RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁY"

Transkrypt

1 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁY PROCESY EDUKACYJNE SĄ EFEKTEM WSPÓŁDZIAŁANIA NAUCZYCIELI KSZTAŁTUJE SIĘ POSTAWY UCZNIÓW Zespół Placówek Oświatowych w Sieciechowie TERMIN PRZEPROWADZENIA BADANIA: KWIECIEŃ

2 SPIS TREŚCI: I CELE Z ZAKRES EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 1. Cele poznawcze. 2. Cele praktyczne. 3. Zakres diagnozowania. 4. Pytania kluczowe. 5. Kryteria. II INFORMACJE DOTYCZĄCE EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 1. Narzędzia badawcze wykorzystane przy ewaluacji. 2. Terminy przeprowadzania działań związanych z ewaluacją. III PREZENTACJA WYNIKÓW EWALUACJI 1. Zbiorcze opracowanie wyników ankiet przeprowadzonych wśród nauczycieli. 2. Podsumowanie wywiadów z nauczycielami. 3. Zbiorcza analiza dokumentów szkolnych. IV REZULTATY EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ I WNIOSKI DO DALSZEJ PRACY 1. Sformułowanie odpowiedzi na pytania kluczowe. 2. Wnioski z badań w postaci mocnych i słabych stron. 3. Rekomendacje, które należy uwzględnić w planowaniu działań oraz dalszych kierunków rozwoju szkoły. I CELE Z ZAKRES EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 1. Cele poznawcze: Zebranie informacji na temat: - współdziałania nauczycieli w procesach edukacyjnych, w wyniku ustaleń między nauczycielami, - kształtowania postaw uczniów, Cele praktyczne: - zbadanie współdziałania nauczycieli w procesach edukacyjnych, - zbadanie współpracy we wprowadzaniu zmian dotyczących procesów edukacyjnych, - zbadanie kształtowania postaw uczniów, 2. Zakres diagnozowania: - Obszar: Procesy zachodzące w szkole lub placówce. - Wymaganie: Procesy edukacyjne są efektem współdziałania nauczycieli. Kształtuje się postawy uczniów. 3. Pytania kluczowe: Czy nauczyciele wspomagają siebie nawzajem w organizowaniu i realizacji procesów edukacyjnych? 2

3 Czy wprowadzanie zmian dotyczących przebiegu procesów edukacyjnych następuje w wyniku ustaleń między nauczycielami? Czy kształtuje się postawy uczniów? Kryteria: III. Kryteria ewaluacji: Dostępność. Skuteczność. Zgodność z potrzebami środowiska. II INFORMACJE DOTYCZĄCE EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 1. Narzędzia badawcze wykorzystane przy ewaluacji: a) Analiza dokumentów: - protokoły zespołów przedmiotowych, - protokoły rady pedagogicznej, - strona internetowa szkoły, -WDN, IPET, KIPU - zeszyt dokumentacji aktywności ucznia, realizacji projektów edukacyjnych, - dzienniki lekcyjne, b) Ankieta wśród nauczycieli. c) Wywiad z nauczycielami i uczniami. 2. Terminy przeprowadzenia działań związanych z ewaluacją: a) termin przeprowadzenia badania: kwiecień 2013, III PREZENTACJA WYNIKÓW EWALUACJI Uzasadnienie istoty wymagania. Nauczyciele zwykle pracują samodzielnie podczas prowadzenia lekcji. Prowadzenie uczniów w klasie czy szkole jest jednak wspólnym działaniem. Procesy edukacyjne w szkole wymagają współpracy nauczycieli podczas ich planowania i dokonywania systematycznych analiz, które pomagają w ich doskonaleniu. Wymaganie to odzwierciedla przekonanie, że we współczesnym świecie o sukcesie społeczeństw decyduje w dużej mierze zdolność jego członków do kreatywnej współpracy i samozarządzania. Aby uczyć współpracy, nauczyciele sami muszą współpracować. Analiza dokumentacji (planów pracy zespołów nauczycielskich, księgi protokołów Rady Pedagogicznej) oraz przeprowadzone ankiety potwierdzają realizację wymagania. W opinii ankietowanych nauczycieli współpraca nauczycieli zatrudnionych w szkole układa się dobrze. Nauczyciele współpracują ze sobą w ramach wielu zespołów: zespołu wychowawców, zespołów przedmiotów humanistycznych, matematyczno-przyrodniczych, języków obcych, zespołów ds. ewaluacji wewnętrznej, zespołu ds. nowelizacji Statutu Szkoły, zespołu opracowującego program wychowawczy szkoły i szkolny program profilaktyki, zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Zespoły nauczycielskie planują swoją pracę i sporządzają sprawozdania z realizacji planów. Tworząc procesy edukacyjne, zespoły ustalają szkolny zestaw podręczników, analizują osiągnięcia uczniów, analizują postępy w 3

4 nauce dzieci z dysfunkcjami, analizują wyniki sprawdzianów próbnych i zewnętrznego. Nauczyciele wspólnie przeprowadzają analizę na spotkaniach zespołów zadaniowych lub samodzielnie przeprowadzają analizę procesów, za które są odpowiedzialni, np.: analizują wyniki sprawdzianów, badania wyników nauczania. Wyniki diagnozy wewnętrznej i zewnętrznej analizowane są w zespołach samokształceniowych oraz na posiedzeniach rady pedagogicznej. Analizie podlega także Edukacyjna Wartość Dodana, która przedstawia przyrost wiedzy w czasie etapu edukacyjnego. Część nauczycieli bierze udział w programach wydawnictw (Lepsza szkoła- GWO, Matematyka z plusem, Operon). Dyrektor koordynuje współpracę nauczycieli przydzielając różnorodne zadania zespołom, nadzorując wykonanie zadań, przydzielając opiekunów stażu, obserwując lekcje, imprezy, uroczystości szkolne i środowiskowe. Analiza ankiet nauczycieli potwierdza realizację wymagania. Wszyscy nauczyciele współpracują w realizacji procesów edukacyjnych. Zdaniem większości ankietowanych współdziałanie nauczycieli w ramach zespołów jest potrzebne (22-100%. Na pytanie : W jakich formach współdziałania z innymi nauczycielami Pan(i) uczestniczy? Wszyscy nauczyciele potwierdzili wymianę doświadczeń. Ponadto najczęściej występującą formą współpracy jest: wzajemna pomoc, przygotowanie uroczystości szkolnych, praca w zespołach przedmiotowych, tworzenie i analiza ankiet, przygotowanie i przeprowadzanie konkursów. Większość nauczycieli uczestniczy w innych formach współpracy np.: opracowanie dokumentacji i pomocy zgodnie z zaleceniami PPP, przygotowanie i przeprowadzenie egzaminów gimnazjalnych i sprawdzianów próbnych, organizacja wycieczek, obserwacja działań, realizacja projektów, najrzadziej występuje współpraca w tworzeniu programów. Nauczyciele odbywający staż na wyższy stopień awansu zawodowego mają przydzielonego opiekuna stażu, który wspomaga ich we wszystkich działaniach. Anonimowa ankieta dla nauczycieli została przeprowadzona r. Wzięło w niej udział 22 nauczycieli. PREZENTACJA WYNIKÓW ANKIETY 1. Zbiorcze opracowanie wyników ankiet przeprowadzonych wśród nauczycieli: 1. Czy współpracuje Pan(i) z innymi nauczycielami w realizacji procesów edukacyjnych? Tak -22(100%) nie Czy współdziałanie nauczycieli w ramach zespołów jest potrzebne? Tak-22 (100%) nie-0 3. W jakich formach współdziałania z innymi nauczycielami Pan(i) uczestniczy? Wymiana doświadczeń,-22 (100%) Wzajemna pomoc-21(95%) Obserwacja działań-13 (59%) Realizacja projektów -12 (54%) Praca w zespołach przedmiotowych-19 (83%) Tworzenie programów-6 (27%) Tworzenie i analiza ankiet -18 (82%) Przygotowanie uroczystości- 21(95%) Akcje-13 (59%) 4

5 liczba osób biorących udział Konkursy -18 (82%) Przygotowanie i przeprowadzenie egzaminów gimnazjalnych i sprawdzianów próbnych - 14 (64%) Wycieczki -14 (64%) Opracowanie dokumentacji i pomocy zgodnie z zaleceniami PPP -15 (68%) Inne niewymienione formy współpracy - interwencje rodzinne 4. Czy Pana(i) głos jest brany pod uwagę w trakcie podejmowania różnych decyzji edukacyjnych? Raczej tak-16 (72%) zdecydowanie tak -3(14%) raczej nie- 3 (14%) zdecydowanie nie-0 5. Czy efekty edukacyjne są wynikiem współdziałania nauczycieli? Tak- 20 (91%) nie -2 (9%) 6. Jakie trudności we współpracy napotykają nauczyciele? Terminy spotkań, brak komputera w pokoju nauczycielskim, biurokracja-3x, wypełnianie arkuszy, które nie służą podnoszeniu jakości pracy, różny czas pracy. Formy współdziałania nauczycieli Wywiad z nauczycielami potwierdza realizację wymagania. 5

6 W wyniku wspólnie podjętych decyzji w szkole zwiększono ofertę zajęć pozalekcyjnych o propozycje, będące wynikiem wniosków z pracy, doposażono szkołę w pomoce dydaktyczne, np. gry edukacyjne, sprzęt sportowy, zabawki edukacyjne, książki. Realizuje się programy i projekty promujące zdrowie: Pięć porcji warzyw, owoców i soków dziennie,,,żyj zdrowo. Zorganizowano gminny międzyszkolny festyn:,,a u nas już jesień. W szkole wprowadzane są zmiany dotyczące procesów edukacyjnych, które są efektem wspólnie podjętych decyzji. Nauczyciele wskazali na zmiany do których należą: zatwierdzanie planów i programów nauczania, zmiany w statucie szkoły, programie wychowawczym i programie profilaktyki, wprowadzenie zajęć pozalekcyjnych, opracowanie kryteriów oceny z zachowania odbywa się głównie podczas konsultacji i głosowania na radzie pedagogicznej, w zespołach przedmiotowych, rozmów z uczniami i Radą Rodziców. Jeżeli nauczyciel ma pomysł na zmianę, przedstawia go gronu pedagogicznemu, które wniosek może przyjąć lub odrzucić. Natomiast wnioski z pracy zespołów przedmiotowych zawsze są brane pod uwagę. Przedstawione powyżej argumenty uzasadniają spełnienie wymagań. Wnioski z ewaluacji obszaru: Nauczyciele współdziałają w tworzeniu i analizie procesów edukacyjnych, pracując w różnorodnych zespołach zadaniowych. Nauczyciele wspomagają siebie nawzajem w organizowaniu i realizacji procesów edukacyjnych, a ich współpraca układa się dobrze. Wprowadzanie zmian dotyczących przebiegu procesów edukacyjnych następuje w wyniku wspólnych ustaleń między nauczycielami. Rekomendacje: Kontynuować współpracę nauczycieli w procesie analizy wyników sprawdzianów i egzaminów. Udzielać sobie wsparcia w rozwiązywaniu trudnych problemów pedagogicznych. Wykorzystywać różnorodność poglądów - różnica zdań ma pozytywny wpływ na jakość uzyskiwanych efektów. o Słuchać się nawzajem oraz stwarzać innym możliwości zabrania głosu. o Bez nadmiernych oporów psychicznych prosić o pomoc. o Określać swoje mocne strony i wykorzystywać je w doskonaleniu pracy szkoły. Udostępnić nauczycielom komputer ułatwiający prace. Zrezygnować z wypełniania dokumentów, które nie służą podnoszenia jakości pracy szkoły. Kształtuje się postawy uczniów. Analiza dokumentów (dzienników zajęć lekcyjnych, zeszytów pracy wychowawcy, strony internetowej szkoły) oraz wywiad z nauczycielami i uczniami potwierdzają realizację wymagania. W szkole kształtuje się postawy uczniów poprzez podejmowanie działań wychowawczych adekwatnych do ich potrzeb. Szkoła posiada Program Wychowawczy oraz Program Profilaktyki opracowane przez zespół nauczycieli we współpracy z Radą Rodziców. 6

7 Programy te są dostosowane do specyfiki placówki oraz środowiska, w którym szkoła funkcjonuje. Na podstawie szkolnych programów wychowawcy klas corocznie opracowują plany pracy wychowawczej dla danej klasy na dany rok szkolny. Realizacja założeń programów odbywa się podczas godzin z wychowawcą, a także poprzez wszystkie działania, jakie szkoła podejmuje w danym roku szkolnym. Są to m.in. różnego typu akcje, konkursy, projekty, akademie. Uczniowie znają zasady zachowania obowiązujące w szkole oraz ogólne zasady dobrego zachowania. Większość uczniów zachowuje się właściwie zarówno w szkole, jak i poza nią. Przypadki złego zachowania odnotowywane są w zeszytach uwag, omawiane w klasach oraz (w niektórych szczególnie rażących przypadkach) podczas indywidualnych spotkań z rodzicami. Analiza dokumentów (dzienników zajęć lekcyjnych, kroniki szkoły, strony internetowej) wykazała, że uczniowie uczestniczą w działaniach edukacyjnych sprzyjających kształtowaniu i uzyskiwaniu pożądanych postaw. Kształtuje się postawy prospołeczne uczniów poprzez angażowanie ich w akcje charytatywne, takie jak Góra Grosza (zbiórka monet), Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy (uliczna zbiórka pieniędzy), Korek (zbiórka nakrętek w celu zakupu protez kończyn dla niepełnosprawnego dziecka), Szkoła uczy tolerancji i wrażliwości na potrzeby innych ludzi, w tym osób niepełnosprawnych. Wśród uczniów jest jedno dziecko niepełnosprawne umysłowo, które dobrze funkcjonują w grupie rówieśniczej. Kształtuje się postawy proekologiczne uczniów. Biorą oni udział w corocznej akcji Sprzątanie Świata, zbiórce odpadów (baterii,elektrośmieci) oraz surowców wtórnych (makulatury), obchodach Dnia Ziemi, Uczniowie od najmłodszych lat są zapoznawani z zasadami zdrowego żywienia. W bieżącym roku szkolnym uczniowie uczestniczy w projekcie pt. Żyj zdrowo, ogólnopolskiej akcji Pięć porcji warzyw, owoców i soków dziennie. Uczniowie znają skutki szkodliwego wpływu papierosów i alkoholu na organizm człowieka. Uczniowie są zachęcani do aktywnego wypoczynku i spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu. U uczniów kształtuje się postawę świadomej troski i dbałości o bezpieczeństwo własne i innych. W uczniach modeluje się postawę patriotyzmu, m.in. poprzez przygotowywanie apeli związanych z obchodami Święta Niepodległości, Pacyfikacji Kępic, Dnia Patrona, rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Szkoła kultywuje narodowe oraz regionalne tradycje i zwyczaje. Od najmłodszych lat uczniowie poznają polskie oraz lokalne tradycje i zwyczaje. Odbywają się apele z okazji świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy. Pod kierunkiem nauczycieli uczniowie przygotowują jasełka i wystawiają je w szkole Uczniowie uczestniczą we wróżbach andrzejkowych, pierwszym dniu wiosny, klasowych wigiliach. Analiza dokumentów (planu pracy Samorządu Uczniowskiego, księgi protokołów Rady Pedagogicznej), wywiad z Samorządem Szkolnym potwierdzają realizację wymagania. Uczniowie uczestniczą aktywnie w planowaniu i modyfikowaniu działań wychowawczych, mają wpływ na działania wychowawcze w szkole, gdyż planują i współorganizują imprezy klasowe i szkolne, np. Dzień Edukacji Narodowej, apele okolicznościowe i inne. Angażują się w pracę Samorządu Szkolnego i samorządów klasowych. Wspólnie z nauczycielami układają regulaminy i kontrakty klasowe, dokonują oceny zachowania własnego i rówieśników. Szkoła stwarza optymalne warunki do rozwoju uczniów, kształtowania postaw obywatelskich i patriotycznych oraz uczenia samodzielności i aktywności. Promowane są społecznie pożądane postawy: aktywności, empatii, tolerancji, zdrowej rywalizacji, sumienności. Szkoła nagradza dobre zachowania uczniów za pomocą: wpisywania pozytywnych uwag, ustnych pochwał. 7

8 Analiza dokumentów (księgi protokołów Rady Pedagogicznej) oraz wywiad z nauczycielami potwierdza realizację wymagania. Wszyscy pracownicy szkoły zwracają uwagę na niewłaściwe zachowania uczniów oraz podejmują odpowiednie działania. Wdraża się następujące wnioski z analiz działań wychowawczych: zwraca się uwagę na odpowiedni strój ucznia oraz obuwie zmienne, na kulturę języka, na bieżąco informuje się rodziców o absencji i niewłaściwym zachowaniu ich dzieci, wszyscy nauczyciele przekazują częściej i bardziej szczegółowo informacje o zachowaniu dziecka wychowawcy klasy. Wychowawcy klas dwa razy w roku przedstawiają na posiedzeniu Rady Pedagogicznej sprawozdania z realizacji planu pracy wychowawcy. Wnioski: Działania wychowawcze podejmowane w szkole są spójne i adekwatne do potrzeb uczniów; są wynikiem realizacji założeń Programu Wychowawczego Szkoły oraz Szkolnego Programu Profilaktyki. Uczniowie uczestniczą w licznych i różnorodnych działaniach edukacyjnych sprzyjających kształtowaniu i uzyskiwaniu pożądanych postaw. Działania wychowawcze podejmowane w szkole są planowane i modyfikowane zgodnie z potrzebami uczniów. Działania wychowawcze podejmowane w szkole są analizowane i wdrażane są wnioski z tych analiz. Rekomendacje: Należy zwiększyć udział uczniów w planowaniu i modyfikowaniu działań wychowawczych. Należy upowszechnić znajomość wśród uczniów Programu Wychowawczego Szkoły i Szkolnego Programu Profilaktyki. Zwiększyć wsparcie dyrektora dla nauczycieli w realizacji procesów wychowawczych. Aktywnie realizować zakaz stosowania używek przez uczniów. Opracowały: Marianna Lenartowicz Małgorzata Woldan 8

RAPORT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W OBSZARZE: PROCESY ZACHODZĄCE W SZKOLE LUB PLACÓWCE.

RAPORT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W OBSZARZE: PROCESY ZACHODZĄCE W SZKOLE LUB PLACÓWCE. RAPORT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W OBSZARZE: PROCESY ZACHODZĄCE W SZKOLE LUB PLACÓWCE. ROK SZKOLNY 2012/2013 SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 17 IM. GUSTAWA MORCINKA W ŚWIĘTOCHŁOWICACH AUTORZY:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W PUŁAWACH W ROKU SZKOLNYM 2013/2014.

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W PUŁAWACH W ROKU SZKOLNYM 2013/2014. RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W PUŁAWACH W ROKU SZKOLNYM 2013/2014. Zgodnie z harmonogramem dyrektor szkoły do dnia 15 IX 2013r. określił przedmiot i cele ewaluacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Szkoła Podstawowa w Konikowie Konikowo Zachodniopomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ przeprowadzonej w Zespole Szkół w Dąbrowie w roku szkolnym 2013/2014 Wymaganie 7 Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych. opracował zespół

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Publiczne Gimnazjum nr 52 Ojców Pijarów Kraków Małopolski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Krakowie Przebieg ewaluacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II Banie Zachodniopomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Szczecinie Przebieg

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej szkoły

Raport z ewaluacji wewnętrznej szkoły Raport z ewaluacji wewnętrznej szkoły 12. Zarządzanie szkołą służy jej rozwojowi. Termin przeprowadzenia ewaluacji: marzec kwiecień 2014 r. Metody i techniki badawcze: - dyrektor szkoły: wywiad indywidualny,

Bardziej szczegółowo

Obszar II. Procesy zachodzące w szkole lub placówce Wymaganie 2.5. Kształtuje się postawy uczniów

Obszar II. Procesy zachodzące w szkole lub placówce Wymaganie 2.5. Kształtuje się postawy uczniów Ewaluacja wewnętrzna w Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego ( Dz. U. z 2009r. Nr

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy II Liceum Ogólnokształcące Żory Śląski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Katowicach Przebieg ewaluacji: Prezentowany

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Tenczynie Tenczyn Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Gimnazjum w Strzybodze Strzyboga Łódzki Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Łodzi Przebieg ewaluacji: Prezentowany

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Wersja skrócona Szkoła Podstawowa w Rudce Rudka Małopolski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Krakowie Przebieg ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Kochanowskiego Nowy Sącz Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy XV Liceum Ogólnokształcące Kraków Małopolski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Krakowie Przebieg ewaluacji Prezentowany

Bardziej szczegółowo

Wyniki ewaluacji: 2011/2012. Obszar: Procesy

Wyniki ewaluacji: 2011/2012. Obszar: Procesy Wyniki ewaluacji: 2011/2012 Wymaganie: Szkoła lub placówka ma koncepcję pracy Komentarz: Szkoła ma opracowaną koncepcję pracy i działa zgodnie z tą koncepcją. Istniejąca w szkole koncepcja pracy szkoły

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Szkoła Podstawowa nr 92 Kraków Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Gimnazjum Nr 1 Międzyzdroje Zachodniopomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Szczecinie Przebieg ewaluacji: Prezentowany

Bardziej szczegółowo

Raport z częściowej ewaluacji wewnętrznej

Raport z częściowej ewaluacji wewnętrznej Raport z częściowej ewaluacji wewnętrznej I. Cele i zakres ewaluacji wewnętrznej: Cel ewaluacji: Zebranie informacji, czy w szkole analizuje się wyniki sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego i czy wdraża

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół Przydonica Małopolski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Krakowie Przebieg

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Zawadzie Zawada Kuratorium Oświaty w Lublinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko SZKOŁA PODSTAWOWA W GRZĘSCE Grzęska Podkarpacki Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Przebieg ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Wersja skrócona Publiczne Gimnazjum Nr 8 w Łomży Łomża Podlaski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Białymstoku Przebieg ewaluacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Szkoła Podstawowa nr 5 Skarżysko-Kamienna Świętokrzyski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Kielcach Przebieg

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Gimnazjum Baniocha Mazowiecki Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Warszawie Przebieg ewaluacji Prezentowany raport

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Szkoła Podstawowa nr 53 Kraków Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty Gimnazjum im. prof. Jerzego Kondrackiego w Łącku Łąck Mazowiecki Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Warszawie Przebieg

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Publiczna Szkoła Podstawowa Fundacji "Elementarz" w Wójcicach Wójcice Dolnośląski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy I Liceum Ogólnokształcące im. Antoniego Osuchowskiego Cieszyn Śląski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Katowicach

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty Zarządzanie

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty Zarządzanie Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty Zarządzanie Gimnazjum nr 8 Sportowe Bydgoszcz Kujawsko - Pomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Przebieg

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Szkoła Podstawowa Będargowo Zachodniopomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Szczecinie Przebieg ewaluacji: Prezentowany

Bardziej szczegółowo