Ocena Gry w studia podyplomowe

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ocena Gry w studia podyplomowe"

Transkrypt

1 0 PI-PWP Gra w studia podyplomowe Ocena Gry w studia podyplomowe Raport z badań Doradztwo Społeczne i Gospodarcze Poznań 2014

2 Wykonawca: Doradztwo Społeczne i Gospodarcze ul. Św. Wojciech 22/24 m. 7, Poznań Dział badań i analiz: ul. Śniadeckich 18/7, Poznań Tel. 609/ , 603/ NIP: Zamawiający: Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a Toruń 1

3 Spis treści Wprowadzenie... 3 Opis zastosowanej metodologii... 3 Technika zogniskowanego wywiadu grupowego (FGI)... 3 Dobór próby... 4 Pytania badawcze... 5 Charakterystyka badanych grup... 5 Wyniki badania... 7 Wywiad grupowy ze słuchaczami studiów podyplomowych... 7 Wywiad grupowy wykładowcami Wnioski i rekomendacje Scenariusz FGI z wykładowcami Scenariusz FGI ze słuchaczami

4 Wprowadzenie Raport podsumowuje badania przeprowadzone w ramach projektu PI-PWP Gra w studia podyplomowe, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zrealizowane na zlecenie Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu przez Doradztwo Społeczne i Gospodarcze z Poznania we wrześniu i październiku 2014 roku. Badania jakościowe z wykorzystaniem techniki zogniskowanego wywiadu grupowego przeprowadzono z przedstawicielami każdej z grup docelowych projektu (tj. przedstawicielami min. 4 uczelni wyższych oraz słuchaczy studiów podyplomowych). Zrealizowane badania miały na celu ocenę wstępnej wersji produktu finalnego projektu PI-PWP Gra w studia podyplomowe. Raport składa się z następujących części. Część pierwsza stanowi skrócony opis zastosowanej metodologii badawczej oraz doboru próby. Część druga krótko charakteryzuje grupy respondentów biorących udział w badaniu. Następnie, w trzeciej części, omówione są główne wnioski płynące z badania oraz przedstawione rekomendacje. Opis zastosowanej metodologii Technika zogniskowanego wywiadu grupowego (FGI) W badaniu zastosowano jakościowe metody badań z wykorzystaniem techniki wywiadu grupowego. Dane zbierane są podczas dyskusji przeważnie w grupie 6-8 osób (chociaż zdarzają się także grupy 4 lub 10-osobowe), prowadzonej przez doświadczonego moderatora, którego zadaniem jest dbanie o płynny przebieg dyskusji oraz realizację założonych celów badania. Badania fokusowe stosowane są w celu zdobycia informacji dotyczących jednego tematu (stąd przymiotnik zogniskowane w nazwie). Pomiar polega na wywołaniu i kontrolowaniu dyskusji na dany temat między uczestnikami grupy. W porównaniu z wywiadami indywidualnymi, wywiady grupowe są ciekawsze dla uczestników i stwarzają większe, naturalne bodźce do wyrażania opinii lub eksponowania postaw i motywów. Pomimo że badania fokusowe wywodzą się z dziedziny badań marketingowych i popularność zdobyły jako narzędzia badania rynku, potrzeb, motywów i postaw konsumenckich, doskonale nadają się do zgłębiania problematyki innych dziedzin. Fokusy 3

5 przydają się w przypadku eksplorowania nowych tematów oraz badania oczekiwań grup docelowych projektów społecznych. Twierdzi się, że badania fokusowe pomagają wydobywać podświadome uwarunkowania działań ludzi, które często różnią się od motywów podawanych w deklaracjach badanych. W tym celu, podczas wywiadów grupowych szeroko stosuje się tzw. techniki projekcyjne. Najczęściej zarówno podczas wywiadów pogłębionych, jak i wywiadów grupowych dominuje technika zadawania pytań wprost. Ma ona jednak tą wadę, że bazuje na deklaracjach respondentów. Z różnych powodów badani nie chcą powiedzieć, co motywuje ich działania, dlatego też w takiej sytuacji lepiej sięgnąć po techniki projekcyjne, które w formie zabawy pozwalają dotrzeć do nieuświadamianych motywów zachowań ludzi. W ramach badania zastosowano technikę projekcyjną nazywaną testem chmurki oraz technikę skojarzeniową: Test chmurki na tym, że badani dostają ilustracje przypominające komiks, na których mają napisać w chmurkach co myślą i mówią postaci znajdujące się określonej sytuacji. Test ten, przez przypisywanie wypowiedzi innym osobom, pozwala zidentyfikować, co tak naprawdę o danej sytuacji myślą badani. Techniki skojarzeniowe wywodzą się z psychologii Junga. Zadaniem badanego jest reagowanie na bodźce dostarczane przez moderatora i podawania pierwszych skojarzeń z danym słowem czy wyobrażeniem. Natychmiastowość skojarzeń eliminuje racjonalizowanie odpowiedzi przez badanych. Dobór próby Na ogół respondenci do grup fokusowych dobierani są tak, aby grupy były w miarę homogeniczne (jednolite). Pozwala to zminimalizować konflikt grupowy, a grono osób o podobnych cechach bardziej ośmiela badanych do wypowiadania szczerych opinii. Grupy homogeniczne pozwalają swobodniej wypowiadać się osobom nieśmiałym oraz wycofanym. Czasami stosuje się jednak grupy heterogeniczne tzw. konfliktowe, szczególnie jeśli chce się skonfrontować opinie na tzw. drażliwy temat. 4

6 W ramach badania został zastosowany celowy dobór próby tzw. ekspercki, który polega na tym, że z populacji wyłania się respondentów o poszukiwanych cechach i największej wiedzy w danej problematyce oraz odpowiednich cechach społecznych (przede wszystkim charakteryzujących się łatwością komunikacji w gronie nieznajomych osób). Grupy zostały dobrane homogenicznie. Przeprowadzono dwa badania fokusowe, po jednym dla każdej z grup docelowych projektu: 1. Wywiad grupowy z wykładowcami - przedstawicielami 5 uczelni wyższych 2. Wywiad grupowy z odbiorcami - słuchaczami studiów podyplomowych. Wywiady dotyczyły oceny wstępnej wersji produktu finalnego projektu PI-PWP Gra w studia podyplomowe. Pytania badawcze Przeprowadzone badanie miało udzielić odpowiedzi na jedno kluczowe pytanie badawcze: 1. Jak produkt finalny projektu PI-PWP Gra w studia podyplomowe oceniany jest przez testujących go słuchaczy i wykładowców? Odpowiedź na pytanie, jak wypracowany w projekcie produkt finalny oceniają jego użytkownicy i odbiorcy jest kluczowa dla dalszej realizacji projektu. Wypracowane na tym etapie rekomendacje umożliwią wprowadzenie niezbędnych zmian w produkcie finalnym przed etapem jego upowszechniania. Charakterystyka badanych grup Ogółem w dwóch fokusach wzięło udział 16 osób. W pierwszym wywiadzie przeprowadzonym ze słuchaczami studiów podyplomowych testujących produkt finalny wzięło udział 8 osób (3 kobiety i 5 mężczyzn). Również 8 osób (1 kobieta i 7 mężczyzn) wzięło udział w fokusie w wykładowcami testującymi Grę w studia podyplomowe. Połowa z nich to wykładowcy WSB z Torunia, pozostali reprezentowali uczelnie z Warszawy (2), Krakowa (1) i Radomia (1). Szczegółowe dane na temat uczestników dwóch wywiadów grupowych przedstawia Rysunek 1. 5

7 Rysunek 1. Charakterystyka prób badawczych Słuchacze studiów podyplomowych Wykładowcy kobiety mężczyźni kobiety mężczyźni WSB Toruń 8 WSB Toruń Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem w Warszawie Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu Politechnika Krakowska Warszawski Uniwersytet Medyczny Źródło: Opracowanie własne. Słuchaczy objęci badaniem to odbiorcy produktu finalnego, a testowanie przez nich obejmowało cały proces dydaktyczno-organizacyjny studiów podyplomowych i polegało na przejściu przez nich pełnego toku studiów podyplomowych w formie gry symulacyjnej (prowadzonych przez Lidera projektu). Wykładowcy natomiast to przedstawiciele użytkowników produktu finalnego (uczelni), dla których uruchomione zostały samodzielne instancje platformy z opracowanymi materiałami dot. studiów podyplomowych Zarządzanie projektami tak, aby mogli oni ocenić przydatność platformy do prowadzenia tego typu studiów. Wykładowcy mieli również możliwość opracowania i zamieszczania materiałów na potrzeby innych kierunków i w ten sposób mogli sprawdzić czy produkt można adaptować do innych kierunków. 6

8 Wyniki badania Wywiad grupowy ze słuchaczami studiów podyplomowych Na początku badania słuchacze pytani byli o motywy podjęcia studiów podyplomowych w ramach projektu. Wskazywano przeważnie na chęć podniesienia własnych kwalifikacji, a także na formułę studiów, która była dla niektórych uczestników badania intrygująca, a także zwiększała dostępność zdobycia dyplomu studiów podyplomowych - dzięki możliwości odbycia ich praktycznie bez wychodzenia z domu. Podkreślano, że dzięki e-learningowej formule możliwe było studiowanie w wolnym czasie i elastyczne dopasowanie studiów do pracy zawodowej. Uczestnicy badania fokusowego byli zgodni, że udział w projekcie spełnił ich oczekiwania. W trakcie badania pytano słuchaczy o trzy pierwsze skojarzenia z grą w studia podyplomowe, najczęściej pojawiające się określenia przedstawia Rysunek 2. Rysunek 2. Skojarzenia słuchaczy z platformą Źródło: Badanie FGI ze słuchaczami testującymi produkt finalny. Dominującym skojarzeniem z grą w studia podyplomowe jest łatwość i elastyczność korzystania z niej, a także wysoki poziom dostępnych na platformie treści. 7

9 Wady platformy W trakcie badania fokusowego słuchaczy testujących produkt finalny pytano także o wady platformy oraz elementy wymagające udoskonalenia. W tym obszarze wskazywano przede wszystkim na: Nieintuicyjność platformy, szczególnie przy pierwszych logowaniach, Brak ustalonej ścieżki postępowania, drogowskazów, co po kolei robić, Brak porządku w grach symulacyjnych, nie było wiadomo, jakie powinny być następne kroki gracza, brakowało jasnych instrukcji postępowania, Pojawiające się błędy przy zaliczaniu zadań, Zbytnie skomplikowanie zadania symulacyjnego (zbyt wiele zmiennych czynników w grze) jak na zadanie wykonywane samodzielnie, przed komputerem, bez kontaktu z grupą i wykładowcą, Pod koniec gry symulacyjnej brakowało rozbudowanego feedback u, co gracz zrobił dobrze, a co źle pojawiały się jedynie wyniki punktowe, procentowe, Brakowało stałego wsparcia wykładowcy, jeśli pojawiały się wątpliwości czy pytania, odpowiedzi na nie trzeba było szukać w Internecie, co ograniczało w pewnym stopniu skuteczność uczenia się z wykorzystaniem platformy, Brakowało wymiany doświadczeń między słuchaczami, będącymi praktykami w różnych dziedzinach, co stanowi ważny element tradycyjnych studiów podyplomowych, Niektóre pytania zgłaszane przez słuchaczy za pośrednictwem platformy pozostały bez odpowiedzi, Strona komunikacyjna platformy, nie zachęcała do wymiany informacji, na co wpływ miał także fakt, że słuchacze studiów podyplomowych nie spotkali się wcześniej ze sobą osobiście, Skomplikowany interfejs komunikacyjny na platformie, niektórzy słuchacze dopiero po jakimś czasie zauważali, że otrzymali wiadomość za pomocą portalu, Trudno było wrócić do poprzednich ekranów. 8

10 Opinie na temat poszczególnych elementów platformy Badani podkreślali, że generalnie korzystanie z platformy było dla nich raczej przyjemnością niż przykrym obowiązkiem, jednak pojawiające się problemy techniczne niejednokrotnie powodowały frustrację użytkowników. W celu systematycznej oceny poszczególnych elementów platformy, uczestnicy badania fokusowego przyznawali im osobne noty zarówno liczbowe, jak i opisowe. Poszczególne elementy oceniane były w skali od 1 do 5, gdzie 5 było oceną najbardziej pozytywną. Poniżej zaprezentowano średnie ocen wszystkich słuchaczy. Do najsłabiej ocenionych elementów zaliczono opcję społeczność (3) co wynika z sygnalizowanej przez uczestników badania zbyt dużej anonimowości, która praktycznie wyeliminowała możliwość dzielenia się i wymiany doświadczeń pomiędzy słuchaczami cenny element tradycyjnych studiów podyplomowych. Słabo oceniono także sposób zaliczania zadań (3,4), podkreślano, że właśnie w tym aspekcie nierzadko pojawiały się błędy, pomimo wypełnienia wszystkich warunków słuchacze nie otrzymywali zaliczenia poszczególnych etapów. Podobną ocenę przyznano funkcjonalności platformy (3,5) krytyka tego elementu dotyczyła przede wszystkim braku intuicyjności obsługi, braku ustalonej ścieżki postępowania po zalogowaniu na platformę. Podkreślano, że przed rozpoczęciem użytkowania przydałoby się krótkie szkolenie z obsługi platformy. Generalnie także uczestnikom fokusa nie przypadła za bardzo do gustu także szata graficzna gry (3,6). Słuchacze zgłaszali także konieczność zapewnienia skróconej wersji podręcznika dla użytkowników, gdyż dostępnej 200-stronnicowej wersji praktycznie nikt nie przeczytał w całości. Podkreślano, że podręcznik napisany jest fajnie, zrozumiałym językiem, ale treści jest w nim zbyt dużo. Za najlepiej oceniane elementy platformy gra w studia podyplomowe uznano opisy awatarów w symulacjach oraz czas przeznaczony na realizację zadań (5 maksymalna ocena). Pozytywnie oceniono także dostępne na platformie materiały teoretyczne, wypracowania/referaty oraz atrakcyjność takiej formy uczenia się. przedstawia Rysunek 3. Szczegółowe noty 9

11 Rysunek 3. Ocena poszczególnych elementów platformy Gra w studia podyplomowe (średnia w skali 1-5, gdzie 5 jest oceną najwyższą) Opisy awatarów w symulacjach Czas przeznaczony na realizację zadań Materiały teoretyczne Wypracowania/referaty Atrakcyjność formy Stopień skomplikowania zadań Symulacje/zadania 5 5 4,9 4,9 4,8 4,7 4,7 Testy Rozmowa z opiekunami gry Podręcznik do obsługi platformy 4,4 4,5 4,5 Instrukcje do zadań Filmiki 4 3,9 Szata graficzna Funkcjonalność/łatwość obsługi Zaliczanie zadań 3,4 3,5 3,6 Społeczność 3 Źródło: Badanie FGI ze słuchaczami testującymi produkt finalny. Uczestnicy badania podkreślali, że gra w studia podyplomowe reprezentowała odpowiedni stopień skomplikowania. Niektóre zadania stanowiły dla słuchaczy wyzwanie, co sprawiało, że tych studiów nie dało się po prostu przeklikać, jak ma to miejsce w przypadku niektórych kursów e-learningowych. Produkt finalny wymagał od słuchaczy zaangażowania i określonego wkładu pracy, co ocenione zostało jako element pozytywny. Sygnalizowano, że nie należy bardziej podnosić poziomu studiów, jest on odpowiedni. Podobnie rzecz ma się, jeśli chodzi o symulacje przez odbiorców projektu ocenione zostały one jako odpowiednio trudne. Podsumowanie dyskusji grupowej ze słuchaczami stanowił test projekcyjny, którego zadaniem było określenie nastawienia słuchaczy i wykładowców do wprowadzenia gry w studia podyplomowe na wszystkich kierunkach studiów oferowanych na WSB. 10

12 Rektor: od dziś wprowadzamy Grę w studia podyplomowe na wszystkich kierunkach studiów! Wykładowcy (w opiniach słuchaczy) Cieszą się z wprowadzenia innowacyjnego sposobu nauki Cieszą się, że będą mieć mniej obowiązków Obawiają się, że e-learning nie zastąpi całkowicie spotkań twarzą w twarz Obawiają się, czy podołają z obsługą techniczną Obawiają się redukcji etatów, gdy studia będą dostępne on-line Słuchacze Cieszą się z wprowadzenia innowacyjnego sposobu nauki Cieszą się, że będą mieli więcej wolnego czasu Cieszą się, że będą mogli studiować bardziej elastycznie Cieszą się, że oszczędzą na dojazdach na studia Liczą, że podczas studiów poznają wiele praktycznych zagadnień Obawiają się, że e-learning nie zastąpi całkowicie spotkań twarzą w twarz Obawiają się, czy będą mogli spotkać się osobiście z innymi słuchaczami 11

13 Z testu projekcyjnego wynika, że nastawienie do zastosowania gry w studia podyplomowe na szerszą skalę jest pozytywne. Dobrze podsumowuje to jedna z wypowiedzi uczestników badania fokusowego: Myślę, że jest to taka formuła na miarę naszych czasów, dla zabieganych osób, którzy nie mają regularnego czasu pracy, od poniedziałku do piątku od 8 do 16. Powinno to iść dalej w tym kierunku, tylko z większą interakcją społeczną. Wśród rekomendacji udoskonalenia Gry w studia podyplomowe zgłaszanych przez słuchaczy pojawiły się takie postulaty, jak: Wprowadzenie bardziej rozbudowanego feedback u przy zakończeniu symulacji, Nie rezygnowanie całkowicie podczas studiów podyplomowych z interakcji twarzą w twarz pomiędzy słuchaczami, Wprowadzenie skróconej wersji podręcznika użytkownika lub też innej formy pomocy w nawigacji na platformie podczas pierwszych logowań. Wywiad grupowy z wykładowcami Wszyscy biorący udział w badaniu wykładowcy zaangażowani w testowanie produktu finalnego pozytywnie wypowiadali się o narzędziu, jakim jest Gra w studia podyplomowe. Podkreślali, że jest to doskonały sposób na komunikację z grupą słuchaczy, na podniesienie atrakcyjności zajęć oraz bieżące monitorowanie postępów w nauce. Wykładowcom podobała się możliwość podglądu, czy słuchacze otworzyli udostępnione materiały oraz zaliczania poszczególnych etapów przedmiotu za pośrednictwem platformy. Badani byli zgodni, że testowane przez nich narzędzie okazało się bardzo pomocne w procesie dydaktycznym. Zalety platformy Do najważniejszych zalet gry w studia podyplomowe zaliczono następujące elementy: Możliwość praktycznie nieograniczonego kreowania materiałów dydaktycznych uniwersalność narzędzia, 12

14 Wszechstronność, możliwość dostosowania platformy do potrzeb i celów poszczególnych uczelni i kierunków studiów, Innowacyjność sposobu przekazywania wiedzy, który angażuje słuchaczy, Monitoring aktywności słuchaczy na platformie, Możliwość oceny zarówno indywidualnych użytkowników, jak i grup, co rozwija element współzawodnictwa, Łatwość komunikacji z grupą i wykładowcami za pośrednictwem platformy, Fakt, że platforma zawiera wszystkie potrzebne elementy, Prostotę obsługi, Możliwość poznania praktycznych aspektów danego zawodu dzięki symulacjom, Dostępność dla słuchaczy przez 24 godziny na dobę. Najważniejsze skojarzenia wykładowców z Grą w studia podyplomowe przedstawia Rysunek 4. Rysunek 4. Skojarzenia wykładowców z platformą Źródło: Badanie FGI z wykładowcami testującymi produkt finalny. Wady platformy Podczas badania fokusowego wykładowców pytano o to, jakie zauważają wady Gry w studia podyplomowe. Podkreślano, że generalnie platforma działa dobrze i nie posiada rażących 13

15 usterek. Wskazywano jednak na niezbyt intuicyjny interfejs, który szczególnie przy pierwszym kontakcie niektórym wykładowcom wydał się zbyt skomplikowany. Jak przyznali uczestnicy badania, było to jednak pierwsze wrażenie, ponieważ przy bliższym poznaniu cała platforma okazywała się prostsza niż początkowo sądzono. Zwrócono także uwagę na konieczność poprawienia szaty graficznej Gry w studia podyplomowe, ponieważ nie do końca odzwierciedla ona to, jak nowoczesne jest to narzędzie. Wspomniano także o problemach związanych z zaliczaniem zadań (sygnalizowali je także słuchacze, co wykazano wcześniej) gdy ktoś zaliczył jedno zadanie, system automatycznie rozpoznawał go jako absolwenta i w ten sposób słuchacze nie mieli już dostępu do pozostałych materiałów danego kursu. Jeden z uczestników badania sygnalizował problem z dodawaniem do platformy treści stworzonych z wykorzystaniem programu Scorm. Podczas wywiadu grupowego uczestnicy oceniali poszczególne elementy Gry w studia podyplomowe nadając im oceny w skali 1-5, gdzie 5 było oceną najwyższą. Średnie oceny przedstawiono na poniższym rysunku. Widać, że praktycznie wszystkie elementy uzyskały maksymalne oceny. W przypadku poprawności procedur projektowania scenariuszy gier oraz poprawności mechanizmów administrowania platforma jeden z uczestników badań wskazał na pewne drobne trudności, stąd ocena 4,9 (Rysunek 5). 14

16 Rysunek 5. Oceny poszczególnych elementów platformy przez wykładowców (średnia w skali 1-5, gdzie 5 jest oceną najwyższą) Poprawność procedury uruchamiania formy studiów podyplomowych w formie gry symulacyjnej 5 Poprawność procedury przyjmowania słuchaczy na studia podyplomowe oferowane w formie gry symulacyjnej 5 Elastyczność narzędzia w kontekście uruchamiania nowych kierunków na studiach podyplomowych 5 Poprawność, kompletność i jakość instrukcji portalu 5 Efektywność nauki z wykorzystaniem Gry w studia podyplomowe 5 Poprawność procedury projektowania scenariuszy gier symulacyjnych 4,9 Poprawność mechanizmów administracji platformą 4,9 Źródło: Badania FGI z wykładowcami testującymi produkt finalny. Generalnie rzecz biorąc wykładowcy byli zadowoleni z testowanego narzędzia. Szczególnie ci z innych niż Toruń miast wyrażali żal, że Gra w studia podyplomowe nie była u nich stosowana w tak kompleksowy sposób, jak w Toruniu. Deklarowano także chęć wykorzystywania testowanego narzędzia w przyszłości oraz duże zainteresowanie wśród innych wykładowców tym rozwiązaniem. z uczestników badania: Najlepiej świadczy o tym wypowiedź jednego Jest to niesamowite narzędzie, które może być fajnie rozwijane i może przynieść wiele korzyści uczelniom wyższym i studentom/słuchaczom. Wśród rekomendacji udoskonalenia Gry w studia podyplomowe zgłaszanych przez wykładowców pojawiły się takie postulaty, jak: 15

17 Rozważenie zmiany nazwy platformy człon studia podyplomowe zawęża możliwości jej stosowania, Wprowadzenie elementów wizualnych, które ożywiłyby platformę, szczególnie przy pierwszym kontakcie, tak, aby było widać, jak nowoczesne jest to narzędzie (przy pierwszym kontakcie ta aplikacja wygląda jakby była sprzed 5-6 lat. Wiem, że twórca liczył na to, że użytkownicy mogą mieć różny sprzęt i stąd takie rozwiązanie. Jeśli tak to ok. jednak idąc w przyszłość to przydałoby się rozważyć wprowadzenie elementów uatrakcyjniających wygląd), Warto rozważyć wprowadzenie samouczka, np. w formie wyskakujących okienek, przy pierwszym logowaniu się na portal. Wnioski i rekomendacje Zarówno wykładowcy, jak i słuchacze testujący Grę w studia podyplomowe pozytywnie odnieśli się do ocenianego narzędzia. Wskazywano, że umożliwia ono elastyczne dostosowanie czasu poświęcanego na naukę do potrzeb słuchaczy/studentów, gwarantuje dostępność materiałów dydaktycznych praktycznie przez całą dobę oraz umożliwia prawie nieograniczone tworzenie treści przez wykładowców. Obydwie badane grupy w superlatywach wypowiadały się o platformie, wskazując jedynie na drobne elementy, które wymagałyby udoskonalenia. Najważniejszą z kwestii wymagających dopracowania jest szata graficzna Gry w studia podyplomowe. Jest ona trochę przestarzała i nie do końca dostosowana do tak nowoczesnego narzędzia. Jest to aspekt, na który wskazywali zarówno słuchacze, jak i wykładowcy. Słuchaczom natomiast brakuje bardziej rozbudowanego feedback u po zakończeniu symulacji. Dla wielu użytkowników i odbiorców produktu finalnego platforma nie jest intuicyjna i jej nawigacja generuje problemy. Warto odpowiedzieć na te zastrzeżenia dodając funkcję samouczka lub też udoskonalając sposób nawigacji platformy np. wprowadzając określone ścieżki postępowania po logowaniu. W tej kwestii mało pomocna jest instrukcja obsługi platformy, ze względu na zbyt dużą objętość, co zniechęca użytkowników do zapoznania się z całym tekstem. Warto, jako alternatywę dla długiego podręcznika wprowadzić dodatkowy dokument stanowiący skrót najważniejszych informacji. 16

18 Ważną funkcją platformy jest komunikacja zarówno między wykładowcami i słuchaczami/studentami, jak i na linii słuchacz-słuchacz. Badani słuchacze najsłabiej ze wszystkich elementów Gry w studia podyplomowe ocenili opcję społeczność. Wynika to z tego, że ich zdaniem studia podyplomowe odbywane wyłącznie w formie e-learningu pozbawione są ważnego elementu, jakim jest wymiana doświadczeń pomiędzy ich uczestnikami. Zdaniem badanych nie należy z programu studiów podyplomowych z wykorzystaniem gry eliminować całkowicie spotkań twarzą w twarz, szczególnie na początku roku akademickiego. Poznanie się uczestników studiów w realu zapewni częstsze korzystanie przez nich z funkcji komunikacyjnych platformy. W przeciwnym wypadku, funkcje społeczne platformy, tak ważne dla wykładowców, będą niechętnie wykorzystywane przez samych słuchaczy. Przed upowszechnieniem Gry w studia podyplomowe należy także ponownie zweryfikować mechanikę funkcjonowania portalu, szczególnie w kwestii zaliczania zadań, która budziła zastrzeżenia zarówno słuchaczy, jak i wykładowców. Niemniej jednak, wskazane w niniejszym raporcie rekomendacje udoskonalenia produktu finalnego, nie stanowią krytyki jego wysokiej jakości. Z przeprowadzonych badań jednoznacznie bowiem wynika, że produkt finalny projektu PI-PWP Gra w studia podyplomowe powinien zostać upowszechniony. Odpowiadając zatem na główne pytanie badawcze: 1. Jak produkt finalny projektu PI-PWP Gra w studia podyplomowe oceniany jest przez testujących go słuchaczy i wykładowców? należy stwierdzić, że jest on dostosowany do potrzeb zarówno słuchaczy, jak i wykładowców, którzy wydali oceny jednoznacznie pozytywne. Poniżej w formie tabelarycznej przedstawiono najważniejsze wnioski i rekomendacje z przeprowadzonych badań. 17

19 Wnioski Produkt finalny projektu PI-PWP Gra w studia podyplomowe jest dostosowany do potrzeb słuchaczy i wykładowców i oceniany przez nich jednoznacznie pozytywnie. Dla niektórych użytkowników i odbiorów platforma Gra w studia podyplomowe nie jest intuicyjna, szczególnie przy pierwszych logowaniach. Nie pomaga tu lektura podręcznika użytkownika, który jest zbyt długi. Gra w studia podyplomowe zawiera przestarzałą szatę graficzną, nie do końca dostosowaną do jej nowoczesnych treści. Najrzadziej wykorzystywaną przez słuchaczy funkcją platformy była społeczność. Słuchacze korzystali z niej niechętnie. Słuchacze obawiają się, że formuła studiów wyłącznie w formie e-learningu pozbawi ich możliwości wymiany doświadczeń z innymi uczestnikami studiów, co stanowi, ich zdaniem, największą wartość studiów podyplomowych. Słuchaczom korzystającym z Gry w studia podyplomowe brakuje rozbudowanego feedback u pod koniec symulacji, omawiającego dokładnie, jakie popełnili błędy, a które podjęte przez nich decyzje były dobre. Rekomendacje Rekomenduje się upowszechnienie produktu finalnego projektu PI-PWP Gra w studia podyplomowe. Rekomenduje się uwzględnianie oczekiwań słuchaczy i wykładowców w zakresie uproszczenia nawigacji platformy, wprowadzenia samouczka oraz skróconej wersji podręcznika użytkownika. Rekomenduje się unowocześnienie szaty graficznej Gry w studia podyplomowe. Przy upowszechnianiu produktu finalnego należy rozważyć rekomendowanie uczelniom, aby szczególnie na początku studiów podyplomowych nie rezygnowali całkowicie ze spotkań słuchaczy twarzą w twarz. Należy rozważyć rozbudowanie funkcji dostarczania słuchaczom szczegółowej informacji zwrotnej na temat ich decyzji podejmowanych podczas symulacji albo w formie indywidualnych konsultacji z wykładowcami lub też w formie bardziej zautomatyzowanej, jeśli umożliwia to mechanika działania platformy, jej użytkownicy powinni otrzymywać bardziej szczegółowy feedback np. komentarz do wyników procentowych. 18

20 Scenariusz FGI z wykładowcami Wprowadzenie 15 min Dzień dobry. Dziękuję bardzo za przybycie. Spotkaliśmy się, aby porozmawiać na temat platformy Gra w studia podyplomowe, którą Państwo testowali. Badanie realizowane jest na zlecenie Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, w ramach projektu PI-PWP Gra w studia podyplomowe współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wykonawcą badania jest firma Doradztwo Społeczne i Gospodarcze, którą reprezentuję. Nasza rozmowa będzie nagrywana na dyktafon, ale jedynie po to, żeby nie umknęła nam żadna wypowiedziana przez Państwa opinia. Natomiast wszystko, co Państwo będą mówili jest poufne nigdzie oprócz listy obecności nie pojawią się Państwa nazwiska, a podczas pisania raportu opinie nie będą przypisywane do konkretnych osób. Nie ma dobrych i złych odpowiedzi, bardzo proszę mówić to, co Państwo myślą na dany temat. Nikt nie będzie tego oceniał. Zależy nam bardzo na Państwa wypowiedziach jako ekspertach w tej tematyce. Przygotowaliśmy mały poczęstunek proszę się swobodnie częstować w każdej chwili naszej rozmowy. Całość potrwa około 3 godzin. Rozgrzewka 25 min Spędzimy ze sobą trochę czasu, dlatego też chciał(a)bym, żebyśmy się trochę poznali. Proszę, żeby każdy opowiedział coś o sobie. Proszę, żeby Państwo odpowiedzieli po kolei. Jest to jednak ostatni moment, kiedy będę Państwa tak odpytywać, później chciałbym, żebyśmy sobie swobodnie rozmawiali. Proszę powiedzieć jak mają Państwo na imię, na jakiej uczelni uczą i jakich przedmiotów. Cele: 1. Na początek chciał(a)bym zapytać, w jaki sposób byli Państwo zaangażowani w testowanie Gry w studia podyplomowe. 2. Jakie były Państwa oczekiwania w stosunku do platformy Gra w studia podyplomowe? poznanie uczestników przez moderatora poznanie się uczestników ośmielenie uczestników do wypowiedzi ustalenie reguł przebiegu spotkania 19

21 Gra w studia podyplomowe ogólna ocena 20 min Nasza rozmowa w głównej mierze dotyczyć platformy Gra w studia podyplomowe, dlatego też na początku chciał(a)bym Państwa zapytać, co ogólnie Państwo sądzą o platformie. Nie chcę, żeby się Państwo sugerowali odpowiedziami innych osób, dlatego też rozdam Państwu kartki, na których proszę zapisać maksymalnie 3 pierwsze skojarzenia z platforma Gra w studia podyplomowe. (Moderator: rozdaje materiały, a następnie omawia odpowiedzi). PROJEKCJA: TEST SKOJARZEŃ. Cele: 1. Co Państwo zapisali na kartkach? 2. Jakie były Państwa pierwsze wrażenie po zalogowaniu? 3. Jakie są największe zalety Gry w studia podyplomowe 4. A jakie są jej wady? 5. Czy Państwa zdaniem korzystanie z platformy multimedialnej, służącej do opracowywania gier i materiałów do różnych kierunków jest skuteczną formą nauki? a. Dlaczego? Identyfikacja postrzegania platformy Poznanie zalet i wad platformy Ogólna ocena skuteczności kształcenia z wykorzystaniem platformy Doświadczenia z platformą Gra w studia podyplomowe 30 min 6. Jak często korzystali Państwo z platformy Gra w studia podyplomowe? 7. Jakie było Państwa nastawienie do platformy? Czy korzystanie z platformy było dla Państwa raczej przykrym obowiązkiem czy przyjemnością? Dlaczego? 8. Z jakich funkcjonalności platformy Gra w studia podyplomowe Państwo korzystali? (Moderator zapisuje na tablicy) 9. Jakie jeszcze były inne funkcjonalności platformy (np. takie, z których korzystali Państwo rzadziej)? (Moderator zapisuje na tablicy). Cele: Zdiagnozowanie doświadczeń badanych z platformą Zdiagnozowanie typowych sposobów użytkowania platformy 20

22 Szczegółowa ocena platformy Gra w studia podyplomowe 30 min 10. Bardzo ważnym elementem naszego spotkania jest szczegółowa ocena poszczególnych elementów platformy Gra w studia podyplomowe. Teraz pokażę Państwu prezentację z poszczególnymi elementami platformy. Chciał(a)bym, żeby Państwo wcielili się w rolę ekspertów, którzy będą oceniać użyteczność i przydatność poszczególnych elementów. Proszę myśleć o tym, że przeznaczona jest ona dla osób takich, jak Państwo. Żebyśmy bardziej wcielili się w role, rozdam teraz Państwu karty do głosowania z numerami od 1 do 5, 5 jest oceną najwyższą (najbardziej pozytywną). Po prezentacji każdego elementu proponowanego systemu platformy, poproszę Państwa, żeby Państwo głosowali jak bardzo się on Państwu podoba. Moderator przedstawia kolejne elementy platformy, po każdym z nich następuje głosowanie i dyskusja. Oceny wydane przez uczestników badania zapisywane są na karcie wyników. Po omówieniu wszystkich elementów następuje jeszcze dyskusja porównująca je pomiędzy sobą. Poprawność procedury uruchamiania formy studiów podyplomowych w formie gry symulacyjnej Poprawność procedury przyjmowania słuchaczy na studia podyplomowe oferowane w formie gry symulacyjnej Poprawność procedury projektowania scenariuszy gier symulacyjnych Poprawność mechanizmów administracji platformą Elastyczność narzędzia w kontekście uruchamiania nowych kierunków na studiach podyplomowych Poprawność, kompletność i jakość instrukcji portalu Efektywność nauki z wykorzystaniem Gry w studia podyplomowe Moderator: po głosowaniu dopytać, co uczestnicy sądzą o każdym z powyższych elementów. Jakie są zalety, a jakie ewentualne wady. Podsumowanie 25 min 11. Czy poleciliby Państwo Grę w studia podyplomowe swoim znajomym wykładowcom innych uczelni? 12. Co Państwa zdaniem powinno się zmienić w Grze w studia podyplomowe, żeby z sukcesem mogła być stosowana na szerszą skalę na innych uczelniach? 13. Czy chcą jeszcze Państwo coś dodać do naszej rozmowy? Dziękuję za spotkanie! 21

23 Scenariusz FGI ze słuchaczami Wprowadzenie 15 min Dzień dobry. Dziękuję bardzo za przybycie. Spotkaliśmy się, aby porozmawiać na temat platformy Gra w studia podyplomowe, którą Państwo testowali. Badanie realizowane jest na zlecenie Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, w ramach projektu PI-PWP Gra w studia podyplomowe współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wykonawcą badania jest firma Doradztwo Społeczne i Gospodarcze, którą reprezentuję. Nasza rozmowa będzie nagrywana na dyktafon, ale jedynie po to, żeby nie umknęła nam żadna wypowiedziana przez Państwa opinia. Natomiast wszystko, co Państwo będą mówili jest poufne nigdzie oprócz listy obecności nie pojawią się Państwa nazwiska, a podczas pisania raportu opinie nie będą przypisywane do konkretnych osób. Nie ma dobrych i złych odpowiedzi, bardzo proszę mówić to, co Państwo myślą na dany temat. Nikt nie będzie tego oceniał. Zależy nam bardzo na Państwa wypowiedziach jako ekspertach w tej tematyce. Przygotowaliśmy mały poczęstunek proszę się swobodnie częstować w każdej chwili naszej rozmowy. Całość potrwa około 3 godzin. Rozgrzewka 25 min Spędzimy ze sobą trochę czasu, dlatego też chciał(a)bym, żebyśmy się trochę poznali. Proszę, żeby każdy opowiedział coś o sobie. Proszę, żeby Państwo odpowiedzieli po kolei. Jest to jednak ostatni moment, kiedy będę Państwa tak odpytywać, później chciałbym, żebyśmy sobie swobodnie rozmawiali. Proszę powiedzieć jak mają Państwo na imię, jakie studia Państwo skończyli i czym zajmują się zawodowo. Cele: 3. Na początek chciał(a)bym zapytać, dlaczego zdecydowali się Państwo na udział w projekcie i testowaniu wypracowanego w ramach niego rozwiązania? 4. Jakie były Państwa oczekiwania? poznanie uczestników przez moderatora poznanie się uczestników ośmielenie uczestników do wypowiedzi ustalenie reguł przebiegu spotkania 22

24 Gra w studia podyplomowe ogólna ocena 20 min Nasza rozmowa w głównej mierze dotyczyć platformy Gra w studia podyplomowe, dlatego też na początku chciał(a)bym Państwa zapytać, co ogólnie Państwo sądzą o platformie. Nie chcę, żeby się Państwo sugerowali odpowiedziami innych osób, dlatego też rozdam Państwu kartki, na których proszę zapisać maksymalnie 3 pierwsze skojarzenia z platformą Gra w studia podyplomowe. (Moderator: rozdaje materiały, a następnie omawia odpowiedzi). PROJEKCJA: TEST SKOJARZEŃ. Cele: 14. Co Państwo zapisali na kartkach? 15. Jakie były Państwa pierwsze wrażenie po zalogowaniu? 16. Jakie są największe zalety Gry w studia podyplomowe 17. A jakie są jej wady? 18. Czy Państwa zdaniem korzystanie z platformy multimedialnej, służącej do opracowywania gier i materiałów do różnych kierunków jest skuteczną formą nauki? a. Czego się Państwo nauczyli? Identyfikacja postrzegania platformy Poznanie zalet i wad platformy Ogólna ocena skuteczności kształcenia z wykorzystaniem platformy Doświadczenia z platformą Gra w studia podyplomowe 40 min 19. Jak często korzystali Państwo z platformy Gra w studia podyplomowe? 20. Jakie było Państwa nastawienie do platformy? Czy korzystanie z platformy było dla Państwa raczej przykrym obowiązkiem czy przyjemnością? Dlaczego? 21. Z jakich funkcjonalności platformy Gra w studia podyplomowe Państwo korzystali? (Moderator zapisuje na tablicy) 22. Jakie jeszcze były inne funkcjonalności platformy (np. takie, z których korzystali Państwo rzadziej)? (Moderator zapisuje na tablicy). a. Czy byli Państwo aktywni na forum? Jak często? b. Czy korzystali Państwo z opcji społeczność (uzupełnianie profilu, zapraszanie znajomych, rozmowy prywatne) Jak często? Cele: Zdiagnozowanie doświadczeń badanych z platformą Zdiagnozowanie typowych sposobów użytkowania platformy 23

25 Szczegółowa ocena platformy Gra w studia podyplomowe 40 min 23. Bardzo ważnym elementem naszego spotkania jest szczegółowa ocena poszczególnych elementów platformy Gra w studia podyplomowe. Teraz pokażę Państwu prezentację z poszczególnymi elementami platformy. Chciał(a)bym, żeby Państwo wcielili się w rolę ekspertów, którzy będą oceniać użyteczność i przydatność poszczególnych elementów. Proszę myśleć o tym, że przeznaczona jest ona dla osób takich, jak Państwo. Żebyśmy bardziej wcielili się w role, rozdam teraz Państwu karty do głosowania z numerami od 1 do 5, 5 jest oceną najwyższą (najbardziej pozytywną). Po prezentacji każdego elementu proponowanego systemu platformy, poproszę Państwa, żeby Państwo głosowali, jak bardzo się on Państwu podoba. Moderator przedstawia kolejne elementy platformy, po każdym z nich następuje głosowanie i dyskusja. Oceny wydane przez uczestników badania zapisywane są na karcie wyników. Po omówieniu wszystkich elementów następuje jeszcze dyskusja porównująca je pomiędzy sobą. Elementy platformy do oceny: Szata graficzna Funkcjonalność/ łatwość obsługi Atrakcyjność formy (platforma jest ciekawa, nie nudna) Stopień skomplikowania zadań Filmiki Symulacje/zadania Społeczność Forum Testy Materiały teoretyczne Podręcznik do obsługi platformy Instrukcje do zadań Opisy awatarów w symulacjach Zaliczanie zadań Wypracowania/referaty Czas przeznaczony na realizację zadań Rozmowa z opiekunami gry Moderator: po głosowaniu dopytać, co uczestnicy sądzą o każdym z powyższych elementów. Jakie są zalety, a jakie ewentualne wady. 24

26 Postrzeganie platformy Gra w studia podyplomowe projekcja 10 min 24. Test chmurki: Za chwilę rozdam Państwu kartki, na których umieszczono rysunki przypominające trochę komiks. Bardzo proszę, aby każdy z Państwa zastanowił się co mówią, a co myślą słuczacze/studenci na temat nowego zarządzenia rektora. Cele: Zdiagnozowanie postrzegania platformy (weryfikacja wcześniejszych deklaracji) Zdiagnozowanie nieuświadamianych oczekiwań wobec platformy Podsumowanie 15 min 25. Czy poleciliby Państwo Grę w studia podyplomowe swoim znajomym? 26. Co Państwa zdaniem powinno się zmienić w Grze w studia podyplomowe, żeby z sukcesem mogła być stosowana na szerszą skalę? 27. A podsumowując to wszystko, o czym rozmawialiśmy, jak ocenią Państwo efektywność nauki z wykorzystaniem Gry w studia podyplomowe? 28. Czy chcą jeszcze Państwo coś dodać do naszej rozmowy? Dziękuję za spotkanie! 25

Potrzeby i oczekiwania w zakresie kształcenia na odległość

Potrzeby i oczekiwania w zakresie kształcenia na odległość 0 PI-PWP Gra w studia podyplomowe Potrzeby i oczekiwania w zakresie kształcenia na odległość Raport z badań Doradztwo Społeczne i Gospodarcze Poznań 2013 Wykonawca: Doradztwo Społeczne i Gospodarcze ul.

Bardziej szczegółowo

PRODUKT FINALNY PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO

PRODUKT FINALNY PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO PRODUKT FINALNY PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO Modułowy program wsparcia w zakresie przedsiębiorczości młodych osób pn. Program Kierunek Biznes TEMAT INNOWACYJNY: Nowe obszary działalności i formy

Bardziej szczegółowo

Postawy, motywacje, oczekiwania i bariery związane z kształceniem kompetencji matematycznej, informatycznej i przedsiębiorczości

Postawy, motywacje, oczekiwania i bariery związane z kształceniem kompetencji matematycznej, informatycznej i przedsiębiorczości Postawy, motywacje, oczekiwania i bariery związane z kształceniem kompetencji matematycznej, informatycznej i przedsiębiorczości Raport z badania jakościowego FGI uczniów Agnieszka Otręba-Szklarczyk Wyższa

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji zewnętrznej (ex-ante)

Raport z ewaluacji zewnętrznej (ex-ante) Cieszyn, czerwiec 2014 r. Projektodawca: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER Ul. Zamkowa 3A / 1, 43 400 Cieszyn Tel. (33) 851 44 81, fax: (33) 851 44 81 biuro@deltapartner.org.pl,

Bardziej szczegółowo

Cele stawiane polskim uczelniom wyższym w zakresie kształcenia na odległość

Cele stawiane polskim uczelniom wyższym w zakresie kształcenia na odległość Cele stawiane polskim uczelniom wyższym w zakresie kształcenia na odległość 2013-02-28 Raport z badania Wykonał - dr Krzysztof Pietrowicz PI-PWP Gra w studia podyplomowe projekt współfinansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z MONITORINGU FAZY TESTOWANIA PRODUKTU FINALNEGO (wersja skrócona)

RAPORT Z MONITORINGU FAZY TESTOWANIA PRODUKTU FINALNEGO (wersja skrócona) RAPORT Z MONITORINGU FAZY TESTOWANIA PRODUKTU FINALNEGO (wersja skrócona) PRZYGOTOWANY NA POTRZEBY PROJEKTU INNOWACYJNEGO METODYKA ZARZĄDZANIA WIEKIEM JAKO INNOWACYJNE ROZWIĄZANIE WSPIERAJĄCE AKTYWNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja projektu Nauka, transfer, rozwój

Ewaluacja projektu Nauka, transfer, rozwój Ewaluacja projektu Nauka, transfer, rozwój Raport z badania ewaluacyjnego Mateusz Łukasik Lublin 2012 Ewaluacja projektu Nauka, transfer, rozwój współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ WSTĘPNEJ WERSJI PRODUKTU FINALNEGO

RAPORT KOŃCOWY EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ WSTĘPNEJ WERSJI PRODUKTU FINALNEGO Strona1 RAPORT KOŃCOWY EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ WSTĘPNEJ WERSJI PRODUKTU FINALNEGO PROJEKT INNOWACYJNY: Profilowanie bezrobotnych jako instrument wydłużania aktywności zawodowej grup wymagających szczególnego

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK PAKIET WSPARCIA

PODRĘCZNIK PAKIET WSPARCIA Strona1 PODRĘCZNIK PAKIET WSPARCIA CZĘŚĆ 2 METODOLOGIA PROWADZENIA SZKOLEŃ Z OSOBAMI 45 PLUS Strona2 WPROWADZENIE... 5 SZKOLENIE DOROSŁYCH... 6 METODYKA PRZYGOTOWANIA TRENERÓW... 7 Rekrutacja kandydatów

Bardziej szczegółowo

z realizacji w roku 2011 Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2010 2013

z realizacji w roku 2011 Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2010 2013 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z realizacji w roku 2011 Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2010 2013

Bardziej szczegółowo

Kuźnia Kadr 3 od pomysłu do sukcesu!

Kuźnia Kadr 3 od pomysłu do sukcesu! Kuźnia Kadr 3 od pomysłu do sukcesu! Raport z realizacji projektu Publikacja jest częścią projektu Kuźnia Kadr 3, czyli wzmocnienie potencjału rozwojowego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu poprzez

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY Z BADAŃ PROWADZONYCH W RAMACH PROJEKTU EFEKTYWNI 50+

RAPORT KOŃCOWY Z BADAŃ PROWADZONYCH W RAMACH PROJEKTU EFEKTYWNI 50+ RAPORT KOŃCOWY Z BADAŃ PROWADZONYCH W RAMACH PROJEKTU EFEKTYWNI 50+ Warszawa, maj/czerwiec 2013 Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt

Bardziej szczegółowo

Raport z badań jakościowych (fokusowych) wśród przedsiębiorców

Raport z badań jakościowych (fokusowych) wśród przedsiębiorców Raport z badań jakościowych (fokusowych) wśród przedsiębiorców Autorzy: DR IWONA BUTMANOWICZ-DĘBICKA DR ANNA FIŃ Kraków, grudzień 2012 Spis treści WSTĘP... 2 1. Cel i główne założenia projektu... 2 1.1

Bardziej szczegółowo

PI Wyobraź sobie firmę innowacyjny model kształcenia postaw przedsiębiorczych

PI Wyobraź sobie firmę innowacyjny model kształcenia postaw przedsiębiorczych Raport z ewaluacji zewnętrznej wstępnej wersji produktu finalnego projektu PI Wyobraź sobie firmę innowacyjny model kształcenia postaw przedsiębiorczych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z TESTOWANIA PRODUKTU FINALNEGO MODELU KONTRAKTOWANIA USŁUG SPOŁECZNYCH

RAPORT Z TESTOWANIA PRODUKTU FINALNEGO MODELU KONTRAKTOWANIA USŁUG SPOŁECZNYCH RAPORT Z TESTOWANIA PRODUKTU FINALNEGO MODELU KONTRAKTOWANIA USŁUG SPOŁECZNYCH SPIS TREŚCI WSTĘP... 4 INFORMACJE O PROJEKCIE... 5 MONITORING FAZY TESTOWANIA GŁÓWNE ZAŁOŻENIA... 6 Charakterystyka grup użytkowników

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA WEWNĘTRZNA W TRAKCIE TESTOWANIA. Raport II

EWALUACJA WEWNĘTRZNA W TRAKCIE TESTOWANIA. Raport II EWALUACJA WEWNĘTRZNA W TRAKCIE TESTOWANIA Raport II Projekt współfinansowany przez Unię Europejską W ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.5

Bardziej szczegółowo

DOBRE PRAKTYKI W NAUCZANIU HISTORII

DOBRE PRAKTYKI W NAUCZANIU HISTORII DOBRE PRAKTYKI W NAUCZANIU HISTORII Raport z badania jakościowego Warszawa, czerwiec 2014 ALBO TYLKO 2 r Autorzy: Jolanta Choińska-Mika Jakub Lorenc Krzysztof Mrozowski Aleksandra Oniszczuk Jacek Staniszewski

Bardziej szczegółowo

Strategia wdrażania projektu innowacyjnego testującego PI: Innowacyjny model kształcenia ustawicznego w uczelniach wyższych

Strategia wdrażania projektu innowacyjnego testującego PI: Innowacyjny model kształcenia ustawicznego w uczelniach wyższych Strategia wdrażania projektu innowacyjnego testującego PI: Innowacyjny model kształcenia ustawicznego w uczelniach wyższych Temat innowacyjny: Nowe modele kształcenia przez całe życie, w tym integrowanie

Bardziej szczegółowo

Proces przygotowania wizytatorów do spraw ewaluacji w opinii dyrektorów szkół

Proces przygotowania wizytatorów do spraw ewaluacji w opinii dyrektorów szkół Ewa Bogacz-Wojtanowska, Roman Dorczak Proces przygotowania wizytatorów do spraw ewaluacji w opinii dyrektorów szkół Wprowadzenie Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego 2009/2010 w ramach Programu Wzmocnienia

Bardziej szczegółowo

ŻakA praca badanie aktywności zawodowej śląskich studentów. Raport z badań. Część II

ŻakA praca badanie aktywności zawodowej śląskich studentów. Raport z badań. Część II ŻakA praca badanie aktywności zawodowej śląskich studentów Raport z badań. Część II KATOWICE 2013 Autorzy Ulana Baszyńska Piotr Burawski Skład i korekta Redakcja Publikacja bezpłatna Publikacja współfinansowana

Bardziej szczegółowo

Satysfakcja ze studiowania w Lublinie studentów z krajów Partnerstwa Wschodniego. Raport ze społecznych badań terenowych

Satysfakcja ze studiowania w Lublinie studentów z krajów Partnerstwa Wschodniego. Raport ze społecznych badań terenowych 1 Satysfakcja ze studiowania w Lublinie studentów z krajów Partnerstwa Wschodniego Raport ze społecznych badań terenowych Bohdan Rożnowski Dorota Bryk Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Lublin

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja Komponentu Wolontariatu Długoterminowego wdrażanego w latach 2012-2013 w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Ewaluacja Komponentu Wolontariatu Długoterminowego wdrażanego w latach 2012-2013 w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Ewaluacja Komponentu Wolontariatu Długoterminowego wdrażanego w latach 2012-2013 w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Raport cząstkowy Raport przygotował zespół w składzie: Magdalena

Bardziej szczegółowo

Międzyresortowy program szkoleniowy

Międzyresortowy program szkoleniowy Międzyresortowy program szkoleniowy Zamawiający: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Wykonawcy: Instytut Rozwoju Biznesu sp. z o.o. Evaluation for Government Organizations s.c. Warszawa, październik 2014

Bardziej szczegółowo

MODEL WALIDACJI I UZUPEŁNIANIA KOMPETENCJI ZAWODOWYCH OSÓB 50+

MODEL WALIDACJI I UZUPEŁNIANIA KOMPETENCJI ZAWODOWYCH OSÓB 50+ 1 Akademia Handlowa 50+ Innowacyjny model walidacji i uzupełniania kompetencji zawodowych osób 50+ MODEL WALIDACJI I UZUPEŁNIANIA KOMPETENCJI ZAWODOWYCH OSÓB 50+ Podręcznik użytkowania Gdynia 2014 Lider:

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Ewaluacji Sp. z o.o., Warszawa

Ośrodek Ewaluacji Sp. z o.o., Warszawa Zeszyty Naukowe Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki Nr 10, Rok 7, 2013, s. 53-126 Raport końcowy z badania prowadzonego w ramach projektu Efektywni 50+ Magdalena Szostakowska, Katarzyna Wójcikowska

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA ZEWNĘTRZNA RAPORT KOŃCOWY EWALUACJI TESTOWANIA WSTĘPNEJ WERSJI PRODUKTU FINALNEGO. PROJEKT: e-podręcznik przyszłość szkoły zaczyna się dziś

EWALUACJA ZEWNĘTRZNA RAPORT KOŃCOWY EWALUACJI TESTOWANIA WSTĘPNEJ WERSJI PRODUKTU FINALNEGO. PROJEKT: e-podręcznik przyszłość szkoły zaczyna się dziś EWALUACJA ZEWNĘTRZNA RAPORT KOŃCOWY EWALUACJI TESTOWANIA WSTĘPNEJ WERSJI PRODUKTU FINALNEGO PROJEKT: e-podręcznik przyszłość szkoły zaczyna się dziś REALIZATORZY Lider: Young Digital Planet SA Partner

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji końcowej projektu. Innowacyjny System Wspierania Ocen Regulacji i Decyzji Inwestycyjnych isword

Raport z ewaluacji końcowej projektu. Innowacyjny System Wspierania Ocen Regulacji i Decyzji Inwestycyjnych isword Raport z ewaluacji końcowej projektu Innowacyjny System Wspierania Ocen Regulacji i Decyzji Inwestycyjnych isword Gdańsk 2013 i Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Organizacja szkoleń. Metody badań potrzeb szkoleniowych Rozdział 1

Organizacja szkoleń. Metody badań potrzeb szkoleniowych Rozdział 1 Organizacja szkoleń Metody badań potrzeb szkoleniowych Rozdział 1 Autorzy: Alina Habis Anna Hejda Karolina Komarnicka Beata Kozłowska Michał Stolarczyk Redaktor: Hanna Apacka Korekta: Iwona Maciszewska

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA WŚRÓD BIBLIOTEKARZY

RAPORT Z BADANIA WŚRÓD BIBLIOTEKARZY RAPORT Z EWALUACJI EX-POST W III EDYCJI PROJEKTU dla Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego RAPORT Z BADANIA WŚRÓD BIBLIOTEKARZY Piotr Adamiak Warszawa, 15 października 2014 SPIS TREŚCI: I. WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

ŻakA praca badanie aktywności zawodowej śląskich studentów. Raport z badań. Część I

ŻakA praca badanie aktywności zawodowej śląskich studentów. Raport z badań. Część I ŻakA praca badanie aktywności zawodowej śląskich studentów Raport z badań. Część I KATOWICE 2013 Autorzy Ulana Baszyńska Piotr Burawski Skład i korekta Redakcja Publikacja bezpłatna Publikacja współfinansowana

Bardziej szczegółowo