Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie pn.: Doradca Małopolskiego Przedsiębiorcy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie pn.: Doradca Małopolskiego Przedsiębiorcy"

Transkrypt

1 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie pn.: Doradca Małopolskiego Przedsiębiorcy 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy dokument określa ramowe zasady, zakres i warunki uczestnictwa mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą), posiadających siedzibę, oddział lub filię na terenie województwa małopolskiego w projekcie doradczym pn.: Doradca Małopolskiego Przedsiębiorcy, realizowanym w ramach Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. 2. Udział w Projekcie jest bezpłatny, wsparcie udzielane jest zgodnie z przepisami Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.. 3. Przyjmuje się za oficjalne źródło informacji dla projektu stronę www Lidera Projektu. 2 Definicje Na potrzeby realizacji Projektu przyjmuje się następujące definicje: 1. Projekt projekt doradczy pn.: Doradca Małopolskiego Przedsiębiorcy realizowany w ramach Poddziałania POKL. 2. Klient- mikro, małe i średnie przedsiębiorstwo, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, posiadające siedzibę, oddział lub filię na terenie województwa małopolskiego, na rzecz którego świadczona będzie usługa doradcza. 3. Doradca osoba świadcząca usługę doradztwa, posiadająca co najmniej 2 letnie doświadczenie w świadczeniu usług informacyjnych lub doradczych na rzecz przedsiębiorców w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej. 4. Grupa Sterująca - organ w Projekcie uprawniony do podejmowania kluczowych decyzji. 5. Lider Projektu - Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. obszar świadczenia usług doradztwa: miasta: Kraków, Nowy Sącz, powiaty: krakowski, wielicki, myślenicki, bocheński, nowosądecki, olkuski. 6. umowa Umowa o udzielenie usługi doradczej. 7. Partnerzy Projektu: Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A., obszar świadczenia usług doradztwa: powiaty: miechowski, chrzanowski. Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej, Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1

2 obszar świadczenia usług doradztwa: powiat oświęcimski. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji, obszar świadczenia usług doradztwa: miasta: Kraków, Tarnów; powiaty: krakowski, proszowicki, tarnowski, dąbrowski. Fundacja Rozwoju Regionu Rabka, obszar świadczenia usług doradztwa: powiaty: brzeski, tatrzański, nowotarski. Sądecka Izba Gospodarcza, obszar świadczenia usług doradztwa: Miasto Nowy Sącz, powiaty: nowosądecki, limanowski, gorlicki. Stowarzyszenie Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju w Suchej Beskidzkiej obszar świadczenia usług doradztwa: powiaty: suski, wadowicki. 8. Punkt Doradztwa Miejsce prowadzenia rekrutacji do Projektu, udzielania informacji związanych z rekrutacją do Projektu. Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Kordylewskiego 11, Kraków, tel , ul. Kościuszki 9, Nowy Sącz, tel , Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. ul. Grunwaldzka 5, Chrzanów, tel , Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej ul. Unii Europejskiej 10, Oświęcim, tel , Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji ul. Szlak 73 A, Kraków, tel wew. 134, ul. Sikorskiego 5, Tarnów, tel , Fundacja Rozwoju Regionu Rabka Orkana 16 B, Rabka-Zdrój, tel , Sądecka Izba Gospodarcza ul. Zielona 27, Nowy Sącz, tel , Stowarzyszenie Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju w Suchej Beskidzkiej ul. Mickiewicza 175, Sucha Beskidzka, tel Uczestnik projektu - osoba upoważniona przez Klienta do reprezentowania strony Klienta i biorąca udział w procesie doradczym. 3 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2

3 Terytorialny i czasowy zasięg Projektu Projekt jest realizowany na terenie województwa małopolskiego w okresie od r. do r. 4 Cel Projektu Celem Projektu jest rozwój przewagi konkurencyjnej małopolskich MMŚP poprzez zapewnienie dostępu do usług doradczych, które pomogą w rozwiązywaniu problemów biznesowych dostosowując firmę do aktualnych wymogów rynkowych. 5 Zakres usług doradczych realizowanych w Projekcie 1. Usługa doradcza świadczona będzie w dwóch etapach: 1.1 Etap I: diagnoza potrzeb Klienta polegająca na identyfikacji problemu oraz potrzeb związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej poprzez przeprowadzenie szczegółowego wywiadu z klientem, analizy dokumentów oraz wskazania ścieżki postępowania w celu rozwiązania zdiagnozowanych problemów. 1.2 Etap II: działania w ramach usługi doradczej wynikające z uprzednio przeprowadzonej diagnozy. Celem doradztwa będzie rozwiązanie lub przedstawienie propozycji rozwiązania konkretnego problemu, a efektem opracowanie i/lub wdrożenie określonych usprawnień i działań w obszarze objętym usługą doradczą (za wyjątkiem doradztwa inwestycyjnego). Usługa doradcza ma na celu wprowadzanie innowacji w przedsiębiorstwach. 2. W ramach Projektu Klient Projektu będzie mógł skorzystać m. in. z następujących zakresów doradztwa: 2.1. Aspekty formalno-prawne dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej: a. prawa i obowiązki przedsiębiorcy, w tym zobowiązania publicznoprawne b. obowiązki dla przedsiębiorcy wynikające z licencji, pozwoleń, patentów, umów, decyzji administracyjnych 2.2. Marketing przedsiębiorstwa: a. Konsultacje w zakresie przygotowania strategii marketingowej b. Budowanie relacji z klientami, kontrahentami c. Wykorzystanie nowoczesnych technologii w marketingu (w tym informatycznych) d. Marketingowe aspekty społecznej odpowiedzialności biznesu e. Wpływ czynników zewnętrznych i wewnętrznych na pozycję strategiczną firmy 2.3. Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem: a. Organizacja pracy przedsiębiorcy b. Zarządzanie czasem c. Dobór personelu d. Podział obowiązków i odpowiedzialności wewnątrz firmy e. Skutki prawne wyboru formy prowadzenia działalności gospodarczej f. Sieci powiązań i klastry 2.4. Finanse przedsiębiorstwa: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 3

4 a. Zastosowanie narzędzi zarządzania finansami poprzez planowanie przepływów pieniężnych i kosztów oraz controllingu b. Formy opodatkowania działalności gospodarczej wybór optymalnej formy c. Postępowanie w przypadku zagrożenia utraty płynności finansowej d. Pomoc w zarządzaniu kapitałem obrotowym poprzez wskazanie jak utrzymać bezpieczny poziom należności, zobowiązań, zapasów i gotówki e. Konsultacje w zakresie zasad i potencjalnych korzyści z pozyskiwania krótkoterminowych, średnio i długoterminowych źródeł finansowania oraz porównywanie tych źródeł pod względem korzyści ekonomicznych 2.5. Działalność firmy na rynkach zagranicznych: a. Wymagania rynku docelowego wobec firmy planującej rozpoczęcie/rozwój eksportu b. Formy ograniczenia ryzyka związanego z działalnością eksportową c. Narzędzia pozyskiwania klienta zagranicznego d. Konsultacje strategii wejścia na rynek zagraniczny 2.6. Prawne: a. prawo i postępowanie cywilne b. prawo gospodarcze w tym prawo finansowe, handlowe c. prawo ochrony środowiska d. prawo i postępowanie administracyjne 2.7. Innowacyjność - podniesienie konkurencyjności poprzez innowacje produktowe, procesowe, organizacyjne i marketingowe. 3. Doradca może zdecydować o rozszerzeniu usługi doradczej o zakres niewskazany w pkt. 2 z zastrzeżeniem pkt Usługa doradcza nie może stanowić elementu stałej lub okresowej działalności ani też bieżących kosztów operacyjnych przedsiębiorstwa np. usługi w zakresie doradztwa podatkowego, reklamy, regularnych usług prawnych. 6 Kryteria uczestnictwa w projekcie Klientem Projektu może być podmiot spełniający łącznie następujące warunki: 1. jest mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r.; 2. posiada siedzibę, oddział lub filię na terenie województwa małopolskiego; 3. nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1241, ze zm.); 4. określone w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis; 5. klient Projektu nie jest wykluczony ze wsparcia zgodnie z wymogami POKL tj. nie otrzymał wsparcia pomostowego udzielonego w ramach Działania 6.2.lub Poddziałania Rekrutacja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 4

5 1. Rekrutacja do Projektu będzie realizowana przez Punkty Doradztwa, w sposób ciągły od 1 stycznia 2012 r. do 30 września 2014 r. 2. Rekrutacja odbywa się poprzez wypełnienie formularza rekrutacyjnego online lub osobiście w Punkcie Doradztwa. 3. Punkty Doradztwa prowadzące proces rekrutacji zastrzegają sobie prawo do objęcia w pierwszej kolejności wsparciem doradczym firm funkcjonujących na rynku nie dłużej niż rok oraz firm zarządzanych lub prowadzonych przez kobiety. 4. Warunkiem zakwalifikowania się do Projektu jest złożenie podpisanego formularza zgłoszeniowego w Punkcie Doradczym, oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych. 5. Po zakwalifikowaniu klienta do Projektu, zostanie podpisana Umowa. 6. Na etapie rekrutacji każdy Klient otrzyma indywidualny numer identyfikacyjny. 7. Jeżeli oczekiwany przez klienta zakres doradztwa wykracza poza zakres usług wskazanych w 5 pkt. 2 możliwa jest odmowa wyświadczenia usługi doradztwa. 8. Od decyzji odmawiającej zakwalifikowania do udziału w Projekcie nie przysługuje odwołanie. 8 Świadczenie usługi doradczej 1. Usługa doradcza może być świadczona bezpośrednio przez Lidera/Partnera, lub może zostać zlecona firmie zewnętrznej decyzja podejmowana jest na etapie rekrutacji przez osobę odpowiedzialną za rekrutację. 2. Zakres i Formę świadczenia usługi określa Doradca podczas Etapu I usługi. 3. Po podpisaniu umowy o udzielenie usługi doradczej, pomiędzy Klientem a Liderem/Partnerem następuje ustalenie miejsca i terminu świadczenia usługi doradczej. 4. Doradca i Klient będą ustalać na bieżąco przebieg oraz formę świadczenia usługi doradczej. 5. I etap usługi zakończy się sporządzeniem Formularza diagnozy, w którym Doradca określi ścieżkę postępowania w celu rozwiązania zdiagnozowanych problemów. 6. Podczas etapu I i II wszelkie czynności podejmowane na rzecz Klienta w ramach świadczonej usługi doradczej zostaną odnotowane w Karcie Doradczej stanowiącej załącznik do umowy o udzieleniu usługi doradztwa i potwierdzone przez obie strony własnoręcznymi podpisami. 7. Usługa doradcza świadczona będzie średnio przez 15 godzin zegarowych ale, nie dłużej niż przez 20 godzin zegarowych dla poszczególnego Klienta. 8. Klientowi udzielone zostanie wsparcie w oparciu o zasadę de minimis 1, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz.U. z 2010 r., Nr 239, poz z późn. zm.). 9. Usługa doradcza udzielana jest w okresie od dnia podpisania umowy i zostanie zakończona nie później niż w ciągu 6 miesięcy od daty udzielenia wsparcia. W uzasadnionych przypadkach termin ten może ulec wydłużeniu na wniosek doradcy lub klienta, złożony do właściwego Punktu Doradztwa przed upływem 6 miesięcy od dnia podpisania niniejszej umowy. Warunki wydłużenia usługi doradczej określi aneks do umowy. 9 Rezygnacja z udziału w Projekcie 1. Klient może wypowiedzieć umowę w każdym momencie ze skutkiem natychmiastowym, co jest jednoznaczne z zaprzestaniem uczestniczenia w Projekcie. 1 Pomoc będąca przedmiotem niniejszej umowy ma charakter pomocy de minimis w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. U. L 379/5 z dnia r.) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 5

6 2. Lider/Partner może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, uporczywego unikania kontaktu Klienta z Doradcą. Za uporczywe unikanie kontaktu uznaje się brak odpowiedzi na trzy telefony i/lub e, w ciągu trzech dni, czego potwierdzeniem jest odpowiednio notatka służbowa Doradcy i wydruk wysłanych i. 3. W przypadku, o których mowa w ust. 1 i 2, Lider/Partner może obciążyć Klienta karą umowną w wysokości 100% wartości zrealizowanych godzin zegarowych usługi doradczej, do momentu wypowiedzenia umowy, zgodnie z prowadzoną Kartą Doradczą. 10 Proces monitoringu i oceny 1. Klient wyraża zgodę na przeprowadzanie działań monitoringowych, kontrolnych (również w trakcie realizacji usługi doradczej) i ewaluacyjnych zakresu i produktów usługi doradczej przez Usługodawcę oraz inne instytucje lub jednostki organizacyjne uprawnione w następstwie zawarcia umowy na realizację projektu Doradca Małopolskiego Przedsiębiorcy pomiędzy Województwem Małopolskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie a Małopolską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A., zgodnie z wymogami wynikającymi z Zasad finansowania POKL. 2. Klient wyraża zgodę na przeprowadzenie działań monitoringowych w zakresie badania jakości świadczonych usług. 3. Po wyświadczeniu usługi doradczej Klient jest zobowiązany do wypełnienia Ankiety ewaluacyjnej. 4. Jeśli w wyniku działań monitorujących, kontrolnych i ewaluacyjnych zostanie stwierdzone, że klient wykorzystał pomoc publiczną ze środków Unii Europejskiej niezgodnie z przeznaczeniem, nienależnie lub w nadmiernej wysokości, Klient zobowiązuje się do zwrotu odpowiedniej części lub całości tych środków wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, naliczonych odpowiednio od dnia ich otrzymania. 11 Postanowienia końcowe 1. Niniejszy Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie obowiązuje przez cały okres realizacji Projektu. 2. Lider projektu/partnerzy mają prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. 3. Modyfikacje w niniejszym regulaminie mogą nastąpić w przypadku zmian w Projekcie oraz na skutek zmian w przepisach. 4. Zmiany w Regulaminie zatwierdza Grupa Sterująca. 5. Powyższy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. 6. Aktualna treść niniejszego regulaminu dostępna jest w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej Projektu. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 6

Nr umowy: MARR/../2012/DWP

Nr umowy: MARR/../2012/DWP Nr umowy: MARR/../2012/DWP UMOWA O UDZIELENIE USŁUGI DORADCZEJ Zawarta w. w dniu pomiędzy: Małopolską Agencją Rozwoju Regionalnego Spółką Akcyjną z siedzibą w Krakowie ul. Kordylewskiego 11, 31 542 Kraków,

Bardziej szczegółowo

2) oświadczenie o spełnieniu kryteriów podmiotowych przez mikro, małego lub średniego przedsiębiorcę,

2) oświadczenie o spełnieniu kryteriów podmiotowych przez mikro, małego lub średniego przedsiębiorcę, Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie pn.: Przekształcanie przedsiębiorstw w inteligentne organizacje wsparcie doradcze dla firm w Małopolsce 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy dokument określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniu Menedżer ES i doradztwie grupowym w ramach projektu Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniu Menedżer ES i doradztwie grupowym w ramach projektu Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniu Menedżer ES i doradztwie grupowym w ramach projektu Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy dokument określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniu Menedżer ES i doradztwie grupowym w ramach projektu Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniu Menedżer ES i doradztwie grupowym w ramach projektu Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniu Menedżer ES i doradztwie grupowym w ramach projektu Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy dokument określa

Bardziej szczegółowo

b) MPES utworzone po 1.01.2010 r., posiadające siedzibę na terenach gmin miejsko-wiejskich i wiejskich.

b) MPES utworzone po 1.01.2010 r., posiadające siedzibę na terenach gmin miejsko-wiejskich i wiejskich. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w doradztwie biznesowym w ramach projektu Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Obowiązuje od: 7 stycznia 2013 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

c. III południowy: powiat nowotarski, powiat tatrzański, powiat suski Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej d. IV krakowski: miasto Kraków,

c. III południowy: powiat nowotarski, powiat tatrzański, powiat suski Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej d. IV krakowski: miasto Kraków, Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w cyklu szkoleniowo- doradczym Zasady zakładania i prowadzenia PES w ramach projektu Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Obowiązuje od 30 czerwca 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do umowy o udzielenie wsparcia

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do umowy o udzielenie wsparcia Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do umowy o udzielenie wsparcia Standard świadczenia usługi doradczej - asysta w prowadzeniu

Bardziej szczegółowo

a. I tarnowski: miasto Tarnów, powiat tarnowski, powiat bocheński, powiat brzeski, powiat dąbrowski - Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej,

a. I tarnowski: miasto Tarnów, powiat tarnowski, powiat bocheński, powiat brzeski, powiat dąbrowski - Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w cyklu szkoleniowodoradczym Menedżer Ekonomii Społecznej w ramach projektu Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Obowiązuje od: 12 luty 2014 r. 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN udziału w Projekcie pt.: Wiedza, praktyka, doświadczenie - klucz do sukcesu w biznesie dla pracowników naukowych jednostek naukowych, pracowników naukowych uczelni, pracowników naukowo dydaktycznym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE EKOINNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA nr POKL.02.01.01-00-133/13

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE EKOINNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA nr POKL.02.01.01-00-133/13 Strona1 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE EKOINNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA nr POKL.02.01.01-00-133/13 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU 1 DEFINICJE 1. Beneficjent podmiot realizujący projekt na podstawie umowy o dofinansowanie BD Center Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Broniewskiego 1, 35-222,

Bardziej szczegółowo

e. V zachodni: powiat chrzanowski, powiat oświęcimski, powiat olkuski, powiat wadowicki Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie.

e. V zachodni: powiat chrzanowski, powiat oświęcimski, powiat olkuski, powiat wadowicki Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w tworzeniu partnerstw lokalnych na rzecz ekonomii społecznejw ramach projektu Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Obowiązuje od: 7 stycznia 2013 r. 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Standard usługi doradczej - asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej

Standard usługi doradczej - asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej Standard usługi doradczej - asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej Załącznik nr 4 Wsparcie na prowadzenie punktu konsultacyjnego jest przeznaczone na finansowanie wydatków związanych z realizacja

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie Eko aktywni

Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie Eko aktywni Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie Eko aktywni 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji uczestników oraz uczestnictwa w projekcie pt. Eko - aktywni,

Bardziej szczegółowo

Standard usługi doradczej - asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej

Standard usługi doradczej - asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 2d do umowy o udzielenie wsparcia Standard usługi doradczej - asysta w prowadzeniu działalności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAŁOPOLSKA AKADEMIA ZARZĄDZANIA II systemowy cykl szkoleń Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/DMP/2012 z dnia 26.01.2012 dotyczące świadczenia usług doradczych w ramach projektu Doradca Małopolskiego Przedsiębiorcy

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/DMP/2012 z dnia 26.01.2012 dotyczące świadczenia usług doradczych w ramach projektu Doradca Małopolskiego Przedsiębiorcy ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/DMP/2012 z dnia 26.01.2012 dotyczące świadczenia usług doradczych w ramach projektu Doradca Małopolskiego Przedsiębiorcy realizowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Uczestnictwa w Projekcie Po zdrowie w świętokrzyskie Nr..

UMOWA Uczestnictwa w Projekcie Po zdrowie w świętokrzyskie Nr.. Załącznik nr 6 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie UMOWA Uczestnictwa w Projekcie Po zdrowie w świętokrzyskie Nr.. zawarta w dniu.. pomiędzy Stronami:., zwanym dalej Realizatorem Projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw 1 Podstawa prawna realizacji Projektu 1. Podstawę prawną realizacji Projektu MAP-iT

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA Załącznik nr 8 do Umowy stażowej nr UDA-POKL.08.02.01-12-024/14-00 projektu pt. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA dla przedsiębiorstw, jednostek naukowych oraz ich pracowników w ramach Projektu: Małopolska

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Małopolska Sieć Dialogu Obywatelskiego 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy dokument określa ramowe zasady, zakres i warunki rekrutacji i uczestnictwa organizacji

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne

Postanowienia ogólne Regulamin uczestnictwa w projekcie Ekologia w biznesie, czyli przedsiębiorstwo przyszłości od dnia 21.07.2014 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy dokument określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Małopolska Sieć Dialogu Obywatelskiego 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy dokument określa ramowe zasady, zakres i warunki rekrutacji i uczestnictwa organizacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Rozdział I Postanowienia Ogólne 1. Definicje 1. Park Naukowo - Technologiczny w Opolu Spółka

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 2354/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 14 sierpnia 2012 r.

UCHWAŁA Nr 2354/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 14 sierpnia 2012 r. UCHWAŁA Nr 2354/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu sesji coachingowych w ramach przedsięwzięć pt.: Sesje coachingowe w obszarze design

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU WND-POKL.02.01.01-00-597/13

REGULAMIN PROJEKTU WND-POKL.02.01.01-00-597/13 REGULAMIN PROJEKTU BĄDŹ NA FALI BĄDŹ EKO! WND-POKL.02.01.01-00-597/13 REGULAMIN określa: - Informacje o projekcie. - Grupę docelową. - Formy promocji, rekrutacji i kwalifikacji Uczestników. - Formy wsparcia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE TWOJA SZANSA

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE TWOJA SZANSA REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE TWOJA SZANSA realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i

Bardziej szczegółowo

REGULAM IN RE KRUT ACJ I OR AZ PRZYZ N AW AN I A ŚROD KÓW F IN ANSOW YCH N A ROZP OCZ ĘCIE DZ I AŁ ALNOŚC I GOSPODAR CZEJ W RA MACH PROJEKT U

REGULAM IN RE KRUT ACJ I OR AZ PRZYZ N AW AN I A ŚROD KÓW F IN ANSOW YCH N A ROZP OCZ ĘCIE DZ I AŁ ALNOŚC I GOSPODAR CZEJ W RA MACH PROJEKT U REGULAMIN REKRUT ACJI ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W RAMACH PROJEKT U ZAŁÓŻ F IRMĘ. ZOSTAŃ KOBIETĄ SUKCESU 1 Informacje ogólne 1. Projekt Załóż firmę.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. CZYSTY BIZNES ROZWÓJ MMŚP DZIĘKI WYKORZYSTANIU ROZWIĄZAŃ PROEKOLOGICZNYCH Regulamin projektu wersja 1 z dnia 01 lutego 2014 r. str. 1 Spis treści 1. Postanowienia ogólne... 3 2. Definicje... 3 3. Czasowy

Bardziej szczegółowo