D. K. W. S AM O C H O D Y zd o b y w a ją w sw ojej kateg orii:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "D. K. W. S AM O C H O D Y zd o b y w a ją w sw ojej kateg orii:"

Transkrypt

1

2 o K R N I K Pożyteczne w ydaw nictw o N akładem Związku Powiatów R. P. ukazała się w druku broszura p. t. Jak opracować turystyczne w ydaw nictw a propagandow e", pióra dr. Adam a Zielińskiego. Celem tej broszury jest dostarczenie wskazówek technicznych, redakcyjnych, w ydaw niczych i drukarskich d la osób i instytucji, zajm ujących się propagandą turystyki, w szczególności dla samorządowych komisji letniskowo - turystycznych. Wobec ożywionej działalności, ja ką te komisje zaczyn a ją prowadzić na swoich terenach, w ydanie takiej broszury jest b. pożyteczne. 35-lecie Polskiego Tow. Tatrzańskiego W dniu 3 sierpnia br. upłynęło 65 la t od chw ili, gdy w Zakopanem zebrał się po raz pierw szy komitet organizacyjny Towarzystwa Tatrzańskiego. W ciągu swej 65 letniej działalności objęło Pol. Tow. Tatrzańskie swą gospodarką turystyczną całe góry polskie, rozpoczynają c od pionierskiej działalności w Tatrach, Beskidzie Zachodnim i wreszcie w Karpatach Wschodnich, tra sując znakowane szlaki, które dziś w sumie km. przecinają gęstą siecią cały łu k Karpat polskich: P.T.T. zbudowało liczne schroniska, założyło w iele stacyj turystycznych, utw orzyło k ilk a rezerwatów i muzeów regionalnych. N ow y Z akład Zdrojowy W Kosowie Huculskim odbyło się w obecności przedstaw icieli w ładz państwowych, uroczyste otwarcie zakła d u zdrojowego. Zakład powstał na terenie starej żupy solnej; w yposażony on jest we wszelkie nowoczesne urządzenia lecznicze. A Połączenia lotnicze z Budapesztem i Kownem Uruchomione zostały połączenia lotnicze między W arszawą a Budapesztem oraz W arszaw ą i Kownem. Na lin ii W arszawa Budapeszt samoloty kursują codziennie z w yj. niedziel; odlot z W arszawy o godzinie 12.50, przylot do Budapesztu o godz , w kierunku powrotnym odlot z Budapesztu o godz. 8.30, przylot do W arszawy o godz Na lin ii W arszaw a Kowno kom unikacja odbyw a się codziennie oprócz niedziel. O dlot z W arszaw y o godz. 12-ej, przylot do Kowna o godz ; w kierunku powrotnym odlot z Kowna o godz , przylot o godz Przewodnik po pow iecie skałackim Nakładem skałackiego O ddziału Podolskiego Towarzystw a Turystyczno-Krajoznawczego w ydany został praktyczny przewodnik po ziemi słałackiej i podolskiej, opracow any przez prof. J. Opackiego. Przewodnik ten zaw iera szereg w yczerpujących danych historycznych, geograficznych i etnograficznych, dotyczących ziemi skałackiej i podolskiej. Tanie noclegi w G dyni Wobec wzmożonego n apływ u turystów na Wybrzeże, przypomnieć należy o możliwości korzystania z Masowego Hotelu Turystycznego i Hotelu Dziennego L.P.T. przy ul. Rybackiej Nr. 1. Hotel M asowy posiada 900 łóżek z materacami i pościelą. Koszt noclegu zł od osoby, młodzież szkolna płaci zł. 1. W Hotelu Dziennym (bez noclegu) turyści znajdują wypoczynek i korzystają z natrysków, um yw alni, leżaków i przechowania bagażu. O płata 50 gr. od osoby, młodzież szkolna 30 gr. jeszcze raz chlubnie zdaje egzam in w polskich w arunkach drogowych W XI MIĘDZYNARODOWYM RAIDZIE AUTOMOBILKLUBU POLSKI S AM O C H O D Y 1) 2) 3) D. K. W. S AM O C H O D Y zd o b y w a ją w sw ojej kateg orii: N a g ro d a N a g ro d a N a g ro d a za najw yższą p rzeciętną szybkość na d ro g a ch g ru n to w y c h czas 65,720 klm /g o d z. za najw yższą osiągniętą szybkość w próbie p ła s k ie j czas 111,697 klm /godz. za najw yższą osiągniętą szybkość w próbie g ó rskie j czas 56,216 klm /godz. 130 Warszawska Spółka Samochodowa S a l o n W y s t a w o w y Z arząd i stacja o bsługi M azow iecka 11, te le fon W arszawa T w a rd a 64, tel OKŁADKA JEST REPRODUKCJĄ DRZEWORYTU L A T O " ART. P. BOGNY KRASNODĘBSKIEJ - GARDOWSKIEJ

3 6 8 NOWY SĄCZ miejsce DNI GÓRSKICH" - w roku 1938 = = = = = = N ow y Sącz, miasto wydzielone z pow iatu, położone w W ojew. Krakowskim, należy do najstarszych miast w Polsce. Dobiega sześć i pół w ieku jego istnienia. Było siedzibą, wśród innych 6 miast, najwyższej królew skiej instancji sądowej. Tu odbyw a się szereg zjazdów monarszych, tu u kłada się p la n b itw y grunw aldzkiej (Król Jagiełło, w ie lki ks. Litewski W itold), tu na Zamku królew skim kształcą się synowie Kazimierza Jagiellończyka pod Długoszem. Obdarzone hojnie przyw ilejam i królew skim i, osiąga swój rozkwit w w ieku XVI, skupiając w owym czasie mieszkańców. Posiada już w tym w ieku wodociąg, inw estycję na owe czasy w prost rzadką. M ieszkańcy patriotyczni, w ierni królom, świecą przykładem cnót rycerskich. W w ieku X V II w y p ie ra ją bohatersko Szwedów ze sw ych murów. W ojny, pożary i zarazy niszczą miasto do tego stopnia, że w w ieku X V III cyfra ludności spada do Dźwiga się z upadku w w ieku XIX i z początkiem XX. Dziś liczy miasto, rozłożone na ha powierzchni, mieszkańców. i Posiada wodociągi, kanalizację, elektrownię, rzeźnię z chłodnią i w ytw órnię lodu, dobrze utrzymane chodniki i drogi. Jest siedzibą całego szeregu państwowych w ładz i urzędów okręgow ych i pow iatow ych. O bsługiw ane jest przez dw a dworce kolejowe, dworzec autobusowy, pocztę, telegraf i telefon międzym iastowy. Położony w pięknej dolinie rzek Dunajca i Popradu, w w idłach Dunajca i Kamienicy, obfity w potoki, okolony wieńcem gór wysokości m, jest N ow y Sącz punktem w ęzłow ym dróg prowadzących do pierwszorzędnych uzdrowisk klim atycznych (Krynica, Żegiestów, Szczawnica i inne). Posiada 2 parki, jeden ogromny nad brzegiem Dunajca, przepiękną plażę Dunajcową, miejsce spoczynku, zdrowych, rzeźwiących kąpieli, posiada klim at, ściągający mnóstwo letników. zdrowy, łagodny Posiada szereg zabytków, między innym i Zamek królew ski, zbudow any przez Kazimierza W ielkiego, kościół fa rn y (r. 1446), kościół ew angelicki (z. r. 1297) i inne. N a miejscu 9 szkół powszechnych, 4 państwowe i 2 pryw atne zakłady średnie ogólnokształcące (gimnazja, licea). Państw. Liceum Pedagogiczne, 2 zawodowe gimnazja (kupieckie i kraw ieckie), 2 niższe szkoły zawodow e dokształcające, szereg bibliotek, 2 teatry amatorskie etc. Swoją działalnością kulturalną i ośw iatow ą prom ieniuje N ow y Sącz na szeroką okolicę Podhala, którego jest największym miastem. Życie społeczne tętni żywo w 93 organizacjach i związkach, działających we wszystkich dziedzinach. Przemysł skupia się w 26 placów kach (warsztaty kolejowe największe w Polsce, fa b ryki pługów, kafli, w y robów betonowych, w in owocowych, wódek itp.). O koło 500 w arsztatów rękodzielniczych. W dziedzinie handlu godnym jest zanotowania eksport drzewa na większą skalę, w in owocowych, wód mineralnych i produktów źródlanych z Podhala. Podkreślić w końcu należy w ybitną rolę miasta w działalności niepodległościowej, docenianą należycie przez W ielkiego M arszałka Józefa Piłsudskiego, który kilka krotnie i na w iele la t przed w ojną i w czasie w o jn y chętnie tu gościł i któremu N ow y Sącz, jako pierwsze miasto na terenie Rzeczypospolitej, nadało w r obyw atelstw o honorowe.

4 ŁODZIAMI PRZEZ PIENIŃSKI PARK NARODOWY W śród w ie lu osobliwości turystycznych naszego kraju jedno z pierw szych miejsc zajmuje przejazd łodziam i przez Park Narodowy w Pieninach. W spaniale to pasmo górskie o fantastycznej piękności, niezw y kłe j florze i faunie, zamieszkałe przez b a rw n y lud. stwarza już samo przez się moc niewypowiedzianego piękna i uroku. Piękność górskiej scenerii Pienin potę- guje jeszcze przełom rzeki Dunajca, który w iją c się w nieprwdopodobny zda się sposób, przebija się przez pasmo skalic pienińskich głęboką doliną przełomową, będącą jedynym w swoim rodzaju unikatem w całej Europie. W spaniałą tą dolinę, otoczoną fantatycznej piękności poszarpanymi skałam i, okrytym i bujnym płaszczem zieleni lasów i łąk, zwiedza się w archaicznych ło dziach, w ydłubanych z jednego kaw a łka drewna, pow iązanych w oryginalne i w ygodnie urządzone tratw y, prowadzone z zadziw iającą zręcznością przez flisaków pienińskich, pieczołowicie zachowujących piękne tradycyjne stroje i starodaw ny sprzęt flisacki. W spaniałość scenerii górskiej, bujna szata roślinna, barwne stroje flisaków, niezw ykły kształt łodzi składają się na obraz pełen romantycznego uroku. P rze ło m D u n a jc a w P ie n in a ch Przewozu przez Pieniński Park N arodow y dokonuje Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich, m ające swoje przystanie w Czorsztynie i Sromowcach Niżnych. Bilety na przejazd sprzedają na m iejscu kasy flisackie. Do Czorsztyna dojazd autobusami, do Sromowiec pieszo przez Pieniny z Krościenka n/d. względnie Szczawnicy, dokąd dojazd następuje autobusem z Nowego Sącza. ZDROJOWISKO MUSZYNA leży nad Popradem, w odległości 10 kim od Krynicy polskich szczaw w apniow o - żelazistych, ze znaczną zaw artością dw uw ęglanów potasowych i dw uw ęglanu D zięki w yjątkow em u położeniu (452 m. npm.), Muszyna otoczona zalesionymi wzgórzami posiada klim at ła sodowego. Muszyna leczy: wszelkie stany anemiczne, choroby serca, przemiany m aterii, choroby żo godny, bez ostrych górskich w iatrów. Źródła szczaw w Muszynie swoim składem chemicznym nie różnią się łądka, w ątroby, wszelkie choroby kobiece, reumatyczne. Śliczna plaża nad Popradem. Jedyny w Polsce las od wód Krynicy, Żegiestowa, Spaa etc. W edług orzeczenia Dr. L. M archlewskiego, prof. U.J. w Krakowie, lipow y. Doskonałe kąpiele kwasowęglowe i borowinowe. wodę muszyńską należy zaliczyć do najsilniejszych ŻEGIE POŁOŻENIE: Żegiestów-Zdrój jest przystankiem kolejow ym na lin ii Tarnów N ow y Sącz Krynica. Żegiestów - W ieś posiada w łasną stację kolejową. N a j dogodniej jest w ysiadać na Przystanku kolejow ym w Żegiestowie - Zdroju. Żegiestów leży u stóp Gór Beskidu Średniego Nowosądeckiego w W ojewództwie Krakowskim na wysokości 415 do 500 metr. nad p. m. nad brzegiem Popradu. KLIM AT Żegiestowa podgórski, łagodny, bo zasłonięty od północy góram i wysokości 500 do 700 metr. n. p. morza. Powietrze bardzo czyste, w olne od kurzu a pełne zapachu żywicznych terenów. Nasłonecznienie duże. CZYNNIKI LECZNICZE: Żegiestów posiada źródła t.zw. szczawy a lkaliczn o - wapniowo - żelaziste o bardzo dużej zawartości C 0 2 t.j. t.zw. bezwodnika kwasu węglowego. Szczawy te służą tak do leczniczego picia, ja k i do t.zw. ką p ie li naturalnych w ęglikow ych. U stóp zdrojowiska w artko płynący Poprad daje przepyszne kąpiele rzeczne, przy czym silna fa la a często bardzo rw ąca daje nadzwyczaj wzm acniający organizm a szczególnie nerw y, n aturalny w odny masaż. W S K A ZANIA LECZNICZE: Niedokrewność i błędnica, rekonwalescencje po ciężkich chorobach, lekkie stopnie STÓW Basedowa, w yrów nane w a d y serca, nie zbyt ciężkie stany m iażdżycy tętnic i nadciśnienia, nerwice ogolne, choroby przem iany m aterii, choroby wszelkie kobiece, dna. PRZECIW W SKAZANIA: dla pobytu dają wszelkie stany gruźlicy płuc i kości i stawów, ciężkie depresje nerwowe i psychiczne oraz wszelkie choroby w ysypkow e skóry. SEZON trw a od 1 kw ietnia do 15 października z opłatą ku ra cyjn ą od 1 kw ietnia do 15 czerwca i od 15 sierpnia do 15 paźdz. po 4 zł. od osoby tygodniowo, zaś od 16 czerwca do 14 sierpnia po 6 zł. tygodniow o od osoby. W zimie taksy kuracyjnej się nie pobiera a sezon zim ow y trw a od grudnia do końca lutego. ROZRYWKI I SPORTY: Latem kąpiele rzeczne, p ły w a nie i kajakow anie na Popradzie. Spacery bliższe i d a l sze na Pustą (1.063 m) lu b Jaworzynę K rynicką. Zimą dobre tereny narciarskie i kursy narciarskie. Znakom ita O rkiestra Zdrojowa p rzyg ryw a w godzinach porannych i po połudn. A pteka, Poczta, telegraf i telef. Lekarz zdrojow y Dr Jaugustyn Stanisław. Inform acje: Biuro Kom isji Zdrojowej.

5 Nr 8 ROK V I TURYSTYKA MIESIĘCZNIK SIERPIEŃ 1938 Zjazd górski w Nowym Sączu Jedną z najm ilszych i najbardziej m alow niczych atrakcyj d la turystów w sierpniu będzie Zjazd G órski" w N ow ym Sączu. Im prezy pod nazwą Zjazd G órski" organizuje od szeregu lat Związek Ziem Górskich. Dotychczasowe T ygodnie" i Z jazdy" m ia ły na celu zapoznanie szerokich mas naszego społeczeństwa z bogactwem ludowej kultury górali karpackich i pokazanie jej w najw ierniejszej formie. W Karpatach, dzięki przyrodzonym w arunkom geograficznym, zachowały się najdłużej stare obrzędy, pieśni i m u zyka ludow a, z czasem jednak i tu p łu g cy w iliz a c ji zaczął zapuszczać swe ostrze, pow odując dość znaczny upadek i zanik sw ojszczyzny regionalnej. Odrodzenie kultu ry ludowej w górach z roku na rok czyni znaczne postępy, których sprawdzianem są w ła ś nie Z ja zd y" i Tygodnie G ór". Tegoroczny Zjazd Górski w Now ym Sączu w czasie od 12 do 15 sierpnia pokaże nam dalsze w y n ik i pracy Kom isji Swojszczyzny Kapela góralów zakopiańskich 1

6 WYWCZASY I URLOPY W KRA Związku Ziem Górskich w kierunku pełnego odrodzenia i rozwoju ku ltu ry ludow ej na terenie ziem górskich. Zobaczymy gru p y re gionalne ziemi cieszyńskiej, żyw ieckiej, skalnego Podhala, Limanowszczyzny i Sądecczyzny, dalej ujrzym y Łemków z pow iatów : gorlickiego, krośnieńskiego i sanockiego, Bojków z pow iatu Jturczańskiego i stryjskiego, oraz H ucułów z*doliny Prutu i Czeremoszu. W szystkie te grupy w ystąpią w oryginalnych strojach ludow ych i zaprezentują się w szeregu pokazów obrzędów, tańców i pieśni góralskich. Cel i zadania organizowanych przez Związek Ziem G órskich imprez, nie zam ykają się jednak w ram ach w idow isk regionalnych; ze Zjazdem łączą się obrady gospodarcze, któ Specjalny kom itet w Pińsku czuwać będzie nad przyjęciem i zakwaterowaniem licznych turystów, ja cy przybędą niew ątpliw ie na D n i Polesia". Na podstawie kart uczestnictw a L.P.T., które nabyw ać można we wszystrych program przewiduje om ówienie potrzeb terenu, pod względem gospodarczym i kulturalnym. D la turystów i letników organizowane będą wycieczki do Rożnowa, gdzie buduje się największa w Polsce zapora wodna na Dunajcu, wycieczki w Pieniny z przejazdem łódkam i na przełom ie Dunajca i c a ły szereg w ycie czek w okolice Nowego i Starego Sącza. W celu um ożliw ienia w yjazdu na Zjazd Górski, ja k najszerszym rzeszom turystów i le tn i ków przyznane zostały zniżki kolejow e w w y sokości 66% na podstawie kart uczestnictwa L ig i Popierania Turystyki, które nabyw ać można we wszystkich placów kach P. B. P. O rb is". D n i P o l e s i W czasie od 15 sierpnia do 4 września br. odbędzie się doroczna impreza D n i Polesia", której głów nym punktem będzie Jarm ark Poleski", bogaty w różnorodne atrakcje z in teresującą w ystaw ą ło w iecką na czele. Im preza ta m a za zadanie wzbudzić w społeczeństwie polskim żywsze i bardziej czynne zainteresowanie m ożliw ościam i gospodarczym i ziemi poleskiej. a kich placów kach ORBISU, przysługiw ać będzie zniżka kolejow a w wysokości 66% w term inie od 12 sierpnia do 6 września br. Pińszczyzna to kraina pierw otnej puszczy i niezliczonych wód, nieznany k ra j" ludzi, zwierząt, ptactwa i roślin. Turystę czaruje malowniczość tej ziemi, przepiękne szlaki wodne i lądowe. Pińsk jest to m iasto bogate w zabytki, kościoły, dzieła sztuki. W pobliżu D aw idgródek w sław iony świeżo odk ry ty m i w ykopaliskam i w m iejscu dawnego zamczyska. Stara to i ciekaw a osada rzem ieślnicza. W siedzibie daw idgródzkiej ordyn a cji R adziw iłłów, w M ańkiewiczach, osobliwość rzadka rezerwat łosi i bobrów. Szlachetny rasow y typ Poleszuka, swoiste rękodzieło i w sp a n ia ła sztuka ludow a przemaw ia ją do tu rysty nie m niej, niż czar egzotycznej przyrody. Polesie zachw yca swą prostotą, a zarazem pom ysłowością, swoistym niew yszukanym urokiem, no i taniością... Nad jeziorem Augustowskim 2

7 Pobyły Orbisu" za opłaiami ryczałtowymi Pobyty kuracyjne INOW ROCŁAW Pobyty organizowane są do 31 października rb. Cena ryczałtu w ynosi: l.v III 15.VIII 15. V III 31.X 2-tygodniowy zł zł O płata obejmuje: oddzielny pokój w najlepszych pensjonatach w g. w yboru, pełne utrzymanie, św iatło, obsługę, opiekę lekarską przez ca ły czas trw ania kuracji, taksę kuracyjną, wszelkie zabiegi lecznicze i kąpiele w ilości przez lekarza przepisanej. NIEMIRÓW - ZDRÓJ Pobyty organizowane są do 15 października rb. Cena pobytu 3-tygodniowego w ynosi: w okresie l.v III 24.VIII zł. 225., a w okresie 25.V III 15.X zł O płata obejmuje: pokój w hotelu D e w a jtis", pełne utrzym anie w restauracji zakładow ej, opiekę lekarską, kąpiele i zabiegi lecznicze wszelkiego rodzaju z ogra niczeniem do jednej kąpieli, lub zabiegu dziennie, opłatę za kartę zdrojową. MUSZYNA Pobyty organizowane są od 28 sierpnia do 15 października rb. Cena ryczałtu: 2-tygodniowego zł , 3-tygodniowego zł , 4-tygodniowego zł O płata obejmuje mieszkanie z pełnym utrzym aniem w dow olnym pensjonacie. 1 poradę lekarską, dow olną ilość ką p ie li m ineralnych i borow inow ych, podatek hotelowy. MORSZYN Pobyty organizowane są od 1 września do 15 października. Cena ryczałtu 3-tygodniowego zł obejmuje: mieszkanie z pełnym utrzym aniem w dobrym pensjonacie, 2 porady lekarskie, taksę ku ra cyjną, 10 ką p ie li m ineralnych kl. 2-ej, lub inne zabiegi lecznicze w tej cenie. Pobyty wypoczynkowe Ceny pobytów za Opłatami ryczałtow ym i obejmują pomieszczenie w pensjonacie (pokoje przeważnie 2-osobowe), pełne utrzym anie, obsługę, św iatło, podatki. CHARZYKOW O Pensjonat Bellevue". Ceny w okresie do 3 l.v III zł. 6. dziennie od osoby, od l.ix do 30.IX zł. 5. dziennie od osoby. DRUSKIENIKI Pensjonat O aza". Cena ryczałtów wynosi: do 20.V III 21. V III 31.VIII l.ix 30.IX 7 dni zł. 49. zł zł JAREMCZE Pensjonaty: C zerw ony D w ór, Zygm untów ka", Lankoszow ka", W e ra ", Doboszanka", G izela". Cena dziennego pobytu do 31.V III od zł. 5. do zł. 7. dziennie, przez wrzesień od zł do zł. 5., zależnie od pensjonatu i pokoju. JASTARNIA Pansjonat Kasztelanka". Cena ryczałtów wynosi: do 10.VIII 1 l.v III 3l.V III l.ix 30.IX 10 dni od zł. 61. od zł zł , KAZIMIERZ n /W is łq Pensjonaty Jasny D w orek" i Soplicowo". Ceny ryczałtów wynoszą: do 25.VIII 26.V III 15.X 7 dni zł. 42. zł , LISEW O KOŚCIELNE Letnisko - dwór. Pobyty organizowane są do 30 września. Cena pobytu w ynosi: w okresie do 31.V III od zł do 5.50, od IX zł dziennie od osoby. P O L S K A JEST P IĘ K N A! P O Z N A J P O L S K Ę!

8 RABKA Pensjonaty: Słoneczny G ród" i Tessa. W pensjonacie Słoneczny G ród" ceny ryczałtow e wynoszą: do 31.V III od 1.IX do dni zł. 62. zł W pensjonacie Tessa" w okresie do 31.V III zł. 7., w okresie od 1.IX do 30.IX zł. 6. dziennie od osoby. Dla dzieci zniżki. R A B K A ZD R O JO W IS K O G Ó R S K IE zapewnia świetną kurację i idealny wypoczynek K ą p ie le m in e ra ln e : jodo-<bromowe, b o ro w in o we. Z a w ija n ia m u ło w e i o kła d y. In h a la to riu m. H y d ro p a tia. B A SEN K Ą P IE L O W Y P L A Ż A S a n a to ria, P ensjonaty. M ie szkan ia dla rodzin. C eny u m ia r k o w a n e. In fo rm a c je i p ro s p e k ty : K O M IS J A Z D R O JO W A w Rabce i Z w ią z e k U z d ro w is k P olskich, W arszaw a B oduena n r. 2, OJCÓW Hotel Pod Łokietkiem ". Pobyty organizowane są do 30 września rb. Cena pobytu w ynosi: 7 dni zł. 50, 14 d n i 90, 21 dni 130, 28 dni 168 zł. UW AG A : W cenę ryczałtu wliczona jest również opłata za taksę klim atyczną oraz przejazd autobusem z Krakow a do O jcowa i z powrotem. KRYNICA Pobyty organizowane są do 30 września, w pensjonatach kat. 1-ej, 2-ej i 3-ej. Ceny pobytów wynoszą: do 31.V III od 1.IX do 30.IX 1 kat. 2 kat. 3 kat. 1 kat. 2 kat. 3 kat. 7 dni OLSZANICA Dwór koło Ustrzyk. Cena dziennego pobytu w ynosi od osoby w okresie do 31 sierpnia od zł do zł. 5.50, w okresie od l.ix 15.X od zł do zł. 4.40, zależnie od zajmowanego pokoju. ORŁOW O Pensjonat Zakrzew o". Pobyty organizowane są do 30 września. Cena dziennego pobytu w ynosi od osoby w okresie: do 15 sierpnia od zł do zł. 6.50, w okresie od 16.VIII 30.IX od zł do zł. 5.50, zależnie od pokoju RAFAJŁOW A Pobyty organizowane są do dn. 31 października w Domu Turystycznym W arszaw skiego K lubu Narciarskiego w R afajłow ej. Cena dziennego pobytu zł od osoby. TATARÓ W Pensjonaty: Ira " i H elena". Cena pobytu w okresie do 31.VIII zł. 5. dziennie, przez wrzesień zł dziennie. 4

9 TRUSKAWIEC Pensjonaty: R iv ie ra " (I-sza kat.) i G ra żyn a " (Il-ga kat.). Pobyty organizowane są do 30 października rb. Cena pobytu wynosi: R iviera ": do 31.V III 1.IX 30.IX 1.X 31.X 7 dni zł zł zł ,, ,, u G rażyna": 7 dni zł zł zł ' 95.20,, ,, n W OROCHTA Pensjonaty: D anusia", Z lo ty Róg", Szarotka"., Ś w iatow id ", W arszaw ianka". Cena pobytu w okresie do 31.V III od zł. 5. do zł dziennie od osoby, w okresie od IX od zł do zł dziennie od osoby, zależnie od pokoju i pensjonatu. W ISŁA Pensjonaty: Kasztelanka W isła - Głębce i Bogn a " centrum W isły. Pobyty organizowane są do dnia 30 września rb. Cena pobytu w ynosi: Kasztelanka" do 31.VIII 1.IX 30.IX 7 dni zł. 48. zł Bogna": 14 dni dni ,. ZALESZCZYKI zł zł , zł zł , 193. Pensjonaty: M orela " i M im oza". Pobyty organizowane są do 30 października rb. Cena pobytu wynosi: od 21.V III od 11.IX od 1.X do 20.VIII do 10.IX do 30.IX do 31.X 7 dni zł zł zł. 49 zł ZAKOPANE Pobyty organizowane są do 30 września 1938 r. w pensjonatach kat. I szej, II-giej, III-ciej. Cena pobytu w ynosi: do 31. V III od 1.IX do 30.IX 1 kat. 2 kat. 3 kat. 1 kat. 2 kat. 3 kat. 7 dni T T X 7 ' / ^ M T / r>,r7 7 T \ D / S t S ław n e szczaw y s ło n o -alkaliczn e 1 W U 1N Í U - U K U J jodow o-brom ow e. f W y c i e c z k i Na w o d y P olesia W term inach od 6 16 sierpnia i od 1 10 września br. urządzone będą 10-dniowe wycieczki Orbisu na w ody Polesia. Program wycieczek przewiduje m iędzy innym i zwiedzanie Pińska, Dawidgródka, M onkiewicz, Horyńca, Telechan, w yja zd na jezioro W ygcmowskie itd. W ycieczka odbyw a się koleją, autobusami, statkiem i motorówkami. Uczestnicy w y cieczki mogą dow olnie przedłużyć pobyt w Pińsku, lub też w jednym ze dw orów, położonych w okolicy Pińska, ja k Dawidgródek i inne, w terminie od 30 września b. r. C ałkow ity koszt udziału w wycieczce dla osób wyjeżdżających z W arszaw y, w ynosi zł Cena ta obejmuje: przejazd koleją 3-cią klasą w obie strony, transfery, pełne utrzym anie w Pińsku, Daw idgródku. M onkiewiczach i Telechanach, mieszkanie w hotelach w Pińsku i schroniskach w Dawidgródku, M onkiew i czach i Telechanach, zwiedzanie z przewodnikiem wszystkich miejscowości, w ycieczki łodziam i, statkiem i m otorówką, przejazd autobusem z Pińska do Telechan, oraz zwiedzenie rezerwatu bobrów w M onkiewiczach. D la uczestników wycieczki z poza W arszaw y cena udziału wynosi , oprócz kosztu ulgowego przejazdu do Pińska (zniżka 50%). 5

10 D o p u s z c z y B ia ło w ie s k ie j W term inach od sierpnia i od sierpnia, od 1 7 września, od września oraz od września br, urządzane będą tygodniowe w ycieczki Orbisu do puszczy Białow ieskiej. Program wycieczek przewiduje między innym i zwiedzanie puszczy, rezerwatu żubrów i muzeum. Uczestnicy w ycieczki mogą dowolnie przedłużyć swój pobyt w Białow ieży, lub w yjechać dalej na Ziemie Wschodnie, w term inie do 30 września rb. C ałkow ity koszt udziału w wycieczce dla osób, w y jeżdżających z W arszaw y, w ynosi zł Cena ta obejmuje: przejazd koleją ki. 3-cią w obie strony, transfery, pełne utrzymanie w Białowieży, zwiedzanie puszczy kolejką leśną, zwiedzanie pałacu i muzeum, wycieczkę do H ajnów ki i ewentualną wycieczkę końm i po puszczy. Dla uczestników w ycieczki z poza W arszaw y cena udziału w ynosi zł , oprócz kosztu ulgowego przejazdu do B iałow ieży (zniżka 50%). W is łą d o morza W dniach 16 sierpnia i 1 września br. wyruszą z W arszawy 2-tygodniowe w ycieczki nad morze. W ycieczki te dają możność odbycia pięknej podróży komfortowym statkiem, urozmaiconej zwiedzaniem Płocka, W łocław ka i Torunia, oraz spędzenia 10-dniowego odpoczynku nad morzem w Jastarni lu b G dyni (na Kamiennej Górze). Program wycieczek, przewidujący liczne rozryw ki, pom yślany jest w ten sposób, aby poza dostarczeniem uczestnikom licznych wrażeń, um ożliw ił im pełny odpoczynek. Koszt udziału łącznie z przejazdem, pomieszczeniem i utrzym aniem w dobrym, pensjonacie, utrzymaniem przez ca ły czas podróży, oraz licznym i wycieczkam i i rozrywkam i wynosi od zł do zł zależnie od klasy na statku. W y c ie c z k i z u z d ro w is k i le tn is k W poszczególnych miejscowościach letniskow ych i kuracyjnych urządzane są przez lokalne placów ki O r bisu" atrakcyjne w ycieczki autokaram i, autobusami, samochodami, dorożkami i piesze pod kierow nictw em fa chowych przewodników. Poniżej podajem y w ykaz najpopularniejszych wycieczek. KRYNICA 1) W ycieczka do Żegiestowa - Zdroju popołudniowa. 2) W ycieczka półdniow a do G orlic, m ająca na celu zwiedzenie cmentarzyska z czasów W ielkiej Wojny. 3) W ycieczka całodniowa w Pieniny, obejmująca przejazd łodziam i przełomem Dunajca oraz zwiedzanie Czorsztyna i Szczawnicy. 4) W ycieczka całodniow a do Zakopanego i Morskiego Oka. 5 W ycieczka dwudniow a do Zakopanego i Morskiego Oka, oraz w Pieniny. 6) W ycieczka całodniowa do Rożnowa, m ająca na celu zwiedzenie zapory wodnej. Inform acje i zapisy: O rbis", Krynica, Deptak, tel ZAKOPANE 1) W ycieczka półdniowa do Morskiego Oka i Wodogrzmotów M ickiewicza. 2) W ycieczka całodniowa w Pieniny, połączona z przejazdem łodziam i przełomem Dunajca i zwiedzaniem Czorsztyna, Szczawnicy i Krościenka. Inform acje i zapisy: O rb is", Zakopane, K rupów ki 28, tel JAREMCZE Codzienne w ycieczki piesze turystyczne półdniow e, całodniowe i kilkudniow e pod kierownictwem fachow ych przew odników w zdłuż najciekaw szych tras w okolicy Jaremcza, w G organy i Czarnohorę. Ponadto organizowane są w ycieczki autokarem do Żabiego, Nadwornej i Bitkowa, do R afajłowej, na przełęcz Tatarską, do Zaleszczyk, oraz wycieczki kolejkam i leśnym i do Polanicy Czemegowskiej, do R afajłow ej, Foreszczenki, skąd dojście piesze do schroniska Zaroślaku. Inform acje i zapisy: O rb is", Jaremcze, kiosk przy dworcu. ZALESZCZYKI 1) W ycieczka całodniow a do O kopów św. Trójcy. 2) W ycieczka całodniow a do grot gipsow ych w Krzywcu. 3) W ycieczka półdniowa do Czerwonogrodu. 4) W y cieczka całodniow a do la:.łowca. Inform acje i zapisy: O rb is", Zaleszczyki, Rynek 15, tel. 2. G DYNIA Stałe zw iedzania portów do na handlow ego i wojennego W ycieczka do Gdańska, do Szw ajcarii Kaszubskiej, oraz przejazdy wzdłuż Jasnego W ybrzeża. Inform acje i zapisy: O rb is", G dynia, Świętojańska 38, teł

11 WYJAZDY I WYCIECZKI ZA GRANICĘ BUDAPESZT W idok z baszty Rybackiej Z Orbisem" w ś w i a i DO W AR N Y (Bułgaria) i 16.IX l.ix i.x, 16.IX 1. X W ycieczki wypoczynkowe: 10 wzgl. 25 dni pobytu z pełnym utrzym aniem w Domu Polskim w St. Constantin nad morzem Czarnym (12 km. od W arny), zwiedzanie Bukaresztu, fakultatyw ne wycieczki do Konstantynopola. Cena zł obejmuje: przejazd kolejow y, pobyt w W arnie i Bukareszcie, przejazdy z dworców do hote li i odwrotnie, opiekę przewodnika. Cena wycieczek 4-tygodniowych zł DO CARMEN - SYLVA (Rumunia) W ycieczki w ypoczynkowe: 1 29.V III V III 10 w zgl. 25 dni pobytu z pełnym utrzymaniem w dobrych pensjonatach w Carmen - Sylva nad morzem Czarnym, miejscowości znanej ze wspaniałego wybrzeża i pięknej plaży; pobyt i zwiedzanie Bukaresztu. Cena zł obejmuje: przejazd kolejow y, pobyt w Carmen - Sylva i Bukareszcie, przejazdy z dworca do hoteli i odwrotnie, opiekę przewodnika. Cena wycieczek 4-tygodniowych zł N AD BALATO N (W ęgry) 1 24.V III V III W ycieczki wypoczynkowe: 9 wzgl. 19 dni pobytu z pełnym utrzym aniem w dobrych pensjonatach w Siofok, najpiękniejszej miejscowości kąpielow ej nad Balatonem; zwiedzanie Budapesztu. Cena zł obejmuje: przejazd kolejow y, pobyt w Siofok i Budapeszcie, przejazdy z dw orca do hoteli i odwrotnie, opiekę przewodnika. Cena w ycieczki 24-dniowej zł

12 WYJAZDY I WYCIECZKI ZA GRANICĘ N A WYBRZEŻE RYSKIE (Łotwa) 3 17.V III W ycieczki wypoczynkowe: 10 wzgl. 25 dni pobytu z pełnym utrzym aniem w pensjonatach kąpieliskow ych W ybrzeża lub w uzdrowisku Kemeri; pobyt i zwiedzenie Bygi. Cena zł obejmuje: przejazd kolejow y, pobyt na W ybrzeżu lub w Kemeri, oraz w Rydze, przejazdy z dworca do hoteli i odwrotnie, opiekę przewodnika. Cena pobytów 4-tygodniowych zł DO CRIKVENICY (Jugosławia) W czasie od 13 sierpnia do 7 września br. odbędzie się jedyna w roku bieżącym wycieczka O rbisu " do Jugo- sła w ii, połączona ze zwiedzeniem W iednia i W enecji; uczestnicy w ycieczki spędzą 19 dni w pięknym kąpielisku jugosłow iańskim w Crikvenicy. Koszt udziału w wycieczce w ynosi zł. 470 i obejmuje: przejazd kolejow y w kl. 3 od Gr. P. p. Zebrzydowicami do W enecji i z powrotem, statkiem w kl. II z W enecji do C rikvenicy i z powrotem, 19-dniowy pobyt w dobrym pensjonacie w C rikvenicy, pobyt łącznie z ho telem, utrzym aniem i zwiedzaniem w W iedniu i W e necji oraz opiekę przewodnika. Termin zapisów up ływ a z dniem 8 sierpnia br. DO BUDAPESZTU (W ęgry) JUGOSŁAW IA D ubrow nik N a uroczystość ku czci św. Stefana w yjedzie do Budapesztu wycieczka, organizowana przez w ydaw nictw o M o ja P rzyjaciółka" wespół z oddziałem O rb isu " w Poznaniu. W ycieczka trw ać będzie od 1 9 /V III do 2 4 /V III i program jej przewiduje m. inn.: udział w procesji ku czci św. Stefana, zwiedzanie miasta autokarem, wycieczkę do Esztergomu, zwiedzanie w yspy św. M ałgorzaty, wycieczki fakultatyw ne na Pusztę węgierską, nad jezioro Balaton i inne. Koszt udziału w ynosi zł i obejmuje: w pis na paszport zbiorowy, opłaty stemplowe za wizę czeską i w ęgierską, przejazd kolejow y w kl. III. poc. pośp. na trasie Zebrzydowice G ranica Państwa Budapeszt i z powrotem, mieszkanie z pełnym utrzymaniem w pokojach dwu- i trzy-osobowych w hotelach i pensjonatach, przewóz ze stacji do hotelu i na stację w raz z bagażem, wszystkie przewidziane w program ie zwiedzania autokaram i, miejsca siedzące na trasie procesji, wycieczkę do Esztergom w raz z kolacją na statku, transfery oraz opiekę przewodników. W y c ie c z k a m o rsko - lą d o w a d o F ra n cji W d n iu 15 września br. organizuje ORBIS atrakcyjną wycieczkę morsko - lądow ą do Francji. Uczestnicy w ycieczki w yja d ą z G dyn i na pokładzie m /s Batory, w dniu 18 września br. zaś przybędą do Cherbourga; powrót do kra ju odbędzie się in dyw idualn ie koleją w ram ach ważności 2-miesięcznego paszportu zagranicznego. R yczałtow a cena udziału w wycieczce obejm uje: 2 - miesięczny paszport zagraniczny z francuską wizą pobytow ą i niem iecką w i zą przejazdową, kartę okrętową (przejazd i utrzym anie na statku), francuską le g itym a cję turystyczną oraz pow rotny bilet kolejow y od Cherbourga do Gr. P. p. Zbąszyniem, via Paryż A kw izgran Berlin. Cena ryczałtu wynosi: 3 kl. okrętem i 3 kl. ko le ją zł ; klasa turystyczna okrętem i 3 kl. koleją zł 395. ; kl. turystyczna okrętem i kl. 2 koleją zł Ilość uczestników w ycieczki jest ściśle ograniczona. 8

13 15 d n i n a B liskim W schodzie W term inach 10 22/V III, 24/V III 5/IX, 7 /IX 18/IX, 19/IX 3 /X w ram ach regularnych rejsów s/s P olonia" odbędą się w y cieczki do Palestyny, Grecji, Turcji i Rumunii p. n. 15 dni na Bliskim W schodzie". Podróż do tych kra jó w biegnie n ajpiękn iejszą, jedną z nastarszych i najbardziej cenionych w turystyce tras. Na pokładzie P o lo n ii" turysta wygodnie przebywa urozmaiconą trasę, wypoczyw ając na morzu w cieple i blasku południowego słońca, oraz rozkoszując się doskonałą kuchnią, z której słyn ą polskie statki. Po w y ru szeniu z Konstancy s/s P olonia" udaje się d o 'H a ify, skąd w czasie trzydniow ego postoju statku, można doskonale zwiedzić przeciętą asfaltow ym i szosami Palestynę. W dro- W y c ie c z k a do Sz W dniach od /V III odbędzie się w y cieczka do Szwecji kom fortow ym statkiem Kastelholm ". Uczestnicy wycieczki w yjadą z G dyni 11/V III; po jednodniow ym zatrzymaniu się w W isby, oraz zwiedzaniu miasta, przybędą do Sztokholmu dn. 13/V III. Odjazd ze Sztokholmu nastąpi 19/V III. dze powrotnej P olonia" zatrzymuje się w Pireusie, odległym o 20 m inut od stolicy Grecji, A ten, i w Istanbule, pełnym pam iątek historycznych. Podróż do Palestyny, G recji i Turcji trzech ognisk kultu ry starożytnej jest przede wszystkim podróżą pouczającą, niezbędną do uzupełnienia w ykształcenia każdego inteligenta; poza tym, dzięki swej urozm aiconej trasie, dostarcza turyście niezw y k ły c h emocyj i wrażeń. Cena udziału w ynosi od zł 345. i obejmuje: przejazd statkiem w obie strony wraz z ca ł kow itym wyżyw ieniem, in d yw id u a ln y paszport zagraniczny, wizę angielską na 3-dniow y pobyt w Palestynie, wizę tranzytow ą ru m uńską w obie strony, oraz podatek zaokrętow ania i lądow ania. w e c j i Cena w ycieczki w ynosi od zł 323. i obejm uje przejazd z G dyni do Szwecji i z powrotem, utrzym anie na okręcie, transfer z portu do hotelu w Sztokholmie i z powrotem, utrzym anie w hotelu, napiw ki oraz zwiedzanie W isby. 9

14 Uczsstnicy w ycieczki Związku Narodowego Polskiego w Am eryce złożyli w ieniec na Grobie Nieznanego Żołnierza w W arszawie R o d a cy z A m e ry k i o d w ie d z a ją M a cie rz Prowadzona przez ORBIS na szeroką skalę akcja organizacji wycieczek Polonii zagranicznej objęła w bieżącym sezonie przede wszystkim wycieczki Polonii am erykańskiej. G ościliśm y w ięc w czerwcu i lip cu br. w y cieczki Stowarzyszenia Synów Polski, Sokolstwa Polskiego w Am eryce, Związku M ałopolan, bardzo liczną wycieczkę Związku Narodowego Polskiego, wycieczkę Związku W eteranów Polskich oraz Związku Polek w Am e ryce. Rodacy nasi ze Stanów Zjednoczonych zwiedzali pod opieką przew odników ORBISU najważniejsze ośrodki kraju, podziw iając szybkie tem po rozw oju handlu i przem ysłu polskiego, rozbudowę miast, piękno ziemi polskiej... Polacy z A m eryki, z których jedni opuścili kraj przed w ie lu laty, a drudzy wogóle nie znali m acierzy ze łzam i wzruszenia i dum y w yrażali swój zachwyt nad dziełem budow y potężnego państwa, dokonanym w okresie od odzyskania Niepodległości. W ycieczki P olonii am erykańskiej podejm o wane b y ły serdecznie przez władze i całe społeczeństwo, znalazły one żyw y oddźwięk w prasie polskiej, która pośw ięciła im szereg artykułów, reportaży, w yw iadów i wzm ianek. W e wszystkich miejscowościach, do których przybyw ały, w ycieczki Polaków z A m e ryki sta w a ły się głów nym ośrodkiem zainteresowania. W ostatnim dniu oficjalnego pobytu w Polsce najliczniejszej w ycieczki Związku Narodowego Polskiego odbyło się w W arszawie w hotelu Bristol przyjęcie, w ydane przez OR BIS, urozmaicone produkcjam i w okalnym i, m uzycznym i i tanecznymi. Tańce narodowe polskie i deklam acja góralska o Janosiku w zbudziły szczery zachw yt uczestników w y cieczki. Na serdeczne przem ówienie naczelnego dyrektora O rb isu " p. M ieczysław a Fularskiego odpow iedział dyrektor Związku p. Franciszek Synowiec, dziękując w gorących słowach za opiekę, jaką O rb is " roztoczył nad w ycieczką podczas całej podróży. C udzo zie m cy co ra z liczniej p rz y b y w a ją do P olski ORBIS, ja ko narodowe biuro podróży, prow a dzi na szeroką skalę akcję propagandy i organizacji ruchu turystycznego z zagranicy do Polski. W w yniku tej akcji przybyw a do 10 k ra ju coraz większa liczba zarówno cudzoziemców, ja k i Polaków z obczyzny, bądź in dyw idualnie, bądź z wycieczkam i. O gółem w ciągu pierwszego półrocza tego

15 roku organizacja ORBISU skierow ała do k ra ju i obsłużyła 7,500 turystów zagranicznych, w tym uczestników wycieczek i turystów indyw idua ln ych. Największa liczba uczestników przypada na turystów z Francji, około osób. W w y cieczkach z Niemiec b ra ło udział około osób. Następne z kolei miejsce zajm ują w ycieczki z W ęgier, D anii, Stanów Zjednoczonych, Łatwy, Belgii i A n g lii. Jeśli idzie o turystów indyw idualnych, to z Francji przyb yło 700 osób, z Niemiec około 450 osób. O bserw ujem y również wzrost liczb y turystów indyw idualn ych z A n g lii, których w I półroczu p rzybyło około 90 osób. ORBIS o b słu g iw a ł również turystów z Czechosłowacji, H olandii, Łotwy, Belgii, W ęgier i innych krajów. Podkreślić należy, że w ym ienione c y fry dotyczą okresu od stycznia do końca czerwca, nie obejm ują zaś najsilniejszego natężenia ruchu turystycznego w m iesiącach letnich. O ddział g łó w n y O rb isu " w W arszaw ie przebudow any został w edług projektu inż. J. J. Ostrowskich. Z lewe; strony elewacja zewnętrzna od A l. Jerozolimskich. Z prawej strony zamieszczamy dla kontrastu tę samą e e- wację sprzed k ilk u laty. Lalo na Ziemiach Ws W okresie do 30 września br. odbyw a się impreza organizow ana corocznie przez Ligę Popierania Turystyki przy współudziale Tow arzystw a Rozwoju Ziem Wschodnich pod nazw ą Lato na Ziemiach Wschodnich". Na podstawie kart uczestnictwa L. P. T., które nabyw ać można w e wszystkich placów kach Orbisu, przysługuje 50% zniżka kolejow a na przejazd na Ziemie Wschodnie i z powrotem; ponadto karta upraw - chodnich nia do czterech przejazdów wycieczkow ych ze zniżką 50% na terenie Ziem Wschodnich. Zniżki te um ożliw iają tani w yja zd w a ka cyjn y na W i- leńszczyznę, Polesie, W ołyń, Nowogródczyznę i Pojezierze Augustowsko - Suwalskie. W związku ze zniżkami kolejowym i Orbis urządza ty godniowe i 10-dniowe w ycieczki do puszczy Białow ieskiej i na w ody Polesia; szczegóły tych wycieczek podajem y oddzielnie. Biletv kolei owo-auto bu sowę D la w yg o d y podróżujących. M inisterstwo Komunik, w prow adziło bezpośrednią komunikację kolejowo-sa- mochodową P.K.P. Kom unikacja ta um ożliw ia kupienie biletu kombinowanego na przejazd pociągiem i autobusem na żądanej trasie. Bezpośrednie b ile ty kom binowane m ają zastosowanie na następujących odcinkach od stacyj P.K.P., w miejscowościach, w których również i pla có w ki ORBISU sprzedają b ile ty kombinowane, a m ianowicie od stacyj: Będzin, Częstochowa, Katowice, Kielce, Kraków, Lublin, Lwów. Łódź Fabr., Poznań, Radom, Równe, Sosnowiec, W arszaw a G łów. i Wschód, oraz W ilno do stacyj autobus. P.K.P. Busko-Zdroj przez Kielce, Czorsztyn przez N. Targ, Krościenko przez N. Sącz lub N. Targ, Solec przez Kielce oraz Szczawnica przez N. Sącz lub N. Targ. Autobusy P.K.P. oczekują zawsze przy dw orcu kolejow ym danej miejscowości. W uzdrowiskach Krościenko i Szczwnica posiada ORBIS swoje placów ki, które sprzedają b ile ty kombinowane w kom unikacji auto- buso wo-kole j ow ej. Jednocześnie zw raca się uwagę, że przysługująca przy powrocie z uzdrowisk, po 14-dniowym pobycie, ulga przejazdowa t. zw. zniżka kuracyjna, obecnie w ażna jest tylko przy kupnie biletu kombinowanego na przejazd autobusem i koleją. 11

16 INFORMACJE TURYSTYCZNE P r z y g o to w a n ia d o N a r c ia r s k ic h M is trz o s tw Ś w ia ta FIS" w Z a k o p a n e m Komitet O rganizacyjny N arciarskich M i strzostw Świata w m iarę przybliżania się daty 11 lutego 1939 r. rozw ija coraz bardziej intensyw na działalność. W szystkie dw anaście kom isyj specjalnych Komitetu pracują całą parą. Kom isja Sportowo - Techniczna, której przew odniczy p. gen. Bernard M ond i która stanow i podstawową instancję organizacyjną im prezy o dbyła dw a posiedzenia i wkrótce zbierze się na trzecie. Zostały utworzone Podkom isje do przeprowadzenia poszczególnych zadań i powołano kierow nictw a różnych konkurencyj, które zajęły się przygotowaniem p ro filó w tras w trzech w ariantach, uw zględn iających różny stopień ośnieżenia. W Zakopanem czynny jest ośrodek treningow y dla zawodników, którzy są poddani specjalnej diecie i odbyw ają systematyczne ćwiczenia fizyczne. D la niektórych zaw odników prow a dzi się akcję dożyw iania. O środkiem kieruje z ram ienia Kom isji Sportowej Polskiego Związku Narciarskiego dyr. W. Kasztelewicz. Przygotowano już w ym agane przez m iędzynarodowe przepisy trzy trasy zjazdowe. Skocznia na K rokw i znajduje się w ostatecznej przebudowie, a w krótce rozpocznie się budowę stadionu narciarskiego u stóp skoczni. Kom isja Propagandy i Prasy prow adzi działalność propagandow ą zagranicą i w kraju, oraz grom adzi m a te ria ły. Żywe zainteresow anie zawodam i w ykazało Polskie Radio, a także briadcastingi zagraniczne. 5 krajów zgłosiło dotąd zapotrzebowanie na transm i sje z przebiegu zawodów, d la zorganizowania pełnowartościowej obsługi prasowej i radiow ej zawodów. 12 Komitet O rganizacyjny zw rócił się z prośbą do M inisterstw a Poczt i Telegrafów o w prowadzenie na czas zawodów dodatkow ych urzędów pocztowych oraz zwiększenie liczby obw odów telefonicznych Kraków Zakopane. Stanowisko M inisterstw a Poczt i Telegrafów jest nader życzliwe. Poczta projektuje wprowadzenie na czas zawodów lotnych urzędów pocztowych mieszczących się w autobusach, a także in stytu cji analogicznej do poczty peronowej. W ydzia ł T urystyki M inisterstw a Kom unikac ji udziela akcji propagandowej Komitetu daleko idącego poparcia, a P. B. P. O rb is " oddało swoje organa do dyspozycji Kom isji Propagandy i Prasy, na czele której stoi p. dyr. M ieczysław Fularski. N ad godną reprezentacją Polski na zawodach wobec zagranicy czuwa Kom isja reprezentacyjna. U łożyła ona projekt składu Kom itetu Honorowego, oraz szczegółowy program przyjęć i uroczystości. Zajęła się także zainteresowaniem przem ysłu spraw ą okolicznościowej wytwórczości z okazji Mistrzostw, spotykając się ze zrozumieniem i w ie lką życzliw ością ze strony całego przem ysłu polskiego. Komisja Kom unikacyjna opracow ała już w ytyczne, na których oprze się wzmocnienie ruchu kolejowego w czasie trw ania im prezy, a także w ysunęła dezyderaty wobec kolei zagranicznych. Kom isja Kw aterunkow a utw orzyła w Zakopanem specjalne biuro, które prow adzi rejestrację lo ka li, przygotow ując szczegółowy pla n rozkwaterowania przybyszów. Kwestią zjazdu, pobytów rycza ł tow ych w czasie trw a n ia zawodów etc. zajm uje się Kom isja Zjazdu M asowego i W erbunku, na czele której stoi radca M inisterstwa K om unikacji Józef Szelichowski. Komisja ta w spółpracuje ściśle z Ligą Popierania Turystyki. Kom isja Artystyczna opracow ała projekty dekoracji Zakopanego i gór, a także rozpisa ła konkurs na plakat propagandow y. N a szczególną uw agę zasługują prace Kom is ji Inw estycyjno - Budowlanej, która działa od blisko roku. Rozpoczęto już budowę nowego schroniska na Kalatówkach, którą w e d łu g planów Kom isji prow adzi Tatrzańskie Towarzystwo N arciarzy kolei górskiej na G ubałów kę, ukończono przebudowę u licy Zamojskiego, obecnie zaś przystąpiono do poszerzenia i unowocześnienia u lic y Kościuszki. Przewidziana jest także budow a w Zakopanem hotelu dziennego przez Ligę Popierania Turystyki, a M inisterstw o Kom unikacji przyspieszyło w związku z Zawodam i F. I. S. budowę nowego dw orca i przebudowę już istniejących urządzeń kolejowych, tak, by m ogły podołać zwiększonym potrzebom. Narciarskie Mistrzostwa Świata odgryw ają rolę bodźca przyspieszającego w ykonanie inwestycyj koniecznych dla rozwoju Zakopanego ja ko uzdrowiska.

17 TURYSTYCZ. B ł ę k i t n y A u t o k a r ' B łękitny autokar" Orbisu, kursujący już od k ilk u tygodni na ulicach W arszaw y i szosach podmiejskich, wciąż jeszcze budzi sensację i podziw. A utokar zyskał sobie powszechne uznanie zarówno wśród tu rystów, którzy odbyw ają nim tury wycieczkowe po W arszawie, ja k i wśród uczestników pięknych wycieczek podmiejskich. W arto przypomnieć, że stały program zwiedzać W arszawy autokarem przew iduje trzy zasadnicze tury. Pierwsza z nich, to O bjazd starej i nowej W arszaw y. Zwiedzanie stolicy w g tej tu ry odbyw a się w środy i p ią tki w godzinach oraz w niedziele i św ięta w godzinach Cena zł od osoby obejmuje przejazd, zwiedzanie, n a p iw k i oraz opłatę za przewodnika. Druga tura to W ycieczka do W ila now a", która odbyw a się w poniedziałki, środy i piątk i w godzinach Cena zł Trzecia tura wreszcie, nosi nazwę W arszaw a w nocy" i po za objazdem miasta przew iduje konsumcję w 3 nocnych lokalach; tu ra ta odbyw a się w soboty i dni przedświąteczne w godzinach Cena zł. 28. od osoby obejmuje: przejazd, opłatę za przewodnika, wstępy, napiw ki oraz konsumcję we wszystkich 3 lokalach. O djazd autokaru z przed O ddziału Orbisu w gmachu hotelu Polonia, A l. Jerozolimskie nr. 39. A utokar w ykorzystyw any jest w szerokiej mierże na objazdy W arszaw y i wycieczki podmiejskie dla zamkniętych grup, stowarzyszeń, związków, organizacyj itp. Przez dw a dni zwiedzali autokarem W arszawę i W ila nów nasi rodacy z za morza członkowie Związku Narodowego Polskiego z Am eryki, Związku Małopolan z Am eryki i Sokolstwa Polskiego w Ameryce. Stolicę oglądali również z autokaru O rbisu " delegaci węgierscy, p rz y b y li na otw arcie kom unikacji lotniczej między W arszaw ą i Budapesztem, następnie goście Związku Obrońców Ojczyzny delegaci Niemieckich Kombatantów, finlandcy goście kolejarzy polskich i goście Związku P iłk i Nożnej zaw odnicy meczu Niemcy Gdańsk. Również i wycieczka czeskiego biura podróży Travem a" korzystała z usług B łękitnego A utokaru", zapoznając się z osobliwościami stolic y Polski i jej okolic. W każde święto odbyw a się całodzienna w ycieczka week-end'owa. U dział w takich wycieczkach biorą przeważnie g rupy zamknięte, w yłonione ze Zrzeszeń Pracow ników różnych instytucyj. W ycieczki dotychczasowe u dały się ogromnie ku zadow oleniu uczestników. Trasy pro w a d ziły do Łaz i do Rybienka, do Zalesia i Czerska, gdzie znajdują się piękne ru in y zamku. Urządzono już także dw ukrotnie piękne w ycieczki okrężne przez znane miejscowości, jak: Jadwisin Popowo Rybienko i na około Puszczy Kampinowskiej przez: Żelazową W olę Sochaczew W yszogród Czerwińsk Zakroczym i Modlin. Echa wycieczek O r b is u ' D yrekcja i poszczególne placów ki O rb isu " otrzym ują stale liczne podziękow ania od uczęstników wycieczek Oto niektóre z nich: W Pan W iktor Podoski, Radca M.S.Z. przesyła nam list następujący z dnia 6 lipca br.: M iło m i w yrazić wysokie uznanie i podziw za sprawność, szybkość i uprzejmość z ja k ą biurct ORBISU w Paryżu, Brukseli i Liège za ła tw iły sprawę biletu kolejowego. Załatw ienie to stało się doskonałą dla ORBISU reklam ą". W Pan Dr. fil. H. T. Baggesgaard Rasmussen, prof. Naukowego Zakładu Farm aceutyki w Kopenhadze, listem z dnia 28 m aja br. dziękuje w im ieniu wszystkich uczestników w ycieczki do Polski, członków Duńskiego Związku Farmaceutów, za usługi i pomoc ze strony ORBISU. Goście z D anii szczególnie dziękują za przydzielenie im przewodnika, w ładającego językiem duńskim, ja k rów nież za um ożliwienie im uczestniczenia w uroczystościach 3-majowych i oglądania defilady arm ii polskiej w dniu 3-go maja. Duńczycy w yrażają również uznanie dla pierwszorzędnych w agonów kolejow ych, w których o d b yli podróż z W arszaw y do Gdyni. Członkowie wycieczek Związku M ałopolan z A m eryki i Związku Sokolstwa Polskiego, p rzyb yli z pielgrzym ką w dniach 23 i 27 czerwca br. do Częstochowy, w p i sali w księdze pam iątkowej częstochowskiego Oddziału ORBISU następujące w yrazy uznania dla kierow nictw a wycieczek: M y, jako pierwsza wycieczka Związku Klubów Małopolskich, przybyliśm y na Jasną Górę pod kierow nictw em Orbisu. Jesteśmy wszyscy wielce zadowoleni, zwiedziliśm y Cudowne Miejsce, a pam iątkowe rzeczy będziemy wspom inali aż do śmierci i opowiadać je będziemy w Ameryce wszystkim rodakom. Cześć przewodnikom ORBISU za ich mozoły, które ponoszą względem nas". ( ) / an Klim ek kierow nik wycieczki ( ) M aria Bryniczka. 13

18 Z przyjemnością będziemy pamiętać chw ile mile spędzone pod opieką przedstaw iciela ORBISU. W ycieczka Sokolstwa Polskiego z Am eryki. ( ) Józef G edymin przewodn. Poniżej Ust Stowarzyszenia Rodzina W ojskow a" z dnia 13 czerwca br.: Zarząd Naczelny Stów. Rodzina W ojskowa" czuje się w obowiązku podziękować za wycieczkę do W łoch, prowadzoną przez biuro podróży ORBIS". Organizacja wycieczki tegorocznej b y ła bez zarzutu i zadow oliła wszystkich naszych uczestników. Pozwalam y sobie podkreślić życzliw ą, przyjazną i umiejętną opiekę kierow nika wycieczki. ( ) ]. Jagrym-Maleszewska Viceprzewodn. Zarządu Naczelnego, ( ) J. Rymszewiczowa Sekretarka Gener, ( ) E. C zyhirynow a Przewodn. W ydz. Kulturalno-Oświatowego. Oto co piszą uczestnicy w ycieczki W is łą nad Morze", przesyłając w spólną fotografię na statku. W is ła i morze to cudna rzecz, jednak w dużej mierze, przeżyte m iłe chw ile, niezapomniane wrażenia zawdzięczamy doskonałemu przewodnictw u z ram ienia ORBISU. Z osób przygodnych, przewodnik O rbisu " inteligencją swą i młodzieńczą w erw ą, stw orzył zespół zgrany rodzinkę O rbisow ą". Za troskliw ą i skuteczną opiekę ro d zin ka " składa p rzy niniejszym podziękę Bóg zapłać". (liczne podpisy) S p b je d o m t ELIKSIR-PROSZEKi PASTA DO ZĘBÓW ^ / 4 HOTEL BRISTOL W arszaw a, Krakowskie - Przedmieście 4 2/44 łe l pokoi od zł. 8 za dobę. W o d a b ie ż ą c a z im n a i g o rą c a, te le fo n w k a ż d y m p okoju. Restauracja Cocktail - bar ogródek letni prowadzona pod własnym zarzqdem MORSZYN-ZDRÓJ GORZKI SEZON DRUGI W PEŁNI Dom Z d ro jo w y u rz ą d z o n y ko m fo rto w o, o ra z szereg n o w y c h p e n s jo n a tó w o n o w oczesn ym u rz ą d z e n iu z a p e w n ia ją pom ieszczenie w szystkim P. T. gościo m i ku ra cju szo m. W o d o c ią g, k a n a liz a c ja, elektryczność, gaz. K ilk u d z ie s ię c iu le k a rz y. W d o m u Z d ro jo w y m i w p e n s jo n a ta c h k u c h n ia d ie te ty c z n a p o d n a d zo re m le k a rz y i fa c h o w o w y s z k o lo n y c h specja listó w..'. W a g o n y b e zpośre d n ie. HOTEL BRÜHL WARSZAWA, FREDRY 12 vis - à - vis O g ro d u S askiego Tel. C entrala A d re s telegr.: Briihlolel W arszaw a HOTEL BRÜHL m a n a jp ię k n ie js z e i n a js p o k o jn ie js z e p o ło ż e n ie w W a r szaw ie. C e n tra ln e o g rze w a n ie, w o d a b ie ż ą c a zim na i g o rą c a, te le fo n w k a żdym p o k o ju, p o k o je o d zł

19 W drogą najlepsze * m K o n ia k i i Wódki SUCHOWOLA" U5cJo/ Jurhitadtki/ f o Ą u m i y BOLE GŁO W Y ZEBOW tn IąOAJACOB-miHAurO««, -..WUTKl«}' Owwiwt MOUU HN-Iwurraui»ew-..Mia*«wO-~l»VOSWu rtl r a t i o oby taj&rrwlca fiowocixenui q u M J fid q H o lfu n o d u ' BRISTOL"- Zakopane Bulwary Słow ackiego Teł. 1315, 1915 R eprezentacyjny HOTEL-PENSJONAT. Pięknie położony w e w łasnym p a rk u z w idokiem na góry. Idealne w a run ki w ypoczynkow ej W ARSZAW A, WIERZBOWA I I (plac Teatralny). 81 Ceny um iarkowane. Do nabycia w pierwszorzędnych magazynach ŁATWO SIĘ ZBOGACIĆ TEMU, KTO GRA NA Polskiej Państwowej Loterii Klasowej GŁÓWNA WYGRANA CZWARTEJ KLASY WYNOSI z ł o t y c h 7 S Ą N A D T O W Y G R A N E PO , , , , Z ł. i w i e l e i n n y c h. Losy nabywać można u kolektorów na całym terenie Rzeczypospolitej 15

20 HOTEL ROYAL WARSZAWA B lisko D w o rc a G łó w n e g o (300 m) CHMIELNA 31 Telefon cenlr do P o le c a p o k o je z w o d ą b ie ż ą c ą c ie p łą i z im n ą i te le fo n a m i. Ł a z ie n k i, w in d a, b e z p ła t n y g a r a ż. K a w ia r n ia. D o g o d n e p o ło ż e n ie w c e n tr u m m ia s ta. C en y p o ko jó w od zł 5,50 do zł W Y K W IN T N E KRAWIECTWO M ĘSKIE HERMAN LIPSZYC WARSZAWA, Gmach Opery te le fon Przyjezdnym wykonuje się w ciqgu 2 4 godz. 5 flpfflh B O L U GfcOWY PRZY P R ZE ZIĘ B IE N lu, 1G R Y P IE î K a TARZE! TOWARZYSTWO OCHRONY SZTUKI LUDOWEJ I POPIERANIA PRZEMYSŁU LUDOWEGO P O L E C A AUTENTYCZNE WYROBY LUDOWE Z CAŁEJ POLSKI T K A N I N Y H A F T Y K O R O N K I C E R A M I K A SKLEPY: P Ł Ó T N A W A R S Z A W A S A M O D Z IA Ł Y T a m k a 1 (C e n tr a la ) W YROBY Z DRZEWA K ró lew ska 2 (F ilia ) 25 S TR O JE L U D O W E WISŁĄ DO MORZA statkami VISTULI" Regularna codzienna kom unikacja z W arszaw y v ia Tczew do G dańska i G dyni oraz do Puław, Kazim ierza, Sandom ierza i odwrotnie Pośpieszne s ia tk i sa lo n o w e z k a b in a m i 2 i 4 o sobow ym i. R e sta u ra cja. Bufet. C o d zien n e 2 godz. p rze ja żd żk i spacerow ym statkiem B A J K A ". W niedzielę i św ięta co pół godziny w ycieczki statkiem do M Ł O C I N. O d e jś c ie sta tk ó w z p rz y s ta n i w p ro s t ul. Karowej. M iejsca sypialne rezerwuje i inform acje udziela K asa Z a m a w ia ń V is tu la ", ul. M a z o w ie c k a 12, tel codziennie od godz. 9 do 15, w soboty do godz. 13 PRZYJEMNE - TANIE - ZDROWE - W Y C IE C ZKI 47 W ydaw ca: POLSKIE BIURO PODRÓŻY ORBIS Redaktor i red. odpow.: CZESŁAW MŁODZIANOWSKI W arszawa, ul. Ossolińskich 8, tel D rukarnia Artystyczna, W arszawa, N ow y Świat 47, tel i

21 P a w ilo n K ry n ic y Z d ro ju n a Z je ź d z ie G ó r s k im w N o w y m S q c z u GDZIE ZAMIESZKAĆ W KRYNICY? P E N S JO N A T A D R IA pod zarz. Rubinsteinowej. W oda bieżąca centr. ogrzewanie. P E N S JO N A T B A JK A położony malowniczo. Nocą stale oświetlony reflektoram i. Najnowsze urządzenia sanitarnotechniczne. B E L W E D E R pierwszorzędny pensjonat obok starych łazienek borow inow ych. Komfortowo urządzone pokoje. O gród do leżakowania. Tel C A R L T O N Hotel - Pensjonat, 80 pokoi z pełnym komfortem. Las i w łasna plaża słoneczna. P E N S JO N A T E LD O R A D O K rynica Zdrój, O grodow a 3/5, tel. 371, 1 minuta od now ych łazienek. Komfort. Przepiękny park d la gości. F L O R A Pensjonat w y k w in tn y k. n. łazienek. Kuchnia pierwszorzędna, tel JU R A N D Kom fortow y pensjonat w centrum, k. n. łazienek. Kuchnia w ykw intna, tel K A S Z T E L A N K A Chrześcijański pensjonat I kat. Kuchnia pierw szorzędna, na żądanie dietetyczna. K R Y N IC Z A N K A Kom fortowy Pensjonat, tel L IL IA N A Chrześcijański pensjonat vis a vis kościoła. Komfort kuchnia pierwszorzędna pod zarządem w łaścicielki inż. U. Szymanowskiej. LO TO S pensjonat pod zarządem D-rowej W arhaftigow ej, tel M A Ł O P O L A N K A P E N S JO N A T Stefanii Muszyńskiej w Krynicy. M A R A T O N Kom fortow y pensjonat chrześcijański, kuchnia smaczna dietetyczna, tel MIMOZA" Pensjonat chrześcijański pod zarządem I. Jabłońskiego, tel. 375.

22 N A S Z D O M Pensjonat komfortowy, w ykw intna kuchnia, specjalnie dietetyczna. O F IC E R S K I D O M W Y P O C Z Y N K O W Y im. Gen. Konarszewskiego w Krynicy. P E N S JO N A TY O R IO N i Z Ł O C IE Ń tel. 184, 379, pełen komfort pod zarządem Kornów. P R Z Y S T A Ń Kom fortowy pensjonat 5 minut od n. łazienek. W łaśc. Inż. M. Batkowska. P E N SJO N A T S T E L L A w ł. M. Dembińska, poleca w ykw intną kuchnię. P E N S JO N A T W IS Ł A W andy Bogdaniowej, Krynica, tel Centrum Zdroju. W łasna cukiernia. Z E N IT pensjonat pod lasem, 7 minut od deptaka, w ł. W ł. Czarnowska, kuchnia zdrowa, wykwintna. Z N IC Z pensjonat w centrum poleca piękne słoneczne pokoje z balkonami, las, ogród. Kuchnia pierw szorzędna. KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM UZDROWISKO I LETNISKO DLA REKONWALESCENTÓW I WYCZERPANYCH PRACĄ ŹRÓDŁA ALKALICZNO-SŁONO-WAPNIOWE W ę z e ł w y c ie c z k o w y w P ie n in y. Z im ą z n a k o m ite te r e n y n a r c ia r s k ie. PIW NICZNA ZDRÓJ NAJPIĘKNIEJSZE U Z D R O W IS K O W D O LINIE P O P R A D U HOTEL-RESTAURACJA SPERLINGA POD ZAMKIEM" posiada obfity zdrój w ody mineralnej do picia i kąp ie li oraz w ie lkie złoża borow iny. Dogodne połą- S ły n n e d a le k o : czenia kolejowe, poczta, lekarze, apteka oraz k ilk a naście pierwszorzędnych w ill i pensjonatów, kilka p s tr ą g, ło soś, s ta r y w ę g r z y n restauracyj i lo ka li dancingowych z stałą orkiestrą. Bliższych inform acji udziela ZARZĄD UZDROWISKA. C zorsztyn, te!. 4 SZCZAWNICA Jedno z najpiękniejszych w Polsce zdrojowisk 0 klim a cie p odalp ejskim bez w ia tró w, posiada szczawy alkaliczno-słon o-w apienne, nowożytne In h a latorium z komorami pneumatycznymi, jedynym i w Polsce dla leczenia astmy i dróg oddechowych. Z akład W odoleczniczy, ła zie n ki m ineralne i rzeczne na D u n a jcu w P ieninach. Sezon letni od 1 m aja do 1 października. In fo rm a c je w B iu ra ch Orbisu i na m iejscu. Restauracja Zakładowa» K A W IA R N IA D A N C IN G poleca P.T. U czestnikom w y c ie c z e k do Pienin posiłki, łososie, pstrqgi, pew ną kuchnię, szczaw nickie w ody m inaralne. Sala m a lin o w a. W e ra n d a z w idokiem na -Trzy Korony. O rkie stra Jazz-Bandowa. O 5 popoł. Five o clock. Punkt zborny wszystkich w ycieczek. C eny zniżone.

23 26 NIEMIECKIE TARGI WSCHODNIE w KRÓLEWCU od] 21 do 24 sierpnia 1938 r. M ię d z y n a ro d o w e T a rg i W zorów - T a rg i Techniczne i B u d o w la n e W ysia w a R zem ieślnicza W ysta w y B ranżow e i W schodnia W y s t a w a [Urzędu W yżyw ienia Rzeszy", p rz e g lą d w szystkich d zie d zin n ie m ie c k ie g o.'roln ictw a. ZNACZNE U LG I KOLEJOWE i OKRĘTOWE! B ezpłatne z w ie d z a n ie m iast i je g o o s o b liw ości. T anie p o b y ły. W ycie czki g o s p o darcze. U lg o w e w y c ie c z k i po P rusach W schodnich. In fo rm a c je i w y d a w a n ie le g ity m a c ji ta r g o w y c h w Honorowym Przedstawicielstwie Niem ieckich Targów W schodnich w Królewcu W arszaw a, A l. U jazdow ska 36 m. 3, te le fon

24 ' n r 1 / BIBLIOTEKA UNIW ERSYTECKA GDAŃSK C«-<2i W WODY KOLOŃSKIE i KWIATOWE TRWAŁE SUBTELNE ZAPACHY 39*

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8 T A B E L A O C E N Y P R O C E N T O W E J T R W A Ł E G O U S Z C Z E R B K U N A Z D R O W IU R o d z a j u s z k o d z e ń c ia ła P r o c e n t t r w a łe g o u s z c z e r b k u n a z d r o w iu

Bardziej szczegółowo

HTML/OA.jsp?page=/dm/oracle/apps/xxext/rep/xxre

HTML/OA.jsp?page=/dm/oracle/apps/xxext/rep/xxre Page 1 of 7 N a z w a i a d re s sp ra w o z d a w c z e j: D o ln o ś lą s k i U rz ą d W o je w ó d z k i w e W ro c ła w iu PI. P o w s ta ń c o w W a rs z a w y 1 50-153 W ro cław IN F O R M A C J

Bardziej szczegółowo

Echa Przeszłości 11,

Echa Przeszłości 11, Irena Makarczyk Międzynarodowa Konferencja: "Dzieje wyznaniowe obu części Prus w epoce nowożytnej: region Europy Wschodniej jako obszar komunikacji międzywyznaniowej", Elbląg 20-23 września 2009 roku Echa

Bardziej szczegółowo

Beskidy Zachodnie część wschodnia

Beskidy Zachodnie część wschodnia Egzamin dla kandydatów na przewodników górskich klasa III Beskidy Zachodnie część wschodnia 27.02003 r. część pisemna Uzupełnij: Piewcą piękna Gorców był (podaj jego imię, nazwisko oraz pseudonim)... Urodzony

Bardziej szczegółowo

H a lina S o b c z y ń ska 3

H a lina S o b c z y ń ska 3 Z a rz ą d z a n ie o ś w ia tą B a z a te c h n o d yd a k ty c z n a B a z a te c h n o d yd a k tyc z n a In w e n ta ryza c ja P o lityk a k a d ro w a B h p w p la c ó w c e o ś w ia to w e j C O

Bardziej szczegółowo

DATA WYCIECZKA GODZ CENA

DATA WYCIECZKA GODZ CENA 20.09.2018 20.09.2018 22.09.2018 SŁOWACJA - POPRAD AQUACITY - KĄPIELISKO TERMALNE - POKAZ LASEROWY Poprad - spacer po starówce. Czas wolny ok.1 godz. Pobyt na basenach termalnych - 4,5 godz. Do dyspozycji

Bardziej szczegółowo

Zakochaj się w Szczawnicy

Zakochaj się w Szczawnicy Zakochaj się w Szczawnicy Szczawnica jest pięknie położonym miasteczkiem w malowniczym terenie pomiędzy Beskidem Sądeckim a Pieninami. To tutaj kończy sie obecnie spływ Dunajcem. Początkowe wzmianki o

Bardziej szczegółowo

W latach miejscowość była siedzibą gminy Tatrzańskiej.

W latach miejscowość była siedzibą gminy Tatrzańskiej. Zakopane miasto i gmina w województwie małopolskim, siedziba powiatu tatrzańskiego. Według danych z 31 grudnia 2009 r. miasto miało 26 737 mieszkańców i było drugim co do wielkości po Nowym Targu miastem

Bardziej szczegółowo

Zakochaj się w Szczawnicy

Zakochaj się w Szczawnicy Zakochaj się w Szczawnicy Szczawnica jest pięknie położonym miasteczkiem w malowniczym terenie pomiędzy Beskidem Sądeckim a Pieninami. To tutaj kończy sie obecnie spływ Dunajcem. Początkowe wzmianki o

Bardziej szczegółowo

DATA WYCIECZKA GODZ CENA

DATA WYCIECZKA GODZ CENA 22.08.2015 22.08.2015 22.08.2015 24.08.2015 24.08.2015 SŁOWACJA - STARA LUBOWNIA (ZAMEK) - WYŻNE RUŻBACHY ( KRATER ) Zwiedzanie Zamku w Starej Lubovni (siedziba polskich starostów ponad 350 lat), Spacer

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN XXI RODZINNEGO RAJDU GÓRSKIEGO WOJSKA POLSKIEGO oraz IX RODZINNYCH ZAWODÓW STRZELECKICH WOJSKA POLSKIEGO BESKIDY 2018

REGULAMIN XXI RODZINNEGO RAJDU GÓRSKIEGO WOJSKA POLSKIEGO oraz IX RODZINNYCH ZAWODÓW STRZELECKICH WOJSKA POLSKIEGO BESKIDY 2018 REGULAMIN XXI RODZINNEGO RAJDU GÓRSKIEGO WOJSKA POLSKIEGO oraz IX RODZINNYCH ZAWODÓW STRZELECKICH WOJSKA POLSKIEGO BESKIDY 2018 11-18 sierpnia 2018 Rodzinny Rajd Górski Wojska Polskiego jest imprezą otwartą.

Bardziej szczegółowo

Zakochaj się w Szczawnicy

Zakochaj się w Szczawnicy Zakochaj się w Szczawnicy Szczawnica jest pięknie położonym miasteczkiem w malowniczym terenie pomiędzy Beskidem Sądeckim a Pieninami. To tutaj kończy sie obecnie spływ Dunajcem. Początkowe wzmianki o

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PONOWNE USTALENIE PRAWA DO RENTY Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY

WNIOSEK O PONOWNE USTALENIE PRAWA DO RENTY Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZUS Rp-1a WNIOSEK O PONOWNE USTALENIE PRAWA DO RENTY Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY MIEJSCE ZŁOŻENIA PISMA 01. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYC H - ODDZIAŁ / INSPEKTORAT w:

Bardziej szczegółowo

XIV AKCJA WYCIECZKOWA WYCIECZKA ZA 1 zł.- LATO 2012

XIV AKCJA WYCIECZKOWA WYCIECZKA ZA 1 zł.- LATO 2012 KONKURS OGÓLNOPOLSKI POLSKIE OSKARY SPORTOWE Poznając Polskę, uczysz się kochać Ojczyznę Jacek Seweryn Miej serce, patrzaj w serce... Adam Mickiewicz Koło Turystyki Górskiej i Krajoznawstwa Kangchendzonga

Bardziej szczegółowo

p. a y o o L f,.! r \ ' V. ' ' l s>, ; :... BIULETYN

p. a y o o L f,.! r \ ' V. ' ' l s>, ; :... BIULETYN p. a y o o L f,.! r \ ' V. '. ' ' l s>, ; :... BIULETYN KOLEGIUM REDAKCYJNE Redaktor Naczelny: Sekretarz Redakcji: Redaktorzy działowi: Członkowie: mgr Roman Sprawski mgr Zofia Bieguszewska-Kochan mgr

Bardziej szczegółowo

OFERTA ZIMOWEGO WYJAZDU SZKOLENIOWEGO. WŁOCHY Cortina D Ampezzo. 13-22 marca 2015r.

OFERTA ZIMOWEGO WYJAZDU SZKOLENIOWEGO. WŁOCHY Cortina D Ampezzo. 13-22 marca 2015r. OFERTA ZIMOWEGO WYJAZDU SZKOLENIOWEGO WŁOCHY Cortina D Ampezzo 13-22 marca 2015r. Fundacja Rozwoju Bankowości Spółdzielczej serdecznie zaprasza Państwa na wyjazd szkoleniowy do zimowej stolicy Włoch -

Bardziej szczegółowo

Na falach Ohridu macedońska wyprawa

Na falach Ohridu macedońska wyprawa Na falach Ohridu macedońska wyprawa Na falach Ohridu macedońska wyprawa 7 dni Podróż autokarem Dzień 1: Droga na południe wyjazd w godzinach porannych, przejazd przez Polskę, Słowację na Węgry w Budapeszcie

Bardziej szczegółowo

Laguna RejsyDlaCiebie

Laguna RejsyDlaCiebie Laguna RejsyDlaCiebie Laguna RejsyDlaCiebie świadczy usługi rejsów kameralnymi i nowoczesnymi statkami pasażerskimi po Jeziorze Zegrzyńskim i jego okolicach. Myślą przewodnią jest jak najlepsza organizacja

Bardziej szczegółowo

DATA WYCIECZKA GODZ CENA

DATA WYCIECZKA GODZ CENA 21.10.2015 22.10.2015 22.10.2015 23.10.2015 23.10.2015 24.10.2015 24.10.2015 27.10.2015 SŁOWACJA - BARDEJÓW-BARDEJOWSKIE KUPELE Bardejów:spacer po starówce, kosciół Św.Idziego,Bard.Kupele:spacer po uzdrowisku,czas

Bardziej szczegółowo

NOWY SĄCZ STARY SĄCZ RYTRO PIWNICZNA-ZDRÓJ

NOWY SĄCZ STARY SĄCZ RYTRO PIWNICZNA-ZDRÓJ NOWY SĄCZ STARY SĄCZ RYTRO PIWNICZNA-ZDRÓJ Objaśnienia: kz zastępcza komunikacja autobusowa D kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt 2-5 kursuje od wtorku do piątku 1-4 kursuje od poniedziałku

Bardziej szczegółowo

Program Edukacji Środowiskowej Pienińskiego Parku Narodowego

Program Edukacji Środowiskowej Pienińskiego Parku Narodowego Program Edukacji Środowiskowej Pienińskiego Parku Narodowego Wprowadzając w życie Program Edukacji Środowiskowej wyznaczono dwa główne cele dla których jest on realizowany: - podniesienie kultury zwiedzania

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektu - Jan Paweł II Zawsze był, jest i będzie obecny w naszych sercach

Realizacja projektu - Jan Paweł II Zawsze był, jest i będzie obecny w naszych sercach Aktualności Realizacja projektu - Jan Paweł II Zawsze był, jest i będzie obecny w naszych sercach 07/10/2009, dodał: Maciej Liberda Gimnazjum im. Jana Pawła II w Rabie Niżnej realizuje projekt Jan Paweł

Bardziej szczegółowo

ŠTRBSKÉ PLESO. Hotel FIS*** Strbske Pleso

ŠTRBSKÉ PLESO. Hotel FIS*** Strbske Pleso ŠTRBSKÉ PLESO W ośrodku przygotowano 9 tras, które w sezonie zimowym są codziennie sprawdzane i ratrakowane. Najwyżej położona jest stacja LD Furkotka, znajdująca się na wysokości 1825,16 m n p.m. Stąd

Bardziej szczegółowo

MIASTO MIEJSCE WYJAZDU WYJAZD DOPŁATA

MIASTO MIEJSCE WYJAZDU WYJAZD DOPŁATA PRAGA (wycieczka) Bielsko-Biała Dworzec PKS dolna płyta, ul. Warszawska 05:15 - Częstochowa McDonald's ul. Wojska Polskiego 02:15 50 04:00 - Kielce Dworzec PKP zatoczki, Plac Niepodległości 00:45 70 Kraków

Bardziej szczegółowo

7 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ± û e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K U C H A R Z * * (dla absolwent¾w szk¾ ponadzasadniczych) K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ¾ w i s p e c

Bardziej szczegółowo

Technologia i Zastosowania Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO Szkolenie połączone z praktycznymi demonstracjami i zajęciami na terenie polig onu g eodezyjneg o przeznaczone dla

Bardziej szczegółowo

DATA WYCIECZKA GODZ CENA

DATA WYCIECZKA GODZ CENA 09.02.2018 09.02.2018 - OGNISKO GÓRALSKIE Z KAPELA REGIONALNĄ (pieczywo, ketchup, - - KOPALNIA SOLI W BOCHNI - PRZEJAZD PODZIEMNĄ KOLEJKĄ Zwiedzanie kopalni soli - unikatowe komory solne, wykute w soli

Bardziej szczegółowo

NOWY SĄCZ STARY SĄCZ RYTRO PIWNICZNA-ZDRÓJ

NOWY SĄCZ STARY SĄCZ RYTRO PIWNICZNA-ZDRÓJ NOWY SĄCZ STARY SĄCZ RYTRO PIWNICZNA-ZDRÓJ Objaśnienia: kz zastępcza komunikacja autobusowa kursuje od poniedziałku do piątku (6-7) kursuje w sobotę i niedzielę (7) kursuje w niedzielę ROZKŁAD JAZDY POCIĄGÓW

Bardziej szczegółowo

Andorra La Vella. Zima 2010 Wyjazd Snowboardowy 31.01 08.02.2010

Andorra La Vella. Zima 2010 Wyjazd Snowboardowy 31.01 08.02.2010 Zima 2010 Wyjazd Snowboardowy 31.01 08.02.2010 Andorra La Vella Andorra La Vella (po katalońsku dosłownie: "Stara Andora") - jest stolicą Księstwa Andory, położona w śródgórskiej kotlinie we wschodnich

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

0 głowę bar. Bienertha.

0 głowę bar. Bienertha. A d r e s na telegram y: N a p r zó d, K r a k ó w. Taiafoa Nr 386. Konto czekowe Nr

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Szkoleniowo - Wypoczynkowy Ministerstwa Sprawiedliwości Albrechtówka. Albrechtówka

Ośrodek Szkoleniowo - Wypoczynkowy Ministerstwa Sprawiedliwości Albrechtówka. Albrechtówka Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy w Kazimierzu Dolnym malowniczo położony na skarpie wiślanej, jest jednym z najpiękniejszych miejsc na trasie Kazimierz Męćmierz. W otoczeniu lasu, ciszy i spokoju każdy

Bardziej szczegółowo

Towarzystwo Oświatowe Edukacja - Beskidy klas szóstych. Dzień 1

Towarzystwo Oświatowe Edukacja - Beskidy klas szóstych. Dzień 1 Dzień 1 Wyruszyliśmy z Łodzi około godziny 10.00. Jechaliśmy w stronę Śląska, do miejscowości Zabrze. Naszym pierwszym celem było Muzeum Górnictwa Węglowego zlokalizowane na terenach byłej Kopalni Węgla

Bardziej szczegółowo

http://rcin.org.pl Polska Ludowa, t. VII, 1968 Ż O Ł N IE R Z Y P O L S K IC H ZE S Z W A JC A R II

http://rcin.org.pl Polska Ludowa, t. VII, 1968 Ż O Ł N IE R Z Y P O L S K IC H ZE S Z W A JC A R II Polska Ludowa, t. VII, 1968 BRONISŁAW PASIERB R E P A T R IA C J A Ż O Ł N IE R Z Y P O L S K IC H ZE S Z W A JC A R II D z ie je p o lsk ie j e m ig ra c ji w o js k o w e j n a zach o d zie z czasów

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 4 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

Grecja Leptokaria apartamenty STELLA lato 2017

Grecja Leptokaria apartamenty STELLA lato 2017 Grecja Leptokaria apartamenty STELLA lato 2017 Leptokaria.Leptokaria to jeden z najpopularniejszych kurortów Riwiery Olimpijskiej, położony u podnóży Olimpu. Żwirkowo - piaszczysta plaża i ciepłe wody

Bardziej szczegółowo

Tajlandia - Birma 2016

Tajlandia - Birma 2016 Tajlandia - Birma 2016 Warszawa Bangkok Yangon Kalaw wioski mniejszości etnicznych po drodze do jeziora Inle Indein jezioro Inle Mandalay Mingun rejs rzeką Irawadi Bagan Góra Popa Yangon Kyaiktiyo Bago

Bardziej szczegółowo

Organizatorem spływu jest Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich - www.flisacy.com.pl

Organizatorem spływu jest Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich - www.flisacy.com.pl Spływ Dunajcem to fascynująca wycieczka przez Pieniny. Odbywa sie tradycyjnymi łodziami flisackimi. Flisacy w strojach góralskich zabawiają turystów gwarowymi legendami. fot. i opracowanie - Piotr Adamczyk

Bardziej szczegółowo

^ Tarnów 14 VI 31 VIII 2015

^ Tarnów 14 VI 31 VIII 2015 Bochnia Bydgoszcz Główna Bytom Częstochowa Stradom Dębica Działdowo Gdańsk Główny Gdynia Główna Iława Główna Katowice Kołobrzeg Kostrzyn 03:19 II 07:45 II 10:45 BUS 13:35 I 06:08 I 08:10 BUS 16:10 BUS

Bardziej szczegółowo

Laguna RejsyDlaCiebie

Laguna RejsyDlaCiebie Laguna RejsyDlaCiebie Laguna RejsyDlaCiebie świadczy usługi rejsów kameralnymi i nowoczesnymi statkami pasażerskimi po Jeziorze Zegrzyńskim i jego okolicach. Myślą przewodnią jest jak najlepsza organizacja

Bardziej szczegółowo

W krainie Liczyrzepy. Wielkość grupy i cena. Dolny Śląsk osoby 737 zł

W krainie Liczyrzepy. Wielkość grupy i cena. Dolny Śląsk osoby 737 zł W krainie Liczyrzepy Dolny Śląsk Kraj: Polska Miejscowość: Brak danych Transport: Autokar Data ważności: 2017-06-30 Nr katalogowy: Wyc/2016 Wielkość grupy i cena 20-24 osoby 737 zł 25-29 osób 699 zł 30-34

Bardziej szczegółowo

ZAMIAST KOCA I SERIALU PROPONUJEMY JESIEŃ DLA AKTYWNYCH. w Zakopanym

ZAMIAST KOCA I SERIALU PROPONUJEMY JESIEŃ DLA AKTYWNYCH. w Zakopanym Jesień dla aktywnych Nordic walking i wieczorek integracyjny w cenie Kraj: Polska Miejscowość: Zakopane Transport: Dojazd własny Data ważności: 2016-12-11 Nr katalogowy: Wczasy/2016 Terminy i cena 2016.12.11-2016.12.16

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy. Województwa B iałostockiego. Uchwały rad. Porozumienia. Uchwała N r I I /10/94 Rady Gminy w Gródku. z dnia 8 lipca 1994 r.

Dziennik Urzędowy. Województwa B iałostockiego. Uchwały rad. Porozumienia. Uchwała N r I I /10/94 Rady Gminy w Gródku. z dnia 8 lipca 1994 r. Dziennik Urzędowy Województwa B iałostockiego Biały stok, dnia 25 sierpnia 1994 r. Nr 15 TREŚĆ; Poz. Uchwały rad 76 Nr 11/10/94 Rady Gminy w Gródku z dnia 8 lipca 1994 r. w sprawie zmian w miejscowym planie

Bardziej szczegółowo

LATO W MIEŚCIE. Zapewniamy: poczęstunek, atrakcje w mieście, gry i zabawy sportowe itp.

LATO W MIEŚCIE. Zapewniamy: poczęstunek, atrakcje w mieście, gry i zabawy sportowe itp. LATO W MIEŚCIE Termin: (od poniedziałku do piątku) I turnus II turnus 21.08 25.08.2017 dzieci 9-13 lat 28.08 31.08.2017 dzieci i młodzież SALTROM ul. Różana 5 30 zł Zapewniamy: poczęstunek, atrakcje w

Bardziej szczegółowo

Nowość!!! Radom Wrocław Polanica Zdrój Duszniki Zdrój Kudowa Zdrój. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą

Nowość!!! Radom Wrocław Polanica Zdrój Duszniki Zdrój Kudowa Zdrój. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą NA SEZON LETNI 2015 PRZYGOTOWALIŚMY DLA PAŃSTWA PROPOZYCJĘ DOGODNYCH POŁĄCZEŃ AUTOKAROWYCH DO KILKU ZNANYCH I LUBIANYCH POLSKICH MIEJSCOWOŚCI WYPOCZYNKOWYCH I UZDROWISKOWYCH Zapraszamy do zapoznania się

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli planowej w zakresie: Prawidłowość organizacji i funkcjonowania biblioteki szkolnej. Parafy* ±. kontrolujqcego/ych

Protokół kontroli planowej w zakresie: Prawidłowość organizacji i funkcjonowania biblioteki szkolnej. Parafy* ±. kontrolujqcego/ych 'KO Mazowiecki Kurator Oświaty AL Jerozolimskie 32, 00-024 KPU.5532.2.34.2017.MF Protokół kontroli planowej w zakresie: Prawidłowość organizacji i funkcjonowania biblioteki szkolnej Nazwa szkoły Zespól

Bardziej szczegółowo

STATUT STOW. OGNISKO PRZE MYSŁOWO HANDLOWE" Nakładem Wzajemnej Pomocy P. T P. na Ślqsku. Drukarnia Towarz. Domu Narodowego (P. Mitręga) w Cieszynie.

STATUT STOW. OGNISKO PRZE MYSŁOWO HANDLOWE Nakładem Wzajemnej Pomocy P. T P. na Ślqsku. Drukarnia Towarz. Domu Narodowego (P. Mitręga) w Cieszynie. STATUT STOW. OGNISKO PRZE MYSŁOWO HANDLOWE" Nakładem Wzajemnej Pomocy P. T P. na Ślqsku. Drukarnia Towarz. Domu Narodowego (P. Mitręga) w Cieszynie. 1912. STATUT STOW. OGNISKO PRZEMYSŁOWO HANDLOWE" w

Bardziej szczegółowo

Kraków, Poland -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PROGRAM 1:

Kraków, Poland -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PROGRAM 1: PROGRAM 1: ok. 09:30 przyjazd na lotnisko w Krakowie 10:00 transfer do hotelu (ok. 30 minut) 10:30 - zakwaterowanie (w zależności od hotelu 13:00-14:00). 12:00 Kraków zwiedzanie Stergo Miasta [4-godzinny

Bardziej szczegółowo

P r o j e k t P l a n u f i n a n s o w e g o n a r o k

P r o j e k t P l a n u f i n a n s o w e g o n a r o k P r o j e k t P l a n u f i n a n s o w e g o n a r o k 2 0 1 8 M i e j s k o - G m i n n y O ś r o d e k K u l t u r y S p o r t u i R e k r e a c j i w Z d z i e s z o w i c a c h Dział 926 - Kultura

Bardziej szczegółowo

XI Forum Ekonomiczne Młodych Liderów

XI Forum Ekonomiczne Młodych Liderów XI Forum Ekonomiczne Młodych Liderów PRAKTYCZNE INFORMACJE DLA UCZESTNIKÓW INFO PACK DOJAZD Z KRAKOWA DOJAZD Z WARSZAWY Dojazd pociągiem do Nowego Sącza jest możliwy jednak sugerujemy podróż autobusem

Bardziej szczegółowo

Wycieczki krajowe dwudniowe

Wycieczki krajowe dwudniowe 1. "Kielce i Łysogóry" Wyjazd ze szkoły pierwszego dnia o godz. 8.00, przejazd autokarem do Jędrzejowa, zwiedzanie Muzeum Zegarów. Przejazd autokarem do Św. Katarzyny, piesza wędrówka ze Św. Katarzyny

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

XVIII Mistrzostwa Polski Rzeczoznawców Majątkowych w Tenisie Ziemnym

XVIII Mistrzostwa Polski Rzeczoznawców Majątkowych w Tenisie Ziemnym POLSKIE STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW WYCENY NIERUCHOMOŚCI ODDZIAŁ w OLSZTYNIE PSRWN 10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1, pok. 310, III p., tel./ fax 89 521 49 60 www.psrwn.olsztyn.pl; biuro@psrwn.olsztyn.pl

Bardziej szczegółowo

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia pięknego hotelu Pałac Lucja w Zakrzowie (www.pałaclucja.pl).

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia pięknego hotelu Pałac Lucja w Zakrzowie (www.pałaclucja.pl). Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia pięknego hotelu Pałac Lucja w Zakrzowie (www.pałaclucja.pl). Nasz hotel to idealne miejsce na organizację m.in.: spotkań biznesowych, konferencji, szkoleń oraz imprez

Bardziej szczegółowo

,, Ruch i zdrowe odżywianie może zastąpić prawie każde lekarstwo ale żadne lekarstwo nie może zastąpić ruchu i zdrowego odżywiania,,

,, Ruch i zdrowe odżywianie może zastąpić prawie każde lekarstwo ale żadne lekarstwo nie może zastąpić ruchu i zdrowego odżywiania,, ,, Ruch i zdrowe odżywianie może zastąpić prawie każde lekarstwo ale żadne lekarstwo nie może zastąpić ruchu i zdrowego odżywiania,, 2018 Warsztaty Zdrowia ŻYWIENIE W ZDROWIU I CHOROBIE WG. ZALECEŃ KLINICZNYCH

Bardziej szczegółowo

WARSZTATÓW ZDROWIA. w Rabce Zdrój

WARSZTATÓW ZDROWIA. w Rabce Zdrój Program 10 dniowych; WARSZTATÓW ZDROWIA w Rabce Zdrój,, Ruch i zdrowe odżywianie może zastąpić prawie każde lekarstwo ale żadne lekarstwo nie może zastąpić ruchu i zdrowego odżywiania,, Będą to już kolejne

Bardziej szczegółowo

Zaplanowane wycieczki na rok szkolny 2019/2020 dla I Liceum Ogólnokształcącego w Bolesławcu

Zaplanowane wycieczki na rok szkolny 2019/2020 dla I Liceum Ogólnokształcącego w Bolesławcu Zaplanowane wycieczki na rok szkolny dla I Liceum Ogólnokształcącego w Bolesławcu Załącznik nr 1 Lp. Miejsce Koszta Termin Liczba 1 Wycieczka do Warszawy Centrum Nauki Kopernik + Zwiedzanie Warszawy 2

Bardziej szczegółowo

Cena nie zawiera: transportu, ubezpieczenia, taksy klimatycznej.

Cena nie zawiera: transportu, ubezpieczenia, taksy klimatycznej. Pensjonat BIAŁY POTOK (Zakopane) Symbol oferty: 908/1100 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia: Polska Małopolska Zakopane Własny Pobyt

Bardziej szczegółowo

Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn

Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna 7, 215-223

Bardziej szczegółowo

Julia Mnich 37-560 Pruchnik, Kramarzówka 311 a tel. (016) 622 64 06, (016) 621 17 61

Julia Mnich 37-560 Pruchnik, Kramarzówka 311 a tel. (016) 622 64 06, (016) 621 17 61 Julia Mnich 37-560 Pruchnik, Kramarzówka 311 a tel. (016) 622 64 06, (016) 621 17 61 Posesja usytuowana w malowniczej okolicy. Do dyspozycji gości 5 pokoi z łazienkami. W pobliżu tarasy rowerowe. Gospodyni

Bardziej szczegółowo

WENEZUELA. Oferta indywidualna

WENEZUELA. Oferta indywidualna WENEZUELA Oferta indywidualna 1 Ramowy program 1 dzień 05.00 odprawa biletowo bagażowa na lotnisku w Warszawie ; 07.15 wylot z Warszawy do Frankfurtu;. 09.10 przylot do Frankfurtu; 10.30 odlot do Caracas;

Bardziej szczegółowo

O bjaśn ien ia. do in form acji o przeb iegu w yk on an ia plan u finansow ego za I -sze półrocze 2018r.

O bjaśn ien ia. do in form acji o przeb iegu w yk on an ia plan u finansow ego za I -sze półrocze 2018r. O bjaśn ien ia do in form acji o przeb iegu w yk on an ia plan u finansow ego za I -sze półrocze 2018r. M ie jsk o -G m in n y O śro d e k K u ltu ry S p o rtu i R ek reacji w Z d zie sz o w ic ach je

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 43/2019 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 24 maja 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 43/2019 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 24 maja 2019 r. ZARZĄDZENIE NR 43/2019 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok Na podstawie art.257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (

Bardziej szczegółowo

VIII AMATORSKIE MISTRZOSTWA POLSKI ENERGETYKÓW W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM BIAŁKA TATRZAŃSKA - TATRZAŃSKA ŁOMNICA 4-8 STYCZNIA 2018 ROKU

VIII AMATORSKIE MISTRZOSTWA POLSKI ENERGETYKÓW W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM BIAŁKA TATRZAŃSKA - TATRZAŃSKA ŁOMNICA 4-8 STYCZNIA 2018 ROKU VIII AMATORSKIE MISTRZOSTWA POLSKI ENERGETYKÓW BIAŁKA TATRZAŃSKA - TATRZAŃSKA ŁOMNICA 4-8 STYCZNIA 2018 ROKU SEKRETARIAT MISTRZOSTW Szymerski Travel ul. Balkonowa 5 lok 18 03-329 Warszawa tel./fax. (+48

Bardziej szczegółowo

Otwarte stocznie i spacery szlakiem modernizmu wyróżnione

Otwarte stocznie i spacery szlakiem modernizmu wyróżnione Otwarte stocznie i spacery szlakiem modernizmu wyróżnione Światowy Dzień Turystyki Gdynia obchodziła w środę, 27 września, konferencją podsumowującą tegoroczny sezon letni w mieście. Dziś przyszedł czas

Bardziej szczegółowo

Jarnołtówek Ośrodek Wypoczynkowy ZIEMOWIT

Jarnołtówek Ośrodek Wypoczynkowy ZIEMOWIT Jarnołtówek Ośrodek Wypoczynkowy ZIEMOWIT Typy schorzeń: z chorobami neurologicznymi z chorobami układu pokarmowego z chorobą psychiczną z cukrzycą ze schorzeniami przemiany materii z dysfunkcją narządu

Bardziej szczegółowo

Sprawdzone i polecane przez nas hostele i hotele w Moskwie

Sprawdzone i polecane przez nas hostele i hotele w Moskwie Sprawdzone i polecane przez nas hostele i hotele w Moskwie Poniżej przedstawiamy hotele i hostele, które możemy polecić ze względu na dotychczasowe dobre doświadczenie i pozytywne opinie naszych Klientów:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 63/2018 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 28 września 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 63/2018 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 28 września 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 63/2018 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok Na podstawie art.257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Tatra ski & fun [Słowacja/Zakopane]

Tatra ski & fun [Słowacja/Zakopane] Tatra ski & fun [Słowacja/Zakopane] 14 18 stycznia 2015 TATRALANDIA Największy całoroczny kompleks wodny. Znajduje się w regionie Liptów, który słynie z licznych zabytków, charakterystycznej kultury ludowej

Bardziej szczegółowo

Wczasy Zdrowotne jest to sposób na odpoczynek. o każdej porze roku

Wczasy Zdrowotne jest to sposób na odpoczynek. o każdej porze roku Wczasy Zdrowotne jest to sposób na odpoczynek o każdej porze roku Wczasy Zdrowotne w Hotelu Krystyna stanowią niepowtarzalną okazję aby połączyć poznawanie uroków Krakowa i Małopolski z regeneracją organizmu

Bardziej szczegółowo

W góry, na Mazury i nad morze - wakacyjna oferta PKP Intercity

W góry, na Mazury i nad morze - wakacyjna oferta PKP Intercity W góry, na Mazury i nad morze - wakacyjna oferta PKP Intercity Od 23 czerwca rusza wakacyjna oferta PKP Intercity! W okresie letnim przewoźnik uruchomi codziennie ponad 400 pociągów kursujących po Polsce

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR POGORZELICA MRZEŻYNO BOCHNIA ROWY ŚWINOUJŚCIE OFERTA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I ABSOLWENTÓW I KLAS GIMNAZJUM.

INFORMATOR POGORZELICA MRZEŻYNO BOCHNIA ROWY ŚWINOUJŚCIE OFERTA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I ABSOLWENTÓW I KLAS GIMNAZJUM. INFORMATOR OFERTA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I ABSOLWENTÓW I KLAS GIMNAZJUM POGORZELICA MRZEŻYNO BOCHNIA ROWY ŚWINOUJŚCIE OŚRODKI ŚWIADCZENIA CENY TABELA ODPŁATNOŚCI INFORMACJE TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

Bardziej szczegółowo

Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ANDRZEJ GUT-MOSTOWY

Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ANDRZEJ GUT-MOSTOWY Andrzej Gut-Mostowy (114) Zakopane, 12 maja 2011 r. Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska Szanowny Pan Donald Tusk Prezes Rady Ministrów INTERPELACJA w sprawie wyłączenia z zakazu porozumień ograniczających

Bardziej szczegółowo

Kronika. Palestra 3/2-3(14-15), 137-140

Kronika. Palestra 3/2-3(14-15), 137-140 Kronika Palestra 3/2-3(14-15), 137-140 1959 1. PRZED III ZJAZDEM PZPR W szerokich kołach społeczeństwa daje się zauważyć wciąż wzrastające zainteresowanie mającym się odbyć III Zjazdem PZPR. Zjazdy PZPR

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie. Zarządzenie

Rozporządzenie. Zarządzenie Dziennik Urzędowy Województwa Białostockiego Białystok, dnia 8 września 1995 r. Nr 14 TREŚĆ; Poz. Str. Rozporządzenie 49 Nr 4/95 Wojewody Białostockiego z dnia 30 sierpnia 1995 r. w sprawie uchylenia zarządzenia

Bardziej szczegółowo

{\b Cena nie zawiera:} transportu, ubezpieczenia, taksy klimatycznej, parking 10 zł/doba.

{\b Cena nie zawiera:} transportu, ubezpieczenia, taksy klimatycznej, parking 10 zł/doba. Centrum Wypoczynku i Rekreacji RYSY (Bukowina Tatrzańska) Symbol oferty: 540/1100 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia: Polska Małopolska

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

XVI OGÓLNOPOLSKI ZLOT ODDZIAŁÓW I KÓŁ ŚRODOWISKOWYCH PTTK PODBESKIDZIE 2015

XVI OGÓLNOPOLSKI ZLOT ODDZIAŁÓW I KÓŁ ŚRODOWISKOWYCH PTTK PODBESKIDZIE 2015 POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ PODBESKIDZIE W BIELSKU BIAŁEJ I KOMISJA ŚRODOWISKOWA ZG PTTK XVI OGÓLNOPOLSKI ZLOT ODDZIAŁÓW I KÓŁ ŚRODOWISKOWYCH PTTK PODBESKIDZIE 2015 SZCZYRK, 02

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

OPIS WYCIECZKI. Ilość dni: Zagranica: strona 1/6

OPIS WYCIECZKI. Ilość dni: Zagranica: strona 1/6 OPIS WYCIECZKI Ilość dni: Polska: Zagranica: Rodzaj: Cena od: strona 1/6 7 Tak Nie narciarskie 1349 zł BIAŁKA TATRZAŃSKA PROGRAM WYCIECZKI OBÓZ NARCIARSKI BIAŁKA TATRZAŃSKA 2017 Na obóz narciarski zapraszamy

Bardziej szczegółowo

DATA WYCIECZKA GODZ CENA

DATA WYCIECZKA GODZ CENA 16.11.2017 17.11.2017 17.11.2017 17.11.2017 18.11.2017 20.11.2017 21.11.2017 22.11.2017 23.11.2017 POLSKIE TERMY CHOCHOŁOWSKIE 4 godz. pobyt na terenie największego kompleksu termalnego na Podhalu - 8

Bardziej szczegółowo

Kuba Cayo Coco Hotel Melia All Inclusive

Kuba Cayo Coco Hotel Melia All Inclusive Kuba są miejsca, które warto zobaczyć! Kuba Cayo Coco Hotel Melia All Inclusive 1. Ilość nocy/dni: 14 nocy/ 15 dni 2. Trasa: wg programu 3. Miejsce rozpoczęcia programu: Hawana 4. Miejsce zakończenia programu:

Bardziej szczegółowo

U c h w a l a Nr XXV/260/2000 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 25 października 2000 r.

U c h w a l a Nr XXV/260/2000 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 25 października 2000 r. U c h w a l a Nr XXV/260/2000 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 25 października 2000 r. w sprawie: sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy w kraju

Bardziej szczegółowo

Górskim Szlakiem bez komórki i laptopa

Górskim Szlakiem bez komórki i laptopa Beskid Żywiecki Górskim Szlakiem bez komórki i laptopa Dzień 1: Zbiórka uczestników i wyjazd we wczesnych godzinach porannych. Wizyta w Żywcu, jednym z najbardziej znanych miast regionu, zwiedzanie miasta,

Bardziej szczegółowo

Podróże służbowe krajowe i zagraniczne. www.pip.gov.pl

Podróże służbowe krajowe i zagraniczne. www.pip.gov.pl Podróże służbowe krajowe i zagraniczne www.pip.gov.pl Podstawowe zagadnienia Pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 IM. JANA PAWŁA II W SANOKU I. Podstawa prawna

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 IM. JANA PAWŁA II W SANOKU I. Podstawa prawna REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 IM. JANA PAWŁA II W SANOKU I. Podstawa prawna 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

Ilość dni: 3. Obszar geograficzny: Mazury Zachodnie. Pory roku: wiosna, lato JAK MAZURY TO TYLKO ZACHODNIE!

Ilość dni: 3. Obszar geograficzny: Mazury Zachodnie. Pory roku: wiosna, lato JAK MAZURY TO TYLKO ZACHODNIE! Mazury Zachodnie campingowo i caravaningowo Ilość dni: 3 Obszar geograficzny: Mazury Zachodnie Pory roku: wiosna, lato JAK MAZURY TO TYLKO ZACHODNIE! Czekają na Ciebie: rodzinne pola campingowe wyżywienie

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://krakow.stat.gov.pl Opracowanie sygnalne Nr 4 Data opracowania -

Bardziej szczegółowo

Oferta PROMOCYJNA na organizację Zielonych Szkół oraz imprez integracyjnych i sportowych dla dzieci i młodzieży. 50 zł za dobę ZAPRASZAMY NAD MORZE

Oferta PROMOCYJNA na organizację Zielonych Szkół oraz imprez integracyjnych i sportowych dla dzieci i młodzieży. 50 zł za dobę ZAPRASZAMY NAD MORZE Oferta PROMOCYJNA na organizację Zielonych Szkół oraz imprez integracyjnych i sportowych dla dzieci i młodzieży 50 zł za dobę ZAPRASZAMY NAD MORZE OPIEKUNOWIE OTRZYMAJĄ ZAKWATEROWANIE W APARTAMENTACH DE

Bardziej szczegółowo

K O L O N I E. Miejscowość LLoret De Mar. Zakwaterowanie w hotelu SAMBA***

K O L O N I E. Miejscowość LLoret De Mar. Zakwaterowanie w hotelu SAMBA*** H I S Z P A N I A - C O S T A B R A V A Miejscowość LLoret De Mar. Zakwaterowanie w hotelu SAMBA*** Do centrum miejscowości Lloret ok.500m. Do plaży w Fanals ok.250 m. Pokoje 2,3 osobowe z łazienkami,klimatyzacją.

Bardziej szczegółowo

DZIEŃ 1: Zbiórka uczestników i wyjazd z Polski zgodnie z rozkładem. Przekroczenie granicy polskolitewskiej.

DZIEŃ 1: Zbiórka uczestników i wyjazd z Polski zgodnie z rozkładem. Przekroczenie granicy polskolitewskiej. Sylwester Wilno-Kowno-Troki 30.12-01.01.2017 Kraj: Litwa Miejscowość: Wilno Transport: Autokar Data ważności: 2016-12-30 Nr katalogowy: Syl/2017 Termin i cena 30.12-01.01.2017 599 zł DZIEŃ 1: Zbiórka uczestników

Bardziej szczegółowo

Krynica SOPLICOWO. TURNUSY REHABILITACYJNE m

Krynica SOPLICOWO. TURNUSY REHABILITACYJNE m tel.: (12) 411-08-01 tel. kom: 667-418-677 Email: biuro@turnusy-krakow.pl ul. Rondo Mogilskie 1, pokój 123b, 31-516 Kraków Krynica SOPLICOWO TURNUSY REHABILITACYJNE m Turnusy 2019 cena 10.04-24.04 1599

Bardziej szczegółowo

W dniu 30 czerw ca 2012 roku w Lesznie została Szybow cow a Poczta Specjalna z okazji 60-lecia Centralnej Szkoły Szybow cow ej w Lesznie.

W dniu 30 czerw ca 2012 roku w Lesznie została Szybow cow a Poczta Specjalna z okazji 60-lecia Centralnej Szkoły Szybow cow ej w Lesznie. W dniu 30 czerw ca 2012 roku w Lesznie zorganizow ana została Szybow cow a Poczta Specjalna z okazji 60-lecia Centralnej Szkoły Szybow cow ej w Lesznie. O rganizatoram i P oczty Szybow cow ej byli R egionalny

Bardziej szczegółowo

1. Al. Grunwaldzka 244, 80-314 Gdańsk tel./fax (+48) 58-341-16-60, (+48) 58-341-41-08, (+48) 58-341-33-06 email: ssm.grunwaldzka@neostrada.

1. Al. Grunwaldzka 244, 80-314 Gdańsk tel./fax (+48) 58-341-16-60, (+48) 58-341-41-08, (+48) 58-341-33-06 email: ssm.grunwaldzka@neostrada. Hotele i schroniska w okolicy Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej Schroniska Młodzieżowe 1. Al. Grunwaldzka 244, 80-314 Gdańsk tel./fax (+48) 58-341-16-60, (+48) 58-341-41-08, (+48) 58-341-33-06 email:

Bardziej szczegółowo

CHORWACJA HOTEL DUBRAVKA *** nasza propozycja na Lato 2016

CHORWACJA HOTEL DUBRAVKA *** nasza propozycja na Lato 2016 CHORWACJA HOTEL DUBRAVKA *** nasza propozycja na Lato 2016 Hotel Dubravka *** Hotel Dubravka *** Atuty oferty Atrakcyjna oferta cenowa hotelu. Położony tuż przy złocistej plaży z długim wybrzeżem oraz

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 Zorganizowanie 4 - dniowej wycieczki na Roztocze.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 Zorganizowanie 4 - dniowej wycieczki na Roztocze. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 Zorganizowanie 4 - dniowej wycieczki na Roztocze. Uczestnicy wycieczki, to głównie uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym

Bardziej szczegółowo

Astoria Willa Literatów w Zakopanem zaprasza

Astoria Willa Literatów w Zakopanem zaprasza Strona1 Astoria Willa Literatów w Zakopanem zaprasza Willa Astoria to fantastyczne miejsce do wypoczynku i pracy twórczej w stolicy Tatr Zakopanem. Cisza, spokój, wyśmienite położenie, domowa atmosfera

Bardziej szczegółowo

EXPO MEDIOLAN 03-06.06.2015. osoba do kontaktu:

EXPO MEDIOLAN 03-06.06.2015. osoba do kontaktu: EXPO MEDIOLAN 2015 03-06.06.2015 osoba do kontaktu: Ecco Business Szymon Konkel ul. 10 Lutego 5, Gdynia 81-366 tel.: 58 766 62 40 kom.: 695 793 521 e-mail: szymon.konkel@eccobusiness.pl 2 EXPO MEDIOLAN

Bardziej szczegółowo

TATRY POLSKIE - 1 DZIEŃ

TATRY POLSKIE - 1 DZIEŃ TATRY POLSKIE - 1 DZIEŃ WYCIECZKA SZKOLNA W TATRY RUSINOWA POLANA i GĘSIA SZYJA 1 DZIEŃ Wyjazd rano. Przejazd na Wierch Poroniec na parking. Piesze przejście szlakiem zielonym na Rusinową Polanę (ok. 1

Bardziej szczegółowo

Dworzec PKS Łódź Kaliska parking koło Poczty, Al. Włókniarzy

Dworzec PKS Łódź Kaliska parking koło Poczty, Al. Włókniarzy PRAGA (wycieczka) Dworzec PKS Kaliska parking koło Poczty, Opole McDonald's / Stacja BP, ul. Wrocławska 06:00 - Wrocław Parking przy AquaPark, ul. M. Petrusewicza 07:30 - RUMUNIA (wycieczka) Bielsko-Biała

Bardziej szczegółowo