NADZÓR INWESTORSKI NAD REALIZACJĄ ZADANIA INWESTYCYJNEGO:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NADZÓR INWESTORSKI NAD REALIZACJĄ ZADANIA INWESTYCYJNEGO:"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest: Nadzór inwestorski przy przebudowie Targowiska Stałego w Jadowie I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: NADZÓR INWESTORSKI NAD REALIZACJĄ ZADANIA INWESTYCYJNEGO: 2. Opis przedmiotu zamówienia: PRZEBUDOWA TARGOWISKA STAŁEGO W JADOWIE Przedmiotem zamówienia jest objęcie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego przy przebudowie targowiska stałego w miejscowości Jadów. Zadanie inwestycyjne obejmuje nadzór nad wykonaniem odwodnienia terenu, wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej, ogrodzeniem targowiska, wykonaniem oświetlenia, wykonaniem parkingu, budową budynku sanitarno administracyjnego, przyłączeniem do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i elektroenergetycznej oraz nad budową stoisk zadaszonych (w związku z czym, wykonawca powinien dysponować osobami posiadającymi niezbędne uprawnienia dla w/w zakresu robót). 1. Zamówienie obejmuje : 1. realizację obowiązków wynikających z postanowienia art. 25 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U z 2010 r., nr 243, poz. 1623, z późn. zm.), 2. udział w przekazaniu przez Inwestora placu i terenu budowy Wykonawcy robót (Polecenie rozpoczęcia prac), 3. sprawdzanie prawidłowości wykonania robót zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną, pozwoleniem na budowę, przepisami prawa, normami technicznymi oraz zasadami wiedzy technicznej. 4. udział w zorganizowanych naradach roboczych na budowie. 5. dokonywanie na zasadach, określonych w specyfikacji technicznej oraz umowie z Wykonawcą odbiorów częściowych oraz przygotowania i udziału w odbiorze końcowym, 6. kontrolowanie rozliczeń budowy w zakresie zgodności rachunków wystawionych Inwestorowi (kontrola rzeczywiście wykonanych prac) oraz pod względem finansowym (zgodności z zawartą umową). 7. udział w czynnościach związanych z ujawnieniem i usunięciem wad w okresie rękojmi oraz przeglądach gwarancyjnych organizowanych przez Zleceniodawcę. 2. Zakres rzeczowy nadzorowanej inwestycji: Ogólne zestawienie zakresu rzeczowego robót: 1. Roboty budowlane: - Budynek administracyjno - sanitarny.

2 2. Roboty drogowe: - Wiaty stalowe duże - Wiaty stalowe małe - Boksy drewniane otwarte - Ogrodzenie terenu - Roboty pomiarowe - Roboty rozbiórkowe - Roboty ziemne - Roboty nawierzchniowe drogi wewnętrzne i plac targowy - Roboty nawierzchniowe place pod wiaty handlowe - Chodniki - Roboty nawierzchniowe - parkingi 3. Roboty sanitarne zewnętrzne: - Kanalizacja deszczowa - Punkty poboru wody - Przyłącze kanalizacji zewnętrznej - Przyłącze wodociągowe 4. Instalacje wod - kan w budynku sanitarno administracyjnym: - Instalacja kanalizacji - Instalacja wodociągowa 5.Roboty elektryczne: - Oświetlenie terenu gminne - Oświetlenie terenu targowiska - Zasilenie szafek z gniazdami - Oświetlenia wiat - Instalacja elektryczna w bud. sanitarno administracyjnym. Szczegółowe zestawienie zakresu rzeczowego robót: 1. Roboty ziemne: - wykopy V=1395 m³ - nasypy V=709 m³ 2. Roboty rozbiórkowe: - nawierzchnie z trylinki 95m x 6m - nawierzchnie z płyt chodnikowych 25cm x 25cm 83m x6m - nieczynnego zbiornika na nieczystości płynne 1 szt - nieczynne słupy oświetleniowe 3 szt - fundamentu po obiekcie w miejscu planowanej drogi manewrowej. 3. Obiekty handlowe: - wiaty stalowe o wymiarach 12m x 36m 3 szt - boksy drewniane dwustanowiskowe o powierzchni zabudowy 18 m² 9 szt - stragany handlowe o wymiarach 5,4m x 2,7m 14 szt. 4. Budynek sanitarno administracyjny w powierzchni użytkowej 48,2 m² (powierzchnia

3 zabudowy 63,3m²) 5. Zaprojektowano w ogrodzeniu: - plac o powierzchni 1 524,7 m² (do sprzedaży z samochodów) kostka betonowa grubość 8 cm - plac o powierzchni m² (pod wiaty handlowe 12m x 36m) kostka betonowa grubość 6 cm - 2 place o powierzchni 480,6 m² i 433,2 m² (pod wiaty handlowe małe) kostka betonowa gr. 6 cm - ciągi pieszo jezdne 1 900,1 m² kostka betonowa grubość 8 cm 6. Zaprojektowano poza ogrodzeniem: - drogi manewrowe (nawierzchnia żwirowa dwuwarstwowa) powierzchnia 879,0 m² - stanowiska postojowe (kostka betonowa ażurowa grubość 10 cm) powierzchnia 604 m² - dojazd do śmietnika (kostka betonowa grubość 8 cm) powierzchnia 67,3 m² - chodnik przy budynku (kostka betonowa grubość 6 cm) powierzchnia 286,0 m². 7. Powierzchnia terenu w granicach ogrodzenia targowiska ,0 m² 8. Powierzchnia handlowa targowiska m² ( w tym powierzchnia zadaszona 1 676,0 m²). 9. Projektowane obiekty handlowe i kubaturowe: - budynek sanitarno administracyjny: - powierzchnia zabudowy 63,3 m² - powierzchnia użytkowa 48,2 m² - kubatura całkowita 273,5 m³ 10. Obsługa komunikacyjna: - 3 wjazdy na teren targowiska o szerokości po 5,0 m - parking dla samochodów osobowych z kostki betonowej ażurowej o grubości 10 cm i dojazd do śmietnika z kostki betonowej grubość 8 cm (poza ogrodzeniem) - 4 zatoki postojowe z betonowej kostki ażurowej grubość 10 cm dla samochodów osobowych na 43 stanowiska o wymiarach 2,5m x 5,0m oraz 2 stanowiska dla osób niepełnosprawnych o wymiarach 3,6m x 5,0m (przy jezdni manewrowej). - wjazdy na posesje o nawierzchni żwirowej, szerokość od 3,0m do 8,0m na długości działki i dojazd do śmietnika z kostki betonowej grubość 8 cm, szerokość 6,3m i długość 9,3m (przy jezdni manewrowej) - ciagi piesze o szerokości 1,0m do 1,4m kostka betonowa grubość 6 cm (przy budynku sanitarno administracyjnym) 11. Odwodnienie terenu: - powierzchniowe (spadki podłużne i poprzeczne) z odprowadzeniem wody do projektowanych wpustów kanalizacji deszczowej (odcinek sieci kanalizacji deszczowej długości około 150m). 12. Ogrodzenie terenu: - długość około 500 m z siatki stalowej, 2 bramy przesuwne i furtka. 13. Instalacje wodno kanalizacyjne: - 3 punkty poboru wody z sieci gminnej i instalacja w budynku sanitarno administracyjnym

4 - odprowadzenie ścieków z budynku sanitarno administracyjnego do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w pobliżu budynku. 14. Instalacje elektryczne: - oświetlenie wiat - oświetlenie terenu - zasilanie urządzeń elektrycznych na terenie targowiska (11 szafek energetycznych). 3. Nomenklatura wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Nadzór nad robotami budowlanymi 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 4. Termin wykonania przedmiotu zamówienia do 15 listopada 2013 r. 5. Warunki udziału w postępowaniu złożenie dokumentów wymienionych w pkt. 6 specyfikacji. 6. Dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy: a) wypełniony druk Oferta, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji, b) dokument posiadający posiadanie uprawnień budowlanych do nadzorowania robót (uprawnienia w specjalności konstrukcyjno - budowlanej ) c) dokument potwierdzający posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia tj. wykazujący wykonanie w okresie ostatnich trzech lat nadzoru inwestorskiego nad zadaniem o wartości co najmniej ,00 złotych (jeden milion złotych). 7. Pracownikiem zamawiającego uprawnionym do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami jest: Przemysław Walczuk pokój nr 18, tel wewn Oferty należy dostarczyć w terminie do dnia r. godz Oferty powinny być dostarczone faksem na nr , przesyłką pocztową lub osobiście. 9. Sposób obliczania ceny: cenę należy podać w formie ryczałtu, którego definicję określa art. 632 kodeksu cywilnego. 10. Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a przyszłym wykonawcą odbywać będą się w złotych polskich. Dane Gminy Jadów do faktury: Gmina Jadów, ul. Jana Pawła II 17, Jadów, Nr NIP Płatność dokonana będzie w ciągu 14 dni na podstawie złożonej faktury - na konto bankowe Wykonawcy po stwierdzeniu prawidłowości wykonania zamówienia przez odpowiedzialnego pracownika UG Jadów. Dopuszcza się płatność przejściową po realizacji wyodrębnionych elementów zakresu ujętego w harmonogramie rzeczowo finansowym podziału zadania inwestycyjnego (tabela elementów scalonych) na podstawie odrębnych dokumentów i faktur.

5 11. Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie cena 100%. 12. Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa. 13. Postępowanie prowadzone jest na podstawie Zarządzenia nr 7/2009 Wójta Gminy Jadów z dnia 23 stycznia 2009 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wyrażonej w złotych równowartości euro netto. Jadów, 26 lutego 2013 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 2013 Zamawiający: Akademicki Związek Sportowy Zarząd Główny

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 1 Białystok, dnia 10.07.2012 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ ORAZ PRZYGOTOWANIE PROCESU INWESTYCYJNEGO WRAZ Z UZYSKANIEM WSZELKICH

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.petlazulawska.info/index.html@p=29.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.petlazulawska.info/index.html@p=29. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.petlazulawska.info/index.html@p=29.html Elbląg: Pełnienie funkcji Operatora infrastruktury powstałej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.12.2015 Zielona Góra, 16.03.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE REMONTU SIECI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ PRZY UL. KŁOBUCKIEJ 21

WYKONANIE REMONTU SIECI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ PRZY UL. KŁOBUCKIEJ 21 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ RÓWNOWARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe ZP-400

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe ZP-400 Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe OGŁOSZENIE DOTYCZY Zamówienia

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 9 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/jmikrut/appdata/local/microsoft/windows/temporary%20internet%...

Strona 1 z 9 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/jmikrut/appdata/local/microsoft/windows/temporary%20internet%... Strona 1 z 9 Borne Sulinowo: Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowokosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę oraz pełnienie wielobranżowego nadzoru autorskiego dla zadania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY URZĄD MIEJSKI W BYCZYNIE RYNEK 1 46 220 BYCZYNA PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Adaptacja budynków magazynowo produkcyjnych, oraz budynków gospodarczych, na Instytucję Otoczenia Biznesu Byczyński Inkubator

Bardziej szczegółowo

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51 1 Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Budowa Budynku Hali nr 1 wraz z niezbędną

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMAGANIA OGÓLNE ST-KT-073/00.00

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMAGANIA OGÓLNE ST-KT-073/00.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMAGANIA OGÓLNE ST-KT-073/00.00 Kryta pływalnia przy Zespole Szkół w Redzikowie wraz z zapleczem rekreacyjno-rehabilitacyjnym

Bardziej szczegółowo

ZP/3/2008 Malbork dn. 02.09.2008 r. ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZP/3/2008 Malbork dn. 02.09.2008 r. ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Wersja archiwalna ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Zadaszone demontowalne lodowisko wraz z zapleczem. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE

Bardziej szczegółowo

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy O G Ł O S Z E N I E o przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60000 euro na Przebudowa części pomieszczeń na III piętrze budynku Dolnośląskiej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa platformy dźwigowej przy budynku przy ul. XX-Lecia 7 w Łęknicy.

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa platformy dźwigowej przy budynku przy ul. XX-Lecia 7 w Łęknicy. 1 z 7 2014-06-20 11:31 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.umleknica.pl/ Łęknica: Budowa platformy dźwigowej przy budynku przy ul.

Bardziej szczegółowo

Zakład Wodociągów i Kanalizacji tel.: 22 751 35 04; 22 751 70 36 w Łomiankach Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

Zakład Wodociągów i Kanalizacji tel.: 22 751 35 04; 22 751 70 36 w Łomiankach Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Łomianki. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kp.kalisz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kp.kalisz.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kp.kalisz.pl Kalisz: Adaptacja pomieszczeń hali przy Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych (NKJO)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Miasto Stołeczne Warszawa Urząd Dzielnicy Wola 01-003 Warszawa, Al. Solidarności 90 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 15.05.2015. Zamawiający Fundacja Instytut Studiów Wschodnich ul. Solec 85 00-382 Warszawa. Przedmiot zapytania ofertowego:

Warszawa, 15.05.2015. Zamawiający Fundacja Instytut Studiów Wschodnich ul. Solec 85 00-382 Warszawa. Przedmiot zapytania ofertowego: Zamawiający Fundacja Instytut Studiów Wschodnich ul. Solec 85 00-382 Warszawa Warszawa, 15.05.2015 Przedmiot zapytania ofertowego: Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej Budynku Centrum Biegacza.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (SST)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (SST) generalny projektant: ATΞLIΞR XXI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA KRZYSZTOF KALERT 7 0 5 3 5 S Z C Z E C I N UL. OSIEK 1 / 4 N I P 8 5 1 1 1 9 2 1 0 5 T 048 9 1 4 6 4 3 7 6 3 M 6 9 5 4 2 6 8 1 0 E atelier_xxi@wp.pl

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.erzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.erzeszow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.erzeszow.pl Rzeszów: Roboty budowlane polegające na dociepleniu budynku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

Zasady (regulamin) udzielania zamówień do kwoty 30 000 euro

Zasady (regulamin) udzielania zamówień do kwoty 30 000 euro Zasady (regulamin) udzielania zamówień do kwoty 30 000 euro I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady udzielania zamówień o wartości szacunkowej zamówienia do 30 000 euro.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO INWESTOR: 81-006 Gdynia, ul. Morska 200A, działka nr 983, KM 22 Nadleśnictwo Gdańsk z siedzibą w Gdyni ul. Morska 200 81-006 Gdynia SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-JJ-321-14/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-JJ-321-14/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-JJ-321-14/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na remont korytarzy II piętra znajdujących się w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej przy al. J.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY. Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek

SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY. Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek Załącznik nr 11 do SIWZ Gmina Kołbaskowo 72-001 Kołbaskowo SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek Projekt

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI. Jednostka kontrolowana: Urząd Miasta Kielce ul. Rynek 1 25 303 Kielce NIP 657-261-73-25 REGON 291009343

PROTOKÓŁ KONTROLI. Jednostka kontrolowana: Urząd Miasta Kielce ul. Rynek 1 25 303 Kielce NIP 657-261-73-25 REGON 291009343 PROTOKÓŁ KONTROLI przedsięwzięcia inwestycyjnego realizowanego w ramach Programu inwestycyjnego pn. Adaptacja pomieszczeń przy ul. Krzemionkowej 1 w Kielcach z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom Samopomocy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji 81-538 Gdynia, ul. Olimpijska 5/9 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dot.: przetargu nieograniczonego od 5.150.000 euro na robotę budowlaną Przebudowa

Bardziej szczegółowo

Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82. e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA

Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82. e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82 RUDNO Sp. z o.o. www.zuok.rudno.pl Rudno17 e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA JRP/KSz/20/1/12 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O. ul. Chorzowska 38 41 605 ŚWIĘTOCHŁOWICE www.zoz.net.pl e-mail: sekretariat@zoz.net.pl NIP: 627 16 69 770, REGON: 000311450 KRS: Sąd Rej. w K-cach,

Bardziej szczegółowo

Sąd Okręgowy Al. Wojska Polskiego nr 56 58-500 Jelenia Góra

Sąd Okręgowy Al. Wojska Polskiego nr 56 58-500 Jelenia Góra Jelenia Góra 14 września 2011 r. Sąd Okręgowy Al. Wojska Polskiego nr 56 58-500 Jelenia Góra Identyfikator: OG/ZP 3/2011 Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Dotyczy: postępowania

Bardziej szczegółowo

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu: Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu: Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu Projekt Nr POIS.01.01.00-00-108/09 Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - FUNDUSZU SPÓJNOŚCI w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E z dnia 21.04..2009r

O G Ł O S Z E N I E z dnia 21.04..2009r URZĄD GMINY RĘDZINY O G Ł O S Z E N I E z dnia 21.04..2009r WÓJT GMINY RĘDZINY 42-242 RĘDZINY, ul. Wolności 87, tel./fax. 32-79-014, 32-79-085, 32-79-441, ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT na wykonanie następujących

Bardziej szczegółowo