Odwołanie od dochodzenia policji w sprawie wniesionej skargi.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Odwołanie od dochodzenia policji w sprawie wniesionej skargi."

Transkrypt

1 Niniejsze informacje dotyczą skarg, wpływających do policji od 22 listopada 2012 r. włącznie. Odwołania od skarg, które wpłynęły przed 22 listopada 2012 r. będą rozpatrywane w innym trybie. Potrzebne informacje można znaleźć na witrynie internetowej IPCC (www.ipcc.gov.uk. Odwołanie od dochodzenia policji w sprawie wniesionej skargi. Czy można odwołać się od wyniku dochodzenia policji w sprawie wniesionej skargi? Tak, odwołanie może zostać wniesione, jeżeli: osoba wnosząca skargę nie otrzymała wyczerpujących informacji dotyczących wyników dochodzenia lub działań, które zamierza podjąć policja; osoba wnosząca skargę nie zgadza się z wynikami dochodzenia; osoba wnosząca skargę nie zgadza się z działaniami, które zamierza podjąć policja w wyniku dochodzenia; osoba wnosząca skargę uważa, że policja podjęła niewłaściwą decyzję odnośnie pociągnięcia do odpowiedzialności funkcjonariusza, przeciw któremu została wniesiona skarga dotycząca wykroczenia, rażącego naruszenia obowiązków służbowych lub uchybienia; osoba wnosząca skargę nie zgadza się z decyzją policji odnośnie nieprzekazania dochodzenia do Prokuratury Koronnej (Crown Prosecution Service; CPS); Dalsze informacje dotyczące każdej z tych sytuacji można znaleźć na stronie trzeciej, czwartej oraz piątej. W jaki sposób należy wnieść odwołanie? Osoba składająca skargę zostanie poinformowana o tym, w jaki sposób i do kogo należy wnieść odwołanie. W razie braku takich informacji należy skontaktować się z jednostką policji rozpatrującą skargę. Do kogo należy wnieść odwołanie? Przesyłając informacje dotyczące wyników dochodzenia w sprawie złożonej skargi, policja poinformuje również do kogo należy wnieść odwołanie. Może to być starszy 1

2 rangą funkcjonariusz policji lub IPCC. Odwołanie powinno zostać przesłane do właściwej organizacji. W celu uniknięcia opóźnień, odwołanie powinno zostać przesłane do organizacji, która, zgodnie z przekazaną informacją, zajmie się jego rozpatrzeniem. Wnoszenie odwołania do IPCC Istnieją trzy sposoby wniesienia odwołania. Należy wybrać jeden z nich: wykorzystanie elektronicznego formularza odwołania IPCC; wydrukowanie, wypełnienie i przesłanie formularza pocztą do IPCC; wypełnienie formularza elektronicznego, zachowanie go oraz przesłanie pocztą elektroniczną do IPCC. Odwołanie powinno wpłynąć do IPCC w ciągu 29 dni od daty pisma informującego o wynikach dochodzenia w sprawie skargi. Okres ten obejmuje również czas, jaki zajmie doręczenie przesyłki pocztowej. Jeżeli odwołanie nie wpłynie do IPCC w ciągu 29 dni, może nie zostać rozpatrzone. Ten termin może zostać przedłużony z uwagi na szczególne okoliczności, które powinny zostać szczegółowo wyjaśnione w prośbie o jego przedłużenie. Sposób rozpatrywania odwołania Osoba wnosząca odwołanie zostanie poinformowana listownie o jego wpłynięciu. Po przeprowadzeniu oceny odwołania zostanie podjęta decyzja. Jeżeli rozpatrzenie odwołania należy do jej kompetencji, IPCC skontaktuje się z jednostką policji lub organizacją, przeciw której została wniesiona skarga, w celu poinformowania jej o wniesieniu odwołania. Zostanie do nich wysłana kopia odwołania z prośbą o informacje dotyczące wniesionej przeciw nim skargi. Należy wziąć pod uwagę, że proces odwoławczy nie dotyczy pierwotnie wniesionej skargi. W trakcie rozpatrywania odwołania zostanie podjęta decyzja czy wynik dochodzenia był właściwy. W procesie odwoławczym zostaną rozpatrzone następujące kwestie: Czy dostarczone informacje umożliwiły osobie wnoszącej skargę właściwe zrozumienie ustaleń i wyników dochodzenia? Czy ustalenia dochodzenia były właściwe i oparte na dowodach? Czy zostały opuszczone jakiekolwiek wątki dochodzenia? Czy działania zaproponowane przez właściwe organy były współmierne i stosowne? Czy sprawa powinna była zostać skierowana do Prokuratury Koronnej w celu jej rozpatrzenia? Czy istniały dowody na popełnienie przestępstwa? Czy istnieją przesłanki do wniesienia oskarżenia lub jakiekolwiek niewłaściwe zachowania? 2

3 Podtrzymanie odwołania Jeżeli odwołanie zostanie podtrzymane, osoba, która je wniosła zostanie poinformowana listownie o dalszym postępowaniu w sprawie. Informacje muszą dotyczyć wszystkich planowanych działań. Niepodtrzymanie odwołania Jeżeli odwołanie nie zostanie podtrzymane, osoba, która je wniosła zostanie poinformowana listownie o przyczynach takiej decyzji. Gdzie można znaleźć dalsze informacje? IPCC przygotowała odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące odwołań. Można je przeczytać na naszej witrynie internetowej. W celu zasięgnięcia dalszych informacji lub w razie wątpliwości co do dalszego postępowania należy skontaktować się z jednostką policji, która rozpatrywała skargę lub z IPCC. Można również zasięgnąć porady radcy prawnego. W razie kłopotów z wypełnieniem formularza elektronicznego lub konwencjonalnego, lub prośby o formularz w innym języku czy formacie, należy skontaktować się policją lub IPCC. Dalsze informacje dotyczące wymienionych wcześniej przypadków: Osoba składająca skargę nie otrzymała wyczerpujących informacji dotyczących wyników dochodzenia lub działań, które zamierza podjąć policja. W końcowej fazie dochodzenia w sprawie wniesionej skargi policja powinna: przekazać osobie wnoszącej skargę wyczerpujące wyjaśnienia dotyczące wyników dochodzenia; poinformować osobę wnoszącą skargę, czy zostaną podjęte jakiekolwiek działania będące wynikiem dochodzenia, a jeżeli tak, to jakie to będą działania; poinformować osobę wnoszącą skargę o prawie do wniesienia odwołania oraz wyjaśnić, do kogo odwołanie powinno zostać wniesione. W celu dostarczenia tych informacji policja może przesłać osobie wnoszącej skargę kopię raportu funkcjonariusza dochodzeniowego. Informacje te mogą również zostać przekazane listownie lub za pomocą poczty elektronicznej. Osoba składająca skargę może wnieść odwołanie, jeżeli uważa, że nie otrzymała od policji wyczerpujących informacji, umożliwiających zrozumienie wyników dochodzenia lub działań, które na ich podstawie zamierza podjąć policja. Osoba wnosząca skargę nie zgadza się z wynikami dochodzenia Podczas dochodzenia prowadzonego przez policję w sprawie wniesionej skargi, gromadzone są dowody w celu ustalenia faktów, których ta skarga dotyczy. 3

4 Te fakty stanowią wyniki dochodzenia. Należy brać pod uwagę, że prowadzone przez policję dochodzenie jest współmierne do powagi wniesionej skargi oraz prawdopodobnych wyników. Odwołanie może zostać wniesione, jeżeli osoba składająca skargę uważa, że wyniki dochodzenia powinny zostać ponownie rozpatrzone. Na przykład, jeżeli: ważni, zdaniem osoby wnoszącej skargę, świadkowie nie zostali odszukani i/lub przesłuchani; osoba wnosząca skargę uważa, że policja nie zrozumiała istoty skargi; osoba wnosząca skargę uważa, że niektóre jej części nie zostały zbadane; osoba wnosząca skargę uważa, że zgromadzone przez policję dowody nie popierają wyciągniętych przez nią wniosków; osoba wnosząca skargę uważa, że policja podjęła niewłaściwą decyzję odnośnie podtrzymania lub niepodtrzymania skargi. Osoba wnosząca skargę nie zgadza się z działaniami, które zamierza podjąć policja w wyniku dochodzenia. Przekazując informacje dotyczące wyników dochodzenia, policja powinna również poinformować osobę wnoszącą skargę o działaniach, które zamierza w związku z nimi podjąć. Może to oznaczać zmianę sposobu pracy policji; przeprosiny oraz zobowiązanie, że podobna sytuacja nie powtórzy się w przyszłości; lub przełożony funkcjonariusza, przeciw któremu została wniesiona skarga, udzieli mu stosownych wskazówek. W sprawach o dużej powadze może to oznaczać, że funkcjonariusz zostanie poproszony o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji w oficjalnym postępowaniu w sprawie naruszenia obowiązków służbowych. Policja może mieć jednak podstawy do niepodejmowania żadnych działań. Odwołanie może zostać wniesione, jeżeli osoba składająca skargę nie zgadza się z działaniami, które zamierza podjąć policja. Na przykład, jeżeli osoba składająca skargę uważa, że: policja nie uczyniła wszystkiego, aby zapobiec podobnym sytuacjom w przyszłości; działania, które zamierza podjąć policja odnośnie osoby, przeciw której została wniesiona skarga, są niewłaściwe. Osoba wnosząca skargę uważa, że policja podjęła niewłaściwą decyzję odnośnie pociągnięcia do odpowiedzialności funkcjonariusza, przeciw któremu została złożona skarga dotycząca wykroczenia, rażącego naruszenia obowiązków służbowych lub uchybienia. Na końcowym etapie dochodzenia w sprawie skargi policja podejmie decyzję, czy funkcjonariusz, przeciw któremu została wniesiona, powinien zostać pociągnięty do 4

5 odpowiedzialności za wykroczenie lub rażące naruszenie obowiązków czy też że jego zachowanie stanowiło uchybienie. Wykroczenie oznacza, że funkcjonariusz naruszył normy etyki zawodowej, które powinny być przestrzegane przez pracowników policji. Rażące naruszenie obowiązków zawodowych oznacza, że ze względu na powagę sytuacji funkcjonariusz może stracić pracę. Uchybienie oznacza, że funkcjonariusz niewłaściwie wypełniał swoje obowiązki bądź nie posiada umiejętności, aby to uczynić. Normy postępowania zawodowego nie zostały jednak przez niego naruszone. Odwołanie może zostać wniesione, jeżeli policja twierdzi, że funkcjonariusz nie powinien zostać pociągnięty do odpowiedzialności, a osoba składająca skargę uważa inaczej. Odwołanie może również zostać wniesione, jeżeli policja twierdzi, że funkcjonariusz powinien zostać pociągnięty do odpowiedzialności za wykroczenie, a osoba składająca skargę uważa, że powinien odpowiedzieć za rażące naruszenie obowiązków zawodowych. Osoba wnosząca skargę nie zgadza się z decyzją policji odnośnie nieprzekazywania dochodzenia w sprawie skargi do Prokuratury Koronnej. Po zakończenia dochodzenia w sprawie skargi, policja podejmuje decyzję czy skarga powinna zostać przesłana do Prokuratury Koronnej w celu rozpatrzenia. Policja powinna przesłać skargę do Prokuratury Koronnej, jeżeli istnieją przesłanki, że zostało popełnione przestępstwo. Istnieją okoliczności, w których takie działanie mogłoby być niewłaściwe, policja podejmuje więc decyzję, czy może to mieć zastosowanie w tym przypadku. Prokuratura Koronna podejmuje decyzję, czy osoba oskarżona o popełnienie przestępstwa będzie ścigana w postępowaniu karnym. Odwołanie może zostać wniesione, jeżeli policja podejmie decyzję o nieprzesyłaniu skargi do Prokuratury Koronnej, a osoba składająca skargę uważa inaczej. Przesłanie skargi do Prokuratury Koronnej nie jest jednoznaczne z podjęciem przez nią decyzji o ściganiu sądowym funkcjonariusza, którego skarga dotyczy. Odwołanie nie może zostać wniesione, jeżeli Prokuratura Koronna podejmie decyzję o zaniechaniu ścigania sądowego. Zmiana decyzji Prokuratury Koronnej nie leży w kompetencjach IPCC. Uwaga: nie można odwołać się od dochodzenia w sprawach nadzorowanych lub niezależnie prowadzonych przez IPCC. 5

MIĘDZYNARODOWA KONWENCJA W SPRAWIE OCHRONY WSZYSTKICH OSÓB PRZED WYMUSZONYM ZAGINIĘCIEM. Preambuła

MIĘDZYNARODOWA KONWENCJA W SPRAWIE OCHRONY WSZYSTKICH OSÓB PRZED WYMUSZONYM ZAGINIĘCIEM. Preambuła MIĘDZYNARODOWA KONWENCJA W SPRAWIE OCHRONY WSZYSTKICH OSÓB PRZED WYMUSZONYM ZAGINIĘCIEM Państwa Strony niniejszej Konwencji, Preambuła mając na względzie wynikający z Karty Narodów Zjednoczonych obowiązek

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 15 lipca 2011 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 15 lipca 2011 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/22 USTAWA z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092. Art. 1. Ustawa określa:

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2002 Nr 153 poz. 1270. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2002 Nr 153 poz. 1270. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/71 Dz.U. 2002 Nr 153 poz. 1270 USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270, 1101, 1529, z 2014 r. poz. 183, 543. Prawo o postępowaniu

Bardziej szczegółowo

ISTOTA, CELE I ZAKRES POSTĘPOWANIA PRZYGOTOWAWCZEGO OD 1 LIPCA 2015 ROKU.

ISTOTA, CELE I ZAKRES POSTĘPOWANIA PRZYGOTOWAWCZEGO OD 1 LIPCA 2015 ROKU. ISTOTA, CELE I ZAKRES POSTĘPOWANIA PRZYGOTOWAWCZEGO OD 1 LIPCA 2015 ROKU. Motto: Podstawę wszelkich rozstrzygnięć w postępowaniu przygotowawczym powinny stanowić prawdziwe ustalenia faktyczne (art. 2 2

Bardziej szczegółowo

Obywatel w postępowaniu cywilnym

Obywatel w postępowaniu cywilnym Obywatel w postępowaniu cywilnym Prawa i obowiązki Małgorzata Pyrcak Tomasz Sroka Ewa Stańczyk Grzegorz Szudy Redakcja naukowa: Tomasz Sroka Broszura współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNE INSTRUKCJE DLA STRON (tekst skonsolidowany * )

PRAKTYCZNE INSTRUKCJE DLA STRON (tekst skonsolidowany * ) ОБЩ СЪД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ TRIBUNAL GENERAL DE LA UNIÓN EUROPEA TRIBUNÁL EVROPSKÉ UNIE DEN EUROPÆISKE UNIONS RET GERICHT DER EUROPÄISCHEN UNION EUROOPA LIIDU ÜLDKOHUS ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Bardziej szczegółowo

Skuteczne prawo do obrony w sprawach karnych

Skuteczne prawo do obrony w sprawach karnych Skuteczne prawo do obrony w sprawach karnych Raport Polska wersja oryginalna: Dorris de Vocht, Chapter 10 Poland [w:] Taru Spronken, Ed Cape, Zaza Namoradze, Roger Smith (red.) Effective Criminal Defence

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 24 czerwca 2013 r. Warszawa, dnia 24 czerwca 2013 r. Poz. 15 KOMUNIKAT NR 2 MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Raport. Pomoc Prawna Pokrzywdzonemu. Polska

Raport. Pomoc Prawna Pokrzywdzonemu. Polska Raport Pomoc Prawna Pokrzywdzonemu Polska Spis treści 1. Definicja pokrzywdzonego i historia ustawodawstwa jemu poświęconego... 4 1.1 Definicja pomocy prawnej w krajowym ustawodawstwie... 6 1.2 Pomoc prawna

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2013/11/UE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2013/11/UE 18.6.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 165/63 DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2013/11/UE z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie alternatywnych metod rozstrzygania sporów konsumenckich

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWY PAKT PRAW OBYWATELSKICH I POLITYCZNYCH otwarty do podpisu w Nowym Jorku dnia 16 grudnia 1966 r. (Dz. U. z 1977 r. nr 38, poz.

MIĘDZYNARODOWY PAKT PRAW OBYWATELSKICH I POLITYCZNYCH otwarty do podpisu w Nowym Jorku dnia 16 grudnia 1966 r. (Dz. U. z 1977 r. nr 38, poz. MIĘDZYNARODOWY PAKT PRAW OBYWATELSKICH I POLITYCZNYCH otwarty do podpisu w Nowym Jorku dnia 16 grudnia 1966 r. (Dz. U. z 1977 r. nr 38, poz. 167) Państwa-Strony niniejszego Paktu, zważywszy, że zgodnie

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy, farmaceutów i innych osób świadczących usługi o charakterze medycznym

Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy, farmaceutów i innych osób świadczących usługi o charakterze medycznym Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy, farmaceutów i innych osób świadczących usługi o charakterze medycznym POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) prawa pacjenta; 2) zasady udostępniania dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2009 Nr 52 poz. 417. USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2009 Nr 52 poz. 417. USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 Dz.U. 2009 Nr 52 poz. 417 USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) prawa pacjenta; 2)

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia2015 r. Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia2015 r. Dział I Przepisy ogólne 05.02.2015.DOCX1 projekt USTAWA z dnia2015 r. Prawo spółdzielcze Uwaga: tytuł do ponownego rozpatrzenia. Dział I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Spółdzielnia jest samorządnym i niezależnym zrzeszeniem o zmiennym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/22 USTAWA z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2003 r. Nr 229, poz. 2275, z 2007 r. Nr 35, poz. 215. Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw wraz z projektami aktów wykonawczych.

- o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw wraz z projektami aktów wykonawczych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-102-09 Druk nr 2310 Warszawa, 31 sierpnia 2009 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników Agata Dragan Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników WSTĘP Kapitał ludzki jest zasobem każdego przedsiębiorstwa, który w znacznym stopniu wpływa na jego konkurencyjność, ale jednocześnie wymaga szczególnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI projektu Lubelska akademia przedsiębiorczości realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek otwarty

Bardziej szczegółowo

Informacja prawnicza dla osób uczestniczących w internetowych grach hazardowych

Informacja prawnicza dla osób uczestniczących w internetowych grach hazardowych Informacja prawnicza dla osób uczestniczących w internetowych grach hazardowych Opracowanie przygotowane przez radcę prawnego Agnieszkę Modras, adwokata Cezarego Cieńkowskiego oraz aplikanta adwokackiego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH KONTROLI. ZATRUDNIANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W SŁUśBIE CYWILNEJ. Warszawa, 6 czerwca 2013 r.

INFORMACJA O WYNIKACH KONTROLI. ZATRUDNIANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W SŁUśBIE CYWILNEJ. Warszawa, 6 czerwca 2013 r. - INFORMACJA O WYNIKACH KONTROLI ZATRUDNIANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W SŁUśBIE CYWILNEJ Warszawa, 6 czerwca 2013 r. Opracował: Departament Kontroli i Nadzoru Misją Departamentu Kontroli i Nadzoru jest

Bardziej szczegółowo

ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO ZSO Nr7 w Radomiu

ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO ZSO Nr7 w Radomiu ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO ZSO Nr7 w Radomiu Opracowali nauczyciele: Anna Słowińska i Monika Włodek, informatyk Jarosław Orczykowski pod kierunkiem dyrektora szkoły Anety Nowak 1 Spis

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA

(Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA 20.12.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 351/1 I (Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1215/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie jurysdykcji

Bardziej szczegółowo

Ogólne WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW

Ogólne WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW Ogólne WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY AUTO POMOC Ogólne WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY AUTO POMOC KOD: I-AP-02/13 Spis treści Twoja umowa

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wstęp Wstęp 4 Określenia używane w tej broszurze 5 Ochrona zdrowia psychicznego a prawo 7

Spis treści Wstęp Wstęp 4 Określenia używane w tej broszurze 5 Ochrona zdrowia psychicznego a prawo 7 Spis treści Wstęp Wstęp 4 Określenia używane w tej broszurze 5 Ochrona zdrowia psychicznego a prawo 7 Twoje prawa Twoje prawa 8 Twój najlepszy interes 8 Godność i szacunek 8 Twoje prawo do pełnej informacji

Bardziej szczegółowo

Dz.U.2009.52.417. 2009.06.05 zm. Dz.U.2009.76.641 art. 8 USTAWA. z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Dz.U.2009.52.417. 2009.06.05 zm. Dz.U.2009.76.641 art. 8 USTAWA. z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Dz.U.2009.52.417 2009.06.05 zm. Dz.U.2009.76.641 art. 8 USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z dnia 31 marca 2009 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 767/2008. z dnia 9 lipca 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 767/2008. z dnia 9 lipca 2008 r. 1 z 27 2014-06-09 14:20 Wydruk z 2014.06.09 Dz.U.UE.L.2008.218.60 - Wizowy System Informacyjny (VIS) oraz wymiana danych pomiędzy państwami członkowskimi na temat wiz krótkoterminowych (rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin www.praca.gov.pl. 1 Informacje ogólne

Regulamin www.praca.gov.pl. 1 Informacje ogólne Regulamin www.praca.gov.pl 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy dokument stanowi regulamin, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr

Bardziej szczegółowo