PRODUKTY STRUKTURYZOWANE W POLSCE W LATACH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRODUKTY STRUKTURYZOWANE W POLSCE W LATACH 2000 2010"

Transkrypt

1 MATEUSZ MOKROGULSKI, PRZEMYSŁAW SEPIELAK PRODUKTY STRUKTURYZOWANE W POLSCE W LATACH MATERIAŁY I OPRACOWANIA URZĘDU KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

2 Mateusz Mokrogulski, Przemysław Sepielak PRODUKTY STRUKTURYZOWANE W POLSCE W LATACH Grudzień 2010 Materiały i opracowania Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego

3 Publikacja została wydana nakładem Komisji Nadzoru Finansowego Komisja Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy Warszawa Warszawa, grudzień 2010 ISBN Skład i druk Agencja Reklamowo-Wydawnicza A. Grzegorczyk Publikacja wydana w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku CEDUR. Informacje w niej zawarte nie stanowią porady inwestycyjnej. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie decyzje inwestycyjne, podjęte przez czytelnika na podstawie zawartych w niniejszej publikacji informacji.

4 SPIS TREŚCI SPIS WYKRESÓW I RYSUNKÓW... 4 SPIS TABEL SYNTEZA WSTĘP PRODUKTY STRUKTURYZOWANE INFORMACJE PODSTAWOWE Formy produktów strukturyzowanych na rynku polskim Konstrukcja produktów strukturyzowanych Tendencje na polskim rynku Produkty strukturyzowane o największej sprzedaży ANALIZA STÓP ZWROTU ANALIZA POZIOMU MARŻ Postać analityczna Dodatkowe czynniki wpływające na poziom marż Wyniki analizy ilościowej PRZYKŁADY REGULACJI RYNKU PRODUKTÓW STRUKTURYZOWANYCH Wielka Brytania Włochy Stany Zjednoczone Unia Europejska Packaged Retail Investment Products PODSUMOWANIE ANEKS Analiza czynników wpływających na poziom stóp zwrotu z produktów strukturyzowanych Analiza czynników wpływających na poziom marż na produktach strukturyzowanych Produkty strukturyzowane wymagające szczególnej uwagi Strategie opcyjne stosowane w produktach strukturyzowanych oferowanych w Polsce BIBLIOGRAFIA Komisja Nadzoru Finansowego 3

5 SPIS WYKRESÓW I RYSUNKÓW Wykres 1. Liczba i wartość sprzedanych produktów strukturyzowanych w Polsce (dane kwartalne) 17 Wykres 2. Wartość produktów strukturyzowanych w obiegu w Polsce na koniec kolejnych lat 18 Wykres 3. Udziały rynkowe produktów strukturyzowanych według klas aktywów bazowych (według wielkości sprzedaży) 18 Wykres 4. Liczba produktów strukturyzowanych z wbudowaną opcją inną niż uncapped call oraz udział tych produktów w ogólnej liczbie produktów strukturyzowanych emitowanych w latach Wykres 5. Wartość produktów strukturyzowanych w obiegu w stosunku do PKB w latach Wykres 6. Wysokość rzeczywistych stóp zwrotu z produktów strukturyzowanych zapadłych w danym okresie na tle przeciętnego oprocentowania lokat bankowych i stóp zwrotu z wybranych funduszy inwestycyjnych 26 Wykres 7. Liczba produktów strukturyzowanych o rocznych stopach zwrotu znajdujących się w określonych przedziałach klasowych 37 Wykres 8. Liczba produktów strukturyzowanych o marżach znajdujących się w określonych przedziałach klasowych 44 Rysunek 1. Konstrukcja produktu strukturyzowanego z gwarantowaną stopą zwrotu 13 Rysunek 2. Przepływy pieniężne pomiędzy klientem a podmiotami uczestniczącymi w całości typowego procesu sprzedażowego produktów strukturyzowanych 14 SPIS TABEL Tabela 1. Rodzaje ryzyk ponoszonych przez emitenta produktu strukturyzowanego i klienta 15 Tabela 2. Produkty strukturyzowane o największej wielkości sprzedaży w latach Tabela 3. Stopy zwrotu produktów strukturyzowanych w zależności od emitenta / dystrybutora, terminu zapadalności, horyzontu inwestycji, rodzaju instrumentu bazowego i rodzaju opcji 36 Tabela 4. Wysokość marż (w skali roku) na produktach strukturyzowanych w zależności od emitenta, początku inwestycji, zapadalności i horyzontu inwestycji, rodzaju instrumentu bazowego i rodzaju opcji 42 Tabela 5. Przeciętna marża na depozytach bankowych według terminu zapadalności w latach 2005 I połowa 2010 (%, w skali roku) 44 Tabela 6. Wyniki modelowania dla stóp zwrotu 53 Tabela 7. Wyniki modelowania dla marż 55 4

6 SYNTEZA Produkty strukturyzowane to instrumenty o charakterze inwestycyjnym, składające się z części bezpiecznej i ryzykownej. Dzięki swojej specyficznej konstrukcji zapewniają ochronę kapitału (pełną lub częściową) i jednocześnie dają możliwość (choć nie pewność) uzyskania dochodu, przy czym funkcja wypłaty ma zawsze charakter opcyjny. Podobnie jak w przypadku innych produktów inwestycyjnych stopa zwrotu nie jest znana ex ante. 1. Pomimo podobnej konstrukcji i funkcji ekonomicznej, produkty strukturyzowane występują na rynku w różnych formach i w związku z tym mają charakter międzysektorowy. Najbardziej popularne w Polsce formy to produkty ubezpieczeniowe (ubezpieczenie na życie i dożycie) oraz lokaty (rachunki bankowe). 2. Dynamiczny wzrost rynku produktów strukturyzowanych w Polsce przypada na ostatnie pięć lat. Kryzys finansowy lat nie zatrzymał tego rozwoju, a jedynie osłabił go na pewien czas. 3. Instytucje finansowe, które wprowadzają na rynek tego rodzaju instrumenty emitent i dystrybutor uzyskują dochód (marżę), którego wysokość wynika z konstrukcji konkretnego produktu i jest ustalana ex ante, tj. w chwili zamknięcia subskrypcji. Wysokość marży zwykle nie jest podawana do publicznej wiadomości. 4. Produkty strukturyzowane, które już zapadły, przyniosły przeciętnie stopę zwrotu w skali roku niższą od średniej stopy depozytów terminowych w porównywalnym okresie. W przypadku niemal połowy produktów strukturyzowanych uzyskana stopa zwrotu była równa jedynie stopie gwarantowanej. 5. Marże związane z wprowadzaniem produktów strukturyzowanych na rynek cechują się znacznym poziomem homogeniczności. W analizowanym okresie ich przeciętna wysokość wyniosła około 2,2% w skali roku. Międzysektorowy charakter produktów strukturyzowanych utrudnia wprowadzenie jednolitych standardów regulacyjnych. Tym niemniej w niektórych krajach zostały już wprowadzone uregulowania, których głównym celem jest ograniczenie znacznej asymetrii informacji charakterystycznej dla tych instrumentów. Również Komisja Europejska podjęła prace nad wspólnymi standardami dotyczącymi procesu dystrybucji, w postaci regulacji Packaged Retail Investment Products (PRIPs). Mają one bazować na zapisach dyrektywy MiFID i docelowo będą obowiązywały we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Komisja Nadzoru Finansowego 5

7

8 1. WSTĘP Produkty strukturyzowane są dostępne w Polsce od roku 2000, natomiast szczególnie intensywny rozwój jest obserwowany w ostatnich pięciu latach. W tym czasie systematycznie rośnie liczba produktów wprowadzanych na krajowy rynek, zwiększa się również znacząco wartość sprzedaży. Kryzys finansowy i gospodarczy lat tylko w nieznacznym stopniu spowolnił zarysowane wcześniej tendencje. Rozwój rynku produktów strukturyzowanych nie został zatrzymany przez kryzys lat Dotychczasowe analizy tego rynku miały charakter punktowy bądź były wykonywane na potrzeby instytucji finansowych zajmujących się ich dystrybucją w związku z procesem promocji i sprzedaży. Obecny poziom rozwoju i rozmiar rynku produktów strukturyzowanych sprzyja podsumowaniu dotychczasowych tendencji i spojrzeniu na rynek w sposób kompleksowy, a także sformułowaniu postulatów o charakterze nadzorczym. W niniejszym opracowaniu analizie poddano produkty strukturyzowane obecne na polskim rynku do końca I półrocza 2010 r. Przyjmuje się, że usługa finansowa musi spełniać cztery poniższe warunki, aby można ją było nazwać produktem strukturyzowanym 1 : ochrona kapitału (pełna lub częściowa), ustalony czas trwania inwestycji, stopa zwrotu oparta na z góry określonej formule, wbudowany instrument pochodny. PS można zidentyfikować na podstawie ich specyficznej konstrukcji Produkty strukturyzowane mają charakter międzysektorowy. Wynika to wprost z faktu różnorodności ich form 2 może to być lokata, produkt ubezpieczeniowy, obligacja, czy certyfikat inwestycyjny. Określona forma nie przesądza przy tym, że dystrybutorem zostaje podmiot finansowy z odpowiedniego sektora np. banki oferują klientom produkty strukturyzowane w formie produktów ubezpieczeniowych. Należy przy tym zaznaczyć, że ze względu na ich charakter funkcjonalny produkty strukturyzowane są traktowane jako połączenie instrumentów oszczędnościowych i inwestycyjnych. Syntetyczne omówienie form produktów strukturyzowanych znajduje się w podrozdziale 2.1. Charakter PS wymaga zintegrowanego podejścia nadzorczego W niniejszym raporcie często stosowanymi terminami są: emitent oraz dystrybutor. Dystrybutor to instytucja, która bezpośrednio oferuje dany produkt klientowi. Zgodnie z przyjętą tu konwencją jako emitenta traktujemy każdorazowo podmiot, który jest stroną umowy inkorporującej ekonomiczną treść instrumentu. W przypadku lokat (rachunków bankowych) emitentem jest zatem bank, w przypadku produktów ubezpieczeniowych (ubezpieczeń na życie i dożycie) zakład ubezpieczeń na życie, w przypadku obligacji podmiot, który je emituje. Powiązania pomiędzy emitentem i dystrybutorem oraz ich wzajemne relacje na etapie przygotowania, subskrypcji i rozliczenia transakcji mogą być skomplikowane. 1 Na podstawie A. Zaremba, Produkty strukturyzowane. Inwestycje nowych czasów, s Na tę kwestię zwraca uwagę Komisja Europejska i CEBS w projekcie Packaged Retail Investment Products (patrz: podrozdział 5.4). Komisja Nadzoru Finansowego 7

9 Materiały i opracowania Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego Raport przedstawia analizę stóp zwrotu, uzyskiwanych marż,.a także przykłady regulacji PS w wybranych krajach Analiza stóp zwrotu z produktów strukturyzowanych na tle stóp zwrotu osiągniętych z innych produktów inwestycyjnych lub oszczędnościowych została przedstawiona w rozdziale 3. W rozdziale 4 przedstawiono analizę wysokości rzeczywistych marż związanych z emisją produktów strukturyzowanych. Informacje takie nie są zwykle publikowane, dlatego zaprezentowane szacunki opierają się na dostępnych danych i w przypadku poszczególnych instrumentów mogą być obarczone błędem. Rozdział 5 zawiera przegląd regulacji dotyczących produktów strukturyzowanych, które zostały już wprowadzone w niektórych krajach lub są w przygotowaniu. 8

10 2. PRODUKTY STRUKTURYZOWANE INFORMACJE PODSTAWOWE 2.1 Formy produktów strukturyzowanych na rynku polskim Jak zaznaczono we wstępie, produkty strukturyzowane charakteryzują się znaczną różnorodnością form, co wpływa m.in. na zasady opodatkowania dochodów, czy na możliwość zbycia przed terminem zapadalności. Spośród produktów strukturyzowanych wprowadzonych na krajowy rynek do końca I półrocza 2010 r. największy udział miały produkty w formie ubezpieczenia na życie i dożycie (49%) oraz rachunki bankowe (30%). Popularność innych form była wyraźnie mniejsza. Najbardziej popularne formy to ubezpieczenie na życie oraz lokata Rachunek bankowy (lokata strukturyzowana) W przypadku lokaty bankowej emitentem jest bank, który najczęściej również prowadzi dystrybucję. Formuła wypłaty dla klienta jest zagwarantowana przez bank w umowie lokaty, przy czym zwykle obowiązuje 100% poziom ochrony kapitału. Podobnie jak w przypadku innych lokat bankowych, powierzone bankowi środki są objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego 3. Dochód podlega opodatkowaniu podatkiem od osób fizycznych. Lokata strukturyzowana posiada wszystkie cechy lokaty bankowej Certyfikat depozytowy Certyfikaty depozytowe są bankowymi papierami wartościowymi, które potwierdzają fakt złożenia w banku odpowiedniej lokaty. W ściśle określonych momentach przed oznaczonym terminem zapadalności certyfikaty depozytowe mogą zostać przedstawione do wykupu przez emitenta (bank), mogą być również przedmiotem obrotu na rynku wtórnym. Nie ma wówczas zastosowania gwarancja kapitału. Środki, na które opiewają certyfikaty depozytowe są objęte gwarancjami BFG. Dochód podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Certyfikaty depozytowe mogą być przedmiotem obrotu na rynku wtórnym Ubezpieczenie na życie i dożycie (produkt ubezpieczeniowy) Emitentem jest w tym wypadku zakład ubezpieczeń, a dystrybutorem najczęściej bank lub inna instytucja współpracująca z emitentem. Współpraca pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w emisję i dystrybucję produktów strukturyzowanych w formie ubezpieczenia może mieć niekiedy bardzo ścisły charakter. Umowa może mieć postać ubezpieczenia indywidualnego (którego stronami są zakład ubezpieczeń i klient) lub ubezpieczenia grupowego w tym przypadku klient przystępuje do umowy zawartej pomiędzy dystrybutorem (który jest w tym wypadku ubezpieczającym) i emitentem (zakładem ubezpieczeń) 4. Cechą charakterystyczną produktów strukturyzowanych w tej formie jest obecność elementu ochronnego wynikającego z objęcia klienta ubezpieczeniem na życie. Wypłata Dochody z produktów ubezpieczeniowych nie podlegają opodatkowaniu 3 Aby środki mogły być gwarantowane przez BFG, stroną umowy z klientem musi być bank, produkt musi być emitowany na podstawie Ustawy z dnia r. Prawo bankowe (Dz.U. nr 72 poz. 665 z późn. zm.), a emisja musi być czynnością bankową w rozumieniu tej ustawy. 4 Ustawa z dnia r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. Nr 124 poz z późn. zm.). Komisja Nadzoru Finansowego 9

11 Materiały i opracowania Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego z tytułu śmierci jest zwykle określona jako równa sumie kwoty zainwestowanej (składce) i kwoty dodatkowej zwykle od 0,5% do 7% składki 5. Osiągnięty dochód (wypłacony po zakończeniu okresu ubezpieczenia lub wcześniej, z tytułu śmierci) jest zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych. Ubezpieczenie na życie z UFK ma podobny charakter do inwestycji w funduszu Certyfikaty inwestycyjne FIZ mogą być dopuszczone do obrotu publicznego Również dochody z niektórych funduszy zagranicznych nie podlegają opodatkowaniu Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (UFK) Produkty strukturyzowane mogą mieć formę ubezpieczenia na życie z UFK. Podobnie jak poprzednio, emitentem jest zakład ubezpieczeń a dystrybutorami współpracujące instytucje finansowe. Podobnie jak w przypadku produktów strukturyzowanych w formie ubezpieczeń na życie i dożycie, klienci również są objęci ubezpieczeniem 6. Cechą wyróżniającą ten produkt ubezpieczeniowy jest mechanizm, który uzależnia wysokość świadczenia od wyników osiągniętych przez wyodrębniony fundusz kapitałowy, którego środki są lokowane w oznaczonym funduszu inwestycyjnym. Dlatego z punktu widzenia inwestora zasady funkcjonowania produktów strukturyzowanych w formie ubezpieczenia na życie z UFK są zbliżone do inwestycji w funduszu inwestycyjnym. Od dochodów osiągniętych w części inwestycyjnej odprowadzany jest podatek dochodowy od osób fizycznych. Fundusz inwestycyjny (FIZ) Fundusze inwestycyjne zamknięte (FIZ) mogą realizować bardzo różnorodne strategie inwestycyjne, w tym również takie, które spełniają kryteria produktów strukturyzowanych. Jako emitenta produktu strukturyzowanego w formie FIZ należy wskazać sam fundusz. Podobnie jak w przypadku innych funduszy inwestycyjnych zamkniętych, dystrybucja na rynku pierwotnym polega na przyjmowaniu zapisów od uczestników. Zapisy takie może prowadzić podmiot prowadzący działalność maklerską, bank krajowy lub oddział instytucji kredytowej uprawniony do wykonywania działalności w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych 7. Po zakończeniu emisji uczestnicy FIZ otrzymują certyfikaty inwestycyjne, które mogą zostać dopuszczone do obrotu publicznego. Niektóre z nich są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Należy zaznaczyć, że choć odpowiedzialność za realizację strategii inwestycyjnej opisanej w statucie funduszu spoczywa na towarzystwie funduszy inwestycyjnych, które nim zarządza, fundusz z zasady nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego. Dochody z FIZ podlegają podatkowi dochodowemu od osób fizycznych. Zagraniczny fundusz inwestycyjny Na polskim rynku obecne są również produkty strukturyzowane w postaci tytułów uczestnictwa zagranicznych funduszy inwestycyjnych posiadających tzw. jednolity paszport europejski. Po dokonaniu odpowiedniej notyfikacji tytuły uczestnictwa tych funduszy mogą być przedmiotem dystrybucji w Polsce. 5 Określona w warunkach ubezpieczenia kwota świadczenia na wypadek śmierci. Dane UKNF. 6 Należy zaznaczyć, że o ile forma świadczeń może być podobna, to zakres świadczeń na wypadek śmierci w tych ubezpieczeniach może być znacznie szerszy, w dodatku uzależniony od przyczyn śmierci czy obejmować poważną chorobę. 7 Ustawa z dnia r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146 poz z późan. zm.) 10

12 Produkty strukturyzowane w Polsce w latach Szczególną popularność zdobyły zarejestrowane w Luksemburgu fundusze typu SICAV 8 oferujące tzw. jednostki dystrybucyjne. W świetle konwencji zawartej pomiędzy Polską a Luksemburgiem 9 dochód z tych funduszy nie podlega opodatkowaniu w Polsce. Zgodnie z prawem obowiązującym w Luksemburgu dochód może być zwolniony z opodatkowania również w kraju macierzystym funduszu 10. Obligacja Produkty strukturyzowane mogą również występować w formie obligacji, emitowanych np. przez zagraniczne banki. Instrumenty te zwykle oferują gwarancję kapitału, przy czym ewentualny dochód (uzależniony, jak w przypadku wszystkich produktów strukturyzowanych, od kształtowania się cen instrumentów bazowych określonych w warunkach emisji) jest wypłacany w formie kuponu o zmiennej wysokości. Warto wspomnieć, że jak zawsze w przypadku inwestycji w obligacje, inwestor staje się wierzycielem emitenta obligacji i przyjmuje związane z tym ryzyko kredytowe. Ryzyko to dotyczy zarówno należnego dochodu, jak i zainwestowanego kapitału. Dochód z inwestycji w obligacje strukturyzowane podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych. Z inwestycjami w obligacje wiąże się element ryzyka kredytowego Certyfikat strukturyzowany Chociaż na GPW jest notowana znaczna liczba instrumentów tego typu, to wbrew swojej nazwie w przeważającej większości nie są to produkty strukturyzowane w sensie niniejszego raportu. Najczęściej nie zapewniają one ochrony kapitału i pełnią odmienną funkcję umożliwiają inwestycje w szerokie spektrum klas i grup aktywów, zapewniając pełną ekspozycję inwestycyjną, obejmującą tak ewentualne zyski jak i straty. Certyfikaty strukturyzowane są emitowane przez instytucje finansowe, zwykle banki lub domy maklerskie. W niniejszym raporcie uwzględniono tylko te certyfikaty strukturyzowane, które spełniają założone kryteria, w szczególności odpowiedni poziom ochrony kapitału. Dochód podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych. Certyfikaty strukturyzowane najczęściej nie są produktami strukturyzowanymi ze względu na brak gwarancji kapitału Produkty strukturyzowane notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Niektóre produkty strukturyzowane są notowane na GPW: certyfikaty inwestycyjne FIZ (w systemie notowań ciągłych), obligacje strukturyzowane (w systemie notowań ciągłych lub kursu jednolitego), certyfikaty strukturyzowane (w systemie notowań ciągłych lub kursu jednolitego). Możliwość zbycia posiadanych instrumentów przed terminem ich zapadalności/ wykupu jest niewątpliwą zaletą z punktu widzenia inwestora. Należy jednak pamiętać, że określona w warunkach emisji gwarancja kapitału obowiązuje wyłącz- Niektóre PS obecne na polskim rynku są notowane na GPW 8 Société d investissement à capital variable (fr.). 9 Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (Dz. U. z 1996 r. Nr 110 poz. 527). 10 Inwestycje w tego typu instrumenty mogą mieć również inne skutki podatkowe, np. związane z ustalaniem stawki podatku od pozostałego dochodu przy uwzględnieniu dochodu zwolnionego. Komisja Nadzoru Finansowego 11

13 Materiały i opracowania Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego nie w momencie wykupu i wcześniejsza sprzedaż na giełdzie może wiązać się ze stratą. Natomiast osiągnięty przez sprzedającego dochód podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych. 2.2 Konstrukcja produktów strukturyzowanych Środki pieniężne zainwestowane przez klienta w produkt strukturyzowany są dzielone na następujące części: bezpieczną, ryzykowną marżę. Część bezpieczna jest lokowana w instrumenty, które przynoszą z góry zadaną stopę zwrotu, tj. obligacje skarbowe bądź lokaty na rynku międzybankowym. Jeżeli emitentem produktu strukturyzowanego jest bank, wtedy środki z części bezpiecznej mogą zasilać saldo depozytów. Ich koszt jest wyceniany według wewnętrznej ceny pieniądza 11 stosowanej przez dany bank, która jest zwykle zbliżona do stawek rynkowych. Na część ryzykowną 12 składa się zakup instrumentu pochodnego, jakim jest opcja 13. To właśnie dzięki opcji emitent zabezpiecza swoją pozycję po zakończeniu subskrypcji, tak aby w dniu zapadalności mógł wypłacić klientowi zysk według umówionej formuły. Bez względu na formę produktu strukturyzowanego, funkcja wypłaty ponad stopę gwarantowaną jest uzależniona od ceny instrumentu bazowego (lub instrumentów bazowych), nieraz w dość skomplikowany sposób patrz Aneks 4. Klient uzyskuje prawo do zysku w razie pomyślnego rozwoju sytuacji, ale nie jest narażony na nieograniczoną stratę (to znaczy, że stopa zwrotu z produktu strukturyzowanego może być jedynie większa lub w najgorszym wypadku równa stopie gwarantowanej). Wielkość marży emitenta i dystrybutora jest ustalana ex ante Różnica pomiędzy sumą środków wpłaconą przez klienta, a zgromadzoną łącznie w części bezpiecznej i ryzykownej jest kwotą marży emitenta i dystrybutora. Warto wspomnieć, że wysokość marży zysku dla instytucji finansowych jest określona (i pobierana) ex ante, po zakończeniu subskrypcji i nie jest uzależniona od przyszłego kształtowania się ceny instrumentu bazowego jak to jest w przypadku funkcji wypłaty dla klienta. Mamy tu zatem do czynienia z typowym problemem agencyjnym jak przy sprzedaży produktów inwestycyjnych. Im większy jest udział instrumentów wolnych od ryzyka, tym gwarantowana stopa zwrotu jest wyższa Produkt strukturyzowany można zatem traktować jako pakiet instrumentów wolnych od ryzyka oraz instrumentów ryzykownych. Udziały tych części są różne dla różnych produktów strukturyzowanych. Im większy jest udział części wolnej od ryzyka (a zatem mniejszy udział części ryzykownej ), tym klient 11 Chodzi o transferową cenę funduszy (TCF), za której pomocą mierzy się m.in. rentowność poszczególnych produktów bankowych. 12 Termin ryzyko oznacza w tym przypadku ryzyko rynkowe, tj. wynikające z niepewności co do kształtowania się ceny instrumentu bazowego w przyszłości. Bilans ryzyk będących po stronie klienta i emitenta produktów strukturyzowanych znajduje się w tabeli Niekiedy, zamiast zakupu instrumentu pochodnego w ramach części ryzykownej, emitenci inwestują te środki (tzw. replikacja funkcji wypłaty). Wybór zakupu opcji lub replikacji nie ma znaczenia z punktu widzenia klienta, nie ma również wpływu na przedstawione poniżej obliczenia. 12

14 Produkty strukturyzowane w Polsce w latach ma zagwarantowaną wyższą stopę zwrotu na koniec trwania inwestycji. Niższy poziom gwarancji oznacza większy udział części, która zostaje przeznaczona na zakup opcji. Horyzont czasowy produktu strukturyzowanego jest z góry ustalony, a klient otrzymuje (najczęściej) wszystkie płatności na koniec okresu 14. Rysunek 1. Konstrukcja produktu strukturyzowanego z gwarantowaną stopą zwrotu Źródło: opracowanie własne Na rysunku zaprezentowany jest produkt strukturyzowany, którego nabywca otrzymuje gwarancję, że na zakończenie okresu inwestycji przysługuje mu kapitał początkowy powiększony o pewną gwarantowaną stopę zwrotu. Możliwe są także inne konstrukcje produktu strukturyzowanego: klient otrzymuje gwarancję wypłaty dokładnie 100% zainwestowanych środków na koniec okresu inwestycji, klient otrzymuje gwarancję wypłaty mniej niż 100% zainwestowanych środków na koniec okresu inwestycji. W przypadku niektórych produktów strukturyzowanych pobierana jest tzw. opłata dystrybucyjna w wysokości kilku procent wpłacanych przez klienta środków. W takiej sytuacji zysk dystrybutora jest odrębny od zaprezentowanej na rysunku marży. Koszty ponoszone przez klienta są odpowiednio wyższe, a inwestowana jest kwota wpłacona pomniejszona o opłatę dystrybucyjną, analogicznie jak w przypadku nabywania jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Dystrybutorzy niekiedy pobierają dodatkowo tzw. opłatę dystrybucyjną 14 Istnieją takie produkty strukturyzowane, w przypadku których klient otrzymuje płatności okresowe, co ma miejsce m.in. w przypadku niektórych obligacji i funduszy zagranicznych. Komisja Nadzoru Finansowego 13

15 Materiały i opracowania Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego Opłata za ochronę pomniejsza część inwestowaną, ale jej wysokość jest zwykle znikoma Dodatkowo, jeżeli produkt strukturyzowany ma formę produktu ubezpieczeniowego, z zainwestowanej przez klienta kwoty pobierana jest opłata za ryzyko, związana z kosztem ochrony ubezpieczeniowej. Stawka tej opłaty wyliczana jest według metod aktuarialnych i pomniejsza sumę przeznaczoną do zainwestowania. Ze względu na typową na polskim rynku konstrukcję świadczenia z tytułu śmierci, udział opłaty za ochronę jest niewielki i zwykle nie przekracza 25 gr na każde zł wpłaconej składki 15. Metodologia obliczenia opłaty została omówiona w rozdziale 4. Rysunek 2. Przepływy pieniężne pomiędzy klientem a podmiotami uczestniczącymi w całości typowego procesu sprzedażowego produktów strukturyzowanych Źródło: opracowanie własne Najczęstszy poziom gwarantowania w Polsce to 100% wpłaconego kapitału W przybliżeniu 3/4 ogólnej liczby produktów strukturyzowanych emitowanych w Polsce charakteryzuje się gwarancją wypłaty na koniec okresu inwestycji na poziomie 100% zainwestowanych środków. W przypadku tych produktów strukturyzowanych część bezpieczna jest wyliczona w takiej wysokości, aby na koniec okresu inwestycyjnego klient otrzymał kwotę pieniężną równą dokładnie wpłaconemu kapitałowi. Wymienność pomiędzy częścią bezpieczną a ryzykowną implikuje ujemną zależność pomiędzy wysokością stopy gwarantowanej a tzw. współczynnikiem partycypacji, który określa procentowy udział klienta w zmianach ceny instrumentu bazowego. Przykładowo, jeśli w produkt strukturyzowany wbudowana jest opcja uncapped call 16, w horyzoncie inwestycji cena instrumentu bazowego wzrośnie o 20%, a współczynnik partycypacji wynosi 60%, wtedy stopa zwrotu z części ryzykownej będzie równa 12%. Gdyby emitent chciał zaproponować wyższy współczynnik partycypacji, wtedy, przy 15 Obliczenia własne. 16 Inna nazwa tej opcji to plain vanilla call. 14

16 Produkty strukturyzowane w Polsce w latach pozostałych warunkach niezmienionych, byłby zmuszony obniżyć gwarantowaną stopę zwrotu. Formuła wypłaty jest uzależniona od konkretnej strategii opcyjnej Tabela 1. Rodzaje ryzyk ponoszonych przez emitenta produktu strukturyzowanego i klienta Ryzyko Klient Emitent rodzaj Rynkowe Kredytowe Płynności Biznesowe Tak. W dniu zapadalności opcja może być out of the money. Wtedy klient odbierze tylko część gwarantowaną. Tak, jeżeli emitent upadnie, a z uwagi na formę środki pieniężne nie są objęte gwarancjami. Tak, jeżeli wycofanie środków przed terminem jest niemożliwe bądź nieopłacalne z uwagi na wysokie prowizje. Źródło: opracowanie własne Występuje wymienność pomiędzy stopą gwarantowaną i współczynnikiem partycypacji Tylko w okresie subskrypcji, jeżeli spadną stopy procentowe lub wzrosną ceny opcji 18. Tak, związane z wiarygodnością kredytową wystawcy opcji (w szczególności: ryzyko upadłości). Tak, jeżeli klienci wycofają środki przed terminem (w przypadkach produktów, dla których jest to dopuszczalne) Tak, jeżeli wartość subskrypcji okaże się niższa od planowanej. Tabela 1 przedstawia różne rodzaje ryzyka związane z produktami strukturyzowanymi, tak od strony nabywców jak i emitentów. Kluczowy charakter ma tu ryzyko rynkowe, które niemal w całości ponosi klient. Podobnie jak w przypadku innych instrumentów inwestycyjnych nie wie on a priori jaką uzyska stopę zwrotu. Należy podkreślić, że ewentualny zysk ponad poziom gwarantowany jest uzależniony od zachowania się ceny instrumentu bazowego (instrumentów bazowych), na który jest wystawiona opcja, zgodnie z ustaloną funkcją wypłaty. Należy zwrócić uwagę, że charakterystyka ryzyka kredytowego jest ściśle powiązana z formą konkretnego produktu strukturyzowanego. Jeżeli jest to lokata, wówczas klient odzyskuje całość zainwestowanych środków nawet w wypadku niewypłacalności emitenta 19. W wypadku innych form tak nie jest, i zainwestowane środki nie są objęte gwarancjami tak jest np. w przypadku produktów w formie obligacji 20. W takiej sytuacji, w razie niewypłacalności emitenta, klientowi pozostaje dochodzenie i egzekucja roszczeń na zasadach ogólnych. Formy produktów strukturyzowanych wraz z zagadnieniami dotyczącymi gwarancji zostały omówione w podrozdziale 2.1. Ryzyko kredytowe jest związane z formą PS Ryzyko po stronie emitenta ma odmienny charakter, nie jest aż tak znaczące i może wystąpić tylko w sytuacjach szczególnych. W szczególności w okresie subskrypcji, który trwa od kilku dni do dwóch miesięcy, ryzyko emitenta może powstać w związku z możliwością wzrostu cen opcji oraz spadku stóp procento- Po stronie emitenta ryzyko ma odmienny charakter 17 Wszystkie strategie opcyjne zastosowane w produktach strukturyzowanych obecnych na polskim rynku, które wygasły do końca pierwszego półrocza 2010 r., omówione są w aneksie. 18 Praktyka ustalania istotnych parametrów transakcji dopiero po zakończeniu subskrypcji znacząco ogranicza ryzyko tego typu. 19 Jeżeli środki zdeponowane na lokacie bankowej nie przekraczają sumy gwarantowanej. Na dzień wydania niniejszego raportu ta kwota to równowartość 50 tys. EUR. 20 W wielu regionach świata, zwłaszcza w Azji, dużą popularność zdobyły produkty strukturyzowane mające formę obligacji wyemitowanych przez spółki z grupy Lehman Brothers. Upadek tego banku inwestycyjnego w 2008 r. oznaczał stratę większości zainwestowanego w te produkty kapitału. Komisja Nadzoru Finansowego 15

17 Materiały i opracowania Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego wych. W pierwszym przypadku instytucja finansowa musiałaby większą część środków przeznaczyć na zawarcie transakcji opcyjnej, a w drugim przypadku wzrosłaby wartość bieżąca części wolnej od ryzyka. Ustalenie parametrów transakcji po zamknięciu subskrypcji ogranicza ryzyko emitenta Aby zabezpieczyć się przed tym ryzykiem (przynajmniej częściowo), w momencie subskrypcji instytucje finansowe nie ustalają wartości współczynnika partycypacji (względnie innych kluczowych parametrów decydujących o wypłacie w przypadku opcji egzotycznych) lecz informują jedynie, że znajdzie się on w z góry zadanym przedziale. Konkretna wartość jest ogłaszana dopiero po zakończeniu subskrypcji. Po okresie subskrypcji instytucja finansowa ponosi ryzyko wcześniejszych wypłat środków z produktu strukturyzowanego (ryzyko płynności), czemu nota bene mają przeciwdziałać zapisane w umowie odpowiednie opłaty za przedterminową wypłatę. Emitent ponosi także ryzyko kredytowe, jako że to on jest stroną umowy z klientem i zobowiązuje się do wypłaty ewentualnych zysków także w wypadku upadłości banku-wystawcy opcji 21. W przypadku niektórych typów PS emitent może odstąpić od emisji Aby zmniejszyć skalę ryzyka biznesowego, emitenci często zastrzegają sobie możliwość odstąpienia od emisji, jeżeli w okresie subskrypcji nie uda się zebrać zakładanej wcześniej kwoty. W takiej sytuacji klienci odbierają wpłacony kapitał, ewentualnie powiększony o niewielkie odsetki. Kluczowe jest ryzyko rynkowe po stronie klienta Bilans ryzyk związanych z produktami strukturyzowanymi wskazuje, że klient ponosi ryzyko (przede wszystkim rynkowe) w każdym przypadku, a emitent tylko jeśli zajdą pewne zdarzenia szczególne. Ryzyko rynkowe występuje bowiem zawsze, a inne rodzaje ryzyk rzadziej lub tylko sporadycznie. 2.3 Tendencje na polskim rynku W ostatnich latach nastąpił systematyczny wzrost liczby oferowanych produktów strukturyzowanych i trend ten nie został odwrócony w czasie ostatniego kryzysu finansowego i gospodarczego 22. Szczegółowe tendencje w zakresie liczby i wartości sprzedanych produktów strukturyzowanych prezentuje wykres 1. Rynek PS w Polsce rozwija się od 2006 r. Wartość PS w portfelach klientów przekroczyła 15 mld zł Okres dynamicznego rozwoju rynku produktów strukturyzowanych w Polsce przypada na okres po roku Od tego czasu przyrasta wolumen sprzedaży, a począwszy od roku następnego również liczba oferowanych produktów strukturyzowanych. W roku 2008 wielkość sprzedaży produktów strukturyzowanych osiągnęła poziom 4,8 mld zł. W następnym roku wzrost był dużo mniejszy, co na tle głębokich spadków na giełdach akcji, deprecjacji polskiej waluty czy wskazań parametrów makroekonomicznych (sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa) można uznać za objaw prężności rynku. Świadczy o tym zwłaszcza wzrastająca liczba emisji. Wartość produktów strukturyzowanych znajdujących się w portfelach klientów (tzn. wielkość wszystkich sprzedanych produktów strukturyzowa- 21 Ponownie, w sytuacji gdy formą produktu jest polisa ubezpieczeniowa a bank występuje wyłącznie w roli dystrybutora, wtedy ryzyko kredytowe jest po stronie zakładu ubezpieczeń. 22 W celu zapewnienia spójności analiz zawartych w niniejszym raporcie, dane zarówno o rynku, jak i o pojedynczych emisjach pochodzą z serwisu 16

18 Produkty strukturyzowane w Polsce w latach Wykres 1. Liczba i wartość sprzedanych produktów strukturyzowanych w Polsce (dane kwartalne) Źródło: nych pomniejszona o wielkość produktów strukturyzowanych, które już zapadły) na koniec pierwszego półrocza 2010 r. osiągnęła wartość 15,5 mld zł. Od początku 2000 r. na rynku polskim zostało zaoferowanych produktów strukturyzowanych, z czego do końca pierwszego półrocza 2010 r. zapadło W I półroczu br. średnia wielkość sprzedaży kształtowała się na poziomie 11,9 mln zł wobec 10,9 mln zł w roku 2009 i 16,1 mln zł w roku Produkty strukturyzowane, które już zapadły, są omówione w rozdziale 3 niniejszego raportu. Analizą poziomu marż w rozdziale 4 zostało objętych 138 produktów o wybranych strategiach opcyjnych. Warto dodać, że pomimo dynamicznego rozwoju w ostatnich 5 latach, rozmiar rynku produktów strukturyzowanych jest stosunkowo niewielki w porównaniu z innymi aktywami finansowymi gospodarstw domowych. W szczególności, produkty strukturyzowane znajdujące się w portfelach klientów stanowią 3,9% wartości depozytów gospodarstw domowych oraz 15,2% środków zgromadzonych w funduszach inwestycyjnych 24. Rozmiary rynku PS są niewielkie w zestawieniu ze skalą rynku depozytów i funduszy inwestycyjnych Instrumentem bazowym w przypadku produktów strukturyzowanych mogą być różne typy aktywów, indeksy giełdowe, kursy walut, agregaty rynkowe, etc. Analiza rynku polskiego za lata pokazuje, że szczególną popularnością cieszą się produkty strukturyzowane oparte o indeksy giełdowe (szczególnie WIG20), a następnie również o kurs walutowy (szczególnie EUR/PLN). Częstym aktywem bazowym są również koszyki akcji lub indeksów, a w latach widoczny był udział produktów strukturyzowanych opartych o ceny surowców. Szczególnie popularne są produkty oparte o kurs EUR/PLN i indeks WIG20 23 Niektóre z planowanych emisji nie doszły do skutku. 24 Na podstawie danych NBP i IZFiA. Komisja Nadzoru Finansowego 17

19 Materiały i opracowania Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego Wykres 2. Wartość produktów strukturyzowanych w obiegu w Polsce na koniec kolejnych lat * Dane za pierwsze półrocze. Źródło: Wykres 3. Udziały rynkowe produktów strukturyzowanych według klas aktywów bazowych (według wielkości sprzedaży) * Pierwsze półrocze. Źródło: Opcje uncapped call nadal są często stosowane ze względu na ich prostą konstrukcję Od roku 2008 wyraźnie zwiększa się liczba produktów strukturyzowanych z wbudowanymi opcjami bardziej złożonymi niż uncapped call, w tym oferujących wysokie stopy zwrotu w razie potencjalnej dekoniunktury na rynkach kapitałowych. Dyskusja zależności stóp zwrotu od rodzaju opcji została zaprezentowana w rozdziale 3, a szczegółowe wyniki w Aneksie 1. Wykres 4 pokazuje, że w analizowanych latach trudno mówić o wzroście udziału produktów strukturyzowanych 18

20 Produkty strukturyzowane w Polsce w latach Wykres 4. Liczba produktów strukturyzowanych z wbudowaną opcją inną niż uncapped call oraz udział tych produktów w ogólnej liczbie produktów strukturyzowanych emitowanych w latach Źródło: opracowanie własne na podstawie z wbudowanymi opcjami innymi niż uncapped call w ogólnej liczbie produktów strukturyzowanych w Polsce. Opcje waniliowe pozostały zatem popularne 25. Jak zostało to zaznaczone w podrozdziale 2.1, produkty strukturyzowane mogą występować w różnych formach. Począwszy od roku 2007 dominującą formą jest produkt ubezpieczeniowy, co wynika z krajowych rozwiązań podatkowych. Dochód z produktów w tej formie jest zwolniony z podatku od dochodów kapitałowych. W pierwszym półroczu 2010 roku 46% ogólnej liczby produktów strukturyzowanych w Polsce było oferowanych właśnie w tej formie (53% w roku 2009 oraz 72% w roku 2008). Druga pod względem popularności jest lokata bankowa, na którą w pierwszym półroczu 2010 r. przypadło 34% ogólnej liczby produktów wprowadzonych na rynek (32% w 2009 r., 11% w 2008 r.). Dla porównania można wskazać, że przed rokiem 2007 to właśnie lokata bankowa była najczęściej stosowaną formą. Najbardziej popularne formy PS to produkt ubezpieczeniowy i lokata bankowa Rynek produktów strukturyzowanych w Polsce nadal nie jest znaczący na tle innych krajów, zarówno w ujęciu bezwzględnym, jak i w odniesieniu do rozmiaru poszczególnych gospodarek. W roku 2009 wartość nominalna produktów strukturyzowanych znajdujących się w obiegu, w relacji do PKB wyniosła zaledwie około 1,1%, co stanowi niższy poziom nie tylko w porównaniu do krajów Europy Zachodniej, ale również państw naszego regionu geograficznego 26. Z danych przedstawionych na wykresie 5 wynika, że w roku 2009 w badanej grupie krajów Polska zajmowała ostatnie miejsce pod względem wartości produktów struktu- Wartość PS w portfelach klientów w Polsce stanowi 1,1% PKB 25 Być może dlatego, że formuła wypłaty jest w ich przypadku najprostsza z możliwych, co stanowi o przejrzystości produktów strukturyzowanych opartych o tego typu opcje. 26 Czechy i Słowacja. Dane dla Węgier nie były dostępne. Komisja Nadzoru Finansowego 19

Instrumenty strukturyzowane inwestycja na rynku kapitałowym w okresie kryzysu finansowego

Instrumenty strukturyzowane inwestycja na rynku kapitałowym w okresie kryzysu finansowego Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Witold Szczepaniak Instrumenty strukturyzowane inwestycja na rynku kapitałowym w okresie kryzysu finansowego Rynek

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe Lokata inwestycyjna powiązana z rynkiem akcji ze 100% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer Serii Certyfikatów

Bardziej szczegółowo

Polscy Giganci BIS. Forma prawna Agent: Ubezpieczyciel: Euro Bank S.A. Okres Odpowiedzialności: Wiek: Zwrot kapitału: 18-77 lat

Polscy Giganci BIS. Forma prawna Agent: Ubezpieczyciel: Euro Bank S.A. Okres Odpowiedzialności: Wiek: Zwrot kapitału: 18-77 lat produkt strukturyzowany Polscy Giganci BIS Forma prawna Agent: Ubezpieczyciel: indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Euro Bank S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. Okres Odpowiedzialności:

Bardziej szczegółowo

Listopad 2011. Nowa Perspektywa II subskrypcja produktu

Listopad 2011. Nowa Perspektywa II subskrypcja produktu Listopad 2011 Nowa Perspektywa II subskrypcja produktu Nowa Perspektywa - charakterystyka produktu Ubezpieczenie z elementami inwestycji Nowa Perspektywa to ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym

Bardziej szczegółowo

Top 5 Polscy Giganci

Top 5 Polscy Giganci lokata ze strukturą Top 5 Polscy Giganci Pomnóż swoje oszczędności w bezpieczny sposób inwestując w lokatę ze strukturą Top 5 Polscy Giganci to możliwy zysk nawet do 45%. Lokata ze strukturą Top 5 Polscy

Bardziej szczegółowo

Forma prawna Agent Ubezpieczyciel. Euro Bank S.A. Okres Odpowiedzialności Wiek Zwrot kapitału. 18-77 lat (włącznie)

Forma prawna Agent Ubezpieczyciel. Euro Bank S.A. Okres Odpowiedzialności Wiek Zwrot kapitału. 18-77 lat (włącznie) produkt strukturyzowany Kurs na Amerykę Forma prawna Agent Ubezpieczyciel indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Euro Bank S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. Okres Odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

6M FX EUR/PLN Osłabienie złotego

6M FX EUR/PLN Osłabienie złotego 6M FX EUR/PLN Osłabienie złotego Produkt Strukturyzowany Seria PEURDU111031 18 22 kwietnia 2011 r. OPIS Sześciomiesięczny produkt strukturyzowany, emitowany przez Alior Bank S.A. oferujący 100% ochronę

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe powiązane z indeksem S&P 500 ze 100% gwarancją zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer Serii Certyfikatów Depozytowych

Bardziej szczegółowo

Mundialowa Inwestycja

Mundialowa Inwestycja inwestycje produkt strukturyzowany Mundialowa Inwestycja Forma prawna indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Okres Odpowiedzialności 0 miesięcy 3 od 25.06.2014 r. do 25.12.2016 r. Maksymalny zysk

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY. Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe powiązane z indeksem giełdowym. ze 100% gwarancją zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu

MATERIAŁ INFORMACYJNY. Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe powiązane z indeksem giełdowym. ze 100% gwarancją zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe powiązane z indeksem giełdowym ze 100% gwarancją zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer serii Certyfikatów Depozytowych

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna lokaty strukturyzowanej

Karta informacyjna lokaty strukturyzowanej Karta informacyjna lokaty strukturyzowanej Lokata strukturyzowana WIGwam w pigułce: Strategia pozwalająca zyskać na wzroście indeksu WIG20 Okres inwestycji 1 rok Brak podatku od zysków kapitałowych Partycypacja

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r. Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r. art. 12 ust. 10 Statutu Brzmienie dotychczasowe: 10. W związku z określonym celem

Bardziej szczegółowo

Certyfikaty Depozytowe. Alternatywa dla tradycyjnych sposobów inwestowania

Certyfikaty Depozytowe. Alternatywa dla tradycyjnych sposobów inwestowania Certyfikaty Depozytowe Alternatywa dla tradycyjnych sposobów inwestowania Spis treści Certyfikaty Depozytowe Cechy Certyfikatów Depozytowych Zalety Certyfikatów Depozytowych Budowa Certyfikatu Depozytowego

Bardziej szczegółowo

produkty strukturyzowane połączenie wody i ognia?

produkty strukturyzowane połączenie wody i ognia? produkty strukturyzowane połączenie wody i ognia? definicja produkty strukturyzowane zasada działania formy prawne przykłady według SEC (Securities and Exchange Commission, zasada 461),są to papiery wartościowe,

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe Lokata Inwestycyjna Kurs na Złoto powiązane z ceną złota ze 100% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer Serii

Bardziej szczegółowo

lokata ze strukturą Czarne Złoto

lokata ze strukturą Czarne Złoto lokata ze strukturą Czarne Złoto Lokata ze strukturą Czarne Złoto jest produktem łączonym. Składa się z lokaty promocyjnej i produktu strukturyzowanego Czarne Złoto inwestycji w formie ubezpieczenia na

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu dla ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Nowa Czysta Energia Zysku

Karta Produktu dla ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Nowa Czysta Energia Zysku Niniejszy dokument stanowi przykład Karty Produktu przygotowanej w związku z VI subskrypcją ubezpieczenia na życie i dożycie z UFK Nowa Czysta Energia Zysku, uwzględniający kwotę w wysokości 10 tys. zł.

Bardziej szczegółowo

Obligacje Strukturyzowane

Obligacje Strukturyzowane Obligacje Strukturyzowane Obligacja Strukturyzowana Obligacje strukturyzowane to papiery wartościowe, w których możliwy do osiągnięcia kupon powiązany jest z wartością określonego Instrumentu Bazowego.

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY STRUKTURYZOWANE

PRODUKTY STRUKTURYZOWANE PRODUKTY STRUKTURYZOWANE WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Ma ona charakter wyłącznie informacyjny. Działając pod marką New World

Bardziej szczegółowo

Produkty Strukturyzowane na WIG20 Seria PLN-100-WIG Maj 2009 r.

Produkty Strukturyzowane na WIG20 Seria PLN-100-WIG Maj 2009 r. Produkty Strukturyzowane na WIG20 Seria PLN-100-WIG20-20110609 18-29 Maj 2009 r. OPIS Dwuletnia inwestycja w Bankowe Papiery Wartościowe emitowane przez Alior Bank SA oferująca 100% ochronę kapitału w

Bardziej szczegółowo

lokata ze strukturą Złoża Zysku

lokata ze strukturą Złoża Zysku lokata ze strukturą Złoża Zysku Lokata ze strukturą to wyjątkowa okazja, aby pomnożyć swoje oszczędności w bezpieczny sposób. Lokata ze strukturą Złoża Zysku to produkt łączony, składający się z promocyjnej

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY UFK. ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedziba w Warszawie zwane dalej ING Życie. 3 000 PLN (30 jednostek uczestnictwa)

PARAMETRY UFK. ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedziba w Warszawie zwane dalej ING Życie. 3 000 PLN (30 jednostek uczestnictwa) KARTA INFORMACYJNA Produktu Strukturyzowanego Europejskie Spółki oraz Certyfikatu Depozytowego serii P4EQUP141204 PARAMETRY UFK Forma prawna Produktu Strukturyzowanego: Ubezpieczyciel: Waluta: Grupowe

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Twister

Karta informacyjna grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Twister Karta informacyjna grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Twister Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie Twister w pigułce: Zakres ubezpieczenia życie i dożycie Ubezpieczonego do końca okresu ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r. Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r. art. 12 ust. 2 Statutu Brzmienie dotychczasowe: 2. Cel Subfunduszu Global Partners Kredyt

Bardziej szczegółowo

newss.pl Raport tygodniowy Inwestycje.pl: Superlokaty odchodzą do lamusa

newss.pl Raport tygodniowy Inwestycje.pl: Superlokaty odchodzą do lamusa Banki reagują na trzecią obniżkę stóp procentowych przez RPP. Dwucyfrowe zyski z lokat są już tylko wspomnieniem. Poszukujący sensownego zysku mogą rozważyć inwestycję w struktury. Co w ciągu minionego

Bardziej szczegółowo

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK portfel Dłużny... 3 Rozdział 3. Polityka

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie 11

Spis treści. Wprowadzenie 11 Spis treści Wprowadzenie 11 Rozdział 1 Stan i perspektywy rozwoju private banking w Polsce (Katarzyna Smolińska-Twardokęs, Piotr Twardokęs) 15 Wstęp 15 1.1. Istota usług private banking i ich rola we współczesnym

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe Lokata Inwestycyjna Baryłka Zysku powiązane z ropą Brent ze 100% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer Serii

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012

OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012 OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012 Spis treści Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2020 3 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2025 6 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe Lokata Inwestycyjna Czwórka na Medal powiązane z akcjami polskich spółek ze 100% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank

Bardziej szczegółowo

Światowe Spółki. Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym z 100% gwarancją kapitału. 26 sierpnia 20 września 2013 r.

Światowe Spółki. Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym z 100% gwarancją kapitału. 26 sierpnia 20 września 2013 r. Światowe Spółki Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym z 100% gwarancją kapitału 26 sierpnia 20 września 2013 r. PRODUKT STRUKTURYZOWANY ŚWIATOWE SPÓŁKI OPIS Dwuletnie ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: AXA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Globalnych Obligacji

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: AXA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Globalnych Obligacji UFK SELEKTYWNY UFK Selektywny to aktywnie zarządzany poprzez Trigon Dom Maklerski S.A. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy, którego aktywa mogą stanowić Certyfikaty Inwestycyjne ośmiu Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH W ramach Zarządzania, Towarzystwo oferuje następujące Modelowe Strategie Inwestycyjne: 1. Strategia Obligacji: Cel inwestycyjny: celem

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY UFK. ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedzibą w Warszawie zwane dalej ING Życie. 3 000 PLN (30 jednostek uczestnictwa)

PARAMETRY UFK. ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedzibą w Warszawie zwane dalej ING Życie. 3 000 PLN (30 jednostek uczestnictwa) KARTA INFORMACYJNA Produktu Strukturyzowanego Spółki Dywidendowe - Strategia 100 oraz Certyfikatu Depozytowego serii PD10UP150805 PARAMETRY UFK Forma prawna Produktu Strukturyzowanego: Ubezpieczyciel:

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE ALTERNATYWNE NA GPW. Łukasz Porębski Dyrektor ds. Analiz Giełdowych

INWESTYCJE ALTERNATYWNE NA GPW. Łukasz Porębski Dyrektor ds. Analiz Giełdowych INWESTYCJE ALTERNATYWNE NA GPW Łukasz Porębski Dyrektor ds. Analiz Giełdowych Inwestycje alternatywne - cechy rozszerzają katalog możliwości inwestycyjnych dostępnych na GPW dla przeciętnego inwestora

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY UFK. ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedziba w Warszawie zwane dalej ING Życie. 3 000 PLN (30 jednostek uczestnictwa)

PARAMETRY UFK. ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedziba w Warszawie zwane dalej ING Życie. 3 000 PLN (30 jednostek uczestnictwa) KARTA INFORMACYJNA Produktu Strukturyzowanego Inwestycja w paliwa i złoto oraz Certyfikatu Depozytowego serii PCOMUP151124 PARAMETRY UFK Forma prawna Produktu Strukturyzowanego: Ubezpieczyciel: Waluta:

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY UFK. ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedzibą w Warszawie zwane dalej ING Życie PLN (30 jednostek uczestnictwa)

PARAMETRY UFK. ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedzibą w Warszawie zwane dalej ING Życie PLN (30 jednostek uczestnictwa) KARTA INFORMACYJNA Produktu Strukturyzowanego Inwestycja w Złoto 2 oraz Certyfikatu Depozytowego serii PGOLUP141219 PARAMETRY UFK Forma prawna Produktu Strukturyzowanego: Ubezpieczyciel: Waluta: Grupowe

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS2/1/2015. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Dłużny...3. UFK Portfel Konserwatywny...

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS2/1/2015. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Dłużny...3. UFK Portfel Konserwatywny... Opis funduszy Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/1/2015 Rozdział 1. Rozdział 2. Rozdział 3. Rozdział 4. Rozdział 5. Rozdział 6. Rozdział 7. Rozdział 8. Rozdział 9. Rozdział 10. Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013 OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013 Spis treści Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2020 3 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2025 6 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Zainwestuj w Surowce Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia SA

Regulamin Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Zainwestuj w Surowce Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia SA Regulamin Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Zainwestuj w Surowce Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia SA KOD: REG/ZAINWESTUJ W SUROWCE/I-2013 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH Załącznik nr 2 z 2 do Warunków Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Obligacje Korporacyjne Plus Kod warunków: UB_OGIJ129 REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014

OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014 OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 ROZDZIAŁ 2. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK PORTFEL DŁUŻNY 3 ROZDZIAŁ 3. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK PORTFEL

Bardziej szczegółowo

TEST OCENY ODPOWIEDNIOŚCI OFEROWANYCH INSTRUMENTÓW I PRODUKTÓW FINANSOWYCH PRESTIGE

TEST OCENY ODPOWIEDNIOŚCI OFEROWANYCH INSTRUMENTÓW I PRODUKTÓW FINANSOWYCH PRESTIGE TEST OCENY ODPOWIEDNIOŚCI OFEROWANYCH INSTRUMENTÓW I PRODUKTÓW FINANSOWYCH PRESTIGE Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa, wpisany pod nr KRS 0000010186

Bardziej szczegółowo

X SUBSKRYPCJA LOKATY INWESTYCYJNEJ BANKU BGŻ BNP PARIBAS S.A.

X SUBSKRYPCJA LOKATY INWESTYCYJNEJ BANKU BGŻ BNP PARIBAS S.A. X SUBSKRYPCJA LOKATY INWESTYCYJNEJ BANKU BGŻ BNP PARIBAS S.A. LOKATA INWESTYCYJNA PRZEZNACZONA JEST DLA OSÓB POSIADAJĄCYCH PEŁNĄ ZDOLNOŚĆ DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH: oczekujących stopy zwrotu wyższej od oprocentowania

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH. Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji

ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH. Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji 1. Wycena Aktywów Funduszu oraz ustalenie Wartości Aktywów

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe

Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe Opis Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe funkcjonujące w ramach indywidualnych i grupowych ubezpieczeń na życie proponowanych

Bardziej szczegółowo

Opis subskrypcji Załącznik do Deklaracji Przystąpienia do Ubezpieczenia na życie i dożycie NORD GOLDEN edition

Opis subskrypcji Załącznik do Deklaracji Przystąpienia do Ubezpieczenia na życie i dożycie NORD GOLDEN edition Opis produktu Ubezpieczenie na życie i dożycie NORD GOLDEN edition to grupowe ubezpieczenie ze składką w PLN, płatną jednorazowo, w którym ochrony ubezpieczeniowej udziela MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

OPIS Negocjator V. Załącznik nr 1 do Regulaminu Promocji Negocjator V

OPIS Negocjator V. Załącznik nr 1 do Regulaminu Promocji Negocjator V Załącznik nr 1 do Regulaminu Promocji Negocjator V OPIS Negocjator V I. Negocjator V jest produktem finansowym, stanowiącym połączenie terminowej lokaty oszczędnościowej zawartej z Getin Noble Bank S.A.

Bardziej szczegółowo

Problemy ekonomiczne wynikające z analizy umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

Problemy ekonomiczne wynikające z analizy umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Problemy ekonomiczne wynikające z analizy umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Wojciech Kamieński Ekspert Rzecznika Ubezpieczonych Pytanie o poliso-fundusze (Z-ca Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 182 do Zarządzenia Członka Zarządu Banku nr 523/2014 z dnia 30 października 2014 r. PEŁNOMOCNICTWO

Załącznik nr 182 do Zarządzenia Członka Zarządu Banku nr 523/2014 z dnia 30 października 2014 r. PEŁNOMOCNICTWO ., dnia... PEŁNOMOCNICTWO Działając w imieniu...... (nazwa Klienta), zarejestrowanego w... (kraj siedziby), pod numerem....... (numer w rejestrze), adres siedziby....., adres do korespondencji, numer identyfikacji

Bardziej szczegółowo

Potwierdzenie otwarcia rachunku lokaty

Potwierdzenie otwarcia rachunku lokaty Numer Posiadacza rachunku Potwierdzenie otwarcia rachunku lokaty Bank Zachodni WBK S.A. potwierdza otwarcie w dniu rachunku lokaty na rzecz: Pani/Pana Imię/drugie imię Nazwisko na następujących warunkach:

Bardziej szczegółowo

Lokata strukturyzowana Podwójna Szansa. Załącznik do Regulaminu kont dla ludności 2.128

Lokata strukturyzowana Podwójna Szansa. Załącznik do Regulaminu kont dla ludności 2.128 Posiadacz Lokaty strukturyzowanej Podwójna Szansa 1. - osoby fizyczne - rezydenci i nierezydenci - Lokata strukturyzowana Podwójna Szansa przeznaczona jest dla jednej osoby fizycznej (wyłącza się rachunki

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R. Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY UFK. Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie zwane dalej ERGO Hestia.

PARAMETRY UFK. Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie zwane dalej ERGO Hestia. KARTA INFORMACYJNA Produktu Strukturyzowanego Aktywna Inwestycja oraz Certyfikatu Depozytowego serii PETHIN180115 PARAMETRY UFK Forma prawna Produktu Strukturyzowanego: Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym

Bardziej szczegółowo

db Elita Funduszy XII_3

db Elita Funduszy XII_3 db Elita Funduszy XII_3 3 letnie ubezpieczenie o charakterze inwestycyjnym z 100% gwarancją zainwestowanego kapitału na koniec okresu odpowiedzialności Subskrypcja trwa od 02.03.2015 do 25.03.2015 db Elita

Bardziej szczegółowo

Inwestor musi wybrać następujące parametry: instrument bazowy, rodzaj opcji (kupna lub sprzedaży, kurs wykonania i termin wygaśnięcia.

Inwestor musi wybrać następujące parametry: instrument bazowy, rodzaj opcji (kupna lub sprzedaży, kurs wykonania i termin wygaśnięcia. Opcje na GPW (II) Wbrew ogólnej opinii, inwestowanie w opcje nie musi być trudne. Na rynku tym można tworzyć strategie dla doświadczonych inwestorów, ale również dla początkujących. Najprostszym sposobem

Bardziej szczegółowo

TEST OCENY ODPOWIEDNIOŚCI OFEROWANYCH INSTRUMENTÓW I PRODUKTÓW FINANSOWYCH PRESTIGE

TEST OCENY ODPOWIEDNIOŚCI OFEROWANYCH INSTRUMENTÓW I PRODUKTÓW FINANSOWYCH PRESTIGE TEST OCENY ODPOWIEDNIOŚCI OFEROWANYCH INSTRUMENTÓW I PRODUKTÓW FINANSOWYCH PRESTIGE Bank Millennium S.A. Data: z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2A, 2-593 Warszawa, wpisany pod nr KRS 1186

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY UFK. ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedzibą w Warszawie zwane dalej ING Życie. 3 000 PLN (30 jednostek uczestnictwa)

PARAMETRY UFK. ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedzibą w Warszawie zwane dalej ING Życie. 3 000 PLN (30 jednostek uczestnictwa) KARTA INFORMACYJNA Produktu Strukturyzowanego Smartfonowa Inwestycja 2 oraz Certyfikatu Depozytowego serii PSMAUP150826 PARAMETRY UFK Forma prawna Produktu Strukturyzowanego: Grupowe Ubezpieczenie na Życie

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna lokaty strukturyzowanej

Karta informacyjna lokaty strukturyzowanej Karta informacyjna lokaty strukturyzowanej Lokata strukturyzowana Hat-trick w pigułce: 4-letnia inwestycja na strategii Long-Short Momentum obejmującej akcje, obligacje oraz surowce Średnia stopa zwrotu

Bardziej szczegółowo

Duma Przedsiębiorcy 1/9. 1. Oprocentowanie. L.p. Nazwa Lokaty Okres Umowny Oprocentowanie w skali roku 1

Duma Przedsiębiorcy 1/9. 1. Oprocentowanie. L.p. Nazwa Lokaty Okres Umowny Oprocentowanie w skali roku 1 Duma Przedsiębiorcy 1/9 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA SPÓŁEK (zaktualizowana w dniu 3 listopada i obowiązująca do odwołania, jednak nie krócej niż do 4 listopada

Bardziej szczegółowo

1. Co to jest lokata? 2. Rodzaje lokat bankowych 3. Lokata denominowana 4. Lokata inwestycyjna 5. Lokata negocjowana 6. Lokata nocna (overnight) 7.

1. Co to jest lokata? 2. Rodzaje lokat bankowych 3. Lokata denominowana 4. Lokata inwestycyjna 5. Lokata negocjowana 6. Lokata nocna (overnight) 7. Lokaty 1. Co to jest lokata? Spis treści 2. Rodzaje lokat bankowych 3. Lokata denominowana 4. Lokata inwestycyjna 5. Lokata negocjowana 6. Lokata nocna (overnight) 7. Lokata progresywna 8. Lokata rentierska

Bardziej szczegółowo

Wyniki Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ

Wyniki Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY UFK. ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedzibą w Warszawie zwane dalej ING Życie PLN (30 jednostek uczestnictwa)

PARAMETRY UFK. ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedzibą w Warszawie zwane dalej ING Życie PLN (30 jednostek uczestnictwa) KARTA INFORMACYJNA Produktu Strukturyzowanego Inwestycja w Ropę PARAMETRY UFK Forma prawna Produktu Strukturyzowanego: Ubezpieczyciel: Waluta: Grupowe Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA SPÓŁEK (Zaktualizowana w dniu 18 sierpnia 2015 r.)

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA SPÓŁEK (Zaktualizowana w dniu 18 sierpnia 2015 r.) Duma Przedsiębiorcy 1/8 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA SPÓŁEK (Zaktualizowana w dniu 18 sierpnia ) 1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.p. Nazwa Lokaty umowny Oprocentowanie

Bardziej szczegółowo

Kopalnia Złota II subskrypcja produktu

Kopalnia Złota II subskrypcja produktu Kopalnia Złota II subskrypcja produktu 1 Niniejsza prezentacja stanowi opracowanie własne Grupy Ubezpieczeniowej Europa. Informacje w niej zawarte przeznaczone są wyłącznie na potrzeby tego szkolenia.

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH obowiązuje od 15 stycznia 2016 r.

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH obowiązuje od 15 stycznia 2016 r. Duma Przedsiębiorcy 1/9 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH obowiązuje od 15 stycznia 2016 r. 1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.p. Nazwa Lokaty

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH obowiązuje od 10 grudnia 2015 r.

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH obowiązuje od 10 grudnia 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/9 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH obowiązuje od 10 grudnia 2015 r. 1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.p. Nazwa Lokaty

Bardziej szczegółowo

L.p. Nazwa Lokaty Okres Umowny Oprocentowanie w skali roku 1. 1. Lokata OVERNIGHT 1 dzień kalendarzowy 2,00%

L.p. Nazwa Lokaty Okres Umowny Oprocentowanie w skali roku 1. 1. Lokata OVERNIGHT 1 dzień kalendarzowy 2,00% Duma Przedsiębiorcy 1/8 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH (zaktualizowana w dniu 17 listopada 2015 r. i obowiązująca do odwołania, jednak nie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I. REGULAMIN UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO PORTFEL KONSERWATYWNY

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I. REGULAMIN UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO PORTFEL KONSERWATYWNY BENEFIA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE VIENNA INSURANCE GROUP ZAŁĄCZNIK NR 2 DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM msaver PLUS REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna. Kameleon w pigułce:

Karta informacyjna. Kameleon w pigułce: Karta informacyjna Kameleon w pigułce: 4-letnia inwestycja oparta na unikalnej strategii Deutsche Banku Zysk na wzroście lub spadku notowań 140 firm Średnia stopa zwrotu za 4-lata 62,75 proc. (minimalna

Bardziej szczegółowo

1. Za pieniądze wpłacone do funduszu inwestycyjnego jego uczestnik nabywa:

1. Za pieniądze wpłacone do funduszu inwestycyjnego jego uczestnik nabywa: 1. Za pieniądze wpłacone do funduszu inwestycyjnego jego uczestnik nabywa: akcje, obligacje i bony skarbowe 3,92% 6 prawa poboru 0,00% 0 jednostki uczestnictwa 94,12% 144 dywidendy 1,96% 3 2. W grupie

Bardziej szczegółowo

ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE

ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE Zasady Działania Funduszy i Planów Inwestycyjnych Załącznik do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

INWESTORZY W OBROTACH GIEŁDOWYCH 2008 ROKU

INWESTORZY W OBROTACH GIEŁDOWYCH 2008 ROKU GPW 27 NOWA JAKOŚĆ INWESTORZY W OBROTACH GIEŁDOWYCH 28 ROKU - podsumowanie 1 RYNEK AKCJI W 28 ROKU ŚREDNIA WARTOŚĆ TRANSAKCJI (PLN) 2 UDZIAŁ TRANSAKCJI W OBROTACH 1 18 8 16 6 14 4 2 12 24 25 26 27 28 24

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu. zgodna z Rekomendacją PIU. dla ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym XYZ

Karta Produktu. zgodna z Rekomendacją PIU. dla ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym XYZ Karta Produktu zgodna z Rekomendacją PIU dla ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym XYZ Ubezpieczony Klient: Jan Kowalski Ubezpieczyciel: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ABC S.A.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH UL/Regulamin_UFK/05-2014/G REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH Stanowiący integralną część ogólnych warunków ubezpieczeń na życie, jeżeli są związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY UFK. Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie zwane dalej ERGO Hestia.

PARAMETRY UFK. Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie zwane dalej ERGO Hestia. KARTA INFORMACYJNA Produktu Strukturyzowanego Mistrzowska Inwestycja 4 oraz Certyfikatu Depozytowego serii P4EQIN170203 PARAMETRY UFK Forma prawna Produktu Strukturyzowanego: Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

Ranking polis lokacyjnych Manipulacja poziomem oprocentowania i pojęciem lokata

Ranking polis lokacyjnych Manipulacja poziomem oprocentowania i pojęciem lokata Ranking polis lokacyjnych Manipulacja poziomem oprocentowania i pojęciem lokata Bezpieczne prawie jak depozyty bankowe, ale bardziej dochodowe na polskim rynku mamy ostatnio prawdziwy wysyp tzw. polis

Bardziej szczegółowo

Ocena odpowiedniości

Ocena odpowiedniości Szanowni Państwo, Ocena odpowiedniości przedstawiona Państwu do wypełnienia ankieta ma na celu dokonanie oceny, czy w świetle posiadanej przez Państwa wiedzy o inwestowaniu w zakresie instrumentów finansowych*

Bardziej szczegółowo

Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klientów Banku w zakresie świadczenia usług inwestycyjnych i obrotu instrumentami finansowymi przez

Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klientów Banku w zakresie świadczenia usług inwestycyjnych i obrotu instrumentami finansowymi przez Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klientów Banku w zakresie świadczenia usług inwestycyjnych i obrotu instrumentami finansowymi przez Bank BPS S.A. Spis treści: Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN FUNDUSZU POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Kod OWU: UB_OLIJ147 Poniższe definicje stanowią uzupełnienie pojęć zdefiniowanych

Bardziej szczegółowo

PPE/Regulamin UFK/05-2014/G

PPE/Regulamin UFK/05-2014/G PPE/Regulamin UFK/05-2014/G REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH TYPU E OFEROWANYCH W RAMACH GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PPE PRO Stanowiący integralną

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY. Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe Złoty Certyfikat I powiązane z ceną złota

MATERIAŁ INFORMACYJNY. Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe Złoty Certyfikat I powiązane z ceną złota MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe Złoty Certyfikat I powiązane z ceną złota ze 100% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer serii Certyfikatów

Bardziej szczegółowo

KURS DORADCY FINANSOWEGO

KURS DORADCY FINANSOWEGO KURS DORADCY FINANSOWEGO Przykładowy program szkolenia I. Wprowadzenie do planowania finansowego 1. Rola doradcy finansowego Definicja i cechy doradcy finansowego Oczekiwania klienta Obszary umiejętności

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Obowiązuje do 31lipca 2014 r. I OPŁATY Lp. Rodzaj usługi Wysokość opłaty 1. Aktywacja rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego (opłata

Bardziej szczegółowo

Inwestycje Dwuwalutowe

Inwestycje Dwuwalutowe Inwestycje Dwuwalutowe Co to są Inwestycje Dwuwalutowe? Inwestycja Dwuwalutowa to krótkoterminowa inwestycja, w ramach której Klient może otrzymać wysokie oprocentowanie zainwestowanego kapitału w zamian

Bardziej szczegółowo

Allianz Akcji. Kluczowe informacje dla Inwestorów. Kategorie jednostek uczestnictwa: A, B, C, D. Cele i polityka inwestycyjna

Allianz Akcji. Kluczowe informacje dla Inwestorów. Kategorie jednostek uczestnictwa: A, B, C, D. Cele i polityka inwestycyjna Kluczowe informacje dla Inwestorów Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dla Inwestorów dotyczące tego subfunduszu. Nie są to materiały marketingowe. Dostarczenie tych informacji jest wymogiem

Bardziej szczegółowo

Wykaz i Regulaminy UFK

Wykaz i Regulaminy UFK Wykaz i Regulaminy UFK ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group dostępne w indywidualnych ubezpieczeniach na życie z UFK (stan na dzień

Bardziej szczegółowo

LYXOR ETF WIG20. Pierwszy ETF notowany na Giełdzie Papierów. 2 września 2010 r.

LYXOR ETF WIG20. Pierwszy ETF notowany na Giełdzie Papierów. 2 września 2010 r. LYXOR ETF WIG20 Pierwszy ETF notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny oraz promocyjny i nie powinien stanowić podstawy do podejmowania

Bardziej szczegółowo

UFK Europa Allianz Discovery

UFK Europa Allianz Discovery UFK Europa Allianz Discovery UFK Europa Allianz Discovery to Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy, którego aktywa stanowią Certyfikaty Inwestycyjne Allianz Discovery Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (dalej:

Bardziej szczegółowo

18 miesięczna LOKATA Strukturyzowana Giganci Bankowi zarabiaj razem z dużymi bankami

18 miesięczna LOKATA Strukturyzowana Giganci Bankowi zarabiaj razem z dużymi bankami 18 miesięczna LOKATA Strukturyzowana Giganci Bankowi zarabiaj razem z dużymi bankami Okres subskrypcji: 09.09.2011 20.09.2011 Okres trwania lokaty: 21.09.2011-22.03.2013 Aktywo bazowe: koszyk akcji 5 banków

Bardziej szczegółowo

Obligacje. Nieograniczone możliwości inwestowania

Obligacje. Nieograniczone możliwości inwestowania Obligacje Nieograniczone możliwości inwestowania Spis treści Obligacje... Kryteria podziału Obligacji... Rentowność a cena... Obligacje z Dyskontem i Premią... Przykład Obligacji... Jak inwestować w Obligacje?...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN FUNDUSZU POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym REGULAMIN FUNDUSZU Kod OWU: UB_OLIJ132 Poniższe definicje stanowią uzupełnienie

Bardziej szczegółowo

Lyxor ETF DAX i Lyxor ETF S&P 500 na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Lyxor ETF DAX i Lyxor ETF S&P 500 na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Lyxor ETF DAX i Lyxor ETF S&P 500 na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Lyxor Asset Management Jedna z największych na świecie i druga w Europie instytucja zarządzająca funduszami typu ETF. Należy

Bardziej szczegółowo

OPIS Summer Saver. Załącznik nr 1 do Regulaminu Promocji Summer Saver

OPIS Summer Saver. Załącznik nr 1 do Regulaminu Promocji Summer Saver Załącznik nr 1 do Regulaminu Promocji Summer Saver OPIS Summer Saver 1. Summer Saver jest produktem finansowym stanowiącym połączenie dowolnego rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

1 Regulamin UFK ING Portfel Inwestycyjny Stabilny str 2-3. 2 Regulamin UFK ING Portfel Inwestycyjny Wzrostowy str 4-5

1 Regulamin UFK ING Portfel Inwestycyjny Stabilny str 2-3. 2 Regulamin UFK ING Portfel Inwestycyjny Wzrostowy str 4-5 REGULAMINY FUNDUSZY 1 Regulamin UFK ING Portfel Inwestycyjny Stabilny str 2-3 2 Regulamin UFK ING Portfel Inwestycyjny Wzrostowy str 4-5 3 Regulamin UFK ING Akcji str 6-7 4 Regulamin UFK ING (L) Ameryki

Bardziej szczegółowo

Polskie banki jako element międzynarodowych holdingów bankowych szanse czy zagrożenia

Polskie banki jako element międzynarodowych holdingów bankowych szanse czy zagrożenia Polskie banki jako element międzynarodowych holdingów bankowych szanse czy zagrożenia Wojciech Kwaśniak Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa, 08.03.2012 r. 1 Sektor bankowy w

Bardziej szczegółowo

24-miesięczna lokata strukturyzowana Wielka 20-tka

24-miesięczna lokata strukturyzowana Wielka 20-tka 24-miesięczna lokata strukturyzowana Wielka 20-tka Okres subskrypcji: 25.05.2010-08.06.2010 Okres trwania lokaty: 9.06.2010-08.06.2012 Aktywo bazowe: kontrakt terminowy na WIG20 Minimalna kwota wpłaty:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH TYPU E

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH TYPU E IKE/Regulamin_UFK/05-2014/G REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH TYPU E Stanowiący integralną część ogólnych warunków ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, zwanych

Bardziej szczegółowo