ZASADY FUNKCJONOWANIA II FILARA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZASADY FUNKCJONOWANIA II FILARA"

Transkrypt

1 ZUS ZASADY FUNKCJONOWANIA II FILARA 1 Jednym z podstawowych założeń reformy było zwiększenie bezpieczeństwa systemu emerytalnego poprzez zapewnienie wypłaty świadczeń emerytalnych z różnych źródeł - z dwóch lub trzech, dla tych którzy podejmą decyzję o dokonywaniu dodatkowych oszczędności. 2 Otwarte fundusze emerytalne (OFE) stanowią kapitałową cześć systemu emerytalnego. Istotą działalności otwartych funduszy emerytalnych jest gromadzenie i inwestowanie środków pieniężnych członków OFE z przeznaczeniem na wypłatę członkom funduszu po osiągnięciu przez nich wieku emerytalnego. Fundusze emerytalne mają charakter otwarty, co oznacza, że każdy uprawniony może dowolnie wybrać fundusz, a fundusz nie może odmówić mu członkostwa. Otwarte fundusze emerytalne są odrębnymi podmiotami, mają osobowość prawną. Są jednak tworzone, zarządzane i reprezentowane w stosunkach z osobami trzecimi przez powszechne towarzystwa emerytalne (PTE) - podmioty prywatne działające w formie spółek akcyjnych. Obydwa te podmioty podlegają nadzorowi państwa. Fundusze mając osobowość prawną, nie posiadają jednakże zdolności upadłościowej tzn. nie mogą ogłosić bankructwa - fundusz dysponuje majątkiem odrębnym od majątku towarzystwa i w przypadku ogłoszenia upadłości towarzystwa aktywa funduszu nie wchodzą w skład jego masy upadłościowej. 3 4 Ogólne zasady funkcjonowania II filaru PTE tworzy i zarządza (odpłatnie) OFE, reprezentuje wobec osób trzecich oraz pomnaża pieniądze wpływające każdego miesiąca na indywidualne konta członków (2,92 % podstawy), minimalna wysokość kapitału zakładowego powszechnego towarzystwa nie może być niższa niż równowartość w złotych EURO. Kapitał podstawowy PTE wg kraju siedziby akcjonariusza 5 6 1

2 Akcjonariat PTE wg kraju siedziby akcjonariuszy na roku Bezpieczeństwo 1. Prywatne konta członków funduszu. 2. Regulacje prawne (bezpieczne zasady inwestowania, nadzór państwa, przechowywanie składek przez depozytariusza). 3. Depozytariusz ponosi finansową odpowiedzialność za niezgodne z prawem decyzja inwestycyjne PTE. 4. Minimalna stopa zwrotu - uchylona. 5. Przejęcia (cofnięcie zezwolenia, cofnięcie zezwolenia w związku z wystąpieniem niedoboru). 6. Gwarancje finansowe (rachunek rezerwowy, Fundusz Gwarancyjny, gwarancje państwa). 7 8 Prywatne konta członków funduszu Każdy członek funduszu ma w funduszu emerytalnym indywidualny rachunek, na którym odnotowana jest ilość tzw. jednostek rozrachunkowych. Wartość jednostki rozrachunkowej ustalana jest każdego dnia roboczego w oparciu o wartość aktywów funduszu. Notowania wartości jednostek rozrachunkowych OFE PKO BP OFE PZU Allianz Generali MetLife OFE Data AEGON OFE Aviva OFE AXA OFE ING OFE Nordea OFE Pekao OFE Bankowy Złota Polska OFE OFE OFE Pocztylion OFE Jesień ,32 35,90 37,07 37,30 38,34 39,99 36,50 39,58 35,19 36,65 33,78 37, ,49 36,10 37,26 37,47 38,53 40,23 36,69 39,77 35,42 36,85 33,97 37, ,53 36,12 37,30 37,49 38,56 40,30 36,77 39,83 35,49 36,89 34,01 37, ,44 36,03 37,21 37,41 38,54 40,17 36,69 39,75 35,39 36,84 33,90 37, ,50 36,04 37,22 37,43 38,64 40,18 36,68 39,79 35,42 36,88 33,92 37, ,63 36,19 37,38 37,56 38,72 40,31 36,83 39,93 35,54 37,06 34,08 37, ,65 36,20 37,38 37,55 38,74 40,32 36,86 39,93 35,51 37,08 34,09 37, Rozwód lub unieważnienie małżeństwa środki zgromadzone na rachunku członka funduszu, przypadające byłemu współmałżonkowi w wyniku podziału majątku wspólnego małżonków, są przekazywane w ramach wypłaty transferowej na rachunek byłego współmałżonka w otwartym funduszu. Śmierć członka OFE Fundusz dokonuje wypłaty transferowej połowy środków zgromadzonych na rachunku zmarłego na rachunek małżonka zmarłego w otwartym funduszu, w zakresie, w jakim środki te stanowiły przedmiot małżeńskiej wspólności majątkowej. Druga połowa przekazywane są osobom wskazanym przez zmarłego, a w przypadku ich braku wchodzą w skład spadku

3 Rachunki prowadzone przez OFE Polityka lokacyjna Limity inwestycyjne OFE Obowiązkiem funduszu emerytalnego zapisanym w ustawie jest lokowanie aktywów, z zastrzeżeniem zapewnienia maksymalnego stopnia bezpieczeństwa i rentowności dokonywanych lokat. Politykę lokacyjną otwartych funduszy emerytalnych ograniczają limity inwestycyjne, ściśle określające rodzaj i ilość instrumentów finansowych, powiązanym bezpośrednio z ryzykiem jakie niesie za sobą lokowanie w określone grupy instrumentów.. 13 Aktywa otwartego funduszu nie mogą być lokowane w: 1. akcjach lub innych pap. wart. emitowanych przez PTE zarządzające tym funduszem, 2. akcjach lub innych papierach wartościowych emitowanych przez akcjonariusza PTE zarządzającego tym funduszem, 3. akcjach lub innych papierach wartościowych emitowanych przez podmioty będące podmiotami związanymi w stosunku do podmiotów określonych w pkt 1 i 2. Aktywa netto Aktywa netto otwartych funduszy emerytalnych Stan na dzień: Otwarty fundusz emerytalny Wartość aktywów netto (w zł) Udział w rynku (%) ING ,02 23,98 Aviva ,52 22,29 PZU ,46 13,40 AMPLICO ,05 7,93 AXA ,91 6,32 GENERALI ,57 5,02 NORDEA ,05 4,55 PKO BP BANKOWY ,38 4,45 AEGON ,27 4,26 ALLIANZ ,90 3,08 POCZTYLION ,48 1,88 PEKAO ,16 1,51 WARTA ,77 1,35 Razem ,54 100,00 15 Aktywa w zarządzaniu - suma składek wpłacanych do funduszu (za pośrednictwem ZUS), które są przez niego inwestowane. 16 Struktura portfela OFE (%) OFE Aktywa* [mln PLN] Obligacje i bony* [%] AEGON 91,24 0 Allianz Polska OFE 89,54 0,64 Aviva 88,33 0,34 AXA 84,92 0 Generali 83,35 4,98 ING 82,82 0 MetLife OFE 82,53 2,67 Nordea 82,51 3,05 Pekao 82,33 0 PKO BP Bankowy OFE 80,72 0 Pocztylion 79,54 0 Polsat 78,94 52,43 PZU Złota Jesień 78,57 0 Warta 38,56 0 OFE Liczba członków Udział w rynku ING OFE ,45% Aviva OFE ,05% OFE PZU "Złota Jesień" ,40% Amplico OFE ,64% AXA OFE ,97% Generali OFE ,05% Nordea OFE ,98% PKO BP Bankowy OFE ,73% AEGON OFE ,62% Allianz Polska OFE ,01% OFE Pocztylion ,56% OFE WARTA ,50% Pekao OFE ,05% Razem ,00%

4 Depozytariusz Fundusz jest obowiązany wybrać depozytariusza, któremu, na podstawie umowy, powierza przechowywanie swoich aktywów. Podstawowym obowiązkiem depozytariusza jest przechowywanie aktywów funduszu oraz zapewnienie, aby były one lokowane zgodnie z przepisami prawa oraz statutem funduszu. Zapewnia on również zgodne z przepisami prawa i statutem funduszu wykonywanie obowiązków funduszu. 19 Depozytariuszem może być bank, który: jest bankiem krajowym w rozumieniu ustawy - Prawo bankowe, posiada fundusze własne w wysokości stanowiącej równowartość w złotych co najmniej EURO, nie posiada akcji towarzystwa zarządzającego funduszem, którego aktywa przechowuje, ani też nie posiada żadnych innych związków kapitałowych z tymi podmiotami, nie jest pożyczkodawcą lub kredytodawcą w stosunku do funduszu, którego aktywa przechowuje, ani towarzystwa zarządzającego tym funduszem, chyba że kwota pożyczki lub kredytu nie przekracza 1% wartości aktywów funduszu, nie zatrudnia ani nie posiada w składzie władz statutowych osób, które są: członkami zarządu, rady nadzorczej lub pracownikami towarzystwa zarządzającego funduszem, którego aktywa przechowuje, członkami organu zarządzającego, rady nadzorczej lub pracownikami podmiotu związanego w stosunku do towarzystwa, 20 Do obowiązków depozytariusza w zakresie przechowywania aktywów funduszu należy: prowadzenie rejestru aktywów funduszu, wyceny aktywów i obliczenia stopy zwrotu, zapewnienie, aby umowy obejmujące nabywanie i zbywanie aktywów funduszu były zgodne z przepisami prawa oraz statutem funduszu, wykonywanie poleceń funduszu, zapewnienie, aby aktywa funduszu były lokowane zgodnie z przepisami prawa oraz statutem funduszu, zapewnienie terminowego rozliczania umów dotyczących aktywów funduszu oraz umów z członkami funduszu, wykonywanie poleceń likwidatora dotyczących likwidacji funduszu. Depozytariusz jest obowiązany do występowania, w imieniu członków funduszu, z powództwem przeciwko towarzystwu z tytułu szkody spowodowanej niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez towarzystwo obowiązków w zakresie zarządzania funduszem i jego reprezentacji Porównanie OFE - Depozytariusz Depozytariusz Bank Handlowy w Warszawie S.A. Bank Pekao S.A. BRE Bank S.A. Deutsche Bank Polska S.A. ING Bank Śląski S.A. PKO BP S.A. Otwarty fundusz emerytalny Amplico OFE Aviva OFE Aviva BZ WBK ING OFE Nordea OFE Pekao OFE AEGON OFE PKO BP Bankowy OFE AXA OFE Allianz Polska OFE OFE Pocztylion OFE PZU "Złota Jesień" OFE WARTA Generali OFE Wycena aktywów i obliczanie stóp zwrotu funduszy emerytalnych Wyniki inwestycyjne funduszy emerytalnych będą podawane w postaci stopy zwrotu funduszu. Dane służące do jej obliczenia będą brane z 3 ostatnich lat. W ten sposób wyraźniej widać będzie długoterminowe efekty inwestycyjne. Stopy zwrotu będą obliczane dwa razy w roku: na koniec marca i na koniec września. Rodzaje stóp: stopa zwrotu funduszu, średnia ważoną stopa zwrotu wszystkich otwartych funduszy, minimalna wymagana stopa zwrotu

5 Stopa zwrotu OFE Stopa zwrotu funduszu - jest to wyrażony procentowo iloraz różnicy wartości jednostki rozrachunkowej w ostatnim dniu roboczym miesiąca rozliczeniowego i wartości tej jednostki w ostatnim dniu roboczym miesiąca rozliczeniowego poprzedzającego okres 36 miesięcy oraz wartości tej jednostki w ostatnim dniu roboczym miesiąca rozliczeniowego poprzedzającego okres 36 miesięcy. Miesiącem rozliczeniowym jest odpowiednio marzec i wrzesień. Stopa zwrotu z inwestycji jest podstawową miarą oceny efektywności polityki inwestycyjnej OFE. Obliczamy ją stosując wzór: w.j.r. 1 w.j.r. 0 ri w.j.r. gdzie: r i - stopa zwrotu i-tego OFE, w.j.r. 1 - wartość jednostki rozrachunkowej i-tego funduszu w dniu wyceny, w.j.r. 0 - wartość jednostki rozrachunkowej i-tego funduszu emerytalnego na 36 miesięcy przed dniem wyceny Wartości jednostek rozrachunkowych otwartych funduszy emerytalnych Nazwa funduszu Bieżąca wartość jednostki Zmiana dzienna [%] Zmiana od początku roku [%] Zmiana od początku działalności [%] ING OFE 40,59-0,15% 2,37% 305,90% Nordea OFE 40,14-0,17% 5,13% 301,40% Warta OFE 39,23-0,15% 5,68% 292,30% Generali OFE 38,91-0,13% 3,73% 289,10% PZU Złota Jesień OFE 37,91-0,13% 4,06% 279,10% AXA OFE 37,84-0,08% 5,67% 278,40% Aviva 37,71 0,48% 5,19% 277,10% PKO BP Bankowy OFE 37,28-0,24% 5,07% 272,80% Metlife OFE 37,07-0,11% 3,90% 270,70% AEGON OFE 36,88-0,08% 5,04% 268,80% Allianz Polska OFE 36,48-0,08% 5,10% 264,80% Pekao OFE 35,69-0,11% 3,42% 256,90% Pocztylion OFE 34,38-0,12% 3,15% 243,80% 27 OFE 1- wartość jednostki OFE 2 -wartość jednostki OFE 1- wartość jednostki OFE 2 -wartość jednostki Dlaczego 36 miesięczna stopa zwrotu zaciemnia sytuację? Rok 1 Rok 2 Rok , , , , , ,5 Rok 4 Rok 5 Rok miesięczne stopy zwrotu wynoszą: W 3 roku W 4 roku W 4roku W 5 roku W 5 roku W 6 roku W 6 roku OFE 1 - stopa zwrotu 52, OFE 2 - stopa zwrotu 35, Porównanie OFE według stopy zwrotu od początku działalności [%] Porównanie OFE według stopy zwrotu w okresie ostatnich Grudzień 2007 r. Grudzień 2008 r. Grudzień 2009 r. OFE Stopy zwr. [%] Polsat ING NN DOM Generali Nordea CU PZU AEGON AXA Pekao Bankowy AIG Skarbiec Allianz OFE Stopy zwr. [%] ING Generali Polsat Nordea Warta PZU AXA CU AEGON Bankowy AIG Pekao Allianz Pocztylion OFE Stopy zwr. [%] Polsat ING Generali Nordea Warta PZU AXA AEGON Aviva Bankowy Amplico Pekao Allianz Pocztylion OFE 1 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 24 mies. 36 mies. od początku ING OFE 0,37% -0,59% -0,34% 1,65% 13,47% 28,00% 305,90% Nordea OFE 0,25% -0,05% 2,35% 4,53% 16,55% 32,48% 301,40% Warta OFE 0,00% 1,34% 3,65% 4,70% 15,79% 30,51% 292,30% Generali OFE 0,23% -0,44% 1,86% 2,99% 12,95% 25,56% 289,10% PZU Złota Jesień 1,36% -0,52% 0,50% 3,21% 14,05% 27,51% 279,10% AXA OFE 0,37% -0,13% 2,69% 4,67% 14,70% 27,49% 278,40% Aviva (d. CU) OFE 0,48% 0,03% 2,08% 4,29% 14,20% 28,79% 277,10% PKO BP Bankowy 0,70% 0,03% 2,19% 4,08% 15,85% 30,26% 272,80% Metlife OFE 0,68% 0,30% 2,29% 3,35% 14,63% 29,98% 270,70% AEGON OFE -0,08% -0,43% 1,96% 4,27% 13,55% 27,48% 268,80% Allianz Polska OFE 0,52% 0,39% 2,27% 4,08% 14,21% 30,05% 264,80% Pekao OFE 0,03% -0,56% 0,71% 2,50% 13,84% 27,51% 256,90% Pocztylion OFE 0,41% -0,20% 1,57% 2,14% 13,24% 26,35% 243,80% Pocztylion

6 Średnia ważoną stopa zwrotu wszystkich otwartych funduszy Średnią ważoną stopą zwrotu wszystkich otwartych funduszy za okres 36 miesięcy jest suma iloczynów stopy zwrotu każdego z otwartych funduszy i wskaźnika przeciętnego udziału w rynku danego otwartego funduszu. Wskaźnikiem przeciętnego udziału w rynku danego otwartego funduszu jest średnia arytmetyczna wskaźnika udziału w rynku w ostatnim dniu roboczym miesiąca poprzedzającego okres 36 miesięcy i wskaźnika udziału w rynku w ostatnim dniu roboczym miesiąca przypadającego na koniec okresu 36 miesięcy. Wskaźnik udziału w rynku otwartego funduszu, w określonym dniu, jest to iloraz wartości aktywów netto tego funduszu i wartości aktywów netto wszystkich otwartych funduszy, według stanu na dzień obliczenia wskaźnika RS 2 Obliczamy ją stosując wzór: n i1 r i WAN n i1 it0 WAN it0 WAN n i1 it1 WAN it1 gdzie: RS - średnia stopa zwrotu OFE, n - liczba OFE, r i stopa zwrotu i-tego OFE, WAN i,t0, WAN i,t1 - wartość aktywów netto i-tego OFE w pierwszym i ostatnim dniu przedziału czasowego, dla którego oblicza się stopę zwrotu 32 Minimalna wymagana stopa zwrotu Minimalną wymaganą stopą zwrotu jest stopa zwrotu niższa o 50 % od średniej ważonej stopy zwrotu wszystkich otwartych funduszy w tym okresie lub o 4 punkty procentowe od tej średniej, w zależności od tego, która z tych wielkości jest niższa. 33 Okresowa porównawcza stopa zwrotu otwartego funduszu emerytalnego W każdym dniu wyceny fundusz ustala wysokość dziennej, tygodniowej, miesięcznej, kwartalnej, półrocznej i rocznej okresowej stopy zwrotu funduszu. Okresową stopę zwrotu funduszu ustala się za pomocą następującego wzoru: WJR OSZ WJR N K 1 100% gdzie: OSZ oznacza okresową stopę zwrotu funduszu, WJRn oznacza wartość jednostki rozrachunkowej funduszu w ostatnim dniu okresu, dla którego oblicza się okresową stopę zwrotu funduszu, WJRk oznacza wartość jednostki rozrachunkowej funduszu w dniu poprzedzającym pierwszy dzień okresu, dla którego oblicza się okresową stopę zwrotu funduszu. 34 Okresową porównawczą stopę zwrotu funduszu ustala się za pomocą następującego wzoru: WIG OPSZ 0,8 WIG N K 1 100% 0,2 gdzie: OPSZ oznacza okresową porównawczą stopę zwrotu funduszu, WIGn oznacza wartość Warszawskiego Indeksu Giełdowego w ostatnim dniu okresu, dla którego oblicza się okresową porównawczą stopę zwrotu funduszu, WIGk oznacza wartość Warszawskiego Indeksu Giełdowego w dniu poprzedzającym pierwszy dzień okresu, dla którego oblicza się okresową porównawczą stopę zwrotu funduszu, WIBOR L (3M) oznacza roczną stopę procentową trzymiesięcznych pożyczek udzielonych w walucie polskiej na warszawskim międzybankowym rynku finansowym w każdym dniu okresu, dla którego oblicza się okresową porównawczą stopę zwrotu funduszu; wartość WIBORl(3M) w dniu, w którym nie jest publikowana wartość WIBOR L (3M) jest równa wartości WIBORl(3M) z ostatniego dnia, w którym została opublikowanawartość WIBORl(3M), p.b. oznacza punkt bazowy równy 1/100 punktu procentowego. n I k WIBOR L 3M 50 p. b. 360 Stopy zwrotu OFE za okres od do roku Nazwa OFE Stopa zwrotu w okresie Nordea OFE 24,279% Amplico OFE 22,293% ING OFE 21,785% Allianz Polska OFE 21,217% PKO BP Bankowy OFE 21,214% OFE WARTA 20,343% Aviva OFE Aviva BZ WBK 19,948% AXA OFE 19,616% OFE PZU "Złota Jesień" 19,611% Generali OFE 19,445% Pekao OFE 18,708% AEGON OFE 18,682% OFE Pocztylion 17,525% Średnia ważona stopa zwrotu 20,599%

7 Stopy zwrotu OFE za okres od do r. Nazwa OFE Stopa zwrotu w okresie Generali OFE 10,385% AXA OFE 10,025% AIG OFE 9,801% OFE Allianz Polska 9,536% Pekao OFE 8,541% OFE PZU "Złota Jesień" 8,489% AEGON OFE 8,354% OFE Pocztylion 7,966% OFE POLSAT 7,246% Nordea OFE 6,766% Bankowy OFE 6,680% ING OFE 6,138% Aviva OFE Aviva BZ WBK 6,075% OFE WARTA 5,369% Średnia ważona stopa zwrotu 7,909% Minimalna stopa zwrotu 3,909% Stopy zwrotu OFE za okres od do r. Nazwa OFE Stopa zwrotu w okresie Kwota niedoboru Generali OFE 4,824% X OFE Allianz Polska 4,780% X Amplico OFE 4,617% X AXA OFE 4,132% X AEGON OFE 3,458% X OFE Pocztylion 3,051% X OFE PZU "Złota Jesień" 2,818% X Nordea OFE 2,373% X ING OFE 2,317% X PKO BP Bankowy OFE 2,299% X Pekao OFE 1,538% X Aviva OFE Aviva BZ WBK 1,280% X OFE WARTA 0,514% X OFE POLSAT 0,000% X Średnia ważona stopa zwrotu 2,901%. Minimalna stopa zwrotu -1,099% Stopy zwrotu OFE za okres od do r. Stopy zwrotu OFE za okres od do Nazwa OFE Stopa zwrotu w okresie Allianz Polska OFE 17,405% PKO BP Bankowy OFE 16,427% AXA OFE 15,811% OFE POLSAT 15,802% ING OFE 15,556% Nordea OFE 15,399% Generali OFE 15,390% AEGON OFE 15,312% OFE Pocztylion 15,305% OFE PZU "Złota Jesień" 15,167% Amplico OFE 14,826% OFE WARTA 14,707% Pekao OFE 14,396% Aviva OFE Aviva BZ WBK 13,630% Średnia ważona stopa zwrotu 15,177% Minimalna stopa zwrotu 7,589% 39 Nazwa OFE Stopa zwrotu w okresie Nordea OFE 21,319% ING OFE 21,311% Allianz Polska OFE 21,013% Amplico OFE 20,325% Aviva OFE Aviva BZ WBK 19,819% OFE WARTA 19,538% AXA OFE 19,268% PKO BP Bankowy OFE 19,093% Pekao OFE 17,764% OFE PZU "Złota Jesień" 17,634% Generali OFE 17,512% AEGON OFE 17,413% OFE Pocztylion 16,343% OFE POLSAT 11,966% Średnia ważona stopa zwrotu 19,284% Minimalna stopa zwrotu 9,642% 40 Stopy zwrotu OFE za okres od do roku Nazwa OFE Stopa zwrotu w okresie Allianz Polska OFE 19,132% Nordea OFE 19,052% Amplico OFE 17,976% ING OFE 17,664% Aviva OFE Aviva BZ WBK 17,234% OFE WARTA 16,820% PKO BP Bankowy OFE 16,375% AXA OFE 16,290% OFE PZU "Złota Jesień" 15,382% AEGON OFE 15,271% Generali OFE 14,760% Pekao OFE 14,641% OFE Pocztylion 13,768% OFE POLSAT 9,828% Średnia ważona stopa zwrotu 16,636% Minimalna stopa zwrotu 8,318% 41 Stopy zwrotu OFE za okres od do r. Stopa zwrotu Nazwa OFE w okresie Pekao OFE 35,242% OFE Polsat 34,280% AIG OFE 34,197% Generali OFE 33,638% OFE Skarbiec-Emerytura 32,844% OFE Pocztylion 32,541% OFE PZU "Złota Jesień" 31,864% ING 31,267% Commercial Union 31,068% AXA OFE 30,671% OFE "Dom" 29,882% Allianz Polska OFE 29,257% Nordea OFE 29,084% AEGON OFE 28,830% Bankowy OFE 25,917% Średnia ważona stopa zwrotu 31,481% Minimalna stopa zwrotu 15,741% 42 7

8 Stopy zwrotu Otwartych Funduszy Emerytalnych za okres od do r. Stopy zwrotu Otwartych Funduszy Emerytalnych za okres od do roku Nazwa OFE Stopa zwrotu w okresie Nazwa OFE Stopa zwrotu Pekao OFE 61,216% Pekao 50,254% OFE Polsat 60,795% Dom 49,308% Generali OFE 56,611% Polsat 48,740% OFE Dom 55,272% Generali 48,613% AIG OFE 55,245% AIG 47,313% ING Nationale-Nederlanden Polska OFE 54,923% ING Nationale-Nederlanden Polska 47,288% AXA OFE 54,479% Pocztylion 46,487% OFE Pocztylion 54,326% Winterthur 46,450% OFE PZU Złota Jesień 53,875% PZU Złota Jesień 46,212% OFE Skarbiec-Emerytura 53,828% Skarbiec-Emerytura 45,828% Commercial Union OFE BPH CU WBK 52,964% Commercial Union BPH CU WBK 44,207% OFE Ergo Hestia 50,521% Bankowy 43,783% Nordea OFE 49,974% Ergo Hestia 42,924% Bankowy OFE 48,028% Nordea 41,819% Allianz Polska OFE 46,306% Allianz Polska 39,649% Średnia ważona stopa zwrotu 53,657% Średnia ważona stopa zwrotu 45,833% Minimalna stopa zwrotu 26,829% 43 Minimalna stopa zwrotu 22,917% 44 Stopy zwrotu Otwartych Funduszy Emerytalnych za okres od do roku Porównanie OFE stopa zwrotu w okresie od do nazwa funduszu stopa zwrotu OFE (%) Nazwa OFE Stopa zwrotu w okresie ING NN 56,318% Polsat 59,975% Dom 59,377% AIG 56,926% Generali 56,741% Pocztylion 55,854% ING Nationale-Nederlanden 54,898% Pekao 53,825% Winterthur 53,281% PZU Złota Jesień 52,990% Skarbiec-Emerytura 52,921% Commercial Union BPH CU WBK 52,336% Bankowy 50,770% Ergo Hestia 50,347% AIG 55,636% Dom 55,518% Generali 54,545% PZU Złota Jesień 53,342% Polsat 53,294% Bankowy 52,410% Credit Suisse Life & Pensions 50,918% Commercial Union BPH CU WBK 50,893% Ergo Hestia 49,833% Pocztylion 49,748% Sampo 49,169% Skarbiec-Emerytura 48,412% Nordea 48,068% Pekao 46,762% Allianz Polska 44,192% Allianz Polska 43,978% Średnia ważona stopa zwrotu 53,447% Średnia ważona stopa zwrotu 52,478% Minimalna stopa zwrotu 26,724% 45 Minimalna stopa zwrotu 26,239% 46 Porównanie OFE stopa zwrotu w okresie od do nazwa funduszu stopa zwrotu OFE (%) Bankowy 45,759% ING 45,106% Polsat 44,599% AIG 43,815% PZU Złota Jesień 43,006% Generali 42,632% DOM 42,424% Ergo Hestia 40,123% Sampo 39,802% Credit Suisse 38,714% Allianz Polska 38,528% Pekao 38,500% Skarbiec-Emerytura 37,437% Pocztylion 37,273% Commercial Union 37,059% Średnia ważona stopa zwrotu 41,480% Minimalna stopa zwrotu 20,740% 47 Okresowa roczna stopa zwrotu otwartego funduszu emerytalnego (w%) Okresowa MetLife porówna Allianz Aviva OFE PKO BP OFE OFE PZU Data AEGON Generali OFE Nordea Pekao wcza Polska Aviva BZ AXA OFE ING OFE Bankowy Pocztylio "Złota końcowa OFE OFE (dawne OFE OFE stopa OFE WBK OFE n Jesień" Amplico) zwrotu ,382 2,454 2,279 2,373 3,087 1,465-0,148 1,678 2,878 0,565 2,395 0,322 1, ,641 1,586 1,320 1,305 2,044 0,705-1,108 0,796 2,001-0,254 1,511-0,643 0, ,102 2,146 1,914 1,770 2,484 1,334-0,567 1,375 2,621 0,311 2,093-0,205 0, ,225 2,033 1,829 1,742 2,455 1,123-0,714 1,265 2,569 0,339 1,953-0,351 0, ,293 1,530 1,321 1,086 1,989 0,861-1,156 0,714 2,104-0,113 1,319-0,964-0, ,548 0,942 0,840 0,622 1,492 0,156-1,592 0,301 1,559-0,618 0,821-1,425-0, ,925 1,444 1,404 1,194 1,986 0,495-0,910 0,795 2,076 0,028 1,235-0,788 0, ,433 1,587 1,547 1,360 2,126 0,653-0,814 0,797 2,158 0,085 1,348-0,702 0, ,194 1,085 0,899 0,788 1,552 0,235-1,454 0,220 1,644-0,621 0,742-1,257-0, ,535 1,472 1,319 1,194 1,957 0,705-0,959 0,493 2,051-0,169 1,208-0,700 0, ,940 1,697 1,434 1,359 2,041 0,889-0,887 0,494 2,131-0,113 1,375-0,701 0, ,553 2,240 1,981 1,806 2,520 1,288-0,347 0,994 2,610 0,483 1,938-0,147 0, ,702 2,531 2,190 1,951 2,669 1,425-0,274 1,221 2,803 0,657 2,141 0,089 0, ,833 2,904 2,683 2,287 2,951 1,746 0,075 1,614 3,307 1,232 2,593 0,534 0,

9 Niedobór Niedobór występuje w otwartym funduszu w przypadku, gdy stopa zwrotu tego funduszu za okres 36 miesięcy, jest niższa od minimalnej wymaganej stopy zwrotu. Przejęcia Towarzystwo może zniknąć z rynku w jeden z następujących sposobów: 1. może połączyć się z innym towarzystwem, 2. może, na podstawie umowy zawartej z innym PTE, przekazać temu towarzystwu zarządzanie otwartym funduszem, którym zarządza, 3. w przypadku ogłoszenia upadłości towarzystwa lub otwarcia jego likwidacji organ nadzoru wydaje decyzję o cofnięciu zezwolenia na utworzenie towarzystwa. Od dnia wejścia w życie decyzji o cofnięciu zezwolenia na utworzenie towarzystwa fundusz jest reprezentowany i zarządzany przez depozytariusza. W tym czasie fundusz nie może przyjmować nowych członków ani uczestniczyć w losowaniu przeprowadzanym przez ZUS. 49 Jeżeli w okresie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie decyzji o cofnięciu zezwolenia zarządzanie otwartym funduszem nie zostanie przejęte przez inne powszechne towarzystwo, przejęcia zarządzania tym funduszem dokonuje powszechne towarzystwo zarządzające otwartym funduszem, który osiągnął najwyższą stopę zwrotu za ostatnie 36 miesięcy. 50 Połączenia i przejęcia na polskim rynku OFE Przejęcie OFE WARTA przez PTE Allianz Polska SA przejęcie OFE POLSAT przez PKO BP BANKOWY OFE 19 lipca 2013 r. połączenie AEGON PTE S.A. i PTE Skarbiec Emerytura S.A. 9 maja 2008 r. przejęcie OFE Kredyt Banku przez PTE POLSAT 10 grudnia 2004 r. połączenie PTE Skarbiec-Emerytura S.A. i PTE BIG Banku Gdańskiego S.A 29 maja 2002 r. przejęcie OFE Rodzina przez Pekao PTE S.A. 10 grudnia 2001 r. przejęcie Pioneer OFE przez Pekao PTE S.A. 23 lipca 2001 r. połączenie OFE Pocztylion i Arka Invesco OFE 14 grudnia 2001 r. przejęcie OFE EPOKA przez PEKAO PTE S.A. - 9 kwietnia 2001 r. 51 Opłaty pobierane przez OFE opłata od składki, czyli tzw. opłata dystrybucyjna, opłata za zarządzanie. O wysokości przyszłej emerytury zadecyduje wysokość opłat pobieranych przez PTE, gdyż to warunkuje, ile pieniędzy z naszych składek faktycznie jest inwestowanych, a ile przeznaczanych na pokrycie kosztów administracyjnych i zarządzania. 52 Opłata od składki BYŁO: Od dnia 1 kwietnia 2004 r. zaczęły obowiązywać przepisy ustalające maksymalną opłatę od składki pobieraną przez poszczególne OFE. Ustawa przewidywała, że będzie to następować stopniowo wg poniższego harmonogramu: do końca roku % w roku ,125 % w roku ,25 % w roku ,375 % w roku 2014 i latach następnych - 3,5 % Dodatkowym elementem regulacji jest zasada, że otwarty fundusz stosuje jednolitą metodę obliczania i pobierania tych opłat w stosunku do wszystkich członków, którzy przystąpią do funduszu po 31 marca 2004 r. Począwszy od 1 stycznia 2010 opłata od składki nie może przekroczyć 3,5 %. JEST: Począwszy od 1 stycznia 2014 opłata od składki nie może Nazwa funduszu Maksymalna opłata od składki BYŁO Nazwa funduszu Maksymalna opłata od składki JEST ALLIANZ 4.00 % POLSAT 3,4 % AIG 7.00 % ALLIANZ 3,45 % BANKOWY 7.00 % AEGON 3,5 % CU 7.00 % AMPLICO 3,5 % CREDIT SUISSE 7.00 % AVIVA 3,5 % DOM 7.00 % AXA 3,5 % ERGO HESTIA 7.00 % GENERALI 3,5 % GENERALI 7.00 % ING 3,5 % ING 7.00 % NORDEA 3,5 % PEKAO 7.00 % PEKAO 3,5 % POCZTYLION 7.00 % PKOBP BANKOWY 3,5 % POLSAT 7.00 % POCZTYLION 3,5 % PZU 7.00 % PZU ZŁOTA JESIEŃ 3,5 % SAMPO 7.00 % WARTA 3,5 % SKARBIEC 7.00 % przekroczyć 1,75 %

10 Czy 1 % różnica w opłacie od składki to dużo? Miesięcznie do OFE trafia 100 PLN, delikwent ma 25 lat, więc będzie odkładał jeszcze przez 40 lat czyli 480 miesięcy. Stopa zwrotu OFE wynosi 2 % miesięcznie. Opłata od składki 4 %. Opłata od składki 5 %. Opłata od składki 6 %. W wieku 65 lat zgromadzi kapitał w wysokości: PLN PLN PLN Różnica: PLN Różnica w świadczeniu emerytalnym (przeżyje 21 lat): PLN Opłata za zarządzanie Jest to kwota ustalona w statucie, nie wyższa niż 0,045% zarządzanych aktywów netto w skali miesiąca przy wartości aktywów do 8 mld. zł. Powyżej tej kwoty maksymalna wartość tej opłaty jest proporcjonalnie niższa. Opłata za zarządzanie pobierana jest z aktywów funduszu (a więc proporcjonalnie do zgromadzonych środków ponosi ją każdy z członków funduszu) PLN PLN PLN - 54 PLN PLN Tabela wysokości opłat za zarządzanie Wysokość aktywów netto (mld PLN) ponad do Miesięczna opłata za zarządzanie otwartym funduszem od aktywów netto wynosi: 0 8 0,045 % wartości aktywów netto w skali miesiąca ,5 mln zł 3,6 mln zł + 0,04 % nadwyżki ponad 8 mld zł wartości aktywów netto, w skali miesiąca 8,4 mln zł + 0,032 % nadwyżki ponad 20 mld zł wartości aktywów netto, w skali miesiąca 13,2 mln zł + 0,023 % nadwyżki ponad 35 mld zł wartości aktywów netto, w skali miesiąca 57 Wyliczenie średnich wysokości opłat za zarządzanie OFE Wartość aktywów 2013 (%) Wartość aktywów 2014 ING OFE ,93 0, , Aviva OFE Aviva BZ WBK ,07 0, ,03811 OFE PZU "Złota Jesień" ,94 0, , Amplico OFE ,40 0, , AXA OFE ,67 0, ,04431 Generali OFE ,70 0, ,045 Nordea OFE ,02 0, ,045 PKO BP Bankowy OFE ,18 0, ,045 AEGON OFE ,49 0, ,045 Allianz Polska OFE ,25 0, ,045 OFE Pocztylion ,58 0, ,045 Pekao OFE ,33 0, ,045 OFE WARTA ,63 0, , (%) Czy 0,6 % rocznie to dużo? Aby żyć godnie na emeryturze obecnie wypadałoby mieć: Dodatkowa część zmienna - zależna od wyników inwestycyjnych osiąganych przez fundusz - wysokość tej opłaty wynosi - 0,005% wartości aktywów netto w skali miesiąca. W tej wysokości może ona być pobrana tylko w funduszu, który osiągnął w danym okresie najwyższą stopę zwrotu. Cześć zmienna opłaty za zarządzanie nie jest natomiast pobierana w funduszu, który osiągnął w danym okresie najniższą stopę zwrotu. W pozostałych funduszach ta część opłaty pobierana jest proporcjonalnie do osiągniętych wyników - jest tym większa im wyższa stopa zwrotu PLN miesięcznie? PLN miesięcznie? Przyjmijmy, że na emeryturce delikwent przeżyje 250 miesięcy (ok. 21 lat), czyli musi mieć zgromadzony kapitał: 250 * = PLN 250 * = PLN Od tej kwoty miesięcznie OFE może pobierać: PLN * 0,05 % = 125 PLN PLN * 0,05 % = 250 PLN Od tej kwoty rocznie OFE może pobierać: PLN * 0,6 % = PLN PLN * 0,6 % = PLN 60 10

11 Biorąc pod uwagę poprzedni przykład Miesięcznie do OFE trafia 100 PLN, delikwent ma 25 lat, więc będzie odkładał jeszcze przez 40 lat czyli 480 miesięcy. W wieku 65 lat zgromadzi kapitał w wysokości: PLN Opłata od składki 4 %. Opłata za zarządzanie 0,6 % rocznie Suma opłat: PLN * 0,04 % = 48 PLN PLN * 0,6 % = 7735,79 PLN W ostatnim roku z rachunku pobiorą mu 7783,79 PLN Wszystkie wyżej wskazane opłaty dokonywane są na rzecz PTE zarządzającego danym funduszem emerytalnym. Ponadto fundusz z aktywów pokrywa koszty związane z przechowywaniem aktywów oraz realizacją i rozliczaniem transakcji nabywania lub zbywania aktywów funduszu (koszty te ponosi więc proporcjonalnie do zgromadzonych środków każdy z członków funduszu). Wszystkie inne koszty działalności funduszu pokrywa zarządzające nim PTE, a więc nie obciążają one bezpośrednio członka funduszu. Wpłacił w tym roku 1200 PLN!!! Nadzór nad działalnością funduszy emerytalnych Nadzorowi podlega działalność operacyjna, stan majątkowy i polityka lokacyjna. Zadaniem organu nadzoru jest ochrona interesów członków funduszy oraz uczestników pracowniczych programów emerytalnych. Koszty nadzoru nad działalnością funduszy emerytalnych ponoszą powszechne towarzystwa w zależności od składek wpłaconych w danym roku do zarządzanych przez nie otwartych funduszy. 63 Fundusz Gwarancyjny Fundusz Gwarancyjny, składa się z: części podstawowej - administrowana przez Krajowy Depozyt. Całkowita wartość środków części podstawowej Funduszu Gwarancyjnego nie może przekraczać 0,1 % wartości aktywów netto wszystkich otwartych funduszy. części dodatkowej OFE otwiera rachunek, na który PTE przekazuje środki. Wysokość środków przechowywanych na rachunku części dodatkowej Funduszu Gwarancyjnego wynosi nie mniej niż 0,3 % i nie więcej niż 0,4 % wartości aktywów netto funduszu. 64 Losowanie Nie później niż w terminie 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczenia, ubezpieczony jest zobowiązany do zawarcia umowy z otwartym funduszem emerytalnym. W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (Dz.U ) ZUS nie przeprowadza losowań. W przypadku gdyby nie dopełni tego obowiązku, ZUS wzywa go na piśmie do zawarcia umowy z OFE. Jeżeli tego nie zrobi, ZUS wysyła pisemne wezwanie do zawarcia umowy członkowskiej w terminie: do dnia 10 stycznia, a jeżeli od daty otrzymania wezwania do dnia losowania jest mniej niż 30 dni, termin ten mija 10 lipca, do dnia 10 lipca, a jeżeli od daty otrzymania wezwania do dnia losowania jest mniej niż 30 dni, termin ten mija 10 stycznia. Jeżeli mimo to nie przystąpi do OFE, ZUS wyznacza otwarty fundusz emerytalny w drodze losowania. Losowanie jest komisyjne i odbywa się dwa razy w roku w Centrali Zakładu o godzinie w terminach: w ostatnim dniu roboczym stycznia w ostatnim dniu roboczym lipca 65 Wyniki losowań ZUS liczba członków wylosowana do poszczególnych OFE AEGON OFE Allianz Polska OFE Amplico OFE Aviva OFE AXA OFE Generali OFE ING OFE Nordea OFE Pekao OFE PKO BP Bankowy OFE OFE Pocztylion OFE POLSAT OFE PZU "Złota Jesień" OFE WARTA Arka-Invesco OFE OFE {ego} OFE Epoka OFE Kredyt Banku Pioneer OFE OFE Rodzina OFE Skarbiec-Em Razem Wylosowanych zostało osób!!! 66 11

12 PPE Pracownicze Programy Emerytalne III FILAR PPE są formą zorganizowanego, grupowego, systematycznego oszczędzania na przyszłą emeryturę. PPE nie jest instytucją finansową - środki w ramach programu trafiają do już istniejących instytucji finansowych, działających według właściwych sobie zasad - zakładu ubezpieczeń, funduszu inwestycyjnego lub zarządzającego zagranicznego. Sam PPE jest umową (zespołem umów) określającą wzajemne zobowiązania pracodawcy i pracowników w związku z prowadzeniem przez pracodawcę programu. Wyjątkiem jest pracowniczy fundusz emerytalny (PFE), który jest podmiotem tworzonym specjalnie dla gromadzenia środków z w ramach PPE, zwykle tworzony jest wspólnie dla kilku programów. PFE jest zarządzany przez wyłącznie w tym celu tworzone Pracownicze Towarzystwo Emerytalne. W tym wypadku mamy do czynienia z instytucją finansową powołaną specjalnie do obsługi PPE PPE to zespół umów, które pracodawca zawiera w celu utworzenia pracowniczego programu emerytalnego. Na program składają się: zakładowa umowa emerytalna (pracodawcy z reprezentacją załogi), umowa pracodawcy z instytucją finansową (w zależności od formy programu: z zakładem ubezpieczeń, towarzystwem ubezpieczeń wzajemnych lub funduszem inwestycyjnym, a w przypadku programu prowadzonego w formie pracowniczego funduszu emerytalnego - umowę z odpowiednią instytucją finansową zastępuje statut pracowniczego funduszu). pracownicza umowa emerytalna (pracodawcy z pracownikiem). Zakładowa umowa emerytalna jest umową zawieraną przez pracodawcę z reprezentacją pracowników. Pracodawca przedstawia ofertę zawierającą projekt zakładowej umowy emerytalnej z dokonanym wyborem jednej z form pracowniczego programu emerytalnego, wraz z warunkami ustalonymi wstępnie z instytucją finansową, bądź z projektem statutu towarzystwa i statutu pracowniczego funduszu emerytalnego reprezentacji pracowników. Akwizycję pracowniczych programów emerytalnych na terenie zakładów pracy może prowadzić wyłącznie pracodawca

13 Zakładowa umowa emerytalna nie może przewidywać dla uczestnictwa pracowników w programie żadnych innych warunków poza określonymi ustawą. Warunki te nie mogą powodować sytuacji, w której przy ich zachowaniu prawo uczestnictwa w pracowniczym programie emerytalnym, w dniu złożenia wniosku o zarejestrowanie programu, miałaby mniej niż połowa liczby zatrudnionych pracowników. Pracownicza umowa emerytalna jest umową zawieraną po złożeniu przez pracownika pisemnej deklaracji dobrowolnego uczestnictwa w pracowniczym programie emerytalnym PPE może być prowadzone w jednej z czterech wybranych form: 1. umowy z funduszem inwestycyjnym (umowy o wnoszenie przez pracodawców składek pracowników do funduszu inwestycyjnego), 2. umowy grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (umowy grupowego ubezpieczenia na życie pracowników z zakładem ubezpieczeń w formie grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym), 3. pracowniczego funduszu emerytalnego (PFE), który jest zarządzany przez pracownicze towarzystwo emerytalne (PTE), 4. zarządzania zagranicznego. 75 Instytucje finansowe zarządzające środkami gromadzonymi w ramach PPE Liczba Podmiot zarządzający zarządzanych PPE Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA 445 Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 130 Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA 109 Towarzystwo Ubezpieczeniowe Allianz Życie Polska S.A. 98 ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 66 Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 42 Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Amplico Life S.A. 39 Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 37 Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo- Kredytowych S.A. 26 Pracownicze Towarzystwo Emerytalne "Nowy Świat" S.A. 18 Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA 445 Inne (mniej niż 12 zarządzanych PPE) Razem KTO MOŻE UTWORZYĆ PPE? pracodawca lub łącznie co najmniej dwóch pracodawców, zatrudniających każdy co najmniej 5 pracowników, pracodawca zatrudniający co najmniej 3 pracowników, jeżeli prowadzi działalność nieprzerwanie od 3 lat. Pracodawca powinien być wpisany do właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej nie później niż rok przed dniem zawarcia zakładowej umowy emerytalnej. Rodzaje składek obowiązkowa składka dodatkowa

14 Różnice pomiędzy składkami OBOWIĄZKOWA Finansowana przez pracodawcę. Nie może przekraczać 7% wynagrodzenia uczestnika. Nie stanowi podstawy ustalenia obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne. Wysokość składki jest ustalana: - procentowo od wynagrodzenia uczestnika - w jednakowej kwocie dla wszystkich uczestników - procentowo od wynagrodzenia, z określeniem maksymalnej, kwotowej wysokości Wysokość składki określa zakładowa umowa emerytalna. DODATKOWA Finansowana przez uczestnika PPE z jego wynagrodzenia. Uczestnik może zmienić wysokość składki lub zrezygnować z jej wnoszenia. Potrącana z wynagrodzenia po jego opodatkowaniu Suma składek dodatkowych wnoszonych przez uczestnika do 1 PPE w ciągu roku nie może przekroczyć trzykrotności sumy odpowiadającej maksymalnej wysokości kwoty wpłaty na IKE (która wynosi 150 proc. średniego wynagrodzenia w gospodarce narodowej) O ile zakładowa umowa nie zakazuje deklarowania składki - uczestnik sam deklaruje i określa wysokość składki ze swojego wynagrodzenia; zakładowa umowa określa minimalną wysokość możliwej do zadeklarowania składki 79 Składki podstawowe i dodatkowe odprowadzone do pracowniczych programów emerytalnych (tys. PLN) Forma programu Umowa grupowego inwestycyjnego ub na życie Umowa o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego Pracowniczy fundusz emerytalny Razem Razem podstawowe dodatkowe podstawowe dodatkowe podstawowe dodatkowe Razem Razem Składki podstawowe i dodatkowe odprowadzone do pracowniczych programów emerytalnych (tys. PLN) Składki podstawowe i dodatkowe odprowadzone do pracowniczych programów emerytalnych (tys. PLN) Forma programu Składki odprowadzone w okresie Składki Składki Składki Składki Razem Razem podstawowe dodatkowe podstawowe dodatkowe Forma programu Składki odprowadzone w okresie Składki Składki Składki Składki Razem Razem podstawowe dodatkowe podstawowe dodatkowe Umowa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników z zakładem ubezpieczeń w formie grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Umowa o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego Umowa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników z zakładem ubezpieczeń w formie grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Umowa o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego , , , , , , , , , , , ,78 Pracowniczy fundusz emerytalny Razem Pracowniczy fundusz emerytalny , , , , , ,07 Razem , , , , , , Składki podstawowe i dodatkowe odprowadzone do pracowniczych programów emerytalnych (tys. PLN) Forma programu Umowa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników z zakładem ubezpieczeń w formie grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Umowa o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego Pracowniczy fundusz emerytalny Składki podstawowe Składki odprowadzone w okresie Składki dodatkowe Razem Składki podstawowe Składki dodatkowe Razem , , , , , , , , , , , , , , , , , ,15 Razem , , , , , ,81 Oszczędności zgromadzone w PPE podlegają: wypłacie, wypłacie transferowej, zwróceniu uczestnikowi

15 Wypłata środków uczestnikowi WYPŁATA to przekazanie pracownikowi środków zgromadzonych w ramach pracowniczego programu emerytalnego na warunkach określonych w zakładowej umowie emerytalnej. następuje automatycznie po ukończeniu przez uczestnika 70 lat. Wcześniejsza wypłata może nastąpić na wniosek uczestnika w przypadku kiedy: uczestnik programu ukończył 60 lat, uzyskał wcześniejsze uprawnienia emerytalne lub uprawnienia do świadczenia rentowego z tytułu niezdolności do pracy, nastąpi likwidacja instytucji finansowej zarządzającej środkami w ramach programu. Wypłata osobom uposażonym lub spadkobiercom nastąpi w przypadku śmierci uczestnika programu ZWROT WYPŁATA TRANSFEROWA to przeniesienie środków zgromadzonych przez uczestnika w ramach PPE do instytucji finansowej gromadzącej środki w ramach innego PPE np. w wyniku zmiany pracodawcy. Wycofanie środków zgromadzonych w ramach pracowniczego programu emerytalnego, jeżeli nie zachodzą przesłanki do wypłaty, bądź wypłaty transferowej. Może nastąpić jedynie w przypadku, kiedy uczestnik wypowie udział w PPE w związku z likwidacją PPE, w skutek spadku wartości środków wniesionych w ramach programu poniżej kwoty ustalonej w: umowie z instytucją finansową inwestującej środki uczestników PPE, bądź w statucie (o ile nie zachodzą przesłanki do wypłaty transferowej) Oszczędności zgromadzone w programie mogą zostać wypłacone jednorazowo bądź w ratach, w gotówce lub przelewem na wskazany przez uczestnika rachunek (w tym także na rachunek w zakładzie ubezpieczeń lub towarzystwie ubezpieczeń wzajemnych, pod warunkiem, że nie jest on prowadzony w ramach pracowniczego programu emerytalnego). Uczestnik może dokonać w każdym czasie wypowiedzenia pracowniczej umowy emerytalnej składanego pracodawcy w formie pisemnej, przy czym okres wypowiedzenia przewidziany umową zakładową nie może być krótszy niż 1 miesiąc i dłuższy niż 3 miesiące. W razie wypowiedzenia umowy, środki dotychczas zgromadzone na rachunku uczestnika pozostają na tym rachunku do czasu ich wypłaty zgodnie z postanowieniami zakładowej umowy emerytalnej, z wyjątkiem wypłaty transferowej do innego PPE, która następuje na wniosek uczestnika

16 Korzyści dla Pracownika Etapy tworzenie PPE PPE to dodatkowe świadczenie emerytalne - po zakończeniu aktywności zawodowej wypłata z PPE będzie stanowiła istotne uzupełnienie świadczeń otrzymywanych z obowiązkowych ZUS i OFE. ulga w świadczeniach na rzecz ZUS - od składek podstawowych finansowanych przez pracodawcę nie są odprowadzane przez pracownika obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne. zwolnienie z podatku od dochodów kapitałowych - zyski wypracowywane w związku z oszczędzaniem w ramach uczestnictwa w PPE są zwolnione z 19% zryczałtowanego podatku od dochodów kapitałowych tzw. podatku Belki. Podatek ten obowiązuje w przypadku inwestowania indywidualnego. wypłaty z PPE nie są opodatkowane - wypłaty środków z PPE realizowane przez uczestnika programu lub osoby uprawnione po nabyciu uprawnień ustawowych są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych. brak podatku od spadków i darowizn - w przypadku śmierci uczestnika PPE wypłata na rzecz osób uprawnionych nie jest objęta podatkiem spadkowym. Pracodawca podejmuje decyzję o utworzeniu PPE Wybór formy działania Negocjacje z pracownikami Negocjacje z instytucją finansową Umowa z instytucją finansową Powstanie zakładowej umowy emerytalnej Wpis do rejestru PPE Wniosek do KNF o wpis do rejestru Pracownicza umowa emerytalna Uczestnicy PPE NADZÓR Nadzór nad zakładami ubezpieczeń (w tym towarzystwami ubezpieczeń wzajemnych) oraz pracowniczymi funduszami emerytalnymi sprawuje KNF, zaś nadzór nad funduszami inwestycyjnymi Komisja Papierów Wartościowych i Giełd. Forma programu Umowa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników w formie grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Umowa o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego Ogółem czynni % Ogółem czynni % Ogółem czynni % , , , , , ,28 Pracowniczy fundusz emerytalny , , ,85 93 Razem x , ,40 Uczestnicy PPE Uczestnicy PPE Forma programu Ogółem W tym uczestnicy czynni Wskaźnik uczestnictwa Ogółem (w %) W tym uczestnicy czynni Wskaźnik uczestnictwa (w %) Forma programu Ogółem W tym uczestnicy czynni Wskaźnik uczestnictwa Ogółem (w %) W tym uczestnicy czynni Wskaźnik uczestnictwa (w %) Umowa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników z zakładem ubezpieczeń w formie , ,18 grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Umowa o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu , ,00 inwestycyjnego Pracowniczy fundusz emerytalny , ,50 Razem , ,35 Umowa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników z zakładem ubezpieczeń w formie , ,27 grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Umowa o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu , ,78 inwestycyjnego Pracowniczy fundusz emerytalny , ,94 Razem , ,

17 Uczestnicy PPE Składki odprowadzone w ramach PPE (w mln. PLN) Umowa grupowego ub na życie 0,4 5,9 16,2 29,9 55,5 167,8 394,3 646,1 897, , , , ,5 Forma programu Ogółem W tym uczestnicy czynni Ogółem W tym uczestnicy czynni Ogółem W tym uczestnicy czynni Umowa z funduszem Inwestycyjny m 1,4 54,5 128,5 213,2 337,9 513,0 805, , , , , , ,5 Umowa grupowego ubezpieczenia na życie Pracowniczy fundusz emerytalny 2,8 14,9 132,9 230,5 358,8 484,9 675,0 848, , , , , ,1 Razem 4,6 75,3 277,7 473,5 752, , , ,8 3454, , , , ,3 Umowa o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego ,00 Składki odprowadzone Pracowniczy fundusz emerytalny Razem , , ,00 0, Składki odprowadzone 98 Liczba funkcjonujących PPE wg województw na Województwo Liczba pracodawców prowadzących PPE dolnośląskie 67 kujawsko-pomorskie 51 lubelskie 26 lubuskie 18 łódzkie 74 małopolskie 89 mazowieckie 205 opolskie 41 podkarpackie 39 podlaskie 27 pomorskie 114 śląskie 176 świętokrzyskie 21 warmińsko-mazurskie 26 wielkopolskie 129 zachodniopomorskie 35 Razem / Total REJESTR PPE r. Liczba wpisów do rejestru Liczba wykreśleń 191 Liczba działających programów IKE Indywidualne Konta Emerytalne Indywidualne konta emerytalne zostają powołane do funkcjonowania jako: osobny, samodzielny zapis w rejestrze uczestników funduszu inwestycyjnego, osobny rachunek papierów wartościowych i rachunek pieniężny służący do jego obsługi w instytucji prowadzącej działalność maklerską, osobny rachunek bankowy w banku osobny rachunek w ubezpieczeniowym funduszu kapitałowym

18 Prawo do oszczędzania na przyszłą emeryturę na rachunkach IKE ustawa dała osobom fizycznym, które ukończyły 16 lat, mającym nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce. Oszczędzanie w IKE daje jego posiadaczowi możliwość do zwolnienia z podatku pod warunkiem, że jest posiadaczem tylko jednego wyżej wspomnianego konta. Osoby, które będą gromadzić oszczędności na więcej niż jednym IKE zapłacą wyższy, bo 75 % ryczałtowy podatek od dochodów kapitałowych. Środki zgromadzone na indywidualnym koncie emerytalnym nabyte w drodze spadku nie podlegają podatkowi od spadków i darowizn. Oszczędzający w danym roku kalendarzowym nie może przekroczyć kwoty wpłaty odpowiadającej trzykrotności prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na dany rok. Zasada ta nie obowiązuje przyjmowania wpłat transferowych tylko wpłat dokonywanych po raz pierwsze na konta oszczędnościowe IKE Limity wpłat na IKE Lata Limit w zł Wypłata zgromadzonych środków na IKE następować będzie wyłącznie na wniosek właściciela rachunku po osiągnięciu przez niego wieku emerytalnego, czyli 60 lat lub nabyciu uprawnień emerytalnych i ukończeniu 55 roku życia oraz spełnieniu dwóch warunków: dokonywanie wpłat na IKE w minimum pięciu dowolnych latach kalendarzowych. zgromadzenie połowy wartości wpłat dokonanych nie później niż na pięć lat przed dniem złożenia przez właściciela rachunku wniosku o dokonanie wypłaty. W przypadku śmierci właściciela rachunku na wniosek osoby uprawnionej wcześniej przez oszczędzającego Wpłata środków na rachunek IKE nie jest operacją ostateczną. Oszczędzający ma możliwość wypłaty środków zgromadzonych na rachunku, musi jednak liczyć się z tym, że będzie zmuszony zrezygnować z korzyści i udogodnień, które daje mu posiadanie konta IKE. Te utracone korzyści to przede wszystkim opodatkowanie środków podatkiem od zysków kapitałowych, uszczuplenie kwoty wpłaconych składek podstawowych o 30 %, która to kwota przekazywana zostaje do ZUS z zaliczeniem tej kwoty na ubezpieczenie emerytalne - środki zasilą indywidualne konto emerytalne prowadzone przez ZUS. Taka sytuacja ma miejsce w momencie, kiedy wypowiedziana zostanie umowa przez którąkolwiek ze stron lub wygaśnie umowy prowadzenia IKE. 107 IKE może funkcjonować na podstawie pisemnej umowy zawartej przez osobę fizyczną z jedną z instytucji finansowych: fundusz inwestycyjny; podmiot prowadząc działalność maklerską; zakład ubezpieczeń na życie; bank

19 Liczba funkcjonujących IKE IKE Liczba IKE a) kobiety do 30 lat lat lat lat ponad 60 lat b) mężczyźni do 30 lat lat lat lat ponad 60 lat Liczba funkcjonujących IKE ZU Fundusze inwestycyjne Maklerskie Banki Liczba IKE a) kobiety do 30 lat lat lat lat ponad 60 lat b) mężczyźni do 30 lat lat lat lat ponad 60 lat Wartość środków zgromadzonych w IKE na koniec roku Liczba założonych IKE Wartość IKE (w tys. PLN), w tym: - zakłady ubezpieczeń - towarzystwa funduszy inwestycyjnych - podmioty prow. Dział. maklerską banki Średnia wysokość wpłaty na IKE (w zł) - zakłady ubezpieczeń - tow. funduszy inwestycyjnych - podmioty prow. dział. maklerską x Banki x IKE IKE, w tym: IKE założone po raz pierwszy IKE założone w związku z dokonaniem wypłaty transferowej z IKE IKE założone w związku z dokonaniem wypłaty transferowej z programu emerytalnego IKE otwarte w okresie sprawozdawczym IKE, w tym: ZU Fundusze inwestycyjne Maklerskie Banki Oferty instytucji finansowych są kierowane do określonych grup docelowych, za kryterium bierze się tutaj czas, przez który będą oni oszczędzać na koncie IKE. Osoby najmłodsze korzystne jest agresywne lokowanie własnych środków. Wskazane jest, aby skorzystały z oferty funduszy inwestycyjnych. Osoby w średnim wieku - pieniądze lokowane są w ubezpieczeniowych funduszach kapitałowych, które przypominają otwarte fundusze inwestycyjne. Wadą są często zbyt kosztowne dodatki ubezpieczeniowe zakładów ubezpieczeń Osoby najstarsze IKE w bankach - długoletnia lokata bankowa, nie jest najbardziej efektywna pod względem stopy zwrotu. Jeżeli przyjmiemy, że oprocentowanie lokat wynosi 4 %, a inflacja 1 % to realny zysk wyniesie 3 %, co jest raczej miernym wynikiem. Banki coraz częściej łączą lokatę z inwestycjami w fundusze kapitałowe

20 Korzyści z IKE: wyższa emerytura w przyszłości, nieopodatkowane zyski z inwestowania, wypłaty z IKE nie są opodatkowane, brak podatku od spadków i darowizn, ograniczenia w kosztach ochrony ubezpieczeniowej, swoboda zmiany podmiotu zarządzającego. Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego IKZE zostały wprowadzone na początku 2012 roku jako nowa forma oszczędzania na emeryturę. Rozwiązanie to jest podobne do funkcjonujących już w ramach III filaru IKE. Tworząc IKZE rząd chciał zrekompensować podatnikom obniżenie składki przekazywanej do OFE. W 2010 roku została ona zmniejszona z 7,3 do 2,3 proc. Wynagrodzenia. Zgodnie z przepisami, wpłaty na IKZE można odpisać od podstawy opodatkowania, ujmując je w rozliczeniu rocznym (PIT). Roczny limit wpłat na IKZE został ustalony na poziomie 4 % wynagrodzenia, nie więcej jednak niż 30-krotność średnich zarobków. Oszczędności odkładane w ramach IKZE nie są obciążone 19-proc. podatkiem od zysków kapitałowych. IKZE nie są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych. Trzeba będzie go zapłacić po wypłacie środków z konta, czyli na koniec okresu oszczędzania Limity wpłat na IKZE Jeśli wynagrodzenie miesięczne w 2012 r. wynosiło 3500 zł brutto to limit indywidualny wyniesie: => (3500 x 12) x 4% = 1680 zł Lata Limit w zł , , Liczba funkcjonujących IKZE IKZE IKZE prowadzone na koniec okresu sprawozdawczego, w tym kobiety, w wieku do 30 lat lat lat lat lat ponad 65 lat mężczyźni, w wieku do 30 lat lat lat lat lat ponad 65 lat Wartość środków zgromadzonych w IKZE 2012 Wartość (w tys. PLN), w tym: zakłady ubezpieczeń towarzystwa funduszy inwestycyjnych podmioty prow. dział. maklerską banki 40 - dobrowolne fundusze emerytalne zarządzane przez PTE 6803 Średnia wysokość wpłaty (w tys. zł) 0,8 - zakłady ubezpieczeń 0,6 - tow. funduszy inwestycyjnych 1,7 - podmioty prow. dział. Maklerską 3,3 - Banki 2,5 - dobrowolne fundusze emerytalne zarządzane przez PTE 0,7 119 Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego Zachętą jest ulga podatkowa. Każdy co roku może odłożyć na koncie do 4 proc. swojego wynagrodzenia brutto. Maksymalnie wpłaty mogą wpłacić co roku 4031 zł. Pieniądze możemy wypłacić w dowolnym momencie. Jeżeli wytrwamy do 65 lat, możemy wybrać, czy chcemy dostać całość od razu, czy też w ratach. Wypłata będzie zwolniona z 19-proc. podatku Belki, ale za to zapłacimy podatek dochodowy. Nie tylko od zgromadzonych środków, ale i zysków

System emerytalny i jego wpływ na aktywa finansowe gospodarstw domowych

System emerytalny i jego wpływ na aktywa finansowe gospodarstw domowych System emerytalny i jego wpływ na aktywa finansowe gospodarstw domowych 1. Wprowadzenie Znaczenie zabezpieczenia społecznego dla gospodarstw domowych jest niepodważalne. Przedmiotem szczególnego zainteresowania

Bardziej szczegółowo

Prospekt Informacyjny

Prospekt Informacyjny Pekao Pioneer Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. ul. Domaniewska 41A, 02-672 Warszawa Ogólnodostępna strona internetowa Pekao OFE znajduje się pod adresem: www.pekaopte.pl Prospekt Informacyjny Pekao

Bardziej szczegółowo

Allianz Polska Dobrowolny Fundusz Emerytalny Statut

Allianz Polska Dobrowolny Fundusz Emerytalny Statut Allianz Polska Dobrowolny Fundusz Emerytalny Statut Obowiązuje od 1 lipca 2013 r. Z Tobą od A do Z Statut Allianz Polska Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niniejszy Statut

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W 2013 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W 2013 ROKU Zgodnie z art. 4 ust. 2 Ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym Komisja Nadzoru Finansowego ma obowiązek przedstawić

Bardziej szczegółowo

Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty (Credit Agricole FIO)

Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty (Credit Agricole FIO) PROSPEKT INFORMACYJNY Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty (Credit Agricole FIO) Fundusz jest funduszem inwestycyjnym otwartym z wydzielonymi subfunduszami: (1) Credit Agricole Stabilnego Wzrostu

Bardziej szczegółowo

Poradnik klienta usług finansowych. Justyna Wykowska. Poradnik

Poradnik klienta usług finansowych. Justyna Wykowska. Poradnik Poradnik klienta usług finansowych Justyna Wykowska III FILAR DLA POCZĄTKUJĄCYCH. Poradnik przyszłego emeryta Warszawa 2014 Publikacja została wydana nakładem Komisji Nadzoru Finansowego Komisja Nadzoru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ SKARBIEC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Statut Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Statut Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Statut Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty CZĘŚĆ I FUNDUSZ Rozdział I. Postanowienia ogólne Art. 1 Fundusz 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zwany dalej w

Bardziej szczegółowo

Grupowe (od 1999) Pracownicze programy emerytalne. Indywidualne konto emerytalne. Indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego PPE IKE IKZE

Grupowe (od 1999) Pracownicze programy emerytalne. Indywidualne konto emerytalne. Indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego PPE IKE IKZE Rodzaje kwalifikowanych programów emerytalnych PPE Grupowe (od 1999) Pracownicze programy emerytalne IKE Indywidualne (od II poł 2004) Indywidualne konto emerytalne IKZE Indywidulane (od stycznia 2012)

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W 2014 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W 2014 ROKU Zgodnie z art. 4 ust. 2 Ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym Komisja Nadzoru Finansowego ma obowiązek przedstawić

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Indywidualne Konto Emerytalne specjalnie dla Ciebie

Ogólne warunki ubezpieczenia Indywidualne Konto Emerytalne specjalnie dla Ciebie Ubezpieczenia na życie Ogólne warunki ubezpieczenia Indywidualne Konto Emerytalne specjalnie dla Ciebie Z Tobą od A do Z Spis treści Ogólne warunki ubezpieczenia Indywidualne Konto Emerytalne specjalnie

Bardziej szczegółowo

Pakiet informacyjny MiFID

Pakiet informacyjny MiFID Pakiet informacyjny MiFID Warszawa, 22 czerwca 2012 r. SPIS TREŚCI WSTĘP...3 I. INFORMACJA O BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA...4 II. INFORMACJA O FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH...5 Rozdział 1 Czym są

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny Funduszu SKOK FIO Rynku Pieniężnego (skrót - SKOK FIO Rynku Pieniężnego) Poprzednie nazwy funduszu nie dotyczy

Prospekt informacyjny Funduszu SKOK FIO Rynku Pieniężnego (skrót - SKOK FIO Rynku Pieniężnego) Poprzednie nazwy funduszu nie dotyczy Prospekt informacyjny Funduszu SKOK FIO Rynku Pieniężnego (skrót - SKOK FIO Rynku Pieniężnego) Poprzednie nazwy funduszu nie dotyczy Organem funduszu inwestycyjnego jest: Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE ZWIĄZANEGO Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM IKE PZU ŻYCIE

OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE ZWIĄZANEGO Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM IKE PZU ŻYCIE OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE ZWIĄZANEGO Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM IKE PZU ŻYCIE Kod warunków: FKIP40 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny

Prospekt informacyjny PKO Parasolowy - fundusz inwestycyjny otwarty 1. Nazwa Funduszu. Fundusz działa pod nazwą PKO Parasolowy - fundusz inwestycyjny otwarty i w dalszej części prospektu zwany jest Funduszem. Fundusz może używać

Bardziej szczegółowo

PZU Plan na Życie INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM

PZU Plan na Życie INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PZU Plan na Życie PODSTAWOWE INFORMACJE O UBEZPIECZENIU I OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Kod warunków: FLIP41 Numer polisy: PZU

Bardziej szczegółowo

ZUS CZY OFE? Przeczytaj zanim zdecydujesz! Niczego nie przegapisz! Plusy i minusy wyboru ZUS lub OFE

ZUS CZY OFE? Przeczytaj zanim zdecydujesz! Niczego nie przegapisz! Plusy i minusy wyboru ZUS lub OFE PRAWO PRACY I ZUS INDEKS 502081 ISBN 978-83-7440-341-2 MAJ 2014 CENA 14,90 ZŁ (W TYM 5% VAT) ZUS CZY OFE? Plusy i minusy wyboru ZUS lub OFE Opinie w zakresie wyboru ZUS lub OFE najlepszych ekspertów w

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W 2011 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W 2011 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W 2011 ROKU Zgodnie z art. 4 ust. 2 Ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym Komisja Nadzoru Finansowego ma obowiązek przedstawić

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty - skrócona nazwa - Allianz FIO z wydzielonymi Subfunduszami: - Allianz Akcji, - Allianz Akcji Plus, - Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek,

Bardziej szczegółowo

V. PRAWO DO ZAWARCIA UMOWY O PROWADZENIE IKE

V. PRAWO DO ZAWARCIA UMOWY O PROWADZENIE IKE Publikacja zawiera: 1. Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym IndywIdualne Konto emerytalne. 2. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Bardziej szczegółowo

STATUT. KBC DALEKOWSCHODNI Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego. ROZDZIAŁ I [Postanowienia ogólne] Artykuł 1 Fundusz

STATUT. KBC DALEKOWSCHODNI Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego. ROZDZIAŁ I [Postanowienia ogólne] Artykuł 1 Fundusz STATUT KBC DALEKOWSCHODNI Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego ROZDZIAŁ I [Postanowienia ogólne] Artykuł 1 Fundusz 1. Fundusz jest osobą prawną i prowadzi działalność pod nazwą KBC DALEKOWSCHODNI Fundusz

Bardziej szczegółowo

Better Future. 12) Fundusz źródłowy Fundusz, w którym umarzane są

Better Future. 12) Fundusz źródłowy Fundusz, w którym umarzane są Better Future Kod warunków: OF_OGIR115 Postanowienia ogólne 1 Niniejsze Warunki Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Better Future (zwane dalej Warunkami

Bardziej szczegółowo

Investor Leveraged Buy Out Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych

Investor Leveraged Buy Out Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A Investor Leveraged Buy Out Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie, Al. Szucha 8, 00-582 Warszawa, strona internetowa:

Bardziej szczegółowo

Subfundusz Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych

Subfundusz Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych Skrót Prospektu Informacyjnego Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych z siedzibą w Poznaniu (Rzeczpospolita Polska). Fundusz może używać nazwy skróconej:

Bardziej szczegółowo

Statut Allianz Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Statut Allianz Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Statut Allianz Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Rozdział I Postanowienia ogólne. Definicje. 1 Użytym w niniejszym Statucie wyrażeniom nadaje się następujące znaczenie: 1. Agent Transferowy podmiot, który

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia

Ogólne warunki ubezpieczenia Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa Indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym typ F składka jednorazowa Niniejsza umowa dodatkowa jest integralną częścią umowy

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia

Ogólne warunki ubezpieczenia Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa podstawowa Indywidualne Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Artykuł 1. Definicje Użyte w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia określenia

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowe. broszura informacyjna

Instrumenty finansowe. broszura informacyjna Instrumenty finansowe w Raiffeisen Bank Polska S.A. broszura informacyjna dla Klientów SPIS TREŚCI WstęP 3 I. Instrumenty rynku pieniężnego i kapitałowego 4 1. BONY SKARBOWE 4 2. OBLIGACJE SKARBOWE 5 3.

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B1 i C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 grudnia 2014 r. Poz. 1866 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo