Ocena Gry w studia podyplomowe

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ocena Gry w studia podyplomowe"

Transkrypt

1 0 PI-PWP Gra w studia podyplomowe Ocena Gry w studia podyplomowe Raport z badań Doradztwo Społeczne i Gospodarcze Poznań 2014

2 Wykonawca: Doradztwo Społeczne i Gospodarcze ul. Św. Wojciech 22/24 m. 7, Poznań Dział badań i analiz: ul. Śniadeckich 18/7, Poznań Tel. 609/ , 603/ NIP: Zamawiający: Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a Toruń 1

3 Spis treści Wprowadzenie... 3 Opis zastosowanej metodologii... 3 Technika zogniskowanego wywiadu grupowego (FGI)... 3 Dobór próby... 4 Pytania badawcze... 5 Charakterystyka badanych grup... 5 Wyniki badania... 7 Wywiad grupowy ze słuchaczami studiów podyplomowych... 7 Wywiad grupowy wykładowcami Wnioski i rekomendacje Scenariusz FGI z wykładowcami Scenariusz FGI ze słuchaczami

4 Wprowadzenie Raport podsumowuje badania przeprowadzone w ramach projektu PI-PWP Gra w studia podyplomowe, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zrealizowane na zlecenie Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu przez Doradztwo Społeczne i Gospodarcze z Poznania we wrześniu i październiku 2014 roku. Badania jakościowe z wykorzystaniem techniki zogniskowanego wywiadu grupowego przeprowadzono z przedstawicielami każdej z grup docelowych projektu (tj. przedstawicielami min. 4 uczelni wyższych oraz słuchaczy studiów podyplomowych). Zrealizowane badania miały na celu ocenę wstępnej wersji produktu finalnego projektu PI-PWP Gra w studia podyplomowe. Raport składa się z następujących części. Część pierwsza stanowi skrócony opis zastosowanej metodologii badawczej oraz doboru próby. Część druga krótko charakteryzuje grupy respondentów biorących udział w badaniu. Następnie, w trzeciej części, omówione są główne wnioski płynące z badania oraz przedstawione rekomendacje. Opis zastosowanej metodologii Technika zogniskowanego wywiadu grupowego (FGI) W badaniu zastosowano jakościowe metody badań z wykorzystaniem techniki wywiadu grupowego. Dane zbierane są podczas dyskusji przeważnie w grupie 6-8 osób (chociaż zdarzają się także grupy 4 lub 10-osobowe), prowadzonej przez doświadczonego moderatora, którego zadaniem jest dbanie o płynny przebieg dyskusji oraz realizację założonych celów badania. Badania fokusowe stosowane są w celu zdobycia informacji dotyczących jednego tematu (stąd przymiotnik zogniskowane w nazwie). Pomiar polega na wywołaniu i kontrolowaniu dyskusji na dany temat między uczestnikami grupy. W porównaniu z wywiadami indywidualnymi, wywiady grupowe są ciekawsze dla uczestników i stwarzają większe, naturalne bodźce do wyrażania opinii lub eksponowania postaw i motywów. Pomimo że badania fokusowe wywodzą się z dziedziny badań marketingowych i popularność zdobyły jako narzędzia badania rynku, potrzeb, motywów i postaw konsumenckich, doskonale nadają się do zgłębiania problematyki innych dziedzin. Fokusy 3

5 przydają się w przypadku eksplorowania nowych tematów oraz badania oczekiwań grup docelowych projektów społecznych. Twierdzi się, że badania fokusowe pomagają wydobywać podświadome uwarunkowania działań ludzi, które często różnią się od motywów podawanych w deklaracjach badanych. W tym celu, podczas wywiadów grupowych szeroko stosuje się tzw. techniki projekcyjne. Najczęściej zarówno podczas wywiadów pogłębionych, jak i wywiadów grupowych dominuje technika zadawania pytań wprost. Ma ona jednak tą wadę, że bazuje na deklaracjach respondentów. Z różnych powodów badani nie chcą powiedzieć, co motywuje ich działania, dlatego też w takiej sytuacji lepiej sięgnąć po techniki projekcyjne, które w formie zabawy pozwalają dotrzeć do nieuświadamianych motywów zachowań ludzi. W ramach badania zastosowano technikę projekcyjną nazywaną testem chmurki oraz technikę skojarzeniową: Test chmurki na tym, że badani dostają ilustracje przypominające komiks, na których mają napisać w chmurkach co myślą i mówią postaci znajdujące się określonej sytuacji. Test ten, przez przypisywanie wypowiedzi innym osobom, pozwala zidentyfikować, co tak naprawdę o danej sytuacji myślą badani. Techniki skojarzeniowe wywodzą się z psychologii Junga. Zadaniem badanego jest reagowanie na bodźce dostarczane przez moderatora i podawania pierwszych skojarzeń z danym słowem czy wyobrażeniem. Natychmiastowość skojarzeń eliminuje racjonalizowanie odpowiedzi przez badanych. Dobór próby Na ogół respondenci do grup fokusowych dobierani są tak, aby grupy były w miarę homogeniczne (jednolite). Pozwala to zminimalizować konflikt grupowy, a grono osób o podobnych cechach bardziej ośmiela badanych do wypowiadania szczerych opinii. Grupy homogeniczne pozwalają swobodniej wypowiadać się osobom nieśmiałym oraz wycofanym. Czasami stosuje się jednak grupy heterogeniczne tzw. konfliktowe, szczególnie jeśli chce się skonfrontować opinie na tzw. drażliwy temat. 4

6 W ramach badania został zastosowany celowy dobór próby tzw. ekspercki, który polega na tym, że z populacji wyłania się respondentów o poszukiwanych cechach i największej wiedzy w danej problematyce oraz odpowiednich cechach społecznych (przede wszystkim charakteryzujących się łatwością komunikacji w gronie nieznajomych osób). Grupy zostały dobrane homogenicznie. Przeprowadzono dwa badania fokusowe, po jednym dla każdej z grup docelowych projektu: 1. Wywiad grupowy z wykładowcami - przedstawicielami 5 uczelni wyższych 2. Wywiad grupowy z odbiorcami - słuchaczami studiów podyplomowych. Wywiady dotyczyły oceny wstępnej wersji produktu finalnego projektu PI-PWP Gra w studia podyplomowe. Pytania badawcze Przeprowadzone badanie miało udzielić odpowiedzi na jedno kluczowe pytanie badawcze: 1. Jak produkt finalny projektu PI-PWP Gra w studia podyplomowe oceniany jest przez testujących go słuchaczy i wykładowców? Odpowiedź na pytanie, jak wypracowany w projekcie produkt finalny oceniają jego użytkownicy i odbiorcy jest kluczowa dla dalszej realizacji projektu. Wypracowane na tym etapie rekomendacje umożliwią wprowadzenie niezbędnych zmian w produkcie finalnym przed etapem jego upowszechniania. Charakterystyka badanych grup Ogółem w dwóch fokusach wzięło udział 16 osób. W pierwszym wywiadzie przeprowadzonym ze słuchaczami studiów podyplomowych testujących produkt finalny wzięło udział 8 osób (3 kobiety i 5 mężczyzn). Również 8 osób (1 kobieta i 7 mężczyzn) wzięło udział w fokusie w wykładowcami testującymi Grę w studia podyplomowe. Połowa z nich to wykładowcy WSB z Torunia, pozostali reprezentowali uczelnie z Warszawy (2), Krakowa (1) i Radomia (1). Szczegółowe dane na temat uczestników dwóch wywiadów grupowych przedstawia Rysunek 1. 5

7 Rysunek 1. Charakterystyka prób badawczych Słuchacze studiów podyplomowych Wykładowcy kobiety mężczyźni kobiety mężczyźni WSB Toruń 8 WSB Toruń Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem w Warszawie Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu Politechnika Krakowska Warszawski Uniwersytet Medyczny Źródło: Opracowanie własne. Słuchaczy objęci badaniem to odbiorcy produktu finalnego, a testowanie przez nich obejmowało cały proces dydaktyczno-organizacyjny studiów podyplomowych i polegało na przejściu przez nich pełnego toku studiów podyplomowych w formie gry symulacyjnej (prowadzonych przez Lidera projektu). Wykładowcy natomiast to przedstawiciele użytkowników produktu finalnego (uczelni), dla których uruchomione zostały samodzielne instancje platformy z opracowanymi materiałami dot. studiów podyplomowych Zarządzanie projektami tak, aby mogli oni ocenić przydatność platformy do prowadzenia tego typu studiów. Wykładowcy mieli również możliwość opracowania i zamieszczania materiałów na potrzeby innych kierunków i w ten sposób mogli sprawdzić czy produkt można adaptować do innych kierunków. 6

8 Wyniki badania Wywiad grupowy ze słuchaczami studiów podyplomowych Na początku badania słuchacze pytani byli o motywy podjęcia studiów podyplomowych w ramach projektu. Wskazywano przeważnie na chęć podniesienia własnych kwalifikacji, a także na formułę studiów, która była dla niektórych uczestników badania intrygująca, a także zwiększała dostępność zdobycia dyplomu studiów podyplomowych - dzięki możliwości odbycia ich praktycznie bez wychodzenia z domu. Podkreślano, że dzięki e-learningowej formule możliwe było studiowanie w wolnym czasie i elastyczne dopasowanie studiów do pracy zawodowej. Uczestnicy badania fokusowego byli zgodni, że udział w projekcie spełnił ich oczekiwania. W trakcie badania pytano słuchaczy o trzy pierwsze skojarzenia z grą w studia podyplomowe, najczęściej pojawiające się określenia przedstawia Rysunek 2. Rysunek 2. Skojarzenia słuchaczy z platformą Źródło: Badanie FGI ze słuchaczami testującymi produkt finalny. Dominującym skojarzeniem z grą w studia podyplomowe jest łatwość i elastyczność korzystania z niej, a także wysoki poziom dostępnych na platformie treści. 7

9 Wady platformy W trakcie badania fokusowego słuchaczy testujących produkt finalny pytano także o wady platformy oraz elementy wymagające udoskonalenia. W tym obszarze wskazywano przede wszystkim na: Nieintuicyjność platformy, szczególnie przy pierwszych logowaniach, Brak ustalonej ścieżki postępowania, drogowskazów, co po kolei robić, Brak porządku w grach symulacyjnych, nie było wiadomo, jakie powinny być następne kroki gracza, brakowało jasnych instrukcji postępowania, Pojawiające się błędy przy zaliczaniu zadań, Zbytnie skomplikowanie zadania symulacyjnego (zbyt wiele zmiennych czynników w grze) jak na zadanie wykonywane samodzielnie, przed komputerem, bez kontaktu z grupą i wykładowcą, Pod koniec gry symulacyjnej brakowało rozbudowanego feedback u, co gracz zrobił dobrze, a co źle pojawiały się jedynie wyniki punktowe, procentowe, Brakowało stałego wsparcia wykładowcy, jeśli pojawiały się wątpliwości czy pytania, odpowiedzi na nie trzeba było szukać w Internecie, co ograniczało w pewnym stopniu skuteczność uczenia się z wykorzystaniem platformy, Brakowało wymiany doświadczeń między słuchaczami, będącymi praktykami w różnych dziedzinach, co stanowi ważny element tradycyjnych studiów podyplomowych, Niektóre pytania zgłaszane przez słuchaczy za pośrednictwem platformy pozostały bez odpowiedzi, Strona komunikacyjna platformy, nie zachęcała do wymiany informacji, na co wpływ miał także fakt, że słuchacze studiów podyplomowych nie spotkali się wcześniej ze sobą osobiście, Skomplikowany interfejs komunikacyjny na platformie, niektórzy słuchacze dopiero po jakimś czasie zauważali, że otrzymali wiadomość za pomocą portalu, Trudno było wrócić do poprzednich ekranów. 8

10 Opinie na temat poszczególnych elementów platformy Badani podkreślali, że generalnie korzystanie z platformy było dla nich raczej przyjemnością niż przykrym obowiązkiem, jednak pojawiające się problemy techniczne niejednokrotnie powodowały frustrację użytkowników. W celu systematycznej oceny poszczególnych elementów platformy, uczestnicy badania fokusowego przyznawali im osobne noty zarówno liczbowe, jak i opisowe. Poszczególne elementy oceniane były w skali od 1 do 5, gdzie 5 było oceną najbardziej pozytywną. Poniżej zaprezentowano średnie ocen wszystkich słuchaczy. Do najsłabiej ocenionych elementów zaliczono opcję społeczność (3) co wynika z sygnalizowanej przez uczestników badania zbyt dużej anonimowości, która praktycznie wyeliminowała możliwość dzielenia się i wymiany doświadczeń pomiędzy słuchaczami cenny element tradycyjnych studiów podyplomowych. Słabo oceniono także sposób zaliczania zadań (3,4), podkreślano, że właśnie w tym aspekcie nierzadko pojawiały się błędy, pomimo wypełnienia wszystkich warunków słuchacze nie otrzymywali zaliczenia poszczególnych etapów. Podobną ocenę przyznano funkcjonalności platformy (3,5) krytyka tego elementu dotyczyła przede wszystkim braku intuicyjności obsługi, braku ustalonej ścieżki postępowania po zalogowaniu na platformę. Podkreślano, że przed rozpoczęciem użytkowania przydałoby się krótkie szkolenie z obsługi platformy. Generalnie także uczestnikom fokusa nie przypadła za bardzo do gustu także szata graficzna gry (3,6). Słuchacze zgłaszali także konieczność zapewnienia skróconej wersji podręcznika dla użytkowników, gdyż dostępnej 200-stronnicowej wersji praktycznie nikt nie przeczytał w całości. Podkreślano, że podręcznik napisany jest fajnie, zrozumiałym językiem, ale treści jest w nim zbyt dużo. Za najlepiej oceniane elementy platformy gra w studia podyplomowe uznano opisy awatarów w symulacjach oraz czas przeznaczony na realizację zadań (5 maksymalna ocena). Pozytywnie oceniono także dostępne na platformie materiały teoretyczne, wypracowania/referaty oraz atrakcyjność takiej formy uczenia się. przedstawia Rysunek 3. Szczegółowe noty 9

11 Rysunek 3. Ocena poszczególnych elementów platformy Gra w studia podyplomowe (średnia w skali 1-5, gdzie 5 jest oceną najwyższą) Opisy awatarów w symulacjach Czas przeznaczony na realizację zadań Materiały teoretyczne Wypracowania/referaty Atrakcyjność formy Stopień skomplikowania zadań Symulacje/zadania 5 5 4,9 4,9 4,8 4,7 4,7 Testy Rozmowa z opiekunami gry Podręcznik do obsługi platformy 4,4 4,5 4,5 Instrukcje do zadań Filmiki 4 3,9 Szata graficzna Funkcjonalność/łatwość obsługi Zaliczanie zadań 3,4 3,5 3,6 Społeczność 3 Źródło: Badanie FGI ze słuchaczami testującymi produkt finalny. Uczestnicy badania podkreślali, że gra w studia podyplomowe reprezentowała odpowiedni stopień skomplikowania. Niektóre zadania stanowiły dla słuchaczy wyzwanie, co sprawiało, że tych studiów nie dało się po prostu przeklikać, jak ma to miejsce w przypadku niektórych kursów e-learningowych. Produkt finalny wymagał od słuchaczy zaangażowania i określonego wkładu pracy, co ocenione zostało jako element pozytywny. Sygnalizowano, że nie należy bardziej podnosić poziomu studiów, jest on odpowiedni. Podobnie rzecz ma się, jeśli chodzi o symulacje przez odbiorców projektu ocenione zostały one jako odpowiednio trudne. Podsumowanie dyskusji grupowej ze słuchaczami stanowił test projekcyjny, którego zadaniem było określenie nastawienia słuchaczy i wykładowców do wprowadzenia gry w studia podyplomowe na wszystkich kierunkach studiów oferowanych na WSB. 10

12 Rektor: od dziś wprowadzamy Grę w studia podyplomowe na wszystkich kierunkach studiów! Wykładowcy (w opiniach słuchaczy) Cieszą się z wprowadzenia innowacyjnego sposobu nauki Cieszą się, że będą mieć mniej obowiązków Obawiają się, że e-learning nie zastąpi całkowicie spotkań twarzą w twarz Obawiają się, czy podołają z obsługą techniczną Obawiają się redukcji etatów, gdy studia będą dostępne on-line Słuchacze Cieszą się z wprowadzenia innowacyjnego sposobu nauki Cieszą się, że będą mieli więcej wolnego czasu Cieszą się, że będą mogli studiować bardziej elastycznie Cieszą się, że oszczędzą na dojazdach na studia Liczą, że podczas studiów poznają wiele praktycznych zagadnień Obawiają się, że e-learning nie zastąpi całkowicie spotkań twarzą w twarz Obawiają się, czy będą mogli spotkać się osobiście z innymi słuchaczami 11

13 Z testu projekcyjnego wynika, że nastawienie do zastosowania gry w studia podyplomowe na szerszą skalę jest pozytywne. Dobrze podsumowuje to jedna z wypowiedzi uczestników badania fokusowego: Myślę, że jest to taka formuła na miarę naszych czasów, dla zabieganych osób, którzy nie mają regularnego czasu pracy, od poniedziałku do piątku od 8 do 16. Powinno to iść dalej w tym kierunku, tylko z większą interakcją społeczną. Wśród rekomendacji udoskonalenia Gry w studia podyplomowe zgłaszanych przez słuchaczy pojawiły się takie postulaty, jak: Wprowadzenie bardziej rozbudowanego feedback u przy zakończeniu symulacji, Nie rezygnowanie całkowicie podczas studiów podyplomowych z interakcji twarzą w twarz pomiędzy słuchaczami, Wprowadzenie skróconej wersji podręcznika użytkownika lub też innej formy pomocy w nawigacji na platformie podczas pierwszych logowań. Wywiad grupowy z wykładowcami Wszyscy biorący udział w badaniu wykładowcy zaangażowani w testowanie produktu finalnego pozytywnie wypowiadali się o narzędziu, jakim jest Gra w studia podyplomowe. Podkreślali, że jest to doskonały sposób na komunikację z grupą słuchaczy, na podniesienie atrakcyjności zajęć oraz bieżące monitorowanie postępów w nauce. Wykładowcom podobała się możliwość podglądu, czy słuchacze otworzyli udostępnione materiały oraz zaliczania poszczególnych etapów przedmiotu za pośrednictwem platformy. Badani byli zgodni, że testowane przez nich narzędzie okazało się bardzo pomocne w procesie dydaktycznym. Zalety platformy Do najważniejszych zalet gry w studia podyplomowe zaliczono następujące elementy: Możliwość praktycznie nieograniczonego kreowania materiałów dydaktycznych uniwersalność narzędzia, 12

14 Wszechstronność, możliwość dostosowania platformy do potrzeb i celów poszczególnych uczelni i kierunków studiów, Innowacyjność sposobu przekazywania wiedzy, który angażuje słuchaczy, Monitoring aktywności słuchaczy na platformie, Możliwość oceny zarówno indywidualnych użytkowników, jak i grup, co rozwija element współzawodnictwa, Łatwość komunikacji z grupą i wykładowcami za pośrednictwem platformy, Fakt, że platforma zawiera wszystkie potrzebne elementy, Prostotę obsługi, Możliwość poznania praktycznych aspektów danego zawodu dzięki symulacjom, Dostępność dla słuchaczy przez 24 godziny na dobę. Najważniejsze skojarzenia wykładowców z Grą w studia podyplomowe przedstawia Rysunek 4. Rysunek 4. Skojarzenia wykładowców z platformą Źródło: Badanie FGI z wykładowcami testującymi produkt finalny. Wady platformy Podczas badania fokusowego wykładowców pytano o to, jakie zauważają wady Gry w studia podyplomowe. Podkreślano, że generalnie platforma działa dobrze i nie posiada rażących 13

15 usterek. Wskazywano jednak na niezbyt intuicyjny interfejs, który szczególnie przy pierwszym kontakcie niektórym wykładowcom wydał się zbyt skomplikowany. Jak przyznali uczestnicy badania, było to jednak pierwsze wrażenie, ponieważ przy bliższym poznaniu cała platforma okazywała się prostsza niż początkowo sądzono. Zwrócono także uwagę na konieczność poprawienia szaty graficznej Gry w studia podyplomowe, ponieważ nie do końca odzwierciedla ona to, jak nowoczesne jest to narzędzie. Wspomniano także o problemach związanych z zaliczaniem zadań (sygnalizowali je także słuchacze, co wykazano wcześniej) gdy ktoś zaliczył jedno zadanie, system automatycznie rozpoznawał go jako absolwenta i w ten sposób słuchacze nie mieli już dostępu do pozostałych materiałów danego kursu. Jeden z uczestników badania sygnalizował problem z dodawaniem do platformy treści stworzonych z wykorzystaniem programu Scorm. Podczas wywiadu grupowego uczestnicy oceniali poszczególne elementy Gry w studia podyplomowe nadając im oceny w skali 1-5, gdzie 5 było oceną najwyższą. Średnie oceny przedstawiono na poniższym rysunku. Widać, że praktycznie wszystkie elementy uzyskały maksymalne oceny. W przypadku poprawności procedur projektowania scenariuszy gier oraz poprawności mechanizmów administrowania platforma jeden z uczestników badań wskazał na pewne drobne trudności, stąd ocena 4,9 (Rysunek 5). 14

16 Rysunek 5. Oceny poszczególnych elementów platformy przez wykładowców (średnia w skali 1-5, gdzie 5 jest oceną najwyższą) Poprawność procedury uruchamiania formy studiów podyplomowych w formie gry symulacyjnej 5 Poprawność procedury przyjmowania słuchaczy na studia podyplomowe oferowane w formie gry symulacyjnej 5 Elastyczność narzędzia w kontekście uruchamiania nowych kierunków na studiach podyplomowych 5 Poprawność, kompletność i jakość instrukcji portalu 5 Efektywność nauki z wykorzystaniem Gry w studia podyplomowe 5 Poprawność procedury projektowania scenariuszy gier symulacyjnych 4,9 Poprawność mechanizmów administracji platformą 4,9 Źródło: Badania FGI z wykładowcami testującymi produkt finalny. Generalnie rzecz biorąc wykładowcy byli zadowoleni z testowanego narzędzia. Szczególnie ci z innych niż Toruń miast wyrażali żal, że Gra w studia podyplomowe nie była u nich stosowana w tak kompleksowy sposób, jak w Toruniu. Deklarowano także chęć wykorzystywania testowanego narzędzia w przyszłości oraz duże zainteresowanie wśród innych wykładowców tym rozwiązaniem. z uczestników badania: Najlepiej świadczy o tym wypowiedź jednego Jest to niesamowite narzędzie, które może być fajnie rozwijane i może przynieść wiele korzyści uczelniom wyższym i studentom/słuchaczom. Wśród rekomendacji udoskonalenia Gry w studia podyplomowe zgłaszanych przez wykładowców pojawiły się takie postulaty, jak: 15

17 Rozważenie zmiany nazwy platformy człon studia podyplomowe zawęża możliwości jej stosowania, Wprowadzenie elementów wizualnych, które ożywiłyby platformę, szczególnie przy pierwszym kontakcie, tak, aby było widać, jak nowoczesne jest to narzędzie (przy pierwszym kontakcie ta aplikacja wygląda jakby była sprzed 5-6 lat. Wiem, że twórca liczył na to, że użytkownicy mogą mieć różny sprzęt i stąd takie rozwiązanie. Jeśli tak to ok. jednak idąc w przyszłość to przydałoby się rozważyć wprowadzenie elementów uatrakcyjniających wygląd), Warto rozważyć wprowadzenie samouczka, np. w formie wyskakujących okienek, przy pierwszym logowaniu się na portal. Wnioski i rekomendacje Zarówno wykładowcy, jak i słuchacze testujący Grę w studia podyplomowe pozytywnie odnieśli się do ocenianego narzędzia. Wskazywano, że umożliwia ono elastyczne dostosowanie czasu poświęcanego na naukę do potrzeb słuchaczy/studentów, gwarantuje dostępność materiałów dydaktycznych praktycznie przez całą dobę oraz umożliwia prawie nieograniczone tworzenie treści przez wykładowców. Obydwie badane grupy w superlatywach wypowiadały się o platformie, wskazując jedynie na drobne elementy, które wymagałyby udoskonalenia. Najważniejszą z kwestii wymagających dopracowania jest szata graficzna Gry w studia podyplomowe. Jest ona trochę przestarzała i nie do końca dostosowana do tak nowoczesnego narzędzia. Jest to aspekt, na który wskazywali zarówno słuchacze, jak i wykładowcy. Słuchaczom natomiast brakuje bardziej rozbudowanego feedback u po zakończeniu symulacji. Dla wielu użytkowników i odbiorców produktu finalnego platforma nie jest intuicyjna i jej nawigacja generuje problemy. Warto odpowiedzieć na te zastrzeżenia dodając funkcję samouczka lub też udoskonalając sposób nawigacji platformy np. wprowadzając określone ścieżki postępowania po logowaniu. W tej kwestii mało pomocna jest instrukcja obsługi platformy, ze względu na zbyt dużą objętość, co zniechęca użytkowników do zapoznania się z całym tekstem. Warto, jako alternatywę dla długiego podręcznika wprowadzić dodatkowy dokument stanowiący skrót najważniejszych informacji. 16

18 Ważną funkcją platformy jest komunikacja zarówno między wykładowcami i słuchaczami/studentami, jak i na linii słuchacz-słuchacz. Badani słuchacze najsłabiej ze wszystkich elementów Gry w studia podyplomowe ocenili opcję społeczność. Wynika to z tego, że ich zdaniem studia podyplomowe odbywane wyłącznie w formie e-learningu pozbawione są ważnego elementu, jakim jest wymiana doświadczeń pomiędzy ich uczestnikami. Zdaniem badanych nie należy z programu studiów podyplomowych z wykorzystaniem gry eliminować całkowicie spotkań twarzą w twarz, szczególnie na początku roku akademickiego. Poznanie się uczestników studiów w realu zapewni częstsze korzystanie przez nich z funkcji komunikacyjnych platformy. W przeciwnym wypadku, funkcje społeczne platformy, tak ważne dla wykładowców, będą niechętnie wykorzystywane przez samych słuchaczy. Przed upowszechnieniem Gry w studia podyplomowe należy także ponownie zweryfikować mechanikę funkcjonowania portalu, szczególnie w kwestii zaliczania zadań, która budziła zastrzeżenia zarówno słuchaczy, jak i wykładowców. Niemniej jednak, wskazane w niniejszym raporcie rekomendacje udoskonalenia produktu finalnego, nie stanowią krytyki jego wysokiej jakości. Z przeprowadzonych badań jednoznacznie bowiem wynika, że produkt finalny projektu PI-PWP Gra w studia podyplomowe powinien zostać upowszechniony. Odpowiadając zatem na główne pytanie badawcze: 1. Jak produkt finalny projektu PI-PWP Gra w studia podyplomowe oceniany jest przez testujących go słuchaczy i wykładowców? należy stwierdzić, że jest on dostosowany do potrzeb zarówno słuchaczy, jak i wykładowców, którzy wydali oceny jednoznacznie pozytywne. Poniżej w formie tabelarycznej przedstawiono najważniejsze wnioski i rekomendacje z przeprowadzonych badań. 17

19 Wnioski Produkt finalny projektu PI-PWP Gra w studia podyplomowe jest dostosowany do potrzeb słuchaczy i wykładowców i oceniany przez nich jednoznacznie pozytywnie. Dla niektórych użytkowników i odbiorów platforma Gra w studia podyplomowe nie jest intuicyjna, szczególnie przy pierwszych logowaniach. Nie pomaga tu lektura podręcznika użytkownika, który jest zbyt długi. Gra w studia podyplomowe zawiera przestarzałą szatę graficzną, nie do końca dostosowaną do jej nowoczesnych treści. Najrzadziej wykorzystywaną przez słuchaczy funkcją platformy była społeczność. Słuchacze korzystali z niej niechętnie. Słuchacze obawiają się, że formuła studiów wyłącznie w formie e-learningu pozbawi ich możliwości wymiany doświadczeń z innymi uczestnikami studiów, co stanowi, ich zdaniem, największą wartość studiów podyplomowych. Słuchaczom korzystającym z Gry w studia podyplomowe brakuje rozbudowanego feedback u pod koniec symulacji, omawiającego dokładnie, jakie popełnili błędy, a które podjęte przez nich decyzje były dobre. Rekomendacje Rekomenduje się upowszechnienie produktu finalnego projektu PI-PWP Gra w studia podyplomowe. Rekomenduje się uwzględnianie oczekiwań słuchaczy i wykładowców w zakresie uproszczenia nawigacji platformy, wprowadzenia samouczka oraz skróconej wersji podręcznika użytkownika. Rekomenduje się unowocześnienie szaty graficznej Gry w studia podyplomowe. Przy upowszechnianiu produktu finalnego należy rozważyć rekomendowanie uczelniom, aby szczególnie na początku studiów podyplomowych nie rezygnowali całkowicie ze spotkań słuchaczy twarzą w twarz. Należy rozważyć rozbudowanie funkcji dostarczania słuchaczom szczegółowej informacji zwrotnej na temat ich decyzji podejmowanych podczas symulacji albo w formie indywidualnych konsultacji z wykładowcami lub też w formie bardziej zautomatyzowanej, jeśli umożliwia to mechanika działania platformy, jej użytkownicy powinni otrzymywać bardziej szczegółowy feedback np. komentarz do wyników procentowych. 18

20 Scenariusz FGI z wykładowcami Wprowadzenie 15 min Dzień dobry. Dziękuję bardzo za przybycie. Spotkaliśmy się, aby porozmawiać na temat platformy Gra w studia podyplomowe, którą Państwo testowali. Badanie realizowane jest na zlecenie Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, w ramach projektu PI-PWP Gra w studia podyplomowe współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wykonawcą badania jest firma Doradztwo Społeczne i Gospodarcze, którą reprezentuję. Nasza rozmowa będzie nagrywana na dyktafon, ale jedynie po to, żeby nie umknęła nam żadna wypowiedziana przez Państwa opinia. Natomiast wszystko, co Państwo będą mówili jest poufne nigdzie oprócz listy obecności nie pojawią się Państwa nazwiska, a podczas pisania raportu opinie nie będą przypisywane do konkretnych osób. Nie ma dobrych i złych odpowiedzi, bardzo proszę mówić to, co Państwo myślą na dany temat. Nikt nie będzie tego oceniał. Zależy nam bardzo na Państwa wypowiedziach jako ekspertach w tej tematyce. Przygotowaliśmy mały poczęstunek proszę się swobodnie częstować w każdej chwili naszej rozmowy. Całość potrwa około 3 godzin. Rozgrzewka 25 min Spędzimy ze sobą trochę czasu, dlatego też chciał(a)bym, żebyśmy się trochę poznali. Proszę, żeby każdy opowiedział coś o sobie. Proszę, żeby Państwo odpowiedzieli po kolei. Jest to jednak ostatni moment, kiedy będę Państwa tak odpytywać, później chciałbym, żebyśmy sobie swobodnie rozmawiali. Proszę powiedzieć jak mają Państwo na imię, na jakiej uczelni uczą i jakich przedmiotów. Cele: 1. Na początek chciał(a)bym zapytać, w jaki sposób byli Państwo zaangażowani w testowanie Gry w studia podyplomowe. 2. Jakie były Państwa oczekiwania w stosunku do platformy Gra w studia podyplomowe? poznanie uczestników przez moderatora poznanie się uczestników ośmielenie uczestników do wypowiedzi ustalenie reguł przebiegu spotkania 19

21 Gra w studia podyplomowe ogólna ocena 20 min Nasza rozmowa w głównej mierze dotyczyć platformy Gra w studia podyplomowe, dlatego też na początku chciał(a)bym Państwa zapytać, co ogólnie Państwo sądzą o platformie. Nie chcę, żeby się Państwo sugerowali odpowiedziami innych osób, dlatego też rozdam Państwu kartki, na których proszę zapisać maksymalnie 3 pierwsze skojarzenia z platforma Gra w studia podyplomowe. (Moderator: rozdaje materiały, a następnie omawia odpowiedzi). PROJEKCJA: TEST SKOJARZEŃ. Cele: 1. Co Państwo zapisali na kartkach? 2. Jakie były Państwa pierwsze wrażenie po zalogowaniu? 3. Jakie są największe zalety Gry w studia podyplomowe 4. A jakie są jej wady? 5. Czy Państwa zdaniem korzystanie z platformy multimedialnej, służącej do opracowywania gier i materiałów do różnych kierunków jest skuteczną formą nauki? a. Dlaczego? Identyfikacja postrzegania platformy Poznanie zalet i wad platformy Ogólna ocena skuteczności kształcenia z wykorzystaniem platformy Doświadczenia z platformą Gra w studia podyplomowe 30 min 6. Jak często korzystali Państwo z platformy Gra w studia podyplomowe? 7. Jakie było Państwa nastawienie do platformy? Czy korzystanie z platformy było dla Państwa raczej przykrym obowiązkiem czy przyjemnością? Dlaczego? 8. Z jakich funkcjonalności platformy Gra w studia podyplomowe Państwo korzystali? (Moderator zapisuje na tablicy) 9. Jakie jeszcze były inne funkcjonalności platformy (np. takie, z których korzystali Państwo rzadziej)? (Moderator zapisuje na tablicy). Cele: Zdiagnozowanie doświadczeń badanych z platformą Zdiagnozowanie typowych sposobów użytkowania platformy 20

22 Szczegółowa ocena platformy Gra w studia podyplomowe 30 min 10. Bardzo ważnym elementem naszego spotkania jest szczegółowa ocena poszczególnych elementów platformy Gra w studia podyplomowe. Teraz pokażę Państwu prezentację z poszczególnymi elementami platformy. Chciał(a)bym, żeby Państwo wcielili się w rolę ekspertów, którzy będą oceniać użyteczność i przydatność poszczególnych elementów. Proszę myśleć o tym, że przeznaczona jest ona dla osób takich, jak Państwo. Żebyśmy bardziej wcielili się w role, rozdam teraz Państwu karty do głosowania z numerami od 1 do 5, 5 jest oceną najwyższą (najbardziej pozytywną). Po prezentacji każdego elementu proponowanego systemu platformy, poproszę Państwa, żeby Państwo głosowali jak bardzo się on Państwu podoba. Moderator przedstawia kolejne elementy platformy, po każdym z nich następuje głosowanie i dyskusja. Oceny wydane przez uczestników badania zapisywane są na karcie wyników. Po omówieniu wszystkich elementów następuje jeszcze dyskusja porównująca je pomiędzy sobą. Poprawność procedury uruchamiania formy studiów podyplomowych w formie gry symulacyjnej Poprawność procedury przyjmowania słuchaczy na studia podyplomowe oferowane w formie gry symulacyjnej Poprawność procedury projektowania scenariuszy gier symulacyjnych Poprawność mechanizmów administracji platformą Elastyczność narzędzia w kontekście uruchamiania nowych kierunków na studiach podyplomowych Poprawność, kompletność i jakość instrukcji portalu Efektywność nauki z wykorzystaniem Gry w studia podyplomowe Moderator: po głosowaniu dopytać, co uczestnicy sądzą o każdym z powyższych elementów. Jakie są zalety, a jakie ewentualne wady. Podsumowanie 25 min 11. Czy poleciliby Państwo Grę w studia podyplomowe swoim znajomym wykładowcom innych uczelni? 12. Co Państwa zdaniem powinno się zmienić w Grze w studia podyplomowe, żeby z sukcesem mogła być stosowana na szerszą skalę na innych uczelniach? 13. Czy chcą jeszcze Państwo coś dodać do naszej rozmowy? Dziękuję za spotkanie! 21

23 Scenariusz FGI ze słuchaczami Wprowadzenie 15 min Dzień dobry. Dziękuję bardzo za przybycie. Spotkaliśmy się, aby porozmawiać na temat platformy Gra w studia podyplomowe, którą Państwo testowali. Badanie realizowane jest na zlecenie Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, w ramach projektu PI-PWP Gra w studia podyplomowe współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wykonawcą badania jest firma Doradztwo Społeczne i Gospodarcze, którą reprezentuję. Nasza rozmowa będzie nagrywana na dyktafon, ale jedynie po to, żeby nie umknęła nam żadna wypowiedziana przez Państwa opinia. Natomiast wszystko, co Państwo będą mówili jest poufne nigdzie oprócz listy obecności nie pojawią się Państwa nazwiska, a podczas pisania raportu opinie nie będą przypisywane do konkretnych osób. Nie ma dobrych i złych odpowiedzi, bardzo proszę mówić to, co Państwo myślą na dany temat. Nikt nie będzie tego oceniał. Zależy nam bardzo na Państwa wypowiedziach jako ekspertach w tej tematyce. Przygotowaliśmy mały poczęstunek proszę się swobodnie częstować w każdej chwili naszej rozmowy. Całość potrwa około 3 godzin. Rozgrzewka 25 min Spędzimy ze sobą trochę czasu, dlatego też chciał(a)bym, żebyśmy się trochę poznali. Proszę, żeby każdy opowiedział coś o sobie. Proszę, żeby Państwo odpowiedzieli po kolei. Jest to jednak ostatni moment, kiedy będę Państwa tak odpytywać, później chciałbym, żebyśmy sobie swobodnie rozmawiali. Proszę powiedzieć jak mają Państwo na imię, jakie studia Państwo skończyli i czym zajmują się zawodowo. Cele: 3. Na początek chciał(a)bym zapytać, dlaczego zdecydowali się Państwo na udział w projekcie i testowaniu wypracowanego w ramach niego rozwiązania? 4. Jakie były Państwa oczekiwania? poznanie uczestników przez moderatora poznanie się uczestników ośmielenie uczestników do wypowiedzi ustalenie reguł przebiegu spotkania 22

24 Gra w studia podyplomowe ogólna ocena 20 min Nasza rozmowa w głównej mierze dotyczyć platformy Gra w studia podyplomowe, dlatego też na początku chciał(a)bym Państwa zapytać, co ogólnie Państwo sądzą o platformie. Nie chcę, żeby się Państwo sugerowali odpowiedziami innych osób, dlatego też rozdam Państwu kartki, na których proszę zapisać maksymalnie 3 pierwsze skojarzenia z platformą Gra w studia podyplomowe. (Moderator: rozdaje materiały, a następnie omawia odpowiedzi). PROJEKCJA: TEST SKOJARZEŃ. Cele: 14. Co Państwo zapisali na kartkach? 15. Jakie były Państwa pierwsze wrażenie po zalogowaniu? 16. Jakie są największe zalety Gry w studia podyplomowe 17. A jakie są jej wady? 18. Czy Państwa zdaniem korzystanie z platformy multimedialnej, służącej do opracowywania gier i materiałów do różnych kierunków jest skuteczną formą nauki? a. Czego się Państwo nauczyli? Identyfikacja postrzegania platformy Poznanie zalet i wad platformy Ogólna ocena skuteczności kształcenia z wykorzystaniem platformy Doświadczenia z platformą Gra w studia podyplomowe 40 min 19. Jak często korzystali Państwo z platformy Gra w studia podyplomowe? 20. Jakie było Państwa nastawienie do platformy? Czy korzystanie z platformy było dla Państwa raczej przykrym obowiązkiem czy przyjemnością? Dlaczego? 21. Z jakich funkcjonalności platformy Gra w studia podyplomowe Państwo korzystali? (Moderator zapisuje na tablicy) 22. Jakie jeszcze były inne funkcjonalności platformy (np. takie, z których korzystali Państwo rzadziej)? (Moderator zapisuje na tablicy). a. Czy byli Państwo aktywni na forum? Jak często? b. Czy korzystali Państwo z opcji społeczność (uzupełnianie profilu, zapraszanie znajomych, rozmowy prywatne) Jak często? Cele: Zdiagnozowanie doświadczeń badanych z platformą Zdiagnozowanie typowych sposobów użytkowania platformy 23

25 Szczegółowa ocena platformy Gra w studia podyplomowe 40 min 23. Bardzo ważnym elementem naszego spotkania jest szczegółowa ocena poszczególnych elementów platformy Gra w studia podyplomowe. Teraz pokażę Państwu prezentację z poszczególnymi elementami platformy. Chciał(a)bym, żeby Państwo wcielili się w rolę ekspertów, którzy będą oceniać użyteczność i przydatność poszczególnych elementów. Proszę myśleć o tym, że przeznaczona jest ona dla osób takich, jak Państwo. Żebyśmy bardziej wcielili się w role, rozdam teraz Państwu karty do głosowania z numerami od 1 do 5, 5 jest oceną najwyższą (najbardziej pozytywną). Po prezentacji każdego elementu proponowanego systemu platformy, poproszę Państwa, żeby Państwo głosowali, jak bardzo się on Państwu podoba. Moderator przedstawia kolejne elementy platformy, po każdym z nich następuje głosowanie i dyskusja. Oceny wydane przez uczestników badania zapisywane są na karcie wyników. Po omówieniu wszystkich elementów następuje jeszcze dyskusja porównująca je pomiędzy sobą. Elementy platformy do oceny: Szata graficzna Funkcjonalność/ łatwość obsługi Atrakcyjność formy (platforma jest ciekawa, nie nudna) Stopień skomplikowania zadań Filmiki Symulacje/zadania Społeczność Forum Testy Materiały teoretyczne Podręcznik do obsługi platformy Instrukcje do zadań Opisy awatarów w symulacjach Zaliczanie zadań Wypracowania/referaty Czas przeznaczony na realizację zadań Rozmowa z opiekunami gry Moderator: po głosowaniu dopytać, co uczestnicy sądzą o każdym z powyższych elementów. Jakie są zalety, a jakie ewentualne wady. 24

26 Postrzeganie platformy Gra w studia podyplomowe projekcja 10 min 24. Test chmurki: Za chwilę rozdam Państwu kartki, na których umieszczono rysunki przypominające trochę komiks. Bardzo proszę, aby każdy z Państwa zastanowił się co mówią, a co myślą słuczacze/studenci na temat nowego zarządzenia rektora. Cele: Zdiagnozowanie postrzegania platformy (weryfikacja wcześniejszych deklaracji) Zdiagnozowanie nieuświadamianych oczekiwań wobec platformy Podsumowanie 15 min 25. Czy poleciliby Państwo Grę w studia podyplomowe swoim znajomym? 26. Co Państwa zdaniem powinno się zmienić w Grze w studia podyplomowe, żeby z sukcesem mogła być stosowana na szerszą skalę? 27. A podsumowując to wszystko, o czym rozmawialiśmy, jak ocenią Państwo efektywność nauki z wykorzystaniem Gry w studia podyplomowe? 28. Czy chcą jeszcze Państwo coś dodać do naszej rozmowy? Dziękuję za spotkanie! 25

Ocena nowej metodyki kształcenia

Ocena nowej metodyki kształcenia 0 PI-PWP Gra w studia podyplomowe Ocena nowej metodyki kształcenia Raport z badań Doradztwo Społeczne i Gospodarcze Poznań 2013 Wykonawca: Doradztwo Społeczne i Gospodarcze ul. Św. Wojciech 22/24 m. 7,

Bardziej szczegółowo

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania. Prosimy o kontakt: e-mail: kontakt@mr-db.pl tel. +48 606 356 999 www.mr-db.pl MRDB Szkolenie otwarte: Launch przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów

Bardziej szczegółowo

Badanie nauczania filozofii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych

Badanie nauczania filozofii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych Badanie nauczania filozofii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych Scenariusz wywiadu pogłębionego z Nauczycielem Filozofii Scenariusz wywiadu pogłębionego z nauczycielem filozofii Dzień Dobry, Nazywam

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim UDA-POKL.03.05.00-00-219/12-00 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I

Bardziej szczegółowo

W ankiecie ewaluacyjnej zawartych zostało jedenaście pytania dotyczących każdego z etapów

W ankiecie ewaluacyjnej zawartych zostało jedenaście pytania dotyczących każdego z etapów Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach z zakresu EFS a gospodarka społeczna realizowanych w Wydziale Zamiejscowym w Szczecinie. WPROWADZENIE Ankiety ewaluacyjne przeprowadzone

Bardziej szczegółowo

Załącznik 13 Minimalny wzór opisu produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego wraz z instrukcją

Załącznik 13 Minimalny wzór opisu produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego wraz z instrukcją Załącznik 13 Minimalny wzór opisu produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego wraz z instrukcją Opis produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego (maksymalnie 6 stron) Temat innowacyjny.

Bardziej szczegółowo

Potrzeby i oczekiwania w zakresie kształcenia na odległość

Potrzeby i oczekiwania w zakresie kształcenia na odległość 0 PI-PWP Gra w studia podyplomowe Potrzeby i oczekiwania w zakresie kształcenia na odległość Raport z badań Doradztwo Społeczne i Gospodarcze Poznań 2013 Wykonawca: Doradztwo Społeczne i Gospodarcze ul.

Bardziej szczegółowo

Poniżej zamieszczono analizę ankiet ewaluacyjnych, prezentujące opinie słuchaczy odnoszące się do w/w treści.

Poniżej zamieszczono analizę ankiet ewaluacyjnych, prezentujące opinie słuchaczy odnoszące się do w/w treści. Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach z zakresu EFS a gospodarka społeczna realizowanych w Wydziale Nauk Humanistyczno Społecznych w Olsztynie. WPROWADZENIE Ankiety ewaluacyjne

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe. Omówione zagadnienia. Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania

Badania marketingowe. Omówione zagadnienia. Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie Badania marketingowe Wykład 5 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Omówione zagadnienia Ograniczenia wtórnych źródeł informacji

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jak skutecznie diagnozować i rozwijać kompetencje zawodowe z wykorzystaniem produktu finalnego w postaci modelu walidacji i uzupełniania kompetencji zawodowych Ewa Ziarkowska - Hordyj Gdańsk 12.09.2014

Bardziej szczegółowo

SHOPPER FEEDBACK. Nowoczesna metoda analizy potrzeb i satysfakcji klientów. Inquiry sp. z o.o.

SHOPPER FEEDBACK. Nowoczesna metoda analizy potrzeb i satysfakcji klientów. Inquiry sp. z o.o. SHOPPER FEEDBACK Nowoczesna metoda analizy potrzeb i satysfakcji klientów Inquiry sp. z o.o. O INQUIRY Od ponad 10 lat prowadzimy badania konsumenckie dla klientów z branży FMCG, sieci detalicznych oraz

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa w Żórawinie

Szkoła Podstawowa w Żórawinie Szkoła Podstawowa w Żórawinie SORE Sabina Żuchelkowska Rok szkolny 2013/2014 Temat I RPW Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? Potrzeby nauczycieli Podczas spotkania z Panią Dyrektor SP w Żórawinie,

Bardziej szczegółowo

Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach z zakresu Gospodarka społeczna realizowanych w Wydziale Zamiejscowym w Człuchowie.

Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach z zakresu Gospodarka społeczna realizowanych w Wydziale Zamiejscowym w Człuchowie. Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach z zakresu Gospodarka społeczna realizowanych w Wydziale Zamiejscowym w Człuchowie. WPROWADZENIE Ankiety ewaluacyjne przeprowadzone wśród

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki Politechnika Krakowska

Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki Politechnika Krakowska Projekt innowacyjny testujący PO KL (2012-2015) MONITORING LOSÓW ABSOLWENTÓW DROGĄ DO SUKCESU UCZELNI XXI WIEKU Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki Politechnika Krakowska Podstawa monitoringu absolwentów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ E-LEARNINGOWEJ 1 Spis treści Wprowadzenie... 3 1. Zakładanie konta na platformie... 3 2. Logowanie... 5 3. Przypomnienie zapomnianego hasła... 5 4. Zmiana profilu... 5 5. Zapisy na szkolenie...6 6. Proces

Bardziej szczegółowo

Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole

Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole Temat szkolenia: Gryfikacja i inne innowacyjne metody

Bardziej szczegółowo

Część I. Kryteria oceny programowej

Część I. Kryteria oceny programowej Część I Kryteria oceny programowej 1. Jednostka formułuje koncepcję rozwoju ocenianego kierunku. 1) Koncepcja kształcenia nawiązuje do misji Uczelni oraz odpowiada celom określonym w strategii jednostki,

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ewaluacyjnego

Raport z badania ewaluacyjnego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Raport z badania ewaluacyjnego za okres 01.09.2011-30.11.2011 (wybrane fragmenty) Uprawnienia dla spawaczy gwarantem

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników ankiety satysfakcji ze studiów na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego za rok akademicki 2012/13

Analiza wyników ankiety satysfakcji ze studiów na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego za rok akademicki 2012/13 Analiza wyników ankiety satysfakcji ze studiów na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego za rok akademicki 2012/13 Ankieta satysfakcji ze studiów na Wydziale Pedagogiki i Psychologii,

Bardziej szczegółowo

Wzrost wiedzy oraz nabycie kompetencji w zakresie współpracy międzysektorowej

Wzrost wiedzy oraz nabycie kompetencji w zakresie współpracy międzysektorowej Wzrost wiedzy oraz nabycie kompetencji w zakresie współpracy międzysektorowej Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu Standardy współpracy międzysektorowej w powiecie oleckim Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

E-learning: nowoczesna metoda kształcenia

E-learning: nowoczesna metoda kształcenia E-learning: nowoczesna metoda kształcenia Tworzenie kursów e-learningowych Karolina Kotkowska Plan prezentacji część I E-learning obiektywnie: 2. Definicja 3. Formy 4. Wady i zalety e-szkoleń 5. Mity 6.

Bardziej szczegółowo

Regulamin tworzenia i prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie elektronicznej, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Regulamin tworzenia i prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie elektronicznej, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość Regulamin tworzenia i prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie elektronicznej, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 1 Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają odpowiednio:

Bardziej szczegółowo

Informacja dla rodziców dzieci ze szkół zaproszonych do udziału w projekcie e-matematyka i zajęcia komputerowe skuteczne programy nauczania

Informacja dla rodziców dzieci ze szkół zaproszonych do udziału w projekcie e-matematyka i zajęcia komputerowe skuteczne programy nauczania Informacja dla rodziców dzieci ze szkół zaproszonych do udziału w projekcie e-matematyka i zajęcia komputerowe skuteczne programy nauczania wrzesień 2013 O przedsięwzięciu Projekt e-matematyka i zajęcia

Bardziej szczegółowo

1 otwarte (własna wypowiedź respondenta na zadane pytanie) 1 półotwarte (wybór odpowiedzi oraz swobodna wypowiedź odnośnie badanego zagadnienia).

1 otwarte (własna wypowiedź respondenta na zadane pytanie) 1 półotwarte (wybór odpowiedzi oraz swobodna wypowiedź odnośnie badanego zagadnienia). Sprawozdanie z przeprowadzonego badania ewaluacyjnego wśród rodziców dzieci biorących udział w projekcie ECHO-NAUKA wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z klas nauczania zintegrowanego ze Szkoły Podstawowej

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do złożenia oferty na: Usługę ewaluacji zewnętrznej. projektu innowacyjnego testującego pt.: 50+ doświadczenie

Zaproszenie do złożenia oferty na: Usługę ewaluacji zewnętrznej. projektu innowacyjnego testującego pt.: 50+ doświadczenie Zaproszenie do złożenia oferty na: Usługę ewaluacji zewnętrznej projektu innowacyjnego testującego pt: 50+ doświadczenie Warszawa, 01 grudnia 2014 r Zamawiający: Agrotec Polska sp z oo, ul Dzika 19/23

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska - Wydział Inżynierii Zarządzania RAPORT EWALUACYJNY

Politechnika Poznańska - Wydział Inżynierii Zarządzania RAPORT EWALUACYJNY Politechnika Poznańska - Wydział Inżynierii Zarządzania RAPORT EWALUACYJNY projektu Wiedza dla gospodarki (POKL.04.01.01-00-250/09) (współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

LearnIT project PL/08/LLP-LdV/TOI/140001

LearnIT project PL/08/LLP-LdV/TOI/140001 LearnIT project PL/08/LLP-LdV/TOI/140001 Biuletyn Wydanie 7 Lipiec 2010 Drogi czytelniku, Prezentujemy z przyjemnością siódme wydanie biuletynu LearnIT. W tym wydaniu chcielibyśmy poinformować Cię o przebiegu

Bardziej szczegółowo

B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów Zajęcia Wykłady. Seminaria Semestr. terenowe (W) (Ć) (L) (P/S) (S) (T) 5 15-30 - - -

B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów Zajęcia Wykłady. Seminaria Semestr. terenowe (W) (Ć) (L) (P/S) (S) (T) 5 15-30 - - - Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s16-2012IWBIAS Pozycja planu: D16 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Projektowanie i zarządzanie sieciami komputerowymi II 2 Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

w w w.w o r l d w i d e s c h o o l.p l OVER 45

w w w.w o r l d w i d e s c h o o l.p l OVER 45 grupa worldwideschool w w w.w o r l d w i d e s c h o o l.p l INFORMACJA O ZREALIZOWANYM PROJEKCIE OVER 45 OVER 45 INFORMACJA O ZREALIZOWANYM PROJEKCIE OVER 45 Worldwide School Sp. z o.o. w okresie od

Bardziej szczegółowo

Aplikacje internetowe i mobilne w zarządzaniu

Aplikacje internetowe i mobilne w zarządzaniu Aplikacje internetowe i mobilne w zarządzaniu WSB Bydgoszcz - Studia podyplomowe Opis kierunku Aplikacje Mobilne w Zarządzaniu- Studia w WSB w Bydgoszczy Rozwój Internetu, a zarazem technologii wspierających

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy program szkoleń:

Szczegółowy program szkoleń: Szczegółowy program szkoleń: 1.. Strategie ZZL: a. cele strategiczne w zakresie ZZL; b. strategie elastyczności - model firmy elastycznej Atkinsona; c. strategie rozwoju pracowników; d. strategie wynagrodzeń;

Bardziej szczegółowo

Analiza SWOT na podstawie raportów z ankiet

Analiza SWOT na podstawie raportów z ankiet Styczeń 2014 Analiza SWOT na podstawie raportów z ankiet WSTĘP Zgodnie z paragrafem 6, punktu I Zarządzenia nr 323/2011/2012 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, dotyczącego ankiet wraz

Bardziej szczegółowo

Opinie pracodawców o kształceniu

Opinie pracodawców o kształceniu Opinie pracodawców o kształceniu ustawicznym w Polsce Raport z badania 24 pracodawców Przygotowanie: Ewa Jarczewska-Gerc CELE BADANIA Poznanie opinii pracodawców na temat kształcenia osób dorosłych w uczelniach

Bardziej szczegółowo

1. W ramach realizacji umowy Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania następujących usług:

1. W ramach realizacji umowy Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania następujących usług: Strona1 07.08.2013 r. W związku z realizacją projektów: Łamigłówki dla Nomada metoda uczenia przez całe życie na miarę XXI wieku Nowoczesna kadra dla e-gospodarki program rozwoju Wydziału Zamiejscowego

Bardziej szczegółowo

Efekty gospodarcze i społeczne zakończonych projektów rozwojowych finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Efekty gospodarcze i społeczne zakończonych projektów rozwojowych finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Efekty gospodarcze i społeczne zakończonych projektów rozwojowych finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Raport końcowy z badania ewaluacyjnego Kontekst badania Cel projektów rozwojowych

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POKL.04.01.01.00-240/10

Zapytanie ofertowe nr 1/POKL.04.01.01.00-240/10 1 Sopot, dn. 13.05.2011 r. Zapytanie ofertowe nr 1/POKL.04.01.01.00-240/10 I. ZAMAWIAJACY PBS DGA Sp. z o.o. ul. Junaków 2 81-812 Sopot Sąd Rejonowy w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS nr: 0000189170,

Bardziej szczegółowo

Przebieg i organizacja kursu

Przebieg i organizacja kursu Przebieg i organizacja kursu ORGANIZACJA KURSU: Kurs Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach. Rola koordynatora w projekcie prowadzony jest przez Internet. Zadania

Bardziej szczegółowo

Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach Samorząd terytorialny realizowanych w Wydziale Nauk Społecznych w Warszawie.

Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach Samorząd terytorialny realizowanych w Wydziale Nauk Społecznych w Warszawie. Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach Samorząd terytorialny realizowanych w Wydziale Nauk Społecznych w Warszawie. WPROWADZENIE Ankiety ewaluacyjne przeprowadzone wśród słuchaczy

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie celów badania. Zakresu poruszanych tematów. Informacja o nagraniu przebiegu rozmowy i zapewnienie anonimowości

Wyjaśnienie celów badania. Zakresu poruszanych tematów. Informacja o nagraniu przebiegu rozmowy i zapewnienie anonimowości Ciesz-Lab. Cieszyńskie Laboratorium Współpracy Scenariusz Zogniskowanego Wywiadu Pogłębionego FGI I Aranżacja dyskusji. Wyjaśnienie celów badania. Zakresu poruszanych tematów. Informacja o nagraniu przebiegu

Bardziej szczegółowo

Raport Końcowy z ewaluacji w projekcie: Droga do bezpiecznej służby

Raport Końcowy z ewaluacji w projekcie: Droga do bezpiecznej służby Raport Końcowy z ewaluacji w projekcie: Droga do bezpiecznej służby 1.10.2011-30.04.2013 WYKONAWCA: HABITAT SP. Z O.O. UL. 10 LUTEGO 37/5 GDYNIA SPIS TREŚCI Sprawozdanie z działań ewaluacyjnych... 3 1.

Bardziej szczegółowo

TEMAT SZKOLENIA Ewaluacja programów i projektów, Informacja zwrotna i (obszar 7) OPIS SZKOLENIA

TEMAT SZKOLENIA Ewaluacja programów i projektów, Informacja zwrotna i (obszar 7) OPIS SZKOLENIA TEMAT SZKOLENIA Ewaluacja programów i projektów, Informacja zwrotna i (obszar 7) OPIS SZKOLENIA GRUPA DOCELOWA Przedstawiciele Publicznych Służb Zatrudnienia/PSZ, instytucji edukacyjnych i szkoleniowych,

Bardziej szczegółowo

Badania satysfakcji pracowników. www.biostat.com.pl

Badania satysfakcji pracowników. www.biostat.com.pl to powszechnie stosowane narzędzie pozwalające na ocenę poziomu zadowolenia oraz poznanie opinii pracowników w zakresie wybranych obszarów działalności firmy. Za pomocą skal pomiarowych badanie daje możliwość

Bardziej szczegółowo

Poniżej zamieszczono analizę ankiet ewaluacyjnych, prezentujących opinie słuchaczy odnoszące się do w/w treści.

Poniżej zamieszczono analizę ankiet ewaluacyjnych, prezentujących opinie słuchaczy odnoszące się do w/w treści. Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach podyplomowych z zakresu Komunikacja w biznesie realizowanych w Wydziale Nauk Społecznych w Warszawie. WPROWADZENIE Ankiety ewaluacyjne

Bardziej szczegółowo

Poniżej zamieszczono analizę ankiet ewaluacyjnych, prezentujące opinie słuchaczy odnoszące się do w/w treści.

Poniżej zamieszczono analizę ankiet ewaluacyjnych, prezentujące opinie słuchaczy odnoszące się do w/w treści. Strona1 Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach podyplomowych z zakresu Marketing polityczny i komunikacja społeczna w Wydziale Zamiejscowym w Szczecinie Wprowadzenie Ankiety

Bardziej szczegółowo

Poniżej zamieszczono analizę ankiet ewaluacyjnych, prezentujące opinie słuchaczy odnoszące się do w/w treści.

Poniżej zamieszczono analizę ankiet ewaluacyjnych, prezentujące opinie słuchaczy odnoszące się do w/w treści. Strona1 Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach podyplomowych z zakresu Praca z rodziną i w placówkach socjalizacyjnych w Wydziale Zamiejscowym w Lublinie Wprowadzenie Ankiety

Bardziej szczegółowo

Ocena potrzeb szkoleniowych oraz wiedzy lekarzy i lekarzy dentystów w zakresie kompetencji miękkich oraz organizacji systemu ochrony zdrowia

Ocena potrzeb szkoleniowych oraz wiedzy lekarzy i lekarzy dentystów w zakresie kompetencji miękkich oraz organizacji systemu ochrony zdrowia Ocena potrzeb szkoleniowych oraz wiedzy lekarzy i lekarzy dentystów w zakresie kompetencji miękkich oraz organizacji systemu ochrony zdrowia Raport z badania ilościowego realizowanego wśród lekarzy i lekarzy

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zespołowy projekt informatyczny. 2. KIERUNEK: Matematyka. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zespołowy projekt informatyczny. 2. KIERUNEK: Matematyka. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zespołowy projekt informatyczny 2. KIERUNEK: Matematyka 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/6 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 4 6. LICZBA GODZIN: 30

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe. Omówione zagadnienia

Badania marketingowe. Omówione zagadnienia Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie Badania marketingowe Wykład 6 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Omówione zagadnienia Rodzaje badań bezpośrednich Porównanie

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zainteresowania wdrożeniem Program Absolwent

Deklaracja zainteresowania wdrożeniem Program Absolwent Deklaracja zainteresowania wdrożeniem Program Absolwent w ramach projektu Kuźnia Kadr 7, czyli podniesienie jakości kształcenia i lepsze dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku poprzez wypracowanie

Bardziej szczegółowo

Problem badawczy Przeprowadzenia badania ewaluacyjnego projektu realizowanego w ramach Poddziałania 6.1.3

Problem badawczy Przeprowadzenia badania ewaluacyjnego projektu realizowanego w ramach Poddziałania 6.1.3 Problem badawczy Przeprowadzenia badania ewaluacyjnego projektu realizowanego w ramach Poddziałania 6.1.3 Przeprowadzenia badania ewaluacyjnego projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

I. E-learning PROPONOWANE DZIAŁANIA POZIOM CENTRALNY CEL POZIOM JEDNOSTEK

I. E-learning PROPONOWANE DZIAŁANIA POZIOM CENTRALNY CEL POZIOM JEDNOSTEK 10 maja 2013 r. PROPOZYCJE DZIAŁAŃ NA RZECZ JAKOŚCI KSZTAŁCENIA, PRZYGOTOWANE PRZEZ UCZELNIANY ZESPÓŁ ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA PODSTAWIE RAPORTU Z CZWARTEJ OGÓLNOUNIWERSYTECKIEJ ANKIETY STUDENCKIEJ

Bardziej szczegółowo

Projekt Potencjał Działanie - Rozwój: nowy wymiar współpracy Miasta Płocka i płockich organizacji pozarządowych

Projekt Potencjał Działanie - Rozwój: nowy wymiar współpracy Miasta Płocka i płockich organizacji pozarządowych Projekt Potencjał Działanie - Rozwój: nowy wymiar współpracy Miasta Płocka i płockich organizacji pozarządowych Gmina - Miasto Płock Towarzystwa Wiedzy w Płocku Stowarzyszenia PLAN I HARMONOGRAM PROCESU

Bardziej szczegółowo

,,Innowacyjne szkolnictwo zawodowe na Mazowszu Płockim

,,Innowacyjne szkolnictwo zawodowe na Mazowszu Płockim DZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie badań jakościowych w Projekcie pn. Innowacyjne szkolnictwo zawodowe na Mazowszu Płockim realizowanym w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z platformy e-learning w projekcie Czas Zawodowców Wielkopolskie Kształcenie Zawodowe

Regulamin korzystania z platformy e-learning w projekcie Czas Zawodowców Wielkopolskie Kształcenie Zawodowe Regulamin korzystania z platformy e-learning w projekcie Czas Zawodowców Wielkopolskie Kształcenie Zawodowe Zadania szkół biorących udział w projekcie 1. Realizacja zajęć kształcenia zawodowego z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

I. PROJEKT EDUKACYJNY CO TO TAKIEGO?

I. PROJEKT EDUKACYJNY CO TO TAKIEGO? I. PROJEKT EDUKACYJNY CO TO TAKIEGO? Projekt edukacyjny jest to metoda nauczania, która kształtuje wiele umiejętności oraz integruje wiedzę z różnych przedmiotów. Istotą projektu jest samodzielna praca

Bardziej szczegółowo

Zajęcia praktyczne Wymiana doświadczeń Nacisk na zachowanie

Zajęcia praktyczne Wymiana doświadczeń Nacisk na zachowanie Zajęcia praktyczne Wymiana doświadczeń Nacisk na zachowanie Oferta warsztatów otwartych 2012 Kirschstein & Partner Polska ul. Karmelicka 54/10 31-128 Kraków e-mail: polska@kirschstein.org tel.: 500 111

Bardziej szczegółowo

ZOGNISKOWANE WYWIADY GRUPOWE. Wojciech Puczyńśki Kamil Jakubicki Bartosz Kaliszewski

ZOGNISKOWANE WYWIADY GRUPOWE. Wojciech Puczyńśki Kamil Jakubicki Bartosz Kaliszewski ZOGNISKOWANE WYWIADY GRUPOWE Wojciech Puczyńśki Kamil Jakubicki Bartosz Kaliszewski Definicja Zogniskowany wywiad grupowy (grupa fokusowa, dyskusja grupowa) metoda badawcza wykorzystywana w badaniach jakościowych

Bardziej szczegółowo

OFERTA WARSZTATÓW OTWARTYCH 2013/2014

OFERTA WARSZTATÓW OTWARTYCH 2013/2014 OFERTA WARSZTATÓW OTWARTYCH 2013/2014 Kirschstein&Partner Polska ul. Karmelicka 54/10 31-128 Kraków E-Mail: polska@kirschstein.org Tel. 500 111 355 Termin Miasto Temat Cena netto Cena brutto 21.11.2013

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA Gimnazjum w Piecniku W OBSZARZE: Uczeń aktywny uczestnik procesu uczenia się.

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA Gimnazjum w Piecniku W OBSZARZE: Uczeń aktywny uczestnik procesu uczenia się. Projekt pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wałeckim Priorytet III Działanie 3.5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Lublin. Wydział Oświaty i Wychowania. Urzędu Miasta Lublin

Urząd Miasta Lublin. Wydział Oświaty i Wychowania. Urzędu Miasta Lublin Wydział Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin Konferencja podsumowująca realizację projektu Już wiem. Będę inżynierem Projekt Już wiem. Będę inżynierem jest wdrażany w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wartość projektu 1 595 279,00 zł 1486 1500 1000 500 875 Wartość planowana wskaźnika Wartość osiągniętego

Bardziej szczegółowo

integralną częścią instrukcji jest podręcznik Jak wdrażać model ideagora, cz. II - praktyka

integralną częścią instrukcji jest podręcznik Jak wdrażać model ideagora, cz. II - praktyka integralną częścią instrukcji jest podręcznik Jak wdrażać model ideagora, cz. II - praktyka STRONA - 2 Produktem finalnym Modelu kształcenia przez całe życie w oparciu o trwałą relację z uczelnią: ideagora

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ OSOBA NIEPRACUJĄCA

SCENARIUSZ OSOBA NIEPRACUJĄCA SCENARIUSZ OSOBA NIEPRACUJĄCA Wywiady będą prowadzone z osobami niepracującymi między 50. a 65. rokiem życia. Aby łatwiej było analizować zebrane dane opisano profile osób: GRUPA DOCELOWA: aktywni/ -e

Bardziej szczegółowo

ZAR ZĄ D ZEN IE N r 37/ 2014 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 2 grudnia 2014 r.

ZAR ZĄ D ZEN IE N r 37/ 2014 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 2 grudnia 2014 r. ZAR ZĄ D ZEN IE N r 37/ 2014 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu tworzenia i prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU DLA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA. Oferta badawcza

STRATEGIA ROZWOJU DLA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA. Oferta badawcza STRATEGIA ROZWOJU DLA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA Oferta badawcza DLACZEGO WARTO? Nowa perspektywa finansowania PROW 2014-2020, w ramach której kontynuowane będzie wdrażanie działania LEADER. Zgodnie z przyjętymi

Bardziej szczegółowo

Prezentacja projektu. Zostać przedsiębiorczym program edukacyjny z multimedialnym pakietem dydaktycznym dla gimnazjum

Prezentacja projektu. Zostać przedsiębiorczym program edukacyjny z multimedialnym pakietem dydaktycznym dla gimnazjum Prezentacja projektu Zostać przedsiębiorczym program edukacyjny z multimedialnym pakietem dydaktycznym dla gimnazjum Podstawowe informacje o projekcie Okres realizacji: styczeń 2011 grudzień 2014 Instytucje

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA DLA MŁODYCH. Osiąganie celów. moduł 3 PODRĘCZNIK PROWADZĄCEGO. praca, życie, umiejętności. Akademia dla Młodych

AKADEMIA DLA MŁODYCH. Osiąganie celów. moduł 3 PODRĘCZNIK PROWADZĄCEGO. praca, życie, umiejętności. Akademia dla Młodych Osiąganie moduł 3 Temat 3, Poziom 1 PODRĘCZNIK PROWADZĄCEGO Akademia dla Młodych Moduł 3 Temat 3 Poziom 1 Zarządzanie czasem Przewodnik prowadzącego Cele szkolenia Efektywność osobista pozwala Uczestnikom

Bardziej szczegółowo

Grupowe zakupy usług transportowych praktyczna redukcja kosztów transportu

Grupowe zakupy usług transportowych praktyczna redukcja kosztów transportu Grupowe zakupy usług transportowych praktyczna redukcja kosztów transportu 1 Cel oraz agenda Cel Zaprezentowanie rzeczywistych korzyści wynikających ze współpracy firm w grupowej konsolidacji usług transportowych

Bardziej szczegółowo

Raport ewaluacyjny z praktyk organizowanych w 2012r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy.

Raport ewaluacyjny z praktyk organizowanych w 2012r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy. Raport ewaluacyjny z praktyk organizowanych w 2012r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy. Kielce, marzec 2013 Spis treści 1.Informacja o projekcie... 2 1.1. Informacja o praktykach... 3 1.2 Statystyki

Bardziej szczegółowo

Placówka z certyfikatem PN-EN ISO 9001:2009 i akredytacją Łódzkiego Kuratora Oświaty

Placówka z certyfikatem PN-EN ISO 9001:2009 i akredytacją Łódzkiego Kuratora Oświaty 96-100 Skierniewice, Al. Niepodległości 4 tel. (46) 833-20-04, (46) 833-40-47 fax. (46) 832-56-43 www.wodnskierniewice.eu wodn@skierniewice.com.pl Placówka z certyfikatem PN-EN ISO 9001:2009 i akredytacją

Bardziej szczegółowo

DOP-0212-92/13. Poznań, 20 czerwca 2013 roku

DOP-0212-92/13. Poznań, 20 czerwca 2013 roku DOP-0212-92/13 Poznań, 20 czerwca 2013 roku Zarządzenie nr 92/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie wprowadzenia procedury zasięgania opinii absolwentów

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W NOWEJ WSI EŁCKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W NOWEJ WSI EŁCKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W NOWEJ WSI EŁCKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 Obszar: 1. EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ

Bardziej szczegółowo

System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół

System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół Wnioski z pilotażowego wdrażania projektu przez Miasto Łódź Małgorzata Zwolińska Lidia Dyndor 1 Z perspektywy dyrektora

Bardziej szczegółowo

wywiadu środowiskowego. 1

wywiadu środowiskowego. 1 1. DANE OSOBY Z KTÓRĄ PRZEPROWADZONO WYWIAD 1 Narzędzie pracy socjalnej nr 1 Wywiad Rozpoznanie sytuacji Przeznaczenie narzędzia: Etap 1 Diagnoza / Ocena Podetap 1a Rozeznanie sytuacji związanej z problemem

Bardziej szczegółowo

Praca w grupie, czyli aktywna nauka na kursie online

Praca w grupie, czyli aktywna nauka na kursie online Agnieszka Wierzbicka Praca w grupie, czyli aktywna nauka na kursie online W e-learningu projektanci kursów tworzą aktywności, które oparte są na współpracy uczestników zajęć. Takie wspólne działanie wspiera

Bardziej szczegółowo

Program Coachingu dla młodych osób

Program Coachingu dla młodych osób Program Coachingu dla młodych osób "Dziecku nie wlewaj wiedzy, ale zainspiruj je do działania " Przed rozpoczęciem modułu I wysyłamy do uczestników zajęć kwestionariusz 360 Moduł 1: Samoznanie jako część

Bardziej szczegółowo

DOP-0212-91/13. Poznań, 20 czerwca 2013 roku

DOP-0212-91/13. Poznań, 20 czerwca 2013 roku DOP-0212-91/13 Poznań, 20 czerwca 2013 roku Zarządzenie nr 91/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie wprowadzenia procedury zasięgania opinii absolwentów

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze wyniki z badania jakościowego wśród pracodawców i osób w wieku 50+ - II fala

Najważniejsze wyniki z badania jakościowego wśród pracodawców i osób w wieku 50+ - II fala Najważniejsze wyniki z badania jakościowego wśród pracodawców i osób w wieku 50+ - II fala Badanie realizowane w ramach projektu Analiza potencjału i przeszkód aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+ w

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE: METODYKA E-LEARNINGU (50h) Tematyka zajęć: PROGRAM EXE NARZĘDZIE DO TWORZENIA ELEKTRONICZNYCH MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH (10h)

SZKOLENIE: METODYKA E-LEARNINGU (50h) Tematyka zajęć: PROGRAM EXE NARZĘDZIE DO TWORZENIA ELEKTRONICZNYCH MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH (10h) Program szkolenia realizowanego w ramach Projektu BELFER ONLINE + przygotowanie nauczycieli z obszarów wiejskich do kształcenia kompetencji kluczowych uczniów i dorosłych przy wykorzystaniu platform e-learningowych

Bardziej szczegółowo

Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego.

Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego. Projekt to zespołowe, planowane działanie uczniów mające na celu rozwiązanie konkretnego problemu z zastosowaniem różnorodnych metod.

Bardziej szczegółowo

OFERTA WARSZTATÓW OTWARTYCH 2014

OFERTA WARSZTATÓW OTWARTYCH 2014 OFERTA WARSZTATÓW OTWARTYCH 2014 Kirschstein&Partner Polska ul. Karmelicka 54/10 31-128 Kraków E-Mail: polska@kirschstein.org Tel. 500 111 355 Termin Miasto Temat Cena netto Cena brutto 18.02.2014 Kraków

Bardziej szczegółowo

O nas. Jesteśmy firmą specjalizującą się w komunikacji internetowej.

O nas. Jesteśmy firmą specjalizującą się w komunikacji internetowej. O nas Jesteśmy firmą specjalizującą się w komunikacji internetowej. Naszą pasją jest ciągłe uatrakcyjnianie komunikacji w internecie. Wykorzystujemy najnowsze aplikacje, rozwiązania graficzne, dźwiękowe

Bardziej szczegółowo

Światłowód Wiedzy źródłem motywacji do dzielenia się wiedzą Eksperta

Światłowód Wiedzy źródłem motywacji do dzielenia się wiedzą Eksperta Światłowód Wiedzy źródłem motywacji do dzielenia się wiedzą Eksperta opowiem o Jak skorzystać Testowanie Produkty Pomysł założenia projektu Światłowód Wiedzy Główny cel projektu: poprawa w organizacji

Bardziej szczegółowo

Przepis na współpracę w bibliotece

Przepis na współpracę w bibliotece NARZĘDZIA Grupa fokusowa Grupa fokusowa/ dyskusja grupowa/ fokus/ zogniskowany wywiad grupowy to metoda badań jakościowych polegająca na dyskusji nad konkretnym tematem w grupie wcześniej wybranych osób.

Bardziej szczegółowo

Opracowanie wyników badań ewaluacyjnych Warsztatu Sztuka Negocjacji

Opracowanie wyników badań ewaluacyjnych Warsztatu Sztuka Negocjacji Opracowanie wyników badań ewaluacyjnych Warsztatu Sztuka Negocjacji Termin realizacji: 1...1 Miejsce realizacji: Wydział Nauk Społecznych w Warszawie Badanie ewaluacyjne przeprowadzone zostało w ramach

Bardziej szczegółowo

Competence analysis of trainers and educators and confirmation of Strategic Management Virtual Game topics. Polish version

Competence analysis of trainers and educators and confirmation of Strategic Management Virtual Game topics. Polish version Competence analysis of trainers and educators and confirmation of Strategic Management Virtual Game topics Polish version Wyniki badań ankietowych Opis próby badawczej Analizując możliwości rozwoju gier

Bardziej szczegółowo

BADANIE KLIENTÓW SATYSFAKCJI JAK KLIENCI OCENIAJĄ LIVESPACE CRM? Raport LiveSpace

BADANIE KLIENTÓW SATYSFAKCJI JAK KLIENCI OCENIAJĄ LIVESPACE CRM? Raport LiveSpace BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTÓW JAK KLIENCI OCENIAJĄ LIVESPACE CRM? Raport LiveSpace LiveSpace CRM, styczeń 2015 Badanie satysfakcji klientów Badanie satysfakcji klientów zostało przeprowadzone w styczniu

Bardziej szczegółowo

Poniżej zamieszczono analizę ankiet ewaluacyjnych, prezentujące opinie słuchaczy odnoszące się do w/w treści.

Poniżej zamieszczono analizę ankiet ewaluacyjnych, prezentujące opinie słuchaczy odnoszące się do w/w treści. Strona1 Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach podyplomowych z zakresu Organizacja i zarządzanie w oświacie w Wydziale Zamiejscowym w Szczecinie Wprowadzenie Ankiety ewaluacyjne

Bardziej szczegółowo

Ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych oraz pracy jednostek administracji w roku akademickim 2012/2013

Ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych oraz pracy jednostek administracji w roku akademickim 2012/2013 Ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych oraz pracy jednostek administracji w roku akademickim 2012/2013 Raport z badania Chełm 2013 Metody i cele badania Ankieta studencka jest podstawowym narzędziem

Bardziej szczegółowo

BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE

BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE 1.1.1 Badania rynkowe i marketingowe I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P15 Wydział Zamiejscowy

Bardziej szczegółowo

HRstandard.pl: Najlepsze studia podyplomowe ZZL

HRstandard.pl: Najlepsze studia podyplomowe ZZL 0 lipca 009 HRstandard.pl: Najlepsze studia podyplomowe ZZL Lato to oprócz urlopów okres rekrutacji na studia podyplomowe. Dużo osób zastanawia się nad tym na jakiej uczelni wybrać studia w zakresie Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Nauczyciele menedżerowie czasu na etacie

Nauczyciele menedżerowie czasu na etacie Nauczyciele menedżerowie czasu na etacie Pięć czynności nauczyciel wykonuje codziennie i te zajmują mu w typowym tygodniu 34 godz. 35 min. Tak twierdzą nauczyciele. Nie dotyczy to okresów nietypowych w

Bardziej szczegółowo

Raport z przeprowadzonej ewaluacji w obszarze współpracy szkoły z rodzicami

Raport z przeprowadzonej ewaluacji w obszarze współpracy szkoły z rodzicami Raport z przeprowadzonej ewaluacji w obszarze współpracy szkoły z rodzicami Zespół ewaluacyjny w składzie: A. Czajkowski, D. Stokłosa, K. Zawarska przygotował i przeprowadził ewaluację dotyczącą współpracy

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum - klasa 3. Scenariusz Poznaję siebie moje zdolności i zainteresowania. Temat zajęć: Poznaję siebie moje zdolności i zainteresowania

Gimnazjum - klasa 3. Scenariusz Poznaję siebie moje zdolności i zainteresowania. Temat zajęć: Poznaję siebie moje zdolności i zainteresowania Gimnazjum - klasa 3 Temat zajęć: Poznaję siebie moje zdolności i zainteresowania Czas trwania: 3 x 45 min. Cele dydaktyczne: Rozwinięcie samowiedzy oraz samoświadomości uczestników. Poznanie przez uczestników

Bardziej szczegółowo

produkt konsument zaufanie

produkt konsument zaufanie gwarancja opinia uznanie zakupy nowość marka produkt konsument zaufanie oczekiwania innowacja jakość usługa Badanie rynku w kategorii materiały eksploatacyjne - zrealizowane przez Uniwersytet Jagielloński

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM WARSZTATÓW

RAMOWY PROGRAM WARSZTATÓW Załącznik nr 2 WARSZTATY dla przygotowania strategii projektu innowacyjnego testującego: Laboratorium Dydaktyki Cyfrowej dla Szkół Województwa Małopolskiego PO KL 9.6.2 RAMOWY PROGRAM WARSZTATÓW Łączny

Bardziej szczegółowo

Indywidualne wywiady pogłębione. Blanka Słowik Żaneta Wąsik Joanna Stefańczyk

Indywidualne wywiady pogłębione. Blanka Słowik Żaneta Wąsik Joanna Stefańczyk Indywidualne wywiady pogłębione Blanka Słowik Żaneta Wąsik Joanna Stefańczyk Plan prezentacji Definicja Pogłębione wywiady indywidualne (IDI) są jedną z podstawowych technik badań jakościowych. Polegają

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie KARTA PRZEDMIOTU 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Reklama w internecie Rocznik studiów 2012/2013 Wydział Wydział

Bardziej szczegółowo

PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Szkoła Podstawowa im. Antoniego Sewiołka w Czułowie PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Wymaganie: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej Opracował zespół do spraw : Elżbieta

Bardziej szczegółowo