1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia"

Transkrypt

1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 5 do SIWZ Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Oddziału Regionalnego Mazowsze Wojskowej Agencji Mieszkaniowej 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia są ubezpieczenia : I II III IV IV V od ognia i innych zdarzeń losowych, od kradzieży z włamaniem i rabunku sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk ubezpieczenie maszyn i urządzeń od awarii odpowiedzialności cywilnej ubezpieczenia komunikacyjne Dodatkowo w poszczególnych ryzykach będących przedmiotem zamówienia w zależności od potrzeb powinny zostać włączone poniższe klauzule: 1. Klauzula Ubezpieczającego 2. Klauzula regresowa 3. Klauzula przeniesienia praw i obowiązków z umowy ubezpieczenia 4. Klauzula remontowa 5. Klauzula zmian w miejscu szkody 6. Klauzula terminu zgłoszenia szkody 7. Klauzula stempla bankowego 8. Klauzula Leeway 9. Klauzula rzeczoznawców 10. Klauzula usunięcia pozostałości po szkodzie 11. Klauzula akcji ratunkowej 12. Klauzula prolongaty 13. Klauzula wartości księgowej brutto 14. Klauzula szybkiej likwidacji szkód 15. Klauzula transportu rzeczy po szkodzie 16. Klauzula składowania rzeczy po szkodzie 17. Klauzula pracy w godzinach nadliczbowych 18. Klauzula jurysdykcji 19. Klauzula włączająca rażące niedbalstwo 20. Klauzula odtworzenia dokumentacji 21. Klauzula dodatkowej sumy ubezpieczenia ( suma prewencyjna ) 22. Klauzula odstąpienia od odtworzenia mienia 23. Klauzula interpretacji 24. Klauzula sprzętu przenośnego 25. Klauzula poszukiwania wycieków z instalacji wodno-kanalizacyjnej 26. Klauzula kradzieży zwykłej Strona 1 z 22

2 27. Klauzula przeoczenia 28. Klauzula informacyjna 29. Klauzula warunków i taryf 30. Klauzula sprzętu zakupionego przed rozpoczęciem eksploatacji 31. Klauzula sprzętu elektronicznego w trakcie transportu 32. Klauzula mienia wyłącznego z eksploatacji 33. Klauzula okresu odpowiedzialności 34. Klauzula przeniesienia mienia ( miejsca ubezpieczenia ) 35. Klauzula restytucji mienia. 36. Klauzula przypalenia i osmolenia 37. Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie 38. Klauzula okolicznościowa 39. Klauzula zaliczki na poczet odszkodowania 40. Klauzula mienia będącego poza ewidencją 41. Klauzula odszkodowawcza Treść klauzul 1. Klauzula Ubezpieczającego Za Ubezpieczającego uważa się Oddział Regionalny w Warszawie Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, w którego imieniu występuje Dyrektor lub jego Zastępcy. 2. Klauzula regresowa niniejsza klauzula ma pierwszeństwo stosowania, ustala się, że nie przechodzą na Ubezpieczyciela roszczenia Ubezpieczającego przeciwko: - osobom fizycznym świadczącym pracę lub usługę na rzecz Ubezpieczającego, - osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą wyłącznie na rzecz Ubezpieczającego, chyba że sprawca wyrządził szkodę umyślnie. 3. Klauzula przeniesienia praw i obowiązków z umowy ubezpieczenia niniejsza klauzula ma pierwszeństwo stosowania, ustala się, że w razie: - przeniesienia własności przedmiotu ubezpieczenia w okresie ubezpieczenia na bank (przewłaszczenie na zabezpieczenie), - przeniesienia własności ubezpieczonej nieruchomości w okresie ubezpieczenia, przeniesienie praw z umowy ubezpieczenia nie wymaga zgody Ubezpieczyciela. 4. Klauzula remontowa niniejsza klauzula ma pierwszeństwo stosowania, ustala się, że zakres udzielonej ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o szkody powstałe w budynkach i budowlach podczas prowadzonych prac przebudowy, remontu lub modernizacji, z wyłączeniem szkód powstałych w związku z ich wykonywaniem. Limit odpowiedzialności zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 5. Klauzula zmian w miejscu szkody niniejsza klauzula ma pierwszeństwo stosowania, ustala się, że Ubezpieczyciel nie może powoływać się na fakt dokonania zmian w stanie faktycznym spowodowanym zdarzeniem szkodowym, jeśli po otrzymaniu zawiadomienia o powstaniu szkody nie dokona w ciągu trzech dni roboczych oględzin miejsca szkody lub uszkodzonego albo zniszczonego przedmiotu ubezpieczenia. Strona 2 z 22

3 6. Klauzula terminu zgłoszenia szkody niniejsza klauzula ma pierwszeństwo stosowania, ustala się, że termin zgłoszenia wypadku wynosi 7 dni roboczych, licząc od dnia następującego po dniu, w którym Ubezpieczający dowiedział się o wystąpieniu szkody objętej ubezpieczeniem lub zgłoszeniu roszczenia objętego ubezpieczeniem, chyba że OWU lub umowa ubezpieczenia przewidują dłuższy termin. 7. Klauzula stempla bankowego Za datę opłacenia składki za ubezpieczenie przyjmuje się datę obciążenia rachunku, pod warunkiem posiadania przez Ubezpieczającego wystarczających środków. 8. Klauzula Leeway niniejsza klauzula ma pierwszeństwo stosowania, ustala się, że w przypadku ubezpieczenia mienia w systemie sum stałych, jeżeli deklarowana suma ubezpieczenia poszczególnych przedmiotów ubezpieczenia jest niższa od ich wartości na dzień powstania szkody ( niedoubezpieczenie ), dopuszcza się odstąpienie od zasady proporcji, jeżeli niedoubezpieczenie to nie przekroczy 20% sumy ubezpieczenia poszczególnego przedmiotu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem, że górną granicą odpowiedzialności jest całkowita suma ubezpieczenia określona w polisie. 9. Klauzula rzeczoznawców Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel pokrywa 50% poniesionych przez ubezpieczającego koniecznych i uzasadnionych kosztów ekspertyz rzeczoznawców związanych z ustaleniem zakresu i rozmiaru szkody. 10. Klauzula usunięcia pozostałości po szkodzie niniejsza klauzula ma pierwszeństwo stosowania, ustala się, że Ubezpieczyciel zwróci konieczne i uzasadnione koszty poniesione przez Ubezpieczającego w związku z powstałą szkodą rzeczową w celu usunięcia z ubezpieczonej posesji pozostałości po zniszczonym ubezpieczonym mieniu, przy czym pokrycie ubezpieczeniowe nie dotyczy poniesionych przez Ubezpieczającego kosztów usunięcia: - fundamentów, poza tymi które muszą być usunięte w celu odbudowy lub naprawy dotkniętych szkodą ubezpieczonych obiektów, - mienia, którego usunięcie jest wymagane przez prawo lub na mocy zarządzenia wydanego przez uprawnione urzędy, - zanieczyszczeń z gleby i wody włącznie z kosztami ich rekultywacji lub wymiany. Odpowiedzialność ubezpieczyciela nie może przekroczyć 20% łącznej sumy ubezpieczenia danej kategorii mienia i jest wypłacane ponad sumę ubezpieczenia. 11. Klauzula akcji ratunkowej niniejsza klauzula ma pierwszeństwo stosowania, ustala się, że Ubezpieczyciel wypłaci także odszkodowanie, w granicach sumy ubezpieczenia ( liczonej łącznie dla całego mienia ) za szkody polegające na zniszczeniu mienia wskutek akcji ratunkowej prowadzonej w związku z zaistaniałymi zdarzeniami losowymi objętymi umową ubezpieczenia. 12. Klauzula prolongaty niniejsza klauzula ma pierwszeństwo stosowania, ustala się, że w przypadku braku opłaty składki ubezpieczeniowej lub raty składki w terminie jej płatności Ubezpieczyciel nie nie może odstąpić od umowy ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym. Odstąpienie jest możliwe pod warunkiem pisemnego, skutecznego wezwania Ubezpieczającego do zapłaty składki i nie otrzymania jej w Strona 3 z 22

4 terminie 14 dni, o ile do dnia wskazanego w piśmie nie nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Ubezpieczającego. 13 Klauzula wartości księgowej brutto niniejsza klauzula ma pierwszeństwo stosowania, ustala się, że tam gdzie w umowie ubezpieczenia jako wartość ubezpieczeniową zastosowano wartość księgową brutto, odszkodowanie nie będzie pomniejszone ani o faktyczne (rzeczywiste, techniczne, itp.) zużycie, ani o jakąkolwiek kwotę związaną z odpisami amortyzacyjnymi. 14. Klauzula szybkiej likwidacji szkód W przypadku awarii sprzętu elektronicznego, którego przywrócenie do pracy ( w ciągu 24 godzin) jest konieczne dla normalnego funkcjonowania zakładu (np. centrala telefoniczna, serwer itp.) Ubezpieczający zawiadamiając o szkodzie Ubezpieczyciela może przystąpić natychmiast do samodzielnej likwidacji sporządzając stosowny protokół opisujący przyczynę zdarzenia, rozmiary szkody, sposób naprawy oraz wyliczenie wartości szkody pozostawiając uszkodzone części, które zostały wymienione. Protokół (faktura za naprawę) będzie podstawą do wyliczenia odszkodowania przez Ubezpieczyciela. W przypadku awarii sprzętu elektronicznego, którego przywrócenie do pracy nie jest konieczne dla normalnego funkcjonowania zakładu, Ubezpieczający po zgłoszeniu szkody może przystąpić do samodzielnej likwidacji szkody na powyższych zasadach jedynie w przypadku, gdy Ubezpieczyciel nie dokona oględzin przedmiotu szkody w ciągu 2 dni od daty otrzymania zgłoszenia szkody. Limit odpowiedzialności wynosi zł na jedno i zł na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 15. Klauzula transportu rzeczy po szkodzie niniejsza klauzula ma pierwszeństwo stosowania, ustala się, że w ramach sumy ubezpieczenia rzeczy ruchomych i nakładów inwestycyjnych Ubezpieczyciel pokrywa konieczne koszty wywiezienia pozostałości po szkodzie. W ramach niniejszej klauzuli gwarantowany jest także transport ocalałych rzeczy do miejsca czasowego przechowywania, jeżeli wskutek zdarzenia ubezpieczeniowego nie ma możliwości właściwego zabezpieczenia tych rzeczy w miejscu ubezpieczenia. Limit odpowiedzialności wynosi zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 16. Klauzula składowania rzeczy po szkodzie niniejsza klauzula ma pierwszeństwo stosowania, ustala się, że w ramach sumy ubezpieczenia rzeczy ruchomych i nakładów inwestycyjnych Ubezpieczyciel pokrywa konieczne koszty składowania rzeczy ocalałych po szkodzie, jeżeli wskutek zdarzenia ubezpieczeniowego nie ma możliwości właściwego zabezpieczenia tych rzeczy w miejscu ubezpieczenia. Koszty składowania pokrywane są do dnia, w którym powstaje możliwość ponownego montażu lub właściwego zabezpieczenia pozostałości po szkodzie w miejscu ubezpieczenia; okres ten nie może być dłuższy niż 60 dni. Limit odpowiedzialności wynosi zł na jedno iwszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 17. Klauzula pracy w godzinach nadliczbowych niniejsza klauzula ma pierwszeństwo stosowania, ustala się, że w ramach sumy ubezpieczenia rzeczy ruchomych i nakładów inwestycyjnych oraz w zakresie zdarzeń objętych umową, ubezpieczyciel pokryje poniesione przez Ubezpieczającego uzasadnione koszty pracy w celu likwidacji skutków szkody wynikłe z zatrudnienia osób w godzinach nadliczbowych, nocnych i w dni wolne od pracy ( w tym koszty podróży serwisantów ). Limit odpowiedzialności zł na jedno i wszystkie zdarzenia w ciągu roku. 18. Klauzula jurysdykcji Strona 4 z 22

5 niniejsza klauzula ma pierwszeństwo stosowania, ustala się, że wszelkie spory wynikające z przedmiotowej umowy ubezpieczenia będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby Ubezpieczonego. 19. Klauzula włączenia rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego w ubezpieczeniu mienia niniejsza klauzula ma pierwszeństwo stosowania, ustala się, że ubezpieczenie obejmuje szkody wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek rażącego niedbalstwa reprezentantów Ubezpieczającego. Za reprezentantów Ubezpieczającego uważa się dyrektora i jego zastępców. 20. Klauzula odtworzenia dokumentacji niniejsza klauzula ma pierwszeństwo stosowania, ustala się, że Ubezpieczyciel pokrywa wszelkie koszty związane z odtworzeniem, oczyszczeniem, osuszeniem, odgrzybieniem itp. dokumentacji produkcyjnej, finansowej bądź archiwalnej (w tym także koszty odtworzenia nośników na których dokumentacja była zawarta), która została zniszczona, uszkodzona bądź utracona na skutek zdarzenia objętego zakresem ubezpieczenia Limit odpowiedzialności zł na jedno i wszystkie zdarzenia w ciągu roku. 21. Klauzula dodatkowej sumy ubezpieczenia ( suma prewencyjna ) Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje tzw. dodatkową sumę ubezpieczenia, którą rozdziela się na sumy ubezpieczenia tych kategorii ubezpieczanego mienia lub nakładów adaptacyjnych, dla których wystąpiło niedoubezpieczenie, lub w odniesieniu do których suma ubezpieczenia jest niewystarczająca ze względu na poniesione koszty związane z uniknięciem lub ograniczeniem rozmiaru szkody. Dodatkowa suma ubezpieczenia nie ma zastosowania do przedmiotów ubezpieczenia obejmowanych ochroną w systemie na pierwsze ryzyko. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w ciągu roku wynosi zł. 22. Klauzula odstąpienia od odtworzenia mienia niniejsza klauzula ma pierwszeństwo stosowania, ustala się, że Ubezpieczony ma prawo podjąć decyzję o rezygnacji z naprawy, zakupu bądź odbudowy uszkodzonego lub zniszczonego mienia, a Ubezpieczyciel w takim wypadku nie ograniczy odszkodowania bądź nie uchyli się od odpowiedzialności. Odszkodowanie wypłacane będzie tak, jakby nastąpiła naprawa, zakup bądź odbudowa mienia, zgodnie z warunkami umowy ubezpieczenia, na podstawie przewidywanych kosztów takich działań (tzw. wypłata w miejsce zastąpienia). 23. Klauzula interpretacji Klauzule zmieniające postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia obowiązują wyłączenie w zakresie, w jakim zmieniają te postanowienia na korzyść ubezpieczającego lub ubezpieczonego. 24. Klauzula sprzętu przenośnego Zakres ubezpieczenia rozszerza się o szkody w przenośnym sprzęcie elektronicznym, używanym do prac służbowych przez Ubezpieczającego lub jego pracowników poza miejscem ubezpieczenia. Zakład ubezpieczeń ponosi odpowiedzialność również za szkody powstałe wskutek kradzieży z włamaniem z pojazdu pod warunkiem, że: - pojazd ten posiada twardy dach ( jednolita, sztywna konstrukcja ); - w chwili kradzieży był prawidłowo zamknięty na klucz, - sprzęt pozostawiony w pojeździe został zamknięty w bagażniku lub innym schowku, stanowiącym seryjne wyposażenie pojazdu; - sprzęt został skradziony w godz , przy czym ograniczenie to nie dotyczy przypadku kradzieży, gdy pojazd zaparkowany został na parkingi strzeżonym, bądź innym miejscu o ograniczonym dostępie, albo znajdował się w garażu zamkniętym. Strona 5 z 22

6 Zakres terytorialny RP. 25.Klauzula poszukiwania wycieków z instalacji wodno-kanalizacyjnej Na mocy niniejszej klauzuli, Wykonawca pokryje koszty poszukiwania wycieku z instalacji wodnokanalizacyjnej znajdującej się zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków, położonej na terenie, którego Zamawiający jest właścicielem, maksymalnie do wysokości zł na jedną i wszystkie szkody w okresie ubezpieczenia. 26. Klauzula kradzieży zwykłej Na mocy niniejszej klauzuli rozszerza się zakres ubezpieczenia o ryzyko kradzieży bez śladów włamania, zwanej kradzieżą zwykłą. Wypłata odszkodowania następuje na podstawie protokołu policyjnego lub oświadczenia świadków. Limit odpowiedzialności wynosi zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Udział własny wynosi 10 % wartości szkody 27. Klauzula przeoczenia Isnieje możliwość przeoczenia istotnych informacji przez Zamawiającego i nie dostarczenia ich w wymaganym terminie Wykomawcy. Jeżeli przeoczenie nie będzie skutkiem winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Zamawiającego, to nie będzie to miało negatywnego wpływu na ochronę ubezpeczeniową ( nie będzie podstawą odmowy wypłaty odszkodowania lub jego ograniczenia ) pod waruniem uzupełnienia brakującej informacji niezwłocznie po stwierdzeniu przeoczenia. 28. Klauzula informacyjna Zakład ubepieczeń uznaje, że podczas zawierania umowy ubezpieceznia były mu znane wszystkie okoliczności, które są niezbędne do oceny ryzyka, chyba, że pewne okoliczności zostały świadomie zatajone. 29. Klauzula warunków i taryf Z zachowniem pozostałych, nie zmienionych niniejsz klauzulą postanowień OWU., przed którymi niniejsza klauzula ma pierwszeństwo stosowania utala się, że w przypadku doubezpieczenia, uzupełniania lub podwyższania sumy ubezpieceznia (gwarancyjnej) bądź limitu odpowiedzialności w okresie ubezpieczenia, zastosowanie mieć będą warunki umowy oraz stopy składek ( stawki ) nie mniej korzystne dla Zamawiającego niż obowiązujące w umowie ubezpieczenia. 30. Klauzula sprzętu zakupionego przed rozpoczęciem eksploatacji Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą kluzulą postanowień OWU, przed którymi niniejsza klauzula ma pierwszeństwo stosowania ustala się, że ochroną ubezpieczeniową objęty zostaje sprzęt elektroniczny tymczasowo zmagazynowany, który został zakupiony i nie został jeszcze zamontowany na stanowiskach pracy oraz tymczasowo wyłączony z użytkowania. Przez termin tymczasowo rozumie się okres nie przekraczający 6 miesięcy. 31. Klauzula ubezpieczenia sprzętu elektronicznego w trakcie transportu Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą kluzulą postanowień OWU, przed którymi niniejsza klauzula ma pierwszeństwo stosowania ustala się, że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody w sprzęcie elektronicznym stacjonarnym powstałe w trakcie transportu dokonywanego pomiędzy ubezpieczonymi lokalizacjami oraz w trakcie czynności załadunkowych i wyładunkowych. 32. Klauzula mienia wyłącznego z eksploatacji Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, przed którymi niniejsza klauzula ma pierwszeństwo stosowania ustala się, że Ubepieczyciel ponosi odpowiedzialnośc za szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu, które znajduje się w lokalizacji wyłącznej z eksploatacji przez okres nie dłuższy niż 1 rok. 33. Klauzula dotycząca okresu odpowiedzialności Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą kluzulą postanowień OWU, przed którymi Strona 6 z 22

7 niniejsza klauzula ma pierwszeństwo stosowania ustala się, że Ubepieczyciel ponosi odpowiedzialność od początku okresu ubezpieczenia, także wówczas, gdy umówiono się, że składka zostanie zapłacona po rozpoczęciu okresu ubezpieczenia. 34. Klauzula przeniesienia mienia (miejsca ubezpieczenia) Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel będzie ponosił odpowiedzialność wynikającą z umowy ubezpieczenia również w przypadku przeniesienia ubezpieczonego mienia pomiędzy ubezpieczonymi lokalizacjami (miejscami ubezpieczenia) na terenie RP. 35 Klauzula restytucji mienia W przypadku wystąpienia zdarzenia objętego zakresem ubezpieczenia Ubezpieczający może skorzystać z pomocy podmiotu zajmującego się profesjonalnie restytucją mienia, bez uprzedniej zgody Ubezpieczyciela. Sporządzony przez ten podmiot kosztorys zostanie przez Ubezpieczyciela zweryfikowany nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od jego dostarczenia Ubezpieczycielowi. 36. Klauzula przypalenia i osmalenia Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody polegające na przypaleniu lub osmoleniu ubezpieczonego mienia w przypadku, gdy nie doszło do pożaru. Limit odszkodowawczy: zł na jeden i wszystkie przypadki w okresie ubezpieczenia 37. Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, przed którymi niniejsza klauzula ma pierwszeństwo stosowania ustala się, że zapisane w OWU skutki niezawiadomienia Ubezpieczyciela o szkodzie w odpowiednim terminie, mają zastosowanie tylko w sytuacji, kiedy niezawiadomienie w terminie uniemożliwiło Ubezpieczycielowi ustalenie odpowiedzialności lub rozmiaru szkody. 38. Klauzula okolicznościowa Ubezpieczyciel zobowiązany jest samodzielnie prowadzić postępowanie zmierzające do wyjaśnienia okoliczności związanych ze szkodą ( np. ustalenie przebiegu zdarzenia, ustalenie osoby sprawcy) i wypłacić należne odszkodowanie, bez konieczności oczekiwania na prawomocne postanowienie kończące postępowanie w sprawie dotyczącej szkody. 39. Klauzula zaliczki na poczet odszkodowania Ubezpieczyciel w przypadku potwierdzenia swojej odpowiedzialności za powstałą szkodę wypłaci zaliczkę na poczet odszkodowania w wysokości 50% szacunkowych kosztów szkody stwierdzonych kosztorysem wewnętrznym lub zewnętrznym w ciągu 14 dni od otrzymania zawiadomienia o szkodzie. 40. Klauzula ubezpieczenia mienia będącego poza ewidencją Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, przed którymi niniejsza klauzula ma pierwszeństwo stosowania ustala się, że ochrona ubezpieczeniowa zostaje rozszerzona o szkody w mieniu będącym poza ewidencją księgową. Limit odpowiedzialności wynosi zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 41. Klauzula odszkodowawcza niniejsza klauzula ma pierwszeństwo stosowania ustala się, że podstawą do ustalenia odpowiedzialności i wypłaty odszkodowania będą oświadczenia administratorów budynków lub pracowników Ubezpieczającego. Zakład ubezpieczeń nie będzie żądał dodatkowych dokumentów, w szczególności zaś książek obiektów budowlanych. Strona 7 z 22

8 1. Zakres ubezpieczenia Ad. I Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych W przypadku przedstawienia oferty ubezpieczenia opartej na bazie wszystkich ryzyk ubezpieczenie nie może wykluczać podanych poniżej ryzyk. Pożar działanie ognia, który przedostał się poza palenisko lub powstał bez paleniska i rozprzestrzenił się o własnej sile Uderzenie pioruna bezpośrednie przejście ładunku elektrycznego z atmosfery do ziemi przez ubezpieczone mienie Wybuch gwałtowna zmiana stanu równowagi układu z jednoczesnym wyzwoleniem się gazów, pyłów lub par; wybuch zbiornika lub naczyń ciśnieniowych ma miejsce w razie rozerwania jego ścianek w stopniu powodującym gwałtowne wyrównanie różnicy ciśnień pomiędzy wnętrzem zbiornika a jego otoczeniem; do wybuchu zalicza się również implozję (szkody powstałe w wyniku podciśnienia) Upadek lub uderzenie statku powietrznego katastrofa, przymusowe lądowanie lub upadek statku powietrznego lub innego obiektu latającego, jego części, paliwa lub przewożonego ładunku Deszcz nawalny opad deszczu o współczynniku min. 4 Huragan działanie wiatru o prędkości nie mniejszej niż 17,5 m/s Osunięcie się ziemi nagły ruch ziemi na stokach, spowodowany przyczynami naturalnymi, bez związku z jakąkolwiek działalnością człowieka Zapadanie się ziemi obniżenie się terenu z powodu zawalenia się naturalnych, pustych, podziemnych przestrzeni Lawina gwałtowne zsuwanie się lub staczanie się ze zboczy górskich mas śniegu, lodu, kamieni, skał lub błota Powódź zalanie terenu lub podłoża, które powstało w następstwie : a) wystąpienia z brzegów stojących lub płynących wód powierzchniowych b) nadmiernych opadów atmosferycznych miejscu ubezpieczenia t.j. zalania, które powstało pomimo prawidłowo zaprojektowanego i sprawnego systemu odprowadzania wody Grad opady atmosferyczne składające się z bryłek lodu Trzęsienie ziemi - nie spowodowane działalnością człowieka, gwałtowne wstrząsy skorupy ziemskiej wywołane przez nieodwracalne deformacje ośrodka skalnego w głębi Ziemi, czemu towarzyszy naruszenie ciągłości ośrodka skalnego i emisja fal sejsmicznych Szkody spowodowane topnieniem, zaleganiem oraz ciężarem śniegu i lodu; niszczące oddziaływanie nagromadzonego śniegu lub lodu na elementy konstrukcji dachów lub elementy nośne budynków lub budowli; Szkody spowodowane przewróceniem się na skutek naporu śniegu lub lodu drzew lub innych sąsiadujących obiektów na ubezpieczone mienie. Nawisy śnieżne - szkody powstałe na skutek zsuwania się lub osunięcia się śniegu z dachów budynków, daszków oraz innych występów Sople lodu szkody powstałe na skutek opadających z dachów budynków, daszków, obróbek blacharskich oraz innych występów zamarzniętej wody powstałej w wyniku topnienia śniegu lub/i opadów deszczu. Szkody wodociągowe tj. wydostanie się wody, pary, innej cieczy z instalacji wodnokanalizacyjnej lub technologicznej w tym cofnięcie się wody z sieci kanalizacyjnej i pozostawienie otwartych kranów i zaworów ( w tym szkody w przyłączach wodociągowokanalizacyjnych w tym tzw. wężyki, centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych ) Samoczynne uruchomienie się instalacji tryskaczowej lub gaśniczej znajdującej się w miejscu ubezpieczenia Strona 8 z 22

9 Pękanie mrozowe uszkodzenia instalacji wodno-kanalizacyjnych, grzewczych, klimatyzacyjnych, instalacji tryskaczowej i/lub gaśniczej znajdujących się wewnątrz oraz na zewnątrz budynku spowodowane mrozem, o ile ułożone są w obrębie miejsca ubezpieczenia. Dym nagłe, niszczące oddziaływanie dymu powstałego w procesie spalania Sadza - czarny proszek złożony z kryształków grafitu powstały wskutek niepełnego spalania lub termicznego rozkładu związków węgla, który nagle wydostał się z palenisk, instalacji oraz urządzeń grzewczych znajdujących się w ubezpieczonym mieniu z wyłączeniem ciągłego, powolnego oddziaływania sadzy na ubezpieczone mienie, a także szkody, które powstały w wyniku pożaru mienia znajdującego się w sąsiedztwie miejsca ubezpieczenia a następnie dostały się do ubezpieczonego budynku przez znajdujące się w nim otwory Uderzenie pojazdu lądowego w ubezpieczone mienie bezpośrednie uderzenie pojazdu mechanicznego lub przewożonego nim ładunku w ubezpieczone mienie; Wandalizm - zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie ( nie wyłączając szkód estetycznych ). Limit zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia Stłuczenie szyb Limit zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia Przepięcie rozumiane jako gwałtowna zmiana napięcia w sieci elektrycznej lub elektronicznej, powodująca wystąpienie napięcia znacznie przekraczającego wartości dopuszczalne określone przez producenta dla danego urządzenia. Limit odpowiedzialności zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Upadek drzew, budowli lub urządzeń technicznych na ubezpieczone mienie. Limit zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia Katastrofa budowlana rozumiana jako niezamierzone, nieprzewidziane, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części. Przez gwałtowne zniszczenie należy rozumieć nieoczekiwane zdarzenie występujące nagle i z szybkością uniemożliwiającą zapobieżenie negatywnym skutkom. Limit zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Uderzenie fali dźwiękowej niszczące działanie fali uderzeniowej wytworzonej przez statek powietrzny podczas przekraczania prędkości dźwięku. Klauzula Ubezpieczającego Klauzula regresowa Klauzula przeniesienia praw i obowiązków Klauzula remontowa Klauzula zmian w miejscu szkody Klauzula terminu zgłoszenia szkody Klauzula stempla bankowego Klauzula Leeway Klauzula rzeczoznawców Klauzula usunięcia pozostałości po szkodzie Klauzula akcji ratunkowej Klauzula prolongaty Klauzula wartości księgowej brutto Klauzula włączająca rażące niedbalstwo Klauzula transportu rzeczy po szkodzie Klauzula składowania rzeczy po szkodzie Klauzula pracy w godzinach nadliczbowych Klauzula jurysdykcji Klauzula odtworzenia dokumentacji Klauzula odstąpienia od odtworzenia mienia Klauzula interpretacji Klauzula dodatkowej sumy ubezpieczenia (suma prewencyjna ) Klauzula poszukiwania wycieków z instalacji wodno-kanalizacyjnej Klauzula przeoczenia Strona 9 z 22

10 Klauzula informacyjna Klauzula warunków i taryf Klauzula mienia wyłączonego z eksploatacji Klauzula okresu odpowiedzialności Klauzula przeniesienia mienia ( miejsca ubezpieczenia ) Klauzula restytucji mienia Klauzula przypalenia i osmolenia Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie Klauzula okolicznościowa Klauzula zaliczki na poczet odszkodowania Klauzula mienia będącego poza ewidencją Klauzula odszkodowawcza 2. Przedmiot ubezpieczenia: - budynki z elementami umożliwiającymi użytkowanie obiektu ( w szczególności : zamontowane instalacje wewnątrz i na zewnątrz budynku, urządzenia dźwigowe, domofony, stolarka okienna i drzwiowa, powłoki malarskie, skrzynki urządzeń technicznych, domofony, gabloty, tablice ogłoszeń, schody, poręcze, tralki itp.), budowle, lokale, maszyny, urządzenia, wyposażenie terenu osiedlowego (latarnie, wyposażenie placów zabaw, ogrodzenia, bramy i furtki wejściowe). - stałe elementy siedziby i kwater internatowych w budynkach innych niż Skarbu Państwa (np. wspólnot mieszkaniowych) - wyposażenie siedziby, biur i kwater internatowych. - mienie pracownicze. 3. System ubezpieczenia na.sumy stałe - budynki, budowle, wyposażenie osiedli, lokale wg wartości rynkowych ustalonych na podstawie monitoringu rynku oraz informacji telefonicznych z urzędów miast i z internetu - stałe elementy siedziby i kwater internatowych na pierwsze ryzyko - wyposażenie siedziby, biur, internatów i kwater internatowych wg wartości rzeczywistej - mienie pracownicze na pierwsze ryzyko 4. Franszyzy i udziały własne - brak 5. Sumy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych w podziale na kategorie : budynki mieszkalne, internatowe, gospodarcze i budowle wraz z wyposażeniem osiedlowym ,76 zł w tym : budynki i budowle wykonane w konstrukcji tradycyjnej ,10 zł budynki w rejestrze konserwatora zabytków ,66 zł budynki wykonane w technologii szkieletowej ,00 zł budynki i budowle należące do WDW i WZRB ,52 zł lokale użytkowe ,00 zł elementy stałe siedziby i kwater internatowych ,00 zł wyposażenie siedziby, biur, internatów i kwater internatowych ,27 zł w tym : sprzęt elektroniczny powyżej 5 lat - stacjonarny ,65 zł - przenośny ,90 zł mienie pracownicze zł, nie więcej niż zł/osobę. Strona 10 z 22

11 1. Zakres ubezpieczenia Ad. II Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku Kradzież z włamaniem ( usiłowana lub dokonana ) - zabór mienia, którego sprawca dokonał lub usiłował dokonać z zamkniętego lokalu po usunięciu istniejących zabezpieczeń przy użyciu siły lub narzędzi, albo też w wyniku otwarcia zabezpieczenia kluczem podrobionym, dopasowanym lub oryginalnym, który zdobył przez kradzież z włamaniem z innego lokalu lub w wyniku rabunku, a także zabór mienia, dokonany przez sprawcę, który ukrył się w lokalu przed jego zamknięciem, a Ubezpieczający przy zastosowaniu należytej staranności, nie mógł ujawnić tego faktu, a sprawca pozostawił ślady, które mogą być użyte jako środki dowodowe. Wandalizm - zniszczenie lub uszkodzenie mienia przez osoby trzecie wskutek aktów dewastacji (wandalizmu) nie wyłączając szkód o charakterze estetycznym, np. zarysowania, graffiti. Ubezpieczyciel odpowiada za szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu na skutek dewastacji przez osoby trzecie znajdujące się wewnątrz (bez względu na sposób dostania się do lokalu) i na zewnątrz lokalu Klauzula kradzieży zwykłej Klauzula Ubezpieczającego Klauzula rzeczoznawców Klauzula zmian w miejscu szkody Klauzula terminu zgłoszenia szkody Klauzula stempla bankowego Klauzula jurysdykcji Klauzula prolongaty Klauzula regresowa Klauzula włączająca rażące niedbalstwo Klauzula interpretacji Klauzula odstąpienia od odtworzenia mienia Klauzula okresu odpowiedzialności Klauzula przeoczenia Klauzula informacyjna Klauzula warunków i taryf Klauzula mienia wyłączonego z eksploatacji Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie Klauzula okolicznościowa Klauzula zaliczki na poczet odszkodowania Klauzula mienia będącego poza ewidencją 2. Przedmiot ubezpieczenia : Elementy stałe (wewnętrzne i zewnętrzne ) budynków mieszkalnych, użytkowych, internatowych, biur, lokali, wyposażenie osiedli. Wyposażenie siedziby, biur i kwater internatowych Systemy monitorujące i zabezpieczające ( kamery, kraty w oknach i drzwiach, zamki ) Zabezpieczenia - ściany, stropy, dachy, zamki, drzwi i okna, kraty, systemy alarmowe itp. 3. System ubezpieczenia : pierwsze ryzyko 4. Franszyzy i udziały własne - brak 5. Sumy ubezpieczenia wyposażenie zł wandalizm zł koszty naprawy zabezpieczeń zł Strona 11 z 22

12 Ad. III Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od ryzyk materialnych 1. Zakres ubezpieczenia Ubezpieczeniem objęte są wszelkie szkody materialne, polegające na utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu ubezpieczonego mienia, na skutek nagłego, przypadkowego i nieprzewidzianego zdarzenia w miejscu i w trakcie okresu ubezpieczenia, uniemożliwiającego dalsze spełnianie zamierzonych funkcji. Do szkód objętych ubezpieczeniem zalicza się w szczególności szkody wynikłe w następstwie: a) działania człowieka niewłaściwej obsługi sprzętu tj. nieostrożność, zaniedbanie, niewłaściwe użytkowanie, brak kwalifikacji, błędy serwisowe, jak również świadome i celowe zniszczenie przez osoby trzecie ( dewastacja, sabotaż ) b) kradzieży z włamaniem i rabunku ( bez kradzieży zwykłej ) c) ognia i innych zdarzeń losowych ( w pełnym zakresie ) d) wad produkcyjnych i technologicznych tj. błędów konstrukcyjnych, wadliwego materiału, e) zbyt wysokiego lub zbyt niskiego napięcia w sieci instalacji elektrycznej, szkód przepięciowych i pochodnych powstałych w związku z uderzeniem pioruna, f) przenoszenia i przemieszczania mienia w obrębie miejsca ubezpieczenia. Postanowienia ogólnych (szczególnych ) warunków ubezpieczenia ograniczające lub wyłączające odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu złego stanu dachu będzie miało zastosowanie wyłącznie, jeżeli Ubezpieczający o tym stanie wiedział lub z zachowaniem należytej staranności powinien był wiedzieć. Klauzula Ubezpieczającego Klauzula prolongaty Klauzula zmian w miejscu szkody Klauzula terminu zgłoszenia szkody Klauzula stempla bankowego Klauzula szybkiej likwidacji szkód Klauzula transportu rzeczy po szkodzie Klauzula akcji ratunkowej Klauzula wartości księgowej brutto Klauzula rzeczoznawców Klauzula pracy w godzinach nadliczbowych Klauzula jurysdykcji Klauzula składowania rzeczy po szkodzie Klauzula usunięcia pozostałości po szkodzie Klauzula Leeway Klauzula interpretacji Klauzula regresowa Klauzula włączająca rażące niedbalstwo Klauzula okresu odpowiedzialności Klauzula odstąpienia od odtworzenia mienia Klauzula sprzętu przenośnego Klauzula przeoczenia Strona 12 z 22

13 Klauzula informacyjna Klauzula warunków i taryf Klauzula sprzętu zakupionego przed rozpoczęciem eksploatacji Klauzula sprzętu elektronicznego w trakcie transportu Klauzula mienia wyłączonego z eksploatacji Klauzula przeniesienia mienia ( miejsca ubezpieczenia ) Klauzula restytucji mienia Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie Klauzula okolicznościowa Klauzula zaliczki na poczet odszkodowania 2. Przedmiot ubezpieczenia : a) stacjonarny i przenośny sprzęt elektroniczny obejmujący : komputery, drukarki, serwery i inny elektroniczny sprzęt biurowy b) koszty odtworzenia danych 3. System ubezpieczenia : a) ubezpieczenie od szkód materialnych sprzęt elektroniczny - sumy stałe wg wartości księgowych brutto z vat b) ubezpieczenie odtworzenia danych na pierwsze ryzyko 4. Franszyzy i udziały własne : - redukcyjna dla sprzętu stacjonarnego nie więcej niż 200 zł - redukcyjna dla sprzętu przenośnego nie więcej niż 200 zł w przypadku szkód nie polegających na kradzieży lub upuszczeniu - brak franszyzy integralnej i udziału własnego - koszty odtworzenia danych udział własny 10 % 5. Miejsce ubezpieczenia : - dla sprzętu stacjonarnego wskazane lokalizacje - dla sprzętu przenośnego teren RP 6. Sumy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego : - sprzęt stacjonarny ,58 zł - sprzęt przenośny ,69 zł, - koszty odtworzenia danych ,00 zł Strona 13 z 22

14 Ad. IV. Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od awarii 1. Zakres ubezpieczenia : Ubezpieczeniem objęte są szkody, których bezpośrednią przyczyną były jakiekolwiek nagłe, przypadkowe i nieprzewidziane zdarzenia. Ubezpieczeniem objęte są w szczególności szkody powstałe w wyniku : - wad odlewniczych i materiałowych, - błędów w projektowaniu lub konstrukcji, - niewłaściwej konstrukcji, - rozerwania wskutek siły odśrodkowej, - niedoboru wody w kotłach, - niekontrolowanego wzrostu ciśnienia w kotłach, - dostania się ciała obcego, - zwarcia, przepięcia, przetężenia. pod warunkiem, że maszyny eksploatowane są zgodnie z przeznaczeniem i zabezpieczone zgodnie z wymogami eksploatacji wg obowiązujących norm. Klauzula Ubezpieczającego Klauzula regresowa Klauzula prolongaty Klauzula zmian w miejscu szkody Klauzula terminu zgłoszenia szkody Klauzula stempla bankowego Klauzula rzeczoznawców Klauzula wartości księgowej brutto Klauzula jurysdykcji Klauzula Leeway Klauzula pracy w godzinach nadliczbowych Klauzula włączenia rażącego niedbalstwa Klauzula odstąpienia od odtworzenia mienia Klauzula interpretacji Klauzula przeoczenia Klauzula informacyjna Klauzula warunków i taryf Klauzula dotycząca okresu odpowiedzialności Klauzula mienia wyłączonego z eksploatacji Klauzula przypalenia i osmolenia Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie Klauzula zaliczki na poczet odszkodowania Klauzula mienia będącego poza ewidencją 2. Przedmiot ubezpieczenia : Urządzenia techniczne w budynkach mieszkalnych 80 szt. dwufunkcyjnych pieców c.o. EOLO STAR 24-3E 3. System ubezpieczenia: sumy stałe według wartości księgowej brutto 4. Franszyzy i udziały własne - brak 5. Sumy ubezpieczenia : ,00 zł Strona 14 z 22

15 Ad. V Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 1. Przedmiot i zakres ubezpieczenia : Odpowiedzialność cywilna deliktowa i kontraktowa z tytułu prowadzenia działalności statutowej oraz posiadanego mienia z uwzględnieniem w szczególności odpowiedzialności za szkody w mieniu lokatorów i najemców lokali powstałe w następstwie: - awarii urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych lub centralnego ogrzewania ( w tym pęknięcia wężyków), - zalań spowodowanych nieszczelnościami stolarki okiennej i drzwiowej, dachu, rynien, rur spustowych, złącz płyt budynków, ścian, otworów okiennych itp., - przepięć spowodowanych zmianami poziomu napięcia roboczego ponad dopuszczalne granice napięcia nominalnego w sieci instalacji elektrycznej. Ubezpieczeniem objęta jest ustawowa odpowiedzialność cywilna za szkody osobowe i rzeczowe, za które w myśl przepisów prawa Ubezpieczający ponosi odpowiedzialność, jeżeli wypadek ubezpieczeniowy miał miejsce w okresie ubezpieczenia a roszczenie z tego tytułu zgłoszono przed upływem terminu przedawnienia. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wszystkie istniejące oraz nowe lokalizacje, które będą wchodziły w trakcie trwania okresu ubezpieczenia oraz każde miejsce związane z prowadzoną działalnością. Wypadek ubezpieczeniowy wystąpienie szkody w postaci śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia, uszkodzenia lub zniszczenia rzeczy osoby trzeciej, tj. skutków zdarzenia, za które ponosi odpowiedzialność Ubezpieczony, a także wystąpienie czystej straty majątkowej ( finansowej ). Odpowiedzialność cywilna pracodawcy szkody osobowe i rzeczowe będące następstwem wypadków przy pracy. Odpowiedzialność cywilna najemcy szkody rzeczowe w mieniu ruchomym i nieruchomościach, z którego Ubezpieczający korzysta na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innego stosunku prawnego Odpowiedzialność cywilna za podwykonawców z prawem do regresu odpowiedzialność za szkody osobowe lub rzeczowe wyrządzone przez podwykonawców działających w imieniu i na rzecz Ubezpieczającego, którym powierzył on wykonanie pracy lub usługi, o ile istnieje jego odpowiedzialność. Po wypłacie odszkodowania Ubezpieczyciel zachowuje prawo do dochodzenia regresu względem podwykonawcy. Czyste straty majątkowe ( finansowe ) odpowiedzialność cywilna za szkody majątkowe ( finansowe ) nie będące następstwem szkód osobowych lub rzeczowych, wyrządzone w związku z prowadzeniem działalności objętej ubezpieczeniem Strona 15 z 22

16 2. Szczególne warunki ubezpieczenia W umowie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obowiązywać będą warunki szczególne określone w następujących klauzulach: - prolongaty, - stempla bankowego, - włączającej rażące niedbalstwo - warunków i taryf, - okresu ubezpieczenia, - niezawiadomienia w terminie o szkodzie, - okolicznościowej, - zaliczki na poczet odszkodowania. - klauzula odszkodowawcza 3. Sumy gwarancyjne : OC delikt + kontrakt z tytułu prowadzenia działalności i posiadania mienia zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia OC pracodawcy zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia OC najemcy zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia OC za podwykonawców zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia czyste straty majątkowe zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 4. Franszyzy: - OC delikt + kontrakt, OC najemcy, OC za podwykonawców brak franszyz oraz udziałów własnych, - OC pracodawcy - świadczenie przyznane poszkodowanemu z tzw. Ustawy wypadkowej z dnia r. Dz. U. nr 199 poz z 2002r. - OC z tytułu czystych strat majątkowych ( finansowych ) udział własny 10% nie mniej niż zł Strona 16 z 22

17 VI Ubezpieczenia komunikacyjne: OC, AC, NNW, Assistance Przedmiot ubezpieczenia: pojazdy mechaniczne podlegające, stosownie do przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym rejestracji w RP, stanowiące własność lub będące w leasingu; Wykaz pojazdów stanowi załącznik nr 8 do niniejszego opisu. Cena ofertowa musi obejmować wszystkie samochody i pojazdy wymienione w do niniejszego opisu. Ceny określone w formularzu ofertowym powinny zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, oraz ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy. Podane ceny/ stopa składki nie podlegają zmianom przez okres obowiązywania umowy. Obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zgodnie z Ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym, Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych z dnia r. Obszar odpowiedzialności: zgodnie z ustawą Suma gwarancyjna: minimalna ustawowa (zgodna z ustawą) Dotyczy pojazdów: wszystkie pojazdy z załącznika nr 8 do niniejszego opisu. Ubezpieczenia NNW pasażerów i kierowców pojazdów mechanicznych. Suma ubezpieczenia: zł. / 1 os. w przypadku trwałego inwalidztwa zł za każdy % uszczerbku zł w przypadku śmierci ubezpieczonego Dotyczy pojazdów z załącznika nr 8 do niniejszego opisu Ubezpieczenie Auto Casco Minimalny zakres ubezpieczenia obejmuje uszkodzenia powstałe w pojeździe lub jego wyposażeniu polegające na : - nagłym działaniu siły mechanicznej w chwili zetknięcia z innymi pojazdami, osobami, zwierzętami lub przedmiotami pochodzącymi z zewnątrz pojazdu, - uszkodzeniu przez osoby trzecie, w tym również włamania i dewastacji, - uszkodzeniu wskutek działania zdarzeń losowych w szczególności; powodzi, zatopienia, uderzeniu pioruna, pożaru, wybuchu, opadu atmosferycznego, huraganu, osuwania lub zapadania się ziemi, - nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu, - nagłego czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z wewnątrz pojazdu niezwiązanego z przewożonym ładunkiem, o ile szkoda wynikła z urządzenia stanowiącego stałe wyposażenie pojazdu, - uszkodzeniu silnika wskutek zassania wody podczas jego pracy lub próby uruchomienia silnika w warunkach stwarzających takie zagrożenie - kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia, w tym również kradzieży w wyniku rozboju, - uszkodzeniu wnętrza pojazdu przez osoby, których przewóz wymagany był potrzebą udzielenia pomocy medycznej, - samoistnego otwarcia się pokrywy przedniej silnika lub bagażnika, Strona 17 z 22

18 - uszkodzeniu w następstwie jego zabrania w celu krótkotrwałego użycia, brak udziału własnego, brak potrącenia z tytułu amortyzacji części, brak franszyzy integralnej, 1. Limitem odpowiedzialności w odniesieniu do pojazdów fabrycznie nowych nabywanych przez Zamawiającego będzie w okresie 12 miesięcy od dnia objęcia ochroną ubezpieczeniową w ramach autocasco wartość brutto ( z VAT ) wynikająca z faktury zakupu w przypadków samochodów osobowych lub netto ( bez VAT ) w przypadku pojazdów zarejestrowanych jako ciężarowe. Po tym okresie limitem odpowiedzialności będzie wartość rynkowa. 2. Wypłata odszkodowania za szkody częściowe za dany pojazd nie będzie powodowała zmniejszenia limitu odpowiedzialności Ubezpieczyciela dla tego pojazdu (nieredukcyjna suma ubezpieczenia). 3. Na wniosek Zamawiającego ubezpieczeniem może zostać objęte wyposażenie dodatkowe (WD) pojazdu. Limitem odpowiedzialności jest wartość przyjętego do ubezpieczenia wyposażenia dodatkowego, która nie może przekroczyć 20% wartości pojazdu przyjętej do ubezpieczenia i nie może być wyższa niż zł 4 Okres ubezpieczenia AC/WD wynosi 12 miesięcy. 5. W przypadku wyłączenia pojazdu z ubezpieczenia składka za niewykorzystany okres ubezpieczenia zostanie zwrócona. 6. Ubezpieczyciel akceptuje zainstalowane/istniejące już w pojazdach zabezpieczenia przeciwkradzieżowe: - samochody osobowe i ciężarowo-osobowe o wartości od ,00 zł do ,00 zł. wyposażone w jeden system zabezpieczeniowy, - samochody osobowe i ciężarowo-osobowe o wartości powyżej ,00 zł dwa niezależne systemy zabezpieczające, z czego jedno urządzenie włączające się w sposób przewidziany w jego konstrukcji bez udziału użytkownika, - samochody ciężarowe wyposażone w jeden system zabezpieczeniowy. 7. Szkoda całkowita uszkodzenie pojazdu w takim zakresie, że koszty naprawy przekroczą min. 70% wartości pojazdu. 8. W przypadku kradzieży całkowitej pojazdu, jego części lub wyposażenia, a także dewastacji Ubezpieczyciel nie może odmówić odszkodowania bez względu na fakt, gdzie był zaparkowany pojazd. 9. Wypłata odszkodowania przy szkodach częściowych nastąpi wg wartości rynkowej części zamiennych i cen usług (z dnia zgłoszenia szkody) wraz z naliczonym przez warsztat naprawczy podatkiem od towarów i usług (VAT) z wyjątkiem pojazdów ciężarowych ubezpieczonych wg wartości netto ( bez VAT ). 10. Ubezpieczyciel odstępuje od konieczności dokonania oględzin pojazdów, jeżeli posiadały one wcześniej polisę AC w innym towarzystwie ubezpieczeniowym wystawioną na Zamawiającego z porównywalnym do wnioskowanego zakresem ochrony, pod warunkiem braku przerw w ubezpieczeniu. 11. Likwidacja szkód spowodowanych przez osoby trzecie, w których Zamawiający jest poszkodowanym, może nastąpić z umowy ubezpieczenia AC z równoczesnym ustaleniem przez Ubezpieczyciela odpowiedzialności cywilnej sprawcy i jego Ubezpieczyciela. Po skutecznym wyegzekwowaniu zgłoszonych roszczeń regresowych, wypłacone odszkodowanie nie będzie obciążać szkodowości Zamawiającego. Decyzja o sposobie likwidacji takich szkód należy do Zamawiającego. Strona 18 z 22

19 Ubezpieczenie assistance (ubezpieczenie bezskładkowe) Warunki ubezpieczenia, zakres terytorialny oraz limity pokrycia poszczególnych świadczeń i usług - zgodne z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia assistance danego Ubezpieczyciela, dołączanego bezskładkowo do obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych i AUTO CASCO. Dotyczy wszystkich pojazdów Zamawiającego, niezależnie od ich wieku. Zasady zawierania umów Zastosowane stawki, będą obowiązywały w stosunku do pojazdów wchodzących do ubezpieczenia w trakcie roku. Odpowiedzialność cywilna pojazdy nowe, które zostaną zakupione, objęte w posiadanie lub przyjęte w leasing w czasie trwania ubezpieczenia są objęte ochroną ubezpieczeniową z dniem zakupu (na podstawie faktury) lub z dniem podpisania stosownej umowy, najpóźniej z dniem rejestracji na pisemny wniosek. Dokumenty potwierdzające rejestrację dostarczone będą w ciągu 3 dni od dnia rejestracji. Ubezpieczyciel wystawi : a) polisę OC na każdy pojazd, b) indywidualne dokumenty stwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia OC w sposób umożliwiający wywiązanie się z obowiązków ustawowych. Auto casco: pojazdy nowe, które zostaną zakupione, objęte w posiadanie lub przyjęte w leasing w czasie trwania ubezpieczenia są objęte ochroną ubezpieczeniową od dnia zakupu (na podstawie faktury) lub z dniem podpisania stosownej umowy na pisemny wniosek Ubezpieczającego. Dokumenty potwierdzające rejestrację dostarczone będą w ciągu 3 dni od dnia rejestracji. pojazdy zdjęte ze stanu środków trwałych w okresie ubezpieczenia tracą ochronę z dniem zbycia, wyrejestrowania lub z dniem zakończenia leasingu, a rozliczenie składki nastąpi w stosunku do faktycznego okresu trwania ochrony ubezpieczeniowej. przyjęcie pojazdów używanych do ubezpieczenia Auto Casco na podstawie oświadczenia Ubezpieczającego o braku uszkodzeń. W przypadku pojazdów nowo zakupionych przyjęcie do ubezpieczenia bez dokonania oględzin. wycena pojazdów dokonana została na podstawie katalogu Info-Ekspert w wartościach brutto tj. z podatkiem VAT na dzień publikacji SIWZ. Ubezpieczyciel ustali aktualną wartość rynkową pojazdu na dzień rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej. Przyjęcie przez Ubezpieczyciela sumy ubezpieczenia określonej na dzień rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej nie może wiązać się ze wzrostem składki ponad poziom przedstawiony w ofercie przetargowej. Warunki szczególne : W wypadku szkody komunikacyjnej dokonanie przez Ubezpieczyciela oględzin pojazdu w ciągu 2 dni roboczych od momentu zgłoszenia szkody. W razie niedokonania oględzin w w/w terminie Zamawiający ma prawo do rozpoczęcia naprawy pojazdu. Ubezpieczenie w ramach auto-casco obejmuje dodatkowo koszty holowania lub transportu pojazdu mechanicznego do wskazanego zakładu naprawczego lub siedziby Zamawiającego. Strona 19 z 22

20 Limit dla kosztów holowania wynosi zł dla 1 przypadku (niezależnie od rodzaju pojazdu) Nie obowiązują ograniczenia, udziały własne bądź inne redukcje odszkodowania w przypadku popełnienia przez kierującego pojazdem wykroczenia drogowego, takiego jak: przekroczenie dozwolonej prędkości, rozmowa kierującego w czasie jazdy przez telefon komórkowy. Rozszerza się zakres ubezpieczenia o szkody powstałe w pojeździe nie posiadającym ważnych badań technicznych pod warunkiem, że stan techniczny pojazdu nie miał wpływu na zaistnienie szkody. W razie kradzieży powstałej w wyniku rozboju, brak dostarczenia utraconych w zdarzeniu dokumentów lub kluczyków nie będzie skutkował odmową wypłaty pod warunkiem otrzymania zaświadczenia od Policji lub Prokuratury. Oględziny pojazdów po szkodzie oraz przekazywanie dokumentów jej dotyczących będzie odbywać się w siedzibie Zamawiającego. W sprawach szkód komunikacyjnych zostanie wyznaczona ze strony Wykonawcy jedna osoba do kontaktów z Zamawiającym i brokerem. W przypadku wyboru przez Zamawiającego bezgotówkowej formy rozliczenia szkody, Wykonawca każdorazowo, niezwłocznie po dokonaniu przelewu odszkodowania na rzecz warsztatu naprawiającego pojazd, będzie o tym fakcie informował Zamawiającego. Do ubezpieczenia auto-casco mają zastosowanie również następujące klauzule: - niezawiadomienia w terminie o szkodzie, - okolicznościowa, - zaliczki na poczet odszkodowania, - dotycząca okresu odpowiedzialności. Postanowienia dotyczące wszystkich ubezpieczeń W pozycjach, gdzie suma ubezpieczenia podana jest w wartości księgowej brutto z VAT wypłata odszkodowania nastąpi z uwzględnieniem VAT. 2. Opis ryzyka Wojskowa Agencja Mieszkaniowa jest państwową jednostką organizacyjną posiadającą osobowość prawną, wykonującą w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa prawa własności i inne prawa rzeczowe w stosunku do nieruchomości stanowiących jego własność. Oddział Regionalny Mazowsze Wojskowej Agencji Mieszkaniowej ma siedzibę w Warszawie przy ul. Chełmżyńskiej nr 1. Budynek jest własnością Skarbu Państwa, którego WAM jest przedstawicielem. Oddział Mazowsze na prowadzenie swojej działalności statutowej na podstawie porozumienia w sprawie użyczenia przez Oddział Regionalny Warszawa pomieszczeń biurowych, zajmuje nieodpłatnie część budynku: parter, część I piętra i suterynę. Na wyższych piętrach znajduje się internat dla żołnierzy. Budynek, będący siedzibą, jest murowany, 4-kondygnacyjny, z użytkową suteryną. Do budynku, na klatki schodowe, prowadzi 5 drzwi wejściowych, stalowych, zamykanych każde na 1 zamek wielozastawkowy. Wejścia z klatek schodowych na teren WAM oddzielone Strona 20 z 22

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE 1.1. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH 1.1.1. Zostanie zawarta jedna Umowa Ubezpieczeń Komunikacyjnych w zakresie OC/AC/NNW/Assistance Polska na warunkach

Bardziej szczegółowo

1. Warunki wymagane (obligatoryjne) ogólne mające zastosowanie do całości zamówienia: ZADANIE I ZAMÓWIENIA

1. Warunki wymagane (obligatoryjne) ogólne mające zastosowanie do całości zamówienia: ZADANIE I ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki wymagane i szczególne preferowane w odniesieniu do poszczególnych rodzajów ubezpieczeń. 1. Warunki wymagane (obligatoryjne)

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 312/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ Nr SZP.272.14.2015 Zamawiający: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Nazwa: Powiat Oświęcimski Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu Adres siedziby: 32 602 Oświęcim, ul. Wyspiańskiego

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - przetarg pisemny nieograniczony PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK Prowadzone

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia ul. PCK 1, 40-057 Katowice

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia ul. PCK 1, 40-057 Katowice Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego Moja Przychodnia w Katowicach ul. PCK 1, 40-057 Katowice SPZLA/DZP/RJ/340 /2012 Katowice, dnia 10.09.2012 roku Wszyscy zainteresowani złożeniem oferty

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 245/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Załącznik nr 6 do SIWZ Okresy ubezpieczenia, o których mowa w definicjach oraz w SIWZ: okres od następnego dnia od daty zakończenia aktualnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA Przedmiotem ubezpieczenia jest majątek Spółdzielni oraz odpowiedzialność cywilna jej władz. Specyfikacja dotyczy Spółdzielni Mieszkaniowej GÓRCZEWSKA z siedzibą

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 109/26/04/2013/N/Bogatynia

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 109/26/04/2013/N/Bogatynia Strona 1 z 11 Wrocław, 08.05.2013 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Gminy Bogatynia wraz z jednostkami organizacyjnymi ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a.

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a. ... /pieczęć adresowa firmy Wykonawcy/ FORMULARZ CENOWY Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Rodzaj ubezpieczenia Przedmiot ubezpieczenia Budynki i budowle

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4c do SIWZ FORMULARZ OFERTY DLA ZADAŃ PAKIETU III. Ubezpieczenia majątkowe Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Sp. z o.o.

Załącznik nr 4c do SIWZ FORMULARZ OFERTY DLA ZADAŃ PAKIETU III. Ubezpieczenia majątkowe Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Sp. z o.o. Załącznik nr 4c do SIWZ FORMULARZ OFERTY DLA ZADAŃ PAKIETU III Ubezpieczenia majątkowe Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Sp. z o.o. A. POSTANOWIENIA OGÓLNE DOTCZĄCE CAŁOŚCI ZAMÓWIENIA 1.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Sympatyczna" Łódź, ul.

Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej Sympatyczna Łódź, ul. Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Sympatyczna" Łódź, ul. Batalionów Chłopskich 4 I. Ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ 35/2015/N/Katowice SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO

WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO Zawarta w dniu 20.r. w Poznaniu, pomiędzy: Wielkopolską Organizacją Turystyczną z siedzibą w Poznaniu przy ul. 27 Grudnia 17/19, 61-737 Poznań

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia...

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia... Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia komunikacyjnego dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim Znak sprawy 9/2013/K/NO/K/BU Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania

Uczestnicy postępowania ODPOWIEDŹ NA PYTANIA ZADANE PRZEZ WYKONAWCÓW DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: 9/ZP/p.n./ubezpieczenia/2013 Nr ogłoszenia w BZP:214937-2013 Uczestnicy postępowania Dotyczy: przetargu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela):... 2. Cena ostateczna oferty (słownie) na okres 12 miesięcy:...

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych

Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych Załącznik nr 4 Formularz cenowy Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA MILANÓWKA

URZĄD MIASTA MILANÓWKA URZĄD MIASTA MILANÓWKA TOM.271.1.3.2015 Milanówek, dnia 27.02.2015 r. Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP.271/3/ORG/ 15 na Zakup

Bardziej szczegółowo

Wyżej wymienione mienie winno zostać ubezpieczone w systemie sum stałych według załącznika numer 2 do SIWZ.

Wyżej wymienione mienie winno zostać ubezpieczone w systemie sum stałych według załącznika numer 2 do SIWZ. Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres zamówienia: I Ubezpieczenie budynków Wspólnot Mieszkaniowych od ognia i innych zdarzeń losowych oraz odpowiedzialności cywilnej Zakres chronionych ryzyk ubezpieczenie od ognia

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie Nr 4 ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów. będących własnością lub w użytkowaniu Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. obejmuje: 1. ubezpieczenie odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ, dotyczący części I

Załącznik nr 5 do SIWZ, dotyczący części I Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Załącznik nr 5 do SIWZ, dotyczący części I Graffiti szkody powstałe wskutek pomalowania mienia. Limit odpowiedzialności dla tych szkód 10

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia Wzór umowy załącznik do SIWZ U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia zawarta w dniu... 2008 r. w Skierniewicach pomiędzy: Energetyką Cieplną SP. z o.o w Skierniewicach, ul. Przemysłowa 2 wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia. Ubezpieczenie komunikacyjne (OC p.p.m, auto-casco, NNW, Ass) nr sprawy: BZK/21/10/16

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia. Ubezpieczenie komunikacyjne (OC p.p.m, auto-casco, NNW, Ass) nr sprawy: BZK/21/10/16 Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Ubezpieczenie komunikacyjne (OC p.p.m, auto-casco, NNW, Ass) 1. Ubezpieczenie obowiązkowe odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC p.p.m)

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II 1 Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych Minimalny zakres ochrony podany poniżej lub All Risks (wyłączenia nie mogą dotyczyć poniższych

Bardziej szczegółowo

2) budowle Grupa 2 KŚT (wartość księgowa brutto) wg załącznika: 5.171.687,40 PLN, 1.917.905,09 PLN, razem: 7.089.592,49 PLN,

2) budowle Grupa 2 KŚT (wartość księgowa brutto) wg załącznika: 5.171.687,40 PLN, 1.917.905,09 PLN, razem: 7.089.592,49 PLN, I. Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk (all risks) mienia będącego własnością oraz w użytkowaniu Zamawiającego. 1. Miejsce ubezpieczenia: wszystkie lokalizacje należące bądź użytkowane przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia:...

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia:... Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych - Przedsiębiorstwa Państwowego w Otwocku Znak sprawy 8/2014/OKOM/NO/K/BU

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. ZAMAWIAJĄCY 1.1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Tomaszowie Lubelskim ul. Lwowska 37A. 2. WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Załącznik nr 3 do SIWZ Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Katastrofa budowlana szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu wskutek niezamierzonego, gwałtownego zniszczenia obiektu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ 233/2016/N/Otwock SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Gmina Otwock Adres siedziby: ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock NIP: 532-10-07-014 REGON: 013268770

Bardziej szczegółowo

TU HDI Samopomoc S.A. - Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych

TU HDI Samopomoc S.A. - Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia Nazwa zakładu ubezpieczeń TU HDI Samopomoc S.A. Nazwa OWU Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych OWU z dn.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: Załącznik Nr 2 do SIWZ. (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTA Dane dotyczące wykonawcy (wszystkich wykonawców w przypadku oferty wspólnej) Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Numer telefonu:...

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 2. Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Ubezpieczenie komunikacyjne floty pojazdów w zakresie OC, AC, NNW, ASS firmy Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej Inspekcji Pracy.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej Inspekcji Pracy. GOZ-353-221-2/10 Wykonawcy wg rozdzielnika Warszawa, dnia 18 lutego 2010 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu ul. Aleja Tysiąclecia 30, 59-700 Bolesławiec tel. 075 738 03 17, fax. 075 738 03 01 e-mail: sekretariat@szpitalpsychiatryczny.pl http://www.szpitalpsychiatryczny.pl

Bardziej szczegółowo

ZP Mikołajki Pomorskie, 24.09.2014 r.

ZP Mikołajki Pomorskie, 24.09.2014 r. ZP Mikołajki Pomorskie, 24.09.2014 r. Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej ubezpieczenia mienia i Odpowiedzialności Gminy Mikołajki Pomorskie Zamawiający

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Sprawa 85 /2015 Załącznik nr 3 do IWUZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE SZPITALA Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia A. WARUNKI WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH UBEZPIECZEŃ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Zostanie sporządzona

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II Dopuszcza się w ofercie zastosowanie franszyz i udziału własnego niższych kwotowo i procentowo nie spowoduje to odrzucenia oferty. Sumy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.9.2014 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin tel.: +48 91 4403 423 fax: +48 91 4403 441, e-mail: sekretariat@ums.gov.pl Znak : PO- II 370/ZZP-3/57/10 Szczecin, dnia 25 listopada 2010 r. Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGĘ UBEZPIECZENIA DLA PK SP. Z O.O.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGĘ UBEZPIECZENIA DLA PK SP. Z O.O. Nr postępowania 01/08 Racibórz, dnia 02.06.2008r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU o wartości powyżej kwoty 6 000 euro, a poniżej równowartości kwoty 14 000 euro. (tablica ogłoszeń, strona Internetowa zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

Warunki Szczególne Ubezpieczenia wspólnot mieszkaniowych

Warunki Szczególne Ubezpieczenia wspólnot mieszkaniowych Warunki Szczególne Ubezpieczenia wspólnot mieszkaniowych SPIS TREŚCI Zasady ogólne... 3 Definicje... 3 POSTANOWIENIA ODMIENNE OD OKREŚLONYCH W OWU HDI FIRMA... 4 Ubezpieczenie mienia... 4 Ryzyka dodatkowe

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Czerwionka-Leszczyny 28.11.2016 r. OG.271.1.2016 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.: Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Miejskiego Zakładu Komunikacji - Puławy Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Znak sprawy 12/2015/KOM/NO/K/BU

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8 F178. Wrocław, 19.09.2012 r.

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8 F178. Wrocław, 19.09.2012 r. SUPRA BROKERS Strona 1 z 8 F178 Wrocław, 19.09.2012 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSW w Koszalinie

Bardziej szczegółowo

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP...

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP... Przedmiot oferty : OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU Zamawiający : PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O 47-400 RACIBÓRZ, UL. ADAMCZYKA 10. Wykonawca

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SWZ- OPIS I WYMAGANE WARUNKI UBEZPIECZENIA

Załącznik nr 1 do SWZ- OPIS I WYMAGANE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZEDMIOT I WARUNKI UBEZPIECZENIA INFORMACJE OGÓLNE 1. Umowy ubezpieczenia będą zawarte i wykonywane przy współudziale brokera ubezpieczeniowego: Energo-Inwest-Broker SA z siedzibą w Toruniu, ul. Jęczmienna

Bardziej szczegółowo

GtvfiNA DAMNICA 76.23' DAMNICA ul. G6lnil l. lei (591 a11 Ja 46 NIP RJ9 2().1~7 AllO/ln Damnica, dnia 3 kwietnia 2D12r.

GtvfiNA DAMNICA 76.23' DAMNICA ul. G6lnil l. lei (591 a11 Ja 46 NIP RJ9 2().1~7 AllO/ln Damnica, dnia 3 kwietnia 2D12r. GtvfiNA DAMNICA 76.23' DAMNICA ul. G6lnil l. lei (591 a11 Ja 46 NIP RJ9 2().1~7 AllO/ln 170979195 Damnica, dnia 3 kwietnia 2D12r. Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KLAUZUL UZUPEŁNIAJĄCYCH ZAKRES POKRYCIA UBEZPIECZENIOWEGO

WYKAZ KLAUZUL UZUPEŁNIAJĄCYCH ZAKRES POKRYCIA UBEZPIECZENIOWEGO WYKAZ KLAUZUL UZUPEŁNIAJĄCYCH ZAKRES POKRYCIA UBEZPIECZENIOWEGO Załącznik nr 2 do SIWZ KLAUZULA NR 1. "AUTOMATYCZNEGO POKRYCIA ZWIĘKSZENIA WARTOŚCI MIENIA" jako rozszerzenie umowy ubezpieczenia od ognia

Bardziej szczegółowo

Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną kursywą

Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną kursywą Data zamieszczenia na stronie www.sar.gov.pl:10.02.2012 Załącznik nr 15 do SIWZ dotyczy pakietu nr 3 Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Sprawa 84/2014 Załącznik nr 3 do IWUZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE SZPITALA Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia A. WARUNKI WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH UBEZPIECZEŃ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Zostanie sporządzona

Bardziej szczegółowo

W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza odpowiedzi do przetargu ZP/26/PN/14.

W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza odpowiedzi do przetargu ZP/26/PN/14. Śrem, dnia 25.11.2014r. Dotyczy sprawy: ZP/26/PN/14 SPROSTOWANIE DO UDZIELNYCH ODPOWIEDZI w dniu 24.11.2014 W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/ZWS/ZO/I/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/ZWS/ZO/I/2014 Warszawa, 5 lutego 2014 r. I. Tryb udzielenia zamówienia ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/ZWS/ZO/I/2014 Zamówienie poniżej 14 tys. EUR, nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych, oparte jest na zasadach

Bardziej szczegółowo

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej UWAGA: Ubezpieczenie dotyczy wszystkich jednostek wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ oraz w każdej lokalizacji, w której

Bardziej szczegółowo

Podstawowa Ochrona Ubezpieczeniowa LINK4 obejmuje ochroną ubezpieczeniową: Pojazd, czyli samochód osobowy lub ciężarowy o masie do 3,5 tony

Podstawowa Ochrona Ubezpieczeniowa LINK4 obejmuje ochroną ubezpieczeniową: Pojazd, czyli samochód osobowy lub ciężarowy o masie do 3,5 tony INFORMJA DOTYCZĄCA UBEZPIECZENIA AUTO CASCO PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA Podstawowa Ochrona Ubezpieczeniowa LINK4 obejmuje ochroną ubezpieczeniową: Pojazd, czyli samochód osobowy lub ciężarowy o masie do 3,5

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ Strona 1 z 6 Wrocław, 02.07.2014 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Miejskiego w Rabce-Zdroju Sp. z o.o. ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 120/2014/N/Rabka

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych Franszyza integralna dolna granica odpowiedzialności Ubezpieczyciela (szkody poniżej ustalonej wartości wyłączone są z ochrony

Bardziej szczegółowo

UZ = (0,5 OD/SK) SK 0,5

UZ = (0,5 OD/SK) SK 0,5 Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Załącznik nr 5 do SIWZ, dotyczący części I zamówienia Graffiti szkody powstałe wskutek pomalowania, porysowania mienia. Limit odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

3. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1.000,00 zł Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

3. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1.000,00 zł Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Strona 1 z 6 Wrocław, 25.03.2014r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO

Bardziej szczegółowo

Warunki Szczególne Ubezpieczenia WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH. www.hdi-asekuracja.pl

Warunki Szczególne Ubezpieczenia WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH. www.hdi-asekuracja.pl Warunki Szczególne Ubezpieczenia WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH www.hdi-asekuracja.pl Warunki szczególne ubezpieczenia Wspólnot Mieszkaniowych SPIS TREŚCI 1 Zasady ogólne 3 2 Definicje 5 POSTANOWIENIA ODMIENNE

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie...

Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie... XI XIII XVII Rozdział I. Istota odpowiedzialności odszkodowawczej... 1 1. Funkcje odpowiedzialności odszkodowawczej... 1 2. Reżimy odpowiedzialności odszkodowawczej...

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁĄDU OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W RZESZOWIE

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁĄDU OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W RZESZOWIE Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁĄDU OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W RZESZOWIE 1. Nazwa i adres wykonawcy (ubezpieczyciela):... 2. Cena ostateczna

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2011 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2011 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie Nr 4 ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów. będących własnością lub w użytkowaniu Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. obejmuje: 1. ubezpieczenie odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 174/14/08/2013/N/Płońsk SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Gmina Miasta Płońsk Adres siedziby: ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk NIP: 567-17-83-718 REGON:

Bardziej szczegółowo

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Załącznik nr 2 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Nr sprawy: 04/ZP/09 ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 1. Zakres ubezpieczenia Ubezpieczenie obejmuje szkody

Bardziej szczegółowo

Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group

Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group Zarząd INPRO SA ( Spółka ) informuje, iŝ w dniu 21

Bardziej szczegółowo

ZAKRES UBEZPIECZENIA

ZAKRES UBEZPIECZENIA Załącznik nr 2 - Formularz cenowy... (pieczęć firmowa Wykonawcy) Wszystkie rubryki poniższej tabeli powinny być wypełnione. Wszystkie opisane w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA

WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 2 do SIWZ WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Warunki OC: Zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli

Bardziej szczegółowo

liczba pracowników ok. 260 osób

liczba pracowników ok. 260 osób Miejsca ubezpieczenia Załącznik nr 5 do SIWZ ul. Karasia 15, Leszno; ul. Przemysłowa 10, Leszno; ul. Wałowa 5, Leszno; ul. Lipowa 32, Leszno; Al. Jana Pawła II 21, Leszno; Al. Jana Pawła II 23, Leszno;

Bardziej szczegółowo

Dane do sporządzenia oferty

Dane do sporządzenia oferty Załącznik nr 4 Dane do sporządzenia oferty Cześć I ubezpieczenia majątkowe i odpowiedzialności cywilnej 1. Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych a) Przedmiot i miejsca ubezpieczenia: budynki

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr I

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr I Nr sprawy: KS.272.382.2014 Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr I Dopuszcza się w ofercie zastosowanie franszyz i udziału własnego niższych kwotowo i procentowo nie spowoduje

Bardziej szczegółowo

Mosina, dnia 06.11.2013 r. Sprawa: IK.271.37.2013. Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.37.2013

Mosina, dnia 06.11.2013 r. Sprawa: IK.271.37.2013. Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.37.2013 Sprawa: IK.271.37.2013 Mosina, dnia 06.11.2013 r. Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.37.2013 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.271.37.2013 w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie Treści SIWZ III Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Zbąszyń oraz ubezpieczenie łodzi motorowej należącej do Gminy Zbąszyń

Wyjaśnienie Treści SIWZ III Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Zbąszyń oraz ubezpieczenie łodzi motorowej należącej do Gminy Zbąszyń Wyjaśnienie Treści SIWZ III Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Zbąszyń oraz ubezpieczenie łodzi motorowej należącej do Gminy Zbąszyń Zbąszyń, dnia 05.03.2014 r. Sprawa nr: FPI.271.4.2014

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia na zapytania do przetargu 2 :

Wyjaśnienia na zapytania do przetargu 2 : Gmina Niwiska 36-147 Niwiska 430 Niwiska, dnia 03. 07. 2013 r. Wyjaśnienia na zapytania do przetargu 2 : Dotyczy: przetarg nieograniczony : Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Niwiska wraz z

Bardziej szczegółowo

Minimalne warunki dla umowy ubezpieczenia przechowywanego mienia od zdarzeń losowych oraz umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Przechowawcy

Minimalne warunki dla umowy ubezpieczenia przechowywanego mienia od zdarzeń losowych oraz umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Przechowawcy Załącznik nr 2 do umowy nr.. Minimalne warunki dla umowy ubezpieczenia przechowywanego mienia od zdarzeń losowych oraz umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Przechowawcy 1. W zakresie ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie zakresu ryzyk dodatkowych podlegających ocenie przez Zamawiającego

Wyszczególnienie zakresu ryzyk dodatkowych podlegających ocenie przez Zamawiającego Wyszczególnienie zakresu ryzyk dodatkowych podlegających ocenie załącznik nr 3 TAK przyjęcie ryzyka, NIE brak przyjęcia ryzyka. L.p. Rodzaj ryzyka Tak/Nie I. Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych

Bardziej szczegółowo

ZP WORD 3/flota/2012 załącznik nr 5

ZP WORD 3/flota/2012 załącznik nr 5 UMOWA GENERALNA NA USŁUGI UBEZPIECZENIA PAKIETOWEGO KOMUNIKACYJNEGO POJAZDÓW NALEŻĄCYCH DO WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO W POZNANIU /projekt umowy/ zawarta w dniu r. w Poznaniu pomiędzy: WOJEWÓDZKIM

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna na ubezpieczenie majątku oraz OC w zakresie zarządzania drogami

Specyfikacja techniczna na ubezpieczenie majątku oraz OC w zakresie zarządzania drogami Załącznik nr 1/2 do SIWZ Specyfikacja techniczna na ubezpieczenie majątku oraz OC w zakresie zarządzania drogami Załącznik A1 opis przedmiotu zamówienia: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie Wykonawcy o powierzeniu części zamówienia podwykonawcy/om

Oświadczenie Wykonawcy o powierzeniu części zamówienia podwykonawcy/om pieczęć Wykonawcy FORMULARZ OFERTOWY 1. Osobą uprawnioną do kontaktu z Zamawiającym jest:... nr telefonu/ faxu /e-mail... 2. Adres do korespondencji... 3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami udzielenia

Bardziej szczegółowo

157/16/07/2013/N/Sulęcin

157/16/07/2013/N/Sulęcin Strona 1 z 5 Wrocław, 29.07.2013 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Powiatu Sulęcińskiego ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 157/16/07/2013/N/Sulęcin Działając

Bardziej szczegółowo

Miłoradz, dnia 05.12.2014 r. R.270.31.2014 INFORMACJA DLA OFERENTÓW

Miłoradz, dnia 05.12.2014 r. R.270.31.2014 INFORMACJA DLA OFERENTÓW Miłoradz, dnia 05.12.2014 r. R.270.31.2014 INFORMACJA DLA OFERENTÓW dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

120/19/03/2012/N/Wińsko

120/19/03/2012/N/Wińsko Strona 1 z 15 Wrocław, 27.03.2012 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Gminy Wińsko wraz z jednostkami podległymi ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 120/19/03/2012/N/Wińsko

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 207 000 euro na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Oddział Regionalny Warszawa 1.

Bardziej szczegółowo

Poniżej podajemy nr polis obowiązujących w od 01.04.2014 do 31.03.2015 r.

Poniżej podajemy nr polis obowiązujących w od 01.04.2014 do 31.03.2015 r. Szanowni Państwo, Informujemy, że w wyniku przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W niniejszym Załączniku opisano zakres i warunki. Zamawiający dopuszcza wprowadzanie zmian w klauzulach, jedynie w wypadku jeśli nie ograniczają one odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

O F E R T A. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Nidzica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury.

O F E R T A. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Nidzica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury. Załącznik Nr 2 do SIWZ Pieczęd wykonawcy NIP:. (data) REGON: O F E R T A Zamawiający GMINA NIDZICA Plac Wolności 1 13-100 Nidzica woj. Warmiosko - mazurskie Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

Klauzule dodatkowe. ubezpieczenia przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia

Klauzule dodatkowe. ubezpieczenia przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia Klauzule dodatkowe Załącznik nr 7 do siwz 1) Klauzula reprezentantów Wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa ubezpieczającego oraz osób,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy

Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy zawarta w dniu... pomiędzy: UMOWA Nr... Państwową Wyższą Szkołą Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży z siedzibą w Łomży, ul. Akademicka 14 18-400 Łomża, NIP: 718-19-47-148, REGON: 451202740 reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY POLSKA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY POLSKA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY POLSKA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - Polska o ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 288/14/11/2013/N/Kraków

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 288/14/11/2013/N/Kraków Strona 1 z 9 Wrocław, 22.11.2013r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Specjalistycznego im. Józefa Dietla w Krakowie ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO

Bardziej szczegółowo

Program ubezpieczenia dla sieci franczyzobiorców. F.P.H. Massive

Program ubezpieczenia dla sieci franczyzobiorców. F.P.H. Massive dawniej CIGNA STU S.A. Program ubezpieczenia dla sieci franczyzobiorców F.P.H. Massive Ubezpieczyciel: Towarzystwo Ubezpieczeń InterRisk S.A. Oddział Warszawa III 01-793 Warszawa, ul.rydygiera 21 NIP 526-00-38-806

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 6 F178. Wrocław, 18.02.2014 r.

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 6 F178. Wrocław, 18.02.2014 r. Strona 1 z 6 Wrocław, 18.02.2014 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Zakładu Usług Komunalnych w Strzegomiu Sp. z o.o. ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.4.2015 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

Nie. Zapytanie 4. Prosimy o uzupełnienie przedstawionej szkodliwości o aktualnie założone rezerwy.

Nie. Zapytanie 4. Prosimy o uzupełnienie przedstawionej szkodliwości o aktualnie założone rezerwy. Zamawiający Gmina Miasto Suwałki - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach działając w imieniu własnym i Wspólnot Mieszkaniowych ul. Wigierska 32, 16-400 Suwałki, tel. 087 563-50-00, fax 087 563-50-79

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest:

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. 07-100 Wegrów, ul. Gdańska 69, KRS: 0000112493, kapitał zakładowy 4.295.000,00 zł NIP: 824-000-31-72, REGON: 710045680, http://www.pgk.wegrow.pl, e-mail:

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Ubezpieczającym a... reprezentowanym przez:

zwanym dalej Ubezpieczającym a... reprezentowanym przez: Załącznik nr 8 a - b do SIWZ wzory umów Załącznik 8a - PROJEKT UMOWY część 01 Umowa Ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej, zawarta w dniu w Ostródzie (zwana dalej Umową) pomiędzy: Zakładem

Bardziej szczegółowo

pomiędzy nym w dalszej części umowy Wykonawcą, wpisanym do KRS nr., NIP..., REGON... reprezentowanym przez:

pomiędzy nym w dalszej części umowy Wykonawcą, wpisanym do KRS nr., NIP..., REGON... reprezentowanym przez: Załącznik nr 6 do SIWZ Projekt Umowy PROJEKT UMOWY GENERALNEJ NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAKŁADU GOSPODARKI ODPADAMI S.A. 8/ZP/ZGO/2014 zawarta w dniu roku w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

Część 02: MPK Rzeszów. Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia Część 02 - Opis Przedmiotu Zamówienia

Część 02: MPK Rzeszów. Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia Część 02 - Opis Przedmiotu Zamówienia Część 02: Sekcja A ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego (OC p.p.m. /ZK), Sekcja B ubezpieczenie autocasco (AC), Sekcja C ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

Bardziej szczegółowo