Stanowisko KDPW wobec przystąpienia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Stanowisko KDPW wobec przystąpienia"

Transkrypt

1 Stanowisko KDPW wobec przystąpienia do systemu TARGET2-Securities 1. Cel opracowania KDPW przedstawia poniżej analizę trzech scenariuszy współpracy z platformą TARGET2- Securities: Scenariusz 1. Nieprzystąpienie KDPW do współpracy z platformą T2S w momencie jej uruchomienia, Scenariusz 2. Przystąpienie KDPW do współpracy z T2S w zakresie rozrachunku w EUR oraz rozrachunku transgranicznego FOP, Scenariusz 3. Przystąpienie KDPW do współpracy z T2S w zakresie rozrachunku w EUR i PLN. Analiza została przeprowadzona na bazie materiału pt. Analiza SWOT PLN jako waluta rozrachunku na T2S, opracowanego we współpracy pomiędzy NBP, KDPW oraz uczestnikami NUG_PL. Celem niniejszego opracowania jest: 1. przedstawienie uczestnikom NUG_PL wstępnego stanowiska KDPW wraz z analizą słabych i mocnych stron poszczególnych scenariuszy przystąpienia do systemu T2S 2. zebranie opinii uczestników NUG_PL dotyczących: a. oceny wstępnego stanowiska KDPW b. preferowanego przez uczestników scenariusza współpracy KDPW z T2S. 2. Uwarunkowania rozwoju rynku polskiego, niezależnie od przystąpienia KDPW do współpracy z T2S W ciągu najbliższych lat stopniowo będą eliminowane w Polsce istniejące dotychczas bariery dla bezpośredniego dostępu podmiotów zagranicznych do usług posttransakcyjnych, głównie ze względu na: oczekiwane wprowadzenie możliwości prowadzenia kont omnibus przez polskie banki oraz KDPW dla zagranicznych podmiotów (zmiany regulacji spodziewane pod koniec 2011 r.), umożliwienie uczestnictwa podmiotom zagranicznym w systemie płatniczym NBP (planowane wprowadzenie systemu SORBNET2 przez NBP w roku 2013). 1/10

2 Aktywne wejście podmiotów zagranicznych na rynek polski może spowodować zagrożenie utratą przez polskich pośredników części klientów, tj. zagranicznych pośredników, którzy wybiorą bezpośredni dostęp do KDPW poprzez konta omnibus i/lub bezpośredni dostęp do systemu rozrachunku pieniężnego w SORBNET2. Zwiększenie konkurencji w obsłudze inwestorów zagranicznych może prowadzić do obniżenia przychodów uzyskiwanych przez polskich pośredników ze świadczenia usług posttransakcyjnych na naszym rynku. Wprowadzenie dyrektywy regulującej świadczenie usług depozytowo-rozrachunkowych na terenie UE (tzw. Legislation on CSDs ) w 2013 r. może doprowadzić w długim okresie do zwiększonej konkurencji pomiędzy depozytami papierów wartościowych w Europie, ze względu na wprowadzenie możliwości świadczenia przez dowolny centralny depozyt państwa członkowskiego UE usług rozrachunkowo - depozytowych w dowolnym państwie członkowskim. Będzie to możliwe, w wyniku uzyskania licencji (paszportu) do świadczenia takich usług od właściwego regulatora krajowego. Ponadto projekt dyrektywy przewiduje możliwość rejestracji nowych emisji emitenta w dowolnym depozycie papierów wartościowych w UE, co zwiększy możliwości wyboru przez dużych emitentów tych depozytów, które zaoferują korzystniejsze warunki świadczenia usług. Wprowadzenie dyrektywy może doprowadzić do rozpoczęcia świadczenia usług depozytowo-rozrachunkowych w Polsce przez duże depozyty zagraniczne, co może wpłynąć na zmniejszenie liczby emisji rejestrowanych i obsługiwanych przez KDPW, jak również zmniejszenie liczby uczestników i liczby transakcji, których rozrachunek będzie prowadzony przez KDPW. Rynek polski podlega obecnie istotnym zmianom infrastrukturalnym zmierzającym do podniesienia jakości świadczonych usług transakcyjnych i posttransakcyjnych, takim jak uruchomienie izby rozliczeniowej KDPW_CCP (2011 r.), wdrożenie nowego systemu transakcyjnego przez GPW (2012 r.) oraz wprowadzenie funkcji rozliczania z nettingiem w papierach wartościowych. Ewolucja jakościowa, wspierana procesami zmian prawnych, organizacyjnych oraz technicznych ułatwiających dostęp podmiotów zagranicznych do rynku polskiego, w połączeniu ze spodziewaną wysoką atrakcyjnością makroekonomiczną Polski w długim okresie czasu oraz dużym udziałem polskich inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych w obrotach na GPW, będzie sprzyjać napływowi inwestorów zagranicznych i wzrostowi obrotów na rynku polskim. Dodatkowym czynnikiem sprzyjającym umiędzynaradawianiu rynku polskiego będzie wprowadzenie Euro jako waluty narodowej w Polsce. Obecnie nie jest znana data wejścia Polski do strefy Euro. Prawdopodobnie nastąpi ono kilka lat po uruchomieniu operacyjnym platformy T2S w 2015 r. Wprowadzenie Euro spowoduje zniesienie ryzyka kursowego oraz umożliwi dokonywanie krajowego rozrachunku pieniężnego poprzez platformę TARGET2, co spowoduje pełne otwarcie polskiego rynku na konkurencję zagraniczną i potencjalne zwiększenie zainteresowania zagranicznych podmiotów działaniem na polskim rynku kapitałowym. 2/10

3 Utrzymująca się w średnim okresie względna atrakcyjność rynku polskiego spowodowana względami makroekonomicznymi, rosnącą kapitalizacją, płynnością rynku oraz likwidacją barier prawnych i infrastrukturalnych zwiększy zagrożenie zainteresowania ze strony zagranicznych instytucji infrastrukturalnych świadczeniem usług transakcyjnych i posttransakcyjnych na rynku polskim. Może ono wystąpić ze strony zagranicznych platform platform obrotu MTF, pan-europejskich CCP oraz zagranicznych depozytów papierów wartościowych. Zagrożenie to będzie rosło proporcjonalnie do wzrostu atrakcyjności rynku polskiego oraz eliminacji barier dostępu do naszego rynku. Najbardziej optymalną strategią dla krajowych instytucji infrastruktury rynku kapitałowego w obliczu rosnącej konkurencji w przyszłości będzie świadczenie przez nie usług na poziomie (zakres, jakość oraz cena) porównywalnym z usługami świadczonymi przez potencjalnych konkurentów w Polsce. 3. Ocena scenariuszy przystąpienia KDPW do współpracy z platformą T2S Inicjatywa T2S - o ile przystąpią do niej depozyty papierów wartościowych reprezentujące krytyczną masę rozrachunku w UE przyczyni się do standaryzacji usług rozrachunkowych w Europie oraz do zmian poziomu opłat za te usługi w handlu transgranicznym. Zjawiska te, z punktu widzenia Eurosystemu i Komisji Europejskiej, będą korzystne dla europejskich rynków kapitałowych, emitentów instrumentów finansowych oraz działających na tych rynkach inwestorów, ponieważ ułatwią dostęp i obniżą koszty rozrachunku transgranicznego. Przyczyni się to do poszerzania bazy potencjalnych inwestorów zagranicznych nabywających papiery wartościowe emitowane na rynkach lokalnych. W przypadku rynku polskiego, ze względu na jego rosnącą płynność i kapitalizację, może to oznaczać dalszy wzrost zainteresowania inwestorów zagranicznych papierami wartościowymi emitowanymi przez polskie podmioty (zgodne z obecną strategią rozwoju rynku realizowaną przez GPW), co przełożyć się może na obniżenie kosztu pozyskania kapitału i poprawę wyceny dużych i średnich spółek. Ponadto może się to okazać korzystne dla krajowych pośredników obsługujących polskich inwestorów, którzy będą zwiększać swoją aktywność na rynkach zagranicznych. Zyskają na tym również instytucje infrastruktury. Giełda i KDPW_CCP mogą oczekiwać wzrostu obrotów i liczby rozliczanych transakcji. Krajowy Depozyt może zyskać na wzroście liczby uczestników, dokonujących rozrachunku transakcji transgranicznych. Z drugiej strony T2S poprzez oferowane rozwiązania zwiększy otwarcie rynków lokalnych na konkurencję w obszarze usług transakcyjnych, rozliczeniowych i rozrachunkowych oraz przyczyni się jednocześnie do zwiększenia kosztów funkcjonowania depozytów papierów wartościowych. Dla KDPW istotne jest by zwiększone przychody związane ze wzrostem liczby rozliczanych transakcji mogły zrekompensować dodatkowe opłaty ponoszone na rzecz T2S za rozrachunek transakcji. 3/10

4 Poniżej przedstawiono ocenę KDPW różnych wariantów przystąpienia Krajowego Depozytu do współpracy z platformą T2S. 3.1 Scenariusz 1. Nieprzystąpienie KDPW do współpracy z platformą T2S w momencie jej uruchomienia Eurosystem zakłada, że jeżeli na platformę T2S wejdą takie depozyty jak Cleastream i Euroclear, to do inicjatywy tej przystąpią również pozostałe depozyty strefy Euro, ze względu na stosunkowo niski koszt rozrachunku transgranicznego oraz zniesienie barier dostępu do świadczenia usług rozrachunkowych na tych rynkach. Gdyby Eurosystemowi udało się zrealizować takie rozwiązania, to wszystkie kraje, które będą wstępowały w przyszłości do strefy Euro, będą poddane presji wejścia na platformę T2S, by nie ulec marginalizacji. Z tego względu zakłada się, że najpóźniejszym okresem wejścia KDPW na platformę T2S jest przystąpienie Polski do strefy euro w perspektywie najbliższych dziesięciu lat. Wstrzymanie się przez Krajowy Depozyt od przystąpienia do współpracy z platformą T2S od początku jej funkcjonowania, tj. od 2015 r. (z ewentualną opcją późniejszego podjęcia tej współpracy) rodzi pewne zagrożenia dla działalności KDPW w przyszłości. Wynikają one ze zmiany uwarunkowań technologicznych w Europie po 2015 r. Depozyty zagraniczne współpracujące z platformą T2S będą mogły świadczyć uczestnikom polskiego rynku kapitałowego usługi rozrachunku transgranicznego na warunkach konkurencyjnych wobec Krajowego Depozytu. Działania takie będą możliwe w przypadku uzyskania przez nie paszportu na świadczenie usług na rynku polskim, na mocy planowanej dyrektywy depozytowej. Depozyty te będą mogły zaoferować polskim uczestnikom możliwość świadczenia usług rozrachunku transgranicznego DvP na zagranicznych papierach wartościowych obsługiwanych przez platformę T2S, podczas gdy KDPW nie posiadałaby dostępu do takich usług. Stawiałoby to KDPW w niekorzystnej pozycji konkurencyjnej wobec tych depozytów w stosunku do polskich uczestników rynku kapitałowego. Rezygnacja ze współpracy z platformą T2S od początku jej funkcjonowania wyłączy Krajowy Depozyt z wpływu na jej kształtowanie, co może utrudniać podjęcie współpracy z tą platformą w późniejszym okresie. Na platformie T2S pojawią się depozyty zagraniczne, które mogą rozszerzyć swoje usługi o prowadzenie kont i rozrachunek polskich ISINów w walutach dopuszczonych do rozrachunku na T2S, wykorzystując dane referencyjne o polskich ISINach od wyznaczonego depozytu na T2S do pełnienia funkcji tzw. Securities Maintaining Entity (SME). Po wejściu KDPW na platformę T2S w późniejszym okresie, Krajowy Depozyt może mieć trudności z pozyskaniem nowych uczestników, ponieważ depozyty te nie będą skłonne do przeniesienia swoich kont założonych wcześniej na T2S dla polskich ISINów do KDPW. Pozostawanie KDPW poza platformą T2S w przypadku, gdy duża liczba depozytów europejskich, w tym depozyty z regionu, podejmie działania operacyjne w tym systemie, może 4/10

5 relatywnie obniżyć znaczenie i pozycję rynku polskiego dla inwestorów zagranicznych oraz dużych polskich i zagranicznych emitentów w przyszłości. Istnieje zagrożenie, że coraz większy strumień pieniędzy inwestorów zagranicznych będzie kierowany na rynki znajdujące się na platformie T2S kosztem rynków, które nie przystąpiły do tej inicjatywy harmonizacyjnej. W takiej sytuacji duzi polscy emitenci mogli by być bardziej zainteresowani notowaniem na giełdach zagranicznych. Mogłaby też spaść atrakcyjność rynku polskiego dla spółek zagranicznych notowaniem na GPW. Zmniejszyłoby to szanse na udaną realizację strategii regionalnej polskiego rynku w obecnym jej kształcie, zmierzającej do utworzenia w Polsce centrum regionalnego z dużym udziałem inwestorów zagranicznych oraz spółek z regionu. Opóźnianie wejścia na platformę T2S oznacza utrzymywanie starych metod rozrachunku transgranicznego. W przypadku KDPW oznacza to utratę szansy na rozwój tego rozrachunku do czasu przyjęcia Euro. W związku z tym i wobec nieuchronności zmian dokonujących się na rynku europejskim, zarówno w sferze legislacyjnej jak i technologicznej, wstrzymanie się KDPW od współpracy z platformą T2S także biorąc pod uwagę wskazane powyżej niekorzystne uwarunkowania - wydaje się być nieuzasadnione ze względów strategicznych. 3.2 Przystąpienie KDPW do współpracy z platformą T2S Z dużym prawdopodobieństwem można założyć, że w terminie planowanego uruchomienia platformy T2S (rok 2014/2015) Polska będzie pozostawała poza strefą Euro. Należy zatem rozważyć dwa warianty zakresu ewentualnej współpracy KDPW z platformą T2S: udostępnienie rozrachunku w EUR na platformie T2S i transgranicznego rozrachunku Free of Payment (rozrachunek krajowy FOP oraz DvP w PLN realizowany poza platformą T2S); udostępnienie do rozrachunku w EUR i w PLN na T2S na skutek wprowadzenia PLN przez NBP jako waluty rozrachunku na T2S, wraz z produkcyjnym uruchomieniem T2S. Niezależnie od wyboru wariantu współpracy KDPW z T2S, przyniesie ona Depozytowi następujące korzyści: łatwość technicznego utworzenia oraz obsługi połączenia operacyjnego z dowolnym zagranicznym depozytem papierów wartościowych współpracującym z T2S; obniżenie kosztu obsługi połączeń operacyjnych z zagranicznymi depozytami w zakresie rozrachunku, co będzie stanowić wsparcie GPW w realizacji strategii regionalnej notowania spółek zagranicznych; możliwość korzystania z pozytywnych efektów standaryzacji europejskiego systemu rozrachunkowego i infrastruktury rynków kapitałowych w obszarze: komunikatów do rozrachunku transakcji, kalendarza dnia rozrachunkowego, systemu zabezpieczeń operacji banków centralnych, itp.; 5/10

6 wykorzystanie know-how wypracowanego w ramach projektu T2S do lepszego dostosowania się do zmian wynikających z wdrażania europejskich inicjatyw legislacyjnych i harmonizacyjnych; aktywny udział przedstawicieli KDPW w ciałach doradczych i zarządzających platformą, co ułatwi Depozytowi pozyskiwanie know-how w zakresie wprowadzanych zmian i odpowiednio wczesne dostosowywanie własnego modelu biznesowego. Dla KDPW decyzja o przystąpieniu do współpracy z T2S wiąże się jednak z koniecznością poniesienia znaczących kosztów związanych z dostosowaniem systemu kdpw_stream do współdziałania z tą platformą i reorganizacji sposobu działania. Jest to jednak cena nieuchronnie postępującej integracji europejskiej, którą muszą ponieść wszystkie depozyty, które wejdą na tą platformę. Należy też pamiętać, że KDPW jako użytkownik platformy T2S będzie mieć ograniczony wpływ na jej rozwój, na kontrolę działania tego systemu oraz będzie ponosić bieżące koszty korzystania z oferowanych przez nią usług. Inicjatywa Eurosystemu związana z uruchomieniem platformy T2S jest spójna z działaniami Komisji Europejskiej zmierzającymi do eliminacji barier Giovanniniego. Zmieni ona niewątpliwie krajobraz infrastruktury rozrachunkowej rynku kapitałowego w Europie, prowadząc do zaostrzenia konkurencji pomiędzy depozytami papierów wartościowych, pomiędzy bankami powierniczymi oraz pomiędzy depozytami i bankami powierniczymi. Ze względu na jej znaczący wpływ na zmianę otoczenia, odpowiednie wczesne przystąpienie KDPW do tej inicjatywy daje mu szansę na dostosowanie się do zmieniających się uwarunkowań zewnętrznych. Szansa ta jest jednak związana z wieloma zagrożeniami i ryzykami, które należy szczegółowo przeanalizować Scenariusz 2. Przystąpienie KDPW do współpracy zt2s w zakresie rozrachunku w EUR oraz rozrachunku transgranicznego FOP Uwarunkowania dla KDPW Realizacja scenariusza 2 oznacza pozostawienie rozrachunku lokalnych transakcji w PLN oraz krajowego rozrachunku FoP w dotychczasowym systemie kdpw_stream oraz korzystanie z platformy T2S dla realizacji rozrachunku krajowego i transgranicznego w EUR oraz transgranicznego rozrachunku FOP. Wybranie tego wariantu umożliwi jednak KDPW przygotowanie się do współpracy z platformą T2S w zakresie rozrachunku krajowego po wprowadzeni EUR w Polsce bez konieczności ponoszenia istotnych dodatkowych nakładów inwestycyjnych, ze względu na wcześniejsze dostosowanie systemu kdpw_stream do platformy T2S. Jednocześnie wariant ten pozwoli KDPW na utrzymanie przychodów na niezmienionym poziomie bez konieczności ponoszenia na rzecz T2S opłat za rozrachunek polskich papierów 6/10

7 wartościowych i kosztów komunikowania się z tą platformą. Umożliwi to Krajowemu Depozytowi wykorzystanie zgromadzonych środków na rozwój nowych usług, w tym między innymi w zakresie obsługi operacji na papierach wartościowych i obsługi realizacji zobowiązań emitentów. Ponadto uczestnictwo KDPW w T2S bez udostępnienia rozrachunku w PLN zmniejszy dystans Krajowego Depozytu wobec depozytów zagranicznych działających w systemie T2S w zakresie korzystania z linków operacyjnych typu FOP z innymi depozytami, w stosunku do sytuacji gdyby KDPW pozostawał poza tą platformą. KDPW nie będzie mieć jednak możliwości dokonywania rozrachunku DvP na papierach zagranicznych dopuszczonych do rozrachunku na T2S w Euro i innych walutach obcych ze względu na brak możliwości rozrachunku polskich instrumentów w PLN na T2S (zasada równego traktowania depozytów) Uwarunkowania dla uczestników KDPW Przystąpienie do współpracy z T2S w zakresie rozrachunku w EUR i transgranicznego rozrachunku FOP daje szansę rynkowi polskiemu na podjęcie działań dostosowujących do wzmożonej konkurencji w dłuższym okresie czasu, tj. do czasu wprowadzenia w Polsce waluty Euro. Będzie to wiązać się z koniecznością wprowadzenia trudnych zmian restrukturyzacyjnych oraz przeorientowania modeli biznesowych uczestników i instytucji infrastruktury stosownie do zmian zachodzących w otoczeniu zewnętrznym. Brak bezpośredniej presji konkurencyjnej stwarza jednak ryzyko opóźnienia wprowadzania trudnych zmian w organizacjach, poprawiających ich pozycje rynkową Scenariusz 3. Przystąpienie KDPW do współpracy T2S w zakresie rozrachunku w EUR i PLN Włączenie PLN do rozrachunku na T2S, dzięki ułatwieniu i obniżeniu kosztu rozrachunku transgranicznego, wynikającemu ze standaryzacji rozwiązań T2S oraz ze skrócenia łańcucha pośredników w rozrachunku transgranicznym, będzie sprzyjać zwiększeniu zainteresowania inwestorów zagranicznych akcjami emitowanymi w Polsce. Powinno to korzystnie wpłynąć na zwiększenie obrotów na rynku polskim, zmniejszenie spreadów transakcyjnych oraz na obniżenie kosztu pozyskiwania kapitałów przez spółki. Głównymi beneficjentami wprowadzenia PLN na T2S będą niewątpliwie inwestorzy działający w skali międzynarodowej, polscy emitenci oraz globalne banki inwestycyjne i globalni depozytariusze Uwarunkowania dla KDPW Wprowadzenie PLN do rozrachunku na T2S pozwoliłoby KDPW na bezpośrednie wprowadzenie docelowego rozwiązania systemowego, bez konieczności stosowania i ponoszenia kosztów 7/10

8 rozwiązań przejściowych jakim byłoby utrzymywanie odrębnych systemów rozrachunkowych dla instrumentów notowanych w PLN (kdpw_stream) i w EUR (T2S). Korzystając z usług T2S, KDPW ponosiłby na jego rzecz takie same opłaty za dokonywanie rozrachunku transgranicznego DvP jak inne depozyty europejskie. Krajowy Depozyt korzystałby w tym przypadku z efektu skali wypracowanego przez duże depozyty papierów wartościowych. Ponadto KDPW uzyskałby możliwość świadczenia nowych usług rozrachunku transgranicznego dla polskich inwestorów działających na rynkach zagranicznych, konkurując z globalnymi bankami depozytariuszami. Krajowe banki powiernicze oraz biura maklerskie mogłyby korzystać z rozrachunku transakcji na rynkach obsługiwanych w ramach T2S za pośrednictwem KDPW. Działanie takie byłoby uzależnione od strategii grupy kapitałowej, w ramach której funkcjonuje depozytariusz lub dom maklerski oraz od jego powiązań biznesowych. Jednocześnie KDPW musiałby się liczyć z ewentualnym wzrostem kosztów rozrachunku krajowego wynikającym z konieczności ponoszenia dodatkowych opłat na rzecz T2S związanych z usługami realizowanymi przez tą platformę oraz kosztami korzystania z infrastruktury komunikacyjnej. Mogłoby to doprowadzić do pogorszenia wyniku finansowego spółki. Miałoby to miejsce w przypadku braku możliwości zrekompensowania wyższych kosztów zwiększonymi przychodami finansowymi grupy kapitałowej KDPW wynikającymi ze wzrostu liczby transakcji zawieranych przez zagranicznych inwestorów na GPW i rozliczanych w KDPW_CCP. Warunkiem osiągnięcia tego wzrostu będzie utrzymanie wzrostu gospodarczego Polski na poziomie wyższym niż krajów Europy Zachodniej oraz utrzymanie przez GPW i KDPW_CCP dominującego udziału w zawieraniu i rozliczaniu transakcji na polskich akcjach (uniknięcie migracji obrotów z GPW na zagraniczne platformy). Nie można jednak wykluczyć negatywnego scenariusza rozwoju sytuacji dla polskich instytucji infrastrukturalnych. T2S usunie bowiem jedną z istotniejszych barier związaną z wysokimi kosztami rozrachunku transgranicznego na rynku europejskim. Zyskają na tym głównie rynki, których infrastruktura transakcyjno-rozliczeniowo-depozytowa jest konkurencyjna pod względem jakości świadczonych usług (np. rozwinięte usługi w zakresie obsługi operacji na papierach wartościowych i obsługi zobowiązań emitentów) oraz wysokości opłat. W sytuacji gdyby GPW i KDPW_CCP nie udało się utrzymać dominującej pozycji w obrocie i rozliczaniu transakcji na polskich papierach wartościowych w Europie, wejście KDPW na T2S mogłoby sprzyjać migracji obrotu na zagraniczne platformy transakcyjne (MTF), a co za tym idzie przeniesieniu tej części rozliczeń do pan-europejskich CCP. W przypadku oceny przez KDPW i GPW możliwości zaistnienia takiego scenariusza, pomimo specyfiki naszego rynku, należałoby rozważyć wstrzymanie się z wprowadzeniem PLN na platformę T2S do czasu osiągnięcia przez GPW i KDPW_CCP konkurencyjnego poziomu usług i opłat. Czynnik ten wydaje się kluczowy z punktu widzenia rozstrzygnięcia opłacalności wejścia KDPW na platformę T2S. 8/10

9 Uwarunkowania dla uczestników O ile przystąpienie KDPW do rozrachunku na platformie T2S z walutą krajową może być korzystne dla inwestorów, emitentów i, w sprzyjających okolicznościach, dla KDPW_CCP i GPW (w przypadku możliwości utrzymana wiodącej pozycji Giełdy w obrocie na polskich spółkach w Europie), oraz mniej korzystne (ze względu na ponoszone opłaty na rzecz T2S) dla Krajowego Depozytu, to w przypadku uczestników KDPW ocena sytuacji wydaje się być niejednoznaczna. Zostały zidentyfikowane następujące związane z wprowadzeniem polskiej waluty do rozrachunku na T2S: zagrożenia dla uczestników Krajowego Depozytu ograniczenie zakresu działania polskich oddziałów globalnych depozytariuszy wybierających bezpośredni dostęp do T2S (ryzyko przeniesienia rozrachunku do centrali) do obsługi zdarzeń korporacyjnych dla polskich papierów oraz doradztwa podatkowego (zmiana profilu obsługi lokalnych oddziałów z local agent na service agent); konieczność konkurowania polskich oddziałów globalnych depozytariuszy z KDPW w zakresie świadczenia polskim uczestnikom rynku kapitałowego usług związanych z rozrachunkiem transgranicznym; zwiększenie presji konkurencyjnej w postaci obniżania opłat za realizację usług depozytoworozrachunkowych na polskim rynku kapitałowym, co może przyśpieszyć konsolidację wśród polskich uczestników (będącą częściowo wynikiem wprowadzenia kont omnibus oraz bezpośredniego dostępu podmiotów zagranicznych do systemu SORBNET2); zmniejszenie liczby pośredników w transgranicznym rozrachunku papierami wartościowymi. Należy zwrócić uwagę, że platforma T2S stwarza dogodne warunki rozwoju dla dużych podmiotów, które w swojej strategii posiadają silny element działalności transgranicznej. Jednak biorąc pod uwagę obecny etap rozwoju polskiego rynku kapitałowego oraz jego specyfikę wydaje się, że liczba takich uczestników może być niewielka. Usunięcie barier dostępu do rynku i otwarcie go na większe uczestnictwo ze strony dużych, międzynarodowych podmiotów spowoduje zniesienie pewnych cech rynku lokalnego, które do tej pory chroniły go przed negatywnymi skutkami globalizacji, takich jak lokalna stabilność i bezpieczeństwo, związane z organicznym wzrostem gospodarki. Brak właściwego przygotowania rynku do funkcjonowania w nowych warunkach konkurencyjnych może skutkować zaburzeniami w jego funkcjonowaniu. 4. Wstępne stanowisko KDPW wobec współpracy z platformą T2S Z przeprowadzonej przez KDPW analizy wynika, że działania Komisji Europejskiej w zakresie zmian regulacji dotyczących rozrachunku transakcji, jak również planowane wdrożenie przez Eurosystem platformy TARGET2-Securities w 2015 r. są inicjatywami, które w sposób nieuchronny doprowadzą do integracji, harmonizacji oraz konsolidacji podmiotów działających na europejskich rynkach kapitałowych, w wyniku zniesienia barier regulacyjnych, technologicznych oraz ograniczeń związanych z dostępem do tych rynków. 9/10

10 Zdaniem Krajowego Depozytu, najbardziej racjonalnym z biznesowego punktu widzenia modelem współpracy z platformą T2S jest scenariusz 2, tj. przystąpienie do T2S od początku jego funkcjonowania, tj. w 2015 r. Przedmiotem uczestnictwa na platformie T2S mógłby być krajowy i transgraniczny rozrachunek DvP w EUR oraz transgraniczny rozrachunek Free of Payment (FOP). Rozrachunek transakcji w PLN odbywałby się nadal w systemie kdpw_stream. Powyższy model uczestnictwa, spełniałby wymagania oraz obecne potrzeby polskiego rynku na obecnym etapie jego rozwoju w zakresie podwyższenia sprawności działania oraz obniżenia kosztów obsługi połączeń operacyjnych z depozytami zagranicznymi. Umożliwiłby również aktywny udział Krajowego Depozytu w rozwoju i harmonizacji europejskiej infrastruktury rozrachunkowej ułatwiając adaptację do zachodzących zmian w konkurencyjnym środowisku. Z drugiej strony, biorąc pod uwagę obecny poziom rozwoju rynku polskiego oraz jego możliwości adaptacyjne do zwiększonej konkurencji po roku 2015, utrzymanie rozrachunku DvP w polskim złotym poza T2S do czasu wprowadzenia w Polsce waluty euro dałoby czas rynkowi polskiemu na niezbędne dostosowanie biznesowe do zmieniających się uwarunkowań zewnętrznych. Proponowany przez KDPW model uczestnictwa umożliwiłby utrzymanie zalet prowadzenia lokalnego systemu rozrachunku dla transakcji krajowych w PLN w połączeniu z rozrachunkiem na platformie T2S w Euro oraz transgranicznego rozrachunku FOP. W przypadku przesuwania w czasie decyzji o wprowadzeniu Euro w Polsce, KDPW zastrzega sobie prawo, dokonania powtórnej analizy zasadności udostępnienia PLN do rozrachunku na platformie T2S. 5. Oczekiwania KDPW wobec uczestników rynku Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami z NBP, KDPW powinien podjąć decyzję o zakresie współpracy z T2S do końca marca br. Biorąc pod uwagę przedstawione powyżej wstępne stanowisko Depozytu, jak również załączoną analizę SWOT opracowaną w ramach spotkań grupy NUG_PL, KDPW pragnie podjąć ostateczną decyzję o zakresie współpracy z T2S po zapoznaniu się z pisemnymi opiniami uczestników NUG_PL, reprezentowanych przez: Radę Banków Depozytariuszy, Izbę Domów Maklerskich, Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o przekazanie Państwa opinii na temat przedstawionego stanowiska KDPW oraz preferowanego przez Państwa modelu uczestnictwa KDPW w T2S. 10/10

PLN jako waluta rozrachunku na platformie T2S analiza SWOT

PLN jako waluta rozrachunku na platformie T2S analiza SWOT PLN jako waluta rozrachunku na platformie T2S analiza SWOT 1. Przewidywane uwarunkowania związane z funkcjonowaniem rynku polskiego w 2015r., niezależne od przystąpienia KDPW do inicjatywy T2S Zmiany regulacyjne

Bardziej szczegółowo

Współmenedżerowie Oferty Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. Bank Handlowy w Warszawie S.A. Bank Polska Kasa Opieki S.A. UniCredit CAIB Poland S.A.

Współmenedżerowie Oferty Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. Bank Handlowy w Warszawie S.A. Bank Polska Kasa Opieki S.A. UniCredit CAIB Poland S.A. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Oferta do 750.000 obligacji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 100 zł każda oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie 1.700.000 obligacji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KONKLUZJE, ZADANIA

SPRAWOZDANIE KONKLUZJE, ZADANIA SPRAWOZDANIE KONKLUZJE, ZADANIA I Część Kongresu Gospodarki Elektronicznej Wpływ instytucji finansowych na rozwój gospodarki elektronicznej 21 marzec 2006 Kongres rozpoczął się przemówieniem p. Krzysztofa

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY Niniejszy Dokument Informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tym dokumentem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez

Bardziej szczegółowo

Ukraińskie spółki na GPW w Warszawie: stan obecny i perspektywy

Ukraińskie spółki na GPW w Warszawie: stan obecny i perspektywy Ukraińskie spółki na GPW w Warszawie: stan obecny i perspektywy Raport analityczny vol. 1, nr 1 pod redakcją Pawła Perza 1 ukrainskie_spolki.indb 1 2011-08-25 09:48:57 Opracowanie wydawnicze: Zespół Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

Uwagi GK KDPW do Zielonej Księgi Tworzenie Unii Rynków Kapitałowych

Uwagi GK KDPW do Zielonej Księgi Tworzenie Unii Rynków Kapitałowych Uwagi GK KDPW do Zielonej Księgi Tworzenie Unii Rynków Kapitałowych 1 1. Uwagi ogólne GK KDPW pragnie wyrazić poparcie dla inicjatywy tworzenia Unii Rynków Kapitałowych, jako przedsięwzięcia, którego głównym

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Blue Ocean Media S.A. za okres od 01/01/2013 do 31/12/2013

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Blue Ocean Media S.A. za okres od 01/01/2013 do 31/12/2013 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Blue Ocean Media S.A. za okres od 01/01/2013 do 31/12/2013 Warszawa 30 maja 2014 r. I. Informacje ogólne Firma: Blue Ocean Media S.A. Forma prawna: Spółka Akcyjna Siedziba: Warszawa

Bardziej szczegółowo

Projekt EUROPEJSKI KONGRES FINANSOWY dla zrównoważonego rozwoju rynku kapitałowego w Polsce

Projekt EUROPEJSKI KONGRES FINANSOWY dla zrównoważonego rozwoju rynku kapitałowego w Polsce Projekt EUROPEJSKI KONGRES FINANSOWY dla zrównoważonego rozwoju rynku kapitałowego w Polsce Projekt Europejski Kongres Finansowy dla zrównoważonego rozwoju rynku kapitałowego w Polsce Wstęp Prawidłowe

Bardziej szczegółowo

PORADNIK INWESTORA. Jak inwestowaæ w Unii Europejskiej. Marta Majcher Piotr Maziarek

PORADNIK INWESTORA. Jak inwestowaæ w Unii Europejskiej. Marta Majcher Piotr Maziarek PORADNIK INWESTORA Jak inwestowaæ w Unii Europejskiej Marta Majcher Piotr Maziarek Warszawa 2005 Broszura została wydana w celach edukacyjnych. Informacje w niej zawarte mają charakter ogólny. Publikacja

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok Warszawa, luty 2014 r. Spis treści 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O GIEŁDZIE... 3 1.1 GŁÓWNE DANE DOTYCZĄCE RYNKÓW PROWADZONYCH PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności IPOPEMA Securities S.A. oraz Grupy Kapitałowej IPOPEMA Securities S.A. w roku 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności IPOPEMA Securities S.A. oraz Grupy Kapitałowej IPOPEMA Securities S.A. w roku 2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności IPOPEMA Securities S.A. oraz Grupy Kapitałowej IPOPEMA Securities S.A. w roku 2014 Warszawa, dnia 20 marca 2015 roku Spis treści 1. Informacje podstawowe... 3 2. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w I połowie 2007 roku SPIS TREŚCI

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w I połowie 2007 roku SPIS TREŚCI SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU HANDLOWEGO W WARSZAWIE S..A.. W I PÓŁROCZU 2007 ROKU WRZESIEŃ 2007 SPIS TREŚCI I. GOSPODARKA POLSKA W I POŁOWIE 2007 ROKU... 3 1. GŁÓWNE TENDENCJE MAKROEKONOMICZNE...3

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY DOKUMENT INFORMACYJNY DOMENOMANIA.PL S.A. Dokument Informacyjny został sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A i B do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny MPL Verbum S.A. z siedzibą: ul. Szelągowska 45A, 61-626 Poznań

Dokument Informacyjny MPL Verbum S.A. z siedzibą: ul. Szelągowska 45A, 61-626 Poznań Dokument Informacyjny MPL Verbum S.A. z siedzibą: ul. Szelągowska 45A, 61-626 Poznań sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B, akcji serii C oraz praw do akcji serii C do obrotu na rynku NewConnect

Bardziej szczegółowo

Vivid Games Spółka Akcyjna DOKUMENT INFORMACYJNY

Vivid Games Spółka Akcyjna DOKUMENT INFORMACYJNY Vivid Games Spółka Akcyjna DOKUMENT INFORMACYJNY Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A i B oraz praw do akcji serii B (PDA serii B) do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny

Bardziej szczegółowo

Vivid Games Spółka Akcyjna DOKUMENT INFORMACYJNY

Vivid Games Spółka Akcyjna DOKUMENT INFORMACYJNY Vivid Games Spółka Akcyjna DOKUMENT INFORMACYJNY Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A i B oraz praw do akcji serii B (PDA serii B) do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny Blirt Spółka Akcyjna

Dokument Informacyjny Blirt Spółka Akcyjna Dokument Informacyjny Blirt Spółka Akcyjna Niniejszy Dokument Informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B1 i C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie Zarządu z działalności IPOPEMA Securities S.A. oraz jej Grupy Kapitałowej w I półroczu 2015 roku

Półroczne sprawozdanie Zarządu z działalności IPOPEMA Securities S.A. oraz jej Grupy Kapitałowej w I półroczu 2015 roku Półroczne sprawozdanie Zarządu z działalności IPOPEMA Securities S.A. oraz jej Grupy Kapitałowej w I półroczu 2015 roku Warszawa, dnia 20 sierpnia 2015 roku Spis treści CZĘŚĆ I 1. Wynik finansowy... 3

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju. Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. na lata 2011-2013. Marzec 2011 r.

Strategia rozwoju. Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. na lata 2011-2013. Marzec 2011 r. Strategia rozwoju Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. na lata 2011-2013 Marzec 2011 r. SPIS TREŚCI 1. Wstęp oraz filary perspektywy strategicznej Banku... 7 2. Informacje o Banku BPS S.A...11 2.1. Usytuowanie

Bardziej szczegółowo

GRUPA MASTERLEASE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2014

GRUPA MASTERLEASE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2014 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA ZA ROK 2014 LIST PREZESA Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, Z przyjemnością oddaję w Państwa ręce Raport Roczny Grupy Masterlease, w którym zamieściliśmy

Bardziej szczegółowo

meritu3?. Lrir 8.000 sztuk Obligacji Podporządkowanych Serii C na okaziciela o wartości nominalnej 10.000 PLN każda

meritu3?. Lrir 8.000 sztuk Obligacji Podporządkowanych Serii C na okaziciela o wartości nominalnej 10.000 PLN każda meritu3?. Lrir 8.000 sztuk Obligacji Podporządkowanych Serii C na okaziciela o wartości nominalnej 10.000 PLN każda o oprocentowaniu zmiennym, półrocznym okresie odsetkowym i 8-letnim okresie wykupu Emitent:

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Zmiany wprowadzane do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi w większości są konsekwencją konieczności implementacji do polskiego porządku prawnego przepisów

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY. Blue Ocean Media S.A. z siedzibą w Warszawie

DOKUMENT INFORMACYJNY. Blue Ocean Media S.A. z siedzibą w Warszawie DOKUMENT INFORMACYJNY Blue Ocean Media S.A. z siedzibą w Warszawie sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A i akcji serii B do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system

Bardziej szczegółowo

KDPW_CCP to dopiero początek

KDPW_CCP to dopiero początek Izba rozliczeniowa KDPW_CCP KDPW_CCP to dopiero początek 1 lipca 2011 r. nastąpi przekazanie przez Krajowy Depozyt spółce KDPW_CCP zadań dotyczących prowadzenia rozliczeń transakcji zawieranych na rynku

Bardziej szczegółowo

PLAN STABILNOŚCI I ROZWOJU WZMOCNIENIE GOSPODARKI POLSKI WOBEC ŚWIATOWEGO KRYZYSU FINANSOWEGO

PLAN STABILNOŚCI I ROZWOJU WZMOCNIENIE GOSPODARKI POLSKI WOBEC ŚWIATOWEGO KRYZYSU FINANSOWEGO PLAN STABILNOŚCI I ROZWOJU WZMOCNIENIE GOSPODARKI POLSKI WOBEC ŚWIATOWEGO KRYZYSU FINANSOWEGO 1. Wprowadzenie...3 2. Realizowane działania...5 2.1. Zapewnienie stabilności finansów publicznych...5 2.2.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I połowie 2005 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I połowie 2005 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I połowie 2005 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I poł. 2005 roku

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny RELIGA DEVELOPMENT S.A.

Dokument Informacyjny RELIGA DEVELOPMENT S.A. Dokument Informacyjny RELIGA DEVELOPMENT S.A. z siedzibą we Wrocławiu sporządzone na potrzeby wprowadzenia akcji serii C i D oraz praw do akcji serii C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny

Bardziej szczegółowo

Niniejsza elektroniczna wersja Prospektu publikowana jest jedynie w celach informacyjnych.

Niniejsza elektroniczna wersja Prospektu publikowana jest jedynie w celach informacyjnych. Niniejsza elektroniczna wersja Prospektu publikowana jest jedynie w celach informacyjnych. Prospekt w formie drukowanej jest dost pny w siedzibie Emitenta w Warszawie, ul. Kopernika 36/40; w Centrum Informacyjnym

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W 2013 ROKU WARSZAWA, MARZEC 2014 SPIS TREŚCI PODSUMOWANIE WYNIKÓW GRUPY BOŚ S.A. W 2013 R.... 4 I. CZYNNIKI I ZDARZENIA

Bardziej szczegółowo