WYNIKI DZIAŁALNOŚCI OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W POLSCE W LATACH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYNIKI DZIAŁALNOŚCI OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W POLSCE W LATACH 2000-2005"

Transkrypt

1 Jadwiga Wawer-Bernat Katedra Rachunkowości Uniwersytet Szczeciński WYNIKI DZIAŁALNOŚCI OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W POLSCE W LATACH Wstęp Funkcjonowanie gospodarki opartej na wiedzy związane jest z pozyskiwaniem i wykorzystywaniem różnorodnych informacji. Wiedza w tym kontekście stanowić będzie podstawę do podejmowania decyzji przez podmioty. Uruchomienie w Polsce rynku funduszy emerytalnych może zostać potraktowane w tym kontekście jako nowy zestaw informacji, które wiele podmiotów, a zwłaszcza gospodarstw domowych i ich członków. Prywatny system emerytalny ma zapewnić bezpieczeństwo swoich uczestników będąc jednocześnie rynkiem, na którym muszą następować określone wybory, na przykład o przystąpieniu lub zmianie funduszu emerytalnego. Do ich podjęcia potrzebne podstawowe informacje, dotyczące wyników działalności otwartych funduszy emerytalnych. Niniejszy artykuł koncentruje się na prezentacji zestawu niezbędnych danych. Funkcjonowanie systemu emerytalnego w Polsce Reforma systemu emerytalnego w Polsce została przeprowadzona 1 stycznia 1999 roku. Jednym z przeobrażeń wynikających z reformy były zmiany dotyczące funkcjonowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Do roku 1999 jego organizacja oparta była na tworzeniu jednego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, którego zadaniem było gromadzenie środków na wypłaty wszystkich świadczeń z obowiązkowego ubezpieczenia społecznego 1. Obejmował on wypłaty zarówno świadczeń emerytalnych, rent, zasiłków i innych świadczeń. Obecny system emerytalny składa się z trzech filarów, do których zalicza się: 1. Filar I działający w oparciu o zasadę repartycji składek i świadczeń 2. Tworzony w ramach tego filaru fundusz emerytalny jest gromadzony w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Zamiast tradycyjnego lokowania zebranych kapitałów i osiągania z tych inwestycji określonych zysków kapitałowych, całość funduszy zebranych ze składek w jednym roku jest od razu dzielona na wypłaty świadczeń w tym samym okresie. Podstawowym jego problemem jest coroczne zrównoważenie strony przychodów (składek) i rozchodów (świadczeń emerytalnych). 2. Filar II jest systemem kapitałowym i zarazem obowiązkowym uzupełnieniem filaru I. Jest on reprezentowany przez powszechne towarzystwa emerytalne (PTE), których celem jest tworzenie i odpłatne zarządzanie aktywami otwartego funduszu emerytalnego (OFE) oraz reprezentowanie jego wobec osób trzecich 3. Towarzystwo emerytalne tworzy i zarządza tylko jednym funduszem. Celem funkcjonowania otwartego funduszu emerytalnego jest natomiast gromadzenie kapitałów pochodzących ze składek zebranych w II filarze systemu emerytalnego. Środki te składają się na fundusz kapitałowy przeznaczony na wypłatę 1 Por. Ustawa z dnia 25 listopada 1986 r. o organizacji i finansowaniu ubezpieczeń społecznych, Dz. U.Nr 25, poz. 137 z póź. zmianami, Rozdział 5 Fundusz Ubezpieczeń Społecznych. 2 Por. B. Hadyniak, J. Monkiewicz, Fundusze emerytalne II filar, Poltext, Warszawa 1999, s Por. Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, Dz. U. Nr 139, poz. 934, art. 29.

2 Wyniki działalności otwartych funduszy emerytalnych w Polsce w latach świadczeń z tego filaru systemu. 3. Filar III, dobrowolny, charakteryzuje się dużą różnorodnością form i możliwości oszczędzania na starość. Jego koncepcja w Polsce opiera się przede wszystkim na pracowniczych programach emerytalnych. Są to umowy, które podpisuje pracodawca i organizacje pracownicze (związki zawodowe, rady pracownicze) z towarzystwami ubezpieczeń, funduszami inwestycyjnymi bądź funduszami emerytalnymi. Określają one warunki gromadzenia środków ze składek pracowników wpłacanych przez pracodawcę, ich lokowania i późniejszych rozliczeń z tytułu emerytury, niezdolności do pracy lub śmierci 4. Na rynku funduszy emerytalnych zostało zarejestrowanych początkowo 21 podmiotów. Aby mówić o opłacalności działania funduszy emerytalnych na rynku powinno ich zostać 8-12 instytucji 5. Zgodnie z prognozami liczba funduszy uległa obniżeniu w 2001 roku do 17, a do końca 2004 roku do Nastąpiły wyraźne procesy konsolidacji i przejmowania najmniejszych i średniej wielkości funduszy. Wyniki działalności funduszy emerytalnych w Polsce Ocena sytuacji finansowej funduszu i towarzystwa emerytalnego wymaga poznania co najmniej kilku podstawowych elementów ich działalności. Zaliczyć do nich można między innymi 7 : przychody, koszty, wynik z działalności (+/-), poziom i strukturę aktywów, średnią ważoną stopę zwrotu, minimalną wymaganą stopę zwrotu. Strukturę przychodów, kosztów i wyniku finansowego OFE w Polsce w latach zawiera tabela 1. Główną pozycją przychodów z inwestycji funduszy emerytalnych są odsetki z działalności lokacyjnej, natomiast głównym składnikiem kosztów operacyjnych w badanym okresie jest wynagrodzenie dla towarzystwa emerytalnego za zarządzanie aktywami danego funduszu. Wszystkie fundusze emerytalne wypracowały zysk netto. Jego wielkość była jednak uzależniona od liczby członków. Wyraźnie uwidacznia się korelacja pomiędzy liczbą członków funduszu a wartością wyniku finansowego. Duże fundusze (wielkość mierzona liczbą uczestników) osiągnęły zdecydowanie większy zysk niż fundusze małe i średnie. Były to: Commercial Union OFE, OFE Nationale Nederlanden, OFE PZU Złota Jesień 8. Przyjmuje się, że progowa wielkość funduszu emerytalnego mierzona liczbą uczestników wynosi w warunkach polskich osób. Otwarte fundusze emerytalne zarejestrowane w Polsce po rozpoczęciu reformy systemu emerytalnego, których liczba członków była mniejsza niż , nie istnieją lub zostały przejęte w wyniku procesu konsolidacji. Wszystkie fundusze w tym czasie zanotowały znaczny wzrost aktywów z 2,2 miliarda złotych w 1999 roku do 86,3 miliarda w 2005 roku (co oznacza wzrost o 3923%). 4 Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o pracowniczych programach emerytalnych, Dz. U. Nr 139, poz. 932, art Por. A. Wiktorczyk, Mało radosny jubileusz, Asekuracja i Re 2000., s Por. C. Mech, Mijają już dwa lata..., serwis internetowy UNFE, 7 Wymienione pozycje są szeroko opisywane w literaturze dotyczącej rachunkowości, finansów, zarządzania firmą (nie tylko funduszem emerytalnym). Por. A. Helin, M. Stephens, Techniki i metody badania sprawozdań finansowych, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1997; Rachunkowość zarządcza, red. T. Kiziukiewicz, Ekspert, Wrocław 2000; Rachunkowość, analiza finansowa przedsiębiorstwa, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1993; S. Nahotko, Analiza i decyzje finansowe w przedsiębiorstwie, TNOiK, Bydgoszcz 1998 i inne. 8 Największe udziały procentowe zostały oznaczone pogrubioną kursywą.

3 30 Jadwiga Wawer-Bernat Zestawienie aktywów otwartych funduszy emerytalnych w latach prezentuje wykres mln zł Wykres 1. Aktywa otwartych funduszy emerytalnych w latach Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych. Na aktywa funduszy emerytalnych składają się środki przekazywane na rachunki uczestników powiększone o utworzony przez powszechne towarzystwo emerytalne rachunek rezerwowy, a pomnożone w drodze inwestowania. Tak więc wpływające składki stanowią główne źródło środków przeznaczanych na realizację polityki inwestycyjnej. Od ich wysokości zależy potencjał finansowy danego funduszu emerytalnego w poszczególnych latach. Jednym z zasadniczych zadań, jakie są stawiane przed funduszami emerytalnymi, jest wycena aktywów netto. Wycena ta musi być dokonywana każdego dnia roboczego. Stanowi ona podstawę do ustalenia wartości jednostki rozrachunkowej, która jest najczęściej publikowaną miarą efektywności funduszy. Z kolei suma jednostek na koncie indywidualnym stanowi łączną wartość kapitału indywidualnego uczestnika. Zgodnie z przepisami polskiego prawa każdy otwarty fundusz emerytalny po dwóch latach działalności był zobowiązany po raz pierwszy ustalić na koniec miesiąca kończącego kwartał wysokość stopy zwrotu za ostatnie 24 miesiące. Po zmianie przepisów wysokość stopy zwrotu jest obecnie ustalana na koniec każdego półrocza za okres ostatnich 36 miesięcy. Na podstawie informacji od wszystkich funduszy emerytalnych Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych (Komisja Nadzoru Finansowego) wylicza średnią ważoną stopę zwrotu i minimalną wymaganą stopę zwrotu. Ta ostatnia jest podstawą do oceny wyników inwestycyjnych pojedynczego funduszu na tle całego rynku. Jeśli wyniki jakiegoś funduszu są gorsze od wymaganego minimum, to zarządzające nim powszechne towarzystwo emerytalne ma obowiązek wyrównać niedobór na rachunkach indywidualnych uczestników do wartości średniej, ze środków własnych. Tabela 2 prezentuje stopy zwrotu dla 15 funduszy emerytalnych, które jako pierwsze przekroczyły barierę 2 lat działalności. Na podstawie danych zaprezentowanych w tabeli 2 można zauważyć, że jeden z funduszy emerytalnych - Bankowy OFE - nie wypracował trzy razy wymaganej minimalnej stopy zwrotu. Towarzystwo emerytalne nim zarządzające było ustawowo zobligowane dopłacić brakującą kwotę niedoboru ze środków własnych (łącznie 55,5 mln zł). Wpłynęło to na sztuczne zawyżenie wartości aktywów netto tego funduszu, a tym samym na podniesienie wartości jednostki rozrachunkowej i stóp zwrotu tego funduszu. Fundusze emerytalne

4 Wyniki działalności otwartych funduszy emerytalnych w Polsce w latach inwestują długoterminowo dlatego też należy oceniać ich wyniki w jak najdłuższym horyzoncie czasowym. Najlepszym funduszem pod względem rentowności okazał się Commercial Union OFE. W latach fundusze emerytalne osiągnęły zdecydowanie lepsze wyniki inwestycyjne niż w latach poprzednich za przyczyną między innymi stopniowego wzrostu kursów akcji spółek giełdowych i korzystnego trendu na rynku obligacji. Tabela 1. Przychody z inwestycji, koszty operacyjne i wynik finansowy otwartych funduszy emerytalnych w latach Nazwa funduszu Przychody z inwestycji (w %) Koszty operacyjne (w %) Rok AIG OFE 9,4 10,11 9,05 8,61 8,04 2,78 8,84 8,62 8,67 18,69 8,61 9,14 Arka -Invesco OFE 0, , Bankowy OFE 3,15 3,47 3,16 2,31 2,49 2,86 3,45 3,21 2,63 2,50 3,14 3,47 Commercial Union OFE 31,31 29,32 30,82 30,69 30,07 28,90 29,05 29,54 36,65 28,48 28,59 24,79 OFE Allianz Polska 1,92 2,1 2,56 2,78 2,85 7,99 1,85 2,46 2,19 2,20 3,05 2,78 OFE Norwich Union 3, , OFE Pocztylion 1,33 1,78 2 1,78 2,03 2,03 1,75 2,16 2,02 2,16 2,32 2,21 OFE Polsat 0,29 0,44 0,38 0,37 0,47 0,79 0,25 0,48 0,38 0,35 0,45 0,90 OFE PBK Orzeł 1,75 1, ,59 1, OFE PZU Złota Jesień 13,8 13,74 13,89 13,33 13,18 13,13 14,4 14,24 11,86 11,48 13,77 13,95 OFE Dom 1,14 1,31 0,83 0,96 1,25 1,28 1,8 1,55 1,5 1,43 1,71 1,66 OFE ego (w likwidacji) 1,62 1,63 1, ,8 1,51 1, OFE Epoka 0, , OFE Kredyt Banku (w likwidacji) 0,28 0,55 0,49 0, ,26 0,43 0,61 0, OFE Nationale Nederlanden 19,78 20,41 20,5 23,35 23,48 24,25 20,45 20,77 18,77 18,30 21,70 23,31 OFE Rodzina 0, , OFE Skarbiec-Emerytura 2,6 3,81 2,52 3,04 3,08 2,60 2,22 3,17 2,02 3,22 3,47 2,98 PeKaO/Alliance OFE 0,64 1,63 1,87 1,74 1,53 1,48 0,59 1,86 1,73 1,50 1,69 1,65 Pioneer OFE 0, , Winterthur OFE 2,15 2, ,16 2,48 2, ,11 Zurych Solidarni OFE 3,83 3,25 2, ,15 3,74 2, Credit Suisse Life & Pensions ,06 2,11 2, ,06 2,04 2,74 -- OFE Ergo Hestia ,78 1,86 2,03 2, ,42 1,63 2,14 2,36 SAMPO OFE -- 2,53 3,49 3,36 3,57 3, ,28 2,6 2,71 3,32 3,60 Generali OFE ,24 3,20 3, ,72 3,31 3,09 Razem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Nazwa funduszu Wynik finansowy (w %) Rok AIG OFE 7,38 4,85 8,63 9,24 9,04 9,06 Arka -Invesco OFE 0, Bankowy OFE 1,39 3,07 3,92 3,05 3,46 2,68 Commercial Union OFE 28,77 34,06 25,03 26,33 27,04 28,37 OFE Allianz Polska 1,71 2,4 2,74 2,68 2,28 2,00 OFE Norwich Union 2, OFE Pocztylion 1,78 1,08 1,57 2,02 2,12 2,03 OFE Polsat 0,33 0,42 0,33 0,60 0,48 0,85 OFE PBK Orzeł 1,41 0,

5 32 Jadwiga Wawer-Bernat OFE PZU Złota Jesień 12,59 17,94 15,21 14,80 14,29 12,70 OFE Dom 2,08 0,75 1,29 1,88 1,84 1,53 OFE ego (w likwidacji) 1,86 0,87 1, OFE Epoka 0, OFE Kredyt Banku (w likwidacji) 0,28 0,2 0,49 0, OFE Nationale Nederlanden 25,49 21,69 26,82 22,98 22,59 24,60 OFE Rodzina 0, OFE Skarbiec-Emerytura 3,03 3,66 2 3,79 3,41 2,92 PeKaO/Alliance OFE 0,42 2,15 0,91 1,54 1,90 1,34 Pioneer OFE 0, Winterthur OFE 2,21 2, ,26 Zurych Solidarni OFE 5,22 3,02 3, Credit Suisse Life & Pensions ,81 2,22 2,74 -- OFE Ergo Hestia ,51 1,77 2,15 2,01 SAMPO OFE -- 0,59 3,23 2,95 3,04 3,28 Generali OFE ,60 3,63 3,37 Razem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, Tabela 2. Stopy zwrotu otwartych funduszy emerytalnych Nazwa funduszu Dwuletnia stopa zwrotu (w %) AIG OFE 12,488 9,953 12,248 8,576 12,304 15,159 15,202 OFE Allianz Polska brak 18,093 22,978 13,647 17,213 22,927 22,418 Bankowy OFE 10,076 1,376 11,849 5,409 12,597 19,368 21,936 Credit Suisse Life& Pensions 22,382 19,177 23,675 15,028 16,469 19,593 18,707 Commercial Union OFE 24,951 22,574 23,896 17,606 22,617 23,954 22,699 OFE Dom 28,737 19,718 19,766 12,928 15,926 14,735 11,723 OFE Ergo Hestia 24,904 15,794 16,432 11,383 13,160 16,980 16,728 Generali OFE 21,752 19,426 22,928 18,138 18,841 21,517 19,030 OFE Nationale Nederlanden 22,562 19,924 24,435 16,667 23,219 28,313 25,714 Pekao OFE brak 17,979 20,213 11,138 15,062 20,291 17,002 OFE Pocztylion 22,911 16,795 18,861 8,754 11,458 13,644 11,635 OFE Polsat 26,975 24,881 27,233 18,725 16,717 20,235 19,171 OFE PZU Złota Jesień 16,827 15,312 20,826 19,438 20,28 24,874 25,439 SAMPO OFE 22,593 17,415 21,266 17,079 23,978 28,407 26,646 OFE Skarbiec-Emerytura 22,643 13,761 18,295 8,262 10,572 13,179 11,570 Średnia ważona stopa zwrotu 22,097 18,091 21,464 15,614 19,779 23,131 21,965 Minimalna wymagana stopa zwrotu 11,049 9,046 10,732 7,807 9,89 11,566 10,983 Nazwa funduszu Dwuletnia stopa zwrotu (w %) Trzyletnia stopa zwrotu (w %) AIG OFE 25,628 32,100 36,635 26,890 27,869 52,434 43,815 OFE Allianz Polska 27,566 33,416 36,079 26,756 26,733 51,153 38,528 Bankowy OFE 35,596 41,969 53,575 30,278 31,932 74,751 45,759 Credit Suisse Life& Pensions 22,727 26,688 30,455 21,000 22,161 46,860 38,714

6 Wyniki działalności otwartych funduszy emerytalnych w Polsce w latach Commercial Union OFE 24,138 30,265 35,972 22,921 22,355 48,511 37,059 OFE Dom 16,519 24,794 36,000 23,538 26,465 54,431 42,424 OFE Ergo Hestia 20,840 28,329 33,827 24,305 25,171 47,545 40,123 Generali OFE 23,423 31,067 38,622 26,184 27,005 55,288 42,632 OFE Nationale Nederlanden 29,767 37,832 44,383 30,119 28,968 59,098 45,106 Pekao OFE 22,51 25,453 29,654 18,215 22,134 47,446 38,500 OFE Pocztylion 16,533 22,800 31,736 21,332 23,200 45,455 37,273 OFE Polsat 24,731 31,563 42,366 29,387 31,677 56,489 44,599 OFE PZU Złota Jesień 29,810 36,626 40,656 27,782 27,770 57,049 43,006 SAMPO OFE 29,375 35,148 40,749 27,836 26,139 54,020 39,802 OFE Skarbiec-Emerytura 17,104 22,425 33,057 23,423 23,182 47,722 37,437 Średnia ważona stopa zwrotu 26,29 32,953 38,829 26,046 25,966 53,824 41,480 Minimalna wymagana stopa zwrotu 13,145 16,477 19,415 13,023 12,983 26,912 20,740 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, Stopę zwrotu wyższą od wartości średniej dla rynku uzyskało 7 funduszy emerytalnych. Wnioski końcowe Zaprezentowane dane liczbowe pokazują, że po siedmioletnim okresie funkcjonowania, występuje duże zróżnicowanie pomiędzy poszczególnymi funduszami w osiąganych wynikach finansowych, czy stopach zwrotu. Część z nich osiąga ponadprzeciętne wyniki dominując na rynku (OFE Nationale Nederlanden, OFE PZU Złota Jesień, Commercial Union OFE), a część funduszy emerytalnych osiąga stopę zwrotu niewiele przekraczającą wymagany poziom (OFE Pocztylion, OFE Skarbiec-Emerytura, Pekao OFE). Atrakcyjność danego funduszu dla wybierającego go uczestnika, zależy od dywersyfikacji ryzyka portfela inwestycyjnego, wysokości opłat prowizyjnych lub opłat pobieranych za zarządzanie aktywami danego funduszu emerytalnego. Natomiast bezpieczeństwo i rentowność lokat kapitałowych zadecyduje o wysokości przyszłych świadczeń emerytalnych. LITERATURA: 1. Hadyniak B. i J. Monkiewicz, (1999), Fundusze emerytalne II filar, Poltext, Warszawa, s Helin A. i M. Stephens, (1997), Techniki i metody badania sprawozdań finansowych, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa; 3. Mech C., Mijają już dwa lata..., serwis internetowy UNFE, stan na Nahotko S., (1998), Analiza i decyzje finansowe w przedsiębiorstwie, TNOiK, Bydgoszcz. 5. Rachunkowość, analiza finansowa przedsiębiorstwa, (1993), Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 6. Rachunkowość zarządcza, (2000), red. T. Kiziukiewicz, Ekspert, Wrocław; 7. Wiktorczyk A., (2000), Mało radosny jubileusz, Asekuracja i Re,. 8. Ustawa z dnia 25 listopada 1986 r. o organizacji i finansowaniu ubezpieczeń społecznych, Dz. U.Nr 25, poz. 137 z póź. zmianami,. 9. Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,

7 34 Jadwiga Wawer-Bernat Dz. U. Nr 139, poz Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o pracowniczych programach emerytalnych, Dz. U. Nr 139, poz. 932, Summary Knowledge based economy is deeply connected with gathering of information essential to making decisions. One of its elements is financial information becoming from pension system. The main aim of this paper is to show basic set of information that each pension system s participant should gather in purpose of assessment. The paper present financial outcome of open pensions funds in Poland during the 7 years since the system has started.

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT ANALIZ EKONOMICZNYCH I PROGNOZ ANALIZA ROZLICZNIE SKŁADEK EMERYTALNYCH WPŁACANYCH DO ZUS I OFE ZA OKRES LIPIEC 1999 CZERWIEC WARSZAWA, LISTOPAD r. Analiza

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT ANALIZ EKONOMICZNYCH I PROGNOZ ANALIZA ROZLICZNIE SKŁADEK EMERYTALNYCH WPŁACANYCH DO ZUS I OFE ZA OKRES LIPIEC 1999 GRUDZIEŃ 27 WARSZAWA, MARZEC 28

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT ANALIZ EKONOMICZNYCH I PROGNOZ ANALIZA ROZLICZENIE SKŁADEK EMERYTALNYCH WPŁACANYCH DO ZUS I OFE ZA OKRES: LIPIEC 1999 MAJ 28 WARSZAWA, LISTOPAD 28 SPIS

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT ANALIZ EKONOMICZNYCH I PROGNOZ ANALIZA ROZLICZNIE SKŁADEK EMERYTALNYCH WPŁACANYCH DO ZUS I OFE ZA OKRES LIPIEC 1999 GRUDZIEŃ 6 WARSZAWA, KWIECIEŃ 7

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 25 października 2012 r.

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 25 października 2012 r. Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 5 października 0 r.. Informacja o wysokości stopy zwrotu W tabelach I IV przedstawiono zestawienie wszystkich otwartych funduszy emerytalnych,

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 28 kwietnia 2014 r.

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 28 kwietnia 2014 r. Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 8 kwietnia 04 r.. Informacja o wysokości stopy zwrotu W tabelach I IV przedstawiono zestawienie wszystkich otwartych funduszy emerytalnych, w

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2014 roku

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2014 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 24 kwietnia 2015 r. Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2014 roku Wynik finansowy otwartych

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 27 października 2014 r.

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 27 października 2014 r. Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia października 04 r.. Informacja o wysokości stopy zwrotu W tabelach I IV przedstawiono zestawienie wszystkich otwartych funduszy emerytalnych,

Bardziej szczegółowo

ZASADY FUNKCJONOWANIA II FILARA

ZASADY FUNKCJONOWANIA II FILARA ZUS 2015-01-12 ZASADY FUNKCJONOWANIA II FILARA 1 Jednym z podstawowych założeń reformy było zwiększenie bezpieczeństwa systemu emerytalnego poprzez zapewnienie wypłaty świadczeń emerytalnych z różnych

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a Warszawa, 09.05.2014 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a W końcu grudnia 2013 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków otwartych

Bardziej szczegółowo

Skąd pochodzić będzie Twoja emerytura?

Skąd pochodzić będzie Twoja emerytura? Skąd pochodzić będzie Twoja emerytura? Od 1 stycznia 1999 roku wprowadzono w Polsce nowy system emerytalny, który opiera się na trzech filarach. Trzy filary to trzy źródła, z których w przyszłości będziemy

Bardziej szczegółowo

PRACOWNICZY PROGRAM EMERYTALNY

PRACOWNICZY PROGRAM EMERYTALNY PRACOWNICZY PROGRAM EMERYTALNY Pracowniczy Program Emerytalny Jest to system oszczędzania dla osób, które chcą powiększyć swoją emeryturę oraz stworzyć sobie możliwość uzyskania satysfakcjonującego poziomu

Bardziej szczegółowo

Analiza konsekwencji zmiany funduszu przez członków Amplico OFE

Analiza konsekwencji zmiany funduszu przez członków Amplico OFE Analiza konsekwencji zmiany funduszu przez członków Spis treści Metodologia...2 Sesja transferowa sierpień 2005...3 Sesja transferowa listopad 2005...4 Sesja transferowa luty 2006...5 Sesja transferowa

Bardziej szczegółowo

ZYSK EKONOMICZNY JAKO PODSTAWA WYBORU EKONOMICZNEGO

ZYSK EKONOMICZNY JAKO PODSTAWA WYBORU EKONOMICZNEGO Tomasz Bernat Uniwersytet Szczeciński ZYSK EKONOMICZNY JAKO PODSTAWA WYBORU EKONOMICZNEGO WPROWADZENIE Wybór ekonomiczny towarzyszy ludziom od zarania dziejów. Choć być może tak go nie nazywano, jego istota

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe towarzystw i funduszy emerytalnych 1 w 2007 roku

Wyniki finansowe towarzystw i funduszy emerytalnych 1 w 2007 roku Warszawa, 2008.04.21 Wyniki finansowe towarzystw i funduszy emerytalnych 1 w 2007 roku W prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centralnym Rejestrze Członków według stanu na koniec grudnia 2007

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1 Warszawa, 7 maja 2010 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1 Zakład Ubezpieczeń Społecznych w okresie od 19.05.1999 r. do 31.12.2009 r.

Bardziej szczegółowo

Z Łukaszem Kalinowskim, prezesem AIG PTE S.A., rozmawia Małgorzata Dygas

Z Łukaszem Kalinowskim, prezesem AIG PTE S.A., rozmawia Małgorzata Dygas Z Łukaszem Kalinowskim, prezesem AIG PTE S.A., rozmawia Małgorzata Dygas - Z rynków finansowych napływają informacje o trudnościach wielu grup ubezpieczeniowych, także AIG Inc., która działa nie tylko

Bardziej szczegółowo

Efektywność oszczędzania w otwartych funduszach emerytalnych (OFE)

Efektywność oszczędzania w otwartych funduszach emerytalnych (OFE) ISSN 1899-1114 nr 5 (5) 16 czerwca 2008 Efektywność oszczędzania w otwartych funduszach emerytalnych (OFE) Jolanta Adamiec Abstract The preformed in 1998/99 reform of the retirement system caused a creation

Bardziej szczegółowo

RYNEK. Stan na grudzień 2008 r. OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W I KWARTALE 2014 ROKU DNI/A/K/201403/001

RYNEK. Stan na grudzień 2008 r. OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W I KWARTALE 2014 ROKU DNI/A/K/201403/001 RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W I KWARTALE 2014 ROKU Stan na grudzień 2008 r. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2014 DNI/A/K/201403/001 Spis treści: 1. Efektywność działalności inwestycyjnej

Bardziej szczegółowo

Temat 1 : Funkcjonowanie systemu emerytalnego w Polsce

Temat 1 : Funkcjonowanie systemu emerytalnego w Polsce Temat 1 : Funkcjonowanie systemu emerytalnego w Polsce Czas: 1x 45 minut Cele edukacyjne: Zapoznanie z organizacją systemu emerytalnego w Polsce Pokazanie uczniom, czym się kierować przy wyborze Otwartego

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZY EMERYTALNYCH

URZĄD KOMISJI NADZORU UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZY EMERYTALNYCH URZĄD KOMISJI NADZORU UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZY EMERYTALNYCH EFEKTYWNOŚĆ INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W OKRESIE 30 MARCA 2001 R. - 31 MARCA 2006 R. Departament Nadzoru Funduszy

Bardziej szczegółowo

STATUT PKO BP BANKOWEGO OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO

STATUT PKO BP BANKOWEGO OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO STATUT PKO BP BANKOWEGO OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO (tekst jednolity uwzględniający zmiany dokonane Uchwałami Walnego Zgromadzenia PKO BP BANKOWY PTE S.A. nr 4 i 5 z dnia 08.02.1999 r., nr 2 z dnia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ TOWARZYSTW FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ TOWARZYSTW FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ TOWARZYSTW FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH NA KONIEC 2001 ROKU ORAZ NA KONIEC I PÓŁROCZA 2002 R. WARSZAWA, LISTOPAD 2002 r. 1 Wstęp Dane prezentowane w poniższym opracowaniu zostały

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJE UBEZPIECZENIOWE ORAZ FUNDUSZE EMERYTALNE NA POLSKIM RYNKU KAPITAŁOWYM

INSTYTUCJE UBEZPIECZENIOWE ORAZ FUNDUSZE EMERYTALNE NA POLSKIM RYNKU KAPITAŁOWYM INSTYTUCJE UBEZPIECZENIOWE ORAZ FUNDUSZE EMERYTALNE NA POLSKIM RYNKU KAPITAŁOWYM Wprowadzenie Rynek kapitałowy w Polsce powstał na początku lat 90-tych XX wieku, gdy wraz z powołaniem Giełdy Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

Statut PKO BP Bankowego Otwartego Funduszu Emerytalnego

Statut PKO BP Bankowego Otwartego Funduszu Emerytalnego Statut PKO BP Bankowego Otwartego Funduszu Emerytalnego (tekst jednolity uwzględniający zmiany dokonane Uchwałami Walnego Zgromadzenia PKO BP BANKOWY PTE S.A. nr 4 i 5 z dnia 08.02.1999 r., nr 2 z dnia

Bardziej szczegółowo

Rynek funduszy emerytalnych (styczeń 2004r.)

Rynek funduszy emerytalnych (styczeń 2004r.) Rynek funduszy emerytalnych (styczeń 2004r.) 1. Wydarzenia na rynku. Pięć lat na rynku. 27 października 1998 r. ING z siedzibą w Amsterdamie oraz ING Bank Śląski S.A. otrzymali jako jedni z pierwszych

Bardziej szczegółowo

STATUT AVIVA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO AVIVA BZ WBK

STATUT AVIVA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO AVIVA BZ WBK STATUT AVIVA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO AVIVA BZ WBK (tekst jednolity obowiązujący od dnia 22 kwietnia 2015 roku) I. Postanowienia ogólne 1. Podstawa prawna działalności Funduszu 1. Aviva Otwarty

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Informacja o środkach

WZÓR. Informacja o środkach Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2011 r. (poz. ) Załącznik Nr 1 WZÓR LOGO, nazwa i adres otwartego funduszu emerytalnego Imię, nazwisko i adres do korespondencji* Informacja o środkach

Bardziej szczegółowo

STATUT PKO BP BANKOWEGO OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO

STATUT PKO BP BANKOWEGO OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO STATUT PKO BP BANKOWEGO OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO (tekst jednolity uwzględniający zmiany dokonane Uchwałami Walnego Zgromadzenia PTE BANKOWY S.A. nr 4 i 5 z dnia 08.02.1999r., nr 2 z dnia 15.03.2000r.,

Bardziej szczegółowo

Strategie Inwestycyjne Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia SA

Strategie Inwestycyjne Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia SA Strategie Inwestycyjne Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia SA KOD: STR 01/14 Niniejszy dokument zawiera charakterystyki Ubezpieczeniowych Funduszy

Bardziej szczegółowo

CO ZROBIĆ, ŻEBY SIĘ UDAŁO? Emerytalne Konto Oszczędnościowe sposobem na wyższą emeryturę

CO ZROBIĆ, ŻEBY SIĘ UDAŁO? Emerytalne Konto Oszczędnościowe sposobem na wyższą emeryturę CO ZROBIĆ, ŻEBY SIĘ UDAŁO? Emerytalne Konto Oszczędnościowe sposobem na wyższą emeryturę III filar emerytalny ewolucja systemu PRACOWNICZE PROGRAMY EMERYTALNE INDYWIDUALNE KONTA EMERYTALNE INDYWIDUALNE

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH W STATUCIE METLIFE AMPLICO DOBROWOLNEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO

OGŁOSZENIE O ZMIANACH W STATUCIE METLIFE AMPLICO DOBROWOLNEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO OGŁOSZENIE O ZMIANACH W STATUCIE METLIFE AMPLICO DOBROWOLNEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO Na podstawie 18 ust. 1 Statutu MetLife Amplico Dobrowolny Fundusz Emerytalny ogłasza zmiany w Statucie MetLife Amplico

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe

Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe Opis Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe funkcjonujące w ramach indywidualnych i grupowych ubezpieczeń na życie proponowanych

Bardziej szczegółowo

Rating funduszy inwestycyjnych marzec 2008

Rating funduszy inwestycyjnych marzec 2008 Rating funduszy inwestycyjnych marzec 2008 Open Finance po raz drugi prezentuje rating funduszy inwestycyjnych. Kontynuujemy tym samym rozpoczęty przed miesiącem cykl regularnych publikacji, w których

Bardziej szczegółowo

Warto pomnażać swoje zyski w funduszach inwestycyjnych. Inwestowanie w Multiportfele to szereg korzyści prawno-podatkowych

Warto pomnażać swoje zyski w funduszach inwestycyjnych. Inwestowanie w Multiportfele to szereg korzyści prawno-podatkowych Warto pomnażać swoje zyski w funduszach inwestycyjnych Oprócz wielu możliwości inwestowania swojego kapitału jedną z lepszych form stanowią otwarte fundusze inwestycyjne. Programy SKANDII i AEGONA pozwalają

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie otwartych funduszy emerytalnych w nowym systemie ubezpieczeń społecznych w Polsce

Funkcjonowanie otwartych funduszy emerytalnych w nowym systemie ubezpieczeń społecznych w Polsce Zeszyty Naukowe nr 733 Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2007 Artur Pollok Katedra Mikroekonomii Grzegorz Wałęga Katedra Mikroekonomii Funkcjonowanie otwartych funduszy emerytalnych w nowym systemie ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Lokowanie aktywów otwartych funduszy emerytalnych poza granicami kraju w 2009 r. wyniki ankiety

Lokowanie aktywów otwartych funduszy emerytalnych poza granicami kraju w 2009 r. wyniki ankiety Lokowanie aktywów otwartych funduszy emerytalnych poza w 2009 r. wyniki ankiety Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa, 1 2010 r. I. Analiza odpowiedzi uzyskanych od powszechnych towarzystw emerytalnych

Bardziej szczegółowo

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI OFE W ŚWIETLE ZMIAN USTAWY O ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIU FUNDUSZY EMERYTALNYCH W POLSCE

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI OFE W ŚWIETLE ZMIAN USTAWY O ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIU FUNDUSZY EMERYTALNYCH W POLSCE Krzysztof Jonas Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie POLITYKA RACHUNKOWOŚCI OFE W ŚWIETLE ZMIAN USTAWY O ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIU FUNDUSZY EMERYTALNYCH W POLSCE Wprowadzenie Kształt polskiego systemu

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do prospektu informacyjnego KBC PARASOL Fundusz Inwestycyjny Otwarty w dniu 28 maja 2014 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do prospektu informacyjnego KBC PARASOL Fundusz Inwestycyjny Otwarty w dniu 28 maja 2014 r. Wykaz zmian wprowadzonych do prospektu informacyjnego KBC PARASOL Fundusz Inwestycyjny Otwarty w dniu 28 maja 2014 r. 1. NA STRONIE TYTUŁOWEJ DODAJE SIĘ INFORMACJE O DACIE OSTATNIEJ AKTUALIZACJI. NOWA

Bardziej szczegółowo

Rachunek zysków i strat jako źródło informacji oceny efektywności OFE w okresie badawczym 2012 2014

Rachunek zysków i strat jako źródło informacji oceny efektywności OFE w okresie badawczym 2012 2014 Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 862 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 75 (2015) DOI: 10.18276/frfu.2015.75-41 s. 505 514 Rachunek zysków i strat jako źródło informacji oceny efektywności

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DOTYCZĄCE ALLIANZ POLSKA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO

INFORMACJE DOTYCZĄCE ALLIANZ POLSKA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO INFORMACJE DOTYCZĄCE ALLIANZ POLSKA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny zarządzany jest przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska Spółkę Akcyjną z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Statut MetLife Otwartego Funduszu Emerytalnego

Statut MetLife Otwartego Funduszu Emerytalnego Statut MetLife Otwartego Funduszu Emerytalnego I. Postanowienia ogólne 1 1. MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny zwany dalej Funduszem prowadzi działalność na podstawie ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r.

Bardziej szczegółowo

ROZSZERZENIE OFERTY UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

ROZSZERZENIE OFERTY UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH Obowiązuje od 5.11.2012 r. ROZSZERZENIE OFERTY UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH W związku z rozszerzeniem oferty Towarzystwa o nowe ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe przedstawiamy Aneks do Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Statut Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota Jesień. 1 Fundusz

Statut Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota Jesień. 1 Fundusz Statut Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota Jesień 1 Fundusz 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą Otwarty Fundusz Emerytalny PZU Złota Jesień, zwany dalej w Statucie Funduszem. 2. Fundusz

Bardziej szczegółowo

ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE

ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE Zasady Działania Funduszy i Planów Inwestycyjnych Załącznik do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

System emerytalny i jego wpływ na aktywa finansowe gospodarstw domowych

System emerytalny i jego wpływ na aktywa finansowe gospodarstw domowych System emerytalny i jego wpływ na aktywa finansowe gospodarstw domowych 1. Wprowadzenie Znaczenie zabezpieczenia społecznego dla gospodarstw domowych jest niepodważalne. Przedmiotem szczególnego zainteresowania

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

Twoje inwestycje. Kapitalna Przyszłość. Program systematycznego oszczędzania

Twoje inwestycje. Kapitalna Przyszłość. Program systematycznego oszczędzania Twoje inwestycje Kapitalna Przyszłość Program systematycznego oszczędzania 2/ Różnica między niemożliwym a możliwym leży w ludzkiej determinacji. / Tommy Lasorda Kapitalna przyszłość Kapitalna Przyszłość

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA FINANSOWA POWSZECHNYCH TOWARZYSTW EMERYTALNYCH W ROKU 2010 URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, MAJ 2011 DNI/A/P/201012/001

SYTUACJA FINANSOWA POWSZECHNYCH TOWARZYSTW EMERYTALNYCH W ROKU 2010 URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, MAJ 2011 DNI/A/P/201012/001 SYTUACJA FINANSOWA POWSZECHNYCH TOWARZYSTW EMERYTALNYCH W ROKU 2010 URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, MAJ 2011 DNI/A/P/201012/001 PION NADZORU UBEZPIECZENIOWO-EMERYTALNEGO DEPARTAMENT NADZORU

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia.. 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia.. 2014 r. Projekt z dnia 4 grudnia 2013 r. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia.. 2014 r. w sprawie dodatkowych ograniczeń w zakresie prowadzenia działalności lokacyjnej przez fundusze emerytalne Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku Grupa BRE Banku zakończyła rok 2012 zyskiem brutto w wysokości 1 472,1 mln zł, wobec 1 467,1 mln zł zysku wypracowanego w 2011 roku (+5,0 mln zł, tj. 0,3%).

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013 OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013 Spis treści Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2020 3 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2025 6 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012

OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012 OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012 Spis treści Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2020 3 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2025 6 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

Statut Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego

Statut Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego Statut Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Statut określa cele i zasady funkcjonowania Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego, zwanego dalej Funduszem.

Bardziej szczegółowo

Zyskowne inwestycje pod skrzydłami lwa

Zyskowne inwestycje pod skrzydłami lwa Zyskowne inwestycje pod skrzydłami lwa 1 Nowa oferta produktów inwestycyjnych Grupy Generali Kompetencje, zaufanie, jakość i tradycja to wartości, z którymi utożsamia się Generali Generali Polska jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin Funduszy POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Funduszy POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 2 do ogólnych warunków indywidualnego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Regulamin Funduszy kod warunków: FLIP30 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

RYNEK. Stan na grudzień 2008 r. OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W I KWARTALE 2015 ROKU DNI/A/K/201503/001

RYNEK. Stan na grudzień 2008 r. OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W I KWARTALE 2015 ROKU DNI/A/K/201503/001 RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W I KWARTALE 2015 ROKU Stan na grudzień 2008 r. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2015 DNI/A/K/201503/001 Spis treści: 1. Efektywność działalności inwestycyjnej

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego 2008 KONKURENCJA NA RYNKU OFE

Komisja Nadzoru Finansowego 2008 KONKURENCJA NA RYNKU OFE Komisja Nadzoru Finansowego 2008 KONKURENCJA NA RYNKU OFE Spis Treści Wprowadzenie...3 1. Opis rynku...5 1.1 Fundusze emerytalne jako element systemu ubezpieczeń społecznych...5 1.2 Specyfika rynku OFE

Bardziej szczegółowo

Otwarte fundusze emerytalne (OFE) w Polsce: perspektywy dla rynku w 2013 roku po mocnym roku 2012

Otwarte fundusze emerytalne (OFE) w Polsce: perspektywy dla rynku w 2013 roku po mocnym roku 2012 Otwarte fundusze emerytalne (OFE) w Polsce: perspektywy dla rynku w 2013 roku po mocnym roku 2012 Rok 2012 okazał się bardzo dobry dla polskich otwartych funduszy emerytalnych Polskie otwarte fundusze

Bardziej szczegółowo

zajmują się profesjonalnym lokowaniem powierzonych im pieniędzy. Do funduszu może wpłacić swoje w skarpecie.

zajmują się profesjonalnym lokowaniem powierzonych im pieniędzy. Do funduszu może wpłacić swoje w skarpecie. Fundusze inwestycyjne to instytucje, które zajmują się profesjonalnym lokowaniem powierzonych im pieniędzy. Do funduszu może wpłacić swoje oszczędności każdy, kto nie chce ich trzymać w skarpecie. Wynajęci

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia społeczne

Ubezpieczenia społeczne Ubezpieczenia społeczne Wykład 11. Polski system ubezpieczeń społecznych reformy, warunki, kierunki zmian Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z D Z I A Ł A L N O Ś C I z a o k r e s 1 9 w r z e ś n i a 3 1 g r u d n i a 2 0 0 6 r.

S P R A W O Z D A N I E Z D Z I A Ł A L N O Ś C I z a o k r e s 1 9 w r z e ś n i a 3 1 g r u d n i a 2 0 0 6 r. Spis treści KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO... 3 Zadania... 3 Skład... 3 Zasady funkcjonowania... 4 Posiedzenia i uchwały... 5 URZĄD KOMISJI... 7 Działalność Pełnomocnika ds. organizacji Urzędu Komisji Nadzoru

Bardziej szczegółowo

KURS DORADCY FINANSOWEGO

KURS DORADCY FINANSOWEGO KURS DORADCY FINANSOWEGO Przykładowy program szkolenia I. Wprowadzenie do planowania finansowego 1. Rola doradcy finansowego Definicja i cechy doradcy finansowego Oczekiwania klienta Obszary umiejętności

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w I półroczu 2014 roku 1

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w I półroczu 2014 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 22 września 2014 r. Informacja sygnalna i finansowe zakładów ubezpieczeń w I półroczu 2014 roku 1 W dniu 30 czerwca

Bardziej szczegółowo

Opoka One. Prezentacja Funduszu. Opoka One Prezentacja Funduszu

Opoka One. Prezentacja Funduszu. Opoka One Prezentacja Funduszu Opoka One Prezentacja Funduszu O Opoka TFI Jesteśmy firmą zarządzającą wyłącznie zamkniętymi funduszami inwestycyjnymi, mającymi w swoich portfelach aktywa zarówno publiczne, jak i niepubliczne. Nasza

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 października 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w okresie trzech kwartałów 2014 roku 1

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w okresie trzech kwartałów 2014 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 grudnia 2014 r. Informacja sygnalna i finansowe zakładów ubezpieczeń w okresie trzech kwartałów 2014 roku 1 W dniu

Bardziej szczegółowo

Stanowisko KNF w sprawie polityki dywidendowej zakładów ubezpieczeń, PTE, domów maklerskich i TFI

Stanowisko KNF w sprawie polityki dywidendowej zakładów ubezpieczeń, PTE, domów maklerskich i TFI 1 grudnia 2015 r. Stanowisko KNF w sprawie polityki dywidendowej zakładów ubezpieczeń, PTE, domów maklerskich i TFI Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) przyjęła na posiedzeniu w dniu 1 grudnia 2015 r. stanowisko

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA FINANSOWA POWSZECHNYCH TOWARZYSTW EMERYTALNYCH W 2014 ROKU

SYTUACJA FINANSOWA POWSZECHNYCH TOWARZYSTW EMERYTALNYCH W 2014 ROKU SYTUACJA FINANSOWA POWSZECHNYCH TOWARZYSTW EMERYTALNYCH W 2014 ROKU URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA 2015 DNI/A/P/201412/001 DEPARTAMENT NADZORU INWESTYCJI EMERYTALNYCH SŁOWA KLUCZOWE: PTE, OFE,

Bardziej szczegółowo

Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową Dom Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. według stanu na 31.12.2010 r.

Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową Dom Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. według stanu na 31.12.2010 r. Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową Dom Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. według stanu na 31.12.2010 r. Warszawa, marzec 2011 r. Słownik Rozporządzenie DM BOŚ rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Twoje inwestycje. Kapitalna Przyszłość. Program systematycznego oszczędzania

Twoje inwestycje. Kapitalna Przyszłość. Program systematycznego oszczędzania Twoje inwestycje Kapitalna Przyszłość Program systematycznego oszczędzania 2/ Różnica między niemożliwym a możliwym leży w ludzkiej determinacji. / Tommy Lasorda Kapitalna przyszłość Kapitalna Przyszłość

Bardziej szczegółowo

Wykaz i Regulaminy UFK

Wykaz i Regulaminy UFK Wykaz i Regulaminy UFK ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group dostępne w indywidualnych ubezpieczeniach na życie z UFK (stan na dzień

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 27 czerwca 2014 roku

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 27 czerwca 2014 roku Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 27 czerwca 2014 roku Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu

Bardziej szczegółowo

Marek Połeć, 08.12.2010

Marek Połeć, 08.12.2010 Marek Połeć, 08.12.2010 2.1 od następstw nieszczęśliwych wypadków 2.2 na życie W obecnej rozwiniętej formie ubezpieczenia na życie są dopasowywane do indywidualnych potrzeb klienta. Głównymi celami tych

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 25 października 2013 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w I kwartale 2014 roku 1

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w I kwartale 2014 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 25 czerwca 2014 r. Informacja sygnalna i finansowe zakładów ubezpieczeń w I kwartale 2014 roku 1 W dniu 31 marca 2014

Bardziej szczegółowo

Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. Fundusz PKO Światowy Fundusz Walutowy specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty Opinia niezależnego biegłego rewidenta List do Uczestników Funduszu Połączone sprawozdanie finansowe Oświadczenie Banku

Bardziej szczegółowo

Kiedy zaczynasz mieć czas przestajesz mieć pieniądze Współpraca TFI PZU SA z Grupą Azoty S.A. - Pracowniczy Program Emerytalny

Kiedy zaczynasz mieć czas przestajesz mieć pieniądze Współpraca TFI PZU SA z Grupą Azoty S.A. - Pracowniczy Program Emerytalny Kiedy zaczynasz mieć czas przestajesz mieć pieniądze Współpraca TFI PZU SA z Grupą Azoty S.A. - Pracowniczy Program Emerytalny Tarnów, 3 grudnia 2014 r. TFI PZU, Biuro Programów Emerytalno-Oszczędnościowych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA DZIAŁALNOŚCI DOMÓW MAKLERSKICH I BANKÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKĄ

INFORMACJA DOTYCZĄCA DZIAŁALNOŚCI DOMÓW MAKLERSKICH I BANKÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKĄ INFORMACJA DOTYCZĄCA DZIAŁALNOŚCI DOMÓW MAKLERSKICH I BANKÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKĄ NA KONIEC 2001 ROKU ORAZ NA KONIEC I PÓŁROCZA 2002 R. WARSZAWA, 25 października 2002 r. Wstęp Raport poświęcony

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA

SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 r. DO 31 GRUDNIA 2012 r. PricewaterhouseCoopers Securities S.A., Al.

Bardziej szczegółowo

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień 31.12.2012 r.

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień 31.12.2012 r. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) poprzedni bieżący I. Aktywa 0,00 2 311,79 1. Lokaty 0,00 2 311,79 2. środki pieniężne 3. aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy

Bardziej szczegółowo

III filar ubezpieczenia emerytalnego

III filar ubezpieczenia emerytalnego III filar ubezpieczenia emerytalnego 1 Przesłanki reformy emerytalnej 2 Wskaźniki zgonów i urodzeń w tys. 600 550 Zgony Urodzenia 500 450 400 350 300 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Regulaminy. inwestycje. ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe oferowane do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi

Regulaminy. inwestycje. ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe oferowane do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi inwestycje Regulaminy ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe oferowane do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi indeks PIF/11/07/01 Spis treści Regulamin Ubezpieczeniowego

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna lokaty strukturyzowanej

Karta informacyjna lokaty strukturyzowanej Karta informacyjna lokaty strukturyzowanej Lokata strukturyzowana Hat-trick w pigułce: 4-letnia inwestycja na strategii Long-Short Momentum obejmującej akcje, obligacje oraz surowce Średnia stopa zwrotu

Bardziej szczegółowo

Analysis of pension funds ranks in 2007-2011

Analysis of pension funds ranks in 2007-2011 MPRA Munich Personal RePEc Archive Analysis of pension funds ranks in 2007-2011 Rafa l Bu la University of Economics in Katowice 2014 Online at http://mpra.ub.uni-muenchen.de/59706/ MPRA Paper No. 59706,

Bardziej szczegółowo

Najczęściej zadawane pytania dotyczące PPE

Najczęściej zadawane pytania dotyczące PPE Najczęściej zadawane pytania dotyczące PPE 1. Kto może przystąpić do PPE w Azotach Tarnów? Do PPE może przystąpić każdy pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę, który zatrudniony jest w Azotach

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 21.06.2013 r. Informacje bieżące WYNIKI WSTĘPNE Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w I kwartale 2013 roku 1 W dniu

Bardziej szczegółowo

2. Fundusz jest przeznaczony dla osób oczekujących długoterminowego wzrostu wartości oszczędności, które decyzję co do struktury aktywów Funduszu

2. Fundusz jest przeznaczony dla osób oczekujących długoterminowego wzrostu wartości oszczędności, które decyzję co do struktury aktywów Funduszu OGŁOSZENIE Zarząd ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółka Akcyjna informuje, że Komisja Nadzoru Finansowego decyzją nr DLU/WFE/612/22/5/14/KM z dnia 8 września 2014 roku wyraziła zgodę na zmianę Statutu

Bardziej szczegółowo

100 największych spółek z branŝy finansowej w 2009 r.

100 największych spółek z branŝy finansowej w 2009 r. 100 największych spółek z branŝy finansowej w 2009 r. Czytaj komentarz» Pozycja w rankingu 1 Nazwa Wartość aktywów Wartość aktywów w 2008 r. Kapitały własne Zysk brutto Zysk netto Zatrudnienie ROE GK PKO

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Wyniki finansowe oraz dane bilansowe Fundacji Lux Veritatis za lata 2009 2012. RACHUNEK WYNIKÓW w zł 2009 2010 2011

Tabela 1. Wyniki finansowe oraz dane bilansowe Fundacji Lux Veritatis za lata 2009 2012. RACHUNEK WYNIKÓW w zł 2009 2010 2011 Porównanie sytuacji finansowej Fundacji Lux Veritatis w postępowaniach dotyczących koncesji na nadawanie programu telewizyjnego drogą naziemną cyfrową W postępowaniu o rozszerzenie koncesji, które miało

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 25.06.2015 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku Wartość aktywów ogółem zgromadzonych przez

Bardziej szczegółowo

(w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 0,00 1 712,82 1. Lokaty 0,00 1 463,37 2. Środki pieniężne 0,00 0,00

(w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 0,00 1 712,82 1. Lokaty 0,00 1 463,37 2. Środki pieniężne 0,00 0,00 I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 0,00 1 712,82 1. Lokaty 0,00 1 463,37 2. Środki pieniężne 0,00 0,00 3. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

STATUT PEKAO OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO

STATUT PEKAO OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO STATUT PEKAO OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO Tekst jednolity (obowiązuje od dn. 15 lutego 2005 r.) Artykuł 1 Nazwa Funduszu brzmi: Pekao Otwarty Fundusz Emerytalny, w dalszej części niniejszego Statutu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE BY1

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE BY1 Załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE BY1 Kod OWU: UB_OLIJ114 Poniższe definicje

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 2011 r. Projekt z dnia 17 października 2011 r. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2011 r. w sprawie sposobu i trybu zawarcia umowy, na podstawie której następuje uzyskanie członkostwa w otwartym funduszu emerytalnym

Bardziej szczegółowo