Zasady udostępniania informacji gospodarczych na własny temat oraz wglądu do Rejestru Zapytań dla podmiotów niebędących konsumentami

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zasady udostępniania informacji gospodarczych na własny temat oraz wglądu do Rejestru Zapytań dla podmiotów niebędących konsumentami"

Transkrypt

1 Zasady udostępniania informacji gospodarczych na własny temat oraz wglądu do Rejestru Zapytań dla podmiotów niebędących konsumentami Dokument przyjęty Uchwałą Zarządu z dnia 1 października 2007 r. Tekst jednolity z dnia 11 września 2012 r. Rejestr Dłużników ERIF BIG S.A. Strona 1

2 I. Definicje. Ustawa Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 2010 r. Nr 81, poz. 530, ze zm.) Zasady niniejsze Zasady udostępniania informacji gospodarczych na własny temat oraz wglądu do Rejestru Zapytań dla podmiotów niebędących konsumentami. Informacje Gospodarcze dane wymienione w art. 2 ust. 1 lub 2 Ustawy. Regulamin Zarządzania Danymi odrębny regulamin, uchwalony przez zarząd Biura i zatwierdzony w drodze decyzji wydawanej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, po zasięgnięciu opinii Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, opublikowany w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz na stronach internetowych Rejestru Dłużników ERIF (www.erif.pl). Biuro (Rejestr Dłużników ERIF) Rejestr Dłużników ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Warszawie, Plac Bankowy 2. System ERIF system informatyczny Biura służący do przyjmowania, przechowywania oraz ujawniania informacji gospodarczych na zasadach określonych w Ustawie oraz w Regulaminie Zarządzania Danymi. Podmiot Niebędący Konsumentem osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której dotyczą lub mogą dotyczyć Informacje Gospodarcze przechowywane przez Biuro. Wnioskodawca Podmiot Niebędący Konsumentem składający Wniosek do Biura w sprawie wydania Raportu. Klient Biura podmiot, który zawarł z Biurem umowę o udostępnianie informacji gospodarczych. Wniosek formularz zawierający dane Wnioskodawcy, składany do Biura, na podstawie którego zostaje przygotowany dla Wnioskodawcy Raport na Własny Temat lub Raport z Rejestru Zapytań. Formularz Wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszych Zasad. Raport odpowiednio: Raport na Własny Temat lub Raport z Rejestru Zapytań. Raport na Własny Temat zbiór informacji gospodarczych dotyczących Podmiotu Niebędącego Konsumentem udostępniany przez Biuro na żądanie tego podmiotu. Rejestr Zapytań zbiór historycznych danych dotyczących procesu udostępniania Informacji Gospodarczych dotyczących Wnioskodawcy, z uwzględnieniem dat ujawnienia tych informacji, oznaczeń Klientów Biura, którym informacje te zostały ujawnione przez Biuro w przeciągu 12 miesięcy poprzedzających wygenerowanie Raportu oraz treści ujawnionych informacji. Raport z Rejestru Zapytań wyciąg z Rejestru Zapytań w zakresie danych dotyczących Wnioskodawcy. Cennik - zestawienie opłat dla podmiotów niebędących konsumentami Rejestru Dłużników ERIF Biura Informacji Gospodarczej S.A. za udostępnianie informacji gospodarczych na własny temat oraz wglądu do Rejestru Zapytań. Rejestr Dłużników ERIF BIG S.A. Strona 2

3 II. Zasady udostępniania informacji gospodarczych na własny temat oraz wglądu do Rejestru Zapytań 1.1. Biuro udostępnia Raport po przyjęciu do realizacji Wniosku złożonego przez Wnioskodawcę. Biuro przyjmuje wyłącznie Wnioski prawidłowo i czytelnie wypełnione oraz podpisane, a także prawidłowo opłacone. Wzór Wniosku dostępny jest do pobrania w siedzibie Biura lub w formie elektronicznej na stronach internetowych Biura: Wniosek może zostać złożony przez Wnioskodawcę osobiście w siedzibie Biura lub korespondencyjnie. Prawidłowo wypełniony Wniosek powinien zawierać: NIP Wnioskodawcy lub inny numer identyfikacyjny w przypadku Wnioskodawcy mającego siedzibę za granicą i nie posiadającego NIP, nazwę (firmę) Wnioskodawcy, adres siedziby, a także adres korespondencyjny Wnioskodawcy, jeśli adres korespondencyjny jest inny niż adres siedziby, numer telefonu kontaktowego w przypadku Wniosku złożonego korespondencyjnie, czytelny podpis osoby uprawnionej do reprezentacji, lub pełnomocnika, lub upoważnionego pracownika Wnioskodawcy z podaniem daty Wnioskodawca powinien wskazać we Wniosku rodzaj żądanego Raportu, zakreślając odpowiednie pola wyboru. W przypadku braku zaznaczenia uważa się, że Wniosek dotyczy udostępnienia obu Raportów W przypadku Wniosku złożonego przez pełnomocnika Wnioskodawcy lub upoważnionego pracownika, należy załączyć odpis pełnomocnictwa lub upoważnienia Biuro udostępnia Raport po dokonaniu identyfikacji Wnioskodawcy. Identyfikacja polega na sprawdzeniu danych podanych we Wniosku z danymi z dokumentów rejestrowych Przedsiębiorcy (odpis aktualny z KRS, zaświadczenie z CEIDG). Pracownik Biura może sporządzić na miejscu kopie okazanych dokumentów. W przypadku Wniosku składanego korespondencyjnie wymagane jest załączenie do Wniosku kopii dokumentów rejestrowych Wnioskodawcy Biuro pobiera opłatę za udostępnienie Raportu, zgodną z Cennikiem. Cennik udostępniany jest na stornach internetowych Biura: Zmiana Cennika nie stanowi zmiany niniejszych Zasad Opłat należy dokonywać przelewem na numer rachunku bankowego Biura podany we Wniosku, z dopiskiem w tytule przelewu Opłata za Raport o przedsiębiorcy. Opłatę uważa się za prawidłowo uiszczoną w momencie zarejestrowania środków na rachunku bankowym Biura. Dowód uiszczenia opłaty w postaci kopii polecenia przelewu lub wydruku z programu bankowości elektronicznej należy załączyć do Wniosku Wniosek złożony korespondencyjnie, nieopłacony w terminie 21 dni od przyjęcia Wniosku lub opłacony w kwocie niższej niż wynikająca z Cennika pozostawia się bez rozpoznania. Wniosek taki nie wywołuje żadnych skutków. Wniesiona opłata podlega zwrotowi po potrąceniu kosztów zwrotnego przelewu lub przekazu pocztowego W przypadku gdy Wniosek składany osobiście zawiera braki, pracownik Biura informuje Wnioskodawcę o rodzaju braków oraz udziela wyjaśnień niezbędnych do poprawienia Wniosku W przypadku gdy Wniosek złożony korespondencyjnie zawiera braki, po zarejestrowaniu prawidłowej opłaty na rachunku bankowym, pracownik Biura informuje Wnioskodawcę korespondencyjnie lub telefonicznie o rodzaju braków oraz udziela wyjaśnień niezbędnych do poprawienia Wniosku. Wniosek taki można poprawić osobiście w siedzibie Biura lub przesyłając nowy prawidłowy Wniosek drogą korespondencyjną. Jeżeli Wniosek nie zostanie poprawiony w terminie 14 dni od udzielenia przez Biuro informacji o rodzaju braków, Wniosek zostaje Rejestr Dłużników ERIF BIG S.A. Strona 3

4 pozostawiony bez rozpoznania, Wniosek taki nie wywołuje żadnych skutków, a wniesiona opłata podlega zwrotowi po potrąceniu kosztów zwrotnego przelewu lub przekazu pocztowego W przypadku Wniosku złożonego osobiście w siedzibie Biura Raport zostaje wygenerowany i udostępniony Wnioskodawcy lub osobie występującej w imieniu Wnioskodawcy bezpośrednio po przyjęciu Wniosku W przypadku Wniosku złożonego korespondencyjnie, Raport zostaje wygenerowany w terminie do 14 dni od przyjęcia Wniosku, a jeżeli opłata wpłynęła po przyjęciu Wniosku w terminie do 14 dni od zarejestrowania opłaty na rachunku bankowym Biura. Wygenerowany Raport jest wysyłany listem poleconym na adres rejestrowy albo w przypadku jego podania przez Wnioskodawcę - na adres korespondencyjny Wnioskodawcy wskazany we Wniosku Raport niedoręczony z przyczyn leżących po stronie Wnioskodawcy i zwrócony nadawcy, jest przechowywany przez Biuro przez okres 6 miesięcy od daty wygenerowania. W tym czasie Wnioskodawca może odebrać go osobiście w siedzibie Biura bez dodatkowych opłat. Ponowna wysyłka może nastąpić tylko po wniesieniu kolejnej opłaty za wysyłkę zgodnej z Cennikiem, chyba że zwrot Raportu nastąpił z przyczyn leżących po stronie Biura. Po upływie tego terminu Raport zostaje zniszczony W przypadku gdy w terminie 30 dni od zarejestrowania na rachunku bankowym Biura opłaty za Raport do Biura nie wpłynie Wniosek, Biuro zwraca opłatę nadawcy po potrąceniu kosztów zwrotnego przelewu lub przekazu pocztowego. W takim przypadku wniesienie Wniosku wymaga ponownego wniesienia opłaty Na życzenie Wnioskodawcy zawarte we Wniosku, Biuro wystawia fakturę za usługę polegającą na udostępnieniu Raportu. Faktura przesyłana jest wraz z Raportem, a w przypadku Raportu udostępnionego osobiście osobno w terminie 7 dni od udostępnienia Raportu. III. Postanowienia końcowe 1. Biuro nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji gospodarczych zawartych w Raportach. Za poprawność i aktualność Informacji Gospodarczych przechowywanych przez Biuro odpowiedzialność ponosi Klient Biura, który przekazał te informacje. 2. W przypadku stwierdzenia, ze Informacje Gospodarcze zawarte w Raporcie są niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały przekazane z naruszeniem Ustawy, Wnioskodawca ma prawo wystąpić do Klienta Biura, który przekazał te informacje, o ich uzupełnienie, uaktualnienie, sprostowanie lub usunięcie. 3. Z zastrzeżeniem okoliczności wymienionych w art. 31 ust. 2-8 Ustawy, Biuro nie jest uprawnione do dokonywania żadnych zmian w treści przechowywanych Informacji Gospodarczych bez stosownej dyspozycji Klienta Biura. 4. Postanowienia niniejszych Zasad nie mają zastosowania w przypadku Wnioskodawców będących Klientami Biura, gdy umowa zawarta pomiędzy Biurem i Klientem odmiennie reguluje powyższe zagadnienia. 5. Niniejszy dokument stanowi tekst jednolity po zmianach przyjętych uchwałą Zarządu Biura z dnia 11 września 2012 r. Rejestr Dłużników ERIF BIG S.A. Strona 4

5 Załącznik nr 1 do Zasad udostępniania informacji gospodarczych na własny temat oraz wglądu do Rejestru Zapytań dla podmiotów niebędących konsumentami WNIOSEK PODMIOTU NIEBĘDĄCEGO KONSUMENTEM O UJAWNIENIE INFORMACJI GOSPODARCZYCH ORAZ WGLĄD DO REJESTRU ZAPYTAŃ W ZAKRESIE DANYCH DOTYCZĄCYCH WNIOSKODAWCY DANE WNIOSKODAWCY Nazwa podmiotu:... Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentacji:... NIP. inny numer identyfikacyjny 1 : Adresy: Ulica i numer Miejscowość i kod pocztowy Nr tel. kontaktowego Rejestrowy Korespondencyjny (jeśli inny od rejestrowego) SPOSÓB REALIZACJI WNIOSKU W przypadku złożenia wniosku korespondencyjnie informacje zwrotne przesłane zostaną listem poleconym 2. Do Wniosku należy załączyć kopię dokumentów rejestrowych (aktualny odpis z KRS zaświadczenie z CEIDG). W przypadku składania wniosku przez pełnomocnika, należy załączyć upoważnienie do występowania w imieniu wnioskodawcy. W przypadku złożenia wniosku przez osobę upoważnioną do reprezentacji wnioskodawcy lub przez pełnomocnika w siedzibie Rejestru Dłużników ERIF BIG S.A. informacje zostaną przekazane osobie składającej wniosek. Pracownik Biura jest upoważniony do żądania okazania dokumentu tożsamości ze zdjęciem w celu weryfikacji tożsamości osoby składającej wniosek oraz do sporządzenia kopii okazanego dokumentu do celów dowodowych. WNIOSEK Zgodnie z art. 23 i 27 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych oraz na podstawie Regulaminu Rejestru Dłużników ERIF BIG S.A. 3 wnioskuję o ujawnienie: informacji gospodarczych dotyczących wnioskodawcy przechowywanych przez Rejestr Dłużników ERIF BIG S.A. informacji z Rejestru Zapytań w zakresie dotyczącym ujawniania danych dotyczących wnioskodawcy.... data... czytelny podpis lub podpis wraz z pieczęcią imienną osoby upoważnionej do reprezentowania/pełnomocnika wnioskodawcy RACHUNEK BANKOWY Wpłat należy dokonywać na nr rachunku Rejestru Dłużników ERIF BIG S.A.: UWAGI 1 Należy zaznaczyć jedną z opcji i wpisać odpowiedni numer w dalszej części dokumentu. Inny numer identyfikacyjny należy wybrać w przypadku podmiotu z siedzibą za granicą, nieposiadającego NIP. 2 W przypadku podania adresu korespondencyjnego dane zostaną przesłane pod ten adres. 3 Wyciąg zawierający odpowiednie zapisy ustawy podano na odwrocie. Regulamin Zarządzania Danymi przez Rejestr Dłużników ERIF BIG S.A. znajduje się na str. 1 z 2

6 INFORMACJA Wyciąg z Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 2010 r., Nr 81, poz. 530): Art. 23. Każdy ma prawo dostępu do dotyczących go informacji gospodarczych przechowywanych przez biuro, przekazanych zgodnie z art Dostęp w zakresie informacji gospodarczych dotyczących dłużników będących konsumentami jest bezpłatny, jeżeli następuje nie częściej niż raz na 6 miesięcy. W pozostałych przypadkach dostęp podlega opłacie zgodnie z obowiązującym w biurze cennikiem, nie wyższej niż 0,5% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Art Biuro jest obowiązane prowadzić rejestr zapytań. Każdy ma prawo uzyskania informacji z rejestru zapytań w zakresie dotyczącym ujawniania jego danych, z zastrzeżeniem ust Rejestr zapytań obejmuje następujące informacje: 1) datę ujawnienia informacji gospodarczych; 2) oznaczenie podmiotu, któremu ujawniono informacje gospodarcze; 3) wskazanie ujawnionych danych. 3. Informacje, o których mowa w ust. 2, są przechowywane w rejestrze zapytań przez okres 12 miesięcy od dnia ujawnienia informacji gospodarczych przez biuro. 4. Nie podaje się informacji o złożeniu zapytania do rejestru zapytań, jeżeli z zapytaniem wystąpiły podmioty, o których mowa w art. 25 ust W przypadku dłużników będących konsumentami oraz podmiotów, o których mowa w art. 25 ust. 1, uzyskanie informacji z rejestru zapytań jest bezpłatne, jeżeli następuje nie częściej niż raz na 6 miesięcy. W pozostałych przypadkach uzyskanie informacji z rejestru zapytań podlega opłacie zgodnie z obowiązującym w biurze cennikiem, nie wyższej niż 0,5% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Art Na wniosek dłużnika wierzyciel, który przekazał informacje gospodarcze do biura, jest zobowiązany do ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania lub usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały udostępnione lub są przechowywane z naruszeniem ustawy. ( ) Wyciąg z Zasad udostępniania informacji gospodarczych na własny temat oraz wglądu do rejestru zapytań dla Przedsiębiorców : 1. Biuro udostępnia Raport po przyjęciu do realizacji Wniosku złożonego przez Wnioskodawcę. Biuro przyjmuje wyłącznie Wnioski prawidłowo i czytelnie wypełnione oraz podpisane, a także prawidłowo opłacone. Wzór Wniosku dostępny jest do pobrania w siedzibie Biura lub w formie elektronicznej na stronach internetowych Biura: 2. Biuro udostępnia Raport po dokonaniu identyfikacji Wnioskodawcy. Identyfikacja polega na sprawdzeniu danych podanych we Wniosku z danymi z dokumentów rejestrowych Przedsiębiorcy (odpis aktualny z KRS, zaświadczenie z CEIDG, analogiczny dokument w przypadku osoby zagranicznej). Pracownik Biura może sporządzić na miejscu kopie okazanych dokumentów. W przypadku Wniosku składanego korespondencyjnie wymagane jest załączenie do Wniosku kopii dokumentów rejestrowych Wnioskodawcy. 3. W przypadku Wniosku złożonego korespondencyjnie, Raport zostaje wygenerowany w terminie do 14 dni od przyjęcia Wniosku, a jeżeli opłata wpłynęła po przyjęciu Wniosku w terminie do 14 dni od zarejestrowania opłaty na rachunku bankowym Biura. Wygenerowany Raport jest wysyłany listem poleconym na adres rejestrowy albo w przypadku jego podania przez Wnioskodawcę - na adres korespondencyjny Wnioskodawcy wskazany we Wniosku. Pełny tekst Zasad udostępniania informacji gospodarczych na własny temat oraz wglądu do rejestru zapytań dla Przedsiębiorców znajduje się na stronach internetowych UWAGA!! Cennik opłat dla podmiotów niebędących konsumentami znajduje się na stronach internetowych Wypełniony wniosek należy przesłać na adres: Rejestr Dłużników ERIF BIG S.A., Plac Bankowy 2, Warszawa lub złożyć w Dziale Obsługi Klienta w dniach: poniedziałek piątek w godz Wnioski nieprawidłowo wypełnione i/lub niekompletne (brak odpowiednich kopii dokumentów tożsamości lub kopii dowodów wpłat we wniosku przesłanym korespondencyjnie) nie będą rozpatrywane. W przypadku pytań prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta, nr tel ,

Usługi ochrony osób i mienia

Usługi ochrony osób i mienia Źródło: http://www.msw.gov.pl Wygenerowano: Wtorek, 28 kwietnia 2015, 09:17 Usługi ochrony osób i mienia INFORMACJA dotycząca ubiegania się, rozszerzenia lub zmiany koncesji w zakresie regulowanym ustawą

Bardziej szczegółowo

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.)

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.) Regulamin prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych przez Idea Bank S.A. dla klientów indywidualnych (obowiązuje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny

Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny MultiBank) Obowiązuje od 7 października 2014r. Spis treści Dział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Kupujący - osoba dokonująca zapłaty na rzecz Akceptanta za pośrednictwem Serwisu,

Kupujący - osoba dokonująca zapłaty na rzecz Akceptanta za pośrednictwem Serwisu, Regulamin dokonywania wpłat w Serwisie Dotpay Tekst jednolity z dnia 23 grudnia 2014 r. DEFINICJE Dotpay - Spółka pod firmą Dotpay Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków,

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart debetowych Getinonline

Regulamin kart debetowych Getinonline Regulamin kart debetowych Getinonline Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki w zakresie wydawania kart debetowych przez Getin Noble Banku SA oraz zasady korzystania z tych kart, w tym dokonywania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02.

Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02. Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02.2015 1/10 Spis treści ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ II WARUNKI

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin )

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) Niniejszy Regulamin zawiera szczegółowe postanowienia dotyczące świadczenia przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. ( Bank ) usług związanych z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.telmobile.pl. Sprzedającym jest Tel Mobile Sp.

Bardziej szczegółowo

DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ W PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. - Procedura dla wnioskodawców -

DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ W PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. - Procedura dla wnioskodawców - DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ Wersja 1.0 Strona 1 z 7 Załącznik nr 2 do uchwały Nr /2013 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 08 stycznia 2013 r. DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ W PKP POLSKIE

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A. Deutsche Bank Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A. Rozdział I: Postanowienia ogólne 1 Zakres regulacji

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO EYESITY.COM 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umów I. Postanowienia wstępne II. Panel Klienta

Ogólne Warunki Umów I. Postanowienia wstępne II. Panel Klienta I. Postanowienia wstępne 1. Ogólne Warunki Umów zwane w dalszej części OWU określają zasady na jakich świadczone są usługi na rzecz Klienta przez nazwa.pl Spółka Akcyjna (dawniej NetArt Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU NA REGULOWANYM RYNKU POZAGIEŁDOWYM

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU NA REGULOWANYM RYNKU POZAGIEŁDOWYM SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU NA REGULOWANYM RYNKU POZAGIEŁDOWYM Szczegółowe zasady obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym, przyjęte Uchwałą Nr 90/10 Zarządu BondSpot S.A. z dnia 2 lipca 2010 r., z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Opłata administracyjna - opłata z tytułu administracji usług prowadzonej przez ASCOMI wobec Klientowi.

Opłata administracyjna - opłata z tytułu administracji usług prowadzonej przez ASCOMI wobec Klientowi. Załącznik nr 1 Regulamin Świadczenia Usług 1 Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie wyrażenia oznaczają: Regulamin - niniejszy Regulamin Świadczenia Usług, wydany na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków

Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków oszczędnościowych dla osób fizycznych 1 SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez sklep internetowy "DoDo4Story działający pod adresem: http://sklep.dodo4story.com prowadzony przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZINTEGROWANA O PROWADZENIE KONTA DLA OSÓB FIZYCZNYCH, KARTĘ PŁATNICZĄ, USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ORAZ UMOWA RAMOWA

UMOWA ZINTEGROWANA O PROWADZENIE KONTA DLA OSÓB FIZYCZNYCH, KARTĘ PŁATNICZĄ, USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ORAZ UMOWA RAMOWA UMOWA ZINTEGROWANA O PROWADZENIE KONTA DLA OSÓB FIZYCZNYCH, KARTĘ PŁATNICZĄ, USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ORAZ UMOWA RAMOWA zawarte dnia w..pomiędzy: Panem/Panią: Imię i Nazwisko:.., PESEL:. Adres

Bardziej szczegółowo

ABC rejestracji zbiorów danych osobowych

ABC rejestracji zbiorów danych osobowych ABC rejestracji zbiorów danych osobowych BIURO GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa tel.: (22) 860 70 81 fax: (22) 860 70 86 kancelaria@giodo.gov.pl www.giodo.gov.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych zwany dalej

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od 7 kwietnia 2015 r. 1/10

obowiązuje od 7 kwietnia 2015 r. 1/10 Regulamin udzielania kredytów na zakup papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu na rynku pierwotnym lub w pierwszej publicznej sprzedaży dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej

Bardziej szczegółowo

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele)

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) I. Definicje Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) 1. Samsung E-Sklep(by Morele) lub Samsung E-Sklep usługa świadczona drogą elektroniczną umożliwiająca Klientom przeglądanie Treści, zawieranie

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Raport bieżący nr 07/2015 Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Działając zgodnie z treścią 38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM 1. Regulamin niniejszy określa zasady i warunki uczestniczenia w Platformie Programów Partnerskich FSprofit.pl, przystępowania do wybranych kampanii oraz realizowania przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu promocyjnego Testuj blender Philips Speedtouch przez 30 dni. 1. Określenie Organizatora

Regulamin programu promocyjnego Testuj blender Philips Speedtouch przez 30 dni. 1. Określenie Organizatora Regulamin programu promocyjnego Testuj blender Philips Speedtouch przez 30 dni 1. Określenie Organizatora Organizatorem programu promocyjnego Testuj blender Philips Speedtouch przez 30 dni ("Promocja"

Bardziej szczegółowo

1. Określenie Organizatora

1. Określenie Organizatora Regulamin programu promocyjnego Testuj generator pary Philips przez 30 dni 1. Określenie Organizatora Organizatorem programu promocyjnego Testuj generator pary Philips przez 30 dni ("Promocja" lub "Program")

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz rachunków lokat terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz rachunków lokat terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz rachunków lokat terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin obowiązuje od 01.01.2015 Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 3

Bardziej szczegółowo