1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia"

Transkrypt

1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 5 do SIWZ Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Oddziału Regionalnego Mazowsze Wojskowej Agencji Mieszkaniowej 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia są ubezpieczenia : I II III IV IV V od ognia i innych zdarzeń losowych, od kradzieży z włamaniem i rabunku sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk ubezpieczenie maszyn i urządzeń od awarii odpowiedzialności cywilnej ubezpieczenia komunikacyjne Dodatkowo w poszczególnych ryzykach będących przedmiotem zamówienia w zależności od potrzeb powinny zostać włączone poniższe klauzule: 1. Klauzula Ubezpieczającego 2. Klauzula regresowa 3. Klauzula przeniesienia praw i obowiązków z umowy ubezpieczenia 4. Klauzula remontowa 5. Klauzula zmian w miejscu szkody 6. Klauzula terminu zgłoszenia szkody 7. Klauzula stempla bankowego 8. Klauzula Leeway 9. Klauzula rzeczoznawców 10. Klauzula usunięcia pozostałości po szkodzie 11. Klauzula akcji ratunkowej 12. Klauzula prolongaty 13. Klauzula wartości księgowej brutto 14. Klauzula szybkiej likwidacji szkód 15. Klauzula transportu rzeczy po szkodzie 16. Klauzula składowania rzeczy po szkodzie 17. Klauzula pracy w godzinach nadliczbowych 18. Klauzula jurysdykcji 19. Klauzula włączająca rażące niedbalstwo 20. Klauzula odtworzenia dokumentacji 21. Klauzula dodatkowej sumy ubezpieczenia ( suma prewencyjna ) 22. Klauzula odstąpienia od odtworzenia mienia 23. Klauzula interpretacji 24. Klauzula sprzętu przenośnego 25. Klauzula poszukiwania wycieków z instalacji wodno-kanalizacyjnej 26. Klauzula kradzieży zwykłej Strona 1 z 22

2 27. Klauzula przeoczenia 28. Klauzula informacyjna 29. Klauzula warunków i taryf 30. Klauzula sprzętu zakupionego przed rozpoczęciem eksploatacji 31. Klauzula sprzętu elektronicznego w trakcie transportu 32. Klauzula mienia wyłącznego z eksploatacji 33. Klauzula okresu odpowiedzialności 34. Klauzula przeniesienia mienia ( miejsca ubezpieczenia ) 35. Klauzula restytucji mienia. 36. Klauzula przypalenia i osmolenia 37. Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie 38. Klauzula okolicznościowa 39. Klauzula zaliczki na poczet odszkodowania 40. Klauzula mienia będącego poza ewidencją 41. Klauzula odszkodowawcza Treść klauzul 1. Klauzula Ubezpieczającego Za Ubezpieczającego uważa się Oddział Regionalny w Warszawie Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, w którego imieniu występuje Dyrektor lub jego Zastępcy. 2. Klauzula regresowa niniejsza klauzula ma pierwszeństwo stosowania, ustala się, że nie przechodzą na Ubezpieczyciela roszczenia Ubezpieczającego przeciwko: - osobom fizycznym świadczącym pracę lub usługę na rzecz Ubezpieczającego, - osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą wyłącznie na rzecz Ubezpieczającego, chyba że sprawca wyrządził szkodę umyślnie. 3. Klauzula przeniesienia praw i obowiązków z umowy ubezpieczenia niniejsza klauzula ma pierwszeństwo stosowania, ustala się, że w razie: - przeniesienia własności przedmiotu ubezpieczenia w okresie ubezpieczenia na bank (przewłaszczenie na zabezpieczenie), - przeniesienia własności ubezpieczonej nieruchomości w okresie ubezpieczenia, przeniesienie praw z umowy ubezpieczenia nie wymaga zgody Ubezpieczyciela. 4. Klauzula remontowa niniejsza klauzula ma pierwszeństwo stosowania, ustala się, że zakres udzielonej ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o szkody powstałe w budynkach i budowlach podczas prowadzonych prac przebudowy, remontu lub modernizacji, z wyłączeniem szkód powstałych w związku z ich wykonywaniem. Limit odpowiedzialności zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 5. Klauzula zmian w miejscu szkody niniejsza klauzula ma pierwszeństwo stosowania, ustala się, że Ubezpieczyciel nie może powoływać się na fakt dokonania zmian w stanie faktycznym spowodowanym zdarzeniem szkodowym, jeśli po otrzymaniu zawiadomienia o powstaniu szkody nie dokona w ciągu trzech dni roboczych oględzin miejsca szkody lub uszkodzonego albo zniszczonego przedmiotu ubezpieczenia. Strona 2 z 22

3 6. Klauzula terminu zgłoszenia szkody niniejsza klauzula ma pierwszeństwo stosowania, ustala się, że termin zgłoszenia wypadku wynosi 7 dni roboczych, licząc od dnia następującego po dniu, w którym Ubezpieczający dowiedział się o wystąpieniu szkody objętej ubezpieczeniem lub zgłoszeniu roszczenia objętego ubezpieczeniem, chyba że OWU lub umowa ubezpieczenia przewidują dłuższy termin. 7. Klauzula stempla bankowego Za datę opłacenia składki za ubezpieczenie przyjmuje się datę obciążenia rachunku, pod warunkiem posiadania przez Ubezpieczającego wystarczających środków. 8. Klauzula Leeway niniejsza klauzula ma pierwszeństwo stosowania, ustala się, że w przypadku ubezpieczenia mienia w systemie sum stałych, jeżeli deklarowana suma ubezpieczenia poszczególnych przedmiotów ubezpieczenia jest niższa od ich wartości na dzień powstania szkody ( niedoubezpieczenie ), dopuszcza się odstąpienie od zasady proporcji, jeżeli niedoubezpieczenie to nie przekroczy 20% sumy ubezpieczenia poszczególnego przedmiotu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem, że górną granicą odpowiedzialności jest całkowita suma ubezpieczenia określona w polisie. 9. Klauzula rzeczoznawców Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel pokrywa 50% poniesionych przez ubezpieczającego koniecznych i uzasadnionych kosztów ekspertyz rzeczoznawców związanych z ustaleniem zakresu i rozmiaru szkody. 10. Klauzula usunięcia pozostałości po szkodzie niniejsza klauzula ma pierwszeństwo stosowania, ustala się, że Ubezpieczyciel zwróci konieczne i uzasadnione koszty poniesione przez Ubezpieczającego w związku z powstałą szkodą rzeczową w celu usunięcia z ubezpieczonej posesji pozostałości po zniszczonym ubezpieczonym mieniu, przy czym pokrycie ubezpieczeniowe nie dotyczy poniesionych przez Ubezpieczającego kosztów usunięcia: - fundamentów, poza tymi które muszą być usunięte w celu odbudowy lub naprawy dotkniętych szkodą ubezpieczonych obiektów, - mienia, którego usunięcie jest wymagane przez prawo lub na mocy zarządzenia wydanego przez uprawnione urzędy, - zanieczyszczeń z gleby i wody włącznie z kosztami ich rekultywacji lub wymiany. Odpowiedzialność ubezpieczyciela nie może przekroczyć 20% łącznej sumy ubezpieczenia danej kategorii mienia i jest wypłacane ponad sumę ubezpieczenia. 11. Klauzula akcji ratunkowej niniejsza klauzula ma pierwszeństwo stosowania, ustala się, że Ubezpieczyciel wypłaci także odszkodowanie, w granicach sumy ubezpieczenia ( liczonej łącznie dla całego mienia ) za szkody polegające na zniszczeniu mienia wskutek akcji ratunkowej prowadzonej w związku z zaistaniałymi zdarzeniami losowymi objętymi umową ubezpieczenia. 12. Klauzula prolongaty niniejsza klauzula ma pierwszeństwo stosowania, ustala się, że w przypadku braku opłaty składki ubezpieczeniowej lub raty składki w terminie jej płatności Ubezpieczyciel nie nie może odstąpić od umowy ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym. Odstąpienie jest możliwe pod warunkiem pisemnego, skutecznego wezwania Ubezpieczającego do zapłaty składki i nie otrzymania jej w Strona 3 z 22

4 terminie 14 dni, o ile do dnia wskazanego w piśmie nie nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Ubezpieczającego. 13 Klauzula wartości księgowej brutto niniejsza klauzula ma pierwszeństwo stosowania, ustala się, że tam gdzie w umowie ubezpieczenia jako wartość ubezpieczeniową zastosowano wartość księgową brutto, odszkodowanie nie będzie pomniejszone ani o faktyczne (rzeczywiste, techniczne, itp.) zużycie, ani o jakąkolwiek kwotę związaną z odpisami amortyzacyjnymi. 14. Klauzula szybkiej likwidacji szkód W przypadku awarii sprzętu elektronicznego, którego przywrócenie do pracy ( w ciągu 24 godzin) jest konieczne dla normalnego funkcjonowania zakładu (np. centrala telefoniczna, serwer itp.) Ubezpieczający zawiadamiając o szkodzie Ubezpieczyciela może przystąpić natychmiast do samodzielnej likwidacji sporządzając stosowny protokół opisujący przyczynę zdarzenia, rozmiary szkody, sposób naprawy oraz wyliczenie wartości szkody pozostawiając uszkodzone części, które zostały wymienione. Protokół (faktura za naprawę) będzie podstawą do wyliczenia odszkodowania przez Ubezpieczyciela. W przypadku awarii sprzętu elektronicznego, którego przywrócenie do pracy nie jest konieczne dla normalnego funkcjonowania zakładu, Ubezpieczający po zgłoszeniu szkody może przystąpić do samodzielnej likwidacji szkody na powyższych zasadach jedynie w przypadku, gdy Ubezpieczyciel nie dokona oględzin przedmiotu szkody w ciągu 2 dni od daty otrzymania zgłoszenia szkody. Limit odpowiedzialności wynosi zł na jedno i zł na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 15. Klauzula transportu rzeczy po szkodzie niniejsza klauzula ma pierwszeństwo stosowania, ustala się, że w ramach sumy ubezpieczenia rzeczy ruchomych i nakładów inwestycyjnych Ubezpieczyciel pokrywa konieczne koszty wywiezienia pozostałości po szkodzie. W ramach niniejszej klauzuli gwarantowany jest także transport ocalałych rzeczy do miejsca czasowego przechowywania, jeżeli wskutek zdarzenia ubezpieczeniowego nie ma możliwości właściwego zabezpieczenia tych rzeczy w miejscu ubezpieczenia. Limit odpowiedzialności wynosi zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 16. Klauzula składowania rzeczy po szkodzie niniejsza klauzula ma pierwszeństwo stosowania, ustala się, że w ramach sumy ubezpieczenia rzeczy ruchomych i nakładów inwestycyjnych Ubezpieczyciel pokrywa konieczne koszty składowania rzeczy ocalałych po szkodzie, jeżeli wskutek zdarzenia ubezpieczeniowego nie ma możliwości właściwego zabezpieczenia tych rzeczy w miejscu ubezpieczenia. Koszty składowania pokrywane są do dnia, w którym powstaje możliwość ponownego montażu lub właściwego zabezpieczenia pozostałości po szkodzie w miejscu ubezpieczenia; okres ten nie może być dłuższy niż 60 dni. Limit odpowiedzialności wynosi zł na jedno iwszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 17. Klauzula pracy w godzinach nadliczbowych niniejsza klauzula ma pierwszeństwo stosowania, ustala się, że w ramach sumy ubezpieczenia rzeczy ruchomych i nakładów inwestycyjnych oraz w zakresie zdarzeń objętych umową, ubezpieczyciel pokryje poniesione przez Ubezpieczającego uzasadnione koszty pracy w celu likwidacji skutków szkody wynikłe z zatrudnienia osób w godzinach nadliczbowych, nocnych i w dni wolne od pracy ( w tym koszty podróży serwisantów ). Limit odpowiedzialności zł na jedno i wszystkie zdarzenia w ciągu roku. 18. Klauzula jurysdykcji Strona 4 z 22

5 niniejsza klauzula ma pierwszeństwo stosowania, ustala się, że wszelkie spory wynikające z przedmiotowej umowy ubezpieczenia będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby Ubezpieczonego. 19. Klauzula włączenia rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego w ubezpieczeniu mienia niniejsza klauzula ma pierwszeństwo stosowania, ustala się, że ubezpieczenie obejmuje szkody wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek rażącego niedbalstwa reprezentantów Ubezpieczającego. Za reprezentantów Ubezpieczającego uważa się dyrektora i jego zastępców. 20. Klauzula odtworzenia dokumentacji niniejsza klauzula ma pierwszeństwo stosowania, ustala się, że Ubezpieczyciel pokrywa wszelkie koszty związane z odtworzeniem, oczyszczeniem, osuszeniem, odgrzybieniem itp. dokumentacji produkcyjnej, finansowej bądź archiwalnej (w tym także koszty odtworzenia nośników na których dokumentacja była zawarta), która została zniszczona, uszkodzona bądź utracona na skutek zdarzenia objętego zakresem ubezpieczenia Limit odpowiedzialności zł na jedno i wszystkie zdarzenia w ciągu roku. 21. Klauzula dodatkowej sumy ubezpieczenia ( suma prewencyjna ) Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje tzw. dodatkową sumę ubezpieczenia, którą rozdziela się na sumy ubezpieczenia tych kategorii ubezpieczanego mienia lub nakładów adaptacyjnych, dla których wystąpiło niedoubezpieczenie, lub w odniesieniu do których suma ubezpieczenia jest niewystarczająca ze względu na poniesione koszty związane z uniknięciem lub ograniczeniem rozmiaru szkody. Dodatkowa suma ubezpieczenia nie ma zastosowania do przedmiotów ubezpieczenia obejmowanych ochroną w systemie na pierwsze ryzyko. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w ciągu roku wynosi zł. 22. Klauzula odstąpienia od odtworzenia mienia niniejsza klauzula ma pierwszeństwo stosowania, ustala się, że Ubezpieczony ma prawo podjąć decyzję o rezygnacji z naprawy, zakupu bądź odbudowy uszkodzonego lub zniszczonego mienia, a Ubezpieczyciel w takim wypadku nie ograniczy odszkodowania bądź nie uchyli się od odpowiedzialności. Odszkodowanie wypłacane będzie tak, jakby nastąpiła naprawa, zakup bądź odbudowa mienia, zgodnie z warunkami umowy ubezpieczenia, na podstawie przewidywanych kosztów takich działań (tzw. wypłata w miejsce zastąpienia). 23. Klauzula interpretacji Klauzule zmieniające postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia obowiązują wyłączenie w zakresie, w jakim zmieniają te postanowienia na korzyść ubezpieczającego lub ubezpieczonego. 24. Klauzula sprzętu przenośnego Zakres ubezpieczenia rozszerza się o szkody w przenośnym sprzęcie elektronicznym, używanym do prac służbowych przez Ubezpieczającego lub jego pracowników poza miejscem ubezpieczenia. Zakład ubezpieczeń ponosi odpowiedzialność również za szkody powstałe wskutek kradzieży z włamaniem z pojazdu pod warunkiem, że: - pojazd ten posiada twardy dach ( jednolita, sztywna konstrukcja ); - w chwili kradzieży był prawidłowo zamknięty na klucz, - sprzęt pozostawiony w pojeździe został zamknięty w bagażniku lub innym schowku, stanowiącym seryjne wyposażenie pojazdu; - sprzęt został skradziony w godz , przy czym ograniczenie to nie dotyczy przypadku kradzieży, gdy pojazd zaparkowany został na parkingi strzeżonym, bądź innym miejscu o ograniczonym dostępie, albo znajdował się w garażu zamkniętym. Strona 5 z 22

6 Zakres terytorialny RP. 25.Klauzula poszukiwania wycieków z instalacji wodno-kanalizacyjnej Na mocy niniejszej klauzuli, Wykonawca pokryje koszty poszukiwania wycieku z instalacji wodnokanalizacyjnej znajdującej się zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków, położonej na terenie, którego Zamawiający jest właścicielem, maksymalnie do wysokości zł na jedną i wszystkie szkody w okresie ubezpieczenia. 26. Klauzula kradzieży zwykłej Na mocy niniejszej klauzuli rozszerza się zakres ubezpieczenia o ryzyko kradzieży bez śladów włamania, zwanej kradzieżą zwykłą. Wypłata odszkodowania następuje na podstawie protokołu policyjnego lub oświadczenia świadków. Limit odpowiedzialności wynosi zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Udział własny wynosi 10 % wartości szkody 27. Klauzula przeoczenia Isnieje możliwość przeoczenia istotnych informacji przez Zamawiającego i nie dostarczenia ich w wymaganym terminie Wykomawcy. Jeżeli przeoczenie nie będzie skutkiem winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Zamawiającego, to nie będzie to miało negatywnego wpływu na ochronę ubezpeczeniową ( nie będzie podstawą odmowy wypłaty odszkodowania lub jego ograniczenia ) pod waruniem uzupełnienia brakującej informacji niezwłocznie po stwierdzeniu przeoczenia. 28. Klauzula informacyjna Zakład ubepieczeń uznaje, że podczas zawierania umowy ubezpieceznia były mu znane wszystkie okoliczności, które są niezbędne do oceny ryzyka, chyba, że pewne okoliczności zostały świadomie zatajone. 29. Klauzula warunków i taryf Z zachowniem pozostałych, nie zmienionych niniejsz klauzulą postanowień OWU., przed którymi niniejsza klauzula ma pierwszeństwo stosowania utala się, że w przypadku doubezpieczenia, uzupełniania lub podwyższania sumy ubezpieceznia (gwarancyjnej) bądź limitu odpowiedzialności w okresie ubezpieczenia, zastosowanie mieć będą warunki umowy oraz stopy składek ( stawki ) nie mniej korzystne dla Zamawiającego niż obowiązujące w umowie ubezpieczenia. 30. Klauzula sprzętu zakupionego przed rozpoczęciem eksploatacji Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą kluzulą postanowień OWU, przed którymi niniejsza klauzula ma pierwszeństwo stosowania ustala się, że ochroną ubezpieczeniową objęty zostaje sprzęt elektroniczny tymczasowo zmagazynowany, który został zakupiony i nie został jeszcze zamontowany na stanowiskach pracy oraz tymczasowo wyłączony z użytkowania. Przez termin tymczasowo rozumie się okres nie przekraczający 6 miesięcy. 31. Klauzula ubezpieczenia sprzętu elektronicznego w trakcie transportu Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą kluzulą postanowień OWU, przed którymi niniejsza klauzula ma pierwszeństwo stosowania ustala się, że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody w sprzęcie elektronicznym stacjonarnym powstałe w trakcie transportu dokonywanego pomiędzy ubezpieczonymi lokalizacjami oraz w trakcie czynności załadunkowych i wyładunkowych. 32. Klauzula mienia wyłącznego z eksploatacji Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, przed którymi niniejsza klauzula ma pierwszeństwo stosowania ustala się, że Ubepieczyciel ponosi odpowiedzialnośc za szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu, które znajduje się w lokalizacji wyłącznej z eksploatacji przez okres nie dłuższy niż 1 rok. 33. Klauzula dotycząca okresu odpowiedzialności Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą kluzulą postanowień OWU, przed którymi Strona 6 z 22

7 niniejsza klauzula ma pierwszeństwo stosowania ustala się, że Ubepieczyciel ponosi odpowiedzialność od początku okresu ubezpieczenia, także wówczas, gdy umówiono się, że składka zostanie zapłacona po rozpoczęciu okresu ubezpieczenia. 34. Klauzula przeniesienia mienia (miejsca ubezpieczenia) Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel będzie ponosił odpowiedzialność wynikającą z umowy ubezpieczenia również w przypadku przeniesienia ubezpieczonego mienia pomiędzy ubezpieczonymi lokalizacjami (miejscami ubezpieczenia) na terenie RP. 35 Klauzula restytucji mienia W przypadku wystąpienia zdarzenia objętego zakresem ubezpieczenia Ubezpieczający może skorzystać z pomocy podmiotu zajmującego się profesjonalnie restytucją mienia, bez uprzedniej zgody Ubezpieczyciela. Sporządzony przez ten podmiot kosztorys zostanie przez Ubezpieczyciela zweryfikowany nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od jego dostarczenia Ubezpieczycielowi. 36. Klauzula przypalenia i osmalenia Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody polegające na przypaleniu lub osmoleniu ubezpieczonego mienia w przypadku, gdy nie doszło do pożaru. Limit odszkodowawczy: zł na jeden i wszystkie przypadki w okresie ubezpieczenia 37. Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, przed którymi niniejsza klauzula ma pierwszeństwo stosowania ustala się, że zapisane w OWU skutki niezawiadomienia Ubezpieczyciela o szkodzie w odpowiednim terminie, mają zastosowanie tylko w sytuacji, kiedy niezawiadomienie w terminie uniemożliwiło Ubezpieczycielowi ustalenie odpowiedzialności lub rozmiaru szkody. 38. Klauzula okolicznościowa Ubezpieczyciel zobowiązany jest samodzielnie prowadzić postępowanie zmierzające do wyjaśnienia okoliczności związanych ze szkodą ( np. ustalenie przebiegu zdarzenia, ustalenie osoby sprawcy) i wypłacić należne odszkodowanie, bez konieczności oczekiwania na prawomocne postanowienie kończące postępowanie w sprawie dotyczącej szkody. 39. Klauzula zaliczki na poczet odszkodowania Ubezpieczyciel w przypadku potwierdzenia swojej odpowiedzialności za powstałą szkodę wypłaci zaliczkę na poczet odszkodowania w wysokości 50% szacunkowych kosztów szkody stwierdzonych kosztorysem wewnętrznym lub zewnętrznym w ciągu 14 dni od otrzymania zawiadomienia o szkodzie. 40. Klauzula ubezpieczenia mienia będącego poza ewidencją Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, przed którymi niniejsza klauzula ma pierwszeństwo stosowania ustala się, że ochrona ubezpieczeniowa zostaje rozszerzona o szkody w mieniu będącym poza ewidencją księgową. Limit odpowiedzialności wynosi zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 41. Klauzula odszkodowawcza niniejsza klauzula ma pierwszeństwo stosowania ustala się, że podstawą do ustalenia odpowiedzialności i wypłaty odszkodowania będą oświadczenia administratorów budynków lub pracowników Ubezpieczającego. Zakład ubezpieczeń nie będzie żądał dodatkowych dokumentów, w szczególności zaś książek obiektów budowlanych. Strona 7 z 22

8 1. Zakres ubezpieczenia Ad. I Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych W przypadku przedstawienia oferty ubezpieczenia opartej na bazie wszystkich ryzyk ubezpieczenie nie może wykluczać podanych poniżej ryzyk. Pożar działanie ognia, który przedostał się poza palenisko lub powstał bez paleniska i rozprzestrzenił się o własnej sile Uderzenie pioruna bezpośrednie przejście ładunku elektrycznego z atmosfery do ziemi przez ubezpieczone mienie Wybuch gwałtowna zmiana stanu równowagi układu z jednoczesnym wyzwoleniem się gazów, pyłów lub par; wybuch zbiornika lub naczyń ciśnieniowych ma miejsce w razie rozerwania jego ścianek w stopniu powodującym gwałtowne wyrównanie różnicy ciśnień pomiędzy wnętrzem zbiornika a jego otoczeniem; do wybuchu zalicza się również implozję (szkody powstałe w wyniku podciśnienia) Upadek lub uderzenie statku powietrznego katastrofa, przymusowe lądowanie lub upadek statku powietrznego lub innego obiektu latającego, jego części, paliwa lub przewożonego ładunku Deszcz nawalny opad deszczu o współczynniku min. 4 Huragan działanie wiatru o prędkości nie mniejszej niż 17,5 m/s Osunięcie się ziemi nagły ruch ziemi na stokach, spowodowany przyczynami naturalnymi, bez związku z jakąkolwiek działalnością człowieka Zapadanie się ziemi obniżenie się terenu z powodu zawalenia się naturalnych, pustych, podziemnych przestrzeni Lawina gwałtowne zsuwanie się lub staczanie się ze zboczy górskich mas śniegu, lodu, kamieni, skał lub błota Powódź zalanie terenu lub podłoża, które powstało w następstwie : a) wystąpienia z brzegów stojących lub płynących wód powierzchniowych b) nadmiernych opadów atmosferycznych miejscu ubezpieczenia t.j. zalania, które powstało pomimo prawidłowo zaprojektowanego i sprawnego systemu odprowadzania wody Grad opady atmosferyczne składające się z bryłek lodu Trzęsienie ziemi - nie spowodowane działalnością człowieka, gwałtowne wstrząsy skorupy ziemskiej wywołane przez nieodwracalne deformacje ośrodka skalnego w głębi Ziemi, czemu towarzyszy naruszenie ciągłości ośrodka skalnego i emisja fal sejsmicznych Szkody spowodowane topnieniem, zaleganiem oraz ciężarem śniegu i lodu; niszczące oddziaływanie nagromadzonego śniegu lub lodu na elementy konstrukcji dachów lub elementy nośne budynków lub budowli; Szkody spowodowane przewróceniem się na skutek naporu śniegu lub lodu drzew lub innych sąsiadujących obiektów na ubezpieczone mienie. Nawisy śnieżne - szkody powstałe na skutek zsuwania się lub osunięcia się śniegu z dachów budynków, daszków oraz innych występów Sople lodu szkody powstałe na skutek opadających z dachów budynków, daszków, obróbek blacharskich oraz innych występów zamarzniętej wody powstałej w wyniku topnienia śniegu lub/i opadów deszczu. Szkody wodociągowe tj. wydostanie się wody, pary, innej cieczy z instalacji wodnokanalizacyjnej lub technologicznej w tym cofnięcie się wody z sieci kanalizacyjnej i pozostawienie otwartych kranów i zaworów ( w tym szkody w przyłączach wodociągowokanalizacyjnych w tym tzw. wężyki, centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych ) Samoczynne uruchomienie się instalacji tryskaczowej lub gaśniczej znajdującej się w miejscu ubezpieczenia Strona 8 z 22

9 Pękanie mrozowe uszkodzenia instalacji wodno-kanalizacyjnych, grzewczych, klimatyzacyjnych, instalacji tryskaczowej i/lub gaśniczej znajdujących się wewnątrz oraz na zewnątrz budynku spowodowane mrozem, o ile ułożone są w obrębie miejsca ubezpieczenia. Dym nagłe, niszczące oddziaływanie dymu powstałego w procesie spalania Sadza - czarny proszek złożony z kryształków grafitu powstały wskutek niepełnego spalania lub termicznego rozkładu związków węgla, który nagle wydostał się z palenisk, instalacji oraz urządzeń grzewczych znajdujących się w ubezpieczonym mieniu z wyłączeniem ciągłego, powolnego oddziaływania sadzy na ubezpieczone mienie, a także szkody, które powstały w wyniku pożaru mienia znajdującego się w sąsiedztwie miejsca ubezpieczenia a następnie dostały się do ubezpieczonego budynku przez znajdujące się w nim otwory Uderzenie pojazdu lądowego w ubezpieczone mienie bezpośrednie uderzenie pojazdu mechanicznego lub przewożonego nim ładunku w ubezpieczone mienie; Wandalizm - zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie ( nie wyłączając szkód estetycznych ). Limit zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia Stłuczenie szyb Limit zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia Przepięcie rozumiane jako gwałtowna zmiana napięcia w sieci elektrycznej lub elektronicznej, powodująca wystąpienie napięcia znacznie przekraczającego wartości dopuszczalne określone przez producenta dla danego urządzenia. Limit odpowiedzialności zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Upadek drzew, budowli lub urządzeń technicznych na ubezpieczone mienie. Limit zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia Katastrofa budowlana rozumiana jako niezamierzone, nieprzewidziane, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części. Przez gwałtowne zniszczenie należy rozumieć nieoczekiwane zdarzenie występujące nagle i z szybkością uniemożliwiającą zapobieżenie negatywnym skutkom. Limit zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Uderzenie fali dźwiękowej niszczące działanie fali uderzeniowej wytworzonej przez statek powietrzny podczas przekraczania prędkości dźwięku. Klauzula Ubezpieczającego Klauzula regresowa Klauzula przeniesienia praw i obowiązków Klauzula remontowa Klauzula zmian w miejscu szkody Klauzula terminu zgłoszenia szkody Klauzula stempla bankowego Klauzula Leeway Klauzula rzeczoznawców Klauzula usunięcia pozostałości po szkodzie Klauzula akcji ratunkowej Klauzula prolongaty Klauzula wartości księgowej brutto Klauzula włączająca rażące niedbalstwo Klauzula transportu rzeczy po szkodzie Klauzula składowania rzeczy po szkodzie Klauzula pracy w godzinach nadliczbowych Klauzula jurysdykcji Klauzula odtworzenia dokumentacji Klauzula odstąpienia od odtworzenia mienia Klauzula interpretacji Klauzula dodatkowej sumy ubezpieczenia (suma prewencyjna ) Klauzula poszukiwania wycieków z instalacji wodno-kanalizacyjnej Klauzula przeoczenia Strona 9 z 22

10 Klauzula informacyjna Klauzula warunków i taryf Klauzula mienia wyłączonego z eksploatacji Klauzula okresu odpowiedzialności Klauzula przeniesienia mienia ( miejsca ubezpieczenia ) Klauzula restytucji mienia Klauzula przypalenia i osmolenia Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie Klauzula okolicznościowa Klauzula zaliczki na poczet odszkodowania Klauzula mienia będącego poza ewidencją Klauzula odszkodowawcza 2. Przedmiot ubezpieczenia: - budynki z elementami umożliwiającymi użytkowanie obiektu ( w szczególności : zamontowane instalacje wewnątrz i na zewnątrz budynku, urządzenia dźwigowe, domofony, stolarka okienna i drzwiowa, powłoki malarskie, skrzynki urządzeń technicznych, domofony, gabloty, tablice ogłoszeń, schody, poręcze, tralki itp.), budowle, lokale, maszyny, urządzenia, wyposażenie terenu osiedlowego (latarnie, wyposażenie placów zabaw, ogrodzenia, bramy i furtki wejściowe). - stałe elementy siedziby i kwater internatowych w budynkach innych niż Skarbu Państwa (np. wspólnot mieszkaniowych) - wyposażenie siedziby, biur i kwater internatowych. - mienie pracownicze. 3. System ubezpieczenia na.sumy stałe - budynki, budowle, wyposażenie osiedli, lokale wg wartości rynkowych ustalonych na podstawie monitoringu rynku oraz informacji telefonicznych z urzędów miast i z internetu - stałe elementy siedziby i kwater internatowych na pierwsze ryzyko - wyposażenie siedziby, biur, internatów i kwater internatowych wg wartości rzeczywistej - mienie pracownicze na pierwsze ryzyko 4. Franszyzy i udziały własne - brak 5. Sumy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych w podziale na kategorie : budynki mieszkalne, internatowe, gospodarcze i budowle wraz z wyposażeniem osiedlowym ,76 zł w tym : budynki i budowle wykonane w konstrukcji tradycyjnej ,10 zł budynki w rejestrze konserwatora zabytków ,66 zł budynki wykonane w technologii szkieletowej ,00 zł budynki i budowle należące do WDW i WZRB ,52 zł lokale użytkowe ,00 zł elementy stałe siedziby i kwater internatowych ,00 zł wyposażenie siedziby, biur, internatów i kwater internatowych ,27 zł w tym : sprzęt elektroniczny powyżej 5 lat - stacjonarny ,65 zł - przenośny ,90 zł mienie pracownicze zł, nie więcej niż zł/osobę. Strona 10 z 22

11 1. Zakres ubezpieczenia Ad. II Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku Kradzież z włamaniem ( usiłowana lub dokonana ) - zabór mienia, którego sprawca dokonał lub usiłował dokonać z zamkniętego lokalu po usunięciu istniejących zabezpieczeń przy użyciu siły lub narzędzi, albo też w wyniku otwarcia zabezpieczenia kluczem podrobionym, dopasowanym lub oryginalnym, który zdobył przez kradzież z włamaniem z innego lokalu lub w wyniku rabunku, a także zabór mienia, dokonany przez sprawcę, który ukrył się w lokalu przed jego zamknięciem, a Ubezpieczający przy zastosowaniu należytej staranności, nie mógł ujawnić tego faktu, a sprawca pozostawił ślady, które mogą być użyte jako środki dowodowe. Wandalizm - zniszczenie lub uszkodzenie mienia przez osoby trzecie wskutek aktów dewastacji (wandalizmu) nie wyłączając szkód o charakterze estetycznym, np. zarysowania, graffiti. Ubezpieczyciel odpowiada za szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu na skutek dewastacji przez osoby trzecie znajdujące się wewnątrz (bez względu na sposób dostania się do lokalu) i na zewnątrz lokalu Klauzula kradzieży zwykłej Klauzula Ubezpieczającego Klauzula rzeczoznawców Klauzula zmian w miejscu szkody Klauzula terminu zgłoszenia szkody Klauzula stempla bankowego Klauzula jurysdykcji Klauzula prolongaty Klauzula regresowa Klauzula włączająca rażące niedbalstwo Klauzula interpretacji Klauzula odstąpienia od odtworzenia mienia Klauzula okresu odpowiedzialności Klauzula przeoczenia Klauzula informacyjna Klauzula warunków i taryf Klauzula mienia wyłączonego z eksploatacji Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie Klauzula okolicznościowa Klauzula zaliczki na poczet odszkodowania Klauzula mienia będącego poza ewidencją 2. Przedmiot ubezpieczenia : Elementy stałe (wewnętrzne i zewnętrzne ) budynków mieszkalnych, użytkowych, internatowych, biur, lokali, wyposażenie osiedli. Wyposażenie siedziby, biur i kwater internatowych Systemy monitorujące i zabezpieczające ( kamery, kraty w oknach i drzwiach, zamki ) Zabezpieczenia - ściany, stropy, dachy, zamki, drzwi i okna, kraty, systemy alarmowe itp. 3. System ubezpieczenia : pierwsze ryzyko 4. Franszyzy i udziały własne - brak 5. Sumy ubezpieczenia wyposażenie zł wandalizm zł koszty naprawy zabezpieczeń zł Strona 11 z 22

Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia - Wymagany Zakres Ubezpieczenia (dalej OPZ WZU) wraz z załącznikami

Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia - Wymagany Zakres Ubezpieczenia (dalej OPZ WZU) wraz z załącznikami Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia - Wymagany Zakres Ubezpieczenia (dalej OPZ WZU) wraz z załącznikami 1. Wstęp: 1.1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

MZO/30/2014. Zatwierdzam: Strona 1 z 37. (POSTĘPOWANIE PROWADZONE ZGODNIE Z PRAWEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ.U. Z 2004 R. NR 19, POZ.177, z późn.zm.

MZO/30/2014. Zatwierdzam: Strona 1 z 37. (POSTĘPOWANIE PROWADZONE ZGODNIE Z PRAWEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ.U. Z 2004 R. NR 19, POZ.177, z późn.zm. MZO/30/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Pruszkowie Sp. z o.o. (POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o. ZAŁĄCZNIK NR 5 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem niniejszego zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i mieszkaniowej w Sandomierzu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA PROGRAM UBEZPIECZENIA I. KLAUZULE - wyjaśnienie treści klauzul: Zakres umowy przewidziany w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (rozdz. II niniejszego dokumentu) w ramach poszczególnych zadań winien

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach Znak sprawy 18/2014/OC_M_KOM/NO/K/BU Opis przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Starostwo Powiatowe w Kościerzynie Wydział Organizacyjny Kościerzyna, dnia 3 sierpnia 2009 r. O-OP.3431-10/4/09 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

U M O W A / WZÓR po zmianach

U M O W A / WZÓR po zmianach Załącznik nr III U M O W A / WZÓR po zmianach zawarta w dniu... 2010 r w Rzeszowie pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Rzeszów Sp. z o. o. 35-304 Rzeszów ul. al. gen. Władysława Sikorskiego

Bardziej szczegółowo

1.1.3 Składka dla poszczególnego ubezpieczonego określona w polisie będzie płatna w czterech równych ratach w każdym okresie rozliczeniowym.

1.1.3 Składka dla poszczególnego ubezpieczonego określona w polisie będzie płatna w czterech równych ratach w każdym okresie rozliczeniowym. I. UBEZPIECZENIA MIENIA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Generalna Umowa ubezpieczeń zostanie zawarta na okres od 01.01.2008 do 31.12.2009 r. z podziałem na dwa 12 sto miesięczne okresy rozliczeniowe. 1.1.1

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot główny: CPV: 66.51.00.00-8 Nazewnictwo wg CPV: usługi ubezpieczeniowe Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie majątku i interesów Powiatu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia...

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia... Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju Znak sprawy ZP/DRM/5/2013 Opis przedmiotu zamówienia warunki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 2 do SIWZ PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

II. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

II. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. Część II SIWZ Opis przedmiotu zamówienia DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów mechanicznych firmy PUHP LECH Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do siwz i umowy A. INFORMACJE O ZAMWIAJĄCYM: 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Opis prowadzonej działalności: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej administruje budynkami mieszkalnymi i użytkowymi,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ AZ-8/2013 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA Przedmiotem zmówienia jest usługa ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej Muzeum Narodowego w Poznaniu w następującym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ) Działając na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Urząd Skarbowy we Wschowie ogłasza przetarg nieograniczony na niżej opisane zamówienie publiczne: Przetarg nieograniczony, znak: OL/251-1/13 Wschowa,

Bardziej szczegółowo

Składka za ubezpieczenia płatna w terminie 30 dni od początku okresu ubezpieczenia w poszczególnych polisach.

Składka za ubezpieczenia płatna w terminie 30 dni od początku okresu ubezpieczenia w poszczególnych polisach. Dodatek nr 3 Program Ubezpieczenia W czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia, w zawieraniu umów ubezpieczenia, w zarządzaniu oraz wykonywaniu umów ubezpieczenia, w tym również w procedurze

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia I. CZĘŚĆ PIERWSZA: Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Pakiet I Pakiet I obejmuje: obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA Skorygowany Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie Sp. z o.o. Znak sprawy 3/2014/OC_M_KOM/NO/K/BU Opis przedmiotu zamówienia warunki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU I ZAKRESU ZAMÓWIENIA (UBEZPIECZENIA) PROGRAM UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU I ZAKRESU ZAMÓWIENIA (UBEZPIECZENIA) PROGRAM UBEZPIECZENIA OPIS PRZEDMIOTU I ZAKRESU ZAMÓWIENIA (UBEZPIECZENIA) PROGRAM UBEZPIECZENIA SPOSÓB PŁATNOSCI SKŁADKI UBEZPIECZENIOWEJ 1. Ubezpieczenia komunikacyjne: Załącznik A 1) Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest usługa ubezpieczenia Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Sieradzu

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest usługa ubezpieczenia Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Sieradzu SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W niniejszym Załączniku opisano zakres i warunki minimalne lub niedopuszczalne, w których nie dopuszcza się wprowadzania żadnych zmian. Złożenie oferty zawierającej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Ubezpieczenie majątku własnego jak i powierzonego oraz

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 4 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 30 000 EURO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 30 000 EURO ZP.271. 28. 2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 30 000 EURO Nazwa przedmiotu zamówienia: Część nr 1. ZAKUP USŁUG UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Opis warunków ubezpieczenia i informacji niezbędnych do złożenia oferty

Rozdział 2. Opis warunków ubezpieczenia i informacji niezbędnych do złożenia oferty Załącznik nr 1 do SIWZ warunki i zakres ubezpieczenia Rozdział 1 - Informacje ogólne 1. Zamawiający Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Kaliszu ul. Dobrzecka 18, 62-800 Kalisz NIP: 618-004-29-76 REGON:

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.

Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o., ul. Teatralna 49, 66-400 Gorzów Wlkp. tel./faks 095 722 53 85 Znak sprawy:zp/pn/11/2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne: 00-449 Warszawa, ul. Łazienkowska 6A

Załącznik nr 3 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne: 00-449 Warszawa, ul. Łazienkowska 6A Załącznik nr 3 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne: Ubezpieczający/ ubezpieczony Siedziba Ubezpieczającego Opis prowadzonej działalności Centralny Ośrodek Sportu z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BEZPIECZNA FIRMA W TUW-IE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BEZPIECZNA FIRMA W TUW-IE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BEZPIECZNA FIRMA W TUW-IE Postanowienia ogólne.................................................................. 2 Definicje...........................................................................

Bardziej szczegółowo