Potrzeby i oczekiwania w zakresie kształcenia na odległość

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Potrzeby i oczekiwania w zakresie kształcenia na odległość"

Transkrypt

1 0 PI-PWP Gra w studia podyplomowe Potrzeby i oczekiwania w zakresie kształcenia na odległość Raport z badań Doradztwo Społeczne i Gospodarcze Poznań 2013

2 Wykonawca: Doradztwo Społeczne i Gospodarcze ul. Św. Wojciech 22/24 m. 7, Poznań Dział badań i analiz: ul. Śniadeckich 18/7, Poznań Tel. 609/ , 603/ NIP: Zamawiający: Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a Toruń 1

3 Spis treści Wprowadzenie... 3 Opis zastosowanej metodologii... 3 Technika zogniskowanego wywiadu grupowego (FGI)... 3 Dobór próby... 5 Pytania badawcze... 5 Charakterystyka badanych grup... 6 Wyniki badania... 8 Wywiad grupowy z wykładowcami... 8 Wywiad grupowy ze słuchaczami studiów podyplomowych Rekomendacje

4 Wprowadzenie Raport podsumowuje badania przeprowadzone w ramach projektu PI-PWP Gra w studia podyplomowe, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zrealizowane na zlecenie Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu przez Doradztwo Społeczne i Gospodarcze z Poznania w lutym 2013 roku. Badania jakościowe z wykorzystaniem techniki zogniskowanego wywiadu grupowego przeprowadzono z przedstawicielami min. 4 uczelni wyższych oraz słuchaczami studiów podyplomowych. Zrealizowano 2 wywiady grupowe na temat potrzeb i oczekiwań badanych w zakresie kształcenia na odległość. Raport składa się z następujących części. Część pierwsza stanowi skrócony opis zastosowanej metodologii badawczej oraz doboru próby. Część druga krótko charakteryzuje grupy respondentów biorących udział w badaniu. Następnie w trzeciej części omówione są główne wnioski płynące z badania oraz przedstawione rekomendacje. Opis zastosowanej metodologii Technika zogniskowanego wywiadu grupowego (FGI) W badaniu zastosowano jakościowe metody badań z wykorzystaniem techniki wywiadu grupowego. Zogniskowane wywiady grupowe nazywane inaczej dyskusjami grupowymi, fokusami lub grupami panelowymi to jakościowa technika zbierania danych w badaniach społecznych. Dane zbierane są podczas dyskusji przeważnie w grupie 6-8 osób (chociaż zdarzają się także grupy 4 lub 10-osobowe), prowadzonej przez doświadczonego moderatora, którego zadaniem jest dbanie o płynny przebieg dyskusji oraz realizację założonych celów badania. Badania fokusowe stosowane są w celu zdobycia informacji dotyczących jednego tematu (stąd przymiotnik zogniskowane w nazwie). Pomiar polega na wywołaniu i kontrolowaniu dyskusji na dany temat między uczestnikami grupy. W porównaniu z wywiadami indywidualnymi, wywiady grupowe są ciekawsze dla uczestników i stwarzają większe, naturalne bodźce do wyrażania opinii lub eksponowania postaw i motywów. Pomimo że badania fokusowe wywodzą się z dziedziny badań marketingowych i popularność zdobyły jako narzędzia badania rynku, potrzeb, motywów i postaw konsumenckich, doskonale nadają się do zgłębiania problematyki innych dziedzin. Fokusy 3

5 przydają się w przypadku eksplorowania nowych tematów oraz badania oczekiwań grup docelowych projektów społecznych. Twierdzi się, że badania fokusowe pomagają wydobywać podświadome uwarunkowania działań ludzi, które często różnią się od motywów podawanych w deklaracjach badanych. W tym celu, podczas wywiadów grupowych szeroko stosuje się tzw. techniki projekcyjne. Najczęściej zarówno podczas wywiadów pogłębionych, jak i wywiadów grupowych dominuje technika zadawania pytań wprost. Ma ona jednak tą wadę, że bazuje na deklaracjach respondentów. Z różnych powodów badani nie chcą powiedzieć, co motywuje ich działania, dlatego też w takiej sytuacji lepiej sięgnąć po techniki projekcyjne, które w formie zabawy pozwalają dotrzeć do nieuświadamianych motywów zachowań ludzi. W ramach badania zastosowano trzy techniki projekcyjne. 1. Techniki skojarzeniowe. Wywodzą się one z psychologii Junga. Zadaniem badanego jest reagowanie na bodźce dostarczane przez moderatora i podawania pierwszych skojarzeń z danym słowem czy wyobrażeniem. Natychmiastowość skojarzeń eliminuje racjonalizowanie odpowiedzi przez badanych. 2. Test chmurki. Polega on na tym, że badani dostają ilustracje przypominające komiks, na których mają napisać w chmurkach co myślą i mówią postaci znajdujące się w określonej sytuacji. Test ten, przez przypisywanie wypowiedzi innym osobom, pozwala zidentyfikować, co tak naprawdę o danej sytuacji myślą badani. 3. Techniki konstrukcyjne. W przypadku tych technik zadaniem badanych jest skonstruowanie jakiejś rzeczywistości i wymyślenie co by było, gdyby. Poprzez danie badanym sprawczości i zniesienie typowych dla realnej sytuacji ograniczeń czasowych, finansowych i przestrzennych, badani kreatywnie podchodzą do zadanej problematyki. Technika ta pobudza wyobraźnię respondentów i pozwala wyjść poza schematyczne myślenie, które dominuje podczas zadawania pytań wprost. 4

6 Dobór próby Na ogół respondenci do grup fokusowych dobierani są tak, aby grupy były w miarę homogeniczne (jednolite). Pozwala to zminimalizować konflikt grupowy, a grono osób o podobnych cechach bardziej ośmiela badanych do wypowiadania szczerych opinii. Grupy homogeniczne pozwalają swobodniej wypowiadać się osobom nieśmiałym oraz wycofanym. Czasami stosuje się jednak grupy heterogeniczne tzw. konfliktowe, szczególnie jeśli chce się skonfrontować opinie na tzw. drażliwy temat. W ramach badania został zastosowany celowy dobór próby tzw. ekspercki, który polega na tym, że z populacji wyłania się respondentów o poszukiwanych cechach i największej wiedzy w danej problematyce oraz odpowiednich cechach społecznych (przede wszystkim charakteryzujących się łatwością komunikacji w gronie nieznajomych osób). Grupy zostały dobrane homogenicznie. Przeprowadzono dwa badania fokusowe, po jednym dla każdej z grup docelowych projektu: 1. Wywiad grupowy z przedstawicielami minimum 4 uczelni wyższych 2. Wywiad grupowy z słuchaczami studiów podyplomowych. Wywiady dotyczyły potrzeb i oczekiwań badanych grup w zakresie kształcenia na odległość. Pytania badawcze Przeprowadzone badania miały odpowiedzieć na następujące pytania badawcze: 1. Jakie są potrzeby przedstawicieli uczelni wyższych w zakresie kształcenia na odległość? 2. Jakie są oczekiwania przedstawicieli uczelni wyższych w zakresie kształcenia na odległość? 3. Jakie są oczekiwania słuchaczy studiów podyplomowych w zakresie kształcenia na odległość? 4. Jakie są potrzeby słuchaczy studiów podyplomowych w zakresie kształcenia na odległość? Na podstawie odpowiedzi na powyższe pytania, wypracowano rekomendacje dla Zleceniodawcy. 5

7 Charakterystyka badanych grup Ogółem w dwóch fokusach wzięło udział 17 osób, w pierwszym wywiadzie przeprowadzonym z wykładowcami uczelni wyższych wzięło udział 8 osób (2 kobiety i 6 mężczyzn), zaś na spotkaniu ze słuchaczami studiów podyplomowych było osób 9 (2 kobiety i 7 mężczyzn). Zdecydowana większość wszystkich badanych związana była z uczelniami poznańskimi. Uniwersytet im. A. Mickiewicza (UAM) reprezentowało 5 osób, tyle samo związanych było z Uniwersytetem Ekonomicznym (UE), w dalszej kolejności pod względem reprezentowania były następujące uczelnie: Politechnika Poznańska (PP) 2 osoby; Wyższa Szkoła Bankowa (WSB) 1 osoba; Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa (WSNHiD) 1 osoba. Trzech słuchaczy studiów podyplomowych kształciło się na uczelniach poza Poznaniem 2 w Warszawie na Akademii Obrony Narodowej (AON) i Uczelni Łazarskiego (UŁ); 1 osoba na Dolnośląskiej Wyższej Szkole we Wrocławiu. Szczegółowe dane na temat uczestników dwóch wywiadów grupowych przedstawiają poniższe wykresy. Wykładowcy Słuchacze studiów podyplomowych kobiety mężczyźni kobiety mężczyźni UAM UE PP WSB UE UAM PP WSNHiD AON DWS UŁ Wśród wykładowców wyższych uczelni były osoby posiadające tytuł profesora doktora habilitowanego (1 osoba) i doktorów (2 osoby), resztę stanowili doktoranci (5 osób) 6

8 prowadzący zajęcia ze studentami. Obszary tematyczne prowadzonych wykładów były urozmaicone: geografia przemysłu, transportu, usług, metody analizy przestrzennej; historia Kościoła, dogmatyka; zarządzanie produkcją, zarządzanie zasobami ludzkimi; polityka społeczna; budowa maszyn, zarządzanie; podstawy gospodarowania, zarządzanie środowiskiem, kształtowanie i ochrona środowiska, krajoznawstwo; archeologia okresu wpływów rzymskich, obrzędowość pogrzebowa kultury przeworskiej; nauki polityczne, nowe media i komunikacja. Podobnie zróżnicowane były kierunki kształcenia zgromadzonych na wywiadzie studentów studiów podyplomowych: zarządzanie zasobami ludzkimi; rachunkowość; doradztwo zawodowe; logistyka; Wielkopolska Szkoła Biznesu (studia menadżerskie); terapia zajęciowa; inżynieria oprogramowania; public relations; grafika projektowa. 7

9 Wyniki badania Wywiad grupowy z wykładowcami Badani wykładowcy deklarowali, że mają różne doświadczenie w kontaktach ze studentami. W dużej mierze do tego typu kontaktów wykorzystują jednak Internet przede wszystkim w formie ogłoszeń na stronie uczelnianej, a także pocztę ową. Nieco rzadziej w pracy korzystają ze specjalnych internetowych systemów uczelnianych, jak np. USOS (dostępny na UAM) czy Moodle (dostępny na UE). Jeden z rozmówców mówił nawet o wyjściu naprzeciw oczekiwań studentów w komunikacji poprzez portal społecznościowy Facebook. Poczta elektroniczna wykorzystywana jest przez wszystkich niemal wykładowców wyższych uczelni (do nielicznych wyjątków należą starsi profesorowie, którzy raczej niechętnie przekonują się do nowinek technologicznych). Ta forma w kontekście prowadzenia komunikacji ze studentami ma pewne ograniczenia otóż w przypadku prowadzenia różnych zajęć z wieloma studentami okazuje się, że skrzynka często zapycha się tysiącami i. To powoduje, że niektórzy wykładowcy po prostu fizycznie nie nadążają z odpisywaniem adresatom. Kontakt osobisty ze studentami odbierany jest przez badanych wykładowców różnie. W wypowiedziach pojawiły się zdania, że studenci marnują czas swoich nauczycieli przychodząc z prozaicznymi problemami, które znacznie szybciej i łatwiej można byłoby rozwiązać za pomocą Internetu (np. poczty elektronicznej) lub nawet telefonicznie. Zgodnie z relacją badanych, studenci najczęściej nalegają na kontakt bezpośredni z wykładowcami podczas sesji egzaminacyjnych. E-learning powstał w Australii jako rozwiązanie problemu konieczności pokonywania dużych odległości przez studentów i wykładowców w studiowaniu. Zgromadzeni na wywiadzie wykładowcy poproszeni zostali o wypisanie na kartkach wad i zalet systemu kształcenia na odległość. Podsumowując wszystkie uzyskane w wyniku badania wskazania można zaprezentować następującą listę wad i zalet e-learningu: 8

10 Zalety kształcenia na odległość Wady kształcenia na odległość Wygoda Czasochłonność (przygotowanie 1 kursu Brak ograniczeń czasowych on-line to ok. pół roku pracy) Aktywizacja wykładowców (taka forma Problemy formalne (prawo autorskie) wymusza dobre przygotowanie Konieczność zapewnienia atrakcyjnej materiałów) formy (umiejętności wykładowców) Dostępność wszystkich materiałów do Brak możliwości natychmiastowego nauki wyjaśnienia wątpliwości studentom (czat Spełnienie oczekiwań studentów czy nie jest rozwiązaniem) Budowa samodyscypliny Mniejsza motywacja do nauki u Mniejsze koszty (dla studentów) studentów Mniejsze koszty (dla uczelni) Brak kompetencji informatycznych u Dostępność dla osób, które nie mogą wielu starszych wykładowców przy pozwolić sobie na tradycyjną formę tworzeniu treści multimedialnych, studiów (osoby niepełnosprawne, obsłudze programów biedne, z obszarów wiejskich, z Obawa o zmniejszenie liczby etatów na obszarów oddalonych od miast uczelni akademickich) Badani wykładowcy przytaczali w wywiadzie przykłady gier edukacyjnych, które bardzo dobrze sprawdzają się przy okazji poznawania pewnych dziedzin. Wszyscy jednak byli zgodni, że nie w każdym przypadku możliwe jest stworzenie takiej gry. Wśród przykładów gier dobrze skonstruowanych, z którymi spotkali się badani były gry odnoszące się do funkcjonowania wolnego rynku, przedsiębiorstw, projektowania produkcji, zasad grania na giełdzie i inwestycji w papiery wartościowe, gry symulacyjne na temat rozwoju przestrzennego i planowania miast (np. SimCity) czy nawet gry na temat planowania przedsięwzięcia, jakim jest prowadzenie stanowiska badań archeologicznych. Uczestnicy fokusa otrzymali następnie zadanie projekcyjne w formie komiksu z postaciami wykładowcy i studentów. W chmurki mieli wpisać myśli i słowa na temat nowego 9

11 zarządzania rektora o wprowadzeniu e-learningu na wszystkich wykładanych kierunkach. Oto, jakie pomysły na uzupełnienie komiksowych chmurek mieli badani wykładowcy: Rektor: od dziś wprowadzamy obowiązkowy e-learning na wszystkich kierunkach studiów! Będą zwolnienia; Będzie więcej pracy, obowiązków; Studenci obniżają poziom nauczania; Wszystko robione jest pod wymagania i oczekiwania studentów; szef znowu coś wymyślił wykładowca Będzie można się mniej uczyć; Nie trzeba będzie oglądać wykładowców; Nie będzie można podrywać koleżanek; Będzie czas na pracę zarobkową; Będzie czas na imprezy! studenci Zestawiając wszystkie wypowiedzi i uwagi badanych wykładowców na temat kształcenia na odległość można wyprowadzić następujące wnioski: a. E-learning nie może całkowicie wyprzeć tradycyjnych form nauczania. Najlepszym rozwiązaniem jest wprowadzenie blended learning (formy mieszanej, łączonej). E- learning wraz ze wszelkimi formami przekazywania treści multimedialnych powinien być wykorzystywany jako narzędzia, uzupełnienie, pomoc w kontakcie między wykładowcami a studentami. b. E-learning może się sprawdzić w przypadku studiów podyplomowych, gdzie treści są najczęściej specjalistyczne i adresowane są do specyficznych odbiorców (w dużej 10

12 mierze praktyków tematu), często mieszkających w różnych miastach. Dzięki zastosowaniu e-learningu zniknie potrzeba dojeżdżania na każdy zjazd słuchaczy, co może spowodować większe upowszechnienie i wzrost zainteresowania studiami podyplomowymi i poszerzenie grona specjalistów w wielu dziedzinach. c. E-learning powinien być wprowadzany przy zachowaniu ostrożności. Nie są znane i trudno przewidzieć dziś wszystkie konsekwencje zastąpienia tradycyjnych studiów formami kształcenia na odległość. Z pewnością do tych negatywnych należą: zmniejszenie (w ostateczności: wyparcie) bezpośredniego kontaktu między ludźmi (student vs student, student vs wykładowca). Tymczasem na studiach studenci zdobywają nie tylko wiedzę, ale też uczą się funkcjonowania w społeczeństwie, nabierają kompetencji społecznych. Wprowadzenie form e-learningowych może doprowadzić do ujałowienia kultury studenckiej (brak bezpośredniej relacji mistrzuczeń), dziś już starsi wykładowcy przekonują o barierach komunikacyjnych ze studentami. Wywiad grupowy ze słuchaczami studiów podyplomowych W pierwszej kolejności badani zostali poproszeni o wypisanie swoich pierwszych, spontanicznych skojarzeń na temat kształcenia na odległość, które następnie zostały omówione i uporządkowane w dwie kategorie: wady i zalety. Zalety kształcenia na odległość Wady kształcenia na odległość Dostępność kształcenia (dla niektórych Ograniczona możliwość zawierania osób niepełnosprawnych, z terenów znajomości wiejskich jedyna możliwość podjęcia Ograniczony kontakt z praktykami nauki) Brak możliwości zadawania pytań, Wygoda nie trzeba wychodzić z domu wyjaśniania wątpliwości Ciągły dostęp do materiałów Brak dynamiki grupowej, dyskusji Dostęp do kompletu materiałów Obawy co do jakości otrzymywanych Aktualność treści i materiałów materiałów Szybkie przesyłanie informacji Gorszy odbiór wykładów (brak emocji) Indywidualne tempo przyswajania Gorsza ocena takich studiów przez 11

13 wiedzy potencjalnych pracodawców Niskie koszty dla studentów i uczelni Niezbędne jest posiadanie komputera/ Oszczędność czasu Internetu i umiejętności ich obsługi Samodzielność pracy (zagrożenie wykluczeniem) Wśród słuchaczy pojawiły się ponadto wątpliwości co do kierunku, w jakim pójdzie technologia czy będzie ona coraz łatwiejsza, coraz bardziej intuicyjna, a tym samym dostępna dla szerszego grona, czy też odwrotnie czy może zdarzyć się tak, że dzisiejsi 30- latkowie nie będą mieli kompetencji informatycznych do odbycia studiów podyplomowych za 10, 15 lub 20 lat. Uczestnicy fokusa zadeklarowali, że chętnie skorzystaliby z możliwości odbywania niektórych zajęć lub korzystania z przygotowanych przez wykładowców materiałów w formie e-learningu. Największym zainteresowaniem cieszyłyby się studia, na których odbywałyby się tradycyjne zajęcia wzbogacone o dostęp do materiałów, notatek poprzez stronę internetową, na której zamieszczony byłyby także film z wykładem, dzięki czemu możliwy były powrót do zapomnianych treści. Ponadto cenne z punktu widzenia słuchaczy byłoby zamieszczenie informacji o nieobecnościach wykładowców, planu zajęć wraz z krótką informacją na jaki temat będzie kolejny wykład. Mogliby wówczas decydować, czy uczestniczyć w zajęciach osobiście, czy też obejrzeć wykład później w Internecie. Badani słuchacze bez entuzjazmu wypowiadali się o niektórych formach e-learningu dla przykładu nie podobała im się wizja wykładu prowadzonego poprzez komunikator (np. Skype), w formie wideokonferencji, gdzie w licznych okienkach widoczne są twarze innych słuchaczy i wykładowcy. Tłumaczyli takie podejście faktem, że wykłady odbywające się w tradycyjny sposób uczyły jednocześnie bezpośrednich kontaktów między ludźmi, które w późniejszym życiu zawodowym mają ogromne znaczenie. 12

14 Rozmówcy poproszeni zostali o wpisanie w teście projekcyjnym pierwszych, spontanicznych skojarzeń na temat platformy e-learningowej. Pojawiły się następujące hasła: Skojarzenia z hasłem Platforma e-learningowa dostępność, treści multimedialne, opinie, technologia, wielodyscyplinowość, wymiana informacji, kumulacja wiedzy, notatki, terminy zaliczeń, dziekanat, funkcjonowanie 24/7, forum tematyczne, przeciążenie sieci, on-line, drukować czy czytać? Wypisane hasła skojarzone z terminem Platforma e-learningowa w dużej mierze odzwierciedlały dotychczasowe doświadczenie uczestników badania z taką platformą. Słuchacze studiów podyplomowych spotkali się w ramach studiów z takim narzędziem i uznali, że charakteryzuje się ona dużą funkcjonalnością. W tym kontekście poproszeni zostali o wskazanie najbardziej korzystnych funkcji owej platformy. Przede wszystkim na platformie powinny znajdować się liczne materiały multimedialne (zdjęcia, prezentacje, pokazy filmy z wykładów, wykłady w formie audio), użytkownicy powinni mieć możliwość ich selekcji i modyfikacji na swoim koncie (np. możliwość wycinania najważniejszych fragmentów filmów i zapisywania ich na swoim komputerze). Platforma niewątpliwie powinna być wyposażona w funkcjonalną wyszukiwarkę haseł, by móc w krótkim czasie dotrzeć do poszukiwanego zagadnienia. Z uwagi na wielość różnorodnych źródeł informacyjnych, platforma uczelniana powinna mieć atrakcyjną (ale zarazem czytelną i przejrzystą) szatę graficzną. Dla mniej zorientowanych studentów pomocnym narzędziem byłby samouczek (np. działający podobnie jak Spinacz w Microsoft Office). Niewątpliwie ciekawym rozwiązaniem byłaby możliwość oceniania i komentowania zamieszczonych materiałów, dzięki czemu studenci mogliby polecać sobie wartościowe filmy czy prezentacje. Dobrze byłoby też połączyć system oceny zamieszczonych materiałów z oceną wykładowców. Zdaniem badanych słuchaczy, dobrym rozwiązaniem byłoby też stworzenie forum wymiany opinii, na którym słuchacze i wykładowcy mogliby dyskutować czy wyjaśniać wątpliwości. 13

15 Multimedia Komentarze Atrakcyjna szata graficzna. Forum wymiany opinii Wyszukiwarka Samouczek W kontekście innych platform e-learningowych badani zwrócili uwagę na kilka narzędzi, które ich zdaniem są niepotrzebne. W przypadku uniwersyteckiego systemu USOS jest to wymóg zapisywania się studentów na określone zajęcia poprzez system, mimo że są one obowiązkowe (dla przykładu: student I roku na kierunku Socjologia ma obowiązkowy przedmiot Wstęp do socjologii, na który musi się zapisać w systemie). Zdaniem rozmówców zapisy mają sens jedynie wówczas, gdy studenci mają możliwość wyboru przedmiotu, zajęć (np. w formie fakultetów). Z kolei w systemie Moodle zapisanie się na listę osób uczęszczających do określonego wykładowcy powoduje, że nawet trzy lata później otrzymuje się e z informacjami na temat zaliczeń, poprawek czy przełożonych zajęć. W takiej sytuacji powinno funkcjonować automatyczne czyszczenie listy słuchaczy po zakończonym kursie (odpowiednio po 1 semestrze lub roku). Innym niepotrzebnym dodatkiem jest wyświetlająca się lista użytkowników dostępnych w danej chwili on-line (podobnie jak w przypadku serwisów społecznościowych). 14

16 Na temat własnych kontaktów z wykładowcami słuchacze studiów podyplomowych mieli bardzo dużo uwag. Przede wszystkim wskazywali, że niewielu wykładowców wykorzystuje nawet najprostsze narzędzia internetowe (pocztę ), wielu też niechętnie podchodzi do kwestii kontaktów telefonicznych. Można więc uznać, że większość wykładowców preferuje nadal osobisty kontakt z uczniem, tradycyjne formy zaliczeń, jakiekolwiek odstępstwa dopuszczalne są jedynie w wyjątkowych sytuacjach i, co istotne, poprzez bardzo tradycyjne formy (np. pocztę: jedna z badanych wysyłała pracę zaliczeniową w formie papierowej za pośrednictwem Poczty Polskiej, choć znacznie łatwiej, taniej i szybciej trwałoby wysłanie jej jako załącznik do a). Inny rozmówca powiedział, że wykładowcy kontaktowali się ze studentami z jego roku poprzez zbiorowego a (utworzonego specjalnie na te potrzeby), ten adres był też wykorzystywany do kontaktów z dziekanatem studenci otrzymywali plan zajęć i informacje na temat nieobecności wykładowcy. Niestety, nie był to plan zajęć sporządzony nawet w najprostszym programie komputerowym, a zeskanowana karta z odręcznie naniesionymi notatkami. Tylko jeden słuchacz miał możliwość zaliczenia przedmiotu (tylko jednego języka obcego) w formie testu zamieszczonego w Internecie. Zdaniem badanego takie rozwiązanie ma kluczową zaletę wyniki otrzymujemy od razu. Podobnie, jak wykładowcy, słuchacze studiów podyplomowych wypełniali test projekcyjny w postaci komiksu mieli zastanowić się, co myślą, a co mówią wykładowcy i studenci na temat nowego zarządzania rektora o wprowadzeniu e-learningu. 15

17 Rektor: od dziś wprowadzamy obowiązkowy e-learning na wszystkich kierunkach studiów! Znowu czegoś ode mnie chcą Więcej czasu dla siebie! Tak jest! Po co te nowości? Przecież mam gotowe materiały Super, wystarczy teraz napisać skrypt i mam wolne Muszę od nowa przygotować materiały wykładowca Stracę pracę Społeczeństwo głupieje! Nareszcie! Nareszcie! Pewnie znów tylko zapowiedzi; Mogę dłużej spać; Nie będzie spotkań ze znajomymi studenci Ciekawe, czy będzie działać?; wreszcie gotowe materiały; No to laba 16

18 Na przedstawionych wyżej schematach widać, że badani uznali, że wykładowcy raczej będą obawiać się wprowadzenia nowych metod i narzędzi przy nauczaniu studentów, nawet ich wypowiedzi wskazują na ich niezbyt entuzjastyczne podejście. Tymczasem studenci werbalizują ogromny entuzjazm, zaś myślą o tym, że wprowadzenie e-learningu sprowadzi się do uproszczenia studiowania i zdobycia większej ilości wolnego czasu. Nie można pominąć w tym miejscu obaw studenta co do niezawodności całego systemu. Badani słuchacze studiów podyplomowych nie mieli dobrego zdania na temat prowadzenia zajęć on-line w czasie rzeczywistym. Uznali, że konieczność bycia w czasie, a niekoniecznie w miejscu nie jest większym udogodnieniem. Zainteresowanie taką formą warunkowali tym, że dawałaby ona formę odtwarzania materiału video oraz umożliwiała zadawanie pytań na bieżąco. Uczestnicy fokusa poproszeni zostali o wypełnienie kolejnego testu projekcyjnego na temat idealnych studiów on-line. Oto uzyskane wyniki: a. Jak wyglądają studia? Uczestnik zdobywa wiedzy przy użyciu komputera podłączonego do Internetu poprzez oglądanie materiałów, czytanie informacji. Można wybrać tryb studiów multikierunkowy. b. W jaki sposób zalicza się zajęcia? Test on-line, praca przesłana w formie elektronicznej, projekty, prezentacje. c. Czy i jak sprawdza się obecność? Nie sprawdza się lub sprawdza się poprzez zalogowanie się na stronie. d. Jak wyglądają kontakty wykładowca-student? Poprzez wszystkie możliwe formy komunikacji on-line (skype, komunikator, poczta elektroniczna), a także za pomocą telefonu. Kontakty są na zasadzie: szybkie pytanie szybka odpowiedź. Ostatnim zagadnieniem podjętym na fokusie były gry edukacyjne. Badani zasadniczo mieli kontakt z takimi formami nauki (np. w przypadku doradztwa zawodowego gra o nazwie TalentGame, gra biznesowa o zarządzaniu przedsiębiorstwem MarketPlace). Uznali je za ciekawy i atrakcyjny pomysł przekazywania wiedzy pod warunkiem dobrej konstrukcji 17

19 (przykładem źle przygotowanej gry jest gra przeznaczona dla licealistów Jestem przedsiębiorczy ). Zgodnie z sugestiami badanych, wprowadzanie takich rozwiązań na studiach może przyczynić się do zwiększenia zainteresowania tematyką studiów studentów, z uwagi na fakt, że gry komputerowe są bardzo powszechne, a branża mocno się rozwija i daje obecnie ogromne możliwości tworzenia nieschematycznych rozwiązań. Tym samym, poproszeni o zaprojektowanie gry edukacyjnej dla kierunku zarządzania, słuchacze studiów podyplomowych zaproponowali grę interaktywne zarządzanie dużą korporacją, w której odzwierciedlone zostały rzeczywiste problemy, uwzględnione sytuacje losowe i tzw. czynnik ludzki. Gra uczyłabym młodych ludzi myślenia strategicznego, radzenia sobie ze stresem, podejmowania szybkich decyzji, stosowania wiedzy teoretycznej w praktyce. Zadaniem wykładowcy byłoby współtworzenie gry poprzez stwarzanie problemowych sytuacji, ale jednocześnie wspomaganie studentów, omawianie popełnionych błędów oraz ocena. Gra zdaniem rozmówców nie mogłaby być jedynym ocenianym aspektem, raczej dodatkiem, gdzie oceniano by zaangażowanie studentów i umiejętności praktyczne. Rekomendacje Na podstawie przeprowadzonych badań można sprecyzować następujące rekomendacje w zakresie wprowadzania metody kształcenia na odległość dla studentów studiów podyplomowych szczególnie w kierunkach związanych z zarządzaniem. Kształcenie na odległość budzi obawy zarówno wykładowców jak i studentów. Dla obydwu grup ważny jest kontakt osobisty w procesie nauczania, dlatego też wprowadzając e-learning nie należy rezygnować z tradycyjnych metod nauczania. Zaleca się, aby, szczególnie w fazie wstępnej prowadzić nauczanie dwutorowo zgodnie z zasadą blended learning (nauczania w trybie mieszanym, część on-line, a część twarzą w twarz). Pozwoli to zarówno studentom, jak i wykładowcom oswoić się z wprowadzaną technologią, a na późniejszym etapie być może całkowicie przenieść proces kształcenia do sieci. Należy dążyć do stworzenia całkowicie nowej platformy e-learningowej, która nie będzie bazować na znanych zarówno studentom, jak i wykładowcom platformach 18

20 USOS czy Moodle. Oceniane są one jako niefunkcjonalne, nielogiczne i utrudniające życie. Złe skojarzenia z USOS i Moodle sprawiają, że nazwy te nie powinny pojawiać się w materiałach informacyjnych dotyczących planowanego wprowadzenia e- learningu na studiach podyplomowych. Bardzo istotną rolę dla sukcesu platformy e-learningowej, tj. zaakceptowania jej zarówno przez wykładowców, jak i studentów, ma sposób jej zaprojektowania oraz oferowane funkcjonalności. Zaleca się, aby studenci automatycznie zapisywani byli na zajęcia obowiązkowe, a wybór pozostałych zajęć opierał się na zasadzie dobrowolności i przy pełnej informacji o ich tematyce, rodzaju zaliczenia, wymaganiach przedstawionych w interaktywnej formie. Należy też uwzględnić funkcję czyszczenia listy słuchaczy, którzy ukończyli już dany kurs, tak, by nie wysyłać do nich zbędnych powiadomień. Badanie ujawniło, że wykładowcy obawiają się utraty pracy w wyniku rozpowszechnienia metody kształcenia na odległość. Zdiagnozowano jednak, że obawy te wynikają w dużej mierze z niskiego stanu wiedzy na temat potencjału nowoczesnych technologii oraz niskich kompetencji informatycznych. Dlatego też wprowadzając e-learning do kształcenia należy przede wszystkich zadbać o kompetencje wykładowców, którzy będą z tego systemu korzystać. Jeśli nie będą oni 100% przekonani do metody, pojawi się zagrożenie, że z e-learningu będą korzystali z obowiązku, deprecjonując jego znaczenie, w warstwie deklaratywnej przed władzami uczelni godząc się na jego stosowanie, jednak dla studentów będą niewiarygodni, co wpłynie znacząco na poziom kształcenia. Dużym wyzwaniem w przypadku e-learningu jest utrzymywanie motywacji studentów na stale wysokim poziomie. Wykazały to zwłaszcza zastosowane testy projekcyjne, w których często pojawiały się kwestie czasu na imprezy, laby, odpoczynku jako reakcji na wprowadzenie obowiązkowego e-learningu. Żeby uniknąć sytuacji rozprężenia studentów podczas korzystania z nauczania na odległość, koniecznie jest wprowadzanie odpowiednich zachęt do częstego korzystania z platformy e- learningowej, takich jak np. testy i zadania domowe dostępne tylko w ściśle 19

21 określonym czasie, czy też możliwości zdobycia dodatkowych punktów do oceny końcowej przez realizację specjalnym projektów, na podobnych zasadach. Platforma e-learningowa powinna dawać możliwość oceniania i komentowania zamieszczonych materiałów, dzięki czemu studenci mogliby polecać sobie wartościowe filmy czy prezentacje. Zalecane jest także połączenie systemu oceny zamieszczonych materiałów z oceną wykładowców. Ważnym jest, aby platforma e-learningowa nie dyskryminowała nikogo ze względu na stopień opanowania nowych technologii. Dlatego też wskazane jest, aby zawierała samouczek, w przystępny sposób przedstawiający zasady poruszania się po platformie i wszystkie jej funkcje. Samouczek powinien być dostępny nie tylko przy pierwszym logowaniu, ale także w każdym momencie, kiedy użytkownik będzie chciał go obejrzeć, na zasadzie na żądanie. Zarówno studenci, jak i wykładowcy odnieśli się pozytywnie do pomysłu gry edukacyjnej. Osoby biorące udział w badaniu rekomendowały, by gra dla studentów zarządzania polegała na interaktywnym zarządzaniu korporacją. Pamiętać jednak należy, że bardziej niż tematyka, ważniejsze są zasady, jakie w grze będą obowiązywać. Jest konieczność zwrócenia uwagi na takie jej aspekty jak: realizm, odzwierciedlenie realnych problemów danej branży, uwzględnienie czynników losowych i czynnika ludzkiego oraz rozbudowanego modułu ewaluacyjnego, dzięki któremu gracz będzie mógł prześledzić i zanalizować decyzje, które podejmował w grze. 20

Cele stawiane polskim uczelniom wyższym w zakresie kształcenia na odległość

Cele stawiane polskim uczelniom wyższym w zakresie kształcenia na odległość Cele stawiane polskim uczelniom wyższym w zakresie kształcenia na odległość 2013-02-28 Raport z badania Wykonał - dr Krzysztof Pietrowicz PI-PWP Gra w studia podyplomowe projekt współfinansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

Online Elektroniczna wersja publikacji dostępna jest na stronie internetowej projektu http://www.tcteacher.eu

Online Elektroniczna wersja publikacji dostępna jest na stronie internetowej projektu http://www.tcteacher.eu Projekt Nauczyciel w sieci/tc*teacher został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Zarówno projekt jak i publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autorów a Komisja Europejska

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej?

Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej? Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej? Poradnik Agnieszka Wedeł-Domaradzka Anita Raczyńska Krajowy Ośrodek Wpierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej Warszawa 2013 Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość Praca powinna byc cytowana jako: Lenkiewicz, P., 2011. Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość. Rozprawa doktorska. Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Ewaluacji Sp. z o.o., Warszawa

Ośrodek Ewaluacji Sp. z o.o., Warszawa Zeszyty Naukowe Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki Nr 10, Rok 7, 2013, s. 53-126 Raport końcowy z badania prowadzonego w ramach projektu Efektywni 50+ Magdalena Szostakowska, Katarzyna Wójcikowska

Bardziej szczegółowo

DOBRE PRAKTYKI W NAUCZANIU HISTORII

DOBRE PRAKTYKI W NAUCZANIU HISTORII DOBRE PRAKTYKI W NAUCZANIU HISTORII Raport z badania jakościowego Warszawa, czerwiec 2014 ALBO TYLKO 2 r Autorzy: Jolanta Choińska-Mika Jakub Lorenc Krzysztof Mrozowski Aleksandra Oniszczuk Jacek Staniszewski

Bardziej szczegółowo

I część produktu finalnego. Innowacyjna Strategia Kształcenia. Krok w przedsiębiorczość

I część produktu finalnego. Innowacyjna Strategia Kształcenia. Krok w przedsiębiorczość I część produktu finalnego Innowacyjna Strategia Kształcenia Krok w przedsiębiorczość Warszawa 2012 Opracowanie autorskie Tomasz Rachwał Piotr Ratajski Maria Zając Autorzy raportów wykorzystanych w Strategii

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning Wykorzystanie Internetu w Biznesie. (na przykładzie projektu SME.net.pl)

Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning Wykorzystanie Internetu w Biznesie. (na przykładzie projektu SME.net.pl) 2009 Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning Wykorzystanie Internetu w Biznesie (na przykładzie projektu SME.net.pl) Spis treści Zagadnienia Strona A. OGÓLNE INFORMACJE O PROJEKCIE SME.NET.PL 2

Bardziej szczegółowo

Postawy, motywacje, oczekiwania i bariery związane z kształceniem kompetencji matematycznej, informatycznej i przedsiębiorczości

Postawy, motywacje, oczekiwania i bariery związane z kształceniem kompetencji matematycznej, informatycznej i przedsiębiorczości Postawy, motywacje, oczekiwania i bariery związane z kształceniem kompetencji matematycznej, informatycznej i przedsiębiorczości Raport z badania jakościowego FGI uczniów Agnieszka Otręba-Szklarczyk Wyższa

Bardziej szczegółowo

Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych

Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych e-podręcznik Autor: Strona 1 Spis treści Wstęp... 4 Metody tworzenia materiałów dydaktycznych... 7 Podejście indywidualne i zespołowe... 7 Indywidualnie

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Materiały dla uczestnika Małgorzata Wojnarowska Jacek Kulasa 1 SPIS TREŚCI Powitanie Zakres szkolenia Nowa podstawa programowa z wiedzy

Bardziej szczegółowo

System obsługujący nauczanie na odległość

System obsługujący nauczanie na odległość ul. Wólczańska 215 93-005 Łódź tel. (42) 632 80 65 INSTYTUT INFORMATYKI, POLITECHNIKA ŁÓDZKA fax (42) 630 34 14 System obsługujący nauczanie na odległość (praca dyplomowa magisterska) Pod kierunkiem: dr

Bardziej szczegółowo

JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ

JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ RAFAŁ MICHAŁOWSKI WOJCIECH MYKA JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ W KSZTAŁCENIU USTAWICZNYM W FORMACH POZASZKOLNYCH KROK PO KROKU Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA. dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

EKSPERTYZA. dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego EKSPERTYZA dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego EKSPERTYZA dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Przygotowana

Bardziej szczegółowo

e -Biuletyn projektu Kadry dojrzałe do zmian

e -Biuletyn projektu Kadry dojrzałe do zmian e -Biuletyn projektu Kadry dojrzałe do zmian 5 aktualności Spis treści 4 Wprowadzenie do Vademecum opolski model kontraktacji działań aktywizacyjnych to swego rodzaju instruktaż dla publicznych służb zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego

Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego Autorzy: Strona 1 Recenzja publikacji: Dr Andrzej Szelc Prof. dr hab. Jerzy Chłopecki ISBN 978-83-60005-37-8 Strona 2 SPIS TREŚCI WSTĘP... 7 ROZDZIAŁ I.

Bardziej szczegółowo

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Agnieszka Różycka Marcin Dwórznik Justyna Gać Adam Miller Marcin Steć Case-Doradcy Sp. z o.o SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Sławomir Klimecki Beata Leśniewska Ewa Sieńkowska Anna Janczak Tomasz Gibas

Autorzy: Sławomir Klimecki Beata Leśniewska Ewa Sieńkowska Anna Janczak Tomasz Gibas Autorzy: Sławomir Klimecki Beata Leśniewska Ewa Sieńkowska Anna Janczak Tomasz Gibas Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław www.ue.wroc.pl Spis treści Wstęp...3 1.

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Wirtualny

Uniwersytet Wirtualny XII Konferencja Uniwersytet Wirtualny Model, Narzędzie, Praktyka 13 15 czerwca 2012 r. Politechnika Warszawska Książka abstraktów Organizator Konferencji: Ośrodek Kształcenia na Odległość OKNO PW Konferencja

Bardziej szczegółowo

Developing elearning in Dialogue

Developing elearning in Dialogue Developing elearning in Dialogue Podręcznik dla twórców Model dobrych praktyk do adaptacji i przystosowania do lokalnych warunków kursów e-learningowych dla MŚP Authors Editors Research Coordination Roland

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin

Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin Uczenie się jest procesem, z którym stykamy się całe życie, nie ogranicza się wyłącznie do dzieciństwa i młodości. Człowiek przez

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników Agata Dragan Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników WSTĘP Kapitał ludzki jest zasobem każdego przedsiębiorstwa, który w znacznym stopniu wpływa na jego konkurencyjność, ale jednocześnie wymaga szczególnych

Bardziej szczegółowo

II część produktu finalnego. Poradnik metodyczny. dla nauczycieli i nauczycielek

II część produktu finalnego. Poradnik metodyczny. dla nauczycieli i nauczycielek II część produktu finalnego Poradnik metodyczny dla nauczycieli i nauczycielek Warszawa 2012 Opracowanie autorskie Wioletta Kilar Tomasz Rachwał Maria Zając W poradniku wykorzystano tekst opracowania:

Bardziej szczegółowo

Raport z działalności Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Raport z działalności Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 2013 Każdy pracownik jest ważny - doświadczenia projektu Raport z działalności Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości za rok 2007 Każdy pracownik jest ważny doświadczenia projektu Niniejszy raport

Bardziej szczegółowo

Potrzeby informacyjne pracodawców. i instytucji kreujących politykę rynku pracy

Potrzeby informacyjne pracodawców. i instytucji kreujących politykę rynku pracy Potrzeby informacyjne pracodawców i instytucji kreujących politykę rynku pracy Łódź 2009 Potrzeby informacyjne pracodawców i instytucji kreujących politykę rynku pracy raport z badań Łódź 2009 Projekt

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla trenerów i organizatorów szkoleń komputerowych dla seniorów. Marzena Łotys

Poradnik dla trenerów i organizatorów szkoleń komputerowych dla seniorów. Marzena Łotys i organizatorów szkoleń komputerowych dla seniorów Marzena Łotys Fundacja Wspomagania Wsi, 2010 i organizatorów szkoleń komputerowych dla seniorów Autorka badania i poradnika: Marzena Łotys O autorce dr

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO Nowy model kształcenia - uznanie efektów kształcenia pozaformalnego i nieformalnego w kształceniu na poziomie wyższym

Bardziej szczegółowo

Copyright by Centrum e-learningu AGH, Kraków 2008. Redakcja techniczna: Beata Barszczewska-Wojda

Copyright by Centrum e-learningu AGH, Kraków 2008. Redakcja techniczna: Beata Barszczewska-Wojda Copyright by Centrum e-learningu AGH, Kraków 2008 ISSN 0239-6114 Redakcja: Centrum e-learningu AGH Skład: Edycja, tel. 012 284 30 28 Korekta: Magdalena Anioł-Mirek Redakcja techniczna: Beata Barszczewska-Wojda

Bardziej szczegółowo

JAK ZORGANIZOWAĆ I POPROWADZIĆ SZKOLENIE

JAK ZORGANIZOWAĆ I POPROWADZIĆ SZKOLENIE PROGRAM WSPIERANIA BIZNESU II PHARE PROJEKT SME-FIT JAK ZORGANIZOWAĆ I POPROWADZIĆ SZKOLENIE OPRACOWANIE: Katarzyna Wawer-Dziedziak ZWIĄZEK RZEMIOSŁA POLSKIEGO 2004 SPIS TREŚCI Wstęp... 3 Na czym polega

Bardziej szczegółowo

Co to jest mobile learning?

Co to jest mobile learning? A więc myślisz o mobile learning v.2 Co to jest mobile learning? Mobile learning ma miejsce wtedy, gdy ludzie korzystają ze swoich urządzeń przenośnych w celu uczenia się, a zatem nie ogranicza ich dana

Bardziej szczegółowo