CZĘŚĆ I 1. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków władz spółki kapitałowej - kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): ;

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CZĘŚĆ I 1. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków władz spółki kapitałowej - kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 66516000-0;"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Pieczęć Zamawiającego) Znak sprawy: DZP 10/2011 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I 1. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków władz spółki kapitałowej - kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): ; CZĘŚĆ II 1. ubezpieczenia komunikacyjne - kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): , II. PODSTAWOWE DANE O ZAMAWIAJĄCYM a. nazwa: Zakład Budynków Miejskich Sp. z o.o.; b. adres: Bytom ul. Kolejowa 2a c. NIP: d. REGON: e. działalność podstawowa wg EKD: 7032 zarządzanie nieruchomościami na zasadzie bezpośredniej płatności lub kontraktu f. zatrudnienie: 311 osób g. przychód w roku 2010: ,00 zł h. przychód w roku 2011: ,00 zł (szacunek) 1

2 (wskazane wartości obrotu przedsiębiorstwa w przeważającej części związane są z zarządzaniem nieruchomościami; obrót przypadający na inne rodzaje działalności stanowi marginalną część) i. Zakład Budynków Miejskich w Bytomiu zajmuje się zarządzaniem budynkami Gminy, Skarbu Państwa, Osób Fizycznych oraz budynkami wspólnot mieszkaniowych położonymi na terenie miasta Bytomia, na podstawie zawartych umów o zarządzanie. Od października 2006 r. Spółka posiada certyfikat PN-EN ISO 9001:2001 w zakresie świadczenia usług związanych z eksploatacją i zarządzaniem nieruchomościami. j. Zgodnie ze stanem na dzień r.: liczba zarządzanych lokali mieszkalnych wynosi: , w tym w budynkach osób fizycznych i własności ZBM: 1325 liczba zarządzanych lokali użytkowych wynosi: 2165, w tym w budynkach osób fizycznych i własności ZBM: 258 III. UBEZPIECZENIA CZĘŚĆ I Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków władz spółki kapitałowej a. zakres ubezpieczenia: odpowiedzialność cywilna członków władz spółki kapitałowej z tytułu uchybień i błędów w trakcie wykonywania czynności zawodowych w zakresie: 1. odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone Spółce wynikające z Kodeksu Spółek Handlowych, Kodeksu Cywilnego, ustawy o rachunkowości, prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi i innych przepisów prawa; 2. odpowiedzialności cywilnej w zakresie jak wyżej za szkody wyrządzone udziałowcom Spółki (w szczególności Gminie Bytom); 3. odpowiedzialności cywilnej w zakresie jak wyżej za szkody wyrządzone osobom trzecim. Ubezpieczenie obejmie odszkodowanie wraz ze zwrotem kosztów procesu sądowego, w tym koszty obrony prawnej. W przypadku, gdy niezbędne będzie powołanie rzeczoznawców lub sporządzenie niezbędnych ekspertyz w 2

3 celu ustalenia okoliczności zdarzenia, które może być objęte niniejszym ubezpieczeniem, jak również w przypadku procesu sądowego wytoczonego osobie objętej ochroną ubezpieczeniową Ubezpieczyciel wypłaci zaliczkę na pokrycie w/w kosztów. b. okres ubezpieczenia: od do (11 miesięcy) c. ubezpieczający: Zakład Budynków Miejskich Sp. z o.o Bytom, ul. Kolejowa 2a d. ubezpieczony: Zarząd Zakładu Budynków Miejskich Sp. z o.o. e. w skład Zarządu wchodzą: 1. Marian Gawol Prezes Zarządu Dotychczasowe doświadczenie zawodowe: Zastępca Dyrektora d/s rozwoju i marketingu Zastępca Dyrektora d/s rozwoju i eksploatacji Prezes Zarządu - Dyrektor Dyrektor firmy Remondis Gliwice Sp. z o.o Zastępca Prezydenta Miasta Gliwice 2. Robert Błaszczyk Wiceprezes Zarządu Dotychczasowe doświadczenie zawodowe: Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Likwidator Państwowego Przedsiębiorstwa Remontów i Eksploatacji Domów - Łabędy Tymczasowy Kierownik, Zarządca Komisaryczny Likwidator 3. Arkadiusz Kocot Wiceprezes Zarządu Dotychczasowe doświadczenie zawodowe: specjalista ds. marketingu, dyrektor ds. organizacyjnych, Prezes w International Promotion Agency K-ce, dyrektor URBIS Sp. z o.o. Bielsko Biała, pracownik działu marketingu, Prezes Zarządu SUPER NOWA Sp. z o.o., Prezes Zarządu PROFITCARD Sp. z o.o., dyrektor ds. organizacyjnych, Wiceprezes Zarządu SUPER NOWA Sp. z o.o., 3

4 kierownik ds. organizacyjnych Biuro Turystyczne EUREKA Sp. z.o. o Prezes Zarządu PROFITCARD Sp. z o.o., f. suma gwarancyjna na jedno i wszystkie zdarzenia: ,00 zł g. ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela: 1. franszyza integralna: brak 2. franszyza redukcyjna: 10% należnego odszkodowania, nie mniej niż 2.000,00 USD h. klauzule brokerskie: AB 08 [klauzula pro rata temporis], AB 14 [klauzula rozwiązania umowy ubezpieczenia], AB 21 [klauzula odpowiedzialności] i. dokumenty finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, F-01) zawiera załącznik nr 5. j. Szkodowość: brak szkód IV. UBEZPIECZENIA CZĘŚĆ II 1. Ubezpieczenia komunikacyjne: Obowiązkowe ubezpieczenie posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów (OC): suma gwarancyjna: zgodnie z ustawą z dn. 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych Ubezpieczenie Assistance: zakres podstawowy Przedmiot ubezpieczenia: 1) Volkswagen T4 1.9D (ciężarowy) a. nr rej. SY b. rok prod c. nr nadwozia: WV2ZZZ70ZRH d. poj. silnika 1896 cm 3 e. dop. ład kg f. liczba miejsc: 3 4

5 g. okres ubezpieczenia: h. ubezpieczający/ ubezpieczony: Zakład Budynków Miejskich Sp. z o.o Bytom, ul. Kolejowa 2a 2) Skoda Praktik TDI (ciężarowy) a. nr rej. SY b. rok prod c. nr nadwozia: TMBTEC5J d. poj. silnika 1422 cm 3 e. dop. ład. 631 kg f. liczba miejsc: 2 g. okres ubezpieczenia: h. ubezpieczający/ ubezpieczony: Zakład Budynków Miejskich Sp. z o.o Bytom, ul. Kolejowa 2a Szkodowość: : brak szkód V. KLAUZULE BROKERSKIE 1. AB 08 Klauzula pro rata temporis Wszelkie rozliczenia wynikające z niniejszej umowy ubezpieczenia a w szczególności związane z dopłatą składek oraz zwrotem składek dokonywane będą w systemie pro rata za każdy dzień ochrony ubezpieczeniowej, o ile nie zostaną rozliczone na mocy klauzuli automatycznego pokrycia. 2. AB 14 Klauzula rozwiązania umowy ubezpieczenia Jakiekolwiek postanowienia niniejszej umowy dotyczące automatycznej kontynuacji ubezpieczenia na następny okres uważa się za nie istniejące. 3. AB 21 Klauzula odpowiedzialności Początek okresu odpowiedzialności ubezpieczyciela jest tożsamy z początkiem okresu ubezpieczenia. ZASTRZEŻENIE Klauzule brokerskie stosowane przez Akmę-Brokers sp. z o.o. w zakresie wykraczającym poza bezwzględnie obowiązujące uregulowania Kodeksu Cywilnego, Ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz Ogólnych Warunków Ubezpieczenia 5

6 funkcjonujących w poszczególnych Towarzystwach, są przejawem samodzielnego wysiłku twórczego pracowników Akma-Brokers sp. z o.o., stanowią jej wyłączną własność intelektualną, i jako takie podlegają ochronie wynikającej z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 (Dz.U. z 2000 r., Nr80, poz.904) z wszelkimi konsekwencjami stamtąd płynącymi. Nie mogą być zatem publikowane w całości lub w części, udostępniane pośrednikom ubezpieczeniowym (agent, broker) jako jednolita oferta oraz rozpowszechniane w jakikolwiek inny sposób bez zgody Akma- Brokers Sp. z o.o. Płatność składki. Ubezpieczyciel jest zobowiązany do podania maksymalnej ilości rat, na którą wyraża zgodę. Maksymalna ilość punktów zostanie przyznana za sześć (6) lub więcej rat płatnych w równych odstępach czasu (np. 6 rat płatnych co dwa miesiące, 4 raty płatne w odstępach kwartalnych, 2 raty płatne co pół roku). Raty płatne są zawsze na koniec pełnego miesiąca okresu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem, że pierwsza rata płatna będzie w okresie 14 dni od rozpoczęcia okresu ubezpieczenia. 6

UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy:

UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy: Załącznik Nr 6a do SIWZ wzór umowy dotyczącej części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy: Gminą Skarżysko Kamienna, z siedzibą przy ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko

Bardziej szczegółowo

Gminą Szydłowiec NIP 799-19-13-158, REGON 670223391, 26-500 Szydłowiec, Rynek Wielki 1, reprezentowaną przez

Gminą Szydłowiec NIP 799-19-13-158, REGON 670223391, 26-500 Szydłowiec, Rynek Wielki 1, reprezentowaną przez Załącznik Nr 6a do SIWZ wzór umowy dotyczącej części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Szydłowcu w dniu... pomiędzy: Gminą Szydłowiec NIP 799-19-13-158, REGON 670223391, 26-500 Szydłowiec, Rynek Wielki

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu...

UMOWA Nr... przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu... Załącznik Nr 6a do SIWZ wzór umowy dotyczącej części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Starachowicach w dniu... pomiędzy: Powiatem Starachowickim, z siedzibą przy ul. dr Władysława Borkowskiego 4, 27-200

Bardziej szczegółowo

Gminą Kluczewsko NIP 6090003613, REGON 59064805, ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko, reprezentowaną przez Wójta Gminy Kluczewsko

Gminą Kluczewsko NIP 6090003613, REGON 59064805, ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko, reprezentowaną przez Wójta Gminy Kluczewsko Załącznik Nr 6a do SIWZ wzór umowy dotyczącej części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Kluczewsku w dniu... pomiędzy: Gminą Kluczewsko NIP 6090003613, REGON 59064805, ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... Sławomira Sałatę Prezesa Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Radzyniu Podlaskim 1... 2... Postanowienia ogólne

UMOWA Nr... Sławomira Sałatę Prezesa Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Radzyniu Podlaskim 1... 2... Postanowienia ogólne WZORY UMÓW W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO zawarta w dniu... pomiędzy: Załącznik Nr 6 - wzór umowy dotyczącej części I zamówienia UMOWA Nr... Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Radzyniu Podlaskim,

Bardziej szczegółowo

Zawarta w dniu. roku w Milanówku

Zawarta w dniu. roku w Milanówku Załącznik nr 8 SIWZ UMOWA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH Nr 272/.../ORG/13 Istotne Warunki Umowy Zawarta w dniu. roku w Milanówku pomiędzy Gminą Milanówek z siedzibą w Milanówku ul. Kościuszki 45, 05-822

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGĘ UBEZPIECZENIA DLA PK SP. Z O.O.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGĘ UBEZPIECZENIA DLA PK SP. Z O.O. Nr postępowania 01/08 Racibórz, dnia 02.06.2008r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU o wartości powyżej kwoty 6 000 euro, a poniżej równowartości kwoty 14 000 euro. (tablica ogłoszeń, strona Internetowa zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE

Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ /nadwyżkowe/ z tytułu prowadzenia przez Zamawiającego DZIAŁANOŚCI LECZNICZEJ

CZĘŚĆ II DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ /nadwyżkowe/ z tytułu prowadzenia przez Zamawiającego DZIAŁANOŚCI LECZNICZEJ Załącznik NR 1OC do SIWZ pieczątka firmowa Wykonawcy CZĘŚĆ II DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ /nadwyżkowe/ z tytułu prowadzenia przez Zamawiającego DZIAŁANOŚCI LECZNICZEJ OPIS PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. ... (miejscowość, data)

Załącznik nr 1 do SIWZ. ... (miejscowość, data) Załącznik nr 1 do SIWZ Wykonawca/ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia* * (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w formularzu Oferty należy wpisać

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy wykaz pojazdów wchodzących w skład przedmiotu zamówienia:

Szczegółowy wykaz pojazdów wchodzących w skład przedmiotu zamówienia: Szczegółowy wykaz pojazdów wchodzących w skład przedmiotu zamówienia: Załącznik Nr 1 L.p. Nr rejestracyjny Marka typ Rodzaj Rok produkcji Suma ubezpieczenia AC z VAT Uwagi 1 65NJ Nissan Micra 2006 34.000,-

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY zawarta w dniu roku w Gliwicach

WZÓR UMOWY zawarta w dniu roku w Gliwicach WZÓR UMOWY zawarta w dniu roku w Gliwicach pomiędzy miastem Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Gliwice, z upoważnienia, którego działa: zwanym w dalszej części umowy Ubezpieczającym/Ubezpieczonym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy

Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy zawarta w dniu... pomiędzy: UMOWA Nr... Państwową Wyższą Szkołą Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży z siedzibą w Łomży, ul. Akademicka 14 18-400 Łomża, NIP: 718-19-47-148, REGON: 451202740 reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla zamówienia publicznego dokonywanego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych

Bardziej szczegółowo

O F E R TA - Część I Zamówienia. Łączna wartość przedmiotu zamówienia za cały okres ubezpieczenia tj. 24 m-ce wynosi:...

O F E R TA - Część I Zamówienia. Łączna wartość przedmiotu zamówienia za cały okres ubezpieczenia tj. 24 m-ce wynosi:... Część I Zamówienia: Wykonawca/ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia* * (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w formularzu Oferty należy wpisać wszystkich

Bardziej szczegółowo

2. W WZÓR UMOWY DOTYCZĄCY CZĘŚCI I ZAMÓWIE IA załącznik nr 5a do siwz Niniejsza umowa została zawarta w Lublinie, w dniu... pomiędzy: MUZEUM WSI LUBELSKIEJ W LUBLI IE, Al. Warszawska 96, 20-824 Lublin,

Bardziej szczegółowo

Dane do sporządzenia oferty

Dane do sporządzenia oferty Dane do sporządzenia oferty Załącznik nr 4 do SIWZ Cześć I ubezpieczenia majątkowe i odpowiedzialności cywilnej 1. Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych a) Przedmiot i miejsca ubezpieczenia:

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I OC, NNW. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Dla Zamawiającego : UZDROWISKO SZCZAWNO JEDLINA S. A.

CZĘŚĆ I OC, NNW. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Dla Zamawiającego : UZDROWISKO SZCZAWNO JEDLINA S. A. PIECZĘĆ WYKONAWCY CZĘŚĆ I OC, NNW OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Dla Zamawiającego : UZDROWISKO SZCZAWNO JEDLINA S. A. I. UWAGI OGÓLNE ZAMAWIAJĄCEGO 1. Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7a WZÓR UMOWY. UMOWA GENERALNA nr na ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

Załącznik nr 7a WZÓR UMOWY. UMOWA GENERALNA nr na ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej Załącznik nr 7a WZÓR UMOWY UMOWA GENERALNA nr na ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej zawarta w Starogardzie Gdańskim w dniu pomiędzy: SZPITALEM DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH im. STANISŁAWA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY Gmina Miasto Suwałki - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach ul. Wigierska 32, 16-400 Suwałki Tel. 087 563-50-00, fax. 087 563-50-79 www.zbm.suwalki.pl, e-mail: sekretariat@zbm.suwalki.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SIWZ na wyłonienie Wykonawcy w zakresie usług ubezpieczenia, w odniesieniu od jednej do sześciu części

SIWZ na wyłonienie Wykonawcy w zakresie usług ubezpieczenia, w odniesieniu od jednej do sześciu części BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Ul. Gołębia 6/2, 31-007 Kraków tel. +4812-432-44-50, fax +4812-432-44-51 lub +4812-663-39-14; e-mail: bzp@uj.edu.pl www.uj.edu.pl http://przetargi.adm.uj.edu.pl/ogloszenia.php

Bardziej szczegółowo

II. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

II. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. Część II SIWZ Opis przedmiotu zamówienia DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów mechanicznych firmy PUHP LECH Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... WZÓR. Gminą Nidzica, z siedzibą Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, Nr ewidencyjny NIP: 9840161572, Regon: 510743640, reprezentowaną przez:

UMOWA Nr... WZÓR. Gminą Nidzica, z siedzibą Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, Nr ewidencyjny NIP: 9840161572, Regon: 510743640, reprezentowaną przez: Załącznik Nr 7a do SIWZ, dotyczący części II zamówienia UMOWA Nr... WZÓR zawarta w dniu... pomiędzy: Gminą Nidzica, z siedzibą Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, Nr ewidencyjny NIP: 9840161572, Regon: 510743640,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. w oparciu o Regulamin Wewnętrzny zamawiającego z dn. 31.10.2003 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. w oparciu o Regulamin Wewnętrzny zamawiającego z dn. 31.10.2003 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w oparciu o Regulamin Wewnętrzny zamawiającego z dn. 31.10.2003 r. Zamawiający: Zakład Komunikacji Miejskiej w Ciechanowie

Bardziej szczegółowo

OFERTA FORMULARZ OGÓLNY

OFERTA FORMULARZ OGÓLNY OFERTA FORMULARZ OGÓLNY Nazwa i siedziba Wykonawcy:......... Województwo:... NIP:...... numer telefonu i faksu wraz z numerem kierunkowym... adres e-mail Wykonawcy Nazwa i siedziba Zamawiającego: Miejskie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szczecinie al. Wojska Polskiego 80/82; 70-482

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Ubezpieczenie majątku własnego jak i powierzonego oraz

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 10 do SIWZ Znak sprawy: DP/2310/26/14. Wzór umowy

Załącznik nr 10 do SIWZ Znak sprawy: DP/2310/26/14. Wzór umowy Załącznik nr 10 do SIWZ Znak sprawy: DP/2310/26/14 Wzór umowy zawarta w dniu 2014 roku w Kielcach pomiędzy: Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach 25-360 Kielce, ul. Żeromskiego 5 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... WZÓR. Załącznik Nr 6b do SIWZ, dotyczący części II zamówienia

UMOWA Nr... WZÓR. Załącznik Nr 6b do SIWZ, dotyczący części II zamówienia Załącznik Nr 6b do SIWZ, dotyczący części II zamówienia UMOWA Nr... WZÓR Zawarta w dniu... w Radzyniu Podlaskim pomiędzy: Powiatem Radzyńskim mającym siedzibę w Radzyniu Podlaskim przy Plac I. Potockiego

Bardziej szczegółowo