oferta na świadczenie usługi wykonywania dla Operatorów/JST Projektów technicznych w zakresie dostępu do kanalizacji kablowej przez Orange Polska S.A.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "oferta na świadczenie usługi wykonywania dla Operatorów/JST Projektów technicznych w zakresie dostępu do kanalizacji kablowej przez Orange Polska S.A."

Transkrypt

1 oferta na świadczenie usługi wykonywania dla Operatorów/JST Projektów technicznych w zakresie dostępu do kanalizacji kablowej przez Orange Polska S.A. Strona 1 z 13

2 SPIS TREŚCI I. ZAKRES OFERTY DEFINICJE POSTANOWIENIA OGÓLNE TERMIN OBOWIĄZYWANIA OFERTY... 5 II. PROCEDURA ZAWIERANIA POROZUMIENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUGI WYKONYWANIA PROJEKTÓW TECHNICZNYCH PRZEZ OPL... 6 III. PROCEDURA REALIZACJI ZAMÓWIENIA I ZLECENIA NA WYKONYWANIE PROJEKTÓW TECHNICZNYCH PRZEZ OPL PROCEDURA ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE PROJEKTU TECHNICZNEGO PRZEZ OPL REALIZACJA ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE PROJEKTU TECHNICZNEGO PRZEZ OPL PROCEDURA REALIZACJI PROJEKTU TECHNICZNEGO PRZEZ OPL DOTYCZĄCEGO ZMIANY ISTNIEJĄCEJ USŁUGI DOSTĘPU DO KANALIZACJI KABLOWEJ... 8 IV. ZOBOWIĄZANIA I UPRAWNIENIA STRON V. OPŁATY ORAZ ZASADY ROZLICZEŃ I PŁATNOŚCI OPŁATY ZASADY WYSTAWIANIA FAKTUR I DOKONYWANIA PŁATNOŚCI REKLAMACJE FINANSOWE VI. ZAŁĄCZNIKI DO OFERTY Strona 2 z 13

3 Wstęp Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i jego akceptacja przez podmiot, o którym mowa poniżej, nie prowadzi do powstania stosunków umownych pomiędzy tym podmiotem a OPL. Dokument ten stanowi podstawę dla przyszłych dwustronnych negocjacji prowadzących do zawarcia Porozumienia na świadczenie usługi wykonywania projektów technicznych przez OPL. Strona 3 z 13

4 I. ZAKRES OFERTY 1. Definicje Do Oferty na świadczenie usługi wykonywania dla Operatorów/JST Projektów technicznych przez OPL stosuje się definicje: Dzień Roboczy (DR) wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy. Przy obliczaniu terminów, o których mowa w treści niniejszego dokumentu, nie uwzględnia się dnia wpływu komunikatu do uczestnika procesu. Firma zewnętrzna (Partner zewnętrzny) Podwykonawca OPL wykonujący Projekt techniczny. Infrastruktura Operatora/JST kable telekomunikacyjne i/lub rury kanalizacji wtórnej oraz dodatkowe elementy jak: zapasy kabli telekomunikacyjnych, stelaży, złączy/muf należące do Operatora, ułożone w kanalizacji kablowej i studniach OPL. JST - jednostka samorządu terytorialnego wykonująca działalność, o której mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. nr 106, poz. 675 z późn. zm.). Kanalizacja kablowa zespół podziemnych rur i studni (zasobników) kablowych, służący do układania kabli telekomunikacyjnych. Oferta niniejsza oferta na świadczenie usługi wykonywania przez OPL dla Operatorów/JST Projektów technicznych w zakresie dzierżawy Kanalizacji kablowej OPL. Oferta ramowa ROI Ramowa oferta OPL o dostępie telekomunikacyjnym w części infrastruktura telekomunikacyjna w zakresie kanalizacji kablowej skierowana do Operatorów/JST. Operator przedsiębiorca telekomunikacyjny, w rozumieniu art. 2 pkt 27 Prawa telekomunikacyjnego. Porozumienie na świadczenie usługi wykonywania Projektów technicznych przez OPL (Porozumienie) Porozumienie w zakresie wykonywania i akceptowania przez OPL dla Operatorów/JST Projektów technicznych w zakresie dzierżawy Kanalizacji kablowej. Projekt techniczny przygotowany i zaakceptowany przez OPL dokument określający sposób ułożenia Infrastruktury Operatora/JST na bazie wydanych przez OPL Warunków Technicznych w ramach Oferty/Umowy ROI. Siła Wyższa zdarzenie zewnętrzne o charakterze nadzwyczajnym, niezależne od Strony, któremu nie można zapobiec przy dołożeniu najwyższej staranności, a w szczególności: wojna, a w tym: wojna domowa, zamieszki, akty sabotażu, rozruchy; katastrofy naturalne a w tym: burze, huragany, trzęsienia ziemi, powodzie; strajk, za wyjątkiem strajku pracowników Stron; akty organów władzy o charakterze powszechnym. Strony OPL i Operator/JST. OPL Orange Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS Umowa ramowa ROI - umowa pomiędzy OPL a Operatorem/JST, określająca szczegółowe warunki świadczenia przez OPL usługi polegającej na dzierżawie Kanalizacji kablowej OPL, zawarta na Oferta na świadczenie usługi wykonywania Projektów technicznych dla Operatorów przez Orange Polska S.A. 4

5 podstawie Ramowej oferty OPL o dostępie telekomunikacyjnym w części infrastruktura telekomunikacyjna w zakresie kanalizacji kablowej. Usługa dostępu do Kanalizacji kablowej usługa polegająca na odpłatnym oddaniu do używania w ramach zawartej między Stronami Umowy ramowej ROI w celu instalacji Infrastruktury Operatora/JST. Warunki Techniczne warunki techniczne wydawane przez OPL w odpowiedzi na zamówienie na Usługę dostępu do Kanalizacji kablowej złożone przez Operatora/JST w ramach Oferty ramowej ROI. Zamówienie - Zamówienie złożone przez Operatora/JST do OPL na wykonanie Projektu technicznego. Zlecenie Zlecenie złożone przez Operatora/JST do OPL na wykonanie Projektu technicznego dotyczącego Usługi dostępu do Kanalizacji kablowej OPL. 2. Postanowienia ogólne 1) Oferta określa zasady współpracy OPL i Operatora/JST w zakresie wykonywania przez OPL na Zamówienie złożone przez Operatora/JST Projektu technicznego na podstawie Warunków Technicznych. 2) Oferta określa: - zakres usługi wykonania Projektu technicznego; - procedurę zawierania Porozumienia na świadczenie usługi wykonywania dla Operatora/JST Projektów technicznych przez OPL, podpisywanego przed złożeniem pierwszego Zamówienia przez Operatora/JST; - procedurę składania i realizacji Zamówienia; - procedurę składania i realizacji Zlecenia; - opłaty oraz zasady rozliczeń. 3. Termin obowiązywania Oferty Oferta jest ważna od dnia r. do odwołania lub zmiany poprzez wprowadzenie nowej oferty. Strona 5 z 13

6 II. PROCEDURA ZAWIERANIA POROZUMIENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUGI WYKONYWANIA PROJEKTÓW TECHNICZNYCH PRZEZ OPL 1. W celu rozpoczęcia współpracy OPL i Operatora/JST w zakresie opisanym Ofertą, OPL i Operator/JST podpisują Porozumienie. 2. Wniosek o zawarcie Porozumienia, zwany dalej Wnioskiem, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Oferty, należy złożyć osobiście bądź przesłać na adres: Realizacja Usług Rynek Klientów - Operatorów ul. Skierniewicka 10a Warszawa Orange Polska S.A. 3. OPL w terminie 2 DR od dnia otrzymania Wniosku zweryfikuje go pod względem formalnym. 4. W przypadku stwierdzenia, że złożony Wniosek nie spełnia wymogów formalnych, OPL wzywa Operatora/JST do uzupełnienia Wniosku lub złożenia dodatkowych wyjaśnień, w terminie 2 DR od dnia otrzymania takiej informacji. Jeśli w przewidzianym terminie OPL nie poinformuje Operatora/JST o brakach formalnych, uznaje się, że Wniosek o zawarcie Porozumienia jest wolny od braków formalnych. 5. OPL może odmówić realizacji Wniosku, jeżeli Operator/JST zalega z płatnościami na rzecz OPL lub odmawia złożenia zabezpieczenia przyszłych wierzytelności OPL z tytułu wcześniej zawartych z OPL umów. 6. Przyjmuje się, że złożony Wniosek jest wolny od braków formalnych, jeżeli wszystkie pola we Wniosku zostały poprawnie wypełnione oraz OPL nie wezwała Operatora/JST do uzupełnienia Wniosku. 7. W przypadku otrzymania od OPL informacji o brakach formalnych, Operator/JST uzupełnia Wniosek o zawarcie Porozumienia w terminie 2 DR od dnia doręczenia wezwania przez OPL pod rygorem pozostawienia Wniosku o zawarcie Porozumienia bez rozpoznania. 8. W odpowiedzi na złożony Wniosek, OPL w terminie 5 DR od dnia otrzymania kompletnego Wniosku wysyła do Operatora/JST treść Porozumienia. 9. W terminie 10 DR od dnia otrzymania treści Porozumienia, Operator/JST wysyła do OPL podpisane Porozumienie. W przypadku, gdy Operator/JST nie zgadza się z rozwiązaniami zaproponowanymi przez OPL w projekcie Porozumienia Strony mogą przystąpić do negocjacji treści Porozumienia. 10. Porozumienie powinno być zawarte przez OPL i Operatora/JST w terminie 30 dni od dnia złożenia Wniosku przez Operatora/JST do OPL. Strona 6 z 13

7 III. PROCEDURA REALIZACJI ZAMÓWIENIA I ZLECENIA NA WYKONYWANIE PROJEKTÓW TECHNICZNYCH PRZEZ OPL 1. Procedura złożenia Zamówienia na wykonanie Projektu technicznego przez OPL 1) Operator/JST może wystąpić do OPL z Zamówieniem po podpisaniu przez OPL i Operatora/JST Porozumienia na świadczenie usługi wykonywania Projektów technicznych przez OPL. 2) W celu wykonania przez OPL Projektu technicznego na rzecz Operatora/JST, Operator/JST składa do OPL Zamówienie, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Oferty. Operator/JST może złożyć Zamówienie nie wcześniej niż po otrzymaniu przez Operatora/JST Warunków Technicznych. OPL przekazuje Operatorowi/JST Warunki Techniczne zgodnie z postanowieniami Oferty ramowej ROI, w odpowiedzi na złożone przez Operatora/JST Zapytanie o możliwość dostępu do Kanalizacji kablowej. 3) Warunkiem przyjęcia Zamówienia przez OPL jest dołączenie przez Operatora/JST do Zamówienia kopii zaakceptowanych przez Operatora/JST Warunków Technicznych. 4) Zamówienie powinno być złożone do OPL nie później niż 7 DR od dnia przekazania przez OPL Operatorowi/JST Warunków Technicznych. 5) W sytuacji, gdy Operator/JST złoży do OPL Zamówienie po upływie terminu wskazanego w pkt. 4), OPL może odmówić realizacji Zamówienia z uwagi na zagrożenie przekroczenia terminu na wykonanie Projektu technicznego określonego w Ofercie/Umowie ramowej ROI. 6) Zamówienie należy złożyć osobiście bądź przesłać na adres: Realizacja Usług Rynek Klientów - Operatorów ul. Skierniewicka 10a Warszawa Orange Polska S.A. 7) Jedno Zamówienie może dotyczyć tylko jednych Warunków Technicznych przekazanych przez OPL i zaakceptowanych przez Operatora/JST w ramach odpowiedzi na jedno zamówienie złożone w ramach Oferty/Umowy ramowej ROI. 8) OPL w terminie 2 DR od dnia przyjęcia Zamówienia dokonuje wolnej od opłat weryfikacji formalnej Zamówienia. 9) W przypadku stwierdzenia, że złożone Zamówienie nie spełnia wymogów formalnych, OPL wzywa Operatora/JST do uzupełnienia Zamówienia lub złożenia dodatkowych wyjaśnień, w terminie 2 DR od dnia otrzymania takiej informacji. Jeżeli w przewidzianym terminie OPL nie poinformuje Operatora/JST o brakach formalnych uznaje się, że Zamówienie jest wolne od braków formalnych. 10) Przyjmuje się, że złożone Zamówienie jest wolne od braków formalnych, jeżeli wszystkie pola w Zamówieniu zostały wypełnione oraz OPL nie wezwała Operatora/JST do uzupełnienia Zamówienia. Strona 7 z 13

8 11) W przypadku otrzymania od OPL informacji o brakach formalnych, Operator/JST uzupełnia Zamówienie w terminie 2 DR pod rygorem pozostawienia Zamówienia bez rozpoznania. 12) W odpowiedzi na złożone Zamówienie, OPL w terminie 5 DR od dnia otrzymania kompletnego Zamówienia (nie wliczając czasu doręczenia wezwania do uzupełnienia Zamówienia oraz oczekiwania na doręczenie uzupełnionego Zamówienia), udzieli pisemnej odpowiedzi, w której będzie określony termin przekazania Operatorowi/JST przez OPL Projektu technicznego, nie dłuższy niż 40 DR liczonych od dnia złożenia Zamówienia. 2. Realizacja Zamówienia na wykonanie Projektu technicznego przez OPL 1) Podczas prac prowadzonych przez OPL w trakcie przygotowywania Projektu technicznego dla Operatora/JST, OPL lub Firma zewnętrzna kontaktuje się z osobą, której dane kontaktowe wskazane zostały w Zamówieniu. 2) OPL przekaże Operatorowi/JST Projekt techniczny zgodnie z terminem wskazanym w pisemnej odpowiedzi do Operatora/JST, o której mowa w Części III, ust. 1, pkt 12). 3) OPL zapewnia, iż Projekty techniczne przekazywane przez OPL Operatorowi/JST w ramach usługi opisanej w Ofercie są wykonywane przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia w zakresie projektowania oraz że przedmiotowe Projekty techniczne są zgodne z normami i wymaganiami określonymi w ramach Oferty/Umowy ramowej ROI. 4) OPL przekazuje Operatorowi/JST zaakceptowany przez OPL Projekt techniczny w 3 egzemplarzach w wersji papierowej oraz 1 w wersji pdf wraz z podpisanym jednostronnie Protokołem wykonania i przekazania Projektu technicznego przez OPL, zwanym dalej Protokołem, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do Oferty. Operator/JST podpisuje Protokół i przekazuje go do OPL najpóźniej w terminie do 3 DR od dnia otrzymania Projektu technicznego od OPL. Jeśli w powyższym terminie OPL nie otrzymania podpisanego Protokołu, OPL uznaje Projekt techniczny za zaakceptowany przez Operatora/JST i na podstawie jednostronnie podpisanego Protokołu nalicza opłatę za wykonanie Projektu technicznego, zgodnie z Cennikiem wskazanym w Ofercie w Części V, ust. 1. 5) Po przekazaniu przez Operatora/JST do OPL podpisanego Protokołu, OPL nalicza opłatę za wykonanie Projektu technicznego zgodnie z Cennikiem wskazanym w Ofercie w Części V, ust. 1. 6) W przypadku odstąpienia Operatora/JST od złożonego Zamówienia przed przekazaniem do Operatora/JST przez OPL zaakceptowanego w OPL Projektu technicznego, Operator/JST jest zobowiązany do zapłaty na rzecz OPL pełnej kwoty za wykonanie Projektu technicznego, zgodnie z Cennikiem wskazanym w Ofercie w Części V, ust Procedura realizacji Projektu technicznego przez OPL dotyczącego zmiany istniejącej Usługi dostępu do Kanalizacji kablowej 1) W celu wykonania przez OPL na rzecz Operatora/JST Projektu technicznego dotyczącego zmian w istniejącej Usłudze dostępu do Kanalizacji kablowej, Operator/JST może złożyć Zlecenie, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do Oferty. 2) Operator/JST może wystąpić do OPL ze Zleceniem po otrzymaniu i akceptacji Warunków Technicznych dotyczących zmiany istniejącej Usługi dostępu do Kanalizacji kablowej, wydanych przez OPL w ramach Umowy ROI oraz po podpisaniu Porozumienia na świadczenie Strona 8 z 13

9 usługi wykonywania Projektów technicznych przez OPL, zgodnie z procedurą opisaną w Części II Oferty. 3) Projekt techniczny dotyczący zmian w istniejącej Usłudze dostępu do Kanalizacji kablowej wykonany jest na podstawie wydanych przez OPL Warunków Technicznych oraz aktualnego Projektu technicznego dotyczącego danej Usługi dostępu do Kanalizacji kablowej dostarczonych przez Operatora/JST wraz ze Zleceniem. Jeśli Operator/JST nie dołączy do Zlecenia aktualnego Projektu technicznego, OPL wykonuje Projekt techniczny zgodnie ze złożonym Zleceniem. Jednakże w takim przypadku Operator/JST zobowiązany jest do zapłaty na rzecz OPL wynagrodzenia z tytułu przygotowania Projektu technicznego w wysokości jak za wykonanie przez OPL Projektu technicznego w ramach nowej Usługi dostępu do Kanalizacji kablowej, zgodnie z Cennikiem wskazanym w Części V, ust. 1 Oferty. 4) Operator/JST wypełnia Zlecenie i przesyła do OPL lub składa osobiście na adres: Realizacja Usług Rynek Klientów Operatorów ul. Skierniewicka 10a Warszawa Orange Polska S.A. 5) Jedno Zlecenie może dotyczyć wykonania zmiany jednego Projektu technicznego. 6) Dla Zlecenia mają odpowiednie zastosowanie postanowienia Części III Oferty. Strona 9 z 13

10 IV. ZOBOWIĄZANIA I UPRAWNIENIA STRON Operator/JST zobowiązuje się do zapłaty na rzecz OPL opłat, wskazanych w Cenniku, w Części V Oferty, według zasad i terminów określonych w tejże Części V. Strona 10 z 13

11 V. OPŁATY ORAZ ZASADY ROZLICZEŃ I PŁATNOŚCI 1. Opłaty Opłata jednorazowa za wykonanie przez OPL Projektu technicznego Poz. Wyszczególnienie tytułu opłaty Opłata w PLN (netto) Opłata za wykonanie przez OPL Projektu technicznego w ramach nowej Usługi dostępu do Kanalizacji kablowej do długości 800m Opłata za wykonanie przez OPL Projektu technicznego w ramach nowej Usługi dostępu do Kanalizacji kablowej za każde następne rozpoczęte 100m (powyżej 800m) do długości 2000m Opłata za wykonanie przez OPL Projektu technicznego w ramach nowej Usługi dostępu do Kanalizacji kablowej powyżej długości 2000m Opłata za wykonanie przez OPL Projektu technicznego dotyczącego zmiany istniejącej Usługi dostępu do Kanalizacji kablowej w przypadku dostarczenia do OPL aktualnego Projektu technicznego w wersji elektronicznej edytowalnej (bez zmiany trasy przebiegu kabla) Opłata za wykonanie przez OPL Projektu technicznego dotyczącego zmiany istniejącej Usługi dostępu do Kanalizacji kablowej (w przypadku dostarczenia do OPL aktualnego Projektu technicznego w wersji papierowej lub elektronicznej nieedytowalnej) 210 Ustalane indywidualnie 2100 Ustalane indywidualnie 2. Zasady wystawiania faktur i dokonywania płatności 1) Operator/JST zobowiązany jest do uiszczania opłat określonych w Ofercie, na podstawie faktur VAT, wystawionych przez OPL. 2) Od stawek i opłat określonych w Ofercie i wykazanych na fakturach, naliczany jest należny podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującym prawem. 3) OPL nalicza opłatę za wykonanie Projektu technicznego od dnia akceptacji przez Operatora/JST Projektu technicznego, tj. od dnia podpisania Protokołu wykonania i przekazania Projektu technicznego przez OPL. 4) OPL nalicza opłatę za wykonanie przez OPL Projektu technicznego dotyczącego zmiany istniejącej Usługi dostępu do Kanalizacji kablowej od dnia akceptacji przez Operatora Operator/JST Projektu technicznego dotyczącego zmiany istniejącej Usługi dostępu do Kanalizacji kablowej, tj. od dnia podpisania Protokołu wykonania i przekazania Projektu technicznego dotyczącego zmiany istniejącej Usługi dostępu do Kanalizacji kablowej przez OPL. 5) Operator/JST uiszcza opłaty za wykonanie przez OPL Projektu technicznego oraz Projektu technicznego dotyczącego zmiany istniejącej Usługi dostępu do Kanalizacji kablowej w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury VAT przez OPL. 6) Za datę dokonania płatności uważa się datę wpływu należności na rachunek bankowy OPL. 7) Wystawiona przez OPL faktura VAT będzie określała sposób zapłaty i rachunek bankowy OPL (nazwa banku, adres i numer konta). 8) W przypadku opóźnienia w zapłacie należności określonej w fakturze VAT, Operator/JST zapłaci OPL, odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia. Strona 11 z 13

12 9) Należności OPL wynikające z realizacji postanowień Porozumienia, mogą podlegać potrąceniu z wzajemnymi zobowiązaniami Stron, wynikającymi z prowadzenia rozliczeń dotyczących innych usług w ramach współpracy międzyoperatorskiej, z wyłączeniem kwot spornych. 3. Reklamacje finansowe 1) W przypadku reklamacji, co do otrzymanej faktury VAT, Operator/JST ma prawo do jej zakwestionowania w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury. 2) Wszelkie reklamacje zgłaszane przez Operatora/JST wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i składane są za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres komórki organizacyjnej OPL, który wskazany będzie w Załączniku adresowym, stanowiącym Załącznik nr 3 do Porozumienia. 3) Za datę złożenia reklamacji przyjmuje się datę jej dostarczenia do komórki organizacyjnej OPL, o której mowa w zdaniu poprzednim. 4) Reklamacja zostanie przyjęta przez OPL do rozpatrzenia pod warunkiem określenia w niej numeru faktury, której zastrzeżenia dotyczą, wraz z dokładną informacją o zgłaszanych do niej zastrzeżeniach. Reklamacja musi ponadto zawierać dane Operatora/JST, tj. nazwę i adres firmy, imię, nazwisko i numer telefonu osoby kontaktowej i datę zawarcia Porozumienia. 5) OPL rozpatruje reklamacje w terminie 30 dni od dnia jej dostarczenia do komórki organizacyjnej OPL, której adres będzie wskazany w Załączniku adresowym, stanowiącym Załącznik nr 3 do Porozumienia. 6) Fakt złożenia reklamacji finansowej nie zwalnia Operatora/JST z obowiązku uregulowania zobowiązania określonego na fakturze, w terminie wyznaczonym na fakturze. 7) W przypadku uznania przez OPL reklamacji, OPL w terminie 30 dni liczonych od dnia rozpatrzenia reklamacji, wystawi fakturę korygującą. 8) W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji dotyczącej faktury, OPL przekaże pisemną odpowiedź wraz z uzasadnieniem odrzucenia reklamacji. 9) Odpowiedź OPL na reklamację złożoną przez Operatora/JST, uwzględniającą wyniki postępowania reklamacyjnego, będzie mieć formę pisemną i będzie zawierać uzasadnienie decyzji OPL. Strona 12 z 13

13 VI. ZAŁĄCZNIKI DO OFERTY 1. Załącznik nr 1: wzór Wniosek o zawarcie Porozumienia na świadczenie usługi wykonywania dla Operatorów/JST Projektów technicznych przez OPL ; 2. Załącznik nr 2: wzór Zamówienie na wykonanie dla Operatorów/JST Projektu technicznego przez OPL; 3. Załącznik nr 3: wzór Protokół wykonania i przekazania Projektu technicznego przez OPL ; 4. Załącznik nr 4: wzór Zlecenie na wykonanie dla Operatorów/JST Projektu technicznego dotyczącego zmiany w istniejącej Usłudze dostępu do Kanalizacji kablowej. Strona 13 z 13

oferta na świadczenie usługi wykonywania Projektów technicznych dla Operatorów przez Orange Polska S.A.

oferta na świadczenie usługi wykonywania Projektów technicznych dla Operatorów przez Orange Polska S.A. oferta na świadczenie usługi wykonywania Projektów technicznych dla Operatorów przez Orange Polska S.A. Strona 1 z 14 SPIS TREŚCI I. ZAKRES OFERTY... 4 1. DEFINICJE... 4 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 5 3.

Bardziej szczegółowo

1. Wynagrodzenie netto za wykonanie przedmiotu umowy wynosi (słownie:.)

1. Wynagrodzenie netto za wykonanie przedmiotu umowy wynosi (słownie:.) Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA nr W dniu, w.. pomiędzy Primulator Sp. z o.o., ul. Fabryczna 25, 90-341 Łódź zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez:.... ( Zamawiający ), oraz..., z siedzibą w... przy

Bardziej szczegółowo

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą UMOWA NR ZZP/ZS/ / /. Zawarta w dniu r. w Jaworznie pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie, przy ul. Świętego Wojciecha

Bardziej szczegółowo

Załącznik Produktowy nr 7 do Umowy Ramowej - Usługa Dzierżawy Kanalizacji Kablowej

Załącznik Produktowy nr 7 do Umowy Ramowej - Usługa Dzierżawy Kanalizacji Kablowej Załącznik Produktowy nr 7 do Umowy Ramowej - Usługa Dzierżawy Kanalizacji Kablowej 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Załącznik Produktowy określa ramowe warunki współpracy Stron w zakresie dostępu do

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 5A DO SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 5A DO SIWZ Załącznik nr 2 do umowy ramowej nr.. Wzór umowy wykonawczej Umowa wykonawcza nr... zawarta w dniu...r. w Warszawie pomiędzy: Pocztą Polską Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, ul. Rakowiecka 26, 00-940

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umów (OWU) ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa. 1 Postanowienia Ogólne

Ogólne Warunki Umów (OWU) ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa. 1 Postanowienia Ogólne Ogólne Warunki Umów (OWU) ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa 1 Postanowienia Ogólne 1. ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa,wpisana do Krajowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ODCZYTU DODATKOWYCH UKŁADÓW POMIAROWO-ROZLICZENIOWYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ODCZYTU DODATKOWYCH UKŁADÓW POMIAROWO-ROZLICZENIOWYCH UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ODCZYTU DODATKOWYCH UKŁADÓW POMIAROWO-ROZLICZENIOWYCH Nr ewidencyjny Niniejsza umowa została zawarta w dniu.. w Warszawie pomiędzy:... z siedzibą... zwanym/ą dalej Odbiorcą, wpisanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr 10/ZP/S/2014-projekt

UMOWA Nr 10/ZP/S/2014-projekt UMOWA Nr 10/ZP/S/2014-projekt Zawarta w dniu...2014 r. w Szczecinku w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego i Aukcji Elektronicznej, pomiędzy: Przedsiębiorstwem Wodociągów

Bardziej szczegółowo

Reklamacja usług telekomunikacyjnych

Reklamacja usług telekomunikacyjnych Reklamacja usług telekomunikacyjnych Jak i gdzie złożyć reklamację? Reklamacja może być złożona pisemnie, telefonicznie lub ustnie do protokołu, a nawet e-mailem, jeśli operator daje taką możliwość. Ze

Bardziej szczegółowo

Dokument Telekomunikacji Polskiej - Domena Hurt. oferta. standaryzacja baz danych

Dokument Telekomunikacji Polskiej - Domena Hurt. oferta. standaryzacja baz danych Dokument Telekomunikacji Polskiej - Domena Hurt oferta standaryzacja baz danych Spis treści 1. WSTĘP... 3 2. DEFINICJE I SKRÓTY... 3 3. PRZEDMIOT OFERTY... 4 4. WARUNKI DOSTARCZENIA USŁUG SBD... 6 5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina I. Zakres obowiązywania 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży mają zastosowanie do Umów sprzedaży i dostawy towarów

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci stacjonarnej i usługi dostępu do Internetu

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci stacjonarnej i usługi dostępu do Internetu Zp 2130-14/12 Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA NR Zp 2130-14/12 Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci stacjonarnej i usługi dostępu do Internetu (część II zamówienia) Zawarta w dniu 2012 r. w Lublinie

Bardziej szczegółowo

Zleceniobiorca Mobile-tech z siedzibą w Krakowie, przy ul. Kopernika 22/3, NIP 678-295-58-50, Regon 120079460

Zleceniobiorca Mobile-tech z siedzibą w Krakowie, przy ul. Kopernika 22/3, NIP 678-295-58-50, Regon 120079460 Regulamin świadczenia usług reklamowych przez Mobiletech z siedzibą w Krakowie, przy ul. Kopernika 22/3, NIP 678-295-58-50 w ramach serwisu emaluszki.pl PODSTAWOWE DEFINICJE ZAWARTE W REGULAMINIE: Zleceniobiorca

Bardziej szczegółowo

(Wzór) Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci stacjonarnej i usługi dostępu do Internetu

(Wzór) Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci stacjonarnej i usługi dostępu do Internetu Zp 2130-7/13 Załącznik nr 6 do SIWZ (Wzór) UMOWA NR Zp 2130-7/13 Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci stacjonarnej i usługi dostępu do Internetu (część I zamówienia) Zawarta w dniu 2013 r. w Lublinie

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Promocji Orange Open obowiązuje od 23 sierpnia 2013 r. do odwołania MAS/PDF21/0813

Regulamin. Promocji Orange Open obowiązuje od 23 sierpnia 2013 r. do odwołania MAS/PDF21/0813 Regulamin Promocji Orange Open obowiązuje od 23 sierpnia 2013 r. do odwołania 1. Regulamin promocji Orange Open, zwany dalej Promocją określa szczegółowe warunki i zasady niezbędne do aktywacji Promocji.

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Zawarta w dniu. r. pomiędzy:

Wzór umowy. Zawarta w dniu. r. pomiędzy: Wzór umowy Zawarta w dniu. r. pomiędzy: Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 7, 00-955 Warszawa, działającym na podstawie ustawy z 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Wydany w dniu 7 czerwca 2012 roku przez Operatora Serwisu ifaktury24: 1 Regulamin współpracy promowania Usługi

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR (Wzór) Załącznik Nr 4 UMOWA NR zawarta w dniu.. w Żarach pomiędzy: Gminą Żary o statusie miejskim w imieniu której działa Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku w Żarach ul. Telemanna 1, 68 200

Bardziej szczegółowo

ODN-KG.VI/3210/../2013 załącznik nr 2

ODN-KG.VI/3210/../2013 załącznik nr 2 (WZÓR UMOWY) UMOWA ZLECENIE NR.. /2014 zawarta w dniu...2014 r. w Poznaniu pomiędzy: Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli ul. Górecka 1 60-201 Poznań tel. 61 858 47 00 fax 61 852 33 29 NIP 778-12-01-629

Bardziej szczegółowo

UMOWA DZIERŻAWY ŁĄCZY (Ramowa) zawarta w dniu... r. pomiędzy:

UMOWA DZIERŻAWY ŁĄCZY (Ramowa) zawarta w dniu... r. pomiędzy: UMOWA DZIERŻAWY ŁĄCZY (Ramowa) zawarta w dniu... r. pomiędzy: Zakładem Energetycznym Łódź - Teren SA z siedzibą w (90-950) Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 58 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Service4Pharma, ul. Grójecka 22/24/4, 02-301 Warszawa, tel.(22) 668 68 23, fax (22) 668 99 81

Service4Pharma, ul. Grójecka 22/24/4, 02-301 Warszawa, tel.(22) 668 68 23, fax (22) 668 99 81 Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez APC Instytut Sp. z o.o. Informacje wstępne APC Instytut Sp. z o.o. ma siedzibę w Warszawie przy ul. Grójeckiej 22/24/4 i jest wpisana przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu

UMOWA. zawarta w dniu OA.OD.272.27.13/ZP/PN UMOWA zawarta w dniu pomiędzy: Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław, posiadającym NIP 896-10-03-245, REGON 000514377, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA. zwanym dalej Wykonawcą. UMOWA. zawarta w dniu.. roku w Tłuszczu pomiędzy: Gminą Tłuszcz, 05-240 Tłuszcz, ul. Warszawska 10, NIP: 125-133-48-45, REGON: 550668166, reprezentowaną przez: Burmistrza Tłuszcza Pawła Marcina Bednarczyka,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości I - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr SA.271.8.2015

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr SA.271.8.2015 PROJEKT UMOWY UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr SA.271.8.2015 W dniu r. w Przemkowie pomiędzy: Skarbem Państwa PGL LP Nadleśnictwem Przemków, z siedzibą Szklarki, ul. Ceglana 3, 59-170 Przemków,

Bardziej szczegółowo

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY Załącznik nr... do SIWZ Wzór umowy do części III zamówienia UMOWA Nr... zawarta w dniu.. r. w Prażmowie, pomiędzy: GMINĄ PRAŻMÓW z siedzibą w Prażmowie przy ul. Piotra Czołchańskiego 1, 05-505 Prażmów,

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy nr../2014

Projekt umowy nr../2014 Projekt umowy nr../2014 zawarta w Łodzi w dniu.... 2014 r. pomiędzy następującymi Stronami: Łódzką Spółką Infrastrukturalną sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 190, 90-368 Łódź, NIP 725-19-06-517,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

Umowa nr - wzór ... ... wpisaną do ... NIP:... REGON:... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa

Umowa nr - wzór ... ... wpisaną do ... NIP:... REGON:... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa Załącznik Nr 4 Umowa nr - wzór zawarta w dniu. w Warszawie. pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Zdrowia, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Miodowej 15, NIP: 525-19-18-554, reprezentowanym przez:. zwanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 WZÓR UMOWY

Załącznik 2 WZÓR UMOWY Załącznik 2 WZÓR UMOWY Zawarta w dniu.w Gdańsku pomiędzy: Gdańską Organizacją Turystyczną z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Długi Targ 28/29, NIP: 5832887298, REGON: 192882979, KRS: 0000139108, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Decyzji Nr 185/2013/PRUP Dyrektora Zarządzającego Pionem Rozwoju Usług Pocztowych z dnia 9 września 2013 roku Regulamin realizacji usługi dodatkowej Potwierdzenia doręczenia albo zwrotu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ (wzór umowy) UMOWA NR.../2011 (projekt)

Załącznik nr 3 do SIWZ (wzór umowy) UMOWA NR.../2011 (projekt) Znak sprawy: 2/ZP/2011 Załącznik nr 3 do SIWZ (wzór umowy) UMOWA NR.../2011 (projekt) w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Sygnatura akt: CEZAMAT/PU/19/2014 Warszawa, dn. 10.06.2014 r. Zapytanie ofertowe

Sygnatura akt: CEZAMAT/PU/19/2014 Warszawa, dn. 10.06.2014 r. Zapytanie ofertowe Sygnatura akt: CEZAMAT/PU/19/2014 Warszawa, dn. 10.06.2014 r. Zapytanie ofertowe I. Nazwa i adres Zamawiającego:,,. II. Nazwa przedmiotu zamówienia: Świadczenie usług doradczych w zakresie opracowania

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 Załącznik Nr 2 do SIWZ (wzór umowy) U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 zawarta w dniu 2016 r. w Ożarowie Mazowieckim pomiędzy Energetyką Ożarów Mazowiecki z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133

Bardziej szczegółowo

Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4

Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4 Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4 zawarta w dniu. w Warszawie.... pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Zdrowia, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Miodowej 15, NIP: 525-19-18-554, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

ROZLICZENIE Z USA DOKŁADNIE ZASTOSUJ SIĘ DO INSTRUKCJI

ROZLICZENIE Z USA DOKŁADNIE ZASTOSUJ SIĘ DO INSTRUKCJI ROZLICZENIE Z USA DOKŁADNIE ZASTOSUJ SIĘ DO INSTRUKCJI FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Wypełnij dokładnie i podpisz jeżeli pytanie Cię nie dotyczy, przekreśl pole na odpowiedź. OBCOJĘZYCZNE FORMULARZE TYLKO podpisz

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr CRU-K/Po/.../2015

UMOWA Nr CRU-K/Po/.../2015 UMOWA Nr CRU-K/Po/.../2015 zawarta z Dostawcą wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania, na podstawie wewnętrznych przepisów Odbiorcy w dniu.... 2015 roku w Poznaniu pomiędzy: Przewozy Regionalne

Bardziej szczegółowo

Istotne Postanowienia Umowy

Istotne Postanowienia Umowy Istotne Postanowienia Umowy 1 Cel umowy Celem umowy jest zapewnienie Zamawiającemu wsparcia do oprogramowania VMware vsphere i vcenter (zwanego dalej oprogramowaniem). 2 Przedmiot zamówienia 1. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Potencjał kadrowy (wzór) niezbędny do wykonania zamówienia

Potencjał kadrowy (wzór) niezbędny do wykonania zamówienia Załącznik nr 2 Potencjał kadrowy (wzór) niezbędny do wykonania zamówienia Wykaz osób z uprawnieniami wymaganymi przepisami, które będą wykonywać zamówienie oraz ich kwalifikacjami, oraz pozostali pracownicy

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 WZÓR UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 2 WZÓR UMOWY ZA.2717.5.2013 ZAŁĄCZNIK NR 2 WZÓR UMOWY zawarta w dniu... 2013 r. w Gliwicach, pomiędzy: Miastem Gliwice, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych zawarta w dniu.. pomiędzy: Nest Bank S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach

WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach oznaczenie sprawy: ZA.271.77.2014 WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach Załącznik nr 2 pomiędzy Urzędem Miejskim w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, NIP 631-23-96-695, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. Umowa jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Umowa nr. Umowa jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa nr. zawarta w dniu. w Warszawie na podstawie art. 6a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem

Bardziej szczegółowo

GMINA I MIASTO RUDNIK NAD SANEM ul. Rynek Rudnik nad Sanem

GMINA I MIASTO RUDNIK NAD SANEM ul. Rynek Rudnik nad Sanem Część 2. Wzór umowy. UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ Nr W dniu.. 2012 r. w Rudniku nad Sanem pomiędzy:, zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez:. a zwaną dalej Wykonawcą reprezentowaną przez:

Bardziej szczegółowo

Susz, listopad 2004 r.

Susz, listopad 2004 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 53/2004 Zarządu BS w Suszu z dnia 22.11.2004 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Z WKŁADAMI PŁATNYMI NA KAŻDE ŻĄDANIE W ZŁOTYCH DLA OSÓB MAŁOLETNICH

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH. Rozdział 1. Definicje

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH. Rozdział 1. Definicje OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH Rozdział 1. Definicje Ilekroć w niniejszych Ogólnych Warunkach występują poniżej zdefiniowane pojęcia należy je rozumieć w sposób następujący: Organizator

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/ Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/ I - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

Umowa leasingu operacyjnego nr...

Umowa leasingu operacyjnego nr... Umowa leasingu operacyjnego nr......, zwany dalej Finansującym, w imieniu którego działają: 1..., 2... i Gmina Dopiewo z siedzibą w Dopiewie, ul. Leśna 1c Nr REGON: 631258738 Nr NIP: 7773133416, zwaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA SPRZĘT KOMPUTEROWY DLA WYDZIAŁU MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR WMIM /15

UMOWA NA SPRZĘT KOMPUTEROWY DLA WYDZIAŁU MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR WMIM /15 W dniu w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim z siedzibą w Warszawie (00-927), przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej Kupującym, posiadającym nr NIP: 525-001-12-66, REGON: 000001258,

Bardziej szczegółowo

UMOWA DYSTRYBUCJI MATERIAŁÓW REKLAMOWYCH Nr./R (poprzez udostępnienie miejsca na stojaku reklamowym)

UMOWA DYSTRYBUCJI MATERIAŁÓW REKLAMOWYCH Nr./R (poprzez udostępnienie miejsca na stojaku reklamowym) Załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Mszczonowa nr 32/2013 z dnia 18.07.2013r. UMOWA DYSTRYBUCJI MATERIAŁÓW REKLAMOWYCH Nr./R (poprzez udostępnienie miejsca na stojaku reklamowym) W dniu... pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III Ramowy wzór umowy

ROZDZIAŁ III Ramowy wzór umowy ROZDZIAŁ III Ramowy wzór umowy 1 PRZEDMIOT UMOWY 1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji prace polegające na wykonaniu oczyszczania parkingów, jezdni i chodników ulic krajowych, wojewódzkiej,

Bardziej szczegółowo

projekt umowy Umowa nr 4/ZP/2014

projekt umowy Umowa nr 4/ZP/2014 projekt umowy Umowa nr 4/ZP/2014 załącznik nr 6 do SIWZ Zawarta w dniu. roku pomiędzy: Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy reprezentowanym przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ... (NIP. ) z siedzibą w.. przy ul.

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ... (NIP. ) z siedzibą w.. przy ul. Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr W dniu r. w.. pomiędzy:.. (NIP. ) z siedzibą w.. przy ul..,., reprezentowanym przez:.... zwanym dalej Zamawiającym a... z siedzibą w... wpisanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG HOTELARSKO-CATERINGOWYCH [wzór] NR...

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG HOTELARSKO-CATERINGOWYCH [wzór] NR... Załącznik nr 4 do Zapytania UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG HOTELARSKO-CATERINGOWYCH [wzór] NR.... W dniu w Warszawie pomiędzy: Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego z siedzibą pod adresem: ul. Grójecka

Bardziej szczegółowo

ul. Gościńczyk Puławy Mobile :

ul. Gościńczyk Puławy Mobile : UMOWA o świadczenie usług i dostępu do Internetu w sieci telekomunikacyjnej Infosferis Krzysztof Dzirba zawarta w dniu 12.01.2016 w miejscowości Puławy pomiędzy: Infosferis Krzysztof Dzirba ul. Różana

Bardziej szczegółowo

oferta SLA na łącza cyfrowe Dokument Orange Polska Domena Hurt

oferta SLA na łącza cyfrowe Dokument Orange Polska Domena Hurt oferta SLA na łącza cyfrowe Dokument Orange Polska Domena Hurt Spis treści: 1. Informacje podstawowe ----------------------------------------------------------------------------------------------- 2 1.1.

Bardziej szczegółowo

UMOWA / WZÓR. 1 Przedmiot Umowy i Postanowienia ogólne

UMOWA / WZÓR. 1 Przedmiot Umowy i Postanowienia ogólne Załącznik nr 4 do SIWZ. F-3500-2/12 UMOWA / WZÓR zawarta w dniu...... 2012 r. pomiędzy; Skarbem Państwa - Sądem Rejonowym w Limanowej, z siedzibą: 34-600 Limanowa, ul. Józefa Marka 19, NIP: 737-11-45-653

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UŻYCZENIA PIECZĘCI PREWENCYJNEJ. 1. Postanowienia Ogólne

REGULAMIN UŻYCZENIA PIECZĘCI PREWENCYJNEJ. 1. Postanowienia Ogólne REGULAMIN UŻYCZENIA PIECZĘCI PREWENCYJNEJ 1. Postanowienia Ogólne 1.1 Regulamin użyczenia pieczęci prewencyjnej, zwany Regulaminem, określa zasady świadczenia usługi użyczenia pieczęci prewencyjnej na

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego. Umowa nr...

Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego. Umowa nr... Załącznik Nr 11 do SIWZ Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego Umowa nr... zawarta w dniu... w Borzęcinie pomiędzy Gmina Borzęcin reprezentowaną przez: 1. Pana mgr Janusza Kwaśniaka Wójta Gminy zwaną

Bardziej szczegółowo

Dostawa autobusu 18-to osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych ...

Dostawa autobusu 18-to osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych ... Załącznik Nr 6 U M O W A NR.. zawarta w dniu.. r. w Dąbrowie Tarnowskiej pomiędzy: Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Pomocna Dłoń w Dąbrowie Tarnowskiej ul. Kościuszki 34, 33-200 Dąbrowa

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR PC/ /20.. o świadczenie Usług Pogotowia Ciepłowniczego

UMOWA NR PC/ /20.. o świadczenie Usług Pogotowia Ciepłowniczego UMOWA NR PC/ /20.. o świadczenie Usług Pogotowia Ciepłowniczego zawarta w dniu.. pomiędzy.... z siedzibą/miejscem zamieszkania..... NIP REGON/ PESEL. reprezentowaną przez:........ zwaną dalej Zleceniodawcą

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

w poszczególnych punktach poboru, c) bilansowania handlowego w zakresie sprzedaży energii elektrycznej,

w poszczególnych punktach poboru, c) bilansowania handlowego w zakresie sprzedaży energii elektrycznej, Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr W dniu r. w.. pomiędzy:.. (NIP. ) z siedzibą w.. przy ul..,., reprezentowanym przez:.... zwanym dalej Zamawiającym a... z siedzibą w... wpisanym

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z bazy WiseBase

Regulamin korzystania z bazy WiseBase Regulamin korzystania z bazy WiseBase 1 Definicje Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa: a) Administratorze rozumie się przez to podmiot świadczący usługi WiseBase WiseBase sp.z.o.o b) Użytkowniku

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą. UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy przy ul.bema 70, 01-225 Warszawa, posiadającym NIP: 527-245-71-53 oraz REGON: 000665840

Bardziej szczegółowo

Ramowy Wzór Umowy ROZDZIAŁ III. 2 TERMIN REALIZACJI Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy od dnia zawarcia umowy do dnia 30 listopada 2014 r.

Ramowy Wzór Umowy ROZDZIAŁ III. 2 TERMIN REALIZACJI Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy od dnia zawarcia umowy do dnia 30 listopada 2014 r. ROZDZIAŁ III Ramowy Wzór Umowy 1 PRZEDMIOT UMOWY 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji usługę pn.: Flagowanie ulic, placów i rond Miasta Rzeszowa z okazji świąt państwowych, imprez

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr DT WST 60603-3/08 ( 5)

DECYZJA Nr DT WST 60603-3/08 ( 5) PREZES URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ Warszawa, dnia marca 2009 r. Anna Streżyńska Telefonia Dialog S.A. ul. Jana Pawła II 1 50-136 Wrocław Telekomunikacja Polska S.A. ul. Twarda 18 00-105 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Internetowych Targów Turystycznych

Regulamin Internetowych Targów Turystycznych Regulamin Internetowych Targów Turystycznych I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Ilekroć w niniejszym Regulaminie stosuje się poniższe określenia i definicje, należy je rozumieć jak następuje: "Organizator" Gdańsk

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WSPÓŁPRACY W PRZEDMIOCIE DOCHODZENIA NALEŻNOŚCI HANDLOWYCH

UMOWA O WSPÓŁPRACY W PRZEDMIOCIE DOCHODZENIA NALEŻNOŚCI HANDLOWYCH Strona1 UMOWA O WSPÓŁPRACY W PRZEDMIOCIE DOCHODZENIA NALEŻNOŚCI HANDLOWYCH zawarta w dniu... w..., pomiędzy:... z siedzibą w... przy ul.... zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w... Wydziale Gospodarczym

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy na: Świadczenie usług druku materiałów promocyjnych i informacyjnych na potrzeby Urzędu Miasta Legionowo

Wzór umowy na: Świadczenie usług druku materiałów promocyjnych i informacyjnych na potrzeby Urzędu Miasta Legionowo Załącznik nr 3 do Warunków Przetargu znak Rm.271.4.2016 Wzór umowy na: Świadczenie usług druku materiałów promocyjnych i informacyjnych na potrzeby Urzędu Miasta Legionowo pomiędzy, Umowa Nr Rm. 272.4.2016

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania gwarancji przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group Postanowienia ogólne

Regulamin udzielania gwarancji przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group Postanowienia ogólne Regulamin udzielania gwarancji przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group Postanowienia ogólne 1 1. InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance

Bardziej szczegółowo

Druk i dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Muzeum Warszawy- Umowa ramowa

Druk i dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Muzeum Warszawy- Umowa ramowa ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 1 Przedmiot Umowy 1. Umowa ma charakter umowy ramowej w rozumieniu art. 99 Ustawy. 2. Przedmiotem Umowy jest określenie warunków udzielania i realizacji zamówień na usługi drukowania,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA nr zawarta w Giżycku dnia...

WZÓR UMOWA nr zawarta w Giżycku dnia... Załącznik nr 5 do SWZ WZÓR UMOWA nr zawarta w Giżycku dnia... pomiędzy: Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z siedzibą przy ul. Nadbrzeżnej 15 w Giżycku zwane dalej Zamawiającym reprezentowane przez:....

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr..-8020- /20

Umowa Nr..-8020- /20 Umowa Nr..-8020- /20 zawarta w dniu pomiędzy: Polskim Komitetem Normalizacyjnym z siedzibą w Warszawie, ul. Świętokrzyska 14, NIP: 525 100 88 69, REGON: 010415408, reprezentowanym przez dr inż. Tomasza

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu.. w Łodzi pomiędzy

zawarta w dniu.. w Łodzi pomiędzy UMOWA nr.. zawarta w dniu.. w Łodzi pomiędzy Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi przy ulicy Wierzbowej 52, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

Zakres przedmiotowy. 2 Słowniczek

Zakres przedmiotowy. 2 Słowniczek Regulamin płatności za korzystanie z płatnych usług w ramach portalu internetowego Ranking Pracowników i Pracodawców 1 Zakres przedmiotowy Niniejszy Regulamin płatności za korzystanie z płatnych usług

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Przelew do Play w P4 Sp. z o. o.

Regulamin usługi Przelew do Play w P4 Sp. z o. o. Regulamin usługi Przelew do Play w P4 Sp. z o. o. 1. Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin usługi Przelew do Play w P4 Sp. z o. o., określa zasady, zakres, sposób i tryb świadczenia przez P4 Sp. z o.

Bardziej szczegółowo

E126 część A+ dokumentacja. Odpowiedź: Wypełniona część B E126 + określenie kwoty zwrotu

E126 część A+ dokumentacja. Odpowiedź: Wypełniona część B E126 + określenie kwoty zwrotu Załącznik nr II PROCEDURA USTALANIA NALEŻNEJ KWOTY ZWROTU KOSZTÓW LECZENIA PONIESIONYCH W CZASIE POBYTU W POLSCE PRZEZ OSOBY UPRAWNIONE DO ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O KOORDYNACJI Dokumentem

Bardziej szczegółowo

Warunki udostępniania Stanowisk Web Check-in w Terminalu A. Lotnisko Chopina w Warszawie. 1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje

Warunki udostępniania Stanowisk Web Check-in w Terminalu A. Lotnisko Chopina w Warszawie. 1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje Warunki udostępniania Stanowisk Web Check-in w Terminalu A Lotniska Chopina w Warszawie Obowiązują od 1 stycznia 2014 r. 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejsze Warunki udostępniania stanowisk Web Check-in

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczy: cyklinowania i lakierowania parkietu w sali gimnastycznej

Zapytanie ofertowe dotyczy: cyklinowania i lakierowania parkietu w sali gimnastycznej Płock, 7.02.2014r Szkoła Podstawowa im. Druha Wacława Milke w Płocku 09-402 Płock ul. 1 Maja 11 Telefon: 24/2624015 NIP 774-26-62-473 www.sp6plock.pl Zapytanie ofertowe dotyczy: cyklinowania i lakierowania

Bardziej szczegółowo

UMOWA DZPZ/ 333/ 53 PN/ 2013. o świadczenie usług telekomunikacyjnych

UMOWA DZPZ/ 333/ 53 PN/ 2013. o świadczenie usług telekomunikacyjnych 1 UMOWA NR DZPZ/333 /53PN /2013 o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawarta w dniu r. pomiędzy...,..., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: a Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym, ul. Żołnierska

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania. Wzór Umowy. z dnia... r.

Zintegrowany System Zarządzania. Wzór Umowy. z dnia... r. Zintegrowany System Zarządzania Wzór Umowy z dnia... r. P/ZSZ-7.4-01 Znak: ME/P-26/a/2015 zawarta pomiędzy: MIEJSKIM PRZEDSIĘBIORSTWEM OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z O. O. W TORUNIU PRZY UL. GRUDZIĄDZKIEJ 159 TEL.

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr.. zawarta w dniu.. r. w Radomiu, zwana dalej Umową, pomiędzy:

Umowa Nr.. zawarta w dniu.. r. w Radomiu, zwana dalej Umową, pomiędzy: Umowa Nr.. zawarta w dniu.. r. w Radomiu, zwana dalej Umową, pomiędzy: Skarbem Państwa Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów, jednostką budżetową z siedzibą w Radomiu i adresem ul. Samorządowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji mokazja za zakupy w sklepach Carrefour

Regulamin Promocji mokazja za zakupy w sklepach Carrefour Regulamin Promocji mokazja za zakupy w sklepach Carrefour Regulamin Promocji mokazja za zakupy w sklepach Carrefour I Organizator Promocji 1. Promocja mokazja za zakupy w sklepach Carrefour, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (wzór) zawarta w dniu... 2014 r. w Słubicach pomiędzy: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. Ul. Krótka 8 69-100 Słubice NIP: 591-10-29-335 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA nr zawarta w Giżycku dnia...

WZÓR UMOWA nr zawarta w Giżycku dnia... Treść po zmianie z 15.09.2011 Załącznik nr 4 do SWZ WZÓR UMOWA nr zawarta w Giżycku dnia... pomiędzy: Mazurskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Wodne z siedzibą przy ul. Nadbrzeżnej 15 w Giżycku zwane dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Super VIP

REGULAMIN PROMOCJI Super VIP REGULAMIN PROMOCJI Super VIP 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Akcja promocyjna, zwana dalej Promocją, jest prowadzona pod nazwą Super Vip. 1.2. Organizatorem Promocji jest Flügger Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG WINDYKACYJNYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG WINDYKACYJNYCH UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG WINDYKACYJNYCH Nr. Zawarta w Poznaniu w dniu.. r. Pomiędzy: Zakra Corp Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Szamarzewskiego 17/1 60-580 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum REGULAMIN XVIII FORUM ENERGETYKI WIATROWEJ organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej ( Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu retall.com.pl

Regulamin sklepu retall.com.pl Regulamin sklepu retall.com.pl Retall.com.pl jest sklepem internetowym prowadzonym w domenie retall.com.pl, prowadzonym przez firmę APN Promise S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Krynicznej 2, która

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące Pożyczkodawcy Pożyczkodawca Adres: Numer telefonu: Adres poczty elektronicznej: Adres strony internetowej: SuperGrosz

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr 2 PROJEKT UMOWA NR

ZAŁĄCZNIK Nr 2 PROJEKT UMOWA NR PROJEKT UMOWA NR ZAŁĄCZNIK Nr 2 zawarta w dniu.. roku w Kielcach pomiędzy: Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach z siedzibą w Kielcach przy ul. Żeromskiego 5, zwanym w dalszej części Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

UMOWĘ strona numer 5 oraz 6 Wypełnij i podpisz umowę w dwóch egzemplarzach (w miejscu Zleceniodawca ) jeden pozostaw sobie.

UMOWĘ strona numer 5 oraz 6 Wypełnij i podpisz umowę w dwóch egzemplarzach (w miejscu Zleceniodawca ) jeden pozostaw sobie. ROZLICZENIE Z DANII DOKŁADNIE ZASTOSUJ SIĘ DO INSTRUKCJI Drogi kliencie! W przypadku braku podpisu na dokumentach, bądź niedołączeniu do kompletu wymaganych dokumentów wydłuża się proces rozliczenia. Miej

Bardziej szczegółowo

! Cotygodniowa audycja w każdą środę od godz. 11:00 w Programie I Polskiego Radia.

! Cotygodniowa audycja w każdą środę od godz. 11:00 w Programie I Polskiego Radia. GDY INTERNET LUB TELEFON ZAWODZI...! Cotygodniowa audycja w każdą środę od godz. 11:00 w Programie I Polskiego Radia. Jak wnieść reklamację? Reklamację możesz złożyć telefonicznie, ustnie do protokołu

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../2015 -... 1 [Przedmiot umowy] Przedmiotem umowy jest przeprowadzenie audytu podatkowego ŁSI sp. z o. o. za rok 2014. 2 [Zakres rzeczowy]

Umowa nr../2015 -... 1 [Przedmiot umowy] Przedmiotem umowy jest przeprowadzenie audytu podatkowego ŁSI sp. z o. o. za rok 2014. 2 [Zakres rzeczowy] Wzór umowy zawarta w Łodzi w dniu.. r. pomiędzy: Umowa nr../2015 Łódzką Spółką Infrastrukturalną sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 190, 90-368 Łódź, NIP 725-19-06-517, REGON 100077301,

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony: Usługi drukowania książek

Przetarg nieograniczony: Usługi drukowania książek Załącznik nr 9 do SWIZ Załącznik nr 3 do umowy ramowej UMOWA NR Wzór Zawarta w dniu... 2013 r. w Poznaniu, pomiędzy: MUZEUM ARCHEOLOGICZNE z siedzibą w Poznaniu, ul. Wodna 27, 61-781 Poznań, NIP : 778-10-27-953,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI "Kompensator dla mikroprzedsiębiorcy"

REGULAMIN PROMOCJI Kompensator dla mikroprzedsiębiorcy Załącznik do Uchwały Nr 93/2013 Zarządu BOŚ S.A. z dnia 12.03. 2013r. REGULAMIN PROMOCJI "Kompensator dla mikroprzedsiębiorcy" I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Promocji jest Bank Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO GRUPY BANFI [ Regulamin ] 1.4 Program organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO GRUPY BANFI [ Regulamin ] 1.4 Program organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO GRUPY BANFI [ Regulamin ] 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się Program Partnerski Banfi Sp. z o.o. zwany dalej:

Bardziej szczegółowo

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A.

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. REGULAMIN V WARSZTATÓW ENERGETYKI WIATROWEJ 2015 organizowanego przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepów Internetowych Wiollo

Regulamin Sklepów Internetowych Wiollo Regulamin Sklepów Internetowych Wiollo 1. Przedmiot Umowy 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem sklepów internetowych Wiollo, określa zasady świadczenia przez Wiollo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo