ISO Odpowiedzialność społeczna

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ISO 26000 Odpowiedzialność społeczna"

Transkrypt

1 ISO Odpowiedzialność społeczna Odkrywając ISO Niniejsza broszura dostarcza podstawowych informacji o dobrowolnej Normie Międzynarodowej ISO 26000:2010, Wytyczne w sprawie odpowiedzialności społecznej. Ma ona być pierwszym krokiem na drodze do ukazania wszelkiego rodzaju organizacjom, zarówno w sektorze publicznym jak i prywatnym, że wprowadzenie normy ISO jest sposobem na uzyskanie korzyści wynikających z prowadzenia działalności w sposób społecznie odpowiedzialny.

2 ISO Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna ISO zrzesza 163 krajowe organizacje normalizacyjne, z krajów dużych i małych, uprzemysłowionych, rozwijających się i będących w fazie przejściowej, z wszystkich części świata. Wydane przez ISO ponad norm dostarcza biznesowi, rządom i społeczeństwom praktycznych narzędzi we wszystkich trzech wymiarach trwałego rozwoju: gospodarki, środowiska naturalnego i spraw socjalnych. Normy ISO mają pozytywny wpływ na świat, w którym żyjemy. Ułatwiają handel, wymianę wiedzy, pomagają w rozprzestrzenianiu się zdobyczy technicznych oraz dobrych praktyk w zarządzaniu i biznesie. Normy ISO dostarczają rozwiązania i zapewniają korzyści w prawie wszystkich obszarach ludzkiej działalności, włącznie z rolnictwem, budownictwem, inżynierią, produkcją, dystrybucją, transportem, medycynie, technologiami komunikacyjnymi i informatycznymi, ochroną środowiska, energetyką, zarządzaniem jakością, usługami. ISO tworzy normy, na które istnieje wyraźne zapotrzebowanie rynkowe. Przy tworzeniu norm pracują eksperci pozyskani bezpośrednio z sektorów przemysłu, technologii lub biznesu które zgłosiły zapotrzebowanie na daną normę i które będą później ją stosować. Do ekspertów tych mogą dołączyć inni, posiadający niezbędną wiedzę, na przykład przedstawiciele agencji rządowych, laboratoriów badawczych, zrzeszeń konsumentów, świata akademickiego, międzynarodowych organizacji rządowych i pozarządowych. Międzynarodowa Norma ISO jest odzwierciedleniem globalnego consensusu co do aktualnego stanu wiedzy w sprawach objętych tą normą. Dlaczego odpowiedzialność społeczna jest ważna? Na całym świecie wśród organizacji i związanych z nimi interesariuszy wzrasta świadomość potrzeby i korzyści płynących ze społecznie odpowiedzialnej działalności. Celem odpowiedzialności społecznej jest przysłużenie się trwałemu rozwojowi świata. Wyniki osiągane przez daną organizację, w porównaniu z wpływem, jaki ma ona na społeczeństwo i środowisko w którym działa, stały się kluczowym elementem oceny jej całościowej efektywności i zdolności do kontynuowania działalności. Częściowo jest do odzwierciedleniem rosnącej świadomości potrzeby zapewnienia ludzkości zdrowych ekosystemów, równości społecznej oraz dobrych rządów i zarządzania. Na dłuższą metę, działalność wszystkich organizacji jest zależna od istnienia czystego, nieskażonego środowiska naturalnego. Organizacje podlegają ściślejszej i surowszej kontroli ze strony różnych związanych z nimi interesariuszy.

3 Jakie korzyści można osiągnąć poprzez wprowadzenie ISO 26000? Postrzeganie i rzeczywisty kształt działalności danej organizacji w zakresie odpowiedzialności społecznej może mieć, między innymi, wpływ na: - przewagę konkurencyjną - reputację - zdolność do pozyskania i utrzymania pracowników, klientów, użytkowników - podtrzymanie morale, zaangażowanie i produktywności pracowników - ocenę przez inwestorów, darczyńców, sponsorów, rynki finansowe - relacje z przedsiębiorstwami, rządami, mediami, dostawcami, kontrahentami, klientami, i społecznością, w której organizacja działa. Kto może skorzystać z ISO i w jaki sposób? ISO dostarcza wszystkim organizacjom niezależnie od ich rodzaju, wielkości i położenia wytycznych dotyczących: 1. Idei, terminologii i definicji dotyczących odpowiedzialności społecznej 2. Źródeł, cech i kierunków rozwoju odpowiedzialności społecznej 3. Zasad i procedur dotyczących odpowiedzialności społecznej 4. Kluczowych obszarów i zagadnień odpowiedzialności społecznej 5. Tworzenia, wdrażania i promowania zachowań odpowiedzialnych społecznie w samej organizacji, oraz poprzez stosowane przez nią zasady i praktyki w sferze jej wpływów 6. Pogłębiania zaangażowania interesariuszy i ich identyfikacji z organizacją 7. Przekazywania informacji o zaangażowaniu, wynikach i innych obszarach związanych z odpowiedzialnością społeczną Celem ISO jest wsparcie organizacji w ich wkładzie w zrównoważony rozwój. Norma ma zachęcić je do wyjścia poza nałożone prawem zobowiązania, przy jednoczesnym zrozumieniu, że przestrzeganie prawa jest podstawowym obowiązkiem jakiejkolwiek organizacji i niezbędną częścią jej odpowiedzialności społecznej. Norma ma promować powszechne zrozumienie odpowiedzialności społecznej i uzupełniać a nie zastępować inne narzędzia i inicjatywy na tym polu. Wprowadzając ISO 26000, warto mieć na względzie społeczne, środowiskowe, prawne, kulturowe i organizacyjne i ekonomiczne różnice, przy jednoczesnym przestrzeganiu międzynarodowych standardów działalności.

4 Nie do certyfikacji ISO nie jest normą systemu zarządzania. Nie została pomyślana i nie nadaje się do stosowania dla celów certyfikacyjnych, regulacyjnych czy w zapisach umów. Jakakolwiek próba wystawienia certyfikatu czy deklaracja uzyskania zgodności z ISO byłaby = niezrozumieniem celów i przeznaczenia tej Międzynarodowej Normy na najbardziej podstawowym poziomie. ISO nie zawiera wymagań, certyfikacja nie mogłaby więc być dowodem na uzyskanie zgodności z tą Normą. Co dokładnie zawiera ISO 26000? ISO zajmuje się siedmioma kluczowymi obszarami odpowiedzialności społecznej, definiowanymi przez tę normę i przedstawionymi w poniższym wykresie. Cyfry odpowiadają działom w tekście normy. Hollistic approach podejście holistyczne Interdependence współzależność Organization organizacja *cyfry odpowiadają poszczególnym działom w ISO Zaangażowanie i rozwój społeczności

5 6.3. Prawa człowieka 6.4. Zarządzanie zasobami ludzkimi 6.5. Środowisko naturalne 6.6 Uczciwe praktyki biznesowe 6.7 Sprawy konsumenckie Zarys ISO Tytuł działu Numer działu Opis zawartości działu Zakres Dział 1 Określa zakres ISO 26000, wskazuje pewne ograniczenia i wyjątki Słowniczek Dział 2 Określa i dostarcza definicji kluczowych pojęć mających podstawowe znaczenie dla zrozumienia odpowiedzialności społecznej i dla korzystania z ISO Zrozumienie odpowiedzialności społecznej Dział 3 Opisuje ważne czynniki i uwarunkowania które miały wpływ na rozwój odpowiedzialności społecznej i które w dalszym ciągu wpływają na jej kształt i stosowanie. Opisuje też samą ideę odpowiedzialności społecznej co ona oznacza i w jaki sposób znajduje zastosowanie w organizacji. Paragraf zawiera wytyczne dla małych i średnich organizacji w zakresie stosowania ISO Zasady odpowiedzialności społecznej Dział 4 Wprowadza i wyjaśnia zasady odpowiedzialności społecznej Uznanie odpowiedzialności społecznej i zaangażowanie interesariuszy Dział 5 Zajmuje się dwoma aspektami odpowiedzialności społecznej: uznania przez organizację tej odpowiedzialności, oraz jej identyfikacji z interesariuszami i zaangażowania tych ostatnich. Dostarcza wytycznych w zakresie relacji organizacji z jej interesariuszami i społeczeństwem, rozpoznania kluczowych obszarów i zagadnień odpowiedzialności społecznej, oraz sfery oddziaływania organizacji. Wytyczne w sprawie kluczowych obszarów odpowiedzialności społecznej

6 Dział 6 Wyjaśnia kluczowe obszary i związane z nimi zagadnienia związane z odpowiedzialnością społeczną. Dla każdego kluczowego obszaru został przedstawiony jego zakres, związek z odpowiedzialnością społeczną, powiązane z nim zasady i uwarunkowania, oraz działania i oczekiwania. Wytyczne w sprawie wprowadzania odpowiedzialności społecznej w organizacji Dział 7 Dostarcza wytycznych w zakresie wprowadzania idei odpowiedzialności społecznej w życie w danej organizacji. Zawiera wytyczne dotyczące: zrozumienia odpowiedzialności społecznej organizacji, włączenia odpowiedzialności społecznej w strukturę organizacji, komunikacji związanej z odpowiedzialnością społeczną, polepszania wiarygodności organizacji w kwestiach dotyczących odpowiedzialności społecznej, monitorowania postępu i wyników, oraz oceny dobrowolnych inicjatyw na rzecz odpowiedzialności społecznej. Przykłady narzędzi i dobrowolnych inicjatyw na rzecz odpowiedzialności społecznej Dodatek A Prezentuje otwarty katalog narzędzi i dobrowolnych inicjatyw związanych z odpowiedzialnością społeczną, które odnoszą się do zagadnień z jednego lub więcej kluczowych obszarów lub dotyczą wprowadzania odpowiedzialności społecznej w organizacji. Skróty Dodatek B Zawiera objaśnienia skrótów użytych w ISO Bibliografia Zawiera odniesienia do przepisów międzynarodowych i norm ISO przytaczanych w ISO jako materiał źródłowy. Kluczowe obszary i zagadnienia omawiane w ISO Kluczowe obszary i zagadnienia Omawiane w dziale Obszar kluczowy: Zarządzanie organizacją 6.2 Obszar kluczowy: Prawa człowieka 6.3 Zagadnienie 1: Należyta staranności Zagadnienie 2: Zagrożenia dla praw człowieka 6.3.4

7 Zagadnienie 3: Unikanie współsprawstwa Zagadnienie 4: Rozpatrywanie skarg Zagadnienie 5: Dyskryminacja i grupy szczególnie wrażliwe Zagadnienie 6: Prawa obywatelskie i polityczne Zagadnienie 7: Prawa ekonomiczne, społeczne i kulturalne Zagadnienie 8: Fundamentalne zasady i prawa w miejscu pracy Obszar kluczowy: Zarządzanie zasobami ludzkimi 6.4 Zagadnienie 1: Zatrudnienie i stosunek pracy Zagadnienie 2: Warunki pracy i ochrona socjalna Zagadnienie 3: Dialog społeczny Zagadnienie 4: Bezpieczeństwo i higiena pracy Zagadnienie 5: Rozwój i szkolenie w miejscu pracy Obszar kluczowy: Środowisko naturalne 6.5 Zagadnienie 1: Zapobieganie zanieczyszczeniu Zagadnienie 2: Zrównoważone korzystanie z zasobów Zagadnienie 3: Przeciwdziałanie i przystosowanie do zmian klimatycznych Zagadnienie 4: Ochrona środowiska, bioróżnorodności i przywrócenie naturalnych siedlisk Obszar kluczowy: Uczciwe praktyki biznesowe 6.6 Zagadnienie 1: Przeciwdziałanie korupcji Zagadnienie 2: Odpowiedzialne zaangażowanie polityczne Zagadnienie 3: Uczciwa konkurencja Zagadnienie 4: Promocja odpowiedzialności społecznej w łancuchu wartości Zagadnienie 5: Poszanowanie praw własności Obszar kluczowy: Sprawy konsumenckie 6.7 Zagadnienie 1: Uczciwy marketing, rzetelna informacja, uczciwe wzorce umów Zagadnienie 2: Ochrona zdrowia i bezpieczeństwa konsumentów Zagadnienie 3: Zrównoważona konsumpcja Zagadnienie 4: Obsługa i wsparcie konsumenta, załatwianie skarg i rozwiązywanie sporów Zagadnienie 5: Ochrona prywatności i danych osobowych konsumentów Zagadnienie 6: Dostęp do niezbędnych usług Zagadnienie 7: Edukacja i świadomość Obszar kluczowy: Zaangażowanie i rozwój społeczności 6.8 Zagadnienie 1: Zaangażowanie społeczności Zagadnienie 2: Edukacja i kultura Zagadnienie 3: Tworzenie miejsc pracy i rozwój umiejętności 6.8.5

8 Zagadnienie 4: Rozwój i dostęp do technologii Zagadnienie 5: Tworzenie bogactwa i dochodów Zagadnienie 6: Zdrowie Zagadnienie 7: Inwestycje społeczne Schematyczne podsumowanie ISO Poniższy graf przedstawia podsumowanie ISO i ma na celu wsparcie organizacji w zrozumieniu wzajemnych relacji między poszczególnymi działami normy. W jaki sposób organizacja wdraża ISO 26000? Po zapoznaniu się z charakterystyką odpowiedzialności społecznej i jej związek ze zrównoważonym, trwałym rozwojem ( Dział 3 ) zaleca się, aby organizacja dokonała przeglądu zasad odpowiedzialności społecznej opisanych w Dziale 4. Stosując odpowiedzialność społeczną, organizacje powinny przestrzegać tych zasad i stosować je, w koniunkcji ze szczegółowymi zasadami odnoszącymi się do każdego z kluczowych obszarów (Dział 6). Przed analizą kluczowych obszarów i zagadnień odpowiedzialności społecznej, jak również związanych z nimi zasad i oczekiwań (Dział 6) organizacja powinna zastanowić się

9 nad dwoma podstawowymi aspektami odpowiedzialności społecznej uznania tej odpowiedzialności w swojej sferze wpływów oraz identyfikacji z interesariuszami i ich zaangażowania ( Dział 5 ). Kiedy podstawy zostaną już poznane, a kluczowe obszary i zagadnienia odpowiedzialności społecznej zidentyfikowane, organizacja powinna dążyć do uwzględniania odpowiedzialności społecznej w swoich działaniach i procesie decyzyjnym, korzystając z wytycznych zawartych w Dziale 7. Wchodzą tu w grę procesy takie jak: uczynienie odpowiedzialności społecznej integralną częścią zasad wedle których funkcjonuje organizacja, podjęcie wewnętrznych i zewnętrznych rozmów na temat odpowiedzialności społecznej, regularny przegląd efektów działań i praktyk związanych z odpowiedzialnością społeczną. Dalsze wytyczne dotyczące kluczowych obszarów i sposobów wdrażania odpowiedzialności społecznej można znaleźć w materiale źródłowym (Bibliografia) oraz przeglądzie narzędzi i dobrowolnych inicjatyw (których przykłady, zebrane na całym globie, zawiera Dodatek A). Przy wdrażaniu i praktykowaniu odpowiedzialności społecznej, naczelnym celem organizacji powinno być zmaksymalizowanie swojego wkładu w zrównoważony, trwały rozwój. Gdzie uzyskać ISO i inne materiały - ISO może zostać nabyte od zrzeszonych w ISO krajowych organizacji normalizacyjnych, których lista wraz z pełnymi danymi kontaktowymi jest dostępna na stronie internetowej ISO pod adresem www. Iso.org/isomembers. Może również zostać nabyte w sklepie internetowym ISO, pod adresem - w poszukiwaniu dodatkowych informacji o ISO można kontaktować się z członkami ISO. Część z nich może zaoferować wykłady i szkolenia na temat tej normy - Darmowa broszura informacyjna ISO podsumowanie projektu jest dostępna w narodowych organizacjach członkowskich i w Centralnych Sekretariacie ISO - Strona internetowa ISO Na stronie głównej należy klinąć sekcję Standardy zarządzania i przewodzenia. Niniejsza broszura i ISO podsumowanie projektu mogą zostać pobrane z tej sekcji bez żadnych opłat w formacie HTML lub PDF, pod adresem - Magazyn ISO Focus+

10

Odkrywając ISO 26000 SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Odkrywając ISO 26000 SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ Odkrywając ISO 26000 Broszura zawiera podstawowe informacje na temat normy ISO 26000:2010 Wytyczne dotyczące. Stanowi ona pierwszy krok wspomagający wszystkie rodzaje organizacji,

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU JAKO ELEMENT STRATEGII ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTWA GÓRNICZEGO

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU JAKO ELEMENT STRATEGII ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTWA GÓRNICZEGO Dzieje górnictwa element europejskiego dziedzictwa kultury, 5 pod red. P.P. Zagożdżona i M. Madziarza, Wrocław 2013 przemysł górniczy, społeczna odpowiedzialność, zarządzanie Natalia HOP * Jan KUDEŁKO

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika NORMAPME dla europejskich MŚP dotyczący ISO 26000 Wytyczne ds. Społecznej odpowiedzialności

Podręcznik Użytkownika NORMAPME dla europejskich MŚP dotyczący ISO 26000 Wytyczne ds. Społecznej odpowiedzialności European Office of Crafts, Trades and Small and Medium sized Enterprises for Standardisation Bureau Européen de l Artisanat et des Petites et Moyennes Entreprises pour la Normalisation Europäisches Büro

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU

STRATEGIA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU Wydanie 1 z 31.01.2015 r. Strona 1 / 30 Meridian 15 Daniel Górski STRATEGIA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU Nr CSR-01 Obowiązuje od 31.01.2015 r. Egzemplarz Nr Zatwierdzam do stosowania Daniel Górski

Bardziej szczegółowo

Normy i standardy społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR)

Normy i standardy społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) Normy i standardy społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) Przewodnik po kluczowych standardach społecznej odpowiedzialności biznesu oraz relacjach i współzależnościach pomiędzy nimi zachodzących. Publikacja

Bardziej szczegółowo

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu Społeczna Odpowiedzialność Biznesu MDG Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o. ul. Kłobucka 23 C lok.111 02-699 Warszawa www.mdg.com.pl Jesteśmy odpowiedzialni za wywierany przez siebie wpływ, niezależnie czy

Bardziej szczegółowo

Polityka zasobów ludzkich i zapobiegania wypadkom przy pracy

Polityka zasobów ludzkich i zapobiegania wypadkom przy pracy MODEL POLITYKI SPIS TREŚCI Lista zagadnień: ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ I INNOWACYJNOŚĆ Polityka zrównoważonego rozwoju Polityka innowacyjności GOSPODARKA I DOBRE ZARZĄDZANIE: Polityka antykorupcyjna Polityka

Bardziej szczegółowo

Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych EDYCJA 2011

Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych EDYCJA 2011 Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych EDYCJA 2011 ORGANIZACJA WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ I ROZWOJU 1 2 Niniejsza praca została opublikowana na odpowiedzialność Sekretarza Generalnego OECD. Opinie

Bardziej szczegółowo

SYSTEM SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI W PRAKTYCE ZARZĄDZANIA

SYSTEM SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI W PRAKTYCE ZARZĄDZANIA dr Bolesław Rok SYSTEM SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI W PRAKTYCE ZARZĄDZANIA W ramach niniejszego opracowania zostaną opisane te działania, które są realizowane przez różne firmy w zakresie kształtowania

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki biznesowe na polskim rynku usług ubezpieczeniowych jako efekt realizacji idei społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR)

Dobre praktyki biznesowe na polskim rynku usług ubezpieczeniowych jako efekt realizacji idei społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) Joanna Iwko Dobre praktyki biznesowe na polskim rynku usług ubezpieczeniowych jako efekt realizacji idei społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) Rynek ubezpieczeniowy w Polsce jest rynkiem dojrzałym

Bardziej szczegółowo

ZESTAW NARZĘDZI EKZZ DOTYCZĄCYCH SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW

ZESTAW NARZĘDZI EKZZ DOTYCZĄCYCH SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW ZESTAW NARZĘDZI EKZZ DOTYCZĄCYCH SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Raport został opracowany przez Jima Ormonda (Article 13) pod nadzorem Patricka Itscherta (zastępcy sekretarza generalnego EKZZ)

Bardziej szczegółowo

Spis treści RG & NGOSS. Wstęp. Wprowadzenie. Ogólne uwagi dotyczące raportowania. Część 1. Część 2

Spis treści RG & NGOSS. Wstęp. Wprowadzenie. Ogólne uwagi dotyczące raportowania. Część 1. Część 2 Suplement dla sektora organizacji pozarządowych () Spis treści Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju RG SS Ogólne informacje o Wytycznych dla sektora organizacji pozarządowych 2 Wstęp

Bardziej szczegółowo

CSR. Ujęcie teoretyczne idei CSR/Flexicurity ze wskazówkami aplikacyjnymi

CSR. Ujęcie teoretyczne idei CSR/Flexicurity ze wskazówkami aplikacyjnymi CSR Ujęcie teoretyczne idei CSR/Flexicurity ze wskazówkami aplikacyjnymi Odpowiedzialny biznes nie tylko realizuje cele biznesowe; nieustannie szuka wartości dodanej do swoich funkcji biznesowych, mając

Bardziej szczegółowo

Copyright by Region Świętokrzyski NSZZ Solidarność Wykorzystanie materiałów pochodzących z niniejszej publikacji możliwe za podaniem źródła.

Copyright by Region Świętokrzyski NSZZ Solidarność Wykorzystanie materiałów pochodzących z niniejszej publikacji możliwe za podaniem źródła. Kielce 2009 Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Copyright by Region Świętokrzyski NSZZ Solidarność Wykorzystanie materiałów pochodzących z niniejszej

Bardziej szczegółowo

CZYM JEST INICJATYWA GLOBAL COMPACT?

CZYM JEST INICJATYWA GLOBAL COMPACT? CZYM JEST INICJATYWA GLOBAL COMPACT? Inicjatywa ONZ Global Compact, zainaugurowana w 2000 roku, to wezwanie skierowane do agend ONZ, biznesu, społeczeństwa obywatelskiego oraz władz, aby w swojej działalności

Bardziej szczegółowo

Raport zrównoważonego rozwoju 2012 Ringier Axel Springer Polska

Raport zrównoważonego rozwoju 2012 Ringier Axel Springer Polska Raport zrównoważonego rozwoju 2012 Ringier Axel Springer Polska INTRO Spis treści WSTĘP Słowo wstępne Prezesa Zarządu 5 Spółka i struktura grupy 7 Czym jest raport zrównoważonego rozwoju 8 SPOŁECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

Strategia Społecznej Odpowiedzialności. Imperial Tobacco Polska S.A. Imperial Tobacco Polska Manufacturing S.A.

Strategia Społecznej Odpowiedzialności. Imperial Tobacco Polska S.A. Imperial Tobacco Polska Manufacturing S.A. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Imperial Tobacco Polska S.A. i Imperial Tobacco Polska Manufacturing S.A. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Imperial Tobacco Polska i Imperial Tobacco Polska

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju 2000-2006 GRI. Wersja 3.0

Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju 2000-2006 GRI. Wersja 3.0 RG Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju 2000-2006 GRI Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju RG Spis treści Wstęp Zrównoważony rozwój i wymóg transparentności Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności

GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 00062/10/PL WP 173 Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności Przyjęta w dniu 13 lipca 2010 r. Grupa robocza została ustanowiona na mocy art. 29 dyrektywy

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie

Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie Bolesław Rok Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce Forum Odpowiedzialnego Biznesu Warszawa 2004 Nowe wyzwania kształtują nowe trendy. To zasada, przed

Bardziej szczegółowo

Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu

Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu Wydawca: CSRinfo

Bardziej szczegółowo

Warto mieć standardy. czyli Kodeks odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania

Warto mieć standardy. czyli Kodeks odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania Warto mieć standardy czyli Kodeks odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania czyli Kodeks Odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania Spis Treści 005 Wprowadzenie do Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Nasz kodeks odpowiedzialnych praktyk biznesowych

Nasz kodeks odpowiedzialnych praktyk biznesowych Nasz kodeks odpowiedzialnych praktyk biznesowych CSL Limited Lipiec 2013r. Spis treści > < Poprzednia strona Spis treści Następna strona > Nasz kodeks odpowiedzialnych praktyk biznesowych Koncentracji

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja systemów. Rodzaj poświadczenia: deklaracja własna certyfikacja (poświadczenie przez osobę trzecią) usługi) i procesy

Klasyfikacja systemów. Rodzaj poświadczenia: deklaracja własna certyfikacja (poświadczenie przez osobę trzecią) usługi) i procesy 16.12.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 341/5 Komunikat Komisji Wytyczne UE dotyczące najlepszych praktyk dla dobrowolnych systemów certyfikacji produktów rolnych i środków spożywczych (2010/C

Bardziej szczegółowo

Norma ISO 26000 Zasady, obszary i działania Wyzwania praktyczne. Dr inż. Zofia Pawłowska

Norma ISO 26000 Zasady, obszary i działania Wyzwania praktyczne. Dr inż. Zofia Pawłowska Norma ISO 26000 Zasady, obszary i działania Wyzwania praktyczne Dr inż. Zofia Pawłowska 1 Odpowiedzialnośd społeczna powinna przenikad każdą decyzję, bez względu na to, czy dotyczy ona pracowników, wyrobów,

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Travelife. Społeczna Odpowiedzialność Przedsiębiorstw. dla Touroperatorów i Biur Podróży

Szkolenie Travelife. Społeczna Odpowiedzialność Przedsiębiorstw. dla Touroperatorów i Biur Podróży Szkolenie Travelife Społeczna Odpowiedzialność Przedsiębiorstw dla Touroperatorów i Biur Podróży Kolofon Szkolenie powstało przy wsparciu następujących organizacji: ECEAT ICRT UNEP TOI ANVR ABTA European

Bardziej szczegółowo

ZASADY ZAKUPÓW MICHELIN

ZASADY ZAKUPÓW MICHELIN DOKUMENT REFERENCYJNY DYREKCJA ZAKUPÓW GRUPY ZASADY ZAKUPÓW MICHELIN WYDANIE 2015 SPIS TREŚCI WSTĘP 04 ZASADY I WARTOŚCI GRUPY MICHELIN 06 ZASADY ZAKUPÓW MICHELIN 08 Misja Zasady deontologii i etyki w

Bardziej szczegółowo

Jan Wołoszyn Ewa Stawicka Marcin Ratajczak Społeczna odpowiedzialność małych i średnich przedsiębiorstw agrobiznesu z obszarów wiejskich

Jan Wołoszyn Ewa Stawicka Marcin Ratajczak Społeczna odpowiedzialność małych i średnich przedsiębiorstw agrobiznesu z obszarów wiejskich Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa Jan Wołoszyn Ewa Stawicka Marcin Ratajczak Społeczna odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ I ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ W ZARZĄDZANIU BRANŻĄ ROLNĄ

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ I ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ W ZARZĄDZANIU BRANŻĄ ROLNĄ SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ I ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ W ZARZĄDZANIU BRANŻĄ ROLNĄ Anna WALASZCZYK, Natalia WALCZAK Streszczenie Społeczna odpowiedzialność biznesu, jest koncepcją coraz częściej adaptowaną przez

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania dostawców Grupy NSG Komisja ds. kierowania zasadami działu zaopatrzenia

Kodeks postępowania dostawców Grupy NSG Komisja ds. kierowania zasadami działu zaopatrzenia Informacje ogólne Tytuł zasad Zatwierdzone przez Data zatwierdzenia Zakres Cel zasad Kodeks postępowania dostawców Grupy NSG Komisja ds. kierowania zasadami działu zaopatrzenia 17.06.2009 Niniejsze zasady

Bardziej szczegółowo