WYNIKI DZIAŁALNOŚCI OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W POLSCE W LATACH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYNIKI DZIAŁALNOŚCI OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W POLSCE W LATACH 2000-2005"

Transkrypt

1 Jadwiga Wawer-Bernat Katedra Rachunkowości Uniwersytet Szczeciński WYNIKI DZIAŁALNOŚCI OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W POLSCE W LATACH Wstęp Funkcjonowanie gospodarki opartej na wiedzy związane jest z pozyskiwaniem i wykorzystywaniem różnorodnych informacji. Wiedza w tym kontekście stanowić będzie podstawę do podejmowania decyzji przez podmioty. Uruchomienie w Polsce rynku funduszy emerytalnych może zostać potraktowane w tym kontekście jako nowy zestaw informacji, które wiele podmiotów, a zwłaszcza gospodarstw domowych i ich członków. Prywatny system emerytalny ma zapewnić bezpieczeństwo swoich uczestników będąc jednocześnie rynkiem, na którym muszą następować określone wybory, na przykład o przystąpieniu lub zmianie funduszu emerytalnego. Do ich podjęcia potrzebne podstawowe informacje, dotyczące wyników działalności otwartych funduszy emerytalnych. Niniejszy artykuł koncentruje się na prezentacji zestawu niezbędnych danych. Funkcjonowanie systemu emerytalnego w Polsce Reforma systemu emerytalnego w Polsce została przeprowadzona 1 stycznia 1999 roku. Jednym z przeobrażeń wynikających z reformy były zmiany dotyczące funkcjonowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Do roku 1999 jego organizacja oparta była na tworzeniu jednego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, którego zadaniem było gromadzenie środków na wypłaty wszystkich świadczeń z obowiązkowego ubezpieczenia społecznego 1. Obejmował on wypłaty zarówno świadczeń emerytalnych, rent, zasiłków i innych świadczeń. Obecny system emerytalny składa się z trzech filarów, do których zalicza się: 1. Filar I działający w oparciu o zasadę repartycji składek i świadczeń 2. Tworzony w ramach tego filaru fundusz emerytalny jest gromadzony w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Zamiast tradycyjnego lokowania zebranych kapitałów i osiągania z tych inwestycji określonych zysków kapitałowych, całość funduszy zebranych ze składek w jednym roku jest od razu dzielona na wypłaty świadczeń w tym samym okresie. Podstawowym jego problemem jest coroczne zrównoważenie strony przychodów (składek) i rozchodów (świadczeń emerytalnych). 2. Filar II jest systemem kapitałowym i zarazem obowiązkowym uzupełnieniem filaru I. Jest on reprezentowany przez powszechne towarzystwa emerytalne (PTE), których celem jest tworzenie i odpłatne zarządzanie aktywami otwartego funduszu emerytalnego (OFE) oraz reprezentowanie jego wobec osób trzecich 3. Towarzystwo emerytalne tworzy i zarządza tylko jednym funduszem. Celem funkcjonowania otwartego funduszu emerytalnego jest natomiast gromadzenie kapitałów pochodzących ze składek zebranych w II filarze systemu emerytalnego. Środki te składają się na fundusz kapitałowy przeznaczony na wypłatę 1 Por. Ustawa z dnia 25 listopada 1986 r. o organizacji i finansowaniu ubezpieczeń społecznych, Dz. U.Nr 25, poz. 137 z póź. zmianami, Rozdział 5 Fundusz Ubezpieczeń Społecznych. 2 Por. B. Hadyniak, J. Monkiewicz, Fundusze emerytalne II filar, Poltext, Warszawa 1999, s Por. Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, Dz. U. Nr 139, poz. 934, art. 29.

2 Wyniki działalności otwartych funduszy emerytalnych w Polsce w latach świadczeń z tego filaru systemu. 3. Filar III, dobrowolny, charakteryzuje się dużą różnorodnością form i możliwości oszczędzania na starość. Jego koncepcja w Polsce opiera się przede wszystkim na pracowniczych programach emerytalnych. Są to umowy, które podpisuje pracodawca i organizacje pracownicze (związki zawodowe, rady pracownicze) z towarzystwami ubezpieczeń, funduszami inwestycyjnymi bądź funduszami emerytalnymi. Określają one warunki gromadzenia środków ze składek pracowników wpłacanych przez pracodawcę, ich lokowania i późniejszych rozliczeń z tytułu emerytury, niezdolności do pracy lub śmierci 4. Na rynku funduszy emerytalnych zostało zarejestrowanych początkowo 21 podmiotów. Aby mówić o opłacalności działania funduszy emerytalnych na rynku powinno ich zostać 8-12 instytucji 5. Zgodnie z prognozami liczba funduszy uległa obniżeniu w 2001 roku do 17, a do końca 2004 roku do Nastąpiły wyraźne procesy konsolidacji i przejmowania najmniejszych i średniej wielkości funduszy. Wyniki działalności funduszy emerytalnych w Polsce Ocena sytuacji finansowej funduszu i towarzystwa emerytalnego wymaga poznania co najmniej kilku podstawowych elementów ich działalności. Zaliczyć do nich można między innymi 7 : przychody, koszty, wynik z działalności (+/-), poziom i strukturę aktywów, średnią ważoną stopę zwrotu, minimalną wymaganą stopę zwrotu. Strukturę przychodów, kosztów i wyniku finansowego OFE w Polsce w latach zawiera tabela 1. Główną pozycją przychodów z inwestycji funduszy emerytalnych są odsetki z działalności lokacyjnej, natomiast głównym składnikiem kosztów operacyjnych w badanym okresie jest wynagrodzenie dla towarzystwa emerytalnego za zarządzanie aktywami danego funduszu. Wszystkie fundusze emerytalne wypracowały zysk netto. Jego wielkość była jednak uzależniona od liczby członków. Wyraźnie uwidacznia się korelacja pomiędzy liczbą członków funduszu a wartością wyniku finansowego. Duże fundusze (wielkość mierzona liczbą uczestników) osiągnęły zdecydowanie większy zysk niż fundusze małe i średnie. Były to: Commercial Union OFE, OFE Nationale Nederlanden, OFE PZU Złota Jesień 8. Przyjmuje się, że progowa wielkość funduszu emerytalnego mierzona liczbą uczestników wynosi w warunkach polskich osób. Otwarte fundusze emerytalne zarejestrowane w Polsce po rozpoczęciu reformy systemu emerytalnego, których liczba członków była mniejsza niż , nie istnieją lub zostały przejęte w wyniku procesu konsolidacji. Wszystkie fundusze w tym czasie zanotowały znaczny wzrost aktywów z 2,2 miliarda złotych w 1999 roku do 86,3 miliarda w 2005 roku (co oznacza wzrost o 3923%). 4 Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o pracowniczych programach emerytalnych, Dz. U. Nr 139, poz. 932, art Por. A. Wiktorczyk, Mało radosny jubileusz, Asekuracja i Re 2000., s Por. C. Mech, Mijają już dwa lata..., serwis internetowy UNFE, 7 Wymienione pozycje są szeroko opisywane w literaturze dotyczącej rachunkowości, finansów, zarządzania firmą (nie tylko funduszem emerytalnym). Por. A. Helin, M. Stephens, Techniki i metody badania sprawozdań finansowych, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1997; Rachunkowość zarządcza, red. T. Kiziukiewicz, Ekspert, Wrocław 2000; Rachunkowość, analiza finansowa przedsiębiorstwa, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1993; S. Nahotko, Analiza i decyzje finansowe w przedsiębiorstwie, TNOiK, Bydgoszcz 1998 i inne. 8 Największe udziały procentowe zostały oznaczone pogrubioną kursywą.

3 30 Jadwiga Wawer-Bernat Zestawienie aktywów otwartych funduszy emerytalnych w latach prezentuje wykres mln zł Wykres 1. Aktywa otwartych funduszy emerytalnych w latach Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych. Na aktywa funduszy emerytalnych składają się środki przekazywane na rachunki uczestników powiększone o utworzony przez powszechne towarzystwo emerytalne rachunek rezerwowy, a pomnożone w drodze inwestowania. Tak więc wpływające składki stanowią główne źródło środków przeznaczanych na realizację polityki inwestycyjnej. Od ich wysokości zależy potencjał finansowy danego funduszu emerytalnego w poszczególnych latach. Jednym z zasadniczych zadań, jakie są stawiane przed funduszami emerytalnymi, jest wycena aktywów netto. Wycena ta musi być dokonywana każdego dnia roboczego. Stanowi ona podstawę do ustalenia wartości jednostki rozrachunkowej, która jest najczęściej publikowaną miarą efektywności funduszy. Z kolei suma jednostek na koncie indywidualnym stanowi łączną wartość kapitału indywidualnego uczestnika. Zgodnie z przepisami polskiego prawa każdy otwarty fundusz emerytalny po dwóch latach działalności był zobowiązany po raz pierwszy ustalić na koniec miesiąca kończącego kwartał wysokość stopy zwrotu za ostatnie 24 miesiące. Po zmianie przepisów wysokość stopy zwrotu jest obecnie ustalana na koniec każdego półrocza za okres ostatnich 36 miesięcy. Na podstawie informacji od wszystkich funduszy emerytalnych Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych (Komisja Nadzoru Finansowego) wylicza średnią ważoną stopę zwrotu i minimalną wymaganą stopę zwrotu. Ta ostatnia jest podstawą do oceny wyników inwestycyjnych pojedynczego funduszu na tle całego rynku. Jeśli wyniki jakiegoś funduszu są gorsze od wymaganego minimum, to zarządzające nim powszechne towarzystwo emerytalne ma obowiązek wyrównać niedobór na rachunkach indywidualnych uczestników do wartości średniej, ze środków własnych. Tabela 2 prezentuje stopy zwrotu dla 15 funduszy emerytalnych, które jako pierwsze przekroczyły barierę 2 lat działalności. Na podstawie danych zaprezentowanych w tabeli 2 można zauważyć, że jeden z funduszy emerytalnych - Bankowy OFE - nie wypracował trzy razy wymaganej minimalnej stopy zwrotu. Towarzystwo emerytalne nim zarządzające było ustawowo zobligowane dopłacić brakującą kwotę niedoboru ze środków własnych (łącznie 55,5 mln zł). Wpłynęło to na sztuczne zawyżenie wartości aktywów netto tego funduszu, a tym samym na podniesienie wartości jednostki rozrachunkowej i stóp zwrotu tego funduszu. Fundusze emerytalne

4 Wyniki działalności otwartych funduszy emerytalnych w Polsce w latach inwestują długoterminowo dlatego też należy oceniać ich wyniki w jak najdłuższym horyzoncie czasowym. Najlepszym funduszem pod względem rentowności okazał się Commercial Union OFE. W latach fundusze emerytalne osiągnęły zdecydowanie lepsze wyniki inwestycyjne niż w latach poprzednich za przyczyną między innymi stopniowego wzrostu kursów akcji spółek giełdowych i korzystnego trendu na rynku obligacji. Tabela 1. Przychody z inwestycji, koszty operacyjne i wynik finansowy otwartych funduszy emerytalnych w latach Nazwa funduszu Przychody z inwestycji (w %) Koszty operacyjne (w %) Rok AIG OFE 9,4 10,11 9,05 8,61 8,04 2,78 8,84 8,62 8,67 18,69 8,61 9,14 Arka -Invesco OFE 0, , Bankowy OFE 3,15 3,47 3,16 2,31 2,49 2,86 3,45 3,21 2,63 2,50 3,14 3,47 Commercial Union OFE 31,31 29,32 30,82 30,69 30,07 28,90 29,05 29,54 36,65 28,48 28,59 24,79 OFE Allianz Polska 1,92 2,1 2,56 2,78 2,85 7,99 1,85 2,46 2,19 2,20 3,05 2,78 OFE Norwich Union 3, , OFE Pocztylion 1,33 1,78 2 1,78 2,03 2,03 1,75 2,16 2,02 2,16 2,32 2,21 OFE Polsat 0,29 0,44 0,38 0,37 0,47 0,79 0,25 0,48 0,38 0,35 0,45 0,90 OFE PBK Orzeł 1,75 1, ,59 1, OFE PZU Złota Jesień 13,8 13,74 13,89 13,33 13,18 13,13 14,4 14,24 11,86 11,48 13,77 13,95 OFE Dom 1,14 1,31 0,83 0,96 1,25 1,28 1,8 1,55 1,5 1,43 1,71 1,66 OFE ego (w likwidacji) 1,62 1,63 1, ,8 1,51 1, OFE Epoka 0, , OFE Kredyt Banku (w likwidacji) 0,28 0,55 0,49 0, ,26 0,43 0,61 0, OFE Nationale Nederlanden 19,78 20,41 20,5 23,35 23,48 24,25 20,45 20,77 18,77 18,30 21,70 23,31 OFE Rodzina 0, , OFE Skarbiec-Emerytura 2,6 3,81 2,52 3,04 3,08 2,60 2,22 3,17 2,02 3,22 3,47 2,98 PeKaO/Alliance OFE 0,64 1,63 1,87 1,74 1,53 1,48 0,59 1,86 1,73 1,50 1,69 1,65 Pioneer OFE 0, , Winterthur OFE 2,15 2, ,16 2,48 2, ,11 Zurych Solidarni OFE 3,83 3,25 2, ,15 3,74 2, Credit Suisse Life & Pensions ,06 2,11 2, ,06 2,04 2,74 -- OFE Ergo Hestia ,78 1,86 2,03 2, ,42 1,63 2,14 2,36 SAMPO OFE -- 2,53 3,49 3,36 3,57 3, ,28 2,6 2,71 3,32 3,60 Generali OFE ,24 3,20 3, ,72 3,31 3,09 Razem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Nazwa funduszu Wynik finansowy (w %) Rok AIG OFE 7,38 4,85 8,63 9,24 9,04 9,06 Arka -Invesco OFE 0, Bankowy OFE 1,39 3,07 3,92 3,05 3,46 2,68 Commercial Union OFE 28,77 34,06 25,03 26,33 27,04 28,37 OFE Allianz Polska 1,71 2,4 2,74 2,68 2,28 2,00 OFE Norwich Union 2, OFE Pocztylion 1,78 1,08 1,57 2,02 2,12 2,03 OFE Polsat 0,33 0,42 0,33 0,60 0,48 0,85 OFE PBK Orzeł 1,41 0,

5 32 Jadwiga Wawer-Bernat OFE PZU Złota Jesień 12,59 17,94 15,21 14,80 14,29 12,70 OFE Dom 2,08 0,75 1,29 1,88 1,84 1,53 OFE ego (w likwidacji) 1,86 0,87 1, OFE Epoka 0, OFE Kredyt Banku (w likwidacji) 0,28 0,2 0,49 0, OFE Nationale Nederlanden 25,49 21,69 26,82 22,98 22,59 24,60 OFE Rodzina 0, OFE Skarbiec-Emerytura 3,03 3,66 2 3,79 3,41 2,92 PeKaO/Alliance OFE 0,42 2,15 0,91 1,54 1,90 1,34 Pioneer OFE 0, Winterthur OFE 2,21 2, ,26 Zurych Solidarni OFE 5,22 3,02 3, Credit Suisse Life & Pensions ,81 2,22 2,74 -- OFE Ergo Hestia ,51 1,77 2,15 2,01 SAMPO OFE -- 0,59 3,23 2,95 3,04 3,28 Generali OFE ,60 3,63 3,37 Razem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, Tabela 2. Stopy zwrotu otwartych funduszy emerytalnych Nazwa funduszu Dwuletnia stopa zwrotu (w %) AIG OFE 12,488 9,953 12,248 8,576 12,304 15,159 15,202 OFE Allianz Polska brak 18,093 22,978 13,647 17,213 22,927 22,418 Bankowy OFE 10,076 1,376 11,849 5,409 12,597 19,368 21,936 Credit Suisse Life& Pensions 22,382 19,177 23,675 15,028 16,469 19,593 18,707 Commercial Union OFE 24,951 22,574 23,896 17,606 22,617 23,954 22,699 OFE Dom 28,737 19,718 19,766 12,928 15,926 14,735 11,723 OFE Ergo Hestia 24,904 15,794 16,432 11,383 13,160 16,980 16,728 Generali OFE 21,752 19,426 22,928 18,138 18,841 21,517 19,030 OFE Nationale Nederlanden 22,562 19,924 24,435 16,667 23,219 28,313 25,714 Pekao OFE brak 17,979 20,213 11,138 15,062 20,291 17,002 OFE Pocztylion 22,911 16,795 18,861 8,754 11,458 13,644 11,635 OFE Polsat 26,975 24,881 27,233 18,725 16,717 20,235 19,171 OFE PZU Złota Jesień 16,827 15,312 20,826 19,438 20,28 24,874 25,439 SAMPO OFE 22,593 17,415 21,266 17,079 23,978 28,407 26,646 OFE Skarbiec-Emerytura 22,643 13,761 18,295 8,262 10,572 13,179 11,570 Średnia ważona stopa zwrotu 22,097 18,091 21,464 15,614 19,779 23,131 21,965 Minimalna wymagana stopa zwrotu 11,049 9,046 10,732 7,807 9,89 11,566 10,983 Nazwa funduszu Dwuletnia stopa zwrotu (w %) Trzyletnia stopa zwrotu (w %) AIG OFE 25,628 32,100 36,635 26,890 27,869 52,434 43,815 OFE Allianz Polska 27,566 33,416 36,079 26,756 26,733 51,153 38,528 Bankowy OFE 35,596 41,969 53,575 30,278 31,932 74,751 45,759 Credit Suisse Life& Pensions 22,727 26,688 30,455 21,000 22,161 46,860 38,714

6 Wyniki działalności otwartych funduszy emerytalnych w Polsce w latach Commercial Union OFE 24,138 30,265 35,972 22,921 22,355 48,511 37,059 OFE Dom 16,519 24,794 36,000 23,538 26,465 54,431 42,424 OFE Ergo Hestia 20,840 28,329 33,827 24,305 25,171 47,545 40,123 Generali OFE 23,423 31,067 38,622 26,184 27,005 55,288 42,632 OFE Nationale Nederlanden 29,767 37,832 44,383 30,119 28,968 59,098 45,106 Pekao OFE 22,51 25,453 29,654 18,215 22,134 47,446 38,500 OFE Pocztylion 16,533 22,800 31,736 21,332 23,200 45,455 37,273 OFE Polsat 24,731 31,563 42,366 29,387 31,677 56,489 44,599 OFE PZU Złota Jesień 29,810 36,626 40,656 27,782 27,770 57,049 43,006 SAMPO OFE 29,375 35,148 40,749 27,836 26,139 54,020 39,802 OFE Skarbiec-Emerytura 17,104 22,425 33,057 23,423 23,182 47,722 37,437 Średnia ważona stopa zwrotu 26,29 32,953 38,829 26,046 25,966 53,824 41,480 Minimalna wymagana stopa zwrotu 13,145 16,477 19,415 13,023 12,983 26,912 20,740 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, Stopę zwrotu wyższą od wartości średniej dla rynku uzyskało 7 funduszy emerytalnych. Wnioski końcowe Zaprezentowane dane liczbowe pokazują, że po siedmioletnim okresie funkcjonowania, występuje duże zróżnicowanie pomiędzy poszczególnymi funduszami w osiąganych wynikach finansowych, czy stopach zwrotu. Część z nich osiąga ponadprzeciętne wyniki dominując na rynku (OFE Nationale Nederlanden, OFE PZU Złota Jesień, Commercial Union OFE), a część funduszy emerytalnych osiąga stopę zwrotu niewiele przekraczającą wymagany poziom (OFE Pocztylion, OFE Skarbiec-Emerytura, Pekao OFE). Atrakcyjność danego funduszu dla wybierającego go uczestnika, zależy od dywersyfikacji ryzyka portfela inwestycyjnego, wysokości opłat prowizyjnych lub opłat pobieranych za zarządzanie aktywami danego funduszu emerytalnego. Natomiast bezpieczeństwo i rentowność lokat kapitałowych zadecyduje o wysokości przyszłych świadczeń emerytalnych. LITERATURA: 1. Hadyniak B. i J. Monkiewicz, (1999), Fundusze emerytalne II filar, Poltext, Warszawa, s Helin A. i M. Stephens, (1997), Techniki i metody badania sprawozdań finansowych, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa; 3. Mech C., Mijają już dwa lata..., serwis internetowy UNFE, stan na Nahotko S., (1998), Analiza i decyzje finansowe w przedsiębiorstwie, TNOiK, Bydgoszcz. 5. Rachunkowość, analiza finansowa przedsiębiorstwa, (1993), Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 6. Rachunkowość zarządcza, (2000), red. T. Kiziukiewicz, Ekspert, Wrocław; 7. Wiktorczyk A., (2000), Mało radosny jubileusz, Asekuracja i Re,. 8. Ustawa z dnia 25 listopada 1986 r. o organizacji i finansowaniu ubezpieczeń społecznych, Dz. U.Nr 25, poz. 137 z póź. zmianami,. 9. Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,

7 34 Jadwiga Wawer-Bernat Dz. U. Nr 139, poz Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o pracowniczych programach emerytalnych, Dz. U. Nr 139, poz. 932, Summary Knowledge based economy is deeply connected with gathering of information essential to making decisions. One of its elements is financial information becoming from pension system. The main aim of this paper is to show basic set of information that each pension system s participant should gather in purpose of assessment. The paper present financial outcome of open pensions funds in Poland during the 7 years since the system has started.

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT ANALIZ EKONOMICZNYCH I PROGNOZ ANALIZA ROZLICZNIE SKŁADEK EMERYTALNYCH WPŁACANYCH DO ZUS I OFE ZA OKRES LIPIEC 1999 CZERWIEC WARSZAWA, LISTOPAD r. Analiza

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT ANALIZ EKONOMICZNYCH I PROGNOZ ANALIZA ROZLICZNIE SKŁADEK EMERYTALNYCH WPŁACANYCH DO ZUS I OFE ZA OKRES LIPIEC 1999 GRUDZIEŃ 27 WARSZAWA, MARZEC 28

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT ANALIZ EKONOMICZNYCH I PROGNOZ ANALIZA ROZLICZNIE SKŁADEK EMERYTALNYCH WPŁACANYCH DO ZUS I OFE ZA OKRES WRZESIEŃ 1999 GRUDZIEŃ 5 WARSZAWA, MARZEC 6

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT ANALIZ EKONOMICZNYCH I PROGNOZ ANALIZA ROZLICZENIE SKŁADEK EMERYTALNYCH WPŁACANYCH DO ZUS I OFE ZA OKRES: LIPIEC 1999 MAJ 28 WARSZAWA, LISTOPAD 28 SPIS

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT ANALIZ EKONOMICZNYCH I PROGNOZ ANALIZA ROZLICZNIE SKŁADEK EMERYTALNYCH WPŁACANYCH DO ZUS I OFE ZA OKRES LIPIEC 1999 GRUDZIEŃ 6 WARSZAWA, KWIECIEŃ 7

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 27 października 2017 r.

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 27 października 2017 r. Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 7 października 07 r.. Informacja o wysokości stopy zwrotu W tabelach I IV przedstawiono zestawienie wszystkich otwartych funduszy emerytalnych,

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 26 października 2016 r.

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 26 października 2016 r. Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia października 0 r.. Informacja o wysokości stopy zwrotu W tabelach I IV przedstawiono zestawienie wszystkich otwartych funduszy emerytalnych,

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 27 kwietnia 2017 r.

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 27 kwietnia 2017 r. Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia kwietnia 0 r.. Informacja o wysokości stopy zwrotu W tabelach I IV przedstawiono zestawienie wszystkich otwartych funduszy emerytalnych, w zależności

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 25 października 2012 r.

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 25 października 2012 r. Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 5 października 0 r.. Informacja o wysokości stopy zwrotu W tabelach I IV przedstawiono zestawienie wszystkich otwartych funduszy emerytalnych,

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2014 roku

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2014 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 24 kwietnia 2015 r. Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2014 roku Wynik finansowy otwartych

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 25 kwietnia 2013 r.

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 25 kwietnia 2013 r. Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 5 kwietnia 0 r.. Informacja o wysokości stopy zwrotu W tabelach I IV przedstawiono zestawienie wszystkich otwartych funduszy emerytalnych, w

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1 Wstęp Wnioski ZałoŜenia Załączniki tabele i wykresy... 15

Spis treści 1 Wstęp Wnioski ZałoŜenia Załączniki tabele i wykresy... 15 INFORMACJA MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DOTYCZĄCA ROZLICZENIA SKŁADEK EMERYTALNYCH WPŁACANYCH DO ZUS I OFE ZA OKRES LIPIEC 1999 r. KWIECIEŃ 21 r. WARSZAWA, CZERWIEC 21 Spis treści 1 Wstęp... 3

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 28 kwietnia 2014 r.

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 28 kwietnia 2014 r. Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 8 kwietnia 04 r.. Informacja o wysokości stopy zwrotu W tabelach I IV przedstawiono zestawienie wszystkich otwartych funduszy emerytalnych, w

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 28 października 2013 r. 1. Informacja o wysokości stopy zwrotu

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 28 października 2013 r. 1. Informacja o wysokości stopy zwrotu Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 8 października 0 r.. Informacja o wysokości stopy zwrotu W tabelach I IV przedstawiono zestawienie wszystkich otwartych funduszy emerytalnych,

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 27 października 2014 r.

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 27 października 2014 r. Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia października 04 r.. Informacja o wysokości stopy zwrotu W tabelach I IV przedstawiono zestawienie wszystkich otwartych funduszy emerytalnych,

Bardziej szczegółowo

Polityka społeczna (9): Zabezpieczenie emerytalne II i III filar

Polityka społeczna (9): Zabezpieczenie emerytalne II i III filar Polityka społeczna (9): Zabezpieczenie emerytalne II i III filar Literatura I. Jędrasik-Jankowska, Pojęcie i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego, LexisNexis, Warszawa, 2007, s.266-275. 2 Składki

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a Warszawa, 09.05.2014 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a W końcu grudnia 2013 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków otwartych

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych i emerytalnych maj 2002

Ranking funduszy inwestycyjnych i emerytalnych maj 2002 Ranking funduszy inwestycyjnych i emerytalnych maj 2002 Pierwszy funduszy emerytalnych. W styczniu 1999 roku pierwsze Powszechne Towarzystwa Emerytalne uzyskały od UNFE licencje na utworzenie funduszy

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 Warszawa 18.05.2012 Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 W końcu grudnia 2011 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 1 stycznia 2012 r.

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 1 stycznia 2012 r. Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia stycznia 0 r.. Informacja o wysokości stopy zwrotu: W tabelach I IV przedstawiono zestawienie wszystkich otwartych funduszy emerytalnych, w zależności

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 20 kwietnia 2012 r.

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 20 kwietnia 2012 r. Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 0 kwietnia 0 r.. Informacja o wysokości stopy zwrotu W tabelach I IV przedstawiono zestawienie wszystkich otwartych funduszy emerytalnych, w

Bardziej szczegółowo

Rynek OFE w liczbach marzec 2013 r.

Rynek OFE w liczbach marzec 2013 r. Rynek OFE w liczbach marzec 2013 r. PODSTAWOWE INFORMACJE O OTWARTYCH FUNDUSZACH EMERYTALNYCH 1. Analizy Online komentarz do miesięcznych wyników inwestycyjnych 2. Liczba członków OFE 3. Aktywa netto OFE

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych i emerytalnych lipiec 2002

Ranking funduszy inwestycyjnych i emerytalnych lipiec 2002 Ranking funduszy inwestycyjnych i emerytalnych lipiec 2002 W lipcu, grono funduszy działających w oparciu o niezmienioną politykę inwestycyjną przez ostatnie trzy lata powiększyło się o kolejne 3 podmioty.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2015 roku

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2015 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 4 maja 2016 r. Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2015 roku Wynik finansowy otwartych funduszy

Bardziej szczegółowo

PRACOWNICZY PROGRAM EMERYTALNY

PRACOWNICZY PROGRAM EMERYTALNY PRACOWNICZY PROGRAM EMERYTALNY Pracowniczy Program Emerytalny Jest to system oszczędzania dla osób, które chcą powiększyć swoją emeryturę oraz stworzyć sobie możliwość uzyskania satysfakcjonującego poziomu

Bardziej szczegółowo

OTWARTE FUNDUSZE EMERYTALNE W POLSCE Struktura funduszy emerytalnych pod względem liczby członków oraz wielkości aktywów

OTWARTE FUNDUSZE EMERYTALNE W POLSCE Struktura funduszy emerytalnych pod względem liczby członków oraz wielkości aktywów OTWARTE FUNDUSZE EMERYTALNE W POLSCE Struktura funduszy emerytalnych pod względem liczby członków oraz wielkości aktywów Tomasz Gruszczyk Informatyka i Ekonometria I rok, nr indeksu: 156012 Sopot, styczeń

Bardziej szczegółowo

ZASADY FUNKCJONOWANIA II FILARA

ZASADY FUNKCJONOWANIA II FILARA ZUS 2015-01-12 ZASADY FUNKCJONOWANIA II FILARA 1 Jednym z podstawowych założeń reformy było zwiększenie bezpieczeństwa systemu emerytalnego poprzez zapewnienie wypłaty świadczeń emerytalnych z różnych

Bardziej szczegółowo

RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W IV KWARTALE 2011 ROKU DNI/A/K/201112/001. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2012

RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W IV KWARTALE 2011 ROKU DNI/A/K/201112/001. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2012 RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W IV KWARTALE 2011 ROKU Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2012 DNI/A/K/201112/001 DEPARTAMENT NADZORU INWESTYCJI EMERYTALNYCH Słowa kluczowe: KNF, PTE, OFE,

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 27 kwietnia 2015 r.

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 27 kwietnia 2015 r. Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 7 kwietnia 05 r.. Informacja o wysokości stopy zwrotu W tabelach I IV przedstawiono zestawienie wszystkich otwartych funduszy emerytalnych, w

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe towarzystw i funduszy emerytalnych 1 w 2007 roku

Wyniki finansowe towarzystw i funduszy emerytalnych 1 w 2007 roku Warszawa, 2008.04.21 Wyniki finansowe towarzystw i funduszy emerytalnych 1 w 2007 roku W prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centralnym Rejestrze Członków według stanu na koniec grudnia 2007

Bardziej szczegółowo

RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W II KWARTALE 2012 ROKU DNI/A/K/201206/001. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2012

RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W II KWARTALE 2012 ROKU DNI/A/K/201206/001. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2012 RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W II KWARTALE 2012 ROKU Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2012 DNI/A/K/201206/001 DEPARTAMENT NADZORU INWESTYCJI EMERYTALNYCH Słowa kluczowe: KNF, PTE, OFE,

Bardziej szczegółowo

Ranking OFE 2013: fundusze lepsze od ZUS-u. Który zarobił najwięcej?

Ranking OFE 2013: fundusze lepsze od ZUS-u. Który zarobił najwięcej? : fundusze lepsze od ZUS-u. Który zarobił najwięcej? Nawet najgorszy OFE zarobił w ostatnich latach dla swoich klientów więcej niż ZUS. Mimo niedawnej zapaści na rynkach finansowych i roku 2008 oraz 2011,

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1 Warszawa, 7 maja 2010 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1 Zakład Ubezpieczeń Społecznych w okresie od 19.05.1999 r. do 31.12.2009 r.

Bardziej szczegółowo

PRZEPŁYWY KAPITAŁU fundusze emerytalne listopad 2002

PRZEPŁYWY KAPITAŁU fundusze emerytalne listopad 2002 www.analizy.pl 4-12-22 PRZEPŁYWY KAPITAŁU fundusze emerytalne listopad 22 Wartość aktywów netto w OFE przekroczyła 3 mld PLN Wartość środków zgromadzonych w polskich funduszach emerytalnych wzrosła w końcu

Bardziej szczegółowo

Analiza konsekwencji zmiany funduszu przez członków Amplico OFE

Analiza konsekwencji zmiany funduszu przez członków Amplico OFE Analiza konsekwencji zmiany funduszu przez członków Spis treści Metodologia...2 Sesja transferowa sierpień 2005...3 Sesja transferowa listopad 2005...4 Sesja transferowa luty 2006...5 Sesja transferowa

Bardziej szczegółowo

Rynek OFE w liczbach sierpień 2013 r.

Rynek OFE w liczbach sierpień 2013 r. Rynek OFE w liczbach sierpień 2013 r. PODSTAWOWE INFORMACJE O OTWARTYCH FUNDUSZACH EMERYTALNYCH 1. Analizy Online komentarz do miesięcznych wyników inwestycyjnych 2. Liczba członków OFE 3. Aktywa netto

Bardziej szczegółowo

Skąd pochodzić będzie Twoja emerytura?

Skąd pochodzić będzie Twoja emerytura? Skąd pochodzić będzie Twoja emerytura? Od 1 stycznia 1999 roku wprowadzono w Polsce nowy system emerytalny, który opiera się na trzech filarach. Trzy filary to trzy źródła, z których w przyszłości będziemy

Bardziej szczegółowo

Rentowność prowadzenia otwartych funduszy emerytalnych jak to jest naprawdę? (09 września 2008r.)

Rentowność prowadzenia otwartych funduszy emerytalnych jak to jest naprawdę? (09 września 2008r.) Rentowność prowadzenia otwartych funduszy emerytalnych jak to jest naprawdę? (09 września 2008r.) Wewnętrzna stopa zwrotu z kapitału dla całej branży PTE wynosi 16,3% rocznie. Wewnętrzna stopa zwrotu z

Bardziej szczegółowo

Efektywność oszczędzania w otwartych funduszach emerytalnych (OFE)

Efektywność oszczędzania w otwartych funduszach emerytalnych (OFE) ISSN 1899-1114 nr 5 (5) 16 czerwca 2008 Efektywność oszczędzania w otwartych funduszach emerytalnych (OFE) Jolanta Adamiec Abstract The preformed in 1998/99 reform of the retirement system caused a creation

Bardziej szczegółowo

Rynek OFE w liczbach marzec 2014 r.

Rynek OFE w liczbach marzec 2014 r. Rynek OFE w liczbach marzec 2014 r. PODSTAWOWE INFORMACJE O OTWARTYCH FUNDUSZACH EMERYTALNYCH 1. Analizy Online komentarz do miesięcznych wyników inwestycyjnych 2. Liczba członków OFE 3. Aktywa netto OFE

Bardziej szczegółowo

ZYSK EKONOMICZNY JAKO PODSTAWA WYBORU EKONOMICZNEGO

ZYSK EKONOMICZNY JAKO PODSTAWA WYBORU EKONOMICZNEGO Tomasz Bernat Uniwersytet Szczeciński ZYSK EKONOMICZNY JAKO PODSTAWA WYBORU EKONOMICZNEGO WPROWADZENIE Wybór ekonomiczny towarzyszy ludziom od zarania dziejów. Choć być może tak go nie nazywano, jego istota

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu

- o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-32-09 Druk nr 1830 Warszawa, 25 marca 2009 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

PRZEPŁYWY KAPITAŁU - rynek funduszy emerytalnych maj 2002

PRZEPŁYWY KAPITAŁU - rynek funduszy emerytalnych maj 2002 www.analizy.pl 7-6-22 PRZEPŁYWY KAPITAŁU - rynek funduszy emerytalnych maj 22 W maju wartość aktywów funduszy emerytalnych przekroczyła 6 mld USD. Według naszych szacunków w maju, po wzroście o 3,8% wartość

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla dziennikarzy

Prezentacja dla dziennikarzy Prezentacja dla dziennikarzy Pioneer Pekao Investment Management S.A. Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Zbigniew Jagiełło Warszawa, lipiec 2006 Rynek fundusz inwestycyjnych w Polsce

Bardziej szczegółowo

danego otwartego funduszu, natomiast członkostwo w OFE wynika z samego faktu podlegania obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, 3) obowiązkowy

danego otwartego funduszu, natomiast członkostwo w OFE wynika z samego faktu podlegania obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, 3) obowiązkowy UZASADNIENIE WSTĘP Zgodnie z art. 67 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483, z późn. zm.) obywatel ma prawo do zabezpieczenia społecznego w razie

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 7 kwietnia 0 r.. Informacja o wysokości stopy zwrotu W tabelach I IV przedstawiono zestawienie wszystkich otwartych funduszy emerytalnych, w

Bardziej szczegółowo

Obliczenia własne na podstawie danych KNUiFE

Obliczenia własne na podstawie danych KNUiFE Klienci Otwartych Funduszy Emerytalnych. Na koniec marca 2006 r., ZUS potwierdził 11,927 mln umów. W ING Nationale-Nederlanden Polska OFE otwartych było 2.309.182 rachunków; na 63.235 (2,7%) nie wpłynęła

Bardziej szczegółowo

RYNEK. Stan na grudzień 2008 r. OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W IV KWARTALE 2013 ROKU DNI/A/K/201312/001

RYNEK. Stan na grudzień 2008 r. OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W IV KWARTALE 2013 ROKU DNI/A/K/201312/001 RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W IV KWARTALE ROKU Stan na grudzień 2008 r. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2014 DNI/A/K/12/001 Spis treści: 1. Efektywność działalności inwestycyjnej OFE...

Bardziej szczegółowo

STATUT AVIVA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO AVIVA BZ WBK

STATUT AVIVA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO AVIVA BZ WBK STATUT AVIVA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO AVIVA BZ WBK (tekst jednolity obowiązujący od dnia 22 kwietnia 2015 roku) I. Postanowienia ogólne 1. Podstawa prawna działalności Funduszu 1. Aviva Otwarty

Bardziej szczegółowo

Emerytury: } Część I: Finansowanie. } Część II: Świadczenia

Emerytury: } Część I: Finansowanie. } Część II: Świadczenia Część I finasowanie Emerytury: } Część I: Finansowanie } Część II: Świadczenia I. Wprowadzenie. Fundusz społeczny- pojęcie funduszu społecznego, udział w tworzeniu funduszu i prawie do świadczeń z niego

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 17 marca 2011 roku

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 17 marca 2011 roku Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 17 marca 2011 roku Działając na podstawie 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie prospektu

Bardziej szczegółowo

Z Łukaszem Kalinowskim, prezesem AIG PTE S.A., rozmawia Małgorzata Dygas

Z Łukaszem Kalinowskim, prezesem AIG PTE S.A., rozmawia Małgorzata Dygas Z Łukaszem Kalinowskim, prezesem AIG PTE S.A., rozmawia Małgorzata Dygas - Z rynków finansowych napływają informacje o trudnościach wielu grup ubezpieczeniowych, także AIG Inc., która działa nie tylko

Bardziej szczegółowo

6 lat działania OFE, sukces reformy systemu emerytalnego i przyszłych emerytów, czy tylko instytucji zarządzających?

6 lat działania OFE, sukces reformy systemu emerytalnego i przyszłych emerytów, czy tylko instytucji zarządzających? 6 lat działania OFE, sukces reformy systemu emerytalnego i przyszłych emerytów, czy tylko instytucji zarządzających? Zakopane 12 maja 2005 PLAN PREZENTACJI 1. Wpływ OFE na koniunkturę giełdową, 2. Przegląd

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Informacja o środkach

WZÓR. Informacja o środkach Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2011 r. (poz. ) Załącznik Nr 1 WZÓR LOGO, nazwa i adres otwartego funduszu emerytalnego Imię, nazwisko i adres do korespondencji* Informacja o środkach

Bardziej szczegółowo

RYNEK. Stan na grudzień 2008 r. OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W I KWARTALE 2014 ROKU DNI/A/K/201403/001

RYNEK. Stan na grudzień 2008 r. OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W I KWARTALE 2014 ROKU DNI/A/K/201403/001 RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W I KWARTALE 2014 ROKU Stan na grudzień 2008 r. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2014 DNI/A/K/201403/001 Spis treści: 1. Efektywność działalności inwestycyjnej

Bardziej szczegółowo

STATUT PKO BP BANKOWEGO OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO

STATUT PKO BP BANKOWEGO OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO STATUT PKO BP BANKOWEGO OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO (tekst jednolity uwzględniający zmiany dokonane Uchwałami Walnego Zgromadzenia PKO BP BANKOWY PTE S.A. nr 4 i 5 z dnia 08.02.1999 r., nr 2 z dnia

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZY EMERYTALNYCH

URZĄD KOMISJI NADZORU UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZY EMERYTALNYCH URZĄD KOMISJI NADZORU UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZY EMERYTALNYCH EFEKTYWNOŚĆ INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W OKRESIE 30 MARCA 2001 R. - 31 MARCA 2006 R. Departament Nadzoru Funduszy

Bardziej szczegółowo

newss.pl Expander: Ostatnia okazja, aby nie dać się wylosować do OFE

newss.pl Expander: Ostatnia okazja, aby nie dać się wylosować do OFE Strona 1 z 3Jeszcze tylko dwa dni pozostały osobom, które w ostatnim czasie rozpoczęły pracę, na wybór Otwartego Funduszu Emerytalnego. Osoby, które nie podejmą decyzji zostaną przydzielone do funduszu

Bardziej szczegółowo

Rynek otwartych funduszy emerytalnych 2008

Rynek otwartych funduszy emerytalnych 2008 Rynek otwartych funduszy emerytalnych 2008 Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa, 2009 r. Spis treści Najważniejsze informacje...3 Efektywność działalności inwestycyjnej OFE...4 Ustawowe stopy zwrotu...5

Bardziej szczegółowo

JAKĄ EMERYTKĄ / JAKIM EMERYTEM ZOSTANIESZ?

JAKĄ EMERYTKĄ / JAKIM EMERYTEM ZOSTANIESZ? JAKĄ EMERYTKĄ / JAKIM EMERYTEM ZOSTANIESZ? MATERIAŁ INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW I MŁODYCH PRACOWNIKÓW OPRACOWANY PRZEZ IZBĘ GOSPODARCZĄ TOWARZYSTW EMERYTALNYCH, WWW.IGTE.PL POLSKA EMERYTURA 2015 1960 1970

Bardziej szczegółowo

Emerytura (zwana dawniej rentą starczą) świadczenie pieniężne mające służyć jako zabezpieczenie bytu na starość dla osób, które ze względu na wiek

Emerytura (zwana dawniej rentą starczą) świadczenie pieniężne mające służyć jako zabezpieczenie bytu na starość dla osób, które ze względu na wiek Emerytura (zwana dawniej rentą starczą) świadczenie pieniężne mające służyć jako zabezpieczenie bytu na starość dla osób, które ze względu na wiek nie posiadają już zdolności do pracy zarobkowej (jako

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe

Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe Opis Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe funkcjonujące w ramach indywidualnych i grupowych ubezpieczeń na życie proponowanych

Bardziej szczegółowo

Lokowanie aktywów otwartych funduszy emerytalnych poza granicami kraju w 2009 r. wyniki ankiety

Lokowanie aktywów otwartych funduszy emerytalnych poza granicami kraju w 2009 r. wyniki ankiety Lokowanie aktywów otwartych funduszy emerytalnych poza w 2009 r. wyniki ankiety Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa, 1 2010 r. I. Analiza odpowiedzi uzyskanych od powszechnych towarzystw emerytalnych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ TOWARZYSTW FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ TOWARZYSTW FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ TOWARZYSTW FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH NA KONIEC 2001 ROKU ORAZ NA KONIEC I PÓŁROCZA 2002 R. WARSZAWA, LISTOPAD 2002 r. 1 Wstęp Dane prezentowane w poniższym opracowaniu zostały

Bardziej szczegółowo

Statut PKO BP Bankowego Otwartego Funduszu Emerytalnego

Statut PKO BP Bankowego Otwartego Funduszu Emerytalnego Statut PKO BP Bankowego Otwartego Funduszu Emerytalnego (tekst jednolity uwzględniający zmiany dokonane Uchwałami Walnego Zgromadzenia PKO BP BANKOWY PTE S.A. nr 4 i 5 z dnia 08.02.1999 r., nr 2 z dnia

Bardziej szczegółowo

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ING Nationale - Nederlanden Polska S.A.

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ING Nationale - Nederlanden Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ING Nationale - Nederlanden Polska S.A. PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE SPORZĄDZONE NA DZIEŃ ROKU DLA ING Nationale-Nederlanden Międzynarodowy ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy

Bardziej szczegółowo

Efektywność działalności powszechnych towarzystw emerytalnym w zakresie zarządzania OFE

Efektywność działalności powszechnych towarzystw emerytalnym w zakresie zarządzania OFE Sugerowany przypis: Chybalski F., Efektywność działalności powszechnych towarzystw emerytalnych w zakresie zarządzania OFE, [w:] T. Dudycz (red.), Wartość jako kryterium efektywności, Politechnika Wrocławska,

Bardziej szczegółowo

REFORMA SYSTEMU EMERYTALNEGO Z ROKU 2013

REFORMA SYSTEMU EMERYTALNEGO Z ROKU 2013 REFORMA SYSTEMU EMERYTALNEGO Z ROKU 2013 Dnia 14 lutego 2014 weszła w życie ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych

Bardziej szczegółowo

Temat 1 : Funkcjonowanie systemu emerytalnego w Polsce

Temat 1 : Funkcjonowanie systemu emerytalnego w Polsce Temat 1 : Funkcjonowanie systemu emerytalnego w Polsce Czas: 1x 45 minut Cele edukacyjne: Zapoznanie z organizacją systemu emerytalnego w Polsce Pokazanie uczniom, czym się kierować przy wyborze Otwartego

Bardziej szczegółowo

Strategie Inwestycyjne Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia SA

Strategie Inwestycyjne Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia SA Strategie Inwestycyjne Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia SA KOD: STR 01/14 Niniejszy dokument zawiera charakterystyki Ubezpieczeniowych Funduszy

Bardziej szczegółowo

Listopad 2011. Nowa Perspektywa II subskrypcja produktu

Listopad 2011. Nowa Perspektywa II subskrypcja produktu Listopad 2011 Nowa Perspektywa II subskrypcja produktu Nowa Perspektywa - charakterystyka produktu Ubezpieczenie z elementami inwestycji Nowa Perspektywa to ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym

Bardziej szczegółowo

Zakres informacji objętych kwartalnym sprawozdaniem dotyczącym sytuacji finansowej powszechnego towarzystwa

Zakres informacji objętych kwartalnym sprawozdaniem dotyczącym sytuacji finansowej powszechnego towarzystwa Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2011 r. (poz. ) Zakres informacji objętych kwartalnym sprawozdaniem dotyczącym sytuacji finansowej powszechnego towarzystwa Załącznik nr 1 I. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I. REGULAMIN UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO PORTFEL KONSERWATYWNY

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I. REGULAMIN UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO PORTFEL KONSERWATYWNY BENEFIA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE VIENNA INSURANCE GROUP ZAŁĄCZNIK NR 2 DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM msaver PLUS REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH

Bardziej szczegółowo

SYSTEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W POLSCE. dr Elżbieta Malinowska-Misiąg, Instytut Finansów

SYSTEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W POLSCE. dr Elżbieta Malinowska-Misiąg, Instytut Finansów SYSTEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W POLSCE dr Elżbieta Malinowska-Misiąg, Instytut Finansów CEL FUNKCJONOWANIA SYSTEMÓW UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Zapewnienie środków do życia osobom, które ze względu na:

Bardziej szczegółowo

STATUT AVIVA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO AVIVA BZ WBK

STATUT AVIVA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO AVIVA BZ WBK STATUT AVIVA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO AVIVA BZ WBK (tekst jednolity obowiązujący od dnia 1 czerwca 2009 roku) I. Postanowienia ogólne 1. Podstawa prawna działalności Funduszu 1. Aviva Otwarty Fundusz

Bardziej szczegółowo

ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE

ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE Zasady Działania Funduszy i Planów Inwestycyjnych Załącznik do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

STATUT PKO BP BANKOWEGO OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO

STATUT PKO BP BANKOWEGO OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO STATUT PKO BP BANKOWEGO OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO (tekst jednolity uwzględniający zmiany dokonane Uchwałami Walnego Zgromadzenia PTE BANKOWY S.A. nr 4 i 5 z dnia 08.02.1999r., nr 2 z dnia 15.03.2000r.,

Bardziej szczegółowo

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2006 Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

Bardziej szczegółowo

Reforma emerytalna. Co zrobimy? ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.mf.gov.pl

Reforma emerytalna. Co zrobimy? ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.mf.gov.pl Reforma emerytalna Co zrobimy? Grudzień, 2013 Kilka podstawowych pojęć.. ZUS Zakład Ubezpieczeń Społecznych to państwowa instytucja ubezpieczeniowa. Gromadzi składki na ubezpieczenia społeczne obywateli

Bardziej szczegółowo

System emerytalny w Polsce

System emerytalny w Polsce System emerytalny w Polsce 1 Reformy systemów emerytalnych w wybranych krajach Europy Środkowo- Wschodniej i Ameryki Łacińskiej 20 18 16 Bułgaria Chorwacja Estonia Litwa Dominikana 14 12 10 Kazachstan

Bardziej szczegółowo

Rynek funduszy emerytalnych (styczeń 2004r.)

Rynek funduszy emerytalnych (styczeń 2004r.) Rynek funduszy emerytalnych (styczeń 2004r.) 1. Wydarzenia na rynku. Pięć lat na rynku. 27 października 1998 r. ING z siedzibą w Amsterdamie oraz ING Bank Śląski S.A. otrzymali jako jedni z pierwszych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych IKE

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych IKE Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych IKE C U REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH IKE Wszelkie wzory dokumentów uzyskane drogą elektroniczną mają charakter wyłącznie informacyjny

Bardziej szczegółowo

Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego. generali.pl

Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego. generali.pl Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego generali.pl Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Generali Życie T.U. S.A. REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJE UBEZPIECZENIOWE ORAZ FUNDUSZE EMERYTALNE NA POLSKIM RYNKU KAPITAŁOWYM

INSTYTUCJE UBEZPIECZENIOWE ORAZ FUNDUSZE EMERYTALNE NA POLSKIM RYNKU KAPITAŁOWYM INSTYTUCJE UBEZPIECZENIOWE ORAZ FUNDUSZE EMERYTALNE NA POLSKIM RYNKU KAPITAŁOWYM Wprowadzenie Rynek kapitałowy w Polsce powstał na początku lat 90-tych XX wieku, gdy wraz z powołaniem Giełdy Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

ROZSZERZENIE OFERTY UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

ROZSZERZENIE OFERTY UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH Obowiązuje od 5.11.2012 r. ROZSZERZENIE OFERTY UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH W związku z rozszerzeniem oferty Towarzystwa o nowe ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe przedstawiamy Aneks do Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Marek Połeć, 08.12.2010

Marek Połeć, 08.12.2010 Marek Połeć, 08.12.2010 2.1 od następstw nieszczęśliwych wypadków 2.2 na życie W obecnej rozwiniętej formie ubezpieczenia na życie są dopasowywane do indywidualnych potrzeb klienta. Głównymi celami tych

Bardziej szczegółowo

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2007 Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

Bardziej szczegółowo

Emerytury w nowym systemie emerytalnym dotyczą osób urodzonych po 1 stycznia 1949 roku.

Emerytury w nowym systemie emerytalnym dotyczą osób urodzonych po 1 stycznia 1949 roku. Emerytury w nowym systemie emerytalnym dotyczą osób urodzonych po 1 stycznia 1949 roku. System emerytalny składa się z trzech filarów. Na podstawie podanych niżej kryteriów klasyfikacji nowy system emerytalny

Bardziej szczegółowo

CO ZROBIĆ, ŻEBY SIĘ UDAŁO? Emerytalne Konto Oszczędnościowe sposobem na wyższą emeryturę

CO ZROBIĆ, ŻEBY SIĘ UDAŁO? Emerytalne Konto Oszczędnościowe sposobem na wyższą emeryturę CO ZROBIĆ, ŻEBY SIĘ UDAŁO? Emerytalne Konto Oszczędnościowe sposobem na wyższą emeryturę III filar emerytalny ewolucja systemu PRACOWNICZE PROGRAMY EMERYTALNE INDYWIDUALNE KONTA EMERYTALNE INDYWIDUALNE

Bardziej szczegółowo

Statut Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota Jesień. 1 Fundusz

Statut Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota Jesień. 1 Fundusz Statut Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota Jesień 1 Fundusz 1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą Otwarty Fundusz Emerytalny PZU Złota Jesień, zwany dalej w Statucie Funduszem. 2. Fundusz

Bardziej szczegółowo

Rating funduszy inwestycyjnych marzec 2008

Rating funduszy inwestycyjnych marzec 2008 Rating funduszy inwestycyjnych marzec 2008 Open Finance po raz drugi prezentuje rating funduszy inwestycyjnych. Kontynuujemy tym samym rozpoczęty przed miesiącem cykl regularnych publikacji, w których

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012

OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012 OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012 Spis treści Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2020 3 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2025 6 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013 OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013 Spis treści Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2020 3 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2025 6 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS2/1/2015. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Dłużny...3. UFK Portfel Konserwatywny...

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS2/1/2015. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Dłużny...3. UFK Portfel Konserwatywny... Opis funduszy Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/1/2015 Rozdział 1. Rozdział 2. Rozdział 3. Rozdział 4. Rozdział 5. Rozdział 6. Rozdział 7. Rozdział 8. Rozdział 9. Rozdział 10. Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

I. Informacja dotycząca zasad wyceny i sporządzenia sprawozdania finansowego.

I. Informacja dotycząca zasad wyceny i sporządzenia sprawozdania finansowego. I. Informacja dotycząca zasad wyceny i sporządzenia sprawozdania finansowego. Dane zawarte w raporcie wynikają z ksiąg rachunkowych prowadzonych zgodnie z obowiązującymi przepisami wynikającymi ze znowelizowanej

Bardziej szczegółowo

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK portfel Dłużny... 3 Rozdział 3. Polityka

Bardziej szczegółowo

Stanowisko KNF w sprawie polityki dywidendowej instytucji finansowych

Stanowisko KNF w sprawie polityki dywidendowej instytucji finansowych 2 grudnia 2014 r. Stanowisko KNF w sprawie polityki dywidendowej instytucji finansowych Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) przyjęła na posiedzeniu w dniu 2 grudnia 2014 r. stanowisko w sprawie: polityki

Bardziej szczegółowo

III filar ubezpieczenia emerytalnego

III filar ubezpieczenia emerytalnego III filar ubezpieczenia emerytalnego 1 Przesłanki reformy emerytalnej 2 Wskaźniki zgonów i urodzeń w tys. 600 550 Zgony Urodzenia 500 450 400 350 300 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH W STATUCIE METLIFE AMPLICO DOBROWOLNEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO

OGŁOSZENIE O ZMIANACH W STATUCIE METLIFE AMPLICO DOBROWOLNEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO OGŁOSZENIE O ZMIANACH W STATUCIE METLIFE AMPLICO DOBROWOLNEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO Na podstawie 18 ust. 1 Statutu MetLife Amplico Dobrowolny Fundusz Emerytalny ogłasza zmiany w Statucie MetLife Amplico

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R ZĄDZENIE R A D Y M I N I S T R Ó W. z dnia 2015 r.

R O Z P O R ZĄDZENIE R A D Y M I N I S T R Ó W. z dnia 2015 r. Projekt z dnia 7 września 2015 r. R O Z P O R ZĄDZENIE R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych Na podstawie art. 196

Bardziej szczegółowo