Wnoszenie skargi do sądu pracy. Niniejsza broszura zawiera formularz służący do składania skarg do sądu pracy.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wnoszenie skargi do sądu pracy. Niniejsza broszura zawiera formularz służący do składania skarg do sądu pracy."

Transkrypt

1 Making a claim to an Employment Tribunal - Polish Niniejsza broszura zawiera formularz służący do składania skarg do sądu pracy. Wnoszenie skargi do sądu pracy Employment Tribunals

2 Making a claim to an Employment Tribunal - Polish W niniejszej broszurze zawarte są informacje na temat sposobu składania skarg, jak i wskazówki dotyczące wypełniania formularza. Jeżeli wcześniej nie zostało to zrobione, zdecydowanie doradzamy skorzystanie z usług infolinii Acas Helpline pod numerem , gdzie można dowiedzieć się, jak rozwiązać powstały problem bez konieczności składania skargi do sądu pracy. Należy również pamiętać, że w większości przypadków skargę należy wnieść do sądu w ciągu trzech miesięcy od dnia rozwiązania umowy o pracę bądź dnia wystąpienia sporu. Formularz, na którym skarga powinna zostać złożona, można znaleźć na końcu niniejszej broszury bądź też na stronie internetowej sądu pracy pod adresem W celu uzyskania egzemplarza niniejszej broszury napisanego pismem Braille a, dużym drukiem lub zapisanego na dysku należy skontaktować się z biurem sądowym bądź infolinią porad obywatelskich sądu pracy (Employment Tribunals Public Enquiry Line) pod numerem Spis treści Schemat procesu składania skargi str. 3 Czym zajmuje się sąd pracy? str. 4 Dodatkowa pomoc i doradztwo str. 4 Informacje dodatkowe str. 5 Co należy wiedzieć zanim skarga zostanie zaakceptowana str. 5 W jakim terminie należy wnieść skargę do sądu str. 5 Nieuzasadnione zwolnienie z pracy str. 6 Zwolnienie tymczasowe str. 6 Gdzie należy wysłać skargę str. 7 Co dzieje się po wysłaniu skargi str. 8 Korespondencja str. 8 Czy osoba składająca skargę ponosi koszty pozwanego? str. 9 Skargi na naruszenie warunków umowy str. 9 Dostęp do informacji str. 9 Ustawa o języku walijskim str. 10 Wypełnianie formularza skargi str. 12 Employment Tribunals

3 Making a claim to an Employment Tribunal - Polish Proces składania skargi Pojawienie się sporu Próba rozwiązania sporu Zasięganie porad Termin Wysłanie skargi do biura sądu Skarga odrzucona i zwrócona Przyjęcie skargi, wysłanie jej do pozwanego, początek postepowania pojednawczego 3 dni Akceptacja odpowiedzi Brak odpowiedzi lub jej odrzucenie 28 dni Wydanie wyroku zaocznego Case Management Rozprawa 26 tygodni Wydanie wyroku 30 tygodni Employment Tribunals

4 Czym zajmuje się sąd pracy? Sąd pracy rozpatruje sprawy i wydaje decyzje w sprawach dotyczących zatrudnienia, takich jak nieuzasadnione zwolnienie z pracy, odprawa przy zwalnianiu z pracy czy dyskryminacja pracowników. Rozpatruje również różnorode skargi dotyczące wynagrodzeń i innych należności. Sąd pracy nie jest instytucją tak sformalizowaną jak sąd powszechny, musi jednakże postępować zgodnie z przepisami proceduralnymi i działać niezależnie. Dodatkowa pomoc i doradztwo Przed skierowaniem skargi do sądu pracy warto zasięgnąć porady na temat polubownego załatwienia sprawy dzwoniąc do Infolinii Acas (Służb doradztwa, pojednania i arbitrażu) pod numer Pomocą i doradztwem służą również: związki zawodowe, jeśli powód jest ich członkiem; darmowe służby doradcze takie jak ośrodki porad prawnych (Law Centre) lub biura porad obywatelskich (Citizens Advice Bureau). Podajemy adres strony internetowej Citizens Advice - radcy prawni i inni profesjonalni doradcy. W bezpłatnym przygotowywaniu spraw sądowych specjalizują się biura prawnicze i firmy doradcze, które opłacane są przez Community Legal Service ( ), zaś firmy w Szkocji działają w ramach programu pomocy prawnej. Jeśli skarga skierowana do sądu dotyczy dyskryminacji można skorzystać z pomocy Komisji do spraw Równości i Praw Człowieka. W zależności od natury dyskryminacji porad można zasięgnąć pod umerami telefonów : Anglia dyskryminacja ze względu na niepełnosprawność tel Anglia dyskryminacja ze względu na rasę, wiek, płeć, orientację seksualną, religię czy wierzenie tel Walia wszelkie rodzaje dyskryminacji tel Szkocja wszelkie rodzaje dyskryminacji tel Jeśli skarga dotyczy uzyskania odprawy przy zwalnianiu z pracu należy ściśle przestrzegać specyficznych terminów czasowych, które bywają skomplikowane. Pomocą w tego typu sprawach służy infolinia - Redundancy Payment Helpline (tel ).

5 Jeśli skarga związana jest z płacą minimalną, pomoc można uzyskać dzwoniąc pod numer infolinii National Minimum Wage Informacje dodatkowe Pracownicy infolinii Employment Tribunals Public Enquiry Line mogą odpowiadać jedynie na podstawowe pytania, udzielać informacji na temat publikacji sądu pracy i ogólnych zasad funkcjonowania systemu sądownictwa pracy. Mogą być również pomocni przy wypełnianiu formularza, nie udzielają jednakże żadnych porad prawnych. Nie będzie więc można uzyskać od nich informacji czy złożona skarga może zostać rozpatrzona pozytywnie. Numer telefonu infolinii służb informacyjnych sądu pracy: , telefon tekstowy/minicom: Co należy zrobić, aby skarga została przyjęta Żadna skarga nie zostanie przyjęta, jeśli nie spełni określonych warunków. Każda sprawa musi być zgłoszona na formularzu zatwierdzonym i udostępnianym przez sąd pracy. Przepisy wymagają, aby powód podał: swoje imię i nazwisko oraz adres; imię i nazwisko osoby/osób bądź nazwę firmy lub organizacji, przeciwko którym wnoszona jest skarga; oraz szczegółowy opis sprawy, która jest przedmiotem skargi. W jakim terminie należy wnieść skargę W większości przypadków skargę do Sądu Pracy można wnieść w bardzo ograniczonym czasie, zwykle przed upływem trzech miesięcy od daty wydarzenia, które jest jej przedmiotem lub od daty zwolnienia z pracy. Jeśli więc zdarzenie miało miejsce 1 marca, skarga musi wpłynąć do sądu nie później niż 31 maja. Jeśli zdarzenie miało miejsce 5 marca, skarga musi wpłynąć do sądu nie później niż 4 czerwca. Jeśli sąd otrzyma skargę po przekroczeniu limitu czasu, bedzie mógł ją rozpatrzyć jedynie w nielicznych przypadkach.

6 Niesprawiedliwe zwolnienie z pracy Prawo do złożenia skargi na niesprawiedliwe zwolnienie z pracy mają jedynie osoby, które w utraconym miejscu pracy przepracowały bez przerwy co najmniej rok. Istnieją jednak wyjątki od tej reguły, które mogą mieć zastosowanie w przypadkach dotyczących osób: zaangażowanych w działalność związków zawodowych zapisanych do związków bądź odrzucających możliwość zapisania się do związków zaangażowanych w sprawy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy jako pracownicy zatrudnieni przez pracodawcę na stanowisku kontrolującym warunki bezpieczeństwa i higieny pracy w firmie bądź będących reprezentantami pracowników będących członkami programu emerytalnego będących reprezentami pracowników bądź kandydatami na to stanowisko będących pracownikami sklepów bądź punktów bukmacherskich, którzy odmówili świadczenia pracy w niedzielę korzystających z konkretnych zabezpieczeń wynikających z przepisów dotyczących czasu pracy (Working Time Regulations) zwolnionych z powodu zajścia w ciążę lub powodów związanych z ciążą Zwolnienie tymczasowe Do sądu pracy można wystąpić o zwolnienie tymczasowe (interim relief), jeśli uważają Państwo, że zostaliście niesprawiedliwie zwolnieni z jednego z podanych poniżej powodów: jeśli ujawniliście Państwo poufne informacje działając zgodnie z ustawą o ujawnianiu informacji poufnych w interesie publicznym z 1998 (whistleblowing). jeśli żądaliście Państwo prawa do wsparcia (bądź wspieraliście kogoś) w czasie przesłuchania dyscyplinarnego bądź rozpatrujacego zażalenie jeśli reprezentowaliście Państwo interesy pracowników jeśli broniliście Państwo przepisów bezpieczeństwa pracy bądź działaliście w komitecie opierającym działania na sprawach związanych z bezpieczenstwem pracy jeśli reprezentowaliście pracowników w związku z przepisami regulującymi wymiar czasu pracy jeśli byliście Panstwo mężem zaufania w schemacie emerytalnym i reprezentowaliście interesy pracowników w związku z pełnioną rolą

7 jeśli reprezentowaliście Państwo interesy związku zawodowego jeśli byliście aktywnym członkiem związku zawodowego lub handlowego jeśli sprzeciwstawialiście się Państwo lub popieraliście awans w szeregach związku zawodowego jeśli szukaliście Państwo wsparcia bądź egzekwowaliście swoje prawo do posiadania pełnomocnika w sprawach odrzucania propozycji przejścia na emeryturę albo pełniliście rolę pełnomocnika w takich sprawach Jeśli sąd uwzględni Państwa prośbę o zwolnienie tymczasowe będziecie otrzymywać wynagrodzenie do czasu zakończenia sprawy. Osoby zwolnione z jednego z powodów podanych powyżej powinny złożyć w sądzie prośbę o zwolnienie tymczasowe w terminie 7 dni od daty zwolnienia. W takim przypadku wskazanym jest zasięgniecie porady prawnej Gdzie należy wysłać skargę Skarga nie zostanie przyjęta przez biuro sądu jeśli nie będzie złożona na zatwierdzonym formularzu udostępnianym przez Sąd Pracy. Dlatego też wykorzystanie zawartego w niniejszej broszurze formularza jest niezmiernie ważne. Formularz skargi może być przesłany w wersji: papierowej, którą można znaleźć na końcu niniejszej broszury i przesłać pocztą do właściwego biura elektronicznej w formacie PDF, która znajduje się na stronie internetowej W przypadku przesyłania papierowej wersji formularza, w znalezieniu adresu biura sądowego pomoże podanie kodu pocztowego miejsca pracy, z którego powód został zwolniony lub w którym starał sie o pracę. (Jeśli powód nie był pracownikiem pozwanego, należy podać kod pocztowy miejsca, w którym zaszło zdarzenie, którego dotyczy skarga). W Szkocji wszystkie skargi opracowywane są przez biuro sądu pracy w Glasgow i tam najlepiej kierować wszystkie formularze. Jeśli jednak jest to wygodniejsze skargi można również wnosić do biur w Aberdeen, Dundee lub Edynburgu. Po zapoznaniu się z nimi, pracownicy przekażą je do Glasgow. Dla skarg składanych na terenie Anglii i Walii, na stronach niniejszej broszury znajduje się lista biur sądu pracy właściwych ze względu na kod pocztowy. Na przykład skargi dotyczące miejsc pracy z kodami pocztowymi PE10, 11 lub 12 powinny zostać skierowane do biura Nottingham (pełne adresy każdego z biur sądu pracy znajdują się na okładce niniejszej broszury). Wysłanie skargi do niewłaściwego biura może spowodować opóźnienia w jej rozpatrzeniu. Jeśli więc powód nie ma pewności, do którego biura powinien się zwrócić

8 lub nie zna kodu pocztowego miejsca, w którym był zatrudniony, powinien zadzwonić pod numer linii informacyjnej Jeśli formularz skargi w formacie PDF przesyłany jest drogą elektroniczną bezpośrednio ze strony internetowej sądu pracy, to po wprowadzeniu kodu pocztowego miejsca pracy zostanie on skierowany automatycznie do właściwego biura sądowego. Kopię wypełnionego formularza skargi należy przechowywać we własnym archiwum. Odpowiedzialność za złożenie skargi i dopilnowanie by sąd pracy otrzymał ją we właściwym terminie, spoczywa na powodzie. Co dzieje się po wysłaniu skargi? Skarga może nie zostać przyjęta, jeśli: nie została złożona na właściwym formularzu; lub powód nie podał wszystkich wymaganych informacji W przypadku odrzucenia wniosku, formularz zostanie zwrócony z załączonym do niego listem wyjaśniającym powody, dla których skarga nie została przyjęta, jak i instruującym jakie kroki powód powinien podjąć w zaistniałej sytuacji. Jeśli wniosek zostanie przyjęty, biuro sądowe wyśle list potwierdzający wraz z broszurą wyjaśniającą kolejne etapy postępowania. Jednocześnie pozwany otrzyma kopię skargi wraz z formularzem, na którym bedzie mógł umieścić odpowiedź. W większości przypadków kopia skargi wysyłana jest również do ACAS. Arbiter ACAS będzie próbował doprowadzić do polubownego załatwienia sprawy bez potrzeby przeprowadzania przesłuchania w sądzie. Korespondencja W przyszłej korespondencji osoba składająca skargę będzie nazywana powodem a osoba przeciw której skarga jest kierowana pozwanym. Pozwany otrzyma kopię skargi i wszystkich innych dokumentów oraz listów, które złożył w sądzie powód. Powód również otrzyma kopie wszystkich dokumentów, jakie do sądu prześle pozwany. Zarówno powód, jak i pozwany otrzymają odpisy wszystkich decyzji, które zostaną podjęte przez sąd pracy. Sąd musi być jak najszybciej informowany o jakichkolwiek zmianach dotyczących danych kontaktowych. Jeśli powód ma reprezentanta (osobę występującą w jego imieniu), sąd pracy będzie wysyłał wszelką korespondencję dotyczącą sprawy na adres

9 reprezentanta a nie powoda. Jakiekolwiek prośby dotyczące sprawy należy w takim przypadku przekazywać reprezentatowi a nie bezpośrednio do sądu pracy. Czy powód ponosi koszty pozwanego? Zasadniczo nie. Jeśli jednakże sąd pracy uzna, że powód bądź jego reprezentant zachowywali się nieodpowiedzialnie w czasie trwania sprawy lub jeśli stwierdzi, że sprawa była zbyt błaha by nadać jej bieg sądowy, może wydać stosowny nakaz zapłaty. Koszty są w Szkocji nazywane wydatkami. Skargi na naruszenie warunków umowy Przy składaniu skargi dotyczącej naruszenia warunków umowy, należy wziąć pod uwagę, iż odszkodowanie zasądzone przez sąd pracy nie może przekroczyć kwoty 25,000 GBP. Jeśli skarga na naruszenie warunków umowy dotyczy kwoty odszkodowania wyższej niż 25,000 GBP, powinna zostać złożona do Wysokiego Trybunału Pierwszej Instancji (High Court)na terenie Anglii i Walii bądź Sheriff Court lub Najwyższego Sądu Cywilnego (Court of Session) w Szkocji. W takich przypadkach zalecane jest zasięgnięcie porady prawnej. Dostęp do informacji Powód może zwrócić się do sądu pracy o udzielenie informacji; może też poprosić o informacje na swój temat przechowywane w elektronicznej bazie danych, kierując swoją prośbę do: Data Access and Compliance Unit Information Directorate Ministry of Justice 1st Floor, Zone C 102 Petty France London SW1H 9AJ Może się okazać, że tego typu informacje będą podlegały opłacie.

10 Ustawa o języku walijskim Jeśli skarga składana jest na terenie Walii można poprosić o prowadzenie korespondencji i prowadzenie rozmów telefonicznych w języku walijskim. Jeśli obie strony wyrażą na to zgodę, przesłuchania mogą być przeprowadzane wyłącznie w języku walijskim. W przypadku używania w sądzie zarówno języka angielskiego, jak i walijskiego sąd pracy zapewnia usługi tłumacza, jeśli zostanie o takowe poproszony.

11 Notatki

12 Wypełnianie formularza skargi Staraliśmy się, aby przedstawione w niniejszej broszurze wskazówki były jak nabardziej pomocne. Nie są one jednak wykładnią prawną. Skarga zostanie przyjęta pod warunkiem, że wszystkie pola zaznaczone gwiazdką ( ) zostaną dokładnie wypełnione. 1.Dane powoda 1.1 Prosimy zaznaczyć właściwe pole wskazujące wybraną formę - Mr, Mrs, Miss lub Ms. Jeśli żadna z podanych form nie jest właściwa, prosimy wpisać posiadany tytuł w miejscu Inne ( Others ) np. Dr. 1.2 Prosimy podać swoje imię lub imiona. 1.3 Prosimy podać swoje nazwisko lub nazwisko rodowe DRUKOWANYMI literami. 1.4 Prosimy podać swoją datę urodzenia w formacie dzień/miesiąc/ rok (na przykład 25/02/1965) oraz zaznaczyć odpowiednie pole wskazujące płeć. Podanie daty urodzenia jest bardzo pomocne ponieważ tego typu informacje potrzebne są w niektórych rodzajach skarg. 1.5 Prosimy podać swój dokładny adres łącznie z numerem domu, nazwą ulicy, miasta, hrabstwa i kodem pocztowym. 1.6 Prosimy podać numer telefonu (łącznie z numerem kierunkowym dla numerów stacjonarnych), pod którym można się z Państwem skontaktować w godzinach pracy urzędu. 1.7 Prosimy zaznaczyć właściwe pole wskazujące sposób w jaki powinniśmy się z Państwem kontaktować w przyszłości. Jeśli preferowanym sposobem jest droga elektroniczna, prosimy o codzienne sprawdzanie skrzynki mailowej. Kontaktowanie się drogą elektroniczną nie zawsze jest możliwe nawet jeśli taki sposób jest przez Państwa preferowany, będziemy jednak starali się z niego korzystać. Niektóre dokumenty muszą być bowiem podpisane przez sędziego sądu pracy. 2 Dane pozwanego Jeśli skarga zostanie przyjęta prześlemy jej kopię do organizacji (pozwanego), na którą została złożona w celu umożliwienia przygotowania odpowiedzi na nią. Ważnym jest, abyśmy otrzymali poprawne dane pozwanego, co pozwoli uniknąć opóźnień w nadaniu biegu sprawie. Dane te powinny się znajdować w liście z ofertą pracy, na umowie o pracę lub na kwitku wypłaty.

13 2.1 Skargi mogą być składane na jednego lub kilku pozwanych. Jeśli skarga dotyczy dyskryminacji może być składana na więcej niż jednego pozwanego na przykład, na pracodawcę i wszystkie inne osoby pozostające w jego zarządzaniu, które dopuściły się zarzucanego im aktu bądź aktów dyskryminacji przeciwko Państwu. Jeśli jest to skarga na osobę fizyczną (bądź osoby fizyczne), należy podać w tym miejscu nazwę organizacji wraz z imieniem, nazwiskiem i adresem tej osoby (osób) jako dodatkowych pozwanych w części Prosimy podać pełny adres, kod pocztowy i numer telefonu pozwanego. 2.3o Prosimy podać pełny adres i kod pocztowy miejsca, w którym była świadczona praca, lub w którym starali się Państwo o pracę, jeśli jest on inny niż adres pozwanego podany w pkt Jeśli praca wykonywana była w domu, prosimy podać dane adresowe miejsca zamieszkania oraz kod pocztowy pracodawcy. Do podania dodatkowych danych szczegółowych pozwanych prosimy wykorzystać część 11 niniejszego formularza. 3 Dane dotyczące zatrudnienia 3.1 Jeśli skarga składana jest na obecnego bądź byłego pracodawcę prosimy o podanie daty podjęcia pracy oraz, jeśli jest to zasadne, daty, w której praca została zakończona bądź zakończy się. Dane te należy podać w formacie dzień/miesiąc/ rok (na przykład 08/03/2009). Prosimy o zaznaczenie pola wskazującego czy w dalszym ciągu świadczona jest przez Państwa praca dla danego pracodawcy, czy też nie. Jeśli są lub były świadczone przez Państwa usługi dla pozwanego, prosimy o udzielenie odpowiedzi na niniejsze pytanie jak i na następne, które precyzuje rodzaj stosunku pracy świadczonej dla pozwanego. 3.2 Prosimy o podanie nazwy stanowiska pracy i przedstawienie zakresu obowiązków, które są lub były świadczone dla pracodawcy. 4 Wynagrodzenie i świadczenia dodatkowe 4.1 Prosimy o podanie podstawowego tygodniowego wymiaru świadczonej pracy, bez podawania ilości godzin nadliczbowych, nawet jeśli były świadczone regularnie. 4.2 Prosimy o podanie wynagrodzenia podstawowego, przed opodatkowaniem i innymi potrąceniami, oraz bez wliczania godzin nadliczbowych. Następnie prosimy o podanie płacy netto (jest to kwota wynagrodzenia po odliczeniu podatku, ubezpieczenia społecznego (National Insurance) i wszelkich innych odliczeń włączając jednakże do podanej kwoty nadgodziny, prowizje i premie). Kwoty te powinny być wyszczególnione na kwitku zapłaty. Prosimy o zaokrąglanie kwot do wysokości funta.

14 Prosimy o zaznaczenie w odpowiednim miejscu czy są to dane dotyczące wynagrodzenia za godzinę, tydzień, miesiąć czy rok. 4.3 Jeśli stosunek pracy uległ zakończeniu, prosimy o zaznaczenie, czy w okresie wypowiedzenia świadczona była praca czy też otrzymali Państwo za ten okres zapłatę. Jeśli tak, prosimy o podanie informacji, jak długi był okres świadczenia tej pracy bądź jaki okres pokryła zapłata. 4.4 Prosimy o zaznaczenie w odpowiednim miejscu, czy w czasie świadczenia pracy pracodawca objął Państwa systemem emerytalnym czy też nie. Na pytania 4.5 do 4.9 należy odpowiedzieć w przypadku niesprawiedliwego zwolnienia z pracy. 4.5 Prosimy o podanie wszelkich innych świadczeń otrzymywanych od pracodawcy. Przykładem może być samochód firmy lub ubezpieczenie zdrowotne. Prosimy o opisanie rodzaju świadczenia i podanie przybliżonej kwoty jego wartości. 4.6 Prosimy o zaznaczenie we właściwym miejscu informacji, czy po zakończeniu świadczenia pracy dla wspomnianego pracodawcy została przez Państwa podjęta inna praca. W przypadku odpowiedzi negatywnej należy przejść do pyt W przypadku podjęcia innej pracy prosimy o podanie daty, kiedy ta praca została (bądź zostanie) rozpoczęta. Prosimy również o informację, czy ma ona charakter stały czy tymczasowy.w przypadku tymczasowej umowy o pracę prosimy o podanie przewidywanej daty jej zakończenia (jeśli jest znana). 4.8 Prosimy o podanie informacji na temat wysokości wynagrodzenia, które jest lub będzie w nowym miejscu pracy otrzymywane w wymiarze godzinnym, miesięcznym bądź rocznym. 4.9 Prosimy o zaznaczenie odpowiedniego pola z informacją na temat oczekiwań w przypadku pozytywnego rozpatrzenia skargi przez sąd pracy. 5 Skarga 5.1 Prosimy o zaznaczenie odpowiednich miejsc, określających, czego dotyczy skarga. 5.2 Prosimy o podanie ogólnych i szczegółowych przyczyn będących powodem złożenia skargi.

15 Niesprawiedliwe zwolnienie z pracy Jeśli skarga bądź jej część dotyczy niesprawiedliwego zwolnienia z pracy przez pozwanego, lub jeśli wnioskuje o zwolnienie konstruktywne, prosimy o podanie ogólnych podstaw zwolnienia jak i wszelkich innych informacji, które mogłyby być pomocne przy rozpatrywaniu wniosku. Jeśli nie zgadzają się Państwo z podanymi przez pozwanego przyczynami zwolnienia, prosimy o przedstawienie Państwa punktu widzenia na temat przyczyn zwolnienia. Prosimy o opisanie zdarzeń, które doprowadziły do zwolnienia jak i podanie sposobu, w jaki to zwolnienie zostało przeprowadzone łącznie z przedstawieniem dat, godzin i zamieszanych w nie osób. Jeśli twierdzą Państwo, że zachowanie pozwanego doprowdziło do złożenia rezygnacji i opuszczenia miejsca pracy (zwolnienie konstruktywne) prosimy o szczegółowe podanie okoliczności, które stały się tego przyczyną. Dyskryminacja Przyczyną dyskryminacji może być płeć (dotyczy to skarg odnośnie równości wysokości wynagrodzenia jak i spraw związanych z ciążą i macierzyństwem), rasa, orientacja seksualna, religia lub wierzenia, wiek, lub powody związane z niepełnosprawnością dyskryminowanego. Prawo dotyczące zapobiegania dyskryminacji dotyczy wszystkich obszarów zatrudnienia łącznie z rekrutacją, szkoleniem, awansem i zwalnianiem z pracy jak i znęcaniem się. To, co wydarzyło się przed opuszczeniem miejsca pracy może również mieć związek z zagadnieniami prawnymi dotyczącymi dyskryminacji. W przypadku dyskryminacji ze względu na płeć, rasę czy niepełnosprawność mogą Pąństwo otrzymać specjalny kwestionariusz z Komisji do spraw równości i praw człowieka, którego celem jest pomoc w podjęciu decyzji czy nadać tok sprawie o dyskryminację czy nie, a jeśli się Państwo na nią zdecydują, pomaga przygotować taką sprawę w jak najbardziej skuteczny sposób. Prosimy o opisanie w odpowiednich miejscach incydentów, które stanowią o dyskryminacji, z podaniem dat takowych incydentów i osób, które były w nie zamieszane. Prosimy również o wyjaśnienie, jaka była natura stosowanej przeciwko Państwu dyskryminacji. Jeśli miała ona miejsce podczas ubiegania się o pracę prosimy o wyjaśnienie, jakiego rodzaju była to praca. Jeśli Państwa skarga dotyczy więcej niż jednego rodzaju dyskryminacji, prosimy o oddzielne przedstawienie aktu (bądź aktów) dyskryminacji. Należy również opisać jaki wpływ miały na Państwa zdarzenia, których dotyczy skarga. Jeśli są Państwo w stanie podać dat wszystkich zaistniałych incydentów, które stały się przyczyną złożenia skargi, należy przynajmniej podać datę ostatniego z nich lub uprzedzić nas,że dyskryminowanie w miejscu pracy trwa nadal.

16 Wypłata odprawy przy zwolnieniu z pracy Jeśli składany jest wniosek o wypłatę odprawy należnej przy zwolnieniu z pracy prosimy o podanie informacji, czy prośba o taką wypłatę została złożona na ręce pracodawcy. Jeśli tak, prosimy o podanie daty w formacie dzień/miesiąc/rok (na przykład 25/10/08). Prosimy o podanie przyczyny złożenia wniosku o wypłatę odprawy do Biura Wypłaty Odpraw (Redundancy Payments Office -RPO) bądź o podanie przyczyny nieskładania takiego wniosku.jeśli wniosek został złożony do RPO prosimy o informację czy został on odrzucony, a jeśli tak, to prosimy o podanie daty znajdującej się na piśmie informującym, że wniosek został odrzucony. Inne przysługujące należności Jeśli skarga dotyczy należnych niewypłaconych wynagrodzeń, zapłaty za urlop, zapłaty za okres wypowiedzenia lub jakichkolwiek innych świadczeń (takich jak niewypłacony zwrot kosztów, prowizje czy premie) prosimy o przedstawienie kwoty o jaką Państwo się ubiegają. Prosimy o podanie przyczyn, które Państwa zdaniem uprawniają do tych świadczeń wraz z wyszczególnieniem takich elementów jak okres, jakiego te świadczenia dotyczą oraz wysokość stawki tych świadczeń. W razie podania określonej kwoty prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób została wyliczona jej wysokość. Jeśli wnioskują Państwo o wypłatę więcej niż jednego rodzaju świadczenia, prosimy o przedstawienie żądanych kwot w odniesieniu do poszczególnych świadczeń oraz o podanie sposobu w jaki te kwoty zostały wyliczone. Pozostałe rodzaje skarg Prosimy o wyjaśnienie czego dotyczy skarga jak i przedstawienie zdarzeń, które doprowadziły do podjęcia decyzji o jej złożeniu, łącznie z podaniem odpowiednich dat. Jeśli jest to możliwe prosimy o podanie podstawy prawnej, na której skarga została oparta. Jeśli zabraknie miejsca na stronie przeznaczonej na tą odpowiedź można ją kontynuować na dodatkowej kartce papieru i dołaczyć ją następnie do niniejszego formularza. 6 Oczekiwany rodzaj rekompensaty bądź zadośćuczynienia? 6.1 Pomocnym będzie Państwa oświadczenie dotyczące rodzaju oczekiwań od pozwanego, jeśli skarga zostanie rozpatrzona pozytywnie np. wysokość rekompensaty.

17 7 Informacje dodatkowe 7.1 Prosimy o niewysyłanie listu przewodniego wraz z formularzem skargi. W niniejszym formularzu powinny zostać zamieszczone wszelkie dodatkowe informacje. Na przykład, wyjaśnienie dlaczego skarga zostaje złożona po upływie statutowego terminu jej składania. Bądź też informacja, czy sprawa dotycząca skargi była poruszana w rozmowie z pozwanym, a jeśli tak, jakie kroki zostały w związku z tym przedsięwzięte. Jeśli zabraknie miejsca na stronie przeznaczonej na tą odpowiedź można ją kontynuować na dodatkowej kartce papieru i dołaczyć ją następnie do niniejszego formularza. Jeśli na dodatkowych kartkach papieru zostaną zawarte odpowiedzi dotyczące kilku pytań, prosimy o podanie końcowej liczby arkuszy dołączonych do niniejszego formularza. 8 Pełnomocnik Ta część powinna zostać wypełniona jedynie w przypadku wyznaczenia osoby, która bedzie działała w Państwa imieniu, a więc pełnomocnika. Jeśli taki pełnomocnik zostanie wyznaczony będziemy kontaktować się bezpośrednio z nim, nie z Państwem. Prosimy podanie imienia i nazwiska pełnomocnika jedynie w przypadku, jeśli wyrazi zgodę na podjęcie działań w Państwa imieniu. Nie należy podawać imienia i nazwiska osoby ani nazwy organizacji, które służy jedynie pomocą przy wypełnianiu niniejszego formularza. 8.1 Jeśli znane jest imię i nazwisko pełnomocnika, należy podać je w tym miejcu. Jeśli te dane nie sąpaństwu znane, należy pozostawić to miejsce bez wypełnienia. 8.2 Prosimy podać pełną nazwę organizacji, do której należy pełnomocnik (na przykład związek zawodowy, firma prawnicza czy Biuro porad obywatelskich - Citizens Advice Bureau). 8.3 Prosimy podać pełny adres wraz a kodem pocztowym organizacji, do której należy pełnomocnik. 8.4 Prosimy podać numer telefonu pełnomocnika, wraz z numerem kierunkowym. 8.5 Prosimy podać numer referencyjny pełnomocnika, który został mu nadany w Państwa sprawie (o ile jest on Państwu znany). 8.6 Prosimy zaznaczyć właściwe miejsce wskazujące sposób preferowany przez pełnomocnika do przyszłych kontaktów z nami (jeśli jest on Państwu znany) wraz z podaniem adresu mailowego. Prosimy o podanie adresu mailowego pełnomocnika tylko w tym przypadku, jeśli skrzynka mailowa jest przez niego sprawdzana codziennie.

18 9 Niepełnosprawność 9.1 Prosimy o zaznaczenie odpowiedzi tak jeśli jesteście Państwo osobą niepełnosprawną. Prosimy o podanie rodzaju niepełnosprawności jak i rodzaju pomocy, która bedzie potrzebna ze strony pracowników sądu pracy. Przykładem takiej pomocy może być sporządzanie dokumentów pismem Braille a bądź dużym drukiem, dostarczanie informacji nagranych na dysku bądź opłata usług tłumacza języka migowego. 10 Skargi wielokrotne 10.1 Jeśli wiedzą Państwo, że skarga jest jedną z wielu skarg wnoszonych w związku z tymi samymi okolicznościami przeciwko temu samemu pozwanemu, prosimy o zaznaczenie odpowiedzi tak. Pomoże to pracownikom sądu pracy skutecznie się do nich przygotować. 11 Dane pozwanych dodatkowych 11.1 To miejsce należy wykorzystać do podania danych dodatkowych pozwanych. Formularz monitorujący równość szans Nikt nie jest zobowiązany do wypełnienia niniejszej części formularza, ale jeśli zostanie to zrobione, pomoże nam w monitorowaniu naszych działań i zapewnieniu równego traktowania dla wszystkich wnioskodawców. Podane informacje traktowane będą z najwyższą poufnością i nie staną się częścią sprawy. Mogą zostać jedynie wykorzystane do ogólnych celów badawczych, w którychpaństwa dane nie zostaną ujawnione. Ustawa o ochronie danych osobowych z 1998 r. Kopia niniejszego formularza zostanie wysłana do pozwanego/pozwanych oraz służb ACAS. Informacje podane przez Państwa zostaną również wprowadzone do komputera co pomoże nam monitorować postęp w sprawie jak i gromadzić dane statystyczne. Informacje zawarte w niniejszym formularzu przekazane zostaną do Department for Business, Enterprise and Regulatory Reform do przeprowadzania badań na temat przydatności i skuteczności 16 sądów pracy.

19 Kod pocztowy Biuro sądowe AL4-10 Watford BA1-16 Bristol BA20-22 Exeter BB Manchester BD Leeds BH Southampton BL Manchester BN Southampton BR Ashford BS Bristol CA Newcastle CB Bury St Edmunds CH1-3 Liverpool CH4-8 Cardiff CH41-66 Liverpool CM Stratford CO Bury St Edmunds CR London South CT Ashford CW1-5 Birmingham CW6-10 Liverpool CW11-12 Birmingham DA Ashford DE1-7 Nottingham DE11-15 Leicester DE21-75 Nottingham DE99 Nottingham DH Newcastle DL Newcastle DN1-12 Sheffield DN14-20 Leeds DN21 Nottingham DN22 Sheffield DN31-41 Leeds DT1-5 Southampton DT6-8 Exeter DT9-11 Southampton E Stratford EC1-EC4 London Central Kod pocztowy Biuro sądowe EN Watford EX Exeter FY Manchester GL Bristol GU1-10 London South GU11-14 Southampton GU15-16 London South GU17 Reading GU18-25 London South GU26-35 Southampton GU46-52 Southampton HA Watford HD Leeds HG Leeds HP1-5 Watford HP6-22 Reading HP23 Watford HP27 Reading HR Birmingham HU Leeds HX Leeds IG Stratford IP Bury St Edmunds KT London South L Liverpool LA1-6 Manchester LA7-23 Newcastle LE Leicester LL Cardiff LN Nottingham LS Leeds LU Bedford M Manchester ME Ashford MK Bedford N1 London Central N2-14 Watford N15-17 Stratford N18-22 Watford

20 Kod pocztowy Biuro sądowe NE Newcastle NG Nottingham NN1-13 Bedford NN14-18 Leicester NN29 Bedford NP Cardiff NR Bury St Edmunds NW1 London Central NW2 Watford NW3 London Central NW4 Watford NW5 London Central NW6-7 Watford NW8 London Central NW9-11 Watford OL1-13 Manchester OL14 Leeds OL15-16 Manchester OX Reading PE1-6 Leicester PE7 Bury St Edmunds PE8 Bedford PE9 Leicester PE10-12 Nottingham PE13-19 Bury St Edmunds PE20-25 Nottingham PE26-38 Bury St Edmunds PL Exeter PO Southampton PR1-7 Manchester PR8-9 Liverpool PR Manchester RG1-20 Reading RG21-28 Southampton RG29-45 Reading RH1-14 London South RH15-17 London South RH18-20 London South RM Stratford Kod pocztowy Biuro sądowe S Sheffield SA Cardiff SE London South SG1-7 Bedford SG8-14 Bury St Edmunds SG15-19 Bedford SK Manchester SL Reading SM London South SN1-6 Bristol SN7 Reading SN8-26 Bristol SO Southampton SP Southampton SR Newcastle SS Stratford ST1-21 Birmingham SW1 London Central SW2 London South SW3 London Central SW4 London South SW5-7 London Central SW8-9 London South SW10 London Central SW11-20 London South SY1-14 Birmingham SY15-25 Cardiff TA1-5 Exeter TA6-9 Bristol TA10-24 Exeter TD**** Newcastle TF Birmingham TN1-4 Ashford TN5-7 London South TN8-21 Ashford TN22 London South TN23-40 Ashford TQ Exeter TR Exeter

21 Kod pocztowy Biuro sądowe TS Newcastle TW1-3 London South TW4-6 Reading TW7-12 London South TW13-20 Reading UB Watford W1-2 London Central W3-7 Watford W8-11 London Central W12-14 Watford WA1-2 Liverpool WA3 Manchester WA4-13 Liverpool WA14-16 Manchester WC London Central WD Watford WF Leeds WN1-7 Manchester WN8 Liverpool WR Birmingham WS Birmingham WV Birmingham YO1-19 Leeds YO21-22 Newcastle YO23-62 Leeds TD**** rejon pocztowy Lokalizacja wyłącznie na terenie Anglii Szkocja posiada własne sądy pracy.

22 Biura sądów pracy : adresy Aberdeen Ashford Bedford Birmingham Bristol Bury St Edmunds Cardiff Dundee Edinburgh Exeter Glasgow Leeds Leicester Liverpool London Central London South Manchester Newcastle Nottingham Reading Sheffield Shrewsbury Southampton Stratford Watford Pełne dane adresowe biur znajdują się na odwrocie okładki.

Przedsądowe postępowanie pojednawcze

Przedsądowe postępowanie pojednawcze W jaki sposób Acas może pomóc Przedsądowe postępowanie pojednawcze inform advise train work with you Czym zajmuje się Acas? Skrót Acas oznacza Advisory, Conciliation and Arbitration Service (Biuro porad,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ARBITRAŻOWY AGENCJI DS. STOSUNKÓW PRACY

PROGRAM ARBITRAŻOWY AGENCJI DS. STOSUNKÓW PRACY PROGRAM ARBITRAŻOWY AGENCJI DS. STOSUNKÓW PRACY INFORMATOR O PROGRAMIE Agencja ds. Stosunków Pracy Agencja ds. Stosunków Pracy jest niezależną organizacją finansowaną ze środków publicznych. Nasze zadanie

Bardziej szczegółowo

Postępowanie pojednawcze

Postępowanie pojednawcze W jaki sposób Acas może pomóc Postępowanie pojednawcze informacje doradztwo szkolenia współpraca z klientem informacje doradztwo szkolenia współpraca z klientem Postępowanie pojednawcze Acas Acas to niezależna

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Niniejsza broszura została opublikowana przez organizację świadczącą pomoc prawną, Juss-Buss.

WSTĘP. Niniejsza broszura została opublikowana przez organizację świadczącą pomoc prawną, Juss-Buss. Wiosna 2013 r. WSTĘP Niniejsza broszura została opublikowana przez organizację świadczącą pomoc prawną, Juss-Buss. Jest to jedna z pięciu broszur dotyczących prawa pracy. Pozostałe broszury to: 1. Urlopy

Bardziej szczegółowo

Pomoc prawna w sprawach cywilnych informacje dla wnioskodawców

Pomoc prawna w sprawach cywilnych informacje dla wnioskodawców Pomoc prawna w sprawach cywilnych informacje dla Niniejsza ulotka dotyczy zarówno pomocy prawnej w sprawach cywilnych, jak i porady i wsparcia Do prawników należy przekazać niniejszą ulotkę klientowi,

Bardziej szczegółowo

TUC jest niezależna od pracodawców, rządu i wszelkich ugrupowań politycznych.

TUC jest niezależna od pracodawców, rządu i wszelkich ugrupowań politycznych. PRACUJ MĄDRZE Ulotka przeznaczona jest dla osób przyjeżdżających do pracy do WB z krajów A8 Znaj swoje prawa www.worksmart.org.uk Praca w WB: Twoje prawa Witamy w WB. Niniejsza ulotka została napisana

Bardziej szczegółowo

Czas na walkę z dyskryminacją wiekową

Czas na walkę z dyskryminacją wiekową Czas na walkę z dyskryminacją wiekową Mały poradnik na temat dyskryminacji wiekowej w miejscu pracy na terenie Wielkiej Brytanii Spis treści 1. Twoje nowe uprawnienia 2 2. Co obejmuje nowa ustawa? 4 Kogo

Bardziej szczegółowo

ESL Exchange - Wynagrodzenia

ESL Exchange - Wynagrodzenia ESL Exchange - Wynagrodzenia h ESL Exchange to rozwiązanie obejmujące wypróbowane i przetestowane świadczenie pozapłacowe, w którym wymienia się część wynagrodzenia brutto na poniesione wydatki wolne od

Bardziej szczegółowo

Większość brytyjskich pracodawców

Większość brytyjskich pracodawców Jak skutecznie szukać pracy Większość brytyjskich pracodawców wymaga dobrej znajomości języka angielskiego, dlatego warto wcześniej pomyśleć o kursie językowym. Przy szukaniu pracy przydatne będą dyplomy,

Bardziej szczegółowo

Warunki życia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy

Warunki życia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy WIELKA BRYTANIA SPIS TREŚCI 2. Praca w Wielkiej Brytanii... 1 2.1. Podejmowanie pracy przez obywateli Polski w Wielkiej Brytanii... 1 2.1.1. Zasady dostępu obywateli Polski do brytyjskiego rynku pracy...

Bardziej szczegółowo

Warunki życia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy

Warunki życia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy WIELKA BRYTANIA SPIS TREŚCI 1. Informacje ogólne o Wielkiej Brytanii... 2 1.1. Informacje geograficzne... 2 1.2. Cechy charakterystyczne Wielkiej Brytanii... 2 1.3. Powszechne święta narodowe i dni wolne

Bardziej szczegółowo

Większość brytyjskich pracodawców

Większość brytyjskich pracodawców Jak skutecznie szukać pracy Większość brytyjskich pracodawców wymaga dobrej znajomości języka angielskiego, dlatego warto wcześniej pomyśleć o kursie językowym. Przy szukaniu pracy przydatne będą dyplomy,

Bardziej szczegółowo

[7] Skargi i uwagi dotyczące Biura Przyznawania Pomocy Prawnej Scottish Legal Aid Board

[7] Skargi i uwagi dotyczące Biura Przyznawania Pomocy Prawnej Scottish Legal Aid Board [7] Skargi i uwagi dotyczące Biura Przyznawania Pomocy Prawnej Scottish Legal Aid Board Jeśli istnieją obszary, w związku z którymi Biuro zasługuje na pochwałę Jeśli istnieją obszary, w których Biuro wymaga

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY A FUNDACJE I STOWARZYSZENIA

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY A FUNDACJE I STOWARZYSZENIA KRAJOWY REJESTR SĄDOWY A FUNDACJE I STOWARZYSZENIA Autorka: Aneta Krawczyk (Informatorium) 3w 007, 15.03.2010 Stowarzyszenie Klon/Jawor Przedruki lub przenoszenie całości lub części tej publikacji na inne

Bardziej szczegółowo

Marta Krawczyńska, Monika Wieczorek. Jak skutecznie dochodzić roszczeń z tytułu dyskryminacji Poradnik procesowy

Marta Krawczyńska, Monika Wieczorek. Jak skutecznie dochodzić roszczeń z tytułu dyskryminacji Poradnik procesowy Marta Krawczyńska, Monika Wieczorek Jak skutecznie dochodzić roszczeń z tytułu dyskryminacji Poradnik procesowy Warszawa 2013 Jak skutecznie dochodzić roszczeń z tytułu dyskryminacji Poradnik procesowy

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY A FUNDACJE I STOWARZYSZENIA

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY A FUNDACJE I STOWARZYSZENIA KRAJOWY REJESTR SĄDOWY A FUNDACJE I STOWARZYSZENIA Autorka: Aneta Krawczyk (Informatorium) 3w 005, 01.07.2007 Stowarzyszenie Klon/Jawor Przedruki lub przenoszenie całości lub części tej publikacji na inne

Bardziej szczegółowo

JAK WYJŚĆ Z ARESZTU. Darmowy podręcznik dla zatrzymanych

JAK WYJŚĆ Z ARESZTU. Darmowy podręcznik dla zatrzymanych JAK WYJŚĆ Z ARESZTU Darmowy podręcznik dla zatrzymanych Ten podręcznik zawiera informacje dotyczące zwolnienia z aresztu. Ten podręcznik jest regularnie aktualizowany. Zwolnienie Warunkowe z Tymczasowego

Bardziej szczegółowo

Prison Reform Trust and HM Prison Service/NOMS

Prison Reform Trust and HM Prison Service/NOMS Prison Reform Trust and HM Prison Service/NOMS This publication can be shared, copied, distributed and transmitted but not sold. It can not be altered in any way without the permission of the copyright

Bardziej szczegółowo

THE INDUSTRIAL WORK SOLUTIONS UK LTD P O D A N I E APLIKACJA

THE INDUSTRIAL WORK SOLUTIONS UK LTD P O D A N I E APLIKACJA NAZWISKO: IMIONA: ADRES: THE INDUSTRIAL WORK SOLUTIONS UK LTD P O D A N I E APLIKACJA Nr listy płac: TEL: Komórka: Data urodzenia: Kontakt awaryjny: Dodaj zdjęcie tutaj Kod pocztowy: Kontakt e-mail: NARODOWOŚĆ:

Bardziej szczegółowo

Jak korzystać z procedur skargowych w traktatowym systemie ochrony praw człowieka ONZ? Informator dla ofiar naruszeń Spis treści

Jak korzystać z procedur skargowych w traktatowym systemie ochrony praw człowieka ONZ? Informator dla ofiar naruszeń Spis treści Jak korzystać z procedur skargowych w traktatowym systemie ochrony praw człowieka ONZ? Informator dla ofiar naruszeń Spis treści Spis treści... 1 1 Wprowadzenie... 4 1.1 Czym są prawa człowieka?... 4 1.2

Bardziej szczegółowo

BĄDŹ ŚWIADOM SWOICH PRAW! Informacje dla pracowników w Irlandii

BĄDŹ ŚWIADOM SWOICH PRAW! Informacje dla pracowników w Irlandii BĄDŹ ŚWIADOM SWOICH PRAW! Informacje dla pracowników w Irlandii Celem tej broszury jest: dostarczenie wszystkim pracownikom migracyjnym w Irlandii informacji na temat ich praw w zrozumiały i dostępny sposób.

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKA AGENCJA LEKÓW

EUROPEJSKA AGENCJA LEKÓW EUROPEJSKA AGENCJA LEKÓW Stałe zaproszenie do wyrażania zainteresowania pracą w charakterze pracowników kontraktowych przy realizacji zadań tymczasowych (Londyn) Agencja jest odpowiedzialna za koordynację

Bardziej szczegółowo

Warunki życia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy

Warunki życia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy FINLANDIA SPIS TREŚCI 2. Praca w Finlandii... 2 2.1. Podejmowanie pracy przez obywateli Polski w Finlandii... 2 2.1.1. Dostęp obywateli polskich do fińskiego rynku pracy... 2 2.1.2 Prowadzenie własnej

Bardziej szczegółowo

Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego. w Wielkiej Brytanii

Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego. w Wielkiej Brytanii Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego w Wielkiej Brytanii Informacje zawarte w niniejszym przewodniku zostały opracowane i zaktualizowane w ścisłej współpracy z krajowymi korespondentami systemu

Bardziej szczegółowo

Polska. Litwa. Estonia. Łotwa. Węgry. Czechy

Polska. Litwa. Estonia. Łotwa. Węgry. Czechy Polska Litwa Estonia Łotwa Słowenia Pracować i mieszkać w Zjednoczonym Królestwie Prawa i obowiązki obywateli nowych krajów członkowskich od 1 maja 2004 r. Słowacja Węgry WRS10/05 www.ind.homeoffice.gov.uk

Bardziej szczegółowo

Tomasz Dąbrowski Sławomir Pomarański. Vademecum członkostwa w otwartym funduszu emerytalnym. Poradnik klienta usług finansowych

Tomasz Dąbrowski Sławomir Pomarański. Vademecum członkostwa w otwartym funduszu emerytalnym. Poradnik klienta usług finansowych Tomasz Dąbrowski Sławomir Pomarański Vademecum członkostwa w otwartym funduszu emerytalnym Poradnik klienta usług finansowych PORADNIK KLIENTA USŁUG FINANSOWYCH Tomasz Dąbrowski Sławomir Pomarański VADEMECUM

Bardziej szczegółowo

Praktyczny poradnik. dla Polaka pracującego we Francji w pytaniach i odpowiedziach

Praktyczny poradnik. dla Polaka pracującego we Francji w pytaniach i odpowiedziach Praktyczny poradnik dla Polaka pracującego we Francji w pytaniach i odpowiedziach Praktyczny poradnik dla Polaka pracującego we Francji w pytaniach i odpowiedziach Wydanie I Paryż 01 Parabole Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

JEUNESSE GLOBAL Zasady i procedury

JEUNESSE GLOBAL Zasady i procedury JEUNESSE GLOBAL Zasady i procedury Spis treści ROZDZIAŁ 1 WPROWADZENIE... 3 1.1 Kodeks postępowania dystrybutora... 3 1.2 Status niezależnego zleceniobiorcy... 3 1.3 Prowadzenie działalności...... 4 1.4

Bardziej szczegółowo

FirstBuyNI Informator dla kupujących nieruchomość

FirstBuyNI Informator dla kupujących nieruchomość FirstBuyNI Informator dla kupujących nieruchomość Co-Ownership Housing Październik 2011 http://www.firstbuyni.org Zarejestruj się i wypełnij wniosek na stronie internetowej www.firstbuyni.org. Dostepność

Bardziej szczegółowo

Program dla Tymczasowych Pracowników Cudzoziemców 1

Program dla Tymczasowych Pracowników Cudzoziemców 1 Polish Tymczasowi pracownicy cudzoziemcy Spis treści Wprowadzenie 1 Program dla Tymczasowych Pracowników Cudzoziemców 1 Co powinni wiedzieć pracownicy w Albercie 5 Standardy zatrudnienia 5 Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo