Bez płat ny ty go dnik u NR 5 (130)/2013 u Rok IV u e -ma il: re dak nie dzia lek.in fo u nie dzia lek.in fo u 25 KWIETNIA 2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bez płat ny ty go dnik u NR 5 (130)/2013 u Rok IV u e -ma il: re dak cja@po nie dzia lek.in fo u www.po nie dzia lek.in fo u 25 KWIETNIA 2013"

Transkrypt

1 n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n Bez płat ny ty go dnik u NR 5 (130)/2013 u Rok IV u e -ma il: re dak nie dzia lek.in fo u nie dzia lek.in fo u 25 KWIETNIA 2013 Arab ska eska pa da Ma t y jasz czy ka Czytaj str. 2

2 2 Temat tygodnia CZWARTEK, 25 KWIETNIA 2013 Arab ska eska pa da Ma ty jasz czy ka W ubie głym ty go dniu, kil ku oso bo - wa de le ga cja z pre zy den tem Czę - sto cho wy na cze le prze by wa ła na trzy dnio wych tar gach Ci ty Sca - pe 2013 w Abu Dha bi. Sto li ca Zjed - no czo nych Emi ra tów Arab skich to ko lej ny kie ru nek eks pan syw nej po li ty ki go spo dar czej Krzysz to fa Ma ty jasz czy ka. Na wi zy tach na - sze go wło da rza w Chi nach zy - skał... Kło buck. Czy jest szan sa, że be ne fi cjen tem no wej mi sji go spo - dar czej władz mia sta bę dzie tym ra zem Czę sto cho wa? De lic -Pol, fir ma pro du ku - ją ca ciast ka, bę dzie eks por to - wać swo je pro duk ty na chiń - ski ry nek. To bar dzo do bra wia do mość. Po po nad dwóch la tach ka den cji, pre zy dent Ma ty jasz czyk mo że się po - chwa lić w koń cu wy mier nym suk ce sem. Na kontr ak cie z Chiń czy ka mi zy ska ją wła - ści cie le fir my, za trud nie ni w je go fa bry ce pra cow ni cy i gmi na w po dat kach. Nie ste - ty nie gmi na Czę sto cho wa. De lic -Pol pro wa dzi bo wiem dzia łal ność w Ka my ku, a po - dat ki pła ci w Kło buc ku. Jesz cze kon te ne ry ze sło - dy cza mi nie do bi ły do por - tów Pań stwa Środ ka, jesz cze nie wy ga sła ra dość bur mi - strza Kło buc ka z po wo du za - ła twio ne go przez Ma ty jasz - czy ka kon trak tu, a pre zy - dent już wy ru szył eks plo ro - wać no we re jo ny świa ta. W mi nio nym ty go dniu de le - ga cja przed sta wi cie li Czę - sto cho wy uczest ni czy ła w tar gach Ci ty Sca pe 2013, od by wa ją cych się w Abu Dha bi. Pre zy den to wi to wa - rzy szył je go za stęp ca Ja ro - sław Mar sza łek oraz do rad - ca i pre zes Agen cji Roz wo ju Re gio nal ne go w jed nej oso - bie, Mar cin Ko zak. Jak po in for mo wał rzecz - nik ma gi stra tu, udział mia sta miał cha rak ter sta cjo nar ny, tj. pa no wie na Pół wy spie Arab skim dzia ła li w wy zna - czo nym sto isku wy sta wien ni - czym. Ce lem wi zy ty na tych tar gach by ła sze ro ka pro mo - cja po ten cja łu go spo dar cze go oraz za let in we sty cyj nych mia sta prze ko nu je Wło dzi - mierz Tu taj. Ofer ta tar gów skie ro wa na by ła do po ten cjal - nych in we sto rów za gra nicz - nych, spół ek in we sty cyj nych i de we lo per skich, firm kon - sul tin go wych i po śred ni czą - cych, zwią za nych z ryn kiem nie ru cho mo ści. Za pre zen to - wa na przez na szych przed - sta wi cie li ofer ta cie szy ła się du żym za in te re so wa niem wśród klien tów biz ne so wych od wie dza ją cych tar gi pod - kre śla rzecz nik. Z re la cji Tu ta ja wy ni ka, że pre zy den ci prze pro wa dzi - li sze reg bez po śred nich roz - mów z re pre zen tan ta mi sze - re gu arab skich kon sor cjów, któ rych pró bo wa li za in te re - so wać te re na mi in we sty cyj - ny mi mia sta oraz moż li wo - ścia mi re ali za cji in we sty cji i na wią za nia współ pra cy z lo kal ny mi przed się bior ca - mi. Jak so bie po ra dzi li z trud nym ję zy kiem? Roz - mów ki pol sko -arab skie w przy pad ku roz mów biz ne - so wych wy da ją się być ra czej ma ło przy dat ne. Za zwy czaj w ta ki przy - pad ku bie rze się na miej scu cu dzo ziem ca, któ ry zna ję zyk arab ski zdra dza rzecz nik Tu taj. Po za tym Mar cin Ko - zak, pre zes Agen cji Roz wo ju Re gio nal ne go, swo bod nie po - słu gu je się an giel skim. Ma jąc na uwa dze, jak wie - le po dró ży czy też mi sji go - spo dar czych od był przez okres dwóch i pół ro ku Krzysz tof Ma ty jasz czyk i jak nie wie le wy mier nych ko rzy - ści ma z nich mia sto, to coś mu si szwan ko wać. Ofi cjal ne sta no wi sko ma gi stra tu po po - wro cie każ dej z de le ga cji gło si jed nak, że ofer ta Czę sto cho - wy cie szy ła się tra dy cyj nie du żym za in te re so wa niem i uzna niem po ten cjal nych kon tra hen tów. Ja sne, pro mo cja mia sta to pro ces cią gły, żmud ny i zło żo - ny. W tym wy pad ku wło żo ny trud, zre kom pen so wał człon - kom de le ga cji wy po czy nek pod arab skim słoń cem i kli - mat zbu do wa ne go od ze ra na pia skach pu sty ni mia sta Abu Dha bi. Mia sta prze py - chu i splen do ru. Sko ro na pu - sty ni uda ło się wy bu do wać jed no z naj wspa nial szych miast na świe cie, to tym bar - dziej moż na te go do ko nać na ży znych gle bach Czę sto - cho wy. Oby śmy tyl ko przy - gnie ce ni po stę pu ją cą de gra - da cją mia sta, nie by li zmu sze - ni za pro po no wać szej kom moż li wo ści wy pa su wiel błą - dów na Ju rze. AD RIAN BIEL

3 Na tapecie 3 Wy da my w tym ro ku 5 mi lio nów zło tych na re mon ty i in we sty cje w czę sto chow skich szko łach Oko ło 5 mln zł prze zna czą urzęd ni cy w 2013 ro ku z kie sze ni po dat ni ka, na re mon ty w czę sto chow skich pla - ców kach oświa to wych. Ucznio wie zy ska ją rów nież trzy no we bo iska. Aż w pięt na stu szko łach wy mie nio - na zo sta nie sto lar ka okien na. Nad gry zio - ne zę bem cza su okna za stą pi pra wie 1,1 tys. no wych z PCV. Ma gi strat za pla no wał tak że re mon ty da chów w dzie się ciu pla - ców kach oświa to wych. Wi zy ty de ka rzy do cze ka się przed szko le nr 25, szko ły pod sta wo we nr 1 i 30, gim na zjum nr 9, a tak że IV ivli ceum ogól no kształ cą ce. W za kres prac wcho dzi po ło że nie no wej war stwy pa py, mon taż no wych ry - nien i wy ko na nie ob ró bek ko mi nów in - for mu je Wło dzi mierz Tu taj, rzecz nik urzę - du mia sta. Kom plek so wo wy re mon to wa - ne zo sta ną tak że dwie sa le gim na stycz ne. W szko łach pod sta wo wych nr 14 i 34. Wy - ko na ne zo sta ną tam no we pod ło gi spor to - we, za mon to wa na zo sta nie no wa in sta la cja cen tral ne go ogrze wa nia i wen ty la cji oraz no we oświe tle nie. Pla nu je my tak że do koń - cze nie re mon tu szkol nych po sa dzek w szko le nr 31. Więk szość prac bę dzie wy - ko ny wa na w okre sie wa ka cji do da je. Oprócz re mon tów urzęd ni cy chcą rów nież po pra wić ist nie ją cą in fra struk tu rę spor to wą. No we wie lo funk cyj ne bo iska po ja wią się w szko le pod sta wo wej nr 13, Ze spo le Szkół Sa mo cho do wo Bu dow la - nych i Ze spo le Szkół im. W. S. Rey mon - ta. Jak sza cu je ma gi strat wy da tek na te za - da nia po chło nie 2,3 mln zł. W 2013 ro ku roz pocz nie się też bu do wa ha li spor to wej przy gim na zjum nr 7 na Ra ko wie. Szko ły w dziel ni cy Pół noc na to - miast zy ska ją trzy no we par kin gi. Mia - sto bę dzie rów nież kon ty nu ować w tym ro ku pro gram wy po sa ża nia w e -bo oki i ta ble ty uczniów czę sto chow skich szkół. Na ten cel za re zer wo wa no w bu - dże cie 150 tys. zł. MAR CIN MU SIK Fot. Shutterstock Cen trum na uki tań ca Sna ke Dan ce ru sza z ko lej ną re kru ta cją Ar ka diusz Sku za naj pierw sie dem na - ście lat sam cięż ko tre no wał, brał udział w licz nych za wo dach, po ka - zach i spek ta klach te atral nych, a te - raz dzie li się swo ją wie dzą i umie jęt - no ścia mi. Pro wa dzo na przez nie go szko ła tań ca Sna ke Dan ce ma za za - da nie prze ka zy wać do świad cze nia zdo by te nie tyl ko na pol skiej, ale rów nież i eu ro pej skiej sce nie ta necz nej. Wła - śnie roz po czę ła się re kru - ta cja no wych tan ce rzy. Jak prze ko nu je Sku za, in - struk to rzy pro wa dzą cy za ję cia w je - go szko le to li cen cjo no wa ni tan ce rze z pa sją, któ rzy tą dzie dzi ną zaj mu ją się od wie lu lat. Każ dy z za trud nia nych przez nie go na uczy cie li ce chu je się licz - ny mi suk ce sa mi, a pro wa dzo ne przez nich za ję cia to po łą cze nie wy so kiej ja ko ści prze - ka zy wa nej wie dzy teo re tycz nej oraz prak - tycz nej i pe łen pro fe sjo na lizm zdo by ty pod czas wie lo let niej mi sji ta necz nej. Głów nym ce lem na szej szko ły jest grun tow ne prze ka zy wa nie ta necz nej wie - dzy, a tak że mo ty wo wa nie uczniów do tre - nin gów, na ucza nie od po wied nich ćwi czeń fi zycz nych wzmac nia ją cych cia ło i przy go - to wu ją cych do tań ca, ale rów nież na ucza - nie psy cho lo gicz nych tech nik oraz od po - wied nie go po dej ścia do tre nin gu prze ko - nu je Ar ka diusz Sku za. Na uczy cie le, z któ - ry mi współ pra cu ję to oso by peł ne pa sji, po zy tyw ne go po dej ścia do lu dzi, któ rym przede wszyst kim bar - dzo za le ży na do - brym wy cho wa - Fot. Shut ter stock niu i dzie ci mło dzie ży. I to nie t y l k o w sfe rze ta necz nej lecz rów nież oso bi stej pod kre śla. Pod czas za jęć, któ re tra dy cyj nie już od by wa ją się na I pię trze w po dwór ku przy al. NMP 21, przy szli tan ce rze po zna ją tak że hi sto rię i po cząt ki tań ca. Wy ja śnia my jak po wsta ły da ne ru chy, przed sta wia my ge ne zę ca łej kul tu ry hip -ho - po wej tłu ma czy Arek. Chce my, że by ucznio wie po zna li ca łą kul tu rę tań ca, dla te - go oprócz nie go sa me go, w szko le nie bra - ku je rów nież za jęć z graf fi ti na ścia nach czy też Dj in gu. Je ste śmy od po wie dzial ni za prze ka zy wa nie praw dzi wej wie dzy ta necz - nej, a dzię ki te mu, iż każ dy z nas to sa mo - uk, po tra fi my uczyć w ta ki spo sób, aby efek - ty pra cy uczniów przy cho dzi ły jak naj szyb - ciej de kla ru je wła ści ciel Sna ke Dan ce. In struk to rzy dba ją o to, by na uka od by wa ła się w gru pach ka me ral nych i li czą cych mak sy mal nie dwa na ście osób. Ta ka stra te gia po zwa la na pro fe sjo nal ne i in dy wi du al ne po dej ście do każ de go ucznia. W ce lu do sko na le nia ich for my, w każ dą so bo tę na dwie go dzi - ny tre ne rzy otwie ra ją sa le na wol ne tre nin gi. Każ dy mo - że z nich sko rzy stać. Szko ła pro wa dzi na bór na ta kie sty le jak: bre ak dan ce od 6 lat, hip hop/new sty le, dan ce hall/rag ga, pop ping & loc king czy la ti no & zum ba. Moż na tak że mię dzy in ny mi sko rzy stać z gim na sty ki po łą czo nej z tań cem dla dzie ci w wie ku 3-5 lat, po le dan ce, fit nes su, jo gi, kick - bo xin gu czy tae -bo za chę ca Sku za. DAG MA RA MIN KIN

4 4 Reklama CZWARTEK, 25 KWIETNIA 2013

5 IV Na tapecie CZWARTEK, 25 KWIETNIA 2013 By ła po trze ba więc prze po czwa rzy li se kre ta riat w kan ce la rię pre zy den ta Krzysz tof Ma ty jasz czyk do ko nał pierw szej po waż nej re for my w tym ro ku. Prze kształ cił swój do tych cza - so wy se kre ta riat w kan ce la rię pre - zy den ta. Je dy na za uwa żal na zmia na ja ką moż na za ob ser wo wać po tej ro - sza dzie, to no we na zew nic two i fakt, iż do tych cza so wa asy stent ka pre zy - den ta awan so wa ła na kie row ni ka wspo mnia ne go cia ła. Dzię ki te mu, An na Po trze bow ska (na zdję ciu) za - ra bia te raz ok. 4,8 tys. zł. Nie tyl ko gło wa pań stwa ma swo ją kan ce la rię pre zy denc ką. W lu tym tak że wło darz na sze go mia sta po sta no wił wzmoc nić ma je stat spra wo wa ne go przez sie bie urzę du i po wo łał no wą ko mór kę w urzęd ni czych struk tu rach. Te raz je go kan - ce la ria ma się za jąć współ pra cą z jed nost - ka mi or ga ni za cyj ny mi ma gi stra tu w za kre - sie or ga ni za cji i przy go to wa nia udzia łu pre zy den ta w uro czy sto ściach pań stwo - wych, im pre zach oko licz no ścio wych oraz ofi cjal nych spo tka niach. Po nad to ma dbać o za bez pie cza nie ob słu gi pro to ko lar - nej uro czy sto ści i spo tkań z udzia łem przed sta wi cie li władz pań stwo wych i sa - mo rzą do wych, or ga ni zo wa niem pra cy se - kre ta ria tu czy przyj mo wa niem ko re spon - den cji wpły wa ją cej do pre zy den ta. Ob słu gą Krzysz to fa Ma ty jasz czy ka zaj mu ją się da lej te sa me czte ry oso by, któ re ro bi ły to wcze śniej w ra mach funk - cjo no wa nia se kre ta ria tu. Po co więc do ko - na no tej mo der ni za cji i ja kie nie sie ona za so bą zmia ny? Klu czo we dla An ny Po trze - bow skiej, do tych cza so wej asy stent ki pre - zy den ta, jak i rów nież dla czę sto chow - skich po dat ni ków. Tej pierw szej, dzię ki utwo rze niu kan ce la rii, uda ło się awan so - wać z asy stent ki na sta no wi sko kie row ni - cze, na to miast w przy pad ku miesz kań ców fun da men tal ne zna cze nie ma to, że te raz bę dą pła cić sze fo wej pre zy denc kich se kre - ta rek więk szą pen sję. To nie pierw szy awans Po trze bow - skiej w trak cie jej współ pra cy z obec ną eki pą rzą dzą cą mia stem. Rok te mu ów - cze sna asy stent ka Ma ty jasz czy ka po wo - ła na zo sta ła na funk cję wi ce pre ze sa Czę - sto chow skie go Cen trum Zdro wia. To miej ska spół ka, któ ra po wsta ła w 2007 ro ku te mu w ce lu re struk tu ry za cji za - dłu że nia Miej skie go Szpi ta la Ze spo lo ne - go. De fac to jest to spół ka -śpioch, któ ra nie pro wa dzi żad nej dzia łal no ści. Ro la wi ce pre zes Po trze bow skiej spro wa dza się je dy nie do funk cjo no wa nia w re je - Fot. Adrian Biel strach są do wych ja ko oso ba za sia da ją ca we wła dzach wspo mnia nej fir my. Co praw da nie uzy sku je z te go ty tu łu wy na - gro dze nia, lecz nie wąt pli wie bu du je so - bie le gen dę w cv. A to się przy da na przy szłość, bo pó ki co sze fo wa pre zy - denc kiej kan ce la rii spek ta ku lar nym do - świad cze niem za wo do wym nie ste ty po - chwa lić się nie mo że. - An na Po trze bow ska jest ab sol - went ką Wy dzia łu Za rzą dza nia i Mar ke - tin gu Po li tech ni ki Czę sto chow skiej in - for mu je Wło dzi mierz Tu taj, rzecz nik ma gi stra tu. - Ukoń czy ła tak że stu dia po - dy plo mo we tłu ma cza ję zy ka an giel skie - go, by ła wo lon ta riusz ką w biu rze po sel - skim Krzysz to fa Ma ty jasz czy ka. Od by - wa ła rów nież sta że za wo do we or ga ni zo - wa ne przez urząd pra cy. Jej do tych cza - so we do świad cze nia za wo do we, w tym mię dzy in ny mi ko or dy no wa nie pra cy se - kre ta ria tu pre zy den ta mia sta w za kre sie kon tak tów ze wnętrz nych oraz współ pra - cy z jed nost ka mi or ga ni za cyj ny mi mia - sta, z pew no ścią po zwa la ją na kie ro wa - nie ma łym, trzy -oso bo wym ze spo łem, zaj mu ją cym się ob słu gą ad mi ni stra cyj - no -or ga ni za cyj ną pre zy den ta do da je. Po ży tecz ne stwo rze nie jak swo je go cza su An nę Po trze bow ską okre ślił wi ce - pre zy dent Ja ro sław Mar sza łek, ja ko asy - stent ka pre zy den ta nie mo gła za ra biać wię cej jak 4,2 tys. zł. Te raz już mo że. AD RIAN BIEL

6 Reklama V

7 Reklama 5

8 6 Na tapecie...i do bre mia sto dla eme ry tów. Wła śnie po wsta ło Cen trum Ak tyw no ści Se nio rów Kosz tem 2,3 mln zł po dat ni cy sfi nan so wa li gru pie star szych miesz kań ców mia sta no wy obiekt Cen trum Ak tyw no ści Se nio ra. W świe żo wy re - mon to wa nym bu dyn ku przy uli cy Sta szi ca, bę dzie tak że funk cjo no wać fi lia Miej skie go Ośrod ka Po - mo cy Spo łecz nej. Czte ro kon dy gna cyj ny bu dy nek przy uli - cy Sta szi ca 10 pod da ny zo stał grun tow nej mo der ni za cji. Dzię ki te mu, część czę sto - chow skich se nio rów bę dzie mo gła sko rzy stać z sa li te ra peu tycz nej, wy pić kom po cik na sto - łów ce czy choć by po kli kać w mysz kę w pra - cow ni kom pu te ro wej. In we stor za dbał o wy - god ną ko mu ni ka cję pio no wą. Użyt kow ni cy, na każ de z pię ter obiek tu bę dą mo gli do trzeć win dą. Przed sa mym bu dyn kiem na to miast, na dział ce o po wierzch ni 10 arów, eme ry ci za sie ją so bie ogró dek. Na uro czy ste otwar cie Cen trum przy był ca ły wia nu szek lo kal nych po li ty ków. Nie któ - rzy sa mo rzą dow cy czu li tak sil ną po trze bę za - zna cze nia swo jej obec no ści, iż za po mnie li, że w tym sa mym cza sie po win ni sie dzieć w pra - cy. No ta be ne też opła ca nej z pie nię dzy po - dat ni ków, gdyż spo ra część rad nych do die ty do ra bia so bie w miej skich spół kach. Tra dy - cyj nie nie za bra kło rów nież pre zy den ta. Krzysz tof Ma ty jasz czyk, po mi mo na wa łu obo wiąz ków zwią za nych z nie prze rwa nym bu dze niem ener gii, zna lazł czas by pod ła do - wać aku mu la to ry z da la od ga bi ne tu w ma gi - stra cie. Ży czę naj bar dziej do świad czo nym miesz kań com na sze go mia sta, by to miej sce by ło ich dru gim do mem. W tym ro ku re ali - zo wa nych bę dzie wie le pro jek tów na rzecz naj star szych czę sto cho wian. Li czę, że wszyst - kie te dzia ła nia po twier dzą te zę, że Czę sto - cho wa jest mia stem przy ja znym se nio rom mó wił pre zy dent Ma ty jasz czyk pod czas otwar cia pla ców ki. Cał ko wi ta po wierzch nia użyt ko wa bu - dyn ku wy no si 650 m2. Przy Sta szi ca 10 zmie - ści się rów nież prze nie sio na z uli cy Ja sno gór - skiej fi lia MOPS -u. MAR CIN MU SIK Fot. Ar chi wum UM Miej ski Za rząd Dróg i Trans por tu roz - po czął cząst ko we re mon ty dróg w mie ście. Dro go wcy ła ta ją dziu ry po mi nio nej zi mie. Jak po in for mo wa ło nas biu ro pra so we czę sto chow skie go ma gi stra tu, w chwi li obec - nej pra cu je łącz nie sześć bry gad. Zaj mu ją się one na pra wą ubyt ków w jezd niach oraz ła ta - ją więk sze po wierzch nie przy uży ciu cięż kie - go sprzę tu do ukła da nia ma sy bi tu micz nej. Koszt dzien ne go re mon tu wy ko ny wa ne go przez jed ną z nich wy no si oko ło 12 tys. zł. Trzy ra zy wyż sze kosz ty, bo ok. 37 tys. zł. ge - ne ru je dzien nie eki pa re ali zu ją ca re mont przy uży ciu ma szyn ukła da ją cych wspo - mnia ną ma sę. W ze szłym ty go dniu re mon to wa ne by ły mię dzy in ny mi ta kie uli ce jak Prze jaz - do wa, Lwow ska, Głów na, Kin gi, Kor fan te go, So sno wa, Ogiń skie go, Bie nia i Kor cza ka CZWARTEK, 25 KWIETNIA 2013 Dro go wcy wzię li się za czę ścio wy re mont zde wa sto wa nych dróg in for mu je Wło dzi mierz Tu taj, rzecz nik urzę - du mia sta. Od po nie dział ku zaś trwa ją cząst ko we re mon ty mię dzy in ny mi na uli cy Ja na III So bie skie go, Oku lic kie go, Szaj no wi - cza -Iwa no wa, św. Bra ta Al ber ta, Bo ta nicz nej, Jo dło wej i alei Bo ha te rów Mon te Cas si no. Do week en du bę dą na pra wia ne tak że uli ce: Lwow ska, Gaj ce go, Ma ku szyń skie go, od cin - ki alei Woj ska Pol skie go, Za ci szań ska, Pia - stow ska, Kasz ta no wa, Brzo zo wa, Wią zo wa, Ga jo wa i Li po wa pod kre śla Tu taj. Pre zy dent Krzysz tof Ma ty jasz czyk zło - żył pro po zy cję zmian w te go rocz nym bu - dże cie, któ ra za kła da mię dzy in ny mi zwięk - sze nie pla nu wy dat ków MZDiT o pra wie 8 mln zł. Kwo ta ta ma tra fić do pu li prze zna - czo nej na re ali za cję no wych za dań in we sty - cyj nych, któ rych ce lem bę dzie po pra wa sta - nu tech nicz ne go dróg. Uchwa łą w tej spra - wie zaj mą się rad ni na naj bliż szej se sji. MAR CIN MU SIK Chcą po ma gać lu dziom dzia łać i speł niać ma rze nia, dla te go wy świe tlą film na krę co ny przez bez dom nych W pią tek 26 kwiet nia w Mło dzie żo - wym Do mu Kul tu ry przy uli cy Łu ka - siń skie go od bę dzie się bez płat ny po kaz fil mu Czło wiek, któ ry mo rza nie wi dział. To pro duk cja stwo rzo - na przez je dy ny na świe cie ze spół fil mow ców, w któ re go skład wcho - dzą oso by bez dom ne. Po kaz or ga ni zo wa ny jest przez Miej - ski Ośro dek Po mo cy Spo łecz nej w part - ner stwie ze Sto wa rzy sze niem Wza jem nej Po mo cy Aga pe oraz Fun da cją Chrze - ści jań ską Adul lam. Jak za po wia da ją or ga ni za to rzy, w wy - da rze niu udział we zmą, zna ni w bran ży fil mo wej, Ro bert Mo skwa oraz Ce za ry Fot. Shutterstock Tor ma now ski. - Z oka zji czę sto chow - skiej pre mie ry pro wa dzi my sprze daż ce - gie łek, z któ rych cał ko wi ty do chód prze ka za ny zo sta nie twór com fil mu wy ja śnia Bar ba ra Fi li pec ka, któ ra w czę - sto chow skim MOPS -ie kie ru je pro jek - tem ma ją cym na ce lu wal kę z bez dom - no ścią. Ze bra ne środ ki prze zna czo ne zo sta ną na za kup ka me ry, na któ rą gru - pa od dłuż sze go cza su pró bu je po zy - skać fi nan se. Ce gieł ki w ce nie je dy nie 5 zło tych od kli ku dni są do stęp ne w sprze da ży w biu rze pro jek tu przy uli cy No wo wiej skie - go 26, w sie dzi bie Sto wa rzy sze nia Wza - jem nej Po mo cy Aga pe oraz w biu rze Fun da cji Chrze ści jań skiej Adul lam przy uli cy Kra kow skiej Bę dzie je moż na na być oczy wi ście tak że na miej scu pro jek cji fil mu do da - je Fi li pec ka. Po pro jek cji, któ rej roz po czę cie za - pla no wa no na go dzi nę 10.00, prze wi dzia - no rów nież spo tka nie z twór ca mi fil mu. WE RO NI KA NO WIC KA Fot. Ar chi wum UM

9 Na tapecie 7 Pol ska w ukła dzie za mknię tym Pol ska to dzi ki kraj a mo że Pol ska to bar dzo dziw na kraj? To już kla sy ka, na sty ku po li ty ki oraz ka ba re tu. War to od po wie dzieć so bie na to pro ste py ta nie: w ja kim kra ju ży je my? Czy ży je my na zie - lo nej wy spie szczę śli wo ści, czy mo że jed nak Pol ska to zie lo na wy spa dla księ - go wych, urzęd ni ków, biu ro kra cji oraz zna jo mych kró li ka? Co raz czę ściej od po wie dzi na te py - ta nia do sta je my od pol skiej ki ne ma to - gra fii. W ostat nim cza sie za miast fil - mów o ni czym, do sta je my kil ka bar dzo am bit nych fil mów z moc nym prze sła - niem, któ re zmu sza ją wi dza do re flek sji oraz głęb sze go prze my śle nia na sze ro ko ro zu mia ne spra wy pań stwo we. Moż - na po wie dzieć, że na stę pu je po wrót do lat 90-tych, kie dy ta kie fil my jak Psy Wła dy sła wa Pa si kow skie go oraz Gry ulicz ne czy Dług Krzysz to fa Krau ze go by ły dla wi dza, ni czym moc - na ka wa o po ran ku. Z no wych fil mów uka zu ją cych ob - raz Pol ski, war to obej rzeć naj now szy film Ry szar da Bu gaj skie go Układ za - mknię ty, któ ry jak w zwier cia dle po ka - zu je me cha nizm gno je nia lu dzi przez wy so ko po sta wio nych funk cjo na riu szy pu blicz nych. W tym przy pad ku ma my do czy nie nia z hi sto rią cał ko wi cie praw - dzi wą, któ ra wy da rzy ła się przed de ka dą w cza sie rzą dów SLD. War to pójść na ten film, któ ry już po za po wie dzi je - go na krę ce nia, moc no za in te re so wał lu - dzi wła dzy. Wca le się nie dzi wię te mu za in te re - so wa niu. Do dat ko wym atu tem te go fil - mu jest to, że zo stał na krę co ny cał ko wi - cie z pry wat nych środ ków, bez żad ne go do fi nan so wa nia Pol skie go In sty tu tu Sztu ki Fil mo wej. In nym fil mem god - nym po le ce nia, a rów nież do brze po ka - zu ją cy ob raz na sze go pań stwa jest Dro - gów ka Woj cie cha Sma rzow skie go. Po cząt ko wa hi sto ria pra cy war szaw - skiej po li cji dro go wej, prze kształ ca się w afe rę kry mi nal ną z wąt ka mi po li tycz - ny mi. Je że li ktoś za da je so bie py ta nie: dla cze go w Pol sce bu do wa au to strad i dróg szyb kie go ru chu, idzie jak krew z no sa, a kosz ty są na po zio mie bu do - wy na te re nach gór skich. Po obej rze niu Dro gów ki do sta nie bar dzo ja sną od po - wiedź. Cie ka wą pro po zy cją jest rów nież Uwi kła nie w re ży se rii Jac ka Brom skie - go, moż na tam zo ba czyć, kto tak na - praw dę wy grał na trans for ma cji ustro jo - wej ro ku Wa dą te go fil mu jest jed - nak je go idio tycz nie głu pie, moc no na - cią gnię te za koń cze nie, któ re moc no po - psu ło do syć cie ka wy sce na riusz. Po obej rze niu tych wszyst kich wy mie - nio nych fil mów, nie wiem czy po zna my ja sną od po wiedź na za da ne na po cząt ku prze ze mnie py ta nia, ale z pew no ścią od po wiedź na nie, wy da się zde cy do wa - nie ła twiej sza. Pol ska ra czej nie jest dzi kim kra jem, ale z pew no ścią to bar dzo dziw ny kraj. Sy tu acja jest tro chę po dob na do wszyst - kich tych państw, któ re po 1945 ro ku zna la zły się za że la zną kur ty ną lub zo - sta ły wchło nię te przez ZSRR. Na wet w tym po rów na niu je ste śmy kra jem prze cięt nym. Nie uda ło nam się tak jak Cze chom czy ma łej Es to nii. Sy tu acja u nas nie jest rów nież tak zła jak w Ru - mu nii czy Buł ga rii. Nie ma my jed nak po wo du do du my i za szczy tu, tak jak cza sa mi pró bu ją nam za ser wo wać agen - dy rzą do we. Po wy bu chu pol skie go ka pi ta li zmu na po cząt ku trans for ma cji ustro jo wej, za ser wo wa ne go nam, co cie ka we przez li be ral ną usta wę go spo dar czą mi ni stra Mie czy sła wa Wilcz ka, prze pro wa dzo ną przez ostat ni ko mu ni stycz ny rząd Mie - czy sła wa Ra kow skie go. Za raz na po cząt - ku lat 90-tych, na stą pi ło gwał tow ne schła dza nie pol skie go cu du go spo dar - cze go przez wpro wa dza nie róż ne go ro - dza ju ma sy kon ce sji i po zwo leń ad mi ni - stra cyj nych oraz ol brzy mi roz rost apa ra - tu pań stwo we go. Od cza sów ko mu ny biu ro kra cja roz ro sła się już po nad trzy krot nie! Na któ rą każ dy z nas mu si się skła dać, gdyż ad mi ni stra cja nie jest wo lon ta ria - tem, a co za tym idzie, z ro ku na rok, kosz ty ży cia każ de go oby wa te la sta ją się co raz wyż sze, a port fe le nie ste ty chud - sze. Od rzą du Ma zo wiec kie go, aż po rząd Tu ska, wszyst kie rzą dy w mniej - szym lub więk szym stop niu, pro wa dzi ły po li ty kę, któ ra przy czy nia ła się do wy żej wy mie nio nych grze chów. W du żej mie - rze swo je przy sło wio we trzy gro sze zro bi ło rów nież pra wo unij ne, któ re by - ło i jest na rzu ca ne rzą do wi z Bruk se li. Po czą tek ca łej tej hi sto rii za czął się w Mag da len ce przy Okrą głym Sto le. No tak, zno wu ktoś po my śli, nic kon kret ne - go tyl ko teo rie spi sko we! A ja od po - wiem: ja ki spi sek? Sy tu acja geo po li tycz - na w 1989 ro ku, by ła ta ka że ustrój dwu - bie gu no we go po dzia łu świa ta mu si upaść. ZSRR po pro stu nie wy trzy ma ło wy ści gu zbro jeń, pre zy den ta Re aga na. A więc lo gicz nie rzecz bio rąc, lu dzie apa ra tu wła dzy mu sie li za cząć my śleć co da lej? Każ de zwle ka nie w cza sie, mo gło spo wo do wać póź niej szy wa riant ru muń - ski. A więc po mysł po dzie le nia się wła - dzą (od po wie dzial no ścią) był cał kiem roz sąd ny dla lu dzi daw nej PZPR. In ną rze czą jest to że opo zy cja wy ka za ła się nie spo ty ka nym w in nych kra jach post - ko mu ni stycz nych, bo żym mi ło sier - dziem. I tak wła śnie na stą pi ły dwu mie - sięcz ne ob ra dy, któ re naj kró cej opie ra ły się na mot cie: my wam da my wła dzę, a wy nam da cie się na cha pać. A po tem zro bi my układ za mknię ty, któ ry w for - mie pań stwa bę dzie utrwa lać sta tus quo. Sy tu acja ame ry kań ska, gdzie od pu - cy bu ta moż na by ło dojść do mi liar de ra, jak rów nież od wrot nie, w na szym pań - stwie sta ła się nie moż li wa. Lu dzie po my - sło wi i am bit ni mo gą w Pol sce cał kiem do brze żyć, stać ich na cał kiem spo ro niż prze cięt ne go zja da cza chle ba, ale w pew nym mo men cie, uka zu je im się znak stop. Za wsze mo gą wte dy przyjść smut ni pa no wie w ciem nych oku la rach, czy po wiedz my urząd skar - bo wy, któ ry w gąsz czu co raz więk szej księ gi po dat ko wej i cią głej zmia nie prze - pi sów, za wsze mo gą coś wy kryć. We dług mot ta: Jak ktoś chce psa ude rzyć, to kij za wsze znaj dzie. I jest to cał ko wi cie obo jęt ne, ja ką bran żą ten ktoś się zaj mu - je. Czy jest to fir ma bu dow la na, lo kal ga stro no micz ny, a mo że sprze daż hur - to wa lub de ta licz na. Przy sło wio wy kij, pań stwo na de li - kwen ta za wsze znaj dzie. Sys tem ten nie jest po je dyn czy i nie cho dzi tyl ko o tą mi tycz ną War sza wę, ale ta kie przy pad ki wy stę pu ją na każ dym szcze blu, po cząw - szy od naj mniej szej wiej skiej gmi ny, po - przez po wia ty oraz wo je wódz twa, skoń - czyw szy wła śnie na wspo mnia nej cen tra - li kra jo wej. Ob raz ja ki za szki co wa łem jest do syć przy kry i po nu ry, ale nie ste ty jest bar dzo re ali stycz ny. Ale ta kie są nie - ste ty skut ki, nie prze pro wa dze nia re al nej lu stra cji. Za miast opu bli ko wa nia, jed - nym po su nię ciem ca łej agen tu ry. Do sta - wa li śmy i cią gle do sta je my po je dyn cze przy pad ki, co po pro stu znie chę ci ło ogrom ną rze szę lu dzi to idei lu stra cji, bo za miast jaw no ści, do sta li śmy po li - tycz ną woj nę okła da nia się tecz ka mi roz ło żo ną w cza sie. Co by ło od sa me go po cząt ku głów nym ar gu men tem prze - ciw ni ków lu stra cji. To jest tyl ko jed na stro na me da lu, dru gą i być mo że jesz cze gor szą jest ogrom ny fi ska lizm pań stwo wy, któ ry pod la ny so cjal nym so sem, bar dzo chęt - nie jest ły ka ny przez więk szość spo łe - czeń stwa. Cza sa mi za sta na wiam się czy tak na praw dę nie ma my do czy nie nia z wiel ką mi sty fi ka cją. Gdyż jak ina czej moż na okre ślić sys tem w któ rym pań - stwo za bie ra nam ok. 60 proc. za ro bio - nych pie nię dzy, oczy wi ście póź niej ja kąś część tych pie nię dzy od zy sku je my w po - sta ci róż ne go ro dza ju do ta cji, ulg czy sze ro ko roz wi nię te go so cja lu. Ale nie ste - ty spo ra część na szych pie nię dzy, zo sta - je zmar no tra wio na przez zbęd ne go, dro - gie go oraz na rzu co ne go nam przy mu so - wo po śred ni ka w po sta ci urzęd ni ka pań - stwo we go. Prak tycz nie na każ dą rzecz czy czyn ność, któ rą wy ko nu je my, obo jęt - nie czy jest to pra ca, roz ryw ka, czy coś jesz cze in ne go, prę dzej lub póź niej, na pew no prę dzej, swo ją ła pę po ło ży pań stwo w po sta ci fi sku sa. Nie któ re rze czy ta kie jak pra ca, pa li wo, al ko hol czy pa pie ro sy są tak opo dat ko wa ne, że sta no wią ro dzaj dóbr luk su so wych. Do dat ko wo pierw sze dwa przy pad ki ma ją bar dzo przy kre skut ki na dzia ła - nie go spo dar ki. Ale z czym wte dy mu - sie li by wal czyć nie za stą pie ni po li ty cy? Gdy by nie ma sa róż ne go ro dza ju bu bli praw nych uchwa la nych przez par la - ment oraz bie gun ka le gi sla cyj na, naj - czę ściej pro du ko wa na przez urzęd ni - ków śred nie go stop nia, wzrost go spo - dar czy w Pol sce był by na po zio mie Taj wa nu czy Sin ga pu ru. Co za tym idzie, każ da oso ba au to ma tycz nie sta - wa ła by się bo gat sza, a wte dy rów nież pań stwo sta wa ło by się bo gat sze. Gdyż bo ga te pań stwo, to bo ga ci oby wa te le, ni gdy nie jest i nie bę dzie od wrot nie. Wy star czył by dwie de ka dy wzro stu go - spo dar cze go na po zio mie 8-10 proc. aby nasz kraj stał się eu ro pej skim ty - gry sem, ale do te go po trze ba zmia ny to ku my śle nia, na ta kie któ re uwa ża że to jed nost ka wie naj le piej jak ma go - spo da ro wać pie niędz mi, a nie apa rat pań stwa, ja ko po śred nik. Tak jak już wcze śniej na pi sa łem, Pol ska jak ka nia dżdżu naj bar dziej dzi siaj po trze bu je pro ste go i przej rzy ste - go pra wa z ni ski mi po dat ka mi. Ja ki mi? O to moż na pro wa dzić spo ry i dys ku sje, a na wet na le ży to ro bić. Moż na po sta - wić na mo del któ ry przed sta wia zna ny po dróż nik Woj ciech Cej row ski, je den po da tek: dzie się ci na (10-proc. po da tek do cho do wy). Do dat ko wym atu tem te go mo de lu jest to, że jest on bar dzo ła twy do ob li cze nia. Moż na też spoj rzeć z in - ne go punk tu wi dze nia i po sta wić na mo del któ ry przed sta wił pre zes Kon - gre su No wej Pra wi cy Ja nusz Kor win - -Mik ke, je den po da tek: po głów ny (w wy - so ko ści ok. 150 zło tych). Z pew no ścią za rów no je den i dru gi mo del jest zde cy do wa nie ko rzyst niej szy od obec ne go sta nu rze czy, gdzie je ste - śmy opo dat ko wa ni na każ dym kro ku. Nie ste ty ro bi to z rów ną chę cią za rów - no wła dza cen tral na oraz wła dza lo kal - na. Od po wia da jąc na za da ne na po cząt - ku py ta nie, nie mam żad nych wąt pli wo - ści, że Pol ska kie dy kol wiek bę dzie zie lo - ną wy spą szczę śli wo ści, na któ rej bę dzie tyl ko do brze, nie ste ty du żo lu dzi wie - rzy w ta kie zu peł nie bez żad nych lo gicz - nych do wo dów, obiet ni ce. I mo że wła - śnie dla te go jest tu taj tak, a nie ina czej. Jed nak wpro wa dza jąc pro ste pra wo i przej rzy sty nie skom pli ko wa ny sys tem po dat ko wy, Pol ska prze sta nie być zie lo - ną wy spą dla księ go wych, urzęd ni ków, biu ro kra cji i zna jo mych kró li ka, a bę - dzie pań stwem w któ rym, je że li się ko - muś chce, to swój cel osią gnie, bo pań - stwo mu nie bę dzie w tym po pro stu prze szka dzać, bo na po moc z tej stro - ny, mo że chy ba li czyć tyl ko ktoś bar - dzo na iw ny. W in nym przy pad ku nic się w Pol sce na lep sze nie zmie ni. Bę - dzie my nie ste ty cią gle ży li w ukła dzie za mknię tym. PRZE MY SŁAW FI CE NES

10 8 Reklama CZWARTEK, 25 KWIETNIA 2013

PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI

PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI Przyczynek do Wolności Przyczynek do Wolności "Jeśliby się znalazł ktoś, komu by - jako oddanemu z zamiłowaniem i podziwem teoretycznym rozważaniom - moje częste i

Bardziej szczegółowo

Ksiazka-Kaznowski str tyt:layout 1 12.11.2008 17:39 Page 1 Nowy marketing 1

Ksiazka-Kaznowski str tyt:layout 1 12.11.2008 17:39 Page 1 Nowy marketing 1 Nowy marketing 1 Dominik Kaznowski Nowy marketing 3 Copyright by VFP Communications Sp. z o.o., Warszawa 2008 Copyright by Dominik Kaznowski 2008 Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, przedrukowywanie

Bardziej szczegółowo

Meetings Incentives Conferences Events

Meetings Incentives Conferences Events MICEPoland Meetings Incentives Conferences Events Osobowość Roku 2008 Wierzymy w syntezę muzycznych gatunków Połączyła ich muzyka. Kiedy parę miesięcy temu spotkali się w studiu muzycznym, John był w trakcie

Bardziej szczegółowo

grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych

grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych Realizacja projektów internetowych praktyczny przewodnik Spis treści Wstęp................................................................................................3

Bardziej szczegółowo

Prakseologia Nr 148/2008

Prakseologia Nr 148/2008 Prakseologia Nr 148/2008 TREŚĆ NUMERU OD REDAKCJI 5 PUBLIC RELATIONS: PERSPEKTYWA TEORETYCZNA Ryszard Banajski PUBLIC RELATIONS, MARKETING, REKLAMA, LOBBING, SPONSORING, PROPAGANDA I AGITACJA PODOBIEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

Centra Dokumentacji Europejskiej w Polsce. Vademecum. Komisja Europejska

Centra Dokumentacji Europejskiej w Polsce. Vademecum. Komisja Europejska Centra Dokumentacji Europejskiej w Polsce Vademecum Komisja Europejska Europe Direct to serwis, który pomoýe Pañstwu znaleêã odpowiedê na pytania dotyczàce Unii Europejskiej Numer bezpùatnej infolinii*:

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNIK DLA LEKARZY I MENEDŻERÓW POZ STYCZEŃ

MIESIĘCZNIK DLA LEKARZY I MENEDŻERÓW POZ STYCZEŃ praktyka lekarska DERMATOLOGIA Prawidłowa pielęgnacja skóry atopowej PEDIATRIA Infekcje gardła u dzieci STUDIUM PRZYPADKU Biegunka jako nieswoisty objaw raka jelita grubego MIESIĘCZNIK DLA LEKARZY I MENEDŻERÓW

Bardziej szczegółowo

Święta, idą święta! Lekcja z FBI s. 12 Fragment skradzionego wywiadu s. 16. www.gazeta.policja.pl

Święta, idą święta! Lekcja z FBI s. 12 Fragment skradzionego wywiadu s. 16. www.gazeta.policja.pl Lekcja z FBI s. 12 Fragment skradzionego wywiadu s. 16 nr 12 (57), grudzień 2009 r. cena 3 zł (w tym 7% VAT) nr indeksu 321109 www.gazeta.policja.pl Święta, idą święta! POLICJA 997 grudzień 2009 r. SPIS

Bardziej szczegółowo

Ekspertów i twórców wizje kreatywności

Ekspertów i twórców wizje kreatywności październik 2009 nr 10 (101) rok IX ISSN 1642 0918 Ekspertów i twórców wizje kreatywności Za sprawą kolejnej odsłony Światowych Dni Innowacji Wielkopolska stała się areną spektakularnych wydarzeń kulturalnych

Bardziej szczegółowo

na stragany Swojskie jadło Czy szpital będzie prywatny?! GOSTYŃ / KOŚCIAN / LESZNO / RAWICZ czerwca 2015 Kolejny numer Reportera leszczyńskiego

na stragany Swojskie jadło Czy szpital będzie prywatny?! GOSTYŃ / KOŚCIAN / LESZNO / RAWICZ czerwca 2015 Kolejny numer Reportera leszczyńskiego GOSTYŃ / KOŚCIAN / LESZNO / RAWICZ DWUTYGODNIK BEZPŁATNY NR 8 (59) 28 maja - 10 czerwca 2015 r. NAKŁAD 35 000 egz. www.reporterleszczynski.pl Swojskie jadło na stragany Kolejny numer Reportera leszczyńskiego

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie roku Dystrybutorzy stali rok 2010 mogą zaliczyć do udanych. Poprawiły się wyniki firm. staloweforum

Podsumowanie roku Dystrybutorzy stali rok 2010 mogą zaliczyć do udanych. Poprawiły się wyniki firm. staloweforum RaPoRt specjalny MasZyny Do obróbki stali Popyt na obrabiarki zdecydowanie przewyższa potencjał wytwórczy rodzimych producentów. Dlatego przedstawiciele branży z optymizmem patrzą w przyszłość. 34 Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Stanisław Staszewski Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Lista kontrolna z komentarzem, materiał pomocniczy dla pracodawców Warszawa 2010 Lista kontrolna z komentarzem Sta ni sław Sta szew

Bardziej szczegółowo

Numer 5/2011, wrzesień 2011. GAZETA BEZPŁATNA

Numer 5/2011, wrzesień 2011. GAZETA BEZPŁATNA ANTWERPIA PO POLSKU miesięcznik antwerpskiej Polonii Numer 5/2011, wrzesień 2011. GAZETA BEZPŁATNA W NUMERZE m.in.: n Związki zawodowe n System szkolnictwa w Belgii n Ach, ta dzisiejsza młodzież... n Eko-nawyki

Bardziej szczegółowo

Ewo lu cja Do li ny Azau w Wiel kim Kau ka zie

Ewo lu cja Do li ny Azau w Wiel kim Kau ka zie Mi chał Misz czyk 1 Ewo lu cja Do li ny Azau w Wiel kim Kau ka zie Abstrakt Na prze ło mie sierp nia i wrze śnia 2006 ro ku pod da no szcze gó ło - wym ba da niom for my i pro ce sy geo mor fo lo gicz

Bardziej szczegółowo

Tak dla in we sty cji

Tak dla in we sty cji Czasopismo samorządowe Sosnowca wydanie bezpłatne październik 2009 Nr 9 (339) www.kuriermiejski.com.pl redakcja@kuriermiejski.com.pl NR INDEKSU 373788 ISSN 1232-7395 Tak dla in we sty cji Gmi na wy emi

Bardziej szczegółowo

Maturzystów. salon. Perspektywy 2012. Katalog wystawców. Gliwice 6 6 7 10-11 11 11-12 12 13 13-14 17-18 17-18 20 24 24-25 25-26 25-26 27-28 28

Maturzystów. salon. Perspektywy 2012. Katalog wystawców. Gliwice 6 6 7 10-11 11 11-12 12 13 13-14 17-18 17-18 20 24 24-25 25-26 25-26 27-28 28 Ogólnopolska Kampania Informacyjna salon Maturzystów 6 6 7 10-11 11 11-12 12 13 13-14 17-18 17-18 20 24 24-25 25-26 25-26 27-28 28 Gliwice n Toruń n Katowice n Poznań n Białystok n Rzeszów n Zielona Góra

Bardziej szczegółowo

Burmistrzzostałprzewodniczącym

Burmistrzzostałprzewodniczącym Dołącz do na na www.facebook.com/extraplonk ISSn 2300-5165 NR 39 l ROK II l 15 PAŹDZIERNIKA 2013 l www.extra-plonk.pl NAKŁAD 5000 EGZ. P O SK Babozewo Czerwińk Dzierzążnia Joniec naruzewo nowe Miato Raciąż

Bardziej szczegółowo

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY Poradnik dla pracodawcy Projekt graficzny okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Izabella Skrzecz Opracowanie typograficzne i łamanie Barbara Charewicz Copyright Główny

Bardziej szczegółowo

Sp ³ dziel nia so cjal na szan sa na lep sze ju tro

Sp ³ dziel nia so cjal na szan sa na lep sze ju tro للللل gazeta BEZP ATNA nak³ad 15 000 egz. للللل gazeta BEZP ATNA nak³ad 15 000 egz. nak³ad 15 000 egz. 15 paںdziernika 2013 r., nr 281, rok VII Pierw sza na zie miach pol skich in sty tu - cja sp ³ dziel

Bardziej szczegółowo

CZASOPISMO DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT CZERWIEC/LIPIEC 2005 DWUMIESI CZNIK BEZP ATNY ROK 9 NUMER 56. Fiat Croma. Wielki powrót

CZASOPISMO DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT CZERWIEC/LIPIEC 2005 DWUMIESI CZNIK BEZP ATNY ROK 9 NUMER 56. Fiat Croma. Wielki powrót CZASOPISMO DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT CZERWIEC/LIPIEC 2005 DWUMIESI CZNIK BEZP ATNY ROK 9 NUMER 56 Fiat Croma Wielki powrót fiat wokó nas rok 9 numer 56 czerwiec/lipiec 2005 Odpowiedzialny za edycj w

Bardziej szczegółowo

TEMAT MIESICA. wiêzie, biur wojskowych i cywilnych przedstawicieli mocarstw zachodnich. Tworzenie polskich Kompanii

TEMAT MIESICA. wiêzie, biur wojskowych i cywilnych przedstawicieli mocarstw zachodnich. Tworzenie polskich Kompanii TEMAT MIESICA KOMPANIE WARTOWNICZE 1946--1967 W 1945 r. w oku po wa nych przez woj ska alianc kie Niem czech znaj do wa ³a siê p ³ to ra mi lio no wa gru pa Po la k w: ro bot - ni k w przy mu so wych,

Bardziej szczegółowo

Stacja Warszawa Nigdzie

Stacja Warszawa Nigdzie Nr 1 (137) 30 stycznia 2015 DWUTYGODNIK na Woli NAKŁAD 15 000 EGZ. www.gazetaecho.pl Dyżury redakcyjne: poniedziałek piątek 11 00 18 00 tel. 519-610-434 redakcja@gazetaecho.pl Stacja Warszawa Nigdzie PKP

Bardziej szczegółowo

TT Warsaw. Egzotyka zyskuje na znaczeniu czytaj. Dialog buduje siłę branży Touroperatorzy i agenci powinni być partnerami w biznesie.

TT Warsaw. Egzotyka zyskuje na znaczeniu czytaj. Dialog buduje siłę branży Touroperatorzy i agenci powinni być partnerami w biznesie. Wydanie specjalne Wiadomości Turystyczne dwutygodnik branży turystycznej Zobacz o czym ważnym dla Ciebie i Twojego biznesu piszemy i zamów prenumeratę. www.wiadomosciturystyczne.pl TT Warsaw Warszawa,

Bardziej szczegółowo

PISMO BEZPŁATNE - Nr 245 - rok wydania XXI - WWW.COJESTGRANE.PL ISSN 1233-0086

PISMO BEZPŁATNE - Nr 245 - rok wydania XXI - WWW.COJESTGRANE.PL ISSN 1233-0086 PISMO BEZPŁATNE - Nr 245 - rok wydania XXI - WWW.COJESTGRANE.PL R ISSN 1233-0086 LIPIEC 2014 K O N C E N T R A T O R K U L T U R Y 27.06-13.07 WIECZORY W ARSENALE XVIII FESTIWAL MUZYKI KAMERALNEJ WWW.WIECZORYWARSENALE.PL

Bardziej szczegółowo

Fiat. Plan Grupy. wokół nas FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT W POLSCE LUDZIE / PRODUKT / AKTUALNOŚCI / CZAS WOLNY

Fiat. Plan Grupy. wokół nas FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT W POLSCE LUDZIE / PRODUKT / AKTUALNOŚCI / CZAS WOLNY M A J 2 0 1 4 Fiat wokół nas CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT W POLSCE LUDZIE / PRODUKT / AKTUALNOŚCI / CZAS WOLNY Czasopismo pracowników spółek Grupy Fiat w Polsce Rok XVIII/2 Numer 109 Maj 2014 FIAT

Bardziej szczegółowo

WT Codziennie. następne wydania już w czwartek i piątek

WT Codziennie. następne wydania już w czwartek i piątek Wydanie specjalne 20-23 października 2010 Codziennie Wiadomości Turystyczne pismo branżowe pracowników turystyki Wydawca: Eurosystem Wawelska 78, ap. 30, 02-034 Warszawa tel. (22) 822 20 16, e-mail: wt@wiadomosciturystyczne.pl

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treœci.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Ile jest warte wykształcenie? Nakład 20 000! Demony celtyckich i anglosaskich dusz. Jak zaparzyć kawę za pomocą buta i żelazka

Ile jest warte wykształcenie? Nakład 20 000! Demony celtyckich i anglosaskich dusz. Jak zaparzyć kawę za pomocą buta i żelazka Stypendium w Nowej Zelandii Kiwi Kiwi kiwi * wrzesień 2010 r. * ISSN 1895-1406 Jak zaparzyć kawę za pomocą buta i żelazka Najlepsi studenci w Polsce Zwyczajni niezwyczajni Dogonić marzenia Demony celtyckich

Bardziej szczegółowo

PISMO BEZPŁATNE - nr 250 - rok wydania XXI - WWW.COJESTGRANE.PL R 4 ISSN 1233-0086 1 0 2 Ń IE Z D U R G K O N C E N T R A T O R K U L T U R Y

PISMO BEZPŁATNE - nr 250 - rok wydania XXI - WWW.COJESTGRANE.PL R 4 ISSN 1233-0086 1 0 2 Ń IE Z D U R G K O N C E N T R A T O R K U L T U R Y PISMO BEZPŁATNE - nr 250 - rok wydania XXI - WWW.COJESTGRANE.PL R ISSN 1233-0086 GRUDZIEŃ 2014 K O N C E N T R A T O R K U L T U R Y MIÊDZYNARODOWA GALA SYLWESTROWA w Auli Leopoldina Wœród wykonawców

Bardziej szczegółowo

Znaczenie systemu. Tradycja zobowi¹zuje SYSTEMY ZARZ DZANIA

Znaczenie systemu. Tradycja zobowi¹zuje SYSTEMY ZARZ DZANIA SPIS TREŒCI SPIS TREŒCI Pracowite dni 54 SYSTEMY ZARZ DZANIA Znaczenie systemu 14 Ostatnie targi Graph Expo odby y sií w szczegûlnej atmosferze. Narastajπcy kryzys gospodarczy spowodowa, øe mnoøy y sií

Bardziej szczegółowo