Wnoszenie skargi do sądu pracy. Niniejsza broszura zawiera formularz służący do składania skarg do sądu pracy.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wnoszenie skargi do sądu pracy. Niniejsza broszura zawiera formularz służący do składania skarg do sądu pracy."

Transkrypt

1 Making a claim to an Employment Tribunal - Polish Niniejsza broszura zawiera formularz służący do składania skarg do sądu pracy. Wnoszenie skargi do sądu pracy Employment Tribunals

2 Making a claim to an Employment Tribunal - Polish W niniejszej broszurze zawarte są informacje na temat sposobu składania skarg, jak i wskazówki dotyczące wypełniania formularza. Jeżeli wcześniej nie zostało to zrobione, zdecydowanie doradzamy skorzystanie z usług infolinii Acas Helpline pod numerem , gdzie można dowiedzieć się, jak rozwiązać powstały problem bez konieczności składania skargi do sądu pracy. Należy również pamiętać, że w większości przypadków skargę należy wnieść do sądu w ciągu trzech miesięcy od dnia rozwiązania umowy o pracę bądź dnia wystąpienia sporu. Formularz, na którym skarga powinna zostać złożona, można znaleźć na końcu niniejszej broszury bądź też na stronie internetowej sądu pracy pod adresem W celu uzyskania egzemplarza niniejszej broszury napisanego pismem Braille a, dużym drukiem lub zapisanego na dysku należy skontaktować się z biurem sądowym bądź infolinią porad obywatelskich sądu pracy (Employment Tribunals Public Enquiry Line) pod numerem Spis treści Schemat procesu składania skargi str. 3 Czym zajmuje się sąd pracy? str. 4 Dodatkowa pomoc i doradztwo str. 4 Informacje dodatkowe str. 5 Co należy wiedzieć zanim skarga zostanie zaakceptowana str. 5 W jakim terminie należy wnieść skargę do sądu str. 5 Nieuzasadnione zwolnienie z pracy str. 6 Zwolnienie tymczasowe str. 6 Gdzie należy wysłać skargę str. 7 Co dzieje się po wysłaniu skargi str. 8 Korespondencja str. 8 Czy osoba składająca skargę ponosi koszty pozwanego? str. 9 Skargi na naruszenie warunków umowy str. 9 Dostęp do informacji str. 9 Ustawa o języku walijskim str. 10 Wypełnianie formularza skargi str. 12 Employment Tribunals

3 Making a claim to an Employment Tribunal - Polish Proces składania skargi Pojawienie się sporu Próba rozwiązania sporu Zasięganie porad Termin Wysłanie skargi do biura sądu Skarga odrzucona i zwrócona Przyjęcie skargi, wysłanie jej do pozwanego, początek postepowania pojednawczego 3 dni Akceptacja odpowiedzi Brak odpowiedzi lub jej odrzucenie 28 dni Wydanie wyroku zaocznego Case Management Rozprawa 26 tygodni Wydanie wyroku 30 tygodni Employment Tribunals

4 Czym zajmuje się sąd pracy? Sąd pracy rozpatruje sprawy i wydaje decyzje w sprawach dotyczących zatrudnienia, takich jak nieuzasadnione zwolnienie z pracy, odprawa przy zwalnianiu z pracy czy dyskryminacja pracowników. Rozpatruje również różnorode skargi dotyczące wynagrodzeń i innych należności. Sąd pracy nie jest instytucją tak sformalizowaną jak sąd powszechny, musi jednakże postępować zgodnie z przepisami proceduralnymi i działać niezależnie. Dodatkowa pomoc i doradztwo Przed skierowaniem skargi do sądu pracy warto zasięgnąć porady na temat polubownego załatwienia sprawy dzwoniąc do Infolinii Acas (Służb doradztwa, pojednania i arbitrażu) pod numer Pomocą i doradztwem służą również: związki zawodowe, jeśli powód jest ich członkiem; darmowe służby doradcze takie jak ośrodki porad prawnych (Law Centre) lub biura porad obywatelskich (Citizens Advice Bureau). Podajemy adres strony internetowej Citizens Advice - radcy prawni i inni profesjonalni doradcy. W bezpłatnym przygotowywaniu spraw sądowych specjalizują się biura prawnicze i firmy doradcze, które opłacane są przez Community Legal Service ( ), zaś firmy w Szkocji działają w ramach programu pomocy prawnej. Jeśli skarga skierowana do sądu dotyczy dyskryminacji można skorzystać z pomocy Komisji do spraw Równości i Praw Człowieka. W zależności od natury dyskryminacji porad można zasięgnąć pod umerami telefonów : Anglia dyskryminacja ze względu na niepełnosprawność tel Anglia dyskryminacja ze względu na rasę, wiek, płeć, orientację seksualną, religię czy wierzenie tel Walia wszelkie rodzaje dyskryminacji tel Szkocja wszelkie rodzaje dyskryminacji tel Jeśli skarga dotyczy uzyskania odprawy przy zwalnianiu z pracu należy ściśle przestrzegać specyficznych terminów czasowych, które bywają skomplikowane. Pomocą w tego typu sprawach służy infolinia - Redundancy Payment Helpline (tel ).

5 Jeśli skarga związana jest z płacą minimalną, pomoc można uzyskać dzwoniąc pod numer infolinii National Minimum Wage Informacje dodatkowe Pracownicy infolinii Employment Tribunals Public Enquiry Line mogą odpowiadać jedynie na podstawowe pytania, udzielać informacji na temat publikacji sądu pracy i ogólnych zasad funkcjonowania systemu sądownictwa pracy. Mogą być również pomocni przy wypełnianiu formularza, nie udzielają jednakże żadnych porad prawnych. Nie będzie więc można uzyskać od nich informacji czy złożona skarga może zostać rozpatrzona pozytywnie. Numer telefonu infolinii służb informacyjnych sądu pracy: , telefon tekstowy/minicom: Co należy zrobić, aby skarga została przyjęta Żadna skarga nie zostanie przyjęta, jeśli nie spełni określonych warunków. Każda sprawa musi być zgłoszona na formularzu zatwierdzonym i udostępnianym przez sąd pracy. Przepisy wymagają, aby powód podał: swoje imię i nazwisko oraz adres; imię i nazwisko osoby/osób bądź nazwę firmy lub organizacji, przeciwko którym wnoszona jest skarga; oraz szczegółowy opis sprawy, która jest przedmiotem skargi. W jakim terminie należy wnieść skargę W większości przypadków skargę do Sądu Pracy można wnieść w bardzo ograniczonym czasie, zwykle przed upływem trzech miesięcy od daty wydarzenia, które jest jej przedmiotem lub od daty zwolnienia z pracy. Jeśli więc zdarzenie miało miejsce 1 marca, skarga musi wpłynąć do sądu nie później niż 31 maja. Jeśli zdarzenie miało miejsce 5 marca, skarga musi wpłynąć do sądu nie później niż 4 czerwca. Jeśli sąd otrzyma skargę po przekroczeniu limitu czasu, bedzie mógł ją rozpatrzyć jedynie w nielicznych przypadkach.

6 Niesprawiedliwe zwolnienie z pracy Prawo do złożenia skargi na niesprawiedliwe zwolnienie z pracy mają jedynie osoby, które w utraconym miejscu pracy przepracowały bez przerwy co najmniej rok. Istnieją jednak wyjątki od tej reguły, które mogą mieć zastosowanie w przypadkach dotyczących osób: zaangażowanych w działalność związków zawodowych zapisanych do związków bądź odrzucających możliwość zapisania się do związków zaangażowanych w sprawy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy jako pracownicy zatrudnieni przez pracodawcę na stanowisku kontrolującym warunki bezpieczeństwa i higieny pracy w firmie bądź będących reprezentantami pracowników będących członkami programu emerytalnego będących reprezentami pracowników bądź kandydatami na to stanowisko będących pracownikami sklepów bądź punktów bukmacherskich, którzy odmówili świadczenia pracy w niedzielę korzystających z konkretnych zabezpieczeń wynikających z przepisów dotyczących czasu pracy (Working Time Regulations) zwolnionych z powodu zajścia w ciążę lub powodów związanych z ciążą Zwolnienie tymczasowe Do sądu pracy można wystąpić o zwolnienie tymczasowe (interim relief), jeśli uważają Państwo, że zostaliście niesprawiedliwie zwolnieni z jednego z podanych poniżej powodów: jeśli ujawniliście Państwo poufne informacje działając zgodnie z ustawą o ujawnianiu informacji poufnych w interesie publicznym z 1998 (whistleblowing). jeśli żądaliście Państwo prawa do wsparcia (bądź wspieraliście kogoś) w czasie przesłuchania dyscyplinarnego bądź rozpatrujacego zażalenie jeśli reprezentowaliście Państwo interesy pracowników jeśli broniliście Państwo przepisów bezpieczeństwa pracy bądź działaliście w komitecie opierającym działania na sprawach związanych z bezpieczenstwem pracy jeśli reprezentowaliście pracowników w związku z przepisami regulującymi wymiar czasu pracy jeśli byliście Panstwo mężem zaufania w schemacie emerytalnym i reprezentowaliście interesy pracowników w związku z pełnioną rolą

7 jeśli reprezentowaliście Państwo interesy związku zawodowego jeśli byliście aktywnym członkiem związku zawodowego lub handlowego jeśli sprzeciwstawialiście się Państwo lub popieraliście awans w szeregach związku zawodowego jeśli szukaliście Państwo wsparcia bądź egzekwowaliście swoje prawo do posiadania pełnomocnika w sprawach odrzucania propozycji przejścia na emeryturę albo pełniliście rolę pełnomocnika w takich sprawach Jeśli sąd uwzględni Państwa prośbę o zwolnienie tymczasowe będziecie otrzymywać wynagrodzenie do czasu zakończenia sprawy. Osoby zwolnione z jednego z powodów podanych powyżej powinny złożyć w sądzie prośbę o zwolnienie tymczasowe w terminie 7 dni od daty zwolnienia. W takim przypadku wskazanym jest zasięgniecie porady prawnej Gdzie należy wysłać skargę Skarga nie zostanie przyjęta przez biuro sądu jeśli nie będzie złożona na zatwierdzonym formularzu udostępnianym przez Sąd Pracy. Dlatego też wykorzystanie zawartego w niniejszej broszurze formularza jest niezmiernie ważne. Formularz skargi może być przesłany w wersji: papierowej, którą można znaleźć na końcu niniejszej broszury i przesłać pocztą do właściwego biura elektronicznej w formacie PDF, która znajduje się na stronie internetowej W przypadku przesyłania papierowej wersji formularza, w znalezieniu adresu biura sądowego pomoże podanie kodu pocztowego miejsca pracy, z którego powód został zwolniony lub w którym starał sie o pracę. (Jeśli powód nie był pracownikiem pozwanego, należy podać kod pocztowy miejsca, w którym zaszło zdarzenie, którego dotyczy skarga). W Szkocji wszystkie skargi opracowywane są przez biuro sądu pracy w Glasgow i tam najlepiej kierować wszystkie formularze. Jeśli jednak jest to wygodniejsze skargi można również wnosić do biur w Aberdeen, Dundee lub Edynburgu. Po zapoznaniu się z nimi, pracownicy przekażą je do Glasgow. Dla skarg składanych na terenie Anglii i Walii, na stronach niniejszej broszury znajduje się lista biur sądu pracy właściwych ze względu na kod pocztowy. Na przykład skargi dotyczące miejsc pracy z kodami pocztowymi PE10, 11 lub 12 powinny zostać skierowane do biura Nottingham (pełne adresy każdego z biur sądu pracy znajdują się na okładce niniejszej broszury). Wysłanie skargi do niewłaściwego biura może spowodować opóźnienia w jej rozpatrzeniu. Jeśli więc powód nie ma pewności, do którego biura powinien się zwrócić

8 lub nie zna kodu pocztowego miejsca, w którym był zatrudniony, powinien zadzwonić pod numer linii informacyjnej Jeśli formularz skargi w formacie PDF przesyłany jest drogą elektroniczną bezpośrednio ze strony internetowej sądu pracy, to po wprowadzeniu kodu pocztowego miejsca pracy zostanie on skierowany automatycznie do właściwego biura sądowego. Kopię wypełnionego formularza skargi należy przechowywać we własnym archiwum. Odpowiedzialność za złożenie skargi i dopilnowanie by sąd pracy otrzymał ją we właściwym terminie, spoczywa na powodzie. Co dzieje się po wysłaniu skargi? Skarga może nie zostać przyjęta, jeśli: nie została złożona na właściwym formularzu; lub powód nie podał wszystkich wymaganych informacji W przypadku odrzucenia wniosku, formularz zostanie zwrócony z załączonym do niego listem wyjaśniającym powody, dla których skarga nie została przyjęta, jak i instruującym jakie kroki powód powinien podjąć w zaistniałej sytuacji. Jeśli wniosek zostanie przyjęty, biuro sądowe wyśle list potwierdzający wraz z broszurą wyjaśniającą kolejne etapy postępowania. Jednocześnie pozwany otrzyma kopię skargi wraz z formularzem, na którym bedzie mógł umieścić odpowiedź. W większości przypadków kopia skargi wysyłana jest również do ACAS. Arbiter ACAS będzie próbował doprowadzić do polubownego załatwienia sprawy bez potrzeby przeprowadzania przesłuchania w sądzie. Korespondencja W przyszłej korespondencji osoba składająca skargę będzie nazywana powodem a osoba przeciw której skarga jest kierowana pozwanym. Pozwany otrzyma kopię skargi i wszystkich innych dokumentów oraz listów, które złożył w sądzie powód. Powód również otrzyma kopie wszystkich dokumentów, jakie do sądu prześle pozwany. Zarówno powód, jak i pozwany otrzymają odpisy wszystkich decyzji, które zostaną podjęte przez sąd pracy. Sąd musi być jak najszybciej informowany o jakichkolwiek zmianach dotyczących danych kontaktowych. Jeśli powód ma reprezentanta (osobę występującą w jego imieniu), sąd pracy będzie wysyłał wszelką korespondencję dotyczącą sprawy na adres

9 reprezentanta a nie powoda. Jakiekolwiek prośby dotyczące sprawy należy w takim przypadku przekazywać reprezentatowi a nie bezpośrednio do sądu pracy. Czy powód ponosi koszty pozwanego? Zasadniczo nie. Jeśli jednakże sąd pracy uzna, że powód bądź jego reprezentant zachowywali się nieodpowiedzialnie w czasie trwania sprawy lub jeśli stwierdzi, że sprawa była zbyt błaha by nadać jej bieg sądowy, może wydać stosowny nakaz zapłaty. Koszty są w Szkocji nazywane wydatkami. Skargi na naruszenie warunków umowy Przy składaniu skargi dotyczącej naruszenia warunków umowy, należy wziąć pod uwagę, iż odszkodowanie zasądzone przez sąd pracy nie może przekroczyć kwoty 25,000 GBP. Jeśli skarga na naruszenie warunków umowy dotyczy kwoty odszkodowania wyższej niż 25,000 GBP, powinna zostać złożona do Wysokiego Trybunału Pierwszej Instancji (High Court)na terenie Anglii i Walii bądź Sheriff Court lub Najwyższego Sądu Cywilnego (Court of Session) w Szkocji. W takich przypadkach zalecane jest zasięgnięcie porady prawnej. Dostęp do informacji Powód może zwrócić się do sądu pracy o udzielenie informacji; może też poprosić o informacje na swój temat przechowywane w elektronicznej bazie danych, kierując swoją prośbę do: Data Access and Compliance Unit Information Directorate Ministry of Justice 1st Floor, Zone C 102 Petty France London SW1H 9AJ Może się okazać, że tego typu informacje będą podlegały opłacie.

10 Ustawa o języku walijskim Jeśli skarga składana jest na terenie Walii można poprosić o prowadzenie korespondencji i prowadzenie rozmów telefonicznych w języku walijskim. Jeśli obie strony wyrażą na to zgodę, przesłuchania mogą być przeprowadzane wyłącznie w języku walijskim. W przypadku używania w sądzie zarówno języka angielskiego, jak i walijskiego sąd pracy zapewnia usługi tłumacza, jeśli zostanie o takowe poproszony.

11 Notatki

12 Wypełnianie formularza skargi Staraliśmy się, aby przedstawione w niniejszej broszurze wskazówki były jak nabardziej pomocne. Nie są one jednak wykładnią prawną. Skarga zostanie przyjęta pod warunkiem, że wszystkie pola zaznaczone gwiazdką ( ) zostaną dokładnie wypełnione. 1.Dane powoda 1.1 Prosimy zaznaczyć właściwe pole wskazujące wybraną formę - Mr, Mrs, Miss lub Ms. Jeśli żadna z podanych form nie jest właściwa, prosimy wpisać posiadany tytuł w miejscu Inne ( Others ) np. Dr. 1.2 Prosimy podać swoje imię lub imiona. 1.3 Prosimy podać swoje nazwisko lub nazwisko rodowe DRUKOWANYMI literami. 1.4 Prosimy podać swoją datę urodzenia w formacie dzień/miesiąc/ rok (na przykład 25/02/1965) oraz zaznaczyć odpowiednie pole wskazujące płeć. Podanie daty urodzenia jest bardzo pomocne ponieważ tego typu informacje potrzebne są w niektórych rodzajach skarg. 1.5 Prosimy podać swój dokładny adres łącznie z numerem domu, nazwą ulicy, miasta, hrabstwa i kodem pocztowym. 1.6 Prosimy podać numer telefonu (łącznie z numerem kierunkowym dla numerów stacjonarnych), pod którym można się z Państwem skontaktować w godzinach pracy urzędu. 1.7 Prosimy zaznaczyć właściwe pole wskazujące sposób w jaki powinniśmy się z Państwem kontaktować w przyszłości. Jeśli preferowanym sposobem jest droga elektroniczna, prosimy o codzienne sprawdzanie skrzynki mailowej. Kontaktowanie się drogą elektroniczną nie zawsze jest możliwe nawet jeśli taki sposób jest przez Państwa preferowany, będziemy jednak starali się z niego korzystać. Niektóre dokumenty muszą być bowiem podpisane przez sędziego sądu pracy. 2 Dane pozwanego Jeśli skarga zostanie przyjęta prześlemy jej kopię do organizacji (pozwanego), na którą została złożona w celu umożliwienia przygotowania odpowiedzi na nią. Ważnym jest, abyśmy otrzymali poprawne dane pozwanego, co pozwoli uniknąć opóźnień w nadaniu biegu sprawie. Dane te powinny się znajdować w liście z ofertą pracy, na umowie o pracę lub na kwitku wypłaty.

13 2.1 Skargi mogą być składane na jednego lub kilku pozwanych. Jeśli skarga dotyczy dyskryminacji może być składana na więcej niż jednego pozwanego na przykład, na pracodawcę i wszystkie inne osoby pozostające w jego zarządzaniu, które dopuściły się zarzucanego im aktu bądź aktów dyskryminacji przeciwko Państwu. Jeśli jest to skarga na osobę fizyczną (bądź osoby fizyczne), należy podać w tym miejscu nazwę organizacji wraz z imieniem, nazwiskiem i adresem tej osoby (osób) jako dodatkowych pozwanych w części Prosimy podać pełny adres, kod pocztowy i numer telefonu pozwanego. 2.3o Prosimy podać pełny adres i kod pocztowy miejsca, w którym była świadczona praca, lub w którym starali się Państwo o pracę, jeśli jest on inny niż adres pozwanego podany w pkt Jeśli praca wykonywana była w domu, prosimy podać dane adresowe miejsca zamieszkania oraz kod pocztowy pracodawcy. Do podania dodatkowych danych szczegółowych pozwanych prosimy wykorzystać część 11 niniejszego formularza. 3 Dane dotyczące zatrudnienia 3.1 Jeśli skarga składana jest na obecnego bądź byłego pracodawcę prosimy o podanie daty podjęcia pracy oraz, jeśli jest to zasadne, daty, w której praca została zakończona bądź zakończy się. Dane te należy podać w formacie dzień/miesiąc/ rok (na przykład 08/03/2009). Prosimy o zaznaczenie pola wskazującego czy w dalszym ciągu świadczona jest przez Państwa praca dla danego pracodawcy, czy też nie. Jeśli są lub były świadczone przez Państwa usługi dla pozwanego, prosimy o udzielenie odpowiedzi na niniejsze pytanie jak i na następne, które precyzuje rodzaj stosunku pracy świadczonej dla pozwanego. 3.2 Prosimy o podanie nazwy stanowiska pracy i przedstawienie zakresu obowiązków, które są lub były świadczone dla pracodawcy. 4 Wynagrodzenie i świadczenia dodatkowe 4.1 Prosimy o podanie podstawowego tygodniowego wymiaru świadczonej pracy, bez podawania ilości godzin nadliczbowych, nawet jeśli były świadczone regularnie. 4.2 Prosimy o podanie wynagrodzenia podstawowego, przed opodatkowaniem i innymi potrąceniami, oraz bez wliczania godzin nadliczbowych. Następnie prosimy o podanie płacy netto (jest to kwota wynagrodzenia po odliczeniu podatku, ubezpieczenia społecznego (National Insurance) i wszelkich innych odliczeń włączając jednakże do podanej kwoty nadgodziny, prowizje i premie). Kwoty te powinny być wyszczególnione na kwitku zapłaty. Prosimy o zaokrąglanie kwot do wysokości funta.

14 Prosimy o zaznaczenie w odpowiednim miejscu czy są to dane dotyczące wynagrodzenia za godzinę, tydzień, miesiąć czy rok. 4.3 Jeśli stosunek pracy uległ zakończeniu, prosimy o zaznaczenie, czy w okresie wypowiedzenia świadczona była praca czy też otrzymali Państwo za ten okres zapłatę. Jeśli tak, prosimy o podanie informacji, jak długi był okres świadczenia tej pracy bądź jaki okres pokryła zapłata. 4.4 Prosimy o zaznaczenie w odpowiednim miejscu, czy w czasie świadczenia pracy pracodawca objął Państwa systemem emerytalnym czy też nie. Na pytania 4.5 do 4.9 należy odpowiedzieć w przypadku niesprawiedliwego zwolnienia z pracy. 4.5 Prosimy o podanie wszelkich innych świadczeń otrzymywanych od pracodawcy. Przykładem może być samochód firmy lub ubezpieczenie zdrowotne. Prosimy o opisanie rodzaju świadczenia i podanie przybliżonej kwoty jego wartości. 4.6 Prosimy o zaznaczenie we właściwym miejscu informacji, czy po zakończeniu świadczenia pracy dla wspomnianego pracodawcy została przez Państwa podjęta inna praca. W przypadku odpowiedzi negatywnej należy przejść do pyt W przypadku podjęcia innej pracy prosimy o podanie daty, kiedy ta praca została (bądź zostanie) rozpoczęta. Prosimy również o informację, czy ma ona charakter stały czy tymczasowy.w przypadku tymczasowej umowy o pracę prosimy o podanie przewidywanej daty jej zakończenia (jeśli jest znana). 4.8 Prosimy o podanie informacji na temat wysokości wynagrodzenia, które jest lub będzie w nowym miejscu pracy otrzymywane w wymiarze godzinnym, miesięcznym bądź rocznym. 4.9 Prosimy o zaznaczenie odpowiedniego pola z informacją na temat oczekiwań w przypadku pozytywnego rozpatrzenia skargi przez sąd pracy. 5 Skarga 5.1 Prosimy o zaznaczenie odpowiednich miejsc, określających, czego dotyczy skarga. 5.2 Prosimy o podanie ogólnych i szczegółowych przyczyn będących powodem złożenia skargi.

15 Niesprawiedliwe zwolnienie z pracy Jeśli skarga bądź jej część dotyczy niesprawiedliwego zwolnienia z pracy przez pozwanego, lub jeśli wnioskuje o zwolnienie konstruktywne, prosimy o podanie ogólnych podstaw zwolnienia jak i wszelkich innych informacji, które mogłyby być pomocne przy rozpatrywaniu wniosku. Jeśli nie zgadzają się Państwo z podanymi przez pozwanego przyczynami zwolnienia, prosimy o przedstawienie Państwa punktu widzenia na temat przyczyn zwolnienia. Prosimy o opisanie zdarzeń, które doprowadziły do zwolnienia jak i podanie sposobu, w jaki to zwolnienie zostało przeprowadzone łącznie z przedstawieniem dat, godzin i zamieszanych w nie osób. Jeśli twierdzą Państwo, że zachowanie pozwanego doprowdziło do złożenia rezygnacji i opuszczenia miejsca pracy (zwolnienie konstruktywne) prosimy o szczegółowe podanie okoliczności, które stały się tego przyczyną. Dyskryminacja Przyczyną dyskryminacji może być płeć (dotyczy to skarg odnośnie równości wysokości wynagrodzenia jak i spraw związanych z ciążą i macierzyństwem), rasa, orientacja seksualna, religia lub wierzenia, wiek, lub powody związane z niepełnosprawnością dyskryminowanego. Prawo dotyczące zapobiegania dyskryminacji dotyczy wszystkich obszarów zatrudnienia łącznie z rekrutacją, szkoleniem, awansem i zwalnianiem z pracy jak i znęcaniem się. To, co wydarzyło się przed opuszczeniem miejsca pracy może również mieć związek z zagadnieniami prawnymi dotyczącymi dyskryminacji. W przypadku dyskryminacji ze względu na płeć, rasę czy niepełnosprawność mogą Pąństwo otrzymać specjalny kwestionariusz z Komisji do spraw równości i praw człowieka, którego celem jest pomoc w podjęciu decyzji czy nadać tok sprawie o dyskryminację czy nie, a jeśli się Państwo na nią zdecydują, pomaga przygotować taką sprawę w jak najbardziej skuteczny sposób. Prosimy o opisanie w odpowiednich miejscach incydentów, które stanowią o dyskryminacji, z podaniem dat takowych incydentów i osób, które były w nie zamieszane. Prosimy również o wyjaśnienie, jaka była natura stosowanej przeciwko Państwu dyskryminacji. Jeśli miała ona miejsce podczas ubiegania się o pracę prosimy o wyjaśnienie, jakiego rodzaju była to praca. Jeśli Państwa skarga dotyczy więcej niż jednego rodzaju dyskryminacji, prosimy o oddzielne przedstawienie aktu (bądź aktów) dyskryminacji. Należy również opisać jaki wpływ miały na Państwa zdarzenia, których dotyczy skarga. Jeśli są Państwo w stanie podać dat wszystkich zaistniałych incydentów, które stały się przyczyną złożenia skargi, należy przynajmniej podać datę ostatniego z nich lub uprzedzić nas,że dyskryminowanie w miejscu pracy trwa nadal.

16 Wypłata odprawy przy zwolnieniu z pracy Jeśli składany jest wniosek o wypłatę odprawy należnej przy zwolnieniu z pracy prosimy o podanie informacji, czy prośba o taką wypłatę została złożona na ręce pracodawcy. Jeśli tak, prosimy o podanie daty w formacie dzień/miesiąc/rok (na przykład 25/10/08). Prosimy o podanie przyczyny złożenia wniosku o wypłatę odprawy do Biura Wypłaty Odpraw (Redundancy Payments Office -RPO) bądź o podanie przyczyny nieskładania takiego wniosku.jeśli wniosek został złożony do RPO prosimy o informację czy został on odrzucony, a jeśli tak, to prosimy o podanie daty znajdującej się na piśmie informującym, że wniosek został odrzucony. Inne przysługujące należności Jeśli skarga dotyczy należnych niewypłaconych wynagrodzeń, zapłaty za urlop, zapłaty za okres wypowiedzenia lub jakichkolwiek innych świadczeń (takich jak niewypłacony zwrot kosztów, prowizje czy premie) prosimy o przedstawienie kwoty o jaką Państwo się ubiegają. Prosimy o podanie przyczyn, które Państwa zdaniem uprawniają do tych świadczeń wraz z wyszczególnieniem takich elementów jak okres, jakiego te świadczenia dotyczą oraz wysokość stawki tych świadczeń. W razie podania określonej kwoty prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób została wyliczona jej wysokość. Jeśli wnioskują Państwo o wypłatę więcej niż jednego rodzaju świadczenia, prosimy o przedstawienie żądanych kwot w odniesieniu do poszczególnych świadczeń oraz o podanie sposobu w jaki te kwoty zostały wyliczone. Pozostałe rodzaje skarg Prosimy o wyjaśnienie czego dotyczy skarga jak i przedstawienie zdarzeń, które doprowadziły do podjęcia decyzji o jej złożeniu, łącznie z podaniem odpowiednich dat. Jeśli jest to możliwe prosimy o podanie podstawy prawnej, na której skarga została oparta. Jeśli zabraknie miejsca na stronie przeznaczonej na tą odpowiedź można ją kontynuować na dodatkowej kartce papieru i dołaczyć ją następnie do niniejszego formularza. 6 Oczekiwany rodzaj rekompensaty bądź zadośćuczynienia? 6.1 Pomocnym będzie Państwa oświadczenie dotyczące rodzaju oczekiwań od pozwanego, jeśli skarga zostanie rozpatrzona pozytywnie np. wysokość rekompensaty.

17 7 Informacje dodatkowe 7.1 Prosimy o niewysyłanie listu przewodniego wraz z formularzem skargi. W niniejszym formularzu powinny zostać zamieszczone wszelkie dodatkowe informacje. Na przykład, wyjaśnienie dlaczego skarga zostaje złożona po upływie statutowego terminu jej składania. Bądź też informacja, czy sprawa dotycząca skargi była poruszana w rozmowie z pozwanym, a jeśli tak, jakie kroki zostały w związku z tym przedsięwzięte. Jeśli zabraknie miejsca na stronie przeznaczonej na tą odpowiedź można ją kontynuować na dodatkowej kartce papieru i dołaczyć ją następnie do niniejszego formularza. Jeśli na dodatkowych kartkach papieru zostaną zawarte odpowiedzi dotyczące kilku pytań, prosimy o podanie końcowej liczby arkuszy dołączonych do niniejszego formularza. 8 Pełnomocnik Ta część powinna zostać wypełniona jedynie w przypadku wyznaczenia osoby, która bedzie działała w Państwa imieniu, a więc pełnomocnika. Jeśli taki pełnomocnik zostanie wyznaczony będziemy kontaktować się bezpośrednio z nim, nie z Państwem. Prosimy podanie imienia i nazwiska pełnomocnika jedynie w przypadku, jeśli wyrazi zgodę na podjęcie działań w Państwa imieniu. Nie należy podawać imienia i nazwiska osoby ani nazwy organizacji, które służy jedynie pomocą przy wypełnianiu niniejszego formularza. 8.1 Jeśli znane jest imię i nazwisko pełnomocnika, należy podać je w tym miejcu. Jeśli te dane nie sąpaństwu znane, należy pozostawić to miejsce bez wypełnienia. 8.2 Prosimy podać pełną nazwę organizacji, do której należy pełnomocnik (na przykład związek zawodowy, firma prawnicza czy Biuro porad obywatelskich - Citizens Advice Bureau). 8.3 Prosimy podać pełny adres wraz a kodem pocztowym organizacji, do której należy pełnomocnik. 8.4 Prosimy podać numer telefonu pełnomocnika, wraz z numerem kierunkowym. 8.5 Prosimy podać numer referencyjny pełnomocnika, który został mu nadany w Państwa sprawie (o ile jest on Państwu znany). 8.6 Prosimy zaznaczyć właściwe miejsce wskazujące sposób preferowany przez pełnomocnika do przyszłych kontaktów z nami (jeśli jest on Państwu znany) wraz z podaniem adresu mailowego. Prosimy o podanie adresu mailowego pełnomocnika tylko w tym przypadku, jeśli skrzynka mailowa jest przez niego sprawdzana codziennie.

18 9 Niepełnosprawność 9.1 Prosimy o zaznaczenie odpowiedzi tak jeśli jesteście Państwo osobą niepełnosprawną. Prosimy o podanie rodzaju niepełnosprawności jak i rodzaju pomocy, która bedzie potrzebna ze strony pracowników sądu pracy. Przykładem takiej pomocy może być sporządzanie dokumentów pismem Braille a bądź dużym drukiem, dostarczanie informacji nagranych na dysku bądź opłata usług tłumacza języka migowego. 10 Skargi wielokrotne 10.1 Jeśli wiedzą Państwo, że skarga jest jedną z wielu skarg wnoszonych w związku z tymi samymi okolicznościami przeciwko temu samemu pozwanemu, prosimy o zaznaczenie odpowiedzi tak. Pomoże to pracownikom sądu pracy skutecznie się do nich przygotować. 11 Dane pozwanych dodatkowych 11.1 To miejsce należy wykorzystać do podania danych dodatkowych pozwanych. Formularz monitorujący równość szans Nikt nie jest zobowiązany do wypełnienia niniejszej części formularza, ale jeśli zostanie to zrobione, pomoże nam w monitorowaniu naszych działań i zapewnieniu równego traktowania dla wszystkich wnioskodawców. Podane informacje traktowane będą z najwyższą poufnością i nie staną się częścią sprawy. Mogą zostać jedynie wykorzystane do ogólnych celów badawczych, w którychpaństwa dane nie zostaną ujawnione. Ustawa o ochronie danych osobowych z 1998 r. Kopia niniejszego formularza zostanie wysłana do pozwanego/pozwanych oraz służb ACAS. Informacje podane przez Państwa zostaną również wprowadzone do komputera co pomoże nam monitorować postęp w sprawie jak i gromadzić dane statystyczne. Informacje zawarte w niniejszym formularzu przekazane zostaną do Department for Business, Enterprise and Regulatory Reform do przeprowadzania badań na temat przydatności i skuteczności 16 sądów pracy.

19 Kod pocztowy Biuro sądowe AL4-10 Watford BA1-16 Bristol BA20-22 Exeter BB Manchester BD Leeds BH Southampton BL Manchester BN Southampton BR Ashford BS Bristol CA Newcastle CB Bury St Edmunds CH1-3 Liverpool CH4-8 Cardiff CH41-66 Liverpool CM Stratford CO Bury St Edmunds CR London South CT Ashford CW1-5 Birmingham CW6-10 Liverpool CW11-12 Birmingham DA Ashford DE1-7 Nottingham DE11-15 Leicester DE21-75 Nottingham DE99 Nottingham DH Newcastle DL Newcastle DN1-12 Sheffield DN14-20 Leeds DN21 Nottingham DN22 Sheffield DN31-41 Leeds DT1-5 Southampton DT6-8 Exeter DT9-11 Southampton E Stratford EC1-EC4 London Central Kod pocztowy Biuro sądowe EN Watford EX Exeter FY Manchester GL Bristol GU1-10 London South GU11-14 Southampton GU15-16 London South GU17 Reading GU18-25 London South GU26-35 Southampton GU46-52 Southampton HA Watford HD Leeds HG Leeds HP1-5 Watford HP6-22 Reading HP23 Watford HP27 Reading HR Birmingham HU Leeds HX Leeds IG Stratford IP Bury St Edmunds KT London South L Liverpool LA1-6 Manchester LA7-23 Newcastle LE Leicester LL Cardiff LN Nottingham LS Leeds LU Bedford M Manchester ME Ashford MK Bedford N1 London Central N2-14 Watford N15-17 Stratford N18-22 Watford

20 Kod pocztowy Biuro sądowe NE Newcastle NG Nottingham NN1-13 Bedford NN14-18 Leicester NN29 Bedford NP Cardiff NR Bury St Edmunds NW1 London Central NW2 Watford NW3 London Central NW4 Watford NW5 London Central NW6-7 Watford NW8 London Central NW9-11 Watford OL1-13 Manchester OL14 Leeds OL15-16 Manchester OX Reading PE1-6 Leicester PE7 Bury St Edmunds PE8 Bedford PE9 Leicester PE10-12 Nottingham PE13-19 Bury St Edmunds PE20-25 Nottingham PE26-38 Bury St Edmunds PL Exeter PO Southampton PR1-7 Manchester PR8-9 Liverpool PR Manchester RG1-20 Reading RG21-28 Southampton RG29-45 Reading RH1-14 London South RH15-17 London South RH18-20 London South RM Stratford Kod pocztowy Biuro sądowe S Sheffield SA Cardiff SE London South SG1-7 Bedford SG8-14 Bury St Edmunds SG15-19 Bedford SK Manchester SL Reading SM London South SN1-6 Bristol SN7 Reading SN8-26 Bristol SO Southampton SP Southampton SR Newcastle SS Stratford ST1-21 Birmingham SW1 London Central SW2 London South SW3 London Central SW4 London South SW5-7 London Central SW8-9 London South SW10 London Central SW11-20 London South SY1-14 Birmingham SY15-25 Cardiff TA1-5 Exeter TA6-9 Bristol TA10-24 Exeter TD**** Newcastle TF Birmingham TN1-4 Ashford TN5-7 London South TN8-21 Ashford TN22 London South TN23-40 Ashford TQ Exeter TR Exeter

21 Kod pocztowy Biuro sądowe TS Newcastle TW1-3 London South TW4-6 Reading TW7-12 London South TW13-20 Reading UB Watford W1-2 London Central W3-7 Watford W8-11 London Central W12-14 Watford WA1-2 Liverpool WA3 Manchester WA4-13 Liverpool WA14-16 Manchester WC London Central WD Watford WF Leeds WN1-7 Manchester WN8 Liverpool WR Birmingham WS Birmingham WV Birmingham YO1-19 Leeds YO21-22 Newcastle YO23-62 Leeds TD**** rejon pocztowy Lokalizacja wyłącznie na terenie Anglii Szkocja posiada własne sądy pracy.

22 Biura sądów pracy : adresy Aberdeen Ashford Bedford Birmingham Bristol Bury St Edmunds Cardiff Dundee Edinburgh Exeter Glasgow Leeds Leicester Liverpool London Central London South Manchester Newcastle Nottingham Reading Sheffield Shrewsbury Southampton Stratford Watford Pełne dane adresowe biur znajdują się na odwrocie okładki.

The hearing Guidance for claimants - Polish. Rozprawa Wskazówki dla powodów. Employment Tribunals

The hearing Guidance for claimants - Polish. Rozprawa Wskazówki dla powodów. Employment Tribunals Rozprawa Wskazówki dla powodów Broszura niniejsza jest również dostępna w następujących językach: angielskim, bengalskim, hinduskim, gudżarati, urdu, pundżabi, kantońskim, gaelickim i walijskim. Można

Bardziej szczegółowo

Informator. RZECZNIK PRAW WIĘŹNIÓW I OSÓB POD NADZOREM SĄDOWYM w Anglii i Walii

Informator. RZECZNIK PRAW WIĘŹNIÓW I OSÓB POD NADZOREM SĄDOWYM w Anglii i Walii Informator dla więźniów RZECZNIK PRAW WIĘŹNIÓW I OSÓB POD NADZOREM SĄDOWYM w Anglii i Walii N i e z a l e ż n e r o z p a t r y w a n i e s k a r g Procedura wnoszenia skarg do Rzecznika praw więźniów

Bardziej szczegółowo

Przedsądowe postępowanie pojednawcze

Przedsądowe postępowanie pojednawcze W jaki sposób Acas może pomóc Przedsądowe postępowanie pojednawcze inform advise train work with you Czym zajmuje się Acas? Skrót Acas oznacza Advisory, Conciliation and Arbitration Service (Biuro porad,

Bardziej szczegółowo

Sekcja 1 - Dane wnioskującego Ta sekcja musi zostać wypełniona zgodnie z instrukcjami. W innym przypadku rozpatrzenie może zostać opóźnione lub wniosek zostanie odrzucony A. Dane osobowe Zdjęcia należy

Bardziej szczegółowo

SĄD NAJWYŻSZY STANU ILLINOIS POLITYKA DOSTĘPNOŚCI SYSTEMU SĄDOWEGO DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

SĄD NAJWYŻSZY STANU ILLINOIS POLITYKA DOSTĘPNOŚCI SYSTEMU SĄDOWEGO DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I. Wprowadzenie SĄD NAJWYŻSZY STANU ILLINOIS POLITYKA DOSTĘPNOŚCI SYSTEMU SĄDOWEGO DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Ustawa Americans with Disabilities Act (pol. ustawa o prawach obywateli amerykańskich z niepełnosprawnościami)

Bardziej szczegółowo

Adviceguide Advice that makes a difference

Adviceguide Advice that makes a difference Choroba w pracy Sickness at work POLISH / POLSKI Czy przysługuje mi wynagrodzenie za czas? Jeżeli pracownik jest nieobecny przez okres kolejnych czterech lub więcej dni i zarabia ponad 111 funtów tygodniowo,

Bardziej szczegółowo

Każdy ma prawo do minimalnego wynagrodzenia

Każdy ma prawo do minimalnego wynagrodzenia Każdy ma prawo do minimalnego wynagrodzenia Czy otrzymują Państwo wynagrodzenie minimalne? Pracują Państwo w Holandii i mają mniej niż 65 lat? W takim razie przysługuje Państwu prawo do holenderskiego

Bardziej szczegółowo

PRZYJĘCIE DO SZPITALA NA PODSTAWIE SZPITALNEGO NAKAZU U Z OGRANICZENIEM PRAW

PRZYJĘCIE DO SZPITALA NA PODSTAWIE SZPITALNEGO NAKAZU U Z OGRANICZENIEM PRAW PRZYJĘCIE DO SZPITALA NA PODSTAWIE SZPITALNEGO NAKAZU U Z OGRANICZENIEM PRAW (Paragrafy 37 i 41 Ustawy o zdrowiu psychicznym [Mental Health Act 1983] z 1983 r.) 1. Imię i nazwisko pacjenta 2. Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

Zasiłek mieszkaniowy i zasiłek na podatek lokalny nadpłaty i długi

Zasiłek mieszkaniowy i zasiłek na podatek lokalny nadpłaty i długi Zasiłek mieszkaniowy i zasiłek na podatek lokalny nadpłaty i długi (Housing Benefit and Council Tax Benefit a guide to overpayments and debt) Polish Niniejsza ulotka wyjaśnia zasady postępowania w przypadkach

Bardziej szczegółowo

Jeśli chcesz pracować w Irlandii 2015-06-15 14:02:48

Jeśli chcesz pracować w Irlandii 2015-06-15 14:02:48 Jeśli chcesz pracować w Irlandii 2015-06-15 14:02:48 2 W Irlandii minimalna stawka za godzinę pracy wynosi około 8,65 euro. Niezbędnym warunkiem do podjęcia legalnej pracy w Irlandii, korzystania ze świadczeń

Bardziej szczegółowo

Odwołanie od dochodzenia policji w sprawie wniesionej skargi.

Odwołanie od dochodzenia policji w sprawie wniesionej skargi. Niniejsze informacje dotyczą skarg, wpływających do policji od 22 listopada 2012 r. włącznie. Odwołania od skarg, które wpłynęły przed 22 listopada 2012 r. będą rozpatrywane w innym trybie. Potrzebne informacje

Bardziej szczegółowo

> krok po kroku jak złożyć skargę przeciwko policji

> krok po kroku jak złożyć skargę przeciwko policji > krok po kroku jak złożyć skargę przeciwko policji Składanie skargi przeciwko policji Skrót IPCC oznacza Niezależną Komisję do spraw Skarg Przeciw Policji (Independent Police Complaints Commission). Jesteśmy

Bardziej szczegółowo

Adviceguide Advice that makes a difference

Adviceguide Advice that makes a difference Choroba w pracy Sickness at work POLISH / POLSKI Czy przysługuje mi wynagrodzenie za czas? Jeżeli pracownik jest nieobecny przez okres kolejnych czterech lub więcej dni i zarabia ponad 97 funtów tygodniowo,

Bardziej szczegółowo

PRZYJĘCIE DO SZPITALA W CELU PRZEPROWADZENIA OCENY

PRZYJĘCIE DO SZPITALA W CELU PRZEPROWADZENIA OCENY PRZYJĘCIE DO SZPITALA W CELU PRZEPROWADZENIA OCENY (Paragraf 2 Ustawy o zdrowiu psychicznym [Mental Health Act 1983] z 1983 r.) 1. Imię i nazwisko pacjenta 2. Imię i nazwisko osoby sprawującej opiekę nad

Bardziej szczegółowo

Postępowanie pojednawcze

Postępowanie pojednawcze W jaki sposób Acas może pomóc Postępowanie pojednawcze informacje doradztwo szkolenia współpraca z klientem informacje doradztwo szkolenia współpraca z klientem Postępowanie pojednawcze Acas Acas to niezależna

Bardziej szczegółowo

Praca na etat 2015-06-17 12:25:11

Praca na etat 2015-06-17 12:25:11 Praca na etat 2015-06-17 12:25:11 2 Pracodawca nie ma obowiązku spisywania z pracownikiem umowy o pracę, ale w ciągu dwóch miesięcy od rozpoczęcia pracy pracownik powinien otrzymać na piśmie tzw. warunki

Bardziej szczegółowo

PRZYJĘCIE DO SZPITALA NA PODSTAWIE SZPITALNEGO NAKAZU BEZ OGRANICZENIA PRAW

PRZYJĘCIE DO SZPITALA NA PODSTAWIE SZPITALNEGO NAKAZU BEZ OGRANICZENIA PRAW PRZYJĘCIE DO SZPITALA NA PODSTAWIE SZPITALNEGO NAKAZU BEZ OGRANICZENIA PRAW (Paragraf 37 Ustawy o zdrowiu psychicznym [Mental Health Act 1983] z 1983 r.) 1. Imię i nazwisko pacjenta 2. Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

Przewodnik postępowania układowego (Usługi dotyczące stosunków pomiędzy pracodawcami i pracownikami - Manx)

Przewodnik postępowania układowego (Usługi dotyczące stosunków pomiędzy pracodawcami i pracownikami - Manx) Przewodnik postępowania układowego (Usługi dotyczące stosunków pomiędzy pracodawcami i pracownikami - Manx) Kwiecień 2012 r. Usługi dotyczące stosunków pomiędzy pracodawcami i pracownikami Manx (the Manx

Bardziej szczegółowo

Aplikacja o wydanie planu opieki lub nadzoru oraz aplikacje o orzeczenia na mocy ustępu 4 ustawy o dzieciach 1989

Aplikacja o wydanie planu opieki lub nadzoru oraz aplikacje o orzeczenia na mocy ustępu 4 ustawy o dzieciach 1989 C110A Aplikacja o wydanie planu opieki lub nadzoru oraz aplikacje o orzeczenia na mocy ustępu 4 ustawy o dzieciach 1989 Do wypełnienia przez sąd Nazwa sądu Data wydania Numer sprawy Dane dziecka/dzieci

Bardziej szczegółowo

Planowane leczenie w Europie dla mieszkańców regionu Lothian

Planowane leczenie w Europie dla mieszkańców regionu Lothian Planowane leczenie w Europie dla mieszkańców regionu Lothian Wstęp W niniejszej ulotce wyjaśniamy, jakie leczenie możesz uzyskać, jeśli mieszkasz w regionie Lothian (Edynburg, West Lothian, Midlothian

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z usług tłumacza ustnego co należy wiedzieć

Korzystanie z usług tłumacza ustnego co należy wiedzieć Korzystanie z usług tłumacza ustnego co należy wiedzieć Informacje dla osób korzystających ze świadczeń w zakresie zdrowia psychicznego oraz trudności w uczeniu się Tłumaczenie broszury Podane w broszurze

Bardziej szczegółowo

Pomoże ci Co zrobić, jeśli chcesz złożyć skargę na swojego prawnika

Pomoże ci Co zrobić, jeśli chcesz złożyć skargę na swojego prawnika 1 Rzecznik praw obywatelskich ds. prawnych Pomoże ci Co zrobić, jeśli chcesz złożyć skargę na swojego prawnika Rozpatrujemy skargi prawne Czym się zajmujemy? Pomagamy rozpatrywać skargi na prawników, którzy

Bardziej szczegółowo

Przedsądowe postępowanie pojednawcze

Przedsądowe postępowanie pojednawcze W jaki sposób Acas może pomóc Przedsądowe postępowanie pojednawcze informacje doradztwo szkolenia współpraca z klientem informacje doradztwo szkolenia współpraca z klientem Postępowanie pojednawcze Acas

Bardziej szczegółowo

Państwa dane osobowe o czym powinni Państwo wiedzieć

Państwa dane osobowe o czym powinni Państwo wiedzieć Państwa dane osobowe o czym powinni Państwo wiedzieć Z tej broszury można dowiedzieć się, jakie informacje na Państwa temat są przez nas przechowywane i w jakim celu oraz jak można zapoznać się z tymi

Bardziej szczegółowo

Ulotka na temat informacji zwrotnej dla Działu opieki społecznej ds. dzieci

Ulotka na temat informacji zwrotnej dla Działu opieki społecznej ds. dzieci Ulotka na temat informacji zwrotnej dla Działu opieki społecznej ds. dzieci Opieka społeczna: pracujemy dla rodzin Dział opieki społecznej ds. dzieci, rodzin i dorosłych 1 INFORMACJA ZWROTNA Polish Dział

Bardziej szczegółowo

ZMIANA DANYCH ORAZ ZMIANA W STOSUNKACH MAJĄTKOWYCH CZŁONKA FUNDUSZU

ZMIANA DANYCH ORAZ ZMIANA W STOSUNKACH MAJĄTKOWYCH CZŁONKA FUNDUSZU PKO BP BANKOWY OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY ul. Puławska 15; 02-515 Warszawa D ZMIANA DANYCH ORAZ ZMIANA W STOSUNKACH MAJĄTKOWYCH CZŁONKA FUNDUSZU 1. DANE CZŁONKA FUNDUSZU (w przypadku zmian w poniższych

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozpatrywania reklamacji w Sygma Bank Polska S.A.

Regulamin rozpatrywania reklamacji w Sygma Bank Polska S.A. Regulamin rozpatrywania reklamacji w Sygma Bank Polska S.A. I. Wprowadzenie 1. Celem niniejszego Regulaminu jest zdefiniowanie zasad rozpatrywania reklamacji i skarg Klientów wpływających do Banku zgodnie

Bardziej szczegółowo

Procedura składania skarg przewodnik dla klientów

Procedura składania skarg przewodnik dla klientów Polski (Polish) Nasze zobowiązanie Procedura składania skarg przewodnik dla klientów Staramy się działać jak najlepiej dla naszych rezydentów, pacjentów, klientów, oraz ich krewnych i opiekunów. Zwykle

Bardziej szczegółowo

Darmowe leki na drobne dolegliwości w lokalnej aptece

Darmowe leki na drobne dolegliwości w lokalnej aptece Darmowe leki na drobne dolegliwości w lokalnej aptece ADVICE Informacje dla pacjentów Co to jest Minor Ailment Service? Minor Ailment Service to usługa na rzecz dzieci, osób, które ukończyły 60 lat, osób

Bardziej szczegółowo

Bezpieczne przesyłanie pieniędzy

Bezpieczne przesyłanie pieniędzy Bezpieczne przesyłanie pieniędzy Niniejsza ulotka dotyczy osób przesyłających pieniądze innym osobom lub firmom i korzystających z usług firmy, która nie jest bankiem ani oszczędnościową kasą mieszkaniową

Bardziej szczegółowo

Zwrot podatku VAT naliczonego w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej. Szczególna procedura

Zwrot podatku VAT naliczonego w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej. Szczególna procedura Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.fi nanse.mf.gov.pl Zwrot podatku VAT naliczonego w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej. Szczególna procedura 1 2 Ministerstwo Finansów

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ROZPATRYWANIA SKARG PRZEZ GRECO ECCLESIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

PROCEDURA ROZPATRYWANIA SKARG PRZEZ GRECO ECCLESIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Spis treści PROCEDURA ROZPATRYWANIA SKARG PRZEZ GRECO ECCLESIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W ZWIAZKU ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG POŚREDNICTWA UBEZPIECZENIOWEGO Rozdział I.

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne Kartoteki Pacjenta w ramach NHS

Elektroniczne Kartoteki Pacjenta w ramach NHS Prosimy o zapoznanie się z treścią niniejszej ulotki. Musisz dokonać wyboru. Elektroniczne Kartoteki Pacjenta w ramach NHS Twoja skrócona kartoteka w razie konieczności udzielenia Ci pomocy medycznej w

Bardziej szczegółowo

Prawo do kwestionowania decyzji podejmowanych w sprawie wysuwanych roszczeń

Prawo do kwestionowania decyzji podejmowanych w sprawie wysuwanych roszczeń Prawo do kwestionowania decyzji podejmowanych w sprawie wysuwanych roszczeń Prawo do kwestionowania decyzji podejmowanych w sprawie wysuwanych roszczeń Urząd Ubezpieczeń Społecznych potrzebuje mieć pewność,

Bardziej szczegółowo

Jak ubiegać się o zwrot VAT

Jak ubiegać się o zwrot VAT dodatek do Biuletynu VAT nr 18/2014 Jak ubiegać się o zwrot VAT wyjaśnienia MF n kto może uzyskać zwrot n gdzie złożyć wniosek n kiedy urząd odrzuci wniosek 2 WYJAŚNIENIA MF Podstawy prawne: OO OO DYREKTYWA

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów --> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów

Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów --> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IP-PB3-423-50/07-2/AJ Data 2007.10.12 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów

Bardziej szczegółowo

Zgłaszanie roszczenia

Zgłaszanie roszczenia Zgłaszanie roszczenia Jeśli odniesiesz obrażenia w pracy, zawsze udzielimy Ci pomocy. Jeśli odniesiesz obrażenia w pracy, zawsze udzielimy Ci pomocy. www.wcb.mb.ca Niniejsza publikacja ma jedynie charakter

Bardziej szczegółowo

PRZENIESIENIE DO SZPITALA WIĘŹNIA BEZ WYROKU (Z OGRANICZENIEM LUB BEZ OGRANICZENIA PRAW)

PRZENIESIENIE DO SZPITALA WIĘŹNIA BEZ WYROKU (Z OGRANICZENIEM LUB BEZ OGRANICZENIA PRAW) PRZENIESIENIE DO SZPITALA WIĘŹNIA BEZ WYROKU (Z OGRANICZENIEM LUB BEZ OGRANICZENIA PRAW) (Paragraf 48 Ustawy o zdrowiu psychicznym [Mental Health Act 1983] z 1983 r.) 1. Imię i nazwisko pacjenta 2. Imię

Bardziej szczegółowo

Świadectwa pracy i świadczenia dla pracowników szkoły zwolnionych z pracy

Świadectwa pracy i świadczenia dla pracowników szkoły zwolnionych z pracy Świadectwa pracy i świadczenia dla pracowników szkoły zwolnionych z pracy Wydanie II Świadectwa pracy i świadczenia dla pracowników szkoły zwolnionych z pracy Autorzy: Dariusz Dwojewski doradca prawny

Bardziej szczegółowo

Polish PRAWA PRACOWNICZE. Licencjonowanie sposobem na ochronę pracowników. Tel. +44 (0)845 602 5020 www.gla.defra.gov.uk

Polish PRAWA PRACOWNICZE. Licencjonowanie sposobem na ochronę pracowników. Tel. +44 (0)845 602 5020 www.gla.defra.gov.uk Polish PRAWA PRACOWNICZE Licencjonowanie sposobem na ochronę pracowników Tel. +44 (0)845 602 5020 www.gla.defra.gov.uk Jak możemy ci pomóc GLA to organizacja założona w celu ochrony pracowników przed nadużyciami.

Bardziej szczegółowo

NF-1-Z (INF-1-Z) Należy wpisać nadany przez PFRON numer w rejestrze.

NF-1-Z (INF-1-Z) Należy wpisać nadany przez PFRON numer w rejestrze. NF-1-Z (INF-1-Z) OBJAŚNIENIA DO INFORMACJI IDENTYFIKACYJNEJ SKŁADANEJ PAŃSTWOWEMU FUNDUSZOWI REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W FORMIE DOKUMENTU ELEKTRONICZNEGO 1.. PODSTAWA PRAWNA Ustawa z dnia 27

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WIELKA BRYTANIA

INSTRUKCJA WIELKA BRYTANIA Szanowni Państwo, IFlexS Sp. z o.o. proponuje Państwu dokonanie angielskiego rozliczenia podatkowego za pośrednictwem firmy PERFECTA, która specjalizuje się w rozliczeniach podatków zagranicznych. Gwarantujemy

Bardziej szczegółowo

Pozew o odszkodowanie z tytułu nieuzasadnionego wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony

Pozew o odszkodowanie z tytułu nieuzasadnionego wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony Pozew o odszkodowanie z tytułu nieuzasadnionego wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony Informacje ogólne Prawo do odszkodowania Wniesienie odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę jest

Bardziej szczegółowo

q 2. Inna osoba, jaka?

q 2. Inna osoba, jaka? KRS-Z64 CORS Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych Krajowy Rejestr Sądowy Sygnatura akt (wypełnia sąd) Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym POSTĘPOWANIE UPADŁOŚCIOWE Formularz należy

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszenia przestępstwa na tle nienawiści

Formularz zgłoszenia przestępstwa na tle nienawiści Formularz zgłoszenia przestępstwa na tle nienawiści Wszelkie dane osobiste zawarte w niniejszym formularzu zostaną wykorzystane w celu umożliwienia nam zrozumienia, gdzie doszło do zdarzenia, a także pozwoli

Bardziej szczegółowo

Zasady udostępniania informacji gospodarczych na własny temat oraz wglądu do Rejestru Zapytań dla podmiotów niebędących konsumentami

Zasady udostępniania informacji gospodarczych na własny temat oraz wglądu do Rejestru Zapytań dla podmiotów niebędących konsumentami Zasady udostępniania informacji gospodarczych na własny temat oraz wglądu do Rejestru Zapytań dla podmiotów niebędących konsumentami Dokument przyjęty Uchwałą Zarządu z dnia 1 października 2007 r. Tekst

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia Rzecznika Praw Obywatelskich w świetle Konstytucji RP

Uprawnienia Rzecznika Praw Obywatelskich w świetle Konstytucji RP Uprawnienia Rzecznika Praw Obywatelskich w świetle Konstytucji RP Anna Błaszczak Zespół Prawa Konstytucyjnego i Międzynarodowego Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

składanie skarg do rzecznika

składanie skarg do rzecznika składanie skarg do rzecznika biuro rzecznika Biuro Rzecznika ds. Finansowych może interweniować w sytuacji, w której konsument zgłosił już swoją skargę usługodawcy finansowemu, ale nie jest usatysfakcjonowany

Bardziej szczegółowo

Świadectwa pracy i świadczenia dla pracowników szkoły zwolnionych z pracy

Świadectwa pracy i świadczenia dla pracowników szkoły zwolnionych z pracy Świadectwa pracy i świadczenia dla pracowników szkoły zwolnionych z pracy Wydanie II Świadectwa pracy i świadczenia dla pracowników szkoły zwolnionych z pracy Autorzy: Dariusz Dwojewski doradca prawny

Bardziej szczegółowo

TUC jest niezależna od pracodawców, rządu i wszelkich ugrupowań politycznych.

TUC jest niezależna od pracodawców, rządu i wszelkich ugrupowań politycznych. PRACUJ MĄDRZE Ulotka przeznaczona jest dla osób przyjeżdżających do pracy do WB z krajów A8 Znaj swoje prawa www.worksmart.org.uk Praca w WB: Twoje prawa Witamy w WB. Niniejsza ulotka została napisana

Bardziej szczegółowo

D D M M R R R R Data urodzenia

D D M M R R R R Data urodzenia FORMULARZ ZMIANY DANYCH DO RACHUNKU IKE (PKOIKE/2) Formularz wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI, a w odpowiednich polach wstawić znak X. Pola obowiązkowe. DANE OSZCZĘDZAJĄCEGO (w przypadku zmiany poniższych

Bardziej szczegółowo

Starosta Wejherowski Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie

Starosta Wejherowski Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie . (pieczęć firmowa organizatora). ( miejscowość, data ) Starosta Wejherowski Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie WNIOSEK o zawarcie stażu dla osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w PUP jako poszukujących

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym stypendium szkolnego w roku szkolnym /...

WNIOSEK o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym stypendium szkolnego w roku szkolnym /... Wągrowiec, dnia... WNIOSEK o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym stypendium szkolnego w roku szkolnym /... WNIOSEK NALEŻY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM

Bardziej szczegółowo

DANE UZUPEŁNIAJĄCE STRON LUB PEŁNOMOCNIKÓW

DANE UZUPEŁNIAJĄCE STRON LUB PEŁNOMOCNIKÓW WZÓR NR 22 FORMULARZ DS (ZAŁĄCZNIK DO FORMULARZY SP (SPRZECIW...), P (POZEW), PW (POZEW WZAJEMNY) UWAGA! PRZED WYPEŁNIENIEM NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z POUCZENIEM Data wpływu (wypełnia sąd) DS DANE

Bardziej szczegółowo

Jeśli chcesz pracować w Holandii 2015-06-15 11:49:32

Jeśli chcesz pracować w Holandii 2015-06-15 11:49:32 Jeśli chcesz pracować w Holandii 2015-06-15 11:49:32 2 W Holandii osoby z krajów UE i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EPG) mają takie same prawa jak obywatele Niderlandów dotyczące wynagrodzenia,

Bardziej szczegółowo

INF-U. Uwaga: Numer w rejestrze PFRON powinien być wpisywany na wszelkiej korespondencji kierowanej do PFRON.

INF-U. Uwaga: Numer w rejestrze PFRON powinien być wpisywany na wszelkiej korespondencji kierowanej do PFRON. 1. PODSTAWA PRAWNA INF-U WYJAŚNIENIA DO INFORMACJI O KWOCIE OBNIŻENIA WPŁAT NA PFRON WYSTAWIANEJ PRZY POMOCY SYSTEMU e-pfron2. (dla wzoru informacji obowiązującej od dnia 01.07.2016) Ustawa z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu. upominawczym

Sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu. upominawczym Sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym Informacje ogólne Nakaz zapłaty Nakaz zapłaty to szczególny rodzaj wyroku, który zapada wtedy, gdy ktoś dochodzi od innej osoby świadczenia pienięŝnego.

Bardziej szczegółowo

Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych

Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych Jakie prawa mają osoby niepełnosprawne? W czym Rzecznik może pomóc? Jak się skontaktować? Infolinia Obywatelska 800 676 676 BROSZURA_RPO_A5_20120927_1050.indd

Bardziej szczegółowo

D D M M R R R R Data urodzenia

D D M M R R R R Data urodzenia FORMULARZ ZMIANY DANYCH DO RACHUNKU IKZE (PKOIKZE/2) Formularz wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI, a w odpowiednich polach wstawić znak X. Pola obowiązkowe. DANE OSZCZĘDZAJĄCEGO (w przypadku zmiany poniższych

Bardziej szczegółowo

Wniosek o udostępnienie dokumentacji WYTYCZNE DOTYCZĄCE WNIOSKÓW O UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

Wniosek o udostępnienie dokumentacji WYTYCZNE DOTYCZĄCE WNIOSKÓW O UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH Wniosek o udostępnienie dokumentacji WYTYCZNE DOTYCZĄCE WNIOSKÓW O UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH Ustawa o ochronie danych osobowych (Data Protection Act) z 1998 r.: Ustawa o ochronie danych osobowych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE WSTĘPNE WAŻNIEJSZE POJĘCIA. Symbol formularza: IW-2/141

INFORMACJE WSTĘPNE WAŻNIEJSZE POJĘCIA. Symbol formularza: IW-2/141 Symbol formularza: IW-2/141 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ w ramach działania Grupy producentów rolnych objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (symbol formularza wniosku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W ZBIORZE BIURA INFORMACJI KREDYTOWEJ S.A.

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W ZBIORZE BIURA INFORMACJI KREDYTOWEJ S.A. REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W ZBIORZE BIURA INFORMACJI KREDYTOWEJ S.A. ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY ZARZĄDU NR 19 /2006 Z DNIA 10 MARCA 2006 R. Warszawa, marzec

Bardziej szczegółowo

Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym POSTĘPOWANIE UPADŁOŚCIOWE KRS-Z64. Część A CORS. Krajowy Rejestr Sądowy

Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym POSTĘPOWANIE UPADŁOŚCIOWE KRS-Z64. Część A CORS. Krajowy Rejestr Sądowy KRS-Z64 CORS Sygnatura akt(wypełnia sąd) Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych Krajowy Rejestr Sądowy POSTĘPOWA UPADŁOŚCIOWE Formularz należy wypełnić

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A dla osób, które mają zamiar wnieść skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

I N F O R M A C J A dla osób, które mają zamiar wnieść skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka I N F O R M A C J A dla osób, które mają zamiar wnieść skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka I. Jakiego rodzaju sprawy mogą być rozpatrywane przez Trybunał? 1. Europejski Trybunał Praw Człowieka

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KONKURSOWY pn. DOJRZAŁY PRACOWNIK WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO WNIOSEK

PROJEKT KONKURSOWY pn. DOJRZAŁY PRACOWNIK WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO WNIOSEK PROJEKT KONKURSOWY pn. DOJRZAŁY PRACOWNIK WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO WNIOSEK POWIATOWY URZĄD PRACY w Kłobucku W SPRAWIE ZAWARCIA UMOWY O ZORGANIZOWANIE

Bardziej szczegółowo

Kancelaria JFH Law - Formularz Informacyjny dot. Ekstradycji

Kancelaria JFH Law - Formularz Informacyjny dot. Ekstradycji Kancelaria JFH Law - Formularz Informacyjny dot. Ekstradycji Ekstradycję definiuje się jako: wydanie domniemanego sprawcy wykroczenia lub czynu przestępczego, lub uciekiniera państwu, na terytorium którego

Bardziej szczegółowo

Każdy ma prawo do płacy minimalnej

Każdy ma prawo do płacy minimalnej Każdy ma prawo do płacy minimalnej Otrzymujesz minimalną płacę? Pracujesz w Holandii i masz poniżej 65 lat? To masz prawo do holenderskiej płacy minimalnej. Nawet jeśli jesteś obcokrajowcem. Twój pracodawca

Bardziej szczegółowo

Każdy ma prawo do minimalnego wynagrodzenia

Każdy ma prawo do minimalnego wynagrodzenia Każdy ma prawo do minimalnego wynagrodzenia Czy otrzymują Państwo wynagrodzenie minimalne? Pracują Państwo w Holandii i mają mniej niż 65 lat? W takim razie przysługuje Państwu prawo do holenderskiego

Bardziej szczegółowo

Potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość informacji zawartych w niniejszym oświadczeniu.

Potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość informacji zawartych w niniejszym oświadczeniu. OŚWIADCZENIE Nr 1 P O D M I O T U P R O WA D Z Ą C E G O D Z I A Ł A L N O Ś Ć G O S P O D A R C Z Ą, NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA LUB SZKOŁY Oświadczam, że: 1) nie zmniejszyłem w okresie 6 miesięcy bezpośrednio

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA RAPORTÓW PLUS ORAZ RAPORTÓW PLUS Z INFORMACJĄ O OCENIE PUNKTOWEJ (PUBLIKACJA NA WWW.BIK.PL I W BOK)

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA RAPORTÓW PLUS ORAZ RAPORTÓW PLUS Z INFORMACJĄ O OCENIE PUNKTOWEJ (PUBLIKACJA NA WWW.BIK.PL I W BOK) RAPORTÓW PLUS Z INFORMACJĄ O OCENIE PUNKTOWEJ (PUBLIKACJA NA WWW.BIK.PL I W BOK) Warszawa, styczeń 2011 roku I. DEFINICJE 1. BIK Biuro Informacji Kredytowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. 2. BOK

Bardziej szczegółowo

Część 1 (informacje dotyczące zeznania podatkowego) Dane osobowe (wersję papierową prosimy wypełniać drukowanymi literami)

Część 1 (informacje dotyczące zeznania podatkowego) Dane osobowe (wersję papierową prosimy wypełniać drukowanymi literami) Poniższy formularz proszę dokładnie wypełnić. Jeśli nie jesteś pewien co wpisać, albo pytanie Cię nie dotyczy to pozostaw wolne miejsce i/lub skontaktuj się z nami. Formularz utworzony jest w formacie

Bardziej szczegółowo

Rozliczamy wszystkie lata podatkowe, w których pracował klient lub wcale Rozliczamy do 5 lat wstecz

Rozliczamy wszystkie lata podatkowe, w których pracował klient lub wcale Rozliczamy do 5 lat wstecz WIELKA BRYTANIA Rok podatkowy w Wielkiej Brytanii, w odróżnieniu od roku podatkowego w Polsce zaczyna się z dniem 6 kwietnia a kończy z dniem 5 kwietnia. Z tego też powodu rok podatkowy kończący się 05.04.2009

Bardziej szczegółowo

Care Programme Approach

Care Programme Approach Care Programme Approach care plan Co to jest Care Programme Approach? care programme approach Plan Care Programme Approach jest nazywany również CPA. CPA zapewnia, że otrzymasz wszelką pomoc niezbędną

Bardziej szczegółowo

Polish PRAWA PRACOWNICZE. Licencjonowanie sposobem na ochronę pracowników. t: +44 (0)845 602 5020 www.gla.gov.uk

Polish PRAWA PRACOWNICZE. Licencjonowanie sposobem na ochronę pracowników. t: +44 (0)845 602 5020 www.gla.gov.uk Polish PRAWA PRACOWNICZE Licencjonowanie sposobem na ochronę pracowników t: +44 (0)845 602 5020 www.gla.gov.uk Czym jest GLA? GLA to instytucja, której celem jest ochrona pracowników przed nadużyciami.

Bardziej szczegółowo

Informacje szczegółowe

Informacje szczegółowe INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE PIERWSZEJ RATY POMOCY NA OPERACJE TYPU "PREMIE DLA MŁODYCH ROLNIKÓW" W RAMACH PODDZIAŁANIA "POMOC W ROZPOCZĘCIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA RZECZ MŁODYCH ROLNIKÓW"

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO PRACY 1. Stwierdza się, Ŝe... (imię i nazwisko pracownika)

ŚWIADECTWO PRACY 1. Stwierdza się, Ŝe... (imię i nazwisko pracownika) ...... (pracodawca oraz jego siedziba lub miejsce zamieszkania)... (numer REGON-EKD) ŚWIADECTWO PRACY (miejscowość, data) 1. Stwierdza się, Ŝe... (imię i nazwisko pracownika) imiona rodziców... urodzony...

Bardziej szczegółowo

PRAWA PASAŻERA LINII LOTNICZYCH UNIJNY FORMULARZ SKARGI

PRAWA PASAŻERA LINII LOTNICZYCH UNIJNY FORMULARZ SKARGI PRAWA PASAŻERA LINII LOTNICZYCH UNIJNY FORMULARZ SKARGI NA NINIEJSZYM FORMULARZU MOŻNA ZŁOŻYĆ SKARGĘ DO PRZEWOŹNIKA LOTNICZEGO LUB DO KRAJOWEGO ORGANU WYKONAWCZEGO Prawa pasażera w przypadku odmowy przyjęcia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 33/2017 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 14 sierpnia 2017 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 33/2017 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 14 sierpnia 2017 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 33/2017 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 14 sierpnia 2017 r. Zasady zgłaszania oferty pracy w celu uzyskania informacji starosty

Bardziej szczegółowo

A1. DANE DOTYCZĄCE PRACODAWCY: Pełna nazwa pracodawcy, adres siedziby i miejsce prowadzenia działalności: Numer NIP: Numer REGON: Numer EKD (PKD):

A1. DANE DOTYCZĄCE PRACODAWCY: Pełna nazwa pracodawcy, adres siedziby i miejsce prowadzenia działalności: Numer NIP: Numer REGON: Numer EKD (PKD): POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁODAWIE ul. Niecała 2 22-200 Włodawa tel. (082) 5725-240 fax: (82) 5724-043 e-mail luwl@praca.gov.pl sekretariat@pup.wlodawa.pl NIP 565-133-92-16 REGON 110259359 Włodawa, dnia

Bardziej szczegółowo

zawarta w Szczecinie w dniu 00.05.2015 r. pomiędzy:

zawarta w Szczecinie w dniu 00.05.2015 r. pomiędzy: UMOWA Nr PUP.0114..RDP.II.4.2.630..2.POWER..2015 o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Świadectwo pracy. Świadectwo pracy pełni dwojaką rolę. Z jednej strony reguluje sytuację prawną pracownika u nowego

Świadectwo pracy. Świadectwo pracy pełni dwojaką rolę. Z jednej strony reguluje sytuację prawną pracownika u nowego Świadectwo pracy Uwagi ogólne Charakter dokumentu Świadectwo pracy pełni dwojaką rolę. Z jednej strony reguluje sytuację prawną pracownika u nowego pracodawcy, z drugiej zaś dostarcza temu drugiemu niezbędnych

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O ZORGANIZOWANIE STAŻU

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O ZORGANIZOWANIE STAŻU .... Miejscowość, data. (pieczęć firmowa)... Numer rejestru wniosku Powiatowy Urząd Pracy w Sosnowcu Uwaga: WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O ZORGANIZOWANIE STAŻU Prosimy o czytelne wypełnienie wniosku oraz nie

Bardziej szczegółowo

Wniosek o Przyjęcie do Programu Pomocy Finansowej Shirley Ryan AbilityLab

Wniosek o Przyjęcie do Programu Pomocy Finansowej Shirley Ryan AbilityLab Wniosek o Przyjęcie do Programu Pomocy Finansowej Shirley Ryan AbilityLab Uwaga: MOŻE PAN/I OTRZYMAĆ BEZPŁATNĄ LUB ZNIŻKOWĄ OPIEKĘ ZDROWOTNĄ. Wypełnienie tego wniosku pomoże Shirley Ryan AbilityLab w ustaleniu,

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ROZPATRYWANIA SKARG I REKLAMACJI KLIENTA W DOMU MAKLERSKIM W INVESTMENTS S.A.

PROCEDURA ROZPATRYWANIA SKARG I REKLAMACJI KLIENTA W DOMU MAKLERSKIM W INVESTMENTS S.A. PROCEDURA ROZPATRYWANIA SKARG I REKLAMACJI KLIENTA W DOMU MAKLERSKIM W INVESTMENTS S.A. Metryka wewnętrznego aktu prawnego Domu Maklerskiego W Investments S.A. Podstawa prawna wydania aktu prawnego Uchwała

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UMARZANIA NALICZONYCH I NIEZAPŁACONYCH SKŁADEK CZŁONKOWSKICH

PROCEDURA UMARZANIA NALICZONYCH I NIEZAPŁACONYCH SKŁADEK CZŁONKOWSKICH Załącznik do uchwały nr 665/2015 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 27 października 2015 r. w sprawie przyjęcia procedury umarzania naliczonych i niezapłaconych składek członkowskich PROCEDURA UMARZANIA

Bardziej szczegółowo

Odprawy i odszkodowania - oskładkowanie i opodatkowanie

Odprawy i odszkodowania - oskładkowanie i opodatkowanie Odprawy i odszkodowania - oskładkowanie i opodatkowanie radca prawny Agata Kamińska KIEDY ODSZKODOWANIE? KIEDY ODPRAWA? ODSZKODOWANIE W PRAWIE PRACY co do zasady w określonej wysokości niezależnie od wartości

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Masz wątpliwości podatkowe? Skorzystaj z pomocy fachowców. www.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Masz wątpliwości podatkowe? Skorzystaj z pomocy fachowców. www.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Masz wątpliwości podatkowe? Skorzystaj z pomocy fachowców www.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Masz wątpliwości podatkowe? Skorzystaj z pomocy

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ PRAWA PRACOWNIKA I OBOWIĄZKI PRACODAWCY

ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ PRAWA PRACOWNIKA I OBOWIĄZKI PRACODAWCY E-PORADNIK ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ PRAWA PRACOWNIKA I OBOWIĄZKI PRACODAWCY Stan prawny na 1 stycznia 2013 r. Autorzy Część I: Jarosław Masłowski Część II: Jarosław Masłowski, Katarzyna Pietruszyńska,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU o wypłatę środków z tytułu pomocy dla grupy producentów rolnych (symbol formularza wniosku W-2/29)

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU o wypłatę środków z tytułu pomocy dla grupy producentów rolnych (symbol formularza wniosku W-2/29) Symbol formularza: P-6/29 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU o wypłatę środków z tytułu pomocy dla grupy producentów rolnych (symbol formularza wniosku W-2/29) INFORMACJE WSTĘPNE Formularz wniosku jest uniwersalny.

Bardziej szczegółowo

Procedura udzielania urlopu

Procedura udzielania urlopu Zespół Szkół im. Lotników Polskich wpłocicznie-tartak Procedura udzielania urlopu dla poratowania zdrowia Spis treści 1. Cel procedury... 3 2. Uczestnicy procedury... 3 3. Unormowania prawne dotyczące

Bardziej szczegółowo

ZAŚWIADCZENIE PŁATNIKA SKŁADEK Przed wypełnieniem należy zapoznać się z pouczeniem (wypełnia płatnik składek)

ZAŚWIADCZENIE PŁATNIKA SKŁADEK Przed wypełnieniem należy zapoznać się z pouczeniem (wypełnia płatnik składek) .................................... Pieczątka płatnika składek [1] ZAŚWIADCZENIE PŁATNIKA SKŁADEK Przed wypełnieniem należy zapoznać się z pouczeniem (wypełnia płatnik składek) DANE IDENTYFIKACYJNE PŁATNIKA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZAMKNIĘCIE ZAGRANICZNEGO KONTA BANKOWEGO

INSTRUKCJA ZAMKNIĘCIE ZAGRANICZNEGO KONTA BANKOWEGO INSTRUKCJA ZAMKNIĘCIE ZAGRANICZNEGO KONTA BANKOWEGO W CELU ZAMKNIĘCIA ZAGRANICZNEGO KONTA BANKOWEGO NALEŻY SKOMPLETOWAĆ NASTEPUJĄCE DOKUMENTY: 1. Kolorowa kserokopia dokumentu tożsamości na podstawie którego

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzna procedura zapobiegania i przeciwdziałania zjawiskom dyskryminacji i mobbingowi w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.

Wewnętrzna procedura zapobiegania i przeciwdziałania zjawiskom dyskryminacji i mobbingowi w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp. Załącznik do Zarządzenia Wewnętrznego nr 4/2011 Starosty Średzkiego z dnia 23 lutego 2011 roku Wewnętrzna procedura zapobiegania i przeciwdziałania zjawiskom dyskryminacji i mobbingowi w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Umowa co powinniśmy wiedzieć

Umowa co powinniśmy wiedzieć Źródło: http://wupwarszawa.praca.gov.pl/documents/47726/695264/abc%20um%c3%b3w%20o%20prac% C4%99/516aac3d-131c-4972-8b3b-35756a406549?t=1426760452000 Umowa co powinniśmy wiedzieć Rozpoczynając pracę spotykamy

Bardziej szczegółowo

Pozew spadkobiercy pracownika o zapłatę odprawy pośmiertnej

Pozew spadkobiercy pracownika o zapłatę odprawy pośmiertnej Pozew spadkobiercy pracownika o zapłatę odprawy pośmiertnej Informacje ogólne Odprawa pośmiertna Odprawa pośmiertna to jedno ze szczególnych świadczeń wypłacanych w związku ze śmiercią pracownika. W zasadzie

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do formularza wniosku o wgląd do akt 1

Objaśnienia do formularza wniosku o wgląd do akt 1 1 1. Uwagi ogólne 1.1 Korzystanie z formularza Formularz można otrzymać bezpłatnie na miejscu w EUIPO lub pobrać z witryny internetowej EUIPO (http://www.euipo.europa.eu). Formularz można powielać bez

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEj 1) z dnia 30 grudnia 2016 r.

Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEj 1) z dnia 30 grudnia 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r. Poz. 2292 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEj 1) z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROCESU REKRTUACYJNEGO

REGULAMIN PROCESU REKRTUACYJNEGO REGULAMIN PROCESU REKRTUACYJNEGO Warunkiem wysłania przez Ciebie Aplikacji o zatrudnienie jest zrozumienie, przeczytanie i akceptacja niniejszego Regulaminu. 1 Definicje 1. Użyte w Regulaminie terminy

Bardziej szczegółowo