ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 9/29118/2015

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 9/29118/2015"

Transkrypt

1 Warszawa, dnia r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 9/29118/2015 ECORYS Polska Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu Na turystycznym szlaku kariery (nr projektu: POKL /14-00), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, prowadzi postępowanie zgodne z zasadą konkurencyjności w celu wyłonienia wykonawcy usługi: przeprowadzenie szkolenia Marketing i prowadzenie własnej firmy dla 1 grupy uczniów Technikum Hotelarsko Turystyczno Gastronomiczne nr 21, ul. Krasnołęcka 3, Warszawa Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Usługi edukacyjne i szkoleniowe Rodzaj zamówienia usługi. Zamówienie zostanie udzielone oferentowi, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę, zgodnie z przyjętymi kryteriami. 1. Zamawiający ECORYS Polska Sp. z o.o. ul. Łucka 2/4/6; Warszawa NIP: , REGON: Telefon: Faks: Informacje nt. projektu Na turystycznym szlaku kariery Na turystycznym szlaku kariery to unijny projekt realizowany przez Ecorys Polska Sp. z o.o. wraz z Miastem Stołecznym Warszawa w okresie Jest skierowany do 100 uczniów 4 warszawskich techników kształcących się w branży turystycznej. Celem projektu jest wzrost wiedzy i umiejętności zawodowych uczniów oraz podniesienie jakości w szkołach biorących udział w projekcie. Uczniowie uczestniczą w zajęciach z rozwoju osobistego, treningach umiejętności społecznej, spotkaniach z doradcą zawodowym, modelarniach zawodu symulatorach rozwijających zainteresowania, w formie warsztatów obejmujących tematykę reklamy i PR w turystyce, organizację imprez turystycznych, eko- i agroturystykę, marketing i prowadzenie własnej firmy, księgowość i finanse, savoir-vivre w turystyce. Dodatkowe zajęcia są prowadzone z branżowego języka

2 angielskiego, informatyki turystycznej, treningów wizerunkowych, udzielania pierwszej pomocy. Uczestnicy projektu ukończą certyfikowane szkolenia z zarządzania w turystyce, animacji, rozwijania produktu, obsługi imprez turystycznych czy tour operatora. Projekt kończy się wakacyjnym miesięcznym płatnym stażem w wiodących firmach branży turystycznej 3. Opis usługi. Zamówienie obejmuje przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych Marketing i prowadzenie własnej firmy (1 grupa x 20 h = 20 h). Plan zajęć powinien obejmować m.in. zagadnienia z przedsiębiorczości, marketingu i promocji w działalności turystycznej oraz ćwiczenia wspomagające rozwój kreatywności i przedsiębiorczości uczestników. Godzinę zajęć należy rozumieć jako godzinę dydaktyczną, tj. 45 min. Liczebność grup to maksymalnie 10 osób. Zajęcia prowadzone będą w miejscu i czasie wyznaczonym przez Zamawiającego (zgodnie z wyżej wymienionymi lokalizacjami). Wykonawca we własnym zakresie zapewni materiały edukacyjne na zajęcia. Ostateczne terminy i harmonogram realizacji zajęć Zamawiający uzgodni z Wykonawcą po podpisaniu umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramów, każdorazowo zmiana harmonogramu będzie uzgadniana z Wykonawcą usługi minimum 3 dni przed terminem, którego dotyczą zmiany. W uzasadnionych przypadkach (np. zdarzenia losowe) Zamawiający może odwołać zajęcia na dzień przed terminem realizacji danej części usługi. 4. Warunki udziału w postępowaniu. Do składania ofert zapraszamy osoby lub firmy zatrudniające osoby spełniające poniższe warunki (osoby wskazane z ofercie muszą spełniać łącznie wszystkie poniżej wymienione warunki): ukończone studia II stopnia; min. dwuletnie doświadczenie w pracy trenera/wykładowcy/nauczyciela; przeprowadzenie w ciągu ostatnich 3 lat min. 2 szkoleń z zakresu marketingu w turystyce, przedsiębiorczości (lub tematycznie pokrewnych zajęć) w wymiarze min. 10h/ każdy dla grupy min. 5 osób/każdy. Oferty niespełniające wszystkich warunków udziału w postępowaniu nie będą rozpatrywane. Z udziału w postępowaniu wyłączone są osoby/podmioty, powiązane osobowo lub kapitałowo z ECORYS Polska Sp. z o.o. (przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między ECORYS Polska Sp. z o.o. lub osobami wykonującymi w imieniu ECORYS Polska Sp. z o.o. czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy z oferentem, polegające w szczególności na: uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, pozostawaniu w związku małżeńskim, w

3 stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli). 5. Zakres wykonywanych zadań: opracowanie programu harmonogramu zajęć oraz tematów i konspektów poszczególnych zajęć; prowadzenie zajęć pozalekcyjnych zgodnie z harmonogramem (zajęcia przed lub po obowiązkowych lekcjach w godzinach dostosowanych do wymogów uczestników i warunków szkoły) w terminie maksymalnym do końca kwietnia 2015 r.; prowadzenie dokumentacji zajęć pozalekcyjnych (karty czasu pracy, dzienniki zajęć, listy obecności); sporządzanie sprawozdań miesięcznych z realizacji zajęć, w tym informacji o stanie realizacji planu zajęć, ilości zrealizowanych godzin; posługiwanie się podczas zajęć dokumentami, w tym materiałami szkoleniowymi, certyfikatami potwierdzającymi zakończenie udziału w szkoleniu, prezentacjami i publikacjami multimedialnymi, oznaczonymi zgodnie z aktualnie obowiązującymi Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (m.in. logo PO KL, logo UE) oraz umieszczania na nich informacji o współfinansowaniu szkolenia przez Unię Europejską; Do udziału w zajęciach uprawnieni są wyłącznie uczestnicy projektu. Wykonawca jest odpowiedzialny za każdorazową weryfikację statusu uczestników zajęć; Przeprowadzenie sprawdzianów wiedzy i umiejętności uczniów, w tym samooceny uczniów (pre test przeprowadzone przed rozpoczęciem zajęć i post test przeprowadzone po zakończeniu zajęć) oraz opracowania raportu z efektywności zajęć; Przeprowadzenie badania ankietowego oceny zajęć wśród uczestników (wg skali pięciostopniowej) z uwzględnieniem, co najmniej takich informacji jak: - poziom zadowolenia uczestników, - ocena przygotowania merytorycznego trenera, - ocena umiejętności komunikacyjnych i nauczania przez trenera, - ocena organizacji szkolenia, - ocena ogólna szkolenia, oraz na podstawie wyników ankiet sporządzenie raportu ewaluacyjnego. 6. Warunki płatności. Należność za prowadzenie zajęć zostanie uregulowana po przedstawieniu przez Wykonawcę prawidłowo wystawionego rachunku/faktury oraz podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru usługi, po wykonaniu całej części zamówienia lub każdorazowo po wykonaniu każdej z części zamówienia, w przypadku udzielenia zamówienia na więcej niż jedną część.

4 7. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert. Oferta musi zawierać: - prawidłowo wypełniony formularz ofertowy, podpisany przez Wykonawcę. - kopie lub skany (potwierdzone za zgodność z oryginałem) dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków wymienionych w punkcie 4. (Oryginały należy przedstawić na wezwanie Zamawiającego przed podpisaniem umowy.) - CV osób prowadzącej zajęcia J Ofertę należy: a) dostarczyć na adres: ECORYS Polska Sp. z o.o. ul. Łucka 2/4/ Warszawa z dopiskiem: Oferta dla projektu: nr POKL /14-00 Na turystycznym szlaku kariery 9/29118/2015 lub b) w wersji elektronicznej (skan podpisanych i opieczętowanych dokumentów) przesłać na e -mail: lub faks na numer do dnia r. do godz. 16:00. Oferty otrzymane po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane. 8. Kryteria oceny oferty. 8.1 Przyjęte kryteria oceny oferty: Cena 40% Oferta powinna zawierać cenę wynagrodzenia brutto przewidzianą na jedną godzinę prowadzenia zajęć wraz z pozapłacowymi kosztami usługi. Zaproponowana cena powinna obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia Kwalifikacje, doświadczenie 60% Kwalifikacje i doświadczenie będą oceniane na podstawie następujących kryteriów: A. ukończone studia podyplomowe z zakresu marketingu, PR, zarządzania w turystyce (maksymalnie 20 pkt.): 20 pkt.

5 B. doświadczenie w pracy w branży turystycznej (maksymalnie 30 pkt.): min. rok 10 pkt.; rok 2 lata 20 pkt.; powyżej 2 lat 30 pkt. C. doświadczenie w prowadzeniu w ciągu ostatnich 3 lat zajęć z zakresu marketingu w turystyce (lub tematycznie pokrewnych) w wymiarze min. 10h/ każdy dla grupy min. 5 osób/każdy (maksymalnie 40 pkt.): 2 warsztaty/zajęcia 10 pkt.; 3-5 warsztatów/zajęć 25 pkt.; powyżej 5 warsztatów/zajęć 40 pkt. D. doświadczenie w prowadzeniu w ciągu ostatnich 3 lat zajęć z zakresu marketingu w turystyce, przedsiębiorczości (lub tematycznie pokrewnych zajęć) dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych (maksymalnie 10 pkt.) 10 pkt Przyjęta metoda przyznania punktów będzie polegać na ocenie każdej oferty według 100 punktowej skali, przy czym oferta najkorzystniejsza to ta, która otrzyma największą ilość punktów wg wzoru: a) Cena 40% b) Kwalifikacje, doświadczenie 60% PUNKTACJA wg wzoru: K = (X x 40%) + (Z x 60%) gdzie: X - liczba punktów za kryterium Cena godziny pracy Z - liczba punktów za kryterium Kwalifikacja, Doświadczenie K - Uzyskana liczba punktów Oferent, który zaproponuje najniższą cenę otrzyma 100 pkt. za kryterium X natomiast pozostali oferenci odpowiednio mniej punktów wg wzoru: X = (Xm : Xc) x 100 pkt. gdzie: X - liczba punktów za kryterium cena Xm - najniższa cena złożonych ofert Xc - cena oferty badanej

6 Kwalifikacje i doświadczenie mierzone będą według kryteriów i progów punktowych zgodnie z pkt Maksymalnie Zamawiający może przyznać 100 pkt. w ramach kryterium Kwalifikacje, Doświadczenie, a ilość punktów stanowi sumę: Z = A + B + C + D. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dodatkowej weryfikacji informacji zawartych w ofercie. 9. Wybór Wykonawcy realizującego usługę. Zamawiający wybierze Wykonawcę na podstawie złożonych ofert. Zamówienie zostanie udzielone Oferentom, którzy spełnią kryteria dostępu i przedstawią najkorzystniejszą ofertę. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferenta, którego oferta została wybrana nie później niż w terminie 10 dni kalendarzowych od daty końcowego terminu składania ofert. 10. Warunki unieważnienia postępowania Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: Cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższy kwotę, którą Zamawiający zmierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty; W przypadkach, o których mowa w art. 91 ust 5 PZP, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie i spełniające w takim samym stopniu kryteria punktowe; Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiająca zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia; Jeżeli Zamawiający uzna, że oferta, którą musiałby wybrać jako najkorzystniejszą nie gwarantuje uzyskania założonego efektu merytorycznego; Jeżeli Zamawiający uzna, że udzielenie zamówienia w bieżącym postępowaniu nie doprowadzi do realizacji jego celu. 11. Osoba kontaktowa ze strony ECORYS Polska Sp. z o.o. W przypadku dodatkowych pytań związanych z procesem ofertowym prosimy o kontakt: Sylwia Dąbrowa tel.: w godz ; Zapytanie ofertowe sporządziła: Sylwia Dąbrowa

DO ZŁOŻENIA OFERTY NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ DLA KADRY PEDAGOGICZNEJ W RAMACH PROJEKTU NAUCZYCIEL DOSKONAŁY (ND) JAKOŚĆ PODSTAWĄ SUKCESU

DO ZŁOŻENIA OFERTY NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ DLA KADRY PEDAGOGICZNEJ W RAMACH PROJEKTU NAUCZYCIEL DOSKONAŁY (ND) JAKOŚĆ PODSTAWĄ SUKCESU Warszawa, 15 stycznia 2013r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ DLA KADRY PEDAGOGICZNEJ W RAMACH PROJEKTU NAUCZYCIEL DOSKONAŁY (ND) JAKOŚĆ PODSTAWĄ SUKCESU współfinansowanego ze

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu 61-874 Poznań, al. Niepodległości 2, http://www.irpoznan.com.pl tel. 61 859-35-35, fax. 61 852-13-16, e-mail: irpoznan@irpoznan.com.pl NIP 777-00-04-888, REGON

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/6.1.1/PI PWP/2012 z dnia 05.11.2012r prowadzone w trybie zasady konkurencyjności

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/6.1.1/PI PWP/2012 z dnia 05.11.2012r prowadzone w trybie zasady konkurencyjności ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/6.1.1/PI PWP/2012 z dnia 05.11.2012r prowadzone w trybie zasady konkurencyjności I. Narodowe Forum Doradztwa Kariery zaprasza do złożenia oferty dotyczącej usługi organizacji i

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert na realizację usług szkoleniowych świadczonych

Zaproszenie do składania ofert na realizację usług szkoleniowych świadczonych Zaproszenie do składania ofert na realizację usług szkoleniowych świadczonych w Projekcie Akademia Rozwoju Volkswagen Bank Polska S.A. współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu 61-874 Poznań, al. Niepodległości 2, http://www.irpoznan.com.pl tel. 61 859-35-35, fax. 61 852-13-16, e-mail: irpoznan@irpoznan.com.pl NIP 777-00-04-888, REGON

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 92-EFS-2012 z dnia 12.11.2012

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 92-EFS-2012 z dnia 12.11.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 92-EFS-2012 z dnia 12.11.2012 Na realizację usług szkoleniowych z zakresu szkoleń językowych w ramach projektu pt. Rozwój kompetencji pracowników i pracownic Unilever Polska - Zwyciężanie

Bardziej szczegółowo

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r.

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r. . Nowy Sącz, 27.06.2013 r. (pieczęć nagłówkowa Wnioskodawcy) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2013 z dnia 27.06.2013 r. upublicznione dnia 27.06.2013 r. na stronie internetowej Beneficjenta: www.fundacjatarcza.pl

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL Nr FAE/14/pokl/2015 Przemyśl dnia 28 kwietnia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu FANINA w restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRACOWNIKÓW FIRMY FRoSTA SP. Z O.O. 2 ZAPYTANIE OFERTOWE

PROGRAM ROZWOJU PRACOWNIKÓW FIRMY FRoSTA SP. Z O.O. 2 ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, dnia 16.01.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wyboru firmy szkoleniowej, która zorganizuje i przeprowadzi szkolenie pt. Ryby, przetwórstwo rybne problemy jakościowe dla pracowników firmy FRoSTA

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE/SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA NR 2/GM/2012 z dnia 22.11.2012 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE/SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA NR 2/GM/2012 z dnia 22.11.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE/SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA NR 2/GM/2012 z dnia 22.11.2012 r. Szanowni Państwo, Inspirations Media Witold Ryś zaprasza do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie kursów komputerowych

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe Strona1 Zapytanie ofertowe Kurs/szkolenie - Auditor wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania Bydgoszcz, dnia 13 listopada 2013 roku Strona2 UŻYTE W ZAPYTANIU OFERTOWYM TERMINY Zamawiający - CIECH

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01 w ramach Projektu pt.:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01 w ramach Projektu pt.: Warszawa, dn. 4 grudnia 2012r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01 w ramach Projektu pt.: CERTYFIKOWANY AUDYTOR II EDYCJA współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015 I. Nazwa beneficjenta i tytuł realizowanego projektu: ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015 Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, realizujący projekt nr POKL.04.01.02.-00-191/12

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zapytanie ofertowe na - wynajem sali wraz ze niezbędnym wyposażeniem i sprzętem multimedialnym, zapewnienie cateringu, na realizację usługi wykładów szkolenia zawodowego pt. Programy magazynowo-sprzedażowe

Bardziej szczegółowo

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401 Zapytanie ofertowe nr 05/AE/2013 na przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu szkoleń branżowych informatycznych w ramach projektu Akademia EDUBAZUS" zgodnie z zasadą konkurencyjności 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Nr zapytania: MZU-3/2013 Warszawa, 05.02.2013 r.

Nr zapytania: MZU-3/2013 Warszawa, 05.02.2013 r. Nr zapytania: MZU-3/2013 Warszawa, 05.02.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na stanowisko Kierownika Merytorycznego Zadania: Wdrożenie Modelu Zarządzania Procesami Badawczymi Usługa doradcza w zakresie działalności

Bardziej szczegółowo

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401 Zapytanie ofertowe nr 03/AE/2013 na przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu zarządzania projektami w ramach projektu Akademia EDUBAZUS" zgodnie z zasadą konkurencyjności 1. Informacje ogólne: BAZUS

Bardziej szczegółowo

Wpłynęło dnia: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2015/OPZZ

Wpłynęło dnia: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2015/OPZZ Warszawa, dnia 11.05.2015 r. Altkom Akademia S.A. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa Wpłynęło dnia:.. pieczęć firmowa ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2015/OPZZ W związku z realizacją projektu szkoleniowo-doradczego

Bardziej szczegółowo

POKL.08.01.02-30-101/12

POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 11 maja 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/VI/ZNL/2015 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Księgowość + kadry i płace wraz z komputerową obsługą programów: Optima, Symfonia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL Kraków, 18 czerwca 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL I. Zamawiający: Learning Systems Poland Sp. z o.o. Al. Solidarności 117,

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Lublin, 14 lutego 2013 r. Zapytanie ofertowe (dotyczy osobistego przygotowania i przeprowadzenia grupowych zajęć szkoleniowych zakresu certyfikacji Project Managera w systemie IPMA) Kod CPV: 80000000-4

Bardziej szczegółowo

NA PRZEPROWADZENIE AKREDYTOWANEGO SZKOLENIA PRINCE2 WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION

NA PRZEPROWADZENIE AKREDYTOWANEGO SZKOLENIA PRINCE2 WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION (pieczęć nagłówkowa Zamawiającego) Stróże, 17. 02. 2014r.. (miejscowość i data) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/AFE/2014 z dnia 17. 02. 2014r. upublicznione dnia 17. 02. 2014r. na stronach internetowych: www.fpon.com.pl,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 01/103/2014. Inwestycja w kadry wzrost potencjału Artsigma sp. z o.o. WND-POKL.08.01.01-20-103/13

ZAPYTANIE OFERTOWE 01/103/2014. Inwestycja w kadry wzrost potencjału Artsigma sp. z o.o. WND-POKL.08.01.01-20-103/13 Białystok, 08.01.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE 01/103/2014 dotyczące świadczenia usług doradczych z zakresu e-biznesu, opracowania długoterminowej strategii marketingowej orazsocial Media Marketing w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/MTM/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/MTM/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/MTM/2014 z dnia 25.02.2014 r. upublicznione dnia 25.02.2014 r. na stronie internetowej: www. oraz na tablicy ogłoszeń zamawiającego oraz w siedzibie Beneficjenta: Biuro projektu,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 07/2014/02 na przeprowadzenie kursu: Profesjonalna/y Hostessa/Host

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 07/2014/02 na przeprowadzenie kursu: Profesjonalna/y Hostessa/Host ZAPYTANIE OFERTOWE nr 07/2014/02 na przeprowadzenie kursu: Profesjonalna/y Hostessa/Host Kielce, 18.02.2014 r. w ramach Projektu Targi przyszłością regionu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją Projektu nr POKL.02.03.03-00-007/12-00 Ogólnopolskie szkolenia z zakresu

Bardziej szczegółowo

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE 1 Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Zamawiający NIP 5213554877 REGON 142211994 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Założenia Zgodnie z Zasadą konkurencyjności w rozumieniu

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774

1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774 1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774 2. Numer zapytania ofertowego i data: Keylite/8.1.1/2012/3 z dnia 28.09.2012r.

Bardziej szczegółowo

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy, do przeprowadzenia 4 dniowych zajęć warsztatowych z zakresu umiejętności komunikacji i współpracy z pacjentem w ramach Projektu nr POKL.02.03.03-00-007/12-00 Ogólnopolskie

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA Lean Manufacturing zgodnie z zasadą konkurencyjności (CPV 80500000-9 Usługi szkoleniowe)

Bardziej szczegółowo