Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu"

Transkrypt

1 Bolesławiec, dnia 10 grudnia 2013r. Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i posiadanego mienia oraz ubezpieczenia komunikacyjne - oznaczenie sprawy ZP/17/U/2013 Fax. L.dz. 6305/NJ/2013 Temat: odpowiedzi na zapytania, zmiany Siwz Działając zgodnie z art. 38 ust. 2, ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U poz. 907 z późn. zmian.), dalej Pzp, Zamawiający przesyła treść zapytań Wykonawcy wraz z odpowiedziami oraz informuje o dokonaniu zmian w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia: Pytania z dn r. Pytanie nr 1 W części opisu przedmiotu zamówienia warunki ubezpieczenia zadania pkt E (obowiązkowe ubezpieczenie OC podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą) 1. Prosimy o wykreślenie w całości treści pkt. 3 Klauzule dodatkowe ZMIANA. Zamawiający w trybie art. 38 ust. 4 Pzp wykreśla stosowne zapisy w treści siwz, Zał. nr 1 pkt. E. obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą 2. Prosimy o podanie planowanej liczby pacjentów na 2014r. w lecznictwie otwartym i lecznictwie zamkniętym w rozbiciu na pacjentów finansowanych przez NFZ oraz komercyjnych. ODPOWIEDŹ: Przybliżona (szacunek) liczba pacjentów, jakim zostanie udzielona usługa medyczna w 2014r.: 5050 a) w lecznictwie ambulatoryjnym (w tym poradnie specjalistyczne) ok w tym pacjentów: - finansowanych tylko przez NFZ: prawie 100% pacjentów, - komercyjnych tzn. ponoszących w 100% koszty leczenia: do 0% ogółu pacjentów. Pytanie nr 2 (klauzule dodatkowe ) Prosimy o wyrażenie zgody na zmianę treści poniższej klauzuli, gdyż zgodnie obowiązującymi przepisami to Ubezpieczyciel ma obowiązek zebrać niezbędną dokumentację, a następnie ją ocenić, a co za tym idzie przyjąć odpowiedzialność lub nie w ramach polisy ubezpieczenia OC. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejsza klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że ustala się że w przypadku zgłoszenia roszczenia bezpośrednio do Ubezpieczyciela - będzie stosowany następujący porządek: - Ubezpieczyciel występuje do Ubezpieczonego o zajęcie stanowiska i przekazanie dokumentacji w związku z roszczeniem, - Przed przyjęciem odpowiedzialności Ubezpieczyciel zobowiązany jest przedstawić Ubezpieczonemu własne stanowisko w przedmiotowej sprawie na podstawie pełnych odpisów z opinii lekarskich, zebranej samodzielnie dokumentacji szkodowej itp. strona 1 z 7

2 Na treść jak niżej: Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejsza klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że ustala się że w przypadku zgłoszenia roszczenia bezpośrednio do Ubezpieczyciela - będzie stosowany następujący porządek: - Ubezpieczyciel występuje do Ubezpieczonego o zajęcie stanowiska i przekazanie dokumentacji w związku z roszczeniem, - Ubezpieczyciel zobowiązany jest poinformować Ubezpieczonego o zajętym stanowisku poprzez przesłanie kopii decyzji wypłaty bądź odmowy świadczenia. ZMIANA. Zamawiający w trybie art. 38 ust. 4 Pzp, wprowadza zmiany do treści siwz: Zał. nr 1 - opisu przedmiotu zamówienia- warunki ubezpieczenia zadania pkt F /klauzule dodatkowe/ Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejsza klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że ustala się że w przypadku zgłoszenia roszczenia bezpośrednio do Ubezpieczyciela - będzie stosowany następujący porządek: - Ubezpieczyciel występuje do Ubezpieczonego o zajęcie stanowiska i przekazanie dokumentacji w związku z roszczeniem, - Ubezpieczyciel zobowiązany jest poinformować Ubezpieczonego o zajętym stanowisku poprzez przesłanie kopii decyzji wypłaty bądź odmowy świadczenia. Pytanie nr 3 Warunki wspólne Część A Prosimy o zmianę sposobu płatności rat składek na: I rata w terminie do dnia r. II rata w terminie do dnia r. III rata w terminie do dnia r. IV rata w terminie do dnia r. ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Pytanie nr 4 W części opisu przedmiotu zamówienia warunki ubezpieczenia zadania pkt D (ubezpieczenie sprzętu elektronicznego) Prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie poniższego udziału własnego dla: - oprogramowania: 5% wartości szkody nie mniej niż zł - sprzętu stacjonarnego i przenośnego: 10% wartości szkody nie mniej niż 300 zł Oraz doprecyzowanie terminu oględzin przedmiotu szkody na 3 dni robocze ODPOWIEDŹ: Brak zgody na wprowadzenie franszyz. Jednocześnie Zamawiający doprecyzowuje termin oględzin na 3 dni. Pytanie nr 5 W części opisu przedmiotu zamówienia warunki ubezpieczenia zadania pkt D (ubezpieczenie sprzętu elektronicznego) Prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie poniższych klauzul: a) Klauzula - Huragan Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody w sprzęcie elektronicznym spowodowane przez huragan- wiatr o sile przynajmniej 17,1m/s. strona 2 z 7

3 b) Klauzula ograniczenia odpowiedzialności za szkody w danych, oprogramowaniu i programach komputerowych(it Information Technology) W ramach niniejszej polisy ubezpieczyciel odpowiada za szkody majątkowe, przez które rozumie się fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem. Ochroną objęta jest także utrata lub uszkodzenie danych lub oprogramowania bezpośrednio spowodowane fizyczną szkodą w mieniu objętym ubezpieczeniem. Ubezpieczyciel nie odpowiada za: a) szkody w danych lub oprogramowaniu powstałe wskutek ich utraty lub uszkodzenia, w szczególności za jakąkolwiek niekorzystną zmianę w danych, oprogramowaniu lub programach komputerowych, spowodowane zniszczeniem, uszkodzeniem, usunięciem lub inną deformacją ich oryginalnej struktury, b) wszelkie straty wynikające z przerwy w działalności z powodu szkód określonych w punkcie a), c) utratę lub uszkodzenie wynikające z pogorszenia funkcjonowania, dostępności, zasięgu użytkowania lub dostępu do danych, oprogramowania lub programów komputerowych oraz wszelkie straty wynikające z przerwy w działalności z powodu szkód określonych w punkcie a). c) Klauzula ubezpieczenia sprzętu w wartości księgowej brutto 1. Ustala się, z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, że suma ubezpieczenia sprzętu elektronicznego przyjętego przez ubezpieczyciela do ubezpieczenia odpowiada jego wartości księgowej brutto. 2. Przez wartość księgową brutto sprzętu elektronicznego rozumie się wartość początkową sprzętu wprowadzonego do ewidencji jako nowy z uwzględnieniem obowiązujących przeszacowań. 3. Niniejsza klauzula ma zastosowanie dla sprzętu elektronicznego nie starszego niż 5 lat. 4. Dla wartości księgowej brutto zastosowanie będą miały wszelkie postanowienia zawarte w ogólnych warunkach ubezpieczenia odnoszące się do wartości odtworzeniowej. 5. Wiek sprzętu określa się następująco : a. licząc od roku produkcji sprzętu w odniesieniu do sprzętu, który od chwili nabycia nie podlegał modernizacji lub podlegał modernizacji, która nie przekroczyła 50% wartości księgowej brutto dla tego sprzętu (zgłoszonej w ramach sumy ubezpieczenia), b. licząc od roku dokonania pojedynczej modernizacji, jeżeli wartość tej modernizacji przekroczy 50% wartości księgowej brutto dla tego sprzętu (zgłoszonej w ramach sumy ubezpieczenia). d) Ubezpieczenie sprzętu przenośnego (w tym telefonów komórkowych) Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej i przyjmuje odpowiedzialność za szkody powstałe w elektronicznym sprzęcie przenośnym (również w telefonach komórkowych) użytkowanym do celów służbowych poza miejscem ubezpieczenia określonym w polisie. W przypadku kradzieży z włamaniem ubezpieczonych przedmiotów z pojazdu Ubezpieczyciel odpowiada tylko wtedy gdy: - pojazd posiada trwałe zadaszenie (jednolita sztywna konstrukcja), - w trakcie postoju podczas transportu pojazd został prawidłowo zamknięty na wszystkie istniejące zamki i włączony został sprawnie działający system alarmowy, - kradzież z włamaniem miała miejsce pomiędzy godziną 6.00 a (ograniczeń czasowych nie stosuje się, gdy pojazd z transportowanym sprzętem był pozostawiony na parkingu strzeżonym lub w zamkniętym garażu), - sprzęt pozostawiony w pojeździe jest niewidoczny z zewnątrz, np. w bagażniku. W każdym przypadku utraty sprzętu (w tym również telefonów ) w wyniku kradzieży z włamaniem lub rabunku Ubezpieczony ponosi udział własny w wysokości 25% wartości szkody, nie mniejszy jednak od ustalonego w polisie. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody objęte ubezpieczeniem Auto-Casco i OC sprawcy szkody oraz powstałe wskutek niewłaściwego, niezgodnego z zaleceniami producenta opakowania lub jego braku. strona 3 z 7

4 ZMIANA. W trybie art. 38 ust. 4 Pzp wprowadza się poniższą klauzule: Zał. nr 1 - opisu przedmiotu zamówienia - ubezpieczenie sprzętu elektronicznego (pkt. D) Ubezpieczenie sprzętu przenośnego (w tym telefonów komórkowych) Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej i przyjmuje odpowiedzialność za szkody powstałe w elektronicznym sprzęcie przenośnym (również w telefonach komórkowych) użytkowanym do celów służbowych poza miejscem ubezpieczenia określonym w polisie. W przypadku kradzieży z włamaniem ubezpieczonych przedmiotów z pojazdu Ubezpieczyciel odpowiada tylko wtedy gdy: - pojazd posiada trwałe zadaszenie (jednolita sztywna konstrukcja), - w trakcie postoju podczas transportu pojazd został prawidłowo zamknięty na wszystkie istniejące zamki i włączony został sprawnie działający system alarmowy, - kradzież z włamaniem miała miejsce pomiędzy godziną 6.00 a (ograniczeń czasowych nie stosuje się, gdy pojazd z transportowanym sprzętem był pozostawiony na parkingu strzeżonym lub w zamkniętym garażu), - sprzęt pozostawiony w pojeździe jest niewidoczny z zewnątrz, np. w bagażniku. W każdym przypadku utraty sprzętu (w tym również telefonów ) w wyniku kradzieży z włamaniem lub rabunku Ubezpieczony ponosi udział własny w wysokości 25% wartości szkody, nie mniejszy jednak od ustalonego w polisie. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody objęte ubezpieczeniem Auto-Casco i OC sprawcy szkody oraz powstałe wskutek niewłaściwego, niezgodnego z zaleceniami producenta opakowania lub jego braku. Pytanie nr 6 (klauzule dodatkowe ) Prosimy o wyłączenie zapisów klauzuli przezornej sumy ubezpieczenia z ryzyka sprzętu elektronicznego oraz zmianę jej treści na poniższy: Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia, strony uzgodniły, że suma ubezpieczenia prewencyjnego z limitem w okresie ubezpieczenia ,00 PLN, dotyczy tych przypadków, w których wystąpiło niedoubezpieczenie wynikające z niedoszacowania sum ubezpieczenia, lub pozycji, dla których suma ubezpieczenia zapisana w polisie okazała się niewystarczająca z powodu poniesionych przez Ubezpieczającego kosztów związanych z uniknięciem lub ograniczeniem szkody z wyłączeniem mienia ubezpieczonego w systemie na pierwsze ryzyko. Pytanie nr 7 W części opisu przedmiotu zamówienia warunki ubezpieczenia zadania pkt B (ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych) Definicje -dot. Rozszczelnienie Prosimy o akceptację zapisu zgodnie z poniższym: Ubezpieczyciel odpowiada za szkody spowodowane w wyniku rozszczelnienia lub nieszczelności dachów, szczelin w złączach płyt bez względu na przyczynę rozszczelnienia, pod warunkiem, że niedopełnienie obowiązków konserwacji i zabezpieczenia ubezpieczonego mienia należących do Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego nie miało wpływu na powstanie szkody. Konsumpcja sumy ubezpieczenia z limitem w agregacie rocznym ,00 ODPOWIEDŹ: Zgoda na poniższy zapis ZMIANA. W trybie art. 38 ust. 4 Pzp zmienia się treść na: strona 4 z 7

5 Zał. nr 1 - opisu przedmiotu zamówienia - (pkt. B ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych - dot. Rozszczelnienie) Ubezpieczyciel odpowiada za szkody spowodowane w wyniku rozszczelnienia lub nieszczelności dachów, szczelin w złączach płyt bez względu na przyczynę rozszczelnienia, pod warunkiem, że niedopełnienie obowiązków konserwacji i zabezpieczenia ubezpieczonego mienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa należących do Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego nie miało wpływu na powstanie szkody. Pytanie nr 8 (klauzule dodatkowe) 1) Prosimy o wyrażenie zgody na zastosowanie w klauzuli przepięć i szkód elektrycznych franszyzy redukcyjnej w wysokości: dla sprzętu medycznego o wartości pow tyś zł - 5% szkody min ,zł ; dla pozostałego sprzętu - 5% szkody min ,zł 4) Prosimy o wyłączenie zapisów klauzuli wypłaty odszkodowania 5) Prosimy o zmianę zapisów klauzuli śniegu, lodu na poniższą treść: Klauzula śniegu, lodu Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że ochroną ubezpieczeniową objęte zostają szkody: wynikłe z bezpośredniego działania ciężaru śniegu lub lodu na przedmiot ubezpieczenia albo przewrócenie się pod wpływem ciężaru śniegu lub lodu mienia sąsiedniego na mienie ubezpieczone. ZMIANA. Zamawiający w trybie art. 38 ust. 4 Pzp wprowadza zmiany do treści siwz: Zał. nr 1 - opisu przedmiotu zamówienia, warunki ubezpieczenia zadania pkt. F Klauzula śniegu, lodu otrzymuje brzmienie: Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że ochroną ubezpieczeniową objęte zostają szkody: wynikłe z bezpośredniego działania ciężaru śniegu lub lodu na przedmiot ubezpieczenia albo przewrócenie się pod wpływem ciężaru śniegu lub lodu mienia sąsiedniego na mienie ubezpieczone. Prosimy o zmianę zapisów klauzuli przypalenia i osmalenia na poniższą treść: Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody polegające na przypaleniu lub osmoleniu ubezpieczonego mienia powstałe w wyniku działania ognia. Limit odszkodowawczy: ,00 PLN. Pytanie nr 9 W części opisu przedmiotu zamówienia warunki ubezpieczenia zadania pkt B (ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych) Franszyzy i udziały własne a) Prosimy o zmianę zapisu dotyczącego franszyzy redukcyjnej i na następujący: Franszyza redukcyjna 1000,- zł Franszyza integralna: dla gotówki zniesiona, dla pozostałego mienia 100 Euro lub równowartość w złotych. ODPOWIEDŹ Zamawiający nie wyraża zgody. b) Definicja ryzyka katastrofy budowlanej Prosimy o zmianę zapisu na następujący: KLAUZULA KATASTROFY BUDOWLANEJ Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że ochroną ubezpieczeniową objęte strona 5 z 7

6 zostają szkody powstałe w wyniku katastrofy budowlanej rozumianej jako samoistne, niezamierzone i gwałtowne zawalenie się całości bądź części obiektu niezależnie od przyczyny pierwotnej. Poza pozostałymi nie zmienionymi niniejszą klauzulą wyłączeniami określonymi w ogólnych warunkach ubezpieczenia i umowie ubezpieczenia, niniejsza klauzula nie obejmuje szkód w obiektach: - których wiek przekracza 50 lat - nie posiadających odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego - tymczasowych bądź dopuszczonych tymczasowo do użytkowania - użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem Limit odpowiedzialności: zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Franszyza redukcyjna : 10% wartości szkody, nie mniej niż zł ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ, ZMIANA. Zamawiający w trybie art. 38 ust. 4 Pzp wprowadza zastrzeżenie dla ryzyka katastrofy budowlanej: Zał. nr 1 - opisu przedmiotu zamówienia - (pkt. B, ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych) Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w obiektach: 1) nie posiadających protokołu odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego, 2) użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem, 3) nie posiadających aktualnej Książki obiektu budowlanego z okresowym potwierdzeniem stanu technicznego obiektu, 4) w których prowadzenie prac adaptacyjnych i modernizacyjnych obejmowało zmiany w elementach konstrukcyjnych i nie było wykonane na bazie stosownych dokumentacji projektowo-technicznych oraz wymaganych zezwoleń, 5) wyłączonych z eksploatacji, 6) w trakcie budowy, rozbudowy, przebudowy, odbudowy i nadbudowy: wymagających zezwolenia odpowiednich służb (organów) oraz w mieniu znajdującym się w tych obiektach. Pytanie nr 10 (klauzule dodatkowe) Klauzula przepięć Prosimy o zmianę treści na poniższą: Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że obejmuje się ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe w wyniku przepięcia spowodowane zarówno wyładowaniem atmosferycznym, jak i powstałe wskutek innych niezależnych od Ubezpieczonego przyczyn zewnętrznych. Przez przepięcie należy rozumieć krótkotrwały (impulsowy) wzrost napięcia przekraczający maksymalne dopuszczalne napięcie robocze lub indukcyjne wzbudzenie się niszczących sił elektromagnetycznych w obwodach elektrycznych. W/w zdarzenia losowe pozostają objęte ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem odpowiedniego do zagrożenia zabezpieczenia mienia poprzez zainstalowanie ograniczników przepięcia (odgromniki, ochronniki, warystory, filtry). Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody, których przyczyną były zjawiska wewnętrzne wynikłe ze stanów awaryjnych lub normalnej pracy instalacji, osprzętu, maszyn i urządzeń Ubezpieczonego (zwarcia, przeciążenia, indukcje impulsów napięciowych, itp.) a ponadto szkody powstałe w zabezpieczeniach przepięciowych reagujących na przepięcia zewnętrzne. Limit na jedno i wszystkie zdarzenia: zł Franszyza redukcyjna: dla sprzętu medycznego o wartości pow tyś zł - 5% szkody min ,zł ; dla pozostałego sprzętu - 5% szkody min ,zł strona 6 z 7

7 Pytanie nr 11 ( klauzule dodatkowe ) Klauzula kradzieży zwykłej Prosimy o wprowadzenie udziału własnego w wysokości 10 % szkody min. 500 zł Zamawiający informuje, iż powyższe odpowiedzi i zmiany stają się wiążące dla wszystkich Wykonawców, którzy wezmą udział w niniejszym postępowaniu i złożą oferty. Z poważaniem D Y R E K T O R J anina Hul acka strona 7 z 7

II. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

II. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. Część II SIWZ Opis przedmiotu zamówienia DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów mechanicznych firmy PUHP LECH Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Opisu Przedmiotu Zamówienia

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Opisu Przedmiotu Zamówienia Opisu Przedmiotu Zamówienia Załącznik Nr 1 do SIWZ Informacje ogólne Zamawiający/ Ubezpieczający: Zakres działalności: Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Udzielanie

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I POJAZDÓW Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Sp. z o.o. I. Ubezpieczający: Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o. Ul.

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o. ZAŁĄCZNIK NR 5 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem niniejszego zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i mieszkaniowej w Sandomierzu

Bardziej szczegółowo

Łódź, dnia 11.09.2014 r.

Łódź, dnia 11.09.2014 r. ZAMAWIAJĄCY: PORT LOTNICZY ŁÓDŹ IM. WŁADYSŁAWA REYMONTA SP. Z O.O. UL. GEN. S. MACZKA 35 94-328 ŁÓDŹ PROWADZĄCY POSTĘPOWANIE: BIURO BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH "MAXIMA FIDES" SP. Z O.O. UL. GDAŃSKA 91 90-058

Bardziej szczegółowo

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Załącznik nr 2 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Nr sprawy: 04/ZP/09 ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 1. Zakres ubezpieczenia Ubezpieczenie obejmuje szkody

Bardziej szczegółowo

1). Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

1). Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Opis przedmiotu zamówienia: Załącznik nr 1 1. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI. 1). Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I ą ó Ś ś ó ó ą ś ó ó ł SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego 2. Tryb udzielenia zamówienia 3. Krótki opis przedmiotu zamówienia 4. Termin i miejsce realizacji zamówienia 5. Przesłanki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Kompleksowe ubezpieczenie mienia, pojazdów oraz OC stanowiących własność Gminy Skołyszyn i jednostek

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Kompleksowe ubezpieczenie mienia, pojazdów oraz OC stanowiących własność Gminy Skołyszyn i jednostek Zamawiający: GMINA SKOŁYSZYN 38-242 Skołyszyn 12 tel. /fax 013 4491062-64 REGON: 370440382 NIP: 685-16-51-203 e-mail: przetargi@skolyszyn.pl; gmina@skolyszyn.pl internetowa: www.bip.skolyszyn.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

WSzSL/FKZ/072-526/12 Legnica 12.12.2012

WSzSL/FKZ/072-526/12 Legnica 12.12.2012 WSzSL/FKZ/072-526/12 Legnica 12.12.2012 NR postępowania: WSzSL/FKZ-96/12 Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. ul. Nowohucka 1, 31 580 Kraków, tel. +48 12 64 62 202, e-mail: mpo@mpo.krakow.pl (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO (o wartości szacunkowej przekraczającej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus I. POSTANOWIENIA GENERALNE Postanowienia ogólne 1 11. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia EURO 10 Plus, zwane dalej owu mają zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus I. POSTANOWIENIA GENERALNE Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia EURO 10 Plus, zwane dalej owu mają zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Ognia i Innych Zdarzeń Losowych

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Ognia i Innych Zdarzeń Losowych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Ognia i Innych Zdarzeń Losowych POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia HDI Firma

Ogólne Warunki Ubezpieczenia HDI Firma Ogólne Warunki Ubezpieczenia HDI Firma 1 2 Spis treści POSTANOWIENIA WSTĘPNE... 5 Zasady ogólne... 5 Definicje... 7 ROZDZIAŁ II... 13 UBEZPIECZENIE MIENIA... 13 Zasady ogólne... 13 Ubezpieczenie mienia

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I POSTANOWIENIA WSPÓLNE

DZIAŁ I POSTANOWIENIA WSPÓLNE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA EKSTRABIZNES PLUS z dnia 13 lutego 2012 UWAGA: WYRAZ OZNACZONE W NINIEJSZYM OWU TŁUSTYM DRUKIEM (ZA WYJĄTKIEM NAGŁOWKÓW) OTRZYMUJĄ ZNACZENIE OKREŚLONE W 2 ALBO 45 TEKST

Bardziej szczegółowo

OWU. Auto & Przestrzeń. Ubezpieczenie Auto Casco

OWU. Auto & Przestrzeń. Ubezpieczenie Auto Casco UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012- 63-58 Kapitał zakładowy i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA i ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY OTWOCK i JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Spis treści Postanowienia ogólne i definicje... 1 2. Przedmiot ubezpieczenia... 4 Zakres ubezpieczenia... 4 4. Wyłączenia odpowiedzialności... 5 5. Umowa ubezpieczenia...

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia mienia w transporcie (cargo)

Ogólne warunki ubezpieczenia mienia w transporcie (cargo) Ogólne warunki ubezpieczenia mienia w transporcie (cargo) I. Postanowienia ogólne 1 1. Przez umowę ubezpieczenia, zawartą na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia mienia w transporcie (cargo),

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 1 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia (zwane dalej OWU) mają zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Wszystkich Ryzyk

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Wszystkich Ryzyk Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Wszystkich Ryzyk POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA, zwane dalej Ubezpieczycielem,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Z Tobą od A do Z Spis treści 1. Postanowienia ogólne. Definicje... 1 2. Przedmiot ubezpieczenia... 5 3. Zakres ubezpieczenia... 6 4. Wyłączenia odpowiedzialności...

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku 15-874 Białystok, ul. Poleska 89 tel. 0-85-65-26-709, fax: 0-85-65-26-708 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

wprowadzić do umowy ubezpieczenia postanowienia dodatkowe Wprowadzenie w/w postanowień wymaga formy pisemnej pod

wprowadzić do umowy ubezpieczenia postanowienia dodatkowe Wprowadzenie w/w postanowień wymaga formy pisemnej pod OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INWESTYCJI BUDOWLANYCH REALIZOWANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE TWOJA INWESTYCJA (883) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia inwestycji

Bardziej szczegółowo

OWU. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Auto Casco. Rozdział I. 6) Grad - opad atmosferyczny w postaci bryłek lodu. Podstawowe informacje o ubezpieczeniu

OWU. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Auto Casco. Rozdział I. 6) Grad - opad atmosferyczny w postaci bryłek lodu. Podstawowe informacje o ubezpieczeniu UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 42 63 44 700, fax 42 63 77 430 Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapitał zakładowy i wpłacony:

Bardziej szczegółowo

Spis treści Część I Część II Część IV Część III Część V Część VI Część VII

Spis treści Część I Część II Część IV Część III Część V Część VI Część VII Spis treści Część I POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE 2 Zawarcie umowy ubezpieczenia 5 Rozwiązanie umowy ubezpieczeń dobrowolnych 6 Odpowiedzialność Ubezpieczyciela 7 Składka 7 Zgłoszenie szkody do Ubezpieczyciela

Bardziej szczegółowo

Aegon dla Domu. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Aegon dla Domu 2.15

Aegon dla Domu. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Aegon dla Domu 2.15 Aegon dla Domu OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Aegon dla Domu 2.15 N Sam najlepiej wiesz, jak wiele osiągnąłeś już w swoim życiu... Twoje cztery kąty, Twoje w nich rzeczy Ile kosztowało Cię to trudu, pieniędzy

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie pojazdów Autocasco Spis treści Strona I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 1 Postanowienia wstępne 3 2 Jak należy rozumieć pojęcia użyte w niniejszych OWU? 3 II. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

Bezpieczny Dom w InterRisk

Bezpieczny Dom w InterRisk OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Bezpieczny Dom w InterRisk POSTANOWIENIA GENERALNE Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia Bezpieczny Dom w InterRisk, zwane dalej owu, mają zastosowanie

Bardziej szczegółowo