5) Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi: zł 6) Franszyza redukcyjna : 1.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "5) Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi: 200.000zł 6) Franszyza redukcyjna : 1."

Transkrypt

1 Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. jedn. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zawiadamia się, że wpłynęły od Wykonawców wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na wykonywanie usługi ubezpieczenia mienia, następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej Sądu Rejonowego w Pile, na które udziela się następujących odpowiedzi: Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych 1.Czy w odniesieniu do pkt 3.2. SIWZ tj. rozszerzenia ochrony o szkody powstałe w wyniku przepięcia Zamawiający dla zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej dopuszcza rozszerzenie zakresu w oparciu o poniższą klauzulę: Klauzula ubezpieczenia szkód powstałych w wyniku przepięcia warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że : 1) Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe w wyniku przepięcia spowodowane zarówno wyładowaniem atmosferycznym, jak i powstałe wskutek innych niezależnych od Ubezpieczonego przyczyn zewnętrznych. 2) Przez przepięcie należy rozumieć krótkotrwały (impulsowy) wzrost napięcia przekraczający maksymalne dopuszczalne napięcie robocze lub indukcyjne wzbudzenie się niszczących sił elektromagnetycznych w obwodach elektrycznych. 3) W/w zdarzenia losowe pozostają objęte ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem odpowiedniego do zagrożenia zabezpieczenia mienia poprzez zainstalowanie ograniczników przepięcia (odgromniki, ochronniki, warystory, filtry). 4) Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody, których przyczyną były zjawiska wewnętrzne wynikłe ze stanów awaryjnych lub normalnej pracy instalacji, osprzętu, maszyn i urządzeń Ubezpieczonego (zwarcia, przeciążenia, indukcje impulsów napięciowych, itp.) a ponadto szkody powstałe w zabezpieczeniach przepięciowych reagujących na przepięcia zewnętrzne. 5) Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi: zł 6) Franszyza redukcyjna : 1.000zł Zamawiający wyraża zgodę zastosowania w/w klauzuli z zastrzeżeniem, że nie dopuszcza się stosowania warunków określonych w pkt 3 klauzuli Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy integralnej w wysokości 500,00 PLN Wnosimy o wykreślenie z warunków szczególnych punktu 4.a. SIWZ o brzmieniu wyłączenie zasady proporcji dla mienia ubezpieczonego według wartości odtworzeniowych. Pozostawienie powyższego zapisu nie pozwala nam na złożenie oferty przetargowej

2 Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie zasady proporcji dla mienia ubezpieczonego według wartości odtworzeniowej z zastrzeżeniem, że zasada nie będzie stosowana zgodnie z treścią klauzuli ograniczenia zasady proporcji Czy Zamawiający dla zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej dla kosztów odtworzenia dokumentacji zniszczonej w związku z objętymi ochroną zdarzeniami pkt. 4.c. SIWZ dopuszcza rozszerzenie zakresu w oparciu o poniższą Klauzulę: Klauzula ubezpieczenia kosztów odtworzenia dokumentacji warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że. pokrywa ponad sumę ubezpieczenia uzasadnione i udokumentowane koszty odtworzeniem dokumentacji produkcyjnej lub zakładowej (aktów, planów, dokumentów, danych) uszkodzonej, zniszczonej lub utraconej; ochrona obejmuje wyłącznie koszty robocizny poniesione na takie odtworzenie dokumentacji z włączeniem przeprowadzenia niezbędnych badań i analiz oraz koszty odtworzenia nośników, na których dokumentacja była zawarta. Powyższe koszty objęte są ochroną ubezpieczeniową do limitu odpowiedzialności w wysokości 10% wartości szkody, jednak nie więcej niż zł w okresie ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie niniejszej klauzuli stanowi nadwyżkę w stosunku do ochrony gwarantowanej w granicach sumy ubezpieczenia w podstawowym zakresie ubezpieczenia mienia. Zamawiający wyraża zgodę na rozszerzenie zakresu zawartego w SIWZ o w/w klauzulę, z zastrzeżeniem wyłączenia 10% limitu odpowiedzialności Pytanie Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie franszyz w wysokości: - franszyza integralna - 100EURO, - franszyza redukcyjna - 500PLN Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie w/w franszyz Wnosimy o zmianę systemu ubezpieczenia dla środków obrotowych z pierwszego ryzyka na sumy stałe lub sumy zmienne. Proszę o informacje jaka jest całkowita wartość środków obrotowych. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie w/w zmiany Prosimy o szczegółową informację na temat budynku Sądu: - budowa ścian, - budowa stropu, - pokrycie dachu, - rok budowy Zgodnie z załączonym formularzem oceny ryzyka dla konstrukcji drewnianej.

3 Budynek 3-kondygnacyjny, podpiwniczony wraz z poddaszem użytkowym; dach konstrukcja drewniana w częściach narożnych oraz stalowa w części środkowej, pokryty dachówką ściany murowane z cegły ceramicznej pełnej, schody żelbetonowe, stropy ceramiczne gęsto żebrowe zalane betonem Rok budowy: zgodnie ze SIWZ zał. Nr 4 Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunki i dewastacji 1. Wnosimy o wykreślenie z pkt. 6.3 z SIWZ 2. Do pkt SIWZ prosimy o informację jaka jest wartość elementów stanowiących zabezpieczenie, w tym zewnętrznego monitoringu. 1. Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie pkt. 6.3 z SIWZ. 2. Brak szczegółowych danych Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego 1. Wnosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia pkt 1.3. SIWZ: katastrofa budowlana oraz uderzenie pojazdu. Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie w/w zapisów Wnosimy o wykreślenie pkt SIWZ Nie dopuszcza się warunkowania udzielenia ochrony ubezpieczeniowej od posiadania urządzeń klimatyzacyjnych. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie w/w zmiany Czy Zamawiający dla zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej w pkt. 7.7.i pkt SIWZ włączenie odpowiedzialności podczas tymczasowego składowania, jak również mienie wyłączone z eksploatacji oraz włączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela za sprzęt od daty jego dostawy do włączenia go do eksploatacji dopuszcza rozszerzenie zakresu w oparciu o poniższą klauzulę: Klauzula Tymczasowe magazynowanie lub chwilowa przerwa w eksploatacji sprzętu Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż. rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej i przyjmuje odpowiedzialność za szkody z tytułu utraty lub uszkodzenia sprzętu elektronicznego, który wcześniej sprawny technicznie i eksploatowany pozostaje chwilowo nie użytkowany lub tymczasowo magazynowany w miejscu ubezpieczenia wskazanym w polisie. Przez termin tymczasowo rozumie się okres nie przekraczający 6 m- cy. Ubezpieczający zobowiązany jest. w terminie 7 dni roboczych od dnia zajścia zmian powiadomić.. o dacie rozpoczęcia tymczasowego magazynowania oraz o miejscu magazynowania jeżeli jest ono inne niż określone w polisie. Zaniechanie tego obowiązku

4 powoduje wygaśnięcie ochrony ubezpieczeniowej sprzętu ubezpieczonego na podstawie niniejszej Klauzuli. nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt magazynowany w celach handlowych lub najmu lub leasingu. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie w/w klauzuli Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie w miejsce klauzuli szybkiej likwidacji szkód w sprzęcie elektronicznym klauzulę poniższej treści : Klauzula likwidacji drobnych szkód: warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że w przypadku szkody, której szacowana wartość nie przekracza zł na dzień jej powstania, Ubezpieczony lub Ubezpieczający ma prawo po zgłoszeniu szkody do do samodzielnej likwidacji takiej szkody, sporządzając uprzednio pisemny protokół zawierający: a) datę sporządzenia protokołu b) skład komisji oraz dane osoby sporządzającej protokół c) datę wystąpienia szkody d) przyczynę powstania szkody (najbardziej prawdopodobny powód jej wystąpienia) e) wykaz uszkodzonego mienia f) krótki opis zdarzenia ze szczególnym uwzględnieniem okoliczności powstania szkody g) szacunkową wartość szkody h) dokumentację fotograficzną. Po dokonaniu naprawy/odtworzeniu mienia do stanu sprzed szkody Ubezpieczony lub Ubezpieczający dostarczy do..oprócz ww. protokołu, dokumenty niezbędne do podjęcia decyzji o wypłacie odszkodowania, tj.: - protokół uszkodzeń (wykaz uszkodzeń poniesionych w związku ze zdarzeniem), - faktury za odtworzenie stanu mienia sprzed szkody (faktury naprawy lub zakupu), - kosztorys naprawy, - inne dokumenty, jakich. odpowiednio do stanu rzeczy może zażądać. W uzasadnionych przypadkach na wniosek Ubezpieczający lub Ubezpieczony dostarczy kosztorys naprawy. Powyższe postanowienia, w żadnym razie: a) nie zwalniają Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego od obowiązku zgłoszenia. faktu wystąpienia szkody, a w przypadku jeśli posiada ona znamiona przestępstwa, także zawiadomienia Policji; b) nie ograniczają prawa..do całkowitej lub częściowej odmowy wypłaty odszkodowania w przypadku jeśli roszczenie okaże się niezasadne. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie w/w klauzuli Czy Zamawiający dla zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej dla sprzętu elektronicznego przenośnego dopuszcza wprowadzenie klauzuli o poniższej treści: Klauzula 101/1 - Ubezpieczenie sprzętu przenośnego (w tym telefonów komórkowych) Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż

5 rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej i przyjmuje odpowiedzialność za szkody powstałe w elektronicznym sprzęcie przenośnym (również w telefonach komórkowych) użytkowanym do celów służbowych poza miejscem ubezpieczenia określonym w polisie. W przypadku kradzieży z włamaniem ubezpieczonych przedmiotów z pojazdu. odpowiada tylko wtedy gdy: - pojazd posiada trwałe zadaszenie (jednolita sztywna konstrukcja), - w trakcie postoju podczas transportu pojazd został prawidłowo zamknięty na wszystkie istniejące zamki i włączony został sprawnie działający system alarmowy, - kradzież z włamaniem miała miejsce pomiędzy godziną 6.00 a (ograniczeń czasowych nie stosuje się, gdy pojazd z transportowanym sprzętem był pozostawiony na parkingu strzeżonym lub w zamkniętym garażu), - sprzęt pozostawiony w pojeździe jest niewidoczny z zewnątrz, np. w bagażniku. W każdym przypadku utraty sprzętu (w tym również telefonów ) w wyniku kradzieży z włamaniem lub rabunku Ubezpieczony ponosi udział własny w wysokości 25% wartości szkody, nie mniejszy jednak od ustalonego w polisie. nie odpowiada za szkody objęte ubezpieczeniem Auto-Casco i OC sprawcy szkody oraz powstałe wskutek niewłaściwego, niezgodnego z zaleceniami producenta opakowania lub jego braku Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie w/w klauzuli Postanowienia wspólne dla ubezpieczenia mienia: Czy Zamawiający dopuszcza zmianę treści klauzuli odstąpienia od zasady proporcji podanej w SIWZ na treść: Klauzula ograniczenia zasady proporcji warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że wyłączona zostaje zasada stosowania proporcjonalnej redukcji odszkodowania w przypadku, gdy wartość przedmiotu ubezpieczenia, przy uwzględnieniu rodzaju zadeklarowanej wartości będącej podstawą do ustalenia sumy ubezpieczenia, w dniu szkody nie przekracza 125% sumy ubezpieczenia tego przedmiotu. warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że wyłączona zostaje zasada stosowania proporcjonalnej redukcji odszkodowania w przypadku, gdy wysokość szkody nie przekracza 25% sumy ubezpieczenia danego przedmiotu ubezpieczenia. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie w/w klauzuli Czy Zamawiający dopuszcza zmianę treści klauzuli udzielenia ochrony ubezpieczeniowej podczas remontów, modernizacji, inwestycji i prób w środkach trwałych podanej w SIWZ na treść:

6 Klauzula ubezpieczenia drobnych robót budowlanych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody powstałe w związku z prowadzeniem w miejscu ubezpieczenia: a) prac ziemnych b) robót budowlanych, na które zgodnie z prawem budowlanym wymagane jest pozwolenie na budowę oraz z zastrzeżeniem, że ich realizacja nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku/budowli lub konstrukcji dachu, Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje ryzyka wskazane w umowie ubezpieczenia i udzielana jest dla: a) mienia będącego przedmiotem robót budowlanych do limitu zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. b) w pozostałym mieniu stanowiącym przedmiot ubezpieczenia do pełnej sumy ubezpieczenia. Franszyza redukcyjna: 1.000zł. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie w/w klauzuli Wnosimy o wykreślenie z warunków obligatoryjnych dla ubezpieczenia mienia klauzuli automatycznego odtworzenia wysokości sumy ubezpieczenia po szkodzie. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie w/w zmiany Wnosimy o wykreślenie z warunków obligatoryjnych dla ubezpieczenia mienia klauzuli likwidacyjnej. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie w/w zmiany Czy Zamawiający w celu objęcia ochroną ubezpieczeniową katastrofy budowlanej dopuszcza wprowadzenie klauzuli o poniższej treści: Klauzula katastrofy budowlanej warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że ochroną ubezpieczeniową objęte zostają szkody powstałe w wyniku katastrofy budowlanej rozumianej jako samoistne, niezamierzone i gwałtowne zawalenie się całości bądź części obiektu niezależnie od przyczyny pierwotnej. Poza pozostałymi nie zmienionymi niniejszą klauzulą wyłączeniami określonymi w ogólnych warunkach ubezpieczenia i umowie ubezpieczenia, niniejsza klauzula nie obejmuje szkód w obiektach: - których wiek przekracza 50 lat - nie posiadających odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego

7 - tymczasowych bądź dopuszczonych tymczasowo do użytkowania - użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem Limit odpowiedzialności: zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Franszyza redukcyjna : 10% wartości szkody, nie mniej niż 1000 zł Zamawiający wyraża zgody na wprowadzenie w/w klauzuli z wyłączeniem ograniczenia wieku budynków których wiek nie przekracza 50 lat. Ponadto nie dopuszcza się wprowadzenie limitu procentowego Zamawiający akceptuje włączenie do umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych klauzuli dewastacji/wandalizmu o treści: Klauzula dewastacji/wandalizmu warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że. obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe wskutek dewastacji/wandalizmu, za które uważa się rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia, spowodowane przez osoby trzecie. Ochrona ubezpieczeniowa nie dotyczy obiektów opuszczonych i niewykorzystywanych przez okres dłuższy niż 30 dni. Limit odpowiedzialności: zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczeni ( z wyłączeniem graffiti). Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie w/w klauzuli Wnosimy o wykreślenie z budowli. SIWZ klauzuli kosztów związanych z odbudową budynków i Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie w/w zmiany Czy Zamawiający akceptuje włączenie do umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych klauzuli aktów terroryzmu o treść: Klauzula aktów terroryzmu 1. warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że do zakresu ochrony ubezpieczeniowej włącza się szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu w wyniku zdarzeń losowych objętych ochroną ubezpieczeniową oraz akcji ratowniczej prowadzonej w związku z tymi zdarzeniami, będącymi bezpośrednim następstwem aktów terroryzmu. 2. Przez akty terroryzmu rozumie się wszelkiego rodzaju działanie mające na celu wprowadzenie chaosu, zastraszenie ludności lub dezorganizację życia publicznego dla osiągnięcia określonych skutków ekonomicznych, politycznych, religijnych, ideologicznych, socjalnych lub społecznych.

8 3. Z zakresu ochrony wyłączone są szkody spowodowane uwolnieniem lub wystawieniem na działanie substancji toksycznych, chemicznych lub biologicznych, jak również wszelkie szkody spowodowane atakiem elektronicznym, włączając w to włamania komputerowe lub wprowadzenie jakiejkolwiek formy wirusa komputerowego. 4. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: zł 5. Franszyza redukcyjna:10% wysokości szkody, nie mniej niż 1.000zł Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie w/w klauzuli Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Prosimy o wyjaśnienie czy podana w SIWZ definicja wypadku dotyczy pokrycia czasowego wg triggera loss occurrence. Zamawiający potwierdza definicję dotyczącą pokrycia czasowego wg triggera loss occurrence. Jednocześnie zamawiający ujednolica formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 SIWZ.

9 ZAŁĄCZNIK NR 1 Dane dotyczące Wykonawcy: Nazwa:. Siedziba:. nr tel./faksu:.. NIP REGON.. OFERTA SKŁADAJĄC OFERTĘ W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA UBEZPIECZENIE MIENIA, NASTĘPSTW NIESZCZEŚLIWYCH WYPADKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SĄDU REJONOWEGO W PILE OŚWIADCZAMY, ŻE: OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia: za cenę brutto (za cały okres ubezpieczenia)...zł (słownie złotych:...). według poniższego podziału: Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych Przedmiot ubezpieczenia suma ubezpieczenia / limit (PLN) Stawka (%) składka za 12 m-cy (PLN) budynek ,00 środki trwałe maszyny, urządzenia i aparaty techniczne ,75 wyposażenie/ mienie niskocenne ,00 wartości pieniężne również poza schowkami ogniotrwałymi ,00 przepięcie jako pośrednie skutki uderzenia pioruna ,00 ryzyko dewastacji ,00 RAZEM:

10 Limity w systemie I ryzyka dla: Przedmiot ubezpieczenia Środki obrotowe - wg wartości odtworzeniowej Mienie niskocenne tj. meble i pozostałe drobne wyposażenie w ich wartościach wynikających z prowadzonej ewidencji lub wyceny - wg wartości odtworzeniowej Mienie osób trzecich, mienie powierzone, w tym mienie pozostawione w szatniach i schowkach - wg wartości odtworzeniowej Mienie pracownicze - wg wartości odtworzeniowej Wartości pieniężne i inne walory w wartościach nominalnych Koszty ratowania/odtworzenia dokumentów/danych/księgozbiorów Limit odpowiedzialności Limit PLN Limit PLN Limit PLN Limit PLN Limit PLN Limit PLN Składka za 12 m-cy (PLN) Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku suma ubezpieczenia Przedmiot ubezpieczenia / limit (PLN) środki trwałe, wyposażenie i elementy stałe (m.in. meble, urządzenia, sprzęt ,00 elektroniczny itp.) wartości pieniężne, w tym znaki ,00 skarbowe system I ryzyka koszty naprawy zabezpieczeń ,00 Stawka (%) Razem składka za 12 m-cy (PLN) Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia Stawka (%) Stacjonarny sprzęt elektroniczny ,19 Przenośny sprzęt elektroniczny ,48 Razem Składka za 12 miesięcy Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Przedmiot ubezpieczenia Suma gwarancyjna/ Podlimity OC delikt ,00 OC pracodawcy ,00 Razem Składka łączna za 12 m-cy (PLN)

11 Ubezpieczenie NNW Przedmiot ubezpieczenia NNW młodzieży skierowanej do Ośrodka Kuratorskiego - 10 osób Suma ubezpieczenia Podlimity 5 000,00/os. Razem Składka za 1 osobę Składka łączna za 12 m-cy (PLN) Lp. Klauzule fakultatywne * Klauzule fakultatywne dotyczące ubezpieczenia mienia A B C Włączenie ubezpieczenia prewencyjnego. Brak włączenia klauzuli Włączenie ryzyka katastrofy budowlanej Brak włączenia klauzuli Rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej dla sprzętu elektronicznego od momentu dostawy do daty włączenia do eksploatacji oraz podczas tymczasowego składowania i chwilowego wyłączenia z eksploatacji (do 90 dni). Brak włączenia klauzuli D E F Klauzule fakultatywne dotyczące ubezpieczenia OC Objęcie ochroną ryzyka szkód wynikających z rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego lub osób, za które ponosi odpowiedzialność Brak ochrony dla w/w ryzyka Rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej o ryzyko powstania wszelkich czystych strat finansowych u poszkodowanych - ubezpieczyciel zobowiązuje się do pokrycia strat finansowych, nie będących następstwem szkody rzeczowej lub osobowej. Limit: PLN Brak ochrony dla w/w ryzyka Objęcie ochroną ryzyka szkód spowodowanych przez osoby w stanie nietrzeźwości Brak ochrony dla w/w ryzyka * - w przypadku akceptacji danego warunku fakultatywnego w kolumnie * należy umieścić znak X lub w przypadku pobierania składki dodatkowej jej wysokość, natomiast w przypadku braku akceptacji należy umieścić znak - 1. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.

12 2. UWAŻAMY się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, czyli przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 3. OFERTĘ składamy na... kolejno ponumerowanych stronach od nr... do nr 4. ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są: 1)... 2)... 3)... dn (podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu Bolesławiec, dnia 10 grudnia 2013r. Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i posiadanego

Bardziej szczegółowo

Załącznik do raportu z dnia 30-09-2009r. Wykaz klauzul brokerskich: Nazwa klauzuli. Nr klauzuli

Załącznik do raportu z dnia 30-09-2009r. Wykaz klauzul brokerskich: Nazwa klauzuli. Nr klauzuli Załącznik do raportu z dnia 30-09-2009r. Nr klauzuli Wykaz klauzul brokerskich: Nazwa klauzuli 1 Automatycznego pokrycia konsumpcji ubezpieczenia Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Opisu Przedmiotu Zamówienia

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Opisu Przedmiotu Zamówienia Opisu Przedmiotu Zamówienia Załącznik Nr 1 do SIWZ Informacje ogólne Zamawiający/ Ubezpieczający: Zakres działalności: Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Udzielanie

Bardziej szczegółowo

Szczawno-Zdrój, 04.12.2013r. Oznaczenie sprawy: ZP/26/2013 - WSZYSCY -

Szczawno-Zdrój, 04.12.2013r. Oznaczenie sprawy: ZP/26/2013 - WSZYSCY - Szczawno-Zdrój, 04.12.2013r. Oznaczenie sprawy: ZP/26/2013 - WSZYSCY - W trakcie przedmiotowego postępowania przetargowego do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące treści postanowień Specyfikacji Istotnych

Bardziej szczegółowo

Gryfino, dnia 17 września 2014 r. Według rozdzielnika

Gryfino, dnia 17 września 2014 r. Według rozdzielnika Gryfino, dnia 17 września 2014 r. Według rozdzielnika Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. 1. Osobą uprawnioną do kontaktu z Zamawiającym jest:... nr telefonu/ faxu /e-mail... 2. Adres do korespondencji...

FORMULARZ OFERTOWY. 1. Osobą uprawnioną do kontaktu z Zamawiającym jest:... nr telefonu/ faxu /e-mail... 2. Adres do korespondencji... pieczęć Wykonawcy FORMULARZ OFERTOWY 1. Osobą uprawnioną do kontaktu z Zamawiającym jest:...... nr telefonu/ faxu /e-mail... 2. Adres do korespondencji...... 3. Oferujemy ubezpieczenie w terminie wskazanym

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I POJAZDÓW Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Sp. z o.o. I. Ubezpieczający: Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o. Ul.

Bardziej szczegółowo

2. Prosimy o potwierdzenie, że podane w SIWZ limity/podlimity odpowiedzialności odnoszą się do rocznych okresów ubezpieczenia,

2. Prosimy o potwierdzenie, że podane w SIWZ limity/podlimity odpowiedzialności odnoszą się do rocznych okresów ubezpieczenia, Nr sprawy: ZP.271.36.2014 Oświęcim, dnia 05-08-2014 ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE GMINY MIASTO OŚWIĘCIM I JEJ JEDNOSTEK

Bardziej szczegółowo

II. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

II. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. Część II SIWZ Opis przedmiotu zamówienia DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów mechanicznych firmy PUHP LECH Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest usługa ubezpieczenia Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Sieradzu

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest usługa ubezpieczenia Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Sieradzu SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W niniejszym Załączniku opisano zakres i warunki minimalne lub niedopuszczalne, w których nie dopuszcza się wprowadzania żadnych zmian. Złożenie oferty zawierającej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla zamówienia publicznego dokonywanego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.

Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o., ul. Teatralna 49, 66-400 Gorzów Wlkp. tel./faks 095 722 53 85 Znak sprawy:zp/pn/11/2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Ubezpieczenie majątku własnego jak i powierzonego oraz

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia - Wymagany Zakres Ubezpieczenia (dalej OPZ WZU) wraz z załącznikami

Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia - Wymagany Zakres Ubezpieczenia (dalej OPZ WZU) wraz z załącznikami Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia - Wymagany Zakres Ubezpieczenia (dalej OPZ WZU) wraz z załącznikami 1. Wstęp: 1.1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 4 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA FORMULARZ OFERTY PRZYSTĘPUJĄC DO WZIĘCIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE PROWADZONE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA FORMULARZ OFERTY PRZYSTĘPUJĄC DO WZIĘCIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE PROWADZONE ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTY OFERTA (pieczęć wykonawcy) PRZYSTĘPUJĄC DO WZIĘCIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

MZO/30/2014. Zatwierdzam: Strona 1 z 37. (POSTĘPOWANIE PROWADZONE ZGODNIE Z PRAWEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ.U. Z 2004 R. NR 19, POZ.177, z późn.zm.

MZO/30/2014. Zatwierdzam: Strona 1 z 37. (POSTĘPOWANIE PROWADZONE ZGODNIE Z PRAWEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ.U. Z 2004 R. NR 19, POZ.177, z późn.zm. MZO/30/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Pruszkowie Sp. z o.o. (POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU I ZAKRESU ZAMÓWIENIA (UBEZPIECZENIA) PROGRAM UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU I ZAKRESU ZAMÓWIENIA (UBEZPIECZENIA) PROGRAM UBEZPIECZENIA OPIS PRZEDMIOTU I ZAKRESU ZAMÓWIENIA (UBEZPIECZENIA) PROGRAM UBEZPIECZENIA SPOSÓB PŁATNOSCI SKŁADKI UBEZPIECZENIOWEJ 1. Ubezpieczenia komunikacyjne: Załącznik A 1) Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji

Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji Dotyczy: udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Komunikacji Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Zadanie II ZAMAWIAJĄCY: INFORMACJE OGÓLNE

Zadanie II ZAMAWIAJĄCY: INFORMACJE OGÓLNE 1 ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Sanatorium Bristol MSWiA Ul. Okrzei 1 57-350 Kudowa-Zdrój NIP: 883-14-22-340 REGON: 890450627 Tel. 74 86 61201 w 191 Fax. 74 86 61 203 Mail.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NIE PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO. NA UBEZPIECZENIE MIENIA,

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 387 000 EURO

POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 387 000 EURO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ PŁOCK SP. Z O.O. (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

Składka za ubezpieczenia płatna w terminie 30 dni od początku okresu ubezpieczenia w poszczególnych polisach.

Składka za ubezpieczenia płatna w terminie 30 dni od początku okresu ubezpieczenia w poszczególnych polisach. Dodatek nr 3 Program Ubezpieczenia W czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia, w zawieraniu umów ubezpieczenia, w zarządzaniu oraz wykonywaniu umów ubezpieczenia, w tym również w procedurze

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

U M O W A / WZÓR po zmianach

U M O W A / WZÓR po zmianach Załącznik nr III U M O W A / WZÓR po zmianach zawarta w dniu... 2010 r w Rzeszowie pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Rzeszów Sp. z o. o. 35-304 Rzeszów ul. al. gen. Władysława Sikorskiego

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE . Załącznik nr 2 do SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie - Istotne postanowienia umowy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ) Działając na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Urząd Skarbowy we Wschowie ogłasza przetarg nieograniczony na niżej opisane zamówienie publiczne: Przetarg nieograniczony, znak: OL/251-1/13 Wschowa,

Bardziej szczegółowo

1.1.3 Składka dla poszczególnego ubezpieczonego określona w polisie będzie płatna w czterech równych ratach w każdym okresie rozliczeniowym.

1.1.3 Składka dla poszczególnego ubezpieczonego określona w polisie będzie płatna w czterech równych ratach w każdym okresie rozliczeniowym. I. UBEZPIECZENIA MIENIA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Generalna Umowa ubezpieczeń zostanie zawarta na okres od 01.01.2008 do 31.12.2009 r. z podziałem na dwa 12 sto miesięczne okresy rozliczeniowe. 1.1.1

Bardziej szczegółowo

Leszno: 02/2011 Numer ogłoszenia: 186616-2011; data zamieszczenia: 06-07-2011

Leszno: 02/2011 Numer ogłoszenia: 186616-2011; data zamieszczenia: 06-07-2011 Leszno: 02/2011 Numer ogłoszenia: 186616-2011; data zamieszczenia: 06-07-2011 Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZP 3410/ 9/ 09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamawiający: Gmina Cedry Wielkie ul. Krasickiego 16 83-020 Cedry Wielkie Przetarg

Bardziej szczegółowo