ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT w sprawie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty euro

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT w sprawie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro"

Transkrypt

1 Ostrowiec Św., 6 listopada 2013 r. Znak sprawy: ARL/9.2/ZO/ZSK/2013/9 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT w sprawie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty euro 1. Przedmiot zamówienia: Wykonywanie obowiązków prowadzącego KURS PROJEKTOWANIE STRON INTERNETOWYCH na potrzeby realizacji projektu ZAPROJEKTUJ SWOJĄ KARIERĘ! realizowanego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. 2. Wymagania dotyczące Wykonawcy: wykształcenie wyższe, uprawnienia pedagogiczne znajomość z zakresu objętego przedmiotem zamówienia 3. Sposób i termin wykonania usługi. a) Forma zatrudnienia: Umowa zlecenie b) Termin realizacji: listopad 2013 luty 2015, zajęcia będą odbywać się w ZS nr 2 w Ostrowcu Św., Os. Słoneczne 45, w dni tygodnia: piątek sobota w przedziale godzinowym: Zgodnie z harmonogramem przekazanym wykonawcy w dniu podpisania umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu świadczenia usługi po uprzednim zawiadomieniu o tym Wykonawcy. c) Łączna ilość godzin usługi: łącznie 75 h (45 minut każda). d) zakres przedmiotowy umowy m. in.: Przeprowadzenie zajęć z zakresu projektowania stron internetowych Osobiste prowadzenie zajęć według harmonogramu, Rzetelne prowadzenia dokumentacji potwierdzającej realizację zajęć, Współpraca z Koordynatorem Projektu i Asystentem w zakresie związanym z prawidłową realizacją Projektu, Prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych kierowanych do opinii publicznej, informujących o finansowaniu projektu przez Unię Europejską zgodnie z wymogami, o których mowa w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającymi przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Fundusz Spójności. Nadzorowanie grupy w tym wydawania Uczestnikom poczęstunku w czasie przerw między zajęciami.

2 4. Zamówienie dotyczy wydatku, dla którego wymagane jest zawarcie na piśmie standardowej umowy. 5. Zaproszenie do składania ofert kierowane jest do Wykonawców, którzy posiadają uprawnienia i kwalifikacje, umożliwiające im wykonanie w/w zamówienia. UWAGA: Z postępowania automatycznie podlegają wykluczeniu osoby będące pracownikami oraz współpracownikami partnerów realizujących projekt ZAPROJEKTUJ SWOJĄ KARIERĘ! 6. Ofertę zawierającą cenę jednostkową za godzinę świadczonej usługi (skalkulowaną z ewentualnymi obciążeniami w zakresie podatków i ubezpieczenia społecznego rozliczanego z części wynagrodzenia należnego Zleceniobiorcy ) oraz zawierającą łączną cenę brutto, obliczoną jako iloczyn stawki godzinowej i liczby godzin realizowanej usługi prosimy przekazać na piśmie w terminie do 13 listopada 2013r. do godz na adres: Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Ostrowcu Św. ul. Sandomierska 26a, Ostrowiec Świętokrzyski lub osobiście do siedziby ARL Sp. z o.o. (sekretariat). Do oferty należy załączyć oświadczenie Zleceniobiorcy ( zał. nr 2 do Zaproszenia) oraz dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań ( np. kopie dyplomu, referencje zaświadczenia itp. ). Wzór oferty stanowi załącznik nr 2 do Zaproszenia. 7. Cena wskazana w ofercie wyczerpuje wszystkie zobowiązania Zamawiającego wobec Wykonawcy z tytułu realizacji zamówienia. 8. Kryterium oceny oferty: CENA 100% 9 Ewentualne wyjaśnienia uzyskać można kontaktując się w wyżej określony sposób, przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia negocjacji w celu ustalenia najkorzystniejszych warunków realizacji Zamówienia, z Wykonawcami, którzy złożyli identyczne oferty zawierające cenę lub cena oferty przekracza kwotę przewidzianą w budżecie projektu oraz spełniają wymagania w zakresie właściwości podmiotowej przedmiotu Zamówienia, 11. Realizacja zamówienia zostanie zlecona Wykonawcy, który zaoferował ostatecznie najkorzystniejsze warunki realizacji Zamówienia, przyjął wymagania określone w zaproszeniu do składania ofert, złożył stosowne oświadczenie o dysponowaniu czasem niezbędnym do prawidłowego i efektywnego wykonania usługi, oświadczenie o zachowaniu w tajemnicy danych osobowych, do których uzyska on dostęp w związku z zatrudnieniem przy realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE, spełnia wymagania określone w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL z dnia r. oraz zgodził się na zawarcie pisemnej umowy. 12. Zamawiający zastrzega możliwość udzielenia kolejnego zamówienia do wysokości 50% wartości zamówienia określonego w umowie z Wykonawcą w tym samym roku kalendarzowym, jeżeli zachodzi konieczność udzielenia zamówienia tożsamego z uprzednio udzielonym zamówieniem, a udzielenie zamówienia w ten sposób jest z korzyścią dla Zamawiającego. Prezes Zarządu ARL Sp. z o.o. Magdalena Salwerowicz

3 OŚWIADCZENIE I. Oświadczam pod odpowiedzialnością karną, że: jestem zatrudniony (a) na umowę o pracę w:.. oraz, że moje miesięczne wynagrodzenie brutto z tego tytułu jest wyższe / niższe niż 1600,00 zł. wykonuję pracę w ramach umowy cywilnoprawnej/ wolontariatu finansowaną ze środków NSRO 1) w:... Okres obowiązywania ww. umowy... z umowy cywilnoprawnej są potrącane składki społeczne / nie są potrącane składki społeczne * II. nie jestem zleceniobiorcą z tytułu umowy zlecenia nie jestem zatrudniony w ramach stosunku pracy jestem / nie jestem emerytem / rencistą* oświadczam, że rezygnuję z objęcia mojego wynagrodzenia z tytułu wykonywanej dla Agencji Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim umowy składkami na ubezpieczenie społeczne. Oświadczam, iż wykonywanie pracy w oparciu o ww. umowy o pracę / umowy cywilnoprawne/ wolontariat nie wyklucza możliwości prawidłowego i efektywnego wykonania zadania... realizowanego w Agencji Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w ramach projektu ZAPROJEKTUJ SWOJĄ KARIERĘ! III. IV. Oświadczam, że mój stan zdrowia pozwala na wykonywanie usługi objętej ww. zamówieniem. Oświadczam,iż łączne zaangażowanie mojej osoby w realizację zadań we wszystkich projektach NSRO nie przekracza 240 godzin miesięcznie V. Jednocześnie zobowiązuję się do: prowadzenia ewidencji godzin i zadań wykonywanych we wszystkich projektach finansowanych ze środków NSRO przekazywania na koniec każdego miesiąca kopii ewidencji godzin i zadań wykonywanych we wszystkich projektach finansowanych ze środków NSRO poinformowania ARL Sp. z o.o. o zaistnieniu zmiany co do ww. danych dot. mojej osoby Ostrowiec Św., dn. Podpis osoby składającej oświadczenie * niewłaściwe skreślić 1) Projekty finansowane w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 16 Regionalnych Programów Operacyjnych PO Rozwój Polski Wschodniej PO Infrastruktura i Środowisko PO Kapitał Ludzki PO Innowacyjna Gospodarka

4 Programy Operacyjne Europejskiej Współpracy Terytorialnej PO Pomoc techniczna FORMULARZ OFERTOWY Imię i nazwisko Wykonawcy. Adres Wykonawcy. Nr tel. PESEL. Zamawiający: Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. ul. Sandomierska 26A Ostrowiec Św. Nawiązując do Zaproszenia do składania ofert na wykonywanie obowiązków szkoleniowca prowadzącego zajęcia praktyczne na szkoleniu KURS PROJEKTOWANIE STRON INTERNETOWYCH dla beneficjentów projektu ZAPROJEKTUJ SWOJĄ KARIERĘ! realizowanego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej w ramach POKL. oświadczam, iż oferuję wykonanie zamówienia za łączną cenę brutto... zł. słownie: zł cena brutto świadczenia jeden godziny usługi... zł. słownie: zł 1.W załączeniu przedkładam dokumenty potwierdzające moje wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe 2. Zamówienie wykonam na zasadach i warunkach szczegółowo opisanych w Zaproszeniu do składania ofert. 3. Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia zgodnie z postanowieniami Zaproszenia do składania ofert. 4. W przypadku udzielenia zamówienia, zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 5. Oświadczam, że nie jestem pracownikiem lub współpracownikiem partnerów realizujących projekt ZAPROJEKTUJ SWOJĄ KARIERĘ!

5 Data i podpis Oferenta

Człowiek najlepsza inwestycja ZAPYTANIE OFERTOWE

Człowiek najlepsza inwestycja ZAPYTANIE OFERTOWE Lipsko, dn. 28.03.2013r. PPUIC.POKL.4106.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Zamawiający - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Iłżecka 6, 27-300 Lipsko, woj. mazowieckie, tel. 48 3781 011, faks 48 3781 011 zaprasza

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA Lean Manufacturing zgodnie z zasadą konkurencyjności (CPV 80500000-9 Usługi szkoleniowe)

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/PO KL. Osoba, z którą można kontaktować się w sprawach związanych z zapytaniem: Jakub Borodziuk

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/PO KL. Osoba, z którą można kontaktować się w sprawach związanych z zapytaniem: Jakub Borodziuk Trzebiatów dnia 6 września 2013 r. I. Informacje ogólne o zamawiającym: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/PO KL Zakład Elektryczno Metalowy BOEM Jan Borodziuk Mirosławice 14 72-320 Trzebiatów Tel. 091 387 2028

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg na prowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych (obejmujących zajęcia informatyczne, z matematyki, języka angielskiego zawodowego oraz AIKIDO) dla uczniów

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych. Nr ZS2.271.1.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Myszków, dn. 18.02.2014r. Zespół Szkół nr 2 im. H. Kołłątaja w Myszkowie, ul. Pułaskiego 70, 42-300 Myszków zwraca się z zapytaniem ofertowym dot. przeprowadzenia specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja ZAPYTANIE OFERTOWE

Człowiek - najlepsza inwestycja ZAPYTANIE OFERTOWE Toruń, 14 marca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1. ZAMAWIAJĄCY Kujawsko-Pomorska Organizacja Pracodawców LEWIATAN z siedzibą: ul. Moniuszki 10 87-100 Toruń NIP: 9562180609, REGON 340200460 2. TRYB UDZIELENIA

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego Postępowanie nr PW-BRK-381-0001-69-2/2014 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usług prowadzenia warsztatów

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Przeprowadzenie pozalekcyjnych godzin zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży na otwartych

OGŁOSZENIE. Przeprowadzenie pozalekcyjnych godzin zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży na otwartych OGŁOSZENIE Przeprowadzenie pozalekcyjnych godzin zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży na otwartych strefach zlokalizowanych przy PSP Nr 1, PSP Nr 3 oraz PG Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Znak sprawy: 1/PPP/NS/Lublin/2014 Lublin, dnia 21.03.2014r. Zaproszenie do składania ofert dotyczące przeprowadzenia poradnictwa psychospołecznego/psychologicznego (Zad. 1, poz. 1,2) realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

Projekt Podniesienie kwalifikacji nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz IPNZ Mazowsza

Projekt Podniesienie kwalifikacji nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz IPNZ Mazowsza Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości ul. Smocza 27 01-048 Warszawa Tel.: 22 838 32 17 wew. 115 i 154 Faks: 22 838 35 53 www.mirip.org.pl e-mail: kwalifikacje@mirip.org.pl Warszawa, dnia 20.12.2012r.

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja ZAŁĄCZNIK NR 1 OFERTA W POSTĘPOWANIU NA USŁUGĘ TRENERA SZKOLENIA PN. KSIĘGOWOŚĆ PES W RAMACH SZKOLEŃ DWUDNIOWYCH SPECJALISTYCZNYCH NA POTRZEBY PROJEKTU: OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ SUBREGIONU

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Gmina Wielopole Skrzyoskie 39-110 Wielopole Skrzyoskie 200 Człowiek najlepsza inwestycja. Pieczęć Zamawiającego Wielopole Skrzyńskie, 03.08.2011 r. Na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków

Bardziej szczegółowo

Wodzisław Śląski, dnia 10 luty 2015 roku. Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości. nieprzekraczającej równowartości 30.

Wodzisław Śląski, dnia 10 luty 2015 roku. Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości. nieprzekraczającej równowartości 30. Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości Wodzisław Śląski, dnia 10 luty 2015 roku nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na: Organizację oraz przeprowadzenie szkolenia zawodowego w zakresie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010

Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010 dotyczy: Projekt nr UDA-POKL.02.01.01-00-126/08 Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010......... Gdańsk, dnia 25 lutego 2010 r. W imieniu Zamawiającego - Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy):

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy): Załącznik nr 1. (miejscowość, data) Powiat Lęborski ul. Czołgistów 5 84-300 Lębork woj. Pomorskie FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014 WYKONAWCA:.... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:...... E-mail:..

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. FORMULARZ OFERTOWY DOTYCZY... CZĘŚCI ZAMÓWIENIA (wskazać część/części zamówienia zgodnie z SIWZ)

Załącznik nr 1 do SIWZ. FORMULARZ OFERTOWY DOTYCZY... CZĘŚCI ZAMÓWIENIA (wskazać część/części zamówienia zgodnie z SIWZ) Nazwa Wykonawcy...... Adres Wykonawcy. Tel. / fax Wykonawcy. Mail Wykonawcy Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY DOTYCZY.... CZĘŚCI ZAMÓWIENIA (wskazać część/części zamówienia zgodnie z SIWZ) Nawiązując

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego Postępowanie nr PW-BRK-381-0001-69-1/2015 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usług prowadzenia warsztatów

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr.3/p/2012

Zapytanie ofertowe nr.3/p/2012 Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości ul. Smocza 27 01-048 Warszawa Tel.: 22 838 32 17 Faks: 22 838 35 53 www.mirip.org.pl e-mail: kwalifikacje@mirip.org.pl Warszawa, dnia 12.06.2012r. Zapytanie

Bardziej szczegółowo

(KOD CPV: 80511000-9 - Usługi szkolenia personelu)

(KOD CPV: 80511000-9 - Usługi szkolenia personelu) Visimind Ltd Sp. z o.o. ul. Jarocka 34 10-699 Olsztyn e- mail: anna@eufunds.pl Tel.: 502207430 Olsztyn,08.02.2013 Zapytanie ofertowe Nr sprawy: G-A II.042-3/2013 W związku z realizacją przez: Visimind

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 26 czerwca 2015 roku DEF/0429/06.15/AP

Warszawa, 26 czerwca 2015 roku DEF/0429/06.15/AP Warszawa, 26 czerwca 2015 roku DEF/0429/06.15/AP ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ W RAMACH PROJEKTU EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE ZMIANĄ KLUCZEM DO ADAPTACYJNOŚCI PRACOWNIKÓW POLSKICH

Bardziej szczegółowo

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r.

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r. . Nowy Sącz, 27.06.2013 r. (pieczęć nagłówkowa Wnioskodawcy) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2013 z dnia 27.06.2013 r. upublicznione dnia 27.06.2013 r. na stronie internetowej Beneficjenta: www.fundacjatarcza.pl

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 26 dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 14 000 euro

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 26 dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 14 000 euro Podkarpacie stawia na zawodowców Nr Projektu WND-POKL.09.02.00-18-001/12 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 26 dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 14 000 euro Gmina

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA ZAPYTANIE OFERTOWE

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA ZAPYTANIE OFERTOWE Strona1 ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie dotyczy zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 14.000,00 euro na usługę pełnienia funkcji nauczyciela/nauczycielki języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu ul. Żołnierska 53 71-210 Szczecin. Zapytanie ofertowe Nr 12 Witryna Pracy

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu ul. Żołnierska 53 71-210 Szczecin. Zapytanie ofertowe Nr 12 Witryna Pracy Zachodniopomorska Szkoła Biznesu ul. Żołnierska 53 71-210 Szczecin Zapytanie ofertowe Nr 12 Witryna Pracy na świadczenie usług developerskich w trakcie realizacji projektu PI-Witryna Pracy 50+ - innowacyjny

Bardziej szczegółowo

NA PRZEPROWADZENIE AKREDYTOWANEGO SZKOLENIA PRINCE2 WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION

NA PRZEPROWADZENIE AKREDYTOWANEGO SZKOLENIA PRINCE2 WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION (pieczęć nagłówkowa Zamawiającego) Stróże, 17. 02. 2014r.. (miejscowość i data) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/AFE/2014 z dnia 17. 02. 2014r. upublicznione dnia 17. 02. 2014r. na stronach internetowych: www.fpon.com.pl,

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Strona1 ZAPYTANIE O CENĘ dotyczące wyboru Wykonawcy do świadczenia usługi przeprowadzenia szkoleń z zakresu marketingu dla Uczestników Projektu (zwanych dalej: UP) w ramach prowadzonych przez nich spółdzielni

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. ZAPYTANIE OFERTOWE OFERTY DOSKONALENIA NAUCZYCIELI NA PODSTAWIE Rocznego Planu Wspomagania.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. ZAPYTANIE OFERTOWE OFERTY DOSKONALENIA NAUCZYCIELI NA PODSTAWIE Rocznego Planu Wspomagania. Projekt Wspieranie rozwoju szkół i przedszkoli w powiecie międzyrzeckim współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na zaprojektowanie, budowę i prowadzenie strony internetowej w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii

Zapytanie ofertowe na zaprojektowanie, budowę i prowadzenie strony internetowej w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Zapytanie ofertowe na zaprojektowanie, budowę i prowadzenie strony internetowej w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Nr sprawy:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zapytanie ofertowe na prowadzenie obsługi rozliczeń finansowo-księgowych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/8.1.1/001/12

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/8.1.1/001/12 ZAMAWIAJĄCY: Pgm Obsługa Firm Agnieszka Szarejko Przystronie 8, 58 210 Łagiewniki Biuro projektu: Ul. Żmigrodzka 145/3 51 130 Wrocław ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/8.1.1/001/12 Wrocław, 16.10.2012r I. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo