2 (cel i aktywa Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2 (cel i aktywa Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych)"

Transkrypt

1 REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH oferowanych i zarządzanych przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych SA w Sopocie do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. 1 (postanowienia ogólne) 1. Niniejszy Regulamin jest Regulaminem Lokowania Środków Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych w rozumieniu art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1844). 2. Regulamin ma zastosowanie do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym w rozumieniu pkt. 3 Działu I załącznika do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, których stroną jest Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo Kredytowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie (dalej: TU SKOK ŻYCIE SA lub Towarzystwo). 3. Inwestowanie przez Ubezpieczającego, na podstawie umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, we wszystkie lub niektóre fundusze kapitałowe prowadzone przez TU SKOK ŻYCIE SA, jest traktowane jako inwestowanie przez Ubezpieczającego w jeden Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy z umową ubezpieczenia na życie. 4. Pojęcia: Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy, Składka, Rachunek Jednostek Funduszy, Cena Jednostki Funduszu, Dzień Wyceny, Konwersja Jednostek Funduszu są w niniejszym Regulaminie używane w znaczeniu, jakie nadają im Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym, chyba że Regulamin nadaje im znaczenie odmienne. 2 (cel i aktywa Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych) 1. TU SKOK ŻYCIE SA tworzy Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe. Wykaz Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. 2. Każdy Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy służy lokowaniu środków pochodzących ze składek ubezpieczeniowych przeznaczonych na inwestycje, a wpłacanych na podstawie umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. 3. Celem Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego jest wzrost wartości Jednostek Funduszu w wyniku wzrostu wartości jego aktywów. Towarzystwo nie gwarantuje jednakże osiągnięcia tego celu. Wzrost wartości Jednostek Funduszu w przeszłości nie stanowi gwarancji wzrostu ich wartości w przyszłości. 4. Charakterystykę aktywów wchodzących w skład Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego, kryteria doboru aktywów oraz zasady ich dywersyfikacji i inne ograniczenia inwestycyjne określa Strategia Inwestycyjna Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego, stanowiąca załącznik do niniejszego Regulaminu. 5. Ubezpieczający określa procentowo podział Składki przeznaczonej na inwestycje pomiędzy poszczególne Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe. Zmiana zasad podziału Składki pomiędzy poszczególne Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe może 1

2 nastąpić w czasie obowiązywania umowy ubezpieczenia, na zasadach określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia. 6. Każdy Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy dzieli się na jednostki Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego (Jednostki Funduszu). 3 (Rachunek Jednostek Funduszy i wycena Jednostek Funduszy) 1. Składki inwestowane na podstawie każdej umowy ubezpieczenia są zapisywane na Rachunku Jednostek Funduszy. Liczba i wartość Jednostek Funduszy zapisana w następstwie zapłaty Składki jest ustalana na podstawie Ceny Jednostki Funduszu z dnia wpłaty składki na rachunek Towarzystwa lub pośrednika. Gotówka przekazana na nabycie Jednostek Funduszy jest - do momentu przydziału tych jednostek - zaksięgowana na Rachunku Jednostek Funduszy; gotówka ta w tym okresie nie jest oprocentowana, jak również nie może nią dysponować Ubezpieczający. 2. Wartość Rachunku Jednostek Funduszy jest równa sumie wartości Jednostek Funduszy oraz gotówki zaewidencjonowanej na tym rachunku, według stanu na Dzień Wyceny. Towarzystwo ma prawo w drodze odliczenia Jednostek Funduszu - pomniejszyć wartość Rachunku Jednostek Funduszy o opłaty na zasadach określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia. 3. Towarzystwo dokonuje wyceny Jednostek Funduszy nie rzadziej niż raz w miesiącu. 4 (Konwersja Jednostek Funduszy) Ubezpieczający ma prawo do zamiany (Konwersji) jednostek jednego Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego na jednostki innego Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego oferowanego przez Towarzystwo - na zasadach określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia. 5 (ograniczenie wypłaty) 1. Wypłaty z Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego następują na zasadach określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia. 2. Ogólne warunki ubezpieczenia mogą wprowadzać ograniczenia wypłat z Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego. 3. Wypłaty z Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego nie mogą być dokonywane również w przypadku wprowadzenia ograniczenia wypłat przez fundusz inwestycyjny, którego jednostki uczestnictwa wchodzą w skład aktywów Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego. 4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, wypłata następuje według Ceny Jednostki Funduszu z najbliższego Dnia Wyceny przypadającego po dniu, w którym ograniczenie ustało. 6 (obciążanie aktywów Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych) Z aktywów Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Towarzystwo pobiera opłaty i koszty na zasadach i w zakresie określonym w ogólnych warunkach ubezpieczenia. 2

3 7 (ryzyka związane z inwestowaniem w Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy) 1. Ryzyko utraty części, a nawet całości środków inwestowanych w fundusze - strata może nastąpić w wyniku: spadku wartości jednostek uczestnictwa w związku ze zmianą sytuacji na rynkach, zmian stóp procentowych, niewypłacalności spółek, w które dokonano inwestycji, niewłaściwego zarządzania inwestycjami przez zarządzającego. 2. Ryzyko ograniczonego dostępu do środków związane z wystąpieniem okoliczności niezależnych od Towarzystwa np. zawieszenie notowań instrumentu finansowego, wstrzymanie umorzeń jednostek uczestnictwa przez fundusze inwestycyjne. 3. Ryzyko walutowe wynikające z nagłych, niekorzystnych i nieprzewidywanych zmian kursów walutowych. 8 (ogłoszenia) Towarzystwo ogłasza wartość Cenę Jednostki Funduszu niezwłocznie po jej ustaleniu, w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim, nie rzadziej niż raz w miesiącu. 9 (postanowienia końcowe) 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawne oraz odpowiednie postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia. 2. Niniejszy Regulamin został przyjęty uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Spółka Akcyjna z dnia 24 sierpnia 2016 roku. 3. Niniejszy Regulamin zastępuje Regulamin przyjęty uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Spółka Akcyjna z dnia 14 grudnia 2015 roku. Krzysztof Kosznik Wiceprezes Zarządu Grzegorz Buczkowski Członek Zarządu 3

4 Załącznik do Regulaminu Lokowania Środków Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych oferowanych i zarządzanych przez TU SKOK ŻYCIE SA WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo Kredytowych SA w Sopocie prowadzi następujące ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe: Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Rynku Pieniężnego TU SKOK ŻYCIE SA, Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Stabilny Zmiennej Alokacji TU SKOK ŻYCIE SA, Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Aktywny Zmiennej Alokacji TU SKOK ŻYCIE SA. 4

5 ciąg dalszy Załącznika do Regulaminu Lokowania Środków Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych oferowanych i zarządzanych przez TU SKOK ŻYCIE SA STRATEGIA INWESTYCYJNA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO RYNKU PIENIĘŻNEGO TU SKOK ŻYCIE SA (1) Cele inwestycyjne Cel inwestycyjny, do którego realizacji dążyć będzie Zarządzający stanowi osiągnięcie możliwie największego stopnia bezpieczeństwa i jakości Portfela (poprzez dążenie do ograniczania ryzyka inwestycyjnego), a także poziomu jego rentowności, przy jednoczesnym zachowaniu płynności Aktywów i tym samym dostępności środków powierzonych w zarządzanie. Towarzystwo nie gwarantuje osiągnięcia ww. celu inwestycyjnego. (2) Zakres dozwolonych inwestycji, kryteria podejmowania decyzji inwestycyjnych, w tym kryteria doboru lokat, Limity inwestycyjne i inne ograniczenia inwestycyjne Fundusz będzie zarządzany przy uwzględnieniu następujących wytycznych inwestycyjnych: (a) Waluta podstawowa (odniesienia) Portfela: PLN (b) Stopa referencyjna: składająca się w 90% z jednostek uczestnictwa SKOK Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Rynku Pieniężnego oraz w 10% ze średniej rentowności 13 tygodniowych bonów skarbowych (w przypadku braku emisji 13 tygodniowych bonów skarbowych WIBOR [3M]). (c) Alokacja aktywów: Portfel może zawierać następujące aktywa w zakresie określonym w poniższej tabeli: jednostki uczestnictwa SKOK Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Rynku Pieniężnego; dłużne papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski; papiery dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa i jednostki samorządu terytorialnego; bankowe papiery wartościowe; depozyty bankowe; jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych o strategii inwestycyjnej podobnej, jak SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rynku Pieniężnego. RODZAJ AKTYWA MINIMUM MAKSIMUM Jednostki uczestnictwa 40% 100% SKOK Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Rynku Pieniężnego Papiery dłużne 0% 100% emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub NBP Papiery dłużne 0% 30% emitowane przez przedsiębiorstwa i jednostki samorządu terytorialnego Bankowe papiery 0% 100% wartościowe Depozyty bankowe 0% 100% 5

6 Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych o strategii inwestycyjnej podobnej, jak SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rynku Pieniężnego 0% 100% (3) Limity wielkości poszczególnych inwestycji Maksymalna wartość depozytów złożonych w jednym banku (z wyłączeniem Banku Powiernika) nie może przekraczać 50% aktywów Portfela. Maksymalna wartość inwestycji w obligacje i inne papiery dłużne jednego emitenta nie może przekraczać 10% aktywów Portfela. Ograniczenia tego nie stosuje się do papierów emitowanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa i NBP. (4) Postanowienia szczegółowe Dopuszczalne jest inwestowanie w papiery przedsiębiorstw o ratingach nadanych przez S&P, Moody s, FitchRatings, gdzie średnia ratingów nie może być niższa niż A-. (5) Kryteria doboru lokat Stosowane będą następujące kryteria doboru lokat: analiza fundamentalna - makro (inflacja, PKB, prognozy zmian stóp procentowych), analiza techniczna. (6) Limity ryzyka (ryzyka rynkowego, ryzyka kredytowego, ryzyka płynności oraz innych ryzyk dotyczących portfela) Ryzyko rynkowe Limit ryzyka rynkowego jest określany przez benchmark. Ryzyko kredytowe Wartość ryzyka kredytowego określany jest przez limity wielkości pozycji, minimalnego ratingu i zaangażowania. Ryzyko płynności Ryzyko płynności odnosi się przede wszystkim do lokat dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym. Ryzyko portfela Portfel zarządzany wg powyższej strategii charakteryzuje się niskim ryzykiem inwestycyjnym. Klient oświadcza, że jest świadom i akceptuje ryzyko zmiany stóp procentowych oraz ryzyko niewypłacalności emitentów. Ryzyko związane z rozliczaniem transakcji Transakcje na Instrumentach Finansowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym mogą być zawierane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za pośrednictwem domów maklerskich z Listy Zatwierdzonych Domów Maklerskich, z którymi podpisano stosowną umowę. W przypadku instrumentów dłużnych transakcje mogą być zawierane za pośrednictwem banków znajdujących się na Liście Banków o Sprawdzonej Wiarygodności. 6

7 Limity ryzyka (obliczane raz w miesiącu, na koniec miesiąca) Rynkowe Kredytowe Płynności Przyjęty limit wynosi 25% Wartości Pakietu. Stosowana jest metoda VaR historycznego, bazującego na historycznych Wartościach Pakietu. Przyjęty limit wynosi 16% Wartości Pakietu; Ryzyko kredytowe mierzone jest dla nienotowanych na aktywnym rynku dłużnych papierów wartościowych oraz jednostek uczestnictwa FIO. Dla tych dłużnych papierów wartościowych, dla których emitentem jest Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostka samorządu terytorialnego, państwo członkowskie, jednostka samorządu terytorialnego państwa członkowskiego, państwo należące do OECD lub międzynarodowa instytucja finansowa, której członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie ustala się wagę ryzyka w wysokości 0%. W pozostałych przypadkach waga wynosi 20%. Dla nienotowanych na aktywnym rynku dłużnych papierów wartościowych innych niż ww. ustala się wagę ryzyka na poziomie 20%. Dla jednostek uczestnictwa w FIO przyjmuje się wagę ryzyka na poziomie 10%. Wartość ryzyka obliczana jest jako iloczyn wagi ryzyka i wartości nominalnej dłużnych papierów wartościowych/jednostek uczestnictwa FIO. 25,5% Wartości Pakietu; Na potrzeby obliczeń brany jest pod uwagę wskaźnik płynności w dniach dla każdego z aktywów (ilość dni roboczych do zbycia danego aktywa). Wskaźnik ten mnożony jest przez 2. Następnie aktywa dzielone są na przedziały 0-7 dni (roboczych) - I przedział, 7-20 dni - II przedział i powyżej 20 dni - III przedział. Sumy aktywów w poszczególnych przedziałach są mnożone przez iloczyn 0% (I przedział), 30% (III przedział), 30%*14/365 (II przedział). Otrzymana suma w stosunku do aktywów nie może być wyższa od limitu. Dodatkowym warunkiem dot. płynności jest, aby wartość aktywów idealnie płynnych (do 1 dnia roboczego, bez iloczynu 2) była nie mniejsza niż 15% Wartości Pakietu. Obligacje SP, obligacje państw UE, OECD, waluty i depozyty uznawane są za aktywa płynne. (7) Benchmark: Stopa Referencyjna określona w punkcie 2 lit. b) 7

8 ciąg dalszy Załącznika do Regulaminu Lokowania Środków Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych oferowanych i zarządzanych przez TU SKOK ŻYCIE SA STRATEGIA INWESTYCYJNA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO STABILNEGO ZMIENNEJ ALOKACJI TU SKOK ŻYCIE SA (1) Cele inwestycyjne Cel inwestycyjny, do którego realizacji dążyć będzie Zarządzający stanowi osiągnięcie możliwie największego stopnia bezpieczeństwa i jakości Portfela (poprzez dążenie do ograniczania ryzyka inwestycyjnego), a także poziomu jego rentowności, przy jednoczesnym zachowaniu płynności Aktywów i tym samym dostępności środków powierzonych w zarządzanie. Towarzystwo nie gwarantuje osiągnięcia ww. celu inwestycyjnego. (2) Zakres dozwolonych inwestycji, kryteria podejmowania decyzji inwestycyjnych, w tym kryteria doboru lokat, Limity inwestycyjne i inne ograniczenia inwestycyjne Fundusz będzie zarządzany przy uwzględnieniu następujących wytycznych inwestycyjnych: (a) Waluta podstawowa (odniesienia) Portfela: PLN (b) Stopa referencyjna: składająca się w 90% z jednostek uczestnictwa Subfunduszu SKOK Stabilnego Zmiennej Alokacji, stanowiącego wydzieloną organizacyjnie część SKOK Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego oraz w 10% ze średniej rentowności 52 tygodniowych bonów skarbowych (w przypadku braku emisji 52 tygodniowych bonów skarbowych WIBOR [12M]).. (c) Alokacja aktywów: Portfel może zawierać następujące aktywa w zakresie określonym w poniższej tabeli: jednostki uczestnictwa Subfunduszu SKOK Stabilnego Zmiennej Alokacji, stanowiącego wydzieloną organizacyjnie część SKOK Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego; dłużne papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski; papiery dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa i jednostki samorządu terytorialnego; bankowe papiery wartościowe; depozyty bankowe; jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych o strategii inwestycyjnej podobnej, jak Subfundusz SKOK Stabilny Zmiennej Alokacji, stanowiący wydzieloną organizacyjnie część SKOK Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. RODZAJ AKTYWA MINIMUM MAKSIMUM Jednostki uczestnictwa Subfunduszu SKOK Stabilnego Zmiennej Alokacji, stanowiącego wydzieloną organizacyjnie część SKOK Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego 40% 100% 8

9 Papiery dłużne 0% 100% emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub NBP Papiery dłużne 0% 30% emitowane przez przedsiębiorstwa i jednostki samorządu terytorialnego Bankowe papiery 0% 100% wartościowe Depozyty bankowe 0% 100% Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych o strategii inwestycyjnej podobnej, jak Subfundusz SKOK Stabilny Zmiennej Alokacji, stanowiący wydzieloną organizacyjnie część SKOK Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego 0% 100% (3) Limity wielkości poszczególnych inwestycji Maksymalna wartość depozytów złożonych w jednym banku (z wyłączeniem Banku Powiernika) nie może przekraczać 50% aktywów Portfela. Maksymalna wartość inwestycji w obligacje i inne papiery dłużne jednego emitenta nie może przekraczać 10% aktywów Portfela. Ograniczenia tego nie stosuje się do papierów emitowanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa i NBP. (4) Postanowienia szczegółowe Dopuszczalne jest inwestowanie w papiery przedsiębiorstw o ratingach nadanych przez S&P, Moody s, FitchRatings, gdzie średnia ratingów nie może być niższa niż A-. (5) Kryteria doboru lokat Stosowane będą następujące kryteria doboru lokat: analiza fundamentalna - makro (inflacja, PKB, prognozy zmian stóp procentowych), analiza techniczna. (6) Limity ryzyka (ryzyka rynkowego, ryzyka kredytowego, ryzyka płynności oraz innych ryzyk dotyczących portfela) Ryzyko rynkowe Limit ryzyka rynkowego jest określany przez benchmark. Ryzyko kredytowe Wartość ryzyka kredytowego określany jest przez limity wielkości pozycji, minimalnego ratingu i zaangażowania. Ryzyko płynności Ryzyko płynności odnosi się przede wszystkim do lokat dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym. 9

10 Ryzyko portfela Portfel zarządzany wg powyższej strategii charakteryzuje się niskim ryzykiem inwestycyjnym. Klient oświadcza, że jest świadom i akceptuje ryzyko zmiany stóp procentowych oraz ryzyko niewypłacalności emitentów. Ryzyko związane z rozliczaniem transakcji Transakcje na Instrumentach Finansowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym mogą być zawierane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za pośrednictwem domów maklerskich z Listy Zatwierdzonych Domów Maklerskich, z którymi podpisano stosowną umowę. W przypadku instrumentów dłużnych transakcje mogą być zawierane za pośrednictwem banków znajdujących się na Liście Banków o Sprawdzonej Wiarygodności. Limity ryzyka (obliczane raz w miesiącu, na koniec miesiąca) Rynkowe Kredytowe Płynności Przyjęty limit wynosi 25% Wartości Pakietu. Stosowana jest metoda VaR historycznego, bazującego na historycznych Wartościach Pakietu. Przyjęty limit wynosi 16% Wartości Pakietu; Ryzyko kredytowe mierzone jest dla nienotowanych na aktywnym rynku dłużnych papierów wartościowych oraz jednostek uczestnictwa FIO. Dla tych dłużnych papierów wartościowych, dla których emitentem jest Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostka samorządu terytorialnego, państwo członkowskie, jednostka samorządu terytorialnego państwa członkowskiego, państwo należące do OECD lub międzynarodowa instytucja finansowa, której członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie ustala się wagę ryzyka w wysokości 0%. W pozostałych przypadkach waga wynosi 20%. Dla nienotowanych na aktywnym rynku dłużnych papierów wartościowych innych niż ww. ustala się wagę ryzyka na poziomie 20%. Dla jednostek uczestnictwa w FIO przyjmuje się wagę ryzyka na poziomie 10%. Wartość ryzyka obliczana jest jako iloczyn wagi ryzyka i wartości nominalnej dłużnych papierów wartościowych/jednostek uczestnictwa FIO. 25,5% Wartości Pakietu; Na potrzeby obliczeń brany jest pod uwagę wskaźnik płynności w dniach dla każdego z aktywów (ilość dni roboczych do zbycia danego aktywa). Wskaźnik ten mnożony jest przez 2. Następnie aktywa dzielone są na przedziały 0-7 dni (roboczych) - I przedział, 7-20 dni - II przedział i powyżej 20 dni - III przedział. Sumy aktywów w poszczególnych przedziałach są mnożone przez iloczyn 0% (I przedział), 30% (III przedział), 30%*14/365 (II przedział). Otrzymana suma w stosunku do aktywów nie może być wyższa od limitu. Dodatkowym warunkiem dot. płynności jest, aby wartość aktywów idealnie płynnych (do 1 dnia roboczego, bez iloczynu 2) była nie mniejsza niż 15% Wartości Pakietu. Obligacje SP, obligacje państw UE, OECD, waluty i depozyty uznawane są za aktywa płynne. (7) Benchmark: Stopa Referencyjna określona w punkcie 2 lit. b) powyżej 10

11 ciąg dalszy Załącznika do Regulaminu Lokowania Środków Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych oferowanych i zarządzanych przez TU SKOK ŻYCIE SA STRATEGIA INWESTYCYJNA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO AKTYWNEGO ZMIENNEJ ALOKACJI TU SKOK ŻYCIE SA (1) Cele inwestycyjne Cel inwestycyjny, do którego realizacji dążyć będzie Zarządzający stanowi osiągnięcie możliwie największego stopnia bezpieczeństwa i jakości Portfela (poprzez dążenie do ograniczania ryzyka inwestycyjnego), a także poziomu jego rentowności, przy jednoczesnym zachowaniu płynności Aktywów i tym samym dostępności środków powierzonych w zarządzanie. Towarzystwo nie gwarantuje osiągnięcia ww. celu inwestycyjnego. (2) Zakres dozwolonych inwestycji, kryteria podejmowania decyzji inwestycyjnych, w tym kryteria doboru lokat, Limity inwestycyjne i inne ograniczenia inwestycyjne Fundusz będzie zarządzany przy uwzględnieniu następujących wytycznych inwestycyjnych: (a) Waluta podstawowa (odniesienia) Portfela: PLN (b) Stopa referencyjna: składająca się w 90% z jednostek uczestnictwa Subfunduszu SKOK Etycznego 2, stanowiącego wydzieloną organizacyjnie część SKOK Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego oraz w 10% ze średniej rentowności 52 tygodniowych bonów skarbowych (w przypadku braku emisji 52 tygodniowych bonów skarbowych WIBOR [12M]). (c) Alokacja aktywów: Portfel może zawierać następujące aktywa w zakresie określonym w poniższej tabeli: jednostki uczestnictwa Subfunduszu SKOK Etycznego 2, stanowiącego wydzieloną organizacyjnie część SKOK Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego; dłużne papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski; papiery dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa i jednostki samorządu terytorialnego; bankowe papiery wartościowe; depozyty bankowe; jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych o strategii inwestycyjnej podobnej, jak Subfundusz SKOK Etyczny 2, stanowiący wydzieloną organizacyjnie część SKOK Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. RODZAJ AKTYWA MINIMUM MAKSIMUM Jednostki uczestnictwa Subfunduszu SKOK Etycznego 2, stanowiącego wydzieloną organizacyjnie część SKOK Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego 40% 100% Papiery dłużne emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub NBP Papiery dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa i jednostki samorządu terytorialnego 0% 100% 0% 30% 11

12 Bankowe papiery 0% 100% wartościowe Depozyty bankowe 0% 100% Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych o strategii inwestycyjnej podobnej, jak Subfundusz SKOK Etyczny 2, stanowiący wydzieloną organizacyjnie część SKOK Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego 0% 100% (3) Limity wielkości poszczególnych inwestycji Maksymalna wartość depozytów złożonych w jednym banku (z wyłączeniem Banku Powiernika) nie może przekraczać 50% aktywów Portfela. Maksymalna wartość inwestycji w obligacje i inne papiery dłużne jednego emitenta nie może przekraczać 10% aktywów Portfela. Ograniczenia tego nie stosuje się do papierów emitowanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa i NBP. (4) Postanowienia szczegółowe Dopuszczalne jest inwestowanie w papiery przedsiębiorstw o ratingach nadanych przez S&P, Moody s, FitchRatings, gdzie średnia ratingów nie może być niższa niż A-. (5) Kryteria doboru lokat Stosowane będą następujące kryteria doboru lokat: analiza fundamentalna - makro (inflacja, PKB, prognozy zmian stóp procentowych), analiza techniczna. (6) Limity ryzyka (ryzyka rynkowego, ryzyka kredytowego, ryzyka płynności oraz innych ryzyk dotyczących portfela) Ryzyko rynkowe Limit ryzyka rynkowego jest określany przez benchmark. Ryzyko kredytowe Wartość ryzyka kredytowego określany jest przez limity wielkości pozycji, minimalnego ratingu i zaangażowania. Ryzyko płynności Ryzyko płynności odnosi się przede wszystkim do lokat dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym. Ryzyko portfela Portfel zarządzany wg powyższej strategii charakteryzuje się niskim ryzykiem inwestycyjnym. Klient oświadcza, że jest świadom i akceptuje ryzyko zmiany stóp procentowych oraz ryzyko niewypłacalności emitentów. Ryzyko związane z rozliczaniem transakcji Transakcje na Instrumentach Finansowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym mogą być zawierane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za pośrednictwem domów maklerskich z Listy Zatwierdzonych Domów Maklerskich, z którymi podpisano stosowną umowę. W przypadku instrumentów dłużnych transakcje mogą być zawierane za pośrednictwem banków znajdujących się na Liście Banków o Sprawdzonej Wiarygodności. 12

13 Rynkowe Kredytowe Płynności Limity ryzyka (obliczane raz w miesiącu, na koniec miesiąca) Przyjęty limit wynosi 25% Wartości Pakietu. Stosowana jest metoda VaR historycznego, bazującego na historycznych Wartościach Pakietu. Przyjęty limit wynosi 16% Wartości Pakietu; Ryzyko kredytowe mierzone jest dla nienotowanych na aktywnym rynku dłużnych papierów wartościowych oraz jednostek uczestnictwa FIO. Dla tych dłużnych papierów wartościowych, dla których emitentem jest Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostka samorządu terytorialnego, państwo członkowskie, jednostka samorządu terytorialnego państwa członkowskiego, państwo należące do OECD lub międzynarodowa instytucja finansowa, której członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie ustala się wagę ryzyka w wysokości 0%. W pozostałych przypadkach waga wynosi 20%. Dla nienotowanych na aktywnym rynku dłużnych papierów wartościowych innych niż ww. ustala się wagę ryzyka na poziomie 20%. Dla jednostek uczestnictwa w FIO przyjmuje się wagę ryzyka na poziomie 10%. Wartość ryzyka obliczana jest jako iloczyn wagi ryzyka i wartości nominalnej dłużnych papierów wartościowych/jednostek uczestnictwa FIO 25,5% Wartości Pakietu; Na potrzeby obliczeń brany jest pod uwagę wskaźnik płynności w dniach dla każdego z aktywów (ilość dni roboczych do zbycia danego aktywa). Wskaźnik ten mnożony jest przez 2. Następnie aktywa dzielone są na przedziały 0-7 dni (roboczych) - I przedział, 7-20 dni - II przedział i powyżej 20 dni - III przedział. Sumy aktywów w poszczególnych przedziałach są mnożone przez iloczyn 0% (I przedział), 30% (III przedział), 30%*14/365 (II przedział). Otrzymana suma w stosunku do aktywów nie może być wyższa od limitu. Dodatkowym warunkiem dot. płynności jest, aby wartość aktywów idealnie płynnych (do 1 dnia roboczego, bez iloczynu 2) była nie mniejsza niż 15% Wartości Pakietu. Obligacje SP, obligacje państw UE, OECD, waluty i depozyty uznawane są za aktywa płynne. (7) Benchmark: Stopa Referencyjna określona w punkcie 2 lit. b) 13

2 (cel i aktywa Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych)

2 (cel i aktywa Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych) REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH oferowanych i zarządzanych przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych SA w Sopocie do umów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH oferowanych i zarządzanych przez Towarzystwo Ubezpieczeń na śycie Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Spółka Akcyjna w Sopocie do umów indywidualnego

Bardziej szczegółowo

ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE

ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE Zasady Działania Funduszy i Planów Inwestycyjnych Załącznik do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Regulaminy. inwestycje. ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe oferowane do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi

Regulaminy. inwestycje. ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe oferowane do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi inwestycje Regulaminy ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe oferowane do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi indeks PIF/11/07/01 Spis treści Regulamin Ubezpieczeniowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego. generali.pl

Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego. generali.pl Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego generali.pl Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Generali Życie T.U. S.A. REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Warszawa, dnia 27 lutego 2017 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia wstępne. Wykaz ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

I. Postanowienia wstępne. Wykaz ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych mający zastosowanie do pracowniczych programów emerytalnych zarządzanych przez Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. I. Postanowienia wstępne. Wykaz

Bardziej szczegółowo

ROZSZERZENIE OFERTY UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

ROZSZERZENIE OFERTY UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH Obowiązuje od 5.11.2012 r. ROZSZERZENIE OFERTY UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH W związku z rozszerzeniem oferty Towarzystwa o nowe ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe przedstawiamy Aneks do Regulaminu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH Załącznik nr 2 z 2 do Warunków Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Obligacje Korporacyjne Plus Kod warunków: UB_OGIJ129 REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012

OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012 OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012 Spis treści Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2020 3 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2025 6 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

1. WARTA Aktywny Wskaźnik ryzyka

1. WARTA Aktywny Wskaźnik ryzyka 1. WARTA Aktywny Wskaźnik ryzyka 1 2 3 4 5 6 7 Celem Funduszu Warta Aktywny jest zapewnienie długoterminowego, realnego wzrostu wartości aktywów, poprzez lokaty przede wszystkim w papiery wartościowe w

Bardziej szczegółowo

Regulaminy. inwestycje. ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe oferowane do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi

Regulaminy. inwestycje. ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe oferowane do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi inwestycje Regulaminy ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe oferowane do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi indeks PIF/11/07/01 Spis treści Regulamin Ubezpieczeniowego

Bardziej szczegółowo

Regulaminy. inwestycje

Regulaminy. inwestycje inwestycje Regulaminy ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe oferowane do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi dla klientów Deutsche Bank Polska S.A. PIFD/16/01/01 Spis

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I. REGULAMIN UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO PORTFEL KONSERWATYWNY

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I. REGULAMIN UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO PORTFEL KONSERWATYWNY BENEFIA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE VIENNA INSURANCE GROUP ZAŁĄCZNIK NR 2 DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM msaver PLUS REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych. (kod: RE EF UKO/2013/01/01)

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych. (kod: RE EF UKO/2013/01/01) Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych (kod: RE EF UKO/2013/01/01) Spis treści Postanowienia ogólne 3 Powstanie i cel Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych 3 Nabycie, umorzenie, wycena Jednostek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH UL/Regulamin_UFK/05-2014/G REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH Stanowiący integralną część ogólnych warunków ubezpieczeń na życie, jeżeli są związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH Załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH Kod OWU: UB_OLIJ101

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH Stanowiący integralną część ogólnych warunków ubezpieczeń na życie, jeżeli są związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (grupa 3 działu I ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014

OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014 OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 ROZDZIAŁ 2. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK PORTFEL DŁUŻNY 3 ROZDZIAŁ 3. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK PORTFEL

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH (kod: RE EFII UKO/2018/01/01) oferowanych w ramach umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym zawartych na podstawie ogólnych

Bardziej szczegółowo

Zmiany statutu, o których mowa w pkt od 1) do 3) niniejszego ogłoszenia, wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia.

Zmiany statutu, o których mowa w pkt od 1) do 3) niniejszego ogłoszenia, wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia. 3 sierpnia 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając

Bardziej szczegółowo

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK portfel Dłużny... 3 Rozdział 3. Polityka

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych IKE

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych IKE Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych IKE C U REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH IKE Wszelkie wzory dokumentów uzyskane drogą elektroniczną mają charakter wyłącznie informacyjny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH (kod: RE EFZD UKO/2013/01/01)

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH (kod: RE EFZD UKO/2013/01/01) REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH (kod: RE EFZD UKO/2013/01/01) dostępnych w ramach grupowych ubezpieczeń z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym, których warunki zostały określone w Warunkach

Bardziej szczegółowo

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w Statutach:

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w Statutach: ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w Statutach: ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Obligacji Dolarowych ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Obligacji Euro Poniższe zmiany

Bardziej szczegółowo

PPE/Regulamin UFK/05-2014/G

PPE/Regulamin UFK/05-2014/G PPE/Regulamin UFK/05-2014/G REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH TYPU E OFEROWANYCH W RAMACH GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PPE PRO Stanowiący integralną

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS2/1/2015. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Dłużny...3. UFK Portfel Konserwatywny...

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS2/1/2015. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Dłużny...3. UFK Portfel Konserwatywny... Opis funduszy Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/1/2015 Rozdział 1. Rozdział 2. Rozdział 3. Rozdział 4. Rozdział 5. Rozdział 6. Rozdział 7. Rozdział 8. Rozdział 9. Rozdział 10. Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH TYPU E

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH TYPU E IKE/Regulamin_UFK/05-2014/G REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH TYPU E Stanowiący integralną część ogólnych warunków ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, zwanych

Bardziej szczegółowo

Strategie Inwestycyjne Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia SA

Strategie Inwestycyjne Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia SA Strategie Inwestycyjne Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia SA KOD: STR 01/14 Niniejszy dokument zawiera charakterystyki Ubezpieczeniowych Funduszy

Bardziej szczegółowo

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień: 30 czerwca 2004 roku TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ ŻYCIOWYCH I RENTOWYCH CONCORDIA CAPITAL S.A. UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 LIPCA 2013 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 LIPCA 2013 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 LIPCA 2013 R. Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianach

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013 OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013 Spis treści Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2020 3 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2025 6 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 478,457.49 633,176.99 1. Lokaty 478,457.49 608,741.96 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 0.00 24,435.03 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r.

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2007 r. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie EUROPA SA Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: PKO Stabilnego Wzrostu

Bardziej szczegółowo

Opis funduszy OF/ULS2/1/2017

Opis funduszy OF/ULS2/1/2017 Opis funduszy OF/ULS2/1/2017 Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/1/2017 Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Oszczędnościowy... 3 Rozdział 3.

Bardziej szczegółowo

(w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 0,00 1 712,82 1. Lokaty 0,00 1 463,37 2. Środki pieniężne 0,00 0,00

(w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 0,00 1 712,82 1. Lokaty 0,00 1 463,37 2. Środki pieniężne 0,00 0,00 I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 0,00 1 712,82 1. Lokaty 0,00 1 463,37 2. Środki pieniężne 0,00 0,00 3. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

1. Z tytułu nabycia składników portfela inwestycyjnego 0,00 0,00 Zobowiązania wobec 2.

1. Z tytułu nabycia składników portfela inwestycyjnego 0,00 0,00 Zobowiązania wobec 2. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A. Fundusz Bezpiecznego Inwestowania I. Aktywa Netto Funduszu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN FUNDUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 2 z 3 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym REGULAMIN FUNDUSZY Kod OWU: UB_OLIR132 W poszczególnych Strategiach inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Regulaminy. inwestycje. ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe oferowane do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi

Regulaminy. inwestycje. ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe oferowane do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi inwestycje Regulaminy ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe oferowane do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi indeks PIF/10/08/09 Spis treści Regulamin Ubezpieczeniowego

Bardziej szczegółowo

1 Regulamin UFK ING Portfel Inwestycyjny Stabilny str 2-3. 2 Regulamin UFK ING Portfel Inwestycyjny Wzrostowy str 4-5

1 Regulamin UFK ING Portfel Inwestycyjny Stabilny str 2-3. 2 Regulamin UFK ING Portfel Inwestycyjny Wzrostowy str 4-5 REGULAMINY FUNDUSZY 1 Regulamin UFK ING Portfel Inwestycyjny Stabilny str 2-3 2 Regulamin UFK ING Portfel Inwestycyjny Wzrostowy str 4-5 3 Regulamin UFK ING Akcji str 6-7 4 Regulamin UFK ING (L) Ameryki

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 0.00 1,888,503.89 1. Lokaty 0.00 1,888,401.35 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 0.00 102.54 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 0.00 50,912.64 1. Lokaty 0.00 50,912.64 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe należności 4.

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 160,736.92 604,653.41 1. Lokaty 160,736.86 604,650.98 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 0.06 2.43 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2.

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 6,769,240.74 16,132,197.39 1. Lokaty 6,769,240.74 15,848,659.45 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 0.00 283,537.94 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 26,470,809.34 35,630,648.62 1. Lokaty 26,245,660.60 35,630,648.62 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 225,148.74 0.00 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 138,887,330.31 165,149,377.65 1. Lokaty 138,815,305.53 165,148,571.69 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 72,024.78 805.96 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 400,567.45 859,403.86 1. Lokaty 400,565.51 853,817.54 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 1.94 5,586.32 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 1.94

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30 czerwca 2009 roku

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30 czerwca 2009 roku I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 0 1 907 997 1. Lokaty 0 1 907 997 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Łączna zainwestowana kwota Łączna składka ubezpieczeniowa 345, , ,39. Koszty w czasie 1 rok 6 lat 12 lat

Łączna zainwestowana kwota Łączna składka ubezpieczeniowa 345, , ,39. Koszty w czasie 1 rok 6 lat 12 lat 1. WARTA Akcji Polskich Wskaźnik ryzyka 1 2 3 4 5 6 7 Celem funduszu jest zapewnienie długoterminowego, realnego wzrostu wartości aktywów, poprzez lokaty przede wszystkim w udziałowe papiery wartościowe

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 20,931.18 12,745.44 1. Lokaty 20,931.18 12,745.44 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe należności

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY CONCORDIA AKCJI

UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY CONCORDIA AKCJI I. Aktywa netto funduszu I. Aktywa 161 363 216 192 1. Lokaty 161 363 216 192 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe należności 4.

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30 czerwca 2009 roku

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30 czerwca 2009 roku I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 1. Lokaty 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe należności

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

Łączna zainwestowana kwota Łączna składka ubezpieczeniowa 352, , ,00. Koszty w czasie 1 rok 6 lat 12 lat

Łączna zainwestowana kwota Łączna składka ubezpieczeniowa 352, , ,00. Koszty w czasie 1 rok 6 lat 12 lat 1. WARTA Akcji Polskich Wskaźnik ryzyka 1 2 3 4 5 6 7 Celem funduszu jest zapewnienie długoterminowego, realnego wzrostu wartości aktywów, poprzez lokaty przede wszystkim w udziałowe papiery wartościowe

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30/06/2008

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30/06/2008 Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Commercial Union Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Fundusz Pieniężny I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 55

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 0.00 500,357.24 1. Lokaty 0.00 500,357.24 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe należności 4.

Bardziej szczegółowo

ZmianyAktywNettoFund Liczba i WartJR 79,766, ,766, ,427, ,427,

ZmianyAktywNettoFund Liczba i WartJR 79,766, ,766, ,427, ,427, wartość netto na 31.12.2002 wartość netto na 31.12.2003 wartość netto na 31.12.2003 wartość netto na 31.12.2004 wartość netto na 31.12.2003 wartość netto na 31.12.2004 ZmianyAktywNettoFund Liczba i WartJR

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2006

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2006 Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Fundusz IKE Stabilnego Wzrostu I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 1 117 464 1 645 365 1. Lokaty 1 117 464 1 644 473 2.

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY CONCORDIA ZRÓWNOWAŻONY. (w zł)

UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY CONCORDIA ZRÓWNOWAŻONY. (w zł) I. Aktywa 313 475 334 849 1. Lokaty 313 475 334 849 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 0 0 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe należności 4. Pozostałe aktywa II.

Bardziej szczegółowo

I. Aktywa netto funduszu (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa Lokaty

I. Aktywa netto funduszu (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa Lokaty I. Aktywa netto funduszu I. Aktywa 1. Lokaty 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe należności 4. Pozostałe aktywa II. Zobowiązania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH Stanowiący integralną część ogólnych warunków ubezpieczeń na życie, jeżeli są związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (grupa 3 działu I ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

(w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa , ,47 1. Lokaty , ,25 2. Środki pieniężne 0,00 0,00

(w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa , ,47 1. Lokaty , ,25 2. Środki pieniężne 0,00 0,00 I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 3 855 968,95 3 402 271,47 1. Lokaty 3 855 968,95 3 374 304,25 2. Środki pieniężne 0,00 0,00 3. Aktywa za zezwoleniem organu

Bardziej szczegółowo

(w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa , ,28 1. Lokaty , ,28 2. Środki pieniężne 0,00 0,00

(w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa , ,28 1. Lokaty , ,28 2. Środki pieniężne 0,00 0,00 I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 5 870 453,33 5 774 042,28 1. Lokaty 5 870 453,33 5 774 042,28 2. Środki pieniężne 0,00 0,00 3. Aktywa za zezwoleniem organu

Bardziej szczegółowo

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: AXA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Globalnych Obligacji

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: AXA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Globalnych Obligacji UFK SELEKTYWNY UFK Selektywny to aktywnie zarządzany poprzez Trigon Dom Maklerski S.A. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy, którego aktywa mogą stanowić Certyfikaty Inwestycyjne ośmiu Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 30/06/2007

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 30/06/2007 Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 4 827 796 794 4 316 332 460 1. Lokaty 4 767 753 806 4 312 408 809 2. Środki pieniężne

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU SKARBIEC FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 26 LISTOPADA 2013 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU SKARBIEC FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 26 LISTOPADA 2013 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU SKARBIEC FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 26 LISTOPADA 2013 R. Niniejszym, SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., na podstawie art. 24 ust. 5 i ust. 8 ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych. Rozdział 2

Regulamin. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych. Rozdział 2 UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 65 003 Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000005751, NIP 554-100-15-22 Kapitał zakładowy

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku DB_Invest I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 3 855 938 0 1. Lokaty 3 855 938 0 2. Środki pieniężne 0 0 3. Należności, w tym 0 0 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY CONCORDIA AKCJI

UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY CONCORDIA AKCJI (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 275 953 203 997 1. Lokaty 275 953 203 997 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 0 0 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN FUNDUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 2 z 3 do Warunków Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym REGULAMIN FUNDUSZY Kod warunków: UB_OGIR115 W poszczególnych Strategiach inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. Na podstawie 28 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 listopada

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2005

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2005 Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 4 701 681 7 392 477 1. Lokaty 4 701 681 7 392 477 Środki pieniężne 3. Należności,

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w dniu 28 października 2011 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w dniu 28 października 2011 r. Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w dniu 28 października 2011 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC Parasol Funduszu

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY CONCORDIA ZRÓWNOWAŻONY

UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY CONCORDIA ZRÓWNOWAŻONY I. Aktywa netto funduszu I. Aktywa 1. Lokaty 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 0 0 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe należności 4. Pozostałe aktywa II. Zobowiązania

Bardziej szczegółowo

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH W ramach Zarządzania, Towarzystwo oferuje następujące Modelowe Strategie Inwestycyjne: 1. Strategia Obligacji: Cel inwestycyjny: celem

Bardziej szczegółowo

Półoczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Półoczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 1,144,454.28 1,846,027.47 1. Lokaty 1,144,316.13 1,846,027.47 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 138.15 0.00 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2005 r. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie EUROPA SA Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: PKO/CREDIT SUISSE

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 620,756.32 994,777.54 1. Lokaty 620,756.32 994,777.54 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2006

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2006 Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Fundusz Gwarantowany I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 5 120 593 732 4 631 475 058 1. Lokaty 5 120 593 732 4 630 252

Bardziej szczegółowo

1) Na stronie tytułowej Prospektu, zdanie dotyczące aktualizacji tekstu jednolitego

1) Na stronie tytułowej Prospektu, zdanie dotyczące aktualizacji tekstu jednolitego OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 29 KWIETNIA 2013 R. Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2006

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2006 Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 7 589 790 13 210 432 1. Lokaty 7 589 790 13 210 432 2. Środki pieniężne 3. Należności,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH3

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH3 Załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH3 Kod OWU: UB_OLIJ143

Bardziej szczegółowo

Opis funduszy OF/ULS2/3/2017

Opis funduszy OF/ULS2/3/2017 Opis funduszy OF/ULS2/3/2017 Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/3/2017 Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Oszczędnościowy... 3 Rozdział 3.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH Załącznik nr 2 z 2 do Warunków Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Portfel Obligacj Plus Kod warunków: UB_OGIJ141 REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2007 roku

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2007 roku I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 0 2 026 435 1. Lokaty 0 2 026 435 2. Środki pieniężne 0 0 3. Należności, w tym 0 0 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2007

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2007 Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Fundusz Akcji PPE I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 6 742 199 14 525 205 1. Lokaty 6 708 559 14 374 814 2. Środki pieniężne

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 517,58 526,58 Lokaty 517,58 526,58 Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3. Z tytułu

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 0.00 3,426,430.89 1. Lokaty 0.00 3,426,430.89 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe należności

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R. Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2006

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2006 Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Commercial Union - Fundusz Akcji I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 183 130 561 471 527 544 1. Lokaty 183 130 561 469

Bardziej szczegółowo

I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący I Aktywa , ,66 1. Lokaty

I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący I Aktywa , ,66 1. Lokaty I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący 30.06.2008 I Aktywa 1. Lokaty 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 0.00 40,229.93 1. Lokaty 0.00 40,229.93 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe należności 4.

Bardziej szczegółowo

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 0,00 0,00

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 0,00 0,00 I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. 1. 2. Aktywa Lokaty Środki pieniężne 40 229,93 40 229,93 0,00 468 135,58 468 135,58 0,00 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe

Bardziej szczegółowo