2. REJON URBANISTYCZNY Teren objęty opracowaniem znajduje się w Gminie Krasne.. 3. KOMUNIKACJA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2. REJON URBANISTYCZNY Teren objęty opracowaniem znajduje się w Gminie Krasne.. 3. KOMUNIKACJA"

Transkrypt

1 Załącznik nr 5 PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY HALI SPORTOWEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W MALAWIE WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM, ZAPLECZEM I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ. 1. CEL PRZEDSIĘWZIĘCIA Celem przedsięwzięcia jest budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Malawie wraz z łącznikiem, zapleczem i infrastrukturą towarzyszącą, na działkach nr 1035, 1036, 1037/2, 1037/4, 1037/6, 1037/7, położonych w miejscowości Malawa, gmina Krasne. 2. REJON URBANISTYCZNY Teren objęty opracowaniem znajduje się w Gminie Krasne.. 3. KOMUNIKACJA Obiekt zlokalizować w odległości 12,00 m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi powiatowej nr ew i 15,00 m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi powiatowej nr ew. 1224/6. Na terenie nieruchomości szkolnej podlegającej zagospodarowaniu zaprojektować parkingi dla samochodów osobowych na min. 20 miejsc. 4. DZIAŁKA Cały teren opracowania jest własnością Gminy Krasne. Powierzchnia działek ew. nr 1035, 1036, 1037/2, 1037/4, 1037/6, 1037/7 wynosi m 2 5. STAN ZAINWESTOWANIA Działki 1037/6, 2037/7, 1037/4 zabudowane, obiekt który znajduje się na działce 1037/4 przeznaczony jest do wyburzenia, wymagana ewentualna przebudowa istniejącego uzbrojenia terenu. 6. UWARUNKOWANIA ZEWNĘTRZNE Teren planowanej inwestycji usytuowany jest w sąsiedztwie istniejącej szkoły. Dojazd do hali sportowej z drogi powiatowej nr 1395 istniejącym zjazdem. 7. ISTNIEJĄCA INFRASTRUKTURA Działka znajduje się w strefie obsługi wodociągowo kanalizacyjnej i energetycznej oraz telekomunikacyjnej. Istniejące sieci zapewnią zaopatrzenie hali w media. 8. WARUNKI GEOTECHNICZNE Brak dokumentacji geologicznej. 9. WYTYCZNE FUNKCJONALNE 9.1 Założenia programowe Charakterystyka obiektu, jaki Zamawiający zamierza uzyskać w ramach niniejszego projektu: - hala sportowa ma pomieścić pełnowymiarowe boisko wielofunkcyjne dla piłki ręcznej, koszykówki i do siatkówki o wymiarach areny 40x20 m oraz siłownię

2 - halę wyposażyć w pokój nauczycielski WF, zaplecze magazynowe, szatnie, węzeł sanitarny (prysznice, ubikacje ) i trybuny na ok. 150 osób (miejsca siedzące). Halę połączyć z istniejącym budynkiem szkolnym na działce 1037/6 łącznikiem piętrowym, w którym należy zlokalizować minimum 4 sale lekcyjne wraz z zapleczami socjalnymi. Zaprojektować infrastrukturę towarzyszącą w postaci parkingu na min. 20 miejsc. Informacje uzupełniające: Obiekt zlokalizować w odległości 12,00 m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi powiatowej nr ew i 15,00 m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi powiatowej nr ew. 1224/6. Łącznik z budynkiem szkoły zaprojektować od strony północno- zachodniej. Zagwarantować niezależne wejście do hali od strony drogi powiatowej dz. ew. nr Nad częścią komunikacyjną, magazynową, szatniami i pomieszczeniami sanitarnymi zaprojektować trybunę (w postaci siedzisk) na około 150 osób. Przed wejściem do hali od strony drogi powiatowej dz. ew. nr 1038 zaprojektować parkingi dla samochodów osobowych na min. 20 miejsc oraz zieleń. Lokalizacja obiektu wymaga przebudowy istniejących sieci uzbrojenia terenu. Obiekt wyposażyć w: a) odrębną kotłownię b) odrębne przyłącza wod.- kan., elektryczne Halę- w części boisk wyposażyć w: a) wentylację z wentylatorem szybkiego odpowietrzania, b) system podłogowy tarket c) dwa kosze podwieszone do sufitu, opuszczane automatycznie, d) sześć koszy bocznych na wysięgnikach, e) dwie kotary dzielące boisko główne na trzy mniejsze, f) tuleje w podłodze do instalowania słupków dla boiska do siatkówki i piłki ręcznej, g) linie boisk do siatkówki, koszykówki i piłki ręcznej. h) Siatki ochronne na okna Obiekt zlokalizować na działkach ew. nr 1035, 1036, 1037/2, 1037/4, 1037/6,1037/7 będących w użytkowaniu szkoły. Obiekt wyposażyć w instalację wod.- kan. co, gaz, elektrykę i monitoring. Wykończenie wewnętrzne i zewnętrzne budynku powinno być dostosowane do potrzeb dzieci, kształtując w nich poczucie piękna, estetyki i bezpieczeństwa. Użyte materiały powinny cechować się trwałością użytkową i estetyką. Obiekt powinien spełniać warunki zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U ze zm.) dotyczy to także wentylacji i klimatyzacji. 10. WYTYCZNE DLA INSTALACJI SANITARNYCH Przyłącza: - kanalizacja sanitarna: do sieci lokalnej zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Zakład Usług Komunalnych Krasne. - woda: z sieci wodociągowej lokalnej zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Zakład Usług Komunalnych Krasne, z uwzględnieniem zapotrzebowania wody na cele gospodarcze i p- poż. 2

3 -gaz: z sieci gazowej zgodnie z warunkami podłączenia - przełożenie, lub zabezpieczenie istniejących sieci kolidujących z projektowanymi obiektami Instalacje wewnętrzne: - kanalizacja sanitarna zgodnie z obowiązującymi normama - instalacja wodociągowa zgodnie z obowiązującymi normama - instalacja centralnego ogrzewania i ciepłej wody- ogrzewanie podłogowe niskotemperaturowe i grzejnikowe. Jako źródło ciepła dla potrzeb c. o. i przygotowania c. w. u. przewidzieć kocioł gazowy kondensacyjny oraz instalację solarną dla c. w. u. i wspomagania instalacji c.o. Ciepła woda użytkowa podgrzewana będzie w podgrzewaczu z dwoma wężownicami zasilanym z instalacji solarnej lub z kotła. Dla wspomagania instalacji c.o. przez instalacją solarną należy zastosować podgrzewacz do magazynowania wody grzewczej współpracujący w obiegu kotłowym z kotłem gazowym. Dla pozyskiwania energii słonecznej, należy przyjąć próżniowe kolektory słoneczne. - wentylacja - ogólna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła. 11. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest: Rozbudowa bazy edukacyjnej Zespołu Szkół w Malawie Zakres prac w ramach przedmiotu zamówienia obejmuje: - projekt budowlany uwzględniający wszystkie niezbędne branże (z uwzględnieniem wytycznych funkcjonalnych oraz założeń programowych) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego (Dz. U ze zm.), łącznie z projektem zagospodarowania terenu i ogrodzeniem, w ilości 5 egz., - projekt wykonawczy dla wszystkich branż zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego (Dz. U ze zm.) (tekst z uwzględnieniem zmian z 22 kwietnia 2005 r. oraz z 23 kwietnia 2010 r.) w ilości 3 egz., oraz projektem stałego wyposażenia obiektu w ilości 3 egz. W ramach opracowania należy wykonać charakterystykę energetyczną budynku która będzie stanowić podstawę do sporządzenia świadectwa energetycznego, - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego (Dz. U ze zm.), dla zakresu objętego dokumentacją projektową we wszystkich branżach wraz z opisem przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych- stanowiący dla Zamawiającego podstawę do udzielenia zamówienia na wykonanie robót budowlanych dla potrzeb przedmiotowej inwestycji, w ilości 3 egz., - kosztorysy inwestorskie dla każdej branży w ilości po 2 egz., 3

4 - przedmiary robót dla każdej branży po 3 egz., - informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia określona w Prawie budowlanym -projekt pierwszego wyposażenia 4 egz., -pozyskiwanie warunków technicznych przyłączenia projektowanej hali do mediów, -instrukcję bezpieczeństwa p. poż. -zapewnienie obsługi geodezyjnej prac projektowych: a. wykonanie mapy do celów projektowych b. uzyskanie stosownych uzgodnień i opinii ZUD - opracowanie dokumentacji geotechnicznej - inna dokumentacja niezbędna do realizacji robót budowlanych Wersja elektroniczna zapisana do odczytu powinna zawierać: 1. projekt wykonawczy wszystkie branże 2. specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych 3. opis przedmiotu zamówienia 4. przedmiary robót Ww. dokumentacja winna spełniać następujące wymagania: 1. Powinna być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć; 2. Będzie służyć jako opis przedmiotu zamówienia do przetargu na roboty budowlane w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych oraz do realizacji (na jej podstawie) pełnego zakresu robót budowlanych niezbędnego dla użytkowania zgodnie z przeznaczeniem; 3. W swej treści powinna określać technologię robót, użyte materiały i zastosowane urządzenia w sposób umożliwiający zachowanie uczciwej konkurencji. Powinna określać parametry techniczne i funkcjonalne przyjętych rozwiązań materiałowych, wybranej technologii i urządzeń; 4. Wykonania wszelkich innych niezbędnych opracowań, które są konieczne do realizacji inwestycji w ramach zleconej kompleksowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy Termin wykonania zamówienia. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: a) projekt budowlany 7 miesięcy od dnia zawarcia umowy b) całego zadania wraz z odbiorem końcowym 9 miesięcy od dnia zawarcia umowy 11.4 Do obowiązków Wykonawcy należy: 1. pozyskanie od właściwych jednostek w imieniu Zamawiającego warunków podłączeniowych w zakresie poboru wody, energii elektrycznej, gazu, obsługi telekomunikacyjnej oraz zrzutu ścieków sanitarnych, 2. uzgadnianie z Zamawiającym w formie pisemnej rozwiązań funkcjonalnych, użytkowych i technicznych, technologii budowy i standardu wykończenia i wyposażenia, 4

5 3. złożenie oświadczenia o kompletności dokumentacji w rozumieniu ustaleń niniejszej umowy i celu, któremu ma służyć wraz z wykazem przekazanej dokumentacji, 4. złożenie oświadczeń przez Wykonawcę i sprawdzających dokumentację, o sporządzeniu projektów budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 12. NADZÓR AUTORSKI Wykonawca zobowiązany jest do sprawowania nadzoru autorskiego zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo Budowlane. Zapłata za pobyt na budowie nastąpi tylko w przypadku wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego. Sprawowanie nadzoru autorskiego nastąpi na podstawie oddzielnej umowy zawartej na czas realizacji inwestycji. 13. WARUNKI ODBIORU ROBÓT I ROZLICZENIA Rozliczenie odbywać się będzie następująco: - 40% wartości opracowania po przekazaniu projektu budowlanego - 60% wartości opracowania po uzyskaniu pozwolenia na budowę oraz podpisaniu protokołu odbioru końcowego 5

ZAKRES RZECZOWY ZAMÓWIENIA Zał. Nr 6

ZAKRES RZECZOWY ZAMÓWIENIA Zał. Nr 6 I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Opracowanie dokumentacji projektowej, zawierającej: projekt koncepcyjny wielobranżowy, projekt budowlany, projekt wykonawczy, oraz opracowanie

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Powiat Opolski ul. 1 Maja 29, 45-068 Opole NIP 754-30-23-121 ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający: Powiat Opolski ul. 1 Maja 29, 45-068 Opole NIP 754-30-23-121 ZAPYTANIE OFERTOWE Opole, dnia 08.08.2014 r. AG. 2512.45.2014.NM-Z Zamawiający: Powiat Opolski ul. 1 Maja 29, 45-068 Opole NIP 754-30-23-121 ZAPYTANIE OFERTOWE I. Postanowienia ogólne W związku z faktem, iż wartość niniejszego

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 9 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/jmikrut/appdata/local/microsoft/windows/temporary%20internet%...

Strona 1 z 9 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/jmikrut/appdata/local/microsoft/windows/temporary%20internet%... Strona 1 z 9 Borne Sulinowo: Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowokosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę oraz pełnienie wielobranżowego nadzoru autorskiego dla zadania

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) 1 Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn: Budowa nowej bazy PGK Sp. z o.o. w Barlinku na działce ewidencyjnej

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia 1/6 Załącznik Nr 2 DO SIWZ Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: 1. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla inwestycji pn. Budowa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Załącznik nr 1 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Zaprojektuj i wybuduj - rozbudowa, przebudowa obiektu budowlanego Komendy Powiatowej Policji w Gostyninie Adres inwestycji: ul. 3-go

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 8 do SIWZ/zał. nr 1 do umowy nr AR/U/./14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dla zadania pod nazwą: Wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania Remont wraz z przebudową

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 15.05.2015. Zamawiający Fundacja Instytut Studiów Wschodnich ul. Solec 85 00-382 Warszawa. Przedmiot zapytania ofertowego:

Warszawa, 15.05.2015. Zamawiający Fundacja Instytut Studiów Wschodnich ul. Solec 85 00-382 Warszawa. Przedmiot zapytania ofertowego: Zamawiający Fundacja Instytut Studiów Wschodnich ul. Solec 85 00-382 Warszawa Warszawa, 15.05.2015 Przedmiot zapytania ofertowego: Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej Budynku Centrum Biegacza.

Bardziej szczegółowo

http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=349453&rok=2010-1... Page 1 of 10

http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=349453&rok=2010-1... Page 1 of 10 Page 1 of 10 Chęciny: Budowa nowoczesnego i funkcjonalnego kompleksu sportoworekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Chęcinach Numer ogłoszenia: 349453-2010; data zamieszczenia: 06.12.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Program użytkowy i wytyczne projektowe dla inwestycji Rozbudowa zasobów eksperymentalnych i terapeutycznych Centrum Cyklotronowego Bronowice

Program użytkowy i wytyczne projektowe dla inwestycji Rozbudowa zasobów eksperymentalnych i terapeutycznych Centrum Cyklotronowego Bronowice 1 Załącznik nr 1 opis przedmiotu zamówienia Program użytkowy i wytyczne projektowe dla inwestycji Rozbudowa zasobów eksperymentalnych i terapeutycznych Centrum Cyklotronowego Bronowice Przedmiotem inwestycji

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno-użytkowy

Program funkcjonalno-użytkowy NAZWA ZADANIA: Program funkcjonalno-użytkowy Zaprojektowanie i budowa hali namiotowo-magazynowej do całorocznej eksploatacji z lokalizacją w ternie otwartym PLL S.A. LOKALIZACJA OBIEKTÓW: Działka 1761

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Opracowanie dokumentacji projektowej dla następujących zadań:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Opracowanie dokumentacji projektowej dla następujących zadań: ZAŁĄCZNIK NR do Zapytania ofertowego (OPZ) Opracowanie dokumentacji projektowej dla następujących zadań:. Zadanie Przedłużenie ul. Pięknej na wysokości ul. Kcyńskiej w Bydgoszczy. 2. Zadanie 2 Przebudowa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UśYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UśYTKOWY Załącznik 8 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UśYTKOWY Zamawiający: Gmina MIASTO SZCZECIN Adres: Plac Armii Krajowej 1 70-456 Szczecin Nazwa zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Opracowanie: Nazwa zamówienia: Inwestor Opracował: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Budowa w systemie zaprojektuj i zbuduj budynku hali produkcyjno magazynowej z częścią socjalno biurową, z instalacjami wewnętrznymi,

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH CPV 45.11.27.21-5, 45.10.00.00-8,, 71.32.00.00-7 SPIS ZAWARTOŚCI

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH CPV 45.11.27.21-5, 45.10.00.00-8,, 71.32.00.00-7 SPIS ZAWARTOŚCI Załącznik nr 9 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZAMÓWIENIE Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę - pola golfowego 9- dołkowego przy ul. Śląskiej w Gorzowie Wlkp.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

PROGRAM. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: ZAŁĄCZNIK NR 9 PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Budowa Regionalnego Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania Adres obiektu budowlanego: Dobrzechów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Załącznik nr 4 Nazwa zamówienia: Projekt remontu i termomodernizacji obiektów Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 3 Adres obiektu budowlanego: Warszawa, ul. Włościańskiej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 9 do SIWZ Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Spis treści 1 Nazwa zamówienia 2 Podstawowe informacje o zadaniu inwestycyjnym 3 Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Zał. nr 1 do zapytania ofertowego Opis przedmiotu zamówienia 1. Część opisowa 1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Projektu budowlanego i wykonawczego remontu kapitalnego

Bardziej szczegółowo

METRYKA OPRACOWANIA. 48-340 GŁUCHOŁAZY, REJON UL. KOŚCIUSZKI dz. nr: 132/19;1332/7;133

METRYKA OPRACOWANIA. 48-340 GŁUCHOŁAZY, REJON UL. KOŚCIUSZKI dz. nr: 132/19;1332/7;133 METRYKA OPRACOWANIA NAZWA ZADANIA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY BUDOWY KOMPLEKSU REKREACYJNEGO NAD BIAŁKĄ W GŁUCHOŁAZACH POMIĘDZY UL. KOŚCIUSZKI I OPOLSKĄ, OBEJMUJĄCEGO:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Załącznik do SIWZ nr PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu ul. 11-go Listopada 37/59 26-600 Radom 2. Nazwa zamówienia:

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU KONKURSU

SPIS TREŚCI SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU KONKURSU 2 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ORGANIZATOR KONKURSU 2. FORMA I RODZAJ KONKURSU 3. PRZEDMIOT, CEL I ZADANIE KONKURSU 4. UCZESTNICY KONKURSU ROZDZIAŁ II. TRYB PRZEPROWADZENIA KONKURSU

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Załącznik do SIWZ nr PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu ul. 11-go Listopada 37/59 26-600 Radom 2. Nazwa zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ 1 Załącznik nr 7 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.: Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Gdyni dla potrzeb przedszkola, w technologii modułowej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM INWESTYCJI. nazwa zadania: ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU DLA POTRZEB MUZEUM WOJSK LĄDOWYCH W BYDGOSZCZY

PROGRAM INWESTYCJI. nazwa zadania: ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU DLA POTRZEB MUZEUM WOJSK LĄDOWYCH W BYDGOSZCZY ZATWIERDZAM..... Stanowisko, stopień, imię i nazwisko, podpis, pieczęć, data PROGRAM INWESTYCJI (sporządzony zgodnie z 6.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2.12.2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Słubicki-Starostwo Powiatowe, ul. Piłsudskiego 20, 69-100 Słubice, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Słubicki-Starostwo Powiatowe, ul. Piłsudskiego 20, 69-100 Słubice, woj. Page 1 of 10 Słubice: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNO - EKONOMICZNEJ NA ROZBUDOWĘ I PRZEBUDOWĘ OBIEKTÓW ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNO - ROLNICZYCH W SŁUBICACH NA POTRZEBY ZESPOŁU SZKÓŁ W RAMACH PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY URZĄD MIEJSKI W BYCZYNIE RYNEK 1 46 220 BYCZYNA PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Adaptacja budynków magazynowo produkcyjnych, oraz budynków gospodarczych, na Instytucję Otoczenia Biznesu Byczyński Inkubator

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kp.kalisz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kp.kalisz.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kp.kalisz.pl Kalisz: Adaptacja pomieszczeń hali przy Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych (NKJO)

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. 4 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie: programu inwestycji i programu funkcjonalno użytkowego dla zadania Dostosowanie pomieszczeń w budynku nr 7, garażu nr

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. Roboty budowlane polegające na wykonaniu modernizacji rowerowi w budynku H 4

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. Roboty budowlane polegające na wykonaniu modernizacji rowerowi w budynku H 4 Załącznik nr 1 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Roboty budowlane polegające na wykonaniu modernizacji rowerowi w budynku H 4 Kody CPV: 71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego, 45000000-7

Bardziej szczegółowo