Obszar tematyczny Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy: Rozwój sektora prywatnego i promocja eksportu MŚP

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Obszar tematyczny Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy: Rozwój sektora prywatnego i promocja eksportu MŚP"

Transkrypt

1 Obszar tematyczny Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy: Rozwój sektora prywatnego i promocja eksportu MŚP Całkowita alokacja: do 10 milionów franków szwajcarskich W danym obszarze ma zastosowanie podejście projektowe Schemat wdrażania projektów: Całkowita alokacja zostanie podzielona między dwa główne projekty. Projekty powinny być przygotowane zgodnie z zasadami i procedurami zawartymi w Umowie Ramowej. Projekty zaproponowane przez Instytucje Realizujące podlegać będą ocenie formalnej i merytorycznej Instytucji Pośredniczącej oraz ocenie merytorycznej Krajowej Instytucji Koordynującej i strony szwajcarskiej. Ostateczna decyzja o współfinansowaniu zostanie podjęta przez państwo darczyńcę. Instytucje Realizujące wdrażające projekty I i II, będą odpowiedzialne za ich realizację zgodnie z przyjętymi procedurami i obowiązującym prawem. Instytucja Pośrednicząca odpowiada za monitorowanie projektów, zapewnia audyt i nadzoruje stronę finansową projektów. Procedura aplikacyjna: Instytucje Realizujące zostaną wyznaczone w drodze konkursu zamkniętego. W procesie wyboru projektów kwalifikujących się do współfinansowania uczestniczy Ministerstwo Gospodarki. W ramach obszaru zainteresowania "Rozwój sektora prywatnego i promocja eksportu MŚP zostaną zrealizowane następujące dwa projekty: Projekt I Budowa potencjału merytorycznego sieci regionalnych Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) Wartość projektu: ok. 5 mln franków szwajcarskich Znaczenie: Polskie Centra Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE), wyspecjalizowane do tej pory w przyciąganiu bezpośrednich inwestycji zagranicznych, od 2009 r. zaczną oferować także usługi informacyjne z zakresu eksportu dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Celem projektu jest zbudowanie potencjału Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) poprzez doradztwo, mentoring oraz techniczne wsparcie dla sieci promocji handlu w Polsce. Ogólnym celem projektu jest wzmocnienie potencjału eksportowego Polski poprzez zbudowanie umiejętności decydentów, COIE i innych organizacji o charakterze niekomercyjnym (non-profit) zajmujących się wspieraniem biznesu i handlu, a także podniesienie konkurencyjności polskich technologii z zakresu ochrony środowiska i usług z nimi powiązanych. 1

2 Rezultat: Zwiększenie zdolności COIE umożliwiających świadczenie profesjonalnych usług proeksportowych na rzecz MŚP. Zwiększona konkurencyjność działalności eksportowej w wybranych regionach Polski, eko- wydajne technologie i usługi. Projekt składać się będzie z następujących rodzajów działań: 1) Szkolenia i praktyczne warsztaty dla personelu COIE odpowiedzialnego za obsługę eksporterów oraz dla regionalnych małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w zakresie m.in.: - świadczenia wsparcia na rzecz promocji eksportu; - analiz handlowych, potencjału rynków i charakterystyki rynków, - aspektów społecznych i środowiskowych oraz wiedzy nt. konwencji międzynarodowych; - podejścia uczenia się przez działanie ( learning by doing ); - zarządzania COIE. 2) Rozwój i promocja sieci instytucji o charakterze niekomercyjnym (non-profit) zajmujących się wspieraniem biznesu i handlu [trade supporting institutions (TSI)]. 3) Rozwój regionalnych strategii eksportowych dla wybranych regionów (pilotaż) zarządzanie i monitorowanie ww. strategii, a także wdrożenie wybranych projektów ze strategii. 4) Zwiększenie eksportu technologii i usług środowiskowych. Instytucja Realizująca: Ze względu na specyfikę projektu, Instytucja Realizująca powinna posiadać doświadczenie i wiedzę w dziedzinie przedsiębiorczości, polityki handlowej, strategii eksportowych, wzmacniania instytucji wsparcia handlu, informacji handlowej i konkurencyjności eksporterów o randze i rozpoznawalności międzynarodowej. Podmiot ten zostanie zatem wyłoniony przez Ministerstwo Gospodarki w drodze konkursu zamkniętego. Beneficjenci: COIE, instytucje o charakterze niekomercyjnym (non-profit) zajmujące się wspieraniem biznesu i handlu oraz MŚP. Projekt II Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) Wartość projektu: ok. 5 mln franków szwajcarskich Znaczenie: Projekt II ułatwia wdrożenie działań zwiększających wiedzę i umiejętności centrów COIE oraz podnoszących konkurencyjność MŚP z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) na poziomie lokalnym. W ramach projektu oferowane będą specjalistyczne szkolenia 2

3 dla COIE i lokalnych MŚP w dziedzinie CSR z naciskiem na zrównoważony rozwój i z uwzględnieniem aspektu eko-wydajności. Ponadto, lokalne MŚP będą mogły ubiegać się o pomoc finansową na realizację najlepszych projektów w dziedzinie CSR na zasadach konkursowych. Projekt II powiązany będzie z działaniami projektu I, zwłaszcza w zakresie zapewnienia spójności ze strategiami regionalnymi i aspektami środowiskowymi. Rezultat: Zwiększona konkurencyjność lokalnych MŚP poprzez zwiększenie liczby przedsiębiorstw społecznie odpowiedzialnych i eko- wydajnych, a także wyższa świadomość znaczenia zrównoważonego rozwoju wśród przedsiębiorców. Wzrost eksportu produktów i usług przedsiębiorstw społecznie odpowiedzialnych. Zwiększenie świadomości nt. społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Wdrożenie projektów pilotażowych przez małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) w obszarze CSR (włączając pomoc doradczą i finansową). Upowszechnianie informacji nt. CSR i przykładów dobrych praktyk w dziedzinie CSR przez wszystkie zainteresowane podmioty. Zwiększenie wiedzy centrów COIE i regionalnych decydentów. Beneficjenci: COIE, instytucje o charakterze niekomercyjnym (non-profit) zajmujące się wspieraniem biznesu i handlu oraz MŚP. Projekt składać się będzie z następujących 3 komponentów: (realizowanych jeden po drugim): 1) Budowa zdolności COIE, regionalnych decydentów i MŚP w dziedzinie CSR poprzez szkolenia, warsztaty, wizyty studyjne i podnoszenie świadomości między innymi w odniesieniu do: - zrównoważonego rozwoju MŚP w regionach, - koncepcji CSR, zarządzania CSR-em w oparciu o międzynarodowe normy i ujednolicone procedury CSR (np. norma ISO 26000), - rozwoju strategii CSR jako dźwigni dla zwiększania przewagi konkurencyjnej, - eko-wydajności - uwzględnianie kryteriów społecznych i ekologicznych w eksporcie towarów i usług (w tym w turystyce), - identyfikacji potencjalnych mierzalnych efektów realizacji projektów CSR wspieranych w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, w tym ekowydajności (w celu zapewnienia wykonalności potencjalnych projektów), - narzędzi do prowadzenia systematycznych porównań (benchmarking), monitorowania i komunikacji efektów społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). - wzmocnienie roli COIE w regionach poprzez stworzenie sieci wykwalifikowanych regionalnych ekspertów w dziedzinie CSR, zdolnych doradzać MŚP podczas realizacji projektów i ich ewaluacji, wyszkolenie mentorów, - zwiększona świadomość nt. zrównoważonego rozwoju i koncepcji CSR, - skuteczne ukierunkowanie na cel i wyniki projektów CSR wspieranych przez szwajcarską pomoc finansową. Alokacja: 0,5-0,75 mln franków szwajcarskich. 3

4 2) Pomoc we wdrażaniu rozwiązań CSR-owych pilotażowe projekty dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), w tym wsparcie finansowe usług doradczych i prace wdrożeniowe. Pomoc będzie udzielana MŚP w ramach procedury konkursowej dla najlepszych projektów zwiększających zrównoważoną konkurencyjność, głównie w dziedzinie inicjatyw na rzecz eko-wydajności (w tym w dziedzinie turystyki) w odniesieniu do następujących najważniejszych obszarów CSR dla MŚP 1 : a) środowisko; b) relacje z personelem przedsiębiorstwa; c) zaangażowanie społeczne. Instytucja Realizująca zorganizuje nabór wniosków (o charakterze otwartym) i będzie odpowiedzialna za ocenę formalną i merytoryczną otrzymanych aplikacji. Wybór projektów do realizacji zostanie dokonany przez Komitet Sterujący. Komitet Sterujący będzie złożony z ekspertów w obszarze CSR powołanych przez Instytucję Realizującą, a także przedstawicieli partnerów społecznych i przedstawicieli organizacji pozarządowych, działających w danym regionie w charakterze obserwatorów. Przedstawiciele strony szwajcarskiej mogą uczestniczyć w takim Komitecie jako obserwatorzy. W danym regionie wybranych zostanie od 5 do 8 projektów MŚP mających uzyskać wsparcie finansowe w dwóch głównych obszarach: doradztwo/mentoring w procesie wdrażania oraz pomyślne wdrożenie konkretnego narzędzia CSR. Informacja na temat sposobu wybrania dostawcy usługi doradczej przez MŚP zostanie zawarta we wniosku MŚP. W wyniku wdrożenia komponentu 1 eksperci COIE mogą udzielać bezpłatnych informacji, by pomóc MŚP w przygotowaniu wniosków (zwłaszcza wspomagając MŚP w uwzględnieniu mierzalnych efektów wdrożenia proponowanego projektu CSR). MŚP mogą także konsultować się z COIE przy wdrażaniu projektów (monitorowanie postępów projektu przez COIE). a) w dziedzinie środowiska: - oszczędności materiałów i energii, niższe koszty, - obniżenie płatności za korzystanie ze środowiska naturalnego, - zwiększenie atrakcyjności firmy w oczach partnerów biznesowych, - zwiększenie dostępu do nowych rynków, b) w dziedzinie relacji z personelem przedsiębiorstwa: - wyższe morale pracowników, - wyższa produktywność, - zwiększony poziom zaangażowania i satysfakcji, - innowacyjność i większa kreatywność; c) w dziedzinie zaangażowania społecznego: - lepsza współpraca ze społecznością lokalną, - promocja marki i zaangażowania przedsiębiorstwa, 1 Obszary te zostały wyszczególnione w odniesieniu do projektu ISO i specjalnie dostosowane do potencjału i potrzeb MŚP na podstawie podręcznika dla małych i średnich przedsiębiorstw Zrównoważony Biznes, Warszawa

5 - poprawa reputacji, prestiż. Alokacja: 4 mln franków szwajcarskich Pomoc udzielona będzie w oparciu o zasadę de minimis, do 100 tys. złotych dla jednego małego lub średniego przedsiębiorstwa (MŚP). Wymagane jest współfinansowanie przez same MŚP co najmniej 40% kosztów kwalifikowalnych pokrywa wnioskodawca. Koszt inwestycji nie może przekroczyć 20% całkowitych kosztów kwalifikowalnych w danym projekcie. W zależności od kursu wymiany, zostanie sfinansowanych od 90 do 135 projektów pilotażowych. 3) Upowszechnienie dobrych praktyk i działania komunikacyjne nt. rezultatów projektów (wdrożonych w komponencie 2) będą prowadzone w następującej formie: - ewaluacji rezultatów poszczególnych projektów zrealizowanych w ramach komponentu 2, - identyfikacja dobrych praktyk, - transferu wiedzy, - wykorzystywania innych metod komunikacji takich jak portal COIE, broszury, lokalne media, działania PR. Uczestnicy: COIE, instytucje o charakterze niekomercyjnym (non-profit) zajmujące się wspieraniem biznesu i handlu, władze lokalne, a także MŚP jako dostarczyciele informacji i grupa docelowa. - większe zaangażowanie przedsiębiorstw w kwestię CSR/zrównoważonego rozwoju, - zwiększenie eksportu produktów zrównoważonych (przewaga konkurencyjna). Alokacja: 0,25-0,5 mln franków szwajcarskich. Instytucja Realizująca: Ze względu na specyfikę projektu, Instytucja Realizująca musi być ekspertem wysokiej jakości w dziedzinie instrumentów pomocowych kierowanych do MŚP, zatem podmiot ten zostanie wyłoniony przez Ministerstwo Gospodarki w drodze konkursu zamkniętego. Dostawca (dostawcy) usług dla komponentu 1 i 3 zostanie wybrany w drodze przetargu nieograniczonego zorganizowanego zgodnie z prawem zamówień publicznych. Beneficjenci: COIE, instytucje o charakterze niekomercyjnym (non-profit) zajmujące się wspieraniem biznesu i handlu oraz MŚP. 5

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 w zakresie I (dz.1.1 i ) i V osi priorytetowej (dz. 5.1) Warszawa, dnia 27

Bardziej szczegółowo

Przewodnik przygotowania i realizacji projektów w ramach Programu INTERREG IV C dla beneficjenta z sektora publicznego

Przewodnik przygotowania i realizacji projektów w ramach Programu INTERREG IV C dla beneficjenta z sektora publicznego Przewodnik przygotowania i realizacji projektów w ramach Programu INTERREG IV C dla beneficjenta z sektora publicznego Spis treści 1. Analiza instytucjonalna, organizacyjna, prawna, finansowa zdolności

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 577/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja 2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO WERSJA 1.2 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO (USZCZEGÓŁOWIENIE WRPO 2014+) Poznań,

Bardziej szczegółowo

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Zielona Góra, marzec 2015 rok Spis treści 1. Opis Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 oraz głównych

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Warszawa, 29 stycznia 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 1 Wstęp/ Preambuła...

Bardziej szczegółowo

Interreg Europa Podręcznik programu

Interreg Europa Podręcznik programu European Union European Regional Development Fund Sharing solutions for better regional policies UWAGA: DOKUMENT O CHARAKTERZE POMOCNICZYM. OBOWIĄZUJE WERSJA ANGIELSKA, OPUBLIKOWANA NA STRONIE PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020. PROJEKT wersja z 23 MARCA2015

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020. PROJEKT wersja z 23 MARCA2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020 PROJEKT wersja z 23 MARCA2015 1 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020

Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020 Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020 Przesłanką dla stworzenia założeń Kontraktu Samorządowego (KS) obok ujętego w

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 57/1240/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 maja 2015 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020

Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 - projekt - wersja 4.0 Warszawa, 5 grudnia 2013 1 Spis treści 1 Wkład Programu w realizację strategii Europa 2020 oraz

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana 5 marca 2015 r.

Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana 5 marca 2015 r. MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY i ROZWOJU Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana 5 marca 2015 r. Spis treści I. OGÓLNY OPIS PO ORAZ

Bardziej szczegółowo

Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia

Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia E K O N O M I A S P O Ł E C Z N A T E K S T Y 2 0 0 6 Anna Forin Mariola Misztak-Kowalska Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia Anna Forin, Mariola Misztak-Kowalska Streszczenie

Bardziej szczegółowo

GRANT BLOKOWY SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY PODRĘCZNIK PROCEDUR FUNDUSZU DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

GRANT BLOKOWY SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY PODRĘCZNIK PROCEDUR FUNDUSZU DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH GRANT BLOKOWY SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY PODRĘCZNIK PROCEDUR FUNDUSZU DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Podręcznik Procedur Funduszu dla Organizacji Pozarządowych w ramach Grantu Blokowego dla

Bardziej szczegółowo

20.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/487

20.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/487 20.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/487 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru projektów Program Operacyjny Polska Wschodnia Poddziałanie 1.1.1 PLATFORMY STARTOWE DLA NOWYCH POMYSŁÓW (29 maja 2015 r.

Kryteria wyboru projektów Program Operacyjny Polska Wschodnia Poddziałanie 1.1.1 PLATFORMY STARTOWE DLA NOWYCH POMYSŁÓW (29 maja 2015 r. Kryteria wyboru projektów Program Operacyjny Polska Wschodnia Poddziałanie 1.1.1 PLATFORMY STARTOWE DLA NOWYCH POMYSŁÓW (29 maja 2015 r.) KRYTERIA FORMALNE Lp. Nazwa kryterium Sposób oceny Wymagane minimum

Bardziej szczegółowo

Program INNOWACJE SPOŁECZNE *

Program INNOWACJE SPOŁECZNE * Program INNOWACJE SPOŁECZNE * 1. Diagnoza sytuacji w obszarze nauki i gospodarki objętym Programem Badania związane z innowacjami kojarzone są głównie z innowacjami technicznymi i technologicznymi nowymi

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Zarząd Województwa Śląskiego REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 20142020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Katowice, maj 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

a) rozwijanie zdolności podmiotów lokalnych do opracowywania i wdrażania projektów, w tym rozwijania ich zdolności zarządzania projektami;

a) rozwijanie zdolności podmiotów lokalnych do opracowywania i wdrażania projektów, w tym rozwijania ich zdolności zarządzania projektami; Nowy LEADER w nowej perspektywie PROW W ramach PROW 2014-2020 kontynuowane będzie wdrażanie działania LEADER. Poniżej kompendium wiedzy przybliżające podstawowe pojęcia, cele działania, rodzaje i zakresy

Bardziej szczegółowo

Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020

Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020 Strona1 Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020 Warszawa, 14 października 2013 Przygotowany dla Departamentu Zarządzania EFS Ministerstwo Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Europejski kodeks postępowania. w zakresie partnerstwa. Społeczna Europa

Europejski kodeks postępowania. w zakresie partnerstwa. Społeczna Europa Europejski kodeks postępowania w zakresie partnerstwa Społeczna Europa Europejski kodeks postępowania w zakresie partnerstwa w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych Komisja Europejska

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna...

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna... Spis treści 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU SPRZYJAJĄCEGO WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

DORADZTWO. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. DORADZTWO 1 2 GAPR sp. z o.o. 3 GAPR sp. z o.o. Górnośląska Agencja

Bardziej szczegółowo

Partnerzy społeczni jako beneficjenci

Partnerzy społeczni jako beneficjenci Partnerzy społeczni jako beneficjenci Wsparcie Europejskiego Funduszu Społecznego dla partnerów społecznych na lata 2007-2013 1. Wprowadzenie Definicja partnerów społecznych Partnerzy społeczni to termin

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) PROJEKT.

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) PROJEKT. Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) PROJEKT wersja 1 Wrocław, 4 marca 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis RPO WD oraz

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Instytucja Pośrednicząca dla I i IV Priorytetu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Sięgnij po euro Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Autorzy: Inga Czerny, Gazeta Samorządu i Administracji, korespondentka w Brukseli Adam Kaliszuk, Euroinfo Warszawa Koordynacja: Iwona

Bardziej szczegółowo

System realizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko- Pomorskiego (RSI WK-P)

System realizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko- Pomorskiego (RSI WK-P) Załącznik nr 2 do RSI WK-P 2014-2020 System realizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko- Pomorskiego (RSI WK-P) Dokument opracowany w ramach procesu aktualizacji RSI WK-P do roku 2020

Bardziej szczegółowo