Rozdział I Postanowienia wspólne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozdział I Postanowienia wspólne"

Transkrypt

1 Stan prawny: Umowa generalna zawarta w dniu 17 grudnia 2005 r. w Warszawie pomiędzy: Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie; Warszawa, Al. Jana Pawła II nr 24, Chmielna 85/87, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem , zwanym dalej Zakładem bezpieczeń w imieniu i na rzecz którego działają: 1. Mirosławy Olszewskiej - Dyrektora Oddziału Okręgowego PZU SA. w Warszawie, legitymującej się pełnomocnictwem z dnia r. nr.p/090-00/830/204; 2. Tomasza Domańskiego - Dyrektora Sprzedaży przy Oddziale Okręgowym PZU SA. w Warszawie, legitymującego się pełnomocnictwem z dnia r. nr.p/ /836/204, a Krajową Izbą Radców Prawnych w Warszawie; Warszawa, Aleje Ujazdowskie 18/4 zwaną dalej Ubezpieczającym, działającą poprzez Krajową Radę Radców Prawnych w Warszawie, reprezentowaną przez: 1. Zenona Klatka - Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych; 2. Władysława Lewandowskiego - Sekretarza Krajowej Rady Radców Prawnych; o następującej treści: Rozdział I Postanowienia wspólne 1. (Przedmiot umowy) Przedmiotem niniejszej umowy jest określenie zasad i warunków ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej radców prawnych, w związku z wykonywaniem przez nich zawodu radcy prawnego. 2. (Definicje pojąć użytych w umowie) Przez użyte w niniejszej umowie określenia rozumie się: a. Kancelaria - kancelaria prowadzona indywidualnie przez radcę prawnego bądź spółka jawna, cywilna lub partnerska z wyłącznym udziałem radców prawnych lub radców prawnych i adwokatów, bądź też spółka komandytowa, w której komplementariuszami są wyłącznie radcowie prawni lub radcowie prawni i adwokaci; b. Ubezpieczony - radca prawny wykonujący zawód w jednej z form przewidzianych ustawą o radcach prawnych; c. Ubezpieczający - Krajowa Izba Radców Prawnych w Warszawie, a w przypadku ubezpieczenia dodatkowego radca prawny lub kancelaria; d. Płatnik składki ubezpieczeniowej - Okręgowe Izby Radców Prawnych, w okręgu których ubezpieczony wpisany jest na listę radców prawnych, a w przypadku ubezpieczenia dodatkowego radca prawny lub kancelaria; e. Szkoda - uszczerbek majątkowy, polegający na stracie rzeczywistej i utraconych korzyściach pozostających w związku z wykonywaniem zawodu przez radcę prawnego; f. Wykonywanie zawodu - działanie lub zaniechanie radcy prawnego, do których jest on uprawniony bądź zobowiązany w zakresie obowiązujących przepisów; g. Okres ubezpieczenia - czas na jaki zawarto umowę ubezpieczenia; h. Osoby bliskie - małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, lub osoba pozostająca we wspólnym pożyciu; i. Suma gwarancyjna - określona w umowie górna granica odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń za szkodę na majątku i na osobie wyrządzone przez ubezpieczonego, objętą jednym zdarzeniem w zakresie ubezpieczenia radcy prawnego w oparciu o niniejszą umowę - w okresie trwania odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń; j. Ubezpieczenie podstawowe - ubezpieczenie radcy prawnego od odpowiedzialności cywilnej w związku z wykonywaniem zawodu radcy prawnego, na warunkach określonych w rozdziale II niniejszej umowy; k. Ubezpieczenie dodatkowe - ubezpieczenie dodatkowe radcy prawnego od odpowiedzialności cywilnej w związku z wykonywaniem zawodu radcy prawnego, na warunkach określonych w rozdziale III niniejszej

2 umowy, l. Wspólnik - wspólnik spółki cywilnej, jawnej lub partnerskiej, z wyłącznym udziałem radców prawnych lub radców prawnych i adwokatów albo spółki komandytowej, w której komplementariuszami są wyłącznie radcowie prawni lub radcowie prawni i adwokaci - jeżeli wyłącznym przedmiotem działalności tych spółek jest świadczenie pomocy prawnej; m. Dzień rozpoczęcia wykonywania zawodu - dzień złożenia ślubowania przez radcę prawnego lub dzień zawiadomienia przez radcę prawnego właściwej Okręgowej Izby Radców Prawnych o ponownym rozpoczęciu wykonywania zawodu radcy prawnego; n. Dzień zakończenia wykonywania zawodu - dzień prawomocnego skreślenia ubezpieczonego z listy radców prawnych, dzień prawomocnego zawieszenia ubezpieczonemu prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego, bądź dzień zawiadomienia przez ubezpieczonego właściwej Okręgowej Izby Radców Prawnych o zaprzestaniu wykonywania zawodu radcy prawnego. 3. (Przedmiot i zakres ubezpieczenia) 1. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna kontraktowa i deliktowa ubezpieczonego za szkody wyrządzone w następstwie jego działania lub zaniechania, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, podczas wykonywania czynności radcy prawnego, o których mowa w art. 4 ust. 1 i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych. 2. Ochroną ubezpieczeniową objęte są również działania i zaniechania aplikanta praktykującego u ubezpieczonego lub wykonującego czynności pod kierunkiem ubezpieczonego oraz personelu zatrudnionego przez ubezpieczonego. 4. (Okres ubezpieczeniowy) 1. Odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń rozpoczyna się od dnia 1 stycznia 2006 r. i trwa do dnia 31 grudnia 2006 r. 2. W przypadku ubezpieczonych, którzy rozpoczną wykonywanie tego zawodu po 1 stycznia 2006 r., odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń rozpoczyna się od dnia rozpoczęcia przez nich wykonywania zawodu. 3. W przypadku ubezpieczonych, którzy zakończą wykonywanie zawodu radcy prawnego po dniu 1 stycznia 2006 r., odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń trwa do dnia zakończenia przez nich wykonywania zawodu radcy prawnego. 4. Odpowiedzialnością zakładu ubezpieczeń objęte są również roszczenia osoby poszkodowanej dotyczące szkód będących następstwem zdarzeń, które zaistniały w okresie ubezpieczenia, choćby osoba poszkodowana (osoba uprawniona) zgłosiła je po tym okresie, z zachowaniem terminów określonych dla przedawnienia roszczeń w kodeksie cywilnym. 5. (Wyłączenia spod ochrony ubezpieczeniowej) Zakład ubezpieczeń nie obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkód: 1) polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia, wyrządzonych przez ubezpieczonego osobom bliskim, lub innemu ubezpieczonemu będącemu wspólnikiem; 2) wyrządzonych przez ubezpieczonego po skreśleniu z listy radców prawnych, a także w okresie zawieszenia prawa do wykonywania zawodu, chyba że szkoda jest następstwem wykonywania zawodu przed skreśleniem lub zawieszeniem; 3) powstałych wskutek działań wojennych, stanu wojennego, rozruchów i zamieszek, a także aktów terroru. 6. (Obowiązki ubezpieczonego i zakładu ubezpieczeń) 1. W okresie ubezpieczenia ubezpieczony zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadamiania zakładu ubezpieczeń o każdej okoliczności mającej wpływ na powstanie szkody. 2. Jeżeli ubezpieczony dokonał czynności w ramach wykonywania zawodu (lub zaniechał wykonania takiej czynności), która może spowodować szkodę na majątku lub na osobie zobowiązany jest on: a. w miarę możliwości starać się zapobiec powstaniu szkody, a jeżeli powstała - starać się zapobiec jej zwiększaniu oraz zabezpieczyć dowody; b. niezwłocznie, a nie później niż w ciągu 14 dni od chwili uzyskania wiadomości o zgłaszanym przez poszkodowanego roszczeniu, które może rodzić odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego, zawiadomić o tym zakład ubezpieczeń i stosować się do jego wskazówek, o ile nie będą one naruszały obowiązujących przepisów i obowiązujących radcę prawnego zasad etyki zawodowej.

3 3. Ubezpieczony nie jest uprawniony do zaspokajania lub uznania roszczeń poszkodowanego bez uprzedniej zgody zakładu ubezpieczeń. 4. Jeżeli przeciwko ubezpieczonemu wszczęte zostało postępowanie karne, administracyjne, cywilne lub inne - mogące rodzić odpowiedzialność ubezpieczeniową zakładu ubezpieczeń - ubezpieczony jest zobowiązany natychmiast zawiadomić o tym wskazany przez zakład ubezpieczeń jego odział właściwy do obsługi Okręgowej Izby Radców Prawnych, w której ubezpieczony jest wpisany na listę członków. Wykaz właściwych oddziałów dla ubezpieczonych z poszczególnych Okręgowych Izb Radców Prawnych wraz z ich adresami zakład ubezpieczeń zobowiązany będzie wskazać w polisie generalnej. 5. Na żądanie zakładu ubezpieczeń ubezpieczony zobowiązany jest do udzielenia wyjaśnień, dostarczenia dowodów potrzebnych do ustalenia okoliczności i rozmiarów wyrządzonej szkody oraz ustalenia jego odpowiedzialności, a także umożliwienia przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego. 6. Ubezpieczony zobowiązany jest przekazać do zakładu ubezpieczeń orzeczenie sądu w sprawie cywilnej lub karnej związanej z wyrządzoną przez ubezpieczonego szkodą, z której wynika odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego w takim czasie, aby umożliwić zakładowi ubezpieczeń zajęcie stanowiska odnośnie wniesienia środka odwoławczego - o ile zakład ubezpieczeń nie brał udziału w tymże postępowaniu. 7. Ubezpieczony zobowiązany jest składać w formie pisemnej - za pokwitowaniem lub przesłać listem poleconym na adres właściwego oddziału zakładu ubezpieczeń, o których mowa jest w ust. 4 - wszelkie zawiadomienia i oświadczenia związane z umową ubezpieczenia. 8. Jeżeli ubezpieczony nie dopełnił któregokolwiek z obowiązków, a niedopełnienie takie ma wpływ na rozmiar szkody, zakład ubezpieczeń może zmniejszyć należne odszkodowanie za szkodę powstałą z tego tytułu. 9. Zakład Ubezpieczeń zobowiązany będzie wystawić w terminie do dnia 31 grudnia 2005 r. wystawić polisę generalną, w zakresie ubezpieczenia podstawowego objętego umową niniejszą, w której dodatkowo zamieści wykaz swoich oddziałów właściwych dla ubezpieczonych z poszczególnych Okręgowych Izb Radców Prawnych wraz z ich adresami. 7. (Ustalenie i wypłata odszkodowania) 1. Odszkodowanie wypłacane jest przez zakład ubezpieczeń poszkodowanemu lub osobie uprawnionej na podstawie: uznaniowej decyzji zakładu ubezpieczeń, zawartej z udziałem zakładu ubezpieczeń ugody lub prawomocnego orzeczenia sądu. Odszkodowanie wypłacane jest także ubezpieczonemu, jeżeli zaspokoił on roszczenie poszkodowanego lub innej osoby uprawnionej, w zakresie akceptowanym przez zakład ubezpieczeń. 2. Odszkodowanie wypłaca się w granicach odpowiedzialności cywilnej ubezpieczonego oraz poniesionych przez niego kosztów, o których mowa w 8 ust. 2 pkt b) i c) nie wyżej jednak niż do wysokości sumy gwarancyjnej ustalonej w wiążącej zakład ubezpieczeń umowie, z zastrzeżeniem postanowień 8 ust Wypłata odszkodowania i zwrot kosztów następuje na pisemny wniosek (zawiadomienie o szkodzie) poszkodowanego, osoby uprawnionej, ubezpieczonego lub spadkobierców zgłoszony do właściwego Oddziału zakładu ubezpieczeń, o których mowa jest w 6 ust Zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni licząc od dnia złożenia wniosku (zawiadomienia o szkodzie), o którym mowa jest w ust W przypadku, gdyby wyjaśnienie w terminie, o którym mowa w ust. 4, okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania, okazało się niemożliwe, odszkodowanie wypłaca się w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe, nie później jednak niż w terminie 90 dni od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie, chyba że ustalenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania zależy od toczącego się postępowania karnego lub cywilnego W terminie, o którym mowa w ust. 4, zakład ubezpieczeń zawiadamia na piśmie uprawnionego o przyczynach niemożności zaspokojenia jego roszczeń w całości lub w części, jak również o przypuszczalnym terminie zajęcia ostatecznego stanowiska względem roszczeń uprawnionego, a także wypłaca bezsporną część odszkodowania. 6. Jeżeli odszkodowanie lub zwrot kosztów nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości, zakład ubezpieczeń informuje o tym na piśmie osobę występującą z wnioskiem (zawiadomieniem o szkodzie) o ich zapłatę - w terminie, o którym mowa w ustępach poprzedzających, wskazując na okoliczności oraz podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę ich wypłaty, jak również na przyczyny, dla których odmówił wiarygodności okolicznościom dowodowym podniesionym przez osobę zgłaszającą taki wniosek (zawiadomienie o szkodzie). Pismo zakładu ubezpieczeń powinno zawierać pouczenie o możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

4 7. Zakład ubezpieczeń ma obowiązek udostępnić osobom o których mowa jest w ust. 3 informacje i dokumenty, które miały wpływ na ustalenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń i wysokość odszkodowania oraz kosztów. Osoby te mogą żądać pisemnego potwierdzenia przez zakład ubezpieczeń przekazanych informacji, bądź umożliwienia wykonania i potwierdzenia przez zakład ubezpieczeń kopii udostępnionych dokumentów, przy czym koszty dokonania wymienionych czynności obciążają osobę, która żąda tych czynności. Rozdział II Warunki ubezpieczenia podstawowego. 8. (Suma ubezpieczenia) 1. Sumę gwarancyjną określa się na złotówkową równowartość kwoty ,00. (sto tysięcy) EURO, wg. średniego kursu złotego polskiego obowiązującego w Narodowym Banku Polskim na dzień w dniu podpisania umowy niniejszej. 2. Zakład ubezpieczeń jest obowiązany do: a) wypłaty odszkodowania w granicach odpowiedzialności cywilnej ubezpieczonego do wysokości sumy gwarancyjnej; b) zwrotu uzasadnionych kosztów poniesionych w celu zapobieżenia zwiększeniu szkody; c) zwrotu niezbędnych kosztów obrony w postępowaniu karnym i kosztów zastępstwa prawnego w postępowaniu cywilnym, poniesionych i zaakceptowanych przez zakład ubezpieczeń; Zakład ubezpieczeń może odmówić akceptacji jedynie w uzasadnionym przypadku; d) poniesienia kosztów wynagrodzenia rzeczoznawców powołanych przez zakład ubezpieczeń lub jego zgodą w celu ustalenia okoliczności i rozmiaru szkody; e) pokrycia kosztów postępowania ugodowego poniesionych przez ubezpieczonego, prowadzonego za zgodą zakładu ubezpieczeń. 3. Koszty, o których mowa w ust. 2 lit. b) i c) pokrywane są w granicach sumy gwarancyjnej. 4. Koszty, o których mowa w ust. 2 lit. d) i e) pokrywane są ponad sumę gwarancyjną w wysokości do 50% sumy gwarancyjnej, za jedno zdarzenie. 5. Udział własny ubezpieczonego oraz inne kwotowe ograniczenia wypłaty odszkodowania są wyłączone. 9. (Składka ubezpieczeniowa) 1. Składka ubezpieczeniowa dla ubezpieczenia podstawowego wynosi 15,00zł. (piętnaście złotych) miesięcznie na każdego ubezpieczonego. 2. Składka ubezpieczeniowa opłacana jest kwartalnie, do 25-ego każdego ostatniego miesiąca danego kwartału. 3. Płatnikiem składki ubezpieczeniowej za ubezpieczonego jest właściwa miejscowo Okręgowa Izba Radców Prawnych, w której ubezpieczony jest wpisany na listę radców prawnych. 4. Składka ubezpieczeniowa wpłacana jest do oddziałów zakładu ubezpieczeń wskazanych poszczególnym Okręgowym Izbom Radców Prawnych. 10. W odniesieniu do radców prawnych, którzy rozpoczną bądź też zakończą wykonywanie zawodu w okresie ubezpieczenia, należna jest pełna składka ubezpieczeniowa za miesiąc w którym zdarzenie to nastąpiło. Rozdział III Warunki ubezpieczenia dodatkowego Zakład ubezpieczeń zapewni ubezpieczonemu ochronę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w okresie ubezpieczenia w związku z wykonywaniem przez ubezpieczonego zawodu - na warunkach umowy niniejszej, lecz powyżej sumy gwarancyjnej określonej w rozdziale II - o ile nastąpi podpisanie przez ubezpieczonego z zakładem ubezpieczeń dodatkowej umowy (polisa dodatkowa). Warunki tej umowy nie mogą być gorsze od warunków przewidzianych w niniejszej umowie generalnej, z zastrzeżeniem postanowień ust Zakładowi ubezpieczeń przysługuje prawo dochodzenia od ubezpieczonego zwrotu wypłaconego

5 odszkodowania z tytułu odpowiedzialności cywilnej w zakresie umowy dodatkowej, o której mowa jest w ust. 1, jeżeli szkoda wyrządzona została przez ubezpieczonego z winy umyślnej Ubezpieczenie dodatkowe zawierane jest na pisemny wniosek ubezpieczonego skierowany do zakładu ubezpieczeń, który nie może odmówić zawarcia umowy. 2. Zakład ubezpieczeń obowiązany jest dostarczyć ubezpieczającemu - najpóźniej z dniem rozpoczęcia obowiązywania umowy generalnej - wykaz swoich jednostek organizacyjnych Zawarcie umowy ubezpieczenia dodatkowego zakład ubezpieczeń potwierdza dokumentem ubezpieczenia dodatkowego (polisa dodatkowa). 2. W ramach ubezpieczenia dodatkowego wprowadza się następujące dodatkowe limity odpowiedzialności - ponad sumę gwarancyjną ubezpieczenia podstawowego, określoną w 8 ust. 1 - na każde zdarzenie w okresie trwania umowy dodatkowej, z następującą dodatkową składką roczną: a. od dodatkowej sumy ubezpieczenia ,00 zł - składka dodatkowa 380,00 zł, b. od dodatkowej sumy ubezpieczenia ,00 zł - składka dodatkowa 625,00 zł, c. od dodatkowej sumy ubezpieczenia ,00 zł - składka dodatkowa 710,00 zł. d. od dodatkowej sumy ubezpieczenia ,00 zł. - składka dodatkowa 1.200,00 zł. 3. Składka dodatkowa jest płatna w ratach miesięcznych do 25-ego każdego miesiąca, chyba że ubezpieczony i zakład ubezpieczeń ustalą inne warunki płatności. 14. W zakresie ubezpieczenia dodatkowego składka ubezpieczeniowa płacona jest odrębnie przez samego ubezpieczonego lub kancelarię. Rozdział IV Postanowienia dodatkowe Zakład ubezpieczeń zobowiązuje się do udzielenia każdemu radcy prawnemu, podlegającemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej, w związku z wykonywaniem przez niego zawodu radcy prawnego (w rozumieniu oraz w zakresie umowy niniejszej), dodatkowej zniżki w wysokości: a) 10 (dziesięć)% w zakresie Kompleksowego ubezpieczenia Osób Fizycznych Bezpieczny Dom, jak również w indywidualnych ubezpieczeniach wchodzących w jego skład: - w ubezpieczeniu mieszkań; - w ubezpieczeniu budynków i lokali mieszkalnych nie związanych z działalnością gospodarczą; - w ubezpieczeniu domków letniskowych oraz mienia ruchomego; - w ubezpieczeniu bagażu podróżnego; - w ubezpieczeniu szyb i innych przedmiotów od stłuczenia; - w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w życiu prywatnym; - w ubezpieczeniu nieszczęśliwych wypadków. b) 10 (dziesięć)% w zakresie ubezpieczenia mienia Doradca, jak również w indywidualnych ubezpieczeniach wchodzących w jego skład: - w ubezpieczeniu od ognia i innych żywiołów; - w ubezpieczeniu mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku; - w ubezpieczenia szyb od stłuczenia; - ubezpieczenia sprzętu elektronicznego; 2. Zniżki o których mowa jest w ust. I zostaną udzielone niezależnie od innych zniżek należnych radcom prawnym ubezpieczającym się w poszczególnych rodzajach ubezpieczeń oraz należnych im z innych tytułów, przy czym nie mogą one obniżyć minimalnego progu składki do zapłacenia. Rozdział IV Postanowienia końcowe. 16. Powództwa o roszczenie wynikające z umów ubezpieczeń obowiązkowych lub obejmujące roszczenia z tytułu tych ubezpieczeń można wytoczyć bądź według przepisów o właściwości ogólnej, bądź przez sąd właściwy dla

6 miejsca zamieszkania lub siedziby poszkodowanego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia. 17. Skargi i zażalenia związane z realizację przez zakład ubezpieczeń umowy ubezpieczenia ubezpieczający lub uprawniony z umowy ubezpieczenia może zgłaszać na piśmie do Oddziału zakładu ubezpieczeń właściwego ze względu na siedzibę Okręgowej Izby Radców Prawnych, której członkiem jest ubezpieczony. Organem właściwym do rozpatrzenia skarg i zażaleń jest Dyrektor Oddziału, który pisemnie udzieli odpowiedzi dotyczącej rozstrzygnięcia skarg i zażaleń Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem ich nieważności. 2. Strony zgodnie ustalają, iż w przypadku zmiany przepisów prawa regulujących kwestię ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej radców prawnych umowa generalna ulegnie stosownej zmianie lub zostanie rozwiązana, jeżeli jej postanowienia nie dadzą się pogodzić z nowo wprowadzonymi uregulowaniami prawnymi W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego, przepisy prawa regulujące działalność ubezpieczeniową, wykonywanie zawodu oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 2. Strony umowy ustalają, iż w przypadku z dniem wejścia w życie zmian do rozporządzenia Ministra Finansów wydanego na podstawie upoważnienia ustawowego określonego w art. 142 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych, przestają obowiązywać postanowienia niniejszej umowy, które będą sprzeczne z przepisami wyżej wymienionego rozporządzenia, a w ich miejsce obowiązują postanowienia powyższego rozporządzania w zakresie przez nie regulowanym. Ważne pozostają postanowienia umowy regulujące sprawy nie uregulowane w rozporządzeniu lub w nim uregulowane w sposób mniej korzystny dla KRRP, Izby albo ubezpieczonych niż określony w niniejszej umowie. 3. Warunki niniejszej umowy nie mogą być mniej korzystne od aktualnie obowiązujących przepisów rozporządzenia, o którym mowa w ust Strony przewidują możliwość przedłużenia umowy generalnej na dalsze okresy ubezpieczeniowe. 21. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

INFORMATOR UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2015

INFORMATOR UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2015 INFORMATOR UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2015 1. Podstawowe - polisa nr 07 KIRP/1/15 (a) charakter indywidualne, (b) okres ubezpieczenia od 01.01.2015 r. do 31.12.2015

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011

INFORMATOR UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 INFORMATOR UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 1. Podstawowe - polisa nr 07 KIRP/1/11 (a) charakter indywidualne, (b) okres ubezpieczenia od 01.01.2011 r. do 31.12.2011

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA (tekst jednolity)

UMOWA GENERALNA (tekst jednolity) zawarta dnia 5 października 2012 r. w Warszawie UMOWA GENERALNA (tekst jednolity) pomiędzy: HDI Asekuracja Towarzystwem Ubezpieczeń Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, 02-304 Warszawa, Al. Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ Ustalone uchwałą nr UZ/351/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej, ze zmianami ustalonymi

Bardziej szczegółowo

UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH

UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH Polisa nr... Taryfa nr X/OCBUP 1 Przedmiot umowy 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest obowiązkowe ubezpieczenie biur

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych dla klienta korporacyjnego

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych dla klienta korporacyjnego Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych dla klienta korporacyjnego ustalone uchwałą nr UZ/424/2011 z dnia 28 grudnia 2011 r. Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Definicje. warunków ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej farmaceutów

Postanowienia ogólne. Definicje. warunków ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej farmaceutów Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych, osób wykonujących zawód lekarza, pielęgniarki oraz inny zawód medyczny dla klienta indywidualnego, małego i średniego przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy, zwane dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy oraz innych osób wykonujących świadczenia zdrowotne

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy oraz innych osób wykonujących świadczenia zdrowotne Załącznik do uchwały Zarządu nr 38/2005 Odpowiedzialność cywilna Zawodowe Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy oraz innych osób wykonujących świadczenia zdrowotne 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

DEFINICJE. 2) Ubezpieczający ten, kto zawarł umowę ubezpieczenia na swoją rzecz lub na cudzy

DEFINICJE. 2) Ubezpieczający ten, kto zawarł umowę ubezpieczenia na swoją rzecz lub na cudzy DEFINICJE Przez użyte w niniejszej umowie określenia rozumie się: 1) Ubezpieczony: funkcjonariusz i pracownik cywilny służb mundurowych zatrudniony na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru lub mianowania

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DOBROWOLNEGO UBEZPIECZENIA Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Zawodowego Udzielania Świadczeń Zdrowotnych

OGÓLNE WARUNKI DOBROWOLNEGO UBEZPIECZENIA Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Zawodowego Udzielania Świadczeń Zdrowotnych OGÓLNE WARUNKI DOBROWOLNEGO UBEZPIECZENIA Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Zawodowego Udzielania Świadczeń Zdrowotnych ubezpieczenia AA/ZUS/OWU/3.00 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki

Bardziej szczegółowo

Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl. TU Allianz Polska S.A.

Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl. TU Allianz Polska S.A. Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl TU Allianz Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób wykonujących zawód medyczny

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób wykonujących zawód medyczny Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób wykonujących zawód medyczny Z Tobą od A do Z Spis treści Postanowienia ogólne...1 Definicje...1 Przedmiot i zakres ubezpieczenia...1 Wyłączenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej farmaceutów i aptek

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej farmaceutów i aptek Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej farmaceutów i aptek ustalone uchwałą nr UZ/420/2011 z dnia 27 grudnia 2011 r. Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej Postanowienia

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r.

USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r. USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 124 poz.1152 z późn. zm.) wyciąg

Bardziej szczegółowo

OCHRONY PRAWNEJ DLA WŁAŚCICIELI, POSIADACZY I KIEROWCÓW POJAZDÓW MECHANICZNYCH

OCHRONY PRAWNEJ DLA WŁAŚCICIELI, POSIADACZY I KIEROWCÓW POJAZDÓW MECHANICZNYCH OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ DLA WŁAŚCICIELI, POSIADACZY I KIEROWCÓW POJAZDÓW MECHANICZNYCH Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia ochrony prawnej dla właścicieli,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne WYCIĄG USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z dnia 16 lipca 2003 r.) Rozdział 1

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 22 maja 2003 r.

USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych 1) Opracowano na podstawie:

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 22 maja 2003 r.

USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

WARUNKI DOBROWOLNEGO UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RATOWNIKÓW I DYSPOZYTORÓW MEDYCZNYCH

WARUNKI DOBROWOLNEGO UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RATOWNIKÓW I DYSPOZYTORÓW MEDYCZNYCH WARUNKI DOBROWOLNEGO UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RATOWNIKÓW I DYSPOZYTORÓW MEDYCZNYCH medycznego, dyspozytora medycznego, czynności osób z tytułem ratownika, działania ratownicze ratownika

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 22 maja 2003 r.

USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. Kancelaria Sejmu s. 1/72 USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 22 maja 2003 r.

USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. Kancelaria Sejmu s. 1/89 USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 124 poz. 1152. USTAWA z dnia 22 maja 2003 r.

Dz.U. 2003 Nr 124 poz. 1152. USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. Kancelaria Sejmu s. 1/70 Dz.U. 2003 Nr 124 poz. 1152 USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 392, z 2014 r. poz. 827. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG USTAWA o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

WYCIĄG USTAWA o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych WYCIĄG USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z dnia 16 lipca 2003 r.) Rozdział 1

Bardziej szczegółowo

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (w brzmieniu, które będzie obowiązywać od 11 lutego 2012 roku) Rozdział 1.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ W RUCHU DROGOWYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ W RUCHU DROGOWYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ W RUCHU DROGOWYM 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia ( OWU ), Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej w Ruchu Drogowym

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej w Ruchu Drogowym Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej w Ruchu Drogowym Proama Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej w Ruchu Drogowym Proama Spis treści 1. Postanowienia ogólne...3 2. Definicje...3 3. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r.

USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r. Dz.U.2003.124.1152 2004-03-09 zm. Dz.U.2004.26.225 art. 1 2004-05-01 zm. Dz.U.2004.96.959 art. 89 2004-09-22 zm. Dz.U.2004.141.1492 art. 11 2005-01-01 zm. Dz.U.2004.273.2703 art. 57 zm. Dz.U.2004.281.2778

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r.

USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r. Dz.U.2003.124.1152 2004-03-09 zm. Dz.U.2004.26.225 art. 1 2004-05-01 zm. Dz.U.2004.96.959 art. 89 2004-09-22 zm. Dz.U.2004.141.1492 art. 11 2005-01-01 zm. Dz.U.2004.273.2703 art. 57 zm. Dz.U.2004.281.2778

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Pakietu Bezpieczna Karta i Dokumenty: Karty kredytowe dla Klientów indywidualnych

Warunki Ubezpieczenia Pakietu Bezpieczna Karta i Dokumenty: Karty kredytowe dla Klientów indywidualnych Załącznik nr 1 do Umowy Generalnej nr 2364001044: Warunki Ubezpieczenia Pakietu Bezpieczna Karta i Dokumenty: Karty kredytowe dla Klientów Indywidualnych Warunki Ubezpieczenia Pakietu Bezpieczna Karta

Bardziej szczegółowo