Stanowisko KDPW wobec przystąpienia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Stanowisko KDPW wobec przystąpienia"

Transkrypt

1 Stanowisko KDPW wobec przystąpienia do systemu TARGET2-Securities 1. Cel opracowania KDPW przedstawia poniżej analizę trzech scenariuszy współpracy z platformą TARGET2- Securities: Scenariusz 1. Nieprzystąpienie KDPW do współpracy z platformą T2S w momencie jej uruchomienia, Scenariusz 2. Przystąpienie KDPW do współpracy z T2S w zakresie rozrachunku w EUR oraz rozrachunku transgranicznego FOP, Scenariusz 3. Przystąpienie KDPW do współpracy z T2S w zakresie rozrachunku w EUR i PLN. Analiza została przeprowadzona na bazie materiału pt. Analiza SWOT PLN jako waluta rozrachunku na T2S, opracowanego we współpracy pomiędzy NBP, KDPW oraz uczestnikami NUG_PL. Celem niniejszego opracowania jest: 1. przedstawienie uczestnikom NUG_PL wstępnego stanowiska KDPW wraz z analizą słabych i mocnych stron poszczególnych scenariuszy przystąpienia do systemu T2S 2. zebranie opinii uczestników NUG_PL dotyczących: a. oceny wstępnego stanowiska KDPW b. preferowanego przez uczestników scenariusza współpracy KDPW z T2S. 2. Uwarunkowania rozwoju rynku polskiego, niezależnie od przystąpienia KDPW do współpracy z T2S W ciągu najbliższych lat stopniowo będą eliminowane w Polsce istniejące dotychczas bariery dla bezpośredniego dostępu podmiotów zagranicznych do usług posttransakcyjnych, głównie ze względu na: oczekiwane wprowadzenie możliwości prowadzenia kont omnibus przez polskie banki oraz KDPW dla zagranicznych podmiotów (zmiany regulacji spodziewane pod koniec 2011 r.), umożliwienie uczestnictwa podmiotom zagranicznym w systemie płatniczym NBP (planowane wprowadzenie systemu SORBNET2 przez NBP w roku 2013). 1/10

2 Aktywne wejście podmiotów zagranicznych na rynek polski może spowodować zagrożenie utratą przez polskich pośredników części klientów, tj. zagranicznych pośredników, którzy wybiorą bezpośredni dostęp do KDPW poprzez konta omnibus i/lub bezpośredni dostęp do systemu rozrachunku pieniężnego w SORBNET2. Zwiększenie konkurencji w obsłudze inwestorów zagranicznych może prowadzić do obniżenia przychodów uzyskiwanych przez polskich pośredników ze świadczenia usług posttransakcyjnych na naszym rynku. Wprowadzenie dyrektywy regulującej świadczenie usług depozytowo-rozrachunkowych na terenie UE (tzw. Legislation on CSDs ) w 2013 r. może doprowadzić w długim okresie do zwiększonej konkurencji pomiędzy depozytami papierów wartościowych w Europie, ze względu na wprowadzenie możliwości świadczenia przez dowolny centralny depozyt państwa członkowskiego UE usług rozrachunkowo - depozytowych w dowolnym państwie członkowskim. Będzie to możliwe, w wyniku uzyskania licencji (paszportu) do świadczenia takich usług od właściwego regulatora krajowego. Ponadto projekt dyrektywy przewiduje możliwość rejestracji nowych emisji emitenta w dowolnym depozycie papierów wartościowych w UE, co zwiększy możliwości wyboru przez dużych emitentów tych depozytów, które zaoferują korzystniejsze warunki świadczenia usług. Wprowadzenie dyrektywy może doprowadzić do rozpoczęcia świadczenia usług depozytowo-rozrachunkowych w Polsce przez duże depozyty zagraniczne, co może wpłynąć na zmniejszenie liczby emisji rejestrowanych i obsługiwanych przez KDPW, jak również zmniejszenie liczby uczestników i liczby transakcji, których rozrachunek będzie prowadzony przez KDPW. Rynek polski podlega obecnie istotnym zmianom infrastrukturalnym zmierzającym do podniesienia jakości świadczonych usług transakcyjnych i posttransakcyjnych, takim jak uruchomienie izby rozliczeniowej KDPW_CCP (2011 r.), wdrożenie nowego systemu transakcyjnego przez GPW (2012 r.) oraz wprowadzenie funkcji rozliczania z nettingiem w papierach wartościowych. Ewolucja jakościowa, wspierana procesami zmian prawnych, organizacyjnych oraz technicznych ułatwiających dostęp podmiotów zagranicznych do rynku polskiego, w połączeniu ze spodziewaną wysoką atrakcyjnością makroekonomiczną Polski w długim okresie czasu oraz dużym udziałem polskich inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych w obrotach na GPW, będzie sprzyjać napływowi inwestorów zagranicznych i wzrostowi obrotów na rynku polskim. Dodatkowym czynnikiem sprzyjającym umiędzynaradawianiu rynku polskiego będzie wprowadzenie Euro jako waluty narodowej w Polsce. Obecnie nie jest znana data wejścia Polski do strefy Euro. Prawdopodobnie nastąpi ono kilka lat po uruchomieniu operacyjnym platformy T2S w 2015 r. Wprowadzenie Euro spowoduje zniesienie ryzyka kursowego oraz umożliwi dokonywanie krajowego rozrachunku pieniężnego poprzez platformę TARGET2, co spowoduje pełne otwarcie polskiego rynku na konkurencję zagraniczną i potencjalne zwiększenie zainteresowania zagranicznych podmiotów działaniem na polskim rynku kapitałowym. 2/10

3 Utrzymująca się w średnim okresie względna atrakcyjność rynku polskiego spowodowana względami makroekonomicznymi, rosnącą kapitalizacją, płynnością rynku oraz likwidacją barier prawnych i infrastrukturalnych zwiększy zagrożenie zainteresowania ze strony zagranicznych instytucji infrastrukturalnych świadczeniem usług transakcyjnych i posttransakcyjnych na rynku polskim. Może ono wystąpić ze strony zagranicznych platform platform obrotu MTF, pan-europejskich CCP oraz zagranicznych depozytów papierów wartościowych. Zagrożenie to będzie rosło proporcjonalnie do wzrostu atrakcyjności rynku polskiego oraz eliminacji barier dostępu do naszego rynku. Najbardziej optymalną strategią dla krajowych instytucji infrastruktury rynku kapitałowego w obliczu rosnącej konkurencji w przyszłości będzie świadczenie przez nie usług na poziomie (zakres, jakość oraz cena) porównywalnym z usługami świadczonymi przez potencjalnych konkurentów w Polsce. 3. Ocena scenariuszy przystąpienia KDPW do współpracy z platformą T2S Inicjatywa T2S - o ile przystąpią do niej depozyty papierów wartościowych reprezentujące krytyczną masę rozrachunku w UE przyczyni się do standaryzacji usług rozrachunkowych w Europie oraz do zmian poziomu opłat za te usługi w handlu transgranicznym. Zjawiska te, z punktu widzenia Eurosystemu i Komisji Europejskiej, będą korzystne dla europejskich rynków kapitałowych, emitentów instrumentów finansowych oraz działających na tych rynkach inwestorów, ponieważ ułatwią dostęp i obniżą koszty rozrachunku transgranicznego. Przyczyni się to do poszerzania bazy potencjalnych inwestorów zagranicznych nabywających papiery wartościowe emitowane na rynkach lokalnych. W przypadku rynku polskiego, ze względu na jego rosnącą płynność i kapitalizację, może to oznaczać dalszy wzrost zainteresowania inwestorów zagranicznych papierami wartościowymi emitowanymi przez polskie podmioty (zgodne z obecną strategią rozwoju rynku realizowaną przez GPW), co przełożyć się może na obniżenie kosztu pozyskania kapitału i poprawę wyceny dużych i średnich spółek. Ponadto może się to okazać korzystne dla krajowych pośredników obsługujących polskich inwestorów, którzy będą zwiększać swoją aktywność na rynkach zagranicznych. Zyskają na tym również instytucje infrastruktury. Giełda i KDPW_CCP mogą oczekiwać wzrostu obrotów i liczby rozliczanych transakcji. Krajowy Depozyt może zyskać na wzroście liczby uczestników, dokonujących rozrachunku transakcji transgranicznych. Z drugiej strony T2S poprzez oferowane rozwiązania zwiększy otwarcie rynków lokalnych na konkurencję w obszarze usług transakcyjnych, rozliczeniowych i rozrachunkowych oraz przyczyni się jednocześnie do zwiększenia kosztów funkcjonowania depozytów papierów wartościowych. Dla KDPW istotne jest by zwiększone przychody związane ze wzrostem liczby rozliczanych transakcji mogły zrekompensować dodatkowe opłaty ponoszone na rzecz T2S za rozrachunek transakcji. 3/10

4 Poniżej przedstawiono ocenę KDPW różnych wariantów przystąpienia Krajowego Depozytu do współpracy z platformą T2S. 3.1 Scenariusz 1. Nieprzystąpienie KDPW do współpracy z platformą T2S w momencie jej uruchomienia Eurosystem zakłada, że jeżeli na platformę T2S wejdą takie depozyty jak Cleastream i Euroclear, to do inicjatywy tej przystąpią również pozostałe depozyty strefy Euro, ze względu na stosunkowo niski koszt rozrachunku transgranicznego oraz zniesienie barier dostępu do świadczenia usług rozrachunkowych na tych rynkach. Gdyby Eurosystemowi udało się zrealizować takie rozwiązania, to wszystkie kraje, które będą wstępowały w przyszłości do strefy Euro, będą poddane presji wejścia na platformę T2S, by nie ulec marginalizacji. Z tego względu zakłada się, że najpóźniejszym okresem wejścia KDPW na platformę T2S jest przystąpienie Polski do strefy euro w perspektywie najbliższych dziesięciu lat. Wstrzymanie się przez Krajowy Depozyt od przystąpienia do współpracy z platformą T2S od początku jej funkcjonowania, tj. od 2015 r. (z ewentualną opcją późniejszego podjęcia tej współpracy) rodzi pewne zagrożenia dla działalności KDPW w przyszłości. Wynikają one ze zmiany uwarunkowań technologicznych w Europie po 2015 r. Depozyty zagraniczne współpracujące z platformą T2S będą mogły świadczyć uczestnikom polskiego rynku kapitałowego usługi rozrachunku transgranicznego na warunkach konkurencyjnych wobec Krajowego Depozytu. Działania takie będą możliwe w przypadku uzyskania przez nie paszportu na świadczenie usług na rynku polskim, na mocy planowanej dyrektywy depozytowej. Depozyty te będą mogły zaoferować polskim uczestnikom możliwość świadczenia usług rozrachunku transgranicznego DvP na zagranicznych papierach wartościowych obsługiwanych przez platformę T2S, podczas gdy KDPW nie posiadałaby dostępu do takich usług. Stawiałoby to KDPW w niekorzystnej pozycji konkurencyjnej wobec tych depozytów w stosunku do polskich uczestników rynku kapitałowego. Rezygnacja ze współpracy z platformą T2S od początku jej funkcjonowania wyłączy Krajowy Depozyt z wpływu na jej kształtowanie, co może utrudniać podjęcie współpracy z tą platformą w późniejszym okresie. Na platformie T2S pojawią się depozyty zagraniczne, które mogą rozszerzyć swoje usługi o prowadzenie kont i rozrachunek polskich ISINów w walutach dopuszczonych do rozrachunku na T2S, wykorzystując dane referencyjne o polskich ISINach od wyznaczonego depozytu na T2S do pełnienia funkcji tzw. Securities Maintaining Entity (SME). Po wejściu KDPW na platformę T2S w późniejszym okresie, Krajowy Depozyt może mieć trudności z pozyskaniem nowych uczestników, ponieważ depozyty te nie będą skłonne do przeniesienia swoich kont założonych wcześniej na T2S dla polskich ISINów do KDPW. Pozostawanie KDPW poza platformą T2S w przypadku, gdy duża liczba depozytów europejskich, w tym depozyty z regionu, podejmie działania operacyjne w tym systemie, może 4/10

5 relatywnie obniżyć znaczenie i pozycję rynku polskiego dla inwestorów zagranicznych oraz dużych polskich i zagranicznych emitentów w przyszłości. Istnieje zagrożenie, że coraz większy strumień pieniędzy inwestorów zagranicznych będzie kierowany na rynki znajdujące się na platformie T2S kosztem rynków, które nie przystąpiły do tej inicjatywy harmonizacyjnej. W takiej sytuacji duzi polscy emitenci mogli by być bardziej zainteresowani notowaniem na giełdach zagranicznych. Mogłaby też spaść atrakcyjność rynku polskiego dla spółek zagranicznych notowaniem na GPW. Zmniejszyłoby to szanse na udaną realizację strategii regionalnej polskiego rynku w obecnym jej kształcie, zmierzającej do utworzenia w Polsce centrum regionalnego z dużym udziałem inwestorów zagranicznych oraz spółek z regionu. Opóźnianie wejścia na platformę T2S oznacza utrzymywanie starych metod rozrachunku transgranicznego. W przypadku KDPW oznacza to utratę szansy na rozwój tego rozrachunku do czasu przyjęcia Euro. W związku z tym i wobec nieuchronności zmian dokonujących się na rynku europejskim, zarówno w sferze legislacyjnej jak i technologicznej, wstrzymanie się KDPW od współpracy z platformą T2S także biorąc pod uwagę wskazane powyżej niekorzystne uwarunkowania - wydaje się być nieuzasadnione ze względów strategicznych. 3.2 Przystąpienie KDPW do współpracy z platformą T2S Z dużym prawdopodobieństwem można założyć, że w terminie planowanego uruchomienia platformy T2S (rok 2014/2015) Polska będzie pozostawała poza strefą Euro. Należy zatem rozważyć dwa warianty zakresu ewentualnej współpracy KDPW z platformą T2S: udostępnienie rozrachunku w EUR na platformie T2S i transgranicznego rozrachunku Free of Payment (rozrachunek krajowy FOP oraz DvP w PLN realizowany poza platformą T2S); udostępnienie do rozrachunku w EUR i w PLN na T2S na skutek wprowadzenia PLN przez NBP jako waluty rozrachunku na T2S, wraz z produkcyjnym uruchomieniem T2S. Niezależnie od wyboru wariantu współpracy KDPW z T2S, przyniesie ona Depozytowi następujące korzyści: łatwość technicznego utworzenia oraz obsługi połączenia operacyjnego z dowolnym zagranicznym depozytem papierów wartościowych współpracującym z T2S; obniżenie kosztu obsługi połączeń operacyjnych z zagranicznymi depozytami w zakresie rozrachunku, co będzie stanowić wsparcie GPW w realizacji strategii regionalnej notowania spółek zagranicznych; możliwość korzystania z pozytywnych efektów standaryzacji europejskiego systemu rozrachunkowego i infrastruktury rynków kapitałowych w obszarze: komunikatów do rozrachunku transakcji, kalendarza dnia rozrachunkowego, systemu zabezpieczeń operacji banków centralnych, itp.; 5/10

6 wykorzystanie know-how wypracowanego w ramach projektu T2S do lepszego dostosowania się do zmian wynikających z wdrażania europejskich inicjatyw legislacyjnych i harmonizacyjnych; aktywny udział przedstawicieli KDPW w ciałach doradczych i zarządzających platformą, co ułatwi Depozytowi pozyskiwanie know-how w zakresie wprowadzanych zmian i odpowiednio wczesne dostosowywanie własnego modelu biznesowego. Dla KDPW decyzja o przystąpieniu do współpracy z T2S wiąże się jednak z koniecznością poniesienia znaczących kosztów związanych z dostosowaniem systemu kdpw_stream do współdziałania z tą platformą i reorganizacji sposobu działania. Jest to jednak cena nieuchronnie postępującej integracji europejskiej, którą muszą ponieść wszystkie depozyty, które wejdą na tą platformę. Należy też pamiętać, że KDPW jako użytkownik platformy T2S będzie mieć ograniczony wpływ na jej rozwój, na kontrolę działania tego systemu oraz będzie ponosić bieżące koszty korzystania z oferowanych przez nią usług. Inicjatywa Eurosystemu związana z uruchomieniem platformy T2S jest spójna z działaniami Komisji Europejskiej zmierzającymi do eliminacji barier Giovanniniego. Zmieni ona niewątpliwie krajobraz infrastruktury rozrachunkowej rynku kapitałowego w Europie, prowadząc do zaostrzenia konkurencji pomiędzy depozytami papierów wartościowych, pomiędzy bankami powierniczymi oraz pomiędzy depozytami i bankami powierniczymi. Ze względu na jej znaczący wpływ na zmianę otoczenia, odpowiednie wczesne przystąpienie KDPW do tej inicjatywy daje mu szansę na dostosowanie się do zmieniających się uwarunkowań zewnętrznych. Szansa ta jest jednak związana z wieloma zagrożeniami i ryzykami, które należy szczegółowo przeanalizować Scenariusz 2. Przystąpienie KDPW do współpracy zt2s w zakresie rozrachunku w EUR oraz rozrachunku transgranicznego FOP Uwarunkowania dla KDPW Realizacja scenariusza 2 oznacza pozostawienie rozrachunku lokalnych transakcji w PLN oraz krajowego rozrachunku FoP w dotychczasowym systemie kdpw_stream oraz korzystanie z platformy T2S dla realizacji rozrachunku krajowego i transgranicznego w EUR oraz transgranicznego rozrachunku FOP. Wybranie tego wariantu umożliwi jednak KDPW przygotowanie się do współpracy z platformą T2S w zakresie rozrachunku krajowego po wprowadzeni EUR w Polsce bez konieczności ponoszenia istotnych dodatkowych nakładów inwestycyjnych, ze względu na wcześniejsze dostosowanie systemu kdpw_stream do platformy T2S. Jednocześnie wariant ten pozwoli KDPW na utrzymanie przychodów na niezmienionym poziomie bez konieczności ponoszenia na rzecz T2S opłat za rozrachunek polskich papierów 6/10

7 wartościowych i kosztów komunikowania się z tą platformą. Umożliwi to Krajowemu Depozytowi wykorzystanie zgromadzonych środków na rozwój nowych usług, w tym między innymi w zakresie obsługi operacji na papierach wartościowych i obsługi realizacji zobowiązań emitentów. Ponadto uczestnictwo KDPW w T2S bez udostępnienia rozrachunku w PLN zmniejszy dystans Krajowego Depozytu wobec depozytów zagranicznych działających w systemie T2S w zakresie korzystania z linków operacyjnych typu FOP z innymi depozytami, w stosunku do sytuacji gdyby KDPW pozostawał poza tą platformą. KDPW nie będzie mieć jednak możliwości dokonywania rozrachunku DvP na papierach zagranicznych dopuszczonych do rozrachunku na T2S w Euro i innych walutach obcych ze względu na brak możliwości rozrachunku polskich instrumentów w PLN na T2S (zasada równego traktowania depozytów) Uwarunkowania dla uczestników KDPW Przystąpienie do współpracy z T2S w zakresie rozrachunku w EUR i transgranicznego rozrachunku FOP daje szansę rynkowi polskiemu na podjęcie działań dostosowujących do wzmożonej konkurencji w dłuższym okresie czasu, tj. do czasu wprowadzenia w Polsce waluty Euro. Będzie to wiązać się z koniecznością wprowadzenia trudnych zmian restrukturyzacyjnych oraz przeorientowania modeli biznesowych uczestników i instytucji infrastruktury stosownie do zmian zachodzących w otoczeniu zewnętrznym. Brak bezpośredniej presji konkurencyjnej stwarza jednak ryzyko opóźnienia wprowadzania trudnych zmian w organizacjach, poprawiających ich pozycje rynkową Scenariusz 3. Przystąpienie KDPW do współpracy T2S w zakresie rozrachunku w EUR i PLN Włączenie PLN do rozrachunku na T2S, dzięki ułatwieniu i obniżeniu kosztu rozrachunku transgranicznego, wynikającemu ze standaryzacji rozwiązań T2S oraz ze skrócenia łańcucha pośredników w rozrachunku transgranicznym, będzie sprzyjać zwiększeniu zainteresowania inwestorów zagranicznych akcjami emitowanymi w Polsce. Powinno to korzystnie wpłynąć na zwiększenie obrotów na rynku polskim, zmniejszenie spreadów transakcyjnych oraz na obniżenie kosztu pozyskiwania kapitałów przez spółki. Głównymi beneficjentami wprowadzenia PLN na T2S będą niewątpliwie inwestorzy działający w skali międzynarodowej, polscy emitenci oraz globalne banki inwestycyjne i globalni depozytariusze Uwarunkowania dla KDPW Wprowadzenie PLN do rozrachunku na T2S pozwoliłoby KDPW na bezpośrednie wprowadzenie docelowego rozwiązania systemowego, bez konieczności stosowania i ponoszenia kosztów 7/10

8 rozwiązań przejściowych jakim byłoby utrzymywanie odrębnych systemów rozrachunkowych dla instrumentów notowanych w PLN (kdpw_stream) i w EUR (T2S). Korzystając z usług T2S, KDPW ponosiłby na jego rzecz takie same opłaty za dokonywanie rozrachunku transgranicznego DvP jak inne depozyty europejskie. Krajowy Depozyt korzystałby w tym przypadku z efektu skali wypracowanego przez duże depozyty papierów wartościowych. Ponadto KDPW uzyskałby możliwość świadczenia nowych usług rozrachunku transgranicznego dla polskich inwestorów działających na rynkach zagranicznych, konkurując z globalnymi bankami depozytariuszami. Krajowe banki powiernicze oraz biura maklerskie mogłyby korzystać z rozrachunku transakcji na rynkach obsługiwanych w ramach T2S za pośrednictwem KDPW. Działanie takie byłoby uzależnione od strategii grupy kapitałowej, w ramach której funkcjonuje depozytariusz lub dom maklerski oraz od jego powiązań biznesowych. Jednocześnie KDPW musiałby się liczyć z ewentualnym wzrostem kosztów rozrachunku krajowego wynikającym z konieczności ponoszenia dodatkowych opłat na rzecz T2S związanych z usługami realizowanymi przez tą platformę oraz kosztami korzystania z infrastruktury komunikacyjnej. Mogłoby to doprowadzić do pogorszenia wyniku finansowego spółki. Miałoby to miejsce w przypadku braku możliwości zrekompensowania wyższych kosztów zwiększonymi przychodami finansowymi grupy kapitałowej KDPW wynikającymi ze wzrostu liczby transakcji zawieranych przez zagranicznych inwestorów na GPW i rozliczanych w KDPW_CCP. Warunkiem osiągnięcia tego wzrostu będzie utrzymanie wzrostu gospodarczego Polski na poziomie wyższym niż krajów Europy Zachodniej oraz utrzymanie przez GPW i KDPW_CCP dominującego udziału w zawieraniu i rozliczaniu transakcji na polskich akcjach (uniknięcie migracji obrotów z GPW na zagraniczne platformy). Nie można jednak wykluczyć negatywnego scenariusza rozwoju sytuacji dla polskich instytucji infrastrukturalnych. T2S usunie bowiem jedną z istotniejszych barier związaną z wysokimi kosztami rozrachunku transgranicznego na rynku europejskim. Zyskają na tym głównie rynki, których infrastruktura transakcyjno-rozliczeniowo-depozytowa jest konkurencyjna pod względem jakości świadczonych usług (np. rozwinięte usługi w zakresie obsługi operacji na papierach wartościowych i obsługi zobowiązań emitentów) oraz wysokości opłat. W sytuacji gdyby GPW i KDPW_CCP nie udało się utrzymać dominującej pozycji w obrocie i rozliczaniu transakcji na polskich papierach wartościowych w Europie, wejście KDPW na T2S mogłoby sprzyjać migracji obrotu na zagraniczne platformy transakcyjne (MTF), a co za tym idzie przeniesieniu tej części rozliczeń do pan-europejskich CCP. W przypadku oceny przez KDPW i GPW możliwości zaistnienia takiego scenariusza, pomimo specyfiki naszego rynku, należałoby rozważyć wstrzymanie się z wprowadzeniem PLN na platformę T2S do czasu osiągnięcia przez GPW i KDPW_CCP konkurencyjnego poziomu usług i opłat. Czynnik ten wydaje się kluczowy z punktu widzenia rozstrzygnięcia opłacalności wejścia KDPW na platformę T2S. 8/10

9 Uwarunkowania dla uczestników O ile przystąpienie KDPW do rozrachunku na platformie T2S z walutą krajową może być korzystne dla inwestorów, emitentów i, w sprzyjających okolicznościach, dla KDPW_CCP i GPW (w przypadku możliwości utrzymana wiodącej pozycji Giełdy w obrocie na polskich spółkach w Europie), oraz mniej korzystne (ze względu na ponoszone opłaty na rzecz T2S) dla Krajowego Depozytu, to w przypadku uczestników KDPW ocena sytuacji wydaje się być niejednoznaczna. Zostały zidentyfikowane następujące związane z wprowadzeniem polskiej waluty do rozrachunku na T2S: zagrożenia dla uczestników Krajowego Depozytu ograniczenie zakresu działania polskich oddziałów globalnych depozytariuszy wybierających bezpośredni dostęp do T2S (ryzyko przeniesienia rozrachunku do centrali) do obsługi zdarzeń korporacyjnych dla polskich papierów oraz doradztwa podatkowego (zmiana profilu obsługi lokalnych oddziałów z local agent na service agent); konieczność konkurowania polskich oddziałów globalnych depozytariuszy z KDPW w zakresie świadczenia polskim uczestnikom rynku kapitałowego usług związanych z rozrachunkiem transgranicznym; zwiększenie presji konkurencyjnej w postaci obniżania opłat za realizację usług depozytoworozrachunkowych na polskim rynku kapitałowym, co może przyśpieszyć konsolidację wśród polskich uczestników (będącą częściowo wynikiem wprowadzenia kont omnibus oraz bezpośredniego dostępu podmiotów zagranicznych do systemu SORBNET2); zmniejszenie liczby pośredników w transgranicznym rozrachunku papierami wartościowymi. Należy zwrócić uwagę, że platforma T2S stwarza dogodne warunki rozwoju dla dużych podmiotów, które w swojej strategii posiadają silny element działalności transgranicznej. Jednak biorąc pod uwagę obecny etap rozwoju polskiego rynku kapitałowego oraz jego specyfikę wydaje się, że liczba takich uczestników może być niewielka. Usunięcie barier dostępu do rynku i otwarcie go na większe uczestnictwo ze strony dużych, międzynarodowych podmiotów spowoduje zniesienie pewnych cech rynku lokalnego, które do tej pory chroniły go przed negatywnymi skutkami globalizacji, takich jak lokalna stabilność i bezpieczeństwo, związane z organicznym wzrostem gospodarki. Brak właściwego przygotowania rynku do funkcjonowania w nowych warunkach konkurencyjnych może skutkować zaburzeniami w jego funkcjonowaniu. 4. Wstępne stanowisko KDPW wobec współpracy z platformą T2S Z przeprowadzonej przez KDPW analizy wynika, że działania Komisji Europejskiej w zakresie zmian regulacji dotyczących rozrachunku transakcji, jak również planowane wdrożenie przez Eurosystem platformy TARGET2-Securities w 2015 r. są inicjatywami, które w sposób nieuchronny doprowadzą do integracji, harmonizacji oraz konsolidacji podmiotów działających na europejskich rynkach kapitałowych, w wyniku zniesienia barier regulacyjnych, technologicznych oraz ograniczeń związanych z dostępem do tych rynków. 9/10

10 Zdaniem Krajowego Depozytu, najbardziej racjonalnym z biznesowego punktu widzenia modelem współpracy z platformą T2S jest scenariusz 2, tj. przystąpienie do T2S od początku jego funkcjonowania, tj. w 2015 r. Przedmiotem uczestnictwa na platformie T2S mógłby być krajowy i transgraniczny rozrachunek DvP w EUR oraz transgraniczny rozrachunek Free of Payment (FOP). Rozrachunek transakcji w PLN odbywałby się nadal w systemie kdpw_stream. Powyższy model uczestnictwa, spełniałby wymagania oraz obecne potrzeby polskiego rynku na obecnym etapie jego rozwoju w zakresie podwyższenia sprawności działania oraz obniżenia kosztów obsługi połączeń operacyjnych z depozytami zagranicznymi. Umożliwiłby również aktywny udział Krajowego Depozytu w rozwoju i harmonizacji europejskiej infrastruktury rozrachunkowej ułatwiając adaptację do zachodzących zmian w konkurencyjnym środowisku. Z drugiej strony, biorąc pod uwagę obecny poziom rozwoju rynku polskiego oraz jego możliwości adaptacyjne do zwiększonej konkurencji po roku 2015, utrzymanie rozrachunku DvP w polskim złotym poza T2S do czasu wprowadzenia w Polsce waluty euro dałoby czas rynkowi polskiemu na niezbędne dostosowanie biznesowe do zmieniających się uwarunkowań zewnętrznych. Proponowany przez KDPW model uczestnictwa umożliwiłby utrzymanie zalet prowadzenia lokalnego systemu rozrachunku dla transakcji krajowych w PLN w połączeniu z rozrachunkiem na platformie T2S w Euro oraz transgranicznego rozrachunku FOP. W przypadku przesuwania w czasie decyzji o wprowadzeniu Euro w Polsce, KDPW zastrzega sobie prawo, dokonania powtórnej analizy zasadności udostępnienia PLN do rozrachunku na platformie T2S. 5. Oczekiwania KDPW wobec uczestników rynku Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami z NBP, KDPW powinien podjąć decyzję o zakresie współpracy z T2S do końca marca br. Biorąc pod uwagę przedstawione powyżej wstępne stanowisko Depozytu, jak również załączoną analizę SWOT opracowaną w ramach spotkań grupy NUG_PL, KDPW pragnie podjąć ostateczną decyzję o zakresie współpracy z T2S po zapoznaniu się z pisemnymi opiniami uczestników NUG_PL, reprezentowanych przez: Radę Banków Depozytariuszy, Izbę Domów Maklerskich, Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o przekazanie Państwa opinii na temat przedstawionego stanowiska KDPW oraz preferowanego przez Państwa modelu uczestnictwa KDPW w T2S. 10/10

Prezes Zarządu KDPW. Warszawa, 9 stycznia 2012 r.

Prezes Zarządu KDPW. Warszawa, 9 stycznia 2012 r. Strategia KDPW na lata 2010 2013. 2013 dr Iwona Sroka Prezes Zarządu KDPW Warszawa, 9 stycznia 2012 r. Horyzont czasowy Strategia KDPW na lata 2010 2013 2013 została przyjęta przez Radę Nadzorczą Spółki

Bardziej szczegółowo

PLN jako waluta rozrachunku na platformie T2S analiza SWOT

PLN jako waluta rozrachunku na platformie T2S analiza SWOT PLN jako waluta rozrachunku na platformie T2S analiza SWOT 1. Przewidywane uwarunkowania związane z funkcjonowaniem rynku polskiego w 2015r., niezależne od przystąpienia KDPW do inicjatywy T2S Zmiany regulacyjne

Bardziej szczegółowo

Rola KDPW na polskim rynku kapitałowym. 28 sierpnia 2012

Rola KDPW na polskim rynku kapitałowym. 28 sierpnia 2012 Rola KDPW na polskim rynku kapitałowym 28 sierpnia 2012 KDPW - Centralny depozyt papierów wartościowych Główne zadania: Deponowanie i rejestracja instrumentów finansowych Rozliczenie i rozrachunek instrumentów

Bardziej szczegółowo

KDPW_CCP cele zadania, korzyści dla rynku

KDPW_CCP cele zadania, korzyści dla rynku Izba rozliczeniowa KDPW_CCP KDPW_CCP cele zadania, korzyści dla rynku 1 lipca 2011 r. nastąpi przekazanie przez Krajowy Depozyt spółce KDPW_CCP zadań dotyczących prowadzenia rozliczeń transakcji zawieranych

Bardziej szczegółowo

KDPW_CCP to dopiero początek

KDPW_CCP to dopiero początek Izba rozliczeniowa KDPW_CCP KDPW_CCP to dopiero początek 1 lipca 2011 r. nastąpi przekazanie przez Krajowy Depozyt spółce KDPW_CCP zadań dotyczących prowadzenia rozliczeń transakcji zawieranych na rynku

Bardziej szczegółowo

Instytucje rynku kapitałowego

Instytucje rynku kapitałowego Instytucje rynku kapitałowego Współczesny, regulowany rynek kapitałowy nie mógłby istnieć bez instytucji, które zajmują się jego nadzorowaniem, zapewnieniem bezpieczeństwa obrotu, a także pośredniczeniem.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Prezydium Rady Banków Depozytariuszy w 2012 roku

Sprawozdanie z działalności Prezydium Rady Banków Depozytariuszy w 2012 roku Sprawozdanie z działalności Prezydium Rady Banków Depozytariuszy w 2012 roku W skład Rady Banków Depozytariuszy wchodziło na koniec 2012 roku 12 banków prowadzących rachunki papierów wartościowych. Rada

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne WNE UW Rynek kapitałowy

Studia niestacjonarne WNE UW Rynek kapitałowy Studia niestacjonarne WNE UW Rynek kapitałowy Architektura rynku kapitałowego w Polsce 10 października 2011 Założenia: Rynek kapitałowy to rynek funduszy średnio i długoterminowych Rynek kapitałowy składa

Bardziej szczegółowo

Propozycja zmiany modelu finansowania nadzoru nad rynkiem kapitałowym

Propozycja zmiany modelu finansowania nadzoru nad rynkiem kapitałowym Propozycja zmiany modelu finansowania nadzoru nad rynkiem kapitałowym I. Synteza W dyskusji o opłatach między Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) a domami maklerskimi pojawia się kwestia nierównego

Bardziej szczegółowo

Systemy rozliczeniowe: wczoraj, dziś, jutro. Adam Tochmański / Departament Systemu Płatniczego

Systemy rozliczeniowe: wczoraj, dziś, jutro. Adam Tochmański / Departament Systemu Płatniczego Adam Tochmański / Departament Systemu Płatniczego Agenda Rola Narodowego Banku Polskiego w procesie zmian w polskim systemie płatniczym Ewolucja polskich systemów płatności Systemy płatności w Polsce dziś

Bardziej szczegółowo

Rada odbyła w 2011 roku 3 posiedzenia. W roku 2011 działalność Rady koncentrowała się na następujących kwestiach:

Rada odbyła w 2011 roku 3 posiedzenia. W roku 2011 działalność Rady koncentrowała się na następujących kwestiach: Sprawozdanie z działalności Prezydium Rady Banków Depozytariuszy w 2011 roku W skład Rady Banków Depozytariuszy wchodziło na koniec 2011 roku 12 banków prowadzących rachunki papierów wartościowych. Rada

Bardziej szczegółowo

Strategia dla rynku kapitałowego w Polsce

Strategia dla rynku kapitałowego w Polsce Strategia dla rynku kapitałowego w Polsce Wyniki badania przeprowadzonego wśród Alumnów Fundacji im. Lesława A. Pagi Warszawa, 27 stycznia 2015 r. www.paga.org.pl facebook.com/fundacjapagi Spis treści

Bardziej szczegółowo

Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ

Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ 1 Wpływ polityki pieniężnej na obszar makro i wyceny funduszy obligacji Polityka pieniężna kluczowym narzędziem w walce z recesją Utrzymująca się duża podaż taniego

Bardziej szczegółowo

and everything s cleared

and everything s cleared and everything s cleared and everything s cleared KDPW_CCP to nowoczesna izba rozliczeniowa. Prowadzi rozliczenia transakcji z zastosowaniem szeregu mechanizmów, które pozwalają na systemowe obniżenie

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wstęp. ROZDZIAŁ 1. Istota i funkcje systemu finansowego Adam Dmowski

Spis treści: Wstęp. ROZDZIAŁ 1. Istota i funkcje systemu finansowego Adam Dmowski Rynki finansowe., Książka stanowi kontynuację rozważań nad problematyką zawartą we wcześniejszych publikacjach autorów: Podstawy finansów i bankowości oraz Finanse i bankowość wydanych odpowiednio w 2005

Bardziej szczegółowo

Vademecum Inwestora. Dom maklerski w relacjach z inwestorami. Warszawa, 28 sierpnia 2012 r.

Vademecum Inwestora. Dom maklerski w relacjach z inwestorami. Warszawa, 28 sierpnia 2012 r. Vademecum Inwestora Dom maklerski w relacjach z inwestorami Warszawa, 28 sierpnia 2012 r. Firma inwestycyjna Funkcja i rola jest zdefiniowana w Ustawie o obrocie instrumentami finansowymi W myśl art. 3

Bardziej szczegółowo

Dom Maklerski PKO Banku Polskiego Broker Roku 2014. Warszawa, luty 2015

Dom Maklerski PKO Banku Polskiego Broker Roku 2014. Warszawa, luty 2015 Dom Maklerski PKO Banku Polskiego Broker Roku 2014. Warszawa, luty jako wiodące biuro maklerskie w Polsce. 1 2 3 Działamy na rynku nieprzerwanie od 1991 roku Posiadamy ponad 1000 placówek na terenie całego

Bardziej szczegółowo

Mechanizm rozliczeń i rozrachunku walutowych instrumentów pochodnych

Mechanizm rozliczeń i rozrachunku walutowych instrumentów pochodnych Mechanizm rozliczeń i rozrachunku walutowych instrumentów pochodnych Wersja 2.4 październik 2014 r. Spis Treści 1 Harmonogram prac... 4 2 Założenia biznesowe... 4 3 Model rozliczeń... 6 3.1 Transakcje

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 marca 2015 r. Poz. 4. KOMUNIKAT Nr 169 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA DORADCÓW INWESTYCYJNYCH. z dnia 16 marca 2015 r.

Warszawa, dnia 27 marca 2015 r. Poz. 4. KOMUNIKAT Nr 169 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA DORADCÓW INWESTYCYJNYCH. z dnia 16 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 27 marca 2015 r. Poz. 4 KOMUNIKAT Nr 169 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA DORADCÓW INWESTYCYJNYCH z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie zakresu tematycznego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia. 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia. 2011 r. Projekt z dnia 1 czerwca 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia. 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych,

Bardziej szczegółowo

Ewolucja rynku obligacji korporacyjnych. Jacek A. Fotek 29 września 2014 r.

Ewolucja rynku obligacji korporacyjnych. Jacek A. Fotek 29 września 2014 r. Ewolucja rynku obligacji korporacyjnych Jacek A. Fotek 29 września 2014 r. Trendy i możliwości Perspektywa makroekonomiczna - wysoki potencjał wzrostu w Polsce Popyt na kapitał - Wzrost zapotrzebowania

Bardziej szczegółowo

Nowa strategia KDPW. Projekty dla rynku korzyści dla inwestorów. dr Iwona Sroka - Prezes Zarządu KDPW. Zakopane, 11 czerwca 2010 r.

Nowa strategia KDPW. Projekty dla rynku korzyści dla inwestorów. dr Iwona Sroka - Prezes Zarządu KDPW. Zakopane, 11 czerwca 2010 r. Nowa strategia KDPW Projekty dla rynku korzyści dla inwestorów dr Iwona Sroka - Prezes Zarządu KDPW Zakopane, 11 czerwca 2010 r. Obecne postrzeganie KDPW 1. Centralna instytucja odpowiedzialna za prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 106/10. Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 24 lutego 2010 r.

Uchwała Nr 106/10. Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 24 lutego 2010 r. Uchwała Nr 106/10 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 24 lutego 2010 r. 1 1. Na podstawie 2 ust. 1 i 4 oraz 5 ust. 2 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczania i rozrachunku transakcji zawartych na rynku TBSP, objętych systemem gwarantowania rozliczeń. Warszawa, 2 kwietnia 2014 r.

Zasady rozliczania i rozrachunku transakcji zawartych na rynku TBSP, objętych systemem gwarantowania rozliczeń. Warszawa, 2 kwietnia 2014 r. Zasady rozliczania i rozrachunku transakcji zawartych na rynku TBSP, objętych systemem gwarantowania rozliczeń Warszawa, 2 kwietnia 2014 r. Plan prezentacji Wprowadzenie Rozliczane instrumenty System rozliczeń

Bardziej szczegółowo

Wstęp Założenia do procesu nettingu Komunikaty udostępniane UR w trakcie rozliczeń rynku kasowego... 6

Wstęp Założenia do procesu nettingu Komunikaty udostępniane UR w trakcie rozliczeń rynku kasowego... 6 Załącznik do pisma nr CCP/ZW/338/2012 Wprowadzenie nettingu w papierach wartościowych do rozliczeń rynku kasowego Spis treści Wstęp... 1 1. Założenia do procesu nettingu... 3 2. Komunikaty udostępniane

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z prac za 2014 r. KGU (Krajowej Grupy Użytkowników) SORBNET 2

Sprawozdanie z prac za 2014 r. KGU (Krajowej Grupy Użytkowników) SORBNET 2 KGU (Krajowej Grupy Użytkowników) SORBNET 2 Zadania zespołu w 2014 r. 1. Wdrożenie zmian w obsłudze płatności obsługiwanych w systemie SORBNET2 ustalonych i zgłoszonych przez KGU i zaakceptowanych przez

Bardziej szczegółowo

Zmiana cyklu rozrachunkowego z T+3 na T+2

Zmiana cyklu rozrachunkowego z T+3 na T+2 Zmiana cyklu rozrachunkowego z T+3 na T+2 Od 6 października 2014 r. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych zmienia dotychczasowy cykl rozrachunkowy T+3 na cykl T+2. Zmiana cyklu rozrachunkowego dostosowuje

Bardziej szczegółowo

Zasady prowadzenia rozliczeń przez Izbę Rozliczeniową Giełd Towarowych S.A.

Zasady prowadzenia rozliczeń przez Izbę Rozliczeniową Giełd Towarowych S.A. Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych Rola banków w rozliczeniach prowadzonych przez IRGiT 3 Wrzesień 2009 Zasady prowadzenia rozliczeń przez Izbę Rozliczeniową Giełd Towarowych S.A. Instrumenty notowane

Bardziej szczegółowo

Wyniki Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ

Wyniki Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty

Bardziej szczegółowo

NEGOCJOWANE POŻYCZKI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

NEGOCJOWANE POŻYCZKI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH NEGOCJOWANE POŻYCZKI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Październik 2013 Wstęp System negocjowanych pożyczek papierów wartościowych jest organizowany przez KDPW we współpracy

Bardziej szczegółowo

Zmiany w ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.

Zmiany w ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. Poniżej znajduje się wykaz zmian prawnych wprowadzonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, które wprowadzają nowe zasady przeprowadzania transakcji krótkiej sprzedaży.

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat KDPW_CCP

Tabela Opłat KDPW_CCP Tabela Opłat KDPW_CCP (Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji) Opłaty pobierane od uczestników Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania i pobierania opłat 1. Opłata za uczestnictwo Opłata roczna

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DOTYCZĄCE IPOPEMA SECURITIES S.A. ORAZ ŚWIADCZONYCH USŁUG

INFORMACJE DOTYCZĄCE IPOPEMA SECURITIES S.A. ORAZ ŚWIADCZONYCH USŁUG Załącznik nr 1 do Procedury współpracy z Klientem INFORMACJE DOTYCZĄCE IPOPEMA SECURITIES S.A. ORAZ ŚWIADCZONYCH USŁUG Informacje dotyczące IPOPEMA Securities S.A. oraz świadczonych usług, przekazywane

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat - Załącznik nr 1 do Regulaminu KDPW. Opłaty pobierane od uczestników bezpośrednich KDPW

Tabela Opłat - Załącznik nr 1 do Regulaminu KDPW. Opłaty pobierane od uczestników bezpośrednich KDPW Tabela Opłat - Załącznik nr 1 do Regulaminu KDPW. Opłaty pobierane od uczestników bezpośrednich KDPW Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania i pobierania opłat I. OPŁATY DEPOZYTOWE 1. Opłata za otwarcie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 113/15 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 19 lutego 2015 r.

Uchwała Nr 113/15 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 19 lutego 2015 r. Uchwała Nr 113/15 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 1000/11 z dnia 7 listopada 2011 r. (z późn. zm.) w sprawie realizowania płatności

Bardziej szczegółowo

Rynek NewConnect Skuteczne źródło finansowania

Rynek NewConnect Skuteczne źródło finansowania Twój czas Twój Kapitał Gdańsk, 15 czerwca 2011 r. Rynek NewConnect Skuteczne źródło finansowania Maciej Richter Partner Zarządzający Grant Thornton Frąckowiak 2011 Grant Thornton Frąckowiak. Wszelkie prawa

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w 2008 roku 1

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w 2008 roku 1 Warszawa, 2009.06.19 Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w 2008 roku 1 W 2008 r. na wartość majątku i wyniki finansowe przedsiębiorstw maklerskich niekorzystny wpływ wywarły psychologiczne następstwa

Bardziej szczegółowo

CATALYST nowy rynek obligacji. Łódź, 3 grudnia 2009 r.

CATALYST nowy rynek obligacji. Łódź, 3 grudnia 2009 r. CATALYST nowy rynek obligacji Łódź, 3 grudnia 2009 r. 1 Wartość emisji jako % PKB 180,00% Wartość emisji papierów dłużnych wyemitowanych przez przedsiębiorstwa i instytucje finansowe jako % PKB 160,00%

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 18 sierpnia 2014 roku)

TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 18 sierpnia 2014 roku) TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 18 sierpnia 2014 roku) I. PODSTAWOWE INFORMACJE 1. Tabela opłat i prowizji Noble Securities S.A. informuje Klienta o kosztach i opłatach

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu 15-11-2010 1. Podstawowe informacje o Emitencie Nazwa WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA Siedziba ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie nettingu w papierach wartościowych do rozliczeń rynku kasowego

1. Wprowadzenie nettingu w papierach wartościowych do rozliczeń rynku kasowego SCP/ZW/1/2014 Warszawa, 30 stycznia 2014 r. Uczestnicy KDPW Uczestnicy KDPW_CCP Szanowni Państwo, w związku z zatwierdzeniem Planów Działalności KDPW i KDPW_CCP na 2014 rok (opiniowane wcześniej przez

Bardziej szczegółowo

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca 2013 r. (DFI/II/4034/31/15/U/2013/13-12/AG)

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca 2013 r. (DFI/II/4034/31/15/U/2013/13-12/AG) ANEKS NR 2 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C, D PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca

Bardziej szczegółowo

UTP nowy system transakcyjny na GPW nowe szanse dla wszystkich grup inwestorów

UTP nowy system transakcyjny na GPW nowe szanse dla wszystkich grup inwestorów UTP nowy system transakcyjny na GPW nowe szanse dla wszystkich grup inwestorów IT w instytucjach finansowych Leszno, 14 marca 2013 Co to jest UTP? System notujący opracowany i funkcjonujący w grupie NYSE

Bardziej szczegółowo

Uwagi GK KDPW do Zielonej Księgi Tworzenie Unii Rynków Kapitałowych

Uwagi GK KDPW do Zielonej Księgi Tworzenie Unii Rynków Kapitałowych Uwagi GK KDPW do Zielonej Księgi Tworzenie Unii Rynków Kapitałowych 1 1. Uwagi ogólne GK KDPW pragnie wyrazić poparcie dla inicjatywy tworzenia Unii Rynków Kapitałowych, jako przedsięwzięcia, którego głównym

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DOTYCZĄCE IPOPEMA SECURITIES S.A. ORAZ ŚWIADCZONYCH USŁUG

INFORMACJE DOTYCZĄCE IPOPEMA SECURITIES S.A. ORAZ ŚWIADCZONYCH USŁUG INFORMACJE DOTYCZĄCE IPOPEMA SECURITIES S.A. ORAZ ŚWIADCZONYCH USŁUG Informacje dotyczące IPOPEMA Securities S.A. oraz świadczonych usług, przekazywane klientowi na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 2013 Obszary działań CSR GPW RYNEK PRACOWNICY EDUKACJA ŚRODOWISKO -2- RYNEK cele i działania CEL I: Kreowanie i promowanie dobrych

Bardziej szczegółowo

NEW CONNECT INKUBATOR DLA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW. Beata Kacprzyk, GPW 14 lutego 2008

NEW CONNECT INKUBATOR DLA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW. Beata Kacprzyk, GPW 14 lutego 2008 NEW CONNECT INKUBATOR DLA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW Beata Kacprzyk, GPW 14 lutego 2008 2 POLSKI RYNEK KAPITAŁOWY - STRUKTURA Fundusze emerytalne Zakłady ubezpieczeń Fundusze inwestycyjne Domy maklerskie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6

Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6 DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6 TREŚĆ: Poz.: KOMUNIKATY KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA AGENTÓW FIRM INWESTYCYJNYCH: 27 Komunikat Nr 20 Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo

POLITYKA NAJLEPSZEJ REALIZACJI ZLECENIA ADMIRAL MARKETS UK LTD

POLITYKA NAJLEPSZEJ REALIZACJI ZLECENIA ADMIRAL MARKETS UK LTD POLITYKA NAJLEPSZEJ REALIZACJI ZLECENIA ADMIRAL MARKETS UK LTD 1. Zasady ogólne 1. 1. Niniejsze zasady Polityki Najlepszej Realizacji Zlecenia (zwane dalej Zasadami ) określą warunki i zasady, na podstawie

Bardziej szczegółowo

Opis Transakcji na Dłużnych Papierach Wartościowych

Opis Transakcji na Dłużnych Papierach Wartościowych Opis Transakcji na Dłużnych Papierach Wartościowych mbank.pl Spis treści 1. Definicje...3 2. Rachunki...3 3. Zawieranie Transakcji...3 4. Wykonywanie Transakcji...3 5. Niedostarczenie...4 6. Ogólny opis

Bardziej szczegółowo

NABYWANIE I ZBYWANIE INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ BANKI NA RYNKU

NABYWANIE I ZBYWANIE INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ BANKI NA RYNKU NABYWANIE I ZBYWANIE INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ BANKI NA RYNKU PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI MAKLERSKIEJ PRZEZ BANK / INSTYTUCJE KREDYTOWĄ WG USTAWY O OBROCIE FORMY UCZESTNICTWA BANKU/INSTYTUCJI KREDYTOWEJ

Bardziej szczegółowo

Bank centralny w SEPA

Bank centralny w SEPA Konferencja 2008 - ROK SEPA Warszawa, 31.03.2008 r. Bank centralny w SEPA Adam Tochmański Dyrektor Departamentu Systemu Płatniczego Narodowy Bank Polski Agenda SEPA z pozycji Eurosystemu SEPA z pozycji

Bardziej szczegółowo

Instrumenty strukturyzowane inwestycja na rynku kapitałowym w okresie kryzysu finansowego

Instrumenty strukturyzowane inwestycja na rynku kapitałowym w okresie kryzysu finansowego Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Witold Szczepaniak Instrumenty strukturyzowane inwestycja na rynku kapitałowym w okresie kryzysu finansowego Rynek

Bardziej szczegółowo

POLITYKA WYKONYWANIA ZLECEŃ PRZEZ DOM MAKLERSKI COPERNICUS SECURITIES S.A.

POLITYKA WYKONYWANIA ZLECEŃ PRZEZ DOM MAKLERSKI COPERNICUS SECURITIES S.A. POLITYKA WYKONYWANIA ZLECEŃ PRZEZ DOM MAKLERSKI COPERNICUS SECURITIES S.A. Copernicus Securities S.A. został zarejestrowany przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce

Rozwój systemu finansowego w Polsce Departament Systemu Finansowego Rozwój systemu finansowego w Polsce Warszawa 213 Struktura systemu finansowego (1) 2 Struktura aktywów systemu finansowego w Polsce w latach 25-VI 213 1 % 8 6 4 2 25 26

Bardziej szczegółowo

NEGOCJOWANA TERMINOWA TRANSAKCJA WYMIANY WALUT WYMIENIALNYCH WYKORZYSTYWANA JAKO ZABEZPIECZENIE PRZED WZROSTEM KURSÓW WALUTOWYCH

NEGOCJOWANA TERMINOWA TRANSAKCJA WYMIANY WALUT WYMIENIALNYCH WYKORZYSTYWANA JAKO ZABEZPIECZENIE PRZED WZROSTEM KURSÓW WALUTOWYCH NEGOCJOWANA TERMINOWA TRANSAKCJA WYMIANY WALUT WYMIENIALNYCH WYKORZYSTYWANA JAKO ZABEZPIECZENIE PRZED WZROSTEM KURSÓW WALUTOWYCH Jeden z najbardziej popularnych instrumentów zabezpieczających Pełne zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE, C Papiery wartościowe, pkt C.1. zdanie ostatnie o następującej treści:

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE, C Papiery wartościowe, pkt C.1. zdanie ostatnie o następującej treści: KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C, D PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH GPW.2020 30 PAŹDZIERNIKA 2014 R.

STRATEGIA GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH GPW.2020 30 PAŹDZIERNIKA 2014 R. STRATEGIA GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH GPW.22 3 PAŹDZIERNIKA 214 R. Przesłanki aktualizacji strategii 1 Spowolnienie na rynku kasowym od 212 r. 1 2 Niższe przychody GPW na rynku pochodnych

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Warszawa,16 października 2009 r. Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Dane te prezentują wyniki finansowe 42 domów i 7 biur maklerskich (przed rokiem 39 domów i 6 biur maklerskich)

Bardziej szczegółowo

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku Grupa BRE Banku zakończyła rok 2012 zyskiem brutto w wysokości 1 472,1 mln zł, wobec 1 467,1 mln zł zysku wypracowanego w 2011 roku (+5,0 mln zł, tj. 0,3%).

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat - Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji. Opłaty pobierane od uczestników

Tabela Opłat - Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji. Opłaty pobierane od uczestników Tabela Opłat - Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji. Opłaty pobierane od uczestników Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania i pobierania opłat 1. Opłata za uczestnictwo Opłata roczna pobierana

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2012 rok Warszawa, 20 czerwca 2013 Otoczenie makroekonomiczne Polityka pieniężna Inwestycje & Konsumpcja 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 sty 07 lip 07 Stopa procentowe

Bardziej szczegółowo

Komunikat Nr 13 Komisji Egzaminacyjnej dla agentów firm inwestycyjnych z dnia 10 lutego 2009 r.

Komunikat Nr 13 Komisji Egzaminacyjnej dla agentów firm inwestycyjnych z dnia 10 lutego 2009 r. Komunikat Nr 13 Komisji Egzaminacyjnej dla agentów firm inwestycyjnych z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia zakresu tematycznego egzaminu na agenta firmy inwestycyjnej Na podstawie art. 128 ust.

Bardziej szczegółowo

Propozycja systemu rozliczeń dla rynku gazu w Polsce

Propozycja systemu rozliczeń dla rynku gazu w Polsce Propozycja systemu rozliczeń dla rynku gazu w Polsce 13.06. 2012 Warszawa Członkostwo w GIR Członkami Izby mogą być wyłącznie: Spółki prowadzące Giełdy, Towarowe domy maklerskie, Domy maklerskie, inne

Bardziej szczegółowo

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty GlobAl

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty GlobAl UFK SELEKTYWNY UFK Selektywny to aktywnie zarządzany poprzez Trigon Dom Maklerski S.A. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy, którego aktywa mogą stanowić Certyfikaty Inwestycyjne ośmiu Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Niniejszy Aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 10 marca 2016 r.

Niniejszy Aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 10 marca 2016 r. Aneks nr 4 z dnia 7 marca 2016 r. do Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii 001, 002, 003 i 004 QUERCUS Multistrategy Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zatwierdzonego w dniu 8 października

Bardziej szczegółowo

KOLEJNY REKORD POBITY

KOLEJNY REKORD POBITY Warszawa, 12 maja 2006 r. Informacja prasowa KOLEJNY REKORD POBITY Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po I kwartale 2006 roku według MSSF w mln zł Ikw06 Ikw.06/Ikw.05 zysk brutto 363 42% zysk netto

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Obowiązuje do 31lipca 2014 r. I OPŁATY Lp. Rodzaj usługi Wysokość opłaty 1. Aktywacja rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego (opłata

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO NA RYNKU KAPITAŁOWYM. Praca zbiorowa pod redakcją Gabrieli Łukasik

PRZEDSIĘBIORSTWO NA RYNKU KAPITAŁOWYM. Praca zbiorowa pod redakcją Gabrieli Łukasik PRZEDSIĘBIORSTWO NA RYNKU KAPITAŁOWYM Praca zbiorowa pod redakcją Gabrieli Łukasik Katowice 2007 SPIS TREŚCI WSTĘP 9 I. WPŁYW ROZWOJU RYNKU KAPITAŁOWEGO NA WYBORY WSPÓŁCZESNEGO - PRZEDSIĘBIORSTWA 13 1.

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ KOMPENSACYJNY DLA INWESTORÓW

FUNDUSZ KOMPENSACYJNY DLA INWESTORÓW FUNDUSZ KOMPENSACYJNY DLA INWESTORÓW FUNDUSZ KOMPENSACYJNY DLA INWESTORÓW Firma IronFX Financial Services Limited ( Spółka ), z siedzibą przy 17, Gr. Xenopoulou, 3106 Limassol, Cypr, została zatwierdzona

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Pieniądz i polityka pieniężna. Działalność bankowa i polski system bankowy

Spis treści. Pieniądz i polityka pieniężna. Działalność bankowa i polski system bankowy Spis treści Pieniądz i polityka pieniężna 1. Istota pieniądza... 15 2. Funkcje pieniądza... 15 3. Współczesne formy pieniądza... 17 4. Istota i cele polityki pieniężnej państwa... 19 5. Polityka pieniężna

Bardziej szczegółowo

Usługi KDPW w zakresie transakcji repo

Usługi KDPW w zakresie transakcji repo Usługi KDPW w zakresie transakcji repo dr Iwona Sroka, Prezes KDPW i KDPW_CCP Warszawa, 26 września 2014 r. Tri-party repo (1) Nowa usługa KDPW uruchomiona 4 sierpnia 2014 r. Infrastruktura wspierająca

Bardziej szczegółowo

UNIVERSAL TRADING PLATFORM (UTP) NOWOCZESNA PLATFORMA OBROTU GPW

UNIVERSAL TRADING PLATFORM (UTP) NOWOCZESNA PLATFORMA OBROTU GPW UNIVERSAL TRADING PLATFORM (UTP) NOWOCZESNA PLATFORMA OBROTU GPW System UTP dla rynku Zaoferowanie rynkowi rozwiązania o najwyższych światowych standardach funkcjonalnych oraz technicznych Stworzenie warunków

Bardziej szczegółowo

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK portfel Dłużny... 3 Rozdział 3. Polityka

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU. mcentrum Operacji sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi. uzasadniające podział spółki. Dom Maklerski mbanku S.A.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU. mcentrum Operacji sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi. uzasadniające podział spółki. Dom Maklerski mbanku S.A. 15 grudnia 2015 r. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU mcentrum Operacji sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi uzasadniające podział spółki Dom Maklerski mbanku S.A. W związku z uzgodnieniem i podpisaniem w dniu 15 grudnia 2015

Bardziej szczegółowo

Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa, Grudzień 2015 r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne Zarządzanie płynnością PLN Potencjał wzrostu UniLokata

Bardziej szczegółowo

Nowy system gwarantowania rozliczeń

Nowy system gwarantowania rozliczeń Izba rozliczeniowa KDPW_CCP Nowy system gwarantowania rozliczeń 1 lipca 2011 r. nastąpi przekazanie przez Krajowy Depozyt spółce KDPW_CCP zadań dotyczących prowadzenia rozliczeń transakcji zawieranych

Bardziej szczegółowo

Podmioty rynku kapitałowego

Podmioty rynku kapitałowego Podmioty rynku kapitałowego Komisja Nadzoru Finansowego Komisja Nadzoru Finansowego jest organem administracji publicznej sprawującym w Polsce państwowy nadzór nad rynkiem finansowym. Celem nadzoru jest

Bardziej szczegółowo

Warunki dopuszczenia akcji do obrotu giełdowego

Warunki dopuszczenia akcji do obrotu giełdowego Podstawowym warunkiem dopuszczenia akcji spółki do obrotu giełdowego na rynku podstawowym jest sporządzenie i zatwierdzenie odpowiedniego dokumentu informacyjnego przez odpowiedni organ nadzoru, chyba

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA ROK OBROTOWY 2013

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA ROK OBROTOWY 2013 SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA ROK OBROTOWY 2013 sporządzony zgodnie z 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie

Bardziej szczegółowo

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych oraz izba rozliczeniowa KDPW_CCP

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych oraz izba rozliczeniowa KDPW_CCP Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych oraz izba rozliczeniowa KDPW_CCP W ramach Grupy KDPW funkcjonują dwa podmioty pełniące kluczową rolę w funkcjonowaniu polskiego rynku finansowego: Krajowy Depozyt

Bardziej szczegółowo

BION w bankach mapa klas ryzyka i ich definicje

BION w bankach mapa klas ryzyka i ich definicje BION w bankach mapa klas ryzyka i ich definicje Ryzyko kredytowe ryzyko nieoczekiwanego niewykonania zobowiązania lub pogorszenia się zdolności kredytowej zagrażającej wykonaniu zobowiązania. Ryzyko kontrahenta

Bardziej szczegółowo

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA OKRES ROKU

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA OKRES ROKU PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA OKRES 1.01.2016 30.06.2016 ROKU Zarząd MEGARON Spółka Akcyjna przedstawia Sprawozdanie z działalności Spółki za pierwsze półrocze 2016 roku, sporządzone

Bardziej szczegółowo

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku dr Jacek Płocharz Warunki działania przedsiębiorstw! Na koniec 2003 roku działało w Polsce 3.581,6

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w energetyce w sytuacji niepewności makroekonomicznej. Grzegorz Onichimowski TGE SA

Inwestycje w energetyce w sytuacji niepewności makroekonomicznej. Grzegorz Onichimowski TGE SA Inwestycje w energetyce w sytuacji niepewności makroekonomicznej Grzegorz Onichimowski TGE SA Inwestycje w energetyce Power RING 2009, Dec 2009 2 Ostatnia lekcja z prywatyzacji. 1. Wejście PGE SA na Giełdę

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za III kwartał 2015 r. Silna dynamika wyników dzięki wzrostowi przychodów i synergiom z integracji Nordea

Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za III kwartał 2015 r. Silna dynamika wyników dzięki wzrostowi przychodów i synergiom z integracji Nordea Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za III kwartał 2015 r. Silna dynamika wyników dzięki wzrostowi przychodów i synergiom z integracji Nordea 9 listopada 2015 r. Wybrane inicjatywy biznesowe w III

Bardziej szczegółowo

Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klientów Banku w zakresie świadczenia usług inwestycyjnych i obrotu instrumentami finansowymi przez

Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klientów Banku w zakresie świadczenia usług inwestycyjnych i obrotu instrumentami finansowymi przez Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klientów Banku w zakresie świadczenia usług inwestycyjnych i obrotu instrumentami finansowymi przez Bank BPS S.A. Spis treści: Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY. Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe powiązane z indeksem giełdowym. ze 100% gwarancją zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu

MATERIAŁ INFORMACYJNY. Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe powiązane z indeksem giełdowym. ze 100% gwarancją zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe powiązane z indeksem giełdowym ze 100% gwarancją zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer serii Certyfikatów Depozytowych

Bardziej szczegółowo

Getin Holding strategiczne zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej

Getin Holding strategiczne zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej strategiczne zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej Warszawa, 28 czerwca 2011 r. Stan obecny Noble GK Europa PDK Spółki zagraniczne MW Trade Panorama Finansów Idea Open Finance Noble Funds Noble Securities

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych 1) (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych 1) (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.) Rozdział 1. Dz.U.04.91.871 USTAWA z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych 1) (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje zasady ustanawiania i

Bardziej szczegółowo

Strategia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na lata 2014-2020

Strategia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na lata 2014-2020 Strategia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na lata 2014-2020 [ Streszczenie ] Warszawa 16.01.2014 r. Niniejszy dokument został przygotowany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cyfrowego Polsatu S.A. zwołanego na dzień 16 stycznia 2015 r. # # #

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cyfrowego Polsatu S.A. zwołanego na dzień 16 stycznia 2015 r. # # # Projekty uchwał Cyfrowego Polsatu S.A. zwołanego na dzień 16 stycznia 2015 r. # # # Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, co następuje: Wybór

Bardziej szczegółowo

Walutowe kontrakty terminowe notowane na GPW. Warszawa, 28 maja 2014 r.

Walutowe kontrakty terminowe notowane na GPW. Warszawa, 28 maja 2014 r. Walutowe kontrakty terminowe notowane na GPW Warszawa, 28 maja 2014 r. STANDARD USD/PLN EUR/PLN CHF/PLN Standard kontraktu: Wielkość kontraktu: 1.000 jednostek waluty Kwotowanie: za 100 jednostek Godziny

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Prezydium Rady Banków Depozytariuszy w 2014 roku

Sprawozdanie z działalności Prezydium Rady Banków Depozytariuszy w 2014 roku Sprawozdanie z działalności Prezydium Rady Banków Depozytariuszy w 2014 roku W skład Rady Banków Depozytariuszy wchodziło na koniec 2014 roku 12 banków prowadzących rachunki papierów wartościowych. Rada

Bardziej szczegółowo

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Z DNIA 29 STYCZNIA 2014 R. (DFI/II/4034/129/14/U/13/14/13-13/AG)

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Z DNIA 29 STYCZNIA 2014 R. (DFI/II/4034/129/14/U/13/14/13-13/AG) ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C, D PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Z DNIA 29 STYCZNIA

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 13 sierpnia 2015 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Wyniki Banku BPH za I kw r.

Wyniki Banku BPH za I kw r. Wyniki Banku BPH za I kw. 2014 r. Koncentracja na sprzedaży kluczowych produktów 12 maja 2014 r. 12 maja 2014 r. Koncentracja na sprzedaży kluczowych produktów 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja nie

Bardziej szczegółowo

LYXOR ETF WIG20. Pierwszy ETF notowany na Giełdzie Papierów. 2 września 2010 r.

LYXOR ETF WIG20. Pierwszy ETF notowany na Giełdzie Papierów. 2 września 2010 r. LYXOR ETF WIG20 Pierwszy ETF notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny oraz promocyjny i nie powinien stanowić podstawy do podejmowania

Bardziej szczegółowo

TEST OCENY ODPOWIEDNIOŚCI OFEROWANYCH INSTRUMENTÓW I PRODUKTÓW FINANSOWYCH PRESTIGE

TEST OCENY ODPOWIEDNIOŚCI OFEROWANYCH INSTRUMENTÓW I PRODUKTÓW FINANSOWYCH PRESTIGE TEST OCENY ODPOWIEDNIOŚCI OFEROWANYCH INSTRUMENTÓW I PRODUKTÓW FINANSOWYCH PRESTIGE Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa, wpisany pod nr KRS 0000010186

Bardziej szczegółowo