie ul. Pięknej na wysokości ul. Kcyńskiej w Bydgoszczy. 2. Zadanie 2 Przebudowa

Bardziej szczegółowo

KARTA AUTORYZACYJNA PROJEKTU

KARTA AUTORYZACYJNA PROJEKTU KARTA AUTORYZACYJNA PROJEKTU Tytuł projektu MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E 65 ODCINEK WARSZAWA GDYNIA Etap I w Polsce LCS IŁAWA Nr projektu Zamawiający FS 2004/PL/16/C/PT/006-03 PKP Polskie Linie Kolejowe

Bardziej szczegółowo

Modernizacja połączenia tramwajowego Katowic z Mysłowicami i Sosnowcem. Odcinek: ul. Sosnowiecka i ul. Wiosny Ludów. Projekt techniczny

Modernizacja połączenia tramwajowego Katowic z Mysłowicami i Sosnowcem. Odcinek: ul. Sosnowiecka i ul. Wiosny Ludów. Projekt techniczny ` 31-422 Kraków, ul. Powstańców 36/43 Biuro w Krakowie: 30-414 Kraków, Dekarzy 7C tel. (012) 269-82-50, fax. (012) 268-13-91 Biuro w Łodzi: www.progreg.pl Inwestor: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 1 do Formularza oferty

ZAŁĄCZNIK nr 1 do Formularza oferty ZAŁĄCZNIK nr 1 do Formularza oferty WYKONANIE AKTUALIZACJI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ OPRACOWANEJ DLA ROZBUDOWY UL. ŻYWIECKIEJ I UL. KRAKOWSKIEJ W BIELSKU BIAŁEJ. TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH nr 1 -

Bardziej szczegółowo

w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Warszewo - Kredowa w Szczecinie pod nazwą Warszewo Kredowa 2

w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Warszewo - Kredowa w Szczecinie pod nazwą Warszewo Kredowa 2 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Miasta Szczecin z dnia w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Warszewo - Kredowa w Szczecinie pod nazwą Warszewo Kredowa 2 Na podstawie art.20

Bardziej szczegółowo

KONSORCJUM Przebudowa linii kolejowej E 65 LCS Gdynia. CBPBBK Warszawa Warszawa KARTA INFORMACYJNA

KONSORCJUM Przebudowa linii kolejowej E 65 LCS Gdynia. CBPBBK Warszawa Warszawa KARTA INFORMACYJNA KONSORCJUM Przebudowa linii kolejowej E 65 LCS Gdynia BPK Poznań CBPBBK BPKiUI Łódź KARTA INFORMACYJNA Tytuł projektu: Przebudowa linii kolejowej E 65 Odcinek -Gdynia. Etap I w Polsce Nr projektu: FS 2004/PL/16/C/PT/006-04

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAMIENNY. B) Dokumentacja projektowa będąca przedmiotem aktualizacji, w tym:

ROZDZIAŁ IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAMIENNY. B) Dokumentacja projektowa będąca przedmiotem aktualizacji, w tym: ROZDZIAŁ IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAMIENNY A) Szczegółowa Specyfikacja Techniczna B) Dokumentacja projektowa będąca przedmiotem aktualizacji, w tym: 1. Projekt - przebudowa 7 wylotów istniejącej kanalizacji

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 do Rozdziału III

ZAŁĄCZNIK NR 1 do Rozdziału III (pieczęć Wykonawcy/ Wykonawców) Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: ROZBUDOWA ULICY ŁUCZNIKÓW NA ODCINEK OD UL. KARPACKIEJ DO UL. JEŻYNOWEJ W BIELSKU-BIAŁEJ TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

Bardziej szczegółowo

Budowa Obwodnicy Olsztyna w ciągu drogi krajowej nr 16 - Zadanie nr 2: od km do końca opracowania w km ok (za węzłem Olsztyn Wschód)

Budowa Obwodnicy Olsztyna w ciągu drogi krajowej nr 16 - Zadanie nr 2: od km do końca opracowania w km ok (za węzłem Olsztyn Wschód) Budowa Obwodnicy Olsztyna w ciągu drogi krajowej nr 16 - Zadanie nr 2: od km 10+000 do końca opracowania w km ok. 24+701 (za węzłem Olsztyn Wschód) Realizacja w systemie ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ AKTUALNE

Bardziej szczegółowo

Budowa Obwodnicy Olsztyna w ciągu drogi krajowej nr 16 - Zadanie nr 2: od km do końca opracowania w km ok (za węzłem Olsztyn Wschód)

Budowa Obwodnicy Olsztyna w ciągu drogi krajowej nr 16 - Zadanie nr 2: od km do końca opracowania w km ok (za węzłem Olsztyn Wschód) Budowa Obwodnicy Olsztyna w ciągu drogi krajowej nr 16 - Zadanie nr 2: od km 10+000 do końca opracowania w km ok. 24+701 (za węzłem Olsztyn Wschód) Realizacja w systemie ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ AKTUALNE

Bardziej szczegółowo

KARTA AUTORYZACYJNA PROJEKTU

KARTA AUTORYZACYJNA PROJEKTU równoległą od likwidowanego KARTA AUTORYZACYJNA PROJEKTU Tytuł projektu MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E 65 ODCINEK WARSZAWA GDYNIA Etap I w Polsce LCS IŁAWA Nr projektu Zamawiający FS 2004/PL/16/C/PT/006-03

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH Załącznik Nr 1 do UMOWY ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH I. Projekt koncepcyjny i postanowienia ogólne. 1. Ustala się, że prace projektowe obejmą teren zlokalizowany w Warszawie, dzielnica Wola, przy ul. Prymasa

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY NR 50 O POSTĘPIE ROBÓT BUDOWLANYCH I SYTUACJI NA BUDOWIE. za okres 20.09.2014 r. 26.09.2014 r.

MATERIAŁ INFORMACYJNY NR 50 O POSTĘPIE ROBÓT BUDOWLANYCH I SYTUACJI NA BUDOWIE. za okres 20.09.2014 r. 26.09.2014 r. MATERIAŁ INFORMACYJNY NR 50 O POSTĘPIE ROBÓT BUDOWLANYCH I SYTUACJI NA BUDOWIE za okres 20.09.2014 r. 26.09.2014 r. data aktualizacji 26.09.2014 r. 1. Nazwa i numer Projektu. Przebudowa ulic: Potulicka,

Bardziej szczegółowo

38/2015 Przebudowa odcinka ul. Bora Komorowskiego w Gdańsku. ul. Żaglowa 11, Gdańsk KONFIG PROJEKT WYKONAWCZY

38/2015 Przebudowa odcinka ul. Bora Komorowskiego w Gdańsku. ul. Żaglowa 11, Gdańsk KONFIG PROJEKT WYKONAWCZY Adnotacje urzędowe: Nazwa i adres Inwestora: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska ul. Żaglowa 11, 80 560 Gdańsk Nazwa i adres Jednostki Projektowej: KONFIG siedziba: ul. Porębskiego 33 lok.1, 80-180 Gdańsk

Bardziej szczegółowo

Budowa Obwodnicy Olsztyna w ciągu drogi krajowej nr 16 - Zadanie nr 2: od km do końca opracowania w km ok (za węzłem Olsztyn Wschód)

Budowa Obwodnicy Olsztyna w ciągu drogi krajowej nr 16 - Zadanie nr 2: od km do końca opracowania w km ok (za węzłem Olsztyn Wschód) Budowa Obwodnicy Olsztyna w ciągu drogi krajowej nr 16 - Zadanie nr 2: od km 10+000 do końca opracowania w km ok. 24+701 (za węzłem Olsztyn Wschód) Realizacja w systemie ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ AKTUALNE

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY NR 39 O POSTĘPIE ROBÓT BUDOWLANYCH I SYTUACJI NA BUDOWIE. za okres r r.

MATERIAŁ INFORMACYJNY NR 39 O POSTĘPIE ROBÓT BUDOWLANYCH I SYTUACJI NA BUDOWIE. za okres r r. MATERIAŁ INFORMACYJNY NR 39 O POSTĘPIE ROBÓT BUDOWLANYCH I SYTUACJI NA BUDOWIE za okres 05.07.2014 r. 11.07.2014 r. data aktualizacji 11.07.2014 r. 1. Nazwa i numer Projektu. Przebudowa ulic: Potulicka,

Bardziej szczegółowo

Budowa Obwodnicy Olsztyna w ciągu drogi krajowej nr 16 - Zadanie nr 2: od km do końca opracowania w km ok (za węzłem Olsztyn Wschód)

Budowa Obwodnicy Olsztyna w ciągu drogi krajowej nr 16 - Zadanie nr 2: od km do końca opracowania w km ok (za węzłem Olsztyn Wschód) Budowa Obwodnicy Olsztyna w ciągu drogi krajowej nr 16 - Zadanie nr 2: od km 10+000 do końca opracowania w km ok. 24+701 (za węzłem Olsztyn Wschód) Realizacja w systemie ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ AKTUALNE

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY NR 72 O POSTĘPIE ROBÓT BUDOWLANYCH I SYTUACJI NA BUDOWIE. za okres 21.02.2015 r. 27.02.2015 r.

MATERIAŁ INFORMACYJNY NR 72 O POSTĘPIE ROBÓT BUDOWLANYCH I SYTUACJI NA BUDOWIE. za okres 21.02.2015 r. 27.02.2015 r. MATERIAŁ INFORMACYJNY NR 72 O POSTĘPIE ROBÓT BUDOWLANYCH I SYTUACJI NA BUDOWIE za okres 21.02.2015 r. 27.02.2015 r. data aktualizacji 27.02.2015 r. 1. Nazwa i numer Projektu. Przebudowa ulic: Potulicka,

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Budowa Obwodnicy Olsztyna w ciągu drogi krajowej nr 16 - Zadanie nr 2: od km do końca opracowania w km ok (za węzłem Olsztyn Wschód)

Budowa Obwodnicy Olsztyna w ciągu drogi krajowej nr 16 - Zadanie nr 2: od km do końca opracowania w km ok (za węzłem Olsztyn Wschód) Budowa Obwodnicy Olsztyna w ciągu drogi krajowej nr 16 - Zadanie nr 2: od km 10+000 do końca opracowania w km ok. 24+701 (za węzłem Olsztyn Wschód) Realizacja w systemie ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ AKTUALNE

Bardziej szczegółowo

38/2015 Przebudowa odcinka ul. Bora Komorowskiego w Gdańsku. ul. Żaglowa 11, Gdańsk KONFIG PROJEKT WYKONAWCZY

38/2015 Przebudowa odcinka ul. Bora Komorowskiego w Gdańsku. ul. Żaglowa 11, Gdańsk KONFIG PROJEKT WYKONAWCZY Adnotacje urzędowe: Nazwa i adres Inwestora: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska ul. Żaglowa 11, 80 560 Gdańsk Nazwa i adres Jednostki Projektowej: KONFIG siedziba: ul. Porębskiego 33 lok.1, 80-180 Gdańsk

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E 65

MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E 65 MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E 65 ODCINEK WARSZAWA GDYNIA ETAP I W POLSCE FS 2004/PL/16/C/PT/006-03 Egz. Nr 1 Kod Stadium Część projektu LCS IŁAWA Budowa wiaduktu kolejowego w km 215,263 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Łukasz Milewski

mgr inż. Łukasz Milewski NAZWA OBIEKTU: Budowa ul. Kołłątaja, Pięknej, Ogrodowej i Zielnej w Suwałkach Egz. STADIUM: STAŁA ORGANIZACJA RUCHU ADRES: ul. Kołłątaja, Piękna, Ogrodowa, Zielna Suwałki INWESTOR: Miasto Suwałki ul. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

Budowa Obwodnicy Olsztyna w ciągu drogi krajowej nr 16 - Zadanie nr 2: od km do końca opracowania w km ok (za węzłem Olsztyn Wschód)

Budowa Obwodnicy Olsztyna w ciągu drogi krajowej nr 16 - Zadanie nr 2: od km do końca opracowania w km ok (za węzłem Olsztyn Wschód) Budowa Obwodnicy Olsztyna w ciągu drogi krajowej nr 16 - Zadanie nr 2: od km 10+000 do końca opracowania w km ok. 24+701 (za węzłem Olsztyn Wschód) Realizacja w systemie ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ AKTUALNE

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: Przebudowa ul. Grunwaldzkiej - odcinek od granicy Państwa do ul. 11 Listopada w Świnoujściu 1. Informacje ogólne,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZAŁĄCZNIK NR 9 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Zadanie: Adres: Nazwy i kody: kod wiodący: uzupełniające: Przebudowa dojazdu od ul. Sobieskiego do siedziby ZUM Skierniewice ul. Sobieskiego Obręb geodezyjny:

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa Zarząd Transportu Miejskiego ul. Żelazna Warsza

Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa Zarząd Transportu Miejskiego ul. Żelazna Warsza OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA O SPRAWOWANIE NADZORU AUTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ BUDOWY DRUGIEJ JEZDNI UL. KASPROWICZA NA ODCINKU OD UL. OCZAPOWSKIEGO DO UL. PRZY AGORZE W WARSZAWIE Zamawiający: Miasto Stołeczne

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E 65

MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E 65 MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E 65 ODCINEK WARSZAWA GDYNIA ETAP I W POLSCE FS 2004/PL/16/C/PT/006-03 Egz nr 3 Kod Stadium Część projektu Wykonawca LCS IŁAWA Od km 206,300 do km 210,700 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO

Bardziej szczegółowo

Szczecin, listopad 2011 rok

Szczecin, listopad 2011 rok ZESTAWIENIE INWESTYCJI KOMUNIKACYJNYCH REALIZOWANYCH W LATACH 2010 2011 ORAZ PLANOWANYCH DO REALIZACJI PO 2011 ROKU PRZEZ WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH URZĘDU MIASTA SZCZECIN Szczecin, listopad 2011 rok

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 38 CZEŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 39 BUDOWA MAŁEJ OBWODNICY PÓŁNOCNEJ OD UL. ŚWIĘTOSŁAWA DO UL. SANDOMIERSKIEJ W DĘBICY. Zamówienie obejmuje: a. wykonanie i oddanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1.5 Znak sprawy 1/RA-AI/2013. Opis przedmiotu zamówienia informacje uzupełniające

Załącznik nr 1.5 Znak sprawy 1/RA-AI/2013. Opis przedmiotu zamówienia informacje uzupełniające Opis przedmiotu zamówienia informacje uzupełniające Zamówieniem objęte jest wykonanie robót budowlano montaŝowych zgodnie z dokumentacją projektową oraz z SIWZ wraz z załącznikami. W ramach realizacji

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY NR 88 O POSTĘPIE ROBÓT BUDOWLANYCH I SYTUACJI NA BUDOWIE. za okres r r.

MATERIAŁ INFORMACYJNY NR 88 O POSTĘPIE ROBÓT BUDOWLANYCH I SYTUACJI NA BUDOWIE. za okres r r. MATERIAŁ INFORMACYJNY NR 88 O POSTĘPIE ROBÓT BUDOWLANYCH I SYTUACJI NA BUDOWIE za okres 12.06.2015 r. 19.06.2015 r. data aktualizacji 19.06.2015 r. 1. Nazwa i numer Projektu. Przebudowa ulic: Potulicka,

Bardziej szczegółowo

r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003r. Nr 120 poz.1133) oraz z Rozporządzeniem Ministra

r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003r. Nr 120 poz.1133) oraz z Rozporządzeniem Ministra SZCZEGÓŁOWY OPIS przedmiotu zamówienia oraz zakresu prac do wykonania w ramach zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowa ul. Szydłowieckiej w Skarżysku - Kamienna Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy ul. Działkowej na odcinku od ul. Poprzecznej do przedłuŝenia ul. Zdroje oraz ul. Sosnowej w Czerwonaku wraz z parkingiem

Bardziej szczegółowo

OSIEDLE BEZRZECZE. 14 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie

OSIEDLE BEZRZECZE. 14 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie Osiedle zdominowane przez zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem funkcji uzupełniających w formie usług wolnostojących i wbudowanych, terenów zieleni oraz zabudowy wielorodzinnej niskiej intensywności.

Bardziej szczegółowo

Szczeciński Szybki. etap I. Tramwaj

Szczeciński Szybki. etap I. Tramwaj Szczeciński Szybki etap I Tramaj 2 Szczeciński Szybki Tramaj - etap I Szczeciński Szybki Tramaj - etap I 3 Szczeciński Szybki Tramaj Budoa Szczecińskiego Szybkiego Tramaju ma strategiczne znaczenie dla

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY NR 87 O POSTĘPIE ROBÓT BUDOWLANYCH I SYTUACJI NA BUDOWIE. za okres 06.06.2015 r. 12.06.2015 r.

MATERIAŁ INFORMACYJNY NR 87 O POSTĘPIE ROBÓT BUDOWLANYCH I SYTUACJI NA BUDOWIE. za okres 06.06.2015 r. 12.06.2015 r. MATERIAŁ INFORMACYJNY NR 87 O POSTĘPIE ROBÓT BUDOWLANYCH I SYTUACJI NA BUDOWIE za okres 06.06.2015 r. 12.06.2015 r. data aktualizacji 12.06.2015 r. 1. Nazwa i numer Projektu. Przebudowa ulic: Potulicka,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3956/09 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2009r.

Zarządzenie Nr 3956/09 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2009r. Zarządzenie Nr 3956/09 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie inwestycji środka trwałego w budowie do Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych

Bardziej szczegółowo

O B W I E S Z C Z E N I E

O B W I E S Z C Z E N I E O B W I E S Z C Z E N I E Stosownie do wymogów art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) oraz art. 9o ust. 6 ustawy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY (PFU)

PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY (PFU) znak: ZIN.271.07.2014 Załącznik Nr 5 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY (PFU) Budowa drogi zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ulicy Chopina w Kętrzynie etap I opracowanie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ Nr C.R.UM.../2008

UMOWA O WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ Nr C.R.UM.../2008 Załącznik Nr 5 do siwz UMOWA O WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ Nr C.R.UM.../2008 zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin, którą reprezentuje: zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wrota.lubuskie.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wrota.lubuskie. Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/ Gorzów Wielkopolski: Wykonanie dokumentacji projektowej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

INFORMACJA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI Wersja archiwalna WOJEWODA MAŁOPOLSKI Zawiadamia, że 18 lutego 2015 r., została wydana, decyzja nr 5/2015 znak: WI-VI.747.1.6.2014.JP, o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: Przebudowa

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o numerze sprawy UE/JRP/343/2013.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o numerze sprawy UE/JRP/343/2013. MAO/JRP/700/13 Katowice, dnia 04.07.2013r. Dotyczy: przetargu nieograniczonego o numerze sprawy UE/JRP/343/2013. W związku z pytaniami wykonawców wyjaśniamy: ZAPYTANIE 6 (PYTANIA OD 170 DO 171) Pytanie

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY NR 66 O POSTĘPIE ROBÓT BUDOWLANYCH I SYTUACJI NA BUDOWIE. za okres r r.

MATERIAŁ INFORMACYJNY NR 66 O POSTĘPIE ROBÓT BUDOWLANYCH I SYTUACJI NA BUDOWIE. za okres r r. MATERIAŁ INFORMACYJNY NR 66 O POSTĘPIE ROBÓT BUDOWLANYCH I SYTUACJI NA BUDOWIE za okres 10.01.2015 r. 16.01.2015 r. data aktualizacji 16.01.2015 r. 1. Nazwa i numer Projektu. Przebudowa ulic: Potulicka,

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA UL. WOJSKA POLSKIEGO NA ODCINKU OD PĘTLI MAGNUSZEWSKA DO WĘZŁA KOMUNIKACYJNEGO WOJSKA POLSKIEGO SZARYCH SZEREGÓW BEŁZY

PRZEBUDOWA UL. WOJSKA POLSKIEGO NA ODCINKU OD PĘTLI MAGNUSZEWSKA DO WĘZŁA KOMUNIKACYJNEGO WOJSKA POLSKIEGO SZARYCH SZEREGÓW BEŁZY INWESTOR: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej Siedziba w Bydgoszczy. ul. Toruńska 174a 85844 Bydgoszcz WYKONAWCA: Voessing Polska Sp z o.o. ul. Grobla 17/5 61859 Poznań NAZWA ZADANIA: PRZEBUDOWA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Stadium: Inwestycja: Branża: Docelowa organizacja ruchu

PROJEKT WYKONAWCZY. Stadium: Inwestycja: Branża: Docelowa organizacja ruchu EURO ALIANS EURO-ALIANS PRACOWNIA PROJEKTOWA Sp. z o.o. 80-288 Gdańsk ul. Marusarzówny 2 pawilon 22 tel: 058-345 87 00 NIP:584-10-24-355 Regon: 008048696 fax: 058-345 87 13 biuro@euroalians.pl Stadium:

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU BUDOWLANEGO Modernizacja estakady kolejowej w Gorzowie Wlkp.

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU BUDOWLANEGO Modernizacja estakady kolejowej w Gorzowie Wlkp. ZAWARTOŚĆ PROJEKTU BUDOWLANEGO Modernizacja estakady kolejowej w Gorzowie Wlkp. TOM I TOM II XI PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY TOM II TOM III TOM IV TOM V TOM VI TOM

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ Zestawienie kosztów zamówienia

FORMULARZ Zestawienie kosztów zamówienia FORMULARZ Zestawienie kosztów zamówienia Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa budynku przy ul. Halnej 32 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis techniczny

Spis treści. Opis techniczny Spis treści I Opis techniczny 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot Inwestycji 3. Istniejący stan zagospodarowania działki 4. Projektowane zagospodarowanie działki 5. Parametry techniczne i przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres rzeczowy zadania:

Szczegółowy zakres rzeczowy zadania: Załącznik nr 1 SIWZ Zamawiający: Adres obiektu: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Droga wojewódzka nr 781 ul. Głowackiego 56 gm. Chrzanów 30-085 Kraków powiat chrzanowski Szczegółowy zakres rzeczowy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZMIANA LOKALIZACJI SŁUPÓW TRAKCYJNO OŚWIETLENIOWYCH

PROJEKT WYKONAWCZY ZMIANA LOKALIZACJI SŁUPÓW TRAKCYJNO OŚWIETLENIOWYCH FRIED-POL Paweł Fried ul. Kłodnicka 2; 54-218 Wrocław tel. 071 727 10 02, e-mail: biuro@friedpol.pl NR OPRACOWANIA: PW/PI/TR/16 EGZEMPLARZ NUMER: PROJEKT WYKONAWCZY ZMIANA LOKALIZACJI SŁUPÓW TRAKCYJNO

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY NR 40 O POSTĘPIE ROBÓT BUDOWLANYCH I SYTUACJI NA BUDOWIE. za okres r r.

MATERIAŁ INFORMACYJNY NR 40 O POSTĘPIE ROBÓT BUDOWLANYCH I SYTUACJI NA BUDOWIE. za okres r r. MATERIAŁ INFORMACYJNY NR 40 O POSTĘPIE ROBÓT BUDOWLANYCH I SYTUACJI NA BUDOWIE za okres 12.07.2014 r. 18.07.2014 r. data aktualizacji 18.07.2014 r. 1. Nazwa i numer Projektu. Przebudowa ulic: Potulicka,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Opracowanie dokumentacji projektowej dla następujących zadań:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Opracowanie dokumentacji projektowej dla następujących zadań: ZAŁĄCZNIK NR 1 do Zapytania ofertowego (OPZ) Opracowanie dokumentacji projektowej dla następujących zadań: 1. Zadanie 1 - Budowa zatoczki parkingowej przy ul. Planu 6-letniego (od ul. Bohaterów Westerplatte

Bardziej szczegółowo

BUDOWA DROGI EKSPRESOWEJ S19 ODCINEK WĘZEŁ ŚWILCZA - LUTORYŻ odc. I: Węzeł Świlcza - węzeł Kielanówka km 5 + 093,00 - km 11 + 400,00

BUDOWA DROGI EKSPRESOWEJ S19 ODCINEK WĘZEŁ ŚWILCZA - LUTORYŻ odc. I: Węzeł Świlcza - węzeł Kielanówka km 5 + 093,00 - km 11 + 400,00 ZAMAWIAJĄCY: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD UL. ŻELAZNA 59 00-848 WARSZAWA DO KONTAKTU: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W RZESZOWIE UL. LEGIONÓW 20 35-959 RZESZÓW BUDOWA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY. Przebudowa drogi powiatowej nr 1016 D w m. Kurowice - polegająca na budowie chodnika

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY. Przebudowa drogi powiatowej nr 1016 D w m. Kurowice - polegająca na budowie chodnika PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Przebudowa drogi powiatowej nr 1016 D w m. Kurowice - polegająca na budowie chodnika Projekt organizacji ruchu na czas budowy Rodzaj Opracowania: Inwestor: Umowa: Projekt

Bardziej szczegółowo

2. Wykaz terenów elementarnych, w których zapisane zostały inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej naleŝące do zadań własnych gminy:

2. Wykaz terenów elementarnych, w których zapisane zostały inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej naleŝące do zadań własnych gminy: Załącznik nr 3 do uchwały Nr.../.../09 Rady Miasta Szczecin z dnia... 2009 r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Nad Rudzianką w Szczecinie Na podstawie art. 20 ust. 1

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży kolejowej, telekomunikacyjnej i elektrycznej nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa trasy

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne 1. Przedmiot umowy

I. Postanowienia ogólne 1. Przedmiot umowy Załącznik nr 6 do SIWZ Pełnienie funkcji InŜyniera Kontraktu przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju UMOWA O PEŁNIENIE FUNKCJI INśYNIERA KONTRAKTU Nr CRU/12/

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak sprawy: SPZ.272.8.2016. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Do przetargu nieograniczonego pn. Przebudowa mostu nad rzeką Łabuńka w ciągu ulicy Sienkiewicza wraz z przebudową nawierzchni ulicy od ulicy Altanowej

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ Nr C.R.UM.../2008

UMOWA O WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ Nr C.R.UM.../2008 Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA O WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ Nr C.R.UM.../2008 zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin, którą reprezentuje: zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Wyznaczenie przejścia dla pieszych na ul. Podwale przy skrzyżowaniu z ul. Sikorskiego i jego integracja z istniejącą sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniu wraz z opracowaniem

Bardziej szczegółowo

Projekt Wykonawczy. 4.0 - Oświetlenie uliczne i kanalizacja dla SDIP Kod CPV: 45000000-7, 45316110-9. mgr inż. Michał Janus

Projekt Wykonawczy. 4.0 - Oświetlenie uliczne i kanalizacja dla SDIP Kod CPV: 45000000-7, 45316110-9. mgr inż. Michał Janus 31-422 Kraków, ul. Powstańców 36/43 Biuro w Krakowie: 30-414 Kraków, Dekarzy 7C tel. (012) 269-82-50, fax. (012) 268-13-91 Biuro w Łodzi: 90-138 Łódź, ul. Narutowicza 77 www.progreg.pl e-mail: biuro@progreg.pl

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E 65

MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E 65 MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E 65 ODCINEK WARSZAWA GDYNIA ETAP I W POLSCE FS 2004/PL/16/C/PT/006-03 Egz nr 1 Kod PB.IL.B1-2.OR-1 Stadium Część projektu LCS IŁAWA Odcinek Granica LCS Iława Rakowice Od km

Bardziej szczegółowo

Budowa Trasy Północnej w Szczecinie etap II. wraz z dojazdem przez ulicę Łączną

Budowa Trasy Północnej w Szczecinie etap II. wraz z dojazdem przez ulicę Łączną Budowa Trasy Północnej w Szczecinie etap II wraz z dojazdem przez ulicę Łączną Trasa Północna - koncepcja Trasa Północna - koncepcja Część do realizacji w przyszłości Część objęta projektem Część realizowana

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1a Arkusz wyceny ZP/32/PO/2009. Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: Zamawiajacy:

Załącznik nr 1a Arkusz wyceny ZP/32/PO/2009. Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: Zamawiajacy: Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: Załącznik nr 1a Arkusz wyceny ZP/32/PO/2009 Zamawiajacy: Gmina Wrocław w imieniu i na rzecz której działają Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o. ul. Ofiar

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY WYKONANIA WZMOCNIENIA NAWIERZCHNI POD PRZYSTANEK AUTOBUSOWY W ZATOCE PRZY AL. ZJEDNOCZENIA W WARSZAWIE

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY WYKONANIA WZMOCNIENIA NAWIERZCHNI POD PRZYSTANEK AUTOBUSOWY W ZATOCE PRZY AL. ZJEDNOCZENIA W WARSZAWIE PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY WYKONANIA WZMOCNIENIA NAWIERZCHNI POD PRZYSTANEK AUTOBUSOWY W ZATOCE PRZY AL. ZJEDNOCZENIA W WARSZAWIE Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa, w imieniu i na rzecz którego

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany 1. Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ul. Centralna 53, Kraków

Projekt budowlany 1. Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ul. Centralna 53, Kraków Projekt budowlany 1 Zamierzenie budowlane: Adres obiektu: Rodzaj projektu: BUDOWA PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH Z SYGNALIZACJĄ ŚWIETLNĄ PRZEZ JEZDNIĘ I TOROWISKO TRAMWAJOWE W CIĄGU UL. MOGILSKIEJ Województwo

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Przedmiot inwestycji 2. Zakres robót oraz kolejność realizowania inwestycji 3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 4. Elementy zagospodarowania działki mogące stwarzać zagroŝenia

Bardziej szczegółowo

Km końcowy B3 Odcinek Iława Główna Redaki 210, ,300 A3 Stacja Redaki 223, ,000 B4 Odcinek Redaki Granica LCS Iława 226, ,920

Km końcowy B3 Odcinek Iława Główna Redaki 210, ,300 A3 Stacja Redaki 223, ,000 B4 Odcinek Redaki Granica LCS Iława 226, ,920 ZAWARTOŚĆ TOMU V Nr Nazwa odcinka Km początkowy Km końcowy B3 Odcinek Iława Główna Redaki 210,700 223,300 A3 Stacja Redaki 223,300 226,000 B4 Odcinek Redaki Granica LCS Iława 226,000 236,920 1 Tom V/A3

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. TG-11 Szlak GDYNIA ORŁOWO GDYNIA GŁÓWNA

PROJEKT WYKONAWCZY. TG-11 Szlak GDYNIA ORŁOWO GDYNIA GŁÓWNA PROJEKT WYKONAWCZY TG-11 2.0.7.1. LINIA POTRZEB NIETRAKCYJNYCH Projekt Wykonawczy Linia Potrzeb Nietrakcyjnych str. 5 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Podstawa opracowania str. 7 2. Normy i dokumenty

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E65/CE65

MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E65/CE65 Egz. Nr 1 MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E65/CE65 Na ODCINKU WARSZAWA GDYNIA obszar LCS Malbork LCS MALBORK SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nr 1 OBSZAR LCS MALBORK Szlak Mleczewo Malbork

Bardziej szczegółowo

Chojnice: Przedmiot zamówienia stanowią usługi oznaczone. tytułem: Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi Karsin - Wiele - Lubnia

Chojnice: Przedmiot zamówienia stanowią usługi oznaczone. tytułem: Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi Karsin - Wiele - Lubnia Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 412870-2012 z dnia 2012-10-23 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Chojnice Przedmiot zamówienia stanowią usługi oznaczone tytułem: Opracowanie dokumentacji projektowej dla

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Opis stanu istniejącego. 4. Opis stanu projektowanego

OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Opis stanu istniejącego. 4. Opis stanu projektowanego OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. 1. Rozporządzenie MTiGM w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z 1999 r. z późn. zm.),

Bardziej szczegółowo

BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW LOTNISKOWYCH POLCONSULT Sp. z o.o. PROJEKT WYKONAWCZY TOM II.1.5. OBIEKT NDB ZASILENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ

BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW LOTNISKOWYCH POLCONSULT Sp. z o.o. PROJEKT WYKONAWCZY TOM II.1.5. OBIEKT NDB ZASILENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW LOTNISKOWYCH POLCONSULT Sp. z o.o. Planowanie * Projektowanie * Realizacja Umowa Nr PL/000126652/08-1552/IPIZ1 (Nr arch. BSiPL PL-985/180/1) PROJEKT WYKONAWCZY Przedmiot projektu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROJEKT: Przebudowa sieci ciepłowniczej w Białymstoku w celu zmniejszenia strat energii. ZADANIE: LOKALIZACJA INWESTYCJI: Przebudowa sieci cieplnych w

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Inwestor: Urząd Miasta i Gminy Piaseczno ul. Kościuszki 5 05-500 Piaseczno ZALACZNIK NR 2 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Inwestycja: Przebudowa ulicy Wenus w Józefosławiu - wariant IV Adres: Józefosław,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 36 CZEŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 37 PRZEBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU NA MIESZKANIA PRZY UL. KWIATKOWSKIEGO 4 W DĘBICY. Zamówienie obejmuje: a. wykonanie i oddanie

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia:

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 141822-2014 z dnia 2014-04-25 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Radomsko 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy układu drogowego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU Jednostka Projektowa: Pracownia Projektowa Piotr Mosiek ul. Kaliska 6A/26 63-460 Skalmierzyce Inwestor: Miejski Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim ul. Zamenhofa 2b 63-400 Ostrów Wielkopolski PROJEKT

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE. na działkach (położonych w liniach rozgraniczających określonych w decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej):

OBWIESZCZENIE. na działkach (położonych w liniach rozgraniczających określonych w decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej): OBG- lo.. 0(5^ i: OBWIESZCZENIE Stosownie do wymogów art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) oraz art. 9ac ust. la ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko Branża Stanowisko Specjalność Nr uprawnień Podpis. mgr inż. Ginter Adam elektryczna Projektant Instalacyjno-inżynieryjnej 1/75/Wwm

Imię i nazwisko Branża Stanowisko Specjalność Nr uprawnień Podpis. mgr inż. Ginter Adam elektryczna Projektant Instalacyjno-inżynieryjnej 1/75/Wwm INWESTOR Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta 53-633 Wrocław, ul. Długa 49 JEDNOSTKA PROJEKTOWA Wrocławskie Biuro Projektów DROSYSTEM Sp. z o. o. 50-319 Wrocław, ul. Prusa 9 tel. 71 321-43-75, fax. 71 707 28

Bardziej szczegółowo

Gmina Wrocław Pl. Nowy Targ 1/8, 50-141 Wrocław. Zamierzenie budowlane: Temat opracowania: Stanowisko: Imię i nazwisko Nr uprawnień: Podpis:

Gmina Wrocław Pl. Nowy Targ 1/8, 50-141 Wrocław. Zamierzenie budowlane: Temat opracowania: Stanowisko: Imię i nazwisko Nr uprawnień: Podpis: Zamawiający: Gmina Wrocław Pl. Nowy Targ 1/8, 50-141 Wrocław Jednostka projektowa: APIA XXI IAK Sp.z o.o. APIA XXI S.A. ul. Albert Einstein 2 39-011 Santander, Hiszpania Nr tomu: Stadium: PW/13 PROJEKT

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

UMOWA O WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ Sprawa nr 44/D/PN/2007 Załącznik Nr 5 do SIWZ UMOWA O WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ Nr C.R.UM... /2007 zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin, którą reprezentuje: zwaną

Bardziej szczegółowo

Budowa i remont drogi ul.okopowa wraz z infrastrukturą odwadniającą w Przeworsku - Branża elektryczna oświetlenie.

Budowa i remont drogi ul.okopowa wraz z infrastrukturą odwadniającą w Przeworsku - Branża elektryczna oświetlenie. PROJEKT BUDOWLANY TOM - ENERGETYKA OŚWIETLENIE CZĘŚĆ OPISOWA Dla zadania: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. BUDOWA I REMONT DROGI UL.OKOPOWA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ ODWADNIAJĄCĄ 1 1. Strona

Bardziej szczegółowo

Część III - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Część III - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. ul. Oleska 64, 45-222 Opole tel.: +48 (77) 4435905 fax.: +48 (77) 4435900 e-mail: wik@wikopole.com.pl Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego JRP-253-4/10

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego - nr sprawy: II/409/2016.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego - nr sprawy: II/409/2016. DI/II/1236/16 Chorzów, dnia 30.08.2016 r. Wg rozdzielnika Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego - nr sprawy: II/409/2016. W związku z pytaniami Wykonawcy do postępowania pn.: Wykonanie

Bardziej szczegółowo

4.6. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

4.6. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Zamierzenie budowlane: Adres budowli: BUDOWA TRAS DROGOWO-TRAMWAJOWYCH NA TERENIE OSIEDLI WRZOSOWIAK, RAKÓW I BŁESZNO W CZĘSTOCHOWIE Częstochowa, dzielnica Wrzosowiak, Raków, Błeszno Województwo Śląskie

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE

KONSULTACJE SPOŁECZNE KONSULTACJE SPOŁECZNE Obwodnica Śródmieścia Szczecina etap VI budowa ulicy od ul. Niemierzyńskiej do ul. Wojska Polskiego z budową węzła Łękno wraz z niezbędnym odcinkiem do ul. Mickiewicza w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku - 527 Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo