Propozycja zmiany modelu finansowania nadzoru nad rynkiem kapitałowym

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Propozycja zmiany modelu finansowania nadzoru nad rynkiem kapitałowym"

Transkrypt

1 Propozycja zmiany modelu finansowania nadzoru nad rynkiem kapitałowym I. Synteza W dyskusji o opłatach między Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) a domami maklerskimi pojawia się kwestia nierównego i nieproporcjonalnego obciążenia poszczególnych kategorii podmiotów prowadzących działalność na rynku kapitałowym obowiązkiem ponoszenia kosztów nadzoru. Podzielając taką ocenę, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) przyspieszył prace nad zmianą modelu finansowania nadzoru nad rynkiem kapitałowym. Propozycja UKNF może być punktem wyjścia do znalezienia kompromisu. Obecnie obowiązująca konstrukcja finansowania nadzoru nad rynkiem kapitałowym została stworzona prawie dziesięć lat temu, w innych warunkach rynkowych. Dotychczasowy model nie jest spójny z modelami obowiązującymi w pozostałych sektorach rynku finansowego (bankowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym), a jego podstawowym mankamentem jest to, że nie obejmuje części kategorii podmiotów prowadzących działalność na rynku kapitałowym oraz nierówno rozkłada koszty między poszczególne grupy podmiotów. W około 87% koszty nadzoru są obecnie pokrywane z opłat wnoszonych przez GPW i Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW). Elementem propozycji zmiany modelu jest zmniejszenie opłat dotychczas ponoszonych przez podmioty rynku kapitałowego poprzez uwzględnienie w kosztach nadzoru nad rynkiem kapitałowym kosztów nadzoru nad bankami depozytariuszami, bankami powierniczymi i bankami prowadzącymi działalność maklerską. Banki depozytariusze oraz banki prowadzące działalność maklerską i powierniczą nie finansowałyby odrębnie nadzoru nad rynkiem kapitałowym. Przykładowo, w 2012 r. oznaczałoby to zmniejszenie przewidywanych obciążeń podmiotów rynku kapitałowego z około 39 mln złotych do około 36,5 mln złotych. 1

2 Proponuje się objęcie bezpośrednimi opłatami na nadzór nad rynkiem kapitałowym: domów maklerskich i towarowych domów maklerskich, towarzystw funduszy inwestycyjnych, spółek publicznych, spółek prowadzących pozagiełdowy rynek regulowany, ASO, podmiotów organizujących obrót towarami giełdowymi i giełdę towarową, izb rozliczeniowych, izb rozrachunkowych, giełdowych izb rozrachunkowych i podmiotów pełniących funkcję giełdowych izb rozrachunkowych. W przypadku GPW (spółka prowadząca rynek regulowany giełdowy) i KDPW zostałby utrzymany aktualny model wpłat zaliczkowych, z tym że zaliczka zostałaby obniżona z 4% do 3% planowanych kosztów działalności w zakresie zadań związanych z wykonywaniem nadzoru nad rynkiem kapitałowym. Dodatkowo zostałaby zmniejszona ustawowa graniczna wartość opłat GPW i KDPW z 0,03% do 0,015% wartości umów przenoszących prawa zawieranych na rynku regulowanym. Proponowany model wychodzi naprzeciw aktualnej strukturze rynku w porównaniu ze stanem obecnym jest bardziej sprawiedliwy, bardziej przejrzysty i bardziej adekwatny do skali działalności poszczególnych grup podmiotów na rynku. Będą nim objęte podmioty, które obecnie nie ponoszą realnych kosztów nadzoru, a powinny je ponosić, m.in. domy maklerskie nie działające na GPW, organizujące internetowe platformy transakcyjne forex. UKNF oczekuje, że ograniczenie opłat ponoszonych na pokrycie kosztów nadzoru przez GPW i KDPW znajdzie trwałe odzwierciedlenie w wysokości opłat ponoszonych na rzecz GPW i KDPW przez podmioty działające na rynku kapitałowym, w szczególności przez domy maklerskie. W dalszej kolejności zmiana daje też możliwość obniżek prowizji pobieranych przez domy maklerskie od inwestorów giełdowych, zarówno instytucjonalnych, jak i indywidualnych. Proponowana zmiana modelu wymaga zmian przepisów prawa zarówno na poziomie ustawowym, jak i przepisów poszczególnych rozporządzeń. W ciągu dwóch tygodni można zgłaszać uwagi do propozycji UKNF. Po konsultacjach zostanie przygotowany projekt odpowiednich zmian w przepisach prawa i w uzgodnieniu z Ministerstwem Finansów podjęte zostaną działania legislacyjne. 2

3 II. Dotychczasowy model UKNF jest jednostką budżetową, co oznacza, że koszty funkcjonowania KNF i UKNF ponosi budżet państwa. Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, wydatki budżetu państwa związane z kosztami funkcjonowania KNF i UKNF są pokrywane z wpłat wnoszonych przez podmioty nadzorowane. Zasady na jakich wnoszone są te wpłaty określają poszczególne ustawy sektorowe, regulujące zasady prowadzenia działalności przez poszczególne kategorie podmiotów. Przepisy ustawowe określają maksymalne stawki wpłat wnoszonych na pokrycie kosztów nadzoru, natomiast przepisy wykonawcze określają, w granicach ustawowego maksimum, rzeczywistą stawkę wpłat oraz tryb i sposób ich wnoszenia. Wysokość wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania KNF i UKNF jest corocznie określana w ustawie budżetowej. Wpłaty podmiotów nadzorowanych na pokrycie tych kosztów dokonywane są najczęściej w formie zaliczek w trakcie danego roku budżetowego, a następnie podlegają rozliczeniu w oparciu o rzeczywiście poniesione koszty nadzoru ustalane po zakończeniu danego roku budżetowego. Nadpłaty podlegają zwrotowi albo są zaliczane na poczet wpłat za kolejny rok budżetowy. Wydatki UKNF są dokonywane w ramach realizacji budżetu zadaniowy, opartego na podziale zadań na poszczególne sektory nadzorowanego rynku finansowego. Poszczególne sektory rynku finansowego rozliczane są odrębnie, z uwzględnieniem rzeczywistych kosztów nadzoru nad danym sektorem. Wykonanie budżetu UKNF jest co roku kontrolowane przez Najwyższą Izbę Kontroli (NIK) wszystkie kontrole zakończyły się wynikiem pozytywnym, żadna nie stwierdziła nieprawidłowości w zakresie pobierania i rozliczania wpłat z tytułu kosztów nadzoru. W sektorach bankowym, ubezpieczeniowym i emerytalnym pobór zaliczek odbywa się na następujących zasadach: banki wnoszą kwartalne zaliczki w wysokości 0,00525% sumy aktywów bilansowych w ostatnim miesiącu poprzedniego kwartału, zakłady ubezpieczeń wnoszą miesięczne zaliczki w wysokości 0,0665% sumy składek przypisanych brutto w poprzednim miesiącu, powszechne towarzystwa emerytalne wnoszą kwartalne zaliczki w wysokości 0,0025% wartości aktywów otwartego funduszu emerytalnego w ostatnim dniu roboczym poprzedniego kwartału. Na rynku kapitałowym model jest odmienny 1. Od GPW, jako spółki prowadzącej giełdowy rynek regulowany oraz od KDPW pobiera się opłaty z tytułu nadzoru w łącznej wysokości nie większej niż 0,03% wartości umów przenoszących prawa zawieranych na rynku regulowanym. 1 Określony Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie opłat wnoszonych na rzecz Komisji Nadzoru Finansowego przez podmioty nadzorowane prowadzące działalność na rynku kapitałowym. 3

4 Wysokość opłat pobieranych od GPW i KDPW stanowi różnicę pomiędzy kosztami działalności UKNF w zakresie zadań związanych z wykonywaniem nadzoru nad rynkiem kapitałowym poniesionymi w danym roku, a sumą pozostałych opłat i wpływów wskazanych poniżej. Opłaty z tytułu nadzoru nad rynkiem kapitałowym pobiera się też od: spółek prowadzących giełdy towarowe opłata od każdej transakcji zawieranej na giełdzie, w łącznej wysokości nie większej niż 0,015% wartości transakcji, spółek prowadzących rynki pozagiełdowe opłaty w łącznej wysokości 0,01% wartości umów przenoszących prawa zawieranych na rynku, z zastrzeżeniem opłaty w wysokości 0,001% wartości umów przenoszących prawa, których przedmiotem są papiery wartościowe o charakterze nie udziałowym lub instrumenty finansowe niebędące papierami wartościowymi, podmiotów organizujących alternatywny system obrotu opłata w łącznej wysokości nie większej niż 0,03% wartości umów przenoszących prawa w ramach tego systemu, z wyłączeniem umów, których przedmiotem są papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski lub opiewające na zbywalne prawa majątkowe wynikające z tych papierów, firm inwestycyjnych zawierających umowy sprzedaży akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym na własny rachunek z klientem dającym zlecenie opłaty w łącznej wysokości nie większej niż 0,015% wartości umów przenoszących prawa, firm inwestycyjnych zawierających umowy sprzedaży na własny rachunek z klientem dającym zlecenie, w przypadku gdy przedmiotem zlecenia jest nabycie lub zbycie instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi dopuszczonymi do obrotu zorganizowanego opłaty w łącznej wysokości nie większej niż 0,015% wartości umów przenoszących prawa. Dodatkowo przewidziane są opłaty za: zezwolenia i zgody udzielane przez KNF na podstawie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, ustawy o ofercie publicznej i spółkach publicznych, ustawy o funduszach inwestycyjnych i ustawy o giełdach towarowych; dokonanie wpisu do ewidencji papierów wartościowych będących przedmiotem oferty publicznej i papierów wartościowych oraz instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi, dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu oraz dokonanie wpisu do rejestru funduszy zagranicznych. Rozliczenia kosztów za poprzednie lata wskazują, że opłaty wnoszone za pośrednictwem GPW i KDPW pokrywają około 87% kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym (planowane koszty nadzoru nad rynkiem kapitałowym w 2012 r. wynoszą około 39 mln złotych, co stanowi około 19% planu wydatków UKNF). 4

5 Pośrednio są to środki pochodzące od uczestników rynku dokonujących operacji w relacji z GPW i KDPW. Powoduje to, że w pokrywaniu kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym nie uczestniczą obecnie w istotnym zakresie podmioty nie działające na rynku giełdowym, np. domy maklerskie organizujące internetowe platformy transakcyjne forex. III. Propozycja regulacyjna Proponuje się objęcie bezpośrednimi opłatami na nadzór nad rynkiem kapitałowym: domów maklerskich i towarowych domów maklerskich (podstawą obliczenia wysokości opłat byłyby przychody ogółem 2 ), towarzystw funduszy inwestycyjnych (podstawą obliczenia wysokości opłat byłaby wartość aktywów zarządzanych przez TFI funduszy inwestycyjnych, wartość aktywów zbiorczych portfeli papierów wartościowych oraz wartość portfeli, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych), spółek publicznych (podstawą obliczenia wysokości opłat byłyby kapitały własne), spółek prowadzących pozagiełdowy rynek regulowany, ASO, podmiotów organizujących obrót towarami giełdowymi i giełdę towarową (podstawą obliczenia wysokości opłat byłaby wartość umów przenoszących prawa, zawieranych na danym rynku wartość obrotów), izb rozliczeniowych, izb rozrachunkowych, giełdowych izb rozrachunkowych i podmiotów pełniących funkcję giełdowych izb rozrachunkowych (podstawą obliczenia wysokości opłat byłaby wartość transakcji będącej przedmiotem rozrachunku/rozliczenia). Propozycja UKNF zakłada, że opłaty na koszty nadzoru nad rynkiem kapitałowym byłyby wnoszone generalnie co miesiąc. Po osiągnięciu przewidzianej na dany rok wysokości wpłat od danej grupy podmiotów, opłaty nie byłyby pobierane. Dla poszczególnych segmentów rynku kapitałowego określony byłby w rozporządzeniu procentowy udział ponoszonych kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym. Wnoszenie opłat za zgody, ewidencje, zezwolenia itd. pozostałoby, co do zasady, bez zmian. Uwzględniono jedynie powinność uiszczania opłat za czynności analogiczne do zgód zatwierdzanie regulaminów podmiotów infrastruktury rynku kapitałowego i zmian do tych regulaminów. 2 Stanowiące sumę następujących pozycji rachunku zysków i strat domu maklerskiego: przychody z działalności maklerskiej, przychody z instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu, przychody z instrumentów finansowych utrzymywanych do terminu zapadalności, przychody z instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży, pozostałe przychody operacyjne, przychody finansowe. 5

6 Poniżej znajdują się szczegóły propozycji dla poszczególnych grup podmiotów nadzorowanych z rynku kapitałowego. 1. Domy maklerskie - podstawa naliczenia opłaty: wielkość przychodów ogółem, które stanowią sumę następujących pozycji rachunku zysków i strat domu maklerskiego: a) przychody z działalności maklerskiej b) przychody z instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu c) przychody z instrumentów finansowych utrzymywanych do terminu zapadalności d) przychody z instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży e) pozostałe przychody operacyjne f) przychody finansowe wyliczana na podstawie przekazanego przez dom maklerski sprawozdania miesięcznego 3, - maksymalna stawka ustalona na poziomie ustawowym, jako 0,25% w skali roku, natomiast na poziomie rozporządzenia planowane jest przyjęcie stawki 0,19% (w wyliczeniu propozycji do aktu wykonawczego uwzględniono przychody domów maklerskich z ostatnich 5 lat), - minimalna wysokość opłaty od danego domu maklerskiego ustalona w kwocie 3 tys. złotych w skali roku (w przypadku prowadzenia przez dom maklerski ASO patrz pkt 4), - opłaty pobierane miesięcznie, - wstrzymanie pobierania opłat począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym łączna kwota dokonanych wpłat przekroczy planowane koszty nadzoru nad rynkiem kapitałowym przypadające na nadzór nad domami maklerskimi. 2. Towarzystwa funduszy inwestycyjnych - podstawa naliczenia opłaty: suma wartości aktywów funduszy inwestycyjnych, wartości aktywów zbiorczych portfeli papierów wartościowych oraz wartości portfeli, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, - maksymalna stawka ustalona na poziomie ustawowym jako 0,014% w skali roku, natomiast na poziomie rozporządzenia jako 0,008% w skali roku (ustalona według 3 Na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie zakresu, trybu i formy oraz terminów przekazywania informacji przez firmy inwestycyjne, banki, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banki powiernicze (Dz.U. z 2010 r. Nr 25, poz. 129, z późn. zm.) (sprawozdanie miesięczne MRF wraz z informacjami o wybranych danych finansowych). 6

7 najniższego poziomu wartości aktywów zarządzanych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych w okresie ostatnich 5 lat), - minimalna wysokość opłaty od danego towarzystwa funduszy inwestycyjnych ustalona w kwocie 3 tys. złotych w skali roku, przy czym w przypadku towarzystw funduszy inwestycyjnych, które w danym roku uzyskały zezwolenie Komisji na prowadzenie działalności, opłata z tytułu nadzoru pobierana jest po raz pierwszy za pierwszy pełny miesiąc prowadzenia działalności, - opłaty pobierane miesięcznie, jako 1/12 stawki rocznej, - wstrzymanie pobierania opłat począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym łączna kwota dokonanych wpłat przekroczy planowane koszty nadzoru nad rynkiem kapitałowym przypadające na nadzór nad segmentem funduszy inwestycyjnych. 3. Spółki publiczne - podstawa naliczenia opłaty: wskazana w ostatnio opublikowanym rocznym sprawozdaniu finansowym wartość kapitału własnego spółki publicznej, dla której Rzeczpospolita Polska jest państwem macierzystym; wartość opłaty, obliczona w dniu 1 stycznia danego roku, będzie obowiązywała od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku, - wysokość opłaty: opłata roczna ustalona jest według stawki określonej w ustawie na poziomie 0,006% kapitałów własnych, natomiast w rozporządzeniu stawka ta zostanie zmniejszona do 0,004%; przewidziane jest wprowadzenie minimalnej wysokość opłaty rocznej na poziomie 3 tys. złotych oraz maksymalnej wysokości na poziomie 60 tys. złotych, - sposób poboru: opłaty są pobierane miesięcznie, jako 1/12 stawki rocznej, - wyłączenie: przewidziane jest wyłączenie z ponoszenia opłat przez spółki publiczne, których akcje nie są notowane na rynku regulowanym (notowane wyłącznie w Alternatywnym Systemie Obrotu lub nie notowane na żadnym rynku), - opłata od spółek nowych: w przypadku spółki publicznej, której akcje zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym w danym roku, opłata z tytułu nadzoru pobierana jest po raz pierwszy w następnym roku kalendarzowym, - wstrzymanie pobierania opłat począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym łączna kwota dokonanych wpłat przekroczy planowane koszty nadzoru nad rynkiem kapitałowym przypadające na nadzór nad segmentem spółek publicznych. 7

8 4. Spółki prowadzące rynek regulowany (w tym ASO i obrót towarami giełdowymi) i spółki prowadzące giełdę towarową - podstawa naliczenia opłaty: wartość umów przenoszących prawa, zawieranych w danym miejscu obrotu, - maksymalna stawka ustalona na poziomie ustawowym, jako 0,015% w skali roku, natomiast na poziomie rozporządzenia, jako 0,004%, - minimalna wysokość opłaty od danego segmentu ustalona w kwocie 100 tys. złotych w skali roku, - opłaty pobierane miesięcznie, - wstrzymanie pobierania opłat począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym łączna kwota dokonanych wpłat przekroczy planowane koszty nadzoru nad rynkiem kapitałowym przypadające na nadzór nad spółkami prowadzącymi rynek regulowany i giełdę towarową, - uwzględnienie w zakresie partycypacji systemowej roli GPW. 5. KDPW, izby rozliczeniowe, izby rozrachunkowe, giełdowe izby rozrachunkowe - podstawa naliczenia opłaty: od wartości transakcji będącej przedmiotem rozrachunku/rozliczenia, - maksymalna stawka ustalona na poziomie ustawowym, jako 0,015% w skali roku, natomiast na poziomie rozporządzenia, jako 0,0005%, - minimalna wysokość opłaty od danej izby ustalona w kwocie 100 tys. złotych w skali roku, - opłaty pobierane miesięcznie, - wstrzymanie pobierania opłat począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym łączna kwota dokonanych wpłat przekroczy planowane koszty nadzoru nad rynkiem kapitałowym przypadające na nadzór nad KDPW i izbami rozliczeniowymi i rozrachunkowymi, - uwzględnienie w zakresie partycypacji systemowej roli KDPW. IV. Symulacja finansowa Symulacja przeprowadzana dla planu wydatków związanych z nadzorem nad rynkiem kapitałowym na 2012 r. na poziomie tys. złotych. Opłaty od banków depozytariuszy, prowadzących działalność maklerską i banków powierniczych zmniejszałyby po 50% opłaty od GPW i KDPW 8

9 Lp. 1 Hipotetyczny rozkład Plan 2012 opłat na rynek kapitałowy Rynek w 2012 r. w tys. zł udział % w tys. zł udział % Rynek kapitałowy ,00 100, ,00 100,0% w tym: opłaty od GPW 1 (w tym New Connect i GPW POEE) ,00 44, ,24 20,3% opłaty od spółek prowadzących giełdy towarowe 2 692,00 1,77 629,48 1,6% opłaty od spółek prowadzących rynek regulowany pozagiełdowy 2 100,00 3,00 0,01 0,3% opłaty od spółek organizujących ASO 2, - 100,00 0,3% Opłaty związane z organizacją rynku zorganizowanego i giełd towarowych ,00 46, ,72 22,4% opłaty od KDPW ,00 44, ,24 20,3% opłaty od izb rozliczeniowych 2, ,04 6,2% opłaty od izb rozrachunkowych 2, - - 0,0% opłaty od giełdowych izb rozrachunkowych 2, - 100,00 0,3% Opłaty od KDPW i izb rozrachunkowych/rozliczeniowych ,00 44, ,28 26,8% opłaty od banków depozytariuszy ,00 3,1% opłaty od banków prow.dział.maklerską ,00 2,7% opłaty od banków powierniczych 2-240,00 0,6% Opłaty od banków - przesunięcie z sektora bankowego 2 480,00 6,3% opłaty od spółek publicznych ,00 13,0% opłaty od domów maklerskich 2, ,00 13,0% opłaty od TFI ,00 13,0% Opłaty od pozostałych podmiotów rynku kapitałowego ,00 39,0% opłaty za zezwolenia ,00 7,16 opłaty ewidencyjne 2 200,00 0, ,00 3,7% opłaty egzaminacyjne 2 685,00 1,75 685,00 1,8% Opłaty pozostałe 3 682,00 9, ,00 5,5% 1 - Podlega rozliczeniu rocznemu. GPW jest organizatorem rynków, a KDPW także izbą rozrachunkową, ale ze względu na specyficzną funkcję, ponoszą opłatę na innych zasadach. 2 - Nie podlega rozliczeniu rocznemu, a wpływa na zmniejszenie opłat wnoszonych na koszty nadzoru nad rynkiem kapitałowym przez GPW i KDPW (po 50%). 9

10 Wysokość rocznych opłat dla największych i najmniejszych podmiotów z poszczególnych grup podmiotów nadzorowanych (zgodnie z powyższą symulacją): 1. Domy maklerskie W poniższym zestawieniu zostały podane maksymalne roczne wpłaty w złotych, wyliczone (wg stawki % proponowanej do rozporządzenia) na podstawie przychodów zaczerpniętych z MRF sporządzonych za okres od stycznia do grudnia 2011 r. wysokość opłaty rocznej dla pięciu największych domów maklerskich: 1 688,9 tys. złotych, 934,6 tys. złotych, 403,0 tys. złotych, 360,5 tys. złotych, 322,6 tys. złotych. opłata minimalna (3 tys. złotych) 10 domów maklerskich. 2. Towarzystwa funduszy inwestycyjnych Zaprezentowane poniżej wartości zostały wyliczone przy zastosowaniu stawki na proponowanym poziomie równym 0,008% w skali roku, na podstawie wartości aktywów zarządzanych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych w 2011 r. wysokość opłaty rocznej dla towarzystw funduszy inwestycyjnych zarządzających aktywami o najwyższej wartości: 771,3 tys. złotych, 543,1 tys. złotych, 492,5 tys. złotych, 470,6 tys. złotych, 421,0 tys. złotych. opłata minimalna (3 tys. złotych) 11 towarzystw funduszy inwestycyjnych. 3. Spółki publiczne opłata maksymalna (60 tys. złotych) 33 spółki publiczne, opłata minimalna (3 tys. złotych) 159 spółek publicznych. 10

+48 22 521 53 90 - numer do obsługi rachunków inwestycyjnych OTC, linia czynna przez całą dobę.

+48 22 521 53 90 - numer do obsługi rachunków inwestycyjnych OTC, linia czynna przez całą dobę. BROSZURA INFORMACYJNA O WYMOGACH MIFID DLA KLIENTÓW POWSZECHNEJ KASY OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIEGO SPÓŁKI AKCYJNEJ (DLA KLIENÓW DOMU MAKLERSKIEGO PKO BANKU POLSKIEGO) Obowiązuje od 12 czerwca 2014 r. Adres

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OBROTU DLA PROGRAMU KONTRAKTÓW TERMINOWYCH NA. INDEKS mwig40

WARUNKI OBROTU DLA PROGRAMU KONTRAKTÓW TERMINOWYCH NA. INDEKS mwig40 WARUNKI OBROTU DLA PROGRAMU KONTRAKTÓW TERMINOWYCH NA INDEKS mwig40 "Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 oceniła, że w przedstawionych dokumentach zostały zmieszczone wszystkie informacje i dane wymagane

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY 2012

PROSPEKT INFORMACYJNY 2012 PROSPEKT INFORMACYJNY 2012 ING DOBROWOLNEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO ZARZĄDZANEGO PRZEZ ING POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE S.A. (ING PTE S.A.) Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE PRZY UL. TOPIEL 12. INTERNET: WWW.INGIKZE.PL

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 kwietnia 2013 r. Poz. 483 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 1 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 22 kwietnia 2013 r. Poz. 483 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 1 marca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 kwietnia 2013 r. Poz. 483 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

+48 22 521 53 90 numer do obsługi rachunków inwestycyjnych OTC, linia czynna od poniedziałku od godz. 0:00 do piątku do godziny 22:00

+48 22 521 53 90 numer do obsługi rachunków inwestycyjnych OTC, linia czynna od poniedziałku od godz. 0:00 do piątku do godziny 22:00 BROSZURA INFORMACYJNA O WYMOGACH MIFID DLA KLIENTÓW POWSZECHNEJ KASY OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIEGO SPÓŁKI AKCYJNEJ (DLA KLIENÓW DOMU MAKLERSKIEGO PKO BANKU POLSKIEGO) Obowiązuje od 1 marca 2015 r. Adres

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYKONYWANIA

REGULAMIN WYKONYWANIA REGULAMIN WYKONYWANIA przez Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. zleceń nabycia lub zbycia derywatów oraz prowadzenia rachunków derywatów i rachunków pieniężnych oraz inne informacje związane ze świadczeniem

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W 2013 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W 2013 ROKU Zgodnie z art. 4 ust. 2 Ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym Komisja Nadzoru Finansowego ma obowiązek przedstawić

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY CREDIT SUISSE LIFE & PENSIONS OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY

PROSPEKT INFORMACYJNY CREDIT SUISSE LIFE & PENSIONS OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY PROSPEKT INFORMACYJNY CREDIT SUISSE LIFE & PENSIONS OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY PROSPEKT INFORMACYJNY CREDIT SUISSE LIFE & PENSIONS OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO zarządzanego przez Credit Suisse Life

Bardziej szczegółowo

Pakiet informacyjny MiFID

Pakiet informacyjny MiFID Pakiet informacyjny MiFID Warszawa, 22 czerwca 2012 r. SPIS TREŚCI WSTĘP...3 I. INFORMACJA O BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA...4 II. INFORMACJA O FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH...5 Rozdział 1 Czym są

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 grudnia 2014 r. Poz. 1866 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Grupa Deutsche Bank DB Securities

Grupa Deutsche Bank DB Securities Grupa Deutsche Bank DB Securities Regulamin świadczenia usług maklerskich przez DB Securities S.A. (obowiązuje od dnia 31.07.2014 r.) ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

System Rekompensat. Podstawy prawne oraz zasady funkcjonowania Systemu Rekompensat w Polsce

System Rekompensat. Podstawy prawne oraz zasady funkcjonowania Systemu Rekompensat w Polsce System Rekompensat Podstawy prawne oraz zasady funkcjonowania Systemu Rekompensat w Polsce Rynek kapitałowy, jako jeden z segmentów rynku finansowego, umożliwia pozyskiwanie przez emitentów kapitału od

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 sierpnia 2013 r. Poz. 959

Warszawa, dnia 23 sierpnia 2013 r. Poz. 959 Warszawa, dnia 23 sierpnia 2013 r. Poz. 959 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zakresu i szczegółowych

Bardziej szczegółowo

Grupa Deutsche Bank DB Securities

Grupa Deutsche Bank DB Securities Grupa Deutsche Bank DB Securities Regulamin świadczenia usług maklerskich przez DB Securities S.A. (obowiązuje od dnia 27.02.2015 r.) Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ SKARBIEC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

NADZÓR NAD PUBLICZNYM OBROTEM INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI

NADZÓR NAD PUBLICZNYM OBROTEM INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI KBF-4101-07-00/2014 Nr ewid. 71/2015/P/14/012/KBF Informacja o wynikach kontroli NADZÓR NAD PUBLICZNYM OBROTEM INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI DEPARTAMENT BUDŻETU i FINANSÓW MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby

Bardziej szczegółowo

Prospekt Informacyjny

Prospekt Informacyjny Pekao Pioneer Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. ul. Domaniewska 41A, 02-672 Warszawa Ogólnodostępna strona internetowa Pekao OFE znajduje się pod adresem: www.pekaopte.pl Prospekt Informacyjny Pekao

Bardziej szczegółowo

Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ Statut

Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ Statut Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ Statut gg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ Legg M oncentrowany FIZ Legg Mason Akcji Skoncentrowany

Bardziej szczegółowo

DOM MAKLERSKI PEKAO PAKIET INFORMACYJNY MiFID SPIS TREŚCI

DOM MAKLERSKI PEKAO PAKIET INFORMACYJNY MiFID SPIS TREŚCI DOM MAKLERSKI PEKAO PAKIET INFORMACYJNY MiFID SPIS TREŚCI I. Informacja o Domu Maklerskim Pekao 2 II. Ryzyka związane z inwestowaniem w instrumenty finansowe 4 III. Ogólne zasady przyjmowania i przekazywania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Giełdy. (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 18 lutego 2011 r.) *

Regulamin Giełdy. (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 18 lutego 2011 r.) * Regulamin Giełdy (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 18 lutego 2011 r.) * Regulamin Giełdy w brzmieniu przyjętym Uchwałą Nr 1/1110/2006 Rady Giełdy z dnia 4 stycznia 2006 r., z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi wraz z projektami podstawowych

- o zmianie ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi wraz z projektami podstawowych SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-166-03 Druk nr 2175 Warszawa, 31 października 2003 r. Pan Marek Borowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Giełdy. (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 1 stycznia 2010 r.)*

Regulamin Giełdy. (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 1 stycznia 2010 r.)* Regulamin Giełdy (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 1 stycznia 2010 r.)* Regulamin Giełdy w brzmieniu przyjętym Uchwałą Nr 1/1110/2006 Rady Giełdy z dnia 4 stycznia 2006 r., z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W 2014 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W 2014 ROKU Zgodnie z art. 4 ust. 2 Ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym Komisja Nadzoru Finansowego ma obowiązek przedstawić

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA, 26 SIERPNIA 2013 R.

WARSZAWA, 26 SIERPNIA 2013 R. PROSPEKT EMISYJNY CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII D, E, F EMITOWANYCH PRZEZ LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, UL. BIELAŃSKA 12, 00-085 WARSZAWA STRONA

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO NOTATKA DOTYCZĄCA SYTUACJI FINANSOWEJ DOMÓW MAKLERSKICH W 2012 ROKU URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, KWIECIEŃ 2013 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 WSTĘP... 3 I. PODSTAWOWE INFORMACJE O RYNKU DOMÓW

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe

Sprawozdanie Finansowe IPOPEMA Securities S.A. Sprawozdanie Finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku Warszawa, dnia 20 marca 2015 roku Oświadczenie o zgodności Zarząd IPOPEMA Securities S.A. oświadcza, że: wedle

Bardziej szczegółowo

MEDICALGORITHMICS SPÓŁKA AKCYJNA

MEDICALGORITHMICS SPÓŁKA AKCYJNA MEDICALGORITHMICS SPÓŁKA AKCYJNA www.medicalgorithmics.pl DOKUMENT INFORMACYJNY Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii D spółki do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system

Bardziej szczegółowo

Statut Legg Mason Akcji Skoncentrowany Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego 31 października 2013 r. Spis treści: Rozdział I...2 Artykuł 1 Postanowienia ogólne...2 Artykuł 2 Definicje...2 Rozdział IIOrgany

Bardziej szczegółowo

Dom Inwestycyjny Xelion Sp. z o.o. dnia 31 grudnia 2013 roku

Dom Inwestycyjny Xelion Sp. z o.o. dnia 31 grudnia 2013 roku Dom Inwestycyjny Xelion Sp. z o.o. Sprawozdanie finansowe sporządzone za rok obrotowy zakończony dnia - 1 - Spis treści Strona SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW - 3 - SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1538 USTAWA. z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi 1) DZIAŁ I. Przepisy ogólne

Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1538 USTAWA. z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi 1) DZIAŁ I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/253 Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1538 USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 94, 586, z 2015 r. poz. 73.

Bardziej szczegółowo