Człowiek najlepsza inwestycja ZAPYTANIE OFERTOWE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Człowiek najlepsza inwestycja ZAPYTANIE OFERTOWE"

Transkrypt

1 Lipsko, dn r. PPUIC.POKL ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Zamawiający - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Iłżecka 6, Lipsko, woj. mazowieckie, tel , faks zaprasza do złożenia ofert na przeprowadzenie indywidualnych korepetycji dla 6 wychowanków pieczy zastępczej w wieku lat w ramach realizacji projektu Krok do Samodzielności Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków, nr projektu: POKL , Nr umowy ramowej UDA-POKL /08-00 z dnia r. realizowanego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w roku Przedmiot zamówienia: Zatrudnienie korepetytorów do przeprowadzenia zajęć wyrównujących zaległości szkolne dla 6 wychowanków pieczy zastępczej w wieku lat w łącznym wymiarze 120 godzin zegarowych (1 godzina zegarowa 60 min.). I. Korepetycje z j. niemieckiego 2 uczniów x 15 h = 30 godzin zegarowych II. Korepetycje z matematyki 2 uczniów x 15 h = 30 godzin zegarowych III. Korepetycje z j. angielskiego 1 uczeń x 15 h = 15 godzin zegarowych IV. Korepetycje z j. polskiego 1 uczeń x 15 h = 15 godzin zegarowych V. Korepetycje z fizyka 1 uczeń x 15 godzin = 15 godzin zegarowych VI. Korepetycje z chemii 1 uczeń x 15 godzin = 15 godzin zegarowych 3. Program korepetycji przystosowany powinien być do indywidualnych potrzeb każdego ucznia. Zajęcia powinny zakończyć się do końca czerwca 2013r. 4. Korepetycje powinny odbywać się od poniedziałku do piątku mogą być realizowane również w soboty i niedziele po uzgodnieniu z rodziną lub opiekunem ucznia. 5. Korepetycje z j. niemieckiego: uczni I klasy policealnej w Chwałowicach, zam. Stary Rzechów. Korepetycję z matematyki: uczeń II kl. Ponadgimnazjalna w Solcu Nad Wisłą, zam. Solec Nad Wisłą, uczeń I kl. Technikum Mechaniczne ZSP w Lipsku, zam. Solec Nad Wisłą. Korepetycję z j.angielskiego: uczeń II kl. Ponadgimnazjalna w Solcu Nad Wisłą, zam. Solec Nad Wisłą. Korepetycję z j.polskiego: uczennica III kl. Liceum Ogólnokształcące, zam. Lipsko. Korepetycję z fizyki: uczennica III kl. Gimnazjum w Lipsku, zam. Lipsko. Korepetycje z chemii: uczennica III kl. Gimnazjum w Lipsku, zam. Lipsko. Uzasadnionych przypadkach jest możliwość zmiany ucznia na dany przedmiot

2 przez Zleceniodawcę. 6. Wymagane dokumenty: wykształcenie wyższe kierunkowe, kwalifikacje do nauczania w/w przedmiotów min. 2 letnie doświadczenie w nauce danego przedmiotu. doświadczenie w prowadzeniu korepetycji z wychowankami RPZ w projekcie POKL z danego przedmiotu, dyspozycyjność, umiejętność dostosowania godzin pracy do potrzeb ucznia. 7. Każdy korepetytor może złożyć ofertę tylko na jeden przedmiot. 8. Każdy z wychowanków uzyska zaświadczenie o ukończeniu korepetycji wydany przez korepetytora. 9. Umieszczenia logo Unii Europejskiej EFS, logo Kapitał Ludzki informacje, że projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego projektu na sporządzanych dokumentach. 10. Korepetytor jest zobowiązany do prowadzenia listy obecności, karty czasu pracy, karty sprawozdawczej z przeprowadzonych korepetycji dla każdego ucznia, prowadzenie dziennika zajęć zawierającego wymiar godzin i tematy zajęć, sprawozdanie ogólne dotyczącej umowy wzory w załącznikach 2,3,4,5,6, Korepetytor zobowiązany jest dojechać do miejsca zamieszkania ucznia (dojazd na własny koszt). 12. Forma zatrudnienia: Umowa zlecenie, wynagrodzenie współfinansowane ze środków POKL 13. Oferta powinna zawierać: CV, list motywacyjny, kserokopie dyplomu i dokumenty posiadanych kwalifikacji. 14. Przez cenę brutto należy rozumieć kwotę obejmującą wszystkie składniki wynagrodzenia Wykonawcy łącznie ze składkami na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, fundusz pracy oraz podatek dochodowy od osób fizycznych, które zobowiązany jest odprowadzić Zleceniodawca. 15. Oferta cenowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. 16. Najważniejszym kryterium oceny oferty będzie cena 100%, doświadczenie. 17. Termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy do grudzień 2013r. 18. Miejsce i termin złożenia oferty należy złożyć w sekretariacie PCPR w Lipsku w pokoju nr 3 lub za pośrednictwem poczty na adres: Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku, ul. Iłżecka 6, Lipsko do dnia r. do godz. 12:00. Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane. 13. Warunki płatności przelew na konto Zleceniobiorcy. 14. Sposób przygotowania oferty - ofertę należy sporządzić w formie pisemnej na oryginalnym druku, w języku polskim. 15. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami Asystent Koordynatora ds. rozliczeń finansowych Katarzyna Krygier, tel. (048) , wew Jeżeli cena najkorzystniejszej oferty wstępnej będzie przewyższała kwotę, którą Zleceniodawca może przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia. Zleceniodawca zaprosi do negocjacji. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zleceniodawcę lub ograniczyć liczbę godzin korepetycji.

3 17. Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość złożenia zamówienia dodatkowego, którego konieczność wykonania wystąpi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, a których zakres finansowy nie przekracza 50% wynagrodzenia umownego, Wykonawca zobowiązany jest wykonać na dodatkowe zlecenie Zamawiającego przy zachowaniu tej samej ceny. 18..Wynagrodzenie za zamówienie dodatkowe, ustalone zostanie przy zachowaniu stawek i cen jednostkowych obowiązujących w zapytaniu ofertowym złożonym przez Wykonawcę. Zatwierdzam: Henryka Barbara Kosanowska Dyrektor PCPR Załączniki stanowiące integralną część Zaproszenia Załącznik nr 1 Druk oferty cenowej Załącznik nr 2 Lista obecności Załącznik nr 3 Harmonogram korepetycji Załącznik nr 4 Karta sprawozdawcza Załącznik nr 5 Dziennik zajęć Załącznik nr 6 Zaświadczenie ukończenia korepetycji Załącznik nr 7 - Sprawozdanie dotyczące umowy Załącznik nr 8 wzór umowy Załącznik nr 9 - oświadczenie

4 Załącznik Nr 1 OFERTA WYKONAWCY Nazwa Wykonawcy:...NIP... Adres... PESEL... nazwa banku.. nr konta bankowego... osoba do kontaktu. tel... Nawiązując do zaproszenia na przeprowadzenie indywidualnych korepetycji z wychowankami pieczy zastępczej w wieku lat w ramach projektu systemowego pt. Krok do Samodzielności Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków nr projektu: POKL , Nr umowy ramowej UDA-POKL /08-00 realizowanego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku, oferujemy realizację przedmiotu zamówienia za: Oferowana cena* za jedną godzinę zegarową korepetycji z... (wynagrodzenie wraz z obowiązującymi narzutami za pracę) wynosi zł. słownie :.....) * Za oferowaną cenę należy rozumieć kwotę obejmującą wszystkie składniki wynagrodzenia Wykonawcy łącznie ze składkami na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, fundusz pracy oraz podatek dochodowy od osób fizycznych, które zobowiązany jest odprowadzić Zamawiający. - oświadczam, że cena brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia; - oświadczam, że uzyskał/am/em od Zamawiającego wszelkich informacji niezbędnych do rzetelnego sporządzenia niniejszej oferty zgodnie z wymogami określonymi w zaproszeniu; - oświadczam, że zapoznał/am/em się z treścią zaproszenia i istotnymi postanowieniami umowy i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń oraz uznaję się za związaną/ym określonymi w niej zasadami postępowania, przez okres 30 dni od daty otwarcia ofert;

5 - oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym zaproszeniu; - oświadczam, że zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy na warunkach, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego. załącznikami do niniejszej oferty są: 1). 2). 3) 4). 5). 6)... dnia Czytelny podpis Wykonawcy

6 Załącznik nr 2 LISTA OBECNOŚCI KOREPETYCJI Z PRZEDMIOTU... Wychowanek imię i nazwisko... Adres... KOREPETYTOR... Lp. Data korepetycji i godzina 1. Zakres tematyczny Podpis nauczyciela Podpis ucznia (podpis nauczyciela)

7 Załącznik nr 3 HARMONOGRAM KOREPETYCJI z przedmiotu.. Wychowanek imię i nazwisko... Lp. Data i godz. korepetycji Zakres tematyczny Ilość godzin (podpis nauczyciela)

8 Załącznik nr 4 KARTA SPRAWOZDAWCZA z przeprowadzonej korepetycji z przedmiotu.. u uczestnika projektu Krok do Samodzielności realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.. (imię i nazwisko ucznia) (adres zamieszkania) Opis prowadzonych korepetycji: Przebieg zajęć: Problemy ucznia związane z daną tematyką: Osiągnięte rezultaty podczas zajęć:... Data i podpis korepetytora

9 Załącznik nr 5 Dziennik Zajęć prowadzony podczas korepetycji z przedmiotu.. u, zam.. realizowanych w ramach projektu systemowego Krok do Samodzielności Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku w 2012 roku. Data Dzień tygodnia Godziny zajęć Ilość godzin Tematy Zajęć Podpis korepetytora

10 ZAŚWIADCZENIE Załącznik nr 6. zam. UKOŃCZYŁ/A INDYWIDUALNE KOREPETYCJE Z. w terminie od.. do realizowane w ramach projektu KROK DO SAMODZIELNOŚCI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, nr projektu: POKL , Nr umowy ramowej UDA-POKL /08-00 z dnia r. realizowanego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku, ul. Iłżecka 6, Lipsko REALIZATOR PROJEKTU PROWADZĄCY KOREPETYCJE

11 Załącznik nr 7 SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE UMOWY nr:.. z dnia oraz rachunku wystawionego z dnia: W dniach od.. do... zostały wykonane następujące zadania w ramach realizacji projektu pn.,,krok DO SAMODZIELNOŚCI Nr zadania 1 pkt 3 nazwa zadania: Aktywna integracja; Wynagrodzenie korepetytora współfinansowanego ze środków w ramach poddziałania Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku, ul. Iłżecka 6 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki określone w w/w umowie.. Zleceniobiorca

12 Załącznik nr 8 UMOWA ZLECENIE nr w ramach realizacji projektu Krok do Samodzielności zawarta w dniu.. w Lipsku pomiędzy Zleceniodawca i Zleceniobiorca Zleceniodawca Nazwa i adres siedziby: Reprezentowany przez: Powiat Lipski Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku ul. Iłżecka 6, Lipsko Henrykę Barbarę Kosanowską Dyrektora PCPR w Lipsku Zleceniobiorca Nazwisko: Imię ojca: Data urodzenia: Nr. PESEL: Zamieszkały gmina: Miejscowość: Bank: Imię: Imię matki: Miejsce urodzenia: NIP: Kod pocztowy: Urząd Skarbowy: Nr konta: Zawarta została umowa następującej treści: 1 Przedmiotem niniejszej umowy jest przeprowadzenie indywidualnych korepetycji z. dla.. wychowanków pieczy zastępczej w ramach projektu systemowego pt. Krok do Samodzielności Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków, nr projektu: POKL , nr umowy ramowej UDA-POKL /08-00 z dnia r. realizowanego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku w 2013r. 2 Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania zlecenie polegające na przeprowadzeniu indywidualnych korepetycji z dla..., zam... 3 Zleceniobiorca zobowiązuje się do przeprowadzenia indywidualnych korepetycji z. w wymiarze. godzin zegarowych dla ucznia, w miejscu pobytu dziecka wg harmonogramu zajęć ustalonego przez Zleceniobiorcę.

13 Zlecenie należy wykonać w okresie od dnia.. do dnia. 4 5 Zleceniobiorca zobowiązany jest wykonywać czynności będące przedmiotem umowy z należytą starannością. 6 Do obowiązków Zleceniobiorcy należy: 1) Prowadzenie zajęć zgodnie z ustalonym harmonogramem, 2) Kartę czasu pracy, 3) Prowadzenie dziennika zajęć, 4) Prowadzenie listy obecności, 5) Karty sprawozdawczej dla każdego ucznia z przeprowadzonych korepetycji na każdego ucznia opisujące przebieg prowadzonych zajęć, występujących problemach i osiągniętych rezultatach, 6) Wydanie zaświadczeń zawierających logo POKL i EFS potwierdzających ukończenie indywidualnych korepetycji dla każdego ucznia, 7) Opracowanie sprawozdania dotyczącej zawartej umowy. 7 Obowiązkiem Zleceniobiorcy po ukończeniu realizacji przedmiotu umowy jest dostarczenie do siedziby Zleceniodawcy dokumentów, o których mowa w 6 umowy. 8 Zleceniodawcy przysługuje prawo kontroli przestrzegania przez Zleceniobiorcę postanowień umowy. Zleceniodawca, wyznacza osobę uprawnioną, zastrzega sobie prawo uczestnictwa w zajęciach w celu stwierdzenia prawidłowości realizacji programu. Integralną częścią umowy jest Zaproszenie oraz oferta cenowa Zleceniobiorcy Całkowite wynagrodzenie brutto za prowadzenie indywidualnych korepetycji z wychowankami pieczy zastępczej nie może przekroczyć kwoty:. brutto (słownie:.). a). Za pracę wykonaną, wyszczególnioną w 2 pkt. 1 za. godzin zegarowych x... tj... zł brutto ( słownie:.), b). Za pracę wykonaną, wyszczególnioną w 2 pkt. 2 za. godzin zegarowych x. tj. brutto (słownie:..).

14 Od kwoty wynagrodzenia zostaną naliczone i potrącone kwoty, zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. 2. Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość złożenia zamówienia dodatkowego, którego konieczność wykonania wystąpi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, a których zakres finansowy nie przekracza 50% wynagrodzenia umownego, Wykonawca zobowiązany jest wykonać na dodatkowe zlecenie Zamawiającego przy zachowaniu tej samej ceny. 3.Wynagrodzenie za zamówienie dodatkowe, ustalone zostanie przy zachowaniu stawek i cen jednostkowych obowiązujących w zapytaniu ofertowym złożonym przez Wykonawcę Wynagrodzenie będzie płatne po zrealizowaniu umowy wg rzeczywistego jej wykonania na podstawie rachunku wystawionego przez Zleceniobiorcę oraz protokołu odbioru prac zaakceptowanego przez koordynatora projektu. 2. Zleceniodawca dokona przelewu kwoty objętej rachunkiem na rachunek bankowy Zleceniobiorcy w ciągu 3 dni od dnia doręczenia rachunku. 3. Zleceniobiorca jest zobowiązany zapłacić Zleceniodawcy karę umowną: a) w wysokości 10% wartości zamówienia, gdy Zleceniodawca odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Zleceniobiorca, b) w wysokości 1% wartości zamówienia za przekroczenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia za każdy dzień zwłoki zgłoszony przez Zleceniodawcę, c) w wysokości 5% wartości przedmiotu zamówienia za nieprzestrzeganie zapisów umowy zawartych 6 niniejszej umowy. 4. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych. 5. W przypadku gdy wysokość kary umownej nie pokryje powstałej w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia szkody, Zleceniodawcy przysługuje prawo dochodzenia pełnej wysokości szkody na zasadach ogólnych. 6. Z zastrzega sobie prawo pomniejszenia wysokości należności o uprzednio naliczone kary umowne określone w pkt W przypadku nie wykonania umowy w terminie określonym w 4 Zleceniodawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy bez wyznaczenia dodatkowego terminu do realizacji umowy. 8. Zleceniodawca zastrzega sobie, że zobowiązanie wynikające z niniejszej umowy wygasa, jeżeli jedno ze świadczeń wzajemnych stanie się niemożliwe do wykonania w skutek okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności. 12 Jakiekolwiek zmiany w umowie mogą być dokonane tylko za pisemną zgodą stron. Strony nie mogą powoływać się na ustalenia pozaumowne. 13 W sprawach nieobjętych tekstem niniejszej umowy mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

15 14 Wszelka korespondencja dotycząca umowy, prowadzona pomiędzy Zleceniodawcą i Zleceniobiorcą będzie dostarczana pocztą, osobiście lub pocztą elektroniczną. 15 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. Podpis Zleceniodawcy Podpis Zleceniobiorcy..

16 Załącznik nr 9 OŚWIADCZENIE Niniejszym potwierdzam, iż zapoznałem się z treścią umowy i akceptuję jej warunki Data i podpis czytelny Wykonawcy

UMOWA - wzór. zwanym dalej Zamawiającym z siedzibą w działającym w oparciu o. reprezentowanym przez.. zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA - wzór. zwanym dalej Zamawiającym z siedzibą w działającym w oparciu o. reprezentowanym przez.. zwanym dalej Wykonawcą. UMOWA - wzór Załącznik nr 4 wzór umowy, zawarta w dniu. pomiędzy Gminą Suchedniów / Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej ul. (NIP, REGON.. reprezentowanym przez Dyrektora.. a. zwanym dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu pn Szansa na lepsze jutro

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu pn Szansa na lepsze jutro 1 Zamawiający w Andrespolu ul. Rokicińska 126......... Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu pn Szansa na lepsze jutro W związku z prowadzonym postępowaniem o

Bardziej szczegółowo

Projekt "Integracja i aktywność" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PCPR-541-1/11 Wg listy

Projekt Integracja i aktywność współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PCPR-541-1/11 Wg listy Wieruszów, dnia 12.08.2011r. PCPR-541-1/11 Wg listy ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej na zorganizowanie kursu prawo jazdy kat. B dla uczestników projektu Integracja i aktywność współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Przeprowadzenie pozalekcyjnych godzin zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży na otwartych

OGŁOSZENIE. Przeprowadzenie pozalekcyjnych godzin zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży na otwartych OGŁOSZENIE Przeprowadzenie pozalekcyjnych godzin zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży na otwartych strefach zlokalizowanych przy PSP Nr 1, PSP Nr 3 oraz PG Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 26 czerwca 2015 roku DEF/0429/06.15/AP

Warszawa, 26 czerwca 2015 roku DEF/0429/06.15/AP Warszawa, 26 czerwca 2015 roku DEF/0429/06.15/AP ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ W RAMACH PROJEKTU EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE ZMIANĄ KLUCZEM DO ADAPTACYJNOŚCI PRACOWNIKÓW POLSKICH

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr PR-9321-23/9/MK/2013. na zakup i dostawę materiałów promocyjnych w ramach projektu Laboratorium edukacji.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr PR-9321-23/9/MK/2013. na zakup i dostawę materiałów promocyjnych w ramach projektu Laboratorium edukacji. ZAPYTANIE OFERTOWE nr PR-9321-23/9/MK/2013 Gdynia, dnia 14.06.2013r. na zakup i dostawę materiałów promocyjnych w ramach projektu Laboratorium edukacji. I. Nazwa i adres Zamawiającego: Miasto Gdynia Powiatowy

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy):

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy): Załącznik nr 1. (miejscowość, data) Powiat Lęborski ul. Czołgistów 5 84-300 Lębork woj. Pomorskie FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014 WYKONAWCA:.... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:...... E-mail:..

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. OSKARA LANGEGO W ZAMOŚCIU

ZAMAWIAJĄCY: ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. OSKARA LANGEGO W ZAMOŚCIU ZAMAWIAJĄCY: ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. OSKARA LANGEGO W ZAMOŚCIU ZAPYTANIE OFERTOWE DLA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI 14 000 EURO NA DOSTAWĘ WYPOSAŻENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu, ul. 11 Listopada 2a 42-400 Zawiercie tel/fax (032) 6721179 e-mail:kazw@praca.gov.pl http://pup.zawiercie.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych.

Szkolenie Warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeworsku ul. Krakowska 30, 37 200 Przeworsk SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie 1. Kursów zawodowych 2. Treningu kompetencji społecznych

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010

Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010 dotyczy: Projekt nr UDA-POKL.02.01.01-00-126/08 Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010......... Gdańsk, dnia 25 lutego 2010 r. W imieniu Zamawiającego - Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r.

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r. . Nowy Sącz, 27.06.2013 r. (pieczęć nagłówkowa Wnioskodawcy) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2013 z dnia 27.06.2013 r. upublicznione dnia 27.06.2013 r. na stronie internetowej Beneficjenta: www.fundacjatarcza.pl

Bardziej szczegółowo

NA PRZEPROWADZENIE AKREDYTOWANEGO SZKOLENIA PRINCE2 WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION

NA PRZEPROWADZENIE AKREDYTOWANEGO SZKOLENIA PRINCE2 WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION (pieczęć nagłówkowa Zamawiającego) Stróże, 17. 02. 2014r.. (miejscowość i data) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/AFE/2014 z dnia 17. 02. 2014r. upublicznione dnia 17. 02. 2014r. na stronach internetowych: www.fpon.com.pl,

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja UMOWA ZLECENIA NR BSO - /2011

Człowiek - najlepsza inwestycja UMOWA ZLECENIA NR BSO - /2011 WZÓR Człowiek - najlepsza inwestycja UMOWA ZLECENIA NR BSO - /2011 zawarta w dniu 2011 w Serocku pomiędzy Gminą...z siedzibą:...reprezentowaną przez: 1.... Zwanego dalej Zleceniodawcą, a Pani. zam. w...,

Bardziej szczegółowo

06-210 Płoniawy-Bramura. Zapytanie ofertowe

06-210 Płoniawy-Bramura. Zapytanie ofertowe Gmina Płoniawy-Bramura 06-210 Płoniawy-Bramura. Płoniawy Br. 15.04.2013r Nr. POKL / 13 /2013 Zapytanie ofertowe Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych wartość

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na zaprojektowanie, budowę i prowadzenie strony internetowej w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii

Zapytanie ofertowe na zaprojektowanie, budowę i prowadzenie strony internetowej w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Zapytanie ofertowe na zaprojektowanie, budowę i prowadzenie strony internetowej w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Nr sprawy:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH I EGZAMINACYJNYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII ITIL Foundation EXTRA ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH I EGZAMINACYJNYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII ITIL Foundation EXTRA ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH I EGZAMINACYJNYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII ITIL Foundation EXTRA ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zapytanie ofertowe na zakup usług

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Znak sprawy: 1/ZAP/2012 Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zapytanie ofertowe na prowadzenie obsługi rozliczeń finansowo-księgowych

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.../ 2014 - projekt

Umowa nr.../ 2014 - projekt Załącznik nr 6 Umowa nr.../ 2014 - projekt zawarta w dniu 2014 roku pomiędzy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie, ul. K. Wielkiego 7A, 63 300 Pleszew, reprezentowanym przez: 1. Grażynę Kaczmarek

Bardziej szczegółowo

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok Strona1 ZAMAWIAJĄCY: Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy Umowa nr.. na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń komputerowych

Istotne postanowienia umowy Umowa nr.. na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń komputerowych Znak spawy SR.III.017/11/14 Istotne postanowienia umowy Umowa nr.. Załącznik nr 7 do SIWZ realizowana w ramach Projektu POKL.09.02.00-20-225/13 Kompetencje kluczowe drogą do kariery współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

KG 344/12/887/11 ZAPYTANIE O OFERTĘ

KG 344/12/887/11 ZAPYTANIE O OFERTĘ KG 344/12/887/11 Zamawiający Przedmiot zapytania Szczegółowy opis przedmiotu zapytania Wymagania Forma oferty Sposób i termin składania ofert ZAPYTANIE O OFERTĘ Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy dla pakietu nr I. UMOWA Nr...

Projekt umowy dla pakietu nr I. UMOWA Nr... Załącznik nr 3 Projekt umowy dla pakietu nr I UMOWA Nr... Zawarta w dniu...w Chełmcu pomiędzy: Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Chełmcu ul. Marcinkowicka 6, reprezentowanym przez: Zofia Sadkiewicz

Bardziej szczegółowo

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy, do przeprowadzenia 4 dniowych zajęć warsztatowych z zakresu umiejętności komunikacji i współpracy z pacjentem, na terenie województwa mazowieckiego, w ramach Projektu

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 28 maja 2014 r. SO-225-3/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE

Poznań, dnia 28 maja 2014 r. SO-225-3/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Poznań, dnia 28 maja 2014 r. SO-225-3/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu z siedzibą przy ul. Św. Marcin 46/50, 61-807 Poznań informuje, że prowadzi

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego Postępowanie nr PW-BRK-381-0001-69-2/2014 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usług prowadzenia warsztatów

Bardziej szczegółowo

Projekt Bezpośrednie wsparcie rozoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Strzelińskim.

Projekt Bezpośrednie wsparcie rozoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Strzelińskim. ZAPYTANIE OFERTOWE do zamówienia publicznego o wartości szacunkowej mniejszej niż 14000 euro, zwolnionego na mocy art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII GOOGLE ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII GOOGLE ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII GOOGLE ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zapytanie ofertowe na zakup usług szkoleniowych z zakresu technologii

Bardziej szczegółowo