UMOWA ZLECENIE NR OPS-POKL

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA ZLECENIE NR OPS-POKL.042...2013"

Transkrypt

1 Załącznik nr 9 do zapytania ofertowego na specjalistę ds. zamówień publicznych w trybie rozeznania cenowego -wzór umowy UMOWA ZLECENIE NR OPS-POKL zawarta w ramach projektu systemowego Czas na aktywność w Gminie i Mieście Nisko współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie- 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej W dniu r. w Nisku pomiędzy Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nisku reprezentowanym przez Kierownika OPS mgr Krystynę Wszołek zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, a Pane/Panią... zamieszkałym, ul....,..., PESEL..., NIP:..., ur... r., zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą Zawarta została umowa o treści następującej: 1 Zakres prac do wykonania Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania następujących czynności (prac), na których realizację przeznaczy 60 godzin: 1. Przeprowadzenie postępowań przetargowych- przetargów nieograniczonych na potrzeby realizacji projektu systemowego Czas na aktywność w Gminie i Mieście Nisko obejmujących zaplanowane w projekcie instrumenty aktywnej integracji dotyczące różnego rodzaju szkoleń, warsztatów, zajęć aktywizacyjnych zgodnie z zapotrzebowaniem wynikającym z realizacji projektu. 2. Przeprowadzenie postępowań ofertowych dotyczących zakupów i usług na potrzeby realizacji projektu zgodnie z instrukcją zamówień publicznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Nisku i obowiązujących w tym zakresie wytycznych PO KL. 3. Liczba postępowań określonych w ust. 1 i 2 będzie zależna od potrzeb wynikających z projektu. Zakłada się w okresie obowiązywania umowy przeprowadzenie dwóch przetargów nieograniczonych i 3 postępowań ofertowych. 4. Liczba postępowań określonych w ust. 3 może ulec zmianie, co zależne będzie od potrzeb projektowych, dostępnych środków finansowych, powstania oszczędności w projekcie bez możliwości zwiększenia wynagrodzenia dla Wykonawcy. 5 Postępowania określone w ust. 1-4 muszą być przeprowadzone zgodnie z prawem krajowym, ustawą o zamówieniach publicznych, instrukcją Ośrodka Pomocy Społecznej w Nisku dotyczącą Strona 1 z 5

2 udzielania zamówień publicznych ( ), obowiązującymi wytycznymi tj. Zasadami Finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z 24 grudnia 2012 roku (z póź. zmianami), wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z 14 sierpnia 2012 roku (z póź. zmianami) w tym w szczególności z Załącznikiem nr 1 Zasady dotyczące prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych finansowanych ze środków EFS. 6. W ramach postępowań określonych w ust. 1-4 Wykonawca będzie odpowiedzialny między innymi za: a) pełnienie funkcji sekretarza Komisji przetargowej i udzielania odpowiedzi w zakresie formalności prawnych w toczących się postępowaniach potencjalnym wykonawcom, b) przygotowanie niezbędnej dokumentacji ofertowej i przetargowej: druków, formularzy między innymi; powołania komisji przetargowej, umów ramowych, kryteriów wyboru wykonawców, Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, niezbędnych ogłoszeń w tym na Biuletynie Zamówień Publicznych, harmonogramu postępowania, wezwań oraz innych niezbędnych dokumentów do wyłonienia wykonawców, c) udział w wyłonieniu wykonawców: obecność w czasie otwarcia ofert, weryfikowania ofert z wymaganiami postępowania SIWZ, spełnienia kryteriów formalnych i merytorycznych; przygotowanie pism o uzupełnienie dokumentacji, wezwań do wykonawców, d) w razie potrzeby unieważnienie postępowań i wszczęcie nowych, e) przygotowanie dokumentacji wyłaniającej wykonawców między innymi: zestawień ofert wraz z kryteriami i datą wpływu, protokołów, pism informacyjnych do oferentów o rozstrzygnięciu przetargu i na stronę internetową, f) przygotowanie informacji o udzieleniu zamówienia w tym zamieszczenie jej na Biuletynie Zamówień Publicznych, g) przygotowania postępowań przetargowych i ofertowych zgodnie z zapotrzebowaniem wynikającym z projektu i w terminach określonych przez Zamawiającego. h) przekazania dokumentacji dotyczącej wszystkich postępowań w wersji papierowej i na nośniku CD. 2 Termin realizacji zamówienia 1. Zadania określone w 1 w ust. 1-4 w terminie; od dnia zawarcia umowy do r. Przy czym terminy realizacji poszczególnych postępowań będą określane przez Zamawiającego, co Wykonawca akceptuje. 2. Informacje na temat terminów poszczególnych postępowań Zamawiający przekaże Wykonawcy drogą elektroniczną ( ) lub pisemnie w przypadku nie posiadania poczty . Strona 2 z 5

3 3. Wykonawca będzie realizował postępowania zgodnie z terminami określonymi przez Zamawiającego w ust. 1 i 2 i zobowiązuje się do ich zachowania. 3 Dokumenty potwierdzające realizację zamówienia 1. Wykonawca będzie na bieżąco przekazywała w formie papierowej i elektronicznej Zamawiającemu niezbędne dokumenty związane z realizację postępowań określonych w 1 zgodnie z planem postępowań. 2. Wykonawca zobowiązuje się na wniosek Zamawiającego do dostarczenia innej dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia postępowań i rozliczenie zamówienia, w tym sprawozdania z realizacji całości zamówienia. 3. Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia ewidencji godzin w ramach zadań realizowanych w ramach niniejszej umowy i przekazania jej po zrealizowaniu całości zamówienia Zamawiającemu. 4. Wykonawca pracujący w więcej niż jednym projekcie z Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji godzin i zadań (nie dotyczy to umów, w wyniku, których następuje wykonanie oznaczonego dzieła) w ramach wszystkich projektów, z wyłączeniem sytuacji, gdy wykonuje pracę w ramach kilku projektów na podstawie jednego stosunku pracy. 5. W przypadku, gdy Wykonawca w czasie realizacji niniejszej umowy podejmie pracę lub pracuje bez względu na jej rodzaj, w innych projektach NSRO przekaże Zamawiającemu ewidencję godzin i zadań w odniesieniu do okresu wykonywania zadań w ramach niniejszej umowy uwzględniającą zatrudnienie i pracę we wszystkich projektach. 6. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia dokumentów określonych w 3 ust. 1-5 po groźbą odmowy zapłaty za realizację niniejszego zamówienia. 7. Zamawiający drogę , telefoniczną lub pocztą będzie informował o konieczności dostarczenia dokumentów określonych w 3 ust. 2 a Wykonawca zobowiązuje się do ich dostarczenia bez zbędnej zwłoki. 8. Całość zamówienia zostanie rozliczona protokołem, do którego załączony będzie rachunek wystawiony przez Wykonawcę. 4 Oświadczenia Wykonawcy 1. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie do wykonywania Zamówienia. 2. Wykonawca oświadcza, że będzie wykonywał Zamówienie z najwyższą starannością oraz wiedzą obowiązującą przy realizacji tego typu zamówieniach. 3. Wykonawca oświadcza, że będzie, realizował zamówienie osobiście, a w przypadku powierzenia realizacji zamówienia osobie trzeciej z przyczyn nie zależnych od niego zobowiązany jest uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego oraz poinformować o osobie i miejscu zamieszkania zastępcy. Wykonawca i zastępca ponoszą solidarną odpowiedzialność za nienależyte wykonanie Zamówienia. Strona 3 z 5

4 4. Wykonawca oświadcza, że w zakresie wykonywanej umowy nie prowadzi działalności gospodarczej w rozumieniu art. 10 ust.1 pkt. 3 ustawy z 26 lipca 1991 r, o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 z poź. zmianami) 5 Wynagrodzenie 1. Za wykonanie zleconych czynności określonych w 1 i terminach określonych w 2 Zamawiający wypłaci Wykonawcy wynagrodzenie brutto:... zł za godzinę słownie: ( ), co stanowi łącznie... zł brutto słownie ( ) za całość zamówienia. 2. Wynagrodzenie określone w 5 ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym i obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania stosownych potrąceń z wynagrodzenia Wykonawcy na poczet składek społecznych, zaliczki na podatek dochodowy oraz ubezpieczenie zdrowotne zgodnie z obowiązującymi przepisami, na co Wykonawca wyraża zgodę podpisując niniejszą umowę. 4 W przypadku zmiany statusu zatrudnienia Wykonawcy, Wykonawca winien niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Zamawiającego. 5. Powyższa kwota określona w ust. 1 będzie płatna przelewem po zrealizowaniu zamówienia i dostarczeniu dokumentów określonych w 3 w terminie do 30 dni na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w przedłożonym rachunku. W przypadku nie dostarczenia dokumentów lub błędów w wymaganych dokumentach, wypłata wynagrodzenia będzie wstrzymana do czasu ich dostarczenia lub poprawy. 6. Za niewykonanie zlecenia w określonych w 2 terminach ze szczególnym uwzględnieniem ust. 2 i 3 tego paragrafu - ustala się karę umowną w wysokości 80% wynagrodzenia należnego Wykonawcy określonego w 5 ust.1. Kara powyższa zostanie potrącona z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, co Wykonawca akceptuję podpisując niniejszą umowę. 7. Za nienależyte wykonanie zamówienia Zamawiający może wymierzyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 100% wynagrodzenia określonego w 5 ust Jeżeli z winy Wykonawcy, Zamawiający będzie zmuszony do zwrotu kwoty dofinansowania na rzecz instytucji dofinansowującej projekt będący przedmiotem umowy, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłacenia Zamawiającemu tej kwoty w całości. Za winę Wykonawcy należy uznać przeprowadzenie postępowań niezgodnie z obowiązującymi przepisami lub procedurami. 9. Wynagrodzenie z tytułu wykonania niniejszej umowy współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 6 Zmiany umowy i rozwiązanie umowy 1.Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obydwie strony. 2. W przypadku nie rozpoczęcia w określonym przez Zamawiającego terminie lub nieterminową realizację zamówienia Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania niniejszej umowy bez Strona 4 z 5

5 jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy, co Wykonawca akceptuje. 7 Ochrona informacji i danych osobowych Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących realizacji zamówienia jak również danych osobowych uzyskanych w trakcie wykonywania niniejszej umowy, jak również sposobów ich zabezpieczania w okresie trwania umowy oraz po jej rozwiązaniu. W zakresie danych osobowych mają zastosowanie odpowiednie przepisu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity z 2002 roku Dz.U nr 101 poz. 926 z póź. zmianami). 8 Ustalenia końcowe 1. Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego. 2. Umowa sporządzona została w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. Wykonawca Zamawiający Strona 5 z 5

PROJEKT UMOWY Nr... KURS PRAWA JAZDY KAT. C+E

PROJEKT UMOWY Nr... KURS PRAWA JAZDY KAT. C+E Załącznik Nr 10 do SIWZ PROJEKT UMOWY Nr... KURS PRAWA JAZDY KAT. C+E Dane Wykonawcy: Imię i nazwisko i/lub nazwa (firma) Wykonawcy: Adres Wykonawcy: Kraj, województwo, kod, miejscowość, ulica, nr lokalu

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja ZAŁĄCZNIK NR 1 OFERTA W POSTĘPOWANIU NA USŁUGĘ TRENERA SZKOLENIA PN. KSIĘGOWOŚĆ PES W RAMACH SZKOLEŃ DWUDNIOWYCH SPECJALISTYCZNYCH NA POTRZEBY PROJEKTU: OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ SUBREGIONU

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. FORMULARZ OFERTOWY DOTYCZY... CZĘŚCI ZAMÓWIENIA (wskazać część/części zamówienia zgodnie z SIWZ)

Załącznik nr 1 do SIWZ. FORMULARZ OFERTOWY DOTYCZY... CZĘŚCI ZAMÓWIENIA (wskazać część/części zamówienia zgodnie z SIWZ) Nazwa Wykonawcy...... Adres Wykonawcy. Tel. / fax Wykonawcy. Mail Wykonawcy Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY DOTYCZY.... CZĘŚCI ZAMÓWIENIA (wskazać część/części zamówienia zgodnie z SIWZ) Nawiązując

Bardziej szczegółowo

Umowa na prowadzenie poradnictwa psychologicznego

Umowa na prowadzenie poradnictwa psychologicznego Umowa na prowadzenie poradnictwa psychologicznego zawarta w dniu 2012 roku w Siedlcach pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, z siedzibą w Siedlcach, ul. Sienkiewicza 32 zwanym w dalszej części umowy

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. ZAPYTANIE OFERTOWE OFERTY DOSKONALENIA NAUCZYCIELI NA PODSTAWIE Rocznego Planu Wspomagania.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. ZAPYTANIE OFERTOWE OFERTY DOSKONALENIA NAUCZYCIELI NA PODSTAWIE Rocznego Planu Wspomagania. Projekt Wspieranie rozwoju szkół i przedszkoli w powiecie międzyrzeckim współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zapytanie ofertowe na prowadzenie obsługi rozliczeń finansowo-księgowych

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy):

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy): Załącznik nr 1. (miejscowość, data) Powiat Lęborski ul. Czołgistów 5 84-300 Lębork woj. Pomorskie FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014 WYKONAWCA:.... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:...... E-mail:..

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia PROJEKT UMOWY

Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia PROJEKT UMOWY Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia PROJEKT UMOWY zawarta w Gdyni dnia... 2014r. pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gdyni, 81-265 Gdynia, ul. Grabowo 2 numer identyfikacji podatkowej NIP: 586-12-12-048,

Bardziej szczegółowo

SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI i ORTOPEDII 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22

SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI i ORTOPEDII 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22 SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI i ORTOPEDII 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22 tel. centrala: (+48 12) 428 73 00 tel. sekretariat: (+48 12) 428 73 04 fax: (+48 12) 425-12-28 e-mail: office@kcr.pl

Bardziej szczegółowo

Zapytanie o cenę usługa hotelowa

Zapytanie o cenę usługa hotelowa 04/03/013/ UDA-POKL.09.03.00--04/11-00 Zapytanie o cenę usługa hotelowa 1. Nazwa i adres Zamawiającego 1.1. Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, ul. Augustyńskiego 1, 1..

Bardziej szczegółowo

CPV (804200004) W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

CPV (804200004) W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Projekt Aktywizacja społeczno-zawodowa klientów Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieluniu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Dodatek nr 1 do SIWZ. ... Pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy

Dodatek nr 1 do SIWZ. ... Pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy Dodatek nr 1 do SIWZ... Pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego al. IX Wieków Kielc 3 25-516 Kielce FORMULARZ OFERTY Przystępując do postępowania prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Stargard Szczeciński 2 maja 2012r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim ul. Warszawska 9a, 73-110 Stargard Szczeciński tel.

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Załącznik nr 2 do Zaproszenia do składania ofert (w trybie zapytania ofertowego) UMOWA /WZÓR/ Nr.. zawarta w dniu... w pomiędzy:.., ul.., kod., miejscowość.. NIP:., zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych.

Szkolenie Warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeworsku ul. Krakowska 30, 37 200 Przeworsk SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010

Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010 dotyczy: Projekt nr UDA-POKL.02.01.01-00-126/08 Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010......... Gdańsk, dnia 25 lutego 2010 r. W imieniu Zamawiającego - Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej ul. 3 Maja 57 07-300 Ostrów Mazowiecka Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie

Bardziej szczegółowo

Umowa nr CRU/.../Z/2014 (wzór)

Umowa nr CRU/.../Z/2014 (wzór) Załącznik nr 7 do SIWZ Umowa nr CRU/.../Z/2014 (wzór) Zawarta w dniu...... zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie

Bardziej szczegółowo

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r.

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r. . Nowy Sącz, 27.06.2013 r. (pieczęć nagłówkowa Wnioskodawcy) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2013 z dnia 27.06.2013 r. upublicznione dnia 27.06.2013 r. na stronie internetowej Beneficjenta: www.fundacjatarcza.pl

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Znak sprawy:gops-407-01/11 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie ul. Brzozowa 24 11-700 Mrągowo Mrągowo, dn.30.03.2011r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Postępowanie oznaczone jest jako OPS/KG/341-3/14. Wszelka korespondencja w tej sprawie będzie powoływać się na powyższe oznaczenie.

Postępowanie oznaczone jest jako OPS/KG/341-3/14. Wszelka korespondencja w tej sprawie będzie powoływać się na powyższe oznaczenie. Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie, ul. Aleja 3 Maja 28 zaprasza do złożenia oferty na Szkolenie Spawanie blach i rur ze stali stopowej (czarnej) i nierdzewnej spoinami pachwinowymi metodami MAG i

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, reprezentowany przez

Bardziej szczegółowo

NA PRZEPROWADZENIE AKREDYTOWANEGO SZKOLENIA PRINCE2 WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION

NA PRZEPROWADZENIE AKREDYTOWANEGO SZKOLENIA PRINCE2 WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION (pieczęć nagłówkowa Zamawiającego) Stróże, 17. 02. 2014r.. (miejscowość i data) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/AFE/2014 z dnia 17. 02. 2014r. upublicznione dnia 17. 02. 2014r. na stronach internetowych: www.fpon.com.pl,

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA!

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA! Załącznik nr 1 do zaproszenia Opis przedmiotu zamówienia I. Wymagania: Obsługę prawną w ww. projekcie może prowadzić osoba, która posiada: 1. Obywatelstwo polskie i posługuje się językiem polskim. 2. Nie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, gdzie przedmiotem zamówienia jest OPRACOWANIE GRAFICZNE, REDAKCYJNE, SKŁAD, ŁAMANIE, KOREKTA, WYDRUK

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR ogłoszenia Data zamieszczenia TRYB PRZETARG NIEOGRANICZONY Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach ul. Pl. 1 Maja 6, 11-710 Piecki PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Wzór umowy o dofinansowanie projektu UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu: [tytuł projektu] w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Człowiek- najlepsza inwestycja Zduńska Wola, dnia 30.06.2009r.

Człowiek- najlepsza inwestycja Zduńska Wola, dnia 30.06.2009r. Zduńska Wola, dnia 30.06.2009r. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zakup sprzętu 1. Dane Zamawiającego. Zamawiającym jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej

Bardziej szczegółowo

4. Wzory umów. Instrukcja udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej równowartości 30.000 euro. Załącznik do zarządzenia nr R.0210.26.

4. Wzory umów. Instrukcja udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej równowartości 30.000 euro. Załącznik do zarządzenia nr R.0210.26. Załącznik do zarządzenia nr R.0210.26.14 Instrukcja udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej równowartości 30.000 euro Spis treści I. Przedmiot regulacji i postanowienia ogólne II. Procedury

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu.. r. w Warszawie

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu.. r. w Warszawie WZÓR UMOWY Załącznik nr 1 do SIWZ pomiędzy: zawarta w dniu.. r. w Warszawie Skarbem Państwa- państwową jednostką budżetową Centrum Projektów Europejskich, z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej

Bardziej szczegółowo