PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO"

Transkrypt

1 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w zadaniu 2 Dotacje i wsparcie pomostowe finansowo doradcze w ramach projektu Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w zadaniu 2 - Dotacje i wsparcie pomostowe finansowo doradcze w ramach projektu Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, zwanego dalej Projektem. 1 Informacje o projekcie 1. Regulamin rekrutacji określa proces rekrutacji Uczestników oraz zasady uczestnictwa w wsparciu szkoleniowo doradczym. 2. Biuro Operatora znajduje się w Chrzanowie, przy ul. Grunwaldzkiej 5, telefon: (32) ; fax: (12) Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00. Strona internetowa Operatora Wsparcia: 3. Projekt obejmuje swym zasięgiem województwo małopolskie. 4. Podział terytorialny: a. Subregion tarnowski I: m. Tarnów, powiaty: tarnowski, dąbrowski, brzeski, bocheński Partner: Stowarzyszenie Dobrej Nadziei b. Subregion sądecki II: m. Nowy Sącz, powiaty: nowosądecki, gorlicki, limanowski Partner: Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie c. Subregion południowy III: powiaty: nowotarski, tatrzański, suski Partner: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej d. Subregion krakowski IV: m. Kraków, powiaty: krakowski, wielicki, myślenicki, proszowicki, miechowski Partner: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji e. Subregion zachodni V: powiaty: chrzanowski, oświęcimski, olkuski, wadowicki Partner: Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie 5. Okres realizacji projektu: od do Informacja o terminie naboru zostanie umieszczona na stronie Operatora Wsparcia oraz Partnerów Subregionu. 7. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 2 Słownik pojęć (definicje) 1. Projekcie należy przez to rozumieć Projekt Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej realizowany przez Fundację Gospodarki i Administracji Publicznej w Krakowie wraz z partnerami: Towarzystwem Oświatowym Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie, Stowarzyszeniem Dobrej Nadziei, Agencją Rozwoju Strona 1 z 9

2 Małopolski Zachodniej S.A., Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie: 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie: Wsparcie ekonomii społecznej. 2. Partnerze Subregionu należy przez to rozumieć Fundację Gospodarki i Administracji Publicznej w Krakowie realizującą zadanie w Subregionie Południowym III, Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie realizujące zadanie w Subregionie Sądeckim II oraz Subregionie Zachodnim V, Stowarzyszenie Dobrej Nadziei realizujące zadanie w Subregionie Tarnowskim I, Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji realizującą zadanie w Subregionie Krakowskim IV. 3. Operatorze Wsparcia należy przez to rozumieć Agencje Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. w Chrzanowie. 4. Wykonawcy należy przez to rozumieć podmioty, które wykonują na rzecz Projektu zadania merytoryczne. 5. Uczestniku należy przez to rozumieć osobę, która spełnia kryteria formalne udziału w projekcie określone w 3 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa, która pomyślnie przeszła proces rekrutacji. 6. Komisji Rekrutacyjnej należy przez to rozumieć Komisję powołaną przez Operatora wsparcia, której zadaniem jest wybór Uczestników projektu. 7. Stronie internetowej projektu należy przez to rozumieć strony, na której będą umieszczone informacje na temat działań realizowanych w ramach projektu na terenie danego subregionu tj Do projektu mogą być rekrutowane: 3 Kwalifikowalność Uczestników/czek a. Osoby fizyczne 1, w szczególności osoby, o których mowa w art. 4 ust 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych (osoby bezrobotne, w rozumieniu art. 2 ust 1 pkt. 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, osoby wskazane w art. 1 ust 2 pkt. 1-4 i 6-7 ustawy o zatrudnieniu socjalnym, osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych), b. Osoby wydelegowane do udziału w projekcie przez osoby prawne, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt. 2 i 3 2 ustawy o spółdzielniach socjalnych (organizacje pozarządowe w rozumieniu przepisów o działalności pożytku 1 Wsparcie finansowe w ramach projektu mogą otrzymad wyłącznie osoby niezatrudnione w wieku aktywności zawodowej. 2 Wszystkie dokumenty np. formularze, oświadczenia, umowy, wnioski są przez osoby uprawnione do reprezentowania danej osoby prawnej. Strona 2 z 9

3 publicznego i o wolontariacie, jednostki samorządu terytorialnego, kościelne osoby prawne), spełniające równocześnie poniższe kryteria: a. Miejsce zamieszkania (w rozumieniu kodeksu cywilnego) na terenie województwa małopolskiego, a w przypadku osób wydelegowanych do udziału w projekcie przez osoby prawne warunkiem uczestnictwa jest wydelegowanie przez osobę prawną, która ma siedzibę lub oddział na terenie województwa małopolskiego. b. Posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. c. Niekarane za przestępstwa umyślne przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny. z wyłączeniem osób fizycznych, które: a. Prowadziły działalność gospodarczą/zawiesiły działalność (tj., które posiadały wpis do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej/Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)) lub były członkami spółdzielni socjalnej (zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym) w okresie 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu 3, b. Korzystają lub skorzystały z innych środków publicznych na rozpoczęcie działalności gospodarczej czy założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON oraz środków oferowanych w ramach PO KL na pokrycie wydatków związanych z założeniem i/lub przystąpieniem osoby fizycznej do spółdzielni socjalnej, c. Są lub były zatrudnione w ciągu ostatnich 2 lat u Operatora wsparcia/partnera Subregionu lub Wykonawcy 4, a także osoby, które łączy lub łączył z Operatorem wsparcia/partnerem Subregionu i/lub pracownikiem Operatora Wsparcia/Partnerem Subregionu lub Wykonawcy uczestniczącym w procesie rekrutacji: i. Związek małżeński, stosunek pokrewieństwa i powinowactwa (w linii prostej lub bocznej do II stopnia) i/lub ii. Związek z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, i/lub iii. Inny związek faktyczny, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do zachowania zasady bezstronności w procesie rekrutacji Uczestników/czek i oceny planów. 2. Kandydaci są zobowiązani do potwierdzenia swojego statusu właściwymi dokumentami lub oświadczeniami składanymi na etapie rekrutacji, zgodnie z Formularzem Rekrutacyjnym. 4 Zasady Rekrutacji 1. Rekrutację i weryfikację Kandydatów na Uczestników Projektu prowadzi Komisja Rekrutacyjna powołana przez Operatora Wsparcia zgodnie z dokumentacją 3 Z wyjątkiem osób oddelegowanych do spółdzielni przez osoby prawne. 4 Wykonawcy uczestniczącego w procesie rekrutacji i oceny biznesplanów Strona 3 z 9

4 rekrutacyjną, w tym: Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w zadaniu 2 Dotacje i wsparcie pomostowe finansowo - doradcze, Formularzem Rekrutacyjnym wraz z wymaganymi załącznikami dla osób fizycznych (stanowiącym Załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu), Formularzem Rekrutacyjnym wraz z wymaganymi załącznikami dla osób prawnych (stanowiącym Załącznik nr 2 niniejszego Regulaminu), Kartą oceny rozmowy rekrutacyjnej (stanowiąca Załącznik nr 3.1 niniejszego Regulaminu), Kartą oceny testu kompetencji (stanowiącej Załącznik nr 3.2 niniejszego Regulaminu), Kartą oceny rozmowy rekrutacyjnej i testu kompetencji (stanowiącej Załącznik nr 3.3 niniejszego Regulaminu), Kartą oceny formalnej Formularza Rekrutacyjnego osób fizycznych (stanowiącej Załącznik nr 3a niniejszego Regulaminu), Kartą oceny merytorycznej Formularza Rekrutacyjnego osób fizycznych (stanowiącą Załącznik nr 3b niniejszego Regulaminu), Kartą oceny formalnej Formularza Rekrutacyjnego dla osób prawnych (stanowiącej Załącznik nr 4a niniejszego Regulaminu), Kartą oceny merytorycznej Formularza Rekrutacyjnego (stanowiącą Załącznik nr 4b niniejszego Regulaminu) Rekrutacja będzie prowadzona w sposób bezstronny, zgodnie z warunkami jawnymi i jednakowymi dla wszystkich Kandydatów w oparciu o dokumenty rekrutacyjne. 2. Informacja o miejscu i terminie rekrutacji oraz dokumenty związane z rekrutacją są do pobrania w punktach wsparcia oraz na stronach internetowych. 3. Kandydaci na Uczestników projektu powinni wypełnić elektronicznie Formularz Rekrutacyjny, o którym mowa w 4, ust 1 oraz złożyć go w jednym egzemplarzu osobiście lub za pośrednictwem poczty lub kuriera na adres punktów wsparcia zgodnie z miejscem zamieszkania osób fizycznych lub siedzibą w przypadku osób prawnych: Dla Subregionu I: Dla Subregionu II: Dla Subregionu III: Dla Subregionu IV: Dla Subregionu V: ul. Św. Anny 5, Tarnów ul. Zielona 27, Nowy Sącz Stryszawa 281 D, Stryszawa ul. Szlak 73a, Kraków ul. Janiny Woynarowskiej 1, Chrzanów 4. Operator Wsparcia ma obowiązek zachowania formy korespondencji elektronicznej lub pisemnej z kandydatami ubiegającymi się o udział w projekcie. 5. Przedłożenie nieprawdziwego zaświadczenia/dokumentu lub podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym w Formularzu Rekrutacyjnym lub w oświadczeniu skutkować będzie wykluczeniem z projektu i może być potraktowane, jako próba wyłudzenia środków finansowych oraz podlegać powiadomieniu właściwych organów ścigania. 6. W celu oceny Formularzy Rekrutacyjnych Operator Wsparcia powoła Komisję Rekrutacyjną złożoną z osób wyznaczonych przez Operatora Wsparcia. 7. Proces rekrutacji będzie obejmować 3 etapy: Etap 1 ocena formalna formularzy rekrutacyjnych, Etap 2 ocena merytoryczna formularzy rekrutacyjnych, Etap 3 rozmowa kwalifikacyjna oraz test kompetencji. 8. Ocenę formalną dokumentacji Kandydatów przeprowadzi członek Komisji Rekrutacyjnej na podstawie kryteriów kwalifikowalności wskazanych w Karcie oceny Formalnej Formularza Rekrutacyjnego dla osób fizycznych (stanowiącej Załącznik nr Strona 4 z 9

5 3a niniejszego Regulaminu) lub Karcie oceny Formalnej Formularza Rekrutacyjnego dla osób prawnych (stanowiącej Załącznik nr 4a niniejszego Regulaminu). 9. Formularze rekrutacyjne złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 10. Operator Wsparcia dopuszcza jednorazową poprawę Formularza Rekrutacyjnego, na etapie oceny formalnej. Poprawa Formularza Rekrutacyjnego oznacza uzupełnienie brakujących wymaganych pól lub korektę innych braków formalnych. Poprawiony Formularz należy złożyć w sposób określony w 4 ust. 3 w terminie do 5 dni roboczych od daty otrzymania wezwania Operatora Wsparcia do poprawy Formularza. 11. Ocena formalna zostanie zakończona w terminie do 14 dni roboczych od dnia zakończenia naboru. O wynikach oceny formalnej Operator Wsparcia poinformuje potencjalnego Uczestnika Projektu na stronie internetowej oraz za pomocą poczty elektronicznej lub tradycyjnej na adresy podane w Formularzach Rekrutacyjnych. 12. Formularze rekrutacyjne, które zostały w sposób pozytywny ocenione formalnie zostaną przekazane do oceny merytorycznej. 13. Ocena merytoryczna zostanie przeprowadzona zgodnie z następującymi kryteriami oceny zawartymi w Karcie oceny Merytorycznej Formularza Rekrutacyjnego dla osób fizycznych (stanowiącej Załącznik nr 3b niniejszego Regulaminu) lub w Karcie oceny Merytorycznej Formularza Rekrutacyjnego dla osób prawnych (stanowiącej Załącznik nr 4b niniejszego Regulaminu) przez 2 niezależnych członków Komisji Rekrutacyjnej: Lp. Nazwa kryterium Maksymalna liczba punktów 1. Pomysł na działalność gospodarczą, wykorzystanie niszy rynkowej Szanse przetrwania zaplanowanej działalności gospodarczej Umiejętność oszacowania wydatków inwestycyjnych Posiadana wiedza, umiejętności, doświadczenie w kontekście planowanej działalności gospodarczej Przynależność do grupy inicjatywnej 5 10 ŁĄCZNIE Oceniający zobowiązany jest do podania uzasadnienia dla dokonanej oceny cząstkowej (każdego kryterium) oraz podsumowania ocenianego Formularza. 15. Ostateczna liczba punktów przyznanych podczas oceny merytorycznej stanowi średnią arytmetyczną ocen (liczby punktów) przyznanych przez dwóch członków Komisji (max 100 pkt.). 16. W przypadku rozbieżności sięgających, co najmniej 30% punktów pomiędzy ocenami dwóch członków Komisji, (przy czym ocena przynajmniej jednego z nich musi wynosić minimum 60% punktów), Formularz Rekrutacyjny poddawany jest 5 W przypadku spółdzielni socjalnych osób fizycznych grupa inicjatywna wynosi min. 5 osób fizycznych, a w przypadku spółdzielni socjalnej osób prawnych 2 osoby prawne, zgodnie z art. 4 ustawy o spółdzielniach socjalnych. Strona 5 z 9

6 dodatkowej ocenie, którą przeprowadza 3 członek Komisji Rekrutacyjnej. Ocena tej osoby stanowi wówczas ocenę ostateczną Formularza Rekrutacyjnego. 17. Do trzeciego etapu rekrutacji w projekcie zostanie zakwalifikowanych max 20 osób z listy rankingowej w każdym z subregionów, w pierwszej kolejności kwalifikowane będą osoby niepełnosprawne, a następnie zakwalifikowani zostać mogą jedynie Ci Kandydaci, którzy uzyskali nie mniej niż 50 punktów oraz nie mniej niż 50% w merytorycznych kryteriach cząstkowych oznaczonych numerami 1, 2, 3, 4, Ocena merytoryczna zostanie zakończona w terminie do 10 dni roboczych od dnia zakończenia oceny formalnej w danym subregionie. O wynikach oceny merytorycznej Operator Wsparcia poinformuje na stronie internetowej, za pomocą poczty elektronicznej lub tradycyjnej na adresy podane w Formularzach Rekrutacyjnych. 19. Trzeci etap rekrutacji polega na przeprowadzeniu testu kompetencji przez osobę przygotowaną merytorycznie do realizacji tego typu działań (np. psychologa lub doradcę zawodowego) i rozmowę z Komisją Rekrutacyjną, której celem jest weryfikacja predyspozycji kandydata do założenia i prowadzenia spółdzielni socjalnej. Trzeci etap rekrutacji zostanie przeprowadzony zgodnie z następującymi kryteriami oceny zawartymi w Karcie oceny rozmowy kwalifikacyjnej (zgodnie z Załącznikiem 3.1 niniejszego Regulaminu) oraz z Kartą oceny testu kompetencji (zgodnie z Załącznikiem 3.2 niniejszego Regulaminu). Po podsumowaniu punktów i stworzeniu list rankingowych (zgodnie z Załącznikiem 3.3 niniejszego Regulaminu) do uczestnictwa w projekcie zostanie zakwalifikowanych max 15 osób w każdym z Subregionów. 20. Doradca zawodowy/psycholog po przeprowadzeniu testu kompetencji przygotowuje Indywidualny program doradczo-szkoleniowy - przy uwzględnieniu predyspozycji psychofizycznych i przewidywanej roli w spółdzielni socjalnej Uczestnika Projektu. Doradca zawodowy w uzasadnionych przypadkach może skierować uczestnika Projektu do udziału w kursie zawodowym. 5 Procedura odwoławcza 1. W przypadku negatywnej oceny Formularza Rekrutacyjnego na etapie oceny formalnej lub/i merytorycznej osoba ubiegająca się o udział w projekcie ma prawo złożenia pisemnego odwołania od decyzji Komisji Rekrutacyjnej w terminie do 5 dni roboczych od dnia jej opublikowania na stronie Operator Wsparcia ustosunkowuje się do treści odwołania w terminie do 5 dni roboczych od jego otrzymania. 2. Weryfikacji treści odwołania dokonuje członek Komisji Rekrutacyjnej, który nie uczestniczył w weryfikacji formalnej lub merytorycznej formularza, którego dotyczy odwołanie. Następnie dokonuje ponownej oceny (powtórzeniem procedury oceny). 3. Wynik powtórnej oceny Formularza jest wiążący. Strona 6 z 9

7 6 Wsparcie doradczo - szkoleniowe 1. Z Uczestnikami projektu zostają zawarte umowy o świadczenie usług szkoleniowodoradczych. 2. W/w umowa określa zasady korzystania z usług szkoleniowych i doradczych w trakcie uczestnictwa w projekcie i stanowi Załącznik nr 5a oraz Załącznik nr 5b do Regulaminu. 3. Uczestnicy zobowiązani są do odbycia cyklu szkoleń wynoszącego 80 godzin, w grupach szkoleniowych liczących maksymalnie 15 6 osób, skorzystania z wsparcia doradczego indywidualnego wynoszącego 20h/osobę/podmiot, oraz wsparcia doradczego grupowego wynoszącego 15h/1 grupa (grupa obejmuje max. 5 osób), udziału w jednodniowej wizycie studyjnej. 4. Wsparcie doradczo szkoleniowe poprzedzone jest przeprowadzeniem analizy potrzeb doradczo-szkoleniowych, co znajduje wyraz w opracowaniu indywidualnego programu dla każdego Uczestnika projektu. 5. Uczestnik projektu zobowiązany jest do uczestnictwa, w co najmniej 80% godzin szkoleń, doradztwa indywidualnego i grupowego oraz w wizycie studyjnej.. 6. Każdy Uczestnik jest zobowiązany uczestniczyć w w/w szkoleniach i usługach doradczych zgodnie z indywidualnym programem stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie usług doradczych. 7. Wsparcie doradcze jest udzielane Uczestnikom projektu w formie doradztwa indywidualnego i grupowego, w terminach uzgodnionych z Partnerem Subregionu. 8. Każdy Uczestnik Projektu otrzyma wsparcie Indywidualnego Opiekuna w przygotowaniu biznesplanu oraz wykorzystania i wydatkowania wsparcia finansowego w wymiarze ok. 16h/osobę. Z Uczestnikami projektu zostają zawarte umowy o świadczenie usług doradczych zgodnie z Załącznikiem nr 6a niniejszego Regulaminu lub z Załącznikiem nr 6b niniejszego Regulaminu. 9. Uczestnictwo w cyklu szkoleniowo doradczym jest I etapem umożliwiającym ubieganie się o wsparcie finansowe. 10. W ramach projektu dopuszcza się możliwość aplikowania o przyznanie środków na założenie/przystąpienie/zatrudnienie do spółdzielni socjalnej na etapie składania Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego przez grupy inicjatywne osób fizycznych lub prawnych uczestników poprzedniej edycji projektu, których biznes plany w wyniku dokonanej oceny nie otrzymały dofinansowania. Warunkiem uzyskania wsparcia finansowego jest potwierdzenie przez osoby uprawnione do jego otrzymania statusu uczestnika projektu. Wymagane jest również, aby wszyscy członkowie grupy inicjatywnej, a w przypadku grup inicjatywnych osób prawnych 6 W uzasadnionych przypadkach, w szczególności w przypadku grup inicjatywnych, dopuszcza się udział w szkoleniu większej liczby osób pod warunkiem zachowania, jakości wsparcia szkoleniowo-doradczego. Strona 7 z 9

8 osoby oddelegowane, przedstawili certyfikat ukończenia cyklu szkoleniowodoradczego w ramach poprzedniej edycji. 11. Decyzja o udzieleniu wsparcia finansowego udzielana jest zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie przyznawania wsparcia finansowego na założenie/przystąpienie/zatrudnienie w spółdzielni socjalnej oraz udzielania podstawowego i przedłużonego wsparcia pomostowego stanowiącym odrębny dokument. 8 Postanowienia końcowe 1. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzygane są przez Partnera Subregionu i/lub Operatora Wsparcia na podstawie wytycznych w sprawie udzielania wsparcia na zakładanie.zatrudnianie /przystępowanie do spółdzielni socjalnych w ramach Poddziałania PO KL Wsparcie Ekonomii Społecznej. 2. W razie wątpliwości, ostateczna interpretacja Regulaminu projektu leży w kompetencji Partnera Subregionu i/lub Operatora Wsparcia. 3. Lider i Partnerzy zastrzegają możliwość zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany takie powinny być ogłaszane na stronach internetowych projektu z 7-dniowym wyprzedzeniem. Strona 8 z 9

9 Załączniki: 1. Załącznik nr 1 Formularz Rekrutacyjny dla osób fizycznych, 2. Załącznik nr 2 Formularz Rekrutacyjny dla osób prawnych, 3. Załącznik nr 3.1 Karta oceny rozmowy kwalifikacyjnej, 4. Załącznik nr 3.2 Karta oceny testu kompetencji, 5. Załącznik nr 3.3 Karta oceny rozmowy rekrutacyjnej i testu kompetencji, 6. Załącznik nr 3a - Karta oceny Formalnej Formularza Rekrutacyjnego dla osób fizycznych, 7. Załącznik nr 3b - Karta oceny Merytorycznej Formularza Rekrutacyjnego dla osób fizycznych, 8. Załącznik nr 4a Karta oceny Formalnej Formularza Rekrutacyjnego dla osób prawnych, 9. Załącznik nr 4b Karta oceny Merytorycznej Formularza Rekrutacyjnego dla osób prawnych, 10. Załącznik nr 5a Umowa o świadczenie usług szkoleniowo - doradczych (bez pomocy publicznej), 11. Załącznik nr 5b Umowa o świadczenie usług szkoleniowo - doradczych (dla beneficjenta pomocy), 12. Załącznik 6a Umowa o świadczenie usług doradczych (bez pomocy publicznej), 13. Załącznik 6b Umowa o świadczenie usług doradczych (dla beneficjenta pomocy). Strona 9 z 9

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w zadaniu 2 Dotacje i wsparcie pomostowe finansowo doradcze w ramach projektu Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji

Bardziej szczegółowo

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej - Etap I

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej - Etap I Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w zadaniu 7 - Dotacje i wsparcie pomostowe w ramach projektu Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej Etap I Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej - Etap I

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej - Etap I Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w ramach projektu Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej Etap I Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w zadaniu Dotacje i wsparcie pomostowe w ramach

Bardziej szczegółowo

b) MPES utworzone po 1.01.2010 r., posiadające siedzibę na terenach gmin miejsko-wiejskich i wiejskich.

b) MPES utworzone po 1.01.2010 r., posiadające siedzibę na terenach gmin miejsko-wiejskich i wiejskich. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w doradztwie biznesowym w ramach projektu Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Obowiązuje od: 7 stycznia 2013 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Strona 1 REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej SUKCES Biuro projektu: ul. Młynarska 3 87-800 Włocławek e-mail owes_sukces@op.pl Tel. 54 426-26-67 Fax. 54 426-26-66 REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

POKL.07.02.02-30-018/11

POKL.07.02.02-30-018/11 Załącznik nr 3 do Regulaminu Rekrutacji Karta oceny Formularza rekrutacyjnego osoby fizyczne uczestników projektu Samodzielni w ekonomii społecznej nr POKL.07.02.02-30-018/11 realizowanym przez Fundację

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO

KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO Załącznik nr 3 KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO Dla osób fizycznych/grup inicjatywnych w projekcie Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Dotacje i wsparcie pomostowe finansowo doradcze PO

Bardziej szczegółowo

Realizacja ww. wsparcia możliwa jest dzięki dofinansowaniu nowych projektów z kolejnych miejsc na liście rankingowej w konkursie nr POKL/6.2/IA/12.

Realizacja ww. wsparcia możliwa jest dzięki dofinansowaniu nowych projektów z kolejnych miejsc na liście rankingowej w konkursie nr POKL/6.2/IA/12. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie przedstawia listę potencjalnych 1 operatorów, którzy będą udzielać dotacji i wsparcia szkoleniowo-doradczego w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Regulamin tworzenia partnerstw lokalnych na rzecz ekonomii społecznej w ramach projektu Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Regulamin tworzenia partnerstw lokalnych na rzecz ekonomii społecznej w ramach projektu Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Regulamin tworzenia partnerstw lokalnych na rzecz ekonomii społecznej w ramach projektu Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin definiuje zasady przystąpienia

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO

KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO Załącznik nr 4a 1. Dane identyfikacyjne Kandydata / -tki: Nr rekrutacyjny formularza Imię i nazwisko Kandydata / - tki 2. Ocena Formalna KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO L.p. Kryteria formalne TAK

Bardziej szczegółowo

Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Dokument obejmujący opis instytucji realizujących projekt, wraz z zaznaczeniem ich roli i zadań, opis grupy docelowej oraz form i zakresu wsparcia. I. Informacje

Bardziej szczegółowo

Realizacja ww. wsparcia możliwa jest dzięki dofinansowaniu nowych projektów z kolejnych miejsc na liście rankingowej w konkursie nr POKL/6.2/IA/12.

Realizacja ww. wsparcia możliwa jest dzięki dofinansowaniu nowych projektów z kolejnych miejsc na liście rankingowej w konkursie nr POKL/6.2/IA/12. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie przedstawia zaktualizowaną listę operatorów, którzy będą udzielać dotacji i wsparcia szkoleniowo-doradczego w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie Akademia Menadżera Projektu.

Regulamin rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie Akademia Menadżera Projektu. Regulamin rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie Akademia Menadżera Projektu. Niniejszy regulamin określa sposób rekrutacji potencjalnych Beneficjentów Ostatecznych (uczestników projektu) oraz kryteria

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW/CZEK PROJEKTU

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW/CZEK PROJEKTU REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW/CZEK PROJEKTU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Rekrutacji Uczestników/czek Projektu Kreowanie nowych miejsc pracy i przedsiębiorczości w woj. mazowieckim

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w kursie Szkoła przedsiębiorczości w ramach projektu Broker innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski 1 Informacje o

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU PERSPEKTYWY nr POWR /15. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU PERSPEKTYWY nr POWR /15. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU PERSPEKTYWY nr POWR.01.02.02-10-0017/15 Regulamin określa zasady, warunki i tryb rekrutacji uczestników projektu w ramach Poddziałania 1.2.2 Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej - Etap I

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej - Etap I Załącznik nr 4 KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO Dla osób prawnych w projekcie Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej ETAP I Dotacje i wsparcie pomostowe POKL 7.2.2 Arkusz wypełniany przez Beneficjenta

Bardziej szczegółowo

POKL.07.02.02-30-018/11

POKL.07.02.02-30-018/11 Załącznik nr 2 do Regulaminu Rekrutacji Formularz Rekrutacyjny dla osób prawnych uczestników projektu Samodzielni w ekonomii społecznej nr POKL.07.02.02-30-018/11 realizowanym przez Fundację im. Królowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW/CZEK PROJEKTU RECEPTA NA ZWOLNIENIE (ETAP IV) 1 Informacje o projekcie

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW/CZEK PROJEKTU RECEPTA NA ZWOLNIENIE (ETAP IV) 1 Informacje o projekcie REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW/CZEK PROJEKTU RECEPTA NA ZWOLNIENIE (ETAP IV) 1 Informacje o projekcie 1. Projekt RECEPTA NA ZWOLNIENIE realizowany jest przez Fundację Inicjowania Rozwoju Społecznego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji Uczestników/czek do Projektu INKUBATOR DOJRZAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji Uczestników/czek do Projektu INKUBATOR DOJRZAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji Uczestników/czek do Projektu INKUBATOR DOJRZAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Realizowanego w ramach Działania.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PO KL PROJEKTU WŁASNY BIZNES szansą dla NIE i dla NIEGO

KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PO KL PROJEKTU WŁASNY BIZNES szansą dla NIE i dla NIEGO Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO W RAMACH DZIAŁANIA.2 PO KL PROJEKTU WŁASNY BIZNES szansą dla NIE i dla NIEGO INSTYTUCJA REALIZUJĄCA PROJEKT:. DANE KANDYDATA:..

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Małopolska Sieć Dialogu Obywatelskiego 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy dokument określa ramowe zasady, zakres i warunki rekrutacji i uczestnictwa organizacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej Etap II realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej Etap II realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej Etap II realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie 1 Informacje o projekcie 1. Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komisji Rekrutacyjnej w ramach projektu Kierunek BIZNES! Działanie 5.7 Nowe

Regulamin Komisji Rekrutacyjnej w ramach projektu Kierunek BIZNES! Działanie 5.7 Nowe Regulamin Komisji Rekrutacyjnej w ramach projektu Kierunek BIZNES! Działanie 5.7 Nowe mikroprzedsiębiorstwa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW o przyznanie wsparcia finansowego (grantu) na rozpoczęcie działalności gospodarczej w projekcie realizowanym w ramach Poddziałania 8.3.1 Wsparcie na zakładanie działalności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU DORADZAMY ZAWODOWO

REGULAMIN PROJEKTU DORADZAMY ZAWODOWO 1 Aktualizacja z dnia 09.04.2013 REGULAMIN PROJEKTU DORADZAMY ZAWODOWO w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU BIZNES STARTER

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU BIZNES STARTER PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU BIZNES STARTER 1 Informacje o projekcie 1) Projekt BIZNES STARTER realizowany

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO

KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO Załącznik nr 2 do Regulaminu Projektu STOŁECZNE CENTRUM KARIERY realizowanego w ramach Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY dla osób fizycznych/grup inicjatywnych 1

FORMULARZ REKRUTACYJNY dla osób fizycznych/grup inicjatywnych 1 FORMULARZ REKRUTACYJNY dla osób fizycznych/grup inicjatywnych 1 Załącznik nr 1 w projekcie Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Dotacje i wsparcie pomostowe finansowo - doradcze POKL 7.2.2 Nr

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniu Menedżer ES i doradztwie grupowym w ramach projektu Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniu Menedżer ES i doradztwie grupowym w ramach projektu Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniu Menedżer ES i doradztwie grupowym w ramach projektu Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy dokument określa

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Małopolska Sieć Dialogu Obywatelskiego 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy dokument określa ramowe zasady, zakres i warunki rekrutacji i uczestnictwa organizacji

Bardziej szczegółowo

TWOJA FIRMA PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO.

TWOJA FIRMA PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO. TWOJA FIRMA PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO. Główne etapy projektu: 1. Rekrutacja uczestników projektu, 2. Realizacja wsparcia szkoleniowo

Bardziej szczegółowo

Priorytetowa 7 Włączenie społeczne Działanie 7.3 Ekonomia społeczna Poddziałanie 7.3.2

Priorytetowa 7 Włączenie społeczne Działanie 7.3 Ekonomia społeczna Poddziałanie 7.3.2 Formularz Rekrutacyjny dla osób prawnych uczestników projektu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie kaliskim nr RPWP.07.03.02-30-0004/15 realizowanego przez Fundację im. Królowej Polski św.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU NOWE PERSPEKTYWY

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU NOWE PERSPEKTYWY REGULAMIN PROJEKTU NOWE PERSPEKTYWY realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 8.1. Rozwój Pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2. Wsparcie procesów adaptacyjnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komisji Oceny Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego (grantu) na rozpoczęcie działalności gospodarczej 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Komisji Oceny Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego (grantu) na rozpoczęcie działalności gospodarczej 1 Postanowienia ogólne Regulamin Komisji Oceny Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego (grantu) na rozpoczęcie działalności gospodarczej w projekcie realizowanym w ramach Poddziałania 8.3.1 Wsparcie na zakładanie działalności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW/CZEK PROJEKTU W ZADANIU INKUBATOR SPOŁECZNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI (ISP) Postanowienia Ogólne

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW/CZEK PROJEKTU W ZADANIU INKUBATOR SPOŁECZNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI (ISP) Postanowienia Ogólne REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW/CZEK PROJEKTU W ZADANIU INKUBATOR SPOŁECZNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI (ISP) 1 Postanowienia Ogólne 1. Regulamin określa zakres, warunki naboru oraz zasady udzielania wsparcia

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do projektu JA TY - MY" poddziałanie 7.2.2. POKL

Regulamin rekrutacji do projektu JA TY - MY poddziałanie 7.2.2. POKL Regulamin rekrutacji do projektu JA TY - MY" poddziałanie 7.2.2. POKL Realizator Projektu z siedzibą w Łodzi Łódź, styczeń 2012 r. 1 Wyjaśnienie podstawowych pojęć Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 1.

Bardziej szczegółowo

KOMPETENTNY SAMODZIELNY KSIĘGOWY

KOMPETENTNY SAMODZIELNY KSIĘGOWY C REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESNICTWA W PROJEKCIE KOMPETENTNY SAMODZIELNY KSIĘGOWY Rozdział I Informacje ogólne o projekcie 1 1. Projekt Kompetentny samodzielny księgowy" realizowany jest w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Szkoły Ekonomii Społecznej realizowanego w ramach projektu Sprawne i aktywne podmioty ekonomii społecznej

Regulamin Szkoły Ekonomii Społecznej realizowanego w ramach projektu Sprawne i aktywne podmioty ekonomii społecznej Regulamin Szkoły Ekonomii Społecznej realizowanego w ramach projektu Sprawne i aktywne podmioty ekonomii społecznej I. Informacje ogólne 1. Szkoła Ekonomii Społecznej (SzES) realizowana jest w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w III i IV edycji cyklu szkoleniowego

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w III i IV edycji cyklu szkoleniowego Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w III i IV edycji cyklu szkoleniowego Współpraca administracji publicznej i organizacji pozarządowych w ramach projektu WiP-Współpraca i partycypacja NGO przestrzeni

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Innowacyjny system wsparcia rozwoju ekonomii społecznej na południowym Mazowszu. 1 Informacja o Projekcie

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Innowacyjny system wsparcia rozwoju ekonomii społecznej na południowym Mazowszu. 1 Informacja o Projekcie REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Innowacyjny system wsparcia rozwoju ekonomii społecznej na południowym Mazowszu 1 Informacja o Projekcie 1. Projekt Innowacyjny system wsparcia rozwoju ekonomii społecznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI NA POZASZKOLNE FORMY PODNOSZENIA KWALIFIKACJI

REGULAMIN REKRUTACJI NA POZASZKOLNE FORMY PODNOSZENIA KWALIFIKACJI REGULAMIN REKRUTACJI NA POZASZKOLNE FORMY PODNOSZENIA KWALIFIKACJI 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa ogólne warunki naboru i udzielania wsparcia w projekcie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Program GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE NASZĄ PRZYSZŁOŚCIĄ Podprogram: Edukacja Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Otwieramy własną firmę Edycja II 2014 rok Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany jest przez Pomorską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Słupsku

Projekt realizowany jest przez Pomorską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Słupsku Czas na biznes Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla

Bardziej szczegółowo

Procedura rekrutacyjna ścieżka dotacyjna

Procedura rekrutacyjna ścieżka dotacyjna Procedura rekrutacyjna ścieżka dotacyjna 1. Procedura rekrutacyjna składa się z następujących etapów: 1) Złożenie Formularza Rekrutacyjnego wraz z załącznikami 2) Ocena formalna i merytoryczna złożonych

Bardziej szczegółowo

DANE INSTYTUCJI 1 A Nazwa Instytucji 1: Ulica: Nr lokalu: Nr domu: Kod pocztowy: Tel/fax: Miejscowość: Rok powstania: Email:

DANE INSTYTUCJI 1 A Nazwa Instytucji 1: Ulica: Nr lokalu: Nr domu: Kod pocztowy: Tel/fax: Miejscowość: Rok powstania: Email: FORMULARZ REKRUTACYJNY OSÓB PRAWNYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W TORUNIU ZAKŁADAJĄCYCH LUB PRZYSTĘPUJĄCYCH DO ISTNIEJĄCEJ SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ Projekt realizowany jest

Bardziej szczegółowo

Agencja Rozwoju Gdyni Sp. z o.o., ul. Świętojańska 53/8, 81-391 Gdynia

Agencja Rozwoju Gdyni Sp. z o.o., ul. Świętojańska 53/8, 81-391 Gdynia REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W FAZIE SZKOLENIOWO DORADCZEJ PROJEKTU MOJA FIRMA MOJE MIEJSCE PRACY - WSPARCIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I SAMOZATRUDNIENIA W GMINACH SŁABYCH STRUKTURALNIE POWIATU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW do projektu Kobieta liderem kompleksowe wsparcie dla kobiet +50 chcących rozpocząć własną działalność gospodarczą

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW do projektu Kobieta liderem kompleksowe wsparcie dla kobiet +50 chcących rozpocząć własną działalność gospodarczą REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW do projektu Kobieta liderem kompleksowe wsparcie dla kobiet +50 chcących rozpocząć własną działalność gospodarczą realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO W RAMACH PODDZIAŁANIA PO KL PROJEKTU Kierunek aktywność Ścieżka - samozatrudnienie

KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO W RAMACH PODDZIAŁANIA PO KL PROJEKTU Kierunek aktywność Ścieżka - samozatrudnienie Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO W RAMACH PODDZIAŁANIA 8.1.2 PO KL PROJEKTU Kierunek aktywność Ścieżka - samozatrudnienie INSTYTUCJA REALIZUJĄCA PROJEKT:. DANE

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie i korzystania ze wsparcia projektu CSR Celuj w Swój Rozwój!

Regulamin uczestnictwa w projekcie i korzystania ze wsparcia projektu CSR Celuj w Swój Rozwój! Regulamin uczestnictwa w projekcie i korzystania ze wsparcia projektu CSR Celuj w Swój Rozwój! realizowanego i współfinansowanego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich przez Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji uczestników

Regulamin rekrutacji uczestników Regulamin rekrutacji uczestników W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samo zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Aktywni od nowa. nr WND-POKL.07.02.01-08-007/12-00. Przepisy ogólne

REGULAMIN PROJEKTU. Aktywni od nowa. nr WND-POKL.07.02.01-08-007/12-00. Przepisy ogólne REGULAMIN PROJEKTU Aktywni od nowa nr WND-POKL.07.02.01-08-007/12-00 1 Przepisy ogólne 1. Regulamin określa zasady udziału w bezpłatnych szkoleniach realizowanych w ramach projektu nr WND-POKL.07.02.01-08-007/12-00

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI. Do projektu WŁASNY BIZNES szansą dla NIEJ i dla NIEGO

REGULAMIN REKRUTACJI. Do projektu WŁASNY BIZNES szansą dla NIEJ i dla NIEGO REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu WŁASNY BIZNES szansą dla NIEJ i dla NIEGO 1 Postanowienia ogólne 1. realizuje Projekt nr WND-POKL.06.02.00-26-015/12, WŁASNY BIZNES szansą dla NIEJ i dla NIEGO. 2. Projekt

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu MOJA SZANSA

REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu MOJA SZANSA REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu MOJA SZANSA 1 Postanowienia ogólne 1. Regionalna Izba Gospodarcza w Starachowicach realizuje Projekt nr WND-POKL.08.01.02-26-022/11 MOJA SZANSA 2. Projekt realizowany jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA. w projekcie pn. AKTYWNI SPOŁECZNIE I ZAWODOWO

REGULAMIN UCZESTNICTWA. w projekcie pn. AKTYWNI SPOŁECZNIE I ZAWODOWO REGULAMIN UCZESTNICTWA w projekcie pn. AKTYWNI SPOŁECZNIE I ZAWODOWO 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin uczestnictwa, zwany dalej regulaminem określa zasady procesu rekrutacji i uczestnictwa w ramach

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji Zestawienie podmiotów wyłonionych w drodze konkursu do realizacji zadań związanych z udzielaniem dotacji na założenie działalności gospodarczej Business School H. Polak, M. Polak Sp. J. brzeski, bocheński,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Czas na aktywność w gminie Zbójno. Informacje o Projekcie

REGULAMIN PROJEKTU. Czas na aktywność w gminie Zbójno. Informacje o Projekcie Załącznik do zarządzenia nr 1/2014 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbójnie z dnia 2 styczeń 2014 roku REGULAMIN PROJEKTU Czas na aktywność w gminie Zbójno Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

pierwszego 14 umów się bezpośrednio do podmiotów wymienionych poniżej, instytucji wszelkie inne informacje instytucje realizujące projekty.

pierwszego 14 umów się bezpośrednio do podmiotów wymienionych poniżej, instytucji wszelkie inne informacje instytucje realizujące projekty. W ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia PO KL Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie w roku 2012 ogłosił dwa konkursy dla instytucji, które będą pomagać osobom chcącym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Kobieta Przedsiębiorcza Kobietą Sukcesu

REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Kobieta Przedsiębiorcza Kobietą Sukcesu REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Kobieta Przedsiębiorcza Kobietą Sukcesu 1 Postanowienia ogólne 1. Regionalna Izba Gospodarcza z siedzibą w Starachowicach realizuje Projekt nr WND-POKL.06.02.00-26-025/10

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU AKTYWNOŚĆ TO PRACA współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 6.1.1. Wsparcie osób pozostających

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW w ramach projektu Miasta Nowego Sącza Sądeckiego Urzędu Pracy, pn. Nowy Sącz Nowa firma współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 1. DEKLARACJA POUFNOŚCI I BEZSTRONNOŚCI CZŁONKÓW KOMISJI REKRUTACYJNEJ OCENIAJĄCYCH FORMULARZ REKRUTAYCJNY W PROJEKCIE AKCELERATOR BIZNESU

CZĘŚĆ 1. DEKLARACJA POUFNOŚCI I BEZSTRONNOŚCI CZŁONKÓW KOMISJI REKRUTACYJNEJ OCENIAJĄCYCH FORMULARZ REKRUTAYCJNY W PROJEKCIE AKCELERATOR BIZNESU KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO UCZESTNIKÓW PROJEKTU AKCELERATOR BIZNESU DO DZIAŁANIA 6.2 PO KL NR NIK: /6.2/AB Beneficjent Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ul. Rakowicka 27 Tytuł

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od: 18 marca 2014 r.

Obowiązuje od: 18 marca 2014 r. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie WiP Współpraca i partycypacja NGO w przestrzeni Gminy Miejskiej Kraków w ramach I edycji szkolenia Akademia Kraków dla NGO skierowanej do organizacji pozarządowych.

Bardziej szczegółowo

Sprawni w pracy PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Sprawni w pracy PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNICZEK/UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU SYSTEMOWEGO 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki naboru do projektu systemowego pn. Sprawni w pracy. 2. Projekt realizowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI

REGULAMIN REKRUTACJI Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI do projektu MÓJ SZEF TO JA realizowanego w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja! REGULAMIN. rekrutacji beneficjentów projektu Zakład Aktywności Zawodowej w Krośnie

Człowiek najlepsza inwestycja! REGULAMIN. rekrutacji beneficjentów projektu Zakład Aktywności Zawodowej w Krośnie REGULAMIN rekrutacji beneficjentów projektu Zakład Aktywności Zawodowej w Krośnie współfinansowanego przez Unię Europejską 1. Projekt Zakład Aktywności Zawodowej w Krośnie, realizowany jest przez Polskie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU pn.: Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej, nr PROJEKTU: POKL /12,

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU pn.: Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej, nr PROJEKTU: POKL /12, REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU pn.: Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej, nr PROJEKTU: POKL.07.02.02-30-009/12, 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji

Regulamin rekrutacji Regulamin rekrutacji realizowany w ramach Osi priorytetowej VIII Zatrudnienie Działania VIII.3 Wsparcie przedsiębiorczości Poddziałania VIII.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych Regionalnego

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY FORMALNEJ FORMULARZA REKRUTACYJNEGO

KARTA OCENY FORMALNEJ FORMULARZA REKRUTACYJNEGO KARTA OCENY FORMALNEJ FORMULARZA REKRUTACYJNEGO Projekt Kobieta + biznes = sukces współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez STAWIL sp. z o.o., na podstawie Umowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Strefa 50+. Reintegracja zawodowa osób po 50 roku życia

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Strefa 50+. Reintegracja zawodowa osób po 50 roku życia Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Strefa 50+. Reintegracja zawodowa osób po 50 roku życia I. Informacja o projekcie 1 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady rekrutacji

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNY FINANSISTA

PROFESJONALNY FINANSISTA A REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESNICTWA W PROJEKCIE PROFESJONALNY FINANSISTA Rozdział I Informacje ogólne o projekcie 1 1. Projekt Profesjonalny Finansista" realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO W RAMACH PROJEKTU. ,,Startuj z Biznesem

KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO W RAMACH PROJEKTU. ,,Startuj z Biznesem KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO W RAMACH PROJEKTU,,Startuj z Biznesem Nr POKL.06.02.00-24-011/11 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytetu VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU pn. NOWOCZESNA SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU pn. NOWOCZESNA SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU pn. NOWOCZESNA SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa oraz zasady przeprowadzania procesu rekrutacji uczestników

Bardziej szczegółowo

Dojrzali, kompetentni w pracy

Dojrzali, kompetentni w pracy Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Dojrzali, kompetentni w pracy, realizowanym przez Zakład Doskonalenia (Lider Projektu) w partnerstwie z Miastem Stołecznym Warszawa i Wojewódzkim Urzędem

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO W RAMACH PODDZIAŁANIA RPO WŚ PROJEKTU TWOJA FIRMA II

KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO W RAMACH PODDZIAŁANIA RPO WŚ PROJEKTU TWOJA FIRMA II Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO W RAMACH PODDZIAŁANIA 10.4.1 RPO WŚ PROJEKTU TWOJA FIRMA II INSTYTUCJA REALIZUJĄCA PROJEKT:. DANE KANDYDATA:.. OCENIAJACY:..

Bardziej szczegółowo

Regulamin określający tryb powołania członków Małopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, termin i sposób zgłaszania kandydatów.

Regulamin określający tryb powołania członków Małopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, termin i sposób zgłaszania kandydatów. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 94/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 21 stycznia 2016 r. Regulamin określający tryb powołania członków Małopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, termin

Bardziej szczegółowo

do projektu " Nasze wsparcie twój biznes"

do projektu  Nasze wsparcie twój biznes Załącznik nr do regulaminu projektu Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji KARTA OCENY FORMALNEJ FORMULARZA REKRUTACYJNEGO do projektu " Nasze wsparcie twój biznes" realizowanego w ramach Działania 6.2

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2 REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU WIĘCEJ SZANS W POWIECIE KOLBUSZOWSKIM w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

e. V zachodni: powiat chrzanowski, powiat oświęcimski, powiat olkuski, powiat wadowicki Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie.

e. V zachodni: powiat chrzanowski, powiat oświęcimski, powiat olkuski, powiat wadowicki Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w tworzeniu partnerstw lokalnych na rzecz ekonomii społecznejw ramach projektu Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Obowiązuje od: 7 stycznia 2013 r. 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI NA POZASZKOLNE FORMY PODNOSZENIA KWALIFIKACJI

REGULAMIN REKRUTACJI NA POZASZKOLNE FORMY PODNOSZENIA KWALIFIKACJI REGULAMIN REKRUTACJI NA POZASZKOLNE FORMY PODNOSZENIA KWALIFIKACJI 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa ogólne warunki naboru i udzielania wsparcia w projekcie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI W PROJEKCIE Twoja szansa

REGULAMIN REKRUTACJI W PROJEKCIE Twoja szansa REGULAMIN REKRUTACJI W PROJEKCIE Twoja szansa 1 GRUPA DOCELOWA PROJEKTU 1. Projekt jest skierowany do 90os.(54K,36M) spełniające poniższe kryteria: a) 90 osób w tym 36 Mężczyzn i 54 Kobiet b) 100% osób

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE

POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW W RAMACH PROJEKTU Przedszkole w Białymstoku przyjazne dzieciom i pracującym rodzicom Spis treści Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE... 1 Rozdział II. REKRUTACJA...

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa. w Projekcie Własna firma drogą do sukcesu nr WND-POKL /08

Regulamin uczestnictwa. w Projekcie Własna firma drogą do sukcesu nr WND-POKL /08 Regulamin uczestnictwa w Projekcie Własna firma drogą do sukcesu nr WND-POKL.06.02.00-26-031/08 realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w Końskich, w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Sprawni w pracy

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Sprawni w pracy Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Sprawni w pracy I. Informacja o projekcie 1 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady rekrutacji uczestniczek/uczestników oraz zasady

Bardziej szczegółowo

Karta oceny formalnej Formularza Rekrutacyjnego. Data wpływu formularza... Numer identyfikacyjny formularza...

Karta oceny formalnej Formularza Rekrutacyjnego. Data wpływu formularza... Numer identyfikacyjny formularza... Załącznik nr 2 Karta oceny formalnej Formularza Rekrutacyjnego Data wpływu formularza... Numer identyfikacyjny formularza... Imię i nazwisko Kandydata/tki... Osoba oceniająca... Deklaracja bezstronności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN W SPRAWIE REALIZACJI PROGRAMU REGIONALNEGO GWARANCJA 50+

REGULAMIN W SPRAWIE REALIZACJI PROGRAMU REGIONALNEGO GWARANCJA 50+ REGULAMIN W SPRAWIE REALIZACJI PROGRAMU REGIONALNEGO GWARANCJA 50+ 1 Informacje o Programie 1. Program regionalny Gwarancja 50+ zwany dalej Programem, realizowany jest na podstawie art. 66c ust.10 Ustawy

Bardziej szczegółowo

Projekt KUŹNIA PRACY współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt KUŹNIA PRACY współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt KUŹNIA PRACY współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt KUŹNIA PRACY

Bardziej szczegółowo

Ostateczna liczba ocen zależy od liczby faktycznie złożonych dokumentów rekrutacyjnych.

Ostateczna liczba ocen zależy od liczby faktycznie złożonych dokumentów rekrutacyjnych. Tarnowskie Góry, 17.08.2017 r. ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ MERYTORYCZNEJ OCENY FORMULARZY REKRUTACYJNYCH oraz PRZEPROWADZENIA ROZMÓW REKRUTACYJNYCH W RAMACH DZIAŁANIA KOMISJI REKRUTACYJNEJ PROJEKTU Inkubator

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO W PROJEKCIE Szkolenie-Staż-(Samo)zatrudnienie INSTYTUCJA REALIZUJĄCA PROJEKT: Enterprise Investment Zarządzanie Ryzykiem Katarzyna Książek IMIĘ I NAZWISKO KANDYDATA:.

Bardziej szczegółowo

Karta oceny formalnej Formularza rekrutacyjnego

Karta oceny formalnej Formularza rekrutacyjnego Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji uczestników Karta oceny formalnej Formularza rekrutacyjnego do projektu OD POMYSŁU DO BIZNESU program wspierania przedsiębiorczości osób bez pracy po 29 roku życia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI NA POZASZKOLNE FORMY PODNOSZENIA KWALIFIKACJI

REGULAMIN REKRUTACJI NA POZASZKOLNE FORMY PODNOSZENIA KWALIFIKACJI 1 REGULAMIN REKRUTACJI NA POZASZKOLNE FORMY PODNOSZENIA KWALIFIKACJI Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa ogólne warunki naboru i udzielania wsparcia w projekcie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. pt: Aktywni bez barier. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROJEKTU. pt: Aktywni bez barier. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU realizowanego w ramach Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO

KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO Strona 1 z 5 Załącznik nr 5 do Regulaminu rekrutacji i udziału KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO do projektu Pomysł - samozatrudnienie realizowanego w ramach Osi Priorytetowej VII Regionalny Rynek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW o udzielenie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości 1 w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Priorytetu VI Rynek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Skuteczny samorząd usprawnienie działania 10 gmin z terenu województwa zachodniopomorskiego

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Skuteczny samorząd usprawnienie działania 10 gmin z terenu województwa zachodniopomorskiego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Skuteczny samorząd usprawnienie działania 10 gmin z terenu województwa zachodniopomorskiego 1 Definicje 1. Projekt oznacza przedsięwzięcie Skuteczny samorząd

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY FORMALEJ KARTY ZGŁOSZENIOWEJ DO PROJEKTU

KARTA OCENY FORMALEJ KARTY ZGŁOSZENIOWEJ DO PROJEKTU Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Zmień siebie utrzymaj (samo)zatrudnienie Projekt Zmień siebie utrzymaj (samo)zatrudnienie współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Zostań w Polsce swoim szefem!

Zostań w Polsce swoim szefem! Miasto Stołeczne Warszawa ul. Miodowa 6/8, pok. II, piętro I, 00-251 Warszawa, www.zostanszefem.vizja.pl e-mail: zostanszefem@vizja.pl tel. (22) 443 07 56, fax (22) 656 63 38 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Projekt realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Regulamin projektu ŁĄCZNICY 3 WIEKU 1 Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie wyrażenia oznaczają: a. Biuro Projektu lokal przy ulicy Karmelickiej 34, 31-131 Kraków. b. Projekt Projekt pt. ŁĄCZNICY 3

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI PES/INSTYTUCJI/UCZESTNIKÓW NA SZKOLENIA W RAMACH PROJEKTU OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ MAZOWSZA PŁOCKIEGO

REGULAMIN REKRUTACJI PES/INSTYTUCJI/UCZESTNIKÓW NA SZKOLENIA W RAMACH PROJEKTU OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ MAZOWSZA PŁOCKIEGO REGULAMIN REKRUTACJI PES/INSTYTUCJI/UCZESTNIKÓW NA SZKOLENIA W RAMACH PROJEKTU OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ MAZOWSZA PŁOCKIEGO Definicje: Projekt/OWES Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza

Bardziej szczegółowo

Imię i Nazwisko Oceniającego ocena formalna i merytoryczna formularza rekrutacyjnego:

Imię i Nazwisko Oceniającego ocena formalna i merytoryczna formularza rekrutacyjnego: Projekt EUROfirma plus współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 8.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt nr POKL.08.01.02-24-098/11

Bardziej szczegółowo