UCHWAŁA Nr 99/XVI/07 RADY POWIATU BYDGOSKIEGO z dnia 28 grudnia 2007 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA Nr 99/XVI/07 RADY POWIATU BYDGOSKIEGO z dnia 28 grudnia 2007 roku"

Transkrypt

1 (C4L)4,t1 UCHWAŁA Nr 99/XVI/07 RADY POWIATU BYDGOSKIEGO z dnia 28 grudnia 2007 roku zmieniaj ąca budżet Powiatu Bydgoskiego na rok 2007 Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz ądzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z pó źn. zm. 1 ) oraz art. 182 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz z późn zm. 2) uchwala si ę, co następuje: 1. W uchwale Nr 26/V/2007 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 1 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia bud żetu Powiatu na rok 2007 (z pó źn. zm.) wprowadza si ę następuj ące zmiany: w 1 Dochody (zgodnie ze zmianami wykazanymi w za łączniku Nr 1 do niniejszej uchwa ły) kwotę z ł. zastępuje si ę kwotą zł. (zwi ększenie o kwot ę zł.) z tego: a) cze ść o światowa subwencji ogólnej ( 2920) kwot ę zł. zastępuje si ę zł. (zwi ększenie o kwot ę zł.), e) udzia ł w podatku dochodowym od osób prawnych ( 0020) kwotę z ł. zastępuje si ę kwotą z ł. (zwi ększenie o kwotę zł.), 2 Zmiany wymienionej ustawy zosta ły ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz i Nr 167, poz oraz z 2007 r. Nr 173, poz Zmiany wymienionej ustawy zosta ły og łoszone w: Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587

2 2 f) dotacje celowe otrzymane z bud żetu państwa na zadania bie żące z zakresu administracji rz ądowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110) kwot ę zł. zast ępuje si ę kwotą z ł. (zwi ększenie o kwotę zł.), g) dotacje celowe otrzymane z bud żetu państwa na realizacj ę bieżących zadań własnych powiatu ( 2130) kwot ę zł. zastępuje si ę kwotą z ł. (zmniejszenie o kwot ę zł.), h) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bie żące realizowane na podstawie porozumie ń (umów) mi ędzy j.s.t. ( 2320) kwot ę z ł. zast ępuje si ę kwotą z ł. (zmniejszenie o kwot ę zł.), 1) pozostałe dochody i wp ływy własne kwot ę zł. zast ępuje si ę kwotą z ł. (zwi ększenie o kwotę z ł.), ł) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bie żące realizowane na podstawie porozumie ń (umów) mi ędzy j.s.t. ( 2310) kwot ę z ł. zast ępuje si ę kwotą z ł. (zmniejszenie o kwotę zł.), n) dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie ń (umów) mi ędzy j.s.t. ( 6610) kwot ę zł. zastępuje si ę kwotą z ł. (zmniejszenie o kwot ę zł.), w 2 W pozycji 1. Wydatki (zgodnie ze zmianami wykazanymi w za łączniku Nr 2 do niniejszej uchwa ły) kwot ę z ł. zastępuje si ę kwotą zł. (zmniejszenie o kwot ę zł.) z tego: w punkcie 1) Wydatki bie żące kwot ę z ł. zastępuje si ę kwotą z ł. (zmniejszenie o kwot ę z ł.)

3 3 w tym w podpunktach: a) dotacje z budżetu powiatu (*2310, *2320, *2330, *2540, *2820, *2910, *3000) kwot ę zł. zastępuje si ę kwotą z ł. (zmniejszenie o kwotę z ł.), b) świadczenia na rzecz osób fizycznych ( 3020, *3030, *3040, *3050, *3110, *3218, *3219, *3240, *3248, *3249) kwot ę z ł. zast ępuje si ę kwotą zł. (zmniejszenie o kwotę 640 z ł.), c) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe ( 4010, *4020, *4170, *4178, *4179) kwot ę z ł. zast ępuje si ę kwotą z ł. (zmniejszenia o kwot ę zł.), d) dodatkowe wynagrodzenie roczne ( 4040) kwot ę zł. zastępuje si ę kwotą z ł. (zmniejszenie o kwot ę z ł.), e) wydatki pochodne od wynagrodze ń ( 4110, *4118, *4119, *4120, *4128, *4129, *4130) kwotę z ł. zastępuje si ę kwotą z ł. (zmniejszenie o kwot ę zł.), f) rezerwa bud żetowa ( 4810) kwot ę zł. zastępuje się kwotą O z ł. (zmniejszenie o kwot ę zł.), g) wydatki na obs ługę długu publicznego ( 8070) kwot ę zł. zastępuje się kwotą O zł. (zmniejszenie o kwot ę zł.), h) pozosta łe wydatki bie żące kwotę z ł. zast ępuje się kwotą z ł. (zmniejszenie o kwot ę z ł.). w punkcie 2) Wydatki maj ątkowe kwot ę z ł. zastępuje si ę kwotą z ł. (zmniejszenie o kwotę zł.) w tym w podpunktach: b) wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych (* 6050) kwot ę z ł. zastępuje si ę kwotą z ł. (zmniejszenie o kwotę z ł.),

4 4 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud żetowych ( 6060) kwot ę zł. zastępuje si ę kwotą z ł. (zmniejszenie o kwot ę zł.), w 3 w 5 W pozycji 1. Deficyt bud żetowy kwotę z ł. zastępuje si ę kwotą O zł. (zmniejszenie o kwot ę zł.). Wprowadza si ę pozycj ę 3. Nadwyżka budżetowa w wysoko ści z ł. 1. W pozycji 1. Dochody i wydatki w wysoko ści. związane z realizacj ą zadań z zakresu administracji rz ądowej i innych zadań zleconych odr ębnymi ustawami kwot ę zł. zast ępuje si ę kwotą z ł. (zwi ększenie o kwot ę zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 9A i 9B do niniejszej uchwały. 2. Dochody w wysoko ści zł. związane z realizacj ą zadań wykonywanych na podstawie porozumie ń (umów) mi ędzy jednostkami samorządu terytorialnego zast ępuje si ę kwotą z ł. (zmniejszenie o kwotę zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 7B do niniejszej uchwa ły. 3. Wydatki w wysoko ści zł. związane z realizacj ą zadań wykonywanych na podstawie porozumie ń (umów) mi ędzy jednostkami samorządu terytorialnego zast ępuje si ę kwotą zł. (zwi ększenie o kwotę zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 7B do niniejszej uchwa ły. w 6 Dokonuje si ę zmiany w pozycji 1. Plan przychodów i wydatków dla gospodarstw pomocniczych, zgodnie z za łącznikami Nr 11A i 11B do niniejszej uchwały. w 7 W pozycji 2. Dotacje podmiotowe dla dzia łaj ących na terenie powiatu niepublicznych szkó ł kwotę zł. zast ępuje się kwotą z ł. (zmniejszenie o kwot ę zł.), zgodnie z załącznikiem Nr 7A do niniejszej uchwały.

5 5 w 8 Dokonuje si ę zmian w pozycji 2. Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, zgodnie z załącznikiem Nr 10B do niniejszej uchwa ły Zmiany wykazane w 1, załączniku Nr 1 i 2 do niniejszej uchwa ły powoduj ą odno śne zmiany w załącznikach Nr 1, 2, 3A, 3B, 4, 5, 6, 7, 7A, 8, 8A, 8B, 9, 9A, 10A, 10B, 12B, 13A i 13B do uchwały budżetowej. 2. Ujednolicon ą wersj ę załączników Nr 1, 3A, 5, 7A, 8, 8A, 8B, 9, 9A, 10A, 10B, 12B, 13A i 13B do uchwa ły budżetowej przedstawiaj ą załączniki Nr 3, 4A, 5, 6A, 7, 7A, 7B, 8, 8A, 9A, 9B, 10B, 11A i 11B do niniejszej uchwały. 3. Wykonanie uchwały powierza si ę Zarządowi Powiatu Bydgoskiego. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podj ęcia. Prze dnie ący Rady Pow oskiego

6 Uzasadnienie Uchwała wprowadza do bud żet zmiany polegaj ące na: 1. Zwiększenie planowanych dochodów bud żetowych ogó łem o kwot ę z ł., i tak: - rozdzia ł dokonuje si ę zmniejszenia ogó łem rozdzia łu na kwotę zł. Zmniejsza si ę 2310 o kwotę zł. w związku z rozliczeniem dotacji z gmin Koronowo i Lubiewo na eksploatacj ę promu Koronowo" oraz z Gminy Osielsko na remont chodnika w Bożenkowie. Dokonuje si ę również zmniejszenia w 2320 o kwot ę zł. w związku z rozliczeniem przez Powiat Tuchola dotacji na eksploatacj ę promu Koronowo". - rozdzia ł zwiększa si ę 2110 o kwotę zł. zgodnie z decyzj ą Wojewody Kujawsko Pomorskiego z dnia r. znak: WFB.I /07 z przeznaczeniem na uregulowanie odszkodowania wynikaj ącego z decyzji Starosty Bydgoskiego z dnia 28 grudnia 2005 r. Nr RGG.II /05, na rzecz osób fizycznych za przej ęte z dniem 1 stycznia 1999 r. nieruchomo ści zaj ęte pod drogi publiczne, - rozdzia ł zmniejsza si ę o kwotę 764 zł. w zwi ązku z urealnieniem uzyskanych dochodów do ko ńca roku z tytu łu odsetek ( 0920), rozliczeniem dotacji na obs ługę programu Pojazd" ( 2310), jak równie ż na zakup urządzeń do jego obsługi ( 6610) i urealniaj ąc dochody uzyskane z innych źróde ł, - rozdzia ł zwi ększa si ę rozdział o kwotę z ł., urealniaj ąc dochody do końca roku z tytu łu op łat komunikacyjnych ( 0420), licencji ( 0590), za świadczeń transportowych ( 0690), jak również za zaj ęcie pasa drogowego ( 0490), - rozdzia ł dokonuje si ę zwiększenia planowanych wp ływów z podatku dochodowego od osób prawnych ( 0020) o kwot ę zł. z zwi ązku z wyższymi wp ływami, - rozdzia ł zwi ększa si ę część o światową subwencji ogólnej 2920 o kwot ę zł., zgodnie z pismem Ministra Finansów znak: ST p/BKU/07 z dnia r,

7 2 - rozdzia ł zwiększa si ę 0920 o kwotę z ł. z tytu łu odsetek bankowych urealniaj ąc ich wykonanie, - rozdzia ł w Zespole Szkó ł Licealnych Koronowo dokonuje si ę zwi ększenia na ogóln ą zł. ( z ł., z ł.) urealniaj ąc wykonanie do ko ńca br., - rozdzia ł zwiększa si ę ogółem o kwotę z ł. W Zespole Szkó ł Zawodowych w Koronowie planowane dochody zwiększa si ę ogółem o z ł.: w 0690 kwotę 600 zł. z tytu łu opłaty za duplikaty legitymacji i świadectw, 0750 kwot ę zł. z tytułu wynajmu placu manewrowego. Ponadto wprowadza si ę 8510 w wysoko ści z ł. w związku z odszkodowaniem uzyskanym z PZU z tytu łu zalania sprz ętu komputerowego. W Zespole Szkó ł Ogólnokształcących i Zawodowych w Solcu Kujawskim dokonuje si ę zmniejszenia 0920 o kwot ę 70 zł. urealniaj ąc wykonanie do ko ńca br. - rozdzia ł zwiększa si ę ogółem o kwot ę zł. W Domu Pomocy Spo łecznej w Bożenkowie zwi ększa si ę o zł urealniaj ąc wykonanie do końca br. z tytu łu odp łatno ści mieszkańców. Ponadto zgodnie z decyzj ą Wojewody Kujawsko Pomorskiego znak: WFB.I /07 z dnia r. zmniejsza si ę 2130 o kwotę zł. - rozdzia ł zwi ększa si ę 0830 o kwot ę 390 zł. urealniaj ąc wykonanie do ko ńca br., 2. Zmniejszenie planowanych wydatków bud żetowych ogó łem o kwot ę z ł., i tak: - rozdzia ł dokonuje si ę zmniejszenia na ogóln ą kwotę zł. Zmniejsza si ę: 4270 o kwotę zł., z ł., z ł., urealniaj ąc wykonanie do końca br., - rozdzia ł zmniejszenia się na ogólna kwotę zł. Zmniejsza si ę 4010 o kwotę zł. i 4440 o kwotę zł. ze względu na powstałe oszczędno ści. Jednocze śnie dokonuje si ę zwi ększenia 4430 w wysoko ści z ł. przenosząc je z rozdzia łu i zabezpieczaj ąc środki na op łatę polis ubezpieczeniowych na samochody,

8 3 - rozdzia ł zwi ększa się 4590 o kwotę zł. zgodnie z decyzj ą Wojewody Kujawsko Pomorskiego z dnia r. znak: WFB.I /07 na wyp łatę odszkodowań za nieruchomo ści zaj ęte pod drogi publiczne, rozdzia ł w planowanych wydatkach Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dokonuje si ę przesuni ęć pomi ędzy paragrafami na ogólna kwotę zł. zabezpieczaj ąc ich wykonanie do końca br., - rozdzia ł dokonuje si ę przesuni ęć w kwocie z ł. pomiędzy paragrafami zabezpieczaj ąc środki na ZF ŚS i podró że służbowe, - rozdzia ł następuje przesuni ęcie kwoty 50 z ł. z 4110 do 4120 zabezpieczaj ąc środki na pochodnych, - rozdzia ł dokonuje si ę przesuni ęcia kwoty z ł. z 4370 do zł. i z ł. zabezpieczaj ąc planowane wydatki do końca br. Ponadto zwi ększa si ę 4010 o kwotę zł. (wykorzystuj ąc oszcz ędno ści z rozdzia łu i 85218), urealniaj ąc wykonanie w zwi ązku z dużą rotacj ą kadrową oraz zabezpieczaj ąc środki między innymi na wyp łatę odpraw dla pracowników odchodzących na renty i 4440 o kwot ę zł. na ZF Ś S. Ponadto tworzy si ę zadanie inwestycyjne Zakup namiotu Powiatu Bydgoskiego" 6060 w kwocie z ł., wykorzystuj ąc oszcz ędno ści powstałe na zadaniu Zakup routerów oraz switchy dla systemu POJAZD". - rozdzia ł zmniejsza si ę 8070 o kwotę zł. ze wzgl ędu na powstałe oszcz ędno ści ze wzgl ędu na nie zaci ągnięcie kredytu, - rozdzia ł następuje budżetowej o kwot ę z ł., rozwi ązanie (likwidacja) rezerwy - rozdzia ł w Zespole Szkół w Koronowie 4010 zmniejszenia się o kwotę zł. ze wzgl ędu na powstałe oszcz ędno ści na wynagrodzeniach, - rozdzia ł w Zespole Szkó ł w Koronowie dokonuje si ę przesuni ęcia pomi ędzy paragrafami wydatków na ogóln ą kwotę zł. urealniaj ąc ich wykonanie do końca br.,

9 4 - rozdzia ł następuje zmniejszenie rozdzia łu ogó łem na kwotę zł. W 2540 zmniejsza si ę dotacj ę dla niepublicznych szkó ł o kwotę z ł. ze wzgl ędu na powstałe oszcz ędno ści. W Zespole Szkó ł Licealnych w Koronowie zmniejsza si ę planowane wydatki o kwotę zł., i tak: z ł., zł., z ł., z ł. w związku z powsta łymi oszcz ędno ściami na wynagrodzeniach i pochodnych, jak równie ż zabezpieczaj ąc środki w 4440 w kwocie 232 z ł na ZF Ś S, - rozdzia ł dokonuje si ę zmniejszenia na ogóln ą kwotę zł. W Zespole Szkó ł Zawodowych w Koronowie zmniejsza si ę planowane wydatki o kwot ę z ł. urealniaj ąc wykonanie do końca br. ( zł., z ł., z ł., zł., z ł., zł.) W Zespole Szkó ł Ogólnokształcących i Zawodowych zmniejsza si ę planowane wydatki o kwot ę zł. urealniaj ąc wykonanie do końca br. ( z ł., zł., z ł., z ł.) W Zespole Szkó ł Agro - Ekonomicznych w Karolewie zmniejsza si ę planowane wydatki o kwot ę zł. urealniaj ąc wykonanie do końca br. ( z ł., z ł., z ł., z ł.) Ponadto zwi ększa si ę 4300 o kwotę zł. zabezpieczaj ąc środki na opracowanie ksi ążek budowlanych obiektów szkoły oraz monta ż instalacji przeciw w łamaniowej. - rozdzia ł w Zespole Szkó ł w Koronowie zmniejsza si ę 4010 o kwotę zł. ze wzgl ędu na powsta łe oszczędno ści na wynagrodzeniach, - rozdzia ł następuje zmniejszenie rozdzia łu ogó łem o kwotę zł. Zmniejsza si ę 2330 o zł. urealniaj ąc wykonanie w/w dotacji do ko ńca br. Ponadto zmniejsza si ę również wydatki z tytu łu ZF ŚS ( 4440) o kwot ę 869 zł. Jednocze śnie zwi ększa si ę 4430 o kwotę zł. zabezpieczaj ąc środki na ubezpieczenie zakupionego sprz ętu w ZSA - E w Karolewie, - rozdzia ł w Domu Dziecka w Trzemi ętowie zmniejsza si ę planowane wydatki o kwot ę zł. urealniaj ąc wykonanie do końca br. ( z ł., zł., z ł., z ł., z ł., zł.)

10 5 rozdzia ł dokonuje si ę zmniejszenia planowanych wydatków w domach pomocy spo łecznej na ogólną kwotę zł. ze wzgl ędu na powstałe oszczędno ści na wynagrodzeniach i pochodnych. W Domu Pomocy Spo łecznej w Bo żenkowie zmniejsza si ę zł., z ł., jednocze śnie zwi ększaj ąc zł. Ponadto kwot ę zł. przesuwa si ę z 4270 do 4210 z ł. na zakup oleju opałowego. W Domu Pomocy Społecznej w Koronowie zmniejsza si ę zł., z ł., z ł. Ponadto kwotę zł. przenosi si ę z 4440 do 4610 na op łaty sądowe. - rozdzia ł zmniejsza si ę rozdział o kwotę zł. Kwotę 100 zł. przenosi si ę z 4350 do 4410 zabezpieczaj ąc wydatki na koszty podró ży służbowych. Zmniejsza si ę o z ł w 4010 i 869 z ł. w 4440 ze wzgl ędu na powsta łe oszcz ędno ści. Z 4350 przenosi si ę kwotę z ł. do tego samego paragrafu do rozdzia łu zł., z ł. - rozdzia ł w Zespole Szkó ł w Koronowie zmniejsza si ę 4010 o kwotę z ł. i 4110 o kwotę zł. ze wzgl ędu na powstałe oszcz ędno ści na wynagrodzeniach i pochodnych, - rozdzia ł w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Koronowie zmniejsza si ę z ł., zł. urealniaj ąc wykonanie wydatków do ko ńca br. - rozdzia ł w Internacie przy Zespole Szkó ł Agro Ekonomicznych w Karolewie zmniejsza si ę wydatki z tytu łu ZF Ś S o kwotę 185 zł., 3. Zwiększenie planowanych dochodów bud żetowych o kwot ę z ł. oraz zmniejszenie planowanych wydatków bud żetowych w kwocie z ł. powoduje likwidacj ę deficytu bud żetowego. Tworzy si ę nadwyżka budżetowa w kwocie z ł. 4. Zmienia si ę plany finansowy przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych, i tak: a) Warsztatów Szkolnych w Koronowie zwi ększenie przychodów i wydatków o kwot ę zł., b) Powiatowego O środka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dokonuje się przesuni ęcia na kwotę z ł. pomi ędzy planowanymi wydatkami.

11 6 5. W planie finansowym przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zwi ększa si ę dochody i wydatki o kwotę zł. e

UCHWAŁA NR XXXI/255/09 RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM Z DNIA 25 LISTOPADA 2009 ROKU

UCHWAŁA NR XXXI/255/09 RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM Z DNIA 25 LISTOPADA 2009 ROKU UCHWAŁA NR XXXI/255/09 RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM Z DNIA 25 LISTOPADA 2009 ROKU W SPRAWIE: ZMIANY BUDŻETU MIASTA I GMINY SOLEC KUJAWSKI NA 2009 ROK. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 223/XXXV/09 RADY POWIATU BYDGOSKIEGO z dnia 8 października 2009 r.

UCHWAŁA Nr 223/XXXV/09 RADY POWIATU BYDGOSKIEGO z dnia 8 października 2009 r. UCHWAŁA Nr 223/XXXV/09 RADY POWIATU BYDGOSKIEGO z dnia 8 października 2009 r. w sprawie Regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli w szko łach i placówkach prowadzonych przez Powiat Bydgoski". Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 22/2017 ZGROMADZENIA MIĘDZYGMINNEGO ZWIĄZKU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ODRA-NYSA-BOBR" z dnia 29 grudnia 2017r.

UCHWAŁA NR 22/2017 ZGROMADZENIA MIĘDZYGMINNEGO ZWIĄZKU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ODRA-NYSA-BOBR z dnia 29 grudnia 2017r. UCHWAŁA NR 22/2017 ZGROMADZENIA MIĘDZYGMINNEGO ZWIĄZKU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ODRA-NYSA-BOBR" z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia uchwaly bud żetowej Mi ędzygminnego Zwi ązku Gospodarki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA NR XXIII RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA NR XXIII.146.2016 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/13/14 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY z dnia 30 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR III/13/14 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY z dnia 30 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR III/13/14 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY z dnia 30 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2014 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 142/FK/05 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY z dnia 19 grudnia 2005r.

ZARZĄDZENIE NR 142/FK/05 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY z dnia 19 grudnia 2005r. ZARZĄDZENIE NR 142/FK/05 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY z dnia 19 grudnia 2005r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2005 rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IV/36/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 grudnia 2006r.

Uchwała Nr IV/36/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 grudnia 2006r. Uchwała Nr IV/36/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2007 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt.9 lit. d, pkt.10, oraz art.61 ust.2 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu na 2014 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 19 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 19 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2012. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 52/2017 BURMISTRZA BARCINA. z dnia 28 kwietnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 52/2017 BURMISTRZA BARCINA. z dnia 28 kwietnia 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 52/2017 BURMISTRZA BARCINA w sprawie zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XXV/223/2016 Rady Miejskiej w Barcinie Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Uchwała XXX/463/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza Miasta na prawach powiatu na 2009 rok

Uchwała XXX/463/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza Miasta na prawach powiatu na 2009 rok Uchwała XXX/463/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza Miasta na prawach powiatu na 2009 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz pkt

Bardziej szczegółowo

administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r. otrzymuje

administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r. otrzymuje Zarządzenie Nr 248/2013 z dnia 26 listopada 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2013 Na podstawie art.30 ust.2, pkt.4, ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity z

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 października 2012 r. Poz. 3064 UCHWAŁA NR XXVI/242/12 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany:

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany: U C H W A Ł A Nr XIX/164/2005 Rady Gminy w Mieścisku z dnia 12 kwietnia 2005 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mieścisko na 2005 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr V RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA Nr V RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA Nr V.25.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/148/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 21 czerwca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2012 rok

UCHWAŁA NR XXIII/148/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 21 czerwca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2012 rok UCHWAŁA NR XXIII/148/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2012 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 i 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. RADY POWIATU W OTWOCKU z dnia..

UCHWAŁA NR. RADY POWIATU W OTWOCKU z dnia.. UCHWAŁA NR. projekt Nr 1 RADY POWIATU W OTWOCKU z dnia.. w sprawie zmian w uchwale Nr 20/III/15 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2015, z późn.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 28 czerwca 2016 r. Poz. 3551 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU W BIELSKU BIAŁEJ z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie wykonania budżetu powiatu bielskiego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 145/2015 BURMISTRZA BARCINA. z dnia 30 września 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 145/2015 BURMISTRZA BARCINA. z dnia 30 września 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 145/2015 BURMISTRZA BARCINA z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 19 grudnia 2014 r. Na podstawie art. 257

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 56/FK/14 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY z dnia 26 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 56/FK/14 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY z dnia 26 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 56/FK/14 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2014 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 135/2016 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO. z dnia 12 maja 2016 r.

UCHWAŁA NR 135/2016 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO. z dnia 12 maja 2016 r. UCHWAŁA NR 135/2016 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 12 maja 2016 r. zmieniająca uchwałę Nr IX/153/2015 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 239/2016 ZARZĄDU POWIATU JAROSŁAWSKIEGO z dnia 14 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 239/2016 ZARZĄDU POWIATU JAROSŁAWSKIEGO z dnia 14 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR 239/2016 ZARZĄDU POWIATU JAROSŁAWSKIEGO z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Jarosławskiego na 2016 rok Na podstawie art. 212 i art. 257 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/115/2000 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2000 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na rok 2000

UCHWAŁA NR XXI/115/2000 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2000 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na rok 2000 UCHWAŁA NR XXI/115/2000 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2000 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na rok 2000 Na podstawie art. 12 pkt 5 i art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/147/08 RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM Z DNIA 28 SIERPNIA 2008 ROKU

UCHWAŁA NR XVIII/147/08 RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM Z DNIA 28 SIERPNIA 2008 ROKU UCHWAŁA NR XVIII/147/08 RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM Z DNIA 28 SIERPNIA 2008 ROKU W SPRAWIE: ZMIANY UCHWAŁY NR XII/97/07 RADY MIEJSKIEJ Z DNIA 14 GRUDNIA 2007 ROKU W SPRAWIE UCHWALENIA BUDŻETU MIASTA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/150/2017 RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO. z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2017

UCHWAŁA NR XXV/150/2017 RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO. z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2017 UCHWAŁA NR XXV/150/2017 RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2017 Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 80/2018 BURMISTRZA ŻNINA. z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian kwot dotacji celowych przyznanych gminie Żnin na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR 80/2018 BURMISTRZA ŻNINA. z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian kwot dotacji celowych przyznanych gminie Żnin na 2018 rok ZARZĄDZENIE NR 80/2018 BURMISTRZA ŻNINA w sprawie zmian kwot dotacji celowych przyznanych gminie Żnin na 2018 rok Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 237/14 WÓJTA GMINY OSIE z dnia 18 kwietnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 237/14 WÓJTA GMINY OSIE z dnia 18 kwietnia 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 237/14 WÓJTA GMINY OSIE z dnia 18 kwietnia 2014 r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy Osie na 2014 r. Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVII/198/2005 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28 grudnia 2005r. w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Grodziskiego na 2006 rok

Uchwała Nr XXXVII/198/2005 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28 grudnia 2005r. w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Grodziskiego na 2006 rok Uchwała Rady Powiatu Grodziskiego w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Grodziskiego na 2006 rok Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d, 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/76/2015 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/76/2015 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/76/2015 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2016 Na podstawie art. 12 pkt. 5, 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Drezdenko na 2011 rok.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Drezdenko na 2011 rok. Uchwała Nr XIII/91/2011 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Drezdenko na 2011 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK Projekt budżetu Powiatu Zwoleńskiego na 2015 r. został opracowany na podstawie : - informacji o wysokości poszczególnych części

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR ZARZĄDU POWIATU KOLSKIEGO z dnia 07 grudnia 2016 roku

UCHWALA NR ZARZĄDU POWIATU KOLSKIEGO z dnia 07 grudnia 2016 roku UCHWALA NR 0025.100.141.2016 ZARZĄDU POWIATU KOLSKIEGO z dnia 07 grudnia 2016 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2016 rok Na podstawie art 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 10/16/15 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie zmiany w budżecie powiatu na 2015 rok

UCHWAŁA NR 10/16/15 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie zmiany w budżecie powiatu na 2015 rok UCHWAŁA NR 10/16/15 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie zmiany w budżecie powiatu na 2015 rok Na podstawie podstawie art. 257 pkt.1 i 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IV/39/2006 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu na rok 2007

Uchwała Nr IV/39/2006 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu na rok 2007 Uchwała Nr IV/39/2006 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu na rok 2007 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2013 Żary, marzec 2014 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2013 Żary, marzec 2014 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2013 Żary, marzec 2014 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W 2013 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/151/2009 Rady Powiatu Złotowskiego

Uchwała Nr XXXVI/151/2009 Rady Powiatu Złotowskiego Uchwała Nr XXXVI/151/2009 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 30 września 2009 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2009 rok. Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVI/270/2012 Rady Powiatu Jarosławskiego z dnia 14 listopada 2012 r.

Uchwała Nr XXVI/270/2012 Rady Powiatu Jarosławskiego z dnia 14 listopada 2012 r. Uchwała Nr XXVI/270/2012 Rady Powiatu Jarosławskiego z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Jarosławskiego na 2012 rok. Działając na podstawie art. 12

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV/313/2010 RADY POWIATU STAROGARDZKIEGO. z dnia 28 maja 2010 r.

UCHWAŁA NR XLV/313/2010 RADY POWIATU STAROGARDZKIEGO. z dnia 28 maja 2010 r. UCHWAŁA NR XLV/313/2010 RADY POWIATU STAROGARDZKIEGO zmieniająca uchwałę nr XXXIX/277/2009 z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Starogardzkiego na rok 2010 Na podstawie art. 12

Bardziej szczegółowo

1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. 1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Dochody zaplanowane w kwocie 7.000 zł

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok

Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok UCHWAŁA Nr XLIX/324/05 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/165/18 RADY GMINY KIWITY. z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Kiwity na 2018 rok

UCHWAŁA NR XXIX/165/18 RADY GMINY KIWITY. z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Kiwity na 2018 rok UCHWAŁA NR XXIX/165/18 RADY GMINY KIWITY z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Kiwity na 2018 rok Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 170/2016 PREZYDENTA MIASTA KONINA z dnia 9 grudnia 2016 roku. w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR 170/2016 PREZYDENTA MIASTA KONINA z dnia 9 grudnia 2016 roku. w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2016 rok ZARZĄDZENIE NR 170/2016 PREZYDENTA MIASTA KONINA z dnia 9 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2016 rok Na podstawie art. 222 ust.4 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/74/07 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2007 rok

UCHWAŁA NR V/74/07 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2007 rok UCHWAŁA NR V/74/07 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2007 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c), d), i) i pkt 10, art. 51 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXIV/285/2018 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 9 sierpnia 2018 r.

UCHWAŁA NR LXIV/285/2018 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 9 sierpnia 2018 r. UCHWAŁA NR LXIV/285/2018 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 9 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2018 rok Na podstawie art. 12 pkt

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 23 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA Nr 120/2015 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO. z dnia 16 grudnia 2015 r.

Bydgoszcz, dnia 23 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA Nr 120/2015 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO. z dnia 16 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 23 grudnia 2015 r. Poz. 4661 UCHWAŁA Nr 120/2015 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 16 grudnia 2015 r. zmieniająca w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 36/2017 BURMISTRZA BARCINA. z dnia 31 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 36/2017 BURMISTRZA BARCINA. z dnia 31 marca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 36/2017 BURMISTRZA BARCINA w sprawie zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XXV/223/2016 Rady Miejskiej w Barcinie Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVII/251/2018 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 22 lutego 2018 r.

UCHWAŁA NR LVII/251/2018 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 22 lutego 2018 r. UCHWAŁA NR LVII/251/2018 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2018 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXVII/302/2018 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 10 października 2018 r.

UCHWAŁA NR LXVII/302/2018 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 10 października 2018 r. UCHWAŁA NR LXVII/302/2018 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 10 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2018 rok Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r. Spis treści Część I...3 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w I półroczu 2014 roku...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/152/2017 RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO. z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Jeleniogórskiego na 2017 rok

UCHWAŁA NR XXIX/152/2017 RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO. z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Jeleniogórskiego na 2017 rok UCHWAŁA NR XXIX/152/2017 RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Jeleniogórskiego na 2017 rok Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 50/2016 WÓJTA GMINY WARLUBIE. z dnia 13 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2016r.

ZARZĄDZENIE NR 50/2016 WÓJTA GMINY WARLUBIE. z dnia 13 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2016r. ZARZĄDZENIE NR 50/2016 WÓJTA GMINY WARLUBIE z dnia 13 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2016r. Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 lutego 2019 r. Poz UCHWAŁA NR 9/2018 ZARZĄDU POWIATU PRZASNYSKIEGO. z dnia 11 grudnia 2018 r.

Warszawa, dnia 15 lutego 2019 r. Poz UCHWAŁA NR 9/2018 ZARZĄDU POWIATU PRZASNYSKIEGO. z dnia 11 grudnia 2018 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 15 lutego 2019 r. Poz. 2241 UCHWAŁA NR 9/2018 ZARZĄDU POWIATU PRZASNYSKIEGO z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie

Bardziej szczegółowo

N R XVI/185/2003 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 grudnia 2003 r.

N R XVI/185/2003 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 grudnia 2003 r. U C H W A Ł A N R XVI/185/2003 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 grudnia 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2003 r. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

RADY MIEJSKIEJ W TUŁOWICACH. z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2018 r.

RADY MIEJSKIEJ W TUŁOWICACH. z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2018 r. UCHWAŁA Nr XLIX/242/18 RADY MIEJSKIEJ W TUŁOWICACH z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2018 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 66/FK/16 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY. z dnia 17 maja 2016 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok.

ZARZĄDZENIE NR 66/FK/16 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY. z dnia 17 maja 2016 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok. ZARZĄDZENIE NR 66/FK/16 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY z dnia 17 maja 2016 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 137/2012 STAROSTY RACIBORSKIEGO. z dnia 30 października 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 137/2012 STAROSTY RACIBORSKIEGO. z dnia 30 października 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 137/2012 STAROSTY RACIBORSKIEGO z dnia 30 października 2012 r. w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Raciborzu na rok 2012 Działając na podstawie art. 35 ust.2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XIX/89/2004 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 23 marca 2004 r.

Uchwała nr XIX/89/2004 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 23 marca 2004 r. Uchwała nr XIX/89/2004 w sprawie zmian budżetu gminy Kołaczyce na 2004 r. ając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591) oraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 194/429/18 ZARZĄDU POWIATU SULĘCIŃSKIEGO. z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie powiatu na 2018 r.

UCHWAŁA NR 194/429/18 ZARZĄDU POWIATU SULĘCIŃSKIEGO. z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie powiatu na 2018 r. UCHWAŁA NR 194/429/18 ZARZĄDU POWIATU SULĘCIŃSKIEGO z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie powiatu na 2018 r. Na podstawie art. 222 pkt 4, art. 257 pkt 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... /09 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 stycznia 2009r.

Uchwała Nr... /09 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 stycznia 2009r. Uchwała Nr... /09 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 stycznia 2009r. - p r o j e k t - w sprawie zmian w bud ecie gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr V/29/2011 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 30 marca 2011 roku. w sprawie: zmian w budżecie Gminy i Miasta Pyzdry na 2011 rok

Uchwała Nr V/29/2011 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 30 marca 2011 roku. w sprawie: zmian w budżecie Gminy i Miasta Pyzdry na 2011 rok Uchwała Nr V/29/2011 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy i Miasta Pyzdry na 2011 rok Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 126/341/14 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 13 października 2014 r. w sprawie zmiany w budżecie powiatu na 2014 r.

UCHWAŁA NR 126/341/14 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 13 października 2014 r. w sprawie zmiany w budżecie powiatu na 2014 r. UCHWAŁA NR 126/341/14 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE z dnia 13 października 2014 r. w sprawie zmiany w budżecie powiatu na 2014 r. Na podstawie Na podstawie art. 257 pkt.1 i 3, art. 222 ust. 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/242/2017 RADY GMINY GOŁUCHÓW z dnia 3 lutego 2017 r.

UCHWAŁA NR XXIV/242/2017 RADY GMINY GOŁUCHÓW z dnia 3 lutego 2017 r. UCHWAŁA NR XXIV/242/2017 RADY GMINY GOŁUCHÓW z dnia 3 lutego 2017 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XII / 55 / 2015 RADY GMINY W CZERNIKOWIE. z dnia 04 grudnia 2015 r

UCHWAŁA Nr XII / 55 / 2015 RADY GMINY W CZERNIKOWIE. z dnia 04 grudnia 2015 r UCHWAŁA Nr XII / 55 / 2015 RADY GMINY W CZERNIKOWIE z dnia 04 grudnia 2015 r w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok Na podstawie art.l 8 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym/ Dz.

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W I PÓŁROCZU 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 331/XXXIX/2014 RADY MIEJSKIEJ W PRASZCE. z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Praszka na 2014 rok

UCHWAŁA NR 331/XXXIX/2014 RADY MIEJSKIEJ W PRASZCE. z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Praszka na 2014 rok UCHWAŁA NR 331/XXXIX/2014 RADY MIEJSKIEJ W PRASZCE z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Praszka na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r. UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2015 rok Na podstawie art. 267 ust.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 67/2013 PREZYDENTA MIASTA KONINA z dnia 14 czerwca 2013 roku. w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 67/2013 PREZYDENTA MIASTA KONINA z dnia 14 czerwca 2013 roku. w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 67/2013 PREZYDENTA MIASTA KONINA z dnia 14 czerwca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2013 rok Na podstawie art. 222 ust.4 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 30/78/ 15 Zarządu Powiatu Opoczyńskiego. w sp rawie zmian w bud żeci e na r.

Uchwała Nr 30/78/ 15 Zarządu Powiatu Opoczyńskiego. w sp rawie zmian w bud żeci e na r. Uchwała Nr 30/78/ 15 Zarządu Powiatu Opoczyńskiego z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sp rawie zmian w bud żeci e na 201 5 r. Na podstawie art. 257 ust. 1 i art. 258 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY LUBANIE. z dnia 28 października 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubanie na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY LUBANIE. z dnia 28 października 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubanie na 2016 rok ZARZĄDZENIE NR 0050.41.2016 WÓJTA GMINY LUBANIE z dnia 28 października 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubanie na 2016 rok Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/99/2016 RADY POWIATU SEJNEŃSKIEGO. z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2016 rok

UCHWAŁA NR XVIII/99/2016 RADY POWIATU SEJNEŃSKIEGO. z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2016 rok UCHWAŁA NR XVIII/99/2016 RADY POWIATU SEJNEŃSKIEGO w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2016 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 grudnia 2018 r. Poz UCHWAŁA NR 13/III/2018 RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU. z dnia 10 grudnia 2018 r.

Warszawa, dnia 15 grudnia 2018 r. Poz UCHWAŁA NR 13/III/2018 RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU. z dnia 10 grudnia 2018 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 15 grudnia 2018 r. Poz. 12575 UCHWAŁA NR 13/III/2018 RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLII Rady Powiatu w Lesku z dnia 25 marca 2014 r.

Uchwała Nr XLII Rady Powiatu w Lesku z dnia 25 marca 2014 r. Uchwała Nr XLII.234.2014 Rady Powiatu w Lesku z dnia 25 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę budżetową Powiatu Leskiego na rok 2014 Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/379/04 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 18 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2004 rok.

UCHWAŁA NR XXVI/379/04 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 18 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2004 rok. UCHWAŁA NR XXVI/379/04 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 18 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2004 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 4 i pkt. 9 lit. c, d, i, pkt. 10 i art. 57

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego. za rok Żary, marzec 2018 r.

Sprawozdanie. z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego. za rok Żary, marzec 2018 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2017 Żary, marzec 2018 r. Spis treści Część I... 3 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany na dzień 31.12.2017 r.... 3 1.1. Plan dochodów...

Bardziej szczegółowo

z dnia r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Slubickiego na rok 2017 uchwala się, co następuje:

z dnia r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Slubickiego na rok 2017 uchwala się, co następuje: DRUK NR 5/XLII arcin Jabłoński -projekt- UCHWAŁA NR... I\1 RADY POWIATU SŁUBICKIEGO z dnia...2017r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Slubickiego na rok 2017 Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/33/2019 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2019

UCHWAŁA NR V/33/2019 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2019 UCHWAŁA NR V/33/2019 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2019 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9, art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku

Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do zmian uchwały budżetowej na rok 2017 wprowadzonych w dniu 1 marca 2017 roku.

Uzasadnienie do zmian uchwały budżetowej na rok 2017 wprowadzonych w dniu 1 marca 2017 roku. Uzasadnienie do zmian uchwały budżetowej na rok 2017 wprowadzonych w dniu 1 marca 2017 roku. 1. Zmiany w planie dochodów W planie dochodów dokonuje się następujących zmian: w dziale 750 rozdziale 75011

Bardziej szczegółowo

Z m i a n y Dz. Rozdz. T R E Zwi kszenia Zmniejszenia

Z m i a n y Dz. Rozdz. T R E Zwi kszenia Zmniejszenia Za cznik Nr 1 do Zarz dzenia Nr 17/08 Burmistrza Gminy K ty z dnia 17.03.2008r. W za czniku Nr 2 do Uchwa y Nr XIV/106/2007 Rady Miejskiej w K tach z dnia 21.12.2007 r. Uchwa a bud etowa Gminy K ty na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/142/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 24 maja 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2012 rok

UCHWAŁA NR XXI/142/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 24 maja 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2012 rok UCHWAŁA NR XXI/142/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2012 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 i 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 815 UCHWAŁA NR XXXIX.340.2014 RADY MIEJSKIEJ W SIENIAWIE. z dnia 27 lutego 2014 r.

Rzeszów, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 815 UCHWAŁA NR XXXIX.340.2014 RADY MIEJSKIEJ W SIENIAWIE. z dnia 27 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 815 UCHWAŁA NR XXXIX.340.2014 RADY MIEJSKIEJ W SIENIAWIE z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 26/2015 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 11 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR 26/2015 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 11 marca 2015 r. UCHWAŁA NR 26/2015 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 11 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2015 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9, art.

Bardziej szczegółowo

SPIS TRE CI do Zał cznika Nr 1 do Zarzadzenia Prezydenta Miasta Mysłowice Nr 50/09 z dnia r.

SPIS TRE CI do Zał cznika Nr 1 do Zarzadzenia Prezydenta Miasta Mysłowice Nr 50/09 z dnia r. Nr strony SPIS TRE CI do Zał cznika Nr 1 do Zarzadzenia Prezydenta Miasta Mysłowice Nr 50/09 z dnia 20.01.2009 r. Jednostka Kwota dochodów/ przychodów Kwota wydatków/ rozchodów 10 Biuro Miejskiego Rzecznika

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 9 października 2018 r. Poz UCHWAŁA NR XLIV/310/18 RADY POWIATU OPOLSKIEGO. z dnia 10 września 2018 r.

Opole, dnia 9 października 2018 r. Poz UCHWAŁA NR XLIV/310/18 RADY POWIATU OPOLSKIEGO. z dnia 10 września 2018 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 9 października 2018 r. Poz. 2762 UCHWAŁA NR XLIV/310/18 RADY POWIATU OPOLSKIEGO z dnia 10 września 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 87/2018 BURMISTRZA ŻNINA. z dnia 30 kwietnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 87/2018 BURMISTRZA ŻNINA. z dnia 30 kwietnia 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 87/2018 BURMISTRZA ŻNINA z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian kwot dotacji celowych przyznanych gminie Żnin na 2018 rok oraz przeniesienia wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 6 grudnia 2017 r. Poz UCHWAŁA Nr VI/93/2017 RADY GMINY DOBRCZ. z dnia 28 listopada 2017 r.

Bydgoszcz, dnia 6 grudnia 2017 r. Poz UCHWAŁA Nr VI/93/2017 RADY GMINY DOBRCZ. z dnia 28 listopada 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 6 grudnia 2017 r. Poz. 4997 w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2017 r. UCHWAŁA Nr VI/93/2017 RADY GMINY DOBRCZ z dnia 28 listopada

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 586/2016 PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCH. z dnia 15 lipca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 586/2016 PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCH. z dnia 15 lipca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 8/201 PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCH z dnia 1 lipca 201 r. w sprawie zmiany dochodów i wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na 201 rok Na podstawie art. 27 pkt. 1 i 3, art. 28 ust. 1 pkt 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

217/2004. Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 02.07.2004 BP.I-3012-2-18/04. Zarządzenie Nr 217/2004. Prezydenta Miasta Radomia

217/2004. Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 02.07.2004 BP.I-3012-2-18/04. Zarządzenie Nr 217/2004. Prezydenta Miasta Radomia i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 02.07.2004 217/2004 BP.I-3012-2-18/04 Zarządzenie Nr 217/2004 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 2 lipca 2004 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVI/187/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku. z dnia 30 grudnia 2015 r.

Uchwała Nr XVI/187/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku. z dnia 30 grudnia 2015 r. Uchwała Nr XVI/187/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie:zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2015 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 541/2017 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 541/2017 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok ZARZĄDZENIE NR 541/2017 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU

DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU Załącznik nr 2. do Uchwały Nr III/9/2014 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 grudnia 2014 r. DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU Dział Rozdział Paragraf Treść 020 Leśnictwo Kwota 1 300,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 16/2019 BURMISTRZA BARCINA. z dnia 31 stycznia 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 16/2019 BURMISTRZA BARCINA. z dnia 31 stycznia 2019 r. ZARZĄDZENIE NR 16/2019 BURMISTRZA BARCINA w sprawie zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr III/21/2018 Rady Miejskiej w Barcinie Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 33/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ. z dnia 26 lutego 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 33/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ. z dnia 26 lutego 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 33/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ z dnia 26 lutego 2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na rok 2018 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA NR RADY POWIATU SŁUBICKIEGO. z dnia... 2015 r.

Projekt UCHWAŁA NR RADY POWIATU SŁUBICKIEGO. z dnia... 2015 r. DRUK 4/XVI Projekt z dnia 10 listopada 2015 r. Zatwierdzony p rz e z... UCHWAŁA NR RADY POWIATU SŁUBICKIEGO z dnia... 2015 r. zmieniająca uchwałę N r 111/14/15 w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ W TUŁOWICACH. z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2019 r.

UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ W TUŁOWICACH. z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2019 r. UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ W TUŁOWICACH z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2019 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 56/2019 BURMISTRZA BARCINA. z dnia 29 kwietnia 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 56/2019 BURMISTRZA BARCINA. z dnia 29 kwietnia 2019 r. ZARZĄDZENIE NR 56/2019 BURMISTRZA BARCINA w sprawie zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr III/21/2018 Rady Miejskiej w Barcinie Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo