oferta na świadczenie usługi wykonywania dla Operatorów/JST Projektów technicznych w zakresie dostępu do kanalizacji kablowej przez Orange Polska S.A.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "oferta na świadczenie usługi wykonywania dla Operatorów/JST Projektów technicznych w zakresie dostępu do kanalizacji kablowej przez Orange Polska S.A."

Transkrypt

1 oferta na świadczenie usługi wykonywania dla Operatorów/JST Projektów technicznych w zakresie dostępu do kanalizacji kablowej przez Orange Polska S.A. Strona 1 z 13

2 SPIS TREŚCI I. ZAKRES OFERTY DEFINICJE POSTANOWIENIA OGÓLNE TERMIN OBOWIĄZYWANIA OFERTY... 5 II. PROCEDURA ZAWIERANIA POROZUMIENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUGI WYKONYWANIA PROJEKTÓW TECHNICZNYCH PRZEZ OPL... 6 III. PROCEDURA REALIZACJI ZAMÓWIENIA I ZLECENIA NA WYKONYWANIE PROJEKTÓW TECHNICZNYCH PRZEZ OPL PROCEDURA ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE PROJEKTU TECHNICZNEGO PRZEZ OPL REALIZACJA ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE PROJEKTU TECHNICZNEGO PRZEZ OPL PROCEDURA REALIZACJI PROJEKTU TECHNICZNEGO PRZEZ OPL DOTYCZĄCEGO ZMIANY ISTNIEJĄCEJ USŁUGI DOSTĘPU DO KANALIZACJI KABLOWEJ... 8 IV. ZOBOWIĄZANIA I UPRAWNIENIA STRON V. OPŁATY ORAZ ZASADY ROZLICZEŃ I PŁATNOŚCI OPŁATY ZASADY WYSTAWIANIA FAKTUR I DOKONYWANIA PŁATNOŚCI REKLAMACJE FINANSOWE VI. ZAŁĄCZNIKI DO OFERTY Strona 2 z 13

3 Wstęp Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i jego akceptacja przez podmiot, o którym mowa poniżej, nie prowadzi do powstania stosunków umownych pomiędzy tym podmiotem a OPL. Dokument ten stanowi podstawę dla przyszłych dwustronnych negocjacji prowadzących do zawarcia Porozumienia na świadczenie usługi wykonywania projektów technicznych przez OPL. Strona 3 z 13

4 I. ZAKRES OFERTY 1. Definicje Do Oferty na świadczenie usługi wykonywania dla Operatorów/JST Projektów technicznych przez OPL stosuje się definicje: Dzień Roboczy (DR) wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy. Przy obliczaniu terminów, o których mowa w treści niniejszego dokumentu, nie uwzględnia się dnia wpływu komunikatu do uczestnika procesu. Firma zewnętrzna (Partner zewnętrzny) Podwykonawca OPL wykonujący Projekt techniczny. Infrastruktura Operatora/JST kable telekomunikacyjne i/lub rury kanalizacji wtórnej oraz dodatkowe elementy jak: zapasy kabli telekomunikacyjnych, stelaży, złączy/muf należące do Operatora, ułożone w kanalizacji kablowej i studniach OPL. JST - jednostka samorządu terytorialnego wykonująca działalność, o której mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. nr 106, poz. 675 z późn. zm.). Kanalizacja kablowa zespół podziemnych rur i studni (zasobników) kablowych, służący do układania kabli telekomunikacyjnych. Oferta niniejsza oferta na świadczenie usługi wykonywania przez OPL dla Operatorów/JST Projektów technicznych w zakresie dzierżawy Kanalizacji kablowej OPL. Oferta ramowa ROI Ramowa oferta OPL o dostępie telekomunikacyjnym w części infrastruktura telekomunikacyjna w zakresie kanalizacji kablowej skierowana do Operatorów/JST. Operator przedsiębiorca telekomunikacyjny, w rozumieniu art. 2 pkt 27 Prawa telekomunikacyjnego. Porozumienie na świadczenie usługi wykonywania Projektów technicznych przez OPL (Porozumienie) Porozumienie w zakresie wykonywania i akceptowania przez OPL dla Operatorów/JST Projektów technicznych w zakresie dzierżawy Kanalizacji kablowej. Projekt techniczny przygotowany i zaakceptowany przez OPL dokument określający sposób ułożenia Infrastruktury Operatora/JST na bazie wydanych przez OPL Warunków Technicznych w ramach Oferty/Umowy ROI. Siła Wyższa zdarzenie zewnętrzne o charakterze nadzwyczajnym, niezależne od Strony, któremu nie można zapobiec przy dołożeniu najwyższej staranności, a w szczególności: wojna, a w tym: wojna domowa, zamieszki, akty sabotażu, rozruchy; katastrofy naturalne a w tym: burze, huragany, trzęsienia ziemi, powodzie; strajk, za wyjątkiem strajku pracowników Stron; akty organów władzy o charakterze powszechnym. Strony OPL i Operator/JST. OPL Orange Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS Umowa ramowa ROI - umowa pomiędzy OPL a Operatorem/JST, określająca szczegółowe warunki świadczenia przez OPL usługi polegającej na dzierżawie Kanalizacji kablowej OPL, zawarta na Oferta na świadczenie usługi wykonywania Projektów technicznych dla Operatorów przez Orange Polska S.A. 4

5 podstawie Ramowej oferty OPL o dostępie telekomunikacyjnym w części infrastruktura telekomunikacyjna w zakresie kanalizacji kablowej. Usługa dostępu do Kanalizacji kablowej usługa polegająca na odpłatnym oddaniu do używania w ramach zawartej między Stronami Umowy ramowej ROI w celu instalacji Infrastruktury Operatora/JST. Warunki Techniczne warunki techniczne wydawane przez OPL w odpowiedzi na zamówienie na Usługę dostępu do Kanalizacji kablowej złożone przez Operatora/JST w ramach Oferty ramowej ROI. Zamówienie - Zamówienie złożone przez Operatora/JST do OPL na wykonanie Projektu technicznego. Zlecenie Zlecenie złożone przez Operatora/JST do OPL na wykonanie Projektu technicznego dotyczącego Usługi dostępu do Kanalizacji kablowej OPL. 2. Postanowienia ogólne 1) Oferta określa zasady współpracy OPL i Operatora/JST w zakresie wykonywania przez OPL na Zamówienie złożone przez Operatora/JST Projektu technicznego na podstawie Warunków Technicznych. 2) Oferta określa: - zakres usługi wykonania Projektu technicznego; - procedurę zawierania Porozumienia na świadczenie usługi wykonywania dla Operatora/JST Projektów technicznych przez OPL, podpisywanego przed złożeniem pierwszego Zamówienia przez Operatora/JST; - procedurę składania i realizacji Zamówienia; - procedurę składania i realizacji Zlecenia; - opłaty oraz zasady rozliczeń. 3. Termin obowiązywania Oferty Oferta jest ważna od dnia r. do odwołania lub zmiany poprzez wprowadzenie nowej oferty. Strona 5 z 13

6 II. PROCEDURA ZAWIERANIA POROZUMIENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUGI WYKONYWANIA PROJEKTÓW TECHNICZNYCH PRZEZ OPL 1. W celu rozpoczęcia współpracy OPL i Operatora/JST w zakresie opisanym Ofertą, OPL i Operator/JST podpisują Porozumienie. 2. Wniosek o zawarcie Porozumienia, zwany dalej Wnioskiem, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Oferty, należy złożyć osobiście bądź przesłać na adres: Realizacja Usług Rynek Klientów - Operatorów ul. Skierniewicka 10a Warszawa Orange Polska S.A. 3. OPL w terminie 2 DR od dnia otrzymania Wniosku zweryfikuje go pod względem formalnym. 4. W przypadku stwierdzenia, że złożony Wniosek nie spełnia wymogów formalnych, OPL wzywa Operatora/JST do uzupełnienia Wniosku lub złożenia dodatkowych wyjaśnień, w terminie 2 DR od dnia otrzymania takiej informacji. Jeśli w przewidzianym terminie OPL nie poinformuje Operatora/JST o brakach formalnych, uznaje się, że Wniosek o zawarcie Porozumienia jest wolny od braków formalnych. 5. OPL może odmówić realizacji Wniosku, jeżeli Operator/JST zalega z płatnościami na rzecz OPL lub odmawia złożenia zabezpieczenia przyszłych wierzytelności OPL z tytułu wcześniej zawartych z OPL umów. 6. Przyjmuje się, że złożony Wniosek jest wolny od braków formalnych, jeżeli wszystkie pola we Wniosku zostały poprawnie wypełnione oraz OPL nie wezwała Operatora/JST do uzupełnienia Wniosku. 7. W przypadku otrzymania od OPL informacji o brakach formalnych, Operator/JST uzupełnia Wniosek o zawarcie Porozumienia w terminie 2 DR od dnia doręczenia wezwania przez OPL pod rygorem pozostawienia Wniosku o zawarcie Porozumienia bez rozpoznania. 8. W odpowiedzi na złożony Wniosek, OPL w terminie 5 DR od dnia otrzymania kompletnego Wniosku wysyła do Operatora/JST treść Porozumienia. 9. W terminie 10 DR od dnia otrzymania treści Porozumienia, Operator/JST wysyła do OPL podpisane Porozumienie. W przypadku, gdy Operator/JST nie zgadza się z rozwiązaniami zaproponowanymi przez OPL w projekcie Porozumienia Strony mogą przystąpić do negocjacji treści Porozumienia. 10. Porozumienie powinno być zawarte przez OPL i Operatora/JST w terminie 30 dni od dnia złożenia Wniosku przez Operatora/JST do OPL. Strona 6 z 13

7 III. PROCEDURA REALIZACJI ZAMÓWIENIA I ZLECENIA NA WYKONYWANIE PROJEKTÓW TECHNICZNYCH PRZEZ OPL 1. Procedura złożenia Zamówienia na wykonanie Projektu technicznego przez OPL 1) Operator/JST może wystąpić do OPL z Zamówieniem po podpisaniu przez OPL i Operatora/JST Porozumienia na świadczenie usługi wykonywania Projektów technicznych przez OPL. 2) W celu wykonania przez OPL Projektu technicznego na rzecz Operatora/JST, Operator/JST składa do OPL Zamówienie, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Oferty. Operator/JST może złożyć Zamówienie nie wcześniej niż po otrzymaniu przez Operatora/JST Warunków Technicznych. OPL przekazuje Operatorowi/JST Warunki Techniczne zgodnie z postanowieniami Oferty ramowej ROI, w odpowiedzi na złożone przez Operatora/JST Zapytanie o możliwość dostępu do Kanalizacji kablowej. 3) Warunkiem przyjęcia Zamówienia przez OPL jest dołączenie przez Operatora/JST do Zamówienia kopii zaakceptowanych przez Operatora/JST Warunków Technicznych. 4) Zamówienie powinno być złożone do OPL nie później niż 7 DR od dnia przekazania przez OPL Operatorowi/JST Warunków Technicznych. 5) W sytuacji, gdy Operator/JST złoży do OPL Zamówienie po upływie terminu wskazanego w pkt. 4), OPL może odmówić realizacji Zamówienia z uwagi na zagrożenie przekroczenia terminu na wykonanie Projektu technicznego określonego w Ofercie/Umowie ramowej ROI. 6) Zamówienie należy złożyć osobiście bądź przesłać na adres: Realizacja Usług Rynek Klientów - Operatorów ul. Skierniewicka 10a Warszawa Orange Polska S.A. 7) Jedno Zamówienie może dotyczyć tylko jednych Warunków Technicznych przekazanych przez OPL i zaakceptowanych przez Operatora/JST w ramach odpowiedzi na jedno zamówienie złożone w ramach Oferty/Umowy ramowej ROI. 8) OPL w terminie 2 DR od dnia przyjęcia Zamówienia dokonuje wolnej od opłat weryfikacji formalnej Zamówienia. 9) W przypadku stwierdzenia, że złożone Zamówienie nie spełnia wymogów formalnych, OPL wzywa Operatora/JST do uzupełnienia Zamówienia lub złożenia dodatkowych wyjaśnień, w terminie 2 DR od dnia otrzymania takiej informacji. Jeżeli w przewidzianym terminie OPL nie poinformuje Operatora/JST o brakach formalnych uznaje się, że Zamówienie jest wolne od braków formalnych. 10) Przyjmuje się, że złożone Zamówienie jest wolne od braków formalnych, jeżeli wszystkie pola w Zamówieniu zostały wypełnione oraz OPL nie wezwała Operatora/JST do uzupełnienia Zamówienia. Strona 7 z 13

8 11) W przypadku otrzymania od OPL informacji o brakach formalnych, Operator/JST uzupełnia Zamówienie w terminie 2 DR pod rygorem pozostawienia Zamówienia bez rozpoznania. 12) W odpowiedzi na złożone Zamówienie, OPL w terminie 5 DR od dnia otrzymania kompletnego Zamówienia (nie wliczając czasu doręczenia wezwania do uzupełnienia Zamówienia oraz oczekiwania na doręczenie uzupełnionego Zamówienia), udzieli pisemnej odpowiedzi, w której będzie określony termin przekazania Operatorowi/JST przez OPL Projektu technicznego, nie dłuższy niż 40 DR liczonych od dnia złożenia Zamówienia. 2. Realizacja Zamówienia na wykonanie Projektu technicznego przez OPL 1) Podczas prac prowadzonych przez OPL w trakcie przygotowywania Projektu technicznego dla Operatora/JST, OPL lub Firma zewnętrzna kontaktuje się z osobą, której dane kontaktowe wskazane zostały w Zamówieniu. 2) OPL przekaże Operatorowi/JST Projekt techniczny zgodnie z terminem wskazanym w pisemnej odpowiedzi do Operatora/JST, o której mowa w Części III, ust. 1, pkt 12). 3) OPL zapewnia, iż Projekty techniczne przekazywane przez OPL Operatorowi/JST w ramach usługi opisanej w Ofercie są wykonywane przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia w zakresie projektowania oraz że przedmiotowe Projekty techniczne są zgodne z normami i wymaganiami określonymi w ramach Oferty/Umowy ramowej ROI. 4) OPL przekazuje Operatorowi/JST zaakceptowany przez OPL Projekt techniczny w 3 egzemplarzach w wersji papierowej oraz 1 w wersji pdf wraz z podpisanym jednostronnie Protokołem wykonania i przekazania Projektu technicznego przez OPL, zwanym dalej Protokołem, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do Oferty. Operator/JST podpisuje Protokół i przekazuje go do OPL najpóźniej w terminie do 3 DR od dnia otrzymania Projektu technicznego od OPL. Jeśli w powyższym terminie OPL nie otrzymania podpisanego Protokołu, OPL uznaje Projekt techniczny za zaakceptowany przez Operatora/JST i na podstawie jednostronnie podpisanego Protokołu nalicza opłatę za wykonanie Projektu technicznego, zgodnie z Cennikiem wskazanym w Ofercie w Części V, ust. 1. 5) Po przekazaniu przez Operatora/JST do OPL podpisanego Protokołu, OPL nalicza opłatę za wykonanie Projektu technicznego zgodnie z Cennikiem wskazanym w Ofercie w Części V, ust. 1. 6) W przypadku odstąpienia Operatora/JST od złożonego Zamówienia przed przekazaniem do Operatora/JST przez OPL zaakceptowanego w OPL Projektu technicznego, Operator/JST jest zobowiązany do zapłaty na rzecz OPL pełnej kwoty za wykonanie Projektu technicznego, zgodnie z Cennikiem wskazanym w Ofercie w Części V, ust Procedura realizacji Projektu technicznego przez OPL dotyczącego zmiany istniejącej Usługi dostępu do Kanalizacji kablowej 1) W celu wykonania przez OPL na rzecz Operatora/JST Projektu technicznego dotyczącego zmian w istniejącej Usłudze dostępu do Kanalizacji kablowej, Operator/JST może złożyć Zlecenie, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do Oferty. 2) Operator/JST może wystąpić do OPL ze Zleceniem po otrzymaniu i akceptacji Warunków Technicznych dotyczących zmiany istniejącej Usługi dostępu do Kanalizacji kablowej, wydanych przez OPL w ramach Umowy ROI oraz po podpisaniu Porozumienia na świadczenie Strona 8 z 13

9 usługi wykonywania Projektów technicznych przez OPL, zgodnie z procedurą opisaną w Części II Oferty. 3) Projekt techniczny dotyczący zmian w istniejącej Usłudze dostępu do Kanalizacji kablowej wykonany jest na podstawie wydanych przez OPL Warunków Technicznych oraz aktualnego Projektu technicznego dotyczącego danej Usługi dostępu do Kanalizacji kablowej dostarczonych przez Operatora/JST wraz ze Zleceniem. Jeśli Operator/JST nie dołączy do Zlecenia aktualnego Projektu technicznego, OPL wykonuje Projekt techniczny zgodnie ze złożonym Zleceniem. Jednakże w takim przypadku Operator/JST zobowiązany jest do zapłaty na rzecz OPL wynagrodzenia z tytułu przygotowania Projektu technicznego w wysokości jak za wykonanie przez OPL Projektu technicznego w ramach nowej Usługi dostępu do Kanalizacji kablowej, zgodnie z Cennikiem wskazanym w Części V, ust. 1 Oferty. 4) Operator/JST wypełnia Zlecenie i przesyła do OPL lub składa osobiście na adres: Realizacja Usług Rynek Klientów Operatorów ul. Skierniewicka 10a Warszawa Orange Polska S.A. 5) Jedno Zlecenie może dotyczyć wykonania zmiany jednego Projektu technicznego. 6) Dla Zlecenia mają odpowiednie zastosowanie postanowienia Części III Oferty. Strona 9 z 13

10 IV. ZOBOWIĄZANIA I UPRAWNIENIA STRON Operator/JST zobowiązuje się do zapłaty na rzecz OPL opłat, wskazanych w Cenniku, w Części V Oferty, według zasad i terminów określonych w tejże Części V. Strona 10 z 13

11 V. OPŁATY ORAZ ZASADY ROZLICZEŃ I PŁATNOŚCI 1. Opłaty Opłata jednorazowa za wykonanie przez OPL Projektu technicznego Poz. Wyszczególnienie tytułu opłaty Opłata w PLN (netto) Opłata za wykonanie przez OPL Projektu technicznego w ramach nowej Usługi dostępu do Kanalizacji kablowej do długości 800m Opłata za wykonanie przez OPL Projektu technicznego w ramach nowej Usługi dostępu do Kanalizacji kablowej za każde następne rozpoczęte 100m (powyżej 800m) do długości 2000m Opłata za wykonanie przez OPL Projektu technicznego w ramach nowej Usługi dostępu do Kanalizacji kablowej powyżej długości 2000m Opłata za wykonanie przez OPL Projektu technicznego dotyczącego zmiany istniejącej Usługi dostępu do Kanalizacji kablowej w przypadku dostarczenia do OPL aktualnego Projektu technicznego w wersji elektronicznej edytowalnej (bez zmiany trasy przebiegu kabla) Opłata za wykonanie przez OPL Projektu technicznego dotyczącego zmiany istniejącej Usługi dostępu do Kanalizacji kablowej (w przypadku dostarczenia do OPL aktualnego Projektu technicznego w wersji papierowej lub elektronicznej nieedytowalnej) 210 Ustalane indywidualnie 2100 Ustalane indywidualnie 2. Zasady wystawiania faktur i dokonywania płatności 1) Operator/JST zobowiązany jest do uiszczania opłat określonych w Ofercie, na podstawie faktur VAT, wystawionych przez OPL. 2) Od stawek i opłat określonych w Ofercie i wykazanych na fakturach, naliczany jest należny podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującym prawem. 3) OPL nalicza opłatę za wykonanie Projektu technicznego od dnia akceptacji przez Operatora/JST Projektu technicznego, tj. od dnia podpisania Protokołu wykonania i przekazania Projektu technicznego przez OPL. 4) OPL nalicza opłatę za wykonanie przez OPL Projektu technicznego dotyczącego zmiany istniejącej Usługi dostępu do Kanalizacji kablowej od dnia akceptacji przez Operatora Operator/JST Projektu technicznego dotyczącego zmiany istniejącej Usługi dostępu do Kanalizacji kablowej, tj. od dnia podpisania Protokołu wykonania i przekazania Projektu technicznego dotyczącego zmiany istniejącej Usługi dostępu do Kanalizacji kablowej przez OPL. 5) Operator/JST uiszcza opłaty za wykonanie przez OPL Projektu technicznego oraz Projektu technicznego dotyczącego zmiany istniejącej Usługi dostępu do Kanalizacji kablowej w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury VAT przez OPL. 6) Za datę dokonania płatności uważa się datę wpływu należności na rachunek bankowy OPL. 7) Wystawiona przez OPL faktura VAT będzie określała sposób zapłaty i rachunek bankowy OPL (nazwa banku, adres i numer konta). 8) W przypadku opóźnienia w zapłacie należności określonej w fakturze VAT, Operator/JST zapłaci OPL, odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia. Strona 11 z 13

12 9) Należności OPL wynikające z realizacji postanowień Porozumienia, mogą podlegać potrąceniu z wzajemnymi zobowiązaniami Stron, wynikającymi z prowadzenia rozliczeń dotyczących innych usług w ramach współpracy międzyoperatorskiej, z wyłączeniem kwot spornych. 3. Reklamacje finansowe 1) W przypadku reklamacji, co do otrzymanej faktury VAT, Operator/JST ma prawo do jej zakwestionowania w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury. 2) Wszelkie reklamacje zgłaszane przez Operatora/JST wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i składane są za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres komórki organizacyjnej OPL, który wskazany będzie w Załączniku adresowym, stanowiącym Załącznik nr 3 do Porozumienia. 3) Za datę złożenia reklamacji przyjmuje się datę jej dostarczenia do komórki organizacyjnej OPL, o której mowa w zdaniu poprzednim. 4) Reklamacja zostanie przyjęta przez OPL do rozpatrzenia pod warunkiem określenia w niej numeru faktury, której zastrzeżenia dotyczą, wraz z dokładną informacją o zgłaszanych do niej zastrzeżeniach. Reklamacja musi ponadto zawierać dane Operatora/JST, tj. nazwę i adres firmy, imię, nazwisko i numer telefonu osoby kontaktowej i datę zawarcia Porozumienia. 5) OPL rozpatruje reklamacje w terminie 30 dni od dnia jej dostarczenia do komórki organizacyjnej OPL, której adres będzie wskazany w Załączniku adresowym, stanowiącym Załącznik nr 3 do Porozumienia. 6) Fakt złożenia reklamacji finansowej nie zwalnia Operatora/JST z obowiązku uregulowania zobowiązania określonego na fakturze, w terminie wyznaczonym na fakturze. 7) W przypadku uznania przez OPL reklamacji, OPL w terminie 30 dni liczonych od dnia rozpatrzenia reklamacji, wystawi fakturę korygującą. 8) W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji dotyczącej faktury, OPL przekaże pisemną odpowiedź wraz z uzasadnieniem odrzucenia reklamacji. 9) Odpowiedź OPL na reklamację złożoną przez Operatora/JST, uwzględniającą wyniki postępowania reklamacyjnego, będzie mieć formę pisemną i będzie zawierać uzasadnienie decyzji OPL. Strona 12 z 13

13 VI. ZAŁĄCZNIKI DO OFERTY 1. Załącznik nr 1: wzór Wniosek o zawarcie Porozumienia na świadczenie usługi wykonywania dla Operatorów/JST Projektów technicznych przez OPL ; 2. Załącznik nr 2: wzór Zamówienie na wykonanie dla Operatorów/JST Projektu technicznego przez OPL; 3. Załącznik nr 3: wzór Protokół wykonania i przekazania Projektu technicznego przez OPL ; 4. Załącznik nr 4: wzór Zlecenie na wykonanie dla Operatorów/JST Projektu technicznego dotyczącego zmiany w istniejącej Usłudze dostępu do Kanalizacji kablowej. Strona 13 z 13

oferta na świadczenie usługi wykonywania Projektów technicznych dla Operatorów przez Orange Polska S.A.

oferta na świadczenie usługi wykonywania Projektów technicznych dla Operatorów przez Orange Polska S.A. oferta na świadczenie usługi wykonywania Projektów technicznych dla Operatorów przez Orange Polska S.A. Strona 1 z 14 SPIS TREŚCI I. ZAKRES OFERTY... 4 1. DEFINICJE... 4 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 5 3.

Bardziej szczegółowo

1. Wynagrodzenie netto za wykonanie przedmiotu umowy wynosi (słownie:.)

1. Wynagrodzenie netto za wykonanie przedmiotu umowy wynosi (słownie:.) Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA nr W dniu, w.. pomiędzy Primulator Sp. z o.o., ul. Fabryczna 25, 90-341 Łódź zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez:.... ( Zamawiający ), oraz..., z siedzibą w... przy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do zaproszenia do składania ofert. UMOWA nr.. (Umowa) zawarta w Warszawie dnia 2014 r. pomiędzy:

Załącznik nr 2 do zaproszenia do składania ofert. UMOWA nr.. (Umowa) zawarta w Warszawie dnia 2014 r. pomiędzy: Załącznik nr 2 do zaproszenia do składania ofert. UMOWA nr.. (Umowa) zawarta w Warszawie dnia 2014 r. pomiędzy: spółką z siedzibą z Radomiu, 26-617 Radom, ul. Grobickiego 23, zarejestrowaną w Rejestrze

Bardziej szczegółowo

Załącznik Produktowy nr 7 do Umowy Ramowej - Usługa Dzierżawy Kanalizacji Kablowej

Załącznik Produktowy nr 7 do Umowy Ramowej - Usługa Dzierżawy Kanalizacji Kablowej Załącznik Produktowy nr 7 do Umowy Ramowej - Usługa Dzierżawy Kanalizacji Kablowej 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Załącznik Produktowy określa ramowe warunki współpracy Stron w zakresie dostępu do

Bardziej szczegółowo

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą UMOWA NR ZZP/ZS/ / /. Zawarta w dniu r. w Jaworznie pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie, przy ul. Świętego Wojciecha

Bardziej szczegółowo

3) Umowa - umowa o świadczenie Usługi, zawarta na piśmie pomiędzy Usługodawcą i Usługobiorcą.

3) Umowa - umowa o świadczenie Usługi, zawarta na piśmie pomiędzy Usługodawcą i Usługobiorcą. REGULAMIN USŁUGI STAŁA OBSŁUGA W ZAKRESIE NISZCZENIA DOKUMENTACJI ŚWIADCZONEJ PRZEZ ARCHIVIA USŁUGI ARCHIWISTYCZNE I HISTORYCZNE JAKUB LUTOSŁAWSKI, MICHAŁ ŁAKOMIEC SPÓŁKA JAWNA ROZDZIAŁ I Definicje 1.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 5A DO SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 5A DO SIWZ Załącznik nr 2 do umowy ramowej nr.. Wzór umowy wykonawczej Umowa wykonawcza nr... zawarta w dniu...r. w Warszawie pomiędzy: Pocztą Polską Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, ul. Rakowiecka 26, 00-940

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ODCZYTU DODATKOWYCH UKŁADÓW POMIAROWO-ROZLICZENIOWYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ODCZYTU DODATKOWYCH UKŁADÓW POMIAROWO-ROZLICZENIOWYCH UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ODCZYTU DODATKOWYCH UKŁADÓW POMIAROWO-ROZLICZENIOWYCH Nr ewidencyjny Niniejsza umowa została zawarta w dniu.. w Warszawie pomiędzy:... z siedzibą... zwanym/ą dalej Odbiorcą, wpisanym

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy Na Korzystanie z Usług Łączności Radiotelefonicznej

Projekt Umowy Na Korzystanie z Usług Łączności Radiotelefonicznej Projekt Umowy Na Korzystanie z Usług Łączności Radiotelefonicznej W dniu...r. w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Transportu Miejskiego z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umów (OWU) ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa. 1 Postanowienia Ogólne

Ogólne Warunki Umów (OWU) ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa. 1 Postanowienia Ogólne Ogólne Warunki Umów (OWU) ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa 1 Postanowienia Ogólne 1. ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa,wpisana do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do Umowy Ramowej Usługa Dzierżawy Kanalizacji Kablowej

Załącznik nr 5 do Umowy Ramowej Usługa Dzierżawy Kanalizacji Kablowej Załącznik nr 5 do Umowy Ramowej Usługa Dzierżawy Kanalizacji Kablowej Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Załącznik Produktowy określa ramowe warunki współpracy Stron w zakresie dostępu do Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina I. Zakres obowiązywania 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży mają zastosowanie do Umów sprzedaży i dostawy towarów

Bardziej szczegółowo

Przedmiot umowy. 1. Przedmiotem umowy są roboty budowlane polegające na wykonaniu.

Przedmiot umowy. 1. Przedmiotem umowy są roboty budowlane polegające na wykonaniu. Miejscowość. Dnia Prosta umowa na usługę budowlaną Zawarta w dniu w.. pomiędzy: 1. Nazwa zamawiającego: Adres:. NIP, reprezentowaną przez: Imię i nazwisko: stanowisko: Imię i nazwisko stanowisko: w treści

Bardziej szczegółowo

Umowa o pełnienie funkcji animatora rynku przez Członka Towarowej Giełdy Energii S.A.

Umowa o pełnienie funkcji animatora rynku przez Członka Towarowej Giełdy Energii S.A. Umowa o pełnienie funkcji animatora rynku przez Członka Towarowej Giełdy Energii S.A. zawarta w dniu... roku w Warszawie, pomiędzy: Towarową Giełdą Energii Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul.

Bardziej szczegółowo

Dokument Telekomunikacji Polskiej - Domena Hurt. oferta. standaryzacja baz danych

Dokument Telekomunikacji Polskiej - Domena Hurt. oferta. standaryzacja baz danych Dokument Telekomunikacji Polskiej - Domena Hurt oferta standaryzacja baz danych Spis treści 1. WSTĘP... 3 2. DEFINICJE I SKRÓTY... 3 3. PRZEDMIOT OFERTY... 4 4. WARUNKI DOSTARCZENIA USŁUG SBD... 6 5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Zleceniobiorca Mobile-tech z siedzibą w Krakowie, przy ul. Kopernika 22/3, NIP 678-295-58-50, Regon 120079460

Zleceniobiorca Mobile-tech z siedzibą w Krakowie, przy ul. Kopernika 22/3, NIP 678-295-58-50, Regon 120079460 Regulamin świadczenia usług reklamowych przez Mobiletech z siedzibą w Krakowie, przy ul. Kopernika 22/3, NIP 678-295-58-50 w ramach serwisu emaluszki.pl PODSTAWOWE DEFINICJE ZAWARTE W REGULAMINIE: Zleceniobiorca

Bardziej szczegółowo

Reklamacja usług telekomunikacyjnych

Reklamacja usług telekomunikacyjnych Reklamacja usług telekomunikacyjnych Jak i gdzie złożyć reklamację? Reklamacja może być złożona pisemnie, telefonicznie lub ustnie do protokołu, a nawet e-mailem, jeśli operator daje taką możliwość. Ze

Bardziej szczegółowo

UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU. Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu ( Umowa ) została zawarta pomiędzy:

UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU. Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu ( Umowa ) została zawarta pomiędzy: UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu ( Umowa ) została zawarta pomiędzy: 1) FINIATA SP. Z O.O., z siedzibą w Krakowie, przy ul. Grodzka 42/1, 31-044 Kraków, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług na podstawie Umowy SMS Premium

Regulamin świadczenia usług na podstawie Umowy SMS Premium Regulamin świadczenia usług na podstawie Umowy SMS Premium 1. Postanowienia ogólne 1. Celem niniejszego Regulaminu (dalej jako Regulamin) jest określenie zasad i warunków współpracy pomiędzy Administratorem

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci stacjonarnej i usługi dostępu do Internetu

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci stacjonarnej i usługi dostępu do Internetu Zp 2130-14/12 Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA NR Zp 2130-14/12 Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci stacjonarnej i usługi dostępu do Internetu (część II zamówienia) Zawarta w dniu 2012 r. w Lublinie

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr 10/ZP/S/2014-projekt

UMOWA Nr 10/ZP/S/2014-projekt UMOWA Nr 10/ZP/S/2014-projekt Zawarta w dniu...2014 r. w Szczecinku w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego i Aukcji Elektronicznej, pomiędzy: Przedsiębiorstwem Wodociągów

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG [***] NR [***]

UMOWA RAMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG [***] NR [***] UMOWA RAMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG [***] NR [***] Załącznik nr 9 do SIWZ zawarta w Jaśle, w dniu. r., pomiędzy: Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości I - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU. Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu ( Umowa ) została zawarta pomiędzy:

UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU. Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu ( Umowa ) została zawarta pomiędzy: UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu ( Umowa ) została zawarta pomiędzy: 1) FINIATA SP. Z O.O., z siedzibą w Krakowie, przy ul. Grodzka 42/1, 31-044 Kraków, wpisaną

Bardziej szczegółowo

na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) została zawarta umowa o następującej treści:

na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) została zawarta umowa o następującej treści: UMOWA nr W dniu. w Warszawie, pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, reprezentowanym na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 05.11.2015 r. Nr GP-OR.0052.4318.2015

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 WZÓR UMOWY

Załącznik 2 WZÓR UMOWY Załącznik 2 WZÓR UMOWY Zawarta w dniu.w Gdańsku pomiędzy: Gdańską Organizacją Turystyczną z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Uczniowska 22, NIP: 5832887298, REGON: 192882979, KRS: 0000139108, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu

UMOWA. zawarta w dniu OA.OD.272.27.13/ZP/PN UMOWA zawarta w dniu pomiędzy: Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław, posiadającym NIP 896-10-03-245, REGON 000514377, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Promocji Orange Open obowiązuje od 23 sierpnia 2013 r. do odwołania MAS/PDF21/0813

Regulamin. Promocji Orange Open obowiązuje od 23 sierpnia 2013 r. do odwołania MAS/PDF21/0813 Regulamin Promocji Orange Open obowiązuje od 23 sierpnia 2013 r. do odwołania 1. Regulamin promocji Orange Open, zwany dalej Promocją określa szczegółowe warunki i zasady niezbędne do aktywacji Promocji.

Bardziej szczegółowo

Ciechanów, ul. Gostkowska 83

Ciechanów, ul. Gostkowska 83 06-400 Ciechanów, ul. Gostkowska 83 tel./fax: (023) 672-22-42, 672-23-05 http://www.pukciechanow.pl e-mail: puk@pukciechanow.pl Umowa Nr / 2013 dotycząca windykacji należności /Projekt/ zawarta w dniu...

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biura Tłumaczeń ŚWIAT POLIGLOTÓW Centrum Języków Obcych

Regulamin Biura Tłumaczeń ŚWIAT POLIGLOTÓW Centrum Języków Obcych Regulamin Biura Tłumaczeń ŚWIAT POLIGLOTÓW Centrum Języków Obcych 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady świadczenia usług tłumaczeniowych przez Biuro Tłumaczeń ŚWIAT POLIGLOTÓW

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 WZÓR UMOWY

Załącznik 2 WZÓR UMOWY Załącznik 2 WZÓR UMOWY Zawarta w dniu.w Gdańsku pomiędzy: Gdańską Organizacją Turystyczną z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Długi Targ 28/29, NIP: 5832887298, REGON: 192882979, KRS: 0000139108, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr 7.O (imię nazwisko / nazwa firmy) reprezentowaną przez: zwana dalej Dostawcą

UMOWA nr 7.O (imię nazwisko / nazwa firmy) reprezentowaną przez: zwana dalej Dostawcą Wzór umowy UMOWA nr 7.O.2016 załącznik nr 6 do SIWZ Zawarta w dniu października 2016 r. pomiędzy Gminą Nowa Sucha, 96-513 Nowa Sucha reprezentowaną przez: Maciej Mońka Wójt Gminy Nowa Sucha przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR (Wzór) Załącznik Nr 4 UMOWA NR zawarta w dniu.. w Żarach pomiędzy: Gminą Żary o statusie miejskim w imieniu której działa Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku w Żarach ul. Telemanna 1, 68 200

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr CRU-K/Po/.../2015

UMOWA Nr CRU-K/Po/.../2015 UMOWA Nr CRU-K/Po/.../2015 zawarta z Dostawcą wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania, na podstawie wewnętrznych przepisów Odbiorcy w dniu.... 2015 roku w Poznaniu pomiędzy: Przewozy Regionalne

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy nr../2014

Projekt umowy nr../2014 Projekt umowy nr../2014 zawarta w Łodzi w dniu.... 2014 r. pomiędzy następującymi Stronami: Łódzką Spółką Infrastrukturalną sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 190, 90-368 Łódź, NIP 725-19-06-517,

Bardziej szczegółowo

(Wzór) Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci stacjonarnej i usługi dostępu do Internetu

(Wzór) Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci stacjonarnej i usługi dostępu do Internetu Zp 2130-7/13 Załącznik nr 6 do SIWZ (Wzór) UMOWA NR Zp 2130-7/13 Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci stacjonarnej i usługi dostępu do Internetu (część I zamówienia) Zawarta w dniu 2013 r. w Lublinie

Bardziej szczegółowo

UMOWA DZIERŻAWY ŁĄCZY (Ramowa) zawarta w dniu... r. pomiędzy:

UMOWA DZIERŻAWY ŁĄCZY (Ramowa) zawarta w dniu... r. pomiędzy: UMOWA DZIERŻAWY ŁĄCZY (Ramowa) zawarta w dniu... r. pomiędzy: Zakładem Energetycznym Łódź - Teren SA z siedzibą w (90-950) Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 58 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Service4Pharma, ul. Grójecka 22/24/4, 02-301 Warszawa, tel.(22) 668 68 23, fax (22) 668 99 81

Service4Pharma, ul. Grójecka 22/24/4, 02-301 Warszawa, tel.(22) 668 68 23, fax (22) 668 99 81 Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez APC Instytut Sp. z o.o. Informacje wstępne APC Instytut Sp. z o.o. ma siedzibę w Warszawie przy ul. Grójeckiej 22/24/4 i jest wpisana przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Zawarta w dniu. r. pomiędzy:

Wzór umowy. Zawarta w dniu. r. pomiędzy: Wzór umowy Zawarta w dniu. r. pomiędzy: Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 7, 00-955 Warszawa, działającym na podstawie ustawy z 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa

Bardziej szczegółowo

UMOWA ABONENCKA NR. zawarta w Bielsku Podlaskim (w lokalu / poza lokalem przedsiębiorstwa 1 ) dnia.. 2 0

UMOWA ABONENCKA NR. zawarta w Bielsku Podlaskim (w lokalu / poza lokalem przedsiębiorstwa 1 ) dnia.. 2 0 UMOWA ABONENCKA NR zawarta w Bielsku Podlaskim (w lokalu / poza lokalem przedsiębiorstwa 1 ) dnia.. 2 0 r. pomiędzy: 1. firmą BIEL.NET Dariusz Bielak, z siedzibą: 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi BILIX dla Klientów Banku Handlowego w Warszawie S.A. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Usługi BILIX dla Klientów Banku Handlowego w Warszawie S.A. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Usługi BILIX dla Klientów Banku Handlowego w Warszawie S.A. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin usługi BILIX (zwany dalej Regulaminem ) stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Postanowienia umowne, które będą zawarte w umowie:

Postanowienia umowne, które będą zawarte w umowie: Postanowienia umowne, które będą zawarte w umowie: 1. Przedmiotem zamówienia jest: kompleksowa dostawa (sprzedaż oraz świadczenie usługi dystrybucyjnej) gazu ziemnego do budynków DOW NFZ w roku 2018: 1)

Bardziej szczegółowo

ODN-KG.VI/3210/../2013 załącznik nr 2

ODN-KG.VI/3210/../2013 załącznik nr 2 (WZÓR UMOWY) UMOWA ZLECENIE NR.. /2014 zawarta w dniu...2014 r. w Poznaniu pomiędzy: Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli ul. Górecka 1 60-201 Poznań tel. 61 858 47 00 fax 61 852 33 29 NIP 778-12-01-629

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA. zwanym dalej Wykonawcą. UMOWA. zawarta w dniu.. roku w Tłuszczu pomiędzy: Gminą Tłuszcz, 05-240 Tłuszcz, ul. Warszawska 10, NIP: 125-133-48-45, REGON: 550668166, reprezentowaną przez: Burmistrza Tłuszcza Pawła Marcina Bednarczyka,

Bardziej szczegółowo

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY Załącznik nr... do SIWZ Wzór umowy do części III zamówienia UMOWA Nr... zawarta w dniu.. r. w Prażmowie, pomiędzy: GMINĄ PRAŻMÓW z siedzibą w Prażmowie przy ul. Piotra Czołchańskiego 1, 05-505 Prażmów,

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Wydany w dniu 7 czerwca 2012 roku przez Operatora Serwisu ifaktury24: 1 Regulamin współpracy promowania Usługi

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/ Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/ I - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu roku w Warszawie pomiędzy: PIT -RADWAR S.A

zawarta w dniu roku w Warszawie pomiędzy: PIT -RADWAR S.A Załącznik nr 2 do SIWZ / oferty ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWNE U M O W A nr... na roboty energetyczne zawarta w dniu roku w Warszawie pomiędzy: PIT -RADWAR S.A, reprezentowanym przez:... Prezesa Zarządu...

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZCZEGÓŁOWA USŁUGA DZIERŻAWY KANALIZACJI KABLOWEJ

UMOWA SZCZEGÓŁOWA USŁUGA DZIERŻAWY KANALIZACJI KABLOWEJ ZAŁĄCZNIK NR 8 do Umowy Ramowej UMOWA SZCZEGÓŁOWA USŁUGA DZIERŻAWY KANALIZACJI KABLOWEJ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Umowa Szczegółowa określa warunki współpracy Stron w zakresie dzierżawy Kanalizacji Kablowej

Bardziej szczegółowo

WZÓR - Umowa o wykonanie robót budowlanych dla inwestycji realizowanych na sieciach SN, nn UMOWA ZN. o wykonanie robót budowlanych

WZÓR - Umowa o wykonanie robót budowlanych dla inwestycji realizowanych na sieciach SN, nn UMOWA ZN. o wykonanie robót budowlanych UMOWA ZN o wykonanie robót budowlanych zawarta w., w dniu... pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin SMS Premium dla konta prywatnego

Regulamin SMS Premium dla konta prywatnego Regulamin 2015-08-20 Regulamin SMS Premium dla konta prywatnego +48 32 438 45 00 kontakt@cashbill.pl CashBill Spółka Akcyjna ul. Sobieskiego 2, 40-082 Katowice NIP: 629-241-08-01, REGON: 241048572, KRS:

Bardziej szczegółowo

oferta SLA na łącza cyfrowe Dokument Orange Polska Domena Hurt

oferta SLA na łącza cyfrowe Dokument Orange Polska Domena Hurt oferta SLA na łącza cyfrowe Dokument Orange Polska Domena Hurt Spis treści: 1. Informacje podstawowe ----------------------------------------------------------------------------------------------- 2 1.1.

Bardziej szczegółowo

UMOWA. W dniu r. w Zamyślinie pomiędzy: Domem Pomocy Społecznej Piłka Zamyślin, Międzychód reprezentowanym przez :

UMOWA. W dniu r. w Zamyślinie pomiędzy: Domem Pomocy Społecznej Piłka Zamyślin, Międzychód reprezentowanym przez : Załącznik nr 12 do SIWZ UMOWA W dniu..2016 r. w Zamyślinie pomiędzy: Domem Pomocy Społecznej Piłka Zamyślin, 64 400 Międzychód reprezentowanym przez : Dyrektora Mieczysławę Pakuła Pięta Główną Księgową

Bardziej szczegółowo

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w..

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w.. WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY z dnia... 2016 r. roku w.. pomiędzy: CENTRUM BADAŃ DNA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Rubież 46, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ (wzór umowy) UMOWA NR.../2011 (projekt)

Załącznik nr 3 do SIWZ (wzór umowy) UMOWA NR.../2011 (projekt) Znak sprawy: 2/ZP/2011 Załącznik nr 3 do SIWZ (wzór umowy) UMOWA NR.../2011 (projekt) w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Umowa nr - wzór ... ... wpisaną do ... NIP:... REGON:... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa

Umowa nr - wzór ... ... wpisaną do ... NIP:... REGON:... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa Załącznik Nr 4 Umowa nr - wzór zawarta w dniu. w Warszawie. pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Zdrowia, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Miodowej 15, NIP: 525-19-18-554, reprezentowanym przez:. zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr SA.271.8.2015

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr SA.271.8.2015 PROJEKT UMOWY UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr SA.271.8.2015 W dniu r. w Przemkowie pomiędzy: Skarbem Państwa PGL LP Nadleśnictwem Przemków, z siedzibą Szklarki, ul. Ceglana 3, 59-170 Przemków,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. UMOWA NR 2/ZGKiM/z.p./11

Załącznik Nr 4. UMOWA NR 2/ZGKiM/z.p./11 UMOWA NR 2/ZGKiM/z.p./11 zawarta w Kuźni Raciborskiej w dniu zawarta w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) pomiędzy Zakładem Gospodarki Komunalnej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 UMOWA wzór

Załącznik nr 3 UMOWA wzór Załącznik nr 3 UMOWA wzór 1 zawarta w dniu.2008 roku w Busku Zdroju, pomiędzy: Zespołem Opieki Zdrowotnej, 28-100 Busko Zdrój, ul. Bohaterów Warszawy 67 Numer KRS 0000005019 zwanym dalej Zamawiającym",

Bardziej szczegółowo

ROZLICZENIE Z USA DOKŁADNIE ZASTOSUJ SIĘ DO INSTRUKCJI

ROZLICZENIE Z USA DOKŁADNIE ZASTOSUJ SIĘ DO INSTRUKCJI ROZLICZENIE Z USA DOKŁADNIE ZASTOSUJ SIĘ DO INSTRUKCJI FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Wypełnij dokładnie i podpisz jeżeli pytanie Cię nie dotyczy, przekreśl pole na odpowiedź. OBCOJĘZYCZNE FORMULARZE TYLKO podpisz

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

Orange Open (dalej: Promocja ) to Promocja dostępna wyłącznie dla konsumentów (tj. osób fizycznych,

Orange Open (dalej: Promocja ) to Promocja dostępna wyłącznie dla konsumentów (tj. osób fizycznych, Regulamin Promocji Orange Open obowiązuje od 16 kwietnia 2012 r. do odwołania Orange Open (dalej: Promocja ) to Promocja dostępna wyłącznie dla konsumentów (tj. osób fizycznych, które nie zawierają umowy

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Decyzji Nr 185/2013/PRUP Dyrektora Zarządzającego Pionem Rozwoju Usług Pocztowych z dnia 9 września 2013 roku Regulamin realizacji usługi dodatkowej Potwierdzenia doręczenia albo zwrotu

Bardziej szczegółowo

U M O W A D O S T A W Y NR 20/ZP/2013

U M O W A D O S T A W Y NR 20/ZP/2013 Wzór umowy załącznik do SIWZ U M O W A D O S T A W Y NR 20/ZP/2013 zawarta w dniu..2013 r. w Skierniewicach pomiędzy: Instytutem Ogrodnictwa z/s 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 wpisanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG HOTELARSKO-CATERINGOWYCH [wzór] NR...

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG HOTELARSKO-CATERINGOWYCH [wzór] NR... Załącznik nr 4 do Zapytania UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG HOTELARSKO-CATERINGOWYCH [wzór] NR.... W dniu w Warszawie pomiędzy: Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego z siedzibą pod adresem: ul. Grójecka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Super VIP

REGULAMIN PROMOCJI Super VIP REGULAMIN PROMOCJI Super VIP 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Akcja promocyjna, zwana dalej Promocją, jest prowadzona pod nazwą Super Vip. 1.2. Organizatorem Promocji jest Flügger Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia przez Cyfrowy Polsat S.A. usługi przenoszenia przydzielonego numeru.

Regulamin świadczenia przez Cyfrowy Polsat S.A. usługi przenoszenia przydzielonego numeru. Regulamin świadczenia przez Cyfrowy Polsat S.A. usługi przenoszenia przydzielonego numeru. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, na jakich Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą i adresem

Bardziej szczegółowo

Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4

Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4 Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4 zawarta w dniu. w Warszawie.... pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Zdrowia, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Miodowej 15, NIP: 525-19-18-554, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Umowa nr WN/DTI/K/ /2017 na usługi geodezyjne

Umowa nr WN/DTI/K/ /2017 na usługi geodezyjne Umowa nr WN/DTI/K/ /2017 na usługi geodezyjne Zawarta w dniu. r. w Niepołomicach pomiędzy: Wodociągi Niepołomice spółką z o.o. z siedzibą przy ul. Droga Królewska 27, 32-005 Niepołomice, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu.. w Łodzi pomiędzy

zawarta w dniu.. w Łodzi pomiędzy UMOWA nr.. zawarta w dniu.. w Łodzi pomiędzy Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi przy ulicy Wierzbowej 52, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Internetowych Targów Turystycznych

Regulamin Internetowych Targów Turystycznych Regulamin Internetowych Targów Turystycznych I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Ilekroć w niniejszym Regulaminie stosuje się poniższe określenia i definicje, należy je rozumieć jak następuje: "Organizator" Gdańsk

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WSPÓŁPRACY W PRZEDMIOCIE DOCHODZENIA NALEŻNOŚCI HANDLOWYCH

UMOWA O WSPÓŁPRACY W PRZEDMIOCIE DOCHODZENIA NALEŻNOŚCI HANDLOWYCH Strona1 UMOWA O WSPÓŁPRACY W PRZEDMIOCIE DOCHODZENIA NALEŻNOŚCI HANDLOWYCH zawarta w dniu... w..., pomiędzy:... z siedzibą w... przy ul.... zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w... Wydziale Gospodarczym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do: Zapytanie ofertowe nr CEO/Au/ZO/103/pokazowa lekcja chemiczna z eksperymentami_3

Załącznik nr 6 do: Zapytanie ofertowe nr CEO/Au/ZO/103/pokazowa lekcja chemiczna z eksperymentami_3 Załącznik nr 6 do: Zapytanie ofertowe nr CEO/Au/ZO/103/pokazowa lekcja chemiczna z eksperymentami_3 UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 WZÓR UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 2 WZÓR UMOWY ZA.2717.5.2013 ZAŁĄCZNIK NR 2 WZÓR UMOWY zawarta w dniu... 2013 r. w Gliwicach, pomiędzy: Miastem Gliwice, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez Prezydenta

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE. Załącznik nr 12 do Umowy nr. W SPRAWIE UŻYCZENIA URZĄDZEŃ MOBILNYCH. zawarte w dniu roku.w, pomiędzy:

POROZUMIENIE. Załącznik nr 12 do Umowy nr. W SPRAWIE UŻYCZENIA URZĄDZEŃ MOBILNYCH. zawarte w dniu roku.w, pomiędzy: POROZUMIENIE Załącznik nr 12 do Umowy nr. W SPRAWIE UŻYCZENIA URZĄDZEŃ MOBILNYCH zawarte w dniu roku.w, pomiędzy: Pocztą Polską S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Umowa leasingu operacyjnego nr...

Umowa leasingu operacyjnego nr... Umowa leasingu operacyjnego nr......, zwany dalej Finansującym, w imieniu którego działają: 1..., 2... i Gmina Dopiewo z siedzibą w Dopiewie, ul. Leśna 1c Nr REGON: 631258738 Nr NIP: 7773133416, zwaną

Bardziej szczegółowo

... UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016

... UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016 Załącznik nr 2 UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016 zawarta w dniu. w Warszawie, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 j.t.)

Bardziej szczegółowo

Druk - PROJEKT UMOWY NR... (dla usług konserwacyjnych powyżej Euro)

Druk - PROJEKT UMOWY NR... (dla usług konserwacyjnych powyżej Euro) Załącznik nr 8 do SIWZ Druk - PROJEKT UMOWY NR... (dla usług konserwacyjnych powyżej 30 000 Euro) W dniu...w...pomiędzy: Województwem Małopolskim ul. Basztowa 22, 31 156 Kraków, NIP: 676-217-83-37 - Małopolskim

Bardziej szczegółowo

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych zawarta w dniu.. pomiędzy: Nest Bank S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Idealny Pakiet Firmowy

REGULAMIN PROMOCJI Idealny Pakiet Firmowy REGULAMIN PROMOCJI Idealny Pakiet Firmowy 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa Klientów, zwanych dalej Uczestnikami, w Promocji Idealny Pakiet Firmowy, zwanej dalej Promocją.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH. zawarta w dniu... roku w Nakle nad Notecią pomiędzy :

UMOWA NA WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH. zawarta w dniu... roku w Nakle nad Notecią pomiędzy : UMOWA NA WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH zawarta w dniu... roku w Nakle nad Notecią pomiędzy : Komunalnym Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nakle

Bardziej szczegółowo

U M O W A N r. w wyniku zapytania ofertowego postępowania w trybie poniżej Euro

U M O W A N r. w wyniku zapytania ofertowego postępowania w trybie poniżej Euro U M O W A N r z dnia r. zawarta pomiędzy Publicznym Samodzielnym Zakładem Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Centrum Medycznym w Opolu przy Al.W.Witosa 26 wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr 14443

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR./2016. na wykonanie usług

UMOWA NR./2016. na wykonanie usług WZÓR UMOWA NR./2016 na wykonanie usług zawarta w Wałbrzychu w dniu. roku pomiędzy: Miejskim Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kolejowej 4, 58-300 Wałbrzych wpisanym do rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZAKUP Z DOSTAWĄ MATERIAŁÓW ELEKTRYCZNYCH I OŚWIETLENIOWYCH w dniu r. w Łomży

UMOWA O ZAKUP Z DOSTAWĄ MATERIAŁÓW ELEKTRYCZNYCH I OŚWIETLENIOWYCH w dniu r. w Łomży Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA O ZAKUP Z DOSTAWĄ MATERIAŁÓW ELEKTRYCZNYCH I OŚWIETLENIOWYCH w dniu... 2016 r. w Łomży pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zakład Budżetowy,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA SPRZĘT KOMPUTEROWY DLA WYDZIAŁU MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR WMIM /15

UMOWA NA SPRZĘT KOMPUTEROWY DLA WYDZIAŁU MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR WMIM /15 W dniu w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim z siedzibą w Warszawie (00-927), przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej Kupującym, posiadającym nr NIP: 525-001-12-66, REGON: 000001258,

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (wzór) zawarta w dniu... 2014 r. w Słubicach pomiędzy: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. Ul. Krótka 8 69-100 Słubice NIP: 591-10-29-335 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH. Rozdział 1. Definicje

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH. Rozdział 1. Definicje OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH Rozdział 1. Definicje Ilekroć w niniejszych Ogólnych Warunkach występują poniżej zdefiniowane pojęcia należy je rozumieć w sposób następujący: Organizator

Bardziej szczegółowo

UMOWA / WZÓR. 1 Przedmiot Umowy i Postanowienia ogólne

UMOWA / WZÓR. 1 Przedmiot Umowy i Postanowienia ogólne Załącznik nr 4 do SIWZ. F-3500-2/12 UMOWA / WZÓR zawarta w dniu...... 2012 r. pomiędzy; Skarbem Państwa - Sądem Rejonowym w Limanowej, z siedzibą: 34-600 Limanowa, ul. Józefa Marka 19, NIP: 737-11-45-653

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH

UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH Załącznik nr 3 do specyfikacji (wzór) UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH Zawarta w dniu.. 2013 r. pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii z siedzibą w Krakowie, 30-224

Bardziej szczegółowo

UMOWA zawarta w Szczecinie w dniu pomiędzy:

UMOWA zawarta w Szczecinie w dniu pomiędzy: Załącznik nr 7 do SIWZ wzór umowy UMOWA zawarta w Szczecinie w dniu pomiędzy: Szczecińskim Parkiem Naukowo Technologicznym Sp. z o.o., wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Alfakredyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy na sukcesywne dostawy materiałów (dotyczy materiałów eksploatacyjnych, biurowych, elektrycznych i elektronicznych)

Wzór Umowy na sukcesywne dostawy materiałów (dotyczy materiałów eksploatacyjnych, biurowych, elektrycznych i elektronicznych) Wzór Umowy na sukcesywne dostawy materiałów (dotyczy materiałów eksploatacyjnych, biurowych, elektrycznych i elektronicznych) zawarta w dniu. w Warszawie, w wyniku postępowania o zamówienie publiczne,

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług hostingowych dhosting.pl

Regulamin usług hostingowych dhosting.pl Regulamin usług hostingowych dhosting.pl 1 Definicje 1. Abonent - usługobiorca (osoba fizyczna, osoba prawna lub inny podmiot nieposiadający osobowości prawnej) z którym zawarto Umowę. 2. Cennik - dokument

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. na wykonanie zamówienia:

FORMULARZ OFERTY. na wykonanie zamówienia: Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTY na wykonanie zamówienia: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Kosowo Nazwa Wykonawcy Siedziba Wykonawcy Nr telefonu/faks nr NIP nr REGON Oferujemy

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 Załącznik Nr 2 do SIWZ (wzór umowy) U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 zawarta w dniu 2016 r. w Ożarowie Mazowieckim pomiędzy Energetyką Ożarów Mazowiecki z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133

Bardziej szczegółowo

UMOWA DYSTRYBUCJI MATERIAŁÓW REKLAMOWYCH Nr./R (poprzez udostępnienie miejsca na stojaku reklamowym)

UMOWA DYSTRYBUCJI MATERIAŁÓW REKLAMOWYCH Nr./R (poprzez udostępnienie miejsca na stojaku reklamowym) Załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Mszczonowa nr 32/2013 z dnia 18.07.2013r. UMOWA DYSTRYBUCJI MATERIAŁÓW REKLAMOWYCH Nr./R (poprzez udostępnienie miejsca na stojaku reklamowym) W dniu... pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące Pożyczkodawcy Pożyczkodawca Adres: Numer telefonu: Adres poczty elektronicznej: Adres strony internetowej: SuperGrosz

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. Umowa jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Umowa nr. Umowa jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa nr. zawarta w dniu. w Warszawie na podstawie art. 6a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr..... z siedzibą w.. przy ul..,

PROJEKT UMOWY. UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr..... z siedzibą w.. przy ul.., Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr... W dniu r. w.. pomiędzy:.. z siedzibą w.. przy ul..,., NIP:, reprezentowanym przez:.... zwanym dalej Zamawiającym a firmą. z siedzibą w..,

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony: Usługi drukowania książek

Przetarg nieograniczony: Usługi drukowania książek Załącznik nr 9 do SWIZ Załącznik nr 3 do umowy ramowej UMOWA NR Wzór Zawarta w dniu... 2013 r. w Poznaniu, pomiędzy: MUZEUM ARCHEOLOGICZNE z siedzibą w Poznaniu, ul. Wodna 27, 61-781 Poznań, NIP : 778-10-27-953,

Bardziej szczegółowo